Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, Toivala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, 70900 Toivala"

Transkriptio

1 1 / 20 Ramboll CM Oy Mika Tusa +358 (0) Savon koulutuskuntayhtymä Hakelämpölaitos Haapamäentie 1, Toivala Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA Copyright Ramboll CM Oy 1 / 20

2 2 / 20 SISÄLTÖ 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuttaja 5 1 RAKENNUSKOHDE Rakennuskohde ja -paikka 5 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO Suoritusvelvollisuuden laajuus Maksuperuste Urakkasuhteet 6 3 URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS KVR-urakka Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat 6 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työaikataulu Työmaajärjestelyt Suunnitelmakatselmus Erityiset katselmukset ja mittaukset Luvat Suunnitelmat ja niiden toimittaminen Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen Projektin tietopankki 9 5 LAATU Laadunvarmistus Urakoitsijan laadunvalvonta Käytettävät tuotteet 10 6 YMPÄRISTÖ Ympäristön suojelu 11 7 ASIAKIRJAT Tarjouspyyntöasiakirjat Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Asiakirjojen julkisuus 12 Copyright Ramboll CM Oy 2 / 20

3 3 / 20 8 URAKKA-AIKA Töiden aloitus Rakennusaika Työaika Viivästyminen 13 9 VASTUUVELVOITTEET Takuuaika Urakoitsijan vakuudet Vakuutukset Rakennuttajan vakuudet Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS Urakkahinnan muodostuminen Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Omistusoikeus Maksuaika ja viivästyskorko Hintasidonnaisuus Lisä- ja muutostyöt VALVONTA Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Rakennuttajan valvonta Muiden osapuolten laadunvalvonta TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet Työvoima Työvoimasuunnitelma Ulkomainen työvoima Kulkuluvat Kirjaukset Työmaakokoukset Viranomaiskatselmukset VASTAANOTTOMENETTELY Vastaanottotarkastus 18 Copyright Ramboll CM Oy 3 / 20

4 4 / Urakkasuorituksen tarkastus Tarkastuskustannukset Toimintakokeet Luovutusasiakirjat Käytön opastus ERIMIELISYYDET Riitaisuuksien ratkaiseminen URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET TARJOUS 20 Copyright Ramboll CM Oy 4 / 20

5 5 / 20 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Savon koulutuskuntayhtymä Presidentinkatu 3, PL KUOPIO Tulosaluejohtaja Ari Orsjoki Rakennuttaja Tapani Lehmusaho Lvi-asiantuntija Marko Pasanen RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohteena on Savon ammatti- ja aikuisopiston käyttöön tuleva aluelämpökeskus Siilinjärven Toivalassa. Kohteen sijainti: Siilinjärven Toivalan kylä, kortteli 8300, tontti 1. Rakennuspaikan osoite on Haapamäentie 1, Toivala. 2 HANKKEEN URAKKAMUOTO 2.1 Suoritusvelvollisuuden laajuus Hakelämpölaitos toteutetaan kvr-urakkana. KVR-urakoitsija toimii lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Suunnittelutyössä otetaan huomioon tilaajan asettamat tavoitteet ja lähtötiedot. Niiltä osin kun lähtötietoja ei ole määritetty, tulee suunnitteluratkaisujen tasoltaan vastata kohteen käyttötarkoitusta (hakelämpölaitos). Rakennuttajalle ei siirry tämän asiakirjan tai muiden urakka-asiakirjojen kautta mitään päätoteuttajan työmaata koskevia velvoitteita. Copyright Ramboll CM Oy 5 / 20

6 6 / Maksuperuste Hakelämpölaitos-urakka on kokonaishintaurakka. 2.3 Urakkasuhteet Urakoitsija voi antaa osan töistä aliurakoitsijoiden tehtäväksi. Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai aiheellisin perustein hylätä urakoitsijan esittämät aliurakoitsijat. Tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija voi luovuttaa urakan tai sen osia edelleen toiselle urakoitsijalle aliurakkana ja edelleen kolmannelle urakoitsijalle aliurakkana. Urakoiden ketjuttaminen tätä pidemmälle ei ole sallittua ilman tilaajan etukäteen hyväksymää erityistä syytä. 3 URAKAT, NIIDEN SISÄLTÖ JA LAAJUUS 3.1 KVR-urakka KVR-urakkaan kuuluu hakelämpölaitoksen toteuttamiseksi tarpeellisten toteutussuunnitelmien hankinta, tarvittavat piirustus- ym. kopiot, tarvittavien viranomaislupien hankinta, urakkaan kuuluvien suunnitelmien ja töiden hyväksyttäminen rakennuttajalla ja viranomaisilla, tarvittavat viranomaisneuvottelut, tarpeelliset mallit, kokeet ja mittaukset työn laadun varmistamiseksi, tarvikkeiden hankinta, rakennustyön suorittaminen kaikilta osiltaan täysin valmiiksi urakka-asiakirjojen sekä viranomaisten määräysten mukaisesti sekä mahdollisten toiminnallisten ja muiden ilmenneiden vikojen ja puutteiden korjaukset takuuaikoina. Toimitukseen tulee sisältyä käyttökoulutus sekä takuuaikainen huolto ja opastus. Rakennuttaja hankkii (suunnittelee ja rakentaa) laitoksen perustukset sekä maa- ja pohjarakenteet hakelämpölaitosurakoitsijan toimittamien lähtötietojen perusteella. Rakennuttaja antaa urakoitsijalle tarvitsemansa työmaa-aikaisen sähkön ja veden yhdestä syöttöpisteestä tontilta, josta urakoitsija kustannuksellaan hoitaa jakelun eteenpäin tarvitsemiinsa työpisteisiin. Urakoitsija vastaa työmaan tarvitsemista asennustöistä. KVR-urakkaan sisältyvät työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut koskevat kohdan 3.3 erillisurakoitsijoita. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen turvallisuusjohtaminen kuuluu päätoteuttajan velvollisuuksiin ja ko. hankintojen toimittajien tulee noudattaa päätoteuttajan ohjeita ja määräyksiä. 3.2 Rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat ja erillisurakat Rakennuttaja ja käyttäjä teettävät urakkakohteessa yhtä aikaa urakan kanssa seuraavat hankinnat ja erillisurakat: 1) Maanrakennus- ja perustustyöt siltä osin kuin niitä ei voi suorittaa valmiiksi ennen kvr-urakoitsijan hakelämpölaitoksen rakentamista. Copyright Ramboll CM Oy 6 / 20

7 7 / 20 Pääurakoitsija vastaa rakennuttajan ja käyttäjien hankintojen sekä erillisurakoiden osalta työmaan johtovelvollisuuksista. Näistä rakennuttajan ja käyttäjien hankinnoista sekä erillisurakoista aiheutuu pääurakoitsijalle myös koordinointi- ja aikataulutusvelvollisuus ja niille on varattava riittävästi aikaa aikatauluihin. Erillisurakoiden laitoksen rakentamisen aikana tehtävät työt määritetään ja sovitaan tarkemmin kvr-urakoitsijan kanssa työaikataulun laadinnan yhteydessä ja ne merkitään työaikatauluun. Edellä mainittujen rakennuttajan ja käyttäjän hankintojen ja erillisurakoiden ohjelmanmukaisista asennustöistä mahdollisesti aiheutuva haitta ei oikeuta (kohteen) työmaan urakoitsijoita lisäkorvauksiin. 4 TYÖN TOTEUTUS JA YHTEISTOIMINTA 4.1 Yhteistoimintaa koskevat ohjeet Työn toteutuksessa ja yhteistoiminnassa noudatetaan YSE ohjeita. KVR-urakoitsijan on huolehdittava eri urakoitsijoiden töiden ja työvaiheiden yhteensovittamisesta. Töiden järjestelyssä ja työvaiheiden ajoituksessa on otettava huomioon työturvallisuuden vaatimukset. KVR-urakoitsijan on toimitettava suunnitelma työmaa-alueen järjestelyistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta. Urakoitsijan on tutustuttava ennen tarjouksen antamista ja työsuorituksen tekemistä riittävässä määrin myös toisten urakoitsijoiden työsuoritusta koskeviin suunnitelmiin ja muihin asiakirjoihin, jotta epäselvyydet ja ristiriidat voidaan ennalta välttää. Lisäksi on noudatettava Valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta VNA205/ Työaikataulu Urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoittamisesta koko urakkaa koskeva rakennusvaiheiden keskinäiset riippuvuudet ilmaiseva jana-aikataulumuodossa oleva työaikataulu. Työaikataulu esitetään rakennuttajalle hyväksyttäväksi ennen rakennustöiden aloittamista. Urakoitsija täydentää työaikataulun työvaiheaikatauluilla, viikkoaikatauluilla ja suunnitelma-aikataululla. Työvaiheaikatauluissa esitetään työvaiheiden ja hankintojen keskinäiset suoritusjärjestykset siten, että kaikki urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä niiden mukaisesti. Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. Hyväksytyn työaikataulujen toteutumista seurataan työmaakokouksissa ja tarvittaessa erillisissä yhteistoimintakokouksissa. 4.3 Työmaajärjestelyt Työmaan työmaajärjestelyt ja aitaukset on urakoitsijan esitettävä erillisessä työmaaaluesuunnitelmassa. Työmaa-alueen rajaus on tehty asemapiirrokseen. Urakoitsija vastaa Copyright Ramboll CM Oy 7 / 20

8 8 / 20 työmaan aitauksesta, jolla työskentelyalue rajataan ympäröiviin alueisiin tai kiinteistöihin nähden. Aitaus on oltava metalli- ja metalliverkkorakenteinen. Urakoitsijan tulee tehdä rakennustyöt siten, että ne mahdollisimman vähän haittaavat urakka-alueen sisäistä ja ulkopuolista liikennettä ja alueiden, sekä kiinteistöjen käyttöä. Päätoteuttajan tulee osoittaa ja huolehtia työmaan liikennejärjestelyt siten, että henkilöja tavaraliikenneyhteydet kiinteistöön ovat esteettä ja turvallisesti auki koko urakan ajan. Samoin tulee huomioida hälytysajoneuvojen esteetön pääsy kiinteistölle. Työmaan työjärjestelyistä sovitaan yksityiskohtaisesti ensimmäisessä työmaakokouksessa. 4.4 Suunnitelmakatselmus Suunnittelukokoukset valmistelee ja kutsuu koolle urakoitsija. Urakoitsijan tarjouksessaan nimeämä suunnittelupäällikkö toimii kokouksissa puheenjohtajana ja urakoitsijan edustaja laatii pöytäkirjat ja toimittaa ne jakeluun. Suunnittelukokouksia pidetään noin kahden (2) viikon välein. Suunnitelmakatselmuksia pidetään KVR-urakoitsijan johdolla ennen toteutuksen aloitusta ja tarvittaessa myös ennen työvaiheiden aloittamista suunnitteluvalmiuden toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. 4.5 Erityiset katselmukset ja mittaukset 4.6 Luvat Rakennuspaikalla pidetään aloituskatselmus, jossa rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen työmaan aloituskokous tulee pitää oikeaaikaisesti. Rakennuspaikalla pidetään rakennusvalvontaviranomaisten kanssa maankäyttö- ja rakennusasetuksen / :n mukainen aloituskatselmus, jonka jälkeen rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön työn toteutusta varten. Muista katselmuksista sovitaan erikseen. Rakennuslupasuunnittelu ja rakennusluvan hakeminen rakennuttajan nimiin kuuluvat KVR-urakkaan. Muutkin viranomaisten tai tarkastavien laitosten vaatimat luvat, tarkastukset, katselmukset, ilmoitukset ja mittaukset hankkii urakoitsija kustannuksellaan. 4.7 Suunnitelmat ja niiden toimittaminen KVR-urakoitsija hankkii ja kustantaa kaikki työn suorituksen kannalta tarpeelliset sekä urakka-asiakirjojen määräämät suunnitelmat sekä toimittaa työn aikana tarvittavat kopiosarjat rakennuttajalle, rakennuttajan valvojalle, työmaalle, aliurakoitsijoille jne. Copyright Ramboll CM Oy 8 / 20

9 9 / 20 Urakoitsijan teettämät suunnitelmat sekä työ- ja detaljipiirustukset on hyväksytettävä rakennuttajalla ennen ko. työn suorituksen aloitusta. Rakennuttaja varaa aikaa kaksi (2) viikkoa suunnitelmien tarkastamiseen ja hyväksymiseen. Jos rakennuttaja ei tee huomautuksia suunnitelmiin em. ajan kuluessa ja suunnitelmat täyttävät suunnitteluohjeiden vaatimukset, katsotaan suunnitelma hyväksytyksi. Suunnitelmat kirjataan hyväksytyiksi työmaakokouksissa. Jos ko. suunnitelmat pitää hyväksyttää viranomaisilla, tulee suunnitelmat toimittaa ao. suunnittelualasta vastaavalle suunnittelijalle, joka hankkii niille viranomaisten hyväksynnän. Urakoitsijan tulee tehdä suunnitelmansa viranomaisten vaatimalla tavalla. Suunnitelmat tulee toimittaa viranomaisille riittävän ajoissa tarkastettavaksi. 4.8 Alihankkijoiden ja aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen KVR-urakoitsija ilmoittaa tärkeimmät alihankkijat ja aliurakoitsijat tilaajalle YSE 98 mukaisesti. 4.9 Projektin tietopankki 5 LAATU Kohteessa on tilaajan hankkima Buildercomin toimittama projektipankki. Urakoitsijan tulee viedä sinne tuottamansa materiaali siltä osin kuin tilaajan kanssa erikseen sovitaan. 5.1 Laadunvarmistus Kunkin urakoitsijan tulee työssään noudattaa omaa, sertifioitua tai kirjallista laatujärjestelmää. Laatujärjestelmästä laitetaan maininta urakkasopimukseen. KVR-urakoitsijan on laadittava kahden (2) viikon kuluessa urakkasopimuksen allekirjoituksesta työmaata koskeva laatusuunnitelma, jota täydennetään työn kuluessa. 5.2 Urakoitsijan laadunvalvonta Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja työsuoritusta sekä työtuloksen vaatimusten mukaisuutta. Urakoitsijan on myös valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota lämmön- ja kosteuseristysten osalta piiloon jäävissä rakenteissa. Urakoitsijan on laadittava kohteen erityispiirteet huomioonottava tarkastusasiakirja, joka tulee hyväksyttää rakennuttajalla ja tarvittaessa viranomaisilla. Urakoitsijan tulee suorittaa ja dokumentoida rakennuttajan määräämät tarkastus- ja laadunvalvontatoimenpiteet sekä muut maankäyttö- ja rakennuslain vaatimat velvoitteet. Urakoitsijoiden on suoritettava oman työnsä osalta itselleluovutus ennen seuraavan vaiheen aloitusta ja työalueen siirtymistä seuraavalle urakoitsijalle. Copyright Ramboll CM Oy 9 / 20

10 10 / Käytettävät tuotteet Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija huolehtii, että hänen käyttämänsä rakennustuotteet ovat joko Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro: 305/2011 (rakennustuoteasetuksen) mukaisesti CE-merkittyjä tai siltä osin kuin tuotteiden ei tarvitse olla CE-merkittyjä, tuotteet ovat lain eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 2012/954 (tuotehyväksyntälain) ja vastaavan asetuksen mukaisesti varmennettuja. Urakoitsijan tulee varmistaa rakennustuotteen kelpoisuus eli tuotteen CEmerkintä ja kansallinen hyväksyntä ennen tuotteiden tilaamista/käyttämistä/kiinnittämistä rakennuskohteeseen. Rakennuttaja edellyttää, että CE-merkinnän lisäksi tuotteen on sovelluttava käyttökohteeseen kansallisten määräysten ja suunnitteluvaatimusten mukaisesti. Tarvittaessa tuote on hyväksytettävä etukäteen rakennuttajalla, mikäli rakennustuotteiden vaatimusten osalta tarvitaan lisäselvityksiä. CE-merkintä, kuten muutkaan tuotehyväksyntämenettelyt, eivät rajoita rakennuttajaa edellyttämästä haluamiaan tuotetta koskevia lisäselvityksiä. Halutessaan käyttää asiakirjoissa mainittujen rakennustuotteiden asemasta muita laadultaan ja ominaisuuksiltaan täysin samanarvoisia tuotteita on urakoitsijan hankittava vaihdolle etukäteen rakennuttajan kirjallinen hyväksyminen. Esitys vaihtamisesta tulee tehdä riittävän ajoissa, jotta mahdollinen vaihto ei aiheuta aikatauluviivästyksiä. Vastaavien tuotteiden käytöstä mahdollisesti rakennuttajalle aiheutuvista kustannuksista vastaa urakoitsija. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus ja vastuu vaihtamisesta jää rakennuttajan hyväksynnästä huolimatta kuitenkin aina urakoitsijalle. Rakennustuotteiden kelpoisuutta osoittavat asiakirjat kootaan helposti tarkastettavaksi kokonaisuudeksi, ns. laatukansioksi, joka on osa rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Kelpoisuusselvitykset tarvittavine liitteineen tulee olla kaikista niistä rakennustuotteista, joille rakentamismääräyksissä ja suunnitteluasiakirjoissa on esitetty vaatimuksia. CE-merkityistä tuotteista tulee arkistoida vähintään suoritustasoilmoitus ja tarvittaessa osoitus CE-merkinnästä joko tuotteessa, pakkauksessa tai tuotteen mukana seuraavissa asiakirjoissa. Ilmoitetun laitoksen varmentamistodistus tuotannon sisäisestä laadunvalvonnasta (AVCP 2+) tai tuotteen suoritustason pysyvyydestä (AVCP 1 ja 1+) tulee olla niiden tuotteiden osalta, joilta rakennustuoteasetus ja harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) ao. asiakirjoja edellyttää (ks. taulukko). Työmaalla tulee jälkimmäisessä tapauksessa olla myös ao. ETA-arviointipäätös. Kun suoritustasoilmoitukseen on merkitty varmentamistodistuksen numero, niin riittää, että todistus hankitaan valmistajalta vain tarvittaessa, kun sitä esimerkiksi rakennusvalvonta edellyttää. Tyyppihyväksynnällä, varmennustodistuksella tai valmistuksen laadunvalvonnalla varmennettujen tuotteiden osalta tulee rakennuspaikalla olla em. varmennusta osoittavat todistukset tarvittavine liitteineen sekä tarvittaessa osoitus tuotteeseen tai pakkaukseen kiinnitetystä varmennusmerkinnästä. Kun kelpoisuus on jouduttu selvittämään rakennuspaikkakohtaisesti, tulee kelpoisuuden osoittamiseksi tarvittava asianomaiseen liiteaineistoon perustuva asiantuntijaselvitys liitteineen olla rakennuspaikalla. Copyright Ramboll CM Oy 10 / 20

11 11 / 20 Suunnittelijoiden kelpoisuusselvitykset tulee koota osaksi tarkastusasiakirjaa. Rakennustuotteen kelpoisuuden liiteasiakirjat sekä suunnitteluasiakirjat on oltava rakennusvaihetta vastaavasti rakennuspaikalla käytettävissä. Kelpoisuutta osoittavat asiakirjat tulee voida tarkistaa rakennuspaikalla rakennusvalvontaviranomaisen ja/tai rakennustöiden valvojan toimesta koska tahansa. 6 YMPÄRISTÖ 6.1 Ympäristön suojelu Urakoitsijan tulee omassa työssään minimoida työmaan haitalliset ympäristövaikutukset esimerkiksi suorittamalla purkutyöt lajittelevana purkuna ja ottamalla tuotteita valitessaan huomioon niiden käyttöikä, korjattavuus ja ympäristörasitus. Urakoitsijan tulee noudattaa, mitä jätelaissa (jätelain JL 646/2012 muutos voimaan ) on sanottu erityisesti etusijajärjestystä ja siirtoasiakirjaa koskien. Etusijajärjestyksen mukaan jätteen synnyn ehkäisy on etusijalla: 1. Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Kierrätys 4. Hyödyntäminen energiana tai muu hyödyntäminen 5. Loppukäsittely Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisesta jätteestä, sako- ja umpikaivojen lietteestä, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteestä, rakennus- ja purkujätteestä sekä pilaantuneista maa-aineksista. Lisäksi KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että työmaan rakennusjätteet lajitellaan Siilinjärven ja Jätekukon voimassa olevien jätehuoltomääräysten ohjeiden mukaisesti. 7 ASIAKIRJAT 7.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä. Urakkatarjouksen antajan on tarkistettava, että toimitus vastaa asiakirjaluetteloa ja ilmoitettava puutteista välittömästi rakennuttajalle. Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta yhtenä (1) sarjana. Tarvitsemansa lisäkopiot urakoitsija hankkii kustannuksellaan. Lisäkopioita voi tilata laskua vastaan rakennuttajan yhdyshenkilöltä. 7.2 Urakkasopimusasiakirjat ja niiden pätevyysjärjestys Urakkasopimus laaditaan kvr-urakkasopimuslomakkeelle RT Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT (viittauksissa käytetty lyhennettä YSE). Asiakirjojen pätevyysjärjestys noudattaa YSE98:sta poiketen alla olevaa. Copyright Ramboll CM Oy 11 / 20

12 12 / 20 Urakkasopimukseen liitetään: A Kaupalliset asiakirjat 1) Selonottoneuvottelupöytäkirja(t) 2) Tarjouspyyntökirje ja tarjouspyynnön jälkeen lähetetyt lisäselvitykset 3) Tämä urakkaohjelma 4) Työturvallisuusasiakirja 5) YSE ) Maksuerätaulukko 7) Tarjous B Tekniset asiakirjat 1) Tekninen erittely Lisäksi noudatetaan yleisiä standardeja. 7.3 Asiakirjojen julkisuus Urakkahinta ja urakka-asiakirjat ovat urakkasopimuksen syntymisen jälkeen julkisista asiakirjoista annetun lain mukaisesti julkisia, jollei yksittäistä asiakirjaa tai sen osaa ole liikesalaisuudeksi katsottavan asian johdosta pidettävä salaisena. Urakoitsijan tulee tarjouksessaan ilmoittaa, jos tarjouksen jokin osa sisältää liikesalaisuutena salassa pidettäviä asioita. 8 URAKKA-AIKA 8.1 Töiden aloitus Urakoitsija saa aloittaa työt ja hankinnat, kun urakkasopimus on allekirjoitettu tai kun rakennuttaja on antanut kirjallisen luvan töiden ja hankintojen aloittamiselle. 8.2 Rakennusaika 8.3 Työaika Katso tarjouspyyntö. Maanrakennus- ja perustyöt rakennuttaja teetättää tarvittavilta osin valmiiksi ennen laitoksen rakentamisen aloittamista. Urakoitsijat voivat työskennellä pääsääntöisesti arkisin ma pe klo Muina aikoina työskentely on sovittava rakennuttajan edustajan kanssa. Urakoitsijan tulee erityisesti melua ja tärinää aiheuttavia työvaiheita suorittaessaan ottaa huomioon, mitä em. töiden suorittamisesta on säädetty (mm. lait, asetukset, rakennusvalvontaviranomaisen määräykset ja ohjeet ym.). Työpäiviä eivät ole pyhäpäivät eivätkä rakennusalan työehtosopimuksen mukaiset vapaapäivät. Copyright Ramboll CM Oy 12 / 20

13 13 / Viivästyminen Työn valmistumisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta ajankohdasta peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä kuitenkin enintään 50 työpäivältä (tavanomainen työpäivä ma - pe). Viivästyssakon määrä työpäivältä on arvonlisäverottomasta urakkahinnasta laskettuna on 0,5%. 9 VASTUUVELVOITTEET 9.1 Takuuaika Urakkasuorituksen takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien 24 kuukautta. KVR-urakoitsija vastaa takuuajan suunnitelmien mukaisten rakenteiden toimivuudesta sekä mahdollisista suunnitelmien toimimattomuudesta. Mikäli jollekin osalle rakennusta, rakennusosalle, koneelle, laitteelle, kalusteelle yms. valmistaja tai toimittaja antaa kahta vuotta pidemmän takuun, ilmoittamalla tästä julkisesti tai yksityisesti, tulee urakoitsijan myös näistä takuusitoumuksista toimittaa rakennuttajalle kirjallinen, rakennuttajan nimiin annettu todistus. Vesikaton vedeneristystöille ja -materiaaleille vaaditaan lisäksi rakennuttajan hyväksymä ja nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden (Kattoliiton takuuehtojen mukainen) nimitakuu. Takuutodistus tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa. Seuraaville töille rakennusurakoitsijan tulee lisäksi myöntää alla mainitun pituiset rakennuttajan nimiin asetetut nimitakuut. Takuutodistukset rakennusurakoitsijan tulee luovuttaa rakennuttajalle vastaanottotarkastuksessa: umpiolasit (materiaali ja asennus) elastiset saumaukset (materiaalit ja asennus) muut rakennuksen vedeneristystyöt kuin vesikattotyöt (materiaalit ja asennus) kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet (teräs- ja peltirakenteiden ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) muovipinnoitetut pellit (peltien ruostumattomuus ja muovipinnoitteiden pysyvyys) 9.2 Urakoitsijan vakuudet 5 vuotta 5 vuotta 5 vuotta 10 vuotta 10 vuotta Yleisten sopimusehtojen YSE 1998 pykälän 36 mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti: a) rakennusajan vakuudeksi 10% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta b) takuuajan vakuudeksi 2% laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Vakuuksien on oltava voimassa 3 kuukautta yli rakennus- ja takuuajan. Vakuudeksi hyväksytään pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Ulkomaisen vakuuden antajaksi hyväksytään vain sellainen yhteisö, jolla on valtuutettu edustaja Suomessa. Vakuussitoumuksen on oltava suomenkielinen. Copyright Ramboll CM Oy 13 / 20

14 14 / Vakuutukset KVR-urakoitsija ottaa rakennuskohteelle YSE :n mukaisen rakennustyövakuutuksen koko rakennustyön osalta. Vakuutus tulee ottaa rakennuttajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennuskohteen senhetkistä täyttä arvonlisäverollista arvoa. Rakennustyövakuutuksen omavastuu saa olla korkeintaan 0,5 % KVR-urakoitsijan urakkahinnasta. Jokaisella työmaalla toimivilla urakoitsijoilla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa rakennus- ja asennustyöt sekä vahingot kolmannelle osapuolelle. Jokaisella urakoitsijalle tulee olla myös voimassa oleva tapaturmavakuutus. Urakoitsijan tulee ottaa työnantaja-asemastaan johtuvat vakuutukset. Kunkin urakoitsijan on vakuutettava henkilökuntansa vähintään lain vaatimalla tavalla. 9.4 Rakennuttajan vakuudet Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 9.5 Työnantajavelvoitteet ja rekisteri-ilmoitukset Urakoitsijan on toimitettava tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista verojäämätodistus ja ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava selvitys verojen, ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä sekä voimassa oleva todistus ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverolliseksi rekisteröitymisestä. Selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia. Vastaavat selvitykset tulee uudelleen toimittaa ennen urakan vastaanottamista. Urakoitsijan tulee vaatia aliurakoitsijoilta vastaava selvitys verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin. Rakennuttajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa ja aliurakoitsijaa tai näiden hankkijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä. Jokainen urakoitsijan henkilö tulee ilmoittaa tarkistusta varten julkiseen veronumerorekisteriin. Jokainen urakoitsija huolehtii, että jokainen heidän työntekijänsä on ilmoitettu verorekisteriin. Tämä pätee myös aliurakoitsijoihin. Veronumeron tarkistaminen rekisteristä on päätoteuttajan velvollisuus. Päätoteuttajan tulee toimittaa alkaen Verohallinnolle kuukausittain verovalvontaa varten tiedot niin omista kuin kaikista muistakin työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Toimitettavia tietoja ovat mm. työntekijän yhteistiedot, työsuhteen laatu, työskentelyaika ja työnantajan yhteystiedot. Tieto tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Päätoteuttajan tulee varmistaa toimitettava tieto, toimitustapa ja toimituspaikka Verohallinnon sivuilta. Muutos koskee myös kaikkia ennen alkaneita työmaita, joten päätoteuttajan tulee varautua muutokseen hyvissä ajoin, mieluiten heti työmaan käynnistyttyä. Copyright Ramboll CM Oy 14 / 20

15 15 / RAKENNUTTAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 10.1 Urakkahinnan muodostuminen Tarjoushinnassa on eroteltava arvonlisäveroton hinta ja arvonlisävero. Urakkasopimukseen merkitään urakan kokonaishinta arvonlisävero eritellen Käänteinen arvonlisäverokäytäntö Tilaajan antaman vakuutuksen mukaan rakennushankkeessa on sovellettava käänteistä arvonlisävelvollisuutta arvonlisäverolain vaatimalla tavalla. Mikäli ostaja/tilaaja on rakentamispalveluista käännetysti verovelvollinen, myyjän laskuissa tulee olla: Ostajan y-tunnus Rakentamispalvelu käännetty verovelvollisuus tai viittaus ALV 8 c tai Arvonlisäverolain 8 c. Myynnissä arvonlisäverollinen on ostaja. Myyjä on vastuussa aina laskuistaan ja sen merkinnöistä. Myyjän tulee riittävää huolellisuutta noudattaen ottaa selvää ostajan asemasta Urakkahinnan maksaminen Maksuerätaulukko Urakkasopimuksen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko Erityiset maksuerät Erityiset maksuerät ovat seuraavat: 1% arvonlisäverottomasta urakkahinnasta maksetaan, kun urakoitsija on hyväksyttänyt rakennuttajalla työaikataulun, työmaasuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja laatusuunnitelman. takuuajan huolloille varataan omat maksuerät, jotka maksetaan, kun huollot on tehty. Työturvallisuusrikkomuksista aiheutuneet kustannukset käsitellään taloudellisessa loppuselvityksessä ja vähennetään tarvittaessa viimeisestä maksuerästä Ensimmäinen maksuerä Loppuerä Ensimmäisen maksuerän (ennakko) suuruus on enintään 5 % urakkasummasta. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu sekä rakennustyövakuutus on otettu. Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Loppuerä maksetaan, kun urakka on hyväksytty vastaanotetuksi, takuuajan vakuus sekä luovutusasiakirjat Copyright Ramboll CM Oy 15 / 20

16 16 / 20 (sisältäen käyttö- ja huolto-ohjeet, huoltokirjan laatimiseksi tarvittavat tiedot ja asiakirjat sekä urakoitsijan loppupiirustukset/ punakynäversiot ja muut luovutusdokumentit) on luovutettu rakenuttajalle, käyttökoulutus on annettu hyväksytysti sekä vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu sekä urakan taloudellinen loppuselvitys on pidetty ja pöytäkirja allekirjoitettu Omistusoikeus Omistusoikeuden osalta noudatetaan, mitä YSE1998:n :ssä sanotaan Maksuaika ja viivästyskorko Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty. Maksuaika on 21 vuorokautta siitä, kun urakoitsija on toimittanut valvojan hyväksymismerkinnällä varustetun laskun rakennuttajakonsultille. Viivästyskorko on viivästyskorkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Laskun virheellisyydestä tai laskun virheellisestä toimittamisesta aiheutuneesta maksun viivästymisestä on vastuussa urakoitsija Hintasidonnaisuus Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta Lisä- ja muutostyöt Muutostöissä noudatetaan YSE :n mukaista menettelyä. 11 VALVONTA 11.1 Rakennuttajan organisaatio ja valtuudet Urakkasopimuksesta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää rakennuttajan edustaja tai hänen erikseen nimeämä henkilö Rakennuttajan valvonta Rakennuttaja suorittaa laadunvalvontaa YSE :n mukaisesti. Rakennuttajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta. Rakennuttaja asettaa työmaata valvomaan rakennustöiden valvojan, LVIA-töiden valvojan ja sähkötöiden valvojan. Rakennustöiden valvoja toimii osa-aikaisena paikallisvalvojana Muiden osapuolten laadunvalvonta Valvontaa suorittavat rakennuttajan oman organisaation lisäksi suunnittelijat. Suunnittelijoilla ja nimetyillä käyttäjän edustajille on oikeus valvoa, että työ muodostuu Copyright Ramboll CM Oy 16 / 20

17 17 / 20 suunnitelmien mukaiseksi. Heillä ei ole oikeutta sopia minkäänlaisia muutoksia, vaan kaikki muutokset ilmoittaa rakennuttaja. 12 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 12.1 Urakoitsijan organisaatio ja valtuudet 12.2 Työvoima KVR-urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaava työnjohtaja, jolta vaaditaan riittävä kokemus tätä työmaata vastaavista rakennustöistä. KVR-urakoitsijalla tulee olla työmaalla vastaavan työnjohtajan lisäksi riittävästi muuta ammattitaitoista työnjohtoa. Urakoitsija saa vaihtaa tarjouksessaan esittämiä ja rakennuttajan hyväksymiä urakan vastuuhenkilöitä vain rakennuttajan luvalla. Tilalle tulleiden vastuuhenkilöiden tulee olla kokemukseltaan vähintään samaa tasoa kuin työhön alun perin hyväksyttyjen vastuuhenkilöiden. KVR-urakoitsijan tulee valvoa, että aliurakoitsijat nimeävät viranomaisten vaatimat vastuuhenkilöt ja työturvallisuudesta vastaavat henkilöt kohteeseen. KVR-urakoitsijan tulee ilmoittaa rakennuttajalle ja muille urakoitsijoille työmaan työsuojeluorganisaatio ja työmaan työturvallisuudesta vastaava vastuuhenkilö. Jokaisella tulitöiden tekijällä on oltava tulityökortti ja töissä on noudatettava tulitöiden voimassa olevia suojeluohjeita Työvoimasuunnitelma Urakoitsijan tulee käyttää työssä ammattitaitoista ja riittävän kokenutta työvoimaa. Työmaalla kommunikoinnin tulee voida tapahtua yhteisellä kielellä. Työaikataulun laadinnan yhteydessä urakoitsijat ilmoittavat työvoimasuunnitelmansa rakennuttajalle. Suunnitelmassa tulee eritellä urakoitsijan omana työnä ja aliurakkana tehtävät työt. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan kuukausittain. Yli- tai vuorotöiden teettämisestä on ennakkoon sovittava rakennuttajan kanssa Ulkomainen työvoima Ulkomaisen työvoiman käyttö ei ole kiellettyä. Kunkin urakoitsijan tulee noudattaa ulkomaalaisen työvoiman työskentelyyn Suomessa ja lähetettyihin työntekijöihin liittyviä Työsuojeluhallinnon (http://www.tyosuojelu.fi/fi/ulkomaalaiset) antamia ohjeita ja mitä laissa on säädetty. KVR-urakoitsijanvelvollisuus on huolehtia, että kaikki ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvät todistukset ja selvitykset toimitetaan rakennuttajan käyttöön suomenkielelle käännettyinä, virallisen kielenkääntäjän kääntäminä. Copyright Ramboll CM Oy 17 / 20

18 18 / Kulkuluvat 12.4 Kirjaukset Urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat sekä veronumero KVRurakoitsijalle, työmaavalvojalle ja käyttäjälle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. KVR-urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikilla työmaalla työskentelevillä henkilöillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja sekä henkilön veronumero (veronumerokortti voi olla erillinen). KVRurakoitsija huolehtii jaettavien kulkulupien hallinnasta sekä pitää reaaliaikaista listausta työmaalla työskentelevistä työntekijöistä. Henkilöt, jotka rikkovat määräystä kuvallisten tunnisteiden ja kulkulupein käytöstä, poistetaan työmaalta. KVR-urakoitsijan on pidettävä asianmukaisesti numeroiduin sivuin varustettua työmaapäiväkirjaa, jonka valvoja säännöllisesti kuittaa saaneensa tiedoksi. Työmaapäiväkirja tehdään kahtena (2) kappaleena, joista toinen jää rakennuttajalle ja toinen urakoitsijalle Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa. kiinteistössä. Kokoukset pidetään tilaajan 12.6 Viranomaiskatselmukset KVR-urakoitsijan on huolehdittava siitä, että kaikki viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset tulevat pidetyiksi. Toimituksista on ennalta ilmoitettava rakennuttajalle, jotta tämän edustaja voi olla läsnä tarkastustoimituksessa. KVR-urakoitsijan on pidettävä rakennusvalvontaviranomaisten edellyttämää tarkastusasiakirjaa. 13 VASTAANOTTOMENETTELY 13.1 Vastaanottotarkastus Vastaanottotarkastus suoritetaan YSE :n määräysten mukaisesti Urakkasuorituksen tarkastus Erillisiä tarkastuksia ovat mm. työnaikaiset toimitustarkastukset ja asennustöiden asennustapatarkastukset sekä vaiheittain valmistuvien urakka-alueiden käyttöönottotarkastukset. Urakoitsijoiden laatujärjestelmien mukaisten itselle luovutusten jälkeen KVR-urakoitsija ilmoittaa rakennuttajalle kirjallisesti, että kohde on vastaanottovalmiudessa ja pyytää rakennuttajalta vastaanoton ennakkotarkastusta. Copyright Ramboll CM Oy 18 / 20

19 19 / 20 Kaikkien töiden osalta suoritetaan erillinen urakkasuorituksen ennakkotarkastus, jossa todetaan valmius vastaanottoon vähintään yhtä (1) viikkoa ennen varsinaista rakennuskohteen vastaanottotarkastusta Tarkastuskustannukset Kumpikin osapuoli vastaa sopimuksenmukaisten tarkastusten kustannuksistaan. Mikäli kuitenkin joudutaan pitämään useampia kuin yksi uusintatarkastus urakoitsijan suorituksen virheiden vuoksi, niin rakennuttaja veloittaa uusintatarkastuksesta aiheutuneet kustannukset uusintatarkastustarpeen aiheuttaneelta urakoitsijalta seuraavasti: ensimmäinen jälkitarkastus veloituksetta toinen jälkitarkastus euroa (alv 0 %) kolmas ja enemmät jälkitarkastukset euroa (alv 0 %) Mikäli uusintatarkastustarve johtuu useamman urakoitsijan tekemättä jääneistä suorituksista, jaetaan em. kustannus näiden kesken tasaosuuksin. Jälkitarkastuksille ja niissä sovittujen toimenpiteiden tekemiselle sovitaan aikaraja kussakin tarkastuksessa erikseen Toimintakokeet Toimintakokeet on suoritettava hyväksytysti ennen ko. vastaanotettavan kohteen käyttöönotto- tai vastaanottotarkastusta. Urakoitsija laatii toimintakokeiden aikataulun ja suunnitelman Luovutusasiakirjat Urakoitsijan on osallistuttava huoltokirjan laadintaan tilaajan edellyttämässä laajuudessa. Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjat kahtena sarjana sekä sähköisesti. Rakennustyön tarkastusasiakirjan on tarvittavin tarkastusmerkinnöin varustettuna oltava vastaanottotarkastuksessa luovutettavissa Käytön opastus Urakoitsijoiden tulee järjestää käytön opastus rakennuksen käyttö- ja huoltohenkilökunnalle. Käytön opastuksen määrä ja laadun tulee vastata urakkakohteen käyttötarkoista ja sitä, mitä on esitetty teknisissä suunnitelma-asiakirjoissa. 14 ERIMIELISYYDET 14.1 Riitaisuuksien ratkaiseminen Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Ellei erimielisyyttä voida näin sopia, riitaisuudet jätetään Pohjois- Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Copyright Ramboll CM Oy 19 / 20

20 20 / URAKOITSIJAN VALINTAPERUSTEET Katso tarjouspyyntö. 16 TARJOUS Katso tarjouspyyntö. Copyright Ramboll CM Oy 20 / 20

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA...

As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Uudenmaan Urakkaohjelma 1 (14) As Oy Mäkärä Hakamaankuja 1 02120 Espoo URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KOKONAISURAKKA... Päiväys: 18.5.2009 Laatija: Sami Koskela Uudenmaan Urakkaohjelma

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger

Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger Kankaanpään kaupunki Jätevedenpuhdistamo Tulvasuojelupenger 10.7.2014 MAARAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) Kankaanpään kaupunki Tekninen keskus 1 1 Tulvasuojelupenger Sisällys 0 Rakennushankkeen yhteystiedot...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 (päivitetty 26.6.2015) PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA MIKKOLANKUJA 4 00640 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2014 URAKKAOHJELMA 1 + 17 SIVUA 17.01.2014 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala

Lisätiedot

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE

METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE FCG Finnish Consulting Group Oy NURMIJÄRVEN KUNTA METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMA TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILU JA LAAJENNUSALUEEN POHJARA- KENNE Urakkaohjelma P14142 21.5.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot