TT: Antopäivä Diaarinumero R 112/12. Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TT:2013-93. Antopäivä 12.6.2013. Diaarinumero R 112/12. Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta"

Transkriptio

1 TT: Antopäivä Diaarinumero R 112/12 Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta Kysymys siitä, oliko kunta voinut lomauttaa viranhaltijat siten, että lomautusaikaan sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Lomautus oli kohdistettu pääsiäiselle ja enimmältä osin viranhaltijoiden palkallisille vapaapäiville. Työtuomioistuin oli aiemmin ratkaisussaan TT: todennut, että opettajien lomautus voitiin toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Työtuomioistuin katsoi työehtosopimusten osapuolten yhteisenä tarkoituksena olleen, että virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan niin, että pääsiäinen on ollut opetustyön keskeytysaikaa. Lomautusta arvioitiin myös hall intooikeudellisen suhteellisuusperiaatteen mukaan. Kunnan katsottiin ratkaisullaan rikkoneen tietensä työehtosopimusta ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa asiassa. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 93 KANTAJAT Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry unta-alan unioni ry Tekniikka ja Terveys KTN ry Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry VASTAAJAT Kunnallinen työmarkkinalaitos Lempäälän kunta ASIA Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA Suullinen valmistelu Pääkäsittely TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( ) lomauttamista, osa-aikaistamista ja palvelussuhteen päättymistä koskevan VIII luvun 1 :ssä on seuraavat viranhaltijan lomauttamista koskevat määräykset:

2 1 mom. Viranhaltijan lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lomauttamista koskevien säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Soveltamisohje Mm. kustannusten pakottava vähentämistarve kunnassa tai kuntayhtymässä taikka sen kyseisessä toimintayksikössä voi olla määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena. Viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Lomautus ei siis voi tulla kysymykseen, jos virantoimitus on jo muulla perusteella keskeytynyt, esimerkiksi virkavapaan tai vuosiloman johdosta. Opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Tällöin ei sovelleta opetusalan virka- ja työehtosopimuksen yleisen osan 2 luvun 24 :ssä tarkoitettua 30 prosentin suuruista eikä muutakaan korvausta lisääntyneistä opetustehtävistä. Mikäli edellä tarkoitettua järjestelyä ei tarkoituksenmukaisella tavalla voida toteuttaa, on lomautuksen sijasta voitava suorittaa lomautusta vastaava säästö palkkausmenoista. Lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS Lempäälän kunnanhallitus päätti , että Lempäälän kunnan henkilöstö lomautetaan vuonna 2010 kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuvan kustannusten vähentämistarpeen vuoksi. Kunnanhallitus totesi, että lomautuksen perusteena on tarve saada aikaan lisäsäästöjä henkilöstömenoissa, koska vapaaehtoisilla palkattomilla virkavapailla tai työlomilla ei ole saavutettu tarvittavaa säästöä. Päätöksen mukaan työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat kunnan taloudellisesta tilasta johtuen tilapäisesti vähentyneet ja tarkoituksena oli lomautuksilla sopeuttaa kunnan toiminta sen taloudellisiin edellytyksiin. Kuukausipalkkainen henkilöstö päätettiin lomauttaa 10 kalenteripäivän ajaksi ja tuntipalkkainen henkilöstö kahdeksan työpäivän ajaksi. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen sillä on ollut peruste lomautuksille. Lomautuksien toteuttamistavasta päätöksessä todettiin, että lomautukset tulee toteuttaa mah dollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla pääsääntöisesti siten, että viikonlopun vapaapäivät sisältyvät lomautukseen. Lomautukset päätettiin toteuttaa kokoaikaisena lomautuksena, mutta todettiin, että lomautus voidaan kuitenkin toteuttaa myös siten, että henkilö on lomautettuna osan työviikon päivistä. Osa-aikaiset työntekijät ja osa-aikaeläkeläiset päätettiin lomauttaa keskimääräisen viikkotyöajan suhteessa (esim. 10 pv/60 % => 6 työpäivää). Lempäälän kunnan sivistyslautakunta päätti , että opetushenkilöstön tarvittavat lo mautukset toteutetaan ensisijaisesti seuraavina ajanjaksoina: (2 koulupäivää), ( kunnan määräämä VESO-koulutuspäivä) ja ( kunnan määräämä VESO-koulutuspäivä, yksi koulupäivä). Sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti opettajat A, B, C ja D lomautettiin siten, että lomautus alkoi kiirastorstaina ja päättyi pääsiäismaanantain jälkeisenä tiistaina Lempäälän kunta ei ollut vahvistanut pääsiäiselle koulun loma-aikaa. Kunnanjohtaja päätti , että sosiaalityöntekijät E ja F lomautetaan samana ajanj aksona Viranhaltijoiden lomautuksen kestoaika oli kuusi kalenteripäivää, joista kaksi oli viranhalti joiden työpäiviä ja neljä palkallisia vapaapäiviä.

3 Asianosaisten välillä vallitsee erimielisyys siitä, onko Lempäälän kunta menetellyt KVTES:n vastaisesti lomauttaessaan viranhaltijoita siten, että lomautusaikaan sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja kaksi työpäivää. KANNE Vaatimukset Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry ovat vaatineet, että työtuomioistuin vahvistaa Lempäälän kunnan rikkoneen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen viranhaltijan lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan opettajat A:n, B:n, C:n ja D:n sekä sosiaalityöntekijät E:n ja F:n pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä , tuomitsee Lempäälän kunnan kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n mukaiseen hyvityssakkoon virkaehtosopimuksen tietensä rikkomisesta, tuomitsee Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n mukaiseen hyvityssakkoon saman lain 11 :n mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä, sekä velvoittaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajien yhteiset oikeudenkäyntikulut korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun työtuomioistuimen tuomio asiassa on annettu. Perusteet KVTES:n VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan KVTES:n osana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oi keus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräa jaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on lain 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Lain 30 :n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lo mauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. KVTES:n viranhaltijan lomauttamista koskevan pykälän soveltamisohjeen mukaan viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että sekä virantoimitus että palkanmak su keskeytetään toistaiseksi virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Lomautusmääräyksen ratio on, että palvelussuhteen kumpikin osapuoli - niin työnantaja kuin viranhaltijakin - joutuu luopumaan väliaikaisesti omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Viranhaltija joutuu luopumaan velvollisuudestaan hoitaa virkatehtäviä saamaansa vastiketta vastaan ja työnan taja luopuu oikeudesta saada maksamaansa vastiketta vastaan viranhaltijan työpanos. Lempäälän kunnan on tullut kunnallisena viranomaisena noudattaa hallintolain 6 :ssä säädettyä suhteellisuusperiaatetta. KVTES:n osana noudatettavan viranhaltijalain lomautusta koskevan säännöksen sanamuo dosta "virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään" ilmenee yksiselitteisesti, että sekä viran toimitus että palkanmaksu ovat keskeytyneenä samanaikaisesti. Sanamuoto sisältää hallintolain suhteellisuusperiaatteen. Tällöin Lempäälän kunnan menettely merkitsee lomautusehdon sanamuodon sekä tarkoituksen kiertämistä. Lomautusjaksoon ( ) sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja vain kaksi työpäivää. Vaikka viranhaltijoiden lomautusta ei määrätty alkamaan tai päättymään sellaisena päivänä, joka normaalisti olisi ollut viranhaltijan vapaapäivä, tulee työnantajan muutoinkin järjestää lomautus siten, että

4 se kohtelee kummankin osapuolen velvoitteita tasapuolisesti ja suhteellisesti oikein. Vaikka lomautus toteutetaan kunnan tai sen toimintayksikön taloudelliseen tai tuotannolliseen syyhyn liittyvän tarpeen vuoksi, on työnantajan toteuttaessaan lomautuksen otettava huomioon myös viranhaltijan edut ja oikeudet. Suhteellisuusperiaatteen mukaista ei ole, että kunta viranomaisena yksipuolisella päätöksellä määrää viranhaltijan tilapäisen lomautusajan siten, että kunta itse saa hyväkseen kuutta kalenteripäivää vastaavan palkkasäästön, kun samanaikaisesti viranhaltija vapautuu vain kahta työpäivää koskevasta virantoimi - tuksesta. Oikeuskirjallisuuden mukaan viranomaisen on päättäessään lomautuksen toteuttamistavasta kiinnitettävä huomio myös virkamiehen etuihin. Lomautus on poikkeuksellinen toimenpide ja se on toimeenpantava tavalla, joka tuottaa mahdollisimman vähän haittaa virkamiehelle. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lomauttaminen tulee käytettävissä olevan keinovalikoiman puitteissa toteuttaa tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetuille. KVTES:n viranhaltijan lomauttamista koskevan pykälän soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Tällä soveltamisohjeen määräyksellä on pyritty toteuttamaan edellä todettua suhteellisuusperiaatetta ja sitä, että lomauttamisen konkreettinen toteuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetulle. Lempäälän kunnan toteuttamassa lomautuksessa (neljä vapaapäivää ja kaksi työpäivää) lomauttamisen käsitteen sisäinen tasapaino on järkkynyt. Tällainen lomauttamistapa ei ole vir kaehtosopimuksen mukainen. Myös lomautusta koskeva vakiintunut soveltamiskäytäntö, jossa kuntatyönantajat ovat lomautuksissa noudattaneet suhteellisuusperiaatetta, osoittaa, että Lempäälän kunnan käyttä mä suhteellisuusperiaatteen vastainen menettely on vastoin sitä, mistä on sovittu. Vielä on kiinnitettävä huomiota KVTES:n soveltamisohjeen määräykseen, jonka mukaan opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Työtuomioistuin on tuomiossaan TT 1994:28 todennut, että tätä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisohjeen sanamuotoa ja tarkoitusta parhaiten vastaa tulkinta, jonka mukaan opettajien lomautus voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Lukuvuoden aikana on jaksoja, jolloin koulu- ja opetustyö on tosiasiallisesti keskeytyneenä. Näitä etukäteen tiedossa olevia keskeytysjaksoja ovat muun muassa syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloma. Myös Kuntatyönantajat KT on ohjeistanut Kuntatyönantaja-lehdessä käsitellessään lomauttamista opetustehtävissä, että "kesäaikana tai muunakaan koulun loma-aikana opettajia ei voida lomauttaa, ellei lomauteta toistaiseksi tai vähintään yhdeksi lukuvuodeksi (KT:n yleiskirje A12/1994)". Lisäksi molemmissa artikkeleissa on todettu, että lomauttaminen voidaan toteuttaa joko opettajatyöpäivinä (VESOpäivät) tai koulun työpäivinä. Lempäälän kunnan toimeenpaneman lomautuksen ensisijainen ajallinen kohdistamisperuste on ollut lomautuksen ajoittaminen pääsiäispyhien aikaan opetuksettomalle ajalle, joten opettajien lomautus on toimeenpantu KVTES:n määräysten vastaisesti eikä lomautusta ole toteutettu opetustyön keskeytyksenä. Myös kanteessa mainittujen sosiaalityöntekijöiden osalta toimeenpantu lomautus on ollut lo mautukseen liittyvän virantoimituksen ja palkanmaksun keskeyttämiseen kuuluvan suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska lomautus on kohdistettu enimmältä osin viranhaltijoiden palkallisille vapaapäiville. Virkaehtosopimuksen tietensä rikkominen Lempäälän kunta on tiennyt tai sen olisi ainakin pitänyt tietää Kuntatyönantajien o hjeistuksesta ainakin opettajien lomautuksiin liittyen. Lempäälän kunta on siten tietensä rikkonut KVTES:n viranhaltijan lomautusta koskevia määräyksiä. Tätä tosiasiaa ei muuta se, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on lomautuksen toimeenpa non jälkeen asettunut sille kannalle, ettei Lempäälän kunta ole toiminut KVTES:n määräysten vastaisesti.

5 Valvontavelvollisuuden laiminlyönti Kunnallinen työmarkkinalaitos on viimeistään ennen asiasta käytyjä paikallisneu votteluja saanut tiedon Lempäälän kunnan toimeenpanemasta pääsiäislomautuksesta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen olisi viimeistään tuolloin tullut ohjeistaa Lempäälän kuntaa taannehtivasti peruuttamaan toimeenpanemansa lomautukset ja siirtämään ne toteutettavaksi toisena, virkaehtosopimuksen mukaisena ajankohtana. Koska Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ole menetellyt näin, se on laiminlyönyt virkaehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa. VASTAUS Vastaus kannevaatimuksiin Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Lempäälän kunta ovat kiistäneet kanteen ja vaatineet sen hylkäämistä. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Lempäälän kunta ovat vaatineet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n velvoittamista yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Kanteen kiistämisen perusteet Lomautusmääräykset Edelle jäljennetyn KVTES:n VII luvun 1 :n soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä. Soveltamisohjeen mukaisesti lomautus voi alkaa esimerkiksi torstaina ja päättyä tiistaina, jos mainitut päivät ovat viranhaltijoiden työpäiviä. L empäälän kunnassa toteutettu kanteessa tarkoitettu lomautus ei ole alkanut tai päättynyt sellaisena päivänä, joka olisi ollut normaalisti viranhaltijan vapaapäivä, vaan lomautus on alkanut ja päättynyt virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaisesti viranhaltijoiden työpäivänä. KVTES:n VIII luku ei sisällä määräyksiä siitä, mikä työpäivien ja vapaapäivien välinen suh de tulee lomautuksen aikana olla. Työnantaja ei soveltamisohjeen perusteella ole velvollinen sisällyttämään lomautusjaksoon työpäiviä ja vapaapäiviä samassa suhteessa. Lomautettujen viranhaltijoiden virantoimitus ei ole lomautusaikana ollut edellä mainitun lu vun 1 :n soveltamisohjeessa tarkoitetulla tavoin keskeytynyt esimerkiksi virkavapaan tai vuosiloman johdosta, minkä vuoksi Lempäälän kunnassa toteutetut lomautukset eivät ole soveltamisohjeen vastaisia tälläkään perusteella. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain soveltaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 oikeuttaa, laissa mainituin edellytyksin, työn antajan lomauttamaan viranhaltijan siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija on virantoimituksessa myös muun muassa virkaehtosopimuksen mukaisina tai muina lepopäivinään. Lempäälän kunnan lomautettujen viranhaltijoiden virantoimitus ei olisi ilman lomautusta ollut keskeytyneenä lomautusaikaan sisältyneiden arkipyhien tai lauantain aikana. Lomautusaikaan voi sisältyä ja käytännössä eri lomautustilanteissa on sisältynytkin sekä työpäiviä ja vapaapäiviä. Laki tai virkaehtosopimus eivät määrää siitä, mikä tulee olla työpäivien ja vapaapäivien välinen suhde lomautuksen aikana. Hallintolaki ei ole ollut voimassa siihen aikaan, kun nyt kysymyksessä olevista sopimusmääräyksistä on sovittu, joten hallintolain mukainen suhteellisuusperiaate ei ole voinut olla esillä asianosaisten välisissä neuvotteluissa. KVTES:iin osalliset eivät ole sopineet lo mautusten kohdalla noudatettavasta suhteellisuusperiaatteesta. Lempäälän kunnalla on ollut oikeus lomauttaa virantoimituksessa olleet viranhaltijat ajanjaksolle , joka on sisältänyt arkipyhäpäiviä ja pyhäpäiviä. Lomautuksen toteuttaminen Kunnan toiminta on lomautuspäätöstä tehtäessä ja lomautuksia toteutettaessa ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Toteutuneiden lomautusten avulla työnantajalla on ollut mahdollisuus saada

6 välttämättömiksi katsomansa säästöt palkkamenoissa. Kunta on lähtenyt siitä, että henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti talouden tasapainotuksessa. Koska kunta ensisijaisesti tavoittelee kuntalaisten palvelujen turvaamista, lomautus on toteutettu siten, että siitä on ollut vähiten häiriötä opetustoiminnalle, opiskelulle ja muulle palvelutoiminnalle. Lomautusjärjestelyissä on otettu huomioon muun muassa kunnan velvoitteet opetuksen ja sosiaalipalveluiden järjestämiseen. Lomautus on myös pyritty toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla. Oikeuskäytännön osalta viitataan ratkaisuun KHO 2009:33. Ratkaisu ja muukin asiaa koske va oikeuskäytäntö osoittavat sen, että peruskoulun opetushenkilöstä voidaan lomauttaa, mutta lomautuksen yhteydessä on tarkoin huolehdittava opetuksen osallistuvan oikeuksista opetussuunnitelman mukaiseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Lempäälän kunta on lomautuksen ajankohtaa määrätessään kiinnittänyt huomioita oppilaiden ja sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksiin sekä siihen, miten säästöt voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Lomautuksen toteutustapa ei ole myöskään ollut kohtuuton viranhaltijoita kohtaan. Lainsäädännössä ei ole edellytetty eikä myöskään voida edellyttää, että lomautuksia järjestettäessä samanaikaisesti kiinnitetään huomiota oppilaan oikeuksiin ja samalla lasketaan, että lomautettavien viranhaltijoiden lomautusajankohtana vapaapäivien ja työpäivien määrän tulisi olla laskennallisessa suhteessa toisiinsa. Lomautuksen ajankohdassa on tarkastelun kohteena olevan ajanjakson kohdalla voitu huo mioida muun muassa perusopetuksen turvaaminen sekä oppilaiden turvallisuus mahdollisimman hyvin. Opettajien lomautus ja koulutyön keskeytys Työtuomioistuimen ratkaisun TT 1994/28 ja sen johdosta annetun KT:n yleiskirjeen 12/1994 mukaisesti opettajia ei voida lomauttaa koulutyön keskeytyksen aikana. Viitatussa Kuntatyönantaja-lehden artikkelissa on tuotu esiin, että kesäaikana ei voida lomauttaa. Lehdessä on edellä mainittuun työtuomioistuinratkaisuun ja KT:n yleiskirjeeseen viitaten todettu, että opettajia ei voida virkaehtosopimuksen määräyksiä rikkomatta lomauttaa koulun loma-aikana. Koulutyö on keskeytynyt kesäaikana, minkä vuoksi lehtiartikkelissa muistutetaan siitä, ettei kesäaikana voida lomauttaa. Koulutyö ei ole keskeytyneenä esimerkiksi niinä päivinä, jotka on virkaehtosopimuksessa sovittu opettajien työpäiviksi (muun muassa vesopäivät), joiden aikana voidaan lomauttaa. Koulutyö ei myöskään ole keskeytyneenä, jos kyseessä on arkipyhän tai viikonlopun päivät, jotka eivät muutenkaan olisi koulupäiviä tai opettajille työpäiviä. Tällainen on esimerkiksi tarkastelun kohteena olevana ajanjakso , minkä vuoksi myös tuona ajankohtana on voinut lomauttaa. Perusopetuksessa opetuksen ja työaikojen suunnittelu perustuu perusopetuslain ja perusope tusasetuksen määräyksiin. Kunta koulutuksen järjestäjänä päättää perusopetuslaissa ja perusopetusasetuksessa säädettyyn perustuen koulun työpäivien sijoittamisen ja siten myös koulun loma -ajoista. Perusopetuslaissa säädetään kesäkeskeytyksen alkamisajankohdasta (ks. POL 23 ), mutta muilta osin koulutyön järjestäminen työ- ja loma-aikojen osalta perustuu kunnan omiin päätöksiin. Koulutyön keskeytyksen merkityssisältöä ei ole määritelty perusopetuslaissa tai asetuksessa. Koulutyön keskeytysaikaa ei määritellä myöskään opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Koulutyön työpäivät ja loma-ajat määräytyvät sen mukaan, mitä kunta on päättänyt kunnan koulujen työ- ja loma-ajoista. Koulutyön loma-aika voi sisältää myös päiviä, jotka muuten olisivat koulutyöpäiviä. Lempäälän sivistyslautakunta on pöytäkirjalla päättänyt koulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuodelle Ajanjaksolle ei ole vahvistettu loma-aikaa eikä koulutyön keskeytysaikaa. Ajanjakso on koulun työaikaa, joka sisältää pääsiäisen arkipyhät. Lempäälän kunta ei lomauttanut opettajia koulutyön keskeytysaikana. Lomautusaikaan sisältyi tavallisia koulupäiviä (to, ti), arkipyhäpäiviä (pe ja ma) ja viikkovapaapäiviä (la ja su). Lempäälän kunta on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan kunnat ovat lomauttaneet opetta jia muina aikoina kuin koulun lomaaikana eli esimerkiksi viikonloppuna, kunhan lomautus ei ala tai pääty vapaapäivinä eli esimerkiksi lauantaina tai sunnuntaina. Opettajat voidaan lomauttaa siten, että lomautusjaksoon sisältyy viikkovapaapäiviä ja arki pyhiä, sekä siten, että opettajat voivat huolehtia omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Lomautuksia myös

7 käytännössä toteutetaan, on toteutettu ja voidaan toteuttaa siten, että lomautusajanjaksoon sisältyvät vapaapäivät ovat olleet lomautusaikaa, esimerkiksi lomauttamalla opettajia perjantaista maanantaihin. Virkaehtosopimusmääräysten rikkominen Lempäälän kunta on menetellyt virkaehtosopimuksen mukaisesti lomauttaessaan kanteessa mainitut viranhaltijat. Näin ollen ei myöskään Kunnallinen työmarkkinalaitos ole laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. Virkaehtosopimuksen lomauttamista koskeva määräys on tulkinnanvarainen. Kunnalli sella työmarkkinalaitoksella ja Lempäälän kunnalla on ollut perusteet tulkita sopimusmää räystä siten kuin sitä on tulkittu. Esitetyt hyvityssakkovaatimukset tulee siten hylätä. TODISTELU Kantajan kirjalliset todisteet 1. Kuntatyönantaja 1/2004, artikkeli "Perusopetuksen opettajan lomautus", kohta "Lomaut taminen opetustehtävissä" 2. Kuntatyönantaja 2/2009, s. 28 artikkeli "Lomauttaminen opetustehtävissä" 3. OAJ ry:n luottamusmiestiedotteen 2/98, liite "Kunnallisen viranhaltijan lomaut taminen", s. 5 ja 6 Vastaajan kirjalliset todisteet Kantajien todisteet 1 ja 2 3. Yleiskirje A12/1994 Kantajan henkilötodistelu 1. Entinen puheenjohtaja G 2. Neuvottelujohtaja H Vastaajan henkilötodistelu 1. Henkilöstöpäällikkö I 2. J 3. Neuvottelupäällikkö K TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU Perustelut Näyttö Opettajien Ammattijärjestön entinen puheenjohtaja G on kertonut olleensa neuvottelemassa tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä opettajien lomautuskysymyksestä ja lomautusmääräyksen soveltamisohjeesta. Työnantajapuoli oli vaatinut lakia lomauttamisesta, minkä myötä ammattijärjestössä heräsi pelko, että opettajia voitaisiin lomauttaa myös koulun loma-aikoina. Akava oli sitonut mukaantulonsa tulopoliittiseen sopimukseen opettajien lomautuskysymyksen ratkaisemiseen järjestöä tyydyttävällä tavalla. Työnantajapuolen kanssa oli päästy yksimielisyyteen sopimuksen tarkoituksesta ja sen tulkinnasta eikä työnantajan edustajalle ollut jäänyt mitään epäselvää. G oli vielä myöhemmin neuvottelussa toistanut järjestön tulkinnan, ja työnantajapuolelle oli ilmoitettu, että ellei tätä selvää tulkintaa kiistettäisi, se tulisi osapuolia sitovaksi tulkinnaksi. Työnantajapuoli ei kiistänyt tulkinnan lähtökohtana olevan, että opettajat

8 lomautettiin työstä ja opettajia ei lomauteta koulun loma-aikoina. Loma-ajoista ei ollut epäselvyyttä. Niihin kuuluivat kesäloma, joululoma, urheiluloma ja pääsiäisloma. Näistä ollut missään vaiheessa erimielisyyttä. Soveltamisohjeessa oli myös todettu näin. Virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä lomautus sen sijaan oli mahdollista toteuttaa. G muisti tapahtumat hyvin, koska asia oli opettajien kannalta tärkeä ja hän halusi tarkasti valvoa, mitä sovittiin. Neuvottelujohtaja H on kertonut, että opettajia oli lomautettu melko runsaasti 90 -luvun puolivälistä alkaen. Lomautukset on pääsääntöisesti toteutettu yhdenjaksoisesti viikon jaksossa. H oli todennäköisesti ollut laatimassa muistiota lomautuksesta (kantajan kirjallinen todiste 3). Lomautuksen ajankohtaa koskeva asia oli ollut Opettajien Ammattijärjestölle keskeinen ja sitä oli korostettu kaikissa ohjeissa. Osapuolilla oli ollut työtuomioistuimen tuomion TT: jälkeen yhtenevä näkemys siitä, mitä tuomio tarkoitti, eli, että opettajia ei vastaisuudessa lomauteta koulun lomapäivinä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistuksessa toisenlaista tulkintaa ei tullut esiin, vaan asiasta vallitsi yksimielisyys. Jossain vaiheessa oli keskusteltu VESO-päivistä. Opetuspäivät ja VESO-päivät olivat työtä, ja niistä oli mahdollista lomauttaa, muuten ei. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa ei ollut H:n muistin mukaan ollut erimielisyyttä tästä tulkinnasta. Toimistopäällikkö, entinen henkilöstöpäällikkö I on kertonut, että kunnanhallitus päätti lomautuksista ja ohjeistuksena oli, että ne pitäisi toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja palvelutu otantoa haittaamattomalla tavalla sekä niin, että lomautukseen sisältyisivät viikonlopun päivät. Kunnan lakisääteiset tehtävät piti täyttää, joten lomautuksia sai olla mahdollisimman vähän työpäivillä. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta oli päädytty 8 työpäivään, koska viikonlopulta ei maksettu palkkaa, ja lomautuksen vaikutus oli samansuuruinen kuin kuukausipalkkalaisilla. Varatuomari J on kertonut kuuluneensa kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimikuntaan ja olleensa neuvottelemassa opettajien lomauttamisista. Niiden yhteydessä oli puhetta myös arkipyhistä. Pääsiäinen oli koulun loma-aikaa ainakin vielä 1990-luvun lopulla. Tavoitteena oli, että lomautuksista aiheutui mahdollisimman vähän haittaa työlle. Työtuomioistuimen tuomion myötä ei tullut suuria muutoksia. Virallista ohjetta lomauttamisesta arkipyhien yhteydessä ei ollut. Suhteellisuusperiaatteesta J ei muistanut keskustellun. Säästämistarve oli ollut pakottava, mutta samaan aikaan oli turvattava toiminnot. Kaikki ymmärsivät, että koulutyön keskeytys oli hankalaa. J ei ollut mukana tulopoliittisten neuvottelujen yhteydessä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen viimeksi soveltamisohjeesta käydyissä neuvotteluissa Smolnassa. Työtuomioistuimen tuomio ja uudet ohjeet (vastaajan todiste 3) oli lähetett y tiedoksi kunnanhallituksille ja kuntayhtymille. Neuvottelupäällikkö K on kertonut, että koska kyseiselle ajankohdalle ei ollut vahvistettu koulun loma - aikaa, opetus ei ole ollut keskeytyneenä. Lomautus oli alkanut työpäivänä ja päättynyt työpäivänä. Asia ssa oli otettu huomioon oppilaiden oikeudet ja kunnan laissa säädetyt vastuut. K ei ollut tietoinen, oliko lomautuksia aiemmin ajoitettu arkipyhäpäiville. Loma-aika tarkoitti koulun loma-aikaa, josta laissa nyttemmin ei ollut säädetty muuta, kuin milloin koulutyö päättyi. Koulutuksen järjestäjä määritteli ja vahvisti loma-ajat. Lehdissä tai yleiskirjeissä ei ollut otettu kantaa siihen, voitiinko lomautus toteuttaa arkipyhien yhteydessä. Niissä oli vain mainittu, milloin ei voitu lomauttaa. Viikonloppu oli m ainittu sen takia, että lomautus on aloitettava työpäivänä ja päätettävä työpäivänä. Näytön arviointi ja johtopäätökset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan sopimuksen osana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on lain 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Soveltamisohjeen mukaan viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Opettajien lomauttamisesta Työtuomioistuin on aiemmin antamallaan tuomiolla TT: todennut, että opettajien lomautus voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Näin ollen ratkaistavaksi jää, onko kyseessä oleva, pääsiäisaikaan sijoittuva lomautus toteutettu opetustyön keskeytyksenä.

9 G, joka on ollut läsnä sopimusneuvotteluissa, on yksityiskohtaisesti kertonut osapuolten kesken sovitun, että opettajien lomautus ei ollut mahdollista koulutyön keskeytysaikana. Koulutyön keskeytysaikoja olivat tuossa yhteydessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien taholta yksimielisesti käsitetty olleen kesäloma, joululoma, urheiluloma ja pääsiäisloma. Koulun loma-ajat ovat olleet vakiintuneet ja niistä oli erikseen keskusteltu soveltamisohjeesta neuvoteltaessa. Soveltamisohjeen teksti on hyväksytty työnantajien neuvotteluedustajien taholta, minkä jälkeen tulkinnasta on vielä varmistuttu suullisesti. G:n kertomusta tukee osaltaan H:n kertoma siitä, että työtuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen tulkinta edelleen vahvistui niin, että osapuolten välillä vallitsi yksimielisyys siitä, ettei opettajia voitu lomauttaa vastaisuudessa koulun lomapäivinä. Myös kuntatyönantajat KT on ohjeistanut opettajien lomauttamisessa, ettei opettajia voida lomauttaa kesäaikana tai muunakaan koulun loma-aikana. (kantajan todiste 1) Arvioinnissa ei voida antaa työehtosopimuksen osapuolten tarkoituksen sivuuttavaa merkitystä kunnan taloudelle ja sen palveluiden tuotannolle tai sille, miten kunta koulutuksen järjestäjänä on päättänyt koulun työpäivien sijoittamisen, mihin seikkoihin Lempäälän kunta on asiassa vedonnut. Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo osapuolten yhteisenä tarkoituksena olleen, että virka - ja työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan niin, että pääsiäinen on ollut opetustyön kes keytysaikaa. Työtuomioistuimessa kuulluista henkilöistä kukaan ei ole muistanut, että lomautuksia olisi toteutettu niin sanottujen arkipyhien yhteydessä. Kirjallisista todisteista ei myöskään ilmene vastaajan esittämää tulkintaa tukevia seikkoja. Väitetyn tulkinnan ei näin ollen ole näytetty vakiintuneen tai hyväksytyn käytännössäkään virkaehtosopimuksen solmimisen jälkeen. Työtuomioistuin katsoo, että kysymyksessä oleva Lempäälän kunnan pääsiäisenä toteuttama lomautus on toimeenpantu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten vastaisesti. Suhteellisuusperiaate Kantajat ovat lisäksi vedonneet hallinnolliseen suhteellisuusperiaatteeseen sekä opettajien että sosiaalityöntekijöiden osalta. Selvitystä virkaehtosopimuksen tarkoituksesta ja tulkinnasta sosiaalityöntekijöiden osalta ei ole esitetty. Suhteellisuusperiaatteen keskeinen sisältö on, että viranomaisen toiminta on mitoitettava oikein. Suhteellisuusperiaatteen mukaan viranomaisen toimien on oltava asianmukaisia, tarpeellisia ja oikei n mitoitettuja suhteessa perusteltuun tavoitteeseen. Viranomainen ei saa ryhtyä toimiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan asianosaiselle tarpeetonta haittaa. Toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden ja niistä on valittava vähiten rajoittava tai oikeuksiin puuttuva. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lomauttaminen on poikkeuksellinen toimenpide ja sen konkreettisessa toteuttamisessa tulee suhteellisuusperiaatteen mukaan mahdollisesti käytettävissä olevan keinovalikoiman puitteissa valita toteuttamistapa, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetulle. Lomauttaminen on suhteutettava virkamiehen työtehtäviin ja virkavelvollisuuksiin siten, että virkamiestä ei voida lomauttaa pelkästään silloin, kun hänen työtehtävänsä ovat pienimmillään. Kuten edellä on todettu, lomauttamista ei ole myöskään vakiintuneen käytännön mukaan toteutettu näin. Vaikka lomautusta ei ole määrätty alkamaan tai päättymään sellaisena päivänä, joka normaalisti olisi ollut viranhaltijan vapaapäivä, toteutettuun lomautukseen on sisältynyt neljä vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Lomautus on tosiasiassa toteutettu ajanjaksona, jolla virkamiehen työtehtävät ovat olleet vähäisimmillään pääsiäispyhien johdosta. Työtuomioistuin katsoo kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 30 :ään sisältyvän suhteellisuusperiaatteen myös puoltavan sitä, ettei lomautusta voida toteuttaa kuten tässä asiassa on tapahtunut, vaan suhteuttaen virantoimituksen ja palkanmaksun keskeytykset periaatteen mukaisesti toisiinsa. Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo, että lomautus on toteutettu suhteellisuusperiaatteen vastaisesti, ja kanne on hyväksyttävä myös sosiaalityöntekijöiden osalta. Tieten rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönti

10 Lempäälän kunta on ollut lomautusta sijoittaessaan tietoinen työtuomioistuimen aiemmin antamasta, edellä mainitusta ratkaisusta ja virkaehtosopimuksen lomauttamista koskevan määräyksen tulkinnasta sekä Kuntatyönantajien ohjeistuksesta opettajien lomautuksiin liittyen. Siitä huolimatta opett ajien lomautus on toteutettu opetuksen keskeytysaikana. Ratkaisua on pidettävä työehtosopimuksen tietensä rikkomisena, josta seuraa hyvityssakkovastuu. Kunnallinen työmarkkinalaitos on saanut tiedon menettelystä eikä se ole ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen olisi pitänyt oikaista kunnan virheellinen toiminta, joten sen on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa asiassa. Työtuomioistuin toteaa sitä vastoin sosiaalityöntekijöiden osalta, kun varsinaiseen sopimusmääräykseen ei heidän osaltaan ole vedottu, tilanteen olleen epäselvempi ja tulkinnanvarainen, mikä on otettu huomioon hyvityssakon määrää arvioitaessa muiden työehtosopimuslain 10 :ssä mainittujen seikkojen ohella. Oikeudenkäyntikulut Asia on ratkaistu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n hyväksi. Lempäälän kunta ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat siten työtuomioistuimesta annetun lain 33 a :n nojalla velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut asiassa. Vastaajat ovat myöntäneet oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään. Tuomiolauselma Työtuomioistuin vahvistaa, että Lempäälän kunta on rikkonut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen viranhaltijan lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan opettajat A:n, B:n, C:n ja D:n sekä sosiaalityöntekijät E:n ja F:n pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä Työtuomioistuin tuomitsee Lempäälän kunnan maksamaan kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n nojalla virkaehtosopimuksen tieten rikkomisesta hyvityssakkoa euroa sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen virkaehtosopimuslain 11 ja 20 :n nojalla valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoa euroa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle, Kunta - alan unioni ry:lle, Tekniikka ja Terveys KTN ry:lle ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:lle. Työtuomioistuin velvoittaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan yhteisvastuullisesti korvaamaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n oikeudenkäyntikulut ,20 eurolla, mille määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä. Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Ruikka puheenjohtajana sekä Siitonen, Vainio, Pärssinen, Schön ja Huuki jäseninä. Sihteeri on ollut Kurtto. Tuomio on yksimielinen.

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus

- ei ole pidetty lainvastaisena, että lomautettu menettää enemmän palkkaa kuin säästövapaata ottava, kun tehty paikallinen sopimus MUUTOKSENHAKUPROSESSIT lyhyesti A4, jonka perässä tapaukset tarkemmin: HAO ja KHO taso: Lomauttamista ei ole lainsäädännössä kielletty, joten se ei ole lain vastaista. Viranhaltijan ja työntekijän viranhaltijalaki

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5.

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5. Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 5 Taustaa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Lisätiedot

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA 1 Sisällys Pääsopijajärjestöjen yhteistyö henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskevissa

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kuntatyönantajille Opas kuntatyönantajille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2009 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu

Lisätiedot

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 1 / 29 4.10.2013 Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU... 4 2. PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE... 5 3. OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys.

Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen sopimuksen liitteen 1 kohdassa 1.8 tarkoitettu juridiikkaselvitys. Selvitys voimassa olevista taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomis- ja lomauttamisperusteista sekä uudelleensijoittamis- ja uudelleenkouluttamisvelvollisuudesta Vuosille 2005 2007 vahvistetun tulopoliittisen

Lisätiedot

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta

Roikkolomautuksesta. Hanna Kurtto. 1. Johdanto. 1.1. Yleistä lomauttamisesta Hanna Kurtto Roikkolomautuksesta 1. Johdanto 1.1. Yleistä lomauttamisesta Työsopimuslain 5 luvun 1 :n 1 momentin mukaan lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen tai hänen aloitteestaan tehtävään

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen

MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA. Tekstin koonnut Mari Lehtinen MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMINEN KUNTA-ALALLA Tekstin koonnut Mari Lehtinen 1 Koonnut Mari Lehtinen, lakimies, Tehy ry Määräaikaisten vakinaistaminen kunta-alalla. ISBN 951-9172-44-0 Painopaikka: Multiprint

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA

TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA TESSIN JA LAIN EROAVUUKSIA * Juha Väkimies Siikaranta-opisto Työelämän asiantuntija 10 huhtikuu 2008 Sisältö Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 1. Työehtosopimus 2 2.1. Yleissitovuuden vahvistaminen 2 2.2.

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry

Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen. Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017. Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehy ry:n välinen Työehtosopimus 1.2.2014 31.1.2017 Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry Sisältö 1 Sopimuksen soveltamisala... 5 2 Työsuhteen alkaminen... 5

Lisätiedot

TEM raportteja 33/2013

TEM raportteja 33/2013 TEM raportteja 33/2013 Nollatyösopimukset - työoikeudellinen selvitys Työryhmän jäsenet: Susanna Siitonen, TEM (pj) Anne-Mari Mäkinen, TEM (siht.) Juha Ojala, PAM ry Erkki Rantamaa, SEL ry Inka Douglas,

Lisätiedot

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym.

As Oy Kalkunkartano c/o AA Jarkko Lehtokannas, Asianajotoimisto Tempo Oy Hämeenkatu 15 B 5. Velkomus, palvelussopimus ym. 1 PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 14/37934 2. osasto Käräjätuomari Pertti Tuominen Käräjätuomari Jorma Huuhtanen Käräjänotaari Jaakko Mäkelä 21.11.2014 L 13/34243 Kantaja Vastaaja Asia Kalkun Lämpö Oy c/o

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNAL- LINEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.3.2016

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001

IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001 JORMA RUSANEN IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 Irtisanomissuojasopimus 2001-1 2 - Irtisanomissuojasopimus 2001 Saatteeksi Tämä kirja on tarkoitettu käytännön oppaaksi liittojen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014 Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen Liitto JHL ry:n välinen HENKILÖKOHTAISIA AVUSTAJIA KOSKEVA VALTAKUNNALLI- NEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.5.2012 31.5.2014

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS

SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TYÖEHTOSOPIMUS 1 Sopimuksen soveltamisala...5 2 Yleisiä määräyksiä...6 3 Järjestäytymisoikeus...6 4 Työsuhde...7 5 Irtisanominen ja lomauttaminen...7 6 Palkkaus...7 7 Sairausajan palkka...10

Lisätiedot

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009

Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt. KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt KVTES-työryhmän määräaikaisten palvelussuhteiden käyttöä koskeva muistio, lokakuu 2009 Määräaikaiset palvelussuhteet ja hyvät käytännöt Muistioon on koottu

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus

TTES. Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 2010 2011 Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja Yleinen osa Työaika Palkkaus Kustannusten

Lisätiedot

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä

Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Opas määräaikaisten työsopimusten käytöstä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n C-sarja Tekstit: Päivi Ahonen ja Keijo Karhumaa Ulkoasu: Leena Nätti ISBN 952-9668-53-8 ISSN 1796-2978 Paino: Kirjapaino

Lisätiedot