Puheenjohtajan palsta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puheenjohtajan palsta"

Transkriptio

1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Puheenjohtajan palsta Suomen urheilupsykologinen yhdistys on lähes 20- vuotisen olemassaolonsa aikana vienyt eteenpäin urheilu- ja liikuntapsykologista tietämystä valmentajien, liikunnanopettajien ja muiden liikuntaelämän vaikuttajien keskuudessa. Jäsentemme tekemä työ perustuu vahvasti tutkimustietoon ja korkeaan ammattieettiseen näkemykseen. Laajamittainen keskustelu valmennusfilosofiasta ja valmennuksen ihmiskuvasta on erityisen tärkeää aikana, jolloin kilpaurheilun doping -ongelma tavan takaa putkahtelee esiin, lapsi- ja nuorisourheilun drop-out on voimakasta, ja koko väestön liikunnallinen aktiivisuus vähenee ja lihavoituminen lisääntyy. Liikuntapsykologialla voi olla näiden ongelmien ratkaisemisessa merkittävä rooli. Muutokset ihmiskuvassa sekä liikunta- ja terveyskäyttäytymisessä ovat ensi sijassa yksilöllisen kognitiivisen prosessin tuloksia. Vaikka ympäristö tarjoaisi hyvät mahdollisuudet liikkumiseen, tarvitaan henkilökohtaista motivaatiota toimintatapojen muuttamiseksi. Liikuntamotivaatio ja liikunnan motivaatioilmasto ovatkin tutkituimpia ilmiöitä liikuntapsykologian alueella Suomessa tällä hetkellä. Erityisesti Jyväskylän yliopistossa ja Kilpa- ja huippuurheilun tutkimuskeskuksessa tehty tutkimustyö ovat lisänneet tietoa urheilupsykologian soveltamiseksi käytännön valmennustyössä. Viime vuosina liikunta- ja urheilupsykologinen tutkimus ja ammatillinen koulutus ovatkin vahvistuneet merkittävästi. Liikuntatieteiden laitoksella ollaan käynnistämässä kansainvälistä liikuntapsykologian maisterikoulutusta, alalta on valmistunut useita väitöskirjoja, ja lukuisia tutkimusprojekteja on parasta aikaa meneillään. Uusimpana edistysaskeleena on Liikuntatieteiden laitokselle perustettu Motoristen taitojen oppimisen ja opettamisen tutkimusyksikkö. Urheilupsykologisen yhdistyksen jäsenet ovat aktiivisesti mukana useiden lajiliittojen psyykkisen valmennuksen asiantuntijatehtävissä, soveltaen käytäntöön tietoa valmennuksen psykologiasta. SUPY:llä on erityinen asiantuntijaverkosto, jonka palveluja kiinnostuneet urheilijat, valmentajat ja lajiorganisaatiot voivat käyttää. SUPY on aina ollut avoin aatteellinen yhdistys, jonka toimintaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat saada tietoa ja vaihtaa kokemuksia liikunta- ja urheilupsykologiasta. Tietoa yhdistyksestämme saa parhaiten kotisivuiltamme josta löytyy muun muassa anomuslomake jäseneksi liittymiseksi ja tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Tervetuloa joukkoon! Jarmo Liukkonen Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteiden laitos PL 35, Jyväskylän yliopisto SUPYn vuosikous Vuosikokous perjantaina klo Jyväskylässä Liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnassa. Tarkemmat tiedot puheenjohtajalta. Punavuorenkatu 11 B 34, HELSINKI Sihteeri Jari Takatalo, SUPYn syysseminaari Perjantaina klo Jyväskylässä Liikunta-ja terveystieteiden tiedekunnassa. Aiheena: Motivaatio koululiikunnassa ja urheilussa viimeaikaisten tutkimusten valossa. Ilmoittautumiset ja tarkempi ohjelma: 49

2 Ammattivalmentajan työ hyvinvoinnin tuottaja vai mielen kuormittaja? Syksyllä 2005 käynnistyi Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteiden laitoksella tutkimusprojekti Suomalaisten ammattivalmentajien hyvinvointi ja työssä kehittymisen edellytykset. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa, miten ammattivalmentajat voivat työssään ja mitkä tekijät heitä valmennustyössä ensisijaisesti kuormittivat. TEKSTI TERHI AKELA, MARJA KOKKONEN JA JARMO LIUKKONEN KUVA JUHA SORRI V almennustyössä kehittymisen edellytys on valmentajien henkilökohtainen hyvinvointi. Yleinen uskomus on, että valmentajat ovat tunnollista työkansaa, jolloin työhön omistautuminen ja sitoutuminen ovat juurtuneet kilpaurheilun vaatimaksi elämäntavaksi ja mentaliteetiksi, työmoraali on korkea, työt ovat aina mielessä ja niitä tehdään intohimoisesti. Valmentajatutkimukset ovat perinteisesti keskittyneet selvittämään miten valmentajan luonteenpiirteet ja toimintatavat vaikuttavat valmennustyöhön. Tässä raportissa keskitymme siihen, miten valmennustyö liittyy valmentajan henkilökohtaiseen hyvinvointiin Kuvio 1: Valmentajakoulutus (%) Ammattivalmentajat tutkimuskohteena Tutkimuskohteena olivat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry:n jäsenet. Kyselytutkimukseen osallistui 104 mies- ja 39 naisvalmentajaa, jotka edustivat yhteensä 34 eri urheilulajia. Aktiivisimmin vastasivat jääkiekko- ja taitoluisteluvalmentajat (43 % kaikista vastanneista). Valmentajatutkinnon oli suorittanut tai oli tällä hetkellä suorittamassa 98 % vastanneista. 64 % valmentajista oli suorittanut ammattivalmentajan tutkinnon, liikuntatieteiden maisterin tutkinnon tai kansainvälisen valmentajatutkinnon (kuvio1). I-taso II-taso III-taso AMVT LitM Kv-tutkinto Erittäin hyvin 2,1% 1 Erittäin huonosti 11,2% 33,6% Kuvio 2: Suomalaisten ammattivalmentajien (n=143) työssä viihtyminen Kuvio 3: Suomalaisten ammattivalmentajien (n=143) työkyky 53,1% Täysin työkyvytön Valmentajat viihtyvät työssään Työhyvinvoinnin osoittimina pidimme valmentajien itsensä raportoimaa työssä viihtymistä, työkykyä, henkistä työkykyä, stressiä ja työperäistä stressiä. Tulokset osoittivat, että ammattivalmentajat voivat työssään hyvin; heidän työkykynsä keskiarvo oli 8.4 (asteikolla 1-10). 20 % valmentajista antoi työkykynsä arvoksi 10 ja 87 % vähintään % valmentajista viihtyi työssään melko tai erittäin hyvin. Työssä viihtymisen keskiarvo oli 1.8 (asteikolla 1-5, jossa 1 = viihtyy erittäin hyvin ja 5 = viihtyy erittäin huonosti). (Kuviot 2 ja 3). Naiset (ka=1.95) viihtyivät keskimäärin paremmin työssään kuin miehet (ka=1.77), mutta miehillä työkyky oli keskimääräisesti parempi kuin naisilla Valmentajien stressin kokeminen Ammattivalmentajista stressiä koki vain vähän tai ei lainkaan 40 % ja vastaavasti 8% 38% 29% 20% Työkyky parhaimmillaan jonkin verran sitä koki 40 % valmentajista. 20 % valmentajista koki stressiä melko tai erittäin paljon. Miehet kokivat valmennustyössään keskimäärin vähemmän stressiä kuin naiset (miesten ka=1.64, naisten ka=2.21, asteikolla 0=ei lainkaan stressiä, 4=erittäin paljon stressiä). Valmentajista puolet ilmoitti stressin johtuvan työstään. Näyttäisi siltä, että vaikka valmentajien työ on vaativaa ja sillä on stressille altistavia piirteitä valmentajat ovat oppineet suoriutumaan stressaavissa tilanteissa, tulospaineiden ja julkisuuden alaisina. Tukea henkiseen hyvinvointiin Ammattivalmentajat arvioivat henkisen työkykynsä kokonaistyökykyä heikommaksi. Sekä mies- että naisvalmentajilla keskimäärin henkinen työkyky oli kohtalainen tai melko hyvä. Kolmasosa valmentajista oli työssään henkisesti väsyneitä. Henkilökohtaisen tuen puute oli kolmanneksi eniten työtä kuormittava tekijä. Suuri osa valmentajista kaipasi esimieheltään opastusta ja tukea sekä palautetta omasta suoriutumisestaan. Lähes kolmasosa valmentajista ilmoitti, että heillä ei ole tukenaan henkilöä, jonka kanssa voisi keskustella kaikista valmennustyöhön liittyvistä asioista. Työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen Sekä nais- että miesvalmentajille eniten kuormitusta työssä aiheutti työn asettamat vaatimukset yksityiselämälle. Valmentajien työsopimuksellinen tai muuten määritelty työaika oli keskimäärin 34 viikkotuntia. 58 % valmentajista ilmoitti työskentelevänsä yli 40 tuntia viikossa. Tulokset kuvaavat valmennustyölle omistautumista sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen hankaluutta. Toiseksi eniten kuormitusta sekä naisettä miesvalmentajille aiheutti huono palkka ja aliarvostus. Tosin miehet kokivat naisia vähemmän kuormitusta kaikista muista työhön liittyvistä asioista paitsi julkisuudesta. Naiset kokivat julkisuuden aiheuttavan heille vähiten kuormitusta. Suuntaviittoja kehittämiseen Ammattivalmentajien työhyvinvointia koskevan tutkimuksen tulokset antavat suuntaviittoja valmentajakoulutukseen ja valmentajan ammatilliseen kehittämiseen. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että tällä hetkellä suurin osa ammattivalmentajistamme kokee olevansa työkykyisiä ja he viihtyvät työssään hyvin. Jotta kehitys jatkuisi myönteisenä valmentajien henkilökohtaiseen hyvinvointiin sekä työssä kehittymisen mahdollisuuksiin on kiinnitettävä enemmän huomiota. Esimerkiksi työnohjauksesta, vertaistuesta, kehityskeskusteluista ja valmennusfilosofiaan pohjautuvista seminaareista voisi olla hyötyä valmentajien henkilökohtaisen hyvinvoinnin lisääjinä ja voimavarojen lähteinä. Työhyvinvointia ja jaksamista voidaankin pitää urheiluorganisaatioiden merkittävänä kehittämishaasteena jatkossa. Valmentajan ammattitaito kehittyy tiedon ja kokemuksen karttuessa. Valmentajan tehokkuutta arvioitaessa tulisi huomioida valmentajan omat ajatukset ja tuntemukset omasta psyykkisestä hyvinvoinnistaan ja sen kehittämisestä. Ensimmäinen askel omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen on itsetuntemuksen lisääminen sekä omien voimavarojen ja psyykkisen hyvinvoinnin tunnistaminen. Tutkimuksessamme tarkasteltiin myös valmentajan hyvinvointia valmennusfilosofian kautta. Näistä tuloksista raportoimme myöhemmin. Lisätietoja: Terhi Akela, 50 51

3 TEKSTI ESA ROVIO, LitT, TYÖNOHJAAJA 1. Turvallisuus 5. Pätevyys 2. Itseys eli ITSETUNTO itsensä tiedostaminen 4. Tehtävä- ja tavoitetietoisuus Me pelattiin loistavasti yhteen ja oltiin todella sitoutuneita siihen hommaan. Sain siitä joukkueesta myös hyviä kavereita ja me vietimme paljon aikaa yhdessä. He olivat minulle kuin siskoja ja veljiä. Usein päivät menivät odotellessa, että harjoitukset alkaisivat; harjoituksiin oli aina yhtä kiva mennä. Niiden vuosien aikana olin erinomaisessa kunnossa ja kehityin todella paljon. Se johtui varmaan hyvistä harjoitteista ja ryhmästä, jonka kanssa oli mukava treenata (Rovio ym. 2003). Itsetuntomallin kolmas ulottuvuus on yhteenkuuluvuus (ks. Aho & Laine, 1997, 20-67). Yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan yksilön samastumista ryhmään ja ryhmän hyväksyntää. Yhteenkuuluvuuden tunne lisää kokemusta hyväksytyksi tulemisesta ja ryhmän jäsen pystyy antamaan itsestään muille vuorovaikutustilanteissa. Yhteenkuuluvuuden tunnusmerkit Yhteenkuuluvuuden tunnetta voidaan lisätä edistämällä ryhmän kiinteyttä eli koheesiota. Ryhmän kiinteys ilmenee ryhmän pyrkimyksenä pysyä koossa ja yhtenäisenä suorittaessaan tehtävää. Tehtävän ohella tyytyväisyyden ja yhtenäisyyden kokemukset 3. Liittyminen Artikkelin lähdeluettelo saatavana toimitukselta tai kirjoittajalta. kohdistuvat myös ryhmän jäseniä kohtaan. Ryhmän kiinteyden voi katsoa olevan hyvä, jos ryhmän jäsenet kokevat vetovoimaa ja yhtenäisyyttä suhteessa tehtävään (kiinteyden tehtävä osa-alue) ja suhteessa muihin ryhmän jäseniin (kiinteyden sosiaalinen osa-alue). (ks. Rovio, 2003; Rovio, Kemppainen, Eskola & Lintunen, 2003.) Ryhmän pitää ensisijaisesti koossa pitävä voima on aina tarkoitus tai tehtävä. Toinen, usein ajan myötä kehittyvä voima ovat sen jäsenten väliset myönteiset tunnesuhteet. (Rovio, Eskola, Klemola, Lintunen, 2004.) Kiinteys on kaiken aikaa muuttuva Kiinteys on merkittävä pienryhmäominaisuus, sillä se koskettaa jokaista ryhmää. Usein kiinteys, hyvä ryhmähenki, nähdään vain sosiaalisena yhtenäisyytenä ja vetovoimaisuuden kokemuksina ryhmän muita jäseniä kohtaan. Hyvä kiinteys on myös yhtenäisyyttä perustehtävän suorittamisessa sekä vetomaisuuden tunteita harjoittelua ja pelaamista kohtaan. Ilmiönä kiinteys on myös dynaaminen ja kaiken aikaa muuttuva. Aiemmin kiinteä ryhmä ei ole sitä välttämättä tulevaisuudessa. Ryhmässä tulisikin säännöllisesti arvioida sen jäsenten kokemaa vetovoimaisuutta ja ryhmän yhtenäisyyttä sekä kiinteyden tehtävä- että sosiaalisen osa-alueen osalta. Ryhmän sosiaalista yhtenäisyyttä ja vetovoimaisuutta voidaan arvioida esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä: kuinka hyvin viihdyt tässä ryhmässä? Onko tämä ryhmä sinulle tärkeä? Kuinka mielelläsi tulet tähän ryhmään? Kuinka yhtenäisiä olette luokkana sosiaalisesti? Tämän seitsenosaisen sarjan tarkoituksena on pohtia itsetuntoa kehittävän ohjaamistavan käyttöä ryhmän valmentamisessa. Valmentamista tarkastellaan Borban ja Reasonerin itsetuntomallin viiden ulottuvuuden näkökulmasta: turvallisuus, itsensä tiedostaminen, yhteenkuuluvuus, tehtävä- ja tavoitetietoisuus sekä pätevyys. Teksti on suunnattu etenkin nuorten parissa toimivien tavoitteellisten ja vapaaehtoisempien ryhmien valmentajille ja ohjaajille. Esitettyjä periaatteita voi ja tulee toteuttaa myös aikuisurheilussa, sillä samat ihmisen käyttäytymisen lainalaisuudet pätevät myös näissä ryhmissä. Näkökulmat sopivat myös yksilölajien valmentajille, jotka valmentavat yksilöurheilijoita ryhmässä. Yhteenkuuluvuuden tunteiden edistäminen ryhmässä Seuraavat kysymykset kartoittavat taas tehtävän vetovoimaisuutta ja ryhmän yhtenäisyyttä tehtävänsä suhteen: Onko sinusta kiva harrastaa tätä lajia? Ovatko harjoitteet hyviä? Kehittävätkö harjoitteet taitojasi? Kuinka yhtenäisiä olette tehtävän suoritukseen liittyvissä asioissa? (Rovio, 2003.) Koska ensisijainen ryhmää yhdistävä ja sen toimintaa motivoiva tekijä on sen perustehtävä, tulisi tämä aina olla ryhmätoiminnan arvioinnin ja kehittämisen keskiössä. Perustehtävän onnistunut suorittaminen vaikuttaa myönteisesti ryhmän sosiaalisiin suhteisiin. (Rovio ym ) Tehtävä ohjaa kiinteytymisprosessia Liikuntatieteellisessä kiinteyden tutkimuksessa yksiselitteisten yhteyksien löytämisen vaikeudessa näkyy ilmiön moniulotteinen ja dynaaminen luonne (ks. Rovio ym. 2003). Ryhmän koossapysymiseen ja yhtenäisyyteen vaikuttavia tekijöitä on useita ja nämä tekijät vaihtelevat ryhmästä riippuen. Ryhmä voi olla hyvin yhtenäinen harjoittelussa ja pelaamisessa, vaikka sen jäsenet eivät ole ystäviä keskenään. Toisessa ryhmässä jäsenten välit saattavat taas olla hyvin läheiset. Ryhmä on myös jatkuvasti muuttuva dynaaminen ilmiö. Ryhmää yhtenäistävät tekijät voivat olla erilaisia ryhmän muodostumisvaiheessa ja hyvin kehittyneessä ryhmässä. Muodostumisvaiheessa ryhmän kiinteyttä ylläpitävä voima on sen tehtävä. Vasta tehtävää suorittaessaan ryhmän jäsenten välille alkaa muodostua tunnesuhteita. Kokemuksiin ryhmän kiinteydestä vaikuttaa myös ryhmän menestyminen perustehtävässään. Menestymättömyys aiheuttaa painetta ryhmän sisäisessä toiminnassa. Etenkin suorituksen heikentyessä mielenkiintoinen joukkueen sisällä oleva kiinteyttä ja yhteenkuuluvuutta hajottava ryhmä lienee pelaajat, jotka eivät sovi vakiokokoonpanoon. Kiinteyden ja suorituksen välinen yhteys Joitakin yhteyksiä on kuitenkin löydetty (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Kiinteyden ja suorituksen välinen yhteys on vastavuoroinen: kiinteys edistää ryhmän suoritusta ja ryhmän suoritus edistää kiinteyttä. Kiinteyden edistäminen käytännön valmennustyössä vaikuttaa perustellulta. Kiinteyden edistämiseen on muitakin perusteita: kiinteyden on havaittu edistävän harjoitusaikataulujen noudattamista, ryhmän normien noudattamista, vastuun kantamista, ryhmää häiritsevien ja hajottavien tekijöiden käsittelemistä, ryhmän tunnetta pystyvyydestään ja vähentävän sosiaalista laiskottelua. Alhaisemman kiinteyden on havaittu olevan yhteydessä heikompaan harjoittelun intensiteettiin. Myös keinoja kiinteyden edistämiseksi on tarjolla (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Tutkimuksissa on havaittu kiinteyttä edistäviä tekijöitä: ryhmän pieni koko, fyysinen läheisyys, uhrautuminen, ryhmän jäsenten osallistuminen tavoitteenasetteluun sekä demokraattinen ja osallistuva valmentajan käyttäytyminen kuten opettaminen, neuvominen, sosiaalinen tukeminen ja positiivinen palautteenantaminen. Vastavuoroinen suhde on havaittu olevan selkeällä, urheilijan hyväksymällä roolilla sekä tyytyväisyydellä. Toisin sanoen ohjaaja, joka haluaa edistää ryhmän kiinteyttä ottaa urheilijat mukaan tavoitteenasetteluun, on kiinnostunut heistä ja heidän suorituksen kehittämisestä, etsii heille sopivaa roolia (etenkin tehtäväroolia) ryhmässä ja käyttää pienryhmätyöskentelytapoja. On havaittu (Rovio ym. 2004), että liiallinen kiinteys voi kääntyä myös itseään vastaan. Tutkimusjoukkueen tehtävän suorittaminen heikkeni syksyn aikana. Ryhmän suoritus heikkeni ja pelaajat päätyivät arvioimaan suoritustasoaan harjoittelussa ja peleissä korkeammaksi kuin se todellisuudessa oli. Sosiaalisesti kiinteässä joukkueessa syntyi painetta olla arvostelematta sosiaalista laiskottelua. Sosiaalisen laiskottelun huomioimatta jättäminen, auttoi säilyttämään tunnetta yksimielisyydestä. Yhtenäisyydestä tuli niin vahva (piilo)normi, että ryhmän jäsenet kadottivat yksilöllisyytensä (= deindividuaatio), hukkuivat lauman sisään ja toimivat sen ehdoilla. Konformismi, ryhmäajattelu ja ryhmäpolarisaatio selittävät, miksi pelaajat päätyivät pitämään yllä yksimielisyyden illuusiota - yhteistä harhaluuloa todellisuudesta (vrt. joukkoharha) ja sitä, miksi tovereiden heikentynyttä harjoittelua ei kritisoitu eikä harjoittelua kovennettu. Kiinteässä ryhmässä syntyi normatiivista painetta yhdenmukaisuuteen, ryhmäajattelua, ryhmäpolarisaatiota. Tämä johti heikompaan suorituksen arviointiin, myötäileviin kannanottoihin ja lopulta huonompaan suoritukseen. Konformismilla tarkoitetaan havaittuun ryhmän paineeseen alistumista, vaikka mukautumiseen ei ole esitetty suoraa pyyntöä (Deaux ym. 1993, 194). Mukautuminen saattaa aiheutua normatiivisesta tai informaatiovaikutuksesta (Deaux ym. 1993, 195; Helkama ym. 1998, 277, 382). Normatiivisella vaikutuksella tarkoitetaan yksilön mukautumista enemmistön käsityksiin saavuttaakseen hyväksynnän ryhmässä. Informaatiovaikutuksesta puhutaan, kun yksilö hyväksyy enemmistön käsitykset paikkansapitäväksi tiedoksi. Ryhmäajattelulla tarkoitetaan vaihtoehtojen havaitsemisen vähentymisenä, moraalisena itsetyytyväisyytenä ja itsesensuurina ilmenevää yksimielisyyden tarvetta korostavaa ryhmäprosessia, joka johtaa ryhmän päätöksenteon heikentymiseen (Deaux ym. 1993, 332; Helkama ym. 1998, 384). Ryhmäpolarisaatiolla tarkoitetaan ryhmän päätöksenteossa tapahtuvaa mielipiteen siirtymää kohti enemmistön kantaa (Deaux ym. 1993, 334; Helkama ym. 1998, 384). Polarisaation oletetaan aiheutuvan, kuten konformismin, normatiivisesta tai informaatiovaikutuksesta (Jones & Roelofsma, 2000). Joukkoharhalla tarkoitetaan samansuuntaista harhaista käsitystä todellisuudesta, toisten uskomuksista asenteista ja käyttäytymisestä (Himberg & Jauhiainen, 1998, ; Lahikainen & Pirttilä-Backman, ). Kiinteyden kääntöpuoli Ryhmän kiinteydellä on myös kääntöpuolensa (ks. Rovio ym. 2003; 2004). Suorittamisen näkökulmasta korkea ryhmän kiinteys ei välttämättä ole vain ja ainoastaan myönteinen asia. Sosiaalisesti kiinteässä ryhmässä voi syntyä painetta konformismiin eli yhdenmukaisuuteen; yksilöllä on taipumus myötäillä enemmistön mielipiteitä. Arvioidessa ryhmän suorittamista yhdenmukaisuuden paineen vuoksi ryhmän jäsen saattaa julkisesti ilmoittaa olevansa samaa mieltä muiden kanssa, vaikka oma kanta olisikin toinen. Konformistinen ryhmä sietää heikosti yksilöllisyyttä ja poikkeavuutta. Konformisuustaipumus on suurempi ryhmän koon kasvaessa tai kun on kysymys arvionvaraisista mielipiteistä. Sosiaalisesti kiinteässä ryhmässä, jossa yhteenkuuluvuuden tunteet ovat voimakkaita ja, jossa on painetta konformismiin saattaa siis ilmetä heikon päätöksenteon merkkejä eli ryhmäajattelua, ryhmäpolarisaatiota ja joukkoharhaa (Himberg & Jauhiainen, 1998, ; Lahikainen & Pirttilä-Backman, ; Rovio, Eskola, Klemola & Lintunen, 2004). Sosiaalinen vai tehtäväkiinteys Vaikka kiinteys voi vaikuttaa ryhmän suoritukseen haitallisesti, tästä ei voi kuitenkaan tehdä johtopäätöstä, että ryhmän ohjaajien tulisi edistää tehtäväkiinteyttä ja vähentää sosiaalista. Käytännössä kiinteyden osa-alueet eivät ole erotettavissa toisistaan. Ohjaustoimenpiteet, joilla pyritään edistämään tehtävän vetovoimaisuutta, heijastuvat myös ryhmän sosiaaliseen vetovoimaisuuteen ja päinvastoin. Kiinteyden edistämiseen tulee edelleenkin pyrkiä, mutta ryhmän ohjaajien tulee ottaa huomioon mahdollinen yhdenmukaisuuden paine. Ryhmän suorittamisen arvioimista on jatkettava ja jopa tehostettava, vaikka todellisen mielipiteen saaminen ryhmästä voi olla aiempaa hankalampaa. Yhdenmukaisuuden paineen vuoksi yksittäinen jäsen pyrkii olemaan lojaali ryhmälle, eikä uskalla arvioida ryhmän suoritusta kriittisesti. Päävastuu arvioinnista on ryhmän ohjaajalla. Hänen on pyrittävä ohjaamaan jäseniään, arvioimaan kriittisesti ryhmän suorittamista. Ryhmän on saavutettava arvioinnissa uusi taso, jolloin ryhmän jäsenet ymmärtävät kyseenalaistajien arvon ja kykenevät arvioimaan toimintaansa rakentavan kriittisesti. Tarpeen vaatiessa ohjaajan on luotava tilaa, jossa ryhmän jäsen voi turvallisesti arvioida ryhmän suoritusta. Tutki ja kehitä yhteistyötä Ryhmän yhteenkuuluvuus ja kiinteys on tärkeä asia. Asian merkitys on tunnistettu, tunnustettu, mutta valitettavasti myös väärinymmärretty. Usein ryhmissä saatetaan pyrkiä nostattamaan henkeä erilaisilla ryhmäyttävillä tempuilla, saunailloilla tai laivaristeilyillä (Niemistö, 1998, 171). Ryyppyjuhlat sekä asiantuntematon temppujen toteuttaminen ja purkaminen vain ylläpitää ryhmän toimimatonta dynamiikkaa. Varmempi tapa yhteenkuuluvuuden ja kiinteyden tunteiden luomiseen on työrakenteen mukainen yhteistyön tutkiminen ja kehittäminen

4 TEKSTI MARTINA ROOS-SALMEN KUVA ANTERO KUJALA V almennusfilosofia termiin törmäämme usein lehtien palstoilla. Valmentajilta kysytään valmennusfilosofiasta tarkoittaen milloin mitäkin: toimintatapoja tai kenties ottelun pelitapaa ja taktiikkaa. Myös urheilupsykologiassa kyseisellä termillä on useita määritelmiä ja tarkoituksia. Mitä valmennusfilosofia oikein on? Olisiko valmennusfilosofiassa ratkaisu menestyvän valmentajan etsintään? Valmentaja on keskeinen osa urheilua ja urheilijoiden elämää. Valmennusprosessiin vaikuttavat valmentajan perusarvot ja -asenteet, eikä täten ole merkityksetöntä tutkia lähemmin mitä tämä arvopohja, valmennusfilosofia, merkitsee valmentajille. Tietämällä mitkä asiat vaikuttavat valmentamiseen, Valmennusfilosofia tuttu asia lehtien palstoilta Keskeistä urheilussa ja elämässä on menestyminen. Menestyvän valmentajan salaisuutta on etsitty yhtä kauan kuin on valmennettu ilman selkeitä vastauksia. Myös urheilupsykologia on etsinyt historian saatossa niin menestyvää valmentajapersoonaa kuin valmennustapojakin, muttei ole löytänyt selkeää reseptiä menestyvään valmentamiseen. Mutta mitä on valmennusfilosofia? voidaan kehittää valmennuskoulutusta. Tässä artikkelissa esitellään tuloksia tutkimuksesta, jonka tarkoitus oli selvittää, mitä valmennusfilosofia tarkoittaa kokeneille valmentajille. Haastattelututkimukseen osallistui 10 kansainvälisen tason huippuvalmentajaa, joista viisi edusti yksilöja viisi joukkuelajeja. Valmennusfilosofian määrittely on vaikeaa Tulokset osoittivat, että valmennusfilosofian määritteleminen on vaikeaa. Lähes jokainen valmentaja osoitti urheilijakeskeistä ajattelutapaa. Valmennusfilosofian merkitys käytännön valmennukselle koettiin merkittävänä. Valmennusfilosofiaan vaikuttavia tekijöitä olivat persoonallisuus, kokemus, koulutus, ajan henki sekä ympäristö (Taulukko 1). Tutkimuksen ensimmäinen osa (a) joh- datti valmentajia teemaan ja selvitti valmentamisen olemusta, arvoja, asenteita ja valmennusfilosofian määritelmää. Kysymys valmennusfilosofian olemuksesta aiheutti suurimmalle osalle valmentajista päänvaivaa. Pitkien pohdintojen jälkeen valmennusfilosofia määriteltiin perusarvoiksi, mutta myös kuvaamaan valmentajapersoonaa itseään sekä valmentajan tapaa toimia. Eräs valmentaja kertoi arvojen merkityksessä käytännön valmennuksessa seuraavasti: Kun joukkue kokoontui yhteen, niin mietittiin, että mikä tämän joukkueen tavoite on. Ja tänä päivänä kun se sama joukkue kokoontuu kasaan, niin mietitään, että mitkä ovat niiden pelaajien arvot ja mitkä ovat meidän joukkuee yhteiset arvot. Se on hyvä suunta. Kun me vielä päästäisiin siihen, että ne arvot näkyisivät päivittäisessä tekemisessä, että pääsisi niin kuin konkreettiselle tasolle. Nyt ne arvot jäävät vähän niin kuin sanahelinäksi. Mutta tässä viime vuosikymmeninä arvot ovat hypänneet tavoitteen edelle. Kun tämä valmennus on humaanistunut niin ainakin näin se on näkynyt selvästi. Että kun niitä tavoitteita lähetään hakemaan yhdessä, niin käydään tämä arvokeskustelu. Jos valmennusfilosofia -termin yleinen määritteleminen tuotti vaikeuksia, niin oman valmennusfilosofian kuvaaminen sujui hieman mutkattomimmin. Toki kysymys aiheutti hieman ihmetystä, sillä harvoin sitä tulee kuvattua valmennusfilosofiaansa kenellekään. Osa valmentajista totesi, etteivät he omaa valmennusfilosofiaa, mutta kuitenkin heillä oli esittää selkeä näkemys oman valmentamisensa kulmakivistä. Valmennusfilosofiat ovat toki persoonallisia näkökantoja, mutta yhdistäviäkin tekijöitä valmennusfilosofioista löytyi. Lähes kaikki valmentajat painottivat urheilijan olevan valmennuksessa keskipisteenä. Useimmat valmentajat puhuivat urheilijan kohtaamisesta, eikä kukaan maininnut tässä yhteydessä pelitaktiikkaa tms. Erityisesti kommunikaation onnistuminen koettiin avainasiaksi. Tämän päivän valmentaja on osa tiimiä, ja täten molemminpuolisen kommunikaation tulee sujua, jotta hyvä valmennussuhde mahdollistuisi. Menestyneen valmennuksen avaimet ovat usein tässä kommunikaation onnistumisessa. Silloin kun tulee toi valmennus sana, niin mä aika paljon käsitän silloin just sitä, että on ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta kyse. Emmä nyt sano et ristiriitoja, mutta koko ajan se on oppimista, että miten sä työskentelet erilaisten ihmisten kanssa. Koska ei ole semmoisia patenttiratkaisuja, että tämä toimii tässä ja tämä tässä, vaan tulee koko ajan hakea sitä sun valmennustyyliä. Valmentajat kokivat valmennusfilosofian vaikuttavan koko ajan valmennustyössään, mutta erityisesti kilpailujen aikana. Erityisesti valmennusfilosofian merkitystä käytännön tekemiseen painotettiin. Valmentajan tehtävää kuvattiin suurena auttajana, jonka tulee motivoida ja vaatia. Valmentajan tavoitteena olisi tehdä itsestään tarpeeton. Tekijät, jotka vaikuttivat valmennusfilosofian kehitykseen, olivat persoonallisuus, kokemus, aika, ympäristö ja koulutus. Itsetietoisuus nostettiin tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi valmentajana kehittymisessä. Jatkuva oman persoonallisuuden kehittäminen, terve itseluottamus ja itsetietoisuus koettiin keskeisiksi tekijöiksi kehittymiseen valmentajana. Taulukko 1: Mitä on valmennusfilosofia (VF):...jossain vaiheessa olis ainakin hyvä että joutuisi ns. perimmäisten kysymysten äärelle, niin siitähän se sun perusfilosofia elämiseen kehittyy. Mutta toisaalta nyky-yhteiskunnassa niitä ei ehkä välttämättä pähkäillä edes. Se olis hyvä että jossain yhteydessä kaikki joutui määrittelemään jotain suhtautumisia kuolemaan ja elämään yleensä. Se oli ainakin mulle tärkeää. Jos valmentaja ei ole tietoinen omasta valmennusfilosofiastaan, voi hänen olla vaikea kehittää valmentamistaan. Itsearvioinnit ovat tehokas tapa tarkastella omaa tekemistä ja peilata sitä valmentamisen tavoitteisiin. Niin jos me puhutaan valmentajista yleisesti ottaen, niin valmentajat ei tahdo ymmärtää näitten filosofioiden ja tällaisten piirteiden merkitystä näissä asioissa jos me puhutaan valmentajuudesta. Siis sehän on ihan selvä asia, että meidän tulisi kehittää itsetuntemusta hemmetistä. Siis itseluottamuksen kehittäminen on oikeastaan väline siihen omaan menestykseen, mutta se on myös väline siihen niin, että ne asiat mitä sä olet itsessäsi kokenut ja oppinut niin ne on ne asiat mitä sä voit siirtää siihen urheilijaankin. Malli valmennusprosessista Tutkimuksen myötä kehitettiin malli valmennusprosessista, jossa valmennusfilosofialla on oma tärkeä paikkansa koko prosessin juurina. Oheinen malli on kaksiosainen, kuvastaen samaa asiaa tieteellisesti ja metaforisesti (Kuva 1). Tämä valmennusprosessia kuvaavan tieteellisen mallin ydin on yhdistää valmennusprosessin tekijät, eli urheilija (1. / ympyrä) ja valmentaja (2. / kolmio), saumattomasti toisiinsa (kuvio vasemmalla). Näiden tekijöiden tiivistä yhteistyötä kuvaa toiminta osa, se toiminta (3.), joka näkyy ja tapahtuu kentillä. Urheilija on valmennusprosessin ydin. Urheilija ei ole vain ohjelmoitava robotti, vaan ajatteleva ihminen, jonka suoritukseen toiminnassa vaikuttaa usea osa-tekijä. Valmentajan tehtävä on auttaa urheilijaa kasvamaan, kehittymään ja ottamaan vastuuta itsestään. Tavoitteena on itsenäinen yksilö, jolla on taitoa ja kykyä pärjätä omana urheilijapersoonanaan niin urheilun kuin elämänkin haasteissa. Urheilija koostuu useista osista, joiden tulee olla tasapainossa, mikäli halutaan kehittyä ja mennä eteenpäin kehityksessä. Urheilijan osat ovat: fyysinen, psyykkinen, yhteisöllinen ja motivaatio. Valmentajan toiminta pohjautuu valmentajan persoonallisuudelle, filosofialle ja uralle. Nämä osatekijät vaikuttavat valmentajan tapaan valmentaa ja tämän hetken toimintatapaan. Mitä paremmin valmentaja tuntee itsensä, sitä paremmin hän voi keskittyä valmentamisessa itse tekemiseen muun turhan sijaan. Persoonallisuus luo pohjan valmentajan itsetuntemukselle. Filosofia on tapa ajatella perusasioista, mikä vaikuttaa tapaan toimia. Filosofia on muodostunut kolmesta kerroksesta: elämän-, valmentamisen- ja urheilunfilosofiasta. Ura muodostuu valmentajan kokemuksesta, koulutuksesta ja historiasta. Kehittämällä oma itsetuntemustaan valmentaja peilaa itseään jatkuvassa muutoksessa olevaan filosofiaansa, joka taas vaikuttaa suoraan valmentajan tapaan toimia. Valmennusprosessi ei ole koskaan valmis tai muuttumaton, vaan jatkaa alati kasvamistaan eri osa-alueilla. Valmennusprosessin vaikuttavat ympäröivän yhteisö ja kulttuuri sekä urheilun organisaatio. Kun urheilija on valmis kannattelemaan itseään, hän voi pyörähtää mahdollisesti omilleen, ja jatkaa itsenäisenä omaa kehitystään. Metaforinen malli kuvaa samaa valmennusprosessia, esittämismuoto on vain monille käytännön ihmisille mieluisempi. Se jättää elävänä mallina varaa omalle mielikuvitukselle ja on siten jokaisen ajattelijan vapaasti omaan käyttöön sopivaksi täydennettävissä. Lehmusto on urheilija, eli puun näkyvin osa. Lehmustossa yhtyvät puu runko ja lehmusto, mikä kuvaa tapahtumia valmentajan ja urheilijan välillä. Lehmustoa kannattavat puu runko ja oksat kuvaavat valmentajan persoonaa. Runko koostuu persoonasta, filosofiasta ja urasta, aivan kuten edellä tieteellisessä mallissa selvennettiin. Jokainen oksa on urheilijan osa-alue, joilla kehittyminen ja pärjääminen ovat edellytyksiä myös urheilulliselle pärjäämiselle. Oksat kuvaavat näitä fyysisiä, psyykkisiä, sosiaalisia ja motivaatio osa-alueita. Omenoita, eli tuloksia voi tulla mistä vain oksasta. Näin ollen tulos ei ole sidottu vain olympiavoittoihin, vaan myös esimerkiksi psykologisten vahvuuksien kehittymiseen. Puu on jatkuvassa vuo- JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA a) VF:n määritelmä b) Oma VF c) VF:n merkit d) Vaikuttaa VF:aan *Toiminta *Urheilijakeskeinen: * Valmentaminen: *Persoona: Tapa toimia Urheilija on se tarina Suuri auttaja Älä ota halpoja kopioita * Perusideat *Kommunikaatio * Motivoida *Historia, Ympäristö * Valmentaja itse *Auttajan asema * Pitää huolta ja vaatia *Koulutus, Aika 54 55

5 1)a fyysinen 1)c sosiaalinen 1. URHEILIJA 1)b psyykkinen 1)d motivaatio 4. Sosio-kulttuurinen ympäristö 1. Urheilija: - fyysinen - psyykkinen - sosiaalinen - motivaatio 3. TOIMINTA 2)c Valmentajan ura 3. Toiminta 2)b Valmentajan filosofia elämästä, valmentamisesta ja urheilusta 2. Valmentaja: - persoonallisuus - filosofia - ura 2)a Valmentajan persoonallisuus 4. Sosio-kulttuurinen ympäristö & 5. Organisaatio 5. Organisaatio Kuva 1: Valmennusprosessi -malli (The Model of the Coaching Process, MCP) JATKOA EDELLISELTÄ AUKEAMALTA rovaikutuksessa sosio-kulttuurisen ympäristön kanssa. Urheilun organisaatio on myös alati läsnä, mitä aurinko kuvaa tässä metaforisessa mallissa. Oleellista on, että puu kasvaa niin leveyttä (vuosirenkaat kokemuksen rungossa), kuin myös pituutta lehmustoon (urheilija kehittyy) sekä juuriin maan alla (valmennusfilosofia kehittyy). Oikeaa mallia ei ole olemassa Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä valmennusfilosofia merkitsee 10 huippuvalmentajalle. Tuloksia ei voida yleistää, mutta niiden pohjalta voidaan tehdä joitakin johtopäätöksiä. Ensinnäkin valmennusfilosofia on tärkeä osa valmennusprosessia. Ei ole olemassa yhtä oikeaa valmennusfilosofiaa, joka sopisi kaikille, vaan jokaisen tulee rakentaa oma perustansa sopien omaan persoonaansa ja ajattelutapaansa. Tämä lähtökohta toivottavasti antaa virikkeitä valmentajakoulutukselle ja kannustamaan siirtymään mekaanisesta lähtökohdasta kohti ihmislähtöisempää perspektiiviä. Siis siellä pitäisi puhua siitä että mitä valmentaminen on, kuka se valmentaja on, mitä ihmettä sä olet tekemässä elämäsi kanssa. Ihmiset menevät vain lukkoon sellaisissa kun kysytään, että miksi sä täällä istut. mitä sä oot niin kuin tekemässä, että mikä sun kuje on niin kuin. Mutta se on meidän vain hyväksyttävä et suurin osa seuraa toisiaan. Valmentajana kehittymisen avain olisi lisätä itsetuntemusta ja käyttää sitä työkaluna. Myös koulutuksen ja mentoroinnin roolit nähtiin tärkeinä. Tutkimus avasi valmennusfilosofiaa terminä ja vahvisti valmennusfilosofian merkitystä käytännön valmennustilanteisiin. Mehän tullaan sellaisesta suunnasta tässä suomalaisessa valmennuksessa että me tehdään jotain fyysisiä ominaisuuksia ja pikkusen on otettu sitten jotain taitoon liittyen, ehkä peliin ja ehkä psyykettä. Mä koen että meidän valmennus voi vain kehittyä vaan, jos nämä ihmiset itsessään kasvaa ihmisenä. Ja sen kautta ikään kuin tullaan johtamiseen ja siitä on helppo mennä psykologisiin asiaan ja siitä tullaan kokonaisvaltaiseen ohjelmointiin ja muihin. Ja sen jälkeen kenties tullaan vasta oppimiseen ja taitoon ja viimeisenä tullaan näihin fyysisiin asioihin, jotka Suomessa ikään kuin ovat olleet ikään kuin sen oppimisen kulmakivi. Menestyväksi valmentajaksi ei ole siis yhtä poppakonstia, mutta oman itsen tunteminen ja kehittäminen ovat avainasemassa valmentamisen prosessissa. Valmentajilla on hyvin keskeinen rooli urheilussa ja he ovat läsnä myös urheilijoiden psykologisessa kasvussa ja kehityksessä. Valmentajien on hyvä tiedostaa heidän suuri merkityksensä esimerkkinä, opettajana ja valmentajana ja täten ei ole yhdentekevää miten he toimivat. Selkeä valmennusfilosofia auttaa valmentajaa tekemään sopivia päätöksiä käytännön valmennustyössä. Lähtökohtana valmennusfilosofian tiedostamiseen ja käyttämiseen on valmentajan halu jatkuvasti kehittää itseään. Valmentaminen kun ei ole vain urheilua varten, vaan koko elämää varten. Artikkeli on ote Martina Roos-Salmen pro gradu tutkielmasta: Roos, C. M. (2005). What is the Coaching Philosophy? an explorative study of experienced Finnish coaches (Master s Dissertation in Sport Psychology, 61-80p) School of Health and Society; University of Halmstad, Sweden & Faculty of Sport a nd Health Sciences, Department of P.E.; University of Jyväskylä, Finland.) 56

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca

psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca psyykkinen valmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden

Lisätiedot

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute

Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute Vuorovaikutusta arjessa näkökulmana palaute 28.5.2013 Minna Lappalainen, TtM, TRO, työnohjaaja minna.lappalainen@apropoo.fi Tavoitteena: Erilaisten näkökulmien ja työvälineiden löytäminen arjen vuorovaikutustilanteisiin:

Lisätiedot

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy

Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi. PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Valmentajan kehittyminen ja työhyvinvointi PSYYKKISEN VALMENNUKSEN SEMINAARI Virpiniemi 7.11.2013 Terhi Mets Urheilupsykologi (PsL) Mindgame Oy Mindgame Oy:n asiantuntijat Terhi Mets urheilupsykologi (PsL),

Lisätiedot

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca. TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta, Viveca TAITOVALMENNUS valmentajien täydennyskoulutus taitovalmennus valmentajien täydennyskoulutus, 20 op Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus 2010 osaamistavoitteet TASO 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi

URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS. Erkka Westerlund lepoaika.fi URHEILUN JA VALMENNUKSEN ARVOSTUS Erkka Westerlund erkka.westerlund@ lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ 5 v 60 v ---------- ---------------------- ------------- ---------------------------------- ------------? 4 +

Lisätiedot

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet

Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet Henkinen valmennus -luento Annen Akatemia 27.7.2007 Eerikkilä Huippu-urheilijaa hyödyttävät ominaisuudet ITSE- TUNTEMUS ITSE- LUOTTAMUS INTOHIMO & PÄÄTTÄVÄISYYS KORKEAT TAVOITTEET KESKITTYMIS- KYKY SOPIVA

Lisätiedot

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu

VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu VANHEMMAT KESKUSTELU (VP + VALMENTAJAT) 1. SHA toiminta 2. SHA vuosikello 3. SHA kehittymisen seuranta 4. Omatoiminen harjoittelu SHA TOIMINTA Sami Hyypiä Akatemia on perustettu Suomen Palloliiton toimintastrategian

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen

Luku 3 Lapsuus rakastuminen urheiluun valmiuksia menestymiseen 61 Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi Miten kehität valitsemiasi asioita?

Lisätiedot

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen. Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Ensihoitajien psyykkinen ja fyysinen kuormittuminen sekä työssäjaksaminen Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Mitä kuormittavuus on? Työn kuormittavuus on moniulotteinen käsite.

Lisätiedot

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka

HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka HENKINEN VALMENNUS MITÄ, MIKSI JA MITEN? Satu Kaski PsL, urheilupsykologi Huippu-urheiluseminaari 17.11.2012 Kotka SISÄLTÖ Henkinen valmennus mitä? (tavoitteista, keinot ym) Mitä henkinen valmennus edellyttää

Lisätiedot

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi

Siirtymät urheilussa. Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Martina Roos-Salmi Siirtymät urheilussa Miksi? Tiedosta Ymmärrä - Vaikuta Mitä? Määritelmät - Tyypit Miten? Käytännössä Mikä toimii? Määritelmiä Urheilu-ura koostuu toisiaan seuraavista vaiheista. Vaiheesta toiseen siirtyminen

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen

Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen KT Merja Koivula Mitäon yhteisöllisyys? Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimista tapahtuu, kun ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa ja osallistuvat yhteiseen toimintaan Osallistuminen ja oppiminen

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen

Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Harjoite 5: Stressin tunnistaminen Urheilija- tai joukkuepalaverin yhteydessä. Pituus riippuu palaverin pituudesta. Joukkuepalaverin pituus on noin 20 60 minuuttia. Jos aika loppuu kesken, voi harjoituksia

Lisätiedot

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.

Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4. Maailma muuttuu, kehittyykö valmennus? Jukka Tiikkaja, koulutuspäällikkö (valmennus) Valmennus- ja seuratoimintaseminaari 25.4.2014, Lappeenranta Alustuksen teemat Mistä tulossa? Ympäristö ja kehittyminen

Lisätiedot

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014

Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille. Henry ry 21.10.2014 Parisuhteen merkitys hyvinvoinnille Henry ry 21.10.2014 Kuka minä olen? Heikki Syrjämäki Tampereen perheasiain neuvottelukeskus http://www.tampereenseurakunnat.fi/perheneuvonta http://www.city.fi/blogit/suhdeklinikka

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Nuorten urheilupolkujen merkittävät kokemukset. Outi Aarresola Tutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Nuorten urheilupolkujen merkittävät kokemukset. Outi Aarresola Tutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Nuorten urheilupolkujen merkittävät kokemukset Outi Aarresola Tutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 1 Urheilupolku = urheiluun liittyvien tilojen, toimintojen ja tapahtumien sarja osana elämänkulkua.

Lisätiedot

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna

Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 9: Tavoitteenasettelu menestyksekkään kilpailemisen apuna Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Oikein toteutettu ja urheilijalle

Lisätiedot

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle

Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja. Lasten kilpaurheilusta huipulle Kilpailo-seminaarit 2006 Kari Niemi-Nikkola Suomen Olympiakomitea Valmennuksen johtaja Lasten kilpaurheilusta huipulle Teemat Lahjakkuus Harjoittelu ja Kilpaileminen Monipuolisuus, erikoistuminen ja eriyttäminen

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN

ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN ENSIHOITAJIEN TYÖSSÄ KUORMITTUMINEN SEKÄ TYÖSSÄJAKSAMINEN Anssi Aunola Lääkintämestari Keski-Uudenmaan pelastuslaitos MITÄ ENSIHOITOTYÖN KUORMITTAVUUS ON TEIDÄN MIELESTÄ? Työn kuormittavuus on moniulotteinen

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT

EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT EWA-HYVINVOINTIPROFIILIEN YHTEENVETO 2017-75-VUOTIAIDEN HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Sisällysluettelo Kuva-, kuvio- ja taulukkoluettelo... 3 1 JOHDANTO... 4 2 TOIMINTAKYKY... 6 2.1 Itsenäisyys...

Lisätiedot

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta

Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Huippu-urheilijoiden näkemyksiä psyykkisestä valmennuksesta Suomen psykologiliiton psyykkisen valmennuksen toimikunnan selvitys keväällä 2010 Psykologia 2010 - Tuumasta toimeen! 18-20.8.2010 Jyväskylän

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE

MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE MYYNTI- VALMENNUKSEN OSTAJAN OPAS MIISA HELENIUS - POINTVENUE 8 ASIAA, JOTKA KANNATTAA HUOMIOIDA, KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA 8 ASIAA, JOKTA KANNATTAA HUOMIOIDA KUN OSTAA MYYNTI- VALMENNUSTA Olen kerännyt

Lisätiedot

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06

Leikki interventiona. Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa. Eira Suhonen 6.6.06 Leikki interventiona Aikuisen kannustava puuttuminen vuorovaikutustaitojen harjaannuttamisessa Eira Suhonen 6.6.06 Erityispedagogiikka Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Interventio laaja-alainen systemaattinen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä

Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Urheilijan henkinen kasvu kohti menestystä Talvilajien nuorten olympialeiri 25.4.2016 Urheilupsykologi (sert.) Hannaleena Ronkainen Miten ajattelemme asioiden etenevän miten asiat tosi elämässä menee.

Lisätiedot

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa

Valmentajuuden edistämistä. Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja. Edunvalvontaa Toiminta-ajatuksen mukaisesti Valmentajuuden edistämistä Valmentajien koulutukseen, osaamiseen ja hyvinvointiin liittyviä asiantuntijapalveluita Edunvalvontaa 2 Valmentajayhdistyksillä erilaiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto

Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009. Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien tuloksellisuusseminaari 19.11.2009 Titta Jääskeläinen YTM, tutkija Kuopion yliopisto Kuntien toimintaympäristö Kuntaorganisaatioiden toimintaan ja tavoitteenasetteluun osallistuu monia suorittavia,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. KP Martimo: Työhyvinvoinnista. www.ttl.fi Hyvinvointia työstä KP Martimo: Työhyvinvoinnista 12.2.2014 Hyvinvointi työssä vai siitä huolimatta? Kari-Pekka Martimo, LT Johtava ylilääkäri Vaikuttava työterveyshuolto teemajohtaja KP Martimo: Työhyvinvoinnista

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta

Harjoitteiden lyhyet kuvaukset. Osa 1: Kilpailemisen taidon perusta. Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle kilpailemisesta Tässä on kuvattuna jokainen harjoitemateriaalin sisältyvä harjoite. Harjoituksesta kuvataan sen tavoite ja toteutustapa lyhyesti. Voit tutustua harjoitteisiin alustavasti kuvausten avulla. Voit myös hakea

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut

Hyvinvointia työstä. Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014. Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut Hyvinvointia työstä Työhyvinvointikymppi työhyvinvointia rakentamassa 20.1.2014 Eija Lehto erityisasiantuntija Työhyvinvointipalvelut 6.2.2014 Eija Lehto, Työterveyslaitos Työhyvinvoinnin osatekijöitä

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011. Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Urheilulukioiden seuranta: vertailua vuosilta 2006 ja 2011 Jari Lämsä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Seuranta Valtakunnallisesti urheiluoppilaitosten toimintaa on koordinoinut seurantaryhmä,

Lisätiedot

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa

Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa Psyykkinen valmennus lapsikiekkovaiheessa 9.10.2017 Psyykkinen valmennus Millaisia ajatuksia herättää? Psyykkinen valmennus Monesti vieläkin ajatellaan, että psyykkinen valmennus on kuin mentäisiin lääkäriin

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Valintavaihe Asiantuntijatyö

Valintavaihe Asiantuntijatyö Urheilijanpolun Valintavaihe Asiantuntijatyö Valmennusosaamisen yhteistyöfoorumi 26.9.2013 Outi Aarresola outi.aarresola@kihu.fi Valintavaihe kenen hommia? Lapsuus Valinta Huippu Nuori Suomi (2011), toteutus

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014

Valmentaminen. Minun näkökulma. Mikael Kotkaniemi 2014 Valmentaminen Minun näkökulma Mikael Kotkaniemi 2014 Ura valmentajana 2006-2009: Ässät A-nuoret - apuvalmentaja 2009-2011: Ässät B-juniorit - päävalmentaja 2011-2013: Ässät SM-liiga - apuvalmentaja 2013-2014:

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

KILPAVALMENTAJAKOULUTUKSEN

KILPAVALMENTAJAKOULUTUKSEN Suomen Tennisliitto r.y. JÄRJESTÄVÄT YHTEISTYÖSSÄ VALTAKUNNALLISEN KILPAVALMENTAJAKOULUTUKSEN 1. lähijakso Pajulahdessa: pe 15.1. su 17.1.2016 2. lähijakso Pajulahdessa: pe 4.3. su 6.3.2016 3. lähijakso

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011

Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta. Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Osaamisen kehittyminen työelämähankkeessa Suomen Akatemian vaikuttavuuden indikaattorikehikon näkökulmasta Päivi Immonen-Orpana 11/28/2011 Taustaa Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat osallistuneet

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013

VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA. Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 VALMENTAUTUMISEN PSYKOLOGIA Kilpaileminen ja loukkaantuminen keskiössä 9.10.2013 SISÄLTÖÄ Yleistä valmistautumisesta kilpailuihin Paineensieto Ihannesuorituksesta Muutama sana loukkaantumisista ja epäonnistumisesta

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA

kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA kuvia TYÖKYKYPASSI EKAMISSA 2015-2016 Ammattiosaajan työkykypassilla vahvistat työkykyäsi Lisää ensimmäinen luettelomerkki tähän Lisää toinen luettelomerkki tähän Lisää kolmas luettelomerkki tähän https://vimeo.com/57925261

Lisätiedot

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

ICF Finland. International Coaching Week 19.-23.5.2014. Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ICF Finland International Coaching Week 19.-23.5.2014 Ammattimaisen coachingin näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen Esityksen sisältö International Coaching week Mitä coaching on? Mitä

Lisätiedot

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT

Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009. JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajien kuormittuminen ja hyvinvointi 19.5.2009 JOHTAMISTAIDON OPISTO, JTO Paikallisjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Dosentti,KT Johtajan toiminnan ja käyttäytymisen yhteys stressiin, palautumiseen ja

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA

YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA YKSILÖIDEN TYÖPANOS JA TYÖYKSIKÖIDEN AIKAANSAAVUUS VALTIOLLA Työyhteisöjen aikaansaavuus mistä se syntyy ja miten sitä voi tukea? Irma Väänänen-Tomppo, erikoistutkija Valtiokonttori, Talous ja henkilöstö

Lisätiedot

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku ja sisäinen liikuntamotivaatio

Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku ja sisäinen liikuntamotivaatio Matti Pietillä Opetushallitus Liikkuva koulu_turku 12.4.2016 ja sisäinen liikuntamotivaatio Työikäisten määrä vähenee Suomessa 2050: 27,9 % 2014: 42,9 % Lähde: Valtiovarainministeriö Haasteenamme ISTUVA

Lisätiedot

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ

ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ ITSENSÄ JOHTAMINEN KOTIHOIDON ESIMIEHEN TYÖSSÄ Jonna Luhtaniemi Taija Rämä 2017 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT... 3 3 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 4 4 LOPUKSI...

Lisätiedot

Kysymys ka. 1 2 3 4 5

Kysymys ka. 1 2 3 4 5 Kausikyselyn tarkoituksena oli selvittää pelaajien kehitystarpeita ja tavoitteita. Lisäksi kysyttiin osallistumisinnkuutta turnauksiin ja Eerikkilän leirille. Vastausten pohjalta kehitetään joukkueen toimintaa

Lisätiedot

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010

KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 KT Merja Koivula Varhaiskasvatuksen kansallinen kutsuseminaari, Helsinki 15.11.2010 Tutkimusongelmat 1. Millaista on lasten keskinäinen yhteisöllisyys lapsiryhmissä? 2. Miten yhteisöllisyys kehittyy? Mitkä

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 8v8 joukkueet (10-13v) E10-D13 ikäluokkien valmennus JyPK:ssa JyPK:ssa valmennus on valmennuslinjan ohjaama prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Miten jaksamme työelämässä?

Miten jaksamme työelämässä? Miten jaksamme työelämässä? työelämän haasteet Työhyvinvoinnin asiantuntija Tiina Holappa Sisältö: Työelämän haasteet Työelämän tämän hetkiset trendit Tilastoja suomalaisten eläköitymisestä Työurat pidemmiksi

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

FT Arto Tiihonen. www.miksiliikun.fi

FT Arto Tiihonen. www.miksiliikun.fi FT Arto Tiihonen www.miksiliikun.fi Leikki leikkinä: kisailua, sattumaa, huimausta ja rooleja Leikki kokemuksena: elämys-, identiteetti-, osallisuus- ja toimijuuskokemuksia Miksi siis oikeastaan leikimme?

Lisätiedot

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI

D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Ohjelma D VALMENTAJAKURSSI PROSESSINOMAISESTI Sisältö: D-valmentajakurssilla perehdytään lapsen ja nuoren kokonaisvaltaiseen valmentamisen ja yksilöllisen valmennusfilosofian perusasioihin. Kurssin kuusi

Lisätiedot

Mistä lahjakkuuden tunnistaa yliopistossa? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto

Mistä lahjakkuuden tunnistaa yliopistossa? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto Mistä lahjakkuuden tunnistaa yliopistossa? Professori Kirsi Tirri Helsingin yliopisto 28.10.2013 1 Mitä on lahjakkuus? (gifted) Selvästi keskitason yläpuolella olevaa kyvykkyyttä yhdellä tai useammalla

Lisätiedot

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus

Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus Terve Urheilija -iltaseminaari Urheilijan alipalautuminen ja ylikuormitus miten tunnistan, hoidan ja ehkäisen 20.11.2013 UKK-instituutti, Tampere terveurheilija.fi 1 Terve Urheilija -ohjelma Tavoitteena

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

Menestyvä huippu-urheilu

Menestyvä huippu-urheilu Suomalainen Menestyvä huippu-urheilu Huippu-urheiluyksikkö KANSAINVÄLINEN MENESTYS KORKEATASOINEN OSAAMINEN ARVOSTETTU URHEILU Yhdessä urheilijan polulla KANSAINVÄLINEN MENESTYS Toimintaympäristö Tavoitteellisuus

Lisätiedot

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä

Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä Harjoite 2: Psyykkinen lajianalyysi urheilijan tekemänä 30-60 minuuttia ryhmätöinä tai yksin, Harjoituslomakkeet ja kynät voi suorittaa osissa Tavoitteet Pohtia, minkälaisia ominaisuuksia ja taitoja omassa

Lisätiedot

ICC Europe Howzat Text Finnish Version

ICC Europe Howzat Text Finnish Version ICC Europe Howzat Text Finnish Version Welcome to Howzat Text... Tervetuloa Howzatiin! Englannin ja Walesin krikettiliitto ECB:n valmentajakoulutus ja Euroopan krikettiliitto ICC Europe haluavat tarjota

Lisätiedot

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että

LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN. Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että Suomen malli 2 LAATUSUOSITUKSET TYÖLLISTYMISEN JA OSALLISUUDEN TUEN PALVELUIHIN (entinen työ- ja päivätoiminta) Kehitysvammaisille ihmisille tarjottavan palvelun lähtökohtana tulee olla, että he voivat

Lisätiedot

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study).

Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 2010 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Koulukokemusten kansainvälistä vertailua 1 sekä muutokset Suomessa ja Pohjoismaissa 1994-1 WHO- Koululaistutkimus (HBSC- Study). Pääjohtaja Aulis Pitkälä Tiedotustilaisuus 8.8.12, Opetushallitus Osaamisen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus

Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013. Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Huippu-urheiluyksikön tukiurheilijakysely 2013 Jari Lämsä & Kaisu Mononen KIHU Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Tukiurheilijakysely Tarkoitus: Kerätä säännöllisesti tietoa OK:n ja PARA:n tukiurheilijoiden

Lisätiedot

OMAN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN.

OMAN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. OMAN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN erkka.westerlund@lepoaika.fi YKSI ELÄMÄ -------------------------------------------------------------------------------- YKSI ELÄMÄ? 50 v 60 v ------------------------------------

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot