SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 7.10.2013 17:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella Lausunto OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen /opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus... 15

2 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Toivonen Teijo Tuisku Minna-Liisa Ollikkala Ari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen, poissa jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Arto Heinolan varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Mäntysaari Matti Salonen Markku Nummela Veli valtuuston puheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnaninsinööri kunnanjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Ranta-Muotio ja Johanna Riippi Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Veli Nummela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Aulis Ranta-Muotio Johanna Riippi Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Raija Luopa, toimistosihteeri

3 213, KHALL :00 D: 278/2013 Sivu 2 Kunnanhallitus Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus ja Kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus kantatien 67 varrella Dnro D/278/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Teuvan kunta on huhtikuussa 2013 hankkinut maata kantatien pohjoispuolelta teollisuusalueen laajentamista varten. Alueen kehittämistoimet on käynnistetty heti kaupanteon jälkeen ja kaavoituksen lähtökohdista on käyty viranomaisten kanssa neuvottelut ja Ely-keskus on neuvottelujen jälkeen päivätyllä kirjeellä tarkentanut käydyissä neuvotteluissa esittämiään näkemyksiä suunnittelualueen osalta tarvittavista kaavamuutoksista. Lisäksi on järjestetty neuvottelu Pohjanmaan museon kanssa Tekninen toimi on yhdessä Pöyry Oy:n kanssa valmistellut kesän kuluessa pidettyjen neuvottelujen pohjalta kantatien pohjoispuolen kaavoitukseen liittyviä asiakirjoja, kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleiskaava- ja asemakaavaluonnoksen alueesta. Asiakirjat esityslistan ohessa. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Maankäytön kehittämisen ja kaavoituksen eteenpäinviemisen osalta kunnanhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä: - päättää käynnistää osayleiskaavan tarkistamisen sekä asemakaavan tarkistamisen ja laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilla alueilla; - julistaa osayleiskaavan laadinta-alueelle rakennuskiellon ja määrää alueelle maankäyttö- ja rakennuslain 128 :n mukaisen toimenpiderajoituksen osayleis- ja asemakaavan laatimisen ajaksi; - asettaa osayleiskaavan tarkistamista sekä asemakaavan tarkistamista ja laajentamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä osayleis- ja asemakaavaluonnoksen nähtäville 20 päivän ajaksi ; - päättää, että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; - pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetyiltä viranomaistahoilta lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, osayleiskaavasekä asemakaavaluonnoksesta mennessä; Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Arto Heinola ja Esko Lehtimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

4 213, KHALL :00 D: 278/2013 Sivu 3 Kunnanhallitus Khall Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Arto Heinola. Hän oli kuitenkin esteellinen pykälän 157 osalta. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus tarkastaa ja hyväksyy pidetyn kokouksen pöytäkirjan pykälän 157 osalta. Todetaan, että osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnokset asetetaan nähtäville ajalla Mahdolliset muistutukset ja lausunnot tulee toimittaa mennessä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Arto Heinola ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Khall Kaavaluonnosten nähtävillä oloaikana saatiin lausunnot kahdeksalta viranomaistaholta. Saaduista lausunnoista on laadittu kaavan laatijan vastine ja kaavaehdotuksia on täydennetty vastineessa saatujen huomautusten pohjalta. Kunnaninsinöörin/kaavoittajan esitys: Kunnanhallitus päättää 1) asettaa Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkennusehdotuksen ja Kirkonseudun asemakaavaehdotuksen nähtäville 30 päivän ajaksi ; 2) että nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutusten antamiseen ilmoitetaan niin kuin kunnalliset ilmoitukset Teuvan kunnassa julkaistaan; 3) että osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa mainituilta viranomaistahoilta pyydetään lausunnot nähtävillä oloajan kuluessa; 4) että molempien edellä mainittujen kaavaehdotusten asettamisesta nähtäville lähetetään kirjallinen ilmoitus kaavamuutosalueen kiinteistönomistajille. Mahdolliset lausunnot tulee antaa nähtävillä oloajan kuluessa eli viimeistään Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kaavoittajan ehdotuksen. Asiasta käydyn keskustelun kuluessa kunnanjohtaja muutti esitystään siten, että asia palautetaan valmisteluun. Jatkovalmistelussa järjestetään kyseisten kaavojen tarkistusten tavoitteista neuvottelu, jossa on mukana kaavoittaja, kunnanhallituksen edustaja, rakennustarkastaja, paikallisia yrittäjiä ja tarvittaessa muita asiantuntijoita ja intressiryhmiä. Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi muutetun ehdotuksen. Merkittiin, että Esko Lehtimäki ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

5 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 5 Kunnanhallitus Lausunto OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen /opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttaminen Dnro D/11/ /2013 Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Khall Vaasan hallinto-oikeus pyytää päivätyllä kirjeellä kunnan lausuntoa OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n valituksesta, joka koskee Teuvan kunnanhallituksen päätöstä niiltä osin, kun lomautus koskee kunnan opetushenkilöstöä ja lastentarhanopettajia sekä Teuvan kunnanhallituksen tekemää päätöstä 158 koskien OAJ:n Teuvan paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimusta. Paikallisyhdistyksen vaatimukset ovat: 1) Teuvan kunnanhallituksen päätös koskien Teuvan kunnan opetushenkilöstön ja päiväkodin kasvatushenkilöstön (lastentarhanopettajat) lomauttamista sekä kunnanhallituksen päätös, jolla oikaisuvaatimus on hylätty, tulee kumota niiltä osin kun se koskee kunnan opetushenkilöstön ja lastentarhanopettajien lomauttamista, koska a) päätöksen täytäntöönpanoa ei voida toteuttaa lainsäädännön ja määräysten vaatimusten mukaisesti b) päätös on muutenkin lainvastainen. 2) Päätöksen täytäntöönpano tulee välittömästi kieltää siihen saakka, kunnes asia on ratkaistu lainvoimaisella päätöksellä. 3) Teuvan kunta tulee velvoittaa korvaamaan paikallisyhdistyksen oikeudenkäyntikulut tässä asiassa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomioistuimen päätöspäivästä lukien. Oikeudenkäyntikulujen määrä on tähän mennessä euroa. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että valituksenalaiset päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksiä tehdessään kunnanhallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa, eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia. Päätöksiä ei näin ollen tule kumota. Vaatimukset täytäntöönpanon keskeyttämisestä ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ovat perusteettomia. Perusteluina päätökselleen kunnanhallitus esittää seuraavaa: Lomautuspäätös ja sen tiedoksianto Kunnanhallituksen tekemässä lomautuspäätöksessä lomautuksen piiriin kuuluvat on määritelty tarkasti ja kattavasti. Lomautustoimet on valmisteltu yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa käydyssä YT-menettelyssä. Henkilökunnalle on lomautusten toteutuksesta järjestetty tiedotustilaisuus. Lomautuspäätös on annettu tiedoksi henkilöstöjärjestöille, jotka henkilöstöä edustavat. Jokaiselle lomautetulle toimitetaan henkilökohtainen lomautusilmoitus. Teuvan kunnan käsityksen mukaan päätös on annettu tiedoksi lain

6 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 6 Kunnanhallitus edellyttämällä tavalla. Edelleen kunnan käsityksen mukaan, päätöksen tiedoksiannossa mahdollisesti tapahtunut virhe ei sinänsä vaikuta päätöksen laillisuuteen. Sen sijaan sillä voi olla vaikutusta, siihen miten päätöksen valitusaika alkaa kertyä. Muu lainvastaisuus Välittömästi lomautuspäätöksen jälkeen on koulujen ja varhaiskasvatuksen osalta aloitettu mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja lakikriteerit täyttävän päivähoidon ja esiopetuksen suunnittelu. Välittömästi aloitettiin myös oppilaiden ja opiskelijoiden opetuksen turvaavan suunnitelman teko. Suunnitelmat on laadittu yhteistyössä opetushenkilöstön ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota erityisoppilaiden asemaan. Viittaus kohtaan huoltajien ja oppilaiden kuuleminen. Lomautuspäätös Teuvan kunta on valmistellut lomautukset huolella ja hakenut valmisteluun asiantuntija-apua mm. aluehallintovirastolta. Teuvan kunnassa lomautukset on ohjeistettu toteutettavaksi niin, että opetusta koskevassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen voidaan turvata säännöksessä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Lomautussuunnittelussa on otettu huomioon myös oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksia koskevat vaatimukset. Opetushenkilöstön lomautukset on otettu huomioon myös lukuvuosien työsuunnitelmissa. Sivistystoimenjohtaja on antanut ao. ohjeistukset rehtoreille kokousmuistiossa. Oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteiset oikeudet huomioon ottamalla, huolellisella suunnittelulla, lomapäivien sijoittamisella ja riittävällä ohjeistuksella opetus Teuvan kouluissa tullaan järjestämään myös lomautuksen aikana sitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Myös kunnan päivähoidon osalta yksityiskohtaista lomautussuunnittelua on tehty ja suunnittelua tehdään edelleen lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen Lomautukset toteutetaan siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden oikeusturva, turvallisuus ja oikeus oppimiseen eivät missään vaiheessa vaarannu. Näin ollen lomautuksilla ei ole sellaisia olennaisia vaikutuksia oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan, että heitä ja heidän huoltajiaan olisi tullut prosessissa erikseen kuulla. Lomautusasiat ovat palvelussuhdeasioita, joita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisinä asioina. Tällöin oppilaille, opiskelijoille tai heidän huoltajilleen ei tarvitse järjestää vaikuttamismahdollisuuksia hallintolain 41 :n tai muunkaan lain perusteella. Huoltajien ja oppilaiden/opiskelijoiden informointi lomautusjärjestelyistä lukuvuoden aikana on hoidettu seuraavasti:

7 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 7 Kunnanhallitus Rehtorien johdolla käydään yhdessä koulukohtaisesti työsuunnitelmat ja muutokset läpi, jonka jälkeen ne käsitellään yksityiskohtaisesti koulujen johtokunnissa. Johtokuntien kokouspöytäkirjat työsuunnitelma- ym. liitteineen lähetetään varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalle tiedoksi. Näin päättäjät/huoltajat saavat suoraan johtokunnan esittelijän (rehtorin) kautta tiedon, miten opetus järjestetään lomautuksen aikana. Lisäksi rehtorit informoivat kaikille huoltajille opetusjärjestelyistä, kuljetuksista ja muista koulutyöhön liittyvistä lomautuksen aikaisista järjestelyistä. Tarvittaessa voidaan pitää myös lomautukseen liittyvä vanhempainilta hyvissä ajoin ennen lomautuksen alkamista. Koululaitoksen opetushenkilöstön lomauttaminen toteutetetaan peruskoulun ja lukion opetuksen osalta osittain virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä (veso-päivinä), jotka on sijoitettu varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti syysloman (vko 42) yhteyteen. Lisäksi lomautuspäiviksi on suunniteltu TET-päivät (työelämään tutustumisjaksojen ajankohdat) ja erilaiset teemapäivät (taksvärkki-, liikuntapäivät jne). Osa lomautuspäivistä on suunniteltu itsenäisyyspäivää ja pääsiäisaikaa edeltävään päivään, vapun jälkeiseen päivään sekä syksyn koulutyön päätöspäivään, jolloin ne mahdollisimman vähän haittaavat koulunkäyntiä ja koulutyön tavoitteiden saavuttamista. Työsuunnitelmien ja työpäivien muutoksista on tehty päätös varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa. Toisen asteen koulutuksen (lukio) opetusjärjestelyt suunnitellaan siten, että lainsäädännön velvoitteet toteutetaan käyttämällä muun muassa itsenäiseen opiskeluun liittyviä työtapoja. Näistä järjestelyistä vastaa rehtori työsuunnitelmien kautta. Perusopetus on varautunut ylimääräiseen tukiopetukseen (20 resurssituntia viikossa = 760 yksittäistä tuntia) lomautusjärjestelyjen vuoksi opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneiden oppilaiden kohdalla. Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen Yhteiskoululla Tet-viikkojen ansiosta vapautuvat opettajat huolehtivat opetuksesta, joten oppilaat eivät joudu opiskelemaan itsenäisesti. Näin myös oppilaiden turvallisuus pystytään paremmin turvaamaan. Yhteiskoulun, Syreenin koulun ja kyläkoulujen sekä lukion lomautukset on ajoitettu eri aikoihin siten, että kyläkoulut saavat lomautusaikoina opettaja- ja avustaja-apua yhteiskoulusta ja tarvittaessa Syreenin koulusta. Näin opetussuunnitelman mukainen opetus tulee turvatuksi lomautuksista huolimatta. Lomautus taksvärkkipäivinä ja työelämään tutustumisjakson aikana Taksvärkkipäivänä yhteiskoulun opettajista kuusi ei ole lomautettuna (kolme määräaikaista opettajaa, jotka ovat aloittaneet , erityisopettaja, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies), joten mikäli jotkut oppilaat eivät taksvärkkiin osallistu, heille kyetään opetusta järjestämään. Syksyn Tet-jaksojen aikana ensimmäisellä viikolla on Tet:ssä kolme yhdeksäsluokkaa ja seuraavalla viikolla kaksi yhdeksäsluokkaa. Keväällä ensimmäisellä Tet-viikolla on puolet kahdeksasluokkalaisista ja toisella viikolla loput kahdeksasluokkalaiset. Vapautuvat opettajat huolehtivat opetuksesta.

8 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 8 Kunnanhallitus Itsenäisyyspäivää ja vappua edeltävä päivä ovat normaaleja työsuunnitelman mukaisia koulupäiviä. Myös kiirastorstaita vietetään pääsiäisen teeman mukaisesti osin yhdessä seurakunnan kanssa kuten aikaisempinakin vuosina. Vapun jälkeisenä koulupäivänä Maanpuolustuskerho järjestää 9- luokkalaislle erilaista turvallisuuskoulutusta yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaisten opetuksesta vastaavat tuona päivänä yhdeksäsluokkalaisten opetuksesta vapautuvat opettajat. Vastine kohtaan Opetus, joka jää antamatta lomautuksen vuoksi (s.6): Osa-aikainen erityisopettaja toimii lomautuspäivinä joidenkin ryhmien mukana ja saa näin myöhemmin hyödynnettävää yleiskuvaa kyseisten ryhmien toiminnasta. Lomautusten vuoksi resursoiduilla tukiopetustunneilla tuetaan lomautusten jälkeen oppilaita, jotka sitä tarvitsevat. Musiikin ja liikunnan opetus on pääsääntöisesti mahdollista myös lomautuspäivinä, ryhmän koko on suurempi, mutta leikit ja laulut ovat mahdollisia järjestää. Yhteiskoulussa erityisopetus toimii normaalisti lomautusten aikana, koska erityisluokanopettaja on lomautettuna viisi päivää, jolloin oppilaat ovat syyslomalla. Laaja-alainen erityisopettaja on lomautettuna 10 päivää, joista viisi päivää oppilaiden syysloman aikana. Taksvärkki, tet-jaksot ja teemapäivät varmistavat sen, ettei erityisopetus kärsi. Yhteiskoulun ja lukion työsuunnitelma on hyväksytty koulujen johtokunnan kokouksessa Kokouksessa rehtorit kertoivat kokousedustajille tarkennetuista suunnitelmista, miten lomautukset hoidetaan. Myös Tet-jaksot, taksvärkkipäivät, turvallisuuspäivä 9-luokkalasille jne. on työsuunnitelmassa hyväksytty. Yhteiskoulussa tukiopetusresurssia on lomautusten vuoksi lisätty ja se on 7h/viikko. Opetusryhmien muodostaminen Yhteiskoulussa ei lomautusten aikana yksikään ryhmä ylitä 19 oppilaan rajaa. Ryhmien koko alakouluissa on lomautuksien aikana oppilasta. Perusopetuslain ja asetuksien mukainen opetus voidaan kuitenkin järjestää riittävässä määrin ja turvallisesti. Lomautuksen aikana erityisoppilaita ei ole ryhmissä, joiden koko on yli 20 oppilasta. Turvallinen oppimisympäristö Lomautussuunnittelussa on otettu huomioon turvallisuusriskejä sisältävät opetusaineet. Niiden sijaan järjestetään muuta opetusta tai muutetaan sisältöä niin, että ne ovat toteutettavissa, esimerkiksi liikuntatunti korvataan suuren ryhmän liikuntatapahtumalla tai liikunta- tai terveyskasvatuksen oppitunnilla. Tällöin jakoryhmät on mahdollista yhdistää. Yhteiskoulussa on oppilaille ja huoltajille lähetetty tiedote, jossa on kerrottu, että koulupäivät ovat normaalin pituisia ja oppilaat ovat normaalisti omissa luokissaan. Ainoastaan teknisten töiden opetus on turvallisuussyistä järjestetty toisin. Musiikki ja liikunta toteutuvat normaaliin tapaan.

9 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 9 Kunnanhallitus Lukiokoulutus OAJ:n Valituksessa viitataan siihen, että opetusministeriö olisi perumassa Teuvan lukion lupaa antaa lukiokoulutus. Ministeriö ei ole ollut yhteydessä ainakaan lukion rehtoriin asian tiimoilta, vaikka Teuvan kunnan opettajalomautukset ovat olleet hyvin tiedossa. Valituksessa luetellaan myös lukiolain ja -asetuksen pykäliä, mutta ei esitetä varsinaista väitettä, joten näihin kohtiin on vaikea tarttua. Lukiokoulutuksen opiskeluympäristön turvallisuudesta voidaan todeta seuraavaa: Rehtorin pitkäaikaisen kokemuksen mukaan lukio-opiskelu on pääsääntöisesti turvallista. Erityistä huomiota on kiinnitetty nyt teemapäiviin, kuten vanhojen päivään ja penkkareihin. Lukio-opettajia ei ole niinä päivinä lomautettuna. Itsenäistä työskentelyä ei ole OAJ:n väitteen mukaisesti voimakkaasti lisätty. Ainoa itsenäistä työskentelyä lisäävä tekijä on syysloman jälkeinen maanantai. Matematiikan osalta kunta viittaa ohjeistukseen (opetustv.fi). Koeviikoilla on opiskelijoiden toivomus, että he saavat valmistautua mahdollisimman itsenäisesti. Koeviikkoja ei ole kuitenkaan lomautuksien vuoksi mitenkään pidennetty. Opiskelijat tiedostavat myös, että pitkät koeviikot vähentävät lähiopetustunteja ja siten tuovat opiskeluun kiireen tunnun. Vaihtoviikolla opettajia on useita lomautettuna, mutta lomautus ei koske kaikkia. Näin ollen TET-kurssi on mahdollista järjestää, koska sitä ei ole mitenkään nimetty tietyille opettajille. Rehtori hoitaa kurssin ohjeistuksen ja ottaa vastaan raportit. Vaihtoviikolla on pidetty perinteisesti koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jos niitä jää pois, se tietenkin lisää itsenäistä opiskelua. Opiskelijan onkin pidettävä huolta siitä, että ottaa valtakunnallisia syventäviä kursseja riittävästi. Kunnanhallitus on päättänyt, että lomautus kestää 14 päivää. Lomautuspäätöksen jälkeen lukion silloinen rehtori otti lomautukset esille Yhteiskoulun yt-kokouksessa. Yksi opettaja käytti puheenvuoron, jossa hän toivoi, että lomautus haittaisi mahdollisimman vähän opetusta. Lisäksi opettaja ehdotti, että uhrattaisiin esim. vesopäivät. Muut eivät siinä vaiheessa kommentoineet asiaa mitenkään. Sen jälkeen rehtori teki alustavan lomautussuunnitelman ja otti tasapainoisesti huomioon sekä lukion että Yhteiskoulun tarpeet. Lukio-opetuksen suunnittelu on pidetty erillään lomautuksiin valmistautumisista, koska koeviikkojärjestelyt antavat joustoa ainakin 5*4=20 päivää. Täysiä koeviikkoja on viisi, koska kolmannessa jaksossa kolmannen luokkatason opiskelijoilla ei ole koeviikkoa. Näin ollen lukiokoulutuksen osalta ei ole lomautuksilla sanottavasti opiskelua heikentäviä vaikutuksia.

10 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 10 Kunnanhallitus Erityisopetus Pienryhmien erityisluokanopettajat lomautetaan viideksi vuorokaudeksi, joten ko. opettajat on jätetty tavallisina koulupäivinä lomautuksen ulkopuolelle. Laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan kymmeneksi vuorokaudeksi. Näin mahdollistetaan yleisopetuksessa olevien erityisen tuen oppilaiden opiskelu pienryhmissä lomautuksen aikana. Näitä oppilaita on kuitenkin sen verran vähän, että laaja-alaisia erityisopettajia pystytään lomauttamaan myös tavallisina koulupäivinä jonkin verran. Yhteiskoulussa, Syreenissä ja kyläkouluissa opiskelee yleisopetuksessa muutamia erityisen tuen oppilaita. Lomautustilanteessa ko. erityisen tuen oppilaat otetaan pois yleisopetuksen ryhmistä omaan ryhmäänsä, jota opettaa erityisluokanopettaja ja kyläkouluissa laaja-alaiset erityisopettajat. Näin mahdollistetaan, että perusopetuslain ja -asetuksen mukainen opetus toimii lomautustilanteessa. Koulujen rehtorit vastaavat siitä, että opetusryhmien koot lomautussutilanteessakin ovat lain ja asetuksen mukaisia. Päivähoito ja esiopetus Kaikki lomautukset toteutetaan niin, että lasten ja henkilöstön suhdeluvut pysyvät lain säätäminä (Asetus lasten päivähoidosta) Suurin osa varhaiskasvatuksen lomautuksista on toteutettu kesällä, jolloin on muutenkin hiljaisempaa, ja lapsia on vähemmän hoidossa. Äystön päiväkoti: Kesäsulku on 4 vkoa. Kyseessä on uusi yksikkö, jossa henkilökunnalla (myös lastentarhanopettajat) ei vielä ole ollut kertyneitä lomia. He olisivat todennäköisesti hakeneet palkatonta virkavapaata. Äystöllä ei ole esiopetusryhmää. Sipilän päiväkoti: Lastentarhanopettajat on lomautettu kesällä. Lastentarhanopettajien lomautuksia ei toteuteta esiopetusaikana. Syreenin koulun esiopettajan lomautuksessa tehdään yhteistyötä päivähoidon kanssa. Osa lapsista jää päivähoitoon esiopettajan lomautuspäivänä. Varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajat kuuluvat KVTESin alaisuuteen. Lomautuksia voidaan heidän osaltaan toteuttaa kesällä, syys- ja hiihtoloman sekä joulun aikana, jolloin lapsia on vähemmän hoidossa eikä esiopetusta ole. Lasten varahoitojärjestelyt: Perhepäivähoidossa lapset joutuvat joka tapauksessa ajoittain varahoitoon, esim. hoitajan vuosilomien, tasausvapaiden tms. aikana. Näitä varahoidontarpeita varten on olemassa vararyhmis, johon myös lomautusten aikaiset varahoidontarpeet on saatu järjestymään. Osa vanhemmista on järjestänyt myös itse varahoidon hoitajan lomautuksen aikana, koska ko. aika hyvitetään hoitomaksusta perheen itse järjestäessä hoidon. Päiväkodeilta ei lomautuksen vuoksi ole ollut lapsia varahoidossa. Henkilökunnan suunnittelupäivän tai vuosilomien vuoksi on ollut varahoitoa. Kesäaikaan osa päivähoidon yksiköistä on ollut kiinni jo aikaisempinakin vuosina, ja varahoidon tarpeet on keskitetty muutamaan yksikköön.

11 214, KHALL :00 D: 11/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Syreenin koulun esiopetuksen osalta on tiedotettu vanhemmille opettajan lomautuksesta ja annettu mahdollisuus joko osallistua esiopetukseen tai olla päivähoidossa. Mikäli varhaiskasvatuksen kaikki lomautukset olisi pitänyt järjestää ajalla , olisi lomautuksien toteutus ollut työlästä. Kesäaika on varhaiskasvatuksessa hiljaisempaa aikaa. Useampana vuonna on ollut käytössä ns. hyvityskäytäntö kesäaikana, mikäli vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse vähintään kahtena peräkkäisenä kuukautena. Näin toimien myös henkilöstön lomautuksia pystytään järjestämään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Kulttuuritalo Orrelan tilavaraukset, siivous ja vuokra Dnro D/222/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: sivistystoimenjohtaja Erkki Nevanperä, p sähköposti; Khall Matti Saari on lähettänyt Teuvan kunnanhallitukselle päivätyn kirjeen, jossa hän pyytää kunnanhallitusta tarkentamaan kulttuuritalo Orrelan osalta seuraavia asioita: kuka on vastuussa Orrelan toiminnasta? annetaanko kansalaisopiston jatkaa talon hallitsemista? olisiko syytä miettiä toiminnan siirtämistä jonkin yhdistyksen tai yksityisen hoitoon tai valita tehtävään vaikkapa isännöitsijä tai emännöitsijä? Matti Saari viittaa kirjeessään huhtikuulla 2013 Simo Korpelan 150- vuotisjuhlan tilavaraukseen ja siihen liittyviin siivous- ym. ongelmiin. Sivistystoimenjohtaja on pyytänyt eri vastuualueilta ehdotuksia Orrelan tilan käytöstä, vuokrauksesta, siivouksesta ym. Hän tiedusteli samalla myös vastuualueiden kantaa Orrelan vuokrauksen mahdolliseen ulkoistamiseen. Vapaa-aikasihteerin mukaan siivoojan sunnuntaityö maksaa n. 30 e/tunti. Ingman-salin siivoukseen kuluu aikaa alle tunti. Mikäli siivotaan keittiö ja Oiva -sali, aikaa kuluu 2-2,5 tuntia. Tämän hetkinen tilanne on, että siivous hoidetaan Ingman-salissa varausten mukaan, eikä ole ollut ruuhkaa viikonloppuisin. Tasapuolisuus olisi tärkeää kunnan kaikkien kiinteistöjen osalta, esim. uimahalli siivotaan joka lauantai. Jatkossa olisi ehkä mietittävä, voisiko kansalaisopiston toimisto olla ns. siivessä, missä on tällä hetkellä kansalaisopiston toimintaa. Lisäksi pitäisi miettiä hankitaanko talolle oma emäntä. Hallinto- ja elinkeinotoimi ehdottaa pohdittavaksi seuraavia asioita: - Orrelan vuokrat tarkistetaan sellaiselle tasolle, että vuokrahinta kattaa siivous- ym. kustannukset - juhlien valmistelu- ja purkupäiviltä peritään myös vuokra (esim. vuokrahinta päivältä 350 euroa ja koko viikonlopulta 650 euroa) - velvoitetaan vuokraajaa huolehtimaan siivouksesta ja määritellään siivoukselle hinta, joka peritään siinä tapauksessa, että siivous suoritetaan kunnan toimesta - siirretään Ars Nova Botnica esim. Syreenin koulun liikuntasaliin, jolloin Orrelan juhlasali on asiakkaiden vuokrattavissa myös heinäkuussa, jolloin on kesäjuhlien ym. sesonkiaika. Näin saadaan lisää vuokratuloja - talon käyttöaste pitäisi saada mahdollisimman korkeaksi. Valmistelijan ehdotus: Kunnanhallitus päättää Kulttuuritalo Orrelan vuokrauksesta seuraavaa: 1. Kulttuuritalo Orrelan vuokrausasiat hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta; 2. Varauksia on otettava vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville;

13 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Orrelan vuokrat tarkistetaan sellaiselle tasolle, että vuokrahinta kattaa siivous- ym. kustannukset. Siivouksen hoitaa joko tekninen toimi tai yksityinen palveluntuottaja; 4. Juhlien ym. tilaisuuksien valmistelu- ja purkupäiviltä peritään myös vuokra, mikäli se estää toisen maksullisen tapahtuman järjestämisen ko. aikana. Vuokrahinta päätetään Orrelan vuokrantarkistuksien yhteydessä; 5. Sivistystoimenjohtaja, kansalaisopiston rehtori ja vapaa-aikasihteeri miettivät yhdessä mahdollisuutta siirtää Ars Nova Botnica näyttely Syreenin koulun liikuntasaliin tai muuhun tilaan. Työryhmä pohtii myös kansalaisopiston toimiston paikan uudelleen sijoittamista Orrelan rakennuksessa ja mahdollisen ulkopuolisen talon emännän palkkaamista; 6. Kunnanhallitus nimeää edellä mainittuun työryhmään 1-2 edustajaa; 7. Työryhmä tekee esityksen asiasta kunnanhallitukselle elokuun 2013 loppuun mennessä. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Kunnanhallitus ei ota vielä kantaa toimintamalliin. Kunnanhallitus nimesi työryhmään Anu Mäntylän ja Jukka Leppäniemen. Työryhmä tekee esityksen asiasta kunnanhallitukselle elokuun 2013 loppuun mennessä. Khall Kunnanhallituksen nimeämä työryhmä kokoontui Kulttuuritalo Orrelassa (muistio ohessa). Orrelan tilavarauksista päättävä Irma Kivioja selvitti työryhmälle tilojen varaukseen liittyvistä käytännön asioista. Selvityksen jälkeen asiasta keskusteltiin. Työryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: - Vuokraukset hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta, sähköistä tilavarauskaavaketta käyttäen. Varauksia otetaan vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville soveltuvin osin. - Arkipäiviltä ja viikonlopulta on vuokrasumma samansuuruinen. Koko talon päivävuokra on 357 euroa/päivä. Työryhmä päätti esittää, että jos lauantaivaraus kestää yli klo 18, vuokran hinta nousisi 450 euroon, sisältäen mahdollisen perjantai-illan salin koristelut ym. sekä sunnuntaina tapahtuvan siivouksen. - Ars Nova Botnica taidenäyttely on kunnan omaa toimintaa ja kuuluu kulttuuritaloon. Näyttely ei sovi siirrettäväksi Syreenin koulun saliin tai johonkin muuhun tilaan jo esteellisyyssyistäkin. Kunnan omat tapahtumat menevät edelle muita tilaisuuksia. - Kansalaisopiston toimiston sijoittaminen muuhun tilaan tulee pohdittavaksi vasta rehtorin eläköitymisen jälkeen, ajankohta ei ole nyt sopiva. Työryhmä esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi edellä mainitut työryhmän pohdinnat ja päätökset. Kja Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Orrelan tilavaraukset hoidetaan edelleen toistaiseksi kansalaisopiston henkilökunnan kautta. Varauksia otetaan vastaan myös viikonlopuille, juhla- ja lomapäiville tilatarpeet ja käytettävissä olevat henkilöresurssit ym. huomioon ottaen. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvittavat muutokset Orrelan tilavuokriin. Kansalaisopiston toimisto pidetään edelleen Orrelassa, samoin Ars Nova Botnica-näyttely.

14 215, KHALL :00 D: 222/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 9998, KHALL :00 Sivu 15 Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 215 Hallintolainkäyttölaki 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Teuvan kunnanhallitus PL 25, TEUVA Porvarintie 20 A 4, TEUVA faksi (06) sähköposti: Pykälät: 215 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 10.9.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Suupohjan Kehittämisyhdistys ry:n tarjoamat hankerahoitusmahdollisuudet... 2 14 Lausunto kaavaehdotuksesta, Keskustan ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, :30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 19.8.2015 17:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 49 Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015... 2 Pykälän liite: Kansalaisopiston tuntien toteutuma lv 2014-2015, liite...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.10.2014 19:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 225 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta, hankintaoikaisu... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet,

Lisätiedot

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2

-1, KHALL 9.10.2014 18:30 Sivu 2 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 9.10.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 224 Teuvan hammashoitolan urakkatarjoajien valinta... 2 Pykälän liite: Hammashoitolan urakkakilpailuun ilmoittautuneet 30.9.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 21.5.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 5 Nuorisoyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015... 2 6 Kulttuuriyhdistysten ja -ryhmien vuosiavustukset vuonna 2015...

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen

Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 110 Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.8.2013 306 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 22.1.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä pöytäkirjan pitäminen ja nähtävänäpitäminen... 2 2 Tositteiden

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 28.8.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 16 LIIKKUVA KOULU -hankkeeseen osallistuminen... 2 17 Ilmoitusasiat, vapaa-ajanlautakunta 28.8.2014... 3 Pykälän liite: Teuvan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 12.6.2012 19:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 12 Liikuntatuntien määrä koulujen opetusohjelmissa... 2 13 Kouluterveyskysely 2011... 3 14 Ilmoitusasiat 12.6.2012... 4 15 Muut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 30.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Periaatteellinen keskustelu uimahallin lauantain aukiolosta... 2 20 Osavuosikatsaus, vapaa-aika 1.1. - 31.8.2014... 3 Pykälän

Lisätiedot

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5

Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen /56 Sivu 1/5 Ulvilan paikallisyhdistys Oikaisuvaatimus KH päätökseen 7.3.2016/56 Sivu 1/5 Ulvilan kaupunginhallitus PL 77 28401 ULVILA OIKAISUVAATIMUS Asia: OAJ:n Ulvilan paikallisyhdistys ry:n oikaisuvaatimus Ulvilan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 15.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 19 Tuntikehys perusopetuksessa ja lukiossa lukuvuonna 2015-2016... 2 20 Vararehtorien nimeäminen Perälän ja Äystön kouluihin...

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2006 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 08.02.2006 KOKOUSAIKA 08.02.2006 klo 18.00-20.30 KOKOUSPAIKKA Suutalan koulu KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 KOULUJEN TYÖ- JA LOMA-AIKAKALENTERI 2006 2007 2 2 PELASTUSSUUNNITELMAT 3 3

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK, 26.11.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Teuvan Yhtenäiskoulun rehtorin virkaan haastateltavien kutsuminen... 2 15 Kouluverkkoselvitys... 4 16 Irtisanoutuminen kouluavustajan/toimistosihteerin

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 22.10.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 26 Rakennuslupa, Kohtala Pasi, 46/2014... 2 27 Rakennuslupa, Honkilahti Petri, 47/2014... 3 28 Rakennuslupa, As Oy Norinrivi,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TULEVLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TULEVLTK, 24.6.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 13 Avustusanomus tori-/tennaritanssien järjestämiseen... 2 14 Yhteistoimintamenettely, tulevaisuuslautakunnan kannanotto...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari

Jokitalo Juha - Rahkonen Pirjo Huovari Piritta X Sipilä Ari SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 1 Tekninen lautakunta Kokousaika: 11.04.2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka: Kunnantalo, kh:n huone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Huovari Tomi Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 15.12.2011 KOKOUSAIKA 15.12.2011 klo 17.00-18.42 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 34 ILMOITUSASIAT 51 35 MAA-AINESLUPA, LEMMINKÄINEN INFRA OY 52 36 AMMATTIMIEHEN

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 29.5.2013 kello 16.15 18.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK, 8.9.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 15 Kirjaston sisäilmaongelman ratkaisusuunnitelma... 2 16 Anomus osa-aikaisesta virkavapaudesta osa-aikaeläkkeelle siirtymisen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KUHMO. Kuhmon kaupunginhallitus lausuntonaan em. kunnallisvalitukseen toteaa seuraavaa: TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKEYTTÄMINEN

KUHMO. Kuhmon kaupunginhallitus lausuntonaan em. kunnallisvalitukseen toteaa seuraavaa: TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKEYTTÄMINEN 1 KUHMO Hallintopalvelut Kuhmo Dnro Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Isokatu 4, PL 189 90101 Oulu Viite: Viitteenne n:o 10143/14 / 30.4.2014 Asia: LAUSUNTO OAJ:N KUHMON PAIKALLISYHDISTYS RY:N JÄTTÄMÄSTÄ

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA ESITYSLISTA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017

Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Juvanpuiston koulun johtokunnan kokouksen PÖYTÄKIRJA :03/2017 Aika 28.09.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Juvanpuiston koulu opettajienhuone Jarkko Hankaa (pj), Loukiainen Anu, Murtosaari Milla, Saara Kuusisto,

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 5/2014. KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 5/2014 KOKOUSAIKA 3.9.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 27 Saapuneet asiakirjat 28 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Maanantai 2.10.2006 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2017 KOKOUSAIKA 27.3.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 45 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 16.12.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Torstai 16.12.2010 kello 8.00 11.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 9. Keskusvaalilautakunta Aika klo 09:00-11:20. Toivakkatalo, neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2017 1 / 9 Keskusvaalilautakunta 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-11:20 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE

Sivistyslautakunta 7/2016. KOKOUSAIKA Torstai klo Kunnantalo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE YPÄJÄN KUNTA Sivistyslautakunta ASIALISTA 7/2016 KOKOUSAIKA Torstai 15.9.2016 klo 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE 54 Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2016 55 Koulujen lukuvuoden

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2017 KOKOUSAIKA 30.3.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 46 Kunnanjohtajan viranhaku Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2017 Elinkeino- ja kaavoitusjaosto Sivu 20 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) maanantaina 5.6.2017 klo 17.00

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 17.6.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 14 Lausunnon antaminen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmasta... 2 15 Rakennuslupa, Kiili Kari, 20/2014... 3 16 Rakennuslupa,

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Elinvoima- ja konsernijaosto 11.09.2017 Aika 11.09.2017 klo 12:30-13:54 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VAPLTK, :00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VAPLTK, 8.12.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 18 Urheilijoiden palkitseminen vuoden 2015 saavutuksista... 2 19 Vuoden nuori 2015, niemäminen... 3 20 Kunnon kuntalainen 2015,

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla

Vehmaan kunta Koululautakunta Kokous 1 Nro 1. TORSTAINA klo Vinkkilän koululla Koululautakunta Kokous 1 Nro 1 Kokoustiedot Aika: Paikka: TORSTAINA 4.1.2018 klo 17.30 Vinkkilän koululla Vinkkilän koulu Asialista: 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 3/2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 Tekninen lautakunta 07.06.2012 KOKOUSAIKA 07.06.2012 klo 17.00-17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 9 ILMOITUSASIAT 2 10 YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2012 / KORJAUKSIA 3 11 VIEMÄRIVERKON

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 12 Sivistyslautakunta 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:30-17:55 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Esityslistan

Lisätiedot