Puheenjohtajan palsta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan palsta"

Transkriptio

1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Puheenjohtajan palsta Suomen urheilupsykologinen yhdistys on lähes 20- vuotisen olemassaolonsa aikana vienyt eteenpäin urheilu- ja liikuntapsykologista tietämystä valmentajien, liikunnanopettajien ja muiden liikuntaelämän vaikuttajien keskuudessa. Jäsentemme tekemä työ perustuu vahvasti tutkimustietoon ja korkeaan ammattieettiseen näkemykseen. Laajamittainen keskustelu valmennusfilosofiasta ja valmennuksen ihmiskuvasta on erityisen tärkeää aikana, jolloin kilpaurheilun doping -ongelma tavan takaa putkahtelee esiin, lapsi- ja nuorisourheilun drop-out on voimakasta, ja koko väestön liikunnallinen aktiivisuus vähenee ja lihavoituminen lisääntyy. Liikuntapsykologialla voi olla näiden ongelmien ratkaisemisessa merkittävä rooli. Muutokset ihmiskuvassa sekä liikunta- ja terveyskäyttäytymisessä ovat ensi sijassa yksilöllisen kognitiivisen prosessin tuloksia. Vaikka ympäristö tarjoaisi hyvät mahdollisuudet liikkumiseen, tarvitaan henkilökohtaista motivaatiota toimintatapojen muuttamiseksi. Liikuntamotivaatio ja liikunnan motivaatioilmasto ovatkin tutkituimpia ilmiöitä liikuntapsykologian alueella Suomessa tällä hetkellä. Erityisesti Jyväskylän yliopistossa ja Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksessa tehty tutkimustyö ovat lisänneet tietoa urheilupsykologian soveltamiseksi käytännön valmennustyössä. Viime vuosina liikunta- ja urheilupsykologinen tutkimus ja ammatillinen koulutus ovatkin vahvistuneet merkittävästi. Liikuntatieteiden laitoksella ollaan käynnistämässä kansainvälistä liikuntapsykologian maisterikoulutusta, alalta on valmistunut useita väitöskirjoja, ja lukuisia tutkimusprojekteja on parasta aikaa meneillään. Uusimpana edistysaskeleena on Liikuntatieteiden laitokselle perustettu Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen tutkimusyksikkö. Urheilupsykologisen yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana useiden lajiliittojen psyykkisen valmennuksen asiantuntijatehtävissä, soveltaen käytäntöön tietoa valmennuksen psykologiasta. SUPY:llä on erityinen asiantuntijaverkosto, jonka palveluja kiinnostuneet urheilijat, valmentajat ja lajiorganisaatiot voivat käyttää. SUPY on aina ollut avoin aatteellinen yhdistys, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada tietoa ja vaihtaa kokemuksia liikunta- ja urheilupsykologiasta. Tietoa yhdistyksestämme saa parhaiten kotisivuiltamme josta löytyy muun muassa anomuslomake jäseneksi liittymiseksi ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Tervetuloa joukkoon! Jarmo Liukkonen Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos PL 35, Jyväskylän yliopisto SUPYn vuosikous Vuosikokous perjantaina klo Jyväskylässä Liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnassa. Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta. Punavuorenkatu 11 B 34, HELSINKI Sihteeri Jari Takatalo, SUPYn syysseminaari Perjantaina klo Jyväskylässä Liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnassa. Aiheena: Motivaatio koululiikunnassa ja urheilussa viimeaikaisten tutkimusten valossa. Ilmoittautumiset ja tarkempi ohjelma: 49

2 Ammattivalmentajan työ hyvinvoinnin tuottaja vai mielen kuormittaja? Syksyllä 2005 käynnistyi Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitoksella tutkimusprojekti Suomalaisten ammattivalmentajien hyvinvointi ja työssä kehittymisen edellytykset. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa, miten ammattivalmentajat voivat työssään ja mitkä tekijät heitä valmennustyössä ensisijaisesti kuormittivat. TEKSTI TERHI AKELA, MARJA KOKKONEN JA JARMO LIUKKONEN KUVA JUHA SORRI V almennustyössä kehittymisen edellytys on valmentajien henkilökohtainen hyvinvointi. Yleinen uskomus on, että valmentajat ovat tunnollista työkansaa, jolloin työhön omistautuminen ja sitoutuminen ovat juurtuneet kilpaurheilun vaatimaksi elämäntavaksi ja mentaliteetiksi, työmoraali on korkea, työt ovat aina mielessä ja niitä tehdään intohimoisesti. Valmentajatutkimukset ovat perinteisesti keskittyneet selvittämään miten valmentajan luonteenpiirteet ja toimintatavat vaikuttavat valmennustyöhön. Tässä raportissa keskitymme siihen, miten valmennustyö liittyy valmentajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin Kuvio 1: Valmentajakoulutus (%) Ammattivalmentajat tutkimuskohteena Tutkimuskohteena olivat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n jäsenet. Kyselytutkimukseen osallistui 104 mies- ja 39 naisvalmentajaa, jotka edustivat yhteensä 34 eri urheilulajia. Aktiivisimmin vastasivat jääkiekko- ja taitoluisteluvalmentajat (43 % kaikista vastanneista). Valmentajatutkinnon oli suorittanut tai oli tällä hetkellä suorittamassa 98 % vastanneista. 64 % valmentajista oli suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon, liikuntatieteiden maisterin tutkinnon tai kansainvälisen valmentajatutkinnon (kuvio1). I-taso II-taso III-taso AMVT LitM Kv-tutkinto Erittäin hyvin 2,1% 1 Erittäin huonosti 11,2% 33,6% Kuvio 2: Suomalaisten ammattivalmentajien (n=143) työssä viihtyminen Kuvio 3: Suomalaisten ammattivalmentajien (n=143) työkyky 53,1% Täysin työkyvytön Valmentajat viihtyvät työssään Työhyvinvoinnin osoittimina pidimme valmentajien itsensä raportoimaa työssä viihtymistä, työkykyä, henkistä työkykyä, stressiä ja työperäistä stressiä. Tulokset osoittivat, että ammattivalmentajat voivat työssään hyvin; heidän työkykynsä keskiarvo oli 8.4 (asteikolla 1-10). 20 % valmentajista antoi työkykynsä arvoksi 10 ja 87 % vähintään % valmentajista viihtyi työssään melko tai erittäin hyvin. Työssä viihtymisen keskiarvo oli 1.8 (asteikolla 1-5, jossa 1 = viihtyy erittäin hyvin ja 5 = viihtyy erittäin huonosti). (Kuviot 2 ja 3). Naiset (ka=1.95) viihtyivät keskimäärin paremmin työssään kuin miehet (ka=1.77), mutta miehillä työkyky oli keskimääräisesti parempi kuin naisilla Valmentajien stressin kokeminen Ammattivalmentajista stressiä koki vain vähän tai ei lainkaan 40 % ja vastaavasti 8% 38% 29% 20% Työkyky parhaimmillaan jonkin verran sitä koki 40 % valmentajista. 20 % valmentajista koki stressiä melko tai erittäin paljon. Miehet kokivat valmennustyössään keskimäärin vähemmän stressiä kuin naiset (miesten ka=1.64, naisten ka=2.21, asteikolla 0=ei lainkaan stressiä, 4=erittäin paljon stressiä). Valmentajista puolet ilmoitti stressin johtuvan työstään. Näyttäisi siltä, että vaikka valmentajien työ on vaativaa ja sillä on stressille altistavia piirteitä valmentajat ovat oppineet suoriutumaan stressaavissa tilanteissa, tulospaineiden ja julkisuuden alaisina. Tukea henkiseen hyvinvointiin Ammattivalmentajat arvioivat henkisen työkykynsä kokonaistyökykyä heikommaksi. Sekä mies- että naisvalmentajilla keskimäärin henkinen työkyky oli kohtalainen tai melko hyvä. Kolmasosa valmentajista oli työssään henkisesti väsyneitä. Henkilökohtaisen tuen puute oli kolmanneksi eniten työtä kuormittava tekijä. Suuri osa valmentajista kaipasi esimieheltään opastusta ja tukea sekä palautetta omasta suoriutumisestaan. Lähes kolmasosa valmentajista ilmoitti, että heillä ei ole tukenaan henkilöä, jonka kanssa voisi keskustella kaikista valmennustyöhön liittyvistä asioista. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Sekä nais- että miesvalmentajille eniten kuormitusta työssä aiheutti työn asettamat vaatimukset yksityiselämälle. Valmentajien työsopimuksellinen tai muuten määritelty työaika oli keskimäärin 34 viikkotuntia. 58 % valmentajista ilmoitti työskentelevänsä yli 40 tuntia viikossa. Tulokset kuvaavat valmennustyölle omistautumista sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen hankaluutta. Toiseksi eniten kuormitusta sekä naisettä miesvalmentajille aiheutti huono palkka ja aliarvostus. Tosin miehet kokivat naisia vähemmän kuormitusta kaikista muista työhön liittyvistä asioista paitsi julkisuudesta. Naiset kokivat julkisuuden aiheuttavan heille vähiten kuormitusta. Suuntaviittoja kehittämiseen Ammattivalmentajien työhyvinvointia koskevan tutkimuksen tulokset antavat suuntaviittoja valmentajakoulutukseen ja valmentajan ammatilliseen kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tällä hetkellä suurin osa ammattivalmentajistamme kokee olevansa työkykyisiä ja he viihtyvät työssään hyvin. Jotta kehitys jatkuisi myönteisenä valmentajien henkilökohtaiseen hyvinvointiin sekä työssä kehittymisen mahdollisuuksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Esimerkiksi työnohjauksesta, vertaistuesta, kehityskeskusteluista ja valmennusfilosofiaan pohjautuvista seminaareista voisi olla hyötyä valmentajien henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääjinä ja voimavarojen lähteinä. Työhyvinvointia ja jaksamista voidaankin pitää urheiluorganisaatioiden merkittävänä kehittämishaasteena jatkossa. Valmentajan ammattitaito kehittyy tiedon ja kokemuksen karttuessa. Valmentajan tehokkuutta arvioitaessa tulisi huomioida valmentajan omat ajatukset ja tuntemukset omasta psyykkisestä hyvinvoinnistaan ja sen kehittämisestä. Ensimmäinen askel omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen on itsetuntemuksen lisääminen sekä omien voimavarojen ja psyykkisen hyvinvoinnin tunnistaminen. Tutkimuksessamme tarkasteltiin myös valmentajan hyvinvointia valmennusfilosofian kautta. Näistä tuloksista raportoimme myöhemmin. Lisätietoja: Terhi Akela, 50 51

3 TEKSTI ESA ROVIO, LitT, TYÖNOHJAAJA 1. Turvallisuus 5. Pätevyys 2. Itseys eli ITSETUNTO itsensä tiedostaminen 4. Tehtävä- ja tavoitetietoisuus Me pelattiin loistavasti yhteen ja oltiin todella sitoutuneita siihen hommaan. Sain siitä joukkueesta myös hyviä kavereita ja me vietimme paljon aikaa yhdessä. He olivat minulle kuin siskoja ja veljiä. Usein päivät menivät odotellessa, että harjoitukset alkaisivat; harjoituksiin oli aina yhtä kiva mennä. Niiden vuosien aikana olin erinomaisessa kunnossa ja kehityin todella paljon. Se johtui varmaan hyvistä harjoitteista ja ryhmästä, jonka kanssa oli mukava treenata (Rovio ym. 2003). Itsetuntomallin kolmas ulottuvuus on yhteenkuuluvuus (ks. Aho & Laine, 1997, 20-67). Yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan yksilön samastumista ryhmään ja ryhmän hyväksyntää. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää kokemusta hyväksytyksi tulemisesta ja ryhmän jäsen pystyy antamaan itsestään muille vuorovaikutustilanteissa. Yhteenkuuluvuuden tunnusmerkit Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan lisätä edistämällä ryhmän kiinteyttä eli koheesiota. Ryhmän kiinteys ilmenee ryhmän pyrkimyksenä pysyä koossa ja yhtenäisenä suorittaessaan tehtävää. Tehtävän ohella tyytyväisyyden ja yhtenäisyyden kokemukset 3. Liittyminen Artikkelin lähdeluettelo saatavana toimitukselta tai kirjoittajalta. kohdistuvat myös ryhmän jäseniä kohtaan. Ryhmän kiinteyden voi katsoa olevan hyvä, jos ryhmän jäsenet kokevat vetovoimaa ja yhtenäisyyttä suhteessa tehtävään (kiinteyden tehtävä osa-alue) ja suhteessa muihin ryhmän jäseniin (kiinteyden sosiaalinen osa-alue). (ks. Rovio, 2003; Rovio, Kemppainen, Eskola & Lintunen, 2003.) Ryhmän pitää ensisijaisesti koossa pitävä voima on aina tarkoitus tai tehtävä. Toinen, usein ajan myötä kehittyvä voima ovat sen jäsenten väliset myönteiset tunnesuhteet. (Rovio, Eskola, Klemola, Lintunen, 2004.) Kiinteys on kaiken aikaa muuttuva Kiinteys on merkittävä pienryhmäominaisuus, sillä se koskettaa jokaista ryhmää. Usein kiinteys, hyvä ryhmähenki, nähdään vain sosiaalisena yhtenäisyytenä ja vetovoimaisuuden kokemuksina ryhmän muita jäseniä kohtaan. Hyvä kiinteys on myös yhtenäisyyttä perustehtävän suorittamisessa sekä vetomaisuuden tunteita harjoittelua ja pelaamista kohtaan. Ilmiönä kiinteys on myös dynaaminen ja kaiken aikaa muuttuva. Aiemmin kiinteä ryhmä ei ole sitä välttämättä tulevaisuudessa. Ryhmässä tulisikin säännöllisesti arvioida sen jäsenten kokemaa vetovoimaisuutta ja ryhmän yhtenäisyyttä sekä kiinteyden tehtävä- että sosiaalisen osa-alueen osalta. Ryhmän sosiaalista yhtenäisyyttä ja vetovoimaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: kuinka hyvin viihdyt tässä ryhmässä? Onko tämä ryhmä sinulle tärkeä? Kuinka mielelläsi tulet tähän ryhmään? Kuinka yhtenäisiä olette luokkana sosiaalisesti? Tämän seitsenosaisen sarjan tarkoituksena on pohtia itsetuntoa kehittävän ohjaamistavan käyttöä ryhmän valmentamisessa. Valmentamista tarkastellaan Borban ja Reasonerin itsetuntomallin viiden ulottuvuuden näkökulmasta: turvallisuus, itsensä tiedostaminen, yhteenkuuluvuus, tehtävä- ja tavoitetietoisuus sekä pätevyys. Teksti on suunnattu etenkin nuorten parissa toimivien tavoitteellisten ja vapaaehtoisempien ryhmien valmentajille ja ohjaajille. Esitettyjä periaatteita voi ja tulee toteuttaa myös aikuisurheilussa, sillä samat ihmisen käyttäytymisen lainalaisuudet pätevät myös näissä ryhmissä. Näkökulmat sopivat myös yksilölajien valmentajille, jotka valmentavat yksilöurheilijoita ryhmässä. Yhteenkuuluvuuden tunteiden edistäminen ryhmässä Seuraavat kysymykset kartoittavat taas tehtävän vetovoimaisuutta ja ryhmän yhtenäisyyttä tehtävänsä suhteen: Onko sinusta kiva harrastaa tätä lajia? Ovatko harjoitteet hyviä? Kehittävätkö harjoitteet taitojasi? Kuinka yhtenäisiä olette tehtävän suoritukseen liittyvissä asioissa? (Rovio, 2003.) Koska ensisijainen ryhmää yhdistävä ja sen toimintaa motivoiva tekijä on sen perustehtävä, tulisi tämä aina olla ryhmätoiminnan arvioinnin ja kehittämisen keskiössä. Perustehtävän onnistunut suorittaminen vaikuttaa myönteisesti ryhmän sosiaalisiin suhteisiin. (Rovio ym ) Tehtävä ohjaa kiinteytymisprosessia Liikuntatieteellisessä kiinteyden tutkimuksessa yksiselitteisten yhteyksien löytämisen vaikeudessa näkyy ilmiön moniulotteinen ja dynaaminen luonne (ks. Rovio ym. 2003). Ryhmän koossapysymiseen ja yhtenäisyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita ja nämä tekijät vaihtelevat ryhmästä riippuen. Ryhmä voi olla hyvin yhtenäinen harjoittelussa ja pelaamisessa, vaikka sen jäsenet eivät ole ystäviä keskenään. Toisessa ryhmässä jäsenten välit saattavat taas olla hyvin läheiset. Ryhmä on myös jatkuvasti muuttuva dynaaminen ilmiö. Ryhmää yhtenäistävät tekijät voivat olla erilaisia ryhmän muodostumisvaiheessa ja hyvin kehittyneessä ryhmässä. Muodostumisvaiheessa ryhmän kiinteyttä ylläpitävä voima on sen tehtävä. Vasta tehtävää suorittaessaan ryhmän jäsenten välille alkaa muodostua tunnesuhteita. Kokemuksiin ryhmän kiinteydestä vaikuttaa myös ryhmän menestyminen perustehtävässään. Menestymättömyys aiheuttaa painetta ryhmän sisäisessä toiminnassa. Etenkin suorituksen heikentyessä mielenkiintoinen joukkueen sisällä oleva kiinteyttä ja yhteenkuuluvuutta hajottava ryhmä lienee pelaajat, jotka eivät sovi vakiokokoonpanoon. Kiinteyden ja suorituksen välinen yhteys Joitakin yhteyksiä on kuitenkin löydetty (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Kiinteyden ja suorituksen välinen yhteys on vastavuoroinen: kiinteys edistää ryhmän suoritusta ja ryhmän suoritus edistää kiinteyttä. Kiinteyden edistäminen käytännön valmennustyössä vaikuttaa perustellulta. Kiinteyden edistämiseen on muitakin perusteita: kiinteyden on havaittu edistävän harjoitusaikataulujen noudattamista, ryhmän normien noudattamista, vastuun kantamista, ryhmää häiritsevien ja hajottavien tekijöiden käsittelemistä, ryhmän tunnetta pystyvyydestään ja vähentävän sosiaalista laiskottelua. Alhaisemman kiinteyden on havaittu olevan yhteydessä heikompaan harjoittelun intensiteettiin. Myös keinoja kiinteyden edistämiseksi on tarjolla (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Tutkimuksissa on havaittu kiinteyttä edistäviä tekijöitä: ryhmän pieni koko, fyysinen läheisyys, uhrautuminen, ryhmän jäsenten osallistuminen tavoitteenasetteluun sekä demokraattinen ja osallistuva valmentajan käyttäytyminen kuten opettaminen, neuvominen, sosiaalinen tukeminen ja positiivinen palautteenantaminen. Vastavuoroinen suhde on havaittu olevan selkeällä, urheilijan hyväksymällä roolilla sekä tyytyväisyydellä. Toisin sanoen ohjaaja, joka haluaa edistää ryhmän kiinteyttä ottaa urheilijat mukaan tavoitteenasetteluun, on kiinnostunut heistä ja heidän suorituksen kehittämisestä, etsii heille sopivaa roolia (etenkin tehtäväroolia) ryhmässä ja käyttää pienryhmätyöskentelytapoja. On havaittu (Rovio ym. 2004), että liiallinen kiinteys voi kääntyä myös itseään vastaan. Tutkimusjoukkueen tehtävän suorittaminen heikkeni syksyn aikana. Ryhmän suoritus heikkeni ja pelaajat päätyivät arvioimaan suoritustasoaan harjoittelussa ja peleissä korkeammaksi kuin se todellisuudessa oli. Sosiaalisesti kiinteässä joukkueessa syntyi painetta olla arvostelematta sosiaalista laiskottelua. Sosiaalisen laiskottelun huomioimatta jättäminen, auttoi säilyttämään tunnetta yksimielisyydestä. Yhtenäisyydestä tuli niin vahva (piilo)normi, että ryhmän jäsenet kadottivat yksilöllisyytensä (= deindividuaatio), hukkuivat lauman sisään ja toimivat sen ehdoilla. Konformismi, ryhmäajattelu ja ryhmäpolarisaatio selittävät, miksi pelaajat päätyivät pitämään yllä yksimielisyyden illuusiota - yhteistä harhaluuloa todellisuudesta (vrt. joukkoharha) ja sitä, miksi tovereiden heikentynyttä harjoittelua ei kritisoitu eikä harjoittelua kovennettu. Kiinteässä ryhmässä syntyi normatiivista painetta yhdenmukaisuuteen, ryhmäajattelua, ryhmäpolarisaatiota. Tämä johti heikompaan suorituksen arviointiin, myötäileviin kannanottoihin ja lopulta huonompaan suoritukseen. Konformismilla tarkoitetaan havaittuun ryhmän paineeseen alistumista, vaikka mukautumiseen ei ole esitetty suoraa pyyntöä (Deaux ym. 1993, 194). Mukautuminen saattaa aiheutua normatiivisesta tai informaatiovaikutuksesta (Deaux ym. 1993, 195; Helkama ym. 1998, 277, 382). Normatiivisella vaikutuksella tarkoitetaan yksilön mukautumista enemmistön käsityksiin saavuttaakseen hyväksynnän ryhmässä. Informaatiovaikutuksesta puhutaan, kun yksilö hyväksyy enemmistön käsitykset paikkansapitäväksi tiedoksi. Ryhmäajattelulla tarkoitetaan vaihtoehtojen havaitsemisen vähentymisenä, moraalisena itsetyytyväisyytenä ja itsesensuurina ilmenevää yksimielisyyden tarvetta korostavaa ryhmäprosessia, joka johtaa ryhmän päätöksenteon heikentymiseen (Deaux ym. 1993, 332; Helkama ym. 1998, 384). Ryhmäpolarisaatiolla tarkoitetaan ryhmän päätöksenteossa tapahtuvaa mielipiteen siirtymää kohti enemmistön kantaa (Deaux ym. 1993, 334; Helkama ym. 1998, 384). Polarisaation oletetaan aiheutuvan, kuten konformismin, normatiivisesta tai informaatiovaikutuksesta (Jones & Roelofsma, 2000). Joukkoharhalla tarkoitetaan samansuuntaista harhaista käsitystä todellisuudesta, toisten uskomuksista asenteista ja käyttäytymisestä (Himberg & Jauhiainen, 1998, ; Lahikainen & Pirttilä-Backman, ). Kiinteyden kääntöpuoli Ryhmän kiinteydellä on myös kääntöpuolensa (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Suorittamisen näkökulmasta korkea ryhmän kiinteys ei välttämättä ole vain ja ainoastaan myönteinen asia. Sosiaalisesti kiinteässä ryhmässä voi syntyä painetta konformismiin eli yhdenmukaisuuteen; yksilöllä on taipumus myötäillä enemmistön mielipiteitä. Arvioidessa ryhmän suorittamista yhdenmukaisuuden paineen vuoksi ryhmän jäsen saattaa julkisesti ilmoittaa olevansa samaa mieltä muiden kanssa, vaikka oma kanta olisikin toinen. Konformistinen ryhmä sietää heikosti yksilöllisyyttä ja poikkeavuutta. Konformisuustaipumus on suurempi ryhmän koon kasvaessa tai kun on kysymys arvionvaraisista mielipiteistä. Sosiaalisesti kiinteässä ryhmässä, jossa yhteenkuuluvuuden tunteet ovat voimakkaita ja, jossa on painetta konformismiin saattaa siis ilmetä heikon päätöksenteon merkkejä eli ryhmäajattelua, ryhmäpolarisaatiota ja joukkoharhaa (Himberg & Jauhiainen, 1998, ; Lahikainen & Pirttilä-Backman, ; Rovio, Eskola, Klemola & Lintunen, 2004). Sosiaalinen vai tehtäväkiinteys Vaikka kiinteys voi vaikuttaa ryhmän suoritukseen haitallisesti, tästä ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että ryhmän ohjaajien tulisi edistää tehtäväkiinteyttä ja vähentää sosiaalista. Käytännössä kiinteyden osa-alueet eivät ole erotettavissa toisistaan. Ohjaustoimenpiteet, joilla pyritään edistämään tehtävän vetovoimaisuutta, heijastuvat myös ryhmän sosiaaliseen vetovoimaisuuteen ja päinvastoin. Kiinteyden edistämiseen tulee edelleenkin pyrkiä, mutta ryhmän ohjaajien tulee ottaa huomioon mahdollinen yhdenmukaisuuden paine. Ryhmän suorittamisen arvioimista on jatkettava ja jopa tehostettava, vaikka todellisen mielipiteen saaminen ryhmästä voi olla aiempaa hankalampaa. Yhdenmukaisuuden paineen vuoksi yksittäinen jäsen pyrkii olemaan lojaali ryhmälle, eikä uskalla arvioida ryhmän suoritusta kriittisesti. Päävastuu arvioinnista on ryhmän ohjaajalla. Hänen on pyrittävä ohjaamaan jäseniään, arvioimaan kriittisesti ryhmän suorittamista. Ryhmän on saavutettava arvioinnissa uusi taso, jolloin ryhmän jäsenet ymmärtävät kyseenalaistajien arvon ja kykenevät arvioimaan toimintaansa rakentavan kriittisesti. Tarpeen vaatiessa ohjaajan on luotava tilaa, jossa ryhmän jäsen voi turvallisesti arvioida ryhmän suoritusta. Tutki ja kehitä yhteistyötä Ryhmän yhteenkuuluvuus ja kiinteys on tärkeä asia. Asian merkitys on tunnistettu, tunnustettu, mutta valitettavasti myös väärinymmärretty. Usein ryhmissä saatetaan pyrkiä nostattamaan henkeä erilaisilla ryhmäyttävillä tempuilla, saunailloilla tai laivaristeilyillä (Niemistö, 1998, 171). Ryyppyjuhlat sekä asiantuntematon temppujen toteuttaminen ja purkaminen vain ylläpitää ryhmän toimimatonta dynamiikkaa. Varmempi tapa yhteenkuuluvuuden ja kiinteyden tunteiden luomiseen on työrakenteen mukainen yhteistyön tutkiminen ja kehittäminen

4 TEKSTI MARTINA ROOS-SALMEN KUVA ANTERO KUJALA V almennusfilosofia termiin törmäämme usein lehtien palstoilla. Valmentajilta kysytään valmennusfilosofiasta tarkoittaen milloin mitäkin: toimintatapoja tai kenties ottelun pelitapaa ja taktiikkaa. Myös urheilupsykologiassa kyseisellä termillä on useita määritelmiä ja tarkoituksia. Mitä valmennusfilosofia oikein on? Olisiko valmennusfilosofiassa ratkaisu menestyvän valmentajan etsintään? Valmentaja on keskeinen osa urheilua ja urheilijoiden elämää. Valmennusprosessiin vaikuttavat valmentajan perusarvot ja -asenteet, eikä täten ole merkityksetöntä tutkia lähemmin mitä tämä arvopohja, valmennusfilosofia, merkitsee valmentajille. Tietämällä mitkä asiat vaikuttavat valmentamiseen, Valmennusfilosofia tuttu asia lehtien palstoilta Keskeistä urheilussa ja elämässä on menestyminen. Menestyvän valmentajan salaisuutta on etsitty yhtä kauan kuin on valmennettu ilman selkeitä vastauksia. Myös urheilupsykologia on etsinyt historian saatossa niin menestyvää valmentajapersoonaa kuin valmennustapojakin, muttei ole löytänyt selkeää reseptiä menestyvään valmentamiseen. Mutta mitä on valmennusfilosofia? voidaan kehittää valmennuskoulutusta. Tässä artikkelissa esitellään tuloksia tutkimuksesta, jonka tarkoitus oli selvittää, mitä valmennusfilosofia tarkoittaa kokeneille valmentajille. Haastattelututkimukseen osallistui 10 kansainvälisen tason huippuvalmentajaa, joista viisi edusti yksilöja viisi joukkuelajeja. Valmennusfilosofian määrittely on vaikeaa Tulokset osoittivat, että valmennusfilosofian määritteleminen on vaikeaa. Lähes jokainen valmentaja osoitti urheilijakeskeistä ajattelutapaa. Valmennusfilosofian merkitys käytännön valmennukselle koettiin merkittävänä. Valmennusfilosofiaan vaikuttavia tekijöitä olivat persoonallisuus, kokemus, koulutus, ajan henki sekä ympäristö (Taulukko 1). Tutkimuksen ensimmäinen osa (a) joh- datti valmentajia teemaan ja selvitti valmentamisen olemusta, arvoja, asenteita ja valmennusfilosofian määritelmää. Kysymys valmennusfilosofian olemuksesta aiheutti suurimmalle osalle valmentajista päänvaivaa. Pitkien pohdintojen jälkeen valmennusfilosofia määriteltiin perusarvoiksi, mutta myös kuvaamaan valmentajapersoonaa itseään sekä valmentajan tapaa toimia. Eräs valmentaja kertoi arvojen merkityksessä käytännön valmennuksessa seuraavasti: Kun joukkue kokoontui yhteen, niin mietittiin, että mikä tämän joukkueen tavoite on. Ja tänä päivänä kun se sama joukkue kokoontuu kasaan, niin mietitään, että mitkä ovat niiden pelaajien arvot ja mitkä ovat meidän joukkuee yhteiset arvot. Se on hyvä suunta. Kun me vielä päästäisiin siihen, että ne arvot näkyisivät päivittäisessä tekemisessä, että pääsisi niin kuin konkreettiselle tasolle. Nyt ne arvot jäävät vähän niin kuin sanahelinäksi. Mutta tässä viime vuosikymmeninä arvot ovat hypänneet tavoitteen edelle. Kun tämä valmennus on humaanistunut niin ainakin näin se on näkynyt selvästi. Että kun niitä tavoitteita lähetään hakemaan yhdessä, niin käydään tämä arvokeskustelu. Jos valmennusfilosofia -termin yleinen määritteleminen tuotti vaikeuksia, niin oman valmennusfilosofian kuvaaminen sujui hieman mutkattomimmin. Toki kysymys aiheutti hieman ihmetystä, sillä harvoin sitä tulee kuvattua valmennusfilosofiaansa kenellekään. Osa valmentajista totesi, etteivät he omaa valmennusfilosofiaa, mutta kuitenkin heillä oli esittää selkeä näkemys oman valmentamisensa kulmakivistä. Valmennusfilosofiat ovat toki persoonallisia näkökantoja, mutta yhdistäviäkin tekijöitä valmennusfilosofioista löytyi. Lähes kaikki valmentajat painottivat urheilijan olevan valmennuksessa keskipisteenä. Useimmat valmentajat puhuivat urheilijan kohtaamisesta, eikä kukaan maininnut tässä yhteydessä pelitaktiikkaa tms. Erityisesti kommunikaation onnistuminen koettiin avainasiaksi. Tämän päivän valmentaja on osa tiimiä, ja täten molemminpuolisen kommunikaation tulee sujua, jotta hyvä valmennussuhde mahdollistuisi. Menestyneen valmennuksen avaimet ovat usein tässä kommunikaation onnistumisessa. Silloin kun tulee toi valmennus sana, niin mä aika paljon käsitän silloin just sitä, että on ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kyse. Emmä nyt sano et ristiriitoja, mutta koko ajan se on oppimista, että miten sä työskentelet erilaisten ihmisten kanssa. Koska ei ole semmoisia patenttiratkaisuja, että tämä toimii tässä ja tämä tässä, vaan tulee koko ajan hakea sitä sun valmennustyyliä. Valmentajat kokivat valmennusfilosofian vaikuttavan koko ajan valmennustyössään, mutta erityisesti kilpailujen aikana. Erityisesti valmennusfilosofian merkitystä käytännön tekemiseen painotettiin. Valmentajan tehtävää kuvattiin suurena auttajana, jonka tulee motivoida ja vaatia. Valmentajan tavoitteena olisi tehdä itsestään tarpeeton. Tekijät, jotka vaikuttivat valmennusfilosofian kehitykseen, olivat persoonallisuus, kokemus, aika, ympäristö ja koulutus. Itsetietoisuus nostettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi valmentajana kehittymisessä. Jatkuva oman persoonallisuuden kehittäminen, terve itseluottamus ja itsetietoisuus koettiin keskeisiksi tekijöiksi kehittymiseen valmentajana. Taulukko 1: Mitä on valmennusfilosofia (VF):...jossain vaiheessa olis ainakin hyvä että joutuisi ns. perimmäisten kysymysten äärelle, niin siitähän se sun perusfilosofia elämiseen kehittyy. Mutta toisaalta nyky-yhteiskunnassa niitä ei ehkä välttämättä pähkäillä edes. Se olis hyvä että jossain yhteydessä kaikki joutui määrittelemään jotain suhtautumisia kuolemaan ja elämään yleensä. Se oli ainakin mulle tärkeää. Jos valmentaja ei ole tietoinen omasta valmennusfilosofiastaan, voi hänen olla vaikea kehittää valmentamistaan. Itsearvioinnit ovat tehokas tapa tarkastella omaa tekemistä ja peilata sitä valmentamisen tavoitteisiin. Niin jos me puhutaan valmentajista yleisesti ottaen, niin valmentajat ei tahdo ymmärtää näitten filosofioiden ja tällaisten piirteiden merkitystä näissä asioissa jos me puhutaan valmentajuudesta. Siis sehän on ihan selvä asia, että meidän tulisi kehittää itsetuntemusta hemmetistä. Siis itseluottamuksen kehittäminen on oikeastaan väline siihen omaan menestykseen, mutta se on myös väline siihen niin, että ne asiat mitä sä olet itsessäsi kokenut ja oppinut niin ne on ne asiat mitä sä voit siirtää siihen urheilijaankin. Malli valmennusprosessista Tutkimuksen myötä kehitettiin malli valmennusprosessista, jossa valmennusfilosofialla on oma tärkeä paikkansa koko prosessin juurina. Oheinen malli on kaksiosainen, kuvastaen samaa asiaa tieteellisesti ja metaforisesti (Kuva 1). Tämä valmennusprosessia kuvaavan tieteellisen mallin ydin on yhdistää valmennusprosessin tekijät, eli urheilija (1. / ympyrä) ja valmentaja (2. / kolmio), saumattomasti toisiinsa (kuvio vasemmalla). Näiden tekijöiden tiivistä yhteistyötä kuvaa toiminta osa, se toiminta (3.), joka näkyy ja tapahtuu kentillä. Urheilija on valmennusprosessin ydin. Urheilija ei ole vain ohjelmoitava robotti, vaan ajatteleva ihminen, jonka suoritukseen toiminnassa vaikuttaa usea osa-tekijä. Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa kasvamaan, kehittymään ja ottamaan vastuuta itsestään. Tavoitteena on itsenäinen yksilö, jolla on taitoa ja kykyä pärjätä omana urheilijapersoonanaan niin urheilun kuin elämänkin haasteissa. Urheilija koostuu useista osista, joiden tulee olla tasapainossa, mikäli halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin kehityksessä. Urheilijan osat ovat: fyysinen, psyykkinen, yhteisöllinen ja motivaatio. Valmentajan toiminta pohjautuu valmentajan persoonallisuudelle, filosofialle ja uralle. Nämä osatekijät vaikuttavat valmentajan tapaan valmentaa ja tämän hetken toimintatapaan. Mitä paremmin valmentaja tuntee itsensä, sitä paremmin hän voi keskittyä valmentamisessa itse tekemiseen muun turhan sijaan. Persoonallisuus luo pohjan valmentajan itsetuntemukselle. Filosofia on tapa ajatella perusasioista, mikä vaikuttaa tapaan toimia. Filosofia on muodostunut kolmesta kerroksesta: elämän-, valmentamisen- ja urheilunfilosofiasta. Ura muodostuu valmentajan kokemuksesta, koulutuksesta ja historiasta. Kehittämällä oma itsetuntemustaan valmentaja peilaa itseään jatkuvassa muutoksessa olevaan filosofiaansa, joka taas vaikuttaa suoraan valmentajan tapaan toimia. Valmennusprosessi ei ole koskaan valmis tai muuttumaton, vaan jatkaa alati kasvamistaan eri osa-alueilla. Valmennusprosessin vaikuttavat ympäröivän yhteisö ja kulttuuri sekä urheilun organisaatio. Kun urheilija on valmis kannattelemaan itseään, hän voi pyörähtää mahdollisesti omilleen, ja jatkaa itsenäisenä omaa kehitystään. Metaforinen malli kuvaa samaa valmennusprosessia, esittämismuoto on vain monille käytännön ihmisille mieluisempi. Se jättää elävänä mallina varaa omalle mielikuvitukselle ja on siten jokaisen ajattelijan vapaasti omaan käyttöön sopivaksi täydennettävissä. Lehmusto on urheilija, eli puun näkyvin osa. Lehmustossa yhtyvät puu runko ja lehmusto, mikä kuvaa tapahtumia valmentajan ja urheilijan välillä. Lehmustoa kannattavat puu runko ja oksat kuvaavat valmentajan persoonaa. Runko koostuu persoonasta, filosofiasta ja urasta, aivan kuten edellä tieteellisessä mallissa selvennettiin. Jokainen oksa on urheilijan osa-alue, joilla kehittyminen ja pärjääminen ovat edellytyksiä myös urheilulliselle pärjäämiselle. Oksat kuvaavat näitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja motivaatio osa-alueita. Omenoita, eli tuloksia voi tulla mistä vain oksasta. Näin ollen tulos ei ole sidottu vain olympiavoittoihin, vaan myös esimerkiksi psykologisten vahvuuksien kehittymiseen. Puu on jatkuvassa vuo- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA a) VF:n määritelmä b) Oma VF c) VF:n merkit d) Vaikuttaa VF:aan *Toiminta *Urheilijakeskeinen: * Valmentaminen: *Persoona: Tapa toimia Urheilija on se tarina Suuri auttaja Älä ota halpoja kopioita * Perusideat *Kommunikaatio * Motivoida *Historia, Ympäristö * Valmentaja itse *Auttajan asema * Pitää huolta ja vaatia *Koulutus, Aika 54 55

5 1)a fyysinen 1)c sosiaalinen 1. URHEILIJA 1)b psyykkinen 1)d motivaatio 4. Sosio-kulttuurinen ympäristö 1. Urheilija: - fyysinen - psyykkinen - sosiaalinen - motivaatio 3. TOIMINTA 2)c Valmentajan ura 3. Toiminta 2)b Valmentajan filosofia elämästä, valmentamisesta ja urheilusta 2. Valmentaja: - persoonallisuus - filosofia - ura 2)a Valmentajan persoonallisuus 4. Sosio-kulttuurinen ympäristö & 5. Organisaatio 5. Organisaatio Kuva 1: Valmennusprosessi -malli (The Model of the Coaching Process, MCP) JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA rovaikutuksessa sosio-kulttuurisen ympäristön kanssa. Urheilun organisaatio on myös alati läsnä, mitä aurinko kuvaa tässä metaforisessa mallissa. Oleellista on, että puu kasvaa niin leveyttä (vuosirenkaat kokemuksen rungossa), kuin myös pituutta lehmustoon (urheilija kehittyy) sekä juuriin maan alla (valmennusfilosofia kehittyy). Oikeaa mallia ei ole olemassa Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä valmennusfilosofia merkitsee 10 huippuvalmentajalle. Tuloksia ei voida yleistää, mutta niiden pohjalta voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä. Ensinnäkin valmennusfilosofia on tärkeä osa valmennusprosessia. Ei ole olemassa yhtä oikeaa valmennusfilosofiaa, joka sopisi kaikille, vaan jokaisen tulee rakentaa oma perustansa sopien omaan persoonaansa ja ajattelutapaansa. Tämä lähtökohta toivottavasti antaa virikkeitä valmentajakoulutukselle ja kannustamaan siirtymään mekaanisesta lähtökohdasta kohti ihmislähtöisempää perspektiiviä. Siis siellä pitäisi puhua siitä että mitä valmentaminen on, kuka se valmentaja on, mitä ihmettä sä olet tekemässä elämäsi kanssa. Ihmiset menevät vain lukkoon sellaisissa kun kysytään, että miksi sä täällä istut. mitä sä oot niin kuin tekemässä, että mikä sun kuje on niin kuin. Mutta se on meidän vain hyväksyttävä et suurin osa seuraa toisiaan. Valmentajana kehittymisen avain olisi lisätä itsetuntemusta ja käyttää sitä työkaluna. Myös koulutuksen ja mentoroinnin roolit nähtiin tärkeinä. Tutkimus avasi valmennusfilosofiaa terminä ja vahvisti valmennusfilosofian merkitystä käytännön valmennustilanteisiin. Mehän tullaan sellaisesta suunnasta tässä suomalaisessa valmennuksessa että me tehdään jotain fyysisiä ominaisuuksia ja pikkusen on otettu sitten jotain taitoon liittyen, ehkä peliin ja ehkä psyykettä. Mä koen että meidän valmennus voi vain kehittyä vaan, jos nämä ihmiset itsessään kasvaa ihmisenä. Ja sen kautta ikään kuin tullaan johtamiseen ja siitä on helppo mennä psykologisiin asiaan ja siitä tullaan kokonaisvaltaiseen ohjelmointiin ja muihin. Ja sen jälkeen kenties tullaan vasta oppimiseen ja taitoon ja viimeisenä tullaan näihin fyysisiin asioihin, jotka Suomessa ikään kuin ovat olleet ikään kuin sen oppimisen kulmakivi. Menestyväksi valmentajaksi ei ole siis yhtä poppakonstia, mutta oman itsen tunteminen ja kehittäminen ovat avainasemassa valmentamisen prosessissa. Valmentajilla on hyvin keskeinen rooli urheilussa ja he ovat läsnä myös urheilijoiden psykologisessa kasvussa ja kehityksessä. Valmentajien on hyvä tiedostaa heidän suuri merkityksensä esimerkkinä, opettajana ja valmentajana ja täten ei ole yhdentekevää miten he toimivat. Selkeä valmennusfilosofia auttaa valmentajaa tekemään sopivia päätöksiä käytännön valmennustyössä. Lähtökohtana valmennusfilosofian tiedostamiseen ja käyttämiseen on valmentajan halu jatkuvasti kehittää itseään. Valmentaminen kun ei ole vain urheilua varten, vaan koko elämää varten. Artikkeli on ote Martina Roos-Salmen pro gradu tutkielmasta: Roos, C. M. (2005). What is the Coaching Philosophy? an explorative study of experienced Finnish coaches (Master s Dissertation in Sport Psychology, 61-80p) School of Health and Society; University of Halmstad, Sweden & Faculty of Sport a nd Health Sciences, Department of P.E.; University of Jyväskylä, Finland.) 56

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu SUOMALAISTEN JOHTAJIEN TYÖHYVINVOINTI ITSENSÄ JOHTAMISEN NÄKÖKULMASTA Yrittäjyyden Pro gradu tutkielma 2013 Viljo Kuuluvainen Ohjaaja: Tarja Niemelä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA

PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA PSYYKKINEN VALMENNUS LENTOPALLOSSA Jarmo Liukkonen Timo Jaakkola, Jukka Kataja (toim.) Kustantaja: Suomen Lentopalloliitto ry Kansikuvat: SLeL kuva-arkisto, Jukka Katajan kuva Mari Hohtari Rhinoceros Oy

Lisätiedot

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI?

MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? MITEN SATAKUNTALAINEN YRITTÄJÄ VOI? Satakuntalaisten yrittäjien hyvinvoinnin tila Liiketaloustiede, johtamisen ja organisoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Sini Elomaa Ohjaajat: KTT Harri Virolainen

Lisätiedot

Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi

Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi Valmentajien mentorointi -projektin vaikutusten arviointi Outi Aarresola Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU Copyright 2008 KIHU Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun tai sen osan jäljentäminen

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES

Johdon työnohjaajat ja mentorit ry ARVOISA JOHTAJA JA ESIMIES 2007 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry Johtajan sparraaja Yhdistys on perustettu vuonna 2004 Tekee tunnetuksi johdon ja esimiesten työnohjausta ja mentorointia Kehittää ja uusintaa jäsentensä ammattitaitoa

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

tilanteeseen. Seuraavilla urheilupsykologian

tilanteeseen. Seuraavilla urheilupsykologian Oikeat työkalut oikeaan tilanteeseen Pekingin kirkkaasti valaiseva olympiatuli sammui muutama viikko sitten, kisat loivat sankareita, täyttivät unelmia ja liittivät maailman urheilevaan nuorison yhteen.

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE AILA VARTIAINEN Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007 Tampereen

Lisätiedot

Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa

Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa Pääsuunnittelija ja johtamisen psykologia rakennushankkeessa Pääsuunnittelijakoulutus Tutkielma Siltanen Mikko Helsinki 19.9.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Johdanto 2 Pääsuunnittelijan

Lisätiedot

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta

MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta MISTÄ ON SALIBANDYN PELAAJAT TEHTY? Narratiivinen tutkimus miesten Salibandyliigapelaajan identiteetistä ja sen rakentumisesta Johanna Heikkinen Tampereen yliopisto Yhteiskunta-ja kulttuuritieteiden yksikkö

Lisätiedot

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut?

OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? OPETTAJA JA OMA LAPSI SAMASSA KOULULUOKASSA Miten lapsi on sen kokenut? Katja Kangas Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kesä 2004 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Kangas, K. 2004.

Lisätiedot

LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA

LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA LAHJAKKUUS LASTEN JA NUORTEN URHEILUSSA 1 Lahjakkuus lasten ja nuorten urheilussa raportti on laadittu yhteistyössä Nuori Suomen, Suomen Olympiakomitean sekä maaliskuussa 2009 perustetun urheilun asiantuntijatyöryhmän

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Kira Topp 2010 Markkinoinnin ja johtamisen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena

Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Työnohjaus luokanopettajan työssä jaksamisen tukena Pro gradu tutkielma Siiri Savolainen Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus Lapin yliopisto 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992)

minusta minusta Pieni kirja Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) minusta Pieni kirja minusta Mitä tapahtuisi siskoni jos alkaisit puhella itsellesi kuin ystävälle Irja Askola (1992) Julkaisija Valtiokonttori, Kaiku-palvelut Kuvat Kuvapörssi Oy/Masterfile (kansi), Gorilla

Lisätiedot

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ

ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ESIMIESVIESTINNÄN MERKITYS ALAISEN TYÖHYVINVOINNILLE VUOROVAIKUTUS MOTIVAATION JA SITOUTUMISEN EDISTÄJÄNÄ Yrityksen johtaminen Kandidaattitutkielma Marraskuu 2012

Lisätiedot

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien

T A M P E R E E N Y L I O P I S T O. Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Pedagoginen johtajuus päiväkodin johtajien ja lastentarhanopettajien silmin Opettajankoulutuslaitos Varhaiskasvatuksen yksikkö Kasvatustieteen erityisesti varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden Koulutusohjelma Henna Viljanen VALMENTAVAN JOHTAMISEN HYÖDYNTÄMINEN ETÄJOHTAMISESSA YHTEYSKESKUSALALLA Opinnäytetyö Helmikuu 2010 OPINNÄYTETYÖ Helmikuu

Lisätiedot

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen

Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi. ja työssä jaksaminen Lastentarhanopettajien kokema henkinen työhyvinvointi ja työssä jaksaminen Pauliina Gummerus & Jenni Kajakulma Varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielma Kevät 2015 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot