TT: Antopäivä Diaarinumero R 112/12. Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TT:2013-93. Antopäivä 12.6.2013. Diaarinumero R 112/12. Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta"

Transkriptio

1 TT: Antopäivä Diaarinumero R 112/12 Lomautus Lomautusmenettely Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen Virkaehtosopimuksen tulkinta Kysymys siitä, oliko kunta voinut lomauttaa viranhaltijat siten, että lomautusaikaan sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Lomautus oli kohdistettu pääsiäiselle ja enimmältä osin viranhaltijoiden palkallisille vapaapäiville. Työtuomioistuin oli aiemmin ratkaisussaan TT: todennut, että opettajien lomautus voitiin toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Työtuomioistuin katsoi työehtosopimusten osapuolten yhteisenä tarkoituksena olleen, että virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan niin, että pääsiäinen on ollut opetustyön keskeytysaikaa. Lomautusta arvioitiin myös hall intooikeudellisen suhteellisuusperiaatteen mukaan. Kunnan katsottiin ratkaisullaan rikkoneen tietensä työehtosopimusta ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa asiassa. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 93 KANTAJAT Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry unta-alan unioni ry Tekniikka ja Terveys KTN ry Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry VASTAAJAT Kunnallinen työmarkkinalaitos Lempäälän kunta ASIA Virkaehtosopimuksen tieten rikkominen KÄSITTELY TYÖTUOMIOISTUIMESSA Suullinen valmistelu Pääkäsittely TYÖEHTOSOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ( ) lomauttamista, osa-aikaistamista ja palvelussuhteen päättymistä koskevan VIII luvun 1 :ssä on seuraavat viranhaltijan lomauttamista koskevat määräykset:

2 1 mom. Viranhaltijan lomauttaminen määräytyy kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) lomauttamista koskevien säännösten (omaksumismääräys), työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) säännösten (viittausmääräys) ja tämän luvun 2 :n määräysten mukaisesti. Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa kuitenkin vain, jos virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään kuusi kuukautta. Soveltamisohje Mm. kustannusten pakottava vähentämistarve kunnassa tai kuntayhtymässä taikka sen kyseisessä toimintayksikössä voi olla määräaikaisen tai toistaiseksi tapahtuvan lomautuksen perusteena. Viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Lomautus ei siis voi tulla kysymykseen, jos virantoimitus on jo muulla perusteella keskeytynyt, esimerkiksi virkavapaan tai vuosiloman johdosta. Opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Tällöin ei sovelleta opetusalan virka- ja työehtosopimuksen yleisen osan 2 luvun 24 :ssä tarkoitettua 30 prosentin suuruista eikä muutakaan korvausta lisääntyneistä opetustehtävistä. Mikäli edellä tarkoitettua järjestelyä ei tarkoituksenmukaisella tavalla voida toteuttaa, on lomautuksen sijasta voitava suorittaa lomautusta vastaava säästö palkkausmenoista. Lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ASIAN TAUSTA JA ERIMIELISYYS Lempäälän kunnanhallitus päätti , että Lempäälän kunnan henkilöstö lomautetaan vuonna 2010 kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuvan kustannusten vähentämistarpeen vuoksi. Kunnanhallitus totesi, että lomautuksen perusteena on tarve saada aikaan lisäsäästöjä henkilöstömenoissa, koska vapaaehtoisilla palkattomilla virkavapailla tai työlomilla ei ole saavutettu tarvittavaa säästöä. Päätöksen mukaan työnantajan edellytykset tarjota työtä olivat kunnan taloudellisesta tilasta johtuen tilapäisesti vähentyneet ja tarkoituksena oli lomautuksilla sopeuttaa kunnan toiminta sen taloudellisiin edellytyksiin. Kuukausipalkkainen henkilöstö päätettiin lomauttaa 10 kalenteripäivän ajaksi ja tuntipalkkainen henkilöstö kahdeksan työpäivän ajaksi. Kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen sillä on ollut peruste lomautuksille. Lomautuksien toteuttamistavasta päätöksessä todettiin, että lomautukset tulee toteuttaa mah dollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla pääsääntöisesti siten, että viikonlopun vapaapäivät sisältyvät lomautukseen. Lomautukset päätettiin toteuttaa kokoaikaisena lomautuksena, mutta todettiin, että lomautus voidaan kuitenkin toteuttaa myös siten, että henkilö on lomautettuna osan työviikon päivistä. Osa-aikaiset työntekijät ja osa-aikaeläkeläiset päätettiin lomauttaa keskimääräisen viikkotyöajan suhteessa (esim. 10 pv/60 % => 6 työpäivää). Lempäälän kunnan sivistyslautakunta päätti , että opetushenkilöstön tarvittavat lo mautukset toteutetaan ensisijaisesti seuraavina ajanjaksoina: (2 koulupäivää), ( kunnan määräämä VESO-koulutuspäivä) ja ( kunnan määräämä VESO-koulutuspäivä, yksi koulupäivä). Sivistyslautakunnan tekemän päätöksen mukaisesti opettajat A, B, C ja D lomautettiin siten, että lomautus alkoi kiirastorstaina ja päättyi pääsiäismaanantain jälkeisenä tiistaina Lempäälän kunta ei ollut vahvistanut pääsiäiselle koulun loma-aikaa. Kunnanjohtaja päätti , että sosiaalityöntekijät E ja F lomautetaan samana ajanj aksona Viranhaltijoiden lomautuksen kestoaika oli kuusi kalenteripäivää, joista kaksi oli viranhalti joiden työpäiviä ja neljä palkallisia vapaapäiviä.

3 Asianosaisten välillä vallitsee erimielisyys siitä, onko Lempäälän kunta menetellyt KVTES:n vastaisesti lomauttaessaan viranhaltijoita siten, että lomautusaikaan sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja kaksi työpäivää. KANNE Vaatimukset Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry ovat vaatineet, että työtuomioistuin vahvistaa Lempäälän kunnan rikkoneen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen viranhaltijan lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan opettajat A:n, B:n, C:n ja D:n sekä sosiaalityöntekijät E:n ja F:n pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä , tuomitsee Lempäälän kunnan kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n mukaiseen hyvityssakkoon virkaehtosopimuksen tietensä rikkomisesta, tuomitsee Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n mukaiseen hyvityssakkoon saman lain 11 :n mukaisen valvontavelvollisuutensa laiminlyönnistä, sekä velvoittaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan yhteisvastuullisesti korvaamaan kantajien yhteiset oikeudenkäyntikulut korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua siitä, kun työtuomioistuimen tuomio asiassa on annettu. Perusteet KVTES:n VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan KVTES:n osana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oi keus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräa jaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on lain 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Lain 30 :n 2 momentin mukaan viranhaltija voidaan 1 momentissa mainitulla tavalla lo mauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai työnantajan tarpeisiin sopivaa koulutusta. KVTES:n viranhaltijan lomauttamista koskevan pykälän soveltamisohjeen mukaan viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että sekä virantoimitus että palkanmak su keskeytetään toistaiseksi virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa. Lomautusmääräyksen ratio on, että palvelussuhteen kumpikin osapuoli - niin työnantaja kuin viranhaltijakin - joutuu luopumaan väliaikaisesti omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Viranhaltija joutuu luopumaan velvollisuudestaan hoitaa virkatehtäviä saamaansa vastiketta vastaan ja työnan taja luopuu oikeudesta saada maksamaansa vastiketta vastaan viranhaltijan työpanos. Lempäälän kunnan on tullut kunnallisena viranomaisena noudattaa hallintolain 6 :ssä säädettyä suhteellisuusperiaatetta. KVTES:n osana noudatettavan viranhaltijalain lomautusta koskevan säännöksen sanamuo dosta "virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään" ilmenee yksiselitteisesti, että sekä viran toimitus että palkanmaksu ovat keskeytyneenä samanaikaisesti. Sanamuoto sisältää hallintolain suhteellisuusperiaatteen. Tällöin Lempäälän kunnan menettely merkitsee lomautusehdon sanamuodon sekä tarkoituksen kiertämistä. Lomautusjaksoon ( ) sisältyi neljä palkallista vapaapäivää ja vain kaksi työpäivää. Vaikka viranhaltijoiden lomautusta ei määrätty alkamaan tai päättymään sellaisena päivänä, joka normaalisti olisi ollut viranhaltijan vapaapäivä, tulee työnantajan muutoinkin järjestää lomautus siten, että

4 se kohtelee kummankin osapuolen velvoitteita tasapuolisesti ja suhteellisesti oikein. Vaikka lomautus toteutetaan kunnan tai sen toimintayksikön taloudelliseen tai tuotannolliseen syyhyn liittyvän tarpeen vuoksi, on työnantajan toteuttaessaan lomautuksen otettava huomioon myös viranhaltijan edut ja oikeudet. Suhteellisuusperiaatteen mukaista ei ole, että kunta viranomaisena yksipuolisella päätöksellä määrää viranhaltijan tilapäisen lomautusajan siten, että kunta itse saa hyväkseen kuutta kalenteripäivää vastaavan palkkasäästön, kun samanaikaisesti viranhaltija vapautuu vain kahta työpäivää koskevasta virantoimi - tuksesta. Oikeuskirjallisuuden mukaan viranomaisen on päättäessään lomautuksen toteuttamistavasta kiinnitettävä huomio myös virkamiehen etuihin. Lomautus on poikkeuksellinen toimenpide ja se on toimeenpantava tavalla, joka tuottaa mahdollisimman vähän haittaa virkamiehelle. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti lomauttaminen tulee käytettävissä olevan keinovalikoiman puitteissa toteuttaa tavalla, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetuille. KVTES:n viranhaltijan lomauttamista koskevan pykälän soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa tai päättyä sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä (viikkolepopäivä, viikon toinen vapaapäivä tai arkipyhä). Tällä soveltamisohjeen määräyksellä on pyritty toteuttamaan edellä todettua suhteellisuusperiaatetta ja sitä, että lomauttamisen konkreettinen toteuttaminen aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetulle. Lempäälän kunnan toteuttamassa lomautuksessa (neljä vapaapäivää ja kaksi työpäivää) lomauttamisen käsitteen sisäinen tasapaino on järkkynyt. Tällainen lomauttamistapa ei ole vir kaehtosopimuksen mukainen. Myös lomautusta koskeva vakiintunut soveltamiskäytäntö, jossa kuntatyönantajat ovat lomautuksissa noudattaneet suhteellisuusperiaatetta, osoittaa, että Lempäälän kunnan käyttä mä suhteellisuusperiaatteen vastainen menettely on vastoin sitä, mistä on sovittu. Vielä on kiinnitettävä huomiota KVTES:n soveltamisohjeen määräykseen, jonka mukaan opettajien lomautus voidaan toteuttaa opetustyön keskeytyksenä siten, että muut opettajat huolehtivat omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Työtuomioistuin on tuomiossaan TT 1994:28 todennut, että tätä kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisohjeen sanamuotoa ja tarkoitusta parhaiten vastaa tulkinta, jonka mukaan opettajien lomautus voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Lukuvuoden aikana on jaksoja, jolloin koulu- ja opetustyö on tosiasiallisesti keskeytyneenä. Näitä etukäteen tiedossa olevia keskeytysjaksoja ovat muun muassa syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloma. Myös Kuntatyönantajat KT on ohjeistanut Kuntatyönantaja-lehdessä käsitellessään lomauttamista opetustehtävissä, että "kesäaikana tai muunakaan koulun loma-aikana opettajia ei voida lomauttaa, ellei lomauteta toistaiseksi tai vähintään yhdeksi lukuvuodeksi (KT:n yleiskirje A12/1994)". Lisäksi molemmissa artikkeleissa on todettu, että lomauttaminen voidaan toteuttaa joko opettajatyöpäivinä (VESOpäivät) tai koulun työpäivinä. Lempäälän kunnan toimeenpaneman lomautuksen ensisijainen ajallinen kohdistamisperuste on ollut lomautuksen ajoittaminen pääsiäispyhien aikaan opetuksettomalle ajalle, joten opettajien lomautus on toimeenpantu KVTES:n määräysten vastaisesti eikä lomautusta ole toteutettu opetustyön keskeytyksenä. Myös kanteessa mainittujen sosiaalityöntekijöiden osalta toimeenpantu lomautus on ollut lo mautukseen liittyvän virantoimituksen ja palkanmaksun keskeyttämiseen kuuluvan suhteellisuusperiaatteen vastainen, koska lomautus on kohdistettu enimmältä osin viranhaltijoiden palkallisille vapaapäiville. Virkaehtosopimuksen tietensä rikkominen Lempäälän kunta on tiennyt tai sen olisi ainakin pitänyt tietää Kuntatyönantajien o hjeistuksesta ainakin opettajien lomautuksiin liittyen. Lempäälän kunta on siten tietensä rikkonut KVTES:n viranhaltijan lomautusta koskevia määräyksiä. Tätä tosiasiaa ei muuta se, että Kunnallinen työmarkkinalaitos on lomautuksen toimeenpa non jälkeen asettunut sille kannalle, ettei Lempäälän kunta ole toiminut KVTES:n määräysten vastaisesti.

5 Valvontavelvollisuuden laiminlyönti Kunnallinen työmarkkinalaitos on viimeistään ennen asiasta käytyjä paikallisneu votteluja saanut tiedon Lempäälän kunnan toimeenpanemasta pääsiäislomautuksesta. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen olisi viimeistään tuolloin tullut ohjeistaa Lempäälän kuntaa taannehtivasti peruuttamaan toimeenpanemansa lomautukset ja siirtämään ne toteutettavaksi toisena, virkaehtosopimuksen mukaisena ajankohtana. Koska Kunnallinen työmarkkinalaitos ei ole menetellyt näin, se on laiminlyönyt virkaehtosopimuslain mukaisen valvontavelvollisuutensa. VASTAUS Vastaus kannevaatimuksiin Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Lempäälän kunta ovat kiistäneet kanteen ja vaatineet sen hylkäämistä. Kunnallinen työmarkkinalaitos ja Lempäälän kunta ovat vaatineet Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n velvoittamista yhteisvastuullisesti korvaamaan Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan oikeudenkäyntikulut laillisine korkoineen. Kanteen kiistämisen perusteet Lomautusmääräykset Edelle jäljennetyn KVTES:n VII luvun 1 :n soveltamisohjeen mukaan lomautus ei voi alkaa sellaisena päivänä, joka olisi normaalisti viranhaltijan vapaapäivä. Soveltamisohjeen mukaisesti lomautus voi alkaa esimerkiksi torstaina ja päättyä tiistaina, jos mainitut päivät ovat viranhaltijoiden työpäiviä. L empäälän kunnassa toteutettu kanteessa tarkoitettu lomautus ei ole alkanut tai päättynyt sellaisena päivänä, joka olisi ollut normaalisti viranhaltijan vapaapäivä, vaan lomautus on alkanut ja päättynyt virkaehtosopimuksen soveltamisohjeen mukaisesti viranhaltijoiden työpäivänä. KVTES:n VIII luku ei sisällä määräyksiä siitä, mikä työpäivien ja vapaapäivien välinen suh de tulee lomautuksen aikana olla. Työnantaja ei soveltamisohjeen perusteella ole velvollinen sisällyttämään lomautusjaksoon työpäiviä ja vapaapäiviä samassa suhteessa. Lomautettujen viranhaltijoiden virantoimitus ei ole lomautusaikana ollut edellä mainitun lu vun 1 :n soveltamisohjeessa tarkoitetulla tavoin keskeytynyt esimerkiksi virkavapaan tai vuosiloman johdosta, minkä vuoksi Lempäälän kunnassa toteutetut lomautukset eivät ole soveltamisohjeen vastaisia tälläkään perusteella. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain soveltaminen Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 oikeuttaa, laissa mainituin edellytyksin, työn antajan lomauttamaan viranhaltijan siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi. Viranhaltija on virantoimituksessa myös muun muassa virkaehtosopimuksen mukaisina tai muina lepopäivinään. Lempäälän kunnan lomautettujen viranhaltijoiden virantoimitus ei olisi ilman lomautusta ollut keskeytyneenä lomautusaikaan sisältyneiden arkipyhien tai lauantain aikana. Lomautusaikaan voi sisältyä ja käytännössä eri lomautustilanteissa on sisältynytkin sekä työpäiviä ja vapaapäiviä. Laki tai virkaehtosopimus eivät määrää siitä, mikä tulee olla työpäivien ja vapaapäivien välinen suhde lomautuksen aikana. Hallintolaki ei ole ollut voimassa siihen aikaan, kun nyt kysymyksessä olevista sopimusmääräyksistä on sovittu, joten hallintolain mukainen suhteellisuusperiaate ei ole voinut olla esillä asianosaisten välisissä neuvotteluissa. KVTES:iin osalliset eivät ole sopineet lo mautusten kohdalla noudatettavasta suhteellisuusperiaatteesta. Lempäälän kunnalla on ollut oikeus lomauttaa virantoimituksessa olleet viranhaltijat ajanjaksolle , joka on sisältänyt arkipyhäpäiviä ja pyhäpäiviä. Lomautuksen toteuttaminen Kunnan toiminta on lomautuspäätöstä tehtäessä ja lomautuksia toteutettaessa ollut oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään. Toteutuneiden lomautusten avulla työnantajalla on ollut mahdollisuus saada

6 välttämättömiksi katsomansa säästöt palkkamenoissa. Kunta on lähtenyt siitä, että henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti talouden tasapainotuksessa. Koska kunta ensisijaisesti tavoittelee kuntalaisten palvelujen turvaamista, lomautus on toteutettu siten, että siitä on ollut vähiten häiriötä opetustoiminnalle, opiskelulle ja muulle palvelutoiminnalle. Lomautusjärjestelyissä on otettu huomioon muun muassa kunnan velvoitteet opetuksen ja sosiaalipalveluiden järjestämiseen. Lomautus on myös pyritty toteuttamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja toimintaa vähiten haittaavalla tavalla. Oikeuskäytännön osalta viitataan ratkaisuun KHO 2009:33. Ratkaisu ja muukin asiaa koske va oikeuskäytäntö osoittavat sen, että peruskoulun opetushenkilöstä voidaan lomauttaa, mutta lomautuksen yhteydessä on tarkoin huolehdittava opetuksen osallistuvan oikeuksista opetussuunnitelman mukaiseen ja turvalliseen opiskeluympäristöön. Lempäälän kunta on lomautuksen ajankohtaa määrätessään kiinnittänyt huomioita oppilaiden ja sosiaalitoimen asiakkaiden oikeuksiin sekä siihen, miten säästöt voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Lomautuksen toteutustapa ei ole myöskään ollut kohtuuton viranhaltijoita kohtaan. Lainsäädännössä ei ole edellytetty eikä myöskään voida edellyttää, että lomautuksia järjestettäessä samanaikaisesti kiinnitetään huomiota oppilaan oikeuksiin ja samalla lasketaan, että lomautettavien viranhaltijoiden lomautusajankohtana vapaapäivien ja työpäivien määrän tulisi olla laskennallisessa suhteessa toisiinsa. Lomautuksen ajankohdassa on tarkastelun kohteena olevan ajanjakson kohdalla voitu huo mioida muun muassa perusopetuksen turvaaminen sekä oppilaiden turvallisuus mahdollisimman hyvin. Opettajien lomautus ja koulutyön keskeytys Työtuomioistuimen ratkaisun TT 1994/28 ja sen johdosta annetun KT:n yleiskirjeen 12/1994 mukaisesti opettajia ei voida lomauttaa koulutyön keskeytyksen aikana. Viitatussa Kuntatyönantaja-lehden artikkelissa on tuotu esiin, että kesäaikana ei voida lomauttaa. Lehdessä on edellä mainittuun työtuomioistuinratkaisuun ja KT:n yleiskirjeeseen viitaten todettu, että opettajia ei voida virkaehtosopimuksen määräyksiä rikkomatta lomauttaa koulun loma-aikana. Koulutyö on keskeytynyt kesäaikana, minkä vuoksi lehtiartikkelissa muistutetaan siitä, ettei kesäaikana voida lomauttaa. Koulutyö ei ole keskeytyneenä esimerkiksi niinä päivinä, jotka on virkaehtosopimuksessa sovittu opettajien työpäiviksi (muun muassa vesopäivät), joiden aikana voidaan lomauttaa. Koulutyö ei myöskään ole keskeytyneenä, jos kyseessä on arkipyhän tai viikonlopun päivät, jotka eivät muutenkaan olisi koulupäiviä tai opettajille työpäiviä. Tällainen on esimerkiksi tarkastelun kohteena olevana ajanjakso , minkä vuoksi myös tuona ajankohtana on voinut lomauttaa. Perusopetuksessa opetuksen ja työaikojen suunnittelu perustuu perusopetuslain ja perusope tusasetuksen määräyksiin. Kunta koulutuksen järjestäjänä päättää perusopetuslaissa ja perusopetusasetuksessa säädettyyn perustuen koulun työpäivien sijoittamisen ja siten myös koulun loma -ajoista. Perusopetuslaissa säädetään kesäkeskeytyksen alkamisajankohdasta (ks. POL 23 ), mutta muilta osin koulutyön järjestäminen työ- ja loma-aikojen osalta perustuu kunnan omiin päätöksiin. Koulutyön keskeytyksen merkityssisältöä ei ole määritelty perusopetuslaissa tai asetuksessa. Koulutyön keskeytysaikaa ei määritellä myöskään opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa. Koulutyön työpäivät ja loma-ajat määräytyvät sen mukaan, mitä kunta on päättänyt kunnan koulujen työ- ja loma-ajoista. Koulutyön loma-aika voi sisältää myös päiviä, jotka muuten olisivat koulutyöpäiviä. Lempäälän sivistyslautakunta on pöytäkirjalla päättänyt koulujen työ- ja loma-ajoista lukuvuodelle Ajanjaksolle ei ole vahvistettu loma-aikaa eikä koulutyön keskeytysaikaa. Ajanjakso on koulun työaikaa, joka sisältää pääsiäisen arkipyhät. Lempäälän kunta ei lomauttanut opettajia koulutyön keskeytysaikana. Lomautusaikaan sisältyi tavallisia koulupäiviä (to, ti), arkipyhäpäiviä (pe ja ma) ja viikkovapaapäiviä (la ja su). Lempäälän kunta on noudattanut käytäntöä, jonka mukaan kunnat ovat lomauttaneet opetta jia muina aikoina kuin koulun lomaaikana eli esimerkiksi viikonloppuna, kunhan lomautus ei ala tai pääty vapaapäivinä eli esimerkiksi lauantaina tai sunnuntaina. Opettajat voidaan lomauttaa siten, että lomautusjaksoon sisältyy viikkovapaapäiviä ja arki pyhiä, sekä siten, että opettajat voivat huolehtia omien tuntiensa ohella lomautettujen opettajien tunneista. Lomautuksia myös

7 käytännössä toteutetaan, on toteutettu ja voidaan toteuttaa siten, että lomautusajanjaksoon sisältyvät vapaapäivät ovat olleet lomautusaikaa, esimerkiksi lomauttamalla opettajia perjantaista maanantaihin. Virkaehtosopimusmääräysten rikkominen Lempäälän kunta on menetellyt virkaehtosopimuksen mukaisesti lomauttaessaan kanteessa mainitut viranhaltijat. Näin ollen ei myöskään Kunnallinen työmarkkinalaitos ole laiminlyönyt valvontavelvollisuuttaan. Virkaehtosopimuksen lomauttamista koskeva määräys on tulkinnanvarainen. Kunnalli sella työmarkkinalaitoksella ja Lempäälän kunnalla on ollut perusteet tulkita sopimusmää räystä siten kuin sitä on tulkittu. Esitetyt hyvityssakkovaatimukset tulee siten hylätä. TODISTELU Kantajan kirjalliset todisteet 1. Kuntatyönantaja 1/2004, artikkeli "Perusopetuksen opettajan lomautus", kohta "Lomaut taminen opetustehtävissä" 2. Kuntatyönantaja 2/2009, s. 28 artikkeli "Lomauttaminen opetustehtävissä" 3. OAJ ry:n luottamusmiestiedotteen 2/98, liite "Kunnallisen viranhaltijan lomaut taminen", s. 5 ja 6 Vastaajan kirjalliset todisteet Kantajien todisteet 1 ja 2 3. Yleiskirje A12/1994 Kantajan henkilötodistelu 1. Entinen puheenjohtaja G 2. Neuvottelujohtaja H Vastaajan henkilötodistelu 1. Henkilöstöpäällikkö I 2. J 3. Neuvottelupäällikkö K TYÖTUOMIOISTUIMEN RATKAISU Perustelut Näyttö Opettajien Ammattijärjestön entinen puheenjohtaja G on kertonut olleensa neuvottelemassa tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä opettajien lomautuskysymyksestä ja lomautusmääräyksen soveltamisohjeesta. Työnantajapuoli oli vaatinut lakia lomauttamisesta, minkä myötä ammattijärjestössä heräsi pelko, että opettajia voitaisiin lomauttaa myös koulun loma-aikoina. Akava oli sitonut mukaantulonsa tulopoliittiseen sopimukseen opettajien lomautuskysymyksen ratkaisemiseen järjestöä tyydyttävällä tavalla. Työnantajapuolen kanssa oli päästy yksimielisyyteen sopimuksen tarkoituksesta ja sen tulkinnasta eikä työnantajan edustajalle ollut jäänyt mitään epäselvää. G oli vielä myöhemmin neuvottelussa toistanut järjestön tulkinnan, ja työnantajapuolelle oli ilmoitettu, että ellei tätä selvää tulkintaa kiistettäisi, se tulisi osapuolia sitovaksi tulkinnaksi. Työnantajapuoli ei kiistänyt tulkinnan lähtökohtana olevan, että opettajat

8 lomautettiin työstä ja opettajia ei lomauteta koulun loma-aikoina. Loma-ajoista ei ollut epäselvyyttä. Niihin kuuluivat kesäloma, joululoma, urheiluloma ja pääsiäisloma. Näistä ollut missään vaiheessa erimielisyyttä. Soveltamisohjeessa oli myös todettu näin. Virkaehtosopimuksen mukaisina koulutuspäivinä lomautus sen sijaan oli mahdollista toteuttaa. G muisti tapahtumat hyvin, koska asia oli opettajien kannalta tärkeä ja hän halusi tarkasti valvoa, mitä sovittiin. Neuvottelujohtaja H on kertonut, että opettajia oli lomautettu melko runsaasti 90 -luvun puolivälistä alkaen. Lomautukset on pääsääntöisesti toteutettu yhdenjaksoisesti viikon jaksossa. H oli todennäköisesti ollut laatimassa muistiota lomautuksesta (kantajan kirjallinen todiste 3). Lomautuksen ajankohtaa koskeva asia oli ollut Opettajien Ammattijärjestölle keskeinen ja sitä oli korostettu kaikissa ohjeissa. Osapuolilla oli ollut työtuomioistuimen tuomion TT: jälkeen yhtenevä näkemys siitä, mitä tuomio tarkoitti, eli, että opettajia ei vastaisuudessa lomauteta koulun lomapäivinä. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ohjeistuksessa toisenlaista tulkintaa ei tullut esiin, vaan asiasta vallitsi yksimielisyys. Jossain vaiheessa oli keskusteltu VESO-päivistä. Opetuspäivät ja VESO-päivät olivat työtä, ja niistä oli mahdollista lomauttaa, muuten ei. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa ei ollut H:n muistin mukaan ollut erimielisyyttä tästä tulkinnasta. Toimistopäällikkö, entinen henkilöstöpäällikkö I on kertonut, että kunnanhallitus päätti lomautuksista ja ohjeistuksena oli, että ne pitäisi toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella ja palvelutu otantoa haittaamattomalla tavalla sekä niin, että lomautukseen sisältyisivät viikonlopun päivät. Kunnan lakisääteiset tehtävät piti täyttää, joten lomautuksia sai olla mahdollisimman vähän työpäivillä. Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta oli päädytty 8 työpäivään, koska viikonlopulta ei maksettu palkkaa, ja lomautuksen vaikutus oli samansuuruinen kuin kuukausipalkkalaisilla. Varatuomari J on kertonut kuuluneensa kunnallisen työmarkkinalaitoksen toimikuntaan ja olleensa neuvottelemassa opettajien lomauttamisista. Niiden yhteydessä oli puhetta myös arkipyhistä. Pääsiäinen oli koulun loma-aikaa ainakin vielä 1990-luvun lopulla. Tavoitteena oli, että lomautuksista aiheutui mahdollisimman vähän haittaa työlle. Työtuomioistuimen tuomion myötä ei tullut suuria muutoksia. Virallista ohjetta lomauttamisesta arkipyhien yhteydessä ei ollut. Suhteellisuusperiaatteesta J ei muistanut keskustellun. Säästämistarve oli ollut pakottava, mutta samaan aikaan oli turvattava toiminnot. Kaikki ymmärsivät, että koulutyön keskeytys oli hankalaa. J ei ollut mukana tulopoliittisten neuvottelujen yhteydessä kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen viimeksi soveltamisohjeesta käydyissä neuvotteluissa Smolnassa. Työtuomioistuimen tuomio ja uudet ohjeet (vastaajan todiste 3) oli lähetett y tiedoksi kunnanhallituksille ja kuntayhtymille. Neuvottelupäällikkö K on kertonut, että koska kyseiselle ajankohdalle ei ollut vahvistettu koulun loma - aikaa, opetus ei ole ollut keskeytyneenä. Lomautus oli alkanut työpäivänä ja päättynyt työpäivänä. Asia ssa oli otettu huomioon oppilaiden oikeudet ja kunnan laissa säädetyt vastuut. K ei ollut tietoinen, oliko lomautuksia aiemmin ajoitettu arkipyhäpäiville. Loma-aika tarkoitti koulun loma-aikaa, josta laissa nyttemmin ei ollut säädetty muuta, kuin milloin koulutyö päättyi. Koulutuksen järjestäjä määritteli ja vahvisti loma-ajat. Lehdissä tai yleiskirjeissä ei ollut otettu kantaa siihen, voitiinko lomautus toteuttaa arkipyhien yhteydessä. Niissä oli vain mainittu, milloin ei voitu lomauttaa. Viikonloppu oli m ainittu sen takia, että lomautus on aloitettava työpäivänä ja päätettävä työpäivänä. Näytön arviointi ja johtopäätökset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen VIII luvun 1 :n mukaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain lomauttamista koskevia säännöksiä noudatetaan sopimuksen osana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 30 :n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi joko kokonaan tai osittain virkasuhteen muutoin pysyessä voimassa, jos työnantajalla on lain 37 :n mukainen peruste irtisanoa virkasuhde. Soveltamisohjeen mukaan viranhaltijoiden lomauttaminen merkitsee virantoimituksen palkatonta keskeyttämistä. Opettajien lomauttamisesta Työtuomioistuin on aiemmin antamallaan tuomiolla TT: todennut, että opettajien lomautus voidaan toteuttaa vain opetustyön keskeytyksenä. Näin ollen ratkaistavaksi jää, onko kyseessä oleva, pääsiäisaikaan sijoittuva lomautus toteutettu opetustyön keskeytyksenä.

9 G, joka on ollut läsnä sopimusneuvotteluissa, on yksityiskohtaisesti kertonut osapuolten kesken sovitun, että opettajien lomautus ei ollut mahdollista koulutyön keskeytysaikana. Koulutyön keskeytysaikoja olivat tuossa yhteydessä työntekijöiden ja työnantajan edustajien taholta yksimielisesti käsitetty olleen kesäloma, joululoma, urheiluloma ja pääsiäisloma. Koulun loma-ajat ovat olleet vakiintuneet ja niistä oli erikseen keskusteltu soveltamisohjeesta neuvoteltaessa. Soveltamisohjeen teksti on hyväksytty työnantajien neuvotteluedustajien taholta, minkä jälkeen tulkinnasta on vielä varmistuttu suullisesti. G:n kertomusta tukee osaltaan H:n kertoma siitä, että työtuomioistuimen tuomion antamisen jälkeen tulkinta edelleen vahvistui niin, että osapuolten välillä vallitsi yksimielisyys siitä, ettei opettajia voitu lomauttaa vastaisuudessa koulun lomapäivinä. Myös kuntatyönantajat KT on ohjeistanut opettajien lomauttamisessa, ettei opettajia voida lomauttaa kesäaikana tai muunakaan koulun loma-aikana. (kantajan todiste 1) Arvioinnissa ei voida antaa työehtosopimuksen osapuolten tarkoituksen sivuuttavaa merkitystä kunnan taloudelle ja sen palveluiden tuotannolle tai sille, miten kunta koulutuksen järjestäjänä on päättänyt koulun työpäivien sijoittamisen, mihin seikkoihin Lempäälän kunta on asiassa vedonnut. Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo osapuolten yhteisenä tarkoituksena olleen, että virka - ja työehtosopimuksen määräyksiä sovelletaan niin, että pääsiäinen on ollut opetustyön kes keytysaikaa. Työtuomioistuimessa kuulluista henkilöistä kukaan ei ole muistanut, että lomautuksia olisi toteutettu niin sanottujen arkipyhien yhteydessä. Kirjallisista todisteista ei myöskään ilmene vastaajan esittämää tulkintaa tukevia seikkoja. Väitetyn tulkinnan ei näin ollen ole näytetty vakiintuneen tai hyväksytyn käytännössäkään virkaehtosopimuksen solmimisen jälkeen. Työtuomioistuin katsoo, että kysymyksessä oleva Lempäälän kunnan pääsiäisenä toteuttama lomautus on toimeenpantu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten vastaisesti. Suhteellisuusperiaate Kantajat ovat lisäksi vedonneet hallinnolliseen suhteellisuusperiaatteeseen sekä opettajien että sosiaalityöntekijöiden osalta. Selvitystä virkaehtosopimuksen tarkoituksesta ja tulkinnasta sosiaalityöntekijöiden osalta ei ole esitetty. Suhteellisuusperiaatteen keskeinen sisältö on, että viranomaisen toiminta on mitoitettava oikein. Suhteellisuusperiaatteen mukaan viranomaisen toimien on oltava asianmukaisia, tarpeellisia ja oikei n mitoitettuja suhteessa perusteltuun tavoitteeseen. Viranomainen ei saa ryhtyä toimiin, jotka ovat omiaan aiheuttamaan asianosaiselle tarpeetonta haittaa. Toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden ja niistä on valittava vähiten rajoittava tai oikeuksiin puuttuva. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että lomauttaminen on poikkeuksellinen toimenpide ja sen konkreettisessa toteuttamisessa tulee suhteellisuusperiaatteen mukaan mahdollisesti käytettävissä olevan keinovalikoiman puitteissa valita toteuttamistapa, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa lomautetulle. Lomauttaminen on suhteutettava virkamiehen työtehtäviin ja virkavelvollisuuksiin siten, että virkamiestä ei voida lomauttaa pelkästään silloin, kun hänen työtehtävänsä ovat pienimmillään. Kuten edellä on todettu, lomauttamista ei ole myöskään vakiintuneen käytännön mukaan toteutettu näin. Vaikka lomautusta ei ole määrätty alkamaan tai päättymään sellaisena päivänä, joka normaalisti olisi ollut viranhaltijan vapaapäivä, toteutettuun lomautukseen on sisältynyt neljä vapaapäivää ja kaksi työpäivää. Lomautus on tosiasiassa toteutettu ajanjaksona, jolla virkamiehen työtehtävät ovat olleet vähäisimmillään pääsiäispyhien johdosta. Työtuomioistuin katsoo kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 30 :ään sisältyvän suhteellisuusperiaatteen myös puoltavan sitä, ettei lomautusta voida toteuttaa kuten tässä asiassa on tapahtunut, vaan suhteuttaen virantoimituksen ja palkanmaksun keskeytykset periaatteen mukaisesti toisiinsa. Edellä mainituilla perusteilla työtuomioistuin katsoo, että lomautus on toteutettu suhteellisuusperiaatteen vastaisesti, ja kanne on hyväksyttävä myös sosiaalityöntekijöiden osalta. Tieten rikkominen ja valvontavelvollisuuden laiminlyönti

10 Lempäälän kunta on ollut lomautusta sijoittaessaan tietoinen työtuomioistuimen aiemmin antamasta, edellä mainitusta ratkaisusta ja virkaehtosopimuksen lomauttamista koskevan määräyksen tulkinnasta sekä Kuntatyönantajien ohjeistuksesta opettajien lomautuksiin liittyen. Siitä huolimatta opett ajien lomautus on toteutettu opetuksen keskeytysaikana. Ratkaisua on pidettävä työehtosopimuksen tietensä rikkomisena, josta seuraa hyvityssakkovastuu. Kunnallinen työmarkkinalaitos on saanut tiedon menettelystä eikä se ole ryhtynyt asiassa toimenpiteisiin. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen olisi pitänyt oikaista kunnan virheellinen toiminta, joten sen on katsottava laiminlyöneen valvontavelvollisuutensa asiassa. Työtuomioistuin toteaa sitä vastoin sosiaalityöntekijöiden osalta, kun varsinaiseen sopimusmääräykseen ei heidän osaltaan ole vedottu, tilanteen olleen epäselvempi ja tulkinnanvarainen, mikä on otettu huomioon hyvityssakon määrää arvioitaessa muiden työehtosopimuslain 10 :ssä mainittujen seikkojen ohella. Oikeudenkäyntikulut Asia on ratkaistu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n hyväksi. Lempäälän kunta ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ovat siten työtuomioistuimesta annetun lain 33 a :n nojalla velvolliset yhteisvastuullisesti korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut asiassa. Vastaajat ovat myöntäneet oikeudenkäyntikuluvaatimuksen määrältään. Tuomiolauselma Työtuomioistuin vahvistaa, että Lempäälän kunta on rikkonut kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen viranhaltijan lomauttamista koskevia määräyksiä lomauttaessaan opettajat A:n, B:n, C:n ja D:n sekä sosiaalityöntekijät E:n ja F:n pääasiallisesti palkallisina vapaapäivinä Työtuomioistuin tuomitsee Lempäälän kunnan maksamaan kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 :n nojalla virkaehtosopimuksen tieten rikkomisesta hyvityssakkoa euroa sekä Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kunnallisen virkaehtosopimuslain 11 ja 20 :n nojalla valvontavelvollisuuden laiminlyönnistä hyvityssakkoa euroa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:lle, Kunta - alan unioni ry:lle, Tekniikka ja Terveys KTN ry:lle ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:lle. Työtuomioistuin velvoittaa Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja Lempäälän kunnan yhteisvastuullisesti korvaamaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n oikeudenkäyntikulut ,20 eurolla, mille määrälle on maksettava viivästyskorkoa korkolain 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut työtuomioistuimen tuomion antopäivästä. Asian ratkaisemiseen ovat osallistuneet Ruikka puheenjohtajana sekä Siitonen, Vainio, Pärssinen, Schön ja Huuki jäseninä. Sihteeri on ollut Kurtto. Tuomio on yksimielinen.

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014.

TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156. Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry. Suullinen valmistelu 7.10.2014. TYÖTUOMIOISTUIN TUOMIO Nro 156 Antopäivä Diaarinro 9.10.2014 R 118/14 KANTAJA VASTAAJA KUULTAVA ASIA Kunnallinen työmarkkinalaitos Kunta-alan koulutettu Hoitohenkilöstö KoHo ry Tehy ry Työrauhavelvollisuuden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Opetuslautakunta POL/4 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 4 Oikaisuvaatimus luokanopettajan virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-006724 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää kuntalain 89 :n

Lisätiedot

Talousarvioseminaari 27.10.2014

Talousarvioseminaari 27.10.2014 Talousarvioseminaari 27.10.2014 Henkilöstölomautus ja sen vaikutukset 27.10.2014 Henkilöstöpäällikkö Juhani Kerman 1 Lomauttaminen Lomautusperusteet ja lomautusmenettely on määritelty työsopimuslain (55/2001)

Lisätiedot

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet:

Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: Harkinnanvaraista virka- ja työvapaata myönnettäessä noudatettavat ohjeet: 1. Harkinnanvaraisen virka- tai työvapaan määritelmä ja myöntämisen yleiset edellytykset Harkinnanvaraisella virka- ja työvapaalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä

Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä Kunnanhallitus 83 21.03.2016 Oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan tekemästä päätöksestä, palkan takaisinperintä 97/01.02.00/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 83 Vt. henkilöstöjohtaja on päätöksellään 8.2.2016

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulopäivä 1.6.2017 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5.

Kunnanhallitus 5 13.01.2014. Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014. Kunnanhallitus 5. Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen lomautukset ja irtisanomiset 21/01.01.00/2014 Kunnanhallitus 5 Taustaa Laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6. Sivistyslautakunta 180 05.09.2013 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö / erityisopettaja Kaisu Piirron tekemä kunnallisvalitus sivistyslautakunnan päätöksestä 6.6.2013 148 513/01.01.03/2013 Sivla

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

1 Sopimuksen soveltamisala

1 Sopimuksen soveltamisala VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala 1 mom. Tässä

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen

Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 313/02.02.01/2013 110 Kaupunginhallituksen lausunto OAJ:n Raision paikallisyhdistys ry:n kunnallisvalitukseen Päätöshistoria Kaupunginhallitus 26.8.2013 306 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

MERENKULKUALAN ULKOMAAN-

MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIITE 4 MERENKULKUALAN ULKOMAAN- LIIKENTEEN SOPIMUS IRTISANOMISEN JA LOMAUTUKSEN PERUSTEISTA Allekirjoittaneet järjestöt ovat huomioon ottaen toisaalta välttämättömät pyrkimykset yritysten tuotannollisten

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun

2 Oikeus ryhmähenkivakuutusta vastaavaan taloudelliseen etuun 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 Kunnanhallitus 279 17.11.2014 Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 323/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 279 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.9.2014 211 aloittaa yhteistoimintamenettelyn,

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (5) OPETUSHENKILÖSTÖ JA VUOSILOMA Opetushenkilöstö jakautuu useampaan ryhmään sen mukaan minkälainen työaikajärjestelmä ryhmälle on sovittu. Seuraavassa käsitellään

Lisätiedot

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä

Sopimus koskee lomauttamista sekä toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämistä Kotimaan matkustaja-alusliikenteen työehtosopimus 1(5) LIITE 4 SUOMEN MATKUSTAJALAIVAYHDISTYKSEN JA SUOMEN MERIMIES-UNIONI SMU RY:N, SUOMEN LAIVANPÄÄLLYSTÖ- LIITON JA SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITON VÄLINEN

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 8/2016 liite 1 KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2017 (TS-17) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN Bulevardi 6, PL VALTIONEUVOSTO puh /2017

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN Bulevardi 6, PL VALTIONEUVOSTO puh /2017 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1472-17 Bulevardi 6, PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO puh. 09-645 593 25.8.2017 6/2017 Vuosilomalain mukaan työnantaja ei saa määrätä kolmea päivää tai sitä lyhyempää lomaa siten, että

Lisätiedot

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh ,

Valmistelija ja esittelijä: sivistysjohtaja Pekka Hirvonen, puh , KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirjanote 1 Perusopetuksen ja lukion lukuvuoden 2018-2019 työpäivät 19/12.00.01/2017 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 20.12.2017 109 Perusopetuslain 23 :n mukaan perusopetuksessa

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA

Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA Lasten ja nuorten lautakunta 81 28.07.2015 OIKAISUVAATIMUS/LAINE TEIJA Lasten ja nuorten lautakunta 28.07.2015 81 Lehtori Teija Laine on tehnyt oikaisuvaatimuksen vs. kasvatus- ja opetusjohtajan päätöksestä

Lisätiedot

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun:

1 mom. Viranhaltija/työntekijä, joka on ollut tämän sopimuksen tarkoittaman edun piirissä, lakkaa olemasta edun piirissä, kun: 1 VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNAN/KUNTAYHTYMÄN PALVELUKSESSA OLLEEN VIRANHALTIJAN/TYÖNTEKIJÄN KUOLTUA SUORITETTAVASTA RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA TALOUDELLISESTA EDUSTA 1 Sopimuksen soveltamisala

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA YLIOPISTOJEN YLEISEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet järjestöt ovat sopineet Yksityisen Opetusalan Liitto ry:n jäsenenä olevien yliopistojen palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

TYÖTUOMIOIST UIN T UO MIO Nro 139

TYÖTUOMIOIST UIN T UO MIO Nro 139 TYÖTUOMIOIST UIN T UO MIO Nro 139 Antopäivä Diaarinro 22.12.2015 R 143/14 KANTAJA Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo ry VASTAAJAT ASIA Kunnallinen työmarkkinalaitos Pohjois-Karjalan sairaanhoito

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ

YLITORNION KUNNAN LUOTTAMUSHENKI- LÖIDEN PALKKIO- SÄÄNTÖ Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa

Espoon kaupunki Pöytäkirja Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa 25.01.2017 Sivu 1 / 1 5585/2016 03.06.02 11 Selitys hallinto-oikeudelle opettajan määräaikaisia virkasuhteita koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Maarit Mäkäläinen,

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015

Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Uusi jaksotyö 1.6.2015 alkaen Muutosseminaarit 2015 Tehy, Edunvalvontatoimiala Muutoksia säännölliseen työaikaan Tasoittumisjakso Säännöllisen työajan tulee tasoittua kahden, kolmen taikka neljän viikon

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1

lomauttamismenettelystä ja 1omauttamisen vaikutuksista. Lomauttamisen syynä on yleensä menekkivaikeuksista tai muista tuotan- 1993 vp- HE 1 1993 vp- HE 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkolliskokouksen ehdotuksen mukaisesti kirkkolakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet

KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet KT Yleiskirjeen 7/2016 liite 1 1 (3) Paikallisen sopimisen edistämisen ohjeet Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat laatineet tämän yhteisen yleiskirjeen paikallisesta sopimisesta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 36/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 37/2012 8.6.2012 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, vahtimestari Virasto Korkeakoulu Korvausvaatimus Korkeakoulu on

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko.

Liitteessä 3 on esitetty henkilökohtaisen palkanosan taulukko. PÖYTÄKIRJA Työehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (TES: 331002) Tarkentava virkaehtosopimus STUK/ Pardia ja JHL (VES: 331052) Pöytäkirja Säteilyturvakeskuksen (STUK), Pardia ry:n ja JHL ry:n välisestä neuvottelusta,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99)

Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1368-2000 (15/99) Työneuvoston lausunto vuosilomalain ja työaikalain tulkinnasta. Lomakorvaus. Annettu Akava ry:n pyynnöstä 15 päivänä kesäkuuta 2000. Lausuntopyyntö Akava

Lisätiedot

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 71 25.02.2014 KUHMON KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN VUONNA 2014 KHALL 71 Lisätietoja antaa kaupunginjohtaja Eila Valtanen puh. 044 725 5220, talousjohtaja Eija Jansson puh. 044 725

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ IIN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 2.5.2017 Kunnanvaltuusto 15.5.2017 2 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje

KT Yleiskirjeen 15/2013 liite 3. TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje TTES:n muuttuneiden vuosilomamääräysten soveltamisohje Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) määräystä vuosiloman siirtämisestä työkyvyttömyyden vuoksi ja määräystä vuosilomapalkan

Lisätiedot

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1

KIERTOKIRJE 12/ sivu 1 17.11.2016 sivu 1 1. Loppu- ja alkuvuoden työaikajärjestelyt ja palkanmaksu 2. Huoltokorjaamoiden palvelusvuosilisä 3. Vuosilomien antaminen arkipyhäviikolla 1. LOPPU- JA ALKUVUODEN TYÖAIKAJÄRJESTELYT

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015

MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 1 Päivitetty ohje MYNÄMÄEN KUNTA Yhteistyötoimikunta 12.11.2015 Kh 7.12. 2015 POISSAOLOJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ JA PALKATTOMIEN VIRKAVAPAUKSIEN / TYÖLOMIEN MYÖNTÄMISESSÄ NOUDATETTAVAT PERIAATTEET 1. YLEISTÄ

Lisätiedot

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen

Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen ; Iiris Innanen Sivistyslautakunta 132 01.09.2016 Otto-oikeuden käyttäminen Kerimäen koulun ja lukion rehtorin päätökseen 4.8.2016 11; Iiris Innanen 433/05/052/2016 SL 132 Selostus: Sivistyslautakunta on päätöksellään

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt Voimaantulo 1.6.2017 1 SIIKAJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto on hyväksynyt: Voimaantulo: 1.6.2017 1

Lisätiedot

Lomauttaminen? Irtisanominen?

Lomauttaminen? Irtisanominen? Lomauttaminen? Irtisanominen? Minäkö? Millä perusteella? Miten siitä selviää? Mitä sen jälkeen? Luottamusmiesseminaari, Kirkon alat ry, 11.- 12.5.2016 1 Lomautuksen perusteet Esityksen sisällöstä Menettelytavat

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 2017 Voimaantulo 1.6.2017 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Palkkiosääntö 1 Liite Kvalt 17.12.2012 JOUTSAN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa Voimaantulo 1.1.2013 alkaen 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto 15.6.2009 112 Voimaantulopv 21.7.2009 (3 ja 6 ) Valtuusto 22.11.2010 124 Voimaantulopv 1.1.2011 (3 ja 6 ) Valtuusto 7.12.2010

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti.

4 mom. Lomapalkan ja lomarahan maksamisen ajankohta sekä kuolinpesälle maksettava lomakorvaus ja lomaraha määräytyy 117 :n mukaisesti. 109 Lomapalkkaa, lomakorvausta ja lomarahaa koskeva yleismääräys 1 mom. Virkapalkat/kuukausipalkat 2 mom. Tuntipalkat 1) Viranhaltijan/kuukausipalkkaisen työntekijän vuosilomapalkka määräytyy 110 :n mukaisesti,

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KOKKOLAN KAUPUNKI. Soveltamisala KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 hyväksymä Voimassa 1.1.2013 lukien Soveltamisala 1 Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ

ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ ULVILAN KAUPUNGIN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Valtuusto 29.5.2017 Voimaantulo: 1.6.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala... 1 2 Kokouspalkkiot... 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

VEHMAAN KUNTA. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö VEHMAAN KUNTA Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö Valtuuston 11.11.2013,.. hyväksymä. 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kvalt 5.6.2017 ( 48) Voimaantulo 15.6.2017 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan Kuntalain (410/2015, 82 ) mukaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

Ulla Lehmussaaren esittämät perustelut ja oikaisuvaatimus ko ko naisuu des saan on esityslistan liitteenä.

Ulla Lehmussaaren esittämät perustelut ja oikaisuvaatimus ko ko naisuu des saan on esityslistan liitteenä. Sivistyslautakunta 35 25.03.2014 ERITYISOPETTAJA ULLA LEHMUSSAAREN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 35 Erityisopettaja Ulla Lehmussaari on jättänyt 17.3.2014 saapuneen oikai su vaa ti muk sen rehtori

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

o(z 28.08.2012 SALON KAUPUNKI

o(z 28.08.2012 SALON KAUPUNKI SALON KAUPUNKI SIVISTYSTOIMEN LUOTTAMUSMIESTEN KUULEMINEN = t o i 28.08.2012 o(z Aika: Maanantai 27.8.2012 klo 10.00-11.00 Paikka: Läsnä: Kokoustila Haapa, kaupungintalo Ekman Marjo, JHL 087 pääluottamusmies

Lisätiedot

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä

1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva. Subjektiivinen oikeus edellytysten täyttyessä Virkavapaa, työvapaa Hakemuksen perusteella määräajaksi myönnetty vapautus työtehtävien hoitamisesta kokonaan tai osittain palkattomana tai palkallisena 1. Lakiin tai virka-/työehtosopimukseen perustuva

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien.

2 mom. Sopimusmuutokset tulevat voimaan lukien. Yleiskirjeen 11/2011 liite 1 TYÖEHTOSOPIMUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 LIITTEEN 12 MUUTTAMISESTA (omassa kodissaan työskentelevien perhepäivähoitajien tultua työaikalain

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6.

TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo 1.6. 1 TOHMAJÄRVEN KUNTA KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kunnanhallitus 20.03.2017 Kunnanvaltuusto 29.05.2017 37 Voimaantulo 1.6.2017 2 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys.

Työaikamuoto KVTES KVTES t 45 min /vk. Arkipyhälyhennys 7 t 39 min. Ylityöraja. Säännöllinen työaika. Arkipyhälyhennys. KT Yleiskirjeen 4/2016 liite 6 1 (6) KVTES:n muuttuneiden työaikaa koskevien määräysten soveltamisohjeet KVTES:n työaikaa koskevia määräyksiä on muutettu siten, että säännöllistä työaikaa on pidennetty.

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2

KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 KT Yleiskirjeen 13/2007 liite 2 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot