Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Ylitarkastaja Elina Immonen SM017:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TODISTAJANSUOJELUOHJELMA: YHTEEVETO ESITYSLUONNOKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Yleistä Sisäministeriö pyysi 10 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellään lausuntoa valmistelemastaan hallituksen esityksestä, joka sisälsi ehdotuksen laiksi todistajansuojeluohjelmasta. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 18 taholta. Hallituksen esityksen valmistelun tueksi asetetussa poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat olleet edustettuina sisäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, Väestörekisterikeskus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja tietosuojavaltuutetun toimisto. Lausuntoa pyydettiin edellä mainittujen tahojen lisäksi myös ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, sisäministeriön maahanmuutto-osastolta, oikeuskanslerinvirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, lapsiasiavaltuutetun toimistolta, Maahanmuuttovirastolta ja Suomen Asianajajaliitolta. Edellä mainittuja tahoja pyydettiin tarvittaessa toimittamaan lausuntopyyntö myös alaiselle hallinnolleen. Lausuntoaika oli 8 viikkoa. Lausuntoja saapui yhteensä 17 kappaletta. Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskanslerinvirasto ilmoittivat, että he eivät anna lausuntoa ehdotuksesta. Hallituksen esitykseen suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Lainsäädännölle nähtiin selkeästi olevan tarvetta, koska nykylainsäädännön ei katsottu olevan riittävä kaikkein vakavavammassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemiseksi. Useissa lausunnoissa tuotiin myös esille, todistajansuojeluohjelmalle on tarvetta erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvissä tapauksissa. Tällöin pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi johtaa siihen, että kuultava muuttaa kertomustaan tai aloittaa pakoilun. Todistajansuojeluohjelmasta säädettävällä lailla nähtiin olevan myös periaatteellista merkitystä. Seuraavat yksittäiset kysymykset nousivat esiin useammassa lausunnossa: Lain henkilöpiiri Useissa lausunnoissa pidettiin kannatettavana ehdotettua ratkaisua, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella muitakin kuin rikosprosessissa kuultavia, vaikka suojelutapausten arveltiinkin useimmiten kytkeytyvän tapauksiin, joissa on kyse rikollisryhmän jäsenten tekemistä vakavista rikoksista. Mahdollisina todistajansuojeluohjelmaa tarvitsevina henkilöryhminä nostettiin esiin viranomaiset, ihmiskaupan ja perheväkivallan uhrit, kunniaväkivaltaa pakenevat henkilöt sekä kansainvälisten rikostuomioistuimien todistajat. Poliisihallitus sen sijaan esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet, liittyviin tapauksiin. Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto Poliisin hallinnonalan edustajat suhtautuivat kriittisesti lakiluonnoksen 13 :ssä säädettäväksi ehdotettuun tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Lakiluonnoksen mukaan todistajansuojeluohjelmassa suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja olisi voinut käyttää vain ehdotettavan lain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja ei siten olisi voinut käyttää esimerkiksi rikostorjunnassa. Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Kirkkokatu 12, Helsinki Vaihde PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sisäministeriö MUISTIO 2 (6) Poliisihallitus, suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi katsoivat, että tietoja tulisi voida käyttää myös rikosten estämisessä ja joiden vakavien rikosten selvittämisessä. Myös tietosuojavaltuutettu esitti tarkennettavaksi, mikä poliisin tehtävä on silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitaan rikosoikeudellisesti relevantti teko. Todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvonta Oikeusministeriö ja Suomen Asianajajaliitto kiinnittivät huomiota todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvontaan. Oikeusministeriö esitti ratkaisuksi, että lakiin sisällytettäisiin samankaltainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi laissa velvoittaa antamaan vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus todistajansuojelutoiminnasta. Ohjelman aloittamisen ja päättämisen edellytykset Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto pitivät tarpeellisena, että ehdotuksessa selvennettäisiin, missä määrin suojeltavan antamien tietojen tärkeydellä on merkitystä todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänvirasto, yksittäiset syyttäjänvirastot ja keskusrikospoliisi esittävät selvennettäväksi, mikä merkitys suojeltavan todistajansuojeluohjelman aikaisella on ohjelman jatkamisen kannalta esimerkiksi tilanteissa, joissa suojeltava syyllistyy uusiin rikoksiin. Henkilötietoja koskeva sääntely Osa lausunnonantajista piti tarpeellisena ehdotettavan lain täsmentämistä todistajansuojeluohjelmassa kertyvien henkilötietojen osalta. Oikeusministeriö katsoi, että ehdotettavaan lakiin tulisi sisällyttää henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Myös tietosuojavaltuutettu piti tarpeellisena täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Valtakunnan syyttäjänvirasto ja tietosuojavaltuutettu esittävät täsmennettäväksi, onko tieto todistajansuojeluohjelmassa olemisesta olla sellaisenaan salassa pidettävä tieto. Yksittäiset lausunnot: Ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriö piti lakiesitystä kannatettavana. Ulkoasiainministeriö kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti todistajansuojeluohjelman henkilöpiiriin ja esitti lakiehdotuksen selkiyttämistä tältä osin. Ulkoasiainministeriö piti tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella kansainvälisissä rikostuomioistuimissa todistajana toimineita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä henkilöitä, jotka on vapautettu syytteistä ja jotka eivät turvallisuussyistä voi palata kotimaihinsa tai niiden naapurimaihin. Ulkoasianministeriö piti myös tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella myös ihmiskaupan uhreja, heidän läheisiään tai heitä avustavia tahoja sekä perheväkivallan uhreja. Ulkoasiainministeriö ehdotti täsmennettäväksi myös, miten ohjelman aloittamista ja päättämistä koskeva sääntely suhteutuu erityisesti Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan yleissopimuksen asettamiin edellytyksiin. Oikeusministeriö Oikeusministeriö pitää ehdotettua lähtökohtaa todistajansuojeluohjelman viimesijaisuudesta aiheellisena. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan lain 1 :stä ilmenevästä todistajansuojeluohjelman määritelmästä tulisi ilmetä myös henkilöön kohdistuvan uhan laittomuus. Oikeusministeriön mukaan ehdotettavan lain perusteluissa tulisi täsmentää, mitä oikeudellisilla velvoitteilla tarkoitetaan (lain 2 :n 2 momentin 3 kohta, 4 :n 2 momentti). Oikeusministeriö esittää, että taloudellista avustusta koskevaa 7 :n muotoilua täsmennettäisiin siten, että määritelmässä viitattaisiin avustuksen luonteeseen väliaikaisena sopeutumiskorvauksena. Oikeusministeriö esittää myös, että korvauksen suuruus sidottaisiin jo säännöksessä pääsääntöisesti toimeentulotuen myöntämiskriteereihin. Tapauskohtaiselle arvioinnille voitaisiin jättää tilaa mahdollistamalla kriteereistä poikkeaminen erityisestä syystä. Oikeusministeriö katsoo myös, että laissa tulisi säätää ehdotettua täsmällisemmin suojattavaa koskevien tietojen käsittelystä. Se katsoo, että ehdotetun lain 6 :n 3 momentin säännöksen perusteella ei ole saatavissa selvyyttä siitä miten tietojenkäsittely on ratkaistavissa. Oikeusministeriön mukaan

3 Sisäministeriö MUISTIO 3 (6) luontevinta olisi sisällyttää lakiin erityiset henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Oikeusministeriö esittää myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevat tiedot säädettäisiin salassa pidettäväksi sijoittamalla salassapitosäännös lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Oikeusministeriö katsoo, että henkilötietolain 24 :n 2 momentissa säännös rekisteröidylle annettavien tietojen rajoittamisesta ei ole sovellettavissa todistajansuojelussa. Oikeusministeriön näkemyksen todistajansuojeluohjelmatoimintaan tulisi kytkeä vähintäänkin samanlainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi velvoittaa antamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus toiminnasta vuosittain. Oikeusministeriö toteaa säätämisjärjestystä koskevan jakson olevan asianmukainen huomauttaen kuitenkin, että alaikäisten kohdalla esitystä tulisi tarkentaa siten, että alaikäisen oikeus saada tietoa oikeasta henkilöllisyydestään turvataan. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö totesi ottavansa kantaa todistajansuojeluohjelman toteuttamiseen edellyttämään lisämäärärahatarpeeseen tarvittaessa tulevissa budjetti- ja kehysmenettelyissä. Valtiovarainministeriö täsmennysehdotuksen rekisterimerkintöjä koskevaan 5.ään. Valtiovarainministeriö piti ehdotusta muilta osin perusteltuna ja puolsi sen toteuttamista. Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto Maahanmuutto-osasto esitti harkittavaksi esityksen täydentämistä siten, että ulkomaalaislain 35 :ään lisättäisiin maininta uudesta 52 e :stä, jolloin myös todistajansuojeluohjelmassa olevalle henkilölle voitaisiin myöntää oleskelulupa ilman voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Maahanmuutto-osasto esitti myös joitakin selventäviä tarkennuksia esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin. Tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota todistajansuojeluohjelmassa olevaan, peitehenkilöllisyydellä toimivaan suojeltavaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten toteuttamiseen. Tietosuojavaltuutetun mukaan tyypillinen keino henkilön tavoittamiseksi on tietojärjestelmään perustuva jäljittäminen, minkä toteuttamiseksi tulisi kehittää ratkaisu, joka täyttäisi niin todistajansuojeluohjelman kuin erilaisten oikeudellisten vaateiden esittäjien intressit. Myös velanmaksu tulisi järjestää. Tietosuojavaltuutetun mukaan virheellisiin rekisterimerkintöihin voi liittyä mahdollisia vahingonkorvauskanteita niissä tilanteissa, joissa suojeltava hakee esimerkiksi luottoa eikä hän olisi oikealla nimellään luotonantajan perustellun käsityksen mukaan siinä määrin luottokelpoinen että niiden perusteella olisi luottoa myönnetty. Jos suojeltavalla ei ole ollut aikomuskaan maksaa luottoa takaisin, voitaisiin häntä syyttää petoksesta. Vääriä merkintöjä tehneitä ja ylläpitäviä viranomaisia ei sellaisenaan voisi syyttää avunannosta, mutta henkilötietolain 47 :n mukainen tuottamuksesta riippumaton vahingonkorvausvastuu voisi tulla kyseeseen, koska se kattaa myös muulle kuin rekisteröidylle aiheutuneet taloudelliset vahingot. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös todistajansuojeluohjelmassa kertyvien tietojen käsittelyyn. Tietosuojavaltuutettu näkee tarpeelliseksi yksilöidä tarkemmin todistajansuojeluohjelmaan liittyvä henkilötietojen käsittely henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003), jäljempänä poliisirekisterilaki, koska tässä tarkoitettu tehtävä edellyttää suojeltavaan eli rekisteröityyn nähden avoimuutta, luottamuksellisuutta ja erilaisten yksityisyyteen kajoavien toimenpiteiden hyväksymistä alusta alkaen. Tässä suhteessa toimintaa voisi verrata vartioimistehtävään ja erityisesti henkivartijatehtävään, joista säädetään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002). Tietosuojavaltuutettu ehdottaa vaihtoehtoisesti, että nimenomaan suojeltavien (rekisteröidyt) henkilötietojen käsittelysäännökset kattaisivat loogisen rekisterikäsitteen mukaisesti kaiken sen tiedon, jota tällaisen "asiakassuhteen" hoitaminen edellyttää eikä vain ehdotetussa 6 :ssä tarkoitettuja valvontatietoja. Samaan pykälään olisi perusteltua liittää ehdotuksen 13, joka erottelee tässä tarkoituksessa saadut tiedot muista poliisirekisterilain tietojärjestelmistä myös siten, ettei käyttöoikeuksia voida myöntää muuta kuin tässä tehtävässä vastuullisenpoliisiyksikön toimesta ja niille, jotka toimivat näissä tehtävissä. Tietosuojavaltuutettu ehdottaa ehdotuksen 13 :n sanamuotoa täsmennettäväksi lisäksi siten, että se koskisi saatujen tietojen lisäksi poliisin keräämiä tietoja kuten perustelut antavat ymmärtää. Tiesuojavaltuutettu esittää tarkennettavaksi myös, mitä poliisin on tehtävä silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitsee tai epäilee rikosoikeudellisesti relevantin teon. Lisäksi tulisi arvioida, mitä poliisin tulisi tehdä niissä tapauksissa kun ohjelman toteuttamisen yhteydessä havaitaan tai syntyy epäily muista kuin suojeltavaan kohdistuvasta ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvasta rikoksesta varsinkin jos epäily on suojeltava itse ottaen vielä huomioon itsekriminointisuoja.

4 Sisäministeriö MUISTIO 4 (6) Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös ohjelman "asiakastietojen" salassa pidettävyyteen. Tietosuojavaltuutettu kehottaa arvioimaan, tulisiko todistajansuojeluohjelmassa oleminen sellaisenaan olla salassa pidettävä tieto ja tapahtuisiko tämä oikean henkilöllisyyden vai peitehenkilöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi olisi arvioitava, tulisiko salassapitorikoksen toinen tekotapa eli hyväksikäyttö ilman ilmaisemista ulkopuolisille myös säätää rangaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu toteaa lisäksi, että julkisuuslain 24 :n 7 kohdan salassapitoperuste näyttäisi kattavan myös henkilöä koskevia turvajärjestelyjä ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja. Kun suojelusuunnitelma nimenomaan vaikuttaa turvajärjestelyjen toteutumiseen, voidaan katsoa, että se on tämän perusteella salassa pidettävä, mutta tiedot, jotka on kerätty sen arvioimiseksi aloitetaanko suojeluohjelma, eivät tarkkaan ottaen ole vielä turvajärjestelyjä koskevia ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja, koska päätös voi olla myös kielteinen. Päätöksentekoa varten henkilöltä edellytetään selvitystä henkilökohtaisista oloistaan, jotka voisivat tyypillisesti olla perhe-elämää ja muita siihen rinnastettavia henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja ja näiltä osin sovellettava salassapitosäännös olisi julkisuuslain 24 :n 32 kohta. Lapsiasiavaltuutetun toimisto Lapsiasiavaltuutettu piti lakia todistajansuojeluohjelmasta tarpeellisena. Lapsiasianvaltuutetun näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman toteuttamisella on monissa tilanteissa vaikutuksia lapsiin joko suoraan tai välillisesti. Lapsiasiavaltuutettu piti alaikäisiin kohdistuvia säännöksiä ja niiden perusteluja erittäin niukkoina. Lapsiasiavaltuutettu katsoi näin ollen, että säännökset eivät täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia alaikäisten osalta. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole viitattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (SopS59-60/1991) eikä Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivoihin. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esitykseen on sisällytettävä arvio uudistuksen vaikutuksista lapsiin. Lapsiasiavaltuutettu ehdotti, että ehdotetun 1 ja 2 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa ja tarvittaessa säädöstasolla käsiteltäisiin myös lain soveltamista läheissuhde- ja perheväkivaltatilanteissa, vaikka lapsiasiavaltuutettu näkikin sinällään mahdollisena soveltaa lakia kyseisissä tilanteissa jo ehdotetun muotoilun perusteella. Lapsiasiavaltuutettu katsoi, että todistajansuojelulaissa tulisi huomioida myös huoltajien velvollisuus varmistaa lapsen turvallisuus ja hyvinvointi lapsen edun mukaisesti sekä lapsen kuuleminen ja mielipiteen huomioiminen siten kuin lapsen sopimuksen yleissopimuksessa ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983), jäljempänä huoltolaki, säädetään. Lapsiasiavaltuutetun mukaan relevantteja huoltolain säännöksiä ovat ainakin lain 1 ja 4-5. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että myös todistajansuojeluohjelman päättämistä harkittaessa tulisi ottaa huomioon lapsen etu ensisijaisesti ja koko perheen tilanne kokonaisuutena. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen edun huomioon ottamisesta myös henkilökohtaisen suojelusuunnitelman laatimisessa. Laadinta tulisi tapahtua yhteistyössä lapsen kanssa ja mukana tulisi pääsääntöisesti olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että lapsen etu ja lapsiperheen toimeentulo huomioidaan myös taloudellista apua myönnettäessä. Poliisihallitus Poliisihallitus oli pyytänyt lausuntonsa antamista varten lausunnot myös poliisilaitoksilta. Poliisihallitus totesi, että poliisin mahdollisuudet suojella uhattua henkilöä ovat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rajalliset. Poliisihallitus kiinnitti huomiota myös siihen, että todistajansuojeluohjelmalla voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa myös oikeudenkäynnissä tarvittavan näytön saatavuus. Poliisihallitus esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakavia rikoksia tai rikoksia, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet. Arvioinnissa tulisi Poliisihallituksen mukaan kiinnittää huomiota erityisesti henkilön omaan käyttäytymiseen, mahdollisuuteen väärinkäyttää järjestelmää, henkilön omaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, uhan tosiasialliseen vakavuuteen sekä suojelun merkitykseen yleisesti rikosprosessin kannalta. Poliisihallituksen mukaan suojelutapauksia ei välttämättä tulisi arvioitavaksi edes vuosittain. Poliisihallitus esitti ehdotetun säädösnimikkeen korvaamista termillä laki erityisestä henkilönsuojelusta. Poliisihallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota myös paikallispoliisin roolin ja totesi ohjelman kustannusvaikutusten ulottuvan myös paikallispoliisiin. Poliisihallitus esitti myös, että todistajansuojeluohjelmassa saatuja tietoja voitaisiin käyttää ehdotettua laajemmin eli myös vakavien, erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten paljastamiseen, ennalta estämiseen ja toimenpiteiden suuntaamiseen. Poliisihallitus kiinnitti myös huomiota yleisiin haasteisiin todistajansuojeluohjelman toteuttamisessa Suomen olosuhteissa. Keskusrikospoliisi

5 Sisäministeriö MUISTIO 5 (6) Keskusrikospoliisi totesi lausunnossaan ehdotettavan lain edistävän todistajien oikeuksia ja sitä kautta perus- ja ihmisoikeuksia. Keskusrikospoliisi esitti joitakin tarkennuksia sekä esityksen yleis- että yksityiskohtaisiin perusteluihin. Keskusrikospoliisin mukaan todistajansuojeluohjelma tulisi voida päättää, jos se ei ole enää tarpeen tai tarkoituksenmukaista. Keskusrikospoliisi piti esityksen 3 :n 1 momentissa asetettua kynnystä ilmeisen tarpeetonta liian korkeana. Keskusrikospoliisin mukaan ehdotetun 6 :n nojalla kertyneitä kameravalvontatietoja tulisi voida käyttää myös rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Keskusrikospoliisi myös huomauttaa, että ehdotetussa 13 :ssä säädettävä tietojen luovutus- ja käyttökielto ei tee eroa tilanteissa, joissa kameravalvonta kohdistuu sivullisten tietämättä heidän kotirauhansa piiriin (porraskäytävä) verrattuna siihen, että valvonta kohdistuu suojeltavan omaan asuntoon hänen suostumuksellaan. Keskusrikospoliisi esitti, että todistajansuojelussa kertynyttä tietoa voitaisiin luovuttaa esitutkintaviranomaisille, jos tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus olisi vähintään 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voitaisiin olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikosten selvittämiselle, millä viitattaisiin siihen, että rikoksen selvittäminen aiheuttaisi muuten kohtuuttomia kustannuksia, olisi muuten työlästä tai jopa mahdotonta. Tilanteessa tulisi huomioida myös tiedon julkistamisen vaikutus suojeltavan turvallisuuteen. Keskusrikospoliisi esitti myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevia päätöksiä voisi ehdotetun 12 :n 2 momentin sanamuodon lisäksi tehdä myös keskusrikospoliisin määräämä virkamies, ei ainoastaan keskusrikospoliisin todistajansuojeluohjelmasta vastaava päällystöön kuuluva esimies. Säännöksellä mahdollistettaisiin paikallispoliisin osallistuminen toimenpiteisiin. Suojelupoliisi Suojelupoliisi suhtautui esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Nykylainsäädännön ei katsottu tarjoavan riittäviä keinoja erityisesti tapauksissa, jotka liittyvät vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät rikollisjärjestöt tai terroristiryhmät. Suojelupoliisi kiinnitti lausunnossaan huomiota lakiluonnoksen 13 :ssä säädettyyn, ehdotettavan lain nojalla kertyneitä tietoja koskevaan tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Suojelupoliisi katsoi, että suojelutarkoituksessa saatuja tietoja tulisi voida käyttää ehdotettua laajemmin. Suojelupoliisin esitti harkittavaksi, että tietoja voisi käyttää ehdotettavassa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen lisäksi esimerkiksi siten kuin voimaan tulevassa poliisi- ja pakkokeinolaissa on säädetty ylimääräisen tiedon käyttämisestä. Tietoja tulisi voida käyttää aina rikoksen estämiseen ja muihin poliisilaissa mainittuihin tarkoituksiin sekä tiettyä vakavuustasoa olevan rikoksen selvittämiseen. Suojelupoliisi viittasi rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuteen ja siihen, että suojelutarkoituksessa kerätty tieto voi joissakin tapauksissa koskea hyvinkin vakavaa rikosta, joka tulisi estää tai voida selvittää. Suojelupoliisi arvioi kuitenkin, että tällaista tietoa ei juuri kertyisi. Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto piti ehdotusta tarpeellisena. Maahanmuuttovirasto piti myös kannatettavana, että poliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman perusteella myönnettävistä oleskeluluvista, sillä menettely poikkeaa muista oleskelulupamenettelyistä. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan toimivalta tulisi säilyttää poliisilla myös siinä tapauksessa, että poliisille nykyisin kuuluvia muita lupa-asioita siirrettäisiin tulevaisuudessa Maahanmuuttoviraston hoidettavaksi. Maahanmuuttovirasto piti myös hyvänä sitä, että ohjelman henkilöpiiri ei ole rajattu, mikä mahdollistaisi esimerkiksi pakolaisen, ihmiskaupan uhrin tai kunniaväkivaltaa pakenevan henkilön suojelemisen ohjelmassa. Maahanmuuttovirasto kannatti edellä kuvattuja sisäministeriön maahanmuutto-osaston tarkennusehdotuksia. Maahanmuuttovirasto esitti harkittavaksi myös joitakin muita täsmennysehdotuksia. Maahanmuuttovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun tärkeyteen. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus suhtautui esitykseen myönteisesti. Väestörekisterikeskus piti suotavana, että mahdollisuuteen tehdä väestötietojärjestelmään merkintöjä todistajansuojeluohjelman toteuttamiseksi turvauduttaisiin harvoin ja vain poikkeuksellisesti. Väestörekisterikeskus totesi menettelyyn liittyvän paljon käytännön asioita ja esitti tästä syystä, että näitä näkökohtia tarkennettaisiin vielä erillisessä asiantuntijatapaamisessa. Väestörekisterikeskus totesi, että ehdotettavan lain mukainen todistajansuojeluohjelma ei aiheuta teknisiä muutoksia väestötietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus esitti myös joitakin terminologia täsmennyksiä, jotka on otettu huomioon esityksen jatkovalmistelussa. Valtakunnansyyttäjänvirasto

6 Sisäministeriö MUISTIO 6 (6) Valtakunnansyyttäjänvirasto piti lain säätämistä ja ehdotettua rajausta lain soveltamisen viimesijaisuudesta kannatettavana. Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntoon sisältyi liitteenä myös Helsingin, Itä-Uudenmaan, Pirkanmaan, Salpausselän ja Oulun syyttäjänviraston lausunnot. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi joihinkin ehdotuksen kohtiin tarkennusta tai selvennystä. Sen mukaan esityksestä ei käy ilmi, missä vaiheessa ja millä menettelyllä todistajansuojeluohjelma laitetaan vireille. Valtakunnansyyttäjävirasto totesi, että syyttäjän työn kannalta ohjelma olisi tärkeää voida aloittaa mahdollisimman aikaisin esitutkinnan aikana. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi myös, että ehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, voiko suojeltava todistaa esimerkiksi hovioikeuden istunnossa vastaajilla tiedossa olevalla henkilöllisyydellään vai onko hänen käytettävä ohjelmassa annettua peitehenkilöllisyyttä. Valtakunnansyyttäjänvirasto totesi myös, että suojeluohjelmaan pääsyä rajoittaa käytännössä suojeltavan mahdollisuus suorittaa vankeusrangaistusta vain varsinaisella henkilöllisyydellä. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi selvennystä myös siihen, miten suojeltavan syyllistymisen rikoksiin ohjelman aikana vaikuttaa suojelun jatkamiseen. Valtakunnansyyttäjänvirasto kiinnitti huomiota myös suojeltavan todistelutarkoituksessa antamiin tietoihin. Ehdotuksesta tulisi sen mukaan käydä ilmi, mikä merkitys suojeltavan antamien tietojen tahallisella virheellisyydellä tai todistamisesta kieltäytymisellä on todistajansuojeluohjelman jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ehdotuksesta tulisi myös ilmetä, onko suojeltava velvollinen ilmaisemaan olevansa todistajansuojeluohjelmassa sillä hetkellä tai myöhemmin kun häntä kuullaan tuomioistuimessa eli onko tieto ohjelmassa olemisesta asianosaisjulkinen, jolloin tuomioistuimella ja asianosaisilla on mahdollisuus arvioida kuultavan kertomuksen luotettavuutta. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi lisäksi, että taloudellisen avustuksen asettuminen toimeentulotuen tasolle voi rajoittaa parempituloisten halukkuutta sitoutua todistajansuojeluohjelmaan, jos avustuksen määrässä ei huomioida henkilön siihenastista tulotasoa. Oulun syyttäjänvirasto toi lausunnossaan esille käytännön kokemuksiaan kuultavien uhkaamisesta viitaten muun muassa tapaukseen, jossa vahvin ja raskauttavin näyttö jäi saamatta asianomistajan siirryttyä ulkomaille uhkaajatahon ja viranomaisten tavoittamattomiin. Syyttäjänvirasto myös totesi, että asianomistajien ja todistajien kertomusten muuttuminen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn mennessä on hyvin yleistä ainakin tapauksissa, joissa keskeisenä väitteenä on rikollisjärjestön nimiin, lukuun tai hyödyksi. Syyttäjänvirasto myös huomautti, että varsinaisia uhkauksia ei useinkaan tarvita, vaan pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi riittää päätökseen kertomuksen muuttamiseksi tai pakoilun aloittamiseksi. Useissa yksittäisten syyttäjänvirastojen lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös viranomaisten riittävään taloudelliseen resursointiin. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos puolsi hallituksen esitystä. Rikosseuraamuslaitos piti erityisen tärkeänä sitä, että lakiesityksessä mahdollistetaan myös muiden kuin todistajien asemassa olevien suojeleminen. Rikosseuraamuslaitos totesi, että tilannekohtaisesti suojelua saattavat tarvita niin rikoksesta tuomitut kuin henkilökuntakin tai sivulliset henkilöt kuten edellä mainittujen läheiset. Suomen Asianajajaliitto Suomen asianajajaliitto piti todistajansuojeluohjelmaa koskevaa lainsäädäntöä tarpeellisena, mutta ehdotettua sääntelytapaa liian suppeana. Asianajajaliitto näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittamisen edellytykset ja käytettävissä olevat keinot on laissa säädelty liian suppeasti varsinkin ottaen huomioon, että ohjelmaa koskeva päätöksenteko on keskitetty keskusrikospoliisille ilman valitusmahdollisuutta tai muuta tuomioistuinkontrollia. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittaisen edellytykset tulisi säädellä laissa ehdotettua tarkemmin ottaen kantaa esimerkiksi siihen, millaisissa asioissa ohjelma on mahdollinen ja mikä merkitys todistelun tärkeyden on arvioinnissa. Asianajajaliitto piti myös tärkeänä sitä, että todistajansuojeluohjelma ei missään olosuhteissa johtaa tilanteisiin, joissa vaarannettaisiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä.

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilainsäädäntöä täydentäväksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuoden 2014 alussa voimaan tulevaa poliisilakia.

Lisätiedot

Liiketoimintakiellon tehostaminen

Liiketoimintakiellon tehostaminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 18 2015 Liiketoimintakiellon tehostaminen

Lisätiedot

Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi

Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi 42/2010 Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi Lausuntotiivistelmä 42/2010 Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 20.5.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta.

HE 224/2010 vp. Uusina periaatteina säädettäisiin perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä tarkoitussidonnaisuuden periaatteesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi nykyisen poliisilain korvaava poliisilaki. Lisäksi

Lisätiedot

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä

Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä Markku Fredman Asianosaisjulkisuus esitutkinnassa ja vangitsemisesta päätettäessä 1. Johdanto 1.1. Artikkelin aihe ja tarkoitus Tämän artikkelin tarkoitus on selvittää, mitkä säädökset ja määräykset koskevat

Lisätiedot

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA OIKEUSMINISTERIÖ MUISTIO Lainvalmisteluosasto 9.6.2006 Anna-Riitta Wallin TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN EHDOTUS SÄHKÖISEN VIESTINNÄN TIETOSUOJALAIN 13 :N MUUTTAMISESTA; EHDOTUKSEN OIKEUDELLISTA ARVIOINTIA 1. Ehdotus

Lisätiedot

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö

Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Lausuntoja ja selvityksiä 2004:14 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö Tiivistelmä lausunnoista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...4 1.1 Tietoverkkorikostyöryhmän mietintö... 4 1.2 Lausuntomenettely ja lausuntotiivistelmän

Lisätiedot

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 29.3.2014 Julkaisun nimi

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 67/2010 vp Hallituksen esitys poliisilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 16 päivänä marraskuuta 2010 lähettäessään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muuttamisesta LUONNOS 25.6.2014 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto. Aluevalvontalain muuttaminen 1 (21) FI.PLM.2014-4858 22.9.2014 711/40.03.00/2013 PLM 002:00/2013

Lausuntoyhteenveto. Aluevalvontalain muuttaminen 1 (21) FI.PLM.2014-4858 22.9.2014 711/40.03.00/2013 PLM 002:00/2013 1 (21) Aluevalvontalain muuttaminen Lausuntoyhteenveto 2 (21) Sisällysluettelo 1. Johdanto. 3 2. Lausunnonantajat.. 3 3. Yhteenveto lausunnoista.. 5 3.1 Yleiset huomiot.. 5 3.2 Huomiot taloudellisista

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi.

Jotkut lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet huomioita asioista, joita uudistuksen valmistelussa ei ole käsitelty riittävästi. Johdanto Oikeusministeriö asetti 17. päivänä joulukuuta 2003 toimikunnan uudistamaan valmiuslainsäädäntöä. Valmiuslain uudistamisen tavoitteena oli saattaa valmiuslaki kaikilta osiltaan vastaamaan perustuslain

Lisätiedot

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014

Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen. Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Viranomaisten oma-aloitteisen ilmoittamisoikeuden toteuttaminen Suunnitteluryhmän ehdotus 6.6.2014 Sisäministeriölle Sisäministeriö asetti 15.04.2014 sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän toimeksiannosta

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Kirsi Miettinen LAUSUNTOKOOSTE II LAUSUNTOKIERROS 7.7.2003 Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 25.4.2003 Dnro LVM 133:00/2002

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän tietosuojalakia. Ehdotuksella

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ

EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ TO 1 (23) EHDOTUS LAIKSI JULKISISTA PUOLUSTUS- JA TURVALLISUUSHANKINNOISTA; LAUSUNTOYHTEENVETO TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ 1 JOHDANTO Puolustusministeriö pyysi 2.2.2011 lausuntoja puolustus-, turvallisuus- ja

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Laura Ervo Raimo Lahti Jukka Siro Perus- ja ihmisoikeudet rikosprosessissa HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2

Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:29 Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:29 Nuorisorikostoimikunnan mietintö KM 2003:2 Tiivistelmä lausunnoista

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 50 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että huumausaineen viljelyn, kuljettamisen ja kuljetuttamisen yritys säädetään huumausainerikoksena

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä

Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 14/2009 Kaupparekisterin henkilötiedot ja oikeusturvajärjestelmä Työryhmämuistio Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot