Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY: Ilmastopolitiikan rahoitusta ja hallintaa koskeva kannanotto. Hyväksytty EAY:n hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY: Ilmastopolitiikan rahoitusta ja hallintaa koskeva kannanotto. Hyväksytty EAY:n hallituksessa 1 2.6."

Transkriptio

1 Euroopan ammatillinen yhteisjärjestö EAY: Ilmastopolitiikan rahoitusta ja hallintaa koskeva kannanotto Hyväksytty EAY:n hallituksessa Taustaa EAY hyväksyi lokakuussa 2009 päätöslauselman, joka koski ilmastonmuutosta, elinkeinopolitiikan uusia suuntia ja keinoja talouskriisistä selviämiseksi. Päätöslauselma sisältää voimakkaita ja kunnianhimoisia suosituksia. EAY kehottaa Euroopan unionia ottamaan työntekijät ja heidän edustajansa huomioon ratkaisevan tärkeinä tekijöinä, joiden kanssa Euroopan unionin on käytävä vuoropuhelua ja neuvoteltava siirtymisestä vähähiiliseen, pysyviä työpaikkoja ja sosiaalista kehitystä tarjoavaan talouteen. Kööpenhaminassa käytyjen neuvottelujen jälkeen 4. helmikuuta 2010 kokoontunut EAY:n työvaliokunta kehotti jälleen Euroopan unionia sitoutumaan yhteiseen vihreän kasvun politiikkaan, joka edistää laadukkaiden työpaikkojen säilyttämistä ja luomista sekä sosiaalista kehitystä talouden kaikilla aloilla. Oheinen kannanotto pyrkii edistämään EAY:n suosituksia, jotka esitettiin EAY:n lokakuussa 2009 hyväksytyssä päätöslauselmassa kuten myös aiemmissa päätöslauselmissa. Suositukset koskevat erityisesti ilmastopolitiikan rahoitus ja hallintakeinoja EAY:n tärkeimpinä pitämien tavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Ilmastopolitiikka jatkossa Vaikka Kiina ja Yhdysvallat eivät olleet valmiita hyväksymään Kööpenhaminassa sitovia hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, nimenomaan Kiina ja Yhdysvallat panostavat valtavasti hiilidioksidipäästöiltään vähäisiin teknologioihin. Euroopassa panostukset ovat riittämättömiä. Siksi Eurooppa on vaarassa nopeasti menettää nykyisen asemansa maailman johtavana toimijana kyseisellä, ratkaisevan tärkeällä talouden alalla. Euroopan on painostettava maailman muita hiilidioksidipäästöjen tuottajia yhä enemmän, jotta ne hyväksyisivät kunnianhimoiset, sitovat tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Euroopan on myös laadittava kiireellisesti strategia, jonka avulla varmistetaan puhtaisiin teknologioihin liittyvien innovaatioiden syntyminen Euroopassa samalla kuitenkin säilyttäen eurooppalainen yhteiskuntamalli ja vahvistaen sitä.

2 Euroopan on panostettava kiireesti teknologioihin, joilla energiahuollon varmuus voidaan taata sekä energiatehokkuutta lisäämällä että energiahuoltoa monipuolistamalla. Kilpailua teknologian innovaatioista ei voida käydä sosiaalisten hyötyjen edun kustannuksella. Hallitusten väliintuloa tarvitaan, jotta mainitut tavoitteet voidaan saavuttaa ja ottaa käyttöön yhä tehokkaampia julkisia ja yksityisiä keinoja. Jotta viranomaiset voisivat ottaa käyttöön erilaisia keinoja, edellytyksenä on, että heillä on käytettävissään tarvittavat rahavarat niin Eurooppatasolla kuin myös alueellisesti ja sektoreittain. Näitä keinoja ovat muun muassa tutkimuksen ja kehityksen tukeminen, teknologioiden esittelyn ja teknologioihin sijoittamisen tukeminen, energiaintensiivisten teollisuudenalojen oikein ennakoitu ja mitoitettu tukeminen välttämättömien investointien helpottamiseksi, standardien asettaminen, sääntely, julkiset investoinnit, teknologioiden levittäminen eteläiselle pallonpuoliskolle, ympäristöystävällisten työpaikkojen ja koulutuksen, valmennuksen ja elinikäisen oppimisen tuottamien taitojen hyvä hallinta. 3. Rahoitusvälineet ovat ratkaisevan tärkeitä Olemassa olevia eurooppalaisia talouden instrumentteja voidaan käyttää näiden keinojen rahoittamiseen, mutta ne ovat riittämättömiä: Euroopan unionin budjetti, Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ja Euroopan koheesio ohjelman rakennerahastot. Nykyisiä rahoituskeinoja on vahvistettava ja otettava käyttöön yhä enemmän hyödyttämään Euroopan unionin kehittämisstrategiaa. Euroopan investointipankki on merkittävä talouden toimija, joka ei ole sidottu Euroopan unionin budjettiin. Se hyväksyi vuonna 2009 lausunnon ympäristöä koskevista ja yhteiskunnallisista periaatteista ja normeista sekä ILO:n perustyönormit, jotka sisältyvät nyt sen hankkeiden valintaa ja toteutusta koskevaan strategiaan. Euroopan investointipankkia tulisikin hyödyntää enemmän Euroopan ilmastopolitiikan rahoittamisessa mahdollisesti perustamalla itsenäisiä rahastoja tukemaan niin suurten kuin pientenkin yritysten tutkimus ja kehitystyötä. Pankki voisi edistää kestävän kehityksen strategiansa käyttöönottoa käymällä vuoropuhelua ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja ottamalla sosiaalipartnereiden edustajia mukaan hallintoneuvostoonsa. Euroopan jälleenrakennus ja kehityspankki tarjoaa myös kiinnostavia mahdollisuuksia. Vastatakseen ilmastohaasteeseen Euroopan unionin on otettava käyttöön ja vahvistettava nykyisiä resursseja. Unionin on uudistettava ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön käytettävien varojen ohjausjärjestelmää sisällyttämällä yhteiskunnalliset ja ympäristöä koskevat periaatteet vaatimuksiin, jotka liittyvät tuen myöntämiseen hankkeille. EU:n on myös käytettävä uusia ja innovatiivisia rahoituslähteitä, kuten rahoituspalvelukaupan verotusta. 2

3 4. Hiilen hinnoittelu on ratkaisevan tärkeää, kun pyritään saavuttamaan vihreän kasvun tavoite Päästöjä koskevista hintasignaaleista yksi on hiilidioksidivero, jonka tulisi täyttää monta ehtoa. Hiilidioksidiveron käyttöönottoa on ensinnäkin tutkittava enemmän. Hiilidioksidivero olisi parasta ottaa käyttöön maailmanlaajuisesti tai vaihtoehtoisesti Euroopan tasolla (jotkut maat saattavat kuitenkin ottaa kyseisen veron käyttöön jo aiemmin). Veron tulisi olla osa johdonmukaisia toimenpiteitä ja osa maailmanlaajuista lähestymistapaa, jonka avulla pyritään vähentämään päästöjä ja noudattamaan samalla verotuksellista ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Se edellyttää, että mainittuun tavoitteeseen kielteisesti vaikuttavat toimenpiteet, kuten ympäristön kannalta haitalliset tuet, tulisi lakkauttaa. Kotitalouksien verotaakkaa ei myöskään tulisi lisätä. Lisäksi vero tulisi ottaa käyttöön yhteiskunnalliseen uudelleenjakoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Veron avulla on saavutettava useita täydentäviä tavoitteita, kuten ilmasto ja energiapaketin tavoitteiden edistäminen lisäämällä energiatehokkuutta, vähentämällä hiilidioksidipäästöjä, lisäämällä uusiutuvan energian osuutta ja vähentämällä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Tavoitteena on myös tutkimuksen ja innovaatioiden elvyttäminen, Euroopan talouden kilpailukyvyn turvaaminen sekä oikeudenmukaisen siirtymän edistäminen vahvistamalla yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Hiilidioksidipäästöveron mahdollista käyttöönottoa voidaan tarkastella siltä kannalta, miten tehokkaasti vero muuttaisi käyttäytymistä ja siirtäisi investointeja paljon hiiltä sisältävistä tavaroista ja palveluista vähän hiiltä sisältäviin tavaroihin ja palveluihin sekä miten tehokkaasti vero korvaisi hiilidioksidipäästöistä aiheutuneet kustannukset. Edellä mainituista syistä veron suuruuden tulisi määräytyä ainakin osittain hiilidioksidin tuottamisen aiheuttaman saastumisen ulkoisten kustannusten perusteella. Vero tulisi myös asettaa oikealle tasolle sekä ottaa käyttöön vaiheittain ja ennakoivasti, jolloin se saisi pitkällä aikavälillä aikaan muutoksia käyttäytymisessä ja voisi vaikuttaa investointipäätöksiin pysyvästi. Minkä tahansa hiilidioksidiveron käyttöönoton on oltava pikemminkin osa ympäristöasioita koskevaa lähestymistapaa, jossa pyritään antamaan hintasignaali, kuin johdonmukainen osa talousarviota. Veron määräytymisperusteita tulisi laajentaa niin, että ne kattaisivat sekä hiilidioksidin että energian. 3

4 Energia ja hiilidioksidiveroa voitaisiin soveltaa kaikkiin toimialoihin (kotitaloudet, liikenne ja yritykset), päästökauppajärjestelmän yrityksiä lukuun ottamatta, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät: Päästökauppajärjestelmää tulisi muuttaa, koska järjestelmä nykyisessä muodossaan ei välttämättä edistä todellista hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, koska merkittävä osa päästöoikeuksista jaetaan ilmaiseksi ja koska päästöoikeuksia jää käyttämättä talouskriisin vuoksi. Siitä syystä hiilidioksidin hinta saattaa pudota päästökauppajärjestelmässä pysyvästi liian alhaiseksi, jolloin päästökauppayritysten tarjouksia saadaan liian vähän, jotta tarjoukset kannustaisivat hiilidioksidin vähentämiseen. Itse järjestelmä on joutunut keinottelun ja petosten kohteeksi. Lisäksi on syntynyt epävarmuutta mm. tulevan hinnan suhteen. Teollisuuden pitäisi tietää, mitä odottaa (tarvitaan ennakointia vuoden päähän) ennen investointipäätösten tekemistä. Siksi tulisi perustaa eurooppalainen sääntelyviranomainen, jonka tehtävänä olisi muun muassa määrätä vähimmäishinta, varmistaa vakaa hintataso (tärkeä välttämättömien investointien kannalta), estää rahoituskeinottelu, varmistaa avoimuus sekä yhteiskunnallinen ja ympäristöasioita koskeva jäljitettävyys, jne. Kestäviä vaihtoehtoja tulee olla olemassa. Niitä ovat tehokkaat, säännölliset ja erinomaiset joukkoliikennejärjestelmät sekä energiatehokas asuminen. Niiden on myös oltava saatavilla kohtuulliseen hintaan. Kohdennettuja korvaustoimenpiteitä tulisi ottaa käyttöön alakohtaisesti. Niitä voivat olla esimerkiksi heikompiosaisille kotitalouksille kohdennettu tuki asuntojen remontointiin ja muille kuin päästökauppa alalle kohdennettu tuki, jonka avulla tuetaan kyseisiä aloja kansainvälisessä kilpailutilanteessa, jota veron käyttöönotto hankaloittaa. Yhteiskunnalliset ja ympäristöä koskevat perusteet tulee sisällyttää julkisten viranomaisten kaikkiin päätöksentekoprosesseihin (muun muassa vertailuanalyysin määrittäminen päästökaupassa, julkiset investoinnit ja julkisen sektorin tuki yksityisille investoinneille). Verotulojen käytössä on noudatettava avoimuutta. Lisäksi verotulot on käytettävä kokonaan sisäisiin investointeihin, joilla pyritään vähentämään päästöjä, tukemaan kehitysmaita ilmastoasioissa ja rahoittamaan pienituloisten kotitalouksien tarvitsemia korvauksia. Hiilidioksidiverosta saatavista tuloista käytävä keskustelu on sovitettava yhteen hiilidioksidipäästökiintiöiden myyntituloista käytävän keskustelun kanssa. On tärkeää, että ko. verosta tulee kotitalouksille ja yrityksille selkeä ja helposti ymmärrettävä. On myös välttämätöntä, että kotitaloudet ja yritykset saadaan hyväksymään vero. 5. Ympäristöystävällisten työpaikkojen ja taitojen hyvä hallinta tärkeää vihreässä kasvussa Hyvä hallinta voidaan saavuttaa ainoastaan oikeudenmukaisessa siirtymäjärjestelmässä, joka edellyttää vuoropuhelua kaikilla tasoilla: Eurooppatasolla, toimialakohtaisesti, kansallisesti ja alueellisesti. 4

5 Asia koskee kaikkia toimialoja: teollisuutta, rakennusalaa, liikennettä ja palveluita. Oikeudenmukaiset, kutakin avaintoimialaa koskevat siirtymäperiaatteet kuuluvat yhteisesti tärkeimpinä pidettyihin asioihin. Niitä ovat seuraavat: sosiaalipartnereiden edustus, kapasiteettiin ja kysyntään liittyvät asiat, hiilipäästöiltään vähäisiin teknologioihin sijoittamisen rahoittaminen sekä tarkoituksenmukaiset taidot ja koulutusstrategiat. Kaiken tulisi edesauttaa päästöjen vähentämistä. Tarvitaan aloitteita ja komiteoita, joissa sosiaalipartnerit ovat mukana vähähiiliseen talouteen siirtymisen hallitsemiseksi. Tarvitaan esimerkiksi Euroopan autoalan neuvosto, joka huolehtii siirtymän hallinnasta (Euroopan valuuttarahaston vaatimus). Neuvosto käsittelisi autoteollisuuden nykyiseen ylikapasiteettiin liittyviä asioita; omaksuisi kokonaisvaltaisen liikkuvuutta koskevan lähestymistavan pelkän "vihreä auto" tavoiteohjelman sijasta; tukisi johdonmukaisesti uusia teknologioita ja korostamaan koulutusta (alalta puuttuu nykyisin henkilöitä, jotka olisivat erikoistuneet kouluttamaan työntekijöitä sähköajoneuvojen tuotantoon) sekä ottaisi huomioon Euroopan elinkeinopolitiikan ja kansallisen elinkeinopolitiikan lähestymistavasta mahdollisesti aiheutuvat kielteiset heijastusvaikutukset. Eurooppa 2020 strategian Uuden osaamisen ja työllisyyden ohjelma lippulaivaaloitteessa ei kiinnitetä riittävästi huomiota tarpeeseen luoda laadukkaita työpaikkoja. Aloitteessa ei myöskään huomioida riittävästi uusien taitojen ja osaamisen hankkimista asianmukaisen sekä huolellisesti ja ajallaan suunnitellun koulutuksen, valmennuksen ja elinikäistä oppimista koskevien ohjelmien avulla. Edellä mainitut asiat voidaan saavuttaa vain käymällä sosiaalista vuoropuhelua ja muodostamalla kaikki tasot kattavia komiteoita, jotka pystyvät paremmin ennakoimaan ja hallitsemaan vähähiiliseen talouteen siirtymistä. Edellä mainitut yhteiskunnalliset näkökohdat ja tarpeet tulisi sisällyttää kokonaisuudessaan komission tulevaan ilmastopolitiikkaa koskevaan tiedonantoon. 5

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia

Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia MEMO/11/150 Bryssel/Strasbourg 8. maaliskuuta 2011 Ilmastonmuutos: Etenemissuunnitelma siirtymiselle vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 kysymyksiä ja vastauksia Miksi komissio on laatinut etenemissuunnitelman

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.4.2010 KOM(2010)186 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE Eurooppalainen puhtaiden ja energiatehokkaiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2009 (OR. en) 2008/0016 (COD) PE-CONS 3736/08 ENER 479 ENV 1041 TRANS 495 AGRI 474 CODEC 1905 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

ENERGIAUNIONIPAKETTI

ENERGIAUNIONIPAKETTI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.2.2015 COM(2015) 80 final ENERGIAUNIONIPAKETTI KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE, ALUEIDEN KOMITEALLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen

KOMISSION TIEDONANTO. Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.11.2013 C(2013) 7243 final KOMISSION TIEDONANTO Sähkön sisämarkkinoiden toteuttaminen ja julkisten toimien täysimittainen hyödyntäminen {SWD(2013) 438 final} {SWD(2013) 439

Lisätiedot

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia

Investointiohjelma. Kysymyksiä ja vastauksia Investointiohjelma Kysymyksiä ja vastauksia Sisällys 1. Minkä vuoksi tämä investointeja koskeva toimintatapa on uusi ja erilainen?... 3 2. Miksi uusi Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR)?...

Lisätiedot

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS

93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011. Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS 93. täysistunto 14. 15. joulukuuta 2011 ENVE-V-014 Alueiden komitean LAUSUNTO ENERGIATEHOKKUUS ALUEIDEN KOMITEA muistuttaa, että on hyvin tärkeää kunnioittaa eri hallintotasojen toimivaltuuksia ja noudattaa

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.1.2008 KOM(2008) 19 lopullinen 2008/0016 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA. Oheisasiakirja FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.3.2011 SEK(2011) 289 lopullinen KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA TIIVISTELMÄ VAIKUTUSTEN ARVIOINNISTA Oheisasiakirja KOMISSION EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE,

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 4. HELMIKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet: ks. pöytäkirja

Lisätiedot

TÄYSISTUNNOSSA 20. JA 21. HUHTIKUUTA 2006 ANNETUT LAUSUNNOT

TÄYSISTUNNOSSA 20. JA 21. HUHTIKUUTA 2006 ANNETUT LAUSUNNOT Euroopan talous- ja sosiaalikomitea Bryssel 28. huhtikuuta 2006 TÄYSISTUNNOSSA 20. JA 21. HUHTIKUUTA 2006 ANNETUT LAUSUNNOT ETSK:n lausunnot ovat saatavina kokonaisuudessaan yhteisön virallisilla kielillä

Lisätiedot

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa

ole alhaisen hintansa vuoksi toiminut toivotulla tavalla. On tärkeää, että EU:n päästökauppa RKP EU:n tulisi olla aktiivinen toimija ja EU:n tulisi sitovien EU:n heikentynyt taloustilanne ja RKP:n mielestä Suomen tulee toimia aktiivisesti EU:ssa ja edelläkävijä ilmaston muutoksen hiilidioksidipäästötavoitteiden

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009

KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 1 KESKIVIIKKO 11. MAALISKUUTA 2009 Puhetta johti puhemies Hans-Gert PÖTTERING 1. Istunnon avaaminen (Istunto avattiin klo 9.00.) 2. Puhemiehen julkilausumat Puhemies. (DE) Hyvät parlamentin jäsenet, haluan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO VIHREÄ KIRJA. yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 18.7.2001 KOM(2001) 366 lopullinen VIHREÄ KIRJA yritysten sosiaalisen vastuun eurooppalaisten puitteiden edistämisestä. (komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO VIHREÄ

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO. EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.2.2006 KOM(2006) 34 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO EU:n biopolttoainestrategia {SEK(2006) 142} FI FI SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. BIOPOLTTOAINEIDEN TARJOAMIEN

Lisätiedot

Manifesti: teollisuus takaisin töihin

Manifesti: teollisuus takaisin töihin Manifesti: teollisuus takaisin töihin Tiekartta Euroopan uuteen teollistamiseen ja teollisuuslaitosten ja teollisuuden työpaikkojen tulevaisuuden varmistamiseen Pääkirjoitus industriall Euroopan puolesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 3. syyskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2068(COS) MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto vaihtoehtoisista tieliikenteen

Lisätiedot

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010

Toimintakertomus. Osa I. Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Euroopan investointipankkiryhmä Osa I Toimintakertomus Vuosikertomus 2010 Euroopan investointipankkiryhmä

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23.

LEHDISTÖ EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287. 13989/06 (Presse 287) (OR. en) Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO C/06/287 13989/06 (Presse 287) (OR. en) LEHDISTÖTIEDOTE Neuvoston 2757. istunto Ympäristö Luxemburg, 23. lokakuuta 2006 Puheenjohtaja Jan-Erik Enestam Suomen ympäristöministeri

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487

20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 20.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 347/487 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1305/2013, annettu 17. päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät

KOMISSION TIEDONANTO. Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.4.2014 COM(2014) 215 final KOMISSION TIEDONANTO Tehokkaat, helposti saavutettavat ja sopeutumiskykyiset terveydenhuoltojärjestelmät FI FI 1. Johdanto Terveydenhuoltojärjestelmien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja KOM(2010) 672 lopullinen.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena komission asiakirja KOM(2010) 672 lopullinen. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. marraskuuta 2010 (23.11) (OR. en) 16348/10 AGRI 477 AGRISTR 14 AGRIORG 51 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Istuntoasiakirja 2009 LOPULLINEN A6-0145/2005 12.5.2005 * MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta

Lisätiedot