NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI"

Transkriptio

1 NAANTALIN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI LÄNSI Länsi - Suomen päihde ja mielenterveystyön kehittämishanke Minna Suikkanen

2 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Naantalin pilotin tavoitteet 3 3. Länsi 2012 hankkeen toteuttaminen Naantalissa Ohjausryhmä Työntekijä Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 5 4 Kehittämistyön tulokset ja niiden arviointi 5 4.1Vaaka-ryhmä Kannattaa olla HIP Valmiuksia etsimässä ja vahvuutta vanhemmuuteen Koulutustapahtumat 10 5 Pohdinta 11 Lähteet 12 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Projektityö (AMK, Turku) Hoitotyön koulutusohjelma Kohti uutta päihdetyön vuosisuunnitelmaa Kannattaa olla HIP - posteri Aloitusseminaarin esite

3 1. Johdanto 1 Naantalin pilotin lähtökohtana oli päihdetyön kehittämishanke Myötätuuli ( ), jonka aikana laadittiin Naantalin kaupungin päihdetyön suunnitelma Päihteettömyys yhteinen vastuu vuosille Päihdetyön suunnitelma nosti esille mm. kehittämistarpeita peruspalveluissa ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön osaamisen ja varhaisen puuttumisen toimintavoissa. Naantalin kaupunki lähti mukaan KASTE- ohjelmaan Länsi hankkeeseen, jonka avulla oli mahdollista kehittää asiakaslähtöisiä päihde- ja mielenterveyspalveluita ja palvelujen arviointimenetelmiä sosiaali- ja terveystoimessa. Naantalin kaupungin ehkäisevän päihdetyön toimenpiteenä aloitettiin heti hankkeen alussa, maaliskuussa 2010, Vaaka-ryhmä. Kohderyhmänä olivat äidit, jotka ovat joskus kokeneet päihderiippuvuutta sekä heidän alle kouluikäiset lapsensa. Vaaka-ryhmään osallistuvilla äideillä oli osalla kokemusta myös korvaushoidosta. Vaaka-ryhmän toiminnan tarkoituksena oli ehkäistä päihde- ja mielenterveysongelmien ylisukupolvinen siirtyminen. Ryhmän tavoitteena oli edistää osallistujien mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä rohkaista puhumaan niin äitinä kuin naisena olemisen arjesta että uuden elämänvaihdoksen tuomista haasteista. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL) Suomi juo -kirjan mukaan naisen käyttämän alkoholin osuus on lisääntynyt neljässä vuosikymmenessä 12 prosentista 26 prosenttiin. Raittiiden naisten osuus on romahtanut noin 40 prosentista 10 prosenttiin. Keskimäärin kerralla käytetty alkoholimäärä on lisääntynyt 60 prosenttia eli reilusta kahdesta annoksesta vajaaseen neljään annokseen. Suurten alkoholimäärien (8 annosta tai enemmän) käyttö on lisääntynyt naisten lisäksi nuoret aikuisten ja vanhempien miesten keskuudessa. Naisten päihdeongelmat ovat tulleet entistä näkyvämmiksi ja tilanteet perheissä monimutkaistuneet. Synnyttäjistä jo noin kuusi(6) prosenttia on joko alkoholi-, huume- tai lääkeaineriippuvaisia. Vuosittain Suomessa syntyvistä noin 3500 sikiötä on vaarassa vaurioitua äidin päihteiden käytön vuoksi. (Pajulo, 2001) Toisaalta nuorten naisten halu muuttaa päihteidenkäyttöään herää raskauden myötä, joten tätä elämänmuutosta ammattilaisten niin sosiaali - kuin terveydenhuollossa tulee rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tukea. Päihderiippuvainen äiti ja vauva ovat haastava pari toisilleen. Vauvaikäisen lapsen tarpeet hyvään hoivaan ovat erityisen suuret ja äidin mahdollisuudet auttaa vauvaa ovat usein erityisen heikot. Erikoislääkäri Marjukka Pajulon mukaan suuren psykososiaalisen riskin perheissä on etsittävä todellisia toivon kohtia ja käytettävä niitä hoidon kehittämiseen. (Pajulo, 2007) Tutkimukset ja käytännön kokemus ovat osoittaneet, että vanhemmuuden tukemiseen ja erityisesti äidin ja vauvan vuorovaikutussuhteen tarkastelu auttavat äitiä sitoutumaan paremmin päihteettömyyteen. Päihteitä käyttävän äidin mielikuvat ja kokemukset omasta äidistään tai lapsuudestaan voivat olla negatiivisia ja itsetuntoa heikentäviä, mutta suhtautuminen vauvaan saattaa olla myönteinen ja toivoa herättävä. Lähes kaikki vanhemmat toivovat lastensa parasta.( Veijalainen, 2008) Naantalin Vaaka-ryhmä perustettiin tutustumiskäyntien kannustamana ja paikallisten sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden tiedon perusteella tietoisesti vain naisille ja perheen alle kouluikäisille lapsille. Vaaka-ryhmässä äitien erityistarpeet voitiin riittävän hyvin huomioida ja ryhmässä tarjottiin motivoivaa toimintaa yhdessä lasten kanssa. Vaaka-ryhmätoiminnan aloittamis-

4 ta helpotti ennen kaikkea tieto siitä, että korvaushoidossa ja Päiväkeskus Tuulentuvassa käyvien asiakkaiden toiveena oli naisille suunnatun ryhmätoiminnan aloittaminen. Oma 3-vuotinen ryhmänohjaaja kokemukseni seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden avoimesta sekaryhmästä on, että naiset eivät pysty käsittelemään samassa ryhmässä miesten kanssa naiseuteen, äitiyteen ja seksuaalisuuteen liittyviä kipeitä kysymyksiä. Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen johdon tuki ryhmätoimintojen kehittämisessä, on helpottanut työntekijöiden innostusta työn kehittämisessä. Naantalin kaupunki on mukana useissa hankkeissa, joissa tuetaan perheitä. Esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisessa Vahvuutta vanhemmuuteen -hankkeessa vuosina tuetaan ensimmäisen lapsen saaneita perheitä. Naantali toimii Varsinais-Suomen piirin pilottikuntana. Hankkeessa kehitettävä vanhempainohjaus perustuu vanhemmuuden reflektiivisen kyvyn vahvistamiseen niin sanotulla Parents First - menetelmällä. Pitkän aikavälin kehittämistavoite on juurruttaa ryhmämuotoinen vanhempainohjaus osaksi suomalaista perhevalmennusta ja neuvolatyötä. Polku alkaa neuvolan järjestämästä kunnallisesta perhevalmennuksesta ja jatkuu vanhempainryhminä vauvan syntymän jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät ovat todenneet käytännössä, että ryhmätoiminta on oiva paikka käsitellä yhdessä asiakkaiden kanssa vanhemmuutta, naisena tai miehenä olemisen haasteita sekä äitiyttä tai isyyttä. Vertaisryhmät ovat parhaimmillaan myös ehkäisevää mielenterveystyötä. Hankkeen aikana kokeiltiin 5-6- luokan oppilaiden vanhemmille vertaisryhmätoimintaa nimellä Valmiuksia etsimässä. Ryhmässä ohjaajina toimivat koulukuraattori Pirjo Hintsa ja ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen. Vanhemmille suunnatussa ryhmässä pohdittiin kysymystä: Miten ja mistä saan voimia vanhempana jaksaa arkea tulevan murrosikäisen kanssa? Yläkouluikäisten vanhemmille järjestettiin kokeiluna Vahvista vanhemmuutta vertaisryhmä ja ohjaajina toimivat koulukuraattori Pirjo Hintsa ja ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen. Ryhmässä pohdittiin neljän kokoontumiskerran aikana: Onko murrosikäisen lapsen vanhemmuus riemua tai riesaa? 2 Yritimme löytää hankkeen aikana mielekkään ehkäisevän työn toimintamallin yhteistyössä koulujen kanssa. HIP- tapahtumien avulla teimme yhteistyötä Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, sivistystoimen sekä muiden palvelutuottajien että kolmannen sektorin kesken. HIP on lyhenne sanoista; H:Huolehdi itsestäsi, I: Innostu vapaa-ajasta, P:Puututaan varhain. HIP- tapahtumien tavoitteena oli tuoda Länsi hankeen päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukevat tavoitteet koululaisperheiden arkeen, kuten tiedon jakaminen, terveyden edistäminen, nuorten osallisuus, varhainen puuttuminen ja tuki sekä vanhempien asenteisiin vaikuttaminen. Tapahtumat järjestettiin oppilaille koulupäivän aikana.

5 2. Naantalin pilotin tavoitteet 3 Hankkeen tavoitteena oli: o Hyviin käytäntöihin perustuvien toimintamallien käyttöönotto ja edelleen kehittäminen mm. Adsumen käyttö nuorten päihteidenkäytön kartoituksessa. o Mielenterveyden edistäminen sekä päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisy o Päihde- ja mielenterveysosaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen perustasolla o Ehkäisevän työn konkretisoiminen mm. HIP- tapahtumien avulla o Ryhmämuotoisten toimintojen kehittäminen o Päihde- ja mielenterveyssuunnitelman kehittäminen. Hankkeen aikana edistettiin Adsumen- ja Audit- testin käyttöä potilastyössä. Audit- testi liitettiin osaksi Pegasos-potilasohjelmaa. Tämä helpotti terveydenhuollon ammattilaisten päihteiden käytön puheeksiottoa ja puheeksioton jälkeistä työskentelyä sekä yhtenäisti kirjaamiskäytäntöä että tilastointia. Hankeen aikana edistettiin päihde- ja mielenterveystyön monialaisen verkoston hyödyntämistä Naantalin kaupungin eri hallintokuntien, kolmannen sektorin ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä. Hankkeen avulla tehostettiin Naantalin kaupungin päihdetyön suunnitelman päihteettömyys- yhteinen vastuu juurruttamista ja edelleen kehittämistä. Hankkeen aikana hyödynnettiin Remontti-hankkeen kehittämiä toimintatapoja moniammatillisessa perhetyössä. Naantalin pilotti vaikutti osaltaan ryhmämuotoisia työtapojen kokeilemiseen ja laajaalisempaan yhteistoimintaan lapsiperheiden hyväksi. 3. Länsi 2012 hankkeen toteutuminen Naantalissa Länsi hanke toteutettiin Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hankkeen väestöpohja oli noin asukasta. Hankkeen kokonaisbudjetti oli euroa, josta valtionavustus oli euroa. Naantalin pilotti toteutettiin Länsi 2012 hankkeen toiminta-ajalla ja väestöpohjana oli sekä Naantalin pilotin käyttöön jäävä osuus toimintakautena oli euroa. Länsi hanketta hallinnoi Satakunnan sairaanhoitopiiri. Hankekokonaisuutta koordinoi sairaanhoitopiirissä kokoaikainen projektipäällikkö sekä projektisihteeri. Länsi 2012 hankkeen kotisivut olivat avoimet ja niiden anti helpotti hankkeessa työskentelyä. Kotisivut sijaitsevat Satakunnan sairaanhoitopiirin kotisivuilla(www.satshp.fi) Pilotissa suunniteltujen ehkäisevän työn konkretisointiin liittyvien toimintamallien käyttöönotossa on edetty vain osassa alakouluissa sekä lukiossa HIP -tapahtumien avulla. Ryhmätoimintaan liittyvien toimintamallien käyttöönotossa on edetty vasta muutamassa kohderyhmässä. Henkilöstön osaamisen vahvistamisessa on edetty kohtalaisesti paikallisen koulutuksen ja valtakunnallisten koulutuksien avulla. Yhtenä asiakkaiden osallisuutta lisäävänä toimintana olemme tehneet Naantalin pilotissa asiakasarviointia käyttäen Bikva- menetelmää tavallisten asiakaskyselyjen lisänä. Bikva menetelmän nimi tulee tanskan kielen sanoista Brugerinddragelse I KVAlitetsvurdering, suomennettuna asiakkaat laadunvarmistajana. Julkisten palvelujen arviointiin tarkoitettu malli on nelivaiheinen ja toteutetaan käytännössä ryhmähaastatteluina, joista ensimmäinen tehdään palveluiden käyttäjille. He määrittävät itse kysymykset ja arvioivat toiminnan tai palvelun hyviä ja huonoja puolia.

6 Prosessi etenee esittelemällä asiakkaiden antama palaute ensin työntekijöille, jotka arvioivat esiin tulleita ongelmia ja käsittelevät palautteen. Asiakkailta ja työntekijöiltä kootut näkemykset välitetään organisaation johdolle ja kumuloitunut palaute neljännessä vaiheessa poliittisille päättäjille. Tämä toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun aikuisopiskelijoiden projektityönä. (liite 1) 3.1 Ohjausryhmä Ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut perusturvajohtaja. Hankkeen alussa puheenjohtajana toimi Juhani Kylämäkilä ja syksyllä 2011 lähtien puheenjohtajana toimi, uusi perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen. Muut ohjausryhmän jäsenet olivat koko hankkeen aikana seuraavat henkilöt: Ylilääkäri Mikko Laaksonen Sosiaalijohtaja Riitta Ylipelkonen Johtava hoitaja Tellervo Hannula-Lehtinen Sosiaalityön johtaja Jutta Merilahti Sivistystoimenjohtaja Irmeli Myllymäki Aikuissosiaalityön päällikkö Kari Virtanen Ohjausryhmään kutsuttiin tarpeen mukaan hankkeessa mukana olevia yhteistyökumppaneiden edustajia. Ohjausryhmän sihteerinä toimi ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen. Ohjausryhmän kokoontuminen: Vuosi/määrä päivämäärät 2010/4 kertaa ke ma ke pe / 1 kerta pe /3 kertaa pe ke ti Ylilääkäri Mikko Laaksonen on ollut myös koko Länsi hankkeen ohjausryhmän jäsen. 3.2 Työntekijä Länsi hankkeen tavoitteena oli rekrytoida pilottien henkilöstö pääosin hankealueen organisaatioiden omasta henkilöstöstä tai alueelle palveluja tuottavan organisaation henkilöstöstä. Naantalin pilotin työntekijänä on toiminut hankkeen alusta alkaen terveyskeskuksen ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen. Hanketyöntekijä toimi yhden kokonaisen ja yhden puolikkaan työpäivän eli 12 h viikossa hankevuosina ja kaksi työpäivää viikossa eli 16h viikossa vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2011 toisena työntekijänä toimi terveydenhoitaja, perhetyötekijä Elina Ketola. Hän toimi Vaaka-ryhmän toisena vetäjänä joka toinen viikko tiistai-iltaisin eli kuukaudessa noin 7h. Viikon työpanos vuosisuunnitelman työstämiseen ostettiin sairaanhoitaja (ylempi AMK) Jan Holmbergilta (http://janholmberg.weebly.com/ ).Holmbergin mukaan päihdetyön vuosikalenteria voidaan käyttää päihdetyön toiminnan nykytilan arviointiin, toiminta-analyysiin, suunnitteluun, toimintaan ja sen tavoitteelliseen seuraamiseen. Kokonaistoiminnassa tähdätään tarpeenmukaiseen, laadukkaaseen ja taloudellisesti tuotettuun toimintaan. (liite 2) 4

7 5 3.3 Verkostoituminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Älä välitä alaikäiselle keskustelutilaisuus oli klo Naantalin kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä vapaa-aikatoimen kanssa. Tilaisuuden alustajina toimivat Heikki Mäki/ alkoholitarkastaja, Jorma Lampinen/poliisista, Heli Virtanen/ paikallisesta ALKOsta sekä Lilja Ahtiainen/ V-S Hotelli - ja ravintolayrittäjät ry:n puheenjohtaja. Tilaisuuden avauspuheen sekä puheenjohtajana toimi perusturvajohtaja Juhani Kylämäkilä ja tilaisuuden lopetussanat esitti vapaa-aikatoimen päällikkö Eija Laurila. Keväällä 2011 Vaaka- ryhmän toisena ohjaajana aloitti Naantalin terveyskeskuksen terveydenhoitaja, perhetyöntekijä. Vuodesta 2011 ryhmän toiminta oli virallisesti Naantalin kaupungin ja Naantalin seurakunnan yhteistyötä. Toiminnassa oli myös alusta asti mukana kolmas sektori. Ryhmän lapset saivat kerran kuukaudessa lahjoituksena hedelmäkorin Naantalin Pelastakaa Lapset ry:ltä. Järjestö- sekä seurakuntayhteistyötä viriteltiin myös Omaiscafe tilaisuuksien avulla. Tarkoituksena oli aloittaa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistyksen sekä Naantalin seurakunnan kanssa vapaamuotoisia vertais- ja keskustelutilaisuuksia mielenterveys ja päihdeongelmia kohtaaville omaisille. Tilaisuuksissa kokemusasiantuntijat kertoivat oman tarinansa ja sen jälkeen sana oli vapaa. Syyskuussa 2012 järjestettiin vielä yhteinen keskustelutilaisuus Kissa vai kossu pöydälle Raision, Turun ja Naantalin pilottien yhteistyönä ehkäisevän työn tarpeellisuudesta. 4. Kehittämistyön tulokset ja niiden arviointi Päihdeongelman kokeneet äidit ovat saaneet mahdollisuuden vertaistukeen ja käytännön ohjausta arkeen toimiessaan lasten kanssa asiantuntijoiden ohjauksessa. Vaaka-ryhmän asiakkaat ovat voineet vaikuttaa palvelujen kehittämiseen Bikva- haastattelun kautta. Vaaka-ryhmässä toteutettavien tehtävien tavoitteena oli auttaa äitejä oivaltamaan, että koskaan ei liian myöhäistä ryhtyä kehittämään omaa itsetuntoaan ja oppia arvostamaan itseään sekä saada rohkeutta olla juuri se, mitä itse haluaa.vahvaksi kehittynyt itsetunto auttaa meitä paremmin kestämään elämäntilanteiden tuomat itsetunnon laskut ja kääntämään heikot hetket voimavaroiksi tulevaisuutta varten. Ojalan ja Uutelan mukaan minäkuva on se, mitä ihminen tietää itsestään ja itsetunto sitä, minkä verran ihminen pitää itsestään.(ojala,uutela,1993) Vaaka-ryhmään osallistuvat äidit kokivat ryhmän alussa annettavan ruokailun mielekkääksi ja tärkeäksi jo aikataulun vuoksi. Jos äidit valmistaisivat kotona lasten iltapäiväruokailun, olisi ryhmään lähteminen vaikeampaa. Ryhmän alkaminen siirtyisi ja tämä taas siirtäisi edelleen lasten nukkumaanmenoaikaa. Vaaka-ryhmän aikataulu kello koettiin juuri sopivaksi. Äitien ja lasten yhteiseltä osuudelta toivottiin vielä musiikkipainotteisempaa toimintaa, johon pystyimme vasta syksyllä Äitien ja lasten yhteiset askartelutuokiot koettiin myös vaihteluna. Yhden äidin lorupussi-ideaa kokeiltiin ryhmässä ja se oli sopivaa ajanvietettä alle 2-vuotialle. Lorupussista otettiin vuorollaan kortti laulun kera: Kuka saa, kuka saa lorupussiin kurkistaa Valmistimme Vaaka-ryhmässä jokaiselle lapselle oman lorupussin joululahjana. Koulujen HIP- tapahtumissa oli mahdollisuus moniammatilliseen yhteistyöhön niin Naantalin kaupungin eri hallintokuntien kuin kolmannen sektorin ja muiden yksityisten ammatinharjoittajien

8 kanssa. Koululaisilla ja heidän vanhemmillaan sekä toisen asteen opiskelijoilla on ollut tilaisuus saada ohjausta ja neuvontaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 4.1 Vaaka-ryhmä Tiedostimme ryhmätoiminnan aloittamisessa, että päihdeongelmaisilla naisilla on pääsääntöisesti luottamuspula ja korkea kynnys hakeutua avun piiriin. Naisten ryhmään tulemisen kynnystä mataloitti korvaushoidossa toimivan terveydenhoitajan Leena Seppälän kanssa ennakkokontaktit. Ryhmän käynnistymistä helpotti myös sosiaalityön alaisuudessa toimivan Päiväkeskus Tuulentuvan henkilökunnan sekä Naantalin seurakunnan diakoniatyön valmiit asiakaskontaktit. Ryhmän toisella vetävällä, vertaisohjaajalla oli myös yhdistyksen toiminnan kautta syntyneitä verkostoja, joita hän käytti naisten tavoittamiseen. Sosiaali- ja terveystoimen Vaaka-ryhmäntoiminnan käynnistyminen edellytti, että ohjaajiksi saadaan kaksi sosiaali - ja terveydenhuoltoalan ammattilaista. Päävastuullisena ryhmänohjaajana etsin toista ohjaajaa ryhmälle kolme(3) kuukautta ensin Naantalin kaupungin sosiaali- ja päivätoimen ammattilaisista ja tämän jälkeen Naantalin seurakunnan puolelta. Ylilääkäri Mikko Laaksosen kanssa käydyn keskustelun pohjalta päädyimme siihen, että ainakin toisella ohjaajalla on oltava terveys tai sosiaalialan koulutus, osaamista päihdetyöstä ja naisten erityiskysymyksistä. Lopulta päivätoiminnanohjaaja Niina Ojala ja avohuollonohjaaja Katja Ristilehto ehdottivat vertaisohjaajaa. Vaaka-ryhmän ohjaajina toimivat keväällä 2010 Minna Suikkanen ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja ja vertaisohjaaja Naantalin seudun päihdeongelmaisten tuki- Waihtoehto ry:stä. Ryhmän ohjaajien lisäksi toiminnassa oli mukana vapaaehtoistoimijoita, jotka hoitivat lapsia ilman korvausta. Ryhmän toiminnasta tiedottivat aktiivisesti Päiväkeskus Tuulentuvan ohjaajat Ojala ja Ristilehto sekä korvaushoidossa toimiva terveydenhoitaja Seppälä. Ryhmän esitteitä toimitettiin myös aikuis - sekä lapsiperheiden sosiaalityön työntekijöille sekä terveyskeskuksen neuvolatoiminnan terveydenhoitajille että Naantalin seurakunnan diakonia- ja lapsityön työntekijöille Ryhmätoiminta aloitettiin maaliskuussa 2010 Naantalin seurakuntatalon tiloissa, joka toinen tiistai kello Vaaka-ryhmän kokoontumispaikaksi saimme Naantalin seurakunnan lapsityön upeat tilat, osoitteessa Piispantie 2. Naantalin seurakunnan lapsityön tiloissa oli lapsille paljon leluja leikkimiseen sekä muuta viriketoimintaa. Toimivat tilat mahdollistavat lasten leikkimisen samanaikaisesti, kun toisessa ryhmätilassa pidettiin äitien keskusteluryhmää. Äitien ja lasten ruokailulle oli myös erikseen oma toimiva tila, jossa käytössä oli kolme syöttötuolia. Ryhmän alussa oli äitien ja lasten yhteinen ruokailu ja tämän jälkeen laulu-leikki-hetki. Kello 18 alkaen äideille ja lapsille oli omat ohjelmansa. Äiti-ryhmän ohjaajina toimivat 3/2012-3/2011 vertaisohjaaja Naantalin seudun päihdeongelmaisten tuki Waihtoehto ry:stä ja ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Naantalin terveyskeskuksesta. Lastenhoito järjestettiin kevään ajan vapaaehtoisten työntekijöiden avulla, mutta syksyllä 2010 Vaaka-ryhmä sai Naantalin seurakunnan lapsityöstä uuden yhteistyökumppanin ja ammattitutkinnon suorittaneet lastenohjaajat. Tämä oli myös äitien mielestä oikean suuntainen kehitys. Vaaka-ryhmän kokoontuminen: Vuosi Kokoontumiskerrat 2010kevät, syksy kevät, syksy kevät 10 6

9 7 Vaaka-ryhmälle asetetut tavoitteet olivat seuraavanlaiset: Opitaan työstämään elämän kipeitä kysymyksiä ja jakamaan kokemuksia vertaisja ammattituen avulla mm. valokuvaamisen keinoin. Autetaan löytämään keinoja hallita äitinä arkielämää uudella tavalla Opitaan yhdessä vihanhallintaa ja rentoutumista Annetaan uusia ideoita itseluottamuksen rakentamiseen ja parempaan oloon Ryhmälle asetetut tavoitteet toteutuivat jokaisen ryhmäläisen oman elämäntilanteen mukaisesti. Ryhmätoiminnan laadun takaamiseksi oli helppo lähteä mukaan BIKVA -arviointiin. BIKVA - arvioinnin ensimmäisen ja toisen vaiheen haastattelijoina toimi kaksi sairaanhoitajaaikuisopiskelijaa Turun ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmasta. Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin Vaaka-ryhmänasiakkaat ja toisessa vaiheessa haastateltiin työntekijät. Kolmannessa vaiheessa hankeen yliopistoharjoittelija ja projektipäällikkö kertoivat tulokset kaupungin ja seurakunnan johdolle. Asiakaspalautteet ryhmiteltiin kuuteen luokaan: ryhmään tulo, ryhmän sisältö, ryhmän vaikuttavuus, palaute työntekijöistä ja tiloista, kehittämisehdotukset sekä muu palaute sosiaali- ja terveystoimeen. Äidit kokivat ryhmään tulon helppona ja kaiken kaikkiaan ryhmän anti koettiin positiivisena. Asiakkaidenmielestä ryhmässä käsiteltävät asiat äitiydestä ja naiseudesta olivat erityisen tärkeitä. Hyvänä toimintana äidit kokivat myös rentoutusharjoitteet, kiviterapian, retket, naamiaiset sekä lasten syntymäpäivien vieton. Näiden toimintojen tavoitteena oli lisätä ryhmäläisten sitoutumista ja siinä onnistuttiin. Vertaistuki koettiin ryhmän vaikuttavuuden kannalta keskeiseksi. Aloitettu toiminta tukee päihteetöntä elämäntapaa, äitiyttä sekä ehkäisee uusien ongelmakierteiden syntyä. Vaaka-ryhmän toiminta on ollut alusta asti ennakkoluulotonta ja saanut johdon täyden tuen. BIKVA- arviointimenetelmän kautta saatu palaute vahvisti ryhmänohjaajien motivaatiota jatkaa ryhmätoimintaa ja kehittää sitä edelleen. Tulevaisuuden haasteena on muun muassa se, miten erityisesti poikalapsille saadaan puuttuvan isän malli ryhmän avulla tai miten voidaan tukea lasten erityisosaamista kuten musikaalisuutta, kun vanhemmilla ei ole varaa viedä lapsiaan esimerkiksi musiikkileikkikouluun. Ryhmän toiminta oli henkilökohtaisesti erittäin haastavaa, joten aloitin hankkeen aikana psykoterapian perusteiden opinnot täydentäen osaamistani mielenterveyden tukemisen osalta. Kuva 1. ryhmätoiminnan monipuolisuus Vaakaryhmän naamiaiset

10 4.2 Kannattaa olla HIP 8 Ensimmäistä kertaa Naantalilaisessa alakoulussa järjestettiin syksyllä 2010 hyvinvointi-iltapäivä eli HIP tapahtuma. Kohderyhmänä olivat 5. ja 6. luokan, Taimon koulun oppilaat ja heidän vanhempansa. Oppilaat saivat tietoa omaan hyvinvointiin liittyvistä asioista ja vanhemmat saivat tukea johdonmukaiselle kasvatustyölle. Mukaan tapahtumaan oli kutsuttu yhteistyökumppaneita niin terveydenhuollon kuin nuoriso- ja vapaa-aikatoimen puolelta sekä aiheisiin sopivia yrityksiä tuotteineen. Teemapäivän yhdyshenkilönä toimi Naantalin kaupungin ehkäisevä päihdetyöntekijä Minna Suikkanen hyvinvointi-iltapäivän tavoitteena oli tuoda Länsi hankkeen päihteettömyyttä ja mielenterveyttä tukevat tavoitteet koululaisperheiden arkeen; varhainen puuttuminen ja tuki, tiedon jakaminen, terveyden edistäminen, nuorten osallisuus sekä vanhempien asenteisiin vaikuttaminen. HIP- tapahtuma muodostui seitsemän rastin radasta, joita kierrettiin pienryhmissä. Rasteilla annettiin tietoa harrastusmahdollisuuksista, hampaiden hoidosta, fyysisen kunnon kehittämisestä ja terveellisestä ravinnosta. Lisäksi annettiin päihdevalistusta ja henkisen hyvinvointiin liittyviä vinkkejä. Hammashuollon rastilla oppilaiden mielenkiinnon herätti tieto siitä, kuinka paljon erilaiset välipalat sisältävät sokeria. Ravitsemusterapeutin viesti oli lohduttava. Kun huolehtii säännöllisestä ateriarytmistä ja terveellisistä arkiruokavalinnoista voi satunnaiseen herkutteluun ja nautiskeluun suhtautua hyvällä mielellä. Fysioterapeuttien opastuksella saatiin tietoa omasta fyysisestä kunnosta punnerrusten ja staattisen lihasvoimatestin avulla. Vapaa-aikatoimen tietoiskussa löytyi nettiosoite, mihin oli koottuna nuorille tarkoitettuja palveluita ja kirjaston rastilla saatiin vinkkausta teemapäivän aihealueen kirjoihin. Koulukuraattori viritti ajatukset oman henkisen hyvinvoinnin vahvuuksiin ja ehkäisevä päihdetyöntekijä kertoi mm. alkoholin kalorivaikutuksista. Kaikkiaan oppilaat pitivät tapahtumaa hyödyllisenä ja kiinnostavana. Kaiken kruunasi välipala sekä rasteilla jaetut tuotenäytteet, joita sai kerätä lahjoituksena saatuihin kasseihin. Paikalle myöhemmin mukaan kutsutut vanhemmat saivat myös tutustua rastirataan. Vanhemmat kokivat tilaisuuden hyvänä ja monipuolisena. Joissakin perheissä keskustelu oli jatkunut nuorten kanssa kotona ja tilaisuus oli vahvistanut vanhempien käsitystä siitä, kuinka tärkeää on perheen yhteinen arki ja lasten harrastemahdollisuuksien tukeminen. Tapahtumasta saatu oppilaiden, vanhempien ja työntekijöiden kirjallinen palaute oli pohjana jatkotyöskentelyn kehittämiselle. HIP- tapahtumia toteutettiin Taimon koulun lisäksi Rymättylän alakoulussa, Naantalin lukiossa sekä yhteinen Karvetin että Lietsalan alakoulujen hyvinvointipäivä. HIP tapahtumamme sai valtakunnallista huomiota TERVE SOS päivillä Espoossa. (liite 3). Posteria olivat Espoossa esittelemässä kouluterveydenhoitaja Salla Miesvirta ja koulukuraattori Pirjo Hintsa. Työntekijät jakoivat 100 kpl A4 esitettä tapahtumasta. Posterimme sai erityisen huomion ja kannustusta seuraavilta ihmisiltä ja tahoilta: - THL / Tutkija Murto, Turun projekti - Rovaniemen osaamiskeskus - Joensuun kaupunki, Nuorisoasema, matalan kynnyksen palvelu, - Espoon kaupunki - HUS, mtt- talo - Käsmä Laura, Remontti-hanke - - Hannele Mäkelä, Promonetista toivoi vanhuksille samanlaista.

11 9 Kuva 2. Taimon koulun HIP tapahtuma Kuvassa vasemmalla kouluterveydenhoitaja Salla Miesvirta, ehkäisevän päihdetyön terveydenhoitaja Minna Suikkanen ja koulukuraattori Pirjo Hintsa. 4.3 Valmiuksia etsimässä ja vahvuutta vanhemmuuteen HIP - tapahtuma rohkaisi meitä tapahtumaan osallistuneita ammattilaisia järjestämään 4 eri koulutustilaisuutta 5-6-luokan Taimon koulun vanhemmille. Valmiuksia etsimässä - koulutustilaisuuksissa vanhemmille annettiin tietoa mm. aggression portaista, curling- vanhemmuudesta. Koulutustilaisuuksissa oli mahdollisuus tärkeään vanhemmuuden vertaistukeen pienimuotoisten ryhmätöiden ja kotitehtävien purkujen kautta. Valmiuksia etsimässä -ryhmä kokoontui neljänä keskiviikko- iltana ja joka illalle oli 5-6-luokan oppilaiden vanhemmille oma aiheensa. Osallistujia oli vanhempaa/ osallistumiskerta. Keskiviikko Tunteiden tunnistaminen ja kohtaaminen Keskiviikko Vuorovaikutus nuoren kanssa Keskiviikko Aggression portaat 12-18v Raisa Cacciatoren Kapinakirjasta. Keskiviikko Mistä voimaa vanhemmuuteen? Ryhmässä tehtiin Vanhemmuuden tavoitepuu. Ryhmäkokoontumisien välissä annettiin vanhemmille kotitehtäviä yhdessä nuoren kanssa tehtäväksi.

12 10 Aloitimme myös yläkoululaisten vanhemmille oman vertaisryhmän vahvista vanhemmuutta. Ryhmän ohjelma oli seuraavanlainen: 1. Kokoontumiskerta, Maanantai Tunnetaidot ja arvopyramidi Mihin niitä tarvitaan? Kansainväliseen FRIENDS -ohjelmaan tutustuminen 2. Kokoontumiskerta, Maanantai Miten voin vaikuttaa omaan olooni ja auttaa nuortani selviämään itsensä kanssa 3. kokoontumiskerta, Maanantai Opettele riitelemään jämäkästi ja ratkaisemaan haastavia tilanteita tehokkaasti 4. kokoontumiskerta, Maanantai Miten voi tehdä positiivisia perhetaitoja yhdessä? Ryhmissä pohdittiin vanhemmuuden vahvuuksia/ heikkouksia/ mahdollisuuksia ja uhkia. 4.4 Koulutustapahtumat Hankkeen aloitusvuonna 2010 järjestettiin aloitusseminaari ehkäisevän päihdetyön viikolla. Saimme koulutukseen puhumaan toimittaja, kirjailija Lilli Loiri- Sepän omasta selviytymistarinastaan. Loiri oli julkaissut samana vuonna kirjan selviämistarinoita, jossa hän haastatteli raitistuneita alkoholisteja. Kirjan henkilöt kertovat subjektiivisista keinoista, jotka ovat tai eivät ole heitä auttaneet. Loirin innostava asenne hankkeen alussa nostatti myös omaa innostustani kehittää ehkäiseviä toimintatapoja. (liite 4) Pilotin omia koulutustilaisuuksia oli Naantalissa: - Vuonna 2010 tilaisuuksia oli neljä ja niihin osallistui yhteensä noin 80 henkilöä. - Vuonna 2011 omia tilaisuuksia ei järjestetty vaan osallistuin valtakunnalliseen päihdeja mielenterveyspäiville omalla puheenvuorollani avoterveydenhuollon ryhmämuotoinen päihdekuntoutus - äiti-lapsi vertaisryhmä hyvinvoinnin tukena. - Vuonna 2012 tilaisuuksia oli kaksi ja niihin osallistui yhteensä 86 osallistujaa. Vuonna 2012 ostettiin Jan Holmbergiltä koulutuspalvelu Aikuisen päihdeongelma lapsen silmin Naantalin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen työntekijöille. Tilaisuus sai paljon positiivista palautetta. Vielä ostettiin uusperhe-kouluttaja Pekka Larkelan, perheterapeutti VET, työpanos ELÄMÄÄ UUSPERHEESSÄ koulutuksen järjestämiseen. Uusperhekoulutuksen tavoitteena oli lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen työntekijöiden valmiuksia kohdata työssään uusperheitä, auttaa ymmärtämään erilaisia perhemalleja ja opettaa uusia vuorovaikutustaitoja eri perheenjäsenten, mm. sosiaalisten vanhempien kohtaamiseen. Uusperheteemoja lähestyttiin uusimpien tutkimustulosten pohjalta. Koulutuspäivän aikana kokemuksellisen oppimisen kautta ohjattiin ymmärtämään paremmin uusperheproblematiikkaa ja omaa itseä ammattiauttajana.

13 5. Pohdinta 11 Ensimmäinen Bikva asiakasarviointiprosessi toteutettiin Naantalin pilotissa. Naantalin pilotin ryhmätoimintaa koskeva kuvaus oli kuvattuna valtakunnallisessa sosiaali - ja terveysministeriön raportissa 6/2011, kansallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma vuosille Saimme projektipäällikkö Alpo Komminaholta positiivista palautetta esimerkkinä Länsi 2012 hankkeen ensimmäisen vuoden onnistuneesta avauksesta. Bikva- prosessi auttoi ymmärtämään, että potilaiden ja asiakkaiden kuunteleminen on tärkeää palveluprosessien kehittämisessä. HIP- tapahtumien avulla olemme lisänneet koululaisten ja heidän vanhempiensa tietämystä omaan hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Vanhempien käsitys lasten harrastusten ja yhteisen ajan tarpeellisuudesta perheessä on vahvistunut. Hankkeen työntekijänä olen saanut monipuolisen kuvan varhaisvaiheen ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön toimintatavoista ja yhteistyön tarpeellisuudesta. HIP sanan on kehitellyt kouluterveydenhoitaja Salla Miesvirta, joka omalla esimerkillään innostaa kaikkia toimimaan ehkäisevän työn puolesta. Kiitos Sallalle sekä koulukuraattori Pirjo Hintsalle ja Jusliina Leinolle rohkaisuista ja yhteistyöstä. HIP- toiminnan kehittäminen jatkuu kunnassamme myös hankkeen viimeisenä jatkovuotena. Olemme vasta aloittamassa käytännön kirjaamista Innokylään lukion osalta. Innokylä on sosiaali- ja terveysalan toimijoiden yhteinen innovaatioyhteisö, jonka hyödyntäminen on vasta alussa. Hanke on mahdollistanut näihin uusiin foorumeihin tutustumisen ja madaltanut verkkopohjaisten työvälineiden käyttöönottoa. Jatkohankkeessa on tarkoitus myös työstää verkkopohjaista kyselyä ammattilaisille. Hankkeen aikana minulla oli mahdollisuus osallistua luennoitsijana valtakunnalliseen päihde- ja mielenterveyspäivään. Tämä oli yksi urani kohokohtia ja erittäin jännittävä sekä haastava kokemus. Päihde- ja mielenterveyspäivät ovat vaikuttamisen areena ammattilaiselle ja puheenvuoroni kautta sain uusia tuttavuuksia eri puolelta Suomea. Muilla ammattilaisilla oli myös halu kokeilla uusia toimintatapoja omissa työyksiköissään. Hankkeen aikana olen saanut kokeilla rajojani ja haastaa itseni aina uudelleen. Erityinen kiitos kuuluu hankejohtaja Alpo Komminaholle kannustavista kommenteista niin puhelimessa kuin sähköpostin välityksellä. Hanketyöntekijänä olin välillä todella yksin kehitysideoiden ja toteutuksen kanssa. Olen myös saanut positiivista palautetta ja tukea työlleni lähiesimiehiltäni johtavalta hoitajalta Tellervo Hannula-Lehtiseltä ja ylilääkäri Mikko Laaksoselta. Esimiehet ovat pitäneet jalkani maassa, koska välillä olen ollut todella lennossa. Innostava hanketyö voi välillä viedä mennessään. Lisääntynyt tutkimustieto, kehittyvät palvelujärjestelmät, uusi teknologia ja asiakkaiden/ potilaiden netin kautta saama uusin tieto haastavat meitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveystyössä.

14 12 Lähteet Goleman, David.(2003)Tunneäly. Keuruu. Hiltunen, Tarja ( 2005) Äitien voimaantumisen lasten huostaanoton jälkeen. Aikuiskasvatuksen - pro gradu-tutkielma. Kasvatustieteen laitos. Jyväskylän yliopisto. Holmila, Merja(2001) Perhe, päihteet ja sukupuoli. Yhteiskuntapolitiikka 66(2001):1.Terveyden - ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema hyvinvointitutkimuksen lehti. Holmberg, Jan(2010)Pähderiippuvuudesta elämänhallintaan. Edita. Hänninen K., Julkunen I., Hirsikoski R., Högnabba S., Paananen I., Romo H., Thomasen T. (2007) Asiakkaat oppimisen käynnistäjinä. Kujala, Virpi, Hiltunen, Tarja (2007) Minä kasvan. Päihdeongelmista toipuvien naisten ryhmä- ja leiriprosessin ohjaajan opas.(sininauhaliitto)helsinki. Ojala,T.,Uutela,A.(1993)Rakentava vuorovaikutus.porvoo. Pajulo, Marjukka (2001) Early motherhood at risk: mothers with sunstance dependency. Väitöskirja. Turun yliopisto. Pajulo, Marjukka (2007).Päihdeäidin kykyä tunnistaa vauvan tarpeita on tuettava mahdollisimman varhain. Suomen Lääkärilehti.48/2007, Veijalainen, Eeva Kaarína., Heino,T., Kalland,M., Kammonen,H., Paasikannas L., Salo, S. (2008)Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona mallin ja osaamisen kehittäminen. Totisesti toisenlainen elämä Tosi-projekti Ensi- ja turvakotien liitto ry. Helsinki. Raportit: Raportti 6/ Kansallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma Raportti BIKVA- arviointimenetelmän oppimisen kehistä. Stakes, Raportteja 6/2007 Sähköpostiosoitteet ja aluehallintoviraston uutiskirjeet

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä

MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä MEIRÄN PORUKAT YHYRES Pikkulapsiperheiden tukeminen perusterveydenhuollossa moniammatillisena yhteistyönä Yhteistyöstä yhteiseen työhön 2010 Anu Leinonen (toim.) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lisätiedot

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen

Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen Krista Ritamies-Veijalainen Ulla Kosonen VIRTAHEVON LAPSET LAPSILÄHTÖISEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISHANKE 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1. Johdanto 2. Lapsilähtöisen päihdetyön kehittämishankkeen taustaa 3. Hankkeen

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

Perhe elämään -projekti (2006 2010)

Perhe elämään -projekti (2006 2010) Perhe elämään -projekti (2006 2010) Loppuraportti Kalliolan setlementti, kehittämisyksikkö 2010 Kirsi-Marja Iskandar Tuula Immonen 2 SISÄLLYS Johdanto... 3 1. Projektin tausta ja tarve... 5 2. Projektin

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012

RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI. Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 RAUMAN PILOTIN YHTEENVETORAPORTTI Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke 1.3.2010 30.9.2012 Leena Kivimäki Tuula Karmisto 5.10.2012 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. PILOTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015

MURKKUNEUVOLA. Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 MURKKUNEUVOLA Projektisuunnitelma vuosille 2011 2015 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTA JA TARVE 4 2.1. Nuoruusikä elämänvaiheena ja vanhemmuuden haasteet 4 2.2. Nuorten hyvinvointi Varsinais-Suomessa

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI

KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI KESKI-SATAKUNNAN JA PYHÄJÄRVISEUDUN PILOTTI LOPPURAPORTTI Länsi 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke 1.10.2012 31.7.2013 Virpi Valiola, hanketyöntekijä Kokemäen perheja

Lisätiedot

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa).

16.6.2015. Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). 1(7) 16.6.2015 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 12.5.2015 klo 10.00 11.38 (Kokouksen jälkeen yhteisruokailu Satakunnan keskussairaalan henkilöstöravintolassa). Paikka Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012

2. KOHO I hanke 2.9.2010 31.10.2012 Mielen avain - Lohja Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden kokonaisvaltaisen hoidon hanke KOHO 2010 2015 Loppuraportti Terhi Auvinen Katja Tiainen 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 4 2. KOHO I - HANKE 2.9.2010-31.10.2012

Lisätiedot

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti

Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti EROPERHEEN KAHDEN KODIN LAPSET -PROJEKTI 2011 2013 Lahden ensi- ja turvakoti ry Eroperheen kahden kodin lapset -projektin raportti Anne Meritie, Marjut Pitkänen, Mika Ketonen 2 (40) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ.4

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

3.1.2011 31.7.2012 PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti

3.1.2011 31.7.2012 PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti TUKEVA 2 Lappi/Rovaseudun osahanke 3.1.2011 31.7.2012 PERHEKESKEISTÄ JA RYHMÄMUOTOISTA TUKEA KOULUIKÄISILLE Loppuraportti Marja Leena Nurmela SISÄLLYS 1 TAUSTAA JA TAVOITTEIDEN TÄSMENTÄMINEN... 3 2 TOIMINTA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.

Päihdeäiti-hanke. Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10. Päihdeäiti-hanke LO P P U R A P O RT T I Päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja pienten lasten äitien palvelurakenteen kehittämishanke 1.1.2008-31.10.2009 Tytti Rantanen Satu Ahvonen TYTTI RANTANEN

Lisätiedot

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI

PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 2012 PALVELUOHJAUS JA VANHEMMUUDEN TUKEMINEN HANKKEEN 1.2. 31.12.2012 LOPPURAPORTTI Suunnannäyttäjä Päivi Ojanen 21.12.2012 Tampereen kaupunki Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Palveluohjaus ja vanhemmuuden

Lisätiedot

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi..

Alkusanat...4. 1. Projektin taustaa...4. 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet...6. 3. Projektin organisointi ja vastuut...7. 3.1. Ydintiimi.. 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...4 1. Projektin taustaa.....4 2. Projektin päämäärät ja tavoitteet.....6 3. Projektin organisointi ja vastuut.....7 3.1. Ydintiimi..8 3.2. Aluetiimi..8 4. Projektin aikataulu

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN AVOIMEN JA MATALAN KYNNYKSEN PALVELUIDEN KARTOITUS KESKI- JA LÄNSI-UUDENMAAN ALUEELLA Eeva - Maija Laine Laura Mattila Noora Voutilainen Diakonia Ammattikorkeakoulu, DIAK

Lisätiedot

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA

ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA 1 Mari Susanna Dahl ENNALTAEHKÄISYÄ VAASASSA Sosiaali- ja terveysala 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Opinnäytetyön nimi Mari Dahl Ennaltaehkäisyä Vaasassa

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti

Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Mitä vauva toivoo 2012-2014 loppuraportti Eeva-Kaarina Veijalainen Projektipäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto ry Tiivistelmä Mitä vauva toivoo -hankkeen tarkoituksena oli nostaa esiin molempien vanhempien

Lisätiedot

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti

Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti Alkukartoitusraportti Erityisesti Isä-projekti (2013 2016) 18.3.2014 Ovaskainen Kaisa, Tarkiainen Kati, Hyppölä Jukka, Sutinen Ilkka Voi kunpa matkas onneksi koituis, vihaa katkeruutta et tuntis joutavaa,

Lisätiedot