TOIMINTASUUNNITELMA 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2009"

Transkriptio

1 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2009 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin. Lisäksi järjestön tarkoituksena on tarkastella liikunnan asemaa yhteiskunnassa ja tavoitteena on vaikuttaa liikunnan imagon ja aseman eteenpäinviemiseen. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä 1. liikunta-alan ammatillisen koulutuksen tai ammattitutkinnon suorittaneet, 2. muun tutkinnon suorittaneet, joka edellytetään liikunta-alan toimiin tai virkoihin, 3. henkilöt, jotka toimivat liikunta-alalla eri tehtävissä ja omaavat alan työ- ja ammatillista kokemusta Lisäksi jäseniksi voivat liittyä alalla toimivat yhteisöt, yritykset ja kunnat, jotka voivat hakea yhteisöjäsenyyttä Visio Olemme tunnettu, luotettava ja yhteistyökumppanina haluttu liikunta-alan toimijoita yhdistävä ja liikuntatoimintaa edistävä järjestö Missio SLA ry on valtakunnallinen liikunta-alan palveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen koordinoiva ja tuottava järjestö sekä liikunnan keskeinen tulevaisuutta ohjaava vaikuttaja ja edunvalvoja. Arvot Asiantuntijuus Avoimuus Vaikuttavuus Yhteisöllisyys Hallitus ja jaostot Hallitus on valittu vuosiksi Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Ari Koskinen, jonka puheenjohtajakausi on kolmivuotinen Varapuheenjohtajina toimivat Henry Lipponen ja Pauli Salimäki. Hallituksen muut jäsenet ovat Sari Huovinen, Tommi Lanki, Jarmo Luuri, Pentti Naumanen, Mika Valavuori, Manu Varho ja Kyösti Vilhunen. Heistä erovuorossa 2008 ovat Sari Huovinen, Tommi Lanki, Mika Valavuori, Manu Varho ja Kyösti Vilhunen. Erovuoroisuuden valinta on

2 tapahtunut arvonnalla vuoden 2007 syyskokouksessa. Hallitus kokoontuu strategia-seminaariin kerran vuodessa tammi-helmikuussa ja hallituksen kokouksia seminaarin lisäksi on vuodessa neljä. 2 Hallituksen lisäksi SLA:lla on neljä jaostoa: johtamisen jaosto, ohjausjaosto, olosuhdejaosto sekä viestintä- ja tiedotusjaosto. Lisäksi opiskelijoille suuntautuvan toiminnan kehittämiseksi mahdollisesti perustetaan opiskelijajaosto toteuttamaan yhteistyötä opiskelijoiden ja oppilaitosten välille. Jaostot kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa vuodessa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa. Johtamisjaoston puheenjohtajana on Pekka Sihvonen sekä jäseninä Tuire Rinta (ent. Autio), Marjut Hannuksela, Päivi Joenmäki, Tommi Lanki ja Kimmo Lemberg. Ohjausjaoston puheenjohtajana on Henry Lipponen sekä jäseninä Päivi Mecklin, Laura Packalen ja Joni Suominen. Olosuhdejaoston puheenjohtajana on Jouko Hyvärinen ja jäseninä Seppo Hokkanen, Maarit Koivunen, Tapio Lamberg, Pauli Salimäki ja Jarmo Vakkila. Tiedotus- ja viestintäjaoston puheenjohtajana on Tuire Rinta, jäseninä Tuomo Järvinen ja Jari Tepponen. Toimisto SLA:n toimisto sijaitsee Lahden Urheilukeskuksessa Lahden kaupungin vuokratiloissa. Toiminnanjohtaja on Reijo Häyrinen sekä yhteyskoordinaattori Anne Kinnunen (ent, Hoikkala). Tehtävien laajetessa valmistaudutaan ottamaan vastaan opiskelijaharjoittelijoita, joten samalla SLA toimii myös järjestöoppimiskohteena. Organisaatiokaavio

3 STRATEGIAAN PERUSTUVAT YLEISET TOIMENPITEET VUONNA Yhdentymisneuvotteluissa ja sittemmin SLA:n hallituksen strategialinjauksissa on kirjattu tavoitteita, jotka on sisällytetty 15 peruslähtökohtaan. Kyseisistä tavoitteista on linjattu sittemmin kuusi kokonaisstrategiaa, joihin jatkossa on toimintasuunnitelmassa listattu toimenpiteitä vuodelle Edelleen hallitus on päättänyt kolme strategista kärkikohdetta, jotka on kirjattu alla olevan 15 kohdan listauksen jälkeen. 1) Olla kaikille yhteinen yhdistys / Tehdä toimintakulttuuria tutuksi 2) Huolehtia jäsenistön ammattitaidosta ja identiteetistä sekä ylläpitää ammattietiikkaa 3) Vaikuttaa liikunta-alan koulutuksen kehitykseen ja laatuun 4) Osallistua eri kehittämis-, yhteistyö-, koulutus- ym. toiminnoissa 5) Ylläpitää kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista ja vaikuttaa liikuntapoliittiseen keskusteluun 6) Toteuttaa vakaata taloutta 7) Hankkia ja varmistaa paikka liikuntatoimen kentällä 8) Toteuttaa pitkäjänteistä jäsenhankintaa 9) Vahvistaa yhteistoimintaverkostoa 10) Luoda yhteinen toimitapa ja kulttuuri jäsenistöön 11) Rakentaa pitkäjänteistä sopimuksiin perustuvaa yhteistyötä 12) Ylläpitää lehden laatua, luoda julkista kuvaa ja toimia laadukkaasti sekä toteuttaa sisältörikasta tiedotustoimintaa 13) Kartoittaa olemassa olevia koulutustilaisuuksia 14) Jakaa myönteisen informaatiota / Lisätä tietoisuutta / Huolehtia tiedottamisesta ja viestinnästä 15) Koordinoida toimiston ja jaostojen toimintaa SLA:n toimintoja jatketaan luotujen kuuden strategiaperiaatteet mukaisesti. Toiminnassa on kuitenkin kolme päälinjaa, jotka hallitus on hyväksynyt tavoitteiksi ja toimintakärjiksi vuodelle 2009 ja ne ovat: 1. Liikunnan aseman yhteiskunnallinen vahvistaminen osallistumalla mm. eri toimikuntiin 2. Osaamisen vahvistaminen mm. tapahtumien kautta 3. Jäsenpalvelujen kehittäminen mm. koulutuksen, jäsentuotteiden ja tiedottamisen kautta. Kehittämiskohteiksi valitut osa-alueet ovat toimintoja, joita eri yhteyksissä voidaan toteuttaa integroidusti useampien toimintojen kautta ja toisaalta niitä voidaan toteuttaa myös yksin. Toiminnassa yhteistyön tekeminen eri osapuolten kanssa on järjestön yksi lähtökohta. STRATEGIALÄHTÖISET TOIMENPITEET VUONNA 2009 Toimintojen kokonaisuus perustuu yhdentymisneuvotteluissa ja strategiaseminaareissa tehtyihin perusstrategioihin, joiden periaatteita on esitetty edellä olevassa luvussa. Perusstrategioita on siten määritelty kuusi osa-aluetta. Strategioista on johdettu käytännön toimenpiteet vuoden 2009 toimintasuunnitelmaksi Strategia I: Liikunnan aseman vahvistaminen Vahvistaa liikunnan asemaa ja imagoa itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa julkiseen hallintoon, yritysmaailmaan ja liikunnan asiakaskuntaan nähden. Tuoda esiin liikunta-alan työntekijöiden toimintalähtöistä ammattimaisuutta, osaamista ja asiantuntemusta.

4 Toimenpiteet 4 Strateginen tavoite tarkoittaa toiminnassa ammattimaisesti hoidettujen ja toteutettujen hankkeiden suunnittelua sekä käytännön läpiviemistä. Liikunnan asemaa vahvistetaan omia tapahtumia järjestämällä sekä osallistumalla muiden organisoimiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Osallistuminen toteutuu vastaamalla toimialaan kuuluviin kannanottoihin ja kommentointiin ko. asioista sekä tarvittaessa laatimalla omia kannanottoja ja julkilausumia. Edelleen yhteisöllistä näkymistä ylläpidetään osallistumalla eri suunnittelu- ja kehittämisryhmiin julkisen hallinnon, liikuntajärjestöjen ja ammattijärjestöjen kanssa yhteistyössä. Lehden ja omien nettisivujen kautta tuodaan esiin järjestöä ja jäsentapahtumia. Lisäksi tiedottamisella ylläpidetään jäsen- sekä ulkoisen markkinoinnin suunnittelua ja varsinkin toteutusta. Käytännön toimenpiteet vuonna 2009: Edustukset: OPH:n tutkintotoimikunta: SLA:lla on edustajat Liikunnan ammattitutkinnon ja Liikuntapaikka-alan tutkintotoimikunnissa SLU:n olosuhdefoorumi KKI-yhteistyöfoorumi LTS:n Liiku Terveemmäksi neuvottelukunta Kuntoliikuntaliitto ry:n Työpaikkaliikunnan ohjausryhmä Yhteistyötahot: Liikunnan aseman vahvistamiseksi SLA on tehnyt yhteistyösopimukset ammattiliitoista ER- TO:n, JHL:n ja Jyty:n kanssa. Yhteistyötä laajennetaan ja akavalaisen Specian / Nuoli ry:n kanssa konkretisoidaan yhteistoimintaa mm. jäsenhankintojen toteuttamiseksi. SLA:lla on läsnäolo-oikeus ko. järjestöjen vuosikokouksissa. Yhteistyösopimusten lähtökohtana on liikunnan aseman vahvistaminen koko yhteiskunnassa. Järjestöjen kanssa kahdenkeskisiä kokouksia vuodessa on yhdestä kahteen. SLA on käynnistänyt vuonna 2008 pyöreän pöydän keskustelut ammattijärjestöjen ja SLU:n kanssa; keskusteluissa käydään läpi liikunnan asemaa. Toimintaa jatketaan SLA:n puheenjohtajuudella vuonna Ammattiliittojen kanssa tehdään yhdessä koulutusseminaareja, joiden sisältönä on mm. alan työmarkkinatietous ja SLA:n osuutena on kertoa omasta toiminnasta ja tarkoituksesta liikuntaaatteellisena järjestönä. Läänien kanssa toteutetaan yhteisseminaareja erityisesti liikuntapaikkatietouden osalta Muu toiminta: Omia koulutuksia toteutetaan jäsenistölle mm. laajentamalla Oivaltava ohjaaja-koulutusta. Vuonna 2008 on hankkeessa toteutettu oppikirjat, jotka toimivat työvälineenä koulutuksessa. Hanketta laajennetaan ja toteutetaan yhteistyössä mm. urheiluopistojen kanssa ja hankkeen toteuttajina / kouluttajina on sekä liikunnanohjaajia että fysioterapeutteja.

5 5 Vuoden liikuntateko julkaistaan kolmannen kerran syksyllä ja sillä tuodaan alan osaamista esiin Suomessa. Palkinnon jakoperusteena on yksilön tai yhteisön merkittävä työ liikunnan ja liikuttamisen hyväksi. Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa ja siinä julkaistaan ajankohtaistietoa jäsenille sekä ei-jäsenille. Lehdessä esitetään kantaaottavia kirjoituksia liikunnan puolesta. Lehden toimituskunta kokoontuu vuodessa kuusi kertaa. Strategia II: Liikunnan yleinen edunvalvonta ja ammatillinen sekä koulutuksellinen tuki. Parantaa liikunta-alan työntekijöiden palkkaus- ja työolosuhteita yhdessä toisten toimijoiden kanssa. Tuoda esiin ammatillista statusta ja ammattiosaamista sekä olla mukana kehittämässä laadukasta ammatillista koulutusta ja korostaa liikunnan osaajien asemaa työmarkkinoilla. Toimenpiteet Liikunnan yleinen edunvalvonta tarkoittaa vuorovaikutteista kanssakäyntiä Opetusministeriön, Opetushallinnon ja muun valtion julkisen hallinnon organisaatioiden, kunnallisten organisaatioiden, liikunta- ja ammattijärjestöjen sekä liikunta-alan yritysmaailman kanssa. Tähän sisältyy osallistuminen kyseisten organisaatioiden suunnittelu- ja toteutustyöryhmiin. Erityisesti on huolehdittava liikunnan säilymisestä kunnallisena peruspalveluna, jotta liikunnan työpaikat säilyvät yhteiskunnassa. Oma koulutustoiminta on suunniteltava sisällöltään halutuksi ja laadullisesti riittävän tasokkaaksi. Edelleen yhteistyöverkoston syventäminen ja laajentaminen toiminnan näkökulmasta on keskeinen mahdollisuus. Konkreettiset toimenpiteet vuonna 2009: Sportec-messut toteutetaan maaliskuun päivänä yhdessä Tampereen Messujen kanssa. Sisältönä olosuhdeseminaari yhdessä SLU:n kanssa, gaala ja oma messuosasto. Messujen järjestelytoimikunta kokoontuu vuoden aikana neljästä viiteen kertaa. Suomen Messujen kanssa valmistelut Arena10 messuille jatkuvat SLA:n puheenjohtajuudella. Toimenpiteet tehdään ottaen huomioon vuoden 2008 messuista saatu palaute. Messujen järjestelytoimikunnassa on SLA:lla puheenjohtajuus ja vuoden 2009 aikana toimikunta kokoontuu kolme kertaa suunnittelemaan vuoden 2010 messuja.

6 6 Suomen Urheiluliiton kanssa järjestetään kaksipäiväiset kenttäpäivät Seminaarissa paneudutaan ennen kaikkea yleisurheilukenttien olosuhteisiin, mutta aiheena ovat myös työsuhteisiin liittyvät asiat sekä palvelutoiminta. Yhteistyöneuvotteluja seminaarien ja koulutusten toteuttamiseksi jatketaan Efekon, lajiliittojen, urheiluopistojen ja ammattiliittojen kanssa. Alueellisia olosuhdepäiviä järjestetään yhdessä läänien ja ammattiliittojen kanssa. Alueellisia olosuhdekoulutuksia pilotoidaan ainakin kahden SLU:n alueen kanssa. Alueellista lyhytkestoista olosuhdekoulutusta on Suomessa varsin vähän, joten pilotti-koulutukset toteutetaan alueiden kanssa. Oivaltava ohjaaja / Viikari-hanke jatkuu ja sitä laajennetaan edelleen yhteistyössä OPM:n tuen turvin sekä vuonna 2008 tehtyjä konkreettisia toimenpiteitä hyödyntäen. Oivaltava ohjaaja hankkeessa tuotettua kirjallisuutta markkinoidaan jäsenille ja ohjauksessa mukana toimiville henkilöille. Vuodelle 2010 toteutetaan samantyyppinen harjoituspäiväkirja jäsentuotteena kuin vuodelle Liikuntapaikkojen hoidon 50- vuotishistoriikki valmistetaan keväällä Valmistelut historiikin tekemiseen tapahtuvat pääosin vuonna 2008, mutta julkistaminen tapahtuu Sportec-messujen yhteydessä. Liikuntapaikkojen mittakirjalle ja liikuntapaikkojen hoitoon liittyvälle oppikirjalle on tarvetta, joten sen toteuttamista konkretisoidaan vuoden aikana. Liikuntaportaali toteutetaan yhdessä Poleaboutin kanssa, portaali sisältää seuraavaa: Palveluun täydennetään säännöllisesti, eri liikuntalajeihin liittyviä aihepiirejä käsitteleviä asiantuntija-artikkeleita. Ensimmäiseen palvelun päivitykseen valitaan kahdeksasta kymmeneen (8-10) suosituinta ja yleisintä suomalaista kuntoliikuntalajia. Lajivalikoimaa päivitetään niin, että kahden vuoden tavoite on esitellä vähintään 25 kuntoliikuntalajia perusteellisesti palvelun mukaisella kaavalla. Liikuntalajien julkaisuperusteet ovat harrastajien määrä, kuinka suosittu laji on palvelun kohderyhmän valinnan mukaisesti ja ns. nouseva uutuuslaji, jolla on mahdollisesti suurta kiinnostusarvoa. Jokainen liikuntalaji esittely sisältää perusharjoitusohjelmat, kuvat sekä perusanimaation ja/tai videon. Lajivalikoiman lisäksi palveluun liitetään osa joka on tavoitteeltaan helposti ymmärrettävä yleisen tason jokamiehen anatomian ja fysiologian opas kuinka kehoni toimii, jonka tehtävänä on selventää liikunnallisten tavoitteiden asettamista ja tukea palvelun muita osia. Harjoituspäiväkirja ja Omavalmentaja palvelut. Ensimmäinen päivitys rakennetaan automaattiseksi Omavalmentaja palveluksi, joka antaa automaattisia ohjelmoituja, mutta yksilöllisiä ohjeita. Suoritusten seurantaan kehitetään automaattinen palkitsemisjärjestelmä esimerkiksi 10 liikuntasuoritusta, tuntia / jakso osallistuu arvontaan ja jatkuvasti kertyvät liikuntabonus merkinnät, jotka tuottavat etappipalkintoja ja nettikauppojen etukuponkeja. Oppilaitoskäyntien tarkoituksena on viedä opiskelijoille tietoa SLA:sta ja työelämästä sekä samalla rakentaa jäsenverkostoa oppilaitoksissa. Oppilaitoskäyntejä toteutetaan myös yhdessä ammattiliittojen kanssa, jolloin ammattiliitot kertovat työelämätietoutta ja ammattijärjestöasioita ja SLA aatteellista liikuntajärjestötyötä. SLA on esillä kaikissa Liikunnan koulutuskeskuk-

7 7 sissa sekä kaikissa ammattikorkeakouluyksiköissä myös palkitsemalla opintojensa päättäviä. Liikunnan Ammattilainen lehdessä tuodaan esiin koulutuspaikkaoja ja opiskelua liikunta-alalla. Liikunta-alan opiskelijoita otetaan toimistoon harjoittelemaan SLA toteuttaa syksyllä messumatkan Kölnin liikuntaolosuhdemessuille. Toteutusperiaatteet ovat pitkälti samat kuin Liikuntatoimenjohtajat ry:n toteuttamat aiemmat matkat. Kunto ry:n kuntosalikoulutuksesta SLA:n jäsenistöllä on mahdollisuus saada alennusta kurssimaksusta. Kunto ry:n toiminta tukee SLA:n koulutusperiaatteita. Strategia III: Luotettava, haluttu ja laadullisesti korkeatasoinen toimija Toteuttaa sellaisia hankkeita ja toimenpiteitä, joihin resurssien puitteissa on mahdollisuuksia. Lisätä näkyvyyttä viestinnän, verkostoitumisen ja laadukkaan sekä sisältörikkaan toiminnan avulla. Toimenpiteet Keskeistä luotettavuudessa on vastata odotuksiin, ja sen kautta pitää yllä imagoa sekä mainetta. Jatkuva verkostoituminen ja verkostojen arvioiminen on toiminnan parantamisen kannalta peruslähtökohtana. Niin ikään oman ja eri toimintojen kannalta asiantuntijaverkoston rakentaminen on tulevaisuutta ajatellen tärkeä toimenpidekokonaisuus. Kaikkinensa ammattimainen toiminta joka suuntaan ja joka yhteydessä on maineenhallinnan sekä imagon vuoksi keskeistä. Mukaan eri tapahtumiin lähdetään seuraavin periaattein: a) toisten järjestämiin tapahtumiin kertomaan SLA:sta ja samalla tarkoituksena jäsenhankinta, esim. SLU:n aluepäivät ja KKI-päivät, b) rakennetaan yhteistyössä toisten kanssa tapahtumia, jolloin tarkoituksena tiedon levittäminen, jäsenhankinta ja taloudellinen tuotto, esim. kenttäpäivät ja Sportec, c) tehdään itse tapahtumia etupäässä omalle järjestölle, mutta mukaan myös ulkopuolisia, jolloin kohdan b tavoitteita saadaan toteutettua, esim. kesäpäivät. SLA on mukana yhteistoimintatapahtumissa ja niiden periaatteet ovat a) näkyvyys, b) uusien jäsenten saaminen ja c) taloudellinen tuotto. Kun mukaan lähdetään niin peruskysymyksenä on MITÄ HYÖ- TYÄ SLA:lle yhteistoiminnasta on? Käytännön toimenpiteet vuonna 2009 (ovat tulleet esiin jo edellisessä kohdassa): Sportec on ensi vuonna SLA:n yksi päätapahtuma, joka on SLA on rakentamassa tapahtuman seminaariohjelmaa ja SLA sekä SLU toteuttavat yhteisen olosuhdeseminaarit Sportecissa. SLA organisoi myös messugaalan Tampereella messujen ensimmäisenä iltana. Muutoin SLA:n keskeinen rooli on ideoida ja viestiä tapahtumasta niin jäsenistölleen kuin muille potentiaalisille kävijöille messuista ja sen sisällöstä. Liikunnan Ammattilainen lehti on messujen virallinen media Arena10 messujen valmistelut alkavat vuoden 2009 aikana ja toteutuksessa periaatteena on myös messujen sisällön toteuttaminen seminaareissa ja tapahtuma-areenalla sekä viestittäminen messutapahtumasta jäsenille ja muille kävijöille. Lajiliitoista Suomen Urheiluliiton kanssa toteutetaan kenttäpäivät laivaseminaarina huhtikuussa. Myös muiden lajiliittojen kanssa keskustellaan yhteisistä koulutusseminaareista. Alueorganisaatioiden kanssa toteutetaan yhdessä vähintään kahden alueen kanssa olosuhteisiin liittyvää koulututusta Ammattiliitojen kanssa toteutetaan erityisesti olosuhteisiin liittyviä alueellisia seminaareja. Oppilaitosyhteistyötä tehdään yhteisillä esiintymisillä liikunta-alan oppilaitoksissa. Lisäksi jär-

8 jestetään keskustelutilaisuuksia ajankohtaisiin asioihin liittyen. Edelleen jäsenistölle tiedotetaan työsuhteisiin liittyvistä asioista. 8 Urheiluopistojen kanssa rakennetaan seminaareja, tehdään koulutus- ja muita tapahtumatoteutuksia yhdessä. Kuntakoulutuksen osalta pyritään toteuttamaan yhteisiä koulutustilaisuuksia. Liikuntaportaali on SLA:n yhdessä Poleaboutin kanssa toteuttama tuote, jonka avulla SLA nostaa panoksellaan Suomen liikunnan ammattilaisten sekä portaalin profiilia. Se toimii mm. interaktiivisten sekä muiden palvelujen osalta asiantuntijoiden kartoittajana, jotka koostuvat SLAn jäsenistöstä. Palvelu tarjoaa kävijöille tietoa, uutisia, viihdettä ja innostusta liikunnasta. Ilmaiseen palveluun rekisteröidytään nimellä tai nimimerkillä, salasanalla ja sähköpostiosoite tiedoilla. Palvelu sisältää myös maksulliset palvelut. Yhteistyökumppaneiden palveluun liitettävät omat tuotteet, kuten esimerkiksi kirjat ja niiden lyhennelmät jäävät aina omiksi itsenäisiksi yhteistyökumppanin omistamiksi tuotteikseen. Pääyhteistyökumppanit ovat näkyvillä jokaisella portaalin palvelusivuilla. Portaali sisältää monipuolisen asiantuntijapalveluosion, jossa kävijät voivat esittää liikuntaan ja ravitsemukseen liittyviä kysymyksiä. Kysymys-vastauspalsta on julkisesti kaikkien luettavissa ilmaisen palveluun rekisteröinnin jälkeen. Asiantuntijoiksi valitaan vain henkilöitä, joilla on todellista osaamista kuten alan koulutus, pitkä työkokemus jne. Asiantuntijoita kartoittaa SLA. Kehitysideana on tehdä kysy asiantuntijalta - palvelu osaksi maksullisia palveluja. Maksu tapahtuu esimerkiksi tekstiviesteillä tai verkkomaksulla, jolla rahoitetaan asiantuntijoiden palkkioiden maksamista. Eri yritysten kanssa rakentuvat sponsorointi-sopimukset perustuvat vastavuoroisuuteen ja ko. sopimuksia tehdään resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Sopimuksissa lähtökohtana on myös vastata siitä mitä yhteistyökumppaneille luvataan. Strategia IV: Jäsenlähtöinen toiminta Tuottaa ja hankkia jäsenistölle realistisia palveluja jäsenistön tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen. Lisätä jäsenistön määrää ja kehittää jäsenistön yhteenkuuluvaisuudentunnetta. Toimenpiteet Jäsenlähtöinen ja jäseniä palveleva toiminta on järjestön kannalta perustana. Siihen liittyy sisäisen ja ulkoisen toimijaverkoston luominen sekä kiinnostavien ja helposti saavutettavien tapahtumien, koulutusten suunnittelu sekä toteutus. Tapahtumia ja koulutusta on voitava tarjota kaikille yhdessä ja kullekin osapuolelle erikseen tarvittaessa. Tapahtumajärjestämisen lähtökohtana on ammattimaisuuden ja asiantuntijuuden vahvistaminen, johon omata osaltaan kuuluu myös sosiaalisuus. Uusien jäsenten rekrytointi on tulevaisuuden kannalta tärkeää ja erityisesti opiskelijoiden mukaan saaminen toimintaan on yhtenä peruslähtökohtana. Yhteisten kohtaamisten ja kentälle jalkautumisen kautta tavoitetaan jäsenistö. Niin ikään jäsentuotteiden ja etujen rakentaminen toimintakokonaisuuteen on huomion arvoista. Jäsenistön tietoisuus toiminnasta ja tapahtumista on oltava ajantasaista. Käytännön toimenpiteet vuonna 2009: Jaostojen puheenjohtajien roolia täsmennetään ja korostetaan. Jaostojen kautta yhä voimakkaammin on nostettava esille kentän ja jäsenistön tarpeet. Jaostot kokoontuvat kahdesta kolmeen kertaa asioiden käsittelyn vaatimusten ja tarpeen mukaan. Toteutetaan ensimmäiset SLA:n kesäpäivät, joiden valmistelussa jaostoilla on keskeinen rooli. Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ammatillista tietämystä sekä sosiaalista pääomaan. Tapahtumaan liittyy myös jäsenistön välisiä mestaruuskamppailuja.

9 Liikunnan Ammattilainen lehti ilmestyy kuusi kertaa, ja lehdessä tuodaan esiin jäsentietoutta, asiantuntija-artikkeleita jne. Jäsenistöllä on oikeus kirjoittaa artikkeleita ja tuoda tapahtumia esiin lehdessä. Suunnittelukokouksia on kuusi vuoden aikana. Palveluopas julkaistaan vuodenvaihteessa ja se on edelleen oleva hakuteos liikunta-alan asiantuntijoista. Liikuntaportaali on SLA:n uusi tuote, joka yhdistää alan toimijoita ja on samalla palvelutuote jäsenistölle sekä jäsenistön mahdollisuus tuoda omaa asiantuntemusta esille artikkeleiden ja muiden asiantuntija dokumenttien muodossa. Liikuntapaikkojen hoitamisen 50-vuotis historiikki julkaistaan keväällä 2009 ja teos on vuoden 2009 jäsentuote kuten ILO innostu liiku onnistu oli vuoden 2008 jäsentuote. Myös harjoituskalenteri vuodelle 2010 julkaistaan loppuvuodesta; teoksen sisältöä rakennetaan entistä toimivammaksi. Oivaltava ohjaaja / Viikarihanke jatkuu edelleen ja sitä laajennetaan niin maantieteellisesti kuin asiakaspohjaltaankin. Jäsenistön vuonna 2008 voimassa olevat jäsenedut pidetään yllä ja uusia käyttötarkoitukseltaan järkeviä etuja suunnitellaan. Jäsenetuja tarjoavat yhteistyösopimuksen kautta mm. - Feelmax - Gymstick - Kuntoliikuntaliitto ry - Next hotelli Salpaus - Restel - Sokos Hotelli Pasila - Viking Line - WSOY /Docendo - Fysioline / Fressi Koulutuksia järjestetään yksin sekä yhdessä lajiliittojen, ammattiliittojen, urheiluopistojen kanssa. Liikuntapaikkojen olosuhdemittakirjan valmistelu 9 Strategia V: Vaikuttaminen jäsenten välityksellä koko valtakunnassa Kartoittaa jäsenistön yhteiskunnallinen status ja pyrkiä vaikuttamaan kokonaisvaltaisesti liikunta-alan kehitykseen yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Yhteistyösopimukset. Toimenpiteet Vaikuttamisen toteuttaminen tapahtuu valtakunnallisen ja alueverkoston luomisella omien jäsenten sekä yhteistyökumppaneiden jäsenten kartoittamisen kautta. Tapahtumia on jalkautettava eri puolille maata ja keskeistä on toiminnasta tiedottaminen sekä toimintaan liittyvän materiaalin suunnittelu ja toteuttaminen. Niin ikään jäsenten toimipaikkojen ja verkostojen kartoittamista toteutetaan. tutkintotoimikunnat Käytännön toimenpiteet vuonna 2009:

10 10 SLA:n jäsenistön osaamisverkostoa on koottu vuoden 2008 aikana ja sitä laajennetaan vuonna Samalla kartoitetaan edelleen jäsenistön sijoittumista yhteiskunnallisissa tehtävissä. Liikuntaportaali on foorumi missä asiantuntijoiksi hankitaan osaajia vastaamaan kentältä tuleviin kysymyksiin ja kirjoittamaan artikkeleita sekä asiantuntija tekstejä Hallituksen ja jaostojen jäsenten kautta saadaan tietoa järjestöstä sekä tietoa järjestöön saadaan verkostoituneesti koko yhteiskunnasta SLA:n jäsenistöä on useissa toiminnoissa mukana ja sen kautta kokonaisverkosto ulottuu koko Suomeen. Eri foorumeilla tietämys järjestöstä ja toiminnoista kattaa koko yhteiskuntaa liikuntasektorilla. Strategia VI: Talouden tasapainottaminen ja taloussopimusten tarkoituksenmukainen toteutus Toimenpiteet Talous on tukimuoto koko toiminnan rakentamiselle ja laajentamiselle, missä jäsenten ja jäsenmaksutulojen lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet ovat perustana. Edelleen talouden ylläpidon kannalta keskeistä on EU-rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen ja eri ministeriöiden sekä järjestöjen rahoitusten mahdollisuuksien aikaansaaminen SLA:lle mm. hankkeiden kautta. Tärkeä ministeriö on Opetusministeriö, joka liikunta-alan kannalta on keskeinen yhteistyökumppani. Niin ikään tulorahoituksen kannalta yhteistyösopimukset ja sponsoritulot ovat toiminnan laajentamiseen ja kehittämistyöhön keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Sponsoriyhteistyössä on tutkittava mm. kuukauden yrityksen julkistaminen kuukausittain. Omarahoituksessa niin ikään koulutus- ja seminaaritoiminnan keskeisenä lähtökohtana on positiivisuus sekä taloudessa että toiminnassa. Käytännön toimenpiteet vuonna 2009: Opetusministeriön valtionapu on keskeinen tuki SLA:n toiminnalle ja toimintojen organisoimiseksi, jonka avulla perustehtävien toteutus mahdollistuu SLA:n jäsenmaksu on varsinaiselta jäseneltä 30 euroa, eläkeläiseltä, opiskelijalta ja työttömältä 15 euroa sekä yli 60-vuotiaalta ainaisjäseneltä 160 euroa. Jäsenmaksu on noin 10 % järjestön tuloista. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää 25 %:lla vuoden 2008 tasosta. Yhteistyösopimukset messutoteutuksesta niin Suomen Messujen kuin Tampereen Messujen kanssa ovat budjetista 2 5 %. Vuonna 2009 ei tuloja ole Suomen Messuilta, sen sijaan Sportecin myötä tulo-odotusta on Tampereen Messuilta. Liikunnan Ammattilainen lehden kustannustoiminta on ulkoistettu ja lehden tuotto SLA:lle on 5 6 % tuloista. Vuonna 2008 SLA teki ensimmäiset julkaisut, joista on vuonna 2009 odotettavissa pientä tuloa, joskin tuotteiden kustannusten kattaminen kokonaisuudessaan on epätodennäköistä. Liikuntapaikkojen historiikin toteutuksesta on odotusarvona pieni positiivinen tulos, jolla voidaan toteuttaa mm. esitemateriaalin tuottamista. Toteutuksessa olevan liikuntaportaalin rakentamisen tavoitteena on, että se alkaisi tulevina vuosina sponsoroinnin ja palvelujen käyttämisen kautta maksaa itse itsensä siihen käytettävän työajan ja ylläpidon suhteen.

11 SLA:n ja yritysten muut sopimukset ovat kaksijakoisia a) pelkästään jäseniä hyödyntäviksi (jäsenetu) b) järjestöä (provisio) sekä jäsenistöä (jäsenetu) hyödyntäviksi. Kirjanpito ja siihen liittyvät muut toiminnot toteutuvat sopimuksellisesti Päijät-Hämeen liikunnan ja Urheilun kautta. Talouden toteutuksen peruslähtökohtana on suhteuttaa menot tulojen mukaan, näin ollen kehittämistoiminnassa on käytettävä tarkkaa harkintaa. Rajallisten resurssien myötä kehittämistoiminta on luonnollisesti rajoittunutta. Uusina tulo-odotuksina vuodelle 2008 ovat koulutuksen ja seminaaritoiminnan kautta saatavat tulot sekä käynnistyvän hanketoiminnan tulo-odotukset. Tosin koulutuksen kautta saatava tulo on lähinnä kustannusten optimointia, todellista tuottoa tätä kautta ei alkuvaiheessa ole mahdollista saada. Toiminnan suunnittelua toteutetaan oheisen vuosille tehdyn raamisuunnitelman pohjalta. 11

TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 2 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 2 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2008 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2009 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 2 Strategia 2017 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2007 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007. Järjestö on perustettu Suomen Liikuntatoimenjohtajat

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020

Seinäjoen Yrittäjät ry. Strategiset linjaukset 2015 2020 1 Seinäjoen Yrittäjät ry Strategiset linjaukset 2015 2020 2 Strategia 2015-2020 MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Jäsenyritysten suunnitelmallinen ja johdonmukainen toimintaedellytysten

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI

LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI LIITTYMINEN SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖN JÄSENJÄRJESTÖKSI SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - On vuonna 1935 perustettu yleishyödyllinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - Suomen Hostelljärjestö ja verkoston yli 40

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010

TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2010 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2010 oli neljäs toimintavuosi.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä!

Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry. Ilo toimia yhdessä! Sihteeriyhdistys Sekreterarföreningen ry Ilo toimia yhdessä! 7.1.2016 Sihteeriyhdistys - Sekreterarföreningen ry Voittoa tavoittelematon ammatillinen yhdistys ja kollegaverkosto. Yhdistyksemme tarkoituksena

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA

ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA ALUEKEHITTÄMISEN PROSESSI / DIAK ALUEVAIKUTTAJANA PROSESSIN OMISTAJA Yksikönjohtajat PROSESSIKUVAUKSEN HYVÄKSYJ KSYJÄ Johtoryhmä PRSESSIKUVAUS LUOTU JA PÄIVITETTY P Syyskuu 2008 PROSESSIKUVAUS HYVÄKSYTTY

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010

Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 1/5 Toimintasuunnitelma 2010-2011 Hallitus 3.3.2010 Yleistä Sääntöjensä mukaisesti Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry Edistää ry:n jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39. Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 09.04.2014 Sivu 1 / 1 39 Toimintasuunnitelma 2014 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ

Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Lapin ihmisen asialla TIETOA VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖTÄ Perustamisasiakirja 30.3.1952: Me allekirjoittaneet perustamme täten Lapin Huoltoväenyhdistyksen, jonka tarkoituksena on kerätä kuntien ja vapaiden

Lisätiedot

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry

STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA. Seinäjoen Yrittäjät ry STRATEGIA JA TOIMINTASUUNNITELMA Seinäjoen Yrittäjät ry 1 Strategia 2018 2020 (Strategiakausi 2015 2020 ) MISSIO = Perustehtävä Jäsenistöä tukeva Vahva paikallinen vaikuttaja Innostava jäsenyritysten suunnitelmallinen

Lisätiedot

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011

TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 TTL Puheenjohtajakokous 24-25.3.2011 Agenda sekä alustavat ehdotukset - Missio - Visio - Arvolupaukset 16.3.2011 1 PJ-Päivien alustava Agenda Torstai, 24.3. 14:00 Päivän tavoitteet TTL nyt, Robert 14:30

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi

Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi Finnsecurity ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 36. toimintavuosi YLEINEN TOIMINTA 1. Yhdistyksen tavoite Finnsecurity ry edistää jäsentensä verkostoitumista, keskinäistä yhteistyötä, yhteishenkeä ja osaamista.

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT...

SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT... 1 Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry Toimintakertomus 2011 2 Sisältö SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 VISIO, MISSIO, ARVOT, ORGANISAATIO... 4 ORGANISAATIOKAAVIO... 5 STRATEGIAT...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014

SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ JA JÄSENJÄRJESTÖT 2014 SUOMEN HOSTELLIJÄRJESTÖ - on vuonna 1935 perustettu valtakunnallinen hostellitoiminnan keskusjärjestö. - liittyi kansainväliseen hostelliliittoon, IYHF:ään,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022

SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 SUOMEN MELONTA- JA SOUTULIITTO RY STRATEGIA 2012 1.1.2022 Esitys ylimääräiselle kokoukselle 18.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö ja sen muutokset... 3 2. Visio 1.1.2022...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä.

tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. MAOL TIEDOTTAA Liiton tavoitteena on sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen avulla tehdä itsensä tunnetuksi aktiivisena, jäsenistään huolehtivana ja vastuunsa kantavana järjestönä. Liiton eri tiedotuskanavat

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry

Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Pohjois-Savon Reserviupseeripiiri ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisältö 1 Toiminnan perusteet... 3 1.1 Toiminta-ajatus... 3 1.2 Toiminnan arvot... 3 1.3 Keskeiset tehtävät... 3 2 Tavoitteet vuodelle 2016...

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LAPIN LIIKUNTA RY TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 LAPIN LIIKUNTA RY YLEISTÄ Lapin Liikunta ry on alueellinen liikunnan palvelu- ja koulutusorganisaatio, jota johtaa 4-6 kertaa vuodessa kokoontuva hallitus. Päättävänä

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Toimintasuunnitelma 2010 Johtoryhmän esitys vuosikokoukselle 9.11 2009 Toimintasuunnitelma 2010 päälinjat - nelikenttäajattelu valmentautuminen, opiskelu, tukipalvelut,

Lisätiedot

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry

Systeemityöyhdistys SYTYKE ry Systeemityöyhdistys SYTYKE ry Toimintasuunnitelma 2009 Yhdistyksen syyskokous 19.11.2008 Sytyke ry:n missio Ajankohtaisia systeemityöteemoja, ajatusten vaihtoa ja oppimista alan ammattilaisten kesken Arvot

Lisätiedot

Päämäärät: Tavoitteet

Päämäärät: Tavoitteet Visio: Kestävää kilpailukykyä ja osaamista jokaiselle Varsinais-Suomen ennakoiva, osuva ja verkostoitunut koulutusjärjestelmä varmistaa asukkaiden ja työelämän osaamisen, tukee hyvinvointia sekä toimii

Lisätiedot

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet

Vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan vuosikokous hyväksyi seuraavat painopisteet 1 TOIMINTAKERTOMUS 1.1.-31.12.2012 SUOMEN LIIKUNNAN AMMATTILAISET RY:N TAUSTA JA TAVOITTEET Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry on aloittanut toimintansa 1.1.2007, joten vuosi 2012 oli kuudes toimintavuosi.

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016

Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 Vahvistettu KIHUn hallituksessa 14.12.2015 KILPA- JA HUIPPU-URHEILUN TUTKIMUSKESKUKSEN ANTIDOPINGOHJELMA 2016 1. KIHUn rooli suomalaisessa huippu-urheilussa Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011

OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 OULUNKYLÄ-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2011 A. Oulunkylä - asuinalueen toiminnallisuus, viihtyvyys ja yhteisöllisyys Tavoitteet * Oulunkylä säilyy ja kehittyy toiminnallisena, palvelevana, viihtyisänä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot