Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi."

Transkriptio

1 Sukunimi Etunimi Henkilötunnus Koepaikkakunta Luovun HELSINGIN YLIOPISTON OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE (suomenkieliset pyrkijät) Lue tarkasti seuraavat ohjeet ja toimi niiden mukaisesti. Ohjeiden vastainen menettely koituu pyrkijän vahingoksi. Nämä tehtävät ovat yhteiset Helsinkiin ja Vaasaan tutkintoa suorittamaan pyrkiville. Tehtäviä on seitsemän, jotka arvostellaan pistein Enimmäispistemäärä on tällöin 70. Jokainen vastaus kirjoitetaan eri vastauspaperille. Vastaukset jätetään valvojille. Jokaiseen vastauspaperiin on kirjoitettava selvästi vastaajan nimi, henkilötunnus sekä koepaikkakunta niille varatuille paikoille. Mikäli johonkin tehtävään jätetään vastaamatta, tulee valvojalle jättää tyhjä vastauspaperi, josta käyvät ilmi edellä mainitut tiedot. Tehtäville 1 5 on kullekin varattu erillinen vastauspaperi, jolle vastataan annetun vastaustilan mukaisesti. Kullekin vastaustilan riville saa kirjoittaa vain yhden tekstirivin. Ylimenevää osaa ei lueta. Käsialan tulee olla kohtuudella luettavissa. Tehtäviin 6 7 vastataan niitä varten varatuille erillisille vastauslomakkeille tehtävänannossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tehtävään 4 kuuluva liite löytyy tehtävän jälkeen sivuilta 5 7. Tehtävään 7 kuuluvat liitteet löytyvät tehtävän jälkeen sivuilta Vastauksia arvosteltaessa otetaan huomioon vain vuoden 2012 valintakoekirjoissa esitetyt tiedot. Sama tehtävä saattaa edellyttää useammassa valintakoekirjassa esitetyn huomioon ottamista. Oikeustapaus- ja esseekysymysten arvostelussa noudatetaan kokonaisarvostelua, jossa merkitystä voidaan antaa vastauksen sisältämien tietojen ja vastauksen virheettömyyden lisäksi vastauksen johdonmukaisuudelle, selkeydelle ja olennaisiin asioihin keskittymiselle. Puutteet mainituissa seikoissa voivat vähentää tehtävästä saatavaa pistemäärää. Kokeesta kokonaan luopuvat jättävät tämän paperin sekä vastauspaperinsa (joita ei siis arvostella) valvojille. Tällöinkin kaikkiin papereihin on kirjoitettava nimi, henkilötunnus ja koepaikkakunta sekä tähän paperiin on merkittävä myös rasti kohtaan "luovun". Koesalista saa poistua aikaisintaan klo 13. Kokeen tulokset julkaistaan LUE OHJEET JA TEHTÄVÄT ERITTÄIN HUOLELLISESTI.

2 TEHTÄVÄ 1 Pankki P on vireille panemallaan kanteella velkonut Helsingin käräjäoikeudessa Yritys Y:ltä juoksevaan velkakirjaan perustuvaa ,00 saatavaa. Käräjäoikeus on Pankin haastehakemuksen johdosta antanut haasteen Yritykselle, johon Yritys on jättänyt kokonaan vastaamatta käräjäoikeuden asettamassa määräajassa, koska se on pitänyt velkomusasiaa vanhentuneena. Yritys on arvellut kanteen tulevan joka tapauksessa hylätyksi. Koska käräjäoikeus ei ole saanut Yritykseltä vastausta, on käräjätuomari jo asian valmistelussa hyväksynyt Pankin kanteen antamallaan yksipuolisella tuomiolla ja velvoittanut Yrityksen suorittamaan Pankille juoksevaan velkakirjaan perustuvan ,00 suuruisen saatavan Pankin vaatimuksen mukaisesti. Yritys on saanut yksipuolisesta tuomiosta todisteellisesti tiedon , minkä seurauksena sen toimitusjohtaja on tänään kääntynyt puoleesi tiedustellen mahdollisuutta hakea muutosta asiassa. Kerro Huplin kirjan tietojen perusteella toimitusjohtajalle, onko Yrityksen ja jos on, niin millä edellytyksin mahdollista hakea muutosta asiassa varsinaisin muutoksenhakukeinoin. (10 p) 1

3 TEHTÄVÄ 2 a) Selvitä, kenellä on muutoksenhakulegitimaatio. (2 p) b) Selvitä, mitä eroa on kanteen peruuttamisella ja kanteesta luopumisella. (3 p) c) Antti A (kotipaikka Vantaa) ja Pentti P (kotipaikka Helsinki) ovat allekirjoittaneet kiinteistön kauppaa koskevan sopimuksen, jolla Antti A on myynyt Pentti P:lle Kustavin kunnassa sijaitsevan rantakiinteistön. Kiinteistön omistusoikeus on siirtynyt Pentti P:lle allekirjoituspäivänä. Kaupanteon jälkeen Pentti P:lle on ilmennyt, että kaavoituksesta johtuen kiinteistölle ei voidakaan rakentaa hänen suunnittelemaansa lomarakennusta. Pentti P haluaisi purkaa kiinteistöä koskevan kauppasopimuksen, mutta Antti A ei tähän suostu, koska hän katsoo riskin kiinteistön rakentamismahdollisuudesta kuuluvan sopimuksen mukaan kiinteistön ostaja Pentti P:lle. Pentti P on toimittanut Antti A:n kotipaikan Vantaan käräjäoikeudelle haastehakemuksen, jossa hän kanteellaan vaatii Antti A:lta kaupan purkamista. Antti A on haastehakemukseen antamassaan ensivastauksessa tehnyt väitteen, jonka mukaan Vantaan käräjäoikeus ei ole toimivaltainen käsittelemään Kustavin kunnassa ja siten Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiirissä sijaitsevaa kiinteistöä koskevia riitakysymyksiä, koska kiinteistöä koskevat riidat tulee käsitellä kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudessa (forum rei sitae). Vantaan käräjäoikeus on antamallaan päätöksellä hylännyt Antti A:n tekemän prosessiväitteen ja katsonut olevansa asiassa toimivaltainen. Arvioi oikeudellisesti Vantaan käräjäoikeuden päätöksen oikeellisuutta ja kerro, voiko ja jos voi niin miten Antti A hakea muutosta prosessiväitteen hylkäämistä koskevaan päätökseen. (5 p) 2

4 TEHTÄVÄ 3 Kirjailija Konsensus Markkasen ja hänen vaimonsa Pirkon suhde on ajautunut kriisiin, koska Konsensus on rakastunut nuoreen sihteeriinsä Siiriin. Konsensus on perinteinen mies, joka on lähtenyt siitä, että hän hankkii elannon ja vaimo huolehtii kodista. Pirkko ei ole siis Konsensuksen tavattuaan ja naimisiin mentyään ollut päivääkään ansiotöissä vaan on huolehtinut kodista ja Konsensuksesta. Konsensus on puolestaan lahjoihinsa nähden kohtuullisen menestynyt kirjailija, joka teki läpimurron 10 vuotta sitten. Hän myi oikeudet kirjasarjaansa Etsivä Putkisen seikkailuihin muutama vuosi sitten eurolla ja jo ennen sitä hän onnistui kirjoittajapalkkioillaan ja tekijänoikeuksillaan hankkimaan euron arvoisen talon, jossa hän on Pirkon kanssa asunut. Puolisoilla ei ole velkaa. Konsensus myös tekee tällä hetkellä mukavaa tiliä mm. mainos- ja muilla tuloilla, joita saa huippusuositusta blogistaan. Pirkko on paniikissa. Jääkö hän ilman minkäänlaista taloudellista turvaa, koska hänellä itsellään ei ole tuloja eikä omaisuutta. Kaikki omaisuus on nimittäin Konsensuksen nimissä ja Konsensuksen mukaan Pirkolla ei ole mitään oikeuksia Konsensuksen kovalla henkisellä työllä saatuihin varoihin. Konsensus myös totesi, että muutenhan hän olisi ehdottomasti vaatinut avioehtosopimusta mennessään Pirkon kanssa 15 vuotta sitten naimisiin. Konsensuksen kirjailijatoveri Martti Puttonen oli nimittäin tuolloin kertonut, ettei tekijänoikeuteen ole avio-oikeutta, joten Konsensuksella ei ole mitään syytä tehdä avioehtosopimusta. Kaikki omaisuus on nimittäin Konsensuksen kirjallisilla lahjoilla hankittua. Konsensus on elättänyt Pirkon avioliiton ajan ja se saa riittää. Pirkko pitäköön nyt näppinsä erossa hänen omaisuudestaan ja hänen tuloistaan. Esitä tehtävässä annettujen tietojen perusteella oikeudellinen arviosi Pirkon tilanteesta: a) Onko Pirkolla oikeus tasinkoon osituksessa? (Mahdollista osituksen sovittelua ei tarvitse huomioida) (5 p) b) Onko Pirkolla oikeus elatukseen avioeron jälkeen? (5 p) 3

5 TEHTÄVÄ 4 I synnytti A:n avioliiton ulkopuolella B oli ollut I:n kanssa sukupuoliyhdynnässä lapsen siittämisaikana. I kuoli vuonna A sai tietää isänsä henkilöllisyyden vasta kesällä 2006, eikä hänellä tätä ennen ollut mitään mahdollisuutta saada tietoa isästään. Saatuaan isänsä henkilöllisyyden tietoonsa, A oli isänsä kanssa useita kertoja puhelinyhteydessä. B ei kuitenkaan halunnut tavata A:ta, koska pelkäsi perhe-elämänsä sotkeutumista. B ei myöskään halunnut tunnustaa isyyttään A:han nähden, vaikka A pyysi sitä häneltä. A nosti käräjäoikeudessa kesällä 2006 kanteen isyyden vahvistamiseksi. Isyydestä tehdyn DNA-tutkimuksen mukaan B:n isyydestä ei ollut epäselvyyttä. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi ratkaisussaan , että kanne on nostettu liian myöhään ja hylkäsi sen. Käräjäoikeus perusti ratkaisunsa tavalliseen lakiin eikä ottanut huomioon muita oikeuslähteitä. a) Esitä arviosi siitä, millä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi kanteen. (4 p) b) Tutustu liitteenä olevaan tiivistelmään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta Phinikaridou v. Kypros ja perustele, oliko käräjäoikeuden ratkaisu sen valossa oikea. (6 p) Tehtävään kuuluva liite on sivuilla

6 TEHTÄVÄ 4 / LIITE Phinikaridou-tapaus - Yksityiselämän suoja - Isyyden vahvistaminen Kanneaika Maat: Kypros Antopäivä: Art: 6:1, 8, 41 EIT: -- Vuosikirja: -- V: Yannoula Phinikaridou Kysymys isyyden vahvistamista vaatineen lapsen yksityiselämän suojan loukkauksesta kanneaikaa koskeneen tiukan sääntelyn vuoksi. KANSALLISTA OIKEUTTA: Vuonna 1991 voimaan tulleen lapsilain mukaan avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi sai taannehtivasti aviolapsen aseman, jos hänen vanhempansa menivät naimisiin ja isä oli tunnustanut hänet tai isyys oli vahvistettu. Isä sai yksipuolisesti tunnustaa lapsen, jos äiti oli kuollut. Muutoin tunnustaminen edellytti äidin suostumusta. Oikeus isyyden vahvistamiskanteen nostamiseen oli äidillä ja lapsella. Sama oikeus oli isällä, ellei äiti antanut suostumustaan isyyden tunnustamiseen. Äidin oli nostettava kanne 5 vuodessa lapsen syntymästä. Lapsen kanneoikeus vanheni 3 vuodessa siitä, kun hän oli tullut täysi-ikäiseksi. Isän oikeus vanheni 3 vuodessa siitä, kun äiti oli evännyt suostumuksensa isyyden tunnustamiseen. Siirtymäsäännöksen mukaan 3 vuoden vanhentumisaika luettiin lapsilain voimaantulosta siinä tapauksessa, että lapsi oli tullut täysi-ikäiseksi ennen tuota ajankohtaa. TOSISEIKAT: Valittaja syntyi avioliiton ulkopuolella vuonna Hänen äitinsä hylkäsi hänet ja jätti hänet erään talon eteen. Lapsi annettiin sen jälkeen Maria Phinikaridoulle, joka ryhtyi huolehtimaan hänestä. Hän piti satunnaisesti yhteyttä biologiseen äitinsä, joka juuri ennen kuolemaansa kertoi hänelle vuonna 1997 biologisen isänsä nimen. Hän nosti kesäkuussa 1999 isyyden vahvistamiskanteen. Vastaaja kiisti isyytensä ja väitti, että kanne oli lapsilain asianomaisten säännösten nojalla vanhentunut. Valittaja puolestaan väitti, että kanneaika, joka alkoi lain voimaantulosta eikä isän henkilön selville saamisesta, oli perusoikeuksien vastainen. Alioikeus siirsi toukokuussa 2001 sanotun ennakkokysymyksen korkeimman oikeuden päätettäväksi. Tuomiollaan marraskuussa 2001 korkein oikeus katsoi enemmistöäänin, että lapsilain säännökset olivat perustuslain mukaisia. Valittaja peruutti sanotun tuomion johdosta kanteensa. Hänen biologinen isänsä kuoli vuonna TUOMIO: 1) EIS 8 artiklan rikkominen Valittaja väitti rikkomusta, kun hän ei ollut lakimääräisen 3 vuoden kanneajan vuoksi ajanut isyyden vahvistamiskannetta. 5

7 EIT katsoi, mikä myös oli riidatonta, että EIS 8 artikla soveltui. Mitä tuli sen noudattamiseen, EIT totesi, että artikla tarkoitti pääasiassa suojella yksilöä viranomaisten mielivaltaisilta puuttumisilta. Yksityis- ja perhe-elämän tehokas turvaaminen saattoi käsittää myös positiivisia velvollisuuksia jopa yksityishenkilöiden välisissä suhteissa. Positiivisia ja negatiivisia velvollisuuksia ei voitu erottaa tarkoin toisistaan. Soveltuvat periaatteet olivat kuitenkin samanlaisia. Kilpailevien yhteiskunnan ja yksilön etujen välillä oli löydettävä oikeudenmukainen tasapaino. Valtiolla oli tiettyä harkintamarginaalia. EIT tarkasteli käsillä olevaa tapausta valtion positiivisten velvollisuuksien noudattamisen kannalta. EIT pani merkille, että oikeus isyyden vahvistamiskanteen nostamiseen oli myönnetty lapselle vuoden 1991 lapsilailla. Valittaja oli nostanut kanteen laissa säädetyn määräajan jälkeen ilmoittaen, että hän oli saanut tietää biologisesta isästään vasta joulukuussa EIT oli oikeuskäytännössään katsonut, että kanneajat isyysasioissa olivat perusteltuja oikeusvarmuuden ja perhesuhteiden pysyvyyden vuoksi. Lisäksi kanneaika isyyden vahvistamista koskevissa asioissa suojasi vastaajaa vääriltä vaatimuksilta niissä tapauksissa, joissa näyttö koski vuosia aiemmin sattuneita tapahtumia. Niin ollen kanneaikavaatimus ei ollut itsessään EIS:n kanssa yhteensopimaton. Tilanne saattoi olla toisin yksityistapauksessa sääntelyn piirteistä ja/tai soveltamistavasta riippuen. Harkittaessa sitä, oliko kilpailevien etujen välillä löydetty oikeudenmukainen tasapaino, oli otettava huomioon myös keskenään kilpailevat yksityiset edut. Valittajan kaltaisessa asemassa oleville henkilöille oli tärkeää tietää totuus identiteettiinsä liittyvästä olennaisesta seikasta. Myös kolmansien osapuolten kuten väitetyn isän perheen eduilla saattoi olla merkitystä. EIT oli oikeuskäytännössään ottanut huomioon muitakin seikkoja kuten sen, milloin valittaja oli saanut tiedon isästään ja oliko valittajalla tehokkaita kotimaisia oikeussuojakeinoja kanneajan palauttamiseksi tai oliko kanneajasta poikkeuksia siltä varalta, että henkilö sai tiedon isästään kanneajan umpeenkuluttua. Näitä seikkoja punnitessaan EIT oli harkinnut, annettiinko legaaliselle presumptiolle etusija biologiseen ja sosiaaliseen todellisuuteen nähden ja oliko se, valtion harkintamarginaalin huomioon ottaen, yksityis- ja perhe-elämän tehokkaan suojan kanssa yhteensopivaa näytettyihin tapahtumiin ja asianomaisten henkilöiden tahtoon nähden. Oikeusvertailu osoitti, että sopimusvaltioissa ei ollut yhdenmukaista säädäntöä kanteen nostamisesta isyyden vahvistamista koskevissa asioissa. Kuitenkin hyvin monet maat lähtivät siitä, että lapsen oikeus kanteen nostamiseen ei, toisin kuin isän, ollut sidottu määräaikaan. Niissä valtioissa, jotka sellaisen rajoituksen olivat asettaneet, määräajan pituus vaihteli merkittävästi, 1 vuodesta 30 vuoteen. Vaikka määräajan alkuajankohdassa oli myös eroja, useimmissa näistä valtioista määräaika luettiin joko lapsen täysi-ikäisyydestä, syntymästä tai lainvoimaisesta tuomiosta ilman poikkeuksia ja riippumatta siitä, oliko lapsi tiennyt isästään. Vain muutamassa valtiossa oli pyritty ratkaisemaan ongelmat, jotka johtuivat siitä, että lapsi sai tietää relevanteista seikoista vasta määräajan jälkeen. Siten lapsi sai tässäkin tapauksessa nostaa kanteen, jos hän ei ollut tosiasiallisen tai moraalisen esteen vuoksi kyennyt noudattamaan määräaikaa tai sen laiminlyönnille oli muita päteviä syitä. EIT pani merkille, ettei lapsilaissa ollut kanneajan osalta poikkeuksia siltä varalta, että lapsi sai tietää olennaisista seikoista vasta 3 vuoden määräajan kuluttua. EIT:n mielestä tapauksessa oli olennaisin kysymys juuri tuo sääntelyn absoluuttinen luonne eikä niinkään määräajan alkuajankohta. Kun väitetty isä oli kiistänyt isyyden, kanne oli ollut valittajalle ainut keino osoittaa isyyden olemassaolo. Tuo mahdollisuus oli 6

8 riistetty häneltä tiukalla sääntelyllä. Hänellä ei ollut ollut mitään realistisia mahdollisuuksia nostaa kannetta aikaisemmin. EIT:n mielestä oli aihetta erottaa tapaukset, joissa valittajalla ei ollut ollut mitään mahdollisuutta saada tietoonsa relevantteja seikkoja ja toisaalta joissa hän oli varmuudella tiennyt tai hänellä oli ollut perusteita tehdä otaksuma isänsä henkilöstä mutta hän ei ollut muista kuin lakiin liittyvistä syistä nostanut kannetta määräajassa. EIT katsoi, että valtion harkintamarginaalista huolimatta poikkeuksettomalla määräajalla ei ollut löydetty oikeudenmukaista tasapainoa kilpailevien etujen välillä. Niin ollen puuttuminen valittajan yksityiselämän suojaan ei ollut oikeassa suhteessa hyväksyttäviin tavoitteisiinsa ja EIS 8 artiklaa oli rikottu. 2) EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkominen Valittaja vetosi myös EIS 6 artiklan 1 kohtaan. Ottaen huomioon toteamuksensa niistä seikoista, joilla EIS 8 artiklaa oli rikottu, EIT ei pitänyt tarpeellisena tutkia erikseen EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkomusta. 3) EIS 41 artiklan soveltaminen Valittaja ilmoitti kärsineensä taloudellista ja aineetonta vahinkoa mutta ei tehnyt mitään määrällistä vaatimusta. EIT ei havainnut syy-yhteyttä todetun rikkomuksen ja ilmoitetun taloudellisen vahingon välillä. EIT myönsi aineettomasta vahingosta euroa. Valittaja vaati myös korvausta kuluistaan kotimaisissa tuomioistuimissa. EIT totesi, että korvausta voitiin myöntää myös todellisista, välttämättömistä ja määriltään kohtuullisista kotimaisista kuluista, jotka olivat aiheutuneet todetun rikkomuksen estämistä tai korjaamista tarkoittaneista toimenpiteistä. Vaikka kuluvaatimusta ei ollut yksilöity, EIT piti vaatimusta määrältään kohtuullisena ja hyväksyi sen sellaisenaan. LOPPUTULOS: EIT katsoi yksimielisesti, että EIS 8 artiklaa oli rikottu eikä ollut tarpeen tutkia erikseen EIS 6 artiklan 1 kohdan rikkomusta ja valtion oli maksettava valittajalle korvausta aineettomasta vahingosta euroa mahdollisine veroineen sekä kuluista 2.496,41 euroa 3 %:lla korotetun EKP:n maksuvalmiusluoton koron mukaisine viivästyskorkoineen. 7

9 TEHTÄVÄ 5 Erittele oikeuden pätevyyden käsite. Kiinnitä huomiota seuraaviin kysymyksiin: Mitä oikeudellinen pätevyys on, ja mitkä ovat sen osatekijät eli ulottuvuudet? Miten nämä ulottuvuudet liittyvät oikeusajattelun pääkoulukuntiin, ja missä erityiskysymyksissä näiden ulottuvuuksien keskinäiset suhteet jäsentyvät? (10 p) 8

10 TEHTÄVÄ 6 Jokaiseen monivalintakysymykseen on vain yksi oikea vastaus. Merkitse vastauksesi A, B, C tai D selkeästi erillisessä vastauslomakkeessa olevaan taulukkoon rastittamalla oikea ruutu. Jos et halua vastata kysymykseen, merkitse rasti kohtaan ei vastausta. Jätä kohta tarkastajan merkinnät tyhjäksi. Jokaisesta oikeasta vastauksesta annetaan yksi piste ja jokaisesta väärästä vastauksesta vastaavasti vähennetään yksi piste. Mikäli valitset vaihtoehdon ei vastausta, kysymyksestä ei anneta eikä vähennetä pistettä. Tehtävän enimmäispistemäärä on 10 pistettä ja vähimmäispistemäärä 0 pistettä. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, vastaus merkitään epäselvästi, merkintä jätetään kokonaan tekemättä tai merkintä tehdään tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, jolloin siitä vähennetään 1 piste. 1. Kuka seuraavista henkilöistä ei voi olla vainajan lakimääräinen perillinen? A. Vainajan ottolapsi, joka on otettu lapseksi B. Vainajan isoisä C. Vainajan serkku D. Vainajan aviopuoliso 2. Missä tilanteessa avioliiton solmiminen tai parisuhteen rekisteröiminen ei ole mahdollista edes erityisluvalla? A. Täysi-ikäinen mies haluaa solmia avioliiton veljensä täysi-ikäisen tyttären kanssa. B. Alaikäinen nainen haluaa solmia avioliiton täysi-ikäisen miehen kanssa. C. Alaikäinen mies haluaa rekisteröidä parisuhteen täysi-ikäisen miehen kanssa. D. Täysi-ikäinen nainen haluaa rekisteröidä parisuhteen täysi-ikäisen tätinsä kanssa. 3. Mitä seuraavista maista ei ole valintakoekirjallisuudessa mainittu maana, jossa samaa sukupuolta olevat henkilöt voivat solmia avioliiton? A. Portugali B. Tanska C. Belgia D. Hollanti 9

11 4. Suomalaiset vanhemmat Teuvo ja Pirjo haluavat antaa tyttölapselleen hieman tavallisesta poikkeavan etunimen. Mikä seuraavista etunimivaihtoehdoista on sallittu? A. Heluna B. Omena C. Kullanmuru D. Brisitta 5. Mikä seuraavista avioehtosopimusta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Avioehtosopimus voi olla pätevä, vaikka sitä ei olisi päivätty. B. Avioehtosopimuksen todistajien ei tarvitse olla paikalla, kun puolisot allekirjoittavat asiakirjan. C. Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity. D. Alaikäisen kihlakumppanin solmiman avioehtosopimuksen pätevyys edellyttää edunvalvojan kirjallista hyväksyntää. 6. Mikä seuraavista osituksen esisopimusta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Osituksen esisopimus voi olla suullinen. B. Osituksen esisopimus voidaan tehdä milloin tahansa avioliiton aikana. C. Osituksen esisopimusta voidaan tarvittaessa sovitella yleisen varallisuusoikeudellisen sovittelusäännöksen nojalla. D. Jos osituksen esisopimus on kirjallinen, se korvaa sellaisenaan osituksen. 7. Mikä seuraavista yhteiselämän lopettamista koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Yhteiselämän lopettamista koskeva päätös voi olla voimassa enintään kaksi vuotta. B. Yhteiselämän lopettamista koskevassa asiassa annettu häätöpäätös on mahdollista panna täytäntöön jo ennen kuin se on lainvoimainen. C. Puolisoiden on tehtävä yhteiselämän lopettamista koskeva hakemus aina yhdessä. D. Yhteiselämän lopettamista koskeva vaatimus voidaan esittää vielä sen jälkeen, kun avioero on tullut lainvoimaiseksi. 10

12 8. Oikeuslähteet jaotellaan niiden velvoittavuuden perusteella kolmeen luokkaan. Mikä seuraavista oikeuslähteistä kuuluu heikosti velvoittaviin oikeuslähteisiin? A. Lain esityöt B. Maan tapa C. Yleiset oikeusperiaatteet D. Reaaliset argumentit 9. Mikä seuraavista Euroopan unionin oikeutta koskevista väitteistä ei pidä paikkaansa? A. Euroopan unionin oikeus menee mahdollisessa ristiriitatilanteessa kansallisten perusoikeuksien edelle silloin, kun se takaa jäsenvaltioiden perustuslakeja laajemman suojan. B. Muodollisesti Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisut, joilla on yleisempää merkitystä, sitovat kansallisia tuomioistuimia. C. Direktiivit velvoittavat välittömästi niiden voimaantulon jälkeen. D. Euroopan unionin oikeuden taustalla olevat arvot ja tavoitteet voivat itsenäisinä oikeuslähteinä syrjäyttää lain sanamuodon. 10. Tuori on katsonut, että oikeus koostuu erilaisista tasoista. Tuorin ajattelua silmällä pitäen, mikä seuraavista ei ole oikeuden taso? A. Oikeuskulttuurin taso B. Oikeusperiaatteiden taso C. Oikeuden syvärakenne D. Oikeuden pintataso 11

13 TEHTÄVÄ 7 Tässä tehtävässä on aineistona jäljempänä oleva oikeudellinen lausunto perintöasiassa A:n kuolinpesä. Tehtävään liittyy aineistona myös viisi (5) erillistä numeroitua liitettä. Nämä ovat: Liite 1: edunvalvontavaltakirja Liite 2: lahjakirja Liite 3: lahjakirja Liite 4: testamentin tiedoksianto Liite 5: testamentti Tehtävään kuuluvat liitteet ovat sivuilla Tässä tehtävässä perintöasian osapuolet ovat pyytäneet asiantuntijalta lausunnon asiassa. Lausunto on laadittu valintakoepäivänä ( ). Lausunnon aluksi on yleinen selostus asiasta ja sen jälkeen lausunnon laatija esittää kannanotot esitettyihin tiedusteluihin, joiden tausta-aineisto on numeroidussa selostuksessa ennen numeroitua kannanottoa. Tehtävänäsi on arvioida, onko tiedusteluun annettu kannanotto (joka on kursivoitu) oikein vai väärin. Vastaus tulee antaa tämän tehtävän aineistoon (lausunto kokonaisuudessaan eli yleinen selostus asiasta ja numeroidut selostukset ja kannanotot esitettyihin tiedusteluihin sekä erilliset liitteet) ja vuoden 2012 valintakokeen valintakoekirjassa Perhe- ja perintöoikeuden alkeet esitettyyn tietoon tukeutuen. Arvioidessasi kannanottojen oikeellisuutta sinun tulee lähteä siitä, että liitteenä olevat viisi asiakirjaa ovat sinänsä oikeudellisesti päteviä. Sinun tehtävänäsi on arvioida niiden sisällön vaikutusta vastauksesi suhteen, sikäli kun katsot liitteillä olevan tässä suhteessa merkitystä. Jokainen numeroitu selostus ja siihen liittyvä numeroitu kannanotto esitettyyn tiedusteluun (numeroitu 1 10) on täysin itsenäinen. Yksittäistä (1 10) kannanottoa arvioitaessa ei tule antaa merkitystä muiden yksittäisten numeroitujen selostusten ja kannanottojen sisällölle. Vastaukset merkitään erilliselle vastauslomakkeelle merkitsemällä rasti sen vastauksen kohdalle, joka mainittuun aineistoon tukeutuen selvästi eniten pitää paikkansa. Valitse vastausvaihtoehto OIKEIN jos kannanotto on mainittuun aineistoon tukeutuen oikea. Valitse vastausvaihtoehto VÄÄRIN jos kannanotto on mainittuun aineistoon tukeutuen väärä. Voit myös jättää vastaamatta, jolloin valitse vaihtoehto EI VASTAUSTA. Jokaisesta sisällöllisesti oikeasta vastauksesta saa yhden pisteen (+1) ja jokaisesta sisällöllisesti väärästä vastauksesta vähennetään kaksi pistettä (-2). Vastausvaihtoehto ei vastausta ei lisää eikä vähennä pisteitä (0). Tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä ei voi olla negatiivinen, joten tämän tehtävän lopullinen kokonaispistemäärä on vähintään 0. 12

14 Vastauslomakkeella on myös ns. tarkastussarake, jota käytetään tarkastusmerkintöjä varten. Älä tee tarkastussarakkeeseen mitään merkintöjä. Jos yksittäiseen kysymykseen merkitsee vaakariville useamman vaihtoehdon, vastaus merkitään epäselvästi, merkintä jätetään kokonaan tekemättä tai merkintä tehdään tarkastussarakkeeseen, vastaus tulkitaan vääräksi, jolloin siitä vähennetään kaksi pistettä (-2). OIKEUDELLINEN LAUSUNTO PERINTÖASIASSA A:n KUOLINPESÄ Yleinen selostus asiasta A on kuollut Perunkirjoitus A:n jälkeen on toimitettu täysin lain mukaisesti. A ei ollut koskaan naimisissa, mutta oli elänyt ennen kuolemaansa yhteistaloudessa parisuhteessa B:n kanssa 15 vuotta. A:lla oli neljä lasta V, X, Y ja Z. B ei ollut lasten biologinen tai oikeudellinen vanhempi. B:llä on yksi lapsi T. A ei ollut T:n biologinen tai oikeudellinen vanhempi. A:lla ja B:llä oli omaisuutta A:n kuolinhetkellä seuraavasti: A:lla oli omaisuutta ,00 euroa. Tästä määrästä CC Oy:n osakkeiden arvo on ,00 euroa. A:lla ei ollut velkaa. B:llä oli omaisuutta ,00 euroa. B:llä oli velkaa ,00 euroa. Omaisuuden arvot ja velan määrä ovat pysyneet samana lausunnon päiväykseen ( ) saakka. Kuolinpesällä itsellään ei ole velkaa. Numeroidut selostukset ja kannanotot esitettyihin tiedusteluihin 1. B on sitä mieltä, että hänen ja A:n väliseen parisuhteeseen sovellettiin A:n kuollessa avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annettua lakia eli avoliittolakia. Tämän seurauksena B katsoo itsellään olevan oikeus vaatia avustusta A:n kuolinpesältä ja hän voisi lain mukaan myös vaatia pesänjakajan määräämistä A:n kuolinpesään. A:n lapset ovat tiedustelleet, onko B:llä todella mahdollisuus vaatia avustusta kuolinpesältä ja saada pesänjakaja määrätyksi A:n kuolinpesään, mikäli A:n ja B:n parisuhteeseen sovellettaisiin avoliittolakia. Mikäli A:n ja B:n väliseen parisuhteeseen sovellettaisiin avoliittolakia, B:llä olisi oikeus vaatia avustusta (joka on harkinnanvaraista) A:n kuolinpesästä ja hän voisi vaatia pesänjakajan määräämistä A:n kuolinpesään (KANNANOTTO 1). 13

15 2. V:n tekemä ja antama liitteenä oleva edunvalvontavaltakirja (liite 1) on vahvistettu holhousviranomaisen eli maistraatin toimesta vuonna 2011, jolloin se on tullut voimaan. Voimaantuloa edellyttävä viranomaisvahvistus on siten tapahtunut. Edunvalvontavaltuutettu L on ilmoittanut A:n kuoleman jälkeen, että hän tulee tekemään perinnöstä luopumisen valtuuttaja V:n puolesta. Perintöä ei ole otettu vastaan. L tiedustelee sitä, onko perinnöstä luopuminen nyt tässä tilanteessa sellainen oikeustoimi, johon L tarvitsee maistraatin luvan. L voi tehdä perinnöstä luopumisen ilman maistraatin lupaa (KANNANOTTO 2). 3. B on saanut A:lta ,00 euron lahjan vuonna 2009 (liite 2). A:n lapset ovat erimielisiä sen suhteen, voidaanko tämä B:n saama lahja ottaa huomioon suosiolahjana lasten niin vaatiessa lasten lakiosien suuruutta määrättäessä eli lakiosajäämistöä laskettaessa, mikäli suosimisen todetaan tapahtuneen. B:n saama lahja on tässä tapauksessa mahdollista ottaa lasten niin vaatiessa huomioon lakiosien suuruutta laskettaessa B:n saamana suosiolahjana, kuitenkin sillä edellytyksellä, että suosimisen todella todetaan tapahtuneen (KANNANOTTO 3). 4. A on lahjoittanut lahjakirjan mukaisesti X:lle Asunto-osakeyhtiö Kotikolon osakkeet nro vuonna 2009 (liite 3). X on esittänyt nyt asiakirjan, joka on päivätty Tässä uudessa asiakirjassa A on todennut, että X:n aviopuolisolla ei ole avio-oikeutta vuonna 2009 lahjoitettuihin Asunto-osakeyhtiö Kotikolon osakkeisiin nro Asiakirja on asianmukaisesti päivätty, allekirjoitettu ja kahden esteettömän henkilön todistama. Koska X on piakkoin eroamassa puolisostaan, asia on X:n ja hänen puolisonsa F:n välillä tärkeä. F ei ole ikinä aikaisemmin nähnyt tätä uutta asiakirjaa eikä hänelle ole siitä kerrottu. F:n mukaan avio-oikeudesta lahjana saatuun omaisuuteen ei voi määrätä näin eikä hän tule sitä hyväksymään mahdollisessa osituksessa hänen (siis F:n) ja X:n välillä. A on voinut määrätä lahjansaaja X:n lahjana saadun omaisuuden avio-oikeudesta tässä tapauksessa menetellyin tavoin oikeudellisesti tehokkaasti. F:llä ei ole aviooikeutta lahjoitettuihin asunto-osakkeisiin A:n tämän määräyksen perusteella (KAN- NANOTTO 4). 14

16 5. X on antanut testamentin (liite 5) tiedoksi Z:lle oheisen Testamentin tiedoksianto -asiakirjan mukaisesti haastemiehen välityksellä (liite 4). X on todennut, että kun Z on vastaanottanut tiedoksiannon, eikä hän ole edes tähän päivään ( ) mennessä vaatinut lakiosaansa keneltäkään, on Z menettänyt varmuudella lakiosansa. Z:n käsityksen mukaan hän ei ole menettänyt lakiosaansa. Osapuolet pyytävät kannanottoa asiaan. Z ei ole menettänyt lakiosaansa X:n toteamilla perusteilla (KANNANOTTO 5). 6. Perillinen Y on todennut, että A on suullisesti peruuttanut tekemänsä testamentin (liite 5) noin kolme kuukautta ennen kuolemaansa. Y:n mukaan A ei halunnutkaan, että X saisi CC Oy:n osakkeet. X on asiasta jyrkästi eri mieltä. Y on todennut keräävänsä todisteita asian suhteen. Y pitää varmana, että peruuttamisasia on saatettava tuomioistuimen tutkittavaksi. Y on tiedustellut, onko tällainen testamentin peruuttamiskanne nostettava kuuden (6) kuukauden määräajassa siitä kun hän on saanut testamentista todisteellisesti tiedon. Y:n on nostettava testamenttia koskeva peruuttamiskanne kuuden (6) kuukauden määräajassa siitä hetkestä lukien, kun Y on saanut testamentista todisteellisesti tiedon (KANNANOTTO 6). 7. Z on tiedustellut, voidaanko hänen lakiosaansa laskettaessa (lakiosalaskelmassa) X:n lahjana saamat (liite 3) asunto-osakkeet ottaa huomioon X:n saamana ennakkoperintönä. X:n saama asunto-osakelahja voidaan Z:n lakiosan lakiosalaskelmassa ottaa huomioon ennakkoperintönä, mikäli Z tätä lakiosaa laskettaessa vaatii (KANNANOTTO 7). 8. Vaikka perunkirjoituksessa on selvitetty A:n mahdollisia velkoja huolellisesti, kuolinpesän osakkaat ovat huolestuneita siitä, että A:n velkojia voi ilmaantua myöhemmin sen jälkeen kun perintö on jo jaettu. Y:n ja X:n mukaan osakkailla on ankara palautusvastuu tällaisessa tilanteessa jos jakoon on ryhdytty ja varat olisikin tullut käyttää velkojen maksuun. Tämä tarkoittaa heidän mukaan sitä, että jos perinnönjaon jälkeen ilmenee, että jaetut A:n varat olisi tullut käyttää A:n velkojen maksamiseen, tuomioistuin voi määrätä velkojan kanteesta perinnönjaon perääntymään ja samalla velvoittaa osakkaat palauttamaan jaossa saadun omaisuuden tai palauttamaan sen arvon. Tuomioistuin ei voi velkojan kanteesta määrätä perinnönjakoa perääntymään väitetyin tavoin selostetun mukaisessa tilanteessa (KANNANOTTO 8). 15

17 9. V, Y ja Z ovat sitä mieltä, että X:n hyväksi tehty testamentti (liite 5) on legaattitestamentti, minkä vuoksi tämä testamentti on heidän mukaansa tehoton siltä osin kun se loukkaa heidän oikeuttaan lakiosaan. V:n, Y:n ja Z:n mukaan heillä jokaisella on tämän vuoksi ehdoton oikeus halutessaan saada lain mukaan täysimääräisenä vaatimaansa lakiosaansa CC Oy:n osakkeita niin paljon, että lakiosan arvomäärä tulee täytetyksi. V, Y ja Z ovat oikeassa ja heillä on tässä tilanteessa ehdoton oikeus saada CC Oy:n osakkeita lakiosansa katteeksi, minkä he voivat turvata lakiosan täydennyskanteella, joka on nostettava määräajassa eli yhden vuoden kuluessa lakiosaloukkauksesta tiedon saatuaan, käytännössä perunkirjoituksesta lukien (KANNANOTTO 9). 10. CC Oy:n osakkeiden lisäksi A:n kuolinpesässä on pienehkö tontti eli kiinteistö (arvo euroa), henkilöauto (arvo euroa) ja sarjakuvalehtikokoelma (arvo euroa). Pesän osakkaat kiistelevät tämän omaisuuden jakamisesta eivätkä he pääse sopuun sen jakamisesta. Osapuolet tiedustelevat, että jos pesään määrätään tuomioistuimen toimesta pesänjakaja, niin voiko pesänjakaja myydä ja muuttaa tämän mainitun jäämistöomaisuuden (muu omaisuus kuin CC Oy:n osakkeet) oma-aloitteisesti rahaksi ilman osakkaiden suostumusta ja ilman tuomioistuimen lupaa ja jakaa sitten niistä saadut rahat. Mikäli jakoa ei saada muutoin toimitetuksi, pesänjakaja voi oma-aloitteisesti myydä pesän omaisuutta ilman suostumuksia ja lupia rahana tapahtuvan jaon aikaansaamiseksi, mutta tämä oikeus ei koske kiinteää omaisuutta, eli tonttia, jonka osalta pesänjakajan olisi saatava tuomioistuimen myyntilupa, elleivät osakkaat anna lupaa myyntiin (KANNANOTTO 10). 16

18 TEHTÄVÄ 7 / LIITE 1 EDUNVALVONTAVALTAKIRJA VALTUUTTAJA V (s ) Kotipolku Helsinki VALTUUTETTU L (s ) Kotipolku Helsinki VALTUUTUS Valtuutan L:n edustamaan minua: 1) kaikissa omaisuuttani koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissani sekä 2) sellaisissa henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani. Helsingissä V:n allekirjoitus V s muusikko, Helsinki TODISTUSLAUSUMA Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että V, jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että V on tehnyt valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on kyennyt ymmärtämään sen merkityksen. Helsingissä Todistajan 1 allekirjoitus Todistajan 2 allekirjoitus T1, s T2, s Kotitie 1, Helsinki Kotitie 1, Helsinki 17

19 TEHTÄVÄ 7 / LIITE 2 LAHJAKIRJA Lahjoitan B:lle euroa. Omistus- ja hallintaoikeus lahjoitettuun omaisuuteen siirtyy heti allekirjoitushetkellä. Tämän jälkeen en enää omistajana hallitse näitä varoja. Helsingissä A:n allekirjoitus A, Helsinki Kiitollisena lahjasta otan vastaan lahjan. Helsingissä B:n allekirjoitus B, Helsinki 18

20 TEHTÄVÄ 7 / LIITE 3 LAHJAKIRJA Lahjoitan X:lle Asunto Osakeyhtiö Kotikolon osakkeet nro , jotka oikeuttavat hallitsemaan mainitussa yhtiössä 100 m² suuruista huoneistoa A 9. Lahja, jonka arvo lahjoitushetkellä on euroa, ei ole ennakkoperintöä. Omistus- ja hallintaoikeus lahjoitettuun omaisuuteen siirtyy heti allekirjoitushetkellä. Tämän jälkeen en enää omistajana hallitse tätä omaisuutta. Samalla osakekirjoihin tehdään siirtomerkintä ja osakekirjojen hallinta siirretään lahjansaajalle. Helsingissä A:n allekirjoitus A, Helsinki Kiitollisena lahjasta otan vastaan lahjan. Helsingissä X:n allekirjoitus X, Helsinki 19

21 TEHTÄVÄ 7 / LIITE 4 TESTAMENTIN TIEDOKSIANTO Z:lle on tänään annettu lain edellyttämällä tavalla tieto A:n laatimasta testamentista. Z:lle on samalla annettu oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Olen saanut mainitun A:n testamentin lain mukaisesti tiedoksi. Helsingissä Z:n allekirjoitus Z, Helsinki Tiedoksianto on toimitettu edellä selostetun mukaisesti haastemiehen välityksin. Helsingissä haastemiehen allekirjoitus haastemies Helsingin käräjäoikeus 20

22 TEHTÄVÄ 7 / LIITE 5 TESTAMENTTI Testamenttaan X:lle omistamani yrityksen CC Oy:n koko osakekannan. Helsingissä A:n allekirjoitus A Toimitusjohtaja, Helsinki TODISTUSLAUSUMA Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että A, jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti allekirjoittanut tämän testamentin. Toteamme, että A on tehnyt testamentin vapaasta tahdostaan ja että hän on sen tehdessään ymmärtänyt sen merkityksen. Helsingissä Todistajan 1 allekirjoitus Todistajan 2 allekirjoitus T1, s T2, s Kotitie 1, Helsinki Kotitie 1, Helsinki 21

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen,

AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA. Juha Auvinen, AJANKOHTAISTA EDUNVALVONTAVALTUUTUKSESTA Juha Auvinen, Mikä / miksi laki voimaan vuonna 2007 varautuminen omaan toimintakyvyttömyyteen voi itse määrätä vapaasti, kun vielä ymmärtää kuka hoitaa ja mitä

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty?

Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Edunvalvontavaltuutus - Kuka hoitaa asioitani, kun en enää itse siihen pysty? Esimerkkinä Maija Mikkonen on hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. Ikää hänellä on 65-vuotta. Maija haluaa kuitenkin

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeen arvosteluperusteet 2012

Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeen arvosteluperusteet 2012 HELSINGIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 13.6.2012 suomen kieltä taitavat hakijat Oikeustieteellisen tiedekunnan valintakokeen arvosteluperusteet 2012 TEHTÄVÄ 1 Mallivastaus Varsinaisena

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti

Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Edunvalvontavaltakirja ja testamentti Polvelta toiselle - Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 30.9.2017 Pankkilakimies, VT Johanna Heikkinen, OP KAINUU Edunvalvontavaltakirja Miten varaudun oman toimintakykyni

Lisätiedot

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen

Maatilojen laki- ja sopimuspäivä IsoValkeinen Maatilojen laki- ja sopimuspäivä 13.2.2017 IsoValkeinen Avioikeus - mikä se on? Avioehto -sopimus maatilan toiminnan jatkumisen tae myös erotilanteessa Testamentti - suunnittelun väline Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa. Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus pähkinänkuoressa Salla Silvola Lainsäädäntöneuvos Oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Nykyinen isyyslaki (700/1975) tuli voimaan 1.10.1976 Muutoksia 80-luvulla ja

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014

Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut 8.11.2014 Etelä Pohjanmaan Osuuspankki Suvi Katariina Kangastie Sisältö Perimysjärjestys Testamentti Edunvalvontavaltuutus Lakipalvelut 3 Perimysjärjestys Testamentti

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

LAPSIOIKEUS Isyysolettama

LAPSIOIKEUS Isyysolettama Isyysolettama Isyys voidaan todeta tai vahvistaa a) Todeta avioliiton perusteella (syntymähetken tilanne) legaalinen olettama, joka voidaan kumota b) vahvistaa tunnustamisen / tuomion perustella - Jos

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA

EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA EDUNALVONTAVALTUUTUS JA EDUNVALVONTA Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti

Yleinen velvoiteoikeus kesätentti Yleinen velvoiteoikeus kesätentti 14.8.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen

Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Ikääntymisen ennakointi ja varautuminen elämän ehtoopuoleen Sisältö Hoitotahto Valtakirjavaltuutus Edunvalvonta Testamentti HOITOTAHTO Omasta hoidosta määrääminen etukäteen Suostuminen annettuun hoitoon

Lisätiedot

EDUNALVONTAVALTUUTUS

EDUNALVONTAVALTUUTUS EDUNALVONTAVALTUUTUS Henkikirjoittaja Liisa Peltokurppa Kaakkois-Suomen maistraatti Kouvolan yksikkö Mikä on edunvalvontavaltuutus? Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Vero2017- tapahtuma Helsinki 14. 15.3.2017, Marina Congress Center OTM Lakimies, tiiminvetäjä Virpi Kutila Mikä on edunvalvontavaltuutus? Yksityisoikeudellinen valtuutus, valtakirja,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja

Varmista elämän sujuminen kriisissäkin. Marica Twerin/Maatalouslinja Varmista elämän sujuminen kriisissäkin Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010.

LAPSEN OIKEUDET. YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. LAPSEN OIKEUDET YH3: Lakitieto. Toni Uusimäki 2010. (c) Toni Uusimäki 2004 NIMI yksilöi ihmisen Nimellä tunnistetehtävä, osa persoonallisuutta Etunimiä enintään kolme Vanhemmilla yhteinen lapselle automaattisesti

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007

Yleinen velvoiteoikeus 26.10.2007 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan. Sivun oikeaan laitaan on jätettävä

Lisätiedot

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto

Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Syrjintäolettama, huoltajuus, rekisteröinti, kansainvälinen syntymätodistus, Bryssel II a asetus, YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Jaosto Diaarinumero: 36/2015 Antopäivä: 10.11.2016 Hakija on ulkomaan

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa. Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Isyyslain uudistamisen tausta Uusi isyyslaki (11/2015) tulee voimaan 1.1.2016 Kumoaa

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo

MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE. 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo MENETTELYOHJEITA KUOLLEEN OIKEUDENOMISTAJAN PERILLISILLE 1. Tekijänoikeudellisen suojan voimassaolo Tekijänoikeus sekä ns. lähioikeudet ovat kestoltaan määräaikaisia. Eri oikeudet ovat voimassa seuraavasti:

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö

Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle lahjoitetut kiinteistöt ja niiden käyttö Kunnalle kiinteistön lahjoittamiseen sovellettava säännöstö Maakaaren (540/1995) 4. luvun 2 :n mukaisesti kiinteistön lahjaa koskevat soveltuvin osin kiinteistön

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa

Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Isyyslain kokonaisuudistus ja isyyden tunnustaminen äitiysneuvolassa Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki I Isyyslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Pohjois-Pohjanmaan maistraatti Henkikirjoittaja Anu Annala 14.4.2011 Mikä on edunvalvontavaltuutus? Holhousoikeuden periaatteena on päämiehen ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Lisätiedot

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA

ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA ISYYDEN TUNNUSTAMINEN ÄITIYSNEUVOLASSA Henna Harju Lakimies Helsingin kaupunki, perheoikeudelliset asiat ISYYSLAKI 11/2015 Suomessa syntyy vuosittain n. 60 000 lasta, joista n. 40 % syntyy avioliiton ulkopuolella

Lisätiedot

Arvioin esityksen suhdetta perustuslakiin seuraavassa tilannetyypeittäin.

Arvioin esityksen suhdetta perustuslakiin seuraavassa tilannetyypeittäin. 1 Markku Helin Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani hallituksen esityksestä perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palauttamisvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Perintösuunnittelu Vero

Perintösuunnittelu Vero Perintösuunnittelu Vero2017-15.3.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 16.3.2017 1 Perintösuunnittelu mitä se on? Perintösuunnittelu jäämistösuunnittelu Perittävä vaikuttaa omin toimenpitein tulevan

Lisätiedot

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä

EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä EIT: Heteroparia ei syrjitty parisuhteen rekisteröinnin epäämisellä Ottaen huomioon, ettei avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen välillä ollut enää merkittäviä eroja Itävallassa, EIT:n 5. jaoston enemmistö

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS

PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS PERHEOIKEUS PERIMYKSESTÄ SUOMESSA KANSAINVÄLISEN YKSITYISOIKEUDEN PERUSTEET VALTIOSÄÄNTÖOIKEUS MITEN LAKI SYNTYY? VELVOITEOIKEUS HARJOITUSTEHTÄVÄT 2013 Juristivalmennus Sisältö PERHEOIKEUS... 2 1TEHTÄVÄ...

Lisätiedot

Markku Helin. Eduskunnan lakivaliokunnalle

Markku Helin. Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 Markku Helin Eduskunnan lakivaliokunnalle Lakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani hallituksen esityksestä perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palauttamisvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 72/2015

Lisätiedot

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY:N OSAKKEIDEN KAUPPAA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 2 (5) 1 OSAPUOLET 1.1 Myyjä Kannuksen kaupunki (Y-tunnus: 0178455-6 ) 1.2 Ostaja Kokkolan kaupunki (Y-tunnus 0179377-8 ) 2 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2008 N:o 104 105 SISÄLLYS N:o Sivu 104 Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa

Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa Otanko perinnön vastaan? Veroedut perinnöstä luopumisessa lakimies Tero Hämeenaho Veronmaksajain Keskusliitto ry Perinnöstä luopumisen veroedut Perintöä ei ole pakko ottaa vastaan. Perinnöstä luopujaa

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA

VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA 1(5) VIESTINTÄVERKKOA KOSKEVA KAUPPAKIRJA OSTAJANA Siilinjärven kunta ja MYYJÄNÄ Savon Kuituverkko Oy 2(5) 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Siilinjärven kunta Y-tunnus: 0172718-0 PL 5, Kasurilantie 1, 71800 SIILINJÄRVI

Lisätiedot

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE

OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE OHJEITA KUOLINPESÄN ASIOITA HOITAVALLE Läheisen menettäminen on tilanne, joka surun keskelläkin vaatii omaisilta paljon käytännön järjestelyitä. Tästä ohjeesta löytyvillä neuvoilla haluamme helpottaa kuolinpesään

Lisätiedot

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä

Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Isyyslain kokonaisuudistus muutokset lastenvalvojan työssä Lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö Lakimies-lastenvalvoja Henna Harju, Helsingin kaupunki Isyyslain kokonaisuudistuksen pääteemat

Lisätiedot

TESTAMENTTIOPAS. Testamentti

TESTAMENTTIOPAS. Testamentti TESTAMENTTIOPAS Testamentti Kiitämme siitä, että pohdit mahdollisuutta tukea työtämme testamenttilahjoituksellasi! Tässä dokumentissa kerromme sinulle perusasiat testamentin tekemisestä. Koska testamentti

Lisätiedot

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo

VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä. Jari Oivo VARAUDU AJOISSA Perintö ja lahja verosuunnittelun välineinä Jari Oivo PERINTÖ- JA LAHJAVERO PERINTÖ- JA LAHJAVERO ERIYTETTY VEROTETTAVAN PERINNÖN ALARAJA 20.000 EUROA HELPOTUKSIA LESKELLE JA ALAIKÄISILLE

Lisätiedot

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira

OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015. Riitta Husso LM, Valvira OIKEUDELLISIA KYSYMYKSIÄ OMAISHOIDOSSA 6.10.2015 Riitta Husso LM, Valvira SISÄLTÖ EDUNVALVONTAVALTUUTUS HOITOTAHTO OMAVALVONTA 8.10.2015 2 EDUNVALVONNAN TAUSTAA Ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

Testamentin teko-ohjeet

Testamentin teko-ohjeet Suomen Luther-säätiö Testamentin teko-ohjeet Seurakunta seuraaville sukupolville YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin,

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät

Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Saantoselvitys ja osakeluettelomerkinnät Ammattilaisten koulutusiltapäivä Katri Salokorpi Lakimies Suomen Kiinteistöliitto OSAKELUETTELO AOYL 2:12 Hallituksen on ylläpidettävä yhtiön osakkeista osakeluetteloa.

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi

Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi 1 Lähde: oikeusministerio.fi-verkkosivu, 7/2017 Puolison sukunimi ja lapsen sukunimi Tässä esitteessä kerrotaan, millä tavalla sukunimi voi muuttua avioliiton solmimisen yhteydessä. Esitteessä kerrotaan

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus

Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliiton päättyessä on muutama murhe vähemmän, jos etukäteen on mietitty keinoja turvata tulevaisuus Avoliitossa asuvia on Suomessa yhä enemmän, mutta tilastoja ei ole siitä, kuinka usein avoliitot päättyvät

Lisätiedot

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti

Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Henkikirjoittaja Pirjo Lahti Pohjois-Suomen maistraatti Edunvalvonta Sanastoa Mikä on edunvalvonnan tarkoitus? Kenelle voidaan määrätä edunvalvoja? Miten edunvalvonta-asia tulee maistraatissa vireille

Lisätiedot

Syntymäaika. Noudata kysymyksen yhteydessä annettuja vastausohjeita. Arvostelussa otetaan huomioon vain valintakoemateriaalissa esitetyt tiedot.

Syntymäaika. Noudata kysymyksen yhteydessä annettuja vastausohjeita. Arvostelussa otetaan huomioon vain valintakoemateriaalissa esitetyt tiedot. sivu 1/5 Nimi Syntymäaika Koepaikkakunta Luovun LAPIN YLIOPISTO OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAKOE 24.5.2016 LUE TARKASTI SEURAAVAT OHJEET JA TOIMI NIIDEN MUKAISESTI. OHJEIDEN VASTAINEN MENETTELY SAATTAA

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee?

Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Edunvalvontavaltuutus Kuka saa hoitaa asioitani, mikäli oma toimintakyky heikkenee? Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Sokos Hotel Presidentti Asiantuntija Jasmi Rekola Mikä on edunvalvontavaltuutus?

Lisätiedot

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas

ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas ELÄMÄ ON JATKUVA POLKU Diabetestutkimussäätiön testamenttiopas Miksi diabetestutkimusta tehdään? Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes on Suomessa yleisempi kuin missään muualla maailmassa. Joka vuosi noin

Lisätiedot

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007

KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 KESKUSKAUPPAKAMARI Välittäjälautakunta KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄKOE 24.11.2007 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua. Jokaiseen vastauspaperiin selvästi oma nimi ja henkilötunnus. Lautakunta suosittelee jokaisen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa

Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Avio-oikeus jäämistösuunnittelussa Lakipäivät avajaistapahtuma 9.10.2017 Juhani Laine lakimies, tiiminvetäjä, OTT 11.10.2017 1 Jäämistösuunnittelu mitä se on? Toimenpiteitä, joilla vaikutetaan jäämistön

Lisätiedot

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta

Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta TESTAMENTTIOPAS Testamentti Tekoja ihmisarvon puolesta Me Kirkon Ulkomaanavussa olemme kiitollisia siitä, että haluat pohtia testamenttilahjoitusta työllemme. Oikeaan ihmisyyteen kuuluu yhteisvastuu niin

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011

VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011 KESKUSKAUPPAKAMARI 1 (6) VUOKRAVÄLITTÄJÄKOE 19.11.2011 Lue nämä ohjeet ennen kokeen alkua Kysymysten 1-3 vastaukset on kirjoitettava eri paperiarkeille. Kysymykseen numero 4 vastataan koepaperille. (HUOM!

Lisätiedot

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa?

Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? Avioehtosopimus verotuksen kannalta Avioero tulossa, kannattaisiko avioehto purkaa? lakimies Georg Rosbäck Veromaksajat Avio-oikeus, mitä se on? Puolisoilla lähtökohtaisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen,

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja)

Pohjola Rakennus Oy Uusimaa (Y-tunnus 2539942-5) joko itse tai perustettavan tai perustettavien yhtiöiden puolesta ja lukuun (Myöhemmin: Ostaja) 1 (7) OSAKEKAUPAN ESISOPIMUS Myyjä: Espoon Kaupunki Espoon kaupunki Tilakeskus-liikelaitos Y-tunnus 0101263-6 PL 6200 02070 Espoon kaupunki Päätös: Kaupunginhallitus..2015 Ostaja: Pohjola Rakennus Oy Uusimaa

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ

KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ KUNNALLISEN ELÄKELAITOKSEN LISÄELÄKESÄÄNTÖ Kunnallisen eläkelaitoksen valtuuskunnan kunnallisen eläkelain 8 :n nojalla 29. päivänä marraskuuta 2002, 24. päivänä huhtikuuta 2003, 15. päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012

TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA. Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 1 TESTAMENTTI, AVIOEHTO JA EDUNVALVONTA- VALTAKIRJA Pykälät tutuiksi maatiloille päivä 13.11.2012 Avio-oikeus ja puolisoiden varallisuussuhteet Miten avioliitto vaikuttaa omistussuhteisiin? Avioliitto

Lisätiedot