KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG"

Transkriptio

1 KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Register and win! (08/12)

2 2

3 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten. Lue turvaohjeet nro ehdottomasti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa! Sisällysluettelo Turvaohjeet FI.. 1 Toiminta FI.. 3 Käyttötarkoitus FI.. 3 Ympäristönsuojelu FI.. 3 Ohjaus- ja käyttölaitteet... FI.. 4 Ennen käyttöönottoa FI.. 5 Käyttöönotto FI.. 5 Käyttö FI.. 5 Seisonta-aika FI.. 7 Hoito ja huolto FI.. 7 Häiriöapu FI. 12 Tekniset tiedot FI. 13 EU-standardinmukaisuustodistus FI. 14 Takuu FI. 14 Tarvikkeet FI. 14 Turvaohjeet Yleisiä ohjeita Jos havaitset pakkauksesta purkaessasi kuljetusvaurioita, ota yhteyttä myyjäliikkeeseen. Laitteeseen kiinnitetyt varoitus- ja opastuskilvet antavat tärkeitä ohjeita turvallista käyttöä varten. Tämän käyttöohjeen ohjeiden ohella on noudatettava lainmukaisia yleisiä turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräyksiä. Ajokäyttö Loukkaantumisvaara! Kaatumisvaara suurissa nousuissa. Ajosuuntaan on ajettava vain nousuja, joiden kaltevuus on enintään 18 %. Kaatumisvaara nopeassa kaarreajossa. Aja kaarteissa hitaasti. Kaatumisvaara epästabiililla alustalla. Laitetta on liikutettava ainoastaan kiinteällä alustalla. Kaatumisvaara liian suurissa sivunousuissa. Aja poikittain ajosuuntaan olevia nousuja vain, kun kaltevuus on enintään 15%. Laitetta käytettäessä on noudatettava ajoneuvoja koskevia moottoriajoneuvoja koskevia ohjeita, säännöksiä ja lakeja. Käyttäjän on käytettävä laitetta tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjän on huomioitava paikalliset olosuhteet ja työskennellessään laitteella kiinnitettävä huomiota muihin henkilöihin, erityisesti lapsiin. Laitetta saa käyttää vain sellainen henkilö, joka on perehtynyt laitteen käsittelyyn tai on osoittanut, että on pätevä käyttämään laitetta. Lisäksi käyttäjän oltava valtuutettu kyseisen laitteen käyttöön. Lapset tai nuoret henkilöt eivät saa käyttää laitetta. Laitteessa ei saa kuljettaa muita henkilöitä käyttäjän lisäksi. Istuttavia laitteita saa liikuttaa ainoastaan käyttäjän istuessa paikoillaan. Jotta laitetta ei käytettäisi luvattomasti, poista aina avain virtalukosta. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa, jos moottori on käynnissä. Käyttäjä saa poistua koneesta vasta, kun moottori on sammutettu, kone on varmistettu tahattoman liikkumisen varalta ja avain on poistettu virtalukosta. Varusteet ja varaosat Vaaratilanteiden eliminoimiseksi, vain valtuutettu asiakaspalvelupiste saa korjata koneen ja vaihtaa sen varaosat. Vain sellaisten lisävarusteiden ja varaosien käyttö on sallittua, jotka valmistaja on hyväksynyt. Alkuperäiset lisävarusteet ja varaosat takaavat, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti ja häiriöttömästi. Tärkeimpien osien varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta. Saat lisätietoja varaosista osoitteesta osiosta Huolto. Laitteessa olevat symbolit Älä lakaise koneeseen palavia tai hehkuvia kohteita, kuten esim. savukkeita, tulitikkuja tai vastaavia. Hihnat, sivuharjat, säiliö ja laitekansi aiheuttavat ruhjoutumis- ja leikkaantumisvaaran. Käyttöohjeessa esiintyvät symbolit Välittömästi uhkaava vaara, joka aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan. Varoitus Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan. Varo Mahdollisesti vaarallinen tilanne, joka voi aiheuttaa lievän ruumiinvamman tai aineellisia vahinkoja. Nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuustekniset vaatimukset (vain KM 100/100 R LPG) Saksan ammattiosuuskuntien pääjärjestö (HVBG). Tutustu vastaaviin suomalaisiin vaatimuksiin. Nestekaasut (käyttökaasut) ovat butaania ja propaania tai butaanin ja propaanin seoksia. Ne toimitetaan erityisissä kaasupulloissa. Näiden kaasujen käyttöpaine riippuu ulkolämpötilasta. Räjähdysvaara! Nestekaasua ei saa käsitellä kuten bensiiniä. Bensiini höyrystyy hitaasti, nestekaasu on välittömästi kaasumaista. Sisätilojen kaasuuntumisvaara ja kaasun syttymisvaara on siis nestekaasun osalta suurempi kuin bensiinin. Loukkaantumisvaara! Käytä laitteen käyttöpaikan lämpötilasta riippuen ainoastaan nestekaasupulloja, jotka on täytetty DIN mukaisella A- tai B-laatuisella käyttökaasulla. Varo Talouskaasun käyttäminen on periaatteessa kielletty. Kaasumoottoreissa ovat sallittuja propaanin ja butaanin nestekaasusekoitukset, joiden seossuhde on 90/10-30/70 välillä. Nestekaasu, jonka propaaniosuus on korkeampi, on kylmäkäynnistyksen (jos ulkolämpötila on alle 0 C) yhteydessä parempi sillä höyrystymistä tapahtuu jo alhaisissa lämpötiloissa. Käyttöpäällikön ja työntekijän velvollisuudet Kaikkien nestekaasujen kanssa työskentelevien henkilöiden, on osattava käyttää laitetta oikealla tavoin sekä heidän on tunnettava nestekaasujen ominaisuudet. Laitetta koskevat painotuotteet on pidettävä aina laitteen mukana. Asiantuntijan suorittama huolto Käyttökaasulaitteiden toimivuus ja tiiviys on tarkastettava asiantuntijan toimesta säännöllisin väliajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa (saksal. säännöksen BGG 936 mukaan, tutustu vast. suomalaisiin säännöksiin). Tarkastuksesta on annettava kirjallinen todistus. Tässä käyttöohjekirjassa on mainittu tarkastusperusteina saksalaiset lait 33 ja 37 UVV "Nestekaasun käyttö" (BGV D34). Tutustu vastaavaan suomalaiseen lainsäätöön. Yleisinä ohjeina käyvät liikenneministeriön nestekaasukäyttöisten ajoneuvojen tarkastuksesta antamat säädökset. Käyttöönotto/käyttö Kaasunotto on sallittua ainoastaan yhdestä kaasupullosta. Mikäli kaasunottoon käytetään yhtäaikaisesti useampia pulloja, nestekaasua saattaa virrata pullosta toiseen. Tällöin täyttyneen kaasupullon paine saattaa kohota yli sallitun määrän kun pullon venttiili myöhemmin suljetaan. FI - 1 3

4 Täysi kaasupullo on oikealle paikalle asennettu, kun pullon merkintä näyttää "ylös" (liitäntäruuvi osoittaa pystysuoraan ylös). Kaasupullon vaihto on suoritettava varoen. Kaasupulloa asennettaessa tai irrotettaessa on kaasupullon venttiilin kaasunpoistoistukat tiivistettävä kiristämällä sulkumutteri jakoavaimen avulla. Vuotavaa kaasupulloa ei saa käyttää uudelleen. Vuotavat kaasupullot on puhallettava kaikkien säädösten ja ohjeiden mukaisesti ulkotiloissa tyhjäksi ja merkittävä vuotaviksi. Vioittuneen kaasupullon toimitus- tai noutovaiheessa on kaasupullon vuokraajalle, myyjälle tai heidän edustajilleen ilmoitettava mahdollisesta viasta välittömästi kirjallisesti. Ennen kaasupullon liittämistä on tarkistettava, että pullon liittimet ovat toimintakunnossa. Pullon liittämisen jälkeen liitoskappaleiden tiiviys on tarkistettava vaahtoa muodostavan nesteen avulla. Venttiilit on avattava hitaasti. Pulloa ei saa avata tai sulkea lyömällä työkaluilla. Nestekaasupalon saa sammuttaa ainoastaan kuivalla hiilihapposammuttimella tai hiilihappokaasusammuttimella. Koko nestekaasujärjestelmän toimintaa ja varsinkin sen tiiviyttä on tarkasteltava jatkuvasti. Ajoneuvon käyttö vuotavan kaasulaitteiston kanssa on kielletty. Kaasupullon venttiili on suljettava ennen putki- tai letkuliitoksen avaamista. Pullon liitosmutteri on avattava hitaasti ja aluksi vain hieman, jotta letkussa oleva paineenalainen kaasu poistuu hitaasti. Mikäli kaasua täytetään suuresta kaasusäiliöstä, on noudatettava kaasun toimittavan yrityksen antamia ohjeita ja säännöksiä. Loukkaantumisvaara! Nestemäisessä muodossa nestekaasu aiheuttaa paljaalle iholle paleltumisvammoja. Kaasupullon irrottamisen jälkeen lukkomutteri on kierrettävä pullon liitäntäkierteisiin kiinni. Käytä tiiviyden tarkistamiseen saippuavettä tai muuta vaahtoa muodostavaa ainetta. Nestekaasulaitteiston läheisyydessä ei saa käyttää avotulta. Laitteiston yksittäisten osien vaihdon yhdessä on noudatettava valmistajan antamia asennusohjeita. Osien vaihdon yhteydessä on suljettava pullonventtiili sekä pääsulkuventtiili. Nestekaasuajoneuvojen sähkölaitteiston kuntoa on valvottava jatkuvasti. Kipinä saattaa aiheuttaa räjähdyksen kaasuvuodon yhteydessä. Jos nestekaasuajoneuvo on seisonut pidempään, on ajoneuvon säilytystila ja sen sähkölaitteisto perusteellisesti tuuletettava. Kaasupullojen tai nestekaasulaitteistojen käytön yhteydessä tapahtuvat onnettomuudet on ilmoitettava ammattijärjestöön ja vastaavalle valvontaviranomaiselle. Vahingoittuneet osat on säilytettävä onnettomuustutkinnan loppuun suorittamiseen saakka. Säilytys- ja varastotiloissa sekä korjaamoissa Käyttö- tai nestekaasujen varastointi on tapahduttava asiaan kuuluvien ja kulloinkin voimassa olevien lakien, säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Kaasupulloja on säilytettävä pystyasennossa. Tupakointi ja avotulen käyttö on kielletty kaasupullojen sijoituspaikalla ja korjauksen aikana. Ulkona säilytettävät kaasupullot on säilytettävä sellaisessa paikassa, johon on pääsy asiaankuulumattomilta estetty. Tyhjiä pulloja on säilytettävä suljettuna. Pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava välittömästi, kun ajoneuvo pysäköidään seisonta-ajaksi. Nestekaasuajoneuvojen säilytys- ja korjaamotiloja koskevat rakennusviranomaisten säätämät määräykset. Kaasupullot on säilytettävä asennus- ja korjaamotiloista eristetyissä tiloissa (katso kaasupullojen säilytyksestä annetut määräykset). Tiloissa käytettävät sähköiset käsilamput on varustettava suljetulla, tiivistetyllä kuvulla sekä vankalla suojakorilla. Korjaamotöiden yhteydessä pullon- ja pääsulkuventtiilit on suljettava ja käyttökaasupullot on suojattava lämpövaikutukselta. Vastuussa olevan henkilön on ennen taukoa tai ennen käytön lopettamista tarkistettava, että kaikki venttiilit ja erityisesti pullonventtiili on suljettuna. Tulitöitä, erityisesti hitsaus- ja leikkuutöitä, ei saa suorittaa käyttökaasupullojen läheisyydessä. Käyttökaasupulloja ei saa säilyttää korjaamoissa edes pullon ollessa tyhjä. Säilytys- ja varastotilojen sekä korjaamoiden on oltava hyvin ilmastoituja. Ilmastoinnissa on huomioitavaa, että nestekaasu on raskaampaa kuin ilma. Kaasu kerääntyy lattialle, korjaamomonttuihin tai muihin lattiasyvennyksiin ja se voi muodostaa räjähdysalttiin kaasu/ilma-seoksen. 4 FI - 2

5 Toiminta Lakaisukone toimii yliheittoperiaatteen mukaan. Sivuharjat (3) puhdistavat lakaisupinnan nurkat ja reunat ja siirtävät lian lakaisutelan lakaisuradalle. Pyörivä lakaisutela (4) siirtää lian suoraan roskasäiliöön (5). Astiassa pölisevä pöly erotetaan pölynsuodattimella (2) ja suodatettu puhdas ilma imetään pois imupuhaltimella (1). Käyttötarkoitus Käytä lakaisukonetta ainoastaan tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti. Ennen lailleen käyttöä on tarkistettava yhdessä toimintalaitteiden kanssa, että se on asianmukaisessa kunnossa ja käyttöturvallisuus on taattu. Jos kunto ei ole moitteeton, laitteen ja varusteiden käyttö ei ole sallittua. Tämä lakaisukone on tarkoitettu sisä- ja ulkoalueiden likaantuneiden pintojen lakaisemiseen. Koneella ei ole hyväksyntää maantieliikenteeseen. Laite ei sovellu terveydelle haitallisten pölyjen imemiseen. Laitetta ei saa muuttaa. Älä koskaan lakaise/ime räjähdysherkkiä nesteitä, palavia kaasuja sekä laimentamattomia happoja tai liuottimia! Niihin kuuluvat bensiini, väriohennusaineet, tai polttoöljy, jotka voivat muodostaa räjähdysherkkiä höyryjä tai seoksia pyörrevirtauksen seurauksena imuilman kanssa, lisäksi asetoni, laimentamattomat hapot ja liuottimet, koska ne syövyttävät laitteessa käytettyjä materiaaleja. Älä lakaise/ime mitään palavaa tai hehkuvaa. Laite soveltuu vain käyttöohjeessa mainittuja päällysteitä varten. Ajo on sallittu vain yrittäjän tai hänen valtuutettunsa koneen käyttöön vapaaksi annetuilla pinnoilla. Oleskelu vaara-alueella on kielletty. Käyttö räjähdysalttiissa tiloissa on kielletty. Yleensä pätee: Pidä helposti syttyvät aineet kaukana laitteesta (räjähdys-/tulipalovaara). Sopivat päällysteet Asfaltti Teollisuuslattia Pinnoittamaton lattia Betoni Kivilaatta Matto Ympäristönsuojelu Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätykseen. Käytetyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätykseen. Paristoja, öljyjä ja samankaltaisia aineita ei saa päästää ympäristöön. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet asianmukaisiin keräyspisteisiin. Huomautuksia materiaaleista (REACH) Ajantasaisia tietoja ainesosista löytyy osoitteesta: FI - 3 5

6 Ohjaus- ja käyttölaitteet 1 Pölysuodatin 2 Ilmansuodatinpanos 3 Sytytystulppa 4 Öljynmittaustikku 5 Kaasupullo (vain KM 100/100 R LPG) 6 Pölysuoja 7 Roskasäiliö (molemmilla puolilla) 8 Istuimen säätövipu 9 Lakaisutela 10 Poljin karkealikaläpän nosto/lasku 11 Sivuharjat 12 Ajopoljin 13 Etuverhoilu 14 Rikastin (kylmäkäynnistys) 15 Virtalukko 16 Ohjauspyörä 17 Märkä-/kuivaläppä 18 Istuin (istuinkontaktikytkimellä) Ohjauspulpetti 1 Ohjelmakytkin 2 Suodattimen puhdistus 3 Äänitorvi 4 Käyttötuntilaskin Väritunnukset Puhdistusprosessin käyttöelimet ovat keltaisia. Huollon ja servicen käyttöelimet ovat vaaleanharmaat. Laitekannen avaaminen/sulkeminen Puristukseenjäämisvaara laitekantta suljettaessa. Laske siksi laitekansi hitaasti alas. Avaa laitekansi tarkoitukseen varatun kahvasyvennyksen avulla (vedä ylöspäin). Vedä kannatintanko ulos pidikkeestä. Pistä kannatintanko imupuhaltimessa olevaan vasteeseen. Laitekannen sulkemiseksi, Vedä kannatintanko vasteesta ja pistä laitekannessa olevaan pidikkeeseen. 6 FI - 4

7 Ennen käyttöönottoa Purkaminen lavalta Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Älä käytä haarukkatrukkia koneen purkamiseen auton lavalta. Menettele lavalta purkamisessa seuraavasti: Leikkaa muovinen pakkausnauha rikki ja poista kalvo. Irrota kiinnityssiteet kiinnitysvasteista. Lavan neljä merkittyä pohjalautaa on kiinnitetty ruuveilla. Ruuvaa nämä laudat irti. Laita laudat lavan reunalle. Kohdista laudat siten, että ne on laitteen pyörien edessä. Kiinnitä laudat ruuveilla. Työnnä pakkauksessa mukana toimitetut palkit rampin alle tueksi. Irrota puupalat, jotka kiinnittävät pyörät ja työnnä ne luiskan alle. Lakaisukoneen liikuttaminen ilman omaa käyttöä Loukkaantumisvaara! Ennen vapaakäynnin käynnistämistä on varmistettava, että laite pysyy paikoillaan. Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Lukitse vapaakäyntivipu ylempään reikään. Ajokäyttö on siten toimintakyvytön. Sulje laitekupu. Laitetta voidaan työntää. Ohje Älä liikuta lakaisukonetta ilman omaa käyttöä pitempiä matkoja äläkä nopeammin kuin 6 km/h. Lakaisukoneen liikuttaminen omalla käytöllä Lukitse vapaakäyntivipu alempaan reikään. Ajokäyttö on käyttövalmis. Sulje laitekupu. Laite on ajovalmis. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Poista virta-avain. Kaasupullon asentaminen/vaihtaminen (vain KM 100/100 R LPG) Varoitus Käytä ainoastaan rakenteeltaan tyyppihyväksyttäviä vaihdettavia 11 kg:n kaasupulloja. Loukkaantumisvaara! Noudata nestekaasu-moottoriajoneuvojen turvallisuusvaatimuksia. Jäätyneet ja keltaiset vaahtomaiset kerrostumat viittaavat siihen, että kaasupullo vuotaa. Kaasupullonvaihdon saa suorittaa ainoastaan asiaan perehtynyt henkilö. Käyttökaasupulloja ei saa vaihtaa korjaamoissa tai tiloissa, jotka ovat maanpinnan alapuolella. Älä tupakoi äläkä käytä avotulta kaasupullon vaihdon yhteydessä. Sulje nestekaasupullon pääsulkuventtiili tiukasti ja aseta tyhjän pullon venttiilin suojus välittömästi paikoilleen. 2 3 Käyttöönotto Yleisiä ohjeita Aseta kaasupullo siten, että sulkuventtiilin liitäntäruuvi osoittaa pystysuoraan ylöspäin. Sulje sankatulppa. Asenna lukitustappi. Poista kaasupullon sulkuventtiilin suojus (1). Kiinnitä kaasuletku hattumutterilla (2) (avaimen leveys 30 mm). Ohje Liitännässä on vasen kierteytys. Varoitus Avaa kaasun poistoventtiili (3) vasta ennen laitteen käynnistämistä (katso kappale Laitteen käynnistäminen). 1 Varoitus Ulosvirtaavan kaasun aiheuttama vaara. Johda / kiinnitä kaasuletku siten, että se ulottuu laitteen ylitse ja voi joutua ajokäytön repimäksi. Tankkaaminen (vain KM 100/100 R P) Laitteen tankkaus Räjähdysvaara! Laitteessa saa käyttää ainoastaan käyttöohjeessa ilmoitettua polttoainetta. Älä tankkaa suljetuissa tiloissa. Tupakointi ja avotulen käyttö ovat kiellettyjä. Varo, että polttoainetta ei pääse kuumille pinnoille. Sammuta moottori. Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Tarkasta polttoaineen määrä polttoainemittarista. Avaa polttoainesäiliön kansi. KM 100/100 R P: Tankkaa "lyijytöntä normaalibensiiniä". Täytä polttoainesäiliötä enintään 1 cm täyttöistukan alareunan alapuolelle. Pyyhi ylivuotanut polttoaine pois, poista suppilo ja sulje polttoainesäiliön kansi. Sulje laitekupu. Käyttö Kuljettajan istuimen säätö Vedä istuimen säätövipua sisäänpäin. Siirrä istuin, päästä vipu irti ja lukitse. Tarkasta liikuttamalla istuinta eteen- ja taaksepäin, että se on lukittu. FI - 5 7

8 Ohjelmien valinta 1 Ajaminen Ajaminen käyttöpaikalle. 2 Lakaisu lakaisutelalla Lakaisutela laskeutuu alas. Lakaisutela ja sivuharja pyörivät. 3 Lakaisu sivuharjoilla Lakaisutela ja sivuharjat lasketaan alas. Laitteen käynnistys Huomautus Laite on varustettu istuimen kosketusmatolla.. Laite kytkeytyy pois päältä ajajan istuimelta poistuttaessa ja seisontajarru kytkeytyy päälle automaattisesti. Polttoainehanan avaaminen (vain KM 100/100 R P) Laitekuvun avaaminen ja varmistaminen Työnnä vipua suuntaan "ON". Sulje laitekupu. Kaasuhanan avaaminen (vain KM 100/ 100 R LPG) Avaa kaasuhana kääntämällä sitä vastapäivään. Laitteen käynnistys Mene istumaan kuljettajan istuimelle. ÄLÄ käytä ajopoljinta. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Vain KM 100/100 R P Paina rikastinvipu alas. Kun moottori käy, vedä rikastinvipu taas ylös. Vain KM 100/100 R LPG Paina remote-nuppia, kun moottori käy, lopete remote-nupin painallus Kierrä virta-avain asennosta 1 eteenpäin. Kun laite on käynnistetty, päästä virtaavain irti. Ohje Älä koskaan käytä käynnistintä pitempään kuin 10 sekuntia. Ennen käynnistimen uudelleenkäyttämistä odota vähintään 10 sekuntia. Laitteen ajaminen Putoamisvaara! Älä nouse ajettaessa seisomaan. Ajaminen eteenpäin Paina hitaasti ajopoljinta "eteenpäin". Ajaminen taaksepäin Loukkaantumisvaara! Ohikulkijoita ei saa vaarantaa peruutettaessa, käytä tarvittaessa avustajaa. Paina hitaasti ajopoljinta "taaksepäin". Ohje Ajaminen Ajonopeus on säädettävissä portaattomasti ajopolkimilla. Vältä polkimen äkkinäistä painamista, koska hydraulilaitteisto voi vaurioitua. Tehon alentuessa nousuissa on ajopoljinta päästettävä hieman ylöspäin. Jarrutus Päästä ajopoljin vapaaksi, laite jarruttaa itsenäisesti ja pysähtyy. Ajaminen esteiden yli Ajaminen enintään 50 mm kiinteiden esteiden yli: aja hitaasti ja varovasti eteenpäin yli. Ajaminen yli 50 mm kiinteiden esteiden yli: ajo esteiden yli on sallittu vain sopivan rampin avulla. Lakaisukäyttö Loukkaantumisvaara! Kun karkealikaläppä on avattu, lakaisutela voi singota kiviä tai sepeliä eteenpäin. Kiinnitä huomiota siihen, ettei henkilöitä, eläimiä tai esineitä vaaranneta. Varo Älä lakaise pakkausnauhoja, lankoja tai muuta sellaista sisään, tämä voi johtaa lakaisumekaniikan vaurioitumiseen. Varo Pohjan vaurioitumisen välttämiseksi lakaisukonetta ei saa käyttää paikallaan seisoen. Huomautus: Jotta saavutettaisiin optimaalinen puhdistustulos, ajonopeus sovitettava olosuhteiden mukaiseksi. Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin. Huomautus: Laske aluepuhdistuksessa vain lakaisutela alas. Huomautus: Laske sivureunoja puhdistettaessa myös sivuharjat alas. Lakaisu lakaisutelalla Aseta ohjelmakytkin asentoon 2. Lakaisutela laskeutuu alas. Lakaisutela ja sivuharja pyörivät. Lakaisu karkealikaläppä nostettuna Huomautus: Kun aiotaan lakaista suurempia, maks. 60 mm korkuisia esineitä esim. juomatölkkejä, karkealikaläppä on tällöin nostettava hetkeksi ylös. Nosta karkealikaläppä. Paina karkealikaläppäpoljinta eteenpäin ja pidä sitä painettuna. Laskemista varten nosta jalka polkimelta. Huomautus: Optimaalinen puhdistustuloksen voi saavattaa vain, kun karkealikaläppä on laskettuna täysin alas. Lakaisu sivuharjoilla Aseta ohjelmakytkin asentoon 3. Sivuharjat ja lakaisutela laskeutuvat alas. Huomautus: Lakaisutela ja sivuharjat käynnistyvät automaattisesti. 8 FI - 6

9 Kuivan pohjan lakaiseminen Huomautus: Roskasäiliö on tyhjennettävä käytön aikana säännöllisin väliajoin. Huomautus: Pölysuodatin on puhdistettava käytön aikana säännöllisin väliajoin. Sulje märkä-/kuivaläppä. Kuitumaisten ja kuivien roskien (esim. heinä, oljet) lakaisu Avaa märkä-/kuivaläppä. Huomautus: Siten estetään suodatinjärjestelmän tukkeutuminen. Kostean tai märän pohjan lakaiseminen Avaa märkä-/kuivaläppä. Huomautus: Näin suodatin suojataan kosteudelta. Suodattimen puhdistus Manuaalisen suodattimen puhdistustuksen kytkeminen päälle. Paina suodattimen puhdistuspainiketta. Pölysuodatinta puhdistetaan n. 15 sekunnin ajan. Roskasäiliön tyhjennys Huomautus: Odota kunnes automaattinen suodatinpuhdistus on päättynyt ja pöly on laskeutunut, ennen kuin avaat tai tyhjennät roskasäiliön. Kohota roskasäiliötä kevyesti ja vedä se ulos. Tyhjennä roskasäiliö. Työnnä roskasäiliö sisään ja lukitse se. Tyhjennä vastakkaisella puolella oleva roskasäiliö. Laitteen kytkeminen pois päältä Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Sivuharjat ja lakaisutela nostetaan. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Huomautus:Sen jälkeen kun laite on kytketty pois päältä, pölysuodatinta puhdistetaan automaattisesti vielä n. 15 sekunnin ajan. Älä avaa konekantta tänä aikana. Huomautus: Kone on varustettu automaattisella seisontajarrulla, joka aktivoituu, kun moottori on sammutettu ja istuimelta poistuttaessa. Vain KM 100/100 R P Sulje polttoainehana. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Kuljetus Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi kuljetettaessa laitteen paino. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Varmista laite renkaiden kohdalta kiiloilla. Varmista laite kiinnityshihnoilla tai köysillä. Kun kuljetat laitetta ajoneuvoissa, varmista laite liukumisen ja kaatumisen varalta kulloinkin voimassa olevien ohjesääntöjen mukaisesti. Huomautus:Huomioi perusrungossa sijaitsevien kiinnitysalueiden merkinnät (ketjusymbolit). Laitteella saa ajaa lastaus- tai purkaustarkoituksessa vain nousuja, joiden kaltevuus on enintään 18%. Vain KM 100/100 R P Sulje polttoainehana. Tyhjennä polttoainetankki. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Poista kaasupullo ja varastoi se voimassa olevien määräysten mukaisesti. Säilytys Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaaravaara! Huomioi säilytettäessä laitteen paino. Seisonta-aika Jos lakaisukonetta ei käytetä pitempään aikaa, on huomioitava seuraavat kohdat: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela ja sivuharjat nostetaan, jotta harjaksia ei vaurioiteta. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä se irti. Varmista, että lakaisukone pysyy paikoillaan. Puhdista lakaisukone sisä- ja ulkopuolelta. Pysäköi laite suojattuun ja kuivaan paikkaan. Vain KM 100/100 R P Tankkaa polttoainesäiliöt täyteen ja sulje polttoainehana. Vain KM 100/100 R LPG Sulje kaasuhana kiertämällä sitä myötäpäivään. Poista kaasupullo ja varastoi se voimassa olevien määräysten mukaisesti. Kaikki moottoriversiot: Moottoriöljyn vaihto Kierrä sytytystulppa ulos ja lisää n. 3 cm³ öljyä sytytystulpan reikään. Kierrä moottoria ilman sytytystulppaa useampia kierroksia. Kierrä sytytystulppa paikoilleen. Irrota akun liittimet. Lataa akku n. 2 kuukauden välein. Hoito ja huolto Yleisiä ohjeita Ennen koneen huoltamista ja puhdistamista, osien vaihtamista tai muuntamista toisenlaista toimintaa varten, kone on sammutettava, virta-avain on poistettava virtalukosta ja akkupistoke on vedettävä irti tai akku on kytkettävä irti. Sähkölaitteita huollettaessa tai korjattaessa on akkupistoke tai akku irrotettava. Laitteen korjaustöitä saa suorittaa vain valtuutetut asiakaspalvelupisteet tai kyseisen alan ammattihenkilöt, jotka tuntevat voimassaolevat turvallisuussäädökset. Siirrettävien, ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden käytössä on noudatettava laitteita koskevia turvallisuusmääräyksiä. Käytä ainoastaan laitteessa olevia tai käyttöohjeissa ilmoitettuja lakaisuteloja/ sivuharjoja. Muiden lakaisutelojen/sivuharjojen käyttö saattaa vaikuttaa turvallisuuteen. Puhdistaminen Varo Vaurioitumisvaara! Laitteen puhdistukseen ei saa käyttää vesiletkua tai korkeapainepesuria (oikosulkuvaara tai muu vaurioitumisvaara). Laitteen sisäpuhdistus Loukkaantumisvaara! Käytä pölynsuojamaskia ja suojalaseja. Avaa laitekansi, pistä kannatintanko paikalleen. Puhdista laite liinalla. FI - 7 9

10 Puhalla laite puhtaaksi paineilmalla. Sulje laitekupu. Huomautus:Pölysuodattimen voi pestä vedellä. Anna suodattimen kuivua täysin ennen sen uudelleenkäyttöä. Laitteen ulkoinen puhdistus Puhdista laite kostealla, miedolla pesulipeällä kostutetulla liinalla. Huomautus: Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita. Huoltovälit Huomautus: Käyttötuntilaskuri osoittaa huoltojen ajankohdan. Asiakkaan suorittama huolto Päivittäinen huolto: Tarkasta, ovatko lakaisutela ja sivuharja kuluneita ja onko niihin takertunut nauhoja. Tarkasta renkaiden ilmanpaine. Tarkasta kaikkien ohjauselementtien toiminto. Viikoittainen huolto: Tarkasta liukuvarsien ja liikkuvien osien kitkaton kulku. Tarkasta tiivistyslistojen säätö ja kuluneisuus lakaisualueella. Tarkasta pölynsuodatin ja puhdista tarvittaessa suodatinlaatikko. Tarkasta alipainejärjestelmä. Huolto 100 käyttötunnin välein: Tarkasta istuinkytkimen toiminta. Tarkasta käyttöhihnojen kireys, kuluneisuus ja toiminto (kiilahihnat ja pyöröhihnat). Huolto kulumisen jälkeen: Vaihda tiivistyslistat uusiin. Vaihda lakaisutela uuteen. Vaihda sivuharja uuteen. Huomautus: Katso kuvaus luvusta Huoltotyöt. Huomautus: Kaikki asiakkaan tehtäviin kuuluvat huolto- ja ylläpitotyöt on annettava koulutetun ammattihenkilön tehtäväksi. Tarvittaessa voi aina käyttää Kärchermyyntiliikkeen huoltopalveluja. Asiakaspalvelun suorittama huolto Huolto 8 käyttötunnin jälkeen: Ensimmäisen tarkastuksen suoritus. Huolto 20 käyttötunnin jälkeen Huolto 100 käyttötunnin välein Huolto 300 käyttötunnin välein Huolto 500 käyttötunnin välein Huolto 1000 käyttötunnin välein Huolto 1500 käyttötunnin välein Huomautus: Takuun voimassaolo edellyttää, että valtuutettu Kärcher -asiakaspalvelu suorittaa kaikki takuuaikana ajankohtaiset huolto- ja kunnossapitotyöt huoltovihkon mukaisesti. Huoltotoimenpiteet Esivalmistelu: Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Kierrä virta-avain asentoon "0" ja vedä avain irti. Yleiset turvaohjeet Loukkaantumisvaara! Sammuttamisen jälkeen suodattimenpuhdistimen moottorin jälkikäynti kestää 15 sekuntia. Älä avaa laitekantta tämän ajanjakson aikana. Loukkaantumisvaara! Anna laitteen riittävästi jäähtyä ennen mitään huolto- ja korjaustöitä. Tarkasta kaasusuodatin (vain KM 100/ 100 R LPG) Tarkasta kaasupullon ruuviliitoksen kaasusuodatin. Puhdista likainen suodatin paineilmalla. Tarkasta kaasujohdot (vain KM 100/100 R LPG) Tarkasta kaasuliitokset, kaasujohdot ja höyrystin vuodonetsintäsprayllä mahdollisten vuotojen varalta. Ohje Mikäli vuotokohtia esiintyy, kaasuliitoksissa, kaasujohdoissa ja höyrystimessä esiintyy jäätyneitä tai keltaisia, vaahtomaisia kerrostumia. Kaasulaitteiston huoltotoimet on suoritettava Kärcher-asiakaspalvelun toimesta. Renkaiden ilmanpaineen tarkastus Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Liitä ilmanpaineen tarkastuslaite rengasventtiiliin. Tarkasta ilmanpaine, tarvittaessa korjaa paine. Takarenkaiden ilmanpaine on säädettävä arvoon 6 bar. Renkaan vaihto Loukkaantumisvaara! Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Poista virta-avain. Käytä varoitusliiviä, kun suoritat korjaustöitä julkisilla teillä liikenteen vaaraalueella. Tarkasta, että alusta on vakaa. Varmista lisäksi aluskiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Renkaiden tarkastus Tarkasta, onko renkaan kulkupinnassa sisään painettuja esineitä. Poista esineet. Käytä sopivia tavallisia renkaan korjausvälineitä. Huomautus:Huomioi kulloisenkin valmistajan suositus. Ajon jatkaminen on mahdollista, kun noudatetaan tuotteen valmistajan ohjeita. Vaihda rengas tai pyörä heti kun se on mahdollista. Kohota hieman kyseisen puolen roskasäiliötä ja vedä se ulos. Löysää pyöräruuvia. Aseta nostotunkki paikalleen. Tunkin kiinnityspiste (takapyörät) Nosta laite tunkilla. Poista pyöräruuvi. Irrota rengas. Aseta vaihtopyörä paikoilleen. Kierrä pyöräruuvi paikalleen. Laske laite tunkilla. Kiristä pyöräruuvi. Työnnä roskasäiliö sisään ja lukitse se. Huomautus: Käytä tavallista, tarkoitukseen sopivaa tunkkia. Alipainejärjestelmän tarkastaminen Lakaisujärjestelmän päällekytkentä tapahtuu alipainejärjestelmän avulla. Jos sivuharjoja tai lakaisutelaa ei voi laskea alas, on tarkastettava, ovatko alipainerasioiden liitännät letkuihin kunnossa, pistä tarvittaessa kyseinen letku paikalleen. Jos sivuharjoja tai lakaisutelaa ei voi vieläkään laskea alas, alipainejärjestelmä ei ole tiivis. Ota tällaisessa tapauksessa yhteys asiakaspalveluun. Sivuharjan alaslaskun alipainerasian letkuliitäntä 10 FI - 8

11 Lakaisutelan alaslaskun alipainerasian letkuliitännät Alipainepumpun ja alipainerasian letkuliitännät (varaaja) Huomautus:Alipainepumppu käy vain alipainetta järjestelmään luotaessa. Jos pumppu käy jatkuvasti, ota yhteys asiakaspalveluun. Sivuharjan vaihto Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Sivuharja nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Irrota alapuolen 3 kiinnitysruuvia. Poista kuluneet sivuharjat. Aseta uusi sivuharja vääntiöineen paikalleen ja ruuvaa kiinni. Lakaisutelan tarkastus Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Poista nauhat tai narut lakaisutelasta. Lakaisutelan vaihto Vaihto on tarpeen, jos lakaisutulos huononee silmin nähden harjasten kulumisen myötä. Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Vedä lakaisutelan vipuvarsi irti. Poista lakaisutelan peite. Poista lakaisutela. Avaa oikeanpuolisen sivuverhouksen etummainen kiinnitysruuvi. Avaa oikeanpuolisen sivuverhouksen taaimmaiset kiinnitysruuvit. Irrota sivuverhous. Irrota ruuvit. Poista ruuvi lakaisutelan vipuvarren kääntöpisteestä. FI -9 Lakaisutelan asennuspaikka ajosuuntaan Työnnä uusi lakaisutela lakaisutelalaatikkoon ja liitä se käyttötappiin. Huomautus: Kun asennat uutta lakaisutelaa paikalleen, huomioi harjassarjan oikea sijainti. Huomautus: Säädä vaijerin pituus siten, että lakaisutela nousee maasta n. 10 mm. Asenna lakaisutelan suojus. Aseta lakaisutelan vipuvarsi paikalleen. Aseta vaijeri paikalleen. Ruuvaa kiinnitysruuvit paikalleen. Ruuvaa sivuverhous kiinni. Työnnä roskasäiliöt molemmilla puolilla sisään ja lukitse ne. Lakaisutelan lakaisupeilin (maahankosketuspinnan) tarkastus Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela ja sivuharjat nostetaan. Aja lakaisukone tasaisella ja sileälle pohjalle, joka on selvästi pölyn tai liidun peittämä. Aseta ohjelmakytkin asentoon 2. Lakaisutela laskeutuu alas. Paina ajopoljinta ja anna lakaisutelan pyöriä vähän aikaa. Nosta lakaisutela. Paina poljinta karkealikaläpän nostamista varten ja pidä poljin painettuna. Aja laite taaksepäin pois. 11

12 Takimmainen tiivistyslista Lakaisupeilin muodon tulee olla tasaisen suorakulmio, joka on mm leveä. Huomautus:Lakaisutelan kelluvan laakeroinnin ansiosta lakaisupeili säätyy automaattisesti, kun harjakset kuluvat. Jos lakaisutelan harjakset ovat kuluneet liikaa, vaihda lakaisutela uuteen. Tiivistyslistojen säätö ja vaihto Pysäytä lakaisukone tasaiselle pinnalle. Aseta ohjelmakytkin asentoon 1 (Ajaminen). Lakaisutela nostetaan. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Varmista kiilalla, että laite pysyy paikoillaan. Kohota molemmilla puolilla roskasäiliötä ja vedä ne ulos. Irrota sivuverhousten kiinnitysruuvit molemmilla puolilla. Irrota sivuverhoukset. Etumainen tiivistyslista Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että se 5-10 mm jälkeen kääntyy taaksepäin. Jos tiivistyslista on kulunut, vaihda se uuteen. Pura lakaisutela laitteesta. Ruuvaa takimmaisen tiivistyslistan kiinnitysmutterit irti. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni. Sivuttaiset tiivistyslistat Vedä suodatinkannattimen kahvaa niin pitkälle ulos kuin mahdollista ja lukitse paikalleen. Poista lamellisuodatin. Aseta uusi suodatin paikalleen. Anna vääntiön lukittua käyttöpuolen reikiin. Lukitse suodatinpuhdistimen kahva jälleen paikalleen. Huomautus: Kun asetat uuden suodattimen paikalleen, älä vaurioita suodattimen lamelleja. Suodatinlaatikkotiivisteen vaihto Löysää etummaisen tiivistyslistan (1) kiinnitysmuttereita hieman, vaihtoa varten irrota mutterit. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni, mutta älä kiristä muttereita vielä. Suorista tiivistyslista. Säädä tiivistyslistan etäisyys lattiasta siten, että se mm jälkeen kääntyy taaksepäin. Kiristä mutterit. 12 Löysää sivuttaisen tiivistyslistan (1) kiinnitysmutterit hieman, vaihtoa varten irrota mutterit. Ruuvaa uusi tiivistyslista kiinni, mutta älä kiristä muttereita vielä. Laita 1-2 mm vahva alusta alle etäisyyden säätämiseksi lattiasta. Suorista tiivistyslista. Kiristä mutterit. Ruuvaa sivuverhoukset kiinni. Työnnä roskasäiliöt molemmilla puolilla sisään ja lukitse ne. Pölynsuodattimen vaihto 몇 Varoitus Ennen pölynsuodattimen vaihtoa on roskasäiliö tyhjennettävä. Käytä pölynsuojamaskia kun työskentelet suodatinjärjestelmässä. Noudata hienopölyjen käsittelyä koskevia turvallisuusmääräyksiä. Kierrä avainkytkin asentoon "0" ja vedä avain irti. Avaa laitekansi, pistä kannatintanko paikalleen. FI - 10 Ota suodatinlaatikon tiiviste ulos laitekuvun urasta. Aseta uusi tiiviste paikalleen.

13 Käyttöhihnan tarkastus Tarkasta imupuhaltimen käyttöhihnan (kiilahihnan) kireys, kuluneisuus ja eheys. Huomautus: Käytä vain samanarvoisia sulakkeita. Moottorin öljytason tarkastus ja öljyn lisääminen Ohje Moottori on varustettu öljynpuutekytkimellä. Jos täyttötaso on riittämätön, kytkeytyy moottori pois päältä ja se voidaan käynnistää vasta sen jälkeen, kun moottoriöljyä on lisätty. Vaara Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Anna moottorin jäähtyä. Sytytystulpan puhdistus ja vaihto Vedä sytytystulpan pistoke irti. Kierrä sytytystulppa irti ja puhdista tai hävitä. Kierrä puhdistettu tai uusi sytytystulppa sisään. Laita sytytystulpan pistoke tulppaan. Hydrauliikkaöljyn määrän tarkastaminen ja hydrauliikkaöljyn lisääminen Ohje Koneessa on kaksi hydrauliikkapiiriä: Lakaisuhydrauliikkapiiri Tarkasta lakaisutelakäytön kiilahihnojen kireys, kuluneisuus ja vahingoittumattomuus. Tarkista tiivistysvaippa Tarkista imupuhaltimen tiivistysvaipan tiiviys ja istuvuus säännöllisin väliajoin. Sulakkeiden vaihto Vedä öljynmittatikku ulos ja tarkasta öljymäärä: Öljymäärän on oltava vähintään 1/3. Jos öljyn pinnantaso on matalampi, on lisättävä moottoriöljyä täyttöaukon alareunaan asti. Odota vähintään 5 minuuttia. Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso uudelleen. Moottoriöljyn vaihto Vaara Kuumien pintojen aiheuttama palovammavaara! Vedä öljynmittatikku ulos. Ime moottoriöljy öljynvaihtopumpun avulla ulos öljyntäyttöistukan kautta. Täytä uusi moottoriöljy puhtaalla öljynvaihtopumpulla öljyntäyttöistukan kautta. Odota vähintään 5 minuuttia. Tarkasta moottoriöljyn pinnantaso uudelleen. Tarkasta hydrauliikkaöljyn pinnantaso. Öljytason on oltava "MIN"- ja "MAX"merkkien välissä. Jos öljyn pinta on liian matalalla, lisää hydrauliikkaöljyä säiliön päällä olevasta täyttöaukosta. Akselikäytön hydrauliikkapiiri Varo Tarkastus on sallittu vain kylmällä moottorilla. Ilmansuodattimen tarkastus ja vaihto Irrota ruuvit verhouksen molemmilta puolilta. Trkasta tasaussäiliössä olevan öljyn pinnantaso. Tarvittaessa lisää varovasti öljyä. Poista suodatinkotelon siipimutterit. Poista suodatinelementti ja takasta se. Aseta puhdistettu tai uusi suodatinpanos imuastiaan. Kiristä siipimutteri. Vaihda vialliset sulakkeet uusiin. Asenna etusivusuojus taas paikalleen. FI

14 Ennen kaikkia huoltotöitä, sammuta moottori ja poista virta-avain. Häiriöapu Loukkaantumisvaara! Anna laitteen riittävästi jäähtyä ennen mitään huolto- ja korjaustöitä. Häiriö Laitetta ei voida käynnistää Laite kulkee vain hitaasti Laite ei lakaise kunnolla Laite pölisee Sivuharja ei pyöri Huono lakaisu reuna-alueella Sivuharjan tai lakaisutelan kytkentä ei toimi Riittämätön imuteho Lakaisutela ei pyöri Apu Mene istumaan kuljettajan istuimelle, tällöin istuimen kosketuskytkin aktivoituu. Tarkasta polttoaine- ja öljymäärä, lisää tarvittaessa polttoainetta ja moottoriöljyä. Tarkasta sulakkeet. Tarkasta akku, lataa tarvittaessa. Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta lakaisutela ja sivuharjojen kuluneisuus, tarvittaessa vaihda uusiin Tarkasta karkealikaläpän toiminto Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Tarkasta lakaisukäytön hihnat. Alipainejärjestelmän tiiviyden tarkastus Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tyhjennä roskasäiliö Tarkasta imupuhaltimen käyttöhihna Tarkasta imupuhaltimen tiivistysvaippa Tarkasta pölynsuodatin, puhdista tai vaihda Tarkasta suodatinlaatikon tiiviste Sulje märkä-/kuivaläppä. Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta sulake. Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Vaihda sivuharja uuteen Tarkasta tiivistyslistojen kuluneisuus, tarvittaessa säädä tai vaihda Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Alipainejärjestelmän tiiviyden tarkastus Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Tarkasta suodatinlaatikon tiiviste Tarkasta imupuhaltimen tiivistysvaippa Takasta imupuhaltimen letkujen tiiviys Asenna lamellisuodatin oikein, katso kohta Pölysuodattimen vaihtaminen Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun Poista nauhat tai narut lakaisutelasta Ota yhteyttä Kärcher-asiakaspalveluun 14 FI - 12

15 Tekniset tiedot KM 100/100 R P KM 100/100 R LPG Laitteen tiedot Pituus x leveys x korkeus mm 2006 x 1005 x x 1005 x 1343 Tyhjä paino kg Kuljetuspaino kg Sallittu kokonaispaino kg Ajonopeus km/h 8 8 Lakaisunopeus km/h 6 6 Nousukyky (maks.) % Lakaisutelan halkaisija mm Lakaisutelan leveys mm Sivuharjan halkaisija mm Työleveys ilman sivuharjaa mm Työleveys yhdellä sivuharjalla mm Työleveys kahdella sivuharjalla (valinnainen) mm Lakaisutavara-astioiden tilavuus l Suojatyyppi tippuvedeltä suojattu -- IPX 3 IPX 3 Moottori Tyyppi -- Honda, 1 sylinterinen nelitahti Honda, 1 sylinterinen nelitahti Iskutilavuus cm Teho maks. kw/ps 6,6 / 9 6,6 / 9 Enimmäisvääntömomentti /min Nm Polttoaine -- Lyijytön, bensiini Nestekaasut (polttokaasut): Butaani, propaani tai butaani/propaani-sekoitukset RON 95 / EN 589 Säiliön tilavuus -- 6 l 11 kg tai 20 litraa (vaihtopullo) Sytytystulppa, NGK -- BPR 6 ES BPR 6 ES Suojatyyppi -- IP22 IP22 Akku Tyyppi -- 12V, 44Ah 12V, 44Ah Öljylaadut Moottori -- SAE 15W40 SAE 15W40 Lakaisuhydrauliikka -- HVLP 46 HVLP 46 Akselikäyttö -- SAE 10W-60 SAE 10W-60 Renkaat Koko edessä Ilmanpaine edessä bar 6 6 Koko takana Ilmanpaine takana bar 6 6 Jarru Käyttöjarru -- hydrostaattiset hydrostaattiset Seisontajarru -- automaattinen (jousella) automaattinen (jousella) Suodatin- ja imujärjestelmä Hienopölynsuodattimen suodatinpinta m 2 6,0 6,0 Käyttökategoria ei terveydelle vaarallisten pölyjen -- U U suodatin Imujärjestelmän nimellisalipaine mbar Imujärjestelmän nimellistilavuusvirta l/s FI

16 Ympäristöolosuhteet Lämpötila C Ilmankosteus, ei kasteleva % Mitatut arvot EN mukaisesti Melupäästö Äänenpainetaso L pa db(a) Epävarmuus K pa db(a) 2 2 Äänitehotaso L WA + epävarmuus K WA db(a) Laitteen tärinät Käsi-käsivarsi tärinäarvo m/s 2 <2,5 <2,5 Istuin m/s 2 1,3 1,3 Epävarmuus K m/s 2 0,2 0,2 Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaikana maksutta. Takuutapauksessa ota yhteys ostotositteen kanssa jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon. EU-standardinmukaisuustodistus Vakuutamme, että alla mainitut tuotteet vastaavat suunnittelultaan ja rakenteeltaan sekä valmistustavaltaan EU-direktiivien asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos tuotteeseen/tuotteisiin tehdään muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme, tämä vakuutus ei ole enää voimassa. Tuote: Päällä istuttava lakaisuimurikone Tyyppi: xxx Yksiselitteiset EU-direktiivit 2006/42/EY (+2009/127/EY) 2004/108/EY 2000/14/EY Sovelletut harmonisoidut standardit EN 55012: A1: 2009 EN EN EN : 2005 EN 62233: 2008 Sovellettu yhdenmukaisuuden analysointimenetelmä 2000/14/EY: Liite V Äänen tehotaso db(a) KM 100/100 R P Mitattu: 95 Taattu: 98 KM 100/100 R LPG Mitattu: 95 Taattu: 98 Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johton puolesta ja sen valtuuttamina. Takuu Tarvikkeet Sivuharjat Vakioharjaksilla sisä- ja ulkopinnoille. Sivuharja, pehmeä Sisäpintojen hienopölylle, kosteudenkestävä. Sivuharja, kova Piintyneen lian irrottamisseen ulkoalueilla, kosteudenkestävä. Vakiolakaisutela Kulumisen- ja kosteudenkestävä. Yleisharjaksilla sisä- ja ulkopuhdistukseen. Lakaisutela, pehmeä Luonnonharjaksilla, erityisesti sisäalueiden hienopintaisten lattioiden hienopölylakaisuun. Ei kosteudenkestävä, ei kuluttaville pinnoille. Lakaisutela, kova Piintyneen lian irrottamisseen ulkoalueilla, kosteudenkestävä. Pölysuodatin CEO Head of Approbation Dokumentointivaltuutettu: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred-Kärcher-Str Winnenden (Germany) Puh.: Faksi: Winnenden, 2012/04/01 16 FI - 14

17

18 AE Karcher FZE, P.O. Box 17416, Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, United Arab Emirates, , AR Kärcher S.A., Urugguay 2887 (1646) San Fernando, Pcia. de Buenos Aires , AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien, , AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, Victoria, , BE Kärcher N.V., Industrieweg 12, 2320 Hoogstraten, , BR Kärcher Indústria e Comércio Ltda., Av. Professor Benedicto Montenegro no 419, Betel, Paulínia - Estado de Sao Paulo, CEP , CA Kärcher Canada Inc., 6535 Millcreek Road, Unit 67, Mississauga, ON, L5N 2M2, , CH Kärcher AG, Industriestrasse, 8108 Dällikon, Kärcher SA, Croix du Péage, 1029 Villars-Ste-Croix, , CN Kärcher (Shanghai) Cleaning Systems, Co., Ltd., Part F, 2nd Floor, Building 17, No. 33, XI YA Road, Waigaogiao Free Trade, Pudong, Shanghai, , CZ Kärcher spol. s r.o., Modletice c.p. 141, CZ Ricany, +420/323/ , DE Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, Winnenden, /903-0, DK Kärcher Rengøringssystemer A/S, Helge Nielsens Alle 7 A, 8723 Løsning, , ES Kärcher, S.A., Pol. Industrial Font del Radium, Calle Josep Trueta, 6-7, Granollers (Barcelona), , F Kärcher S.A.S., Z.A. des Petits Carreaux, 5, avenue des Coquelicots, Bonneuil-sur-Marne, , FI Kärcher OY, Yrittäjäntie 17, Klaukkala, , GB Kärcher (U.K.) Ltd., Kärcher House, Beaumont Road, Banbury, Oxon OX16 1TB, , GR Kärcher Cleaning Systems A.E., 31-33, Nikitara str. & Konstantinoupoleos str., Aharnes, , HK Kärcher Limited, Unit 10, 17/F., Apec Plaza, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, ++(852) , HU Kärcher Hungaria KFT, Tormásrét ut 2., (Vendelpark), 2051 Biatorbagy, , I Kärcher S.p.A., Via A. Vespucci 19, Gallarate (VA), , IE Kärcher Limited (Ireland), C1 Centrepoint Business Park, Oak Road, Dublin 12, (01) , JP Kärcher (Japan) Co., Ltd., Irene Kärcher Building, No. 2, Matsusaka-Daira 3-chome, Taiwa-cho, Kurokawa-gun, Miyagi , , KR Karcher (Korea) Co. Ltd., 162 Gukhoe-daero, (872-2 Sinjeong- Dong), Seoul, Korea , A/S , LV Karcher SIA, M rupes nov., M rupe, K r a Ulma a gatve 101, R ga, LV MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, C.P México, , MY Karcher Cleaning Systems Sdn. Bhd., 71 & 73 Jalan TPK 2/8, Taman Perindustrian Kinrara, Seksyen 2, Puchong, Selangor Darul Ehsan , NL Kärcher B.V., Postbus 474, 4870 AL Etten-Leur, , NO Kärcher AS, Stanseveien 31, 0976 Oslo, Norway, , NZ Karcher Limited, 12 Ron Driver Place, East Tamaki, Auckland, New Zealand, +64 (9) , PL Kärcher Sp. z o.o., Ul. Stawowa 140, Kraków, , RO Karcher Romania srl, Sos. Odaii 439, Sector 1, RO BUKAREST, , RU Karcher Ltd. Service Center, ,,.., , SE Kärcher AB, Tagenevägen 31, Hisings-Kärra, +46 (0) , SGP Karcher South East Asia Pte. Ltd., 5 Toh Guan Road East, #01-00 Freight Links Express Distripark, Singapore , , SK Kärcher Slovakia, s.r.o., Beniakova 2, SK NITRA, , TR Kärcher Servis Ticaret A.S., Mahmutbey Mahallesi stoç, Petrol Plaza C-Blok Kat: 2-3, Ba c lar, Istanbul , TW Karcher Limited, 7/F, No. 66, Jhongijheng Rd., Sinjhuang City, Taipei County 24243, Taiwan, , , UA Kärcher Ltd., Petropavlivska Str., 4, Petropavlivska Borschagivka, Kyiv region, 08130, , USA To locate your local dealer please visit our web site at or call us at ZA Kärcher (Pty) Ltd., 144 Kuschke Street, Meadowdale, Edenvale, 1614, , 06/12

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13

KM 130/300 R LPG. www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 KM 130/300 R LPG www.kaercher.com/register-and-win 59641380 08/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13

MC 50 MIC 34C. www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 MC 50 MIC 34C www.kaercher.com/register-and-win 59633150 09/13 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje

0109982fi 006 12.2009. Tärylevy. DPU 6055He. Käyttöohje 0109982fi 006 12.2009 Tärylevy DPU 6055He Käyttöohje Valmistaja Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 Saksankielisen alkuperäiskäyttöohjeen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com

(Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja. 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* www.tennantco.com 6200 (Diesel) Suomi FI Käyttäjän käsikirja www.tennantco.com 330401 Rev. 06 (6-2004) *330401* Tämä käsikirja toimitetaan jokaisen uuden mallin mukana. Se sisältää tarvittavat käyttö-- ja huolto--ohjeet.

Lisätiedot

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50

TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 TB 36 TB 42 TB 46 TB 50 Register and win! www.kaercher.com 59637510 11/12 2 Lue tämä alkuperäisiä ohjeita ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä tai mahdollista myöhempää omistajaa

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Käyttöohjeet 01.05- 50453617 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Käyttöohjeet s 50453617 07.08 Johdanto Trukkien turvallinen käsittely vaatii tietoja, jotka löytyvät tästä käyttöohjeesta. Tiedot on esitetty lyhyessä, selkeässä muodossa. Luvut

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2

DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 * FIN - Malli ei saatavissa Euroopan Unionin markkinoilla DS 220 - DS 240 (21.7 cm 3 ) Euro 1* - DS 2200 - DS 2400 (21.7 cm 3 ) Euro 2 FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS ALKUPERÄISEN KÄYTTÖOHJEEN KÄÄNNÖS

Lisätiedot

635 / 636 / 642 / 643IP

635 / 636 / 642 / 643IP 635 / 636 / 642 / 643IP Käyttöohje Moottorisaha Huomio! Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja noudata ehdottomasti turvallisuusmääräyksiä! 9 636 111 0/2008 Esipuhe Lue

Lisätiedot

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas Form No. CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi 3373-689 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115

EFG 110-115. Käyttöohjeet 10.09 - 11.14. EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 EFG 110-115 10.09 - Käyttöohjeet 51151445 11.14 s EFG 110k EFG 110 EFG 113 EFG 115 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Valmistaja tai valmistajan yhteisöön sijoittautunut

Lisätiedot