Ookko verkossa -hanke: TOIMINTAKERTOMUS!!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ookko verkossa -hanke: TOIMINTAKERTOMUS!!"

Transkriptio

1 OOKKO VERKOSSA -HANKE Ookko verkossa -hanke: TOIMINTAKERTOMUS Uuraisten koulukeskus Hirvasen koulu Höytiän koulu Kyynämöisten koulu Hirvasen esiopetus Höytiän esiopetus Koulukeskuksen esiopetus

2 Sisällysluettelo 1 Hankekuvaus 2 Hankkeen tavoitteet 3 Hankkeen aikajana 3.1 Kevätlukukausi Syyslukukausi Kevätlukukausi Syyslukukausi Kevätlukukausi Hankkeeseen osallistuneet tahot 4.1 Kartoitusvaihe 4.2 Työnjako ja toimijat 4.3 Esiopetus 4.4 Koulut 5 Hankkeen teema 5.1 Hankkeen teema: lähiympäristö 5.2 teeman integrointi esiopetukseen, perusopetukseen ja Vihreä lippu -toimintaan 6 Hankinnat 6.1 Tarvekartoitukset 6.2 Laiteheimon valinta 6.3 Tarjouspyynnöt ja kilpailuttaminen 6.4 Laitehankinnat ja verkkoratkaisut 7 Koulutukset ja esittelyt 7.1 Koulutusten ja esittelyiden aikajana 7.2 Ookko verkossa -hanke ja valtion erityisavustus pedagogiseen ICT -ohjaukseen perusopetuksessa 8 Tiedottaminen ja tiedottamiskanavat 8.1 OV-tiimilehti ja tiimipalaverit 8.2 Pedanet 8.3 Sähköposti ja Wilma 8.4 Facebook -ryhmät 8.4 Hankkeen Wordpress -blogi 8.6 Paikallislehti 9 Hankkeen tavoitteiden toteutuminen: toiminnan kuvaus hankkeen tavoitteiden mukaisesti 9.1 Yhteisesti tuotetut teemalliset / yhteisesti sovitut oppimateriaalit verkossa 9.2 Itse tuotetun materiaalin hyödyntäminen Uuraisten kouluilla ja esiopetuksessa 9.3 Pelioppiminen ja opetuspelit osaksi opetusta 9.4 Liikuntaan kannustaminen teknologian avulla 9.5 Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteiden huomioiminen hankkeessa 9.6 Yhteinen verkkoympäristö 9.7 Digitaalisen arkiston perustaminen 9.8 Hanketiimin perustaminen 9.9 Täydennyskoulutuksen järjestäminen 10 Arviointi 10.1 Toimijat: esiopetus 10.2 Toimijat: koulut 10.3 Koordinaattorit 11 Toimintamalli Liite

3 OOKKO VERKOSSA -HANKE 1 HANKEKUVAUS Uuraisten koulut ja esiopetus saivat vuonna 2013 valtionavustusta esi- ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin. Hankkeen nimi Ookko verkossa muodostui sanoista Oppimisympäristön ja Oppimateriaalin Kehittäminen KOuluilla ja VERKOSSA. Hankkeen avulla pyrittiin yhtenäistämään Uuraisten alueen esiopetuksen ja koulujen toimintaa, lisämään yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoistamaan opetustoiminnan tieto- ja viestintäteknologisten laitteiden käyttöä. Ajatuksena oli luoda verkkoympäristö, jossa esiopetuksen ja koulujen toimijat voisivat välittää tietoa toiminnastaan sekä jakaa toimintamalleja sekä oppimateriaalia toistensa kesken. Hankkeen aikana pyrittiin kehittämään Uuraisten kunnan alueen esiopetuksen ja koulujen verkkoyhteyksiä sekä lisäämään TVT-laitteiston hyödyntämistä esiopetuksen ja koulujen toiminnassa.

4 2 HANKKEEN TAVOITTEET Hankkeelle asetettujen tavoitteiden myötä pyrittiin uudistamaan Uuraisten kunnan esiopetuksen ja koulujen toimintaa niiden osa-alueiden osalta, joissa kehitystyölle oli selkeä tarve. Hankkeen tavoitteiksi määriteltiin alkuvaiheessa seuraavat kohdat: Kohta 1: Yhteisesti tuotetut teemalliset / yhteisesti sovitut oppimateriaalit verkossa Oppimateriaalin tuottaminen Uuraisten kunnan kouluilla ja esiopetuksessa laiteavustushakemuksen kautta haettavien TVT-laitteiden avulla verkkoympäristössä eri oppiaineissa. Tuotettavaan materiaaliin ja sen sisältöihin liittyy eri tilanteissa, tiloissa ja ympäristöissä tapahtuva tiedon hankkiminen ja havainnointi, jossa hyödynnetään koulun ulko-ja sisätilojen lisäksi luontoa ja rakennettua ympäristöä. Sisällöntuotannossa voidaan huomioida eri tavoin oppilaiden tarve liikkua, toimia ja aistia. Tuotettua materiaalia hyödynnetään oppimista edistävien pelien kehittämisessä. Kohta 2: Itse tuotetun materiaalin hyödyntäminen Uuraisten kouluilla ja esiopetuksessa Kohta 3: Pelioppiminen ja opetuspelit osaksi opetusta Oppiainerajat ja luokka-asteet ylittävä pelien suunnittelu, kehittäminen ja toteutus Uuraisten kouluilla. Itse tuotetttujen pelien ja verkossa olemassa olevien pelien hyödyntäminen osana opetusta Uuraisten kouluilla. Pelioppiminen osana opetuksen uudistumista: pelinomaisten sovellusten pedagogisesti mielekäs opetuskäyttö. Pelioppiminen osana erityis- ja tukiopetusta sekä lapsen erityisosaamisen tukemisessa. Yhtymäkohdat Uuraisten koulujen yrittäjyyskasvatukseen: Pop up -yritykset tuottavat pelinomaisia sovelluksia tai hyödyntävät oppimispelejä toiminnan suunnittelussa ja yrittäjyyskasvatukseen liittyvissä opinnoissa. Kannustetaan oppilaiden pienimuotoista yritystoimintaa oppimispelien kehittämisessä ja markkinoinnissa. Kohta 4: Liikuntaan kannustaminen teknologian avulla Yhtymäkohta kunnan Liikkuva koulu -hankkeeseen, jonka tavoitteena on parantaa kouluikäisten fyysistä aktiivisuutta ja vakiinnuttaa kaikkiin peruskouluihin kouluikäisten liikuntasuoritukset. Tuotetaan koulujen kesken jaettavia liikuntaan kannustavaa TVT-materiaalia. Eri tilanteissa, tiloissa ja ympäristöissä tapahtuva tiedon hankkiminen ja havainnointi, jossa hyödynnetään koulun ulko- ja sisätilojen lisäksi ympäröivää luontoa ja kunnan rakennettua ympäristöä. Oppimateriaalin sisällöntuotannossa voidaan huomioida eri tavoin oppilaiden tarve liikkua, toimia ja käyttää aisteja. Kohta 5: Opetussuunnitelmauudistuksen tavoitteiden huomioiminen hankkeessa Yhtenäisen perusopetuksen kehittäminen ja sen yhdenvertainen toteutuminen TVT:n avulla. Yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen (OPS 2016: johon pyritään yhteisöllisiä toimintatapoja kehittävien verkkopalveluiden avulla tieto- ja viestintätekniikka ja etäyhteyksiä hyödyntävä opetus voi toimia linkkinä koulun ja sen ulkopuolisten oppimista tukevien ympäristöjen välillä). Oppiaineiden välisen yhteistyön lisääminen ja tiedonalarajojen ylittäminen opetuksessa. Hyvän perustan luominen toisen asteen koulutukseen siirtymiselle.

5 Hankkeen huomioiminen yhteistä alueellista pohjaa luotaessa opetussuunnitelmalle. Vuorovaikutuksen edistäminen ja osallisuuden lisääminen oppimista rikastavissa verkostoissa. Teknologisen perustiedon jakaminen, teknologisten taitojen kehittäminen ja sen vaikutukset. Jaetun oppimisen tehostaminen ja monilukutaidon edistäminen (erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taidot). TVT:n ja median monipuolinen (erilaisten viestien tulkinnan ja tuottamisen taidot). TVT:n ja median monipuolinen käyttö eri oppiaineissa ja kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla. Verkkoympäristöön liittyvien eettisten pulmien tunnistaminen (tietoturva, yksityisyyden suojaan tai emotionaaliseen turvallisuuteen liittyvät riskit). Hyvän oppimisympäristön, vuoropuhelun, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisen tiedon rakentamisen ja osaamisen jakamisen edistäminen. Eheyttäminen: eri tiedonalojen tietojen ja taitojen yhdisteleminen. Tietyn ilmiön tai aihealueen tarkasteleminen eri näkökulmista, projektityöskentely, yhteisen ja merkityksellisen kohteen luominen. Uuden teknologian ja sen eri sovellusten, ohjelmien ja palveluiden monipuolinen hyväksi käyttö oppimisen tukemisessa. Opetustoimi ja koulut tekevät yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden ja laadun varmistamiseksi, koulutyön avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen kasvun tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä koulun toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteuttamista arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä toisten oppilaiden kanssa koulussa, sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa ja he osallistuvat koulutyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Kohta 6: Suunnitellaan yhteistyössä verkkoympäristö (Esim. pilvipalvelu ja / tai verkkosivusto tms.) johon kerättyä, koottua ja tuotettua materiaalia voidaan jakaa, muokata, esitellä ja hyödyntää eri kouluilla sivuston, pilvipalvelun ym. hyödyntäminen opetuksessa. Sivuston / pilvipalvelun tms. sisältö: eri oppiaineissa yhteisesti tuotetut teemalliset kuvalliskirjalliset oppilmateriaalit, koulujen tapahtumat, oppilaiden tuottama verkkolehti tms. palsta, itse tuotetut oppimispelit, linkit oppimispeleihin sekä ohjeita, vinkkejä opettajilta toiselle, yhteisiä tuntisuunnitelmia tuotetun materiaalin hyödyntämiseen. Kohta 7: Digitaalisen arkiston perustaminen Hankeessa tuotetun raakamateriaalin (kuvat, videot, tekstit ym.) taltioiminen ja arkistoiminen. Kohta 8: Perustetaan hanketiimi Jokaiselta kouluta valitaan tiimin jäsenet / jäsen, joka vastaa valmiin materiaalin toimittamisesta sivustolle, tiimin jäsenet organisoivat koulutusta (kouluttavat itse ja järjestävät ulkopuolista koulutusta), toimivat yhdyshenkilöinä suunniteltaessa teemallisia, laitteita hyödyntäviä kokonaisuuksia sekä organisoitaessa ja toteutettaessa niihin liittyvää toimintaa. Kohta 9: Järjestetään täydennyskoulutusta Opettajiille järjestetään täydennyskoulutusta ainakin seuraaviin aiheisiin liittyen: a) pelioppimisesta ja oppimispeleihin liitttyvästä sisällöntuotannosta ja oppimispelien hyödyntämisestä omassa työssään, b) perinteisten opetustapojen rinnalle uusia tapoja, c) opetuksessa käytettävien pelien pelisukupolvien erojen

6 ymmärtäminen ja sopivien pelien ottaminen osaksi omaa opetusta, d) laitteisiin liittyvä koulutus (mitä laitteita voi hyödyntää ja miten). Mahdollisuus toteuttaa esim. koulujen yhteisissä Veso-koulutuksissa.

7 3 HANKKEEN AIKAJANA 3.1 Kevätlukukausi 2013 Vuoden 2013 huhti-ja toukokuun välisenä aikana 2013 Uuraisten koulukeskuksella haettiin valtionavustusta esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen tieto- viestintätekniikan (TVT) opetuskäyttöön sekä laite- ja tietoverkkohankintoihin Opetushallitus hyväksyi avustuksen saajan valtionavustukseen oikeuttavina menoina euroa. Valtionavustuksena tästä myönnettiin 79,6% eli euroa. 3.2 Syyslukukausi 2013 Hankkeen toiminta kouluilla käynnistyi elokuussa 2013 koordinaattori Tiina Häkkisen järjestämien hankeesittelyiden siivittämänä koulukeskuksen ja Hirvasen koulun opettajille järjestetyssä TYKY-päivässä opettajille tarjottiin oppimispelikoulutusta Uuraisten koulukeskuksella koordinaattori Jussi Ylisen toimesta. Osasta esiopetuksen ja koulujen henkilökunnasta muodostettiin hanketiimi, joka kokoontui ensimmäisen kerran 9.9. pidetyssä palaverissa. OV-hanketta päästiin esittelemään myös kansainvälisesti 12.9., kun Uuraisten koululla vieraili alankomaalaisista rehtoreista koostunut ryhmä tutustumassa suomalaiseen koulujärjestelmään. Koordinaattorit pitivät tiimipalaverin lisäksi oman koordinaattoripalaverin, jossa selkeytettiin tehtävien jakoa ja suunniteltiin tulevaa. Hanketiimi kokoontui toisen kerran ja samoihin aikoihin käynnistettiin koulujen verkkojen suunnittelu. Koordinaattori Tiina Häkkinen perusti ja ylläpiti OV-tiimille omaa verkkolehteä Peda.netiin ja sähköpostin välityksellä. Eri koulujen opettajista koostunut ryhmä osallistui Löytöretki toiseen maailmaan -seminaariin Konnevedellä ja samoihin aikoihin ryhdyimme etsimään tietoa eri laiteheimoista. Koulukeskuksella tartuttiin koeluontoisesti edulliseen Windows RT Surface -tablettitarjoukseen ja koululle tilattiin 2kpl Windows -tabletteja koekäyttöön. Koulukeskuksella alkoi myös erityislahjakkaan 8. luokan oppilaan opastaminen Pages-ohjelman käyttöön verkkolehden toimittamista varten koordinaattori Häkkisen toimesta. Koulukeskuksella ryhdyttiin kiinnittämään tietoisesti huomioita, kuinka tietoteknisiä laitteita voitaisiin käyttää monipuolisemmin; koululla toteuttiin POP UP -yrittäjyyskasvatuspäivän julisteiden suunnittelu opettaja -oppilasyhteistyönä tietoteknisten laitteiden avulla. Koordinaattori Häkkinen laati kuvalliskirjallisen hanke-esittelyn, joka lähetettiin esiopetuksen ja koulujen henkilökunnalle. Kyynämöisten koululla oli meneillään Maistellaan ja muistellaan -projekti, johon liittyi oppilaiden kirjoituksista koostuva blogi. Kyynämöisten koululla hyödynnettiin jatkuvassa käytössä Ekapeliä kolmen opettajan toimesta ja englannin opettajalla oli käytössä Let s go- sarjan sähköinen materiaali. Marraskuussa 2013 aloitettiin koulukeskuksen langattoman verkon rakentaminen. Lokakuussa tilatut Windows RT Surface -tabletit eivät olleet saapuneet toimitusvaikeuksien vuoksi. Samoihin aikoihin Uuraisten koulukeskuksella käynnissä oleva Vihreä lippu -ympäristökasvatushanke liitettiin mukaan OV-hankkeeseen yhteisen lähiympäristöteeman kautta. Hanketiimin keskuudessa ja opettajanhuoneessa ilmeni erimielisyyksiä laiteheimon valinnassa: ratkaisua tablettien valintaan ryhdyttiin etsimään ulkopuoliselta toimittajalta, joka edusti eri laiteheimoja. Marraskuun OV-tiimilehteen yritettiin koota tietoa eri laiteheimoista ja niiden ominaisuuksista.

8 Opettajien keskuudessa mielikuvat tietokoneiden käyttöjärjestelmistä elivät vahvoina, vaikka hankinnat olivat kohdistumassa tablettilaitteisiin. Joulukuussa 2013 Uuraisten koulukeskuksen vuosiluokkien 7-9 kuvataiteen oppilaat harjoittelevat jo aiemmin hankittujen imac -pöytäkoneen ja MacBook Pro -kannettavan käyttöä kuvataideopettaja ja hankekoordinaattori Tiina Häkkisen opastuksessa ja koulukeskuksen kuvataideluokkaan saatiin langaton verkko sekä 2T ulkoinen langaton reititin ja varmuuskopiointilaite. Koulukeskuksen langaton verkko laajeni koulukeskuksen osaan, jossa sijaitsivat matematiikan, fysiikan, kemian, tekstiilityön, kotitalouden, biologian ja maantiedon luokat. Lokakuussa tilatut Windows RT Surface -tabletit olivat yhä saapumatta toimitusvaikeuksien vuoksi, eikä hankkeen laitevalinnoista edelleenkään saatu aikaiseksi yhteistä näkemystä, mutta monien eri laiteheimojen kokonaisuuteen ei kuitenkaan haluttu lähteä. Hanketoiminta käynnistyi syksyllä 2013 myös Uuraisten esiopetuksessa: liikkeelle lähdettiin ennen hankkeen varsinaisia laitehankintoja jo olemassa olevilla välineillä. Esimerkiksi Hirvasen esiopetuksessa lasten kanssa harjoiteltiin kuvaamista, laitteiden käsittelyä ja kuvien siirtämistä, tietokoneella pelattiin oppimispelejä (Molla ABC, Pikkukakkosen pelit, Papunetin pelisivut). 3.3 Kevätlukukausi 2014 Tammikuussa 2014 koulukeskuksella jatkettiin kuvataiteessa ennen hanketta hankittujen yhden imacin ja MacBook Pro:n hyödyntämistä oppilaiden kanssa opetustoiminnassa. Kuvataiteessa tutustuttiin AV-arkkiin, joka julkaisi tammikuussa 2013 media- ja taidekasvatukseen tarkoitetun verkkopalvelun AV-arkki.fi/edu:n. AVarkki on taiteilijoiden 1989 perustama suomalaisen mediataiteen levityskeskus ja yhdistys, jonka jäseninä on noin 180 suomalaista mediataiteilijaa ja yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on levittää suomalaista mediataidetta. Oppilaita ryhdyttiin osallistamaan tiiviimmin mukaan hanketoimintaan: koulukeskuksella koordinaattori Häkkisen ohjaama Media-ja digilyhytkurssin oppilasryhmä ryhtyi toimittamaan OV- tiimilehteä yhdessä opettajan kanssa ja kolmas tiimilehti lähetettiin 6.1. Koordinaattorit Häkkinen ja Ylinen ryhtyivät suunnittelemaan ja laatimaan OV-hankkeeseen liittyviä esiopetukseen ja kouluille jaettavia kuvaus- ja julkaisulupia. Kyynämöisten koululla toteutui tammikuussa koordinaattori Häkkisen toimesta hanke-esittely, jossa suunniteltiin toimia, joita koululla voitaisiin toteuttaa. Koulukeskuksella käynnisteltiin oppiaineiden välistä yhteistyötä: media- ja digilyhytkurssin opettaja Häkkinen oppilaineen ryhtyi yhteistyöhön TVT-kurssin opettaja Ylisen ja hänen oppilasryhmänsä kanssa. Laiteheimon valintaan liittyvät erimielisyyden jatkuivat edelleen, ongelmaa pyrittiin ratkaisemaan kutsumalla paikalle ulkopuolinen asiantuntija Ilona IT:n Risto Korhonen esitteli koulujen ja eskarien henkilökunnalle tablettien eroavaisuuksia ja käyttöä opetuksen työvälineenä. Tapaaminen taltioitiin digitaalisena tallenteena niitä opettajia ja tiimiläisiä varten, jotka eivät päässeet paikalle. Koulukeskuksen langattomat verkkoratkaisut valmistuivat ja lokakuussa tilatut kaksi Windows RT Surface -tablettia olivat yhä saapumatta. IlonaIT:n asiantuntijan vierailun jälkeen ilmoilla oli yhä muutama eriävä mielipide siitä, mitä tabletteja tulisi hankkia. Suurinosa alkoi kääntyä ipadien kannalle helpon yläpidon, tietoturvan, kouluille suunnattujen aplikaatioiden määrän, hallinnoinnin ja toisilta kouluilta saatujen kokemusten vuoksi. Koulukeskuksen 7.luokkalaiset harjoittelevat kuvataidetunneilla tunneilla kuvankäsittelyä ATK-luokan Gimpillä ja

9 opettelivat liittämään kuvan Word -tekstitiedostoon, tekemään layouteja ja etsimään tietoa verkosta sekä liittämään lähdetiedot osaksi tekstiä. Laiteheimovalinnan vaikeuksien siivittämänä hanketiimi piti laitehankintapäätöspalaverin koulukeskuksella. Koordinaattorit toimittivat esiopetukseen ja kouluille jaettavaksi sähköpostitse hanketiimin jsenille eteenpäin välitettäväksi kirjalliset, koteihin toimitettavat kuvausluvat sekä kirjallista lupalomaketta koskevat kirjalliset kuvaukset ja ohjeistukset. Koulukeskuksella kuvataiteesssa luokkien 6-7 oppilaat harjoittelevat kuvaamista, tekstitiedostojen tekoa ja editointia vuorotellen imac -pöytäkoneella ja MacBook Pro -kannettavalla. Media- ja digilyhytkursseilla suunniteltiin ja ryhdyttiin toteuttamaan Somemummo -videoita, jotka perustuivat oppilaiden luomiin hahmoihin ja nuorten kohtaaamiin pulmiin medialaitteiden ja internetin kanssa. Verkkoratkaisujen osalta huolta aiheutti Uuraisten kunnassa samaan aikaan käynnissä ollut Laajakaista kaikille -hanke, joka oli vaarassa jäädä toteutumatta: laajakaistan toteutumatta jäämisellä oli selvät vaikutukset erityisesti pienempien syrjäseuduilla sijaitsevien koulujen ja esiopetuksen (Höytiä, Kyynämöinen) verkkoratkaisuihin. Koordinaattorit toimittivat johtoryhmän pyynnöstä informaatiota OV-hankkeesta 3-vuotissuunnitelmaan. Helmikuussa saatiin päätettyä laiteheimosta ja laitetarjouspyyntöjen laatiminen ja lähettäminen yrityksille saatiin käynnistettyä esiopetuksessa ja kouluilla jaettiin kirjalliset kuvausluvat ja Wilma-tiedotteet oppilaiden huoltajille allekirjoitettavaksi. Laitetarjouksessa ilmenneiden puutteellisten tietojen ja epäkohtien vuoksi tarjouspyyntöä muokattiin uudelleen. Media- ja digilyhytkurssilla tuotettiin aineistoa kuvalliskirjallista aineistoa kouluesittelyä varten ja sekä kuvattiin Somemummo -videoita. Tarjouskilvan voitti Ilona IT ja ipad, salkkujen- ja kannettavien tietokoneiden tilaukset saatiin eteenpäin Opinaika Alfasoft Oy Seija Gråsten vieraili koulukeskuksen kuvataideluokassa esittelemässä sähköisiä oppimateriaaleja. Hirvasen koululta osallistuttiin ensimmäiseen osaan kolmeosaisesta TVT-strategian suunnittelutapaamisesta ja se toteutui yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa. Educoden kolme TVT-koulutusta toteutui kevätlukukauden 2014 aikana: Hirvasen koululta osallistui kaksi opettajaa yhteistyössä Laukaan kunnan kanssa Educoden suunnittelemiin maksuttomiin oppilaitosten tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittämiskoulutuksiin. Koulutusten tavoitteena oli laatia oppillaitoksille uusi TVT-strategia. OV-tiimi kokoontui koulukeskuksella ja valmistautui verkkoratkaisuihin ja uusien laitteiden tulemiseen opettajat saivat sähköposteihinsa TVT-strategia -kartoituskyselyn Hirvasen koulun johtajan toimesta laadittiin uusi TVT-strategia 2017 Hirvasen koulun toimesta pidettiin ensimmäinen laitteiden käyttökoulutus IlonaIT:n toimesta Uuraisten koulukeskuksella saapuivat ensimmäiset ipad-laitteet ja lokakuussa 2013 tilatut kaksi Windows RT Surface tablettia oli yhä saapumatta -tilauksen perumista harkittiin. Oppilaiden palauttamille kuvausluville suunniteltiin ja laadittiin ohjeistus esiopetukseen ja kouluille ja kuvausluvat ohjeistettiin taltioimaan kansioihin ja pitämään ajantasalla, mikäli kouluille tulisi uusia oppilaita tai oppilaita siirtyisi kunnan sisällä koulusta toiseen. Huhtikuussa, ensimmäisten laitehankintojen jälkeen, toteutettiin ensimmäinen hankekirjanpidon tarkastaminen saapui lisää tabletlaitteita, mutta Windows -tableteista ei ollut tietoakaan. Otimme yhteyttä OPH:n Jukka Tulivuoreen ja tiedustelimme alustavasti käyttösuunnitelman muutosanomuksesta, koska alkoi käydä selväksi, ettei laitteille kohdistunut osuus riittäisi kaikkien koulujen ja esiopetuksen tarpeisiin. Koordinaattori Ylinen piti

10 9.4. PowerPoint koulutusta opettajille ATK-luokassa. OV-tiimin jäsenet Nykänen ja Häkkinen osallistuivat Jyväskylän Agoralla pidettyyn Apple Learning Event:iin Ilona IT piti teknistä koulutusta ipad laitteisiin liittyen. Media -ja digilyhytkurssin Somemummo -videot saivat ensi-illan koulukeskuksen Kuukka Talent -tapahtumassa. Toukokuu 2014 käynnistyi 5.5. koordinaattori Häkkisen opettajille suunnatulla Apple ID:n luontikoulutuksella koulukeskuksella ja seuraavana päivänä (6.5.) koulukeskuksella osallistuttiin Ilona IT:n toteuttamaan opettajien ipad -koulutukseen koordinaattori Ylinen sai tehtäväkseen laatia hankeavustuksen käyttösuunnitelman muutosanomuksen OPH:lle koordinaattori Ylinen loi Ookko verkossa Uurainen facebook-ryhmän. Uudetr laitteet tuli saada pysymään ehjänä, joten lähetettiin tarjouspyyntö ipadien suojista ja muista lisälaitteista. Ennen kesälomaa haluttiin tarjota opettajille vapaaehtoinen tilaisuus tutustua laitteisiin ja opettajat saivat kesälainaan oppilaskäyttöön tarkoitetut ipadit vapaa-ehtoista harjoittelua varten. Hanketiimin jäsenet Häkkinen ja Nykänen laativat uuden avustushakemuksen OKM:lle: valtion erityisavustus pedagogiseen ICT-ohjaukseen perusopetukseksessa -avustushakemuksen sisältö linkitettiin tukemaan Ookko verkossa -hanketta. Hirvasen esiopetukseen saatiin toukokuun lopulla ipadit. Henkilöstöä ryhdyttiin kouluttamaan ja heille tarjottiin kesän ajaksi mahdollisuus vapaaehtoiseen laitteisiin liittyvään itseopiskeluun. Hirvasen esiopetuksessa toteutettiin kesäkuussa syksyn toimintasuunnitelma, joka koski kaikkia eskariryhmiä. Yhteiseksi teemaksi valittiin lähiympäristö ja eskarit työstivät teemaa tutkien lähiympäristöä aistien avulla. Hirvasen eskareiden työskentely lähti liikkeelle äänistä. 3.4 Syyslukukausi 2014 Elokuussa 2014 Hirvasen koulu sai langattoman verkon, jonka toimivuutta havainnoitiin käytännössä uusien ipadien kanssa. Hirvasen koulun langaton verkkokokeilu toimi ennakkotestinä Höytiän ja Kyynämöisten koulujen verkkoratkaisuille saatiin OKM:ltä myönteinen päätös valtion erityisavustus pedagogiseen ICTohjaukseen perusopetukseksessa* -anomukseen Uuraisten koulukeskuksen 8.-9.lk media- & digilyhytkurssin ryhmä harjoitteli ipadien käyttöä ja aloitti lähiympäristöaiheisen oppimateriaalituotannon ipadeja ryhdyttiin käyttämään koulukeskuksella eri oppiaineissa aktiivisesti. Koulukeskuksella harjoiteltiin luomaan langaton verkko kiinteästä verkosta Airport Express -laitteen avulla. Koulukeskuksen media-& digilyhytkurssin ryhmä valmisteli lähiympäristö -aiheista materiaalia ja koulukeskuksen erityisopettaja Pirkka Linjama liittyi OV-tiimiin ja ryhtyi toiseksi laitevastaavaksi. Ookko verkossa Uurainen -Facebook sivustolla käytiin opettajien kesken keskustelua ja jaettiin hyödyllisiä TVT-vinkkejä. Osa opettajista liittyi ipad opetuksessa ja Tablet-laitteet opetuksessa -Facebook ryhmiin. Koulukeskuksella kuvataiteen ryhmä muokkasi Nuokkarin sisustusprojektiin liittyneitä kuvia kuvankäsittelyn avulla erityislahjakas oppilas pyydettiin mukaan laatimaan ipad-lainauslomakkeen layoutia MacBook Pro -kannettavalla. Syyskuu 2014 käynnistyi ipad salkkureklamaatiolla: salkun suunnittelu ei ollut toimiva ja aiheutti latausjohtojen murtumista pidettiin koulukeskuksella hankeavustuksen käyttösuunnitelman muutosanomukseen liittyvä palaveri hanketiimin kesken ja siinä kartoitettiin laitetarvetta uudelleen. Koulukeskuksen uudisosan Liikuntasalin AV-laitteiston käyttökoulutus taltioitiin ipadeilla 4.9. Ilona IT piti 8.9. salkkukoulutusta hanketiimin

11 salkkuvastaaville, sillä laitteiden hallinnointi muuttui Applen VPP-määrälisenssiuudistuksen myötä: tämä toi merkittäviä muutoksia ilmaisten ja maksullisten sovellusten hankintaan. Samana päivänä toteutui Ilona IT:n ipad -koulutus opettajille. OV-hanketiimi kokoontui suunnittelemaan jatkoa: palaverissa keskusteltiin verkkoratkaisuista, laitteiden määristä sekä pilvipalveluista. Uusiin laitteisiin liittyvä leikkimielinen i(ce)padit Challenge lähetettiin liikkeelle Kyynämöisten koululta koordinaattori Häkkisen toimesta. ipadit olivat käytössä esiopetuksessa ja kouluilla eri oppiaineissa sekä oppiaineiden välisessä yhteistyössä. OV-hankkeelle avattiin oma Youtube-tili, jonne voitiin upottaa opetuksessa tuotetut videot. Kyynämöisten koulu sai ipadit käyttöönsä ja 5-6-luokkalaiset kirjoittivat ipadeilla Pages-ohjelmalla esittelyn itsestään, ottivat kuvia ja liittivät ne tekstiin. Photoboothia käytettiin omakuvien ottamiseen luokan seinälle. Kummiparit 1-2 lk ja 5-6 lk tekevät ipadeilla Paras paikka koulun pihassa-esittelyt ja esittelyt kummiparistaan Pages-ohjelmalla ja harjoittelevat samalla valokuvaamaan ipadeilla ja siirtämään kuvan tekstin joukkoon avustuksen käyttösuunnitelman muutosanomus valmistui koordinaattori Ylisen toimesta ja se lähetettiin OPH:lle. Kouluilla opettajat ottivat omatoimisesti käyttöön pilvipalveluita pidettiin hanketiimipalaveri Hirvasen koululla ja suunniteltiin tulevaa, Hirvasen koululla kerrottiin myös uudistuneesta Pedanetistä hankkeen tavoitteiden kertaus lähetettiin kaikille tiimiläisille eteenpäin välitettäväksi luotiin -blogi koordinaattori Häkkisen ohjaamalla Media-& digilyhytkurssilla erityislahjakkaan oppilaan kanssa. Samana päivänä perustettiin myös OV-hankepilvi (Google Drive) hankkeen aineistojen taltioimista ja siirtämistä varten. OV-blogin ja Pilven salasanat jaettiin muutamille asiasta kiinnostuneille hanketiimin jäsenille hankeavustuksen käyttösuunnitelman muutosanomus laadittiin uudelleen siinä ilmenneiden virheiden vuoksi koordinaattori Häkkisen toimesta. Lokakuun 2014 aikana ipadit olivat ahkerassa käytössä koulukeskuksella eri oppitunneilla. Oppimispelejä hyödynnettiin esiopetuksessa ja perusopetuksen eri oppiaineissa. Kyynämöisten ja Höytiän koulut vuorottelivat ipad-salkkua ja samalla havainnoitiin jaettuun salkkuun ja sen kuljettamiseen liittyviä ongelmia Ryhmä opettajia osallistui Erilaisen oppimisen päivään Helsingissä. Lokakuussa opettajia osallistui myös Konnevedellä pidettyyn Löytöretki 6 pelioppimiskoulutukseen. OKM:n rahoituksen turvin käynnistettiin OV-hankeeseen liittyvät opettajakouluttajien valmistelevat ja toteuttamat tasokurssit Uuraisten koulukeskuksella Hirvasen koulun luokanopettaja Topi Anjala opasti Höytiän ja Kyynämöisten koulun opettajia ipad-salkun käytöön ja hallinnointiin Höytiällä. Ensimmäiset koulutukset pidettiin ipadin peruskäyttötaidot ja opetuspelit ja opetuspelien esittelyä luovuttiin toivosta ja peruttiin saapumatta jääneiden kahden Windows Surface RT -tablettien tilaus, josta olikin kulunut jo vuosi. Marraskuussa OKM:n rahoittamat opettajakouluttajien pitämät koulutukset jatkuivat Uuraisten koulukeskuksella: ipadin liittäminen videotykkiin ja peilaus Apple-Tv:n avulla, Keynote -esityksen tekeminen ja tiedostojen tallentaminen driven avulla, Pages- tekstinkäsittely ja tiedostojen tallentaminen driven avulla ja imovies- elokuvat. OPH:lta saapunut myönteinen päätös avustuksen käyttösuunnitelman muutosanomuksekseen käynnisti koulujen laitehankintojen täsmentäminen ja viimeisten verkkohankintojen tarvekartoituksen, em. asioita käsiteltiin pidetyssä OV-tiimipalaverissa. OKM:n rahoituksen turvin käynnistettiin OV-hankeeseen liittyvät opettajakouluttajien valmistelevat ja toteuttamat tasokurssit myös Hirvasen koululla (3.11. Pages, Keynote -koulutus, , ja imovie -koulutukset), Höytiän

12 koululla: ( Pages ja Drive-pilvikoulutus) sekä Kyynämöisten koululla ( Pages, Keynote ja Drivepilvipalvelukoulutus) Uuraisten koulukeskuksen opinto-ohjaaja ja 4 tukioppilasta osallistuivat Mediat nuorten elämänmenossa -koulutukseen Jyväskylässä (tukioppilaiden ja tukioppilasohjaajien yhteinen koulutuspäivä). Joulukuussa Mediat nuorten elämässä -koulutukseen osallistuneet 7.luokkalaiset järjestivät vuosiluokille 4-6 valistustunnin kunnioittavasta nettikäyttätymisestä pidettiin Ilona IT:n VPP-määrälisenssiohjelma- ja ylläpitokoulutus koulukeskuksella. Joulukuussa toteutettiin myös viimeiset laitehankintoihin liittyvät tarjouspyynnöt sekä viimeiset laitehankinnat. Hankkeen alussa eri kouluilla ja esiopetuksessa oli ohjeistettu eri toimijat pitämään kirjaa hanketoiminnasta ja joulukuussa käynnistyi aineiston yhteen kokoaminen koordinaattori Häkkisen toimesta. Koordinaattori Häkkinen ja 9. luokkalainen erityislahjakas oppilas jatkoivat blogin päivittämistä yhteistyössä Hirvasen koulun opettajan kanssa. Hankeraportin toiminnankuvausosion kirjoittaminen käynnistyi ja Somemummon media-ja digikekkerit -materiaalin valmistelutyö oppitunneilta kertyneiden aineistojen pohjalta aloitettiin. Erityisesti Koulukeskuksella ja Hirvasen koululla ipadit olivat aktiivisessa käytössä syyslukukaudella 2014 ja koululla tuotettiin runsaasti erilaista aineistoa, joka on nähtävillä hankkeen blogissa. Kyynämöisten koululla saatiin verkko-ongelmia ratkaistua ja ipadit saatiin käyttöön oppitunneille. Höytiän koululla verkkoihin liittyvät pulmat asettivat haasteita, mutta ipadeja päästiin käyttämään oppitunneilla: Höytiän koululla oppilaat toteuttivat äidinkielen ilmaisutuntien aikana urheiluvideoihin omia selostuksia videon pyöriessä ja oppilaat etsivät tietoa aiheista ympäristö -ja luonnontieto. Maantiedon jaksossa etsittiin ajantasaista tietoa mm. kaupunkien asukasluvuista. Höytiän koululla oli syyslukukaudella 2014 kaksi 9.lk oppilasta suorittamassa TET -jaksoa ja heidän tehtävänään oli 1.-2.luokkien liikuntatuntien valmistelu laitteita hyödyntäen: harjoittelijat toteuttivat kuvista liikuntatunneille suunnisturadan. Opettajat hyödynsivät opettajien käyttöön tarkoitettua ipadia mm. valokuvaamiseen, tiedonhakuun ja sähköpostien hoitoon. Höytiän koulu oli osan hankkeen ajasta jakanut ipad -salkun Kyynämöisten kanssa, josta johtuen oppilaspadit olivat Höytiällä rajoitetusti. Hankkeen aikana tehdyn muutosanomuksen myötä Kyynämöisten ja Höytiän koulu saivat omat salkut, joka helpotti huomattavasti jatkotyöskentelyä ja laitteiden saatavuutta. Hirvasen koululla toteutettiin syksyn 2014 aikana koulun uudet kotisivut sekä koulun tiloista ja historiasta tehtiinvirtuaalinen esittely usean luokan yhteistyönä. Projektiin kuului muun muassakuvaamista, kirjoittamista ja haastatteluja. Lopuksi esittelyt koottiin Powerpoint- ja videotiedostoiksi. Molemmat edellä mainitut esimerkit löytyvät hankkeen blogista. Syyslukukaudella 2014 Hirvasen esiopetuksessa ipadit otettiin osaksi jokaista eskaripäivää. Lasten kanssa harjoiteltiin yhdessä laitteen käyttöä mm. pelaten oppimispelejä, sekä laatien sääntöjä laitteen turvalliseen käyttöön. Hirvasen eskariin saatiin uusi digikamera, jota käytettiin ahkerasti. Ensimmäinen suuri projekti oli videon toteuttaminen vanhempainiltaan. Videon jälkeen siirryttiin työstämään aistiteemaa ja esiopetuksessa kehitettiin Äänilotto"- peli. Tekniseen toteutukseen saatiin apua Hirvasen koulun luokanopettaja Topi Anjalalta. Äänilottopeli toimi samalla Hirvasen eskarien lähiympäristön esittelynä. Hirvasen eskarissa syksyn 2014 aikana pelattiin ja pidettiin kirjaa pelatuista oppimispeleistä, pelien avulla harjoiteltiin kirjaimia, numeroita, logiikkaa, muotoja, pieniä yhteenlaskupelejä, Tenkkapoo-R -harjoittelua, oppi ja ilo -pelejä, hyödynnettiin Pikku Kakkosen

13 pelisivuja, opeteltiin yhteistyötä koulun kanssa ipad salkkua koskevissa asioissa, valokuvattiin ipadilla ja kameralla (liikennemerkkejä), harjoiteltiin videokuvausta ja kuvattavana olemista, etsittiin tietoa Googlen avulla, valittiin viikon kirjain, aloitettiin nettietikettiin tutustuminen ja laadittiin ipadin käyttösäännöt, opeteltiin musiikin etsimistä mm. YouTubesta, haettiin säätiedotuksia, ipadia hyödynnettiin kellon opettelun apuna sekä ajastimena, toteutettiin elokuva eskaripäivästä vanhempainiltaan, luotiin eskareiden oma sähköpostitili. Henkilökunnan toiminnassa keskityttiin laitteen peruskäytön harjoitteluun, osallistuttiin koulutuksiin, kalenterit siirrettiin tabletille, tutustuttiin aktiivisesti muihin vastaaviin hankkeisiin (mm. Turun Molla- hanke), haettiin tietoa kuinka ipadia voi hyödyntää opetuksessa, hyödynnettiin e-kirjoja, luotiin oman pilvi, hyödynnettiin suunnittelussa ohjelmia Pages, Numbers, ibooks ja YouTube. Syyslukukautta 2014 sävytti Hirvasen eskarissa myös nettiyhteysongelmat. 3.5 Kevätlukukausi 2015 Tammikuussa 2015 laitevastaavat ja hanketiimi toteutti Applen VPP-määrälisenssiuudistukseen liittyviä käytännön toimenpiteitä pidettiin koulukeskuksella ipad-hallintapalaveri, jossa luovutettiin Höytiän koululle oma salkku, joten ajallisesti ja logistisesti hankalaa yhteiskäyttöä Höytiän koulun kanssa ei tarvinnut jatkaa. Kirjanpitoa oli tarkastettu useaan otteeseen hankkeen aikana, eikä tammikuu tuonut tähän muutosta. Hankeen tavoitteisiin liittyvä toiminta esi-ja perusopetuksessa jatkui, kuten jatkui myös toiminnankuvausten lisääminen hankeblogiin. Hankeblogi esiteltiin ja itse tuotettua sisältöä testattiin käytännössä testausta koulukeskuksella ja Kyynämöisten koululla kuvataideopetuksessa. Somemummon media-ja digikekkerit -materiaalin toteuttamista jatkettiin aineiston pohjalta ja koulukeskus päätti osallistua kansalliseen mediakasvatuksen teemaviikkoon eli mediataitoviikkoon. Hankkeeseen liittyvä kirjanpidon raporttisaatiin valmiiksi kun kaikki hankinnat oli saatu tammikuuhin mennessä toteutettua Kyynämöisten koululla harjoiteltiin ipadien käyttöä ahkerasti eri oppilaineissa. Helmikuu 2015 ei tuonut suuria muutoksia toiminnan osalta: hankeblogin päivittämistä jatkettiin, hankeeseen liittyvä toiminta ja esi-ja perusopetuksessa jatkui. Koulukeskuksella toteutettiin kansalliseen mediakasvatuksen teemaviikkoon, mediataitoviikkoon, liittyviä teemallisia oppitunteja Kopioston Juha Kallanranta vieraili pitämässä tekijänoikeuskoulutusta koulukeskuksen luokkien 7-9 oppilaille ja opettajille. Somemummon media-ja digikekkerit -tehtävävihko ja hankkeen toimintakertomusraportti saatiin valmiiksi ja niistä teetettiin painetut versiot Uuraisten esiopetukseen ja kouluille. Hanke raportoitiin kokonaisuudessaan OPH:lle. Uuraisten koulukeskuksella seurattiin laitteiden käyttöä eri oppiaineissa ja luokka-asteilla aikavälillä Koulukeskuksella oli käytössä kaksi salkkua (2 x 16) ja yhteensä 32 ipad mini -laitetta. Salkku 1:n 16:sta ipadiä oli käytetty seurannan aikana 328:lla oppitunnilla ja salkku 2:n ipadit olivat käytössä 159:llä oppitunnilla.

14 4 HANKKEESEEN OSALLISTUNEET TAHOT 4.1 Kartoitusvaihe Uuraisten koulukeskus ja Hirvasen, Kyynämöisten sekä Höytiän koulut sijaitsevat erillään toisistaan Uuraisten kunnan alueella. Kouluilla on muutama yhteinen kiertävä opettaja ja kouluja yhdistää myös koulujen oppilasmäärän kasvu. Ennen Ookko verkossa -hanketta kouluilla ja esiopetuksessa ei ollut yhtenäistä TVTlaitteistoa eikä niiden käyttöön liittyvää yhteistä suunnitelmaa. Ookko verkossa -hankkeen avulla pyrittiin nykyaikaistamaan esiopetuksen ja koulujen verkkoratkaisuja, laitekantaa, lisäämään koulujen ja esiopetuksen välistä dialogia ja tuomaan erillään toisistaan sijaitsevien koulujen toimintaan yhteisiä toimintatapoja. Uuraisten koulujen ja esiopetuksen fyysinen sijainti kunnassa sekä monipuolinen luonnonympäristö toimi hyvänä lähtökohtana hankkeen lähiympäristöteeman käsittelylle. 4.2 Työnjako ja toimijat Hankkeeseen osallistui useita eri tahoja, joiden hahmottamisen helpottamiseksi olemme laatineet kaaviokuvan:

15 Johtotiimin jäseninä toimi kunnan esimiehiä, joilla oli hankkeessa ylin päätösvalta hankintoihin, rahoitukseen, resursseihin, lopullisiin päätöksiin ja toiminnan tarkastuksiin. Johtotiimi ei ollut hankkeen aikana perustettu säännöllisesti kokoontuva ryhmä, vaan joukko henkilöitä, joilla oli vastuu ja valta hankkeen etenemisestä. Johtotiimiin kuului peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, koulukeskuksen rehtori Sami Pasanen, koulujen johtajat Pekka Uljas ja Kati Möttönen sekä päivähoidonjohtaja Tiina Kulmala. Johtajat osallistuivat aktiivisesti hanketiimin palavereihin. Höytiän koulun johtaja oli hankkeen aikana vuorotteluvapaalla eikä näin ollen osallistunut hankkeeseen. Hanketiimi koostui kunnan henkilöstöstä. Hanketiimin palavereissa sovittiin yhteisesti hankinnoista, kuinka toimitaan, tiedon välittämisestä sekä toimintaan osallistumisesta. Hanketiimin tehtävänä oli toimia hankkeen vetäjinä omissa yksiköissään. Hanketiimin jäseninä olivat hankkeen aikana Uuraisten kunnan peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen, koulukeskuksen rehtori Sami Pasanen, Hirvasen koulunjohtajana Pekka Uljas, Kyynämöisten koulunjohtajana ja luokanopettaja Kati Möttönen, päivähoidonjohtana Tiina Kulmala, hankekoordinaattori ja kuvataideopettaja Tiina Häkkinen (koulukeskus), hankekoordinaattori ja matematiikan, fysiikan, kemian ja TVT:n opettaja Jussi Ylinen (koulukeskus, 2014 marraskuuhun saakka), hankekoordinaattori ja erityisopettaja Pirkka Linjama (koulukeskus), päivähoidonjohtaja Tiina Kulmala, kiertava erityisopettaja Anu Jokinen, Höytiän koulun luokanopettaja Terttu Stenman, Kyynämöisten koulunjohtaja ja luokanopettaja Kati Möttönen, Hirvasen koulun johtaja ja luokanopettaja Pekka Uljas, Hirvasen koulun luokanopettaja Eero Valkama, Hirvasen koulun luokanopettajan sijainen Topi Anjala, koulukeskuksen oppilaanohjauksen opettaja Mari Hast, koulukeskuksen luokanopettaja Anna-Riitta Pentinpuro, lastentarhanopettajat Katariina Seppänen jaterhi Ek, Uuraisten kunnan ATK-vastaava Petteri Nieminen ja ATK-vastaavan sijainen Ilkka Sukanen. Koordinaattorien tehtävänä yhdistää eri toiminta ja toimijat, organisoida tiimipalaverit, toimintaa ja koulutuksia, hoitaa esittelyt, yhteydenpito ja tiedottaminen eri toimijoiden välillä, huolehtia oman yksikkönsä laitteiden lainaamisesta, koota hankkeen aineistoa toimijoilta, osallistua kirjanpidon tarkastuksiin, ylläpitää blogia, koota aineistoa ja raportoida hankkeesta OPH:lle. Hankkeen koordinaattoreina toimi vuosien välisenä aikana kolme henkilöä: aikavälillä elokuu marraskuu 2014 Uuraisten koulukeskuksen kuvataide- ja media-& digilyhytkurssin opettaja Tiina Häkkinen sekä TVT-opettaja Jussi Ylinen ja tämän jälkeen aikavälillä joulukuu 2014-helmikuu 2015 Tiina Häkkinen ja erityisopettaja Pirkka Linjama. Verkko-ja laitevastaavina toimi hankkeen aikana kunnan ATK-vastaava Petteri Nieminen ja hänen vuorotteluvapaan sijaisuutta hoitanut Ilkka Sukanen. Verkko-ja laitevastaavien tehtävänä oli hanketiimipalavereihin osallistuminen, verkkoratkaisujen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteiden hallinnointi ja ylläpito, hankintapäätöksiin osallistuminen ja tilausten tekeminen. Hankkeen toimijat osallistuivat koordinaattoreiden ja hanketiimin suunnittelemaan toimintaan sekä heille kohdennettuihin koulutuksiin. Hankkeen toimijoina olivat koulujen ja esiopetuksen opettajat, ohjaajat, lapset ja koulujen oppilaat. Hankkeeseen osallistuminen oli opettajille vapaaehtoista. Toimintaan osallistuneet opettelivat uusien laitteiden käyttöä ja tuottivat hankkeen tavoitteiden mukaista aineistoa.

16 Kouluttajina ja yhteistyötahoina toimi hankkeen aikana eri yritysten edustajia ja kouluttajia. Koulutusta haluttiin taholta, jolla oli runsaasti kokemusta tabletlaitteista ja TVT-hankkeista suomalaisilla kouluilla, siksi hankkeen pääasialliseksi ulkopuoliseksi yhteistyötahoksi valikoitui Ilona IT. Koulutuksia ja esittelyjä järjestettiin myös muiden toimijoiden toimesta ja hankkeen aikana osallistuttiin eri tahojen järjestämiin koulutuksiin myös Uuraisten ulkopuolella. (Tarkemmat yksityiskohdat kts. 7 Koulutukset.) 4.3 Esiopetus Hankkeessa mukana olleet esiopetuksen yksiköt olivat koulukeskuksen, Hirvasen ja Höytiän esiopetusryhmät. Koulukeskuksen ja Kyynämöisten lähikoulualueen esiopetuspaikat ovat Koulukeskuksen esiopetusryhmät. Elokuussa 2014 koulukeskuksella aloitti kaksi esiopetusryhmää. Koulukeskuksella järjestetään myös esiopetusikäisten lasten päivähoito. Höytiän lähikoulualueen esiopetuspaikat on Höytiän eskariryhmä (kunnallinen esiopetusryhmä) ja koulukeskuksen esiopetusryhmässä. Koulukeskuksella järjestetään esiopetusikäisten lasten päivähoito (ei kuitenkaan vuorohoitoa). Hirvasen lähikoulualueen esiopetuspaikat ovat Hirvasen päiväkoti ja Päiväkoti Kädenjälki (yksityinen päiväkoti), joka ei ollut mukana hankkeessa. Molemmissa päiväkodeissa on myös esiopetus-ikäisten lasten päivähoitoa. Hirvasen päiväkodin ja esiopetuksen vastuuhenkilöinä toimivat lastentarhanopettaja Maija Muhonen ja lastentarhanopettaja Katariina Seppänen. Höytiän esiopetuksen vastuuhenkilönä toimi lastentarhanopettaja Terhi Ek. Koulukeskuksella vastuuhenkilönä oli lastentarhanopettaja Anu Mäkinen. 4.4 Koulut Uuraisten koulukeskus Uuraisten koulukeskus sijaitsee kirkonkylällä Kuukantien varrella. Kirkonkylä on vilkas noin 900 asukkaan maalais- ja kauppataajama. Koulukeskus on laajentunut vuosien välillä peruskorjaus- ja laajennushankkeen myötä yhtenäiskouluksi, jolloin Kirkonkylän koulun ja Uuraisten yläasteen toiminta ja kulttuuri yhdistettiin yhtenäiseksi koulukeskukseksi. Koulukeskuksella on 295 oppilasta, 20 eskarilaista ja rehtori + 25 opettajaa, joista 2 sivutoimista opettajaa sekä 1 kiertävä tuntiopettaja. Koulukeskuksessa vuosiluokat 1-9 sekä esiopetus toimivat saman katon alla. Yhteinäiskoulun myötä koulukeskuksella on yksi rehtori ja apulaisrehtori, yhteisiä opettajia pienillä ja isoilla oppilailla, yhteiset tilat ja välineet, yhteinen talousarvio, yhteinen oppilashuolto ja yhteinen opetussuunnitelma. Hirvasen koulu Hirvasen koulu on yksi Uuraisten kunnan neljästä koulusta. Koulu sijaitsee 30 kilometrin päässä Jyväskylästä ja 200m päässä Äänekosken rajalta ja 2km Laukaan rajalta. Hirvasen koululla oli syksyllä oppilasta ja 7 opettajaa. Seitsemän opettajan lisäksi Hirvasen koululla työskentelee kiertävä englannin kielen opettaja ja erityisopettaja sekä neljä koulunkäyntiavustajaa. Hirvasen koulua peruskorjattiin ja laajennettiin vuosina Laajennustarve on edelleen suuri ja vuonna 2010 käyttöön otettiin suurtilaelementistä koottu luokkahuone. Koulun kanssa samalla pihalla ovat myös päiväkodin tilat.

17 Kyynämöisten koulu Kyynämöisten koulu sijaitsee Kyynämöisten kylällä noin 7,5 km Uuraisilta Multian suuntaan. Koulu on rakennuksena perinteinen puukoulu. Kyynämöisten koululla on 50 oppilasta, kolme opettajaa, erityisopettaja, 3 kiertävää opettajaa ja 2 avustajaa. Höytiä 45 oppilasta, kolme opettajaa, erityisopettaja, 3 kiertävää opettajaa ja 2 avustajaa. Höytiän koulu Höytiä sijaitsee Uuraisten Petäjäveden puoleisella laidalla. Höytiän koulu sijaitsee koulunmäellä Höytiän kylällä Uuraisilla ja koulun pihamaalla kolme koulurakennusta, joista vanhimmalla ikää on jo noin 90 vuotta. Höytiän koululla on 45 oppilasta, kolme opettajaa, erityisopettaja, 3 kiertävää opettajaa ja 2 avustajaa.

18 5 HANKKEEN TEEMA 5.1 Hankeen teema: lähiympäristö Hankkeen yhteiseksi teemaksi sovittiin lähiympäristö, koska sen puitteissa esiopetuksessa ja kouluilla oli mahdollista käsitellä yhteistä teemaa eri tavoin ja eri näkökulmista. Esiopetuksessa teemaa työstettiin eri aistien avulla, Kyynämöisillä lähiympäristöä lähestyttiin kuvataidetunneilla tarkastelemalla koulun piha-alueisiin liittyneitä muistoja ja mieleen painuneita tapahtumia ja itselle tärkeitä paikkoja. Hirvasen koululla tarkasteltiin omaa koulua ja sen ympäristöä yksityiskohtaisesti: koululla toteutettiin mittava kuvia ja tekstejä yhdistelevä kokonaisuus uuteen Pedanettiin. Hankkeen teeman avulla oli tarkoitus tutustua esiopetuksen ja koulujen lähiympäristöihin: omaan pihaalueeseen ja kotiin, koulureitteihin, päiväkotien ja koulujen piha-alueisiin, koulua ympäröivän alueen luontoon ja rakennuksiin, vapaa-ajan toiminnan paikkoihin (lähipolut, metsät, kokoontumispaikat ym.). 5.2 Teeman integrointi Vihreä lippu -toimintaan Ookko verkossa -hanke nivoutui Uuraisten koulukeskuksella myös Vihreä lippu -kestävän kehityksen ohjelmaan yhteisen teeman kautta. OV-hankkeen aikana Uuraisten koulukeskuksella oli meneillään Vihreän lipun toinen toimintavuosi ja yhteisen teeman myötä tarkoituksena oli välittää tietoa ja malleja Vihreän lipun toiminnasta myös muille Uuraisten kunnan alueen kouluille ja eskareihin.

19 6 HANKINNAT 6.1 Tarvekartoitukset Ennen TVT-hankeavustushakemuksen lähettämistä laadittiin kunnan esi- ja perusopetuksen yksiköissä tarvekartoitus, jonka avulla selvitettiin TVT-laitteiston määrä, ikä ja jakautuminen kunnan alueen esiopetuksessa ja kouluilla. Kartoituksesta ilmeni, että vuonna 2013 opiskelijamäärä kouluissa oli yhteensä 546 ja pöytäkoneita oli käytössä yhteensä 38. Kannettavia tietokoneita oli yhteensä 13 ja interaktiivisia esitystauluja yksi. TVThankeavustukselle oli Uuraisten kunnassa erittäin suuri tarve: hankeavustushakemukseen haettavaksi summaksi kirjattiin laitteiden ja verkkojen osalta yhteensä ". Toteutunut avustus oli ennen anottua käyttösuunnitelman muutosta kokonaisuudessaan ", josta laitehankintojen osuus oli ". Käyttösuunnitelman muutosanomuksen hyväksymisen jälkeen kokonaissumma oli edelleen ", mutta laitteisiin kohdistuva summa nousi ". Todellisen tarpeen ja toteutuneen TVT-avustuksen erotuksen vuoksi hankkeen laitehankintoja tuli tarkastella toisen kerran ja kartoittaa välttämättömimmät hankinnat ja laitteet, joiden avulla hankkeen tavoitteisiin voitaisiin pyrkiä. Laiterahojen ja hankintojen jakamisessa esi- ja perusopetuksen kesken pyrittiin tasa-arvoisuuteen, mutta koulukeskuksen oppilasmäärä ja vuosiluokkien 7-9 oppilaiden valmiuden siirtyä toisen asteen koulutukseen asettivat tiettyjä vaatimuksia laitehankinnoille. Alkuperäinen laitteisiin kohdistunut avustussumma ei riittänyt kaikkien koulujen ja esiopetuksen tablettilaitteiden hankintaan, jolloin oli tarpeellista toteuttaa avustuksen käyttösuunnitelman muutosanomus. Kolmannen kerran tarvekatoitus toteutettiin myönteisen TVT-avustuksen käyttösuunnitelman muutospäätöksen yhteydessä. Hankinnoissa huomioitiin nyt ne esiopetuksen ja perusopetuksen yksiköt, jotka edellisellä hankintakieroksella jäivät vähimmälle huomioille. 6.2 Laiteheimon valinta Uuraisten kunnan esi- ja perusopetuksen laitteiston määrä ja monipuolisuus oli ennen hankeavustusta vähäinen. Käytettävissä olevat tietokoneet olivat Windows -käyttöjärjestelmällä varustettuja PC-pöytä ja kannettavia tietokoneita. Ainoastaan Uuraisten koulukeskuksen kuvataideopetuksessa hyödynnettiin ennen hanketta OSX -käyttöjärjestelmällä toimivaa imac -pöytäkonetta sekä MacBook Pro -kannettavaa. Kunnan esi- ja perusopetuksessa ei ollut entuudestaan yhtään ios-mobiilikäyttöjärjestelmällä toimivaa ipad-laitetta. Opettajien ja hanketiimin kokemukset ja mielipiteet hankittavista laitteista perustuivat pitkälti omiin Android -mobiilikäyttöjärjestelmällä toimiviin mobiili- ja tablettilaitteisiin sekä Windows-käyttöjärjestemällä toimiviin mobiililaitteisiin sekä omiin ja työpaikan PC-tietokoneisiin. Laitehankintojen päätöksiä sävytti alussa voimakkaasti hankkeeseen osallistuneiden vähäinen tietämys erityisesti tablettilaitteiden käyttämisestä kouluympäristössä. Eri laiteheimojen (Android ja Windows) paremmuutta perusteltiin palavereissa ja keskusteluissa omiin yksityisiin käyttökokemuksiin perustuen. Hankinnoista vastaavassa tiimissä jakauduttiin hankkeen alkuvaiheessa kahteen heimoon: Windows -pohjaisten laitteiden kannattajiin ja ios-laitteiden kannattajiin. Windows-pohjaisia laitteita perusteltiin tuttuudella, samalla yritettiin muistuttaa, että tablet-laitteet eroavat suuresti tietokoneista, eikä niitä tulisi verrata keskenään. Android-pohjaisia laitteita puolustettiin oppilaille tutuilla ominaisuuksilla, mutta Android laitteet karsiutuivat pois tietoturva-, aplikaatio- ja

20 massahallinnan vaikeuden vuoksi. Heimosotaa lähdettiin purkamaan ulkopuolisten asiantuntijoiden turvin. Asiantuntijatiedon avulla saimme selkeitä perusteluita ios-laitteiden valitsemiselle; niille oli saatavilla runsaasti eri aplikaatioita, tietoturvaongelmia ei ollut, laitteiden hallinta oli suhteellisen helppoa ja käyttäjäkokemuksia oli saatavilla runsain määrin eri kouluilta Suomessa. Asiantuntijatiedän jälkeenkin oli vielä havaittavissa vastarintaa ja Windows-laitteiden kannatusta. Windows- ja ios-laitteita olisi haluttu verrata käytännössä, siksi Uuraisten koulukeskus tarttui edulliseen Windows Surface RT -tarjoukseen ja tilasi kaksi laitetta vertailumielessä. Kahden laitteen toimitus venyi lokakuulta 2013 lokakuulle 2014, jolloin tilaus päätettiin perua ja tällä välin ios-laitteet oli tilattu, toimitettu ja otettu käyttöön kouluilla. 6.3 Tarjouspyynnöt ja kilpailuttaminen Ensimmäisessä laitehankintojen vaiheessa tarjouspyynnöt lähetettiin neljälle yritykselle, joista tarjouskivan voitti IlonaIT. Uuraisten kunnan saaman TVT-avustuksen laitehankinnoille osoitetun avustuksen suuruus ei ollut riittävä, jotta kaikille yksiköille olisi saatu tasavertaisesti TVT-laitteita ja tämän vuoksi keväällä 2014 Uuraisten kunta anoi TVT-avustuksen käyttösuunnitelman muutosta OPH:lta. Kun käyttöanomuksen muutosanomukseen saatiin myönteinen päätös, toteutettiin toinen kilpailutus, johon tarjoukset pyydettiin neljältä yritykseltä. 6.4 Laitehankinnat ja verkkoratkaisut Sanomalehti Keskisuomalaisessa uutisoitiin , kuinka Jyväskylän yliopiston suorittamissa mittauksissa Keski-Suomen mobiiliverkon kattavuus paljastui paikoittain erittäin heikoksi ja kuinka vanhoja ADSLlaajakaistayhteyksiä karsitaan parhaillaan, ja maakunnan laajakaistaverkko on muutenkin täysin riittämätön. (KSML, Erno Mähönen, ) Artikkelin mukaan mittaustulokset tehtiin tableteilla ja älypuhelimilla - laitteissa oli Soneran, Elisan ja DNA:n liittymät. Mittaustuloksista ilmeni, että mobiiliverkon latausnopeus on Keski-Suomen alueella alle 5MB yli puolessa tapauksista, 10% nopeus jäi alle 1MB ja vain suurten taajamien ja valtateiden lähellä saavutettiin li 10MB laajakaistaa vastaava yhteys. Em. artikkelin mukaan Jyväskylän informaatioteknologian professorin Pekka Neitaanmäen mukaan Keski-Suomen laajakaistaverkkotilanne oli Suomen huonoinpia ja tähän vaikuttavina tekijöinä oli mainittu Keski-Suomen pitkät etäisyydet ja mäkinen maantiede. Ookko verkossa -hankkeen alkaessa Uuraisten kunnassa oli yhä suunnitteilla osallistuminen Valtioneuvoston käynnistämään ja Keski-Suomen liiton koordinoimaan Laajakaista kaikille -hankeeseen, jonka puitteissa oli määrä rakentaa kunnan alueelle uutta valokuituverkkoa. Uuraisten kunnan verkkosivuilla (http://uurainen.fi/fi/ 195/Laajakaista+kaikille+-hanke) mainitaan, kuinka rakennettavan verkon kustannuksiin oli tarkoitus osallistua kunnan lisäksi EU tai valtio sekä rakentamisesta vastaava operaattori, jonka kiinnostus Uuraista kohtaan riippui paikkakuntalaisten kiinnostuksesta verkkoa kohtaan. Nopeiden laajakaistayhteyksen tavoittelulla oli tarkoitus parantaa mahdollisuuksia harjoittaa ammattia ja liiketoimintaa Uuraisilla. Valokuituverkon tarpeellisuutta korostettiin vanhojen ADSL-yhteyteyksien muuttumisella langattomiksi operaattorien luopuessa kuparikaapeleista. Kuuskaistaksi kutsutussa hankkeessa olisi korvattu vanhat ADSL-yhteydet ja nostettu nopeiden internet-yhteyksien määrää Uuraisilla.

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan

Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan 2008 Porin aikuislukion tietostrategia pohjautuu Porin koulutoimen tietostrategiaan Porin koulutoimen tietostrategia: Jani Setälä, Sirkka Salonen-Nummi, Timo Peltomäki, Jarkko Kivelä, Tero Grönmark, Merja-Riitta

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018

LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 0 LAUKAAN KUNTA SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2015-2018 Tiivistelmä Tämä on Laukaan kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia vuosille 2015 2018. Strategian

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma

Toiminta- ja kehittämissuunnitelma Koulu kaikille Toiminta- ja kehittämissuunnitelma lukuvuosi 2013-2014 Sisällysluettelo 1. SEMINAARIN KOULUN KEHITTÄMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1. Koulun kehittämissuunnitelma 1.2. Suunnitelma tavoitteiden

Lisätiedot

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto

Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus. Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Lukioiden valmiudet siirtyä sähköiseen ylioppilastutkintoon: kahden lukion tapaustutkimus Minna Lakkala & Liisa Ilomäki, Helsingin yliopisto Sisältö Alkusanat... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Opetuksen ja oppimisen

Lisätiedot

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO

SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Tekes Opetus- ja kulttuuriministeriö SELVITYS OPETTAJAKSI OPISKELEVIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISESTÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ HARJOITTELUKOULUILLE SUUNNATUN KYSELYN YHTEENVETO Loistavaa verkostoyhteistyötä

Lisätiedot

Sisällys. Loppuraportti. Merelle päin merellinen Rauma oppimisympäristönä -hanke

Sisällys. Loppuraportti. Merelle päin merellinen Rauma oppimisympäristönä -hanke Loppuraportti Merelle päin merellinen Rauma oppimisympäristönä -hanke Loppuraportin on laatinut Hanna Niinistö yhteistyössä Jaana Huovinen-Nummelan ja Marianna Kauppisen kanssa. Ohjausryhmä on lähettänyt

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN 3 LUMA-HANKKEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Tässä luvussa kuvataan tarkistetussa LUMA-ohjelmassa määriteltyjen hankkeiden toteutumista. Koska talkoolaisten toiminta on saanut hyvin moninaisia muotoja, näitä

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT Sitran teknologia-arviointihanke Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa ja oppimisessa PERUSKOULUJEN, LUKIOIDEN, AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN JA VARHAISKASVATUKSEN NYKYTILANNE JA TULEVAISUUDENNÄKYMÄT

Lisätiedot

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN

OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN OPAS OPETTAJIEN VASTAVUOROISEEN YHTEISTYÖHÖN Tietoja projektista ja tästä oppaasta Generational Change in the Teaching Profession (akronyymi 2AgePro) on Grundtvik-projekti, joka rahoitetaan EU:n elinikäisen

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2013. Tulevaisuus pelissä. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2013 Tulevaisuus pelissä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 10. 12.4.2013 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri

Loppuraportti HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri HYVÄ MOPO - AVOIMET KOHTAAMISPAIKAT Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri SISÄLLYS 1. TAUSTAA PROJEKTILLE 2 1.1. Lähtökohta 2 1.2. Projektin suunnittelu 2 1.3. Tavoitteet 2 1.3.1. Kehittämistavoitteet

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNISEN INFRASTUKTUURIN LUOMISPROSESSI SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULURAKENTAMISHANKKEESSA

TIETO JA VIESTINTÄTEKNISEN INFRASTUKTUURIN LUOMISPROSESSI SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULURAKENTAMISHANKKEESSA Pasi Pulkkinen TIETO JA VIESTINTÄTEKNISEN INFRASTUKTUURIN LUOMISPROSESSI SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULURAKENTAMISHANKKEESSA Kandidaatintutkielma Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos 19.10.2011 Tekijä:

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista. 2014 Leena Kultalahti

Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista. 2014 Leena Kultalahti Lukuinto-arviointiraportti pilotoijien kehittämishankkeista 2014 Leena Kultalahti Sisältö 1 Johdanto... 2 1.1 Pilotointi... 2 1.2 Kehittävä arviointi... 4 1.3 Lukuinto-ohjelman käsitteistö... 6 2 Pilottien

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018

Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Liite siv.ltk 14.4.2015 39 1 Hankasalmen kunnan sivistyspalveluiden tieto- ja viestintäteknologian (TVT) kehittämissuunnitelma 2015-2018 Laadittu lukion rehtori Toini Kemppaisen johdolla HANKASALMEN KUNTA

Lisätiedot

Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa

Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa Opetushallitus, Stakes, Terveyden edistämisen keskus Ehkäisevää päihdetyötä tukevien ohjelmien käyttö koulussa Kaarina Huoponen Heidi Peltonen Saini Mustalampi Pirjo Koskinen-Ollonqvist 2 Opetushallitus

Lisätiedot

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HARRASTUKSIA JA HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Tampereen kaupungin Harrastava iltapäivä -hankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti Paula Vänninmaja Valtteri Sainio Marja-Riitta Saarela Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot