Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto"

Transkriptio

1 MUISTIO 1 (6) Ylitarkastaja Elina Immonen SM017:00/2012 HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI TODISTAJANSUOJELUOHJELMA: YHTEEVETO ESITYSLUONNOKSESTA ANNETUISTA LAUSUNNOISTA Yleistä Sisäministeriö pyysi 10 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellään lausuntoa valmistelemastaan hallituksen esityksestä, joka sisälsi ehdotuksen laiksi todistajansuojeluohjelmasta. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 18 taholta. Hallituksen esityksen valmistelun tueksi asetetussa poikkihallinnollisessa työryhmässä ovat olleet edustettuina sisäministeriö, oikeusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, Väestörekisterikeskus, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja tietosuojavaltuutetun toimisto. Lausuntoa pyydettiin edellä mainittujen tahojen lisäksi myös ulkoasiainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, sisäministeriön maahanmuutto-osastolta, oikeuskanslerinvirastolta, eduskunnan oikeusasiamieheltä, lapsiasiavaltuutetun toimistolta, Maahanmuuttovirastolta ja Suomen Asianajajaliitolta. Edellä mainittuja tahoja pyydettiin tarvittaessa toimittamaan lausuntopyyntö myös alaiselle hallinnolleen. Lausuntoaika oli 8 viikkoa. Lausuntoja saapui yhteensä 17 kappaletta. Eduskunnan oikeusasiamies ja oikeuskanslerinvirasto ilmoittivat, että he eivät anna lausuntoa ehdotuksesta. Hallituksen esitykseen suhtauduttiin pääosin myönteisesti. Lainsäädännölle nähtiin selkeästi olevan tarvetta, koska nykylainsäädännön ei katsottu olevan riittävä kaikkein vakavavammassa hengen ja terveyden vaarassa olevien henkilöiden suojelemiseksi. Useissa lausunnoissa tuotiin myös esille, todistajansuojeluohjelmalle on tarvetta erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvissä tapauksissa. Tällöin pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi johtaa siihen, että kuultava muuttaa kertomustaan tai aloittaa pakoilun. Todistajansuojeluohjelmasta säädettävällä lailla nähtiin olevan myös periaatteellista merkitystä. Seuraavat yksittäiset kysymykset nousivat esiin useammassa lausunnossa: Lain henkilöpiiri Useissa lausunnoissa pidettiin kannatettavana ehdotettua ratkaisua, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella muitakin kuin rikosprosessissa kuultavia, vaikka suojelutapausten arveltiinkin useimmiten kytkeytyvän tapauksiin, joissa on kyse rikollisryhmän jäsenten tekemistä vakavista rikoksista. Mahdollisina todistajansuojeluohjelmaa tarvitsevina henkilöryhminä nostettiin esiin viranomaiset, ihmiskaupan ja perheväkivallan uhrit, kunniaväkivaltaa pakenevat henkilöt sekä kansainvälisten rikostuomioistuimien todistajat. Poliisihallitus sen sijaan esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet, liittyviin tapauksiin. Suojelutarkoituksessa kertyneiden tietojen käyttö- ja luovutuskielto Poliisin hallinnonalan edustajat suhtautuivat kriittisesti lakiluonnoksen 13 :ssä säädettäväksi ehdotettuun tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Lakiluonnoksen mukaan todistajansuojeluohjelmassa suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja olisi voinut käyttää vain ehdotettavan lain mukaisten tehtävien hoitamiseksi. Suojelutarkoituksessa kertyneitä tietoja ei siten olisi voinut käyttää esimerkiksi rikostorjunnassa. Postiosoite: Käyntiosoitteet: Puhelin: Virkasähköpostiosoite: Sisäministeriö Kirkkokatu 12, Helsinki Vaihde PL 26 Vuorikatu 20, Helsinki Valtioneuvosto Faksi:

2 Sisäministeriö MUISTIO 2 (6) Poliisihallitus, suojelupoliisi ja keskusrikospoliisi katsoivat, että tietoja tulisi voida käyttää myös rikosten estämisessä ja joiden vakavien rikosten selvittämisessä. Myös tietosuojavaltuutettu esitti tarkennettavaksi, mikä poliisin tehtävä on silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitaan rikosoikeudellisesti relevantti teko. Todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvonta Oikeusministeriö ja Suomen Asianajajaliitto kiinnittivät huomiota todistajansuojeluohjelmaa toteuttavan viranomaisen toiminnan valvontaan. Oikeusministeriö esitti ratkaisuksi, että lakiin sisällytettäisiin samankaltainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi laissa velvoittaa antamaan vuosittain eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus todistajansuojelutoiminnasta. Ohjelman aloittamisen ja päättämisen edellytykset Poliisihallitus, Valtakunnansyyttäjänvirasto ja Suomen Asianajajaliitto pitivät tarpeellisena, että ehdotuksessa selvennettäisiin, missä määrin suojeltavan antamien tietojen tärkeydellä on merkitystä todistajansuojeluohjelman aloittamisen ja jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänvirasto, yksittäiset syyttäjänvirastot ja keskusrikospoliisi esittävät selvennettäväksi, mikä merkitys suojeltavan todistajansuojeluohjelman aikaisella on ohjelman jatkamisen kannalta esimerkiksi tilanteissa, joissa suojeltava syyllistyy uusiin rikoksiin. Henkilötietoja koskeva sääntely Osa lausunnonantajista piti tarpeellisena ehdotettavan lain täsmentämistä todistajansuojeluohjelmassa kertyvien henkilötietojen osalta. Oikeusministeriö katsoi, että ehdotettavaan lakiin tulisi sisällyttää henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Myös tietosuojavaltuutettu piti tarpeellisena täsmentää henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä. Valtakunnan syyttäjänvirasto ja tietosuojavaltuutettu esittävät täsmennettäväksi, onko tieto todistajansuojeluohjelmassa olemisesta olla sellaisenaan salassa pidettävä tieto. Yksittäiset lausunnot: Ulkoasiainministeriö Ulkoasiainministeriö piti lakiesitystä kannatettavana. Ulkoasiainministeriö kiinnitti lausunnossaan huomiota erityisesti todistajansuojeluohjelman henkilöpiiriin ja esitti lakiehdotuksen selkiyttämistä tältä osin. Ulkoasiainministeriö piti tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella kansainvälisissä rikostuomioistuimissa todistajana toimineita henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä henkilöitä, jotka on vapautettu syytteistä ja jotka eivät turvallisuussyistä voi palata kotimaihinsa tai niiden naapurimaihin. Ulkoasianministeriö piti myös tärkeänä, että todistajansuojeluohjelmassa voitaisiin tarvittaessa suojella myös ihmiskaupan uhreja, heidän läheisiään tai heitä avustavia tahoja sekä perheväkivallan uhreja. Ulkoasiainministeriö ehdotti täsmennettäväksi myös, miten ohjelman aloittamista ja päättämistä koskeva sääntely suhteutuu erityisesti Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta tehdyn Euroopan yleissopimuksen asettamiin edellytyksiin. Oikeusministeriö Oikeusministeriö pitää ehdotettua lähtökohtaa todistajansuojeluohjelman viimesijaisuudesta aiheellisena. Oikeusministeriön näkemyksen mukaan lain 1 :stä ilmenevästä todistajansuojeluohjelman määritelmästä tulisi ilmetä myös henkilöön kohdistuvan uhan laittomuus. Oikeusministeriön mukaan ehdotettavan lain perusteluissa tulisi täsmentää, mitä oikeudellisilla velvoitteilla tarkoitetaan (lain 2 :n 2 momentin 3 kohta, 4 :n 2 momentti). Oikeusministeriö esittää, että taloudellista avustusta koskevaa 7 :n muotoilua täsmennettäisiin siten, että määritelmässä viitattaisiin avustuksen luonteeseen väliaikaisena sopeutumiskorvauksena. Oikeusministeriö esittää myös, että korvauksen suuruus sidottaisiin jo säännöksessä pääsääntöisesti toimeentulotuen myöntämiskriteereihin. Tapauskohtaiselle arvioinnille voitaisiin jättää tilaa mahdollistamalla kriteereistä poikkeaminen erityisestä syystä. Oikeusministeriö katsoo myös, että laissa tulisi säätää ehdotettua täsmällisemmin suojattavaa koskevien tietojen käsittelystä. Se katsoo, että ehdotetun lain 6 :n 3 momentin säännöksen perusteella ei ole saatavissa selvyyttä siitä miten tietojenkäsittely on ratkaistavissa. Oikeusministeriön mukaan

3 Sisäministeriö MUISTIO 3 (6) luontevinta olisi sisällyttää lakiin erityiset henkilörekisterisäännökset, joissa määriteltäisiin rekisterinpitäjä sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskea velvoitteet. Oikeusministeriö esittää myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevat tiedot säädettäisiin salassa pidettäväksi sijoittamalla salassapitosäännös lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999), jäljempänä julkisuuslaki. Oikeusministeriö katsoo, että henkilötietolain 24 :n 2 momentissa säännös rekisteröidylle annettavien tietojen rajoittamisesta ei ole sovellettavissa todistajansuojelussa. Oikeusministeriön näkemyksen todistajansuojeluohjelmatoimintaan tulisi kytkeä vähintäänkin samanlainen valvontamekanismi kuin poliisin salaisessa tiedonhankinnassa ja salaisten pakkokeinojen käytössä eli sisäministeriö tulisi velvoittaa antamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle kertomus toiminnasta vuosittain. Oikeusministeriö toteaa säätämisjärjestystä koskevan jakson olevan asianmukainen huomauttaen kuitenkin, että alaikäisten kohdalla esitystä tulisi tarkentaa siten, että alaikäisen oikeus saada tietoa oikeasta henkilöllisyydestään turvataan. Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö totesi ottavansa kantaa todistajansuojeluohjelman toteuttamiseen edellyttämään lisämäärärahatarpeeseen tarvittaessa tulevissa budjetti- ja kehysmenettelyissä. Valtiovarainministeriö täsmennysehdotuksen rekisterimerkintöjä koskevaan 5.ään. Valtiovarainministeriö piti ehdotusta muilta osin perusteltuna ja puolsi sen toteuttamista. Sisäministeriö, maahanmuutto-osasto Maahanmuutto-osasto esitti harkittavaksi esityksen täydentämistä siten, että ulkomaalaislain 35 :ään lisättäisiin maininta uudesta 52 e :stä, jolloin myös todistajansuojeluohjelmassa olevalle henkilölle voitaisiin myöntää oleskelulupa ilman voimassa olevaa matkustusasiakirjaa. Maahanmuutto-osasto esitti myös joitakin selventäviä tarkennuksia esityksen yksityiskohtaisiin perusteluihin. Tietosuojavaltuutettu Tietosuojavaltuutettu kiinnitti lausunnossaan huomiota todistajansuojeluohjelmassa olevaan, peitehenkilöllisyydellä toimivaan suojeltavaan kohdistuvien oikeudellisten vaatimusten toteuttamiseen. Tietosuojavaltuutetun mukaan tyypillinen keino henkilön tavoittamiseksi on tietojärjestelmään perustuva jäljittäminen, minkä toteuttamiseksi tulisi kehittää ratkaisu, joka täyttäisi niin todistajansuojeluohjelman kuin erilaisten oikeudellisten vaateiden esittäjien intressit. Myös velanmaksu tulisi järjestää. Tietosuojavaltuutetun mukaan virheellisiin rekisterimerkintöihin voi liittyä mahdollisia vahingonkorvauskanteita niissä tilanteissa, joissa suojeltava hakee esimerkiksi luottoa eikä hän olisi oikealla nimellään luotonantajan perustellun käsityksen mukaan siinä määrin luottokelpoinen että niiden perusteella olisi luottoa myönnetty. Jos suojeltavalla ei ole ollut aikomuskaan maksaa luottoa takaisin, voitaisiin häntä syyttää petoksesta. Vääriä merkintöjä tehneitä ja ylläpitäviä viranomaisia ei sellaisenaan voisi syyttää avunannosta, mutta henkilötietolain 47 :n mukainen tuottamuksesta riippumaton vahingonkorvausvastuu voisi tulla kyseeseen, koska se kattaa myös muulle kuin rekisteröidylle aiheutuneet taloudelliset vahingot. Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös todistajansuojeluohjelmassa kertyvien tietojen käsittelyyn. Tietosuojavaltuutettu näkee tarpeelliseksi yksilöidä tarkemmin todistajansuojeluohjelmaan liittyvä henkilötietojen käsittely henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (761/2003), jäljempänä poliisirekisterilaki, koska tässä tarkoitettu tehtävä edellyttää suojeltavaan eli rekisteröityyn nähden avoimuutta, luottamuksellisuutta ja erilaisten yksityisyyteen kajoavien toimenpiteiden hyväksymistä alusta alkaen. Tässä suhteessa toimintaa voisi verrata vartioimistehtävään ja erityisesti henkivartijatehtävään, joista säädetään laissa yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002). Tietosuojavaltuutettu ehdottaa vaihtoehtoisesti, että nimenomaan suojeltavien (rekisteröidyt) henkilötietojen käsittelysäännökset kattaisivat loogisen rekisterikäsitteen mukaisesti kaiken sen tiedon, jota tällaisen "asiakassuhteen" hoitaminen edellyttää eikä vain ehdotetussa 6 :ssä tarkoitettuja valvontatietoja. Samaan pykälään olisi perusteltua liittää ehdotuksen 13, joka erottelee tässä tarkoituksessa saadut tiedot muista poliisirekisterilain tietojärjestelmistä myös siten, ettei käyttöoikeuksia voida myöntää muuta kuin tässä tehtävässä vastuullisenpoliisiyksikön toimesta ja niille, jotka toimivat näissä tehtävissä. Tietosuojavaltuutettu ehdottaa ehdotuksen 13 :n sanamuotoa täsmennettäväksi lisäksi siten, että se koskisi saatujen tietojen lisäksi poliisin keräämiä tietoja kuten perustelut antavat ymmärtää. Tiesuojavaltuutettu esittää tarkennettavaksi myös, mitä poliisin on tehtävä silloin, kun suojelutehtävien toteuttamisessa havaitsee tai epäilee rikosoikeudellisesti relevantin teon. Lisäksi tulisi arvioida, mitä poliisin tulisi tehdä niissä tapauksissa kun ohjelman toteuttamisen yhteydessä havaitaan tai syntyy epäily muista kuin suojeltavaan kohdistuvasta ruumiilliseen koskemattomuuteen kohdistuvasta rikoksesta varsinkin jos epäily on suojeltava itse ottaen vielä huomioon itsekriminointisuoja.

4 Sisäministeriö MUISTIO 4 (6) Tietosuojavaltuutettu kiinnitti huomiota myös ohjelman "asiakastietojen" salassa pidettävyyteen. Tietosuojavaltuutettu kehottaa arvioimaan, tulisiko todistajansuojeluohjelmassa oleminen sellaisenaan olla salassa pidettävä tieto ja tapahtuisiko tämä oikean henkilöllisyyden vai peitehenkilöllisyyden näkökulmasta. Lisäksi olisi arvioitava, tulisiko salassapitorikoksen toinen tekotapa eli hyväksikäyttö ilman ilmaisemista ulkopuolisille myös säätää rangaistavaksi. Tietosuojavaltuutettu toteaa lisäksi, että julkisuuslain 24 :n 7 kohdan salassapitoperuste näyttäisi kattavan myös henkilöä koskevia turvajärjestelyjä ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja. Kun suojelusuunnitelma nimenomaan vaikuttaa turvajärjestelyjen toteutumiseen, voidaan katsoa, että se on tämän perusteella salassa pidettävä, mutta tiedot, jotka on kerätty sen arvioimiseksi aloitetaanko suojeluohjelma, eivät tarkkaan ottaen ole vielä turvajärjestelyjä koskevia ja niiden toteuttamiseen vaikuttavia asiakirjoja, koska päätös voi olla myös kielteinen. Päätöksentekoa varten henkilöltä edellytetään selvitystä henkilökohtaisista oloistaan, jotka voisivat tyypillisesti olla perhe-elämää ja muita siihen rinnastettavia henkilökohtaisia oloja koskevia tietoja ja näiltä osin sovellettava salassapitosäännös olisi julkisuuslain 24 :n 32 kohta. Lapsiasiavaltuutetun toimisto Lapsiasiavaltuutettu piti lakia todistajansuojeluohjelmasta tarpeellisena. Lapsiasianvaltuutetun näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman toteuttamisella on monissa tilanteissa vaikutuksia lapsiin joko suoraan tai välillisesti. Lapsiasiavaltuutettu piti alaikäisiin kohdistuvia säännöksiä ja niiden perusteluja erittäin niukkoina. Lapsiasiavaltuutettu katsoi näin ollen, että säännökset eivät täytä perusoikeuksien rajoittamiselle asetettuja vaatimuksia alaikäisten osalta. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esityksen perusteluissa ei ole viitattu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimukseen (SopS59-60/1991) eikä Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivoihin. Lapsiasiavaltuutettu huomautti myös, että hallituksen esitykseen on sisällytettävä arvio uudistuksen vaikutuksista lapsiin. Lapsiasiavaltuutettu ehdotti, että ehdotetun 1 ja 2 :n yksityiskohtaisissa perusteluissa ja tarvittaessa säädöstasolla käsiteltäisiin myös lain soveltamista läheissuhde- ja perheväkivaltatilanteissa, vaikka lapsiasiavaltuutettu näkikin sinällään mahdollisena soveltaa lakia kyseisissä tilanteissa jo ehdotetun muotoilun perusteella. Lapsiasiavaltuutettu katsoi, että todistajansuojelulaissa tulisi huomioida myös huoltajien velvollisuus varmistaa lapsen turvallisuus ja hyvinvointi lapsen edun mukaisesti sekä lapsen kuuleminen ja mielipiteen huomioiminen siten kuin lapsen sopimuksen yleissopimuksessa ja lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/1983), jäljempänä huoltolaki, säädetään. Lapsiasiavaltuutetun mukaan relevantteja huoltolain säännöksiä ovat ainakin lain 1 ja 4-5. Lapsiasiavaltuutettu korostaa, että myös todistajansuojeluohjelman päättämistä harkittaessa tulisi ottaa huomioon lapsen etu ensisijaisesti ja koko perheen tilanne kokonaisuutena. Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa lapsen edun huomioon ottamisesta myös henkilökohtaisen suojelusuunnitelman laatimisessa. Laadinta tulisi tapahtua yhteistyössä lapsen kanssa ja mukana tulisi pääsääntöisesti olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Lapsiasiavaltuutettu pitää tärkeänä, että lapsen etu ja lapsiperheen toimeentulo huomioidaan myös taloudellista apua myönnettäessä. Poliisihallitus Poliisihallitus oli pyytänyt lausuntonsa antamista varten lausunnot myös poliisilaitoksilta. Poliisihallitus totesi, että poliisin mahdollisuudet suojella uhattua henkilöä ovat voimassa olevan lainsäädännön puitteissa rajalliset. Poliisihallitus kiinnitti huomiota myös siihen, että todistajansuojeluohjelmalla voitaisiin nykyistä paremmin varmistaa myös oikeudenkäynnissä tarvittavan näytön saatavuus. Poliisihallitus esitti, että lain soveltamisala rajattaisiin koskemaan erityisen vakavia rikoksia tai rikoksia, joihin syyllistyvät lähinnä rikollisjärjestöjen tai niihin verrattavissa olevien ryhmien jäsenet. Arvioinnissa tulisi Poliisihallituksen mukaan kiinnittää huomiota erityisesti henkilön omaan käyttäytymiseen, mahdollisuuteen väärinkäyttää järjestelmää, henkilön omaan rikosoikeudelliseen vastuuseen, uhan tosiasialliseen vakavuuteen sekä suojelun merkitykseen yleisesti rikosprosessin kannalta. Poliisihallituksen mukaan suojelutapauksia ei välttämättä tulisi arvioitavaksi edes vuosittain. Poliisihallitus esitti ehdotetun säädösnimikkeen korvaamista termillä laki erityisestä henkilönsuojelusta. Poliisihallitus kiinnitti lausunnossaan huomiota myös paikallispoliisin roolin ja totesi ohjelman kustannusvaikutusten ulottuvan myös paikallispoliisiin. Poliisihallitus esitti myös, että todistajansuojeluohjelmassa saatuja tietoja voitaisiin käyttää ehdotettua laajemmin eli myös vakavien, erityisesti henkeen ja terveyteen kohdistuvien rikosten paljastamiseen, ennalta estämiseen ja toimenpiteiden suuntaamiseen. Poliisihallitus kiinnitti myös huomiota yleisiin haasteisiin todistajansuojeluohjelman toteuttamisessa Suomen olosuhteissa. Keskusrikospoliisi

5 Sisäministeriö MUISTIO 5 (6) Keskusrikospoliisi totesi lausunnossaan ehdotettavan lain edistävän todistajien oikeuksia ja sitä kautta perus- ja ihmisoikeuksia. Keskusrikospoliisi esitti joitakin tarkennuksia sekä esityksen yleis- että yksityiskohtaisiin perusteluihin. Keskusrikospoliisin mukaan todistajansuojeluohjelma tulisi voida päättää, jos se ei ole enää tarpeen tai tarkoituksenmukaista. Keskusrikospoliisi piti esityksen 3 :n 1 momentissa asetettua kynnystä ilmeisen tarpeetonta liian korkeana. Keskusrikospoliisin mukaan ehdotetun 6 :n nojalla kertyneitä kameravalvontatietoja tulisi voida käyttää myös rikosten torjunnassa ja tutkinnassa. Keskusrikospoliisi myös huomauttaa, että ehdotetussa 13 :ssä säädettävä tietojen luovutus- ja käyttökielto ei tee eroa tilanteissa, joissa kameravalvonta kohdistuu sivullisten tietämättä heidän kotirauhansa piiriin (porraskäytävä) verrattuna siihen, että valvonta kohdistuu suojeltavan omaan asuntoon hänen suostumuksellaan. Keskusrikospoliisi esitti, että todistajansuojelussa kertynyttä tietoa voitaisiin luovuttaa esitutkintaviranomaisille, jos tutkittavana olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus olisi vähintään 1 vuosi 6 kuukautta vankeutta ja jos ylimääräisen tiedon käyttämisellä voitaisiin olettaa olevan erittäin tärkeä merkitys rikosten selvittämiselle, millä viitattaisiin siihen, että rikoksen selvittäminen aiheuttaisi muuten kohtuuttomia kustannuksia, olisi muuten työlästä tai jopa mahdotonta. Tilanteessa tulisi huomioida myös tiedon julkistamisen vaikutus suojeltavan turvallisuuteen. Keskusrikospoliisi esitti myös, että todistajansuojeluohjelmaa koskevia päätöksiä voisi ehdotetun 12 :n 2 momentin sanamuodon lisäksi tehdä myös keskusrikospoliisin määräämä virkamies, ei ainoastaan keskusrikospoliisin todistajansuojeluohjelmasta vastaava päällystöön kuuluva esimies. Säännöksellä mahdollistettaisiin paikallispoliisin osallistuminen toimenpiteisiin. Suojelupoliisi Suojelupoliisi suhtautui esitykseen lähtökohtaisesti myönteisesti. Nykylainsäädännön ei katsottu tarjoavan riittäviä keinoja erityisesti tapauksissa, jotka liittyvät vakaviin rikoksiin tai rikoksiin, joihin syyllistyvät rikollisjärjestöt tai terroristiryhmät. Suojelupoliisi kiinnitti lausunnossaan huomiota lakiluonnoksen 13 :ssä säädettyyn, ehdotettavan lain nojalla kertyneitä tietoja koskevaan tietojen käyttö- ja luovutuskieltoon. Suojelupoliisi katsoi, että suojelutarkoituksessa saatuja tietoja tulisi voida käyttää ehdotettua laajemmin. Suojelupoliisin esitti harkittavaksi, että tietoja voisi käyttää ehdotettavassa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisen lisäksi esimerkiksi siten kuin voimaan tulevassa poliisi- ja pakkokeinolaissa on säädetty ylimääräisen tiedon käyttämisestä. Tietoja tulisi voida käyttää aina rikoksen estämiseen ja muihin poliisilaissa mainittuihin tarkoituksiin sekä tiettyä vakavuustasoa olevan rikoksen selvittämiseen. Suojelupoliisi viittasi rikosoikeudellisen järjestelmän uskottavuuteen ja siihen, että suojelutarkoituksessa kerätty tieto voi joissakin tapauksissa koskea hyvinkin vakavaa rikosta, joka tulisi estää tai voida selvittää. Suojelupoliisi arvioi kuitenkin, että tällaista tietoa ei juuri kertyisi. Maahanmuuttovirasto Maahanmuuttovirasto piti ehdotusta tarpeellisena. Maahanmuuttovirasto piti myös kannatettavana, että poliisi vastaisi todistajansuojeluohjelman perusteella myönnettävistä oleskeluluvista, sillä menettely poikkeaa muista oleskelulupamenettelyistä. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan toimivalta tulisi säilyttää poliisilla myös siinä tapauksessa, että poliisille nykyisin kuuluvia muita lupa-asioita siirrettäisiin tulevaisuudessa Maahanmuuttoviraston hoidettavaksi. Maahanmuuttovirasto piti myös hyvänä sitä, että ohjelman henkilöpiiri ei ole rajattu, mikä mahdollistaisi esimerkiksi pakolaisen, ihmiskaupan uhrin tai kunniaväkivaltaa pakenevan henkilön suojelemisen ohjelmassa. Maahanmuuttovirasto kannatti edellä kuvattuja sisäministeriön maahanmuutto-osaston tarkennusehdotuksia. Maahanmuuttovirasto esitti harkittavaksi myös joitakin muita täsmennysehdotuksia. Maahanmuuttovirasto kiinnitti lausunnossaan huomiota myös poikkihallinnollisen viranomaisyhteistyön ja tiedonkulun tärkeyteen. Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus suhtautui esitykseen myönteisesti. Väestörekisterikeskus piti suotavana, että mahdollisuuteen tehdä väestötietojärjestelmään merkintöjä todistajansuojeluohjelman toteuttamiseksi turvauduttaisiin harvoin ja vain poikkeuksellisesti. Väestörekisterikeskus totesi menettelyyn liittyvän paljon käytännön asioita ja esitti tästä syystä, että näitä näkökohtia tarkennettaisiin vielä erillisessä asiantuntijatapaamisessa. Väestörekisterikeskus totesi, että ehdotettavan lain mukainen todistajansuojeluohjelma ei aiheuta teknisiä muutoksia väestötietojärjestelmään. Väestörekisterikeskus esitti myös joitakin terminologia täsmennyksiä, jotka on otettu huomioon esityksen jatkovalmistelussa. Valtakunnansyyttäjänvirasto

6 Sisäministeriö MUISTIO 6 (6) Valtakunnansyyttäjänvirasto piti lain säätämistä ja ehdotettua rajausta lain soveltamisen viimesijaisuudesta kannatettavana. Valtakunnansyyttäjänviraston lausuntoon sisältyi liitteenä myös Helsingin, Itä-Uudenmaan, Pirkanmaan, Salpausselän ja Oulun syyttäjänviraston lausunnot. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi joihinkin ehdotuksen kohtiin tarkennusta tai selvennystä. Sen mukaan esityksestä ei käy ilmi, missä vaiheessa ja millä menettelyllä todistajansuojeluohjelma laitetaan vireille. Valtakunnansyyttäjävirasto totesi, että syyttäjän työn kannalta ohjelma olisi tärkeää voida aloittaa mahdollisimman aikaisin esitutkinnan aikana. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi myös, että ehdotuksessa ei ole otettu kantaa siihen, voiko suojeltava todistaa esimerkiksi hovioikeuden istunnossa vastaajilla tiedossa olevalla henkilöllisyydellään vai onko hänen käytettävä ohjelmassa annettua peitehenkilöllisyyttä. Valtakunnansyyttäjänvirasto totesi myös, että suojeluohjelmaan pääsyä rajoittaa käytännössä suojeltavan mahdollisuus suorittaa vankeusrangaistusta vain varsinaisella henkilöllisyydellä. Valtakunnansyyttäjänvirasto kaipasi selvennystä myös siihen, miten suojeltavan syyllistymisen rikoksiin ohjelman aikana vaikuttaa suojelun jatkamiseen. Valtakunnansyyttäjänvirasto kiinnitti huomiota myös suojeltavan todistelutarkoituksessa antamiin tietoihin. Ehdotuksesta tulisi sen mukaan käydä ilmi, mikä merkitys suojeltavan antamien tietojen tahallisella virheellisyydellä tai todistamisesta kieltäytymisellä on todistajansuojeluohjelman jatkamisen kannalta. Valtakunnansyyttäjänviraston mukaan ehdotuksesta tulisi myös ilmetä, onko suojeltava velvollinen ilmaisemaan olevansa todistajansuojeluohjelmassa sillä hetkellä tai myöhemmin kun häntä kuullaan tuomioistuimessa eli onko tieto ohjelmassa olemisesta asianosaisjulkinen, jolloin tuomioistuimella ja asianosaisilla on mahdollisuus arvioida kuultavan kertomuksen luotettavuutta. Pirkanmaan syyttäjänvirasto totesi lisäksi, että taloudellisen avustuksen asettuminen toimeentulotuen tasolle voi rajoittaa parempituloisten halukkuutta sitoutua todistajansuojeluohjelmaan, jos avustuksen määrässä ei huomioida henkilön siihenastista tulotasoa. Oulun syyttäjänvirasto toi lausunnossaan esille käytännön kokemuksiaan kuultavien uhkaamisesta viitaten muun muassa tapaukseen, jossa vahvin ja raskauttavin näyttö jäi saamatta asianomistajan siirryttyä ulkomaille uhkaajatahon ja viranomaisten tavoittamattomiin. Syyttäjänvirasto myös totesi, että asianomistajien ja todistajien kertomusten muuttuminen käräjäoikeuden pääkäsittelyyn mennessä on hyvin yleistä ainakin tapauksissa, joissa keskeisenä väitteenä on rikollisjärjestön nimiin, lukuun tai hyödyksi. Syyttäjänvirasto myös huomautti, että varsinaisia uhkauksia ei useinkaan tarvita, vaan pelkkä rikollisjärjestön maine tai sen jäsenen kanssa käyty keskustelu voi riittää päätökseen kertomuksen muuttamiseksi tai pakoilun aloittamiseksi. Useissa yksittäisten syyttäjänvirastojen lausunnoissa kiinnitettiin huomiota myös viranomaisten riittävään taloudelliseen resursointiin. Rikosseuraamuslaitos Rikosseuraamuslaitos puolsi hallituksen esitystä. Rikosseuraamuslaitos piti erityisen tärkeänä sitä, että lakiesityksessä mahdollistetaan myös muiden kuin todistajien asemassa olevien suojeleminen. Rikosseuraamuslaitos totesi, että tilannekohtaisesti suojelua saattavat tarvita niin rikoksesta tuomitut kuin henkilökuntakin tai sivulliset henkilöt kuten edellä mainittujen läheiset. Suomen Asianajajaliitto Suomen asianajajaliitto piti todistajansuojeluohjelmaa koskevaa lainsäädäntöä tarpeellisena, mutta ehdotettua sääntelytapaa liian suppeana. Asianajajaliitto näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittamisen edellytykset ja käytettävissä olevat keinot on laissa säädelty liian suppeasti varsinkin ottaen huomioon, että ohjelmaa koskeva päätöksenteko on keskitetty keskusrikospoliisille ilman valitusmahdollisuutta tai muuta tuomioistuinkontrollia. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan todistajansuojeluohjelman aloittaisen edellytykset tulisi säädellä laissa ehdotettua tarkemmin ottaen kantaa esimerkiksi siihen, millaisissa asioissa ohjelma on mahdollinen ja mikä merkitys todistelun tärkeyden on arvioinnissa. Asianajajaliitto piti myös tärkeänä sitä, että todistajansuojeluohjelma ei missään olosuhteissa johtaa tilanteisiin, joissa vaarannettaisiin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytyksiä.

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä

Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Lausuntopyyntö 07.11.2017 OM 21/41/2016 Työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä Johdanto Euroopan

Lisätiedot

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Lausuntopyyntö 06.06.2017 OM 23/41/2016 Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Johdanto Maahanmuuton ministerityöryhmän

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 17.03.2017 OM 17/41/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi rikoslain 17 luvun ja ulkomaalaislain 185 :n muuttamisesta Johdanto Hallituksen 11.9.2015 hyväksymissä hallituksen

Lisätiedot

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan.

Pyydettynä lisäselvityksenä esitän kunnioittavasti seuraavan. Rikosoikeuden apulaisprofessori Sakari Melander Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 16.10.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Asia: Hallituksen esitys (HE) 41/2017 vp eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä. Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä Soveltamisala, vireille tulo, päätökset ja moniammatillinen arviointiryhmä Vastaanottokeskukset Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh.

Lisätiedot

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO. Dnro 2135/03/2016 ' Opetus- ja kulttuuriministeriö Dnro 2135/03/2016 '15.8.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö kirjaamo@minedu.fi aikuistenperusopetus@minedu.fi Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 :n muuttamisesta Pyysitte

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp - HE 28 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp - HE 28 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion maksuperustelain 1 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion maksuperustelakia selvennettäväksi

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Päivi Lauri paivi.lauri@ppshp.fi Organisaatio, jota vastaus edustaa Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä ja valvonnasta 1 / 7 18.3.2011 19:49 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2008» 174/2008 174/2008 Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus poliisin tiedonhankinnan järjestämisestä

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

Tiedustelulainsäädäntö. eduskuntaan. Tiedotustilaisuus

Tiedustelulainsäädäntö. eduskuntaan. Tiedotustilaisuus Tiedustelulainsäädäntö eduskuntaan Tiedotustilaisuus 25.1.2018 Tiedustelulainsäädäntö on kokonaisuus Siviilitiedustelulainsäädäntö valmisteltu sisäministeriössä Hallituksen esitys: Laki tietoliikennetiedustelusta

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11

Sisällysluettelo. 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Irma Pahlman... 11 2 KÄSITEMÄÄRITTELYT JA LÄHTEET Irma Pahlman... 13 2.1 Käsitemäärittelyt... 13 2.2 Oikeuslähteet... 16 2.2.1 Henkilötietodirektiivi (Euroopan parlamentin ja.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS

Oikeusministeriölle. Presidentti. Mikko Könkkölä HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 91/7074/2016 Salmisaarenranta 71 PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite heisinki.ho@oikeus.il 14.4.2016 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 93/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 :n ja poliisilain 5 luvun 9 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen

Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa. Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Ihmiskauppa ja sen vastainen toiminta Suomessa Tunnistamisesta oikeuksien toteutumiseen Kansallinen ihmiskaupparaportoija Vähemmistövaltuutettu on toiminut kansallisena ihmiskaupparaportoijana vuoden 2009

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 vp -- lie 271 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 vp -- lie 271 Flallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 193/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 193/1996 vp esitys Eduskunnalle laiksi kirldcolain muutta Hallituksen misesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolain hallintolainkäyttöä koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettaviksi sen johdosta,

Lisätiedot

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia

HE 160/2005 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia HE 160/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi pelastuslain 69 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi pelastuslakia siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä.

Lausunto Yleiset kommentit erityisiä henkilötietoryhmiä koskevasta 5 :stä ja rikostuomioita ja rikkomuksia koskevasta 6 :stä. Nets Oy Lausunto 08.09.2017 Asia: 1/41/2016 Lausuntopyyntö yleisen tietosuojaasetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

Lisätiedot

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta

HE 18/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 40 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilötietojen käsittelystä

Lisätiedot

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016

Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta. Lausunnonantajan lausunto. Korkein oikeus. Lausunto OH2017/85. Asia: OM 15/41/2016 Korkein oikeus Lausunto 31.08.2017 OH2017/85 Asia: OM 15/41/2016 Mietintö Tiedustelutoiminnan valvonta Lausunnonantajan lausunto Lausuntonne mietinnöstä Tiedustelutoiminnan valvonta Oikeusministeriölle

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄ 18.9.2013 Tampereen kaupungin valtuustosali Katri Lyijynen Joutsenon vastaanottokeskus Auttamisjärjestelmän koordinointi, ylläpito ja kehittäminen on annettu tehtäväksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely

Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ulkomaalaislain mukainen lupamenettely Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koulutustilaisuus Oulun yliopistossa 20.5.2010 Ylitarkastaja Marjo Mäkelä Maahanmuuttovirasto Laillinen oleskelu Oleskeluluvalla (Suomi)

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp

EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp EV 207/1998 vp- HE 187/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3)

Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) Helsingin kaupunki Pöytäkirjanote 1 (3) VM/Vero-osasto Jukka Vanhanen 27 Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain 14 :n ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun 11 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Luonnos 7.3.2017 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVI- OINTIMENETTELYSTÄ PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto

Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto Yleisten kirjastojen neuvosto (YKN) Lausunto 23.9.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM120:00/2014 Asia: Lausuntopyyntö opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelemasta hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017.

HE 49/2017 vp. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2017. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja.

Alaikäisen puolesta puhevaltaa käyttää joko hänen huoltajansa, edunvalvojansa tai muu laillinen edustaja. 1 (6) ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN ALAIKÄISET Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä.

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN 6 :N MUUTTAMISESTA LsN Jussi Matikkala LAUSUNTO 14.2.2017 Eduskunnan hallintovaliokunta HE 266/2016 vp LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE LAEIKSI AMPUMA- ASELAIN, RIKOSLAIN 41 LUVUN 1 :N JA POLIISILAIN 2 LUVUN

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Totean lausuntonani seuraavan.

Totean lausuntonani seuraavan. ED U SKUNN AN APULAISOIKEUSASIAMIES LAUSUNTO 1/ 5 6.7.2016 EOAK/2355/2016 Rajavartiolaitos Viite: lausuntopyyntö 21.6.2015 (SM002:00/2015) Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi rikostorjunnasta

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

liikenne säännöistä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 72/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Tieliikennelaissa määriteltäisiin

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista

Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista 1(10) Valtioneuvoston asetus Tullin rikostorjunnan salaisista pakkokeinoista ja salaisista tiedonhankintakeinoista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2016 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle

Eduskunnan puolustusvaliokunnalle ULKOASIAINMINISTERIÖ Oikeuspalvelu OIK-01 Päivi Kaukoranta LAUSUNTO 15.02.2017 HEL7M0515-3 Eduskunnan puolustusvaliokunnalle Viite Asia Hallituksen esitykset 72/2016 vp, 94/2016 vp ja HE 107/2016 vp Ulkoasianministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus

LUONNOS. Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu. lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström työryhmän puheenjohtaja Kuulemistilaisuus 24.11.2016 Työryhmän työstä Säädetään uusi laki sotilastiedustelusta Tällä hetkellä

Lisätiedot

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle.

HE 69/2009 vp. säätää neuvontatehtävien hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta maakunnalle. HE 69/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamista

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Risto Hiekkataipale irma.tolmunen@okv.fi

Lisätiedot

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1

Välittämisen koodi. Hyvinvoiva lapsi ja nuori Johanna Sorvettula, hallintojohtaja, varatuomari. Johanna Sorvettula 1 Välittämisen koodi Hyvinvoiva lapsi ja nuori, hallintojohtaja, varatuomari 1 Miten viranomaiset voivat tehdä lakiperusteista yhteistyötä ilman asiakkaan/potilaan suostumusta? Julkisuuslaki Viranomaisen

Lisätiedot

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa:

Lausun kunnioittavasti maa- ja metsätalousvaliokunnan lausuntopyynnön johdosta seuraavaa: TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO Dnro 3441/031/2017 Asiantuntijalausunto ylitarkastaja Anna Hänninen 15.11.2017 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta MmV@eduskunta.fi Viite: Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2014 1 (7) 817 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain 52 b ja 52 c :n muutoksesta

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot