LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivistyslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivistyslautakunta 18.6.2014"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 4/2014 Sivistyslautakunta Käsiteltävät asiat 56. Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen alkaen / Kuntaliiton yleiskirje 28/80/ Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistus Tiedote koskien lasten päivähoidon asiakasmaksuja alkaen Tiedoksi saatettavia asioita Sopimus erityislastentarhanopettajan tehtävien hoidosta Oikaisuvaatimus koskien Lemin kunnan sivistyslautakunnan päätöksiä Väistötilat Kuukanniemen koululle...83

2 Viranomainen PÖYTÄKIRJA 4/2014 LEMIN KUNTA 74 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantalo, kokoushuone Kohonen Tarja puheenjohtaja Rings Mervi varapuheenjohtaja Värtö Marja jäsen Helen Ilkka jäsen Karhu Anu jäsen Hakonen Hannu jäsen Haiko Matti jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Pietiläinen Risto Sinkko Eija Loisa Tea Liljander Sirkka Pötry Päivi-Linnea Seppälä Tarja Tielinen Sirpa kunnanhallituksen edustaja kunnanhallituksen puheenjohtaja esittelijä, Savitaipaleen vt. sivistystoimenjohtaja asiantuntija, vapaa-aikasihteeri asiantuntija, vs. Lappeenrannan maakuntakirjaston kirjastotoimenjohtaja asiantuntija, varhaiskasvatuspäällikkö, poistui klo pöytäkirjanpitäjä, sivistystoimen kanslisti LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKATUSTAPA (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Värtö ja Ilkka Helen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Tarja Kohonen Tarkastusaika Lemillä Allekirjoitukset Marja Värtö Sirpa Tielinen Ilkka Helen PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Paikka ja pvm Lemillä Virka-asema sivistystoimen kanslisti Sirpa Tielinen

3 Sivistyslautakunta Lasten kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttaminen alkaen / Kuntaliiton yleiskirje 28/80/2013 Sivistyslautakunta 56 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain (1128/1996) 13 ja 26, sellaisina kuin ne ovat, 13 laissa 858/2009 ja 26 laissa 1145/2010, sekä lakiin uusi 13 a. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia muutetaan siten, että alle kolmevuotiaan lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle maksettava osittainen hoitoraha korvataan uudella joustavalla hoitorahalla. Etuuden määrä porrastetaan sen saajan keskimääräisen viikoittaisen työssäoloajan mukaan kahteen tasoon niin, että alempi määrä on 160 euroa ja korkeampi 240 euroa kuukaudessa. Kunta korvaa joustavan hoitorahan maksamisesta Kansaneläkelaitokselle aiheutuneet kustannukset lain 9 :n nojalla. Kunnalle aiheutuviin menoihin maksetaan peruspalvelujen valtionosuutta lain 12 :n nojalla. Joustavalle hoitorahalle jääminen ei vie oikeutta saada päivähoitoa. Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että Kuntaliiton Yleiskirje annetaan lautakunnalle tiedoksi (oheismateriaali). (valm. TS) Merkitään tiedoksi.

4 Sivistyslautakunta Päivähoidon asiakasmaksujen indeksitarkistus Sivistyslautakunta 57 Päivähoidon asiakasmaksut on sidottu indeksiin asiakasmaksulain (734/1992) 2 :n ja 2. momentin perusteella. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein. Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on alkaen 283 euro. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 255 euroa kuukaudessa. Alin perittävä maksu on 26 euroa. Osa-aikaisesta hoidosta peritään kunnan päättämin perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisestä hoidosta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu. Perheen koon mukaan määräytyvät tulorajat ovat alkaen: Perheen koko Tuloraja Maksu % Korkeimman maksun raja , , , , , Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa lähtien 133 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Varhaiskasvatuspäällikön esittää, että sivistyslautakunta merkitsee tiedoksi päivähoidon asiakasmaksujen uudet tulorajat ja enimmäismaksut ja antaa varhaiskasvatuspäällikön tehtäväksi tarkistaa asiakasmaksut niiden mukaisiksi. (valm. TS)

5 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta päättää merkitä tiedoksi päivähoidon asiakasmaksujen uudet tulorajat ja enimmäismaksut ja antaa varhaiskasvatuspäällikön tehtäväksi tarkistaa asiakasmaksut niiden mukaisiksi.

6 Sivistyslautakunta Tiedote koskien lasten päivähoidon asiakasmaksuja alkaen Sivistyslautakunta 58 Elokuussa 2014 alusta voimaan tulevasta päivähoidon asiakasmaksujen indeksikorotus nostaa lasten päivähoidosta perittäviä maksuja siten, että korkein perittävä kokopäivähoidon maksu on 283 euroa ja alin perittävä maksu on 26 euroa. Päivähoitomaksujen määräytymistä ja perimistä ohjeistaa lainsäädäntö (Asiakasmaksulaki 734/1992 ja Asiakasmaksuasetus 912/1992 ). Kunta voi päättää ohjeistuksella osapäivähoidosta perittävän % -osuuden perhepäivähoidon hyvitykset suhteutetun päivähoidon porrastuksen muita päivähoitomaksun hyvityksiä, kuten kesän ajalta tehtävät ylimääräiset hyvitykset Asiakasmaksujen määrittämisestä ja perimisestä laaditaan tiedote, joka annetaan vanhemmille tuloselvityksen yhteydessä ja joka on nähtävillä kunnan kotisivuilla. Sivistyslautakunta on hyväksynyt aiemman tiedotteen Varhaiskasvatuspäällikkö esittää, että sivistyslautakunta päättää lasten päivähoidon asiakasmaksujen määrittämisestä ja perimisestä tiedotteella: Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen alkaen (valm. TS) Sivistyslautakunta päättää lasten päivähoidon asiakasmaksujen määrittämisestä ja perimisestä tiedotteella: Päivähoitomaksujen määrittäminen ja periminen alkaen (liite 1).

7 Sivistyslautakunta Tiedoksi saatettavia asioita Sivistyslautakunta 59 Perhepäivähoitaja Kaija Jukanen on ilmoittanut päivätyllä ja samana päivänä kuntaan saapuneella kirjeellä eroavansa Lemin kunnan palveluksesta alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta (liite 2). (valm. TS) Merkitään tiedoksi.

8 Sivistyslautakunta Sopimus erityislastentarhanopettajan tehtävien hoidosta Sivistyslautakunta 60 Sarri Mäkitalo aloittaa lähtien Lemin kunnassa työsuhteisena erityislatentarhanopettajana. Työsuhde on voimassa toistaiseksi ja se on kokoaikainen. Lemin ja Savitaipaleen kunnat ovat alustavasti sopineet, että Lemin kunta sitoutuu ylläpitämään erityislastentarhanopettajan toimen ja myymään osan kyseisen henkilön työpanoksesta Savitaipaleen kunnalle. Savitaipaleen kunta on puolestaan sitoutunut hankkimaan Lemin kunnalta erityislastentarhanopettajan työpanoksesta ostopalveluna erikseen määräytyvän osan. Myytävä osa sekä erityislastentarhanopettajan työpanos Lemillä ja Savitaipaleella määritellään kaksi kertaa vuodessa ja varhaiskasvatuksessa kulloinkin olevien lasten lukumäärän suhteessa. Lemin kunnassa toimintakaudella lapsia on päivähoidon ja esiopetuksen piirissä seuraavasti ( tilanteen mukaan): Esiopetus: 38 lasta Päiväkotihoito: 107 Perhepäivähoito: 28 Jonossa: 4 Yhteensä: 177 lasta Savitaipaleen kunnassa toimintakaudella lapsia lapsia on päivähoidon piirissä noin 100, joista 32 on perhepäivähoidossa ja loput päiväkotihoidossa ( tilanteen mukaan). (valm. TL) Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Lemin ja Savitaipaleen kuntien välisen sopimuksen erityislastentarhanopettajan tehtävien hoidosta (liite 3). Tarja Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo

9 Sivistyslautakunta Oikaisuvaatimus koskien Lemin kunnan sivistyslautakunnan päätöksiä Sivistyslautakunta 61 OAJ:n Lemin paikallisyhdistys ry on lähettänyt päivätyllä kirjeellään oikaisuvaatimuksen (liite 4) Lemin sivistyslautakunnalle koskien opetushenkilöstön lomauttamista ( 33-53). Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Lemin sivistyslautakunnan päätökset kumotaan epätarkoituksenmukaisina ja lainvastaisina. Lisäksi vaaditaan 39 kumoamista henkilön tasavertaisen kohtelun vastaisena ja 42 yhteistyötoimikunnassa sovitun vastaisena. Oikaisuvaatimuksen perusteluina OAJ:n Lemin Paikallisyhdistys esittää, että lomautusten aikaiset järjestelyt tulevat rikkomaan opetussuunnitelman toteutumisen osalta perusopetuslakia ja -asetusta sekä YK:n lapsenoikeuksia koskevaa sopimusta ja periaatetta lapsen edun saattamisesta ensisijaiseksi. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa ollaan huolestuneita opettajien tietojen päivittymisestä ennen lukuvuoden alkua koskien oppilas- ja opiskelijahuoltolain uudistusta. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lisäksi luokanopettaja Satu Hirvosen lomauttamisen ( 39) kumoamista syrjintäperusteeseen vedoten ja luokanopettaja Niina Lopperin lomauttamisen ( 42) kumoamista yhteistyötoimikunnassa sovitun menettelyn vastaisena. Lemin OAJ:n paikallisyhdistys on lisäksi huolestunut lomautuksen tarkoituksenmukaisuudesta, kun Kuukanniemen koulu siirtyy Lemin koulukeskuksen tiloihin. Lomautusjärjestely ei riko YK:n lapsenoikeuksien periaatteita ja vaaranna lasten turvallisuutta, koska opettajat ovat lomautettuja ennen koulutyön alkua. Näin myös lasten oikeus perusopetuslain mukaiseen opetukseen toteutuu, eikä lomautus heikennä opetuksen määrää tai laatua. Lemin koulujen rehtorit huolehtivat lukukauden alussa virkansa puolesta, että oppilaiden sijoittuminen koulukeskukseen onnistuu turvallisesti ja koulutyö käynnistyy asianmukaisesti. Lisäksi rehtorit huolehtivat EKSOTEN kanssa yhteistyössä, että opettajat saavat tarvittavat tiedot uudesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaista. Yhteistyötoimikunnan pöytäkirjassa (liite 5) todetaan, että yhteistoimintamenettelyn aikana selvitetään mahdollisten yksittäistapausten tulkinta esimerkiksi opettajien palkattoman virkavapauden osalta. Tämän todettiin korvaavan opetushenkilöstölle suunnitellun lomautuksen sikäli, kun virkavapaus ei aiheuta sijaiskustannuksia.

10 Sivistyslautakunta Luokanopettaja Satu Hirvosen ( 39) lomautuspäätöstä ei voi pitää syrjivänä. Hirvonen on ollut palkattomalla virkavapaalla asti. Tuona aikana hänen tehtäviään on hoitanut sijainen, joten säästöä virkavapaudesta ei ole syntynyt. Luokanopettaja Niina Lopperille on myönnetty palkaton virkavapaa Juuri koulun alkuun ajoittuva virkavapaus ei todennäköisesti onnistu ilman sijaisjärjestelyitä. Näin ollen Niina Lopperin lomautuspäätöstä ( 42) ei voi pitää yhteistoimintamenettelyn vastaisena. Lemin kunnan henkilöstön lomautussuunnitelma on hyväksytty kunnanhallituksessa ja lomautuksia koskevan yhteistoimintalain (449/2007) mukainen yhteistoimintavelvoite on täytetty ennen päätöksentekoa. Yhteistoimintamenettelyssä todettiin, että opettajien säästöt toteutetaan muusta henkilöstöstä poikkeavasti tuntikehystä ja tuntijakoa vähentämällä ja veso-päivistä (4 päivää) luopumalla. Lisäksi todettiin, että säästöt syntyvät muuhun henkilöstöön verrattuna tasapuolisesti. Näin ollen lomautuspäätöksiä (( 33-53) ei voi pitää lainvastaisina tai yhteistoimintamenettelyn vastaisina. (valm. TL) Sivistyslautakunta hylkää Lemin OAJ:n Paikallisyhdistyksen opettajien lomautuspäätöksiä koskevan oikaisuvaatimuksen aiheettomana.

11 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Sivistyslautakunta Väistötilat Kuukanniemen koululle Kunnanhallitus 92 Kuukanniemen koulun kunnon osoituttua niin huonoksi, että se päätettiin purkaa, on koululaisille etsittävä korvaavia tiloja elokuun puolivälistä 2014 alkaen. Tekninen toimi on kysynyt kahdelta siirrettäviä tilaelementtejä välittävältä yritykseltä vaihtoehtoja joko neljän luokan yksikölle tai kuuden luokan yksikölle. Yksikön koon tarve ratkeaa, kun koulukeskuksen mahdollisuudet sijoittaa oppilaita on kartoitettu. Tarjoukset tuodaan kunnanhallituksen kokoukseen. Kunnanhallitus päättää väistötilojen toimittajan. Keskustelun aluksi kunnanjohtaja kertoi Kuukanniemen koulun remonttisuunnitelmista sen verran, että koko rakennuksen korjauksen hinta on noin 5 miljoonaa euroa ja korjattu avustushakemus on tänään tehty ELY-keskukselle. Petri Vainikka esitteli kunnanhallitukselle koulujen johtajien valmistelemia väistötilavaihtoehtoja. Kunnanjohtaja jakoi hallitukselle kuntaan tulleet tarjoukset väistötilaelementeistä. Tarjoukset on saatu Parmaco Oy:ltä ja Algeco Oy:ltä. Esittelijä teki keskustelun aikana seuraavan ehdotuksen: Kuukanniemeen hankitaan päiväkoti Oravanpesän toimintaan tukeutuva parakkirakennus 0-2 luokkien tarpeisiin. Kunnanhallitus hyväksyy Algeco Oy:n tarjouksista pienemmän tilan vuokraamisen ajaksi Keskustelun aikana noin klo todettiin, että rehtorille esitetyt kysymykset on tehty ja niihin on saatu vastaus, joten Petri Vainikka poistui kokouksesta keskustelun tässä vaiheessa. Keskustelun jälkeen kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi keskustelun perusteella kunnanhallituksen päätökseksi, että asian käsittely keskeytetään ja käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa, joka pidetään keskiviikkona klo alkaen.

12 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus 94 Jatkokokoukseen valmistellaan laskelmia ja hinta-arvioita seuraavista asioista: aamupäivähoidon järjestämisvaihtoehdot eri väistötiloissa vuorolukujärjestelmään siirtyminen 2 vuoden ajaksi parakkien vuokraaminen Kuukanniemeen tai koulukeskukseen kuljetusten toiminta ja kustannukset eri vaihtoehdoissa. Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ensimmäisenä klo Merkittiin myös, että kunnanhallitus tutustui koulukeskuksessa lehtori Anne Rouskun opastuksella mahdollisiin väistötiloihin koulukeskuksen nykyisissä tiloissa. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä. Esittelijä teki kokouksessa seuraavanlaisen ehdotuksen: "Kunnanhallitus päättää, että tilaelementtejä ei vuokrata väistötiloiksi. Kuukanniemen esiopetusta varten voidaan vuokrata tilat, esimerkiksi tarkoitukseen soveltuva asunto. Kunnanhallitus toteaa, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tilojen järjestäminen kuuluu sivistyslautakunnan toimivaltaan. Tekninen lautakunta/osasto avustaa tarvittaessa." Keskustelun aikana Risto Pietiläinen ja Mervi Rings esittivät seuraavaa lisäystä päätökseen: Kuukanniemen koulun oppilaat (1-6lk) kuljetetaan koulukeskukseen, josta tai jonka lähiympäristöstä haetaan riittävät tilat. Esittelijä ilmoitti hyväksyvänsä Pietiläisen ja Ringsin täydennyksen. Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen täydennettynä Pietiläisen ja Ringsin esittämällä tavalla.

13 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 62 Lautakunta huomioi tehdyn kunnanhallituksen päätöksen ja pyytää viranhaltijoita valmistelemaan toteutusvaihtoehdot.

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivistyslautakunta 23.4.2013 Käsiteltävät asiat 26. Saapuneet kirjeet...44 27. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2013...45 28. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...49 29. Lemin

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Sivistyslautakunta 3.12.2014 Käsiteltävät asiat 76. Viranhaltijapäätökset...115 77. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...116 78. Muutos Lemin pääkirjaston aukioloaikoihin...118

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Sivistyslautakunta 5.11.2013 Käsiteltävät asiat 72. Saapuneet kirjeet...126 73. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus...127 74. Kirjaston maksut...128 75. Liikuntajärjestöjen kohdeavustusten

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 9/2011 LEMIN KUNTA 157 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 13.12.2011 klo 18.00-19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 Sivistyslautakunta Asialista 49. Viranhaltijapäätökset...77 50. Sivistystoimen taloudellinen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 17.6.2015...78 51. Eron myöntäminen luokanopettajan virasta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 3/2011 40 Sivistyslautakunta. 5.4.2011 klo 18.00 19.30. Uusi kunnantalo, kokoushuone 3/2011 40 Sivistyslautakunta 5.4.2011 klo 18.00 19.30 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari Taipale Heikki puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 29.9.2014 klo 18.00-18.16 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. liite 6. 7. 8. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 19.12.2011 klo 18.00-19.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. 7. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55

38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5.3.2012 Käsiteltävät asiat 38. Kunnanvaltuuston päätösten 6.2.2012 täytäntöönpano...55 39. kansaneläkelaitoksen vuonna 2011 perimän elatusavun valtion saatavien ja elatustuen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015. 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kunnanhallitus 17.8.2015 Asialista 97. Kunnanvaltuuston päätösten 20.7.2015 täytäntöönpano...163 98. Talouden väliraportti...163 99. Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa...164

Lisätiedot

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen

Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto puheenjohtaja. Hakonen Hannu jäsen Kohonen Tarja jäsen Alaoutinen Ari jäsen Tikka Raija Liisa varajäsen Viranomainen PÖYTÄKIRJA 8/2011 LEMIN KUNTA 131 Sivistyslautakunta KOKOUSAIKA 8.11.2011 klo 18.00-19.07 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Uusi kunnantalo,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171

...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170. 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Käsiteltävät asiat...sivu 144. Lainanoton lisääminen vuonna 2010...170 145. Hallintosäännön tarkistaminen...171 146. Asuntotontin kauppakirja peruutus/lasski, Vladimir...173 147.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone

LEMIN KUNTA 1/2011 1 Sivistyslautakunta. 25.1.2011 klo 19.00 20.27. Uusi kunnantalo, kokoushuone 1/2011 1 Sivistyslautakunta 25.1.2011 klo 19.00 20.27 Uusi kunnantalo, kokoushuone Pietiläinen Risto Rings Mervi Värtö Minna Heikka Jari Hakonen Hannu Kohonen Tarja Alaoutinen Ari puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 3/2015 Aika Tiistai klo 18.00 22.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU 05.05.15 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 3/2015 ASIA LIITE 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011. Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014... PÖYTÄKIRJA 17/2011 Kunnanhallitus 21.11.2011 Käsiteltävät asiat 200. Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012-2014...273 201. Kirkonkylän asemakaava-alueella sijaitsevan Kolhoosi -tilan kokonaisvaltainen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 6.2.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148

Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 PÖYTÄKIRJA 9/2015 Kunnanhallitus 6.7.2015 Asialista 93. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 1, Rutaho)...148 94. Lemin pohjoisosien tuulivoimayleiskaava (osa-alue 2, Repovuori)...153 95.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 16.1.2012 klo 18.00 - Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. liite 8. 9. 10. liite 11. Kokouksen avaus Kokouksen

Lisätiedot