KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG"

Transkriptio

1 KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! (08/12)

2 2

3 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Lue turvaohjeet nro ehdottomasti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa! Sisällysluettelo Turvaohjeet FI.. 1 Toiminta FI.. 3 Käyttötarkoitus FI.. 3 Ympäristönsuojelu FI.. 3 Ohjaus- ja käyttölaitteet... FI.. 4 Ennen käyttöönottoa FI.. 5 Käyttöönotto FI.. 5 Käyttö FI.. 5 Seisonta-aika FI.. 7 Hoito ja huolto FI.. 7 Häiriöapu FI. 12 Tekniset tiedot FI. 13 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 14 Takuu FI. 14 Tarvikkeet FI. 14 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Jos havaitset pakkauksesta purkaessasi kuljetusvaurioita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen. Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten. Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Ajokäyttö Loukkaantumisvaara! Kaatumisvaara suurissa nousuissa. Ajosuuntaan on ajettava vain nousuja, joiden kaltevuus on enintään 18 %. Kaatumisvaara nopeassa kaarreajossa. Aja kaarteissa hitaasti. Kaatumisvaara epästabiililla alustalla. Laitetta on liikutettava ainoastaan kiinteällä alustalla. Kaatumisvaara liian suurissa sivunousuissa. Aja poikittain ajosuuntaan olevia nousuja vain, kun kaltevuus on enintään 15%. Laitetta käytettäessä on noudatettava ajoneuvoja koskevia moottoriajoneuvoja koskevia ohjeita, säännöksiä ja lakeja. Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin. Laitetta saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on perehtynyt laitteen käsittelyyn tai on osoittanut, että on pätevä käyttämään laitetta. Lisäksi käyttäjän oltava valtuutettu kyseisen laitteen käyttöön. Lapset tai nuoret henkilöt eivät saa käyttää laitetta. Laitteessa ei saa kuljettaa muita henkilöitä käyttäjän lisäksi. Istuttavia laitteita saa liikuttaa ainoastaan käyttäjän istuessa paikoillaan. Jotta laitetta ei käytettäisi luvattomasti, poista aina avain virtalukosta. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, jos moottori on käynnissä. Käyttäjä saa poistua koneesta vasta, kun moottori on sammutettu, kone on varmistettu tahattoman liikkumisen varalta ja avain on poistettu virtalukosta. Varusteet ja varaosat Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen ja vaihtaa sen varaosat. Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Saat lisätietoja varaosista osoitteesta osiosta Huolto. Laitteessa olevat symbolit Älä lakaise koneeseen palavia tai hehkuvia kohteita, kuten esim. savukkeita, tulitikkuja tai vastaavia. Hihnat, sivuharjat, säiliö ja laitekansi aiheuttavat ruhjoutumis- ja leikkaantumisvaaran. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuustekniset vaatimukset (vain KM 100/100 R LPG) Saksan ammattiosuuskuntien pääjärjestö (HVBG). Tutustu vastaaviin suomalaisiin vaatimuksiin. Nestekaasut (käyttökaasut) ovat butaania ja propaania tai butaanin ja propaanin seoksia. Ne toimitetaan erityisissä kaasupulloissa. Näiden kaasujen käyttöpaine riippuu ulkolämpötilasta. Räjähdysvaara! Nestekaasua ei saa käsitellä kuten bensiiniä. Bensiini höyrystyy hitaasti, nestekaasu on välittömästi kaasumaista. Sisätilojen kaasuuntumisvaara ja kaasun syttymisvaara on siis nestekaasun osalta suurempi kuin bensiinin. Loukkaantumisvaara! Käytä laitteen käyttöpaikan lämpötilasta riippuen ainoastaan nestekaasupulloja, jotka on täytetty DIN mukaisella A- tai B-laatuisella käyttökaasulla. Varo Talouskaasun käyttäminen on periaatteessa kielletty. Kaasumoottoreissa ovat sallittuja propaanin ja butaanin nestekaasusekoitukset, joiden seossuhde on 90/10-30/70 välillä. Nestekaasu, jonka propaaniosuus on korkeampi, on kylmäkäynnistyksen (jos ulkolämpötila on alle 0 C) yhteydessä parempi sillä höyrystymistä tapahtuu jo alhaisissa lämpötiloissa. Käyttöpäällikön ja työntekijän velvollisuudet Kaikkien nestekaasujen kanssa työskentelevien henkilöiden, on osattava käyttää laitetta oikealla tavoin sekä heidän on tunnettava nestekaasujen ominaisuudet. Laitetta koskevat painotuotteet on pidettävä aina laitteen mukana. Asiantuntijan suorittama huolto Käyttökaasulaitteiden toimivuus ja tiiviys on tarkastettava asiantuntijan toimesta säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa (saksal. säännöksen BGG 936 mukaan, tutustu vast. suomalaisiin säännöksiin). Tarkastuksesta on annettava kirjallinen todistus. Tässä käyttöohjekirjassa on mainittu tarkastusperusteina saksalaiset lait 33 ja 37 UVV "Nestekaasun käyttö" (BGV D34). Tutustu vastaavaan suomalaiseen lainsäätöön. Yleisinä ohjeina käyvät liikenneministeriön nestekaasukäyttöisten ajoneuvojen tarkastuksesta antamat säädökset. Käyttöönotto/käyttö Kaasunotto on sallittua ainoastaan yhdestä kaasupullosta. Mikäli kaasunottoon käytetään yhtäaikaisesti useampia pulloja, nestekaasua saattaa virrata pullosta toiseen. Tällöin täyttyneen kaasupullon paine saattaa kohota yli sallitun määrän kun pullon venttiili myöhemmin suljetaan. FI - 1 3

4 Täysi kaasupullo on oikealle paikalle asennettu, kun pullon merkintä näyttää "ylös" (liitäntäruuvi osoittaa pystysuoraan ylös). Kaasupullon vaihto on suoritettava varoen. Kaasupulloa asennettaessa tai irrotettaessa on kaasupullon venttiilin kaasunpoistoistukat tiivistettävä kiristämällä sulkumutteri jakoavaimen avulla. Vuotavaa kaasupulloa ei saa käyttää uudelleen. Vuotavat kaasupullot on puhallettava kaikkien säädösten ja ohjeiden mukaisesti ulkotiloissa tyhjäksi ja merkittävä vuotaviksi. Vioittuneen kaasupullon toimitus- tai noutovaiheessa on kaasupullon vuokraajalle, myyjälle tai heidän edustajilleen ilmoitettava mahdollisesta viasta välittömästi kirjallisesti. Ennen kaasupullon liittämistä on tarkistettava, että pullon liittimet ovat toimintakunnossa. Pullon liittämisen jälkeen liitoskappaleiden tiiviys on tarkistettava vaahtoa muodostavan nesteen avulla. Venttiilit on avattava hitaasti. Pulloa ei saa avata tai sulkea lyömällä työkaluilla. Nestekaasupalon saa sammuttaa ainoastaan kuivalla hiilihapposammuttimella tai hiilihappokaasusammuttimella. Koko nestekaasujärjestelmän toimintaa ja varsinkin sen tiiviyttä on tarkasteltava jatkuvasti. Ajoneuvon käyttö vuotavan kaasulaitteiston kanssa on kielletty. Kaasupullon venttiili on suljettava ennen putki- tai letkuliitoksen avaamista. Pullon liitosmutteri on avattava hitaasti ja aluksi vain hieman, jotta letkussa oleva paineenalainen kaasu poistuu hitaasti. Mikäli kaasua täytetään suuresta kaasusäiliöstä, on noudatettava kaasun toimittavan yrityksen antamia ohjeita ja säännöksiä. Loukkaantumisvaara! Nestemäisessä muodossa nestekaasu aiheuttaa paljaalle iholle paleltumisvammoja. Kaasupullon irrottamisen jälkeen lukkomutteri on kierrettävä pullon liitäntäkierteisiin kiinni. Käytä tiiviyden tarkistamiseen saippuavettä tai muuta vaahtoa muodostavaa ainetta. Nestekaasulaitteiston läheisyydessä ei saa käyttää avotulta. Laitteiston yksittäisten osien vaihdon yhdessä on noudatettava valmistajan antamia asennusohjeita. Osien vaihdon yhteydessä on suljettava pullonventtiili sekä pääsulkuventtiili. Nestekaasuajoneuvojen sähkölaitteiston kuntoa on valvottava jatkuvasti. Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen kaasuvuodon yhteydessä. Jos nestekaasuajoneuvo on seisonut pidempään, on ajoneuvon säilytystila ja sen sähkölaitteisto perusteellisesti tuuletettava. Kaasupullojen tai nestekaasulaitteistojen käytön yhteydessä tapahtuvat onnettomuudet on ilmoitettava ammattijärjestöön ja vastaavalle valvontaviranomaiselle. Vahingoittuneet osat on säilytettävä onnettomuustutkinnan loppuun suorittamiseen saakka. Säilytys- ja varastotiloissa sekä korjaamoissa Käyttö- tai nestekaasujen varastointi on tapahduttava asiaan kuuluvien ja kulloinkin voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Kaasupulloja on säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty kaasupullojen sijoituspaikalla ja korjauksen aikana. Ulkona säilytettävät kaasupullot on säilytettävä sellaisessa paikassa, johon on pääsy asiaankuulumattomilta estetty. Tyhjiä pulloja on säilytettävä suljettuna. Pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava välittömästi, kun ajoneuvo pysäköidään seisonta-ajaksi. Nestekaasuajoneuvojen säilytys- ja korjaamotiloja koskevat rakennusviranomaisten säätämät määräykset. Kaasupullot on säilytettävä asennus- ja korjaamotiloista eristetyissä tiloissa (katso kaasupullojen säilytyksestä annetut määräykset). Tiloissa käytettävät sähköiset käsilamput on varustettava suljetulla, tiivistetyllä kuvulla sekä vankalla suojakorilla. Korjaamotöiden yhteydessä pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava ja käyttökaasupullot on suojattava lämpövaikutukselta. Vastuussa olevan henkilön on ennen taukoa tai ennen käytön lopettamista tarkistettava, että kaikki venttiilit ja erityisesti pullonventtiili on suljettuna. Tulitöitä, erityisesti hitsaus- ja leikkuutöitä, ei saa suorittaa käyttökaasupullojen läheisyydessä. Käyttökaasupulloja ei saa säilyttää korjaamoissa edes pullon ollessa tyhjä. Säilytys- ja varastotilojen sekä korjaamoiden on oltava hyvin ilmastoituja. Ilmastoinnissa on huomioitavaa, että nestekaasu on raskaampaa kuin ilma. Kaasu kerääntyy lattialle, korjaamomonttuihin tai muihin lattiasyvennyksiin ja se voi muodostaa räjähdysalttiin kaasu/ilma-seoksen. 4 FI - 2

5 Toiminta Lakaisukone toimii yliheittoperiaatteen mukaan. Sivuharjat (3) puhdistavat lakaisupinnan nurkat ja reunat ja siirtävät lian lakaisutelan lakaisuradalle. Pyörivä lakaisutela (4) siirtää lian suoraan roskasäiliöön (5). Astiassa pölisevä pöly erotetaan pölynsuodattimella (2) ja suodatettu puhdas ilma imetään pois imupuhaltimella (1). Käyttötarkoitus Käytä lakaisukonetta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käyttöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tämä lakaisukone on tarkoitettu sisä- ja ulkoalueiden likaantuneiden pintojen lakaisemiseen. Koneella ei ole hyväksyntää maantieliikenteeseen. Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imemiseen. Laitetta ei saa muuttaa. Älä koskaan lakaise/ime räjähdysherkkiä nesteitä, palavia kaasuja sekä laimentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet, tai polttoöljy, jotka voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa, lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Älä lakaise/ime mitään palavaa tai hehkuvaa. Laite soveltuu vain käyttöohjeessa mainittuja päällysteitä varten. Ajo on sallittu vain yrittäjän tai hänen valtuutettunsa koneen käyttöön vapaaksi annetuilla pinnoilla. Oleskelu vaara-alueella on kielletty. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty. Yleensä pätee: Pidä helposti syttyvät aineet kaukana laitteesta (räjähdys-/tulipalovaara). Sopivat päällysteet Asfaltti Teollisuuslattia Pinnoittamaton lattia Betoni Kivilaatta Matto Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: FI - 3 5

6 Ohjaus- ja käyttölaitteet 1 Pölysuodatin 2 Ilmansuodatinpanos 3 Sytytystulppa 4 Öljynmittaustikku 5 Kaasupullo (vain KM 100/100 R LPG) 6 Pölysuoja 7 Roskasäiliö (molemmilla puolilla) 8 Istuimen säätövipu 9 Lakaisutela 10 Poljin karkealikaläpän nosto/lasku 11 Sivuharjat 12 Ajopoljin 13 Etuverhoilu 14 Rikastin (kylmäkäynnistys) 15 Virtalukko 16 Ohjauspyörä 17 Märkä-/kuivaläppä 18 Istuin (istuinkontaktikytkimellä) Ohjauspulpetti 1 Ohjelmakytkin 2 Suodattimen puhdistus 3 Äänitorvi 4 Käyttötuntilaskin Väritunnukset Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia. Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaat. Laitekannen avaaminen/sulkeminen Puristukseenjäämisvaara laitekantta suljettaessa. Laske siksi laitekansi hitaasti alas. Avaa laitekansi tarkoitukseen varatun kahvasyvennyksen avulla (vedä ylöspäin). Vedä kannatintanko ulos pidikkeestä. Pistä kannatintanko imupuhaltimessa olevaan vasteeseen. Laitekannen sulkemiseksi, Vedä kannatintanko vasteesta ja pistä laitekannessa olevaan pidikkeeseen. 6 FI - 4

7 Ennen käyttöönottoa Purkaminen lavalta Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Älä käytä haarukkatrukkia koneen purkamiseen auton lavalta. Menettele lavalta purkamisessa seuraavasti: Leikkaa muovinen pakkausnauha rikki ja poista kalvo. Irrota kiinnityssiteet kiinnitysvasteista. Lavan neljä merkittyä pohjalautaa on kiinnitetty ruuveilla. Ruuvaa nämä laudat irti. Laita laudat lavan reunalle. Kohdista laudat siten, että ne on laitteen pyörien edessä. Kiinnitä laudat ruuveilla. Työnnä pakkauksessa mukana toimitetut palkit rampin alle tueksi. Irrota puupalat, jotka kiinnittävät pyörät ja työnnä ne luiskan alle. Lakaisukoneen liikuttaminen ilman omaa käyttöä Loukkaantumisvaara! Ennen vapaakäynnin käynnistämistä on varmistettava, että laite pysyy paikoillaan. Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Lukitse vapaakäyntivipu ylempään reikään. Ajokäyttö on siten toimintakyvytön. Sulje laitekupu. Laitetta voidaan työntää. Ohje Älä liikuta lakaisukonetta ilman omaa käyttöä pitempiä matkoja äläkä nopeammin kuin 6 km/h. Lakaisukoneen liikuttaminen omalla käytöllä Lukitse vapaakäyntivipu alempaan reikään. Ajokäyttö on käyttövalmis. Sulje laitekupu. Laite on ajovalmis. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Poista virta-avain. Kaasupullon asentaminen/vaihtaminen (vain KM 100/100 R LPG) Varoitus Käytä ainoastaan rakenteeltaan tyyppihyväksyttäviä vaihdettavia 11 kg:n kaasupulloja. Loukkaantumisvaara! Noudata nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuusvaatimuksia. Jäätyneet ja keltaiset vaahtomaiset kerrostumat viittaavat siihen, että kaasupullo vuotaa. Kaasupullonvaihdon saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt henkilö. Käyttökaasupulloja ei saa vaihtaa korjaamoissa tai tiloissa, jotka ovat maanpinnan alapuolella. Älä tupakoi äläkä käytä avotulta kaasupullon vaihdon yhteydessä. Sulje nestekaasupullon pääsulkuventtiili tiukasti ja aseta tyhjän pullon venttiilin suojus välittömästi paikoilleen. 2 3 Käyttöönotto Yleisiä ohjeita Aseta kaasupullo siten, että sulkuventtiilin liitäntäruuvi osoittaa pystysuoraan ylöspäin. Sulje sankatulppa. Asenna lukitustappi. Poista kaasupullon sulkuventtiilin suojus (1). Kiinnitä kaasuletku hattumutterilla (2) (avaimen leveys 30 mm). Ohje Liitännässä on vasen kierteytys. Varoitus Avaa kaasun poistoventtiili (3) vasta ennen laitteen käynnistämistä (katso kappale Laitteen käynnistäminen). 1 Varoitus Ulosvirtaavan kaasun aiheuttama vaara. Johda / kiinnitä kaasuletku siten, että se ulottuu laitteen ylitse ja voi joutua ajokäytön repimäksi. Tankkaaminen (vain KM 100/100 R P) Laitteen tankkaus Räjähdysvaara! Laitteessa saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettua polttoainetta. Älä tankkaa suljetuissa tiloissa. Tupakointi ja avotulen käyttö ovat kiellettyjä. Varo, että polttoainetta ei pääse kuumille pinnoille. Sammuta moottori. Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Tarkasta polttoaineen määrä polttoainemittarista. Avaa polttoainesäiliön kansi. KM 100/100 R P: Tankkaa "lyijytöntä normaalibensiiniä". Täytä polttoainesäiliötä enintään 1 cm täyttöistukan alareunan alapuolelle. Pyyhi ylivuotanut polttoaine pois, poista suppilo ja sulje polttoainesäiliön kansi. Sulje laitekupu. Käyttö Kuljettajan istuimen säätö Vedä istuimen säätövipua sisäänpäin. Siirrä istuin, päästä vipu irti ja lukitse. Tarkasta liikuttamalla istuinta eteen- ja taaksepäin, että se on lukittu. FI - 5 7

8 Ohjelmien valinta 1 Ajaminen Ajaminen käyttöpaikalle. 2 Lakaisu lakaisutelalla Lakaisutela laskeutuu alas. Lakaisutela ja sivuharja pyörivät. 3 Lakaisu sivuharjoilla Lakaisutela ja sivuharjat lasketaan alas. Laitteen käynnistys Huomautus Laite on varustettu istuimen kosketusmatolla.. Laite kytkeytyy pois päältä ajajan istuimelta poistuttaessa ja seisontajarru kytkeytyy päälle automaattisesti. Polttoainehanan avaaminen (vain KM 100/100 R P) Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Työnnä vipua suuntaan "ON". Sulje laitekupu. Kaasuhanan avaaminen (vain KM 100/ 100 R LPG) Avaa kaasuhana kääntämällä sitä vastapäivään. Laitteen käynnistys Mene istumaan kuljettajan istuimelle. ÄLÄ käytä ajopoljinta. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Vain KM 100/100 R P Paina rikastinvipu alas. Kun moottori käy, vedä rikastinvipu taas ylös. Vain KM 100/100 R LPG Paina remote-nuppia, kun moottori käy, lopete remote-nupin painallus Kierrä virta-avain asennosta 1 eteenpäin. Kun laite on käynnistetty, päästä virtaavain irti. Ohje Älä koskaan käytä käynnistintä pitempään kuin 10 sekuntia. Ennen käynnistimen uudelleenkäyttämistä odota vähintään 10 sekuntia. Laitteen ajaminen Putoamisvaara! Älä nouse ajettaessa seisomaan. Ajaminen eteenpäin Paina hitaasti ajopoljinta "eteenpäin". Ajaminen taaksepäin Loukkaantumisvaara! Ohikulkijoita ei saa vaarantaa peruutettaessa, käytä tarvittaessa avustajaa. Paina hitaasti ajopoljinta "taaksepäin". Ohje Ajaminen Ajonopeus on säädettävissä portaattomasti ajopolkimilla. Vältä polkimen äkkinäistä painamista, koska hydraulilaitteisto voi vaurioitua. Tehon alentuessa nousuissa on ajopoljinta päästettävä hieman ylöspäin. Jarrutus Päästä ajopoljin vapaaksi, laite jarruttaa itsenäisesti ja pysähtyy. Ajaminen esteiden yli Ajaminen enintään 50 mm kiinteiden esteiden yli: aja hitaasti ja varovasti eteenpäin yli. Ajaminen yli 50 mm kiinteiden esteiden yli: ajo esteiden yli on sallittu vain sopivan rampin avulla. Lakaisukäyttö Loukkaantumisvaara! Kun karkealikaläppä on avattu, lakaisutela voi singota kiviä tai sepeliä eteenpäin. Kiinnitä huomiota siihen, ettei henkilöitä, eläimiä tai esineitä vaaranneta. Varo Älä lakaise pakkausnauhoja, lankoja tai muuta sellaista sisään, tämä voi johtaa lakaisumekaniikan vaurioitumiseen. Varo Pohjan vaurioitumisen välttämiseksi lakaisukonetta ei saa käyttää paikallaan seisoen. Huomautus: Jotta saavutettaisiin optimaalinen puhdistustulos, ajonopeus sovitettava olosuhteiden mukaiseksi. Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin. Huomautus: Laske aluepuhdistuksessa vain lakaisutela alas. Huomautus: Laske sivureunoja puhdistettaessa myös sivuharjat alas. Lakaisu lakaisutelalla Aseta ohjelmakytkin asentoon 2. Lakaisutela laskeutuu alas. Lakaisutela ja sivuharja pyörivät. Lakaisu karkealikaläppä nostettuna Huomautus: Kun aiotaan lakaista suurempia, maks. 60 mm korkuisia esineitä esim. juomatölkkejä, karkealikaläppä on tällöin nostettava hetkeksi ylös. Nosta karkealikaläppä. Paina karkealikaläppäpoljinta eteenpäin ja pidä sitä painettuna. Laskemista varten nosta jalka polkimelta. Huomautus: Optimaalinen puhdistustuloksen voi saavattaa vain, kun karkealikaläppä on laskettuna täysin alas. Lakaisu sivuharjoilla Aseta ohjelmakytkin asentoon 3. Sivuharjat ja lakaisutela laskeutuvat alas. Huomautus: Lakaisutela ja sivuharjat käynnistyvät automaattisesti. 8 FI - 6

9 Kuivan pohjan lakaiseminen Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin. Huomautus: Pölysuodatin on puhdistettava käytön aikana säännöllisin väliajoin. Sulje märkä-/kuivaläppä. Kuitumaisten ja kuivien roskien (esim. heinä, oljet) lakaisu Avaa märkä-/kuivaläppä. Huomautus: Siten estetään suodatinjärjestelmän tukkeutuminen. Kostean tai märän pohjan lakaiseminen Avaa märkä-/kuivaläppä. Huomautus: Näin suodatin suojataan kosteudelta. Suodattimen puhdistus Manuaalisen suodattimen puhdistustuksen kytkeminen päälle. Paina suodattimen puhdistuspainiketta. Pölysuodatinta puhdistetaan n. 15 sekunnin ajan. Roskasäiliön tyhjennys Huomautus: Odota kunnes automaattinen suodatinpuhdistus on päättynyt ja pöly on laskeutunut, ennen kuin avaat tai tyhjennät roskasäiliön. Kohota roskasäiliötä kevyesti ja vedä se ulos. Tyhjennä roskasäiliö. Työnnä roskasäiliö sisään ja lukitse se. Tyhjennä vastakkaisella puolella oleva roskasäiliö. Laitteen kytkeminen pois päältä Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Sivuharjat ja lakaisutela nostetaan. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Huomautus:Sen jälkeen kun laite on kytketty pois päältä, pölysuodatinta puhdistetaan automaattisesti vielä n. 15 sekunnin ajan. Älä avaa konekantta tänä aikana. Huomautus: Kone on varustettu automaattisella seisontajarrulla, joka aktivoituu, kun moottori on sammutettu ja istuimelta poistuttaessa. Vain KM 100/100 R P Sulje polttoainehana. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Kuljetus Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Varmista laite renkaiden kohdalta kiiloilla. Varmista laite kiinnityshihnoilla tai köysillä. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Huomautus:Huomioi perusrungossa sijaitsevien kiinnitysalueiden merkinnät (ketjusymbolit). Laitteella saa ajaa lastaus- tai purkaustarkoituksessa vain nousuja, joiden kaltevuus on enintään 18%. Vain KM 100/100 R P Sulje polttoainehana. Tyhjennä polttoainetankki. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Poista kaasupullo ja varastoi se voimassa olevien määräysten mukaisesti. Säilytys Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. Seisonta-aika Jos lakaisukonetta ei käytetä pitempään aikaa, on huomioitava seuraavat kohdat: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela ja sivuharjat nostetaan, jotta harjaksia ei vaurioiteta. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Varmista, että lakaisukone pysyy paikoillaan. Puhdista lakaisukone sisä- ja ulkopuolelta. Pysäköi laite suojattuun ja kuivaan paikkaan. Vain KM 100/100 R P Tankkaa polttoainesäiliöt täyteen ja sulje polttoainehana. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Poista kaasupullo ja varastoi se voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki moottoriversiot: Moottoriöljyn vaihto Kierrä sytytystulppa ulos ja lisää n. 3 cm³ öljyä sytytystulpan reikään. Kierrä moottoria ilman sytytystulppaa useampia kierroksia. Kierrä sytytystulppa paikoilleen. Irrota akun liittimet. Lataa akku n. 2 kuukauden välein. Hoito ja huolto Yleisiä ohjeita Ennen koneen huoltamista ja puhdistamista, osien vaihtamista tai muuntamista toisenlaista toimintaa varten, kone on sammutettava, virta-avain on poistettava virtalukosta ja akkupistoke on vedettävä irti tai akku on kytkettävä irti. Sähkölaitteita huollettaessa tai korjattaessa on akkupistoke tai akku irrotettava. Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat turvallisuussäädökset. Siirrettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden käytössä on noudatettava laitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä. Käytä ainoastaan laitteessa olevia tai käyttöohjeissa ilmoitettuja lakaisuteloja/ sivuharjoja. Muiden lakaisutelojen/sivuharjojen käyttö saattaa vaikuttaa turvallisuuteen. Puhdistaminen Varo Vaurioitumisvaara! Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara). Laitteen sisäpuhdistus Loukkaantumisvaara! Käytä pölynsuojamaskia ja suojalaseja. Avaa laitekansi, pistä kannatintanko paikalleen. Puhdista laite liinalla. FI - 7 9

10 Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla. Sulje laitekupu. Huomautus:Pölysuodattimen voi pestä vedellä. Anna suodattimen kuivua täysin ennen sen uudelleenkäyttöä. Laitteen ulkoinen puhdistus Puhdista laite kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla. Huomautus: Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Huoltovälit Huomautus: Käyttötuntilaskuri osoittaa huoltojen ajankohdan. Asiakkaan suorittama huolto Päivittäinen huolto: Tarkasta, ovatko lakaisutela ja sivuharja kuluneita ja onko niihin takertunut nauhoja. Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Tarkasta kaikkien ohjauselementtien toiminto. Viikoittainen huolto: Tarkasta liukuvarsien ja liikkuvien osien kitkaton kulku. Tarkasta tiivistyslistojen säätö ja kuluneisuus lakaisualueella. Tarkasta pölynsuodatin ja puhdista tarvittaessa suodatinlaatikko. Tarkasta alipainejärjestelmä. Huolto 100 käyttötunnin välein: Tarkasta istuinkytkimen toiminta. Tarkasta käyttöhihnojen kireys, kuluneisuus ja toiminto (kiilahihnat ja pyöröhihnat). Huolto kulumisen jälkeen: Vaihda tiivistyslistat uusiin. Vaihda lakaisutela uuteen. Vaihda sivuharja uuteen. Huomautus: Katso kuvaus luvusta Huoltotyöt. Huomautus: Kaikki asiakkaan tehtäviin kuuluvat huolto- ja ylläpitotyöt on annettava koulutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Tarvittaessa voi aina käyttää Kärchermyyntiliikkeen huoltopalveluja. Asiakaspalvelun suorittama huolto Huolto 8 käyttötunnin jälkeen: Ensimmäisen tarkastuksen suoritus. Huolto 20 käyttötunnin jälkeen Huolto 100 käyttötunnin välein Huolto 300 käyttötunnin välein Huolto 500 käyttötunnin välein Huolto 1000 käyttötunnin välein Huolto 1500 käyttötunnin välein Huomautus: Takuun voimassaolo edellyttää, että valtuutettu Kärcher -asiakaspalvelu suorittaa kaikki takuuaikana ajankohtaiset huolto- ja kunnossapitotyöt huoltovihkon mukaisesti. Huoltotoimenpiteet Esivalmistelu: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Yleiset turvaohjeet Loukkaantumisvaara! Sammuttamisen jälkeen suodattimenpuhdistimen moottorin jälkikäynti kestää 15 sekuntia. Älä avaa laitekantta tämän ajanjakson aikana. Loukkaantumisvaara! Anna laitteen riittävästi jäähtyä ennen mitään huolto- ja korjaustöitä. Tarkasta kaasusuodatin (vain KM 100/ 100 R LPG) Tarkasta kaasupullon ruuviliitoksen kaasusuodatin. Puhdista likainen suodatin paineilmalla. Tarkasta kaasujohdot (vain KM 100/100 R LPG) Tarkasta kaasuliitokset, kaasujohdot ja höyrystin vuodonetsintäsprayllä mahdollisten vuotojen varalta. Ohje Mikäli vuotokohtia esiintyy, kaasuliitoksissa, kaasujohdoissa ja höyrystimessä esiintyy jäätyneitä tai keltaisia, vaahtomaisia kerrostumia. Kaasulaitteiston huoltotoimet on suoritettava Kärcher-asiakaspalvelun toimesta. Renkaiden ilmanpaineen tarkastus Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Liitä ilmanpaineen tarkastuslaite rengasventtiiliin. Tarkasta ilmanpaine, tarvittaessa korjaa paine. Takarenkaiden ilmanpaine on säädettävä arvoon 6 bar. Renkaan vaihto Loukkaantumisvaara! Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Poista virta-avain. Käytä varoitusliiviä, kun suoritat korjaustöitä julkisilla teillä liikenteen vaaraalueella. Tarkasta, että alusta on vakaa. Varmista lisäksi aluskiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Renkaiden tarkastus Tarkasta, onko renkaan kulkupinnassa sisään painettuja esineitä. Poista esineet. Käytä sopivia tavallisia renkaan korjausvälineitä. Huomautus:Huomioi kulloisenkin valmistajan suositus. Ajon jatkaminen on mahdollista, kun noudatetaan tuotteen valmistajan ohjeita. Vaihda rengas tai pyörä heti kun se on mahdollista. Kohota hieman kyseisen puolen roskasäiliötä ja vedä se ulos. Löysää pyöräruuvia. Aseta nostotunkki paikalleen. Tunkin kiinnityspiste (takapyörät) Nosta laite tunkilla. Poista pyöräruuvi. Irrota rengas. Aseta vaihtopyörä paikoilleen. Kierrä pyöräruuvi paikalleen. Laske laite tunkilla. Kiristä pyöräruuvi. Työnnä roskasäiliö sisään ja lukitse se. Huomautus: Käytä tavallista, tarkoitukseen sopivaa tunkkia. Alipainejärjestelmän tarkastaminen Lakaisujärjestelmän päällekytkentä tapahtuu alipainejärjestelmän avulla. Jos sivuharjoja tai lakaisutelaa ei voi laskea alas, on tarkastettava, ovatko alipainerasioiden liitännät letkuihin kunnossa, pistä tarvittaessa kyseinen letku paikalleen. Jos sivuharjoja tai lakaisutelaa ei voi vieläkään laskea alas, alipainejärjestelmä ei ole tiivis. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys asiakaspalveluun. Sivuharjan alaslaskun alipainerasian letkuliitäntä 10 FI - 8

11 Lakaisutelan alaslaskun alipainerasian letkuliitännät Alipainepumpun ja alipainerasian letkuliitännät (varaaja) Huomautus:Alipainepumppu käy vain alipainetta järjestelmään luotaessa. Jos pumppu käy jatkuvasti, ota yhteys asiakaspalveluun. Sivuharjan vaihto Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Sivuharja nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Irrota alapuolen 3 kiinnitysruuvia. Poista kuluneet sivuharjat. Aseta uusi sivuharja vääntiöineen paikalleen ja ruuvaa kiinni. Lakaisutelan tarkastus Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Poista nauhat tai narut lakaisutelasta. Lakaisutelan vaihto Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huononee silmin nähden harjasten kulumisen myötä. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Vedä lakaisutelan vipuvarsi irti. Poista lakaisutelan peite. Poista lakaisutela. Avaa oikeanpuolisen sivuverhouksen etummainen kiinnitysruuvi. Avaa oikeanpuolisen sivuverhouksen taaimmaiset kiinnitysruuvit. Irrota sivuverhous. Irrota ruuvit. Poista ruuvi lakaisutelan vipuvarren kääntöpisteestä. FI -9 Lakaisutelan asennuspaikka ajosuuntaan Työnnä uusi lakaisutela lakaisutelalaatikkoon ja liitä se käyttötappiin. Huomautus: Kun asennat uutta lakaisutelaa paikalleen, huomioi harjassarjan oikea sijainti. Huomautus: Säädä vaijerin pituus siten, että lakaisutela nousee maasta n. 10 mm. Asenna lakaisutelan suojus. Aseta lakaisutelan vipuvarsi paikalleen. Aseta vaijeri paikalleen. Ruuvaa kiinnitysruuvit paikalleen. Ruuvaa sivuverhous kiinni. Työnnä roskasäiliöt molemmilla puolilla sisään ja lukitse ne. Lakaisutelan lakaisupeilin (maahankosketuspinnan) tarkastus Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela ja sivuharjat nostetaan. Aja lakaisukone tasaisella ja sileälle pohjalle, joka on selvästi pölyn tai liidun peittämä. Aseta ohjelmakytkin asentoon 2. Lakaisutela laskeutuu alas. Paina ajopoljinta ja anna lakaisutelan pyöriä vähän aikaa. Nosta lakaisutela. Paina poljinta karkealikaläpän nostamista varten ja pidä poljin painettuna. Aja laite taaksepäin pois. 11

12 Takimmainen tiivistyslista Lakaisupeilin muodon tulee olla tasaisen suorakulmio, joka on mm leveä. Huomautus:Lakaisutelan kelluvan laakeroinnin ansiosta lakaisupeili säätyy automaattisesti, kun harjakset kuluvat. Jos lakaisutelan harjakset ovat kuluneet liikaa, vaihda lakaisutela uuteen. Tiivistyslistojen säätö ja vaihto Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Irrota sivuverhousten kiinnitysruuvit molemmilla puolilla. Irrota sivuverhoukset. Etumainen tiivistyslista Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että se 5-10 mm jälkeen kääntyy taaksepäin. Jos tiivistyslista on kulunut, vaihda se uuteen. Pura lakaisutela laitteesta. Ruuvaa takimmaisen tiivistyslistan kiinnitysmutterit irti. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni. Sivuttaiset tiivistyslistat Vedä suodatinkannattimen kahvaa niin pitkälle ulos kuin mahdollista ja lukitse paikalleen. Poista lamellisuodatin. Aseta uusi suodatin paikalleen. Anna vääntiön lukittua käyttöpuolen reikiin. Lukitse suodatinpuhdistimen kahva jälleen paikalleen. Huomautus: Kun asetat uuden suodattimen paikalleen, älä vaurioita suodattimen lamelleja. Suodatinlaatikkotiivisteen vaihto Löysää etummaisen tiivistyslistan (1) kiinnitysmuttereita hieman, vaihtoa varten irrota mutterit. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni, mutta älä kiristä muttereita vielä. Suorista tiivistyslista. Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että se mm jälkeen kääntyy taaksepäin. Kiristä mutterit. 12 Löysää sivuttaisen tiivistyslistan (1) kiinnitysmutterit hieman, vaihtoa varten irrota mutterit. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni, mutta älä kiristä muttereita vielä. Laita 1-2 mm vahva alusta alle etäisyyden säätämiseksi lattiasta. Suorista tiivistyslista. Kiristä mutterit. Ruuvaa sivuverhoukset kiinni. Työnnä roskasäiliöt molemmilla puolilla sisään ja lukitse ne. Pölynsuodattimen vaihto 몇 Varoitus Ennen pölynsuodattimen vaihtoa on roskasäiliö tyhjennettävä. Käytä pölynsuojamaskia kun työskentelet suodatinjärjestelmässä. Noudata hienopölyjen käsittelyä koskevia turvallisuusmääräyksiä. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Avaa laitekansi, pistä kannatintanko paikalleen. FI - 10 Ota suodatinlaatikon tiiviste ulos laitekuvun urasta. Aseta uusi tiiviste paikalleen.

13 Käyttöhihnan tarkastus Tarkasta imupuhaltimen käyttöhihnan (kiilahihnan) kireys, kuluneisuus ja eheys. Huomautus: Käytä vain samanarvoisia sulakkeita. Moottorin öljytason tarkastus ja öljyn lisääminen Ohje Moottori on varustettu öljynpuutekytkimellä. Jos täyttötaso on riittämätön, kytkeytyy moottori pois päältä ja se voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, kun moottoriöljyä on lisätty. Vaara Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Anna moottorin jäähtyä. Sytytystulpan puhdistus ja vaihto Vedä sytytystulpan pistoke irti. Kierrä sytytystulppa irti ja puhdista tai hävitä. Kierrä puhdistettu tai uusi sytytystulppa sisään. Laita sytytystulpan pistoke tulppaan. Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen ja hydrauliikkaöljyn lisääminen Ohje Koneessa on kaksi hydrauliikkapiiriä: Lakaisuhydrauliikkapiiri Tarkasta lakaisutelakäytön kiilahihnojen kireys, kuluneisuus ja vahingoittumattomuus. Tarkista tiivistysvaippa Tarkista imupuhaltimen tiivistysvaipan tiiviys ja istuvuus säännöllisin väliajoin. Sulakkeiden vaihto Vedä öljynmittatikku ulos ja tarkasta öljymäärä: Öljymäärän on oltava vähintään 1/3. Jos öljyn pinnantaso on matalampi, on lisättävä moottoriöljyä täyttöaukon alareunaan asti. Odota vähintään 5 minuuttia. Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso uudelleen. Moottoriöljyn vaihto Vaara Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Vedä öljynmittatikku ulos. Ime moottoriöljy öljynvaihtopumpun avulla ulos öljyntäyttöistukan kautta. Täytä uusi moottoriöljy puhtaalla öljynvaihtopumpulla öljyntäyttöistukan kautta. Odota vähintään 5 minuuttia. Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso uudelleen. Tarkasta hydrauliikkaöljyn pinnantaso. Öljytason on oltava "MIN"- ja "MAX"merkkien välissä. Jos öljyn pinta on liian matalalla, lisää hydrauliikkaöljyä säiliön päällä olevasta täyttöaukosta. Akselikäytön hydrauliikkapiiri Varo Tarkastus on sallittu vain kylmällä moottorilla. Ilmansuodattimen tarkastus ja vaihto Irrota ruuvit verhouksen molemmilta puolilta. Trkasta tasaussäiliössä olevan öljyn pinnantaso. Tarvittaessa lisää varovasti öljyä. Poista suodatinkotelon siipimutterit. Poista suodatinelementti ja takasta se. Aseta puhdistettu tai uusi suodatinpanos imuastiaan. Kiristä siipimutteri. Vaihda vialliset sulakkeet uusiin. Asenna etusivusuojus taas paikalleen. FI

14 Ennen kaikkia huoltotöitä, sammuta moottori ja poista virta-avain. Häiriöapu Loukkaantumisvaara! Anna laitteen riittävästi jäähtyä ennen mitään huolto- ja korjaustöitä. Häiriö Laitetta ei voida käynnistää Laite kulkee vain hitaasti Laite ei lakaise kunnolla Laite pölisee Sivuharja ei pyöri Huono lakaisu reuna-alueella Sivuharjan tai lakaisutelan kytkentä ei toimi Riittämätön imuteho Lakaisutela ei pyöri Apu Mene istumaan kuljettajan istuimelle, tällöin istuimen kosketuskytkin aktivoituu. Tarkasta polttoaine- ja öljymäärä, lisää tarvittaessa polttoainetta ja moottoriöljyä. Tarkasta sulakkeet. Tarkasta akku, lataa tarvittaessa. Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta lakaisutela ja sivuharjojen kuluneisuus, tarvittaessa vaihda uusiin Tarkasta karkealikaläpän toiminto Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Tarkasta lakaisukäytön hihnat. Alipainejärjestelmän tiiviyden tarkastus Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tyhjennä roskasäiliö Tarkasta imupuhaltimen käyttöhihna Tarkasta imupuhaltimen tiivistysvaippa Tarkasta pölynsuodatin, puhdista tai vaihda Tarkasta suodatinlaatikon tiiviste Sulje märkä-/kuivaläppä. Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta sulake. Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Vaihda sivuharja uuteen Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Alipainejärjestelmän tiiviyden tarkastus Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta suodatinlaatikon tiiviste Tarkasta imupuhaltimen tiivistysvaippa Takasta imupuhaltimen letkujen tiiviys Asenna lamellisuodatin oikein, katso kohta Pölysuodattimen vaihtaminen Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Poista nauhat tai narut lakaisutelasta Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun 14 FI - 12

15 Tekniset tiedot KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Laitteen tiedot Pituus x leveys x korkeus mm 2006 x 1005 x x 1005 x 1343 Tyhjä paino kg Kuljetuspaino kg Sallittu kokonaispaino kg Ajonopeus km/h 8 8 Lakaisunopeus km/h 6 6 Nousukyky (maks.) % Lakaisutelan halkaisija mm Lakaisutelan leveys mm Sivuharjan halkaisija mm Työleveys ilman sivuharjaa mm Työleveys yhdellä sivuharjalla mm Työleveys kahdella sivuharjalla (valinnainen) mm Lakaisutavara-astioiden tilavuus l Suojatyyppi tippuvedeltä suojattu -- IPX 3 IPX 3 Moottori Tyyppi -- Honda, 1 sylinterinen nelitahti Honda, 1 sylinterinen nelitahti Iskutilavuus cm Teho maks. kw/ps 6,6 / 9 6,6 / 9 Enimmäisvääntömomentti /min Nm Polttoaine -- Lyijytön, bensiini Nestekaasut (polttokaasut): Butaani, propaani tai butaani/propaani-sekoitukset RON 95 / EN 589 Säiliön tilavuus -- 6 l 11 kg tai 20 litraa (vaihtopullo) Sytytystulppa, NGK -- BPR 6 ES BPR 6 ES Suojatyyppi -- IP22 IP22 Akku Tyyppi -- 12V, 44Ah 12V, 44Ah Öljylaadut Moottori -- SAE 15W40 SAE 15W40 Lakaisuhydrauliikka -- HVLP 46 HVLP 46 Akselikäyttö -- SAE 10W-60 SAE 10W-60 Renkaat Koko edessä Ilmanpaine edessä bar 6 6 Koko takana Ilmanpaine takana bar 6 6 Jarru Käyttöjarru -- hydrostaattiset hydrostaattiset Seisontajarru -- automaattinen (jousella) automaattinen (jousella) Suodatin- ja imujärjestelmä Hienopölynsuodattimen suodatinpinta m 2 6,0 6,0 Käyttökategoria ei terveydelle vaarallisten pölyjen -- U U suodatin Imujärjestelmän nimellisalipaine mbar Imujärjestelmän nimellistilavuusvirta l/s FI

16 Ympäristöolosuhteet Lämpötila C Ilmankosteus, ei kasteleva % Mitatut arvot EN mukaisesti Melupäästö Äänenpainetaso L pa db(a) Epävarmuus K pa db(a) 2 2 Äänitehotaso L WA + epävarmuus K WA db(a) Laitteen tärinät Käsi-käsivarsi tärinäarvo m/s 2 <2,5 <2,5 Istuin m/s 2 1,3 1,3 Epävarmuus K m/s 2 0,2 0,2 Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon. EU-standardinmukaisuustodistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Päällä istuttava lakaisuimurikone Tyyppi: xxx Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY 2000/14/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN 55012: A1: 2009 EN EN EN : 2005 EN 62233: 2008 Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä 2000/14/EY: Liite V Äänen tehotaso db(a) KM 100/100 R P Mitattu: 95 Taattu: 98 KM 100/100 R LPG Mitattu: 95 Taattu: 98 Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina. Takuu Tarvikkeet Sivuharjat Vakioharjaksilla sisä- ja ulkopinnoille. Sivuharja, pehmeä Sisäpintojen hienopölylle, kosteudenkestävä. Sivuharja, kova Piintyneen lian irrottamisseen ulkoalueilla, kosteudenkestävä. Vakiolakaisutela Kulumisen- ja kosteudenkestävä. Yleisharjaksilla sisä- ja ulkopuhdistukseen. Lakaisutela, pehmeä Luonnonharjaksilla, erityisesti sisäalueiden hienopintaisten lattioiden hienopölylakaisuun. Ei kosteudenkestävä, ei kuluttaville pinnoille. Lakaisutela, kova Piintyneen lian irrottamisseen ulkoalueilla, kosteudenkestävä. Pölysuodatin CEO Head of Approbation Dokumentointivaltuutettu: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str Winnenden (Germany) Puh.: Faksi: Winnenden, 2012/04/01 16 FI - 14

17

18 AE Karcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates, , AR Kärcher S.A., Urugguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires , AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien, , AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria, , BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten, , BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP , CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2, , CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix, , CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, , CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ Ricany, +420/323/ , DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, Winnenden, /903-0, DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7 A, 8723 Løsning, , ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, Granollers (Barcelona), , F Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, Bonneuil-sur-Marne, , FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, Klaukkala, , GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB, , GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., Aharnes, , HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, ++(852) , HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy, , I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, Gallarate (VA), , IE Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, Oak Road, Dublin 12, (01) , JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi , , KR Karcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong- Dong), Seoul, Korea , A/S , LV Karcher SIA, M rupes nov., M rupe, K r a Ulma a gatve 101, R ga, LV MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P México, , MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, Puchong, Selangor Darul Ehsan , NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur, , NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway, , NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand, +64 (9) , PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, Kraków, , RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO BUKAREST, , RU Karcher Ltd. Service Center, ,,.., , SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, Hisings-Kärra, +46 (0) , SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore , , SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK NITRA, , TR Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmutbey Mahallesi stoç, Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Ba c lar, Istanbul , TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongijheng Rd., Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan, , , UA Kärcher Ltd., Petropavlivska Str., 4, Petropavlivska Borschagivka, Kyiv region, 08130, , USA To locate your local dealer please visit our web site at or call us at ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614, , 06/12

KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG

KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG KM 120/150 R G KM 120/150 R D KM 120/150 R LPG 59637740 09/14 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack

KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack KM 75/40 W Bp KM 75/40 W Bp Pack Register and win! www.kaercher.com 59622900 (03/12) 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää

Lisätiedot

KMR 1250 B. Register and win! www.kaercher.com 59638110 10/10

KMR 1250 B. Register and win! www.kaercher.com 59638110 10/10 KMR 1250 B Register and win! www.kaercher.com 59638110 10/10 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12)

KM 130/300 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) KM 130/300 R D Register and win! www.kaercher.com 59641360 (05/12) Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 130/300 R Bp. www.kaercher.com/register-and-win 59641400 01/14

KM 130/300 R Bp. www.kaercher.com/register-and-win 59641400 01/14 KM 130/300 R Bp www.kaercher.com/register-and-win 59641400 01/14 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 150/500 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12)

KM 150/500 R D. Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12) KM 150/500 R D Register and win! www.kaercher.com 59641260 (06/12) 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15

KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 KM 130/300 R D 001 59641360 08/15 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Lue turvaohjeet nro 5.956-250

Lisätiedot

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13

KM 150/500 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 KM 150/500 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641260 10/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12)

B 40 C Ep. Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) B 40 C Ep Register and win! www.kaercher.com 59641630 (01/12) Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Kiertovalitsin FI Käyttöohje Käyttölaite Kiertovalitsin 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö / huoltonäyttö 2 Kiertonuppi (lämpötila) 1 2 Tähän asiakirjaan liittyvää tietoa 2.1 Asiakirjan

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15

KM 170/600 R D 001 59641320 08/15 KM 70/600 R D 00 5964320 08/5 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Lue turvaohjeet nro 5.956-250

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet

PullmanErmator. Rakennusimuri S13. Käyttöohjeet PullmanErmator Rakennusimuri S13 Käyttöohjeet Sisällys 1 Huomio!... 3 2 Pakkauksen purkaminen... 3 3 Turvamääräykset... 3 3.1 Käsittely... 3 3.2 Huolto... 3 4 Toiminta... 4 5 Käyttö... 4 6 Suodattimen

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14

KM 170/600 R D. www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 KM 170/600 R D www.kaercher.com/register-and-win 59641320 01/14 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC2000EGP Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC2000EGP. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC2000EGP käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348

Käyttöoppaasi. AEG-ELECTROLUX RC1500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3895348 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle AEG-ELECTROLUX RC1500. Löydät kysymyksiisi vastaukset AEG-ELECTROLUX RC1500 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620

PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE PELTOJYRÄ JH 450, JH 620 Alkuperäiset ohjeet 01 / 2015 Sisällysluettelo 1. ESIPUHE... 1 1.1. Koneen käyttötarkoitus... 1 1.2. Tekniset tiedot... 1 1.3. Tyyppikilpi... 2 2. TURVALLISUUSOHJEET...

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone

BULL. Lattiapäällysteiden poistokone BULL Lattiapäällysteiden poistokone 1 Sisältö 2 Käyttötarkoitus... 4 3 Tekniset tiedot... 4 4 Turvallisuusohjeet... 4 5 Huolto... 5 6 Käyttö... 5 6.1 Valmistelut (matot, päällysteet)... 5 6.2 Ohjauskahvan

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat

Käyttötarkoitus. Mallit. Toimituksen sisältö. Korkeuden säätökahvat R Rollaattorin osat 1 Kahva 2 Korkeussäädettävä kahvan tanko 3 Jarru 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Takapyörä 6 Runko 7 Etupyörä 8 Kori 9 Istuin 10 Tarjotin 11 Jarruvaijeri 12 Kepinpidike 2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon

Polttokennojärjestelmä VeGA. Huoltovihko VeGA. Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon Polttokennojärjestelmä VeGA Huoltovihko VeGA Skall medföras i fordonet! Platzhalter TÜV SÜD Oktagon 1 1,6 Nm Nm 1,6 Nm Kuva Kuva 5 Kuva 5 6 1 7 6 0,5 Nm,5 Nm 1 5 1 5 1 6 Huoltovihko VeGA Sarjanumero VeGA

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15

POTILA. NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit K 11, 13 ja 15 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 2 / 2006 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE Mallit:

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service

DuoComfort. DuoComfort. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Service Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! 50020-57600 06 03/2007 Fo. Kehä Caravan Tukku Oy Koskelontie 15 Tel. (09) 84 94 30 34 FIN-02920 Espoo Fax (09) 84 94 30 30 Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE

POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE MALLIT P 550 ja P 700 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 Alkaen sarjanumerosta 4R0567 POTILA PINTA-ÄKEIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit: P

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670

KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670 KÄYTTÖOHJE CLEN HAAGA 670 Turvallisuusohjeita Perehdy huolella tähän laitteeseen, ennen kuin alat käyttää Sitä! Mikäli koneen pakkausta purettaessa havaitaan kuljetusvaurioita, ota yhteys koneen myyjään

Lisätiedot

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet

THR880i Ex. Turvallisuusohjeet THR880i Ex Turvallisuusohjeet 1 Sisällysluettelo 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Turvallisuustiedot... 3 3 Turvallisuusmääräykset... 3 4 Akun kannen suojaus... 5 4.1 Akun kannen avaaminen... 5 4.2 Turvatulpan

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Sivu 2 Sivu 6 Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 4 Jätehuolto... 5 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

PlayStation Move-tarkkuusase

PlayStation Move-tarkkuusase FI PlayStation Move-tarkkuusase Käyttöohje CECHYA-ZRA1E 7017291 Osien nimet Näkymä sivulta SELECTnäppäin Yläsuojus Vapautusvipu näppäin näppäin Tulitustilan valitsin Säädettävä tukki Piipun ohjain Pumppulatauskahva

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450

KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 1 4.8.2006 12:27 KO HP 450.doc KÄYTTÖOHJE PURISTUSTYÖKALU HP 450 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille

KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Kuva ei välttämättä vastaa toimitettavaa laitetta. KÄYTTÖOHJE WME CH-200 Puoliautomaattinen kaasukeskus lääkkeellisille kaasuille Alkuperäinen ohje: Gloor, Operating Instructions BM0112E 2nd edition (06/2010)

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE

LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE LEIVÄNPAAHTIMEN F24963010002 KÄYTTÖOHJE 1. YLEISKUVAUS 1. Paahtopaikat 2. Korkeussäädin 3. Paahtoasteen säädin 4. STOP-painike 5. Murupelti (irrotettava) 6. Johto 7. Sulatuspainike 8. Uudelleenlämmityspainike

Lisätiedot

Pyörällisen suihkutuolin osat

Pyörällisen suihkutuolin osat Pyörällisen suihkutuolin osat 1 Työntökahva 2 Selkänoja 3 Istuimen kansi 4 Kiinnitysruuvi 5 Kannellinen ämpäri 6 Rengas, 4 (valinnainen) 7 Kaksiosainen lukitusjarru 8 Käsinoja 9 Jarru 24 :n pyörään (valinnainen)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset.

Tynnyrin kaasupolttimelle on myönnetty eurooppalainen tekninen hyväksyntä, mikä tarkoittaa, että poltin täyttää turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet // Tuotteen esittely Comfi Cask on käsin valmistettu monikäyttöinen polttotynnyri! Se on terassilla, pihalla tai mökillä palavaa elävää tulta, joka lämmittää, luo viihtyisän tunnelman ja

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Hierova kylpyamme Monte 62105 ASENNUSOPAS HIEROVA KYLPYAMME KÄYTTÖOHJE MALLI: MONTE 62105 Hyvä käyttäjä: Kiitos, että valitsit BATHLIFE kylpyammeen. Varmistaaksesi turvallisuutesi, lue ohjeet huolellisesti

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot