Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Ylitarkastaja Elina Immonen SM017:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TODISTAJANSUOJELUOHJELMA: YHTEEVETO ESITYSLUONNOKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Yleistä Sisäministeriö pyysi 10 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellään lausuntoa valmistelemastaan hallituksen esityksestä, joka sisälsi ehdotuksen laiksi todistajansuojeluohjelmasta. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 18 taholta. Hallituksen esityksen valmistelun tueksi asetetussa poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat olleet edustettuina sisäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, Väestörekisterikeskus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja tietosuojavaltuutetun toimisto. Lausuntoa pyydettiin edellä mainittujen tahojen lisäksi myös ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, sisäministeriön maahanmuutto-osastolta, oikeuskanslerinvirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, lapsiasiavaltuutetun toimistolta, Maahanmuuttovirastolta ja Suomen Asianajajaliitolta. Edellä mainittuja tahoja pyydettiin tarvittaessa toimittamaan lausuntopyyntö myös alaiselle hallinnolleen. Lausuntoaika oli 8 viikkoa. Lausuntoja saapui yhteensä 17 kappaletta. Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskanslerinvirasto ilmoittivat, että he eivät anna lausuntoa ehdotuksesta. Hallituksen esitykseen suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Lainsäädännölle nähtiin selkeästi olevan tarvetta, koska nykylainsäädännön ei katsottu olevan riittävä kaikkein vakavavammassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemiseksi. Useissa lausunnoissa tuotiin myös esille, todistajansuojeluohjelmalle on tarvetta erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvissä tapauksissa. Tällöin pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi johtaa siihen, että kuultava muuttaa kertomustaan tai aloittaa pakoilun. Todistajansuojeluohjelmasta säädettävällä lailla nähtiin olevan myös periaatteellista merkitystä. Seuraavat yksittäiset kysymykset nousivat esiin useammassa lausunnossa: Lain henkilöpiiri Useissa lausunnoissa pidettiin kannatettavana ehdotettua ratkaisua, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella muitakin kuin rikosprosessissa kuultavia, vaikka suojelutapausten arveltiinkin useimmiten kytkeytyvän tapauksiin, joissa on kyse rikollisryhmän jäsenten tekemistä vakavista rikoksista. Mahdollisina todistajansuojeluohjelmaa tarvitsevina henkilöryhminä nostettiin esiin viranomaiset, ihmiskaupan ja perheväkivallan uhrit, kunniaväkivaltaa pakenevat henkilöt sekä kansainvälisten rikostuomioistuimien todistajat. Poliisihallitus sen sijaan esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet, liittyviin tapauksiin. Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto Poliisin hallinnonalan edustajat suhtautuivat kriittisesti lakiluonnoksen 13 :ssä säädettäväksi ehdotettuun tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Lakiluonnoksen mukaan todistajansuojeluohjelmassa suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja olisi voinut käyttää vain ehdotettavan lain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja ei siten olisi voinut käyttää esimerkiksi rikostorjunnassa. Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Kirkkokatu 12, Helsinki Vaihde PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sisäministeriö MUISTIO 2 (6) Poliisihallitus, suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi katsoivat, että tietoja tulisi voida käyttää myös rikosten estämisessä ja joiden vakavien rikosten selvittämisessä. Myös tietosuojavaltuutettu esitti tarkennettavaksi, mikä poliisin tehtävä on silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitaan rikosoikeudellisesti relevantti teko. Todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvonta Oikeusministeriö ja Suomen Asianajajaliitto kiinnittivät huomiota todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvontaan. Oikeusministeriö esitti ratkaisuksi, että lakiin sisällytettäisiin samankaltainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi laissa velvoittaa antamaan vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus todistajansuojelutoiminnasta. Ohjelman aloittamisen ja päättämisen edellytykset Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto pitivät tarpeellisena, että ehdotuksessa selvennettäisiin, missä määrin suojeltavan antamien tietojen tärkeydellä on merkitystä todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänvirasto, yksittäiset syyttäjänvirastot ja keskusrikospoliisi esittävät selvennettäväksi, mikä merkitys suojeltavan todistajansuojeluohjelman aikaisella on ohjelman jatkamisen kannalta esimerkiksi tilanteissa, joissa suojeltava syyllistyy uusiin rikoksiin. Henkilötietoja koskeva sääntely Osa lausunnonantajista piti tarpeellisena ehdotettavan lain täsmentämistä todistajansuojeluohjelmassa kertyvien henkilötietojen osalta. Oikeusministeriö katsoi, että ehdotettavaan lakiin tulisi sisällyttää henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Myös tietosuojavaltuutettu piti tarpeellisena täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Valtakunnan syyttäjänvirasto ja tietosuojavaltuutettu esittävät täsmennettäväksi, onko tieto todistajansuojeluohjelmassa olemisesta olla sellaisenaan salassa pidettävä tieto. Yksittäiset lausunnot: Ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriö piti lakiesitystä kannatettavana. Ulkoasiainministeriö kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti todistajansuojeluohjelman henkilöpiiriin ja esitti lakiehdotuksen selkiyttämistä tältä osin. Ulkoasiainministeriö piti tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella kansainvälisissä rikostuomioistuimissa todistajana toimineita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä henkilöitä, jotka on vapautettu syytteistä ja jotka eivät turvallisuussyistä voi palata kotimaihinsa tai niiden naapurimaihin. Ulkoasianministeriö piti myös tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella myös ihmiskaupan uhreja, heidän läheisiään tai heitä avustavia tahoja sekä perheväkivallan uhreja. Ulkoasiainministeriö ehdotti täsmennettäväksi myös, miten ohjelman aloittamista ja päättämistä koskeva sääntely suhteutuu erityisesti Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan yleissopimuksen asettamiin edellytyksiin. Oikeusministeriö Oikeusministeriö pitää ehdotettua lähtökohtaa todistajansuojeluohjelman viimesijaisuudesta aiheellisena. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan lain 1 :stä ilmenevästä todistajansuojeluohjelman määritelmästä tulisi ilmetä myös henkilöön kohdistuvan uhan laittomuus. Oikeusministeriön mukaan ehdotettavan lain perusteluissa tulisi täsmentää, mitä oikeudellisilla velvoitteilla tarkoitetaan (lain 2 :n 2 momentin 3 kohta, 4 :n 2 momentti). Oikeusministeriö esittää, että taloudellista avustusta koskevaa 7 :n muotoilua täsmennettäisiin siten, että määritelmässä viitattaisiin avustuksen luonteeseen väliaikaisena sopeutumiskorvauksena. Oikeusministeriö esittää myös, että korvauksen suuruus sidottaisiin jo säännöksessä pääsääntöisesti toimeentulotuen myöntämiskriteereihin. Tapauskohtaiselle arvioinnille voitaisiin jättää tilaa mahdollistamalla kriteereistä poikkeaminen erityisestä syystä. Oikeusministeriö katsoo myös, että laissa tulisi säätää ehdotettua täsmällisemmin suojattavaa koskevien tietojen käsittelystä. Se katsoo, että ehdotetun lain 6 :n 3 momentin säännöksen perusteella ei ole saatavissa selvyyttä siitä miten tietojenkäsittely on ratkaistavissa. Oikeusministeriön mukaan

3 Sisäministeriö MUISTIO 3 (6) luontevinta olisi sisällyttää lakiin erityiset henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Oikeusministeriö esittää myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevat tiedot säädettäisiin salassa pidettäväksi sijoittamalla salassapitosäännös lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Oikeusministeriö katsoo, että henkilötietolain 24 :n 2 momentissa säännös rekisteröidylle annettavien tietojen rajoittamisesta ei ole sovellettavissa todistajansuojelussa. Oikeusministeriön näkemyksen todistajansuojeluohjelmatoimintaan tulisi kytkeä vähintäänkin samanlainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi velvoittaa antamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus toiminnasta vuosittain. Oikeusministeriö toteaa säätämisjärjestystä koskevan jakson olevan asianmukainen huomauttaen kuitenkin, että alaikäisten kohdalla esitystä tulisi tarkentaa siten, että alaikäisen oikeus saada tietoa oikeasta henkilöllisyydestään turvataan. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö totesi ottavansa kantaa todistajansuojeluohjelman toteuttamiseen edellyttämään lisämäärärahatarpeeseen tarvittaessa tulevissa budjetti- ja kehysmenettelyissä. Valtiovarainministeriö täsmennysehdotuksen rekisterimerkintöjä koskevaan 5.ään. Valtiovarainministeriö piti ehdotusta muilta osin perusteltuna ja puolsi sen toteuttamista. Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto Maahanmuutto-osasto esitti harkittavaksi esityksen täydentämistä siten, että ulkomaalaislain 35 :ään lisättäisiin maininta uudesta 52 e :stä, jolloin myös todistajansuojeluohjelmassa olevalle henkilölle voitaisiin myöntää oleskelulupa ilman voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Maahanmuutto-osasto esitti myös joitakin selventäviä tarkennuksia esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin. Tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota todistajansuojeluohjelmassa olevaan, peitehenkilöllisyydellä toimivaan suojeltavaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten toteuttamiseen. Tietosuojavaltuutetun mukaan tyypillinen keino henkilön tavoittamiseksi on tietojärjestelmään perustuva jäljittäminen, minkä toteuttamiseksi tulisi kehittää ratkaisu, joka täyttäisi niin todistajansuojeluohjelman kuin erilaisten oikeudellisten vaateiden esittäjien intressit. Myös velanmaksu tulisi järjestää. Tietosuojavaltuutetun mukaan virheellisiin rekisterimerkintöihin voi liittyä mahdollisia vahingonkorvauskanteita niissä tilanteissa, joissa suojeltava hakee esimerkiksi luottoa eikä hän olisi oikealla nimellään luotonantajan perustellun käsityksen mukaan siinä määrin luottokelpoinen että niiden perusteella olisi luottoa myönnetty. Jos suojeltavalla ei ole ollut aikomuskaan maksaa luottoa takaisin, voitaisiin häntä syyttää petoksesta. Vääriä merkintöjä tehneitä ja ylläpitäviä viranomaisia ei sellaisenaan voisi syyttää avunannosta, mutta henkilötietolain 47 :n mukainen tuottamuksesta riippumaton vahingonkorvausvastuu voisi tulla kyseeseen, koska se kattaa myös muulle kuin rekisteröidylle aiheutuneet taloudelliset vahingot. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös todistajansuojeluohjelmassa kertyvien tietojen käsittelyyn. Tietosuojavaltuutettu näkee tarpeelliseksi yksilöidä tarkemmin todistajansuojeluohjelmaan liittyvä henkilötietojen käsittely henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003), jäljempänä poliisirekisterilaki, koska tässä tarkoitettu tehtävä edellyttää suojeltavaan eli rekisteröityyn nähden avoimuutta, luottamuksellisuutta ja erilaisten yksityisyyteen kajoavien toimenpiteiden hyväksymistä alusta alkaen. Tässä suhteessa toimintaa voisi verrata vartioimistehtävään ja erityisesti henkivartijatehtävään, joista säädetään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002). Tietosuojavaltuutettu ehdottaa vaihtoehtoisesti, että nimenomaan suojeltavien (rekisteröidyt) henkilötietojen käsittelysäännökset kattaisivat loogisen rekisterikäsitteen mukaisesti kaiken sen tiedon, jota tällaisen "asiakassuhteen" hoitaminen edellyttää eikä vain ehdotetussa 6 :ssä tarkoitettuja valvontatietoja. Samaan pykälään olisi perusteltua liittää ehdotuksen 13, joka erottelee tässä tarkoituksessa saadut tiedot muista poliisirekisterilain tietojärjestelmistä myös siten, ettei käyttöoikeuksia voida myöntää muuta kuin tässä tehtävässä vastuullisenpoliisiyksikön toimesta ja niille, jotka toimivat näissä tehtävissä. Tietosuojavaltuutettu ehdottaa ehdotuksen 13 :n sanamuotoa täsmennettäväksi lisäksi siten, että se koskisi saatujen tietojen lisäksi poliisin keräämiä tietoja kuten perustelut antavat ymmärtää. Tiesuojavaltuutettu esittää tarkennettavaksi myös, mitä poliisin on tehtävä silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitsee tai epäilee rikosoikeudellisesti relevantin teon. Lisäksi tulisi arvioida, mitä poliisin tulisi tehdä niissä tapauksissa kun ohjelman toteuttamisen yhteydessä havaitaan tai syntyy epäily muista kuin suojeltavaan kohdistuvasta ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvasta rikoksesta varsinkin jos epäily on suojeltava itse ottaen vielä huomioon itsekriminointisuoja.

4 Sisäministeriö MUISTIO 4 (6) Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös ohjelman "asiakastietojen" salassa pidettävyyteen. Tietosuojavaltuutettu kehottaa arvioimaan, tulisiko todistajansuojeluohjelmassa oleminen sellaisenaan olla salassa pidettävä tieto ja tapahtuisiko tämä oikean henkilöllisyyden vai peitehenkilöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi olisi arvioitava, tulisiko salassapitorikoksen toinen tekotapa eli hyväksikäyttö ilman ilmaisemista ulkopuolisille myös säätää rangaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu toteaa lisäksi, että julkisuuslain 24 :n 7 kohdan salassapitoperuste näyttäisi kattavan myös henkilöä koskevia turvajärjestelyjä ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja. Kun suojelusuunnitelma nimenomaan vaikuttaa turvajärjestelyjen toteutumiseen, voidaan katsoa, että se on tämän perusteella salassa pidettävä, mutta tiedot, jotka on kerätty sen arvioimiseksi aloitetaanko suojeluohjelma, eivät tarkkaan ottaen ole vielä turvajärjestelyjä koskevia ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja, koska päätös voi olla myös kielteinen. Päätöksentekoa varten henkilöltä edellytetään selvitystä henkilökohtaisista oloistaan, jotka voisivat tyypillisesti olla perhe-elämää ja muita siihen rinnastettavia henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja ja näiltä osin sovellettava salassapitosäännös olisi julkisuuslain 24 :n 32 kohta. Lapsiasiavaltuutetun toimisto Lapsiasiavaltuutettu piti lakia todistajansuojeluohjelmasta tarpeellisena. Lapsiasianvaltuutetun näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman toteuttamisella on monissa tilanteissa vaikutuksia lapsiin joko suoraan tai välillisesti. Lapsiasiavaltuutettu piti alaikäisiin kohdistuvia säännöksiä ja niiden perusteluja erittäin niukkoina. Lapsiasiavaltuutettu katsoi näin ollen, että säännökset eivät täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia alaikäisten osalta. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole viitattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (SopS59-60/1991) eikä Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivoihin. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esitykseen on sisällytettävä arvio uudistuksen vaikutuksista lapsiin. Lapsiasiavaltuutettu ehdotti, että ehdotetun 1 ja 2 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa ja tarvittaessa säädöstasolla käsiteltäisiin myös lain soveltamista läheissuhde- ja perheväkivaltatilanteissa, vaikka lapsiasiavaltuutettu näkikin sinällään mahdollisena soveltaa lakia kyseisissä tilanteissa jo ehdotetun muotoilun perusteella. Lapsiasiavaltuutettu katsoi, että todistajansuojelulaissa tulisi huomioida myös huoltajien velvollisuus varmistaa lapsen turvallisuus ja hyvinvointi lapsen edun mukaisesti sekä lapsen kuuleminen ja mielipiteen huomioiminen siten kuin lapsen sopimuksen yleissopimuksessa ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983), jäljempänä huoltolaki, säädetään. Lapsiasiavaltuutetun mukaan relevantteja huoltolain säännöksiä ovat ainakin lain 1 ja 4-5. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että myös todistajansuojeluohjelman päättämistä harkittaessa tulisi ottaa huomioon lapsen etu ensisijaisesti ja koko perheen tilanne kokonaisuutena. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen edun huomioon ottamisesta myös henkilökohtaisen suojelusuunnitelman laatimisessa. Laadinta tulisi tapahtua yhteistyössä lapsen kanssa ja mukana tulisi pääsääntöisesti olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että lapsen etu ja lapsiperheen toimeentulo huomioidaan myös taloudellista apua myönnettäessä. Poliisihallitus Poliisihallitus oli pyytänyt lausuntonsa antamista varten lausunnot myös poliisilaitoksilta. Poliisihallitus totesi, että poliisin mahdollisuudet suojella uhattua henkilöä ovat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rajalliset. Poliisihallitus kiinnitti huomiota myös siihen, että todistajansuojeluohjelmalla voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa myös oikeudenkäynnissä tarvittavan näytön saatavuus. Poliisihallitus esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakavia rikoksia tai rikoksia, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet. Arvioinnissa tulisi Poliisihallituksen mukaan kiinnittää huomiota erityisesti henkilön omaan käyttäytymiseen, mahdollisuuteen väärinkäyttää järjestelmää, henkilön omaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, uhan tosiasialliseen vakavuuteen sekä suojelun merkitykseen yleisesti rikosprosessin kannalta. Poliisihallituksen mukaan suojelutapauksia ei välttämättä tulisi arvioitavaksi edes vuosittain. Poliisihallitus esitti ehdotetun säädösnimikkeen korvaamista termillä laki erityisestä henkilönsuojelusta. Poliisihallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota myös paikallispoliisin roolin ja totesi ohjelman kustannusvaikutusten ulottuvan myös paikallispoliisiin. Poliisihallitus esitti myös, että todistajansuojeluohjelmassa saatuja tietoja voitaisiin käyttää ehdotettua laajemmin eli myös vakavien, erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten paljastamiseen, ennalta estämiseen ja toimenpiteiden suuntaamiseen. Poliisihallitus kiinnitti myös huomiota yleisiin haasteisiin todistajansuojeluohjelman toteuttamisessa Suomen olosuhteissa. Keskusrikospoliisi

5 Sisäministeriö MUISTIO 5 (6) Keskusrikospoliisi totesi lausunnossaan ehdotettavan lain edistävän todistajien oikeuksia ja sitä kautta perus- ja ihmisoikeuksia. Keskusrikospoliisi esitti joitakin tarkennuksia sekä esityksen yleis- että yksityiskohtaisiin perusteluihin. Keskusrikospoliisin mukaan todistajansuojeluohjelma tulisi voida päättää, jos se ei ole enää tarpeen tai tarkoituksenmukaista. Keskusrikospoliisi piti esityksen 3 :n 1 momentissa asetettua kynnystä ilmeisen tarpeetonta liian korkeana. Keskusrikospoliisin mukaan ehdotetun 6 :n nojalla kertyneitä kameravalvontatietoja tulisi voida käyttää myös rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Keskusrikospoliisi myös huomauttaa, että ehdotetussa 13 :ssä säädettävä tietojen luovutus- ja käyttökielto ei tee eroa tilanteissa, joissa kameravalvonta kohdistuu sivullisten tietämättä heidän kotirauhansa piiriin (porraskäytävä) verrattuna siihen, että valvonta kohdistuu suojeltavan omaan asuntoon hänen suostumuksellaan. Keskusrikospoliisi esitti, että todistajansuojelussa kertynyttä tietoa voitaisiin luovuttaa esitutkintaviranomaisille, jos tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus olisi vähintään 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voitaisiin olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikosten selvittämiselle, millä viitattaisiin siihen, että rikoksen selvittäminen aiheuttaisi muuten kohtuuttomia kustannuksia, olisi muuten työlästä tai jopa mahdotonta. Tilanteessa tulisi huomioida myös tiedon julkistamisen vaikutus suojeltavan turvallisuuteen. Keskusrikospoliisi esitti myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevia päätöksiä voisi ehdotetun 12 :n 2 momentin sanamuodon lisäksi tehdä myös keskusrikospoliisin määräämä virkamies, ei ainoastaan keskusrikospoliisin todistajansuojeluohjelmasta vastaava päällystöön kuuluva esimies. Säännöksellä mahdollistettaisiin paikallispoliisin osallistuminen toimenpiteisiin. Suojelupoliisi Suojelupoliisi suhtautui esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Nykylainsäädännön ei katsottu tarjoavan riittäviä keinoja erityisesti tapauksissa, jotka liittyvät vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät rikollisjärjestöt tai terroristiryhmät. Suojelupoliisi kiinnitti lausunnossaan huomiota lakiluonnoksen 13 :ssä säädettyyn, ehdotettavan lain nojalla kertyneitä tietoja koskevaan tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Suojelupoliisi katsoi, että suojelutarkoituksessa saatuja tietoja tulisi voida käyttää ehdotettua laajemmin. Suojelupoliisin esitti harkittavaksi, että tietoja voisi käyttää ehdotettavassa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen lisäksi esimerkiksi siten kuin voimaan tulevassa poliisi- ja pakkokeinolaissa on säädetty ylimääräisen tiedon käyttämisestä. Tietoja tulisi voida käyttää aina rikoksen estämiseen ja muihin poliisilaissa mainittuihin tarkoituksiin sekä tiettyä vakavuustasoa olevan rikoksen selvittämiseen. Suojelupoliisi viittasi rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuteen ja siihen, että suojelutarkoituksessa kerätty tieto voi joissakin tapauksissa koskea hyvinkin vakavaa rikosta, joka tulisi estää tai voida selvittää. Suojelupoliisi arvioi kuitenkin, että tällaista tietoa ei juuri kertyisi. Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto piti ehdotusta tarpeellisena. Maahanmuuttovirasto piti myös kannatettavana, että poliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman perusteella myönnettävistä oleskeluluvista, sillä menettely poikkeaa muista oleskelulupamenettelyistä. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan toimivalta tulisi säilyttää poliisilla myös siinä tapauksessa, että poliisille nykyisin kuuluvia muita lupa-asioita siirrettäisiin tulevaisuudessa Maahanmuuttoviraston hoidettavaksi. Maahanmuuttovirasto piti myös hyvänä sitä, että ohjelman henkilöpiiri ei ole rajattu, mikä mahdollistaisi esimerkiksi pakolaisen, ihmiskaupan uhrin tai kunniaväkivaltaa pakenevan henkilön suojelemisen ohjelmassa. Maahanmuuttovirasto kannatti edellä kuvattuja sisäministeriön maahanmuutto-osaston tarkennusehdotuksia. Maahanmuuttovirasto esitti harkittavaksi myös joitakin muita täsmennysehdotuksia. Maahanmuuttovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun tärkeyteen. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus suhtautui esitykseen myönteisesti. Väestörekisterikeskus piti suotavana, että mahdollisuuteen tehdä väestötietojärjestelmään merkintöjä todistajansuojeluohjelman toteuttamiseksi turvauduttaisiin harvoin ja vain poikkeuksellisesti. Väestörekisterikeskus totesi menettelyyn liittyvän paljon käytännön asioita ja esitti tästä syystä, että näitä näkökohtia tarkennettaisiin vielä erillisessä asiantuntijatapaamisessa. Väestörekisterikeskus totesi, että ehdotettavan lain mukainen todistajansuojeluohjelma ei aiheuta teknisiä muutoksia väestötietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus esitti myös joitakin terminologia täsmennyksiä, jotka on otettu huomioon esityksen jatkovalmistelussa. Valtakunnansyyttäjänvirasto

6 Sisäministeriö MUISTIO 6 (6) Valtakunnansyyttäjänvirasto piti lain säätämistä ja ehdotettua rajausta lain soveltamisen viimesijaisuudesta kannatettavana. Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntoon sisältyi liitteenä myös Helsingin, Itä-Uudenmaan, Pirkanmaan, Salpausselän ja Oulun syyttäjänviraston lausunnot. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi joihinkin ehdotuksen kohtiin tarkennusta tai selvennystä. Sen mukaan esityksestä ei käy ilmi, missä vaiheessa ja millä menettelyllä todistajansuojeluohjelma laitetaan vireille. Valtakunnansyyttäjävirasto totesi, että syyttäjän työn kannalta ohjelma olisi tärkeää voida aloittaa mahdollisimman aikaisin esitutkinnan aikana. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi myös, että ehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, voiko suojeltava todistaa esimerkiksi hovioikeuden istunnossa vastaajilla tiedossa olevalla henkilöllisyydellään vai onko hänen käytettävä ohjelmassa annettua peitehenkilöllisyyttä. Valtakunnansyyttäjänvirasto totesi myös, että suojeluohjelmaan pääsyä rajoittaa käytännössä suojeltavan mahdollisuus suorittaa vankeusrangaistusta vain varsinaisella henkilöllisyydellä. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi selvennystä myös siihen, miten suojeltavan syyllistymisen rikoksiin ohjelman aikana vaikuttaa suojelun jatkamiseen. Valtakunnansyyttäjänvirasto kiinnitti huomiota myös suojeltavan todistelutarkoituksessa antamiin tietoihin. Ehdotuksesta tulisi sen mukaan käydä ilmi, mikä merkitys suojeltavan antamien tietojen tahallisella virheellisyydellä tai todistamisesta kieltäytymisellä on todistajansuojeluohjelman jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ehdotuksesta tulisi myös ilmetä, onko suojeltava velvollinen ilmaisemaan olevansa todistajansuojeluohjelmassa sillä hetkellä tai myöhemmin kun häntä kuullaan tuomioistuimessa eli onko tieto ohjelmassa olemisesta asianosaisjulkinen, jolloin tuomioistuimella ja asianosaisilla on mahdollisuus arvioida kuultavan kertomuksen luotettavuutta. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi lisäksi, että taloudellisen avustuksen asettuminen toimeentulotuen tasolle voi rajoittaa parempituloisten halukkuutta sitoutua todistajansuojeluohjelmaan, jos avustuksen määrässä ei huomioida henkilön siihenastista tulotasoa. Oulun syyttäjänvirasto toi lausunnossaan esille käytännön kokemuksiaan kuultavien uhkaamisesta viitaten muun muassa tapaukseen, jossa vahvin ja raskauttavin näyttö jäi saamatta asianomistajan siirryttyä ulkomaille uhkaajatahon ja viranomaisten tavoittamattomiin. Syyttäjänvirasto myös totesi, että asianomistajien ja todistajien kertomusten muuttuminen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn mennessä on hyvin yleistä ainakin tapauksissa, joissa keskeisenä väitteenä on rikollisjärjestön nimiin, lukuun tai hyödyksi. Syyttäjänvirasto myös huomautti, että varsinaisia uhkauksia ei useinkaan tarvita, vaan pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi riittää päätökseen kertomuksen muuttamiseksi tai pakoilun aloittamiseksi. Useissa yksittäisten syyttäjänvirastojen lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös viranomaisten riittävään taloudelliseen resursointiin. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos puolsi hallituksen esitystä. Rikosseuraamuslaitos piti erityisen tärkeänä sitä, että lakiesityksessä mahdollistetaan myös muiden kuin todistajien asemassa olevien suojeleminen. Rikosseuraamuslaitos totesi, että tilannekohtaisesti suojelua saattavat tarvita niin rikoksesta tuomitut kuin henkilökuntakin tai sivulliset henkilöt kuten edellä mainittujen läheiset. Suomen Asianajajaliitto Suomen asianajajaliitto piti todistajansuojeluohjelmaa koskevaa lainsäädäntöä tarpeellisena, mutta ehdotettua sääntelytapaa liian suppeana. Asianajajaliitto näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittamisen edellytykset ja käytettävissä olevat keinot on laissa säädelty liian suppeasti varsinkin ottaen huomioon, että ohjelmaa koskeva päätöksenteko on keskitetty keskusrikospoliisille ilman valitusmahdollisuutta tai muuta tuomioistuinkontrollia. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittaisen edellytykset tulisi säädellä laissa ehdotettua tarkemmin ottaen kantaa esimerkiksi siihen, millaisissa asioissa ohjelma on mahdollinen ja mikä merkitys todistelun tärkeyden on arvioinnissa. Asianajajaliitto piti myös tärkeänä sitä, että todistajansuojeluohjelma ei missään olosuhteissa johtaa tilanteisiin, joissa vaarannettaisiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä.

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä N:o 497/2003 Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2003 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus ja soveltamisala Lain

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirjanote 1 (4) Valtiovarainministeriö Lahti Ilkka PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO 133 Lausunto valtiovarainministeriölle tulotietojärjestelmästä annettavasta

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen

Kantelija on antanut valtioneuvoston kanslian selvityksen johdosta vastineen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.04.2016 Dnro OKV/2177/1/2014 1/5 ASIA Asiakirjan osittainen salassapito KANTELU Kantelija on kantelussaan 19.12.2014 pyytänyt oikeuskansleria tutkimaan valtioneuvoston kanslian menettelyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat

Datan avaamisen reunaehdot. Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat Datan avaamisen reunaehdot Katri Korpela Projektipäällikkö 6Aika - Avoin data ja rajapinnat 19.1.2016 Perinteinen manuaalinen tietopalvelu 1. Asiakas kysyy/pyytää asiakirjoja käyttöönsä/ kopioita omaan

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 28/ (6) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Esityslista 28/ (6) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Esityslista 28/2014 1 (6) 2 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muutoksesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi

HE 100/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi Hallituksen esitys eduskunnalle ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 1 päivänä joulukuuta 2015 voimaan tulevan ampumaaselain

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011

HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10. Laatimispäivä: 20.9.2011 HENKILÖREKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispäivä: 20.9.2011 1. Rekisterinpitäjä Nimi Pieksämäen kaupungin sosiaalilautakunta. 1.1.2009 Terveyslautakunta 1.1.2010 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 609/03/2015 '9.4.2015

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 609/03/2015 '9.4.2015 Dnro 609/03/2015 '9.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Aki Tornberg varhaiskasvatuslaki@minedu.fi kirjaamo@minedu.fi Lausuntopyyntö hallituksen esityksen luonnoksesta eduskunnalle varhaiskasvatuslaiksi

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin:

Gramex haluaa kiinnittää ministeriön huomion seuraaviin asioihin: Opetus- ja kulttuuriministeriölle Gramex ry:n lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista sekä laiksi oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa.

HE 88/2008 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti lisäpöytäkirjan kansallisen voimaantulon kanssa. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden kansainvälisesti suojattujen tunnusten käytöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia eräiden

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 55/2015 vp annettujen asiantuntijoiden lausuntojen johdosta

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 55/2015 vp annettujen asiantuntijoiden lausuntojen johdosta VASTINE 1 (8) Lainvalmisteluosasto OM 3/41/2014 Lainsäädäntöneuvos Ville Hinkkanen 19.11.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 55/2015 vp

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 564/2015 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 564/2015 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan hallintovaliokunnalle PAKOLAISNEUVONTA RY:N LAUSUNTO 14.11.2016 Asia: HE 133/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta I Yleistä Pakolaisneuvonta kiittää mahdollisuudesta

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Uudistuva lainsäädäntö

Uudistuva lainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Poliisitoiminnan näkökulma Poliisihallitus, poliisitoimintayksikkö, asehallinto Muutoksen tavoitteet Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Lisäksi muutettaisiin ampuma-aselakia,

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Tutkittavan informointi ja suostumus

Tutkittavan informointi ja suostumus Tutkittavan informointi ja suostumus yhdistettäessä tutkittavilta kerättyjä tietoja rekisteritietoihin Ylitarkastaja Raisa Leivonen Tietosuojavaltuutetun toimisto 9.12.2010 Kysy rekisteritutkimuksen luvista

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä

Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä Tietoturvallisuuden arviointilaitokset apuna yritysturvallisuuden ja viranomaisten tietoturvallisuuden kehittämisessä FINAS-päivä 22.1.2013 Helsingin Messukeskus Laura Kiviharju Viestintävirasto Viestintäviraston

Lisätiedot

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE MUISTIO Lainvalmisteluosasto Yksityisoikeuden yksikkö 23.11.2015 Outi Kemppainen EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Esityksen sisältö Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2014 avioliittolain muutoksen (156/2015),

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Elina Setälä 17.9.2012 SM010:00/2012

Elina Setälä 17.9.2012 SM010:00/2012 S SISÄASIAINMINISTERIÖ Lausuntoyhteenveto Poliisiosasto Elina Setälä 17.9.2012 SM010:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS PASSILAIN MUUTTAMISEKSI Yleistä lausunnoista Sisäasiainministeriössä valmisteltiin keväällä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/5 18.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 19/2012 1 (5) 306 Vahingonkorvausvaatimus HEL 2012-014354 T 03 01 00 Päätös päätti, että As Oy Helsingin Professorin aukiolle korvataan kotihoidon hallinnasta kadonneen avaimen

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA?

MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? EU-tietosuoja-asetuksen vaikutukset koulutuskierros Yhteistyössä tietosuojavaltuutetun toimisto ja FCG / Maaliskuu 2015 MITÄ TIETOSUOJA TARKOITTAA? Reijo Aarnio tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutetun

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri

Sairaalan talousjohtaja. 3. Rekisterin nimi Niuvanniemen sairaalan potilaslaskutusrekisteri REKISTERISELOSTE 1 (5) 1. Rekisterin pitäjä Nimi Niuvanniemen sairaala (valtion mielisairaala) Postiosoite Niuvankuja 65 70240 KUOPIO Puhelin 0295 242 111 (vaihde) 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 388/2015 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015. 388/2015 Laki. kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 388/2015 Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post

Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta. OTM, VT Kaisa Post Sosiaalihuollon asiakkaan kohtelusta, osallisuudesta ja oikeusturvasta OTM, VT Kaisa Post 8.2.2016 Hyvä hallinto Perusteet PL 21 :ssä: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja

Lisätiedot

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja

Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa. Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Rikosuhridirektiivin vaikutukset Suomessa Jaana Rossinen Rikosuhripäivystys Itä-Suomen aluejohtaja Itä-Suomen Aluehallintovirasto Mikkeli, Kuopio ja Joensuu 28.-30.9.2015 Rikosuhridirektiivi Kansallisesti

Lisätiedot

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista

HE 30/2012 vp. Valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista HE 30/2012 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 1 ja 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettua lakia ehdotetaan

Lisätiedot

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan kaupunki / sivistystoimi Perusopetuksen tulosalue Asematie 6 A 01300 Vantaa 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan kaupungin opetuslautakunta Vantaan kaupunki / sivistystoimi Asematie 6 A 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Vantaan

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot