UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Otsikko Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/2009 1. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen AIKA kello 13:00-16:11 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 442 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjan tarkastus Hietaman osayleiskaava Mämmen osayleiskaava Lausunto Sumiaisten rantayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdystä 14 valituksesta 447 Lausunto Ritva Wacklinin poikkeamishakemuksesta Omakotitonttien hinnoittelu Äänekosken Hietamalla Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Keskuskeittön toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ja jatkotoimenpiteistä 23 päättäminen 451 Suojarinteen kuntayhtymän loppuselvitys Keski-Suomen pelastuslaitoksen eläkemaksut / lausunto hallintoriita-asiassa Kuntien ict- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten 28 perustaminen 454 Museosuunnitelman hyväksyminen Verrokkikunnat Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi Nuorten kesätyö Jorma Heiskasen historiatoimikunnalle lähettämä oikaisuvaatimus ja 40 Äänekosken kaupunginhallitukselle toimittama kirjelmä 459 Jäsenten valinta Keski-Suomen vammaispalvelusäätiön valtuuskuntaan 44 vuosille Apulaiskaupunginjohtaja Heli Oreniuksen virkavapaa Ilmoitusasiat Lautakuntien pöytäkirjat Kaupunginjohtajan päätökset Apulaiskaupunginjohtajan päätökset Sopimus hankintayhteistyöstä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa 52 Puheenjohtaja Rolf Nyholm

2 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Nyholm Rolf 13:00-16:11 puheenjohtaja Flinkman Heikki 13:00-16:11 2. varapuheenjohtaja Kiiskinen Kari 13:00-16:11 jäsen Leppänen Pekka 13:00-16:11 jäsen Lindell Leila 13:00-16:11 1. varapuheenjohtaja Lunttila Tommi 13:00-16:11 jäsen Närhi Merja 13:00-16:11 jäsen Piilonen Pentti 13:00-16:11 jäsen Soininen Piia 13:00-16:11 jäsen Tani Jaana 13:00-16:11 jäsen Tiusanen Matti 13:00-16:11 jäsen Tuominen Marke 13:00-16:11 jäsen Uusitalo Pirjo 13:00-16:11 jäsen POISSA Kumpu Risto valtuuston puheenjohtaja MUU Salmelin Simo 13:00-16:11 valtuuston 1. varapj. Martins Sirpa 13:00-16:11 valtuuston 2. varapj. Lång Kyllikki 13:00-16:11 valtuuston 3. varapj. Javanainen Hannu 13:00-16:11 kaupunginjohtaja Orenius Heli 13:00-16:11 apulaiskaupunginjohtaja Kinnunen Olli 13:00-15:35 kaavoituspäällikkö Paikalla :ien käsittelyn aikana Lemettinen Pertti 13:00-16:11 hallintojohtaja Salonen Jouko 13:00-16:11 rahoitusjohtaja Auvinen Markku 13:00-13:27 Vapaa-aikatoimen johtaja Paikalla :ien aikana ALLEKIRJOITUKSET Rolf Nyholm Puheenjohtaja Pertti Lemettinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Heikki Flinkman Pekka Leppänen Tommi Lunttila, 465

3 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ PÖYTÄKIRJA klo 9-12 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

4 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KHALL 442 KuntaL:n 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

5 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Pöytäkirjan tarkastus KHALL 443 Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. Puheenjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi keskiviikkona 23. päivänä joulukuuta 2009 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöy tä kir jan pidettä väksi yleisesti nähtävänä maanantaina 28. päivänä jou lukuuta 2009 klo 9-12 Ää ne kosken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Flinkman ja Pekka Leppä nen.

6 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Hietaman osayleiskaava 139/101002/2007 KHALL Hietaman kylä sijaitsee valtatien 13 varrella noin 10 km Äänekosken keskustasta länteen. Hietama on osoitettu palvelukyläksi nähtävillä olevassa kaavaehdotuksessa Ää ne kos ken Rakenneyleiskaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1600 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Kes ki-suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden heh taarin maa ta suun nit te lu alueella omistaville. Ennen var si nai sen maan käytön suun nit telun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata ke säl lä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Ko ko ma te ri aa liin voi tutustua kau pun gin ko tisi vuilla. Merkitään tiedoksi. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh ) Merkittiin tiedoksi.

7 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 100 uutta tonttia (A) oma koti ta lojen ja paritalojen rakentamiseen. Omarantaisia tontteja on kym menkunta. Osa rantayleiskaavan loma-asuntotonteista on muu tettu A-tonteiksi. Näil lä ton teilla oma ko tira ken ta mi nen edel lyt tää mo nin paikoin rakennus paikan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keskitettyyn vesi huol toon. Uusista A-tonteista noin 70 % sijoittuu valtatien 13 koillispuoliselle ky läkeskuksen alueelle enintään kolmen kilometrin etäisyydelle Hie taman koulusta. Suojoen itäpuoliselle alueelle ja valtatien lounais puolelle on esitetty kummallekin viitisentoista uutta rakennuspaik kaa. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muutoin 5000 m2. Tonttien sijoitte lussa on pyritty kylärakennetta eheyttävään täydennysrakentami seen, jolloin myös vesiosuuskunnan verkoston laajentamisesta ai heutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Vesihuoltoverkoston laajennustar ve alueella on varsin mittava: nykyinen verkosto ei ulotu Suojoen etelä- ja länsipuolille. Lisäksi alueella ei ole Parantalan ja Ää ne kosken keskustan välisen runkojohdon ulkopuolisella alueella vie mä ri verkostoa. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatielle 13 Suo joen itäpuoli seen risteykseen. Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään valtatien 13 ja kylän halki johtavan Hietamantien itäisen risteyksen muo toi lua tur val li semmak si. Hietamantien ja Naarakoskentien varrella on kaa vas sa va raus ke vyen lii ken teen väy län rakentamista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille hyväksytyn Honkolan osayleiskaavan muutos Kuorelammen pohjoisrannan osalta: Hon kolan osayleiskaavaan on jäänyt merkitsemättä Kuorejoen poh joispuoli selle rannan osalle aiemman rantayleiskaavan kolme raken nuspaik kaa. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh )

8 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus hyväksyy, että Hietaman osayleiskaava luon nos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Samassa yhteydessä saatetaan vireille ja asetetaan nähtäville valmisteluvai heen kuulemista varten Honkolan osayleiskaavan muutos Kuore lammen pohjoisrannan osalta. Oikeutetaan kaa voi tus pääl lik kö te ke mään täy den nyk siä nähtävillepantaviin kaavaluonnok siin. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Hietaman ky lä yh dis tykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suo melta. KHALL 444 Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Hietaman koululla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teistä (yht. 27 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällai sina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asun toalueet (A) sekä maa- ja metsätalous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseu tumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkaisuina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaatimuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 met riä (raken nuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lu-

9 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginjohtajan ehdotus: kumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Uuden valtatien 13 suuntaisen kevyen liikenteen väylän paikka on siirretty kylän kohdalla Hietamantien varrelta valtatien reunaan. Li säksi on esitetty uutta väylää Lannevedentien varteen, mikä mahdol listaisi alueelta valta tielle esitetyn alikulun kautta turvallisen kulkuyh tey den kyläkeskus taan. Osaýleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Lisäksi Kuorelampea kos ke va Hon ko lan osa yleis kaa van muu tos siir re tään käsitel täväksi Ää ne kos ken ranta yleis kaa van muu tok sen yh tey dessä, joka kaava on tu lossa luonnos vai hee seen vuo den 2010 alus sa. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Hieta man kylätoimikunnalta, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Ratahallintokeskukselta. Oheismateriaali Hietaman osayleiskaava, kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alustava kaavaehdotus, kh

10 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Mämmen osayleiskaava 138/101002/2007 KHALL Mämmen kylä sijaitsee valtatien 4 varrella 6-7 km Ää ne kos ken keskustasta pohjoiseen. Mämme on osoitettu palvelukyläksi näh tä villä olevassa kaavaehdotuksessa Äänekosken Rakenneyleis kaava Kaupunginjohtajan ehdotus: Kylään on noin 1700 ha:n alueelle suunnitteilla pientalorakentami sen ohjaamiseen tarkoitettu yleiskaava. Tavoitteena on osoittaa ky län alueelle rakentamispaikkoja siten, että rakennuspaikat täydentä vät olemassa olevaa kylärakennetta. Peruslähtökohtana pidetään rakentamisen ohjaamista maiseman kannalta sopiville ja liikkumisen kannalta turvallisille paikoille siten, että kunnallistekniikan kustan nukset pysyvät kohtuullisina. Kaavan laadinnan yhteydessä otetaan huomioon valtatien 4 parantaminen rinnakkaistiejärjestelyineen. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on pidetty Keski-Suomen ympäristökeskuksessa Kaava on saatettu vireille Kaavoituskatsauksen 2007 hyväksymisen yhteydessä (kaupunginhallitus hyväksynyt , kuulutettu ). Suunnittelualueelta on valmistunut monipuolinen lähtötietoaineisto: - Maisemaselvitys (maisema-arkkitehtiyo. Anna-Kaisa Aalto) - Rakennetun ympäristön inventointi (Juuso Väisänen/Keski-Suo men museo) - Luontoselvitys (fil.yo. Noora-Annukka Vartija) - Muinaisjäännösinventointi (Mikroliitti Oy) Kaupunki on suorittanut maanomistajakyselyn vähintään yhden hehtaarin maata suunnittelualueella omistaville. Ennen varsinaisen maankäytön suunnittelun aloittamista suunnittelualue on tarkoitus viistokuvata kesällä Oheismateriaalina toimitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä lähtötietoaineistoa. Koko materiaaliin voi tutustua kau pun gin kotisivuilla. Merkitään tiedoksi. (Valmistelija Olli Kinnunen, puh )

11 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Merkittiin tiedoksi. KHALL Alueen kaavaluonnos käsittää noin 150 uutta tonttia (A) omakotitalo jen ja paritalojen rakentamiseen. Rantatontteja on yhteensä noin 40 kpl, joista puolet on rakentamattomia. Parikymmentä rantayleiskaa vassa osoitettua rakennettua loma-asuntotonttia (RA) esitetään täs sä muu tetta vik si A-ton teik si. Näil lä ton teil la oma ko tira ken tami nen edel lyttää monin paikoin ra ken nus pai kan koon kas vatta mis ta ja uu disra ken nuk sen liit tämistä keski tet tyyn vesi huol toon. Osa-alueittain uudet A-tontit sijoittuvat seuraavasti: - Kevätlahdentien alue: noin 100 kpl (rantatontteja noin 15 kpl) - Mämmenkyläntien alue: noin 40 kpl (rantatontteja parikym mentä) - Järvenpääntien alue: viitisentoista tonttia, joista alle kymmenen rantatonttia Loma-asuntojen rakentamiseen tarkoitetut RA-tontit säilyvät ran ta yleiskaa van mukaisina alu een saarissa se kä mannerrannalla luon teel taan lo ma-asu miselle soveltuvissa kohdissa. Kaik kia manner ran nan RA-tont te ja ei ole kaavoi tet tu A-ton teiksi lii kennemelusta, tontti koos ta, ra ken nuskan nasta yms. johtuen. Tonttikokovaatimus keskitettyyn vesihuoltoon liittyvillä rakennuspaikoilla on 3000 m2, muu toin 5000 m2. Tonttien sijoittelussa on pyritty kylärakennetta eheyt tävään täydennysrakentamiseen, jolloin myös vesiosuuskunnan ver koston laajentamisesta aiheutuvat kustannuk set muodostuisivat kohtuullisiksi. Kaavaluonnoksessa esitetään mahdollisuutta uuteen yritystoimin taan (esim. mat kai lu, pitopalvelu) mm. Mämmen myllyn, entisen koulun sekä Vähälän asuntoalueen ja nelostien välisellä alueella. Koulun alueelle on kaavoitettu uusi omakotitalojen alue (A-3), jonka tar kemmassa suunnittelussa ratkaistaan entisen koulun tontin alue ra jaus ja sen yksilöidympi käyttö. Vähälän alueen itäpuolelle Kevätlahdentien risteyksen tuntumaan kaavoitettu P-alue soveltuu myös julkisten palvelujen rakentamiseen (esim. koulu). Suunnittelualueelle on kaavoitettu yhdeksän venevalkamaa. Kau pungin omistama Karhusaari on virkistysaluetta. Uusia tiejärjestelyjä on suunnitteilla valtatien 4 varrelle Kevätlahden tien

12 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ ja Lii mat ta lan tien risteyksen välillä. Kevyen liikenteen väyliä kaavaluonnoksessa ehdotetaan Järvenpääntien ja Kevätlahdentien varteen väleille nelostie-mämmen mylly ja nelostie-vanha koulu. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sitä käytetään rakennuslu van harkinnan perusteena ranta-alueella. Koko kaava-alue on suunnittelutarvealuetta. Oheismateriaalina toimitetaan alueen maisema-analyysi, rakennettavuuskartta ja kaavaluonnos. Muuhun materiaaliin voi tutustua kaupungin kaavoituspalveluissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: (Valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että Mämmen osayleiskaavaluonnos asetetaan nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Oikeute taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtävillepantavaan kaavaluonnokseen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot opetus-, vapaa-aika- ja ympäristölautakunnilta sekä tekniseltä lautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, MTK-Äänekoski ry.:ltä ja Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomel ta. KHALL 445 Kaava on ollut nähtävänä valmisteluvaiheen kuulemista varten Esittelytilaisuus on pidetty Mämmen vanhalla kou lulla Kaavoittajan vastine saa duista lau sun noista ja mie li pi teis tä (yht. 39 kpl) on oheismateriaalina. Ehdotuksessa esitetään, että kaavassa rakentamiseen hyvin soveltuviksi katso tuilla alueilla ra ken nus lu vat voidaan myön tää suo raan kaavan pe rus teel la. Tällaisina alueina on osoitettu keskeisen kyläalueen tontti kohtaisina suun nitellut asuntoalueet (A) sekä maa- ja metsäta lous val taiset alu eet, jotka so vel tuvat maaseutumaiseen rakentamiseen (MM). MM-alu eet pohjau tuvat kaavan lähtötiedoksi laadittuun rakennettavuusselvityk seen. A- ja MM-alueiden lisäksi kolmantena luokkana rakentamisen kan nalta on maa- ja metsäta lousvaltainen alue (M), jolle sijoittuvat rakennushankkeet käsitellään suun nittelutarveratkai suina. Asumisen ja loma-asumisen vaihtoehtoisen merkinnän alueilla (A / RA) lo ma-asunto voi daan muut taa ym pä ri vuo ti sek si asun nok si, mi käli se täyt tää laeis sa ja mää räyk sissä ympä ri vuoti selle asu mi selle ase tetut vaa ti mukset ja mi käli ra kennus paikka täyt tää kaik ki seuraa vat vaa-

13 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ timuk set: rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähin tään 5000 m2 asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä (ra kennuksen kerrosala enintään 80 m2) tai 60 metriä (ra kennuksen kerrosala yli 80 m2) Yleiskaavamääräyksiä on täsmennetty mm. siten, että oma ko ti ton teilla sal lit tai siin rakentaa talousrakennuksen yh tey teen ker ros alal taan korkein taan 40 neliömetrin sivuasunto ja ta lous raken nus ten lukumäärärajoitus poistettaisiin. Rantatonteilla vähintään 15 met rin etäisyy delle rantaviivasta sallittaisiin rakentaa saunan lisäksi yksi enin tään 10 m2:n suuruinen huvimaja, katos tai kesäkeittiö. Osayleiskaava-aluetta on supistettu reunaosistaan. Oheismateriaalina toimitetaan kaavoittajan vas tine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alus tava kaavaehdotus. Alkuperäisiin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä muuhun kaavatyöhön liittyvään aineistoon voi tutustua kaavoituspalveluissa. Muu kaa va-ai neis to esi tel lään ko koukses sa. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy päivätyn kaavoittajan vastineen ja päättää, et tä ehdotuksen perusteella suoritetaan maankäyt töja rakennusasetuksen 19 :n mukainen nähtävilläolo. Oikeu te taan kaavoituspäällikkö tekemään täydennyksiä nähtäville panta vaan kaa vaehdotukseen. Pyydetään ehdo tuksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, Mämmen kyläyhdistykseltä, Met sän hoi to yh dis tys Keski-Suomelta, MTK-Äänekoskelta, Kes ki-suo men liitol ta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Kes ki-suomen museolta. Leila Lindell ja Pentti Piilonen poistuivat kokouksestä esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Oheismateriaali Mämmen osayleiskaava, kaavoittajan vastine lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä alustava kaavaehdotus, kh

14 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Lausunto Sumiaisten rantayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta KHALL 446 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kaupungin lausun toa valituk sesta, joka koskee Sumiaisten rantayleiskaavan hyväksymispäätös tä (kaupun ginvaltuusto ). Mauri Puromäki vaatii valituksessaan kaavan palauttamista kaupun gin käsitte lyyn: korkeim man hallinto-oikeuden vahvistamaa Sumiais ten rantaosayleiskaa vaa on muutettu lainvastai sesti, tasavertainen kohtelu maanomistajien kesken ei toteudu, kaavoituspäällikkö on jäävi laatimaan kaavaa, Kuusisaarta koskevia merkintöjä ja rakennusoikeuksia on muutettava vah vistettujen kaavatavoitteiden mukaisiksi. Puromäen valitus on oheismateriaalina. Kaupunki toteaa lausunnossaan seuraavaa: Rantaosayleiskaavan muutos ja kaavoitusmenettely Sumiaisten rantaosayleiskaavan lähtökohta ja keskeinen isältö on määritelty suunnittelutyön alus sa. Pöytäkir jan mukaan (Su miaisten tekninen ja ympä ristölau takunta ) kaava muutoksen tavoitteeksi asetet tiin yh den mukaistaa uu den Ää nekos ken rantayleiskaavojen esitys tapa ja -tek niikka (mm. kaa vojen nu meeristami nen) sekä mer kinnät ja mää räykset. Li säksi to dettiin mah dolliseksi muut taa kaa voja myön net tyjen poikkea misten osalta, korjata kaavois sa havai tut tek nisluon teiset virheet sekä tehdä rajoi te tusti myös pieni alaisia muutok sia kaa voissa osoitet tuun maan käyttöön. Merkittäviä tar kistuk sia esi mer kiksi mitoituk seen tai tont tien käyt tötar koituk sen muutokseen liit tyen - jollai siksi Pu romäen kanssa käydyt neuvotte lut Kuusisaaren maan käytöstä sittemmin osoittautui vat - ei kä si tel täi si täs sä yh tey dessä. Maanomistajan kanssa kaavatyön kuluessa käydyt Kuusisaaren maankäytön kehittämiseen liittyvät keskustelut ja ehdotukset ovat tavanomaista kaavoitukseen liittyvää ideointia ja suun nittelua, jotka saattavat johtaa tavanomaisessa kaavamuutostyössä kaa van tar kistuk siin. Kun tä män kaavatyön yh tey des sä on edellä olevan mu kai sesti todettu voitavan tarkastella poik kea mis muutosten ja kaa va määräys ten uusimisen ohella ainoas taan muu tettavassa kaavas sa havaittuja teknisluonteisia virheitä ja tehdä kor keintaan vain pieni alaisia muutoksia, ei Kuusi saarta koske via maan käytöllisiä muutok sia ole voitu ottaa mukaan tähän kaa vaan. Kaikki Sumiaisten rantaosayleiskaa vaan ja Jurvon alueen rantaosayleiskaavaan tehdyt muutokset pe rustuvat kaavatyön alkuvaiheessa määriteltyyn tehtävänasetteluun ja työlle asetettuihin tavoitteisiin ei kä kaupunginvaltuuston päätös ole muutosten osalta lainvastainen.

15 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Jääviys Hallintolain 28 :n mukaan virkamies on esteellinen (jäävi) osallistumaan asian käsittelyyn mm., jos virkamies tai hänen läheisensä on asianosai nen taikka jos virkamies tai hänen lä hei sen sä avus taa taik ka edus taa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkai susta on odotetta vis sa eri tyistä hyö tyä tai vahinkoa. Lisäksi virkamies voi olla esteelli nen, mikäli luottamus hä nen puolueettomuuteensa muusta erityises tä syys tä vaarantuu. Hallintolain mukaiseen esteellisyysharkintaan ei voi vaikuttaa se, et tä maanomis tajalla ja kaavoittajalla on poikkeava näkemys maa-alu eelle kaavata voitteiden mukaan osoitetusta maankäytöstä. Kaavoituspäällikkö Kinnunen ei ole tässä kaavaprosessissa hallintolaissa jää viydestä todetulla taval la asianosainen tai jääviyttä tarkoittavassa suhteessa yhteenkään kaava-alueen maanomistajaan tai osalliseen, jolle kaa varatkaisusta olisi ollut odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Se että on joskus ollut toisen työnantajan palveluksessa valmis telemassa Kes ki-suomen rantojen seutukaavoitusta ja tuona aikana läänin alueelle laadituis ta rantakaavoista annettuja lausuntoja, ei tee henkilöstä jää viä. Kun ei lisäksi ole osoitettavis sa mitään erityistä syytä, jol la luot tamus kaa voituspäällikön puolueettomuuteen olisi vaaran tunut, ei kaupungin valtuuston päätös ole näiltä osin lainvastainen. Kuusisaaren mitoitus Puromäen valituksen mukaan valtuusto ei voi vahvistaa kaavatavoit teiden vas taisilla kaava merkinnöillä olevaa kaavaa: - A-alueeksi kaavoitetun saaren keskiosan raken nusoikeudeksi tulee merkitä 350 k-m2, li säksi tuotantotilat ja rantasauna 40 k-m2 (kau punginvaltuuston hyväk sy mässä kaavassa ra kennusoikeus 100 k-2) - e-1 kohteen (kappeli) rakennusoikeudeksi vahvistettava 250 k-m2, lisäksi eril linen sau na ja aitat 70 k-m2; rakennusoikeus siirret tävä ti lalle 1:140 (kau pun ginvaltuuston hy väksy mässä kaavassa ra kennusoikeus 40 k-m2) Kuusisaaren mitoitus on linjattu korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätökses sä (diaarinumerot 3448 ja 3565/1/02), jo ka koski Mauri Pu romäen teke mää valitusta Hämeenlin nan hallin to-oikeuden päätök sestä nro 02/0532/2. Hallinto-oikeu teen Puromäki oli va littanut Sumiaisten kunnanvaltuuston päätök sestä , jolla Sumiais ten rantaosa yleiskaava hyväksyttiin. KHO hylkäsi Mauri Puromäen mm. mitoituksesta esittämät vaati muk set vedoten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antaman päätök sen perusteluihin ja siinä mainit tuihin oikeusohjeisiin. A-alueen osalta kaupunki toteaa seuraavaa: Sumiaisten kunnanval-

16 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ tuuston hy väksymässä rantaosayleiskaavassa saaren keskiosaan on kaavoi tettu ei-omaran tainen maatilakeskusten alue (M2 100). Kaava määräyksen mu kaan alueella on sallittua maa- ja metsätalouteen se kä maaseutu elinkeinoihin liittyvä rakentaminen. Rakentami nen tu lee liittää oleelli seksi osaksi olevaa rakennusryhmää tai piha piiriä. Rantavyöhyk keellä ei ole erillisen saunan lisäksi lo ma-asun non rakennusoikeutta. Kaavaselostuksen sivulla 10 todetaan, että Kuusisaareen on sijoitet tu mesimarjaviljelyn huoltorakennukselle ra kennuspaikka. Omarantaisten M2-alueiden rantavyöhykkeellä sijaitsevat saunat on merkitty kaavaan s-mer kinnällä. Sen sijaan Kuusisaaren ei-omarantainen M2-alue ei sisällä s-merkintää eikä saunan rakennusoikeutta ole osoitettu myöskään M2-alueen ja rantaviivan väliselle alueelle, joten erillisen saunan osoittamiselle uudessa kaavassa ei ole perus teita. Puromäen käsityksestä poiketen on pidettävä selvänä, että M2-merkintään liitty vä numero (100) tarkoittaa rakennusoikeuden määrää. Asia ilmenee yksiselittei sesti myös kaavan mer kintöjen selityksestä (500 = raken nusoikeus kerrosalana). Kaupunki katsoo, ettei Kuusi saareen mer kitty M2-alue ole verrannollinen muihin Sumiaisten kunnanvaltuus ton hyväksy mäs sä kaavassa maatilakeskusten alueiksi kaavoitettui hin kohteisiin saarisijainnin, rakentamatto muuden, pinta-alan, luon to- ja maisema tekijöiden sekä kaavaselostuksessa Kuusisaaren M2-aluetta koske van täsmennetyn käyttötarkoituksen johdosta. Näin ollen kaupungin hyväk sy mäs sä kaa vas sa on voitu säi lyttää Kuusi saareen kaavoite tun A-alueen rakennusoikeus sa mana kuin Sumi ais ten kun nan val tuuston hyväksymässä kaavassa (100 k-m2). e-1 alueen osalta kaupunki toteaa seuraavaa: Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökses sä todetaan, että Sumiaisten kunnanvaltuuston hyväksy mässä kaa vassa Kuusisaaren tavoi tetehokkuus on neljä rakennus paikkaa mi toitusrantaviivakilometriä kohden, mikä on katsotta va pe rustelluksi saaren luonto- ja maisema-arvot huomioon ottaen. Alu een (Kuusi saari) ra kentamistehokkuudeksi tulee 4,3 rakennusta muunnettua rantaviivakilometriä kohden ja, jos kappelin rakennus paikka huo mioidaan mitoituksessa on mitoitus 4,6 rakennusta muunnettua ran taviivakilometriä kohden. Hallinto-oikeuden ja KHO:n päätöksissä ei todeta vastoin Puromäen näkemystä, että kappe lin tulisi vastata rakennusoikeudeltaan loma-asunnon ra kennuspaik kaa. Olennaista on johto päätös, että emätilan (Kuusisaa ri) raken nusoikeus on kaavatavoitteen mukainen myös ilman kappe lin raken nuspaikkaa. Kaupunki katsoo, että sillä on ollut oikeus mer kitä kap pelille (e-1) Sumiaisten rantaosayleiskaa vasta puuttuva ra kennusoi keus kaavatavoitteen mukaisena vir heen korjaamisena. Mi käli ranta yleiskaavassa ei osoitettaisi kappelin kaltaiselle kohteelle ra ken nusoikeuden määrää, edellyttäisi mahdolli nen kappelin raken nus hanke poikkeamisen ha kemista kaavasta. 40 k-m2 on pidettävä kap pelikäyttöön tarkoitetulle rakennukselle hyvin

17 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ kohtuullisena ra ken nusoikeutena ottaen huomioon mm. kaavassa saunarakennuk sille osoite tut rakennusoikeudet (25 k-m2). Kuusisaaren pohjoiskärki on sinänsä sovelias kappelin rakennuspaikaksi eikä paikkaan sisäl ly olosuhteita (esim. kivikko tms. rakennuskelvoton paikka), joihin perustuen rakennusoikeu den siirtäminen täs sä kaa vassa olisi kaa vaan sisältyvän virheen perusteella mahdollis ta. Edellä olevilla perusteilla kaupunki katsoo, että kaupunginvaltuuston päätös ei ole Kuusi saaren rakennusoikeuksien osalta lainvastainen tai vas toin maan omistajien tasapuolista kohtelua. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunki katsoo, että Sumiaisten rantayleiskaavan hyväksymistä koskeva kau punginval tuuston päätös ei ole Mauri Puromäen valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Osa yleiskaava täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 39 :n ja 73 :n 1 momentin vaatimuk set ei kä se aiheuta maanomistajalle kohtuutonta haittaa. Pu romäen valitus tulisi hylätä perusteet tomana. Kaupunginhallitus antaa Mauri Puromäen valituksesta edellä olevan lausunnon ja esittää, että valitus tulisi hylätä perusteettomana. Oheismateriaali Mauri Puromäen Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen tekemä valitus koskien Sumiaisten rantayleiskaavaa kv

18 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Lausunto Ritva Wacklinin poikkeamishakemuksesta KHALL 447 Ritva Wacklin hakee Keski-Suomen ympäristökeskukselta poikkea mista Sumi aisten rantaosayleiskaavasta: toiveena on rakentaa 96 kerros alaneliömetrin lo ma-asunto se kä 25 kerrosalaneliömetrin laa juiset aitta ja sauna alueelle, joka on hyväksytyssä kaa vassa osoitettu MU-alueeksi (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jol la on ym pä ris tö ar voja ja ulkoilukäyttöä). Kysees sä on Sumiais ten Leirinie messä sijaitseva 3300 m2:n Viheca II - ni mi nen kiin teis tö , jo ka on hankittu lisämaaksi hakijan omistamaan vie rei seen ra ken net tuun lo ma-asuntokiin teistöön (Vihe ca , pinta-ala 4350 m2). Lisämaan myynyt maanomistaja ( ) vastustaa rakennushanketta: kaavassa kiinteistölle ei ole osoitettu rakennuspaikkaa ja määräala on myyty li sämaaksi. Kantatila pi tää kiinni oikeuksistaan niin ranta-alueen kuin ranta-alueen ulkopuoliseenkin rakentamiseen. Kaupunki antaa hankkeesta lausuntonsa Keski-Suomen ympäristökeskukselle: Hakemuksen kohteena olevalle tilalle ei ole osoitettu rakennusoi keutta Sumiais ten rantaosa yleiskaavassa eikä myöskään Äänekosken kaupunginval tuuston hyväksymäs sä Su miaisten rantayleiskaavassa (Sumiaisten rantaosa yleiskaavan ja Jurvon alueen ranta osa yleiskaavan muutos). Sumiaisten ranta yleiskaavan hyväksymistä koskeva kaupunginval tuus ton päätös ei ole tätä kirjoi tet taessa lainvoimainen. Rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä kauppakirjan mukaan lisämaaksi hanki tun alueen liittämisestä viereiseen Vihecan tilaan ei kaupungille jätetty esitystä. Mikäli nyt erilliseksi tilaksi muodostettu Viheca II -niminen kiinteistö olisi yhdis tetty Vihecan ti laan ja ko ko alue olisi merkitty rantayleiskaavassa loma-asumi seen osoitetuksi alueeksi (RA), olisi tässä haetun mu kaiselle rakentamiselle hie man kerrosalaa pienentäen ollut olemassa kaa valliset edelly tykset rantayleiskaa van tullessa lainvoimaiseksi. Uuden rantayleis kaavan kaa vamää räyksen mu kaan rakennuspaikalle saa rakentaa kaksi kerrosalaltaan enin tään 80 ne liömet rin lo ma-asuntoa, mikäli kiinteistöllä on kaavassa rakentamiseen osoitetulla alueella muunnettua ran ta vii vaa vähintään 100 metriä. Tällaista rakennuspaikkaa ei saa loh komalla muodostaa useammak si tilaksi. Tässä ta pauksessa vierekkäisten ti lojen yhteenlas ket tu ran ta viiva pi tuus on noin 190 met riä. Kaupunki puoltaa poikkeamishakemusta edellyttäen, että lisämaaksi hankittu alue liitetään viereiseen Viheca-nimiseen kiinteistöön. Li säksi rakennusten ra kennusoikeuksien ja ranta vii va etäi syyk sien tu lee olla hyväksytyn ran tayleiskaavan määräysten mukai set.

19 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunki antaa Ritva Wacklinin poikkeamishakemuksesta Keski-Suomen ympä ristökeskuk selle edellä olevan lausunnon. Liite nro 1 Lausunto Ritva Wacklinin poikkeamishakemukseen, karttaliite

20 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Omakotitonttien hinnoittelu Äänekosken Hietamalla KHALL 448 Hietaman osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävillä ja tulee ehdotuksena nähtäville vuoden 2010 alussa. Yleiskaavaan on osoitet tu kau pun gil le vuonna 2008 vaihdossa tulleelle alueelle 12 omakoti tonttia. Tou sa lanraitin varressa olevalle kymmenelle tontille on myön netty suunnittelu tar ve ratkaisu. Tousalanraitti valmistuu vuoden 2009 lop puun men nes sä ja vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkko ra kenne taan talven aikana. Tontit asetetaan myytäväksi maalis kuussa. Kaupunginjohtajan päätösehdotus: Tonttien likimääräiset pinta-alat ja esitetyt hinnat: Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tontti m euroa Tousalantien varressa olevat 2 tonttia esitetään myytäväksi myöhemmin siten, että tekninen lautakunta päättää tonttien hinnat ja myyntiajankohdan. (valmistelu tonttipäällikkö Petri Konttimäki, puh ) Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt hinnat tonteille Lisäksi kaupunginvaltuusto valtuuttaa teknisen lautakunnan vahvistamaan myyntihinnan Tousalantien tonteille. Oheismateriaali Omakotitonttien hinnoittelu Äänekosken Hietamalla, kh , kartta

21 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KHALL 449 Kuntalain 23 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on tehdyt virheellisessä järjestyksessä tai että päätös muuten on lainvastainen, kunnanhal lituksen on kuntalain 56 :n mukaan jätettävä päätös täytän töönpanematta. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kunnanhallituk sen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön pa nolle estettä. Äänekosken kaupunginvaltuuston kokous pidettiin Kaupunginvaltuusto hyväksyi esittelytekstissä kuvatun toimintamenettelyn sekä valtuuston esityslistan liitteenä olevat toimialojen tavoitteet ja sitovat tavoitteet palvelutoiminnalle vuodelle Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvioon sisältyvät henkilöstömuutokset kaupunginhallituksen esittämässä muodossa äänin Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2010 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman kau pun gin hal li tuksen esit tä mässä muodos sa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Pukkimäen asemakaavan muutoksen. Tässä yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyi lisäksi äänin 40, 2 tyhjää Simo Sal me linin tekemän ja Leila Lindellin kannattaman ehdotuksen, jonka mukaan hyväksyessään kaavaehdotuksen kaupunginvaltuusto toteaa kantanaan, että alueen rakennustapaohje käsitellään myöhemmin erillisenä kaavan käsittelyssä. Samalla esitetään kaavan karttaliitteen yleismääräykset ensimmäiseen kohtaan lisäystä: tulee "ohjeellisena" noudattaa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Suolahti 2020 osayleiskaavan. Kaupunginvaltuusto hyväksyi, että kaupunki voi tehdä yksittäiseen lainaansa tai lainakantaansa liittyviä korkojohdannaissopimuksia kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa. Tässä yhteydessä kaupungin voimassa olevaan hallintosääntöön rahoitusjohtajan päätettävien asioiden osalta lisättiin kohta 5: "päättää kaupungin ottolainauksen lainaehtojen ja lainojen takaisinmaksuaikojen muuttamisesta sekä kaupungin lainakantaan liittyvien korkojohdannaisten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta." Kaupunginvaltuusto hyväksyi Riihijärvenkadun kerrosta lojen sekä

22 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginjohtajan ehdotus: Äänekoskentie 1305 kerrostalon myyntiasian kaupungin hallituksen esittämässä muodossa äänin 30-11, 2 tyhjää. Kaupunginvaltuusto myönsi Suolahden Vanhain- ja vammaistentukisäätiön euron suuruiselle, Kuntarahoitus Oyj:ltä otettavalle 15 vuo den pituiselle lainalle kaupungin omavelkaisen takauksen. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen, että keskusvaalilautakunta on määrännyt Pe russuomalaisten valtuustoryhmän 3. varavaltuute tuksi Marko Nykä sen. Kaupunginvaltuusto totesi Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteen kaupungin hankintoihin liittyvän tiedottamisen kehittämisestä loppuun käsitellyksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen vammaisneuvoston valmistelevan työryhmän kannanoton palveluiden supistamisen vaikutuk sista vammaisten harrastuksiin ja vapaa-ajantoimintoihin. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen ja lähetti kaupunginhallitukselle jatkovalmisteluun Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kotiintuloajan suosituksen asettamisesta. (valmistelu hallintojohtaja Pertti Lemettinen, puh ) Merkitään tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa tehdyt päätökset ja päätetään panna ne täytäntöön.

23 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Keskuskeittön toteuttamisvaihtoehtojen arviointi ja jatkotoimenpiteistä päättäminen KHALL 450 Suolahden keskuskeittiön toteutusvaihtoehtoja on suunniteltu useita vuosia. Keskuskeittiö päätettiin toteuttaa Suolahden uuden terveysaseman yhteyteen kunnes kaupunginvaltuusto kesällä 2009 päätti, et tä uutta terveysasemaa ei rakenneta lainkaan Suolahteen. Sa malla keskeytettiin keskuskeittiön suunnittelutyöt. Tilanne jäi avoi meksi. Keskuskeittiön uu distaminen on kuitenkin välttämätöntä ja kaupunginhallitus asetti työryhmän selvittämään jälleen uusia vaihtoehtoja toteutukselle. Toi meksiantona oli tutkia voidaanko keskuskeit tiö toteuttaa entisen Si sä-suomen sairaalan yhteyteen vai löytyykö vielä muita vaihtoehtoja. Työryhmä on toimeksiannon mukaan selvittänyt useita vaihtoehtoja mm. Telakkakadun koulun yhteyteen sen saneerauksen kanssa to teutettuna, edelleen Sisä-Suomen sairaalan yhteyteen saneerattuna ja Asemankadun koulun yhteyteen saneerattuna. Vuoden 2010 talousarvioon on varattu määräraha (n. 0,6 milj. eu roa) keskuskeittiön toteutukseen. Työryhmä on selvittänyt eri vaihtoehtojen toiminnallisia ja taloudelli sia vaikutuksia ja todennut mm. että Telakkakadun koulun yhtey teen saneerattuna tiloja ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa, Si sä-suo men sairaalan yhtey teen ongelmia aiheuttaa mm. suuret kul jetuskustannukset ja tilojen omistussuhteiden epävarmuus samalla kui tenkin todeten, että käyt tökustannukset kokonaisuudessaan ovat edullisemmat kuin uuden rakentaminen. Asemakadun koulun yh teyteen saneerattuna kustannukset myös ovat suu ret ja epä tar koituksenmukaiset. Parhaimpana vaihtoehtona toiminnallisesti työryhmä näkee uudis rakennuksen toteuttamisen Suojarinteen alueelle lähelle suur ta asiakaskuntaa, vaikka uudisrakentamisen kustannukset kertaluonteise na kustannuksina ovatkin suuret n. 2 milj. euroa. Työryhmä toteaa myös, että on aika rat kaista keskuskeittiötilanne myös henkilöstön työolosuhteiden vuoksi. Jatku vassa epä varmuudessa ja epätyydyttä vissä työtiloissa työ kuormit taa hen ki löstöä kohtuuttomasti. Myös työ suojeluviranomaiset ovat jo puuttu neet asiaan ja edellyttävät kaupun gilta pikaista ratkai sua työti lojen jär jestämi seksi. Työryhmä on todennut tämän toimeksiannon mukaisen työnsä päättyneen ja eh dottaa kaupunginhallitukselle, et tä se ratkaisee asian ja sopii jatkotoimenpiteistä. Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus: (valmistelu apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius, puh )

24 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus päättää merkitä työryhmän selvityksen tiedoksi ja toteaa, et tä Suo lah den keskuskeittiö toteutetaan työryhmän lau sun non pe rusteella uudis ra kennuk sena enti sen Suo jarinteen alu eelle olemassa olevien suunni telmien pohjalta.

25 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Suojarinteen kuntayhtymän loppuselvitys 225/000501/2007 KHALL 451 Suojarinteen kuntayhtymän jäsenkunnat sopivat kunta yhtymän purkamissopimuksella, että Äänekosken kaupunki tekee yhteenvedon kuntayhtymän loppuselvityksestä ja laskuttaa muita kuntayhtymän jäsenkuntia. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kuntayhtymän taseen päättämisestä, vastaavien ja vastattavien erotuksesta tulee lisäveloitettavaa jäsenkunnilta euroa ja Ää nekosken kaupungin kirjanpidossa käsiteltyjä kuluja nettomääräi ses ti euroa eli yhteensä euroa, mitä Äänekosken kau pungin oma osuus on ,87 euroa. Suojarinteen kuntayhtymän viimeisessä yhtymäkokouksessa hyväk syttiin toi vo mus Ää ne kosken kaupungille laatia Suojarinteen kunta yhtymän toi min nasta historiikki vuoden 2009 aikana. Historiikki on valmistunut ja sen laati miskustannukset, noin euroa on sisäl ly tet ty loppu sel vi tyk seen. (valmistelija rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään Suojarinteen kuntayhtymän loppuselvitys ja sen pe rusteella suoritettu jäsenkuntaosuuksien lisälaskutus. Liite nro 2 Suojarinteen kuntayhtymän loppuselvitys

26 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Keski-Suomen pelastuslaitoksen eläkemaksut / lausunto hallintoriita-asiassa KHALL 452 Keski-Suomen kunnat solmivat vuonna 2003 yhteistoi mintasopimuksen, jolla maakunnan pelastustoimi yhdistettiin ja siir rettiin vuoden 2004 alusta Jyväskylän kaupungin liikelaitoksena toi mivaksi yksikök si. Kaupunginjohtajan ehdotus: Yhteistyösopimuksella ei tarkoin määrätty eläkevastuiden kohdentamista kuntien välillä tai kunnan (Jyväskylä) sisällä. Kuntien Eläkelai tos on sittemmin alkanut toimittaa kunta-/ ja toimintayksikkökohtaisia tietoja, jolla ns. eläkeperusteiset eläkemaksuosuudet voidaan aiempaa tarkemmin, oikeudenmukaisemmin ja kustannusvastaavammin kohdentaa. Suomen Kuntaliitto on antanut ohjeet menettelystä. Jyväskylän kaupunki otti uuden menettelyn käyttöön vuoden 2006 alusta, mutta ei oikaissut vuosien 2004 ja 2005 kirjauksia vastaa maan uutta käytäntöä. Oikaisun suorittamiseen tarvittavat tiedot on Jyväskylän kaupungille toimitettu. Useat Keski-Suomen kunnat ovat reklamoineet Jyväskylän kaupun gin menettelyä ja kun asiassa ei ole päästy ratkaisuun, on 14 kuntaa jättänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asian hallintariitahakemuk sen kautta ratkaistavaksi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus varaa hakemuksen jättäneille kunnille tilaisuuden antaa selitys asiassa Jyväskylän kaupungin antaman lausunnon johdosta. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään, että Äänekosken kaupunginhallitus antaa asiassa seuraavan lau sunnon. Äänekosken kaupunginhallitus uudistaa asiassa aikaisemmin lausumansa ja esittää vastineenaan Jyväskylän kaupungin antaman selityksen johdosta seuraavaa. Kuntien reklamaatiota ei voida asian luonteeseen ja taloudelliseen merkittävyyteen nähden pitää myöhästyneenä. Asian merkittävyys realisoitui kunnille vasta siirryttäessä ohjeistuksen mukaiseen käytäntöön. Sopijakunnilla ei ole aiemmin ollut riittävää informaatiota arvioida tilannetta ja puuttua asiaan. Lähtökohtana osakassopimuksen tulkinnassa ja toteuttamisessa tu lee olla tasapuolisuus ja kustannusvastaavuus myös niiden asioi den osalta, joita ei ole voitu sopimuksessa ennakoida. Jyväskylän kaupungin on ollut mahdollista tarkistaa vuosien 2004 ja 2005 kus-

27 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ tannustenjakoa oikeudenmukaisemmaksi uuden informaation valos sa. Arvioitavaksi jää, olisiko Jyväskylän kaupunki suorittanut korjauk sen koskien vuosia 2004 ja 2005, jos se olisi ollut sille taloudellisesti edullista. Vaaditut oikaisut ovat muiden sopijakuntien kannalta merkittäviä, Äänekosken kaupungin osalta lähes euroa. Oikaisu on Jyväskylän kaupungin kannalta huomattava, mutta se on noudatetulla käytännöllä saanut vuosina ko. etuuden itselleen, jolloin oikaisua ei voida pitää sen kannalta kohtuuttomana. Liite nro 3 Jyväskylän kaupungin lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeu delle Jyväskylän pelastuslaitoksen eläkemaksuja koskevassa hallintoriita-asiassa

28 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginhallitus, julkinen Kaupunginhallitus, julkinen Kuntien ict- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustaminen 224/000502/2009 KHALL Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on toimittanut kun nanhallituksille kirjeen koskien kuntien ict- ja talous- ja henkilös tö hallinnon palvelukeskus ten perusta mista. Sitra on alkuvuoden aikana tehnyt yhdessä yli 20 kaupungin, kun nan, kuntayhtymän, Kuntaliiton ja valtion kanssa liiketoimintasuunni telmat kahta palvelukeskusta varten. Perustettavien valtakunnallisten palvelukeskusten tarkoituksena on tuottaa palveluja kuntien ja kuntayhtymien tietohallinnolle ja talous- ja henkilöstötoiminnoille. Suoritetun valmistelun pohjalta esitetään, että ict -palvelukeskus mahdollistaa kunnan tarjoamien palvelujen laadun parantamisen hilliten kustannusten nousua. Tavoitteena on tukea prosessien ja tietojärjestelmien uudistamista mahdollis taen uusia palveluja erityisesti sähköisen asioinnin näkökulmas ta. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tavoitteena on varmistaa osallistuvien kuntien tehokkaiden talous- ja henkilöstöprosessien toiminta mukaan lukien johdon raportointipalvelut. perustettavat osakeyhtiöt ovat sataprosenttisesti kuntien omistuksessa. Palvelukeskusten toteutuksessa huomioidaan koordinaa tio valtiovarainministeriön 20 suurimman kunnan palveluiden tuottavuusohjelman sekä sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe-ohjelma) kanssa. Kuntien kannanottoa osallistumisesta liiketoimintasuunnitelmien pohjalta käytäviin neuvotteluihin pyydetään mennessä. Neuvottelujen aikana selvitetään valtakunnallisten yhtiömuotoisten palveluketjujen muodostamisen yksityiskohdat. Neuvottelujakson pituudeksi on arvioitu kuusi kuukautta, ja sen tuloksena on kuntakohtainen esitys. Kuntien panos osakepääomaan olisi 1 /asukas. Perustettavat yhtiöt toimisivat ns. in house -periaatteella eli hankintayksikkönä toimivan kunnan sidosyksiköinä. Hankintalainsäädäntö ei näin ollen koskisi kuntien yhtiöiltä tekemiä hankintoja. Toteutetut ja valmisteilla olevat kuntien liitokset mahdollistavat aiem paa paremmin toimintojen keskittämisen palvelukeskusten toimesta tuotettaviksi toiminnoiksi. Tehokkuutta on saavutettavissa erityisesti

29 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ Kaupunginjohtajan ehdotus: keskitetyn asiantuntemuksen sekä laite- ja ohjelmistoyhteistyön kautta. Toisaalta liitokset luovat paineita ja mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseksi, joka saattaa erityisesti henkilöstön käytön osalta olla helpommin toteutettavissa kuntien omien toimintayksiköiden puitteis sa. Äänekosken kaupungilla ao. palvelukeskusten toiminnan piiriin mahdollisesti siirtyvät toimet liittyvät kiinteästi peruskunnan intressiin joka tapauksessa jääviin toimintoihin. Kaupunki on toteuttanut kuntarajojen ylittävää yhteistyötä ict- ja osin taloushallinnon toiminnoissa usean vuoden ajan Konneveden ja Uuraisten kunnan kanssa. (valmistelija rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Hyväksytään, että tässä vaiheessa Äänekosken kaupun ki ei ilmoittaudu kuntien ict- sekä talous- ja henkilöstöhallinnon pal velukeskus ten perustamiseksi käytäviin neuvotteluihin. Kaupunki seuraa palvelukeskusten perustamiskehitystä ja ylläpitää valmiuksia osallistua palvelukeskusten palveluiden käyttöön tai myöhempään liittymiseen. KHALL 453 SITRAn ICT-hankkeesen liittyen on mahdollisen ICT-palvelukeskuk sen Jyväskylään sijoittumisen edistämiseksi perustettu työryhmä, jossa ovat edustettuina Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän Innovation Center, Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen liitto. Työryhmän tavoitteita on käyty esittelemässä Äänekosken kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtajan ehdotus: Jyväskylän mahdollisuuksia palvelukeskuksen saamiseksi lisää, jos Keski-Suomen kunnat ovat laaja-alaisesti hankkeen suunnittelussa mukana. Valtaosa Keski-Suomen kunnista onkin ilmoittanut valmiutensa mukana oloon hankkeen suunnitteluun. (valmistelu rahoitusjohtaja Jouko Salonen, puh ) Ilmoitetaan, että Äänekoksen kaupunki sitoutuu neuvottelemaan osallistumisestaan ICT-palvelukeskus Oy:n perustamiseen sen mahdollisena omistajana ja palveluiden käyttäjänä. Sitoutuminen ei saa aiheuttaa kaupungille mitään velvollisuuksia perustettavaan yhtiöön

30 UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 28/ omistajuuden tai palveluiden käytön suhteen.

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 10.05.2010 kello 9:00-14:45 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 144 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 92 11.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus

Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013. Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus Kaupunginhallitus 44 31.01.2011 Kaupunginvaltuusto 14 07.02.2011 Kaupunginhallitus 350 04.11.2013 Kiinteistö Oy Hopunkallion lainatakaus 640/10.03.02.00/2010 KHALL 31.01.2011 44 Kiinteistö Oy Hopunkallio

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 14.06.2010 kello 13:00-14:50 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 184 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan muutoksen ehdotuksen nähtäville asettaminen. Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 310 07.11.2011 Ympäristölautakunta 116 15.12.2011 Ympäristölautakunta 18 07.03.2012 Ympäristölautakunta 53 07.06.2012 Kaupunginhallitus 151 18.06.2012 Tiilitehtaanpuisto, asemakaavan

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset Johtotiimi 101 15.10.2009 Seutuhallitus 173 06.11.2009 Yhtymähallitus 76 12.05.2010 Yhtymähallitus 98 02.06.2010 Sitran esitys kuntien ICT- ja talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamiseksi/aiesopimukset

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014

Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos 754/10.02.03/2014, 341/10.03.02.00/2014 Kaupunginhallitus 328 03.11.2014 Kaupunginhallitus 344 17.11.2014 Kaupunginhallitus 7 19.01.2015 Kaupunginhallitus 49 02.03.2015 Kaupunginvaltuusto 10 09.03.2015 Korttelin 2023 (osa) asemakaavan muutos

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 166 14.10.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta

Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston osalta Kaupunginhallitus 115 27.04.2015 Ympäristölautakunta 37 13.05.2015 Hakemus Paatelantien varressa olevien kiinteistöjen liittämiseksi Äänekosken Energia Oy:n toiminta-alueeksi vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Kaupunginhallitus 277 26.10.2015 Lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 662/10.00/2015 KH 277 Ympäristöministeriö pyytää kaupungin lausuntoa luonnoksesta ha lituk sen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot