Tukea vieraiden kielten opiskeluun. Elisabet Service McMaster University Helsingin yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukea vieraiden kielten opiskeluun. Elisabet Service McMaster University Helsingin yliopisto"

Transkriptio

1 Tukea vieraiden kielten opiskeluun Elisabet Service McMaster University Helsingin yliopisto

2 Yhteistyötä ovat tehneet Emilia Luotoniemi ja Sini Maury (fonologinen muisti) Marja Laasonen ja Veijo Virsu (lukitutkimukset) Emilia Luotoniemi, Johanna Nukari, (lukivaikeudet ja vieraan kielen oppimisen vaikeus)

3 Lahjakkuus ja kielen oppiminen joillekin vieraiden kielten oppiminen näyttää olevan helpompaa kuin toisille heillä on siis kadehdittavan hyvä kielipää

4 Ehkä lahjakkuus piilee kielessä eikä päässä

5 Lahjakkuus ja kielen oppiminen lahjakkuuden käsite on hallinnut oppimisen tutkimusta 1900-luvulla psykometrisillä testeillä pyrittiin valitsemaan ne yksilöt, jotka pystyvät hyötymään koulutuksesta (esim. koulukypsyystestit, armeijan testit) nämä testit ennustavat oppimisen nopeutta, eivät yksilön saavutettavissa olevaa tasoa!

6 kuitenkin usein esitettiin, että synnynnäiset kyvyt asettavat ylärajan oppimiselle ympäristöstä sanottiin riippuvan kuinka lähelle tätä rajaa oppimisessa päästään

7 kykyajattelu epäonnistuu taitojen epälineaarisen kehityskaaren ennustamisessa jotkut oppivat nopeasti ja ovat hyviä kielissä jo opintojen alkuvaiheessa toiset kokevat alun hankalaksi, mutta päätyvät taitaviksi kielen käyttäjiksi tärkeätä on tunnistaa kunkin yksilön edistystä ehkäisevät vaikeudet

8 Yksilöpsykologisen ajattelun on korvannut kognitiivisten mekanismien tutkimus aivovaurioiden seurauksena huomattiin joidenkin kognitiivisten toimintojen voivan olla potilaalla vakavasti häiriytyneitä samalla kun toiset olivat suhteellisen hyvin säilyneitä kielen kohdalla voitiin todeta, että tietyt kielelliset toiminnot voivat häiriytyä toisistaan riippumatta

9 myös kehityksen yhteydessä ilmenevät oppimisvaikeudet voivat olla osittain toisistaan riippumattomina tämä on johtanut mm. lukivaikeuden selkeään erottamiseen yleisestä oppimisvaikeudesta

10 lukivaikeuden perimmäistä syytä ei edelleenkään tunneta, mutta sen tiedetään liittyvän matalan tason oppimisen ja tiedon käsittelyn vaikeuksiin lukivaikeuteen liittyy tyypillisesti ongelmia sellaisessa kielellisessä oppimisessa, jossa merkityssuhteet ja looginen ajattelu tarjovat vain vähän apua esim. kirjainten ja äänteiden vastaavuuksien oppimisessa

11 päin vastoin kuin aivovauriosta aiheutuneiden häiriöiden kohdalla kysymys ei kuitenkaan ole välttämättä varsinaisesta häiriöstä vaan suhteellisesti heikommasta suorituksesta joissakin tehtävissä vrt. laulamishäiriö, piirtämishäiriö

12 lukivaikeuteen tiedetään liittyvän vaikeutta käsitellä kielen äänteitä, tavuja ja tavun osia mielessä esim. kuvitella miltä jokin sana kuulostaisi ilman ensimmäistä äännettä kieleen liittyvä metatieto voi olla vaikeaa myös täysin tavanomaisesti lukeville esim. mille tavuille pääpaino sijoittuu sanassa hevosenkenkä entä today?

13 lukivaikeutta selitetään esim. fonologisten prosessien häiriönä visuaalisen tarkkaavaisuuden häiriönä nopeiden ärsykkeiden prosessoinnin häiriönä

14 Olisivatko puheäänteiden muistiedustumat lukivaikeudessa jotenkin heikompilaatuisia?

15 Kirjaimia on vaikea muistaa, jos niihin ei liity vahvaa äännevastaavuutta

16 lukihäiriötä muistuttava oppimisen vaikeus liittyy vieraan kielen oppimiseen jälleen kyseessä on suhteellinen vaikeus: toisille oppiminen on vaikeampaa (hitaampaa) kuin toisille vieraan kielen oppimisen suhteellinen vaikeus ei välttämättä estä jopa erinomaisen vieraankielen- taidon saavuttamista!

17 Hypoteesi: fonologinen työmuisti liittyy kielen oppimiseen pitkittäistutkimus suomalaisten lasten englannin oppimisesta luokalla hypoteesi: kyky pitää mielessä ja kerrata outoja sanahahmoja ennustaa vieraan kielen oppimista taustateoriana Baddeleyn ja Hitchin työmuistikehysteoria

18 työmuistilla tarkoitetaan sellaista muistia, jonka avulla suoritamme arkipäivän tehtäviä ja pidämme mielessämme niihin liittyvää tietoa esim. kun joku tavaa meille nimensä, pidämme mielessämme kirjaimet sitä mukaa kuin ne kuulemme ja koostamme työmuistissamme koko nimen tämä on helpompaa äidinkielellä kuin vieraalla kielellä (esim.)

19 Työmuistissa on monta komponenttia (Baddeley, 2003) Keskusyksikkö Visuaalisspatiaalinen luonnoslehtiö Episodinen puskuri Fonologinen silmukka Visuaaliset merkitykset Episodinen säilömuisti Kieli

20 Työmuistissa on monta komponenttia (Baddeley, 2003) Keskusyksikkö Visuaalisspatiaalinen luonnoslehtiö Episodinen puskuri Fonologinen silmukka Visuaaliset merkitykset Episodinen säilömuisti Kieli

21 fonologisen silmukan toimintaa mitataan tavallisimmin numerosarjojen toistotehtävällä: epäsanojen toistotehtävällä: möhmäröinen, nottyfomal epäsanasarjojen toistotehtävällä: jesi-vulo-kame epäsanasarjojen vertailutehtävällä: 1) jesi-kame-vulo 2) jesi-vulo-kame

22 Väitöskirjani (Service, 1989) päätulos oli, että 3. luokan syksyllä testattu englannilta kuulostavien epäsanojen toistokyky ennusti hyvin englannin arvosanaa ja koesuoriutumista 6. luokan keväällä fonologisen työmuistin toiminta näytti liittyvän vieraan kielen oppimiseen

23 Tulos on sen jälkeen toistettu monta kertaa esim. Service & Craik (1993) Lehto (1995) Service & Kohonen (1995) Cheung (1996) Atkinson & Baddeley (1998) Dufva & Voeten (1999) Masoura & Gathercole (1999) Hu (2003) Speciale, Ellis, & Bywater (2004) French (2006) Miettinen (2012)

24 Äidinkielen ja vieraan kielen tulokset johtivat yleishypoteesiin: fonologinen silmukka on kielenoppimiskone (Baddeley, Gathercole & Papagno, 1998) fonologinen työmuisti on erityisen tärkeä sanojen oppimiselle: ensin on muodostettava työmuistiedustuma uudesta sanahahmosta, sen jälkeen se on mahdollista tallettaa pitkäkestoiseen muistiin

25 Service, Maury ja Luotoniemi (2007) tutkivat Liittyykö hyvä fonologinen muistisilta (tässä epäsanasarjojen toistaminen) uusien sanahahmojen parempaan tahattomaan oppimiseen? esim. kunelo, jamune, nekusi, rovula Koehenkilöt: 46 opiskelijaa, joista valittiin 16 parempimuistista ja 16 heikompimuistista 1. vaiheen perusteella 2. vaiheeseen

26 1. vaihe: testattiin kuinka monta kolmitavuista epäsanaa koehenkilö pystyy palauttamaan eli fonologisen muistin tehokkuutta koehenkilöt jaettiin kahteen ryhmään: 3 tai enemmän epäsanaa muistaneet ja vähemmän kuin 3 epäsanaa muistaneet

27 2. vaihe enemmän epäsanoja muistaneille esitettiin pitempiä epäsanalistoja: kunelo, jamune, nekusi, rovula vähemmän epäsanoja muistaneille esitettiin lyhempiä epäsanalistoja: kunelo, jamune, nekusi

28 TULOKSIA KUMPIKIN RYHMÄ MUISTIVAT VÄLITTÖMÄSTI YHTÄ PALJON Sarjassa oikein Parempi ryhmä Heikompi ryhmä

29 Tuloksia (jatk.) Täten kummallakin ryhmällä oli saman verran kokemusta epäsanojen kuulemisesta ja oikeasta palauttamisesta = jokaista epäsanaa oli harjoiteltu työmuistissa tuloksellisesti yhtä monta kertaa.

30 kokeen jälkeen pyysimme yllättäen koehenkilöitä palauttamaan mieleensä listoissa toistuneet 12 epäsanaa ja täydentämään puuttuvat tavut: /kune / /ku lo/ / nelo/

31 PAREMMALLE RYHMÄLLE OLI JÄÄNYT TAHATTOMASTI MIELEEN ENEMMÄN Palautus /kune / /ku lo/ /kune / Tunnistus Parempi ryhmä Heikompi ryhmä

32 Johtopäätökset vaikuttaa siltä, että uuden sanahahmon pitäminen työmuistissa ei sinänsä lisää sen oppimistodennäköisyyttä mutta muodon tahaton oppiminen vaikuttaa kykyyn toistaa se osana jonoa

33 hyvä kielipää pystyy sitomaan yhteen äänteitä sanoiksi ja useita uusia sanoja sanajonoiksi hyvä fonologinen muisti on ehkä hyvää jonomuistia

34 Lukivaikeus ja fonologinen muisti lukivaikeuteen liittyy usein fonologisen muistin suhteellinen heikkous

35 Proportion under 1 SD below mean 80 Dyslexic readers (n = 44) Normal readers (n = 40) 60 Proportion (%) LUKIVAIKEUTEEN LIITTYY USEIN HEIKKO FONOLOGINEN MUISTI 0 Letter rot Lex dec RT Phoneme discrim. Phonol. synthesis Word parsing RAS 2 time RAS 2 errors Nonword span Digit span fwds Digit span bwds WMS-R word pairs Reading speed Reading errors Reading comp. 1 Reading comp. 2 Task Data from Laasonen, Service & Virsu, 2002

36 Fonologinen lyhytkestoinen muisti lukihäiriössä (Laasonen et al.,2012) tutkimme fonologisen muistin tehtäviä: epäsanaparien toistaminen numerosilta eteen ja taakse epäsanasarjat epäsanavertailusilta

37 ...mutta myös piippisarjoja, valonvälähdyssarjoja, tuntoärsykesarjoja Fonologinen lyhytkestoinen muisti lukihäiriössä (Laasonen et al.,2012)

38 Fonologinen lyhytkestoinen muisti oli tehottomampi lukihäiriössä

39 Lukivaikeuteen liittyi myös lyhyiden äänten, valonvälähdysten ja tuntoärsykkeiden järjestyksen muistamisen vaikeus

40 Johtopäätöksiä fonologinen muisti ja sensorinen muisti liittyivät yhteen sekä lukivaikeudessa, r(18) =.51, p <.05, että verrokeilla, r(22) =.70, p <.01. yhteisenä tekijänä ärsykejonojen sitominen yhteen ajassa?

41 Kuinka sitten voi oppia jos kielipää on huono? Leif French (väitöskirja 2003): tutkimus 54:stä Quebecin ranskalaisesta vuotiaasta oppilaasta 5 kk kestävässä englannin kielikylvyssä, joka vastasi 3 vuoden oppimäärää tavanomaisessa opetuksessa oppilaat jaettiin englannin alkukokeen perustella kielitaidoltaan parempaan ja heikompaan ryhmään

42 Ryhmien epäsanojen toistaminen ennen kielikylpyä ja sen jälkeen Phonological memory performance 25 Items correct (max. 30) English nonword rep 1 English nonword rep 2 Arabic nonword rep 1 Arabic nonword rep 2 0 HIgh proficiency group Low proficiency group Learner group

43 Kumpikin ryhmä oppi kielikylvyssä, heikompi enemmän! English total score 150 Points (max. 162) English total points t1 English learning t1 t2 0 HIgh proficiency group Low proficiency group Learner group

44 Fonologinen muisti ennusti tasoa kielikylvyn lopussa KAIKKI R =.93 HEIKOMPI PUOLIKAS R =.92 PAREMPI PUOLIKAS R =.78

45 Fonologinen muisti ennusti tasoa kielikylvyn lopussa KAIKKI R =.93 HEIKOMPI PUOLIKAS R =.92 PAREMPI PUOLIKAS R =.78 RYHMÄT NYT OSITTAIN PÄÄLLEKKÄIN!

46 Mutta: Fonologinen muisti ennusti uutta oppimista vain heikommalla puolikkaalla Fon. muistin korrelaatiot uuden oppimisen kanssa, kun eikielellinen älykkyys kontrolloitu Paremmat Heikommat Englanti yht *** Kuullun ymmärt ** Sanasto.18.44** Rakenteet.01.07

47 Entä rakenteiden oppiminen? French & O Brien (2007) uusi otos vuotiasta ranskankielistä oppilasta testattiin englannin rakenteiden oppimista 5 kk:n kielikylvyn aikana

48 Mikä selitti sanavaraston ja rakenteiden oppimista (% vaihtelusta)? Taso ennen kielikylpyä Arabian sanojen toistosuoritus ARABIAN SANOJEN TOISTAMINEN 25 0 SANAT ENNEN KIELIKYLPYÄ Aktiivinen sanavarasto RAKENTEET ENNEN KIELIKYLPYÄ Rakenteiden hallinta MUUTTUJA

49 Niinpä... voimme päätellä, että fonologisen muistin vaikutus uuteen oppimiseen hiipuu kielitaidon karttuessa, kun jo opittu alkaa yhä enemmän tukea uusien sanojen oppimista hyvän fonologisen muistin suoma alkuetu säilyy kuitenkin pitempään, oletettavasti kumulatiivisten oppimisvaikutusten ja kieliopin oppimiseen liittyvien vaikutusten takia

50 opiskelupäätökset saattavat perustua väärään vaikutelmaan: fonologinen työmuisti ennustaa oppimisnopeutta alussa, ei lopputulosta

51 Lukivaikeus ja vieraan kielen oppimisen vaikeus lukivaikeuteen tuntuu liittyvän vieraan kielen oppimisen vaikeus Johanna Nukarin haastattelututkimuksessa ei löytynyt yhtään vahvaa kielen oppijaa niiden aikuisten joukosta, joilla oli lukivaikeus vieraan kielen oppimisen vaikeus saattaa kuitenkin esiintyä ilman lukivaikeuttakin (mm. Gathercole & al., 2005)

52 heikko suoriutuminen fonologisen muistin tehtävissä on ominaista sekä lukivaikeudelle että vieraan kielen vaikeudelle

53 Spekulatiivinen hypoteesi 1 lukivaikeuteen liittyvät vieraan kielen vaikeudet liittyvät jonojen, järjestyksen ja useiden sisältöjen edustamiseen yhtäaikaa työmuistissa erityisen vaikeaa on jäsentää kirjainjonoa ja/tai puhetta ja löytää ankkureita vastaamaan toisiaan vaikeus liittyy sisääntulevan tiedon käsittelyyn

54 Spekulatiivinen hypoteesi 2 vieraan kielen oppimisvaikeuksiin, joihin ei liity lukivaikeutta, ei liity erityistä ongelmaa jonojen tai työmuistissa suoritettavien muunnosten kanssa vaan niihin liittyy rajoitettu kapasiteetti muodostaa fonologisia muistijälkiä

55 Hypoteesista 1 seuraa, että lukivaikeuteen liittyen on kiinnitettävä huomiota kaikenlaisen tiedon antamiseen, joka tukee asioiden käsittelyä työmuistissa (esim. englannin sanoista kannattaa harjoitella löytämään toistuvat morfeemit erikseen kirjoitetuista sanoista, kuulluista sanoista ja lausuttavista sanoista)

56 Hypoteesista 2 seuraa, että jos vieraan kielen oppimisen vaikeuteen ei liity lukivaikeutta, kirjoitettu kieli ja esim. foneettiset kirjoitusasut voivat tukea oppimista koska muodot eivät tartu helposti muistiin, tarvitaan enemmän toistoja ja paljon merkitykseen liittyvää liimaa

57 Miten työmuistia voisi tukea? Esim. tutut kuviot auttavat työmuistia vertaa: sdafguehj kurisoida

58 Keskustelua: Miten työmuistia voisi tukea kielen oppimisessa? lukivaikeuteen liittyen on kiinnitettävä huomiota kaikenlaisen tiedon antamiseen, joka tukee asioiden käsittelyä työmuistissa, lisää tuttuutta, mahdollistaa ennakoimisen sanojen pilkkomista osiinsa opeteltava, lopusta raskaat tavut (esim. a-ttempt) vaativat sekä kuullun että kirjoitetun asun analyysia, jos vieraan kielen oppimisen vaikeuteen ei liity lukivaikeutta, kirjoitettu kieli ja esim. foneettiset kirjoitusasut voivat tukea oppimista koska muodot eivät tartu helposti, tarvitaan enemmän toistoja ja paljon merkitykseen liittyvää liimaa

59 Miten työmuistia voisi tukea? muistisääntöjä (abstraktien sääntöjen muistamista tukevat helposti mieleen jäävät esimerkit tai muut muistamista auttavat assosiaatiot) paljon harjoitusta (mutta hauskoja tehtäviä ja sellaisia, joissa väärät muodot eivät tule tutummiksi kuin oikeat) kielen rakenteen kuvailua metakielellä ei pidä välttää opppilaat, joille abstrakti ajattelu ei ole ongelma hyötyvät säännöistä (mutta niitä on turha kuulustella koko opetusryhmältä) matkiminen on hauskaa ja opettavaista (opiskelijat voivat itsekin hakea verkosta ääninäytteitä; niitä voi sitten kaikessa rauhassa analysoida ja toistaa tai jopa liioitella)

60 vaihtelua (opetellaan kuuntelemaan sama ilmaisu eri puhujien lausumana opiskelijat voivat löytää variantteja internetistä; myös murteellisiin ja puhekielen muotoihin hyvä tutustua) redundanssia (lyhyiden ydinlauseiden sisään pitempiä ilmauksia, joissa sama merkitys kommunikoidaan useilla ilmauksilla) kuvat kielen muistikoukuiksi esim. tyttäreni ranskanopettaja piirsi kuvan, jossa moottorisahalla sahattiin ranskan verbeistä -er -pääte vartalon paljastamiseksi. -er -verbejä sanottiin sitten

61 Joitakin näkökulmia Csizér, K., Kormos, J., & Sarkadi, Á. (2010). The dynamics of language learning attitudes and motivation: Lessons from an interview study of dyslexic language learners. The Modern Language Journal, 94(3), doi: /j x Gathercole, S. E., Tiffany, C., Briscoe, J., Thorn, A., & team, A. (2005). Developmental consequences of poor phonological short-term memory function in childhood: a longitudinal study. J Child Psychol Psychiatry, 46(6), doi: /j x Simon, C. S. (2000). Dyslexia and learning a foreign language: A personal experience. Annals of Dyslexia, 50, RAIMO METSÄNHEIMO: TALVIMAISEMA

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LASTEN VANHEMMILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä - Sira Määttä - Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO TIETOA LUKEMISEN JA KIRJOITTAMISEN VAIKEUDESTA... 4 MITEN

Lisätiedot

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja

Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tutkimukset Anne Puolakanaho Jo 3,5-vuotiaiden fonologiset, kielelliset ja kirjaintuntemuksen taidot ennakoivat toisen luokan lopun lukemisen taitoja Tämä artikkeli pohjautuu Anne Puolakanahon väitöskirjaan

Lisätiedot

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Tiina Siiskonen. Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 386 Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Lisätiedot

Cognitive Psychology: A Student's Handbook (Eysenck & Keane, 5. painos)

Cognitive Psychology: A Student's Handbook (Eysenck & Keane, 5. painos) Yleisiä huomioita Tässä prujussa on muistiinpanoja Helsingin yliopiston järjestämän PSY225 Kognitiivinen psykologia II -kurssin oppimateriaalista (vuonna 2011). Ensin käydään läpi kirjasta Cognitive Psychology:

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu

Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009. Lea Jokinen DYSLEKSIA. - Osana aikuisopiskelijan arkea. humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Sarja C. Oppimateriaaleja 18, 2009 Lea Jokinen DYSLEKSIA - Osana aikuisopiskelijan arkea humak Humanistinen ammattikorkeakoulu Lea Jokinen Dysleksia - osana aikuisopiskelijan arkea HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Mitä auttajan on hyvä tietää, kun lapsella on lukemisvaikeuksia? Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Kirjaimet kiinnostavat lapsia jo varhain. Kielellisesti suuntautuneet

Lisätiedot

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen

Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Lectio Praecursoria Tiina Siiskonen Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen Tiina Siiskosen väitöskirja Kielelliset erityisvaikeudet ja lukemaan oppiminen tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa

Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja 11 Erityisopetuksen tarve lukiokoulutuksessa Jouko Mehtäläinen JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen arviointisihteeristö Maritta Leinonen PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

Artikkelissa tarkastellaan. kehittävät ammatillista kielitaitoaan?

Artikkelissa tarkastellaan. kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Missä ja miten maahanmuuttajat kehittävät ammatillista kielitaitoaan? Minna Suni Tutkijatohtori, FT Jyväskylän yliopisto, Kielten laitos minna.suni@jyu.fi Artikkeli on läpikäynyt referee-menettelyn Abstrakti

Lisätiedot

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET

LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET LASTEN NEUROKOGNITIIVISET HÄIRIÖT JA OPPIMISVAIKEUDET Niilo Mäki Instituutti Jyväskylä Isot aivot Otsalohko Päälaenlohko Takaraivolohko Ohimolohko Pikkuaivot Liitemateriaalia Niilo Mäki Instituutin oppimisvaikeuksia

Lisätiedot

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012

ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 ERITYIS- JA SITAATTILAINOJEN KIRJOITUKSESTA JA TAIVUTUKSESTA HELSINGIN SANOMISSA VUOSINA 1948 JA 2012 Itä-Suomen yliopisto Filosofinen tiedekunta Suomen kieli Pro gradu -tutkielma Lidia Kupreeva Toukokuu

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document.

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. DOCUMENT RESUME ED 460 617 FL 025 589 AUTHOR Luukka, Minna-Riitta, Ed.; Salla, Sigrid, Ed.; Dufva, Hannele, Ed. TITLE Puolin ja toisin: Suomalais-virolaista kielentutkimusta. AFinLAn vuosikirja 1998 (On

Lisätiedot

Ongelmista oppimiseen

Ongelmista oppimiseen lektiot Ongelmista oppimiseen Toisen aloittamat korjausjaksot kakkoskielisessä keskustelussa Niina Lilja Väitöksenalkajaisesitelmä Jyväskylän yliopistossa 4. joulukuuta 2010 Arkisissa keskusteluissa eteemme

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA

ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA ERI KIELI- JA KULTTUURITAUSTAISEN LAPSEN SUOMEN KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN PÄIVÄHOIDOSSA Mervi Laine ja Mari Nieminen Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim.

TEKSTIT PUNTARISSA. Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010. Elina Harjunen (toim. TEKSTIT PUNTARISSA Ajatuksia äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistuloksista perusopetuksen päättöarvioinnissa 2014 ja 2010 Elina Harjunen (toim.) Julkaisut 2015:10 Tekstit puntarissa Ajatuksia äidinkielen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu

Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Vapaaehtoinen ruotsi on hyvinvointietu Suomenkielisten näkökulma kielipolitiikkaan Ilmari Rostila Suomen Perusta Raportin kirjoittaja Sisältö Professori, YTT Ilmari Rostila on toiminut hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen

Luova ympäristö lasten omaaloitteisen Luova ympäristö lasten omaaloitteisen toiminnan tukemiseksi (Miten käytimme TRIZ:a lasten TV-pelin suunnittelutyössä?) Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut

Lisätiedot

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö

OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN. Sisältö 1 OPAS KOMMUNIKOINNIN MAHDOLLISUUKSIIN Sisältö Kaikilla on tarve kommunikoida 2 Mitä kommunikointi on 2 Jos puhuminen ei suju 3 Kommunikointitarpeet vaihtelevat 4 Miten voi viestiä puhevammaisen henkilön

Lisätiedot