Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Aika , 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg Ari professori, jäsen 1-16 Kilpeläinen Pekka professori, jäsen 1-16 Kolehmainen Mikko professori, jäsen 1-12 Juvaste Simo henkilöstö, jäsen 1-16 Tervo Jani henkilöstö, jäsen 1-16 Keinänen Markku henkilöstö, jäsen 1-16 Ronkanen Päivi henkilöstö, jäsen 1-16 Kulmakorpi Kai opiskelija, jäsen 5-16 Huikuri Teemu opiskelija, jäsen 1-16 Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Dekaani Jukka Jurvelin Sihteeri Johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille lääketieteellisen fysiikan ja 5 tekniikan määräaikaisen osa-aikaisen professuurin (vakanssi 30516) (60 %) tehtäväntäyttöselosteesta ja kutsumenettelyn käynnistämisestä 4 Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille ekologisen 7 ympäristötieteen apulaisprofessorin, vakanssi (vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä 5 Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille soveltavan ekologian 8 apulaisprofessorin, vakanssi (vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä 6 LT Chengjuan Qun hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana 9 Kudosteknologia (Tissue engineering) 7 Opetusnäytteiden ohjeistus 10 8 FM Laura Koskisen väitöskirjan "Structural and Computational 11 Studies on the Coordinative Nature of Halogen Bonding" hyväksyminen 9 FM Joni-Pekka Pietikäisen väitöskirjan "Aerosols and Climate: From 12 Regional to Global Modelling" hyväksyminen 10 FM Tiina Torvelan väitöskirjan "Fine Particle Formation in Biomass 13 Combustion and Flame Synthesis - Morphological Features and Toxicity" hyväksyminen 11 MSc (Tech.) Johannes Windischin väitöskirjan "Process Redesign in 14 Development of Forest Biomass for Energy" hyväksyminen 12 FM Tapani Hirvosen väitöskirjan "A Wide Spectral Range Imaging 15 System - Applications in Wood Industry" hyväksyminen 13 LuK Miila Puruskaisen pro gradu -tutkielman "Expression of Sushi 16 Repeat protein X linked 2 (SRPX2) in the brain after experimental TBI in mice" arvosteleminen 14 MMM Terhi Vilénin väitöskirjan "Effects of Changes in Land-use, 17 Age-structure and Management on Carbon Dynamics of European Forests" hyväksyminen 15 Tiedoksi Kokouksen päättäminen 19

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston kokouksen klo

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen ko koukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Ko kous kutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 27 mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätös val tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läs nä. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että esityslista numero 14 muutettiin esityslistaksi numero 15, esityslista numero 15 esityslistaksi numero 16 ja esityslista numero 16 esityslistaksi numero 14.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan määräaikaisen osa-aikaisen professuurin (vakanssi 30516) (60 %) tehtäväntäyttöselosteesta ja kutsumenettelyn käynnistämisestä Rehtori on hyväksy nyt stra te gi sen hen ki lös tö suun ni tel man tarkisteessa , että sovelletun fysiikan laitokselle sijoitettu lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan määräaikainen osa-aikainen professorin vakanssi (60 %) on täytettävissä rahatilanteen mukaan. Laitoksen johtaja, professori Kari Lehtinen ja dekaani Jukka Jurvelin eh dot tavat kut su me net telyn käyt tä mistä po. pro fes sorin tehtä vää täytet täes sä si ten, että tehtä vään kut sutaan FT, dosentti Juha Töyräs alkaen saakka. Töyräksen tämän hetkinen professuurin hoito päättyy Tehtäväseloste lisätään liitteeksi myöhemmin. Perusteluksi kutsumismenettelylle voidaan todeta, että FT, dosentti Juha Töyräs on an sioi tu nut lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professorin teh tä vään. Töyräksen tä män het ki nen tut ki mus toi minta keskittyy tehtävän kannal ta kes kei siin ai he piirei hin. Liittee nä Töyräksen cv ja julkaisuluettelo. Yliopistolain 33 :n mukaan professorin tehtävä tulee asettaa julkisesti haettavak si otettaessa henkilö toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin, kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määräajaksi. Tehtä vään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaati mukset. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 30 :n mukaan professorin palvelus suhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellises ti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tär keää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 kohdan 9 mukaan tiedekunta neuvoston tehtävänä on tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämääri tyksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys teh täväalaan. Tehtäväse los tees sa ku va taan teh tä vä ala ja teh tävämääritys sekä tode taan, että pro fes so ril ta ei edel lyte tä käy tän nöl lis tä pe reh tyneisyyttä tehtäväalaan. Yliopistolain 33 :n mukaan hakijoiden ja tehtävään kutsuttavien kelpoisuudesta ja ansioista on ennen valintaa pyydettävä lausunto vähintään kahdelta asiantunti jalta, kun henkilö valitaan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen. Asiantuntijan esteellisyyteen sovelletaan hallintolain :ää. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 kohdan 11 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on valita asiantuntijat antamaan lau sunto professorin tehtä vään hakeneista tai kutsuttavasta sekä tehdä rehtorille eh dotus kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään va litta vasta. Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille hyväksyttäväksi lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professuurin (vakanssi 30516) (60 %) teh tä vä se los teen, jossa vahvistetaan tehtäväala ja -määritys se kä esitetään kutsumenet telyn käynnistämistä FT, dosentti Juha Töyräksen kutsumi seksi po. pro fessorin tehtävään alkaen saakka. Liitteet 1 tehtäväseloste 30516

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) 2 Töyräs Curriculum Vitae 3 Töyräs Publications

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille ekologisen ympäristötieteen apulaisprofessorin, vakanssi (vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä Rehtori on hyväksynyt luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan strategisessa henkilöstösuunnitelmassa kaudelle , että ympäristötieteen laitokselle sijoitettu ekologisen ympäristötieteen yliopistotutkijan vakanssi (30633) on täytettävissä alkaen apulaisprofessorina, mikäli kelpoisuus on saavutettu. Tehtävää on hoitanut FT, dosentti Marja Maljanen. Yliopiston hallituksen päätöksessä vakinaistamispolun periaatteista todetaan, että yliopisto ottaa tutkijan vakinaistamispolkuun tietylle tasolle (tutkijatohtori, yliopistotutkija tai apulaisprofessori). Mikäli eteneminen ja ansioituminen arvioidaan riittäväksi, ylennetään henkilö kauden lopussa vakinaistamispolun seuraavalle tasolle. Professuuriin ylennettäessä käytetään lainmukaista kutsumenettelyä. Ylentämiseen vakinaistamispolun seuraavalle tasolle sisältyy henkilön ansioiden tarkastelu ja asiantuntijamenettely. Tiedekunnat voivat käyttää asiantuntijapaneelia. Ylentämisen perusteena tarkastellaan tieteellisiä näyttöjä ja ansioita, opetusansioita, vaativuustasokriteerien selkeää täyttymistä ko. henkilön osalta sekä tarvittaessa vertailutietoa muiden vastaavan tason tutkijoiden ansioista. Tiedekunnan dekaani on käynnistänyt arviointimenettelyn. Arviointipaneeli, puheenjohtajanaan tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin, jäseninään ympäristötieteen laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen ja tiedekunnan varadekaani Elina Oksanen esittävät arviointinsa perusteella yliopistotutkija Marja Maljasen ylentämistä vakinaistamispolun seuraavalle tasolle apulaisprofessoriksi viiden vuoden määräajaksi alkaen. Liitteenä yhteenveto Maljasen ansioista, opetusportfolio, julkaisuluettelo sekä arviointimuistio (lisätään myöhemmin). Yliopiston hallintojohtosäännön mukaan apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. Dekaani on vapauttanut yliopistotutkija Marja Maljasen opetusnäytteen antamisesta apulaisprofessorin tehtävää varten sillä perusteella, että hänellä on riittävästi yliopistollista opetuskokemusta ja hän on antanut opetusnäytteen v Kuopion yliopistossa dosentuuria varten arvosanalla hyvä. Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille, että ekologisen ympäristötieteen apulaisprofessorin (vakinaistamispolku), vakanssi tehtävään otetaan viiden vuoden määräajaksi yliopistotutkija Marja Maljanen. Liitteet 4 yhteenveto_maljanen 5 Opetusansioiden portfolio_mm_2014_tt 6 Maljanen_publ_ Arviointipaneelin_muistio_Maljanen

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille soveltavan ekologian apulaisprofessorin, vakanssi (vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä Rehtori on hyväksynyt luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan strategisessa henkilöstösuunnitelmassa kaudelle , että ympäristötieteen laitokselle sijoitettu soveltavan ekologian yliopistotutkijan vakanssi (30676) on täytettävissä alkaen apulaisprofessorina, mikäli kelpoisuus on saavutettu. Tehtävää on hoitanut FT, dosentti Jouni Sorvari. Yliopiston hallituksen päätöksessä vakinaistamispolun periaatteista todetaan, että yliopisto ottaa tutkijan vakinaistamispolkuun tietylle tasolle (tutkijatohtori, yliopistotutkija tai apulaisprofessori). Mikäli eteneminen ja ansioituminen arvioidaan riittäväksi, ylennetään henkilö kauden lopussa vakinaistamispolun seuraavalle tasolle. Professuuriin ylennettäessä käytetään lainmukaista kutsumenettelyä. Ylentämiseen vakinaistamispolun seuraavalle tasolle sisältyy henkilön ansioiden tarkastelu ja asiantuntijamenettely. Tiedekunnat voivat käyttää asiantuntijapaneelia. Ylentämisen perusteena tarkastellaan tieteellisiä näyttöjä ja ansioita, opetusansioita, vaativuustasokriteerien selkeää täyttymistä ko. henkilön osalta sekä tarvittaessa vertailutietoa muiden vastaavan tason tutkijoiden ansioista. Tiedekunnan dekaani on käynnistänyt arviointimenettelyn. Arviointipaneeli, puheenjohtajanaan tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin, jäseninään ympäristötieteen laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen ja tiedekunnan varadekaani Elina Oksanen esittävät arviointinsa perusteella yliopistotutkija Jouni Sorvarin ylentämistä vakinaistamispolun seuraavalle tasolle apulaisprofessoriksi viiden vuoden määräajaksi alkaen. Liitteenä yhteenveto Sorvarin ansioista, opetusportfolio, julkaisuluettelo sekä arviointimuistio (lisätään myöhemmin). Yliopiston hallintojohtosäännön mukaan apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinnon suorittanut ja hyvä opetustaito ekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset. Dekaani on vapauttanut Jouni Sorvarin opetusnäytteen antamisesta apulaisprofessorin tehtävää varten sillä perusteella, että hänellä on riittävästi yliopistollista opetuskokemusta ja hän on antanut opetusnäytteen Turun yliopistossa dosentuuria varten arvosanalla hyvä v Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille, että soveltavan ekologian apulaisprofessorin, vakanssi (vakinaistamispolku) tehtävään otetaan viiden vuoden määräajaksi yliopistotutkija Jouni Sorvari. Liitteet 8 Yhteenveto_js_uusi2 9 Portfolio_JSorvari 10 sorvari_publication 11 Arviointipaneelin_muistio_Sorvari

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) LT Chengjuan Qun hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Kudosteknologia (Tissue engineering) LT Chengjuan Qu on hakenut dosentin arvoa alana Kudosteknologia (Tissue engineering) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. LT Qu työskentelee tällä hetkellä projektitutkijana Kuopion yliopistollisen sairaalan Tuki- ja liikuntaelinsairauksien palveluyksikössä. LT Qun hakemus on esityslistan liitteenä. LT Qun kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Sovelletun fysiikan laitoksen johtaja, professori Kari Lehtinen esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa LT Chengjuan Qun tutkimusansioista kutsutaan solubiologian dosentti Susanna Miettinen (Aikuisen kantasolujen ryhmä, Solu- ja kudosteknologia, BioMediTech, FM5, Tampereen yliopisto) ja soluja molekyylibiologian dosentti Anna-Marja Säämänen (Lääketieteellinen biokemia ja genetiikka, biolääketieteen laitos, Turun yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt LT Chengjuan Qun hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/ )). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. LT Chengjuan Qulla ei ole pedagogista koulutusta. Hänellä on jonkin verran käytännön yliopistollista opetuskokemusta Itä-Suomen yliopistossa v ja v sekä Xi an Jiaotong Universityssa Kiinassa v Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi hänen tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa LT Chengjuan Qun tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Kudosteknologia (Tissue engineering). Liitteet 12 hakemus_liitteineen_qu_chengjuan_ laitoksen_johtajan_lausunto_lehtinen_kari_ selvitys_yhteistyosta_qu_chengjuan_160315

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Opetusnäytteiden ohjeistus Tiedekuntaneuvosto arvostelee vuosittain lukuisia opetusnäytteitä. Opetusnäytteiden antajien ohjeistusta on nähty tarpeelliseksi tarkentaa, jotta opetusnäytteen tavoitteet tulisi entistä yhteneväisemmin täytettyä. Tiedekuntaneuvosto päättää opetusnäytteen ohjeistuksesta liitteen ja kokouksessa siihen esitettyjen muutosten mukaisesti. Dekaani valtuutetaan hyväksymään mahdolliset teknisluonteiset muutokset opetusnäytteiden ohjeistukseen. Liitteet 15 opetusnayteohje_trial_lecture_instructions_240315

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) FM Laura Koskisen väitöskirjan "Structural and Computational Studies on the Coordinative Nature of Halogen Bonding" hyväksyminen Vastaväittäjä, dosentti Máté Erdélyi, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Laura Koskisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Liitteet 16 vastavaittajan_lausunto_erdelyi_mate_200215

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) FM Joni-Pekka Pietikäisen väitöskirjan "Aerosols and Climate: From Regional to Global Modelling" hyväksyminen Vastaväittäjä, PhD, Head of the Air and Climate Unit (Institute for Environment and Sustainability, European Commission Joint Research Centre) Elisabetta Vignati, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Joni-Pekka Pietikäisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi väitöskirjan ja arvosteli sen arvosanalla hyväksytty. Liitteet 17 vastavaittajan_lausunto_vignati_elisabetta_saap_ esitarkastajan_kommentti_arvosanaesitykseen_graf_hans_ esitarkastajan_kommentti_arvosanaesitykseen_rummukain en_markku_280215

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) FM Tiina Torvelan väitöskirjan "Fine Particle Formation in Biomass Combustion and Flame Synthesis - Morphological Features and Toxicity" hyväksyminen Vastaväittäjä, Associate Professor Joakim Pagels, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Tiina Torvelan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Liitteet 20 vastavaittajan_lausunto_pagels_joakim_270215

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) MSc (Tech.) Johannes Windischin väitöskirjan "Process Redesign in Development of Forest Biomass for Energy" hyväksyminen Vastaväittäjä, Dr., Adjunct Research Professor Raffaele Spinelli, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc (Tech.) Johannes Windischin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla kiittäen hyväksytty. Liitteet 21 vastavaittajan_lausunto_spinelli_raffaele_ esitarkastajan_kommentti_arvosanaesitykseen_fjeld_dag_ esitarkastajan_kommentti_arvosanaesitykseen_dahlin_bo_

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) FM Tapani Hirvosen väitöskirjan "A Wide Spectral Range Imaging System - Applications in Wood Industry" hyväksyminen Vastaväittäjät, dosentti Juha Toivonen ja professori Erkki Verkasalo puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjien lausunto on esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Tapani Hirvosen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Liitteet 24 vastavaittajien_lausunto_toivonen_ja_verkasalo_130315

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) LuK Miila Puruskaisen pro gradu -tutkielman "Expression of Sushi Repeat protein X linked 2 (SRPX2) in the brain after experimental TBI in mice" arvosteleminen LuK Miila Puruskaisen pro gradu -tutkielman tarkastajiksi on biologian laitoksen johtajan, professori Raine Kortetin päätöksellä määrätty akatemiaprofessori Asla Pitkänen ja FT, yliopistonlehtori Jukka Häyrinen. Arvioituaan tutkielman tarkastajat ovat päätyneet esittämään työstä arvosanaa tyydyttävä. Arvostelu- ja arvosanaesityslomake on esityslistan liitteenä. Tutkintosäännön 35 :n mukaan opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvostelusta ennen opinnäytetyön hyväksymisestä päättämisestä. LuK Miila Puruskainen on esittänyt esityslistan liitteenä olevan kritiikkinsä esitetystä arvostelusta. Tiedekuntaneuvosto on keskustellut asiasta kokouksessaan Tiedekuntaneuvosto päätti pyytää tarkastuslausunnon kolmannelta asiantuntijalta ja käsitellä LuK Miila Puruskaisen pro gradu -tutkielman arviointia sen jälkeen uudelleen. Dekaani on päätöksellään nimennyt kolmanneksi tarkastajaksi FT, dosentti, yliopistotutkija Jaakko Pohjoismäen, joka on antanut esityslistan liitteenä olevan esityksensä pro gradu -tutkielman arvosanaksi. Tiedekuntaneuvosto päättää LuK Miila Puruskaisen pro gradu -tutkielman hyväksymisestä ja arvostelee sen. Tiedekuntaneuvosto hyväksyi pro gradu -tutkielman ja arvosteli sen arvosanalla hyvä. Liitteet 25 gradun_arvostelu-_ja_arvosanaesitys_pitkanen_ja_hayrine n_ valitus_gradun_arvostelusta_puruskainen_miila_ kolmannen_tarkastajan_arvosteluja_arvosanaesitys_pohjoismaki_jaakko_

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) MMM Terhi Vilénin väitöskirjan "Effects of Changes in Land-use, Age-structure and Management on Carbon Dynamics of European Forests" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Federico Magnani puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Tiedekuntaneuvosto päättää MMM Terhi Vilénin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Liitteet 28 vastavaittajan_lausunto_magnani_federico_200315

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Tiedoksi Tiedekunnan maisteri- ja tohtoritutkintotilasto (liite). Tiedekunnan väitöstilannetaulukko (liite). Rehtorin päätös "Kansainvälisten asiain neuvoston asettaminen" (liite). Merkitään tiedoksi. Liitteet 29 tutkintotilasto_ vaitostilanne_ esitarkastajien_lausunnot_hirvonen 32 kansainvalisten_asiain_neuvosto_2015

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/ (19) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja päätti tiedekuntaneuvoston kokouksen klo

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu

Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopisto, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 14.04.2015 klo 16:15-19:00 Paikka, kokoustila Karpalo, Kaislakatu 3, 80130 Joensuu Osallistujat Läsnä Jeskanen Reijo puheenjohtaja Oksman Raimo varapuheenjohtaja Alava Annu jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali

RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto. Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50. Kunnanvirasto, valtuustosali RAUTALAMMIN KUNTA 1/2009 Kunnanvaltuusto Tiistai 27.1.2009 klo 19.00 19.50 Kunnanvirasto, valtuustosali 1 Kokouksen avaus 2 Valtuutettujen esteet ja varaten kutsuminen 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA

Giga ja Tutti. Keskeiset. Hallinnoivat Humaanit. Punavihreä allianssi. Warranttilaiset. Kampusporvarit EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA EDUSTAJISTON KOKOUS 7 / 2014 2015 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 28.1.2015 kello 16:16 18:37 Paikka: Auditorio Wolff, Tervahovi, Vaasan yliopisto Pykälät: 1-19 Läsnä jäsenet: Giga ja Tutti Ryymin Laura Yli-Sorvari

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot