SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 7.10.2013 17:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella Lausunto OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen /opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 15

2 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa Ollikkala Ari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Arto Heinolan varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Ranta-Muotio ja Johanna Riippi Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Veli Nummela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Aulis Ranta-Muotio Johanna Riippi Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Raija Luopa, toimistosihteeri

3 213, KHALL :00 D: 278/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella Dnro D/278/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty viranomaisten kanssa neuvottelut ja Ely-keskus on neuvottelujen jälkeen päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon kanssa Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä: - päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilla alueilla; - julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi; - asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi ; - päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta mennessä; Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

4 213, KHALL :00 D: 278/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus Khall Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arto Heinola. Hän oli kuitenkin esteellinen pykälän 157 osalta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälän 157 osalta. Todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset asetetaan nähtäville ajalla Mahdolliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Khall Kaavaluonnosten nähtävillä oloaikana saatiin lausunnot kahdeksalta viranomaistaholta. Saaduista lausunnoista on laadittu kaavan laatijan vastine ja kaavaehdotuksia on täydennetty vastineessa saatujen huomautusten pohjalta. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa; 4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa järjestetään kyseisten kaavojen tarkistusten tavoitteista neuvottelu, jossa on mukana kaavoittaja, kunnanhallituksen edustaja, rakennustarkastaja, paikallisia yrittäjiä ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja intressiryhmiä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen. Merkittiin, että Esko Lehtimäki ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

5 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Lausunto OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen /opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen Dnro D/11/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Khall Vaasan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnan lausuntoa OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n valituksesta, joka koskee Teuvan kunnanhallituksen päätöstä niiltä osin, kun lomautus koskee kunnan opetushenkilöstöä ja lastentarhanopettajia sekä Teuvan kunnanhallituksen tekemää päätöstä 158 koskien OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimusta. Paikallisyhdistyksen vaatimukset ovat: 1) Teuvan kunnanhallituksen päätös koskien Teuvan kunnan opetushenkilöstön ja päiväkodin kasvatushenkilöstön (lastentarhanopettajat) lomauttamista sekä kunnanhallituksen päätös, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, tulee kumota niiltä osin kun se koskee kunnan opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttamista, koska a) päätöksen täytäntöönpanoa ei voida toteuttaa lainsäädännön ja määräysten vaatimusten mukaisesti b) päätös on muutenkin lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. 3) Teuvan kunta tulee velvoittaa korvaamaan paikallisyhdistyksen oikeudenkäyntikulut tässä asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomioistuimen päätöspäivästä lukien. Oikeudenkäyntikulujen määrä on tähän mennessä euroa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valituksenalaiset päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksiä tehdessään kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia. Päätöksiä ei näin ollen tule kumota. Vaatimukset täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ovat perusteettomia. Perusteluina päätökselleen kunnanhallitus esittää seuraavaa: Lomautuspäätös ja sen tiedoksianto Kunnanhallituksen tekemässä lomautuspäätöksessä lomautuksen piiriin kuuluvat on määritelty tarkasti ja kattavasti. Lomautustoimet on valmisteltu yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa käydyssä YT-menettelyssä. Henkilökunnalle on lomautusten toteutuksesta järjestetty tiedotustilaisuus. Lomautuspäätös on annettu tiedoksi henkilöstöjärjestöille, jotka henkilöstöä edustavat. Jokaiselle lomautetulle toimitetaan henkilökohtainen lomautusilmoitus. Teuvan kunnan käsityksen mukaan päätös on annettu tiedoksi lain

6 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus edellyttämällä tavalla. Edelleen kunnan käsityksen mukaan, päätöksen tiedoksiannossa mahdollisesti tapahtunut virhe ei sinänsä vaikuta päätöksen laillisuuteen. Sen sijaan sillä voi olla vaikutusta, siihen miten päätöksen valitusaika alkaa kertyä. Muu lainvastaisuus Välittömästi lomautuspäätöksen jälkeen on koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta aloitettu mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja lakikriteerit täyttävän päivähoidon ja esiopetuksen suunnittelu. Välittömästi aloitettiin myös oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen turvaavan suunnitelman teko. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä opetushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota erityisoppilaiden asemaan. Viittaus kohtaan huoltajien ja oppilaiden kuuleminen. Lomautuspäätös Teuvan kunta on valmistellut lomautukset huolella ja hakenut valmisteluun asiantuntija-apua mm. aluehallintovirastolta. Teuvan kunnassa lomautukset on ohjeistettu toteutettavaksi niin, että opetusta koskevassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksessä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Lomautussuunnittelussa on otettu huomioon myös oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksia koskevat vaatimukset. Opetushenkilöstön lomautukset on otettu huomioon myös lukuvuosien työsuunnitelmissa. Sivistystoimenjohtaja on antanut ao. ohjeistukset rehtoreille kokousmuistiossa. Oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteiset oikeudet huomioon ottamalla, huolellisella suunnittelulla, lomapäivien sijoittamisella ja riittävällä ohjeistuksella opetus Teuvan kouluissa tullaan järjestämään myös lomautuksen aikana sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Myös kunnan päivähoidon osalta yksityiskohtaista lomautussuunnittelua on tehty ja suunnittelua tehdään edelleen lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen Lomautukset toteutetaan siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturva, turvallisuus ja oikeus oppimiseen eivät missään vaiheessa vaarannu. Näin ollen lomautuksilla ei ole sellaisia olennaisia vaikutuksia oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan, että heitä ja heidän huoltajiaan olisi tullut prosessissa erikseen kuulla. Lomautusasiat ovat palvelussuhdeasioita, joita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisinä asioina. Tällöin oppilaille, opiskelijoille tai heidän huoltajilleen ei tarvitse järjestää vaikuttamismahdollisuuksia hallintolain 41 :n tai muunkaan lain perusteella. Huoltajien ja oppilaiden/opiskelijoiden informointi lomautusjärjestelyistä lukuvuoden aikana on hoidettu seuraavasti:

7 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus Rehtorien johdolla käydään yhdessä koulukohtaisesti työsuunnitelmat ja muutokset läpi, jonka jälkeen ne käsitellään yksityiskohtaisesti koulujen johtokunnissa. Johtokuntien kokouspöytäkirjat työsuunnitelma- ym. liitteineen lähetetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tiedoksi. Näin päättäjät/huoltajat saavat suoraan johtokunnan esittelijän (rehtorin) kautta tiedon, miten opetus järjestetään lomautuksen aikana. Lisäksi rehtorit informoivat kaikille huoltajille opetusjärjestelyistä, kuljetuksista ja muista koulutyöhön liittyvistä lomautuksen aikaisista järjestelyistä. Tarvittaessa voidaan pitää myös lomautukseen liittyvä vanhempainilta hyvissä ajoin ennen lomautuksen alkamista. Koululaitoksen opetushenkilöstön lomauttaminen toteutetetaan peruskoulun ja lukion opetuksen osalta osittain virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä (veso-päivinä), jotka on sijoitettu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti syysloman (vko 42) yhteyteen. Lisäksi lomautuspäiviksi on suunniteltu TET-päivät (työelämään tutustumisjaksojen ajankohdat) ja erilaiset teemapäivät (taksvärkki-, liikuntapäivät jne). Osa lomautuspäivistä on suunniteltu itsenäisyyspäivää ja pääsiäisaikaa edeltävään päivään, vapun jälkeiseen päivään sekä syksyn koulutyön päätöspäivään, jolloin ne mahdollisimman vähän haittaavat koulunkäyntiä ja koulutyön tavoitteiden saavuttamista. Työsuunnitelmien ja työpäivien muutoksista on tehty päätös varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Toisen asteen koulutuksen (lukio) opetusjärjestelyt suunnitellaan siten, että lainsäädännön velvoitteet toteutetaan käyttämällä muun muassa itsenäiseen opiskeluun liittyviä työtapoja. Näistä järjestelyistä vastaa rehtori työsuunnitelmien kautta. Perusopetus on varautunut ylimääräiseen tukiopetukseen (20 resurssituntia viikossa = 760 yksittäistä tuntia) lomautusjärjestelyjen vuoksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneiden oppilaiden kohdalla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen Yhteiskoululla Tet-viikkojen ansiosta vapautuvat opettajat huolehtivat opetuksesta, joten oppilaat eivät joudu opiskelemaan itsenäisesti. Näin myös oppilaiden turvallisuus pystytään paremmin turvaamaan. Yhteiskoulun, Syreenin koulun ja kyläkoulujen sekä lukion lomautukset on ajoitettu eri aikoihin siten, että kyläkoulut saavat lomautusaikoina opettaja- ja avustaja-apua yhteiskoulusta ja tarvittaessa Syreenin koulusta. Näin opetussuunnitelman mukainen opetus tulee turvatuksi lomautuksista huolimatta. Lomautus taksvärkkipäivinä ja työelämään tutustumisjakson aikana Taksvärkkipäivänä yhteiskoulun opettajista kuusi ei ole lomautettuna (kolme määräaikaista opettajaa, jotka ovat aloittaneet , erityisopettaja, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies), joten mikäli jotkut oppilaat eivät taksvärkkiin osallistu, heille kyetään opetusta järjestämään. Syksyn Tet-jaksojen aikana ensimmäisellä viikolla on Tet:ssä kolme yhdeksäsluokkaa ja seuraavalla viikolla kaksi yhdeksäsluokkaa. Keväällä ensimmäisellä Tet-viikolla on puolet kahdeksasluokkalaisista ja toisella viikolla loput kahdeksasluokkalaiset. Vapautuvat opettajat huolehtivat opetuksesta.

8 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 8 Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivää ja vappua edeltävä päivä ovat normaaleja työsuunnitelman mukaisia koulupäiviä. Myös kiirastorstaita vietetään pääsiäisen teeman mukaisesti osin yhdessä seurakunnan kanssa kuten aikaisempinakin vuosina. Vapun jälkeisenä koulupäivänä Maanpuolustuskerho järjestää 9- luokkalaislle erilaista turvallisuuskoulutusta yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten opetuksesta vastaavat tuona päivänä yhdeksäsluokkalaisten opetuksesta vapautuvat opettajat. Vastine kohtaan Opetus, joka jää antamatta lomautuksen vuoksi (s.6): Osa-aikainen erityisopettaja toimii lomautuspäivinä joidenkin ryhmien mukana ja saa näin myöhemmin hyödynnettävää yleiskuvaa kyseisten ryhmien toiminnasta. Lomautusten vuoksi resursoiduilla tukiopetustunneilla tuetaan lomautusten jälkeen oppilaita, jotka sitä tarvitsevat. Musiikin ja liikunnan opetus on pääsääntöisesti mahdollista myös lomautuspäivinä, ryhmän koko on suurempi, mutta leikit ja laulut ovat mahdollisia järjestää. Yhteiskoulussa erityisopetus toimii normaalisti lomautusten aikana, koska erityisluokanopettaja on lomautettuna viisi päivää, jolloin oppilaat ovat syyslomalla. Laaja-alainen erityisopettaja on lomautettuna 10 päivää, joista viisi päivää oppilaiden syysloman aikana. Taksvärkki, tet-jaksot ja teemapäivät varmistavat sen, ettei erityisopetus kärsi. Yhteiskoulun ja lukion työsuunnitelma on hyväksytty koulujen johtokunnan kokouksessa Kokouksessa rehtorit kertoivat kokousedustajille tarkennetuista suunnitelmista, miten lomautukset hoidetaan. Myös Tet-jaksot, taksvärkkipäivät, turvallisuuspäivä 9-luokkalasille jne. on työsuunnitelmassa hyväksytty. Yhteiskoulussa tukiopetusresurssia on lomautusten vuoksi lisätty ja se on 7h/viikko. Opetusryhmien muodostaminen Yhteiskoulussa ei lomautusten aikana yksikään ryhmä ylitä 19 oppilaan rajaa. Ryhmien koko alakouluissa on lomautuksien aikana oppilasta. Perusopetuslain ja asetuksien mukainen opetus voidaan kuitenkin järjestää riittävässä määrin ja turvallisesti. Lomautuksen aikana erityisoppilaita ei ole ryhmissä, joiden koko on yli 20 oppilasta. Turvallinen oppimisympäristö Lomautussuunnittelussa on otettu huomioon turvallisuusriskejä sisältävät opetusaineet. Niiden sijaan järjestetään muuta opetusta tai muutetaan sisältöä niin, että ne ovat toteutettavissa, esimerkiksi liikuntatunti korvataan suuren ryhmän liikuntatapahtumalla tai liikunta- tai terveyskasvatuksen oppitunnilla. Tällöin jakoryhmät on mahdollista yhdistää. Yhteiskoulussa on oppilaille ja huoltajille lähetetty tiedote, jossa on kerrottu, että koulupäivät ovat normaalin pituisia ja oppilaat ovat normaalisti omissa luokissaan. Ainoastaan teknisten töiden opetus on turvallisuussyistä järjestetty toisin. Musiikki ja liikunta toteutuvat normaaliin tapaan.

9 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 9 Kunnanhallitus Lukiokoulutus OAJ:n Valituksessa viitataan siihen, että opetusministeriö olisi perumassa Teuvan lukion lupaa antaa lukiokoulutus. Ministeriö ei ole ollut yhteydessä ainakaan lukion rehtoriin asian tiimoilta, vaikka Teuvan kunnan opettajalomautukset ovat olleet hyvin tiedossa. Valituksessa luetellaan myös lukiolain ja -asetuksen pykäliä, mutta ei esitetä varsinaista väitettä, joten näihin kohtiin on vaikea tarttua. Lukiokoulutuksen opiskeluympäristön turvallisuudesta voidaan todeta seuraavaa: Rehtorin pitkäaikaisen kokemuksen mukaan lukio-opiskelu on pääsääntöisesti turvallista. Erityistä huomiota on kiinnitetty nyt teemapäiviin, kuten vanhojen päivään ja penkkareihin. Lukio-opettajia ei ole niinä päivinä lomautettuna. Itsenäistä työskentelyä ei ole OAJ:n väitteen mukaisesti voimakkaasti lisätty. Ainoa itsenäistä työskentelyä lisäävä tekijä on syysloman jälkeinen maanantai. Matematiikan osalta kunta viittaa ohjeistukseen (opetustv.fi). Koeviikoilla on opiskelijoiden toivomus, että he saavat valmistautua mahdollisimman itsenäisesti. Koeviikkoja ei ole kuitenkaan lomautuksien vuoksi mitenkään pidennetty. Opiskelijat tiedostavat myös, että pitkät koeviikot vähentävät lähiopetustunteja ja siten tuovat opiskeluun kiireen tunnun. Vaihtoviikolla opettajia on useita lomautettuna, mutta lomautus ei koske kaikkia. Näin ollen TET-kurssi on mahdollista järjestää, koska sitä ei ole mitenkään nimetty tietyille opettajille. Rehtori hoitaa kurssin ohjeistuksen ja ottaa vastaan raportit. Vaihtoviikolla on pidetty perinteisesti koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jos niitä jää pois, se tietenkin lisää itsenäistä opiskelua. Opiskelijan onkin pidettävä huolta siitä, että ottaa valtakunnallisia syventäviä kursseja riittävästi. Kunnanhallitus on päättänyt, että lomautus kestää 14 päivää. Lomautuspäätöksen jälkeen lukion silloinen rehtori otti lomautukset esille Yhteiskoulun yt-kokouksessa. Yksi opettaja käytti puheenvuoron, jossa hän toivoi, että lomautus haittaisi mahdollisimman vähän opetusta. Lisäksi opettaja ehdotti, että uhrattaisiin esim. vesopäivät. Muut eivät siinä vaiheessa kommentoineet asiaa mitenkään. Sen jälkeen rehtori teki alustavan lomautussuunnitelman ja otti tasapainoisesti huomioon sekä lukion että Yhteiskoulun tarpeet. Lukio-opetuksen suunnittelu on pidetty erillään lomautuksiin valmistautumisista, koska koeviikkojärjestelyt antavat joustoa ainakin 5*4=20 päivää. Täysiä koeviikkoja on viisi, koska kolmannessa jaksossa kolmannen luokkatason opiskelijoilla ei ole koeviikkoa. Näin ollen lukiokoulutuksen osalta ei ole lomautuksilla sanottavasti opiskelua heikentäviä vaikutuksia.

10 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 10 Kunnanhallitus Erityisopetus Pienryhmien erityisluokanopettajat lomautetaan viideksi vuorokaudeksi, joten ko. opettajat on jätetty tavallisina koulupäivinä lomautuksen ulkopuolelle. Laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan kymmeneksi vuorokaudeksi. Näin mahdollistetaan yleisopetuksessa olevien erityisen tuen oppilaiden opiskelu pienryhmissä lomautuksen aikana. Näitä oppilaita on kuitenkin sen verran vähän, että laaja-alaisia erityisopettajia pystytään lomauttamaan myös tavallisina koulupäivinä jonkin verran. Yhteiskoulussa, Syreenissä ja kyläkouluissa opiskelee yleisopetuksessa muutamia erityisen tuen oppilaita. Lomautustilanteessa ko. erityisen tuen oppilaat otetaan pois yleisopetuksen ryhmistä omaan ryhmäänsä, jota opettaa erityisluokanopettaja ja kyläkouluissa laaja-alaiset erityisopettajat. Näin mahdollistetaan, että perusopetuslain ja -asetuksen mukainen opetus toimii lomautustilanteessa. Koulujen rehtorit vastaavat siitä, että opetusryhmien koot lomautussutilanteessakin ovat lain ja asetuksen mukaisia. Päivähoito ja esiopetus Kaikki lomautukset toteutetaan niin, että lasten ja henkilöstön suhdeluvut pysyvät lain säätäminä (Asetus lasten päivähoidosta) Suurin osa varhaiskasvatuksen lomautuksista on toteutettu kesällä, jolloin on muutenkin hiljaisempaa, ja lapsia on vähemmän hoidossa. Äystön päiväkoti: Kesäsulku on 4 vkoa. Kyseessä on uusi yksikkö, jossa henkilökunnalla (myös lastentarhanopettajat) ei vielä ole ollut kertyneitä lomia. He olisivat todennäköisesti hakeneet palkatonta virkavapaata. Äystöllä ei ole esiopetusryhmää. Sipilän päiväkoti: Lastentarhanopettajat on lomautettu kesällä. Lastentarhanopettajien lomautuksia ei toteuteta esiopetusaikana. Syreenin koulun esiopettajan lomautuksessa tehdään yhteistyötä päivähoidon kanssa. Osa lapsista jää päivähoitoon esiopettajan lomautuspäivänä. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajat kuuluvat KVTESin alaisuuteen. Lomautuksia voidaan heidän osaltaan toteuttaa kesällä, syys- ja hiihtoloman sekä joulun aikana, jolloin lapsia on vähemmän hoidossa eikä esiopetusta ole. Lasten varahoitojärjestelyt: Perhepäivähoidossa lapset joutuvat joka tapauksessa ajoittain varahoitoon, esim. hoitajan vuosilomien, tasausvapaiden tms. aikana. Näitä varahoidontarpeita varten on olemassa vararyhmis, johon myös lomautusten aikaiset varahoidontarpeet on saatu järjestymään. Osa vanhemmista on järjestänyt myös itse varahoidon hoitajan lomautuksen aikana, koska ko. aika hyvitetään hoitomaksusta perheen itse järjestäessä hoidon. Päiväkodeilta ei lomautuksen vuoksi ole ollut lapsia varahoidossa. Henkilökunnan suunnittelupäivän tai vuosilomien vuoksi on ollut varahoitoa. Kesäaikaan osa päivähoidon yksiköistä on ollut kiinni jo aikaisempinakin vuosina, ja varahoidon tarpeet on keskitetty muutamaan yksikköön.

11 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Syreenin koulun esiopetuksen osalta on tiedotettu vanhemmille opettajan lomautuksesta ja annettu mahdollisuus joko osallistua esiopetukseen tai olla päivähoidossa. Mikäli varhaiskasvatuksen kaikki lomautukset olisi pitänyt järjestää ajalla , olisi lomautuksien toteutus ollut työlästä. Kesäaika on varhaiskasvatuksessa hiljaisempaa aikaa. Useampana vuonna on ollut käytössä ns. hyvityskäytäntö kesäaikana, mikäli vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse vähintään kahtena peräkkäisenä kuukautena. Näin toimien myös henkilöstön lomautuksia pystytään järjestämään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Dnro D/222/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Khall Matti Saari on lähettänyt Teuvan kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää kunnanhallitusta tarkentamaan kulttuuritalo Orrelan osalta seuraavia asioita: kuka on vastuussa Orrelan toiminnasta? annetaanko kansalaisopiston jatkaa talon hallitsemista? olisiko syytä miettiä toiminnan siirtämistä jonkin yhdistyksen tai yksityisen hoitoon tai valita tehtävään vaikkapa isännöitsijä tai emännöitsijä? Matti Saari viittaa kirjeessään huhtikuulla 2013 Simo Korpelan 150- vuotisjuhlan tilavaraukseen ja siihen liittyviin siivous- ym. ongelmiin. Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt eri vastuualueilta ehdotuksia Orrelan tilan käytöstä, vuokrauksesta, siivouksesta ym. Hän tiedusteli samalla myös vastuualueiden kantaa Orrelan vuokrauksen mahdolliseen ulkoistamiseen. Vapaa-aikasihteerin mukaan siivoojan sunnuntaityö maksaa n. 30 e/tunti. Ingman-salin siivoukseen kuluu aikaa alle tunti. Mikäli siivotaan keittiö ja Oiva -sali, aikaa kuluu 2-2,5 tuntia. Tämän hetkinen tilanne on, että siivous hoidetaan Ingman-salissa varausten mukaan, eikä ole ollut ruuhkaa viikonloppuisin. Tasapuolisuus olisi tärkeää kunnan kaikkien kiinteistöjen osalta, esim. uimahalli siivotaan joka lauantai. Jatkossa olisi ehkä mietittävä, voisiko kansalaisopiston toimisto olla ns. siivessä, missä on tällä hetkellä kansalaisopiston toimintaa. Lisäksi pitäisi miettiä hankitaanko talolle oma emäntä. Hallinto- ja elinkeinotoimi ehdottaa pohdittavaksi seuraavia asioita: - Orrelan vuokrat tarkistetaan sellaiselle tasolle, että vuokrahinta kattaa siivous- ym. kustannukset - juhlien valmistelu- ja purkupäiviltä peritään myös vuokra (esim. vuokrahinta päivältä 350 euroa ja koko viikonlopulta 650 euroa) - velvoitetaan vuokraajaa huolehtimaan siivouksesta ja määritellään siivoukselle hinta, joka peritään siinä tapauksessa, että siivous suoritetaan kunnan toimesta - siirretään Ars Nova Botnica esim. Syreenin koulun liikuntasaliin, jolloin Orrelan juhlasali on asiakkaiden vuokrattavissa myös heinäkuussa, jolloin on kesäjuhlien ym. sesonkiaika. Näin saadaan lisää vuokratuloja - talon käyttöaste pitäisi saada mahdollisimman korkeaksi. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus päättää Kulttuuritalo Orrelan vuokrauksesta seuraavaa: 1. Kulttuuritalo Orrelan vuokrausasiat hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta; 2. Varauksia on otettava vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville;

13 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Orrelan vuokrat tarkistetaan sellaiselle tasolle, että vuokrahinta kattaa siivous- ym. kustannukset. Siivouksen hoitaa joko tekninen toimi tai yksityinen palveluntuottaja; 4. Juhlien ym. tilaisuuksien valmistelu- ja purkupäiviltä peritään myös vuokra, mikäli se estää toisen maksullisen tapahtuman järjestämisen ko. aikana. Vuokrahinta päätetään Orrelan vuokrantarkistuksien yhteydessä; 5. Sivistystoimenjohtaja, kansalaisopiston rehtori ja vapaa-aikasihteeri miettivät yhdessä mahdollisuutta siirtää Ars Nova Botnica näyttely Syreenin koulun liikuntasaliin tai muuhun tilaan. Työryhmä pohtii myös kansalaisopiston toimiston paikan uudelleen sijoittamista Orrelan rakennuksessa ja mahdollisen ulkopuolisen talon emännän palkkaamista; 6. Kunnanhallitus nimeää edellä mainittuun työryhmään 1-2 edustajaa; 7. Työryhmä tekee esityksen asiasta kunnanhallitukselle elokuun 2013 loppuun mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus ei ota vielä kantaa toimintamalliin. Kunnanhallitus nimesi työryhmään Anu Mäntylän ja Jukka Leppäniemen. Työryhmä tekee esityksen asiasta kunnanhallitukselle elokuun 2013 loppuun mennessä. Khall Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä kokoontui Kulttuuritalo Orrelassa (muistio ohessa). Orrelan tilavarauksista päättävä Irma Kivioja selvitti työryhmälle tilojen varaukseen liittyvistä käytännön asioista. Selvityksen jälkeen asiasta keskusteltiin. Työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: - Vuokraukset hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta, sähköistä tilavarauskaavaketta käyttäen. Varauksia otetaan vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville soveltuvin osin. - Arkipäiviltä ja viikonlopulta on vuokrasumma samansuuruinen. Koko talon päivävuokra on 357 euroa/päivä. Työryhmä päätti esittää, että jos lauantaivaraus kestää yli klo 18, vuokran hinta nousisi 450 euroon, sisältäen mahdollisen perjantai-illan salin koristelut ym. sekä sunnuntaina tapahtuvan siivouksen. - Ars Nova Botnica taidenäyttely on kunnan omaa toimintaa ja kuuluu kulttuuritaloon. Näyttely ei sovi siirrettäväksi Syreenin koulun saliin tai johonkin muuhun tilaan jo esteellisyyssyistäkin. Kunnan omat tapahtumat menevät edelle muita tilaisuuksia. - Kansalaisopiston toimiston sijoittaminen muuhun tilaan tulee pohdittavaksi vasta rehtorin eläköitymisen jälkeen, ajankohta ei ole nyt sopiva. Työryhmä esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi edellä mainitut työryhmän pohdinnat ja päätökset. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Orrelan tilavaraukset hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta. Varauksia otetaan vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville tilatarpeet ja käytettävissä olevat henkilöresurssit ym. huomioon ottaen. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvittavat muutokset Orrelan tilavuokriin. Kansalaisopiston toimisto pidetään edelleen Orrelassa, samoin Ars Nova Botnica-näyttely.

14 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 9998, KHALL :00 Sivu 15 Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 215 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan kunnanhallitus PL 25, TEUVA Porvarintie 20 A 4, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: 215 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 16.2.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 40 Hammashoitolan rakentaminen, lisämääräraha... 2 41 Tontin vuokraaminen Artun Hoiva-asunnot Oy:lle... 3 42 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 18.11.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 235 Teuvan ja Kurikan Saunamaan tuulivoimapuiston osayleiskaava... 2 236 Koulukeskuksen teknisen työn hitsauskaasukaapin hankinta...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 19.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Työjärjestyksen muutos... 2 20 Perusopetuksen alueellisen opetussuunnitelmatyön käynnistäminen... 3 21 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 95 Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 96 Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 29.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslautakunnan talousarvion määrärahojen käyttösuunnitelma vuodelle 2014... 2 Pykälän liite: Rakennuslautakunnan talousarvion

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.5.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 114 Teuvan Vuokratalot Oy:n yhtiökokous... 2 115 Koulukeskuksen peruskorjaus; valmistuskeittiön laitteiden, kojeiden ja korikuljetinastianpesukoneen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 9.6.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 36 Teuvan kunnankirjaston kirjastovirkailijan toimi, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 37 Kirjaston aukioloajat kesällä... 5

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015. 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanhallitus 2.2.2015 Asialista 9. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...15 10. Lausunto Lappeenrannan kaupungille Läntisen osa-alueen yleiskaavasta...18 11. Leasing-rahoituksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 19.2.2015 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 14 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 101 TOMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 Kokousaika 9.12.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Aika 21.05.2014 klo 18:00 Paikka Kirkkonummen kunnantalo, Ervastintie 2 1. krs., 02400 Kirkkonummi Läsnäolijat Majanen Erkki puheenjohtaja Terho Suvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 9.5.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 9.5.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) EURAN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 (27) Kunnanhallitus Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:15 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija Kyllöinen Päivi Lehtonen Harri Lähteenmäki Simo

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) EURAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 (25) Kasvatus- ja opetuslautakunta Aika 23.04.2015 klo 16:00-18:20 Paikka Euran kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Reunanen Ari puheenjohtaja Ansio Teemu

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 2/2011 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 11 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 12 Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta TEKNLTK 13 Länsi-n osayleiskaavan muutos (myransin kylä) TEKNLTK 14 Pohjois-n

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 12.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vuoden 2015 talousarvio; teknisen lautakunnan ja jätelautakunnan ulkoisten määrärahojen käyttösuunnitelma... 2 2 Teknisen toimen

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 56 Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n,

Lisätiedot