momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, :22 AM 5/2010 Sisältö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, 2010 7:22 AM 5/2010 Sisältö"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15 momentti_5_10.fm Page 1 Thursday, July 29, :22 AM 5/2010 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 8 Valtioneuvoston asetukset 11 MIETINNÖT YM. 13 ASETETUT TOIMIELIMET 13 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 13 Korkein hallinto-oikeus 15 KKO:N VALITUSLUVAT 16

2 momentti_5_10.fm Page 2 Thursday, July 29, :22 AM Momentti 5/2010 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki vaalilain (431/2010) HE 8/2010 vp PeVM 2/2010 vp Laki tuli voimaan Säännönmukaisten eduskuntavaalien ja presidentinvaalin toimittamisajankohtia muutetaan. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai. Jos huhtikuun kolmas sunnuntai kuitenkin on pääsiäispäivä tai pääsiäispäivän jälkeinen sunnuntai, vaalipäivä on pääsiäispäivää edeltävä sunnuntai. Presidentinvaalin ensimmäisen vaalin vaalipäivää myöhennetään yhdellä viikolla, jolloin vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Vaalipiirijakoa koskeva sääntely saatetaan vastaamaan vuoden 2010 alussa voimaan tulleita kuntajaon muutoksia. Ennakkoäänestysmahdollisuuksia laajennetaan niin, että kotiäänestykseen oikeutetun omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa. Lisäksi vaalilain ehdokasrekisterin tietojen hävittämistä koskeva säännös kumotaan. Laki ulkomaalaislain 153 ja 158a :n (432/ 2010) HE 77/2009 vp HaVM 4/2010 vp Laki tuli voimaan Ulkomaalaislain säännöksiä unionin kansalaisen ja häneen rinnastettavan perheenjäsenten vapaasta liikkuvuudesta muutetaan vastaamaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vapaan liikkuvuuden direktiivin soveltamisesta antamaa tulkintaa. Muutokset koskevat perheenjäseniä, jotka itse eivät ole unionin kansalaisia. Ulkomaalaislain säännöksiä vapaasta liikkuvuudesta sovelletaan jatkossa myös perheenjäseniin, jotka tulevat suoraan kolmannesta maasta ilman aiempaa oleskelua toisessa jäsenvaltiossa, ja tapauksiin, jossa perheenjäsenyys syntyy vasta Suomessa. Laki yliopistolain (416/2010) HE 28/2010 vp SiVM 3/2010 vp Laki tuli voimaan Yliopistolakia muutetaan siten, että Helsingin yliopistolle ja Itä-Suomen yliopistolle korvataan määrä, joka vastaa niiden apteekkien elinkeinotulosta maksamaa yhteisöveroa. Helsingin yliopistoon erillisenä yksikkönä kuuluvan Svenska social- och kommunalhögskolanin opiskelijoiden osalta yliopistolakiin lisätään säännös heidän oikeudestaan jatkaa opintoja Helsingin yliopistossa valtiotieteiden maisterin tutkintoa varten. Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain, laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6a :n, laki lääkelain 57a ja 57b :n, laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja laki sairausvakuutuslain ( /2010) HE 283/2009 vp StVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Lailla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain säädetään sairaanhoitajan oikeudesta määrätä hoitamalleen potilaalle lääkettä apteekista. Edellytyksenä on palvelussuhde terveyskeskukseen, tarvittava lisäkoulutus ja vastaavan lääkärin antama kirjallinen määräys. Rajattu lääkkeenmäärääminen koskee vain tiettyihin tautitiloihin määrättäviä lääkkeitä. Lisäksi sairaanhoitajat voidaan määräajaksi oikeuttaa antamaan lääkemääräyksiä laajalle levinneen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi ja sairastuneiden hoitamiseksi. Lisäksi optikko ja itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva suuhygienisti voivat lisäkoulutuksen saatuaan hankkia vastaanotollaan tarvitsemiaan lääkkeitä. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto merkitsee tiedon rajattua lääkkeenmääräämistä koskevasta erikoispätevyydestä terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin ja antaa yksilöintitunnuksen lääkkeen määräämiseen oikeutetuille. Samalla tehdään tarvittavat muutokset lääkelain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain määritelmiin lääkkeen määrääjästä, jonka lisäksi joitakin sähköiseen lääkemääräykseen liittyviä suostumusmenettelyjä yksinkertaistetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksella mahdollistetaan maksun periminen sairaanhoitajan avovastaanottokäynniltä ja sairausvakuutuslain muutoksella sairaanhoitokorvauksen maksaminen sairaanhoitajan määräämille lääkkeille ja perusvoiteille. Lisäksi vanhempainrahan maksamisen edellytyksiä muutetaan siten, että synnytyksen jälkeisen tarkastuksen voi tehdä lisäkoulutuksen suorittanut kätilö tai terveydenhoitaja. Laki sairausvakuutuslain 9 luvun (438/ 2010) HE 15/2010 vp StVM 7/2010 vp Laki tulee voimaan Rekisteröidyn parisuhteen osapuolen oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen vanhempainpäivärahaan määräytyy perheen sisäisen, enintään yhden vuoden ikäisen lapsen adoption toteutumisen jälkeen samalla tavalla kuin jos aviopuolisot adoptoivat yhteisen lapsen. Naisparitkin saavat oikeuden isyysrahan kaltaiseen etuuteen. Oikeus isäkuukauteen verrattavaan vanhempainpäivärahakauteen on sekä nais- että miespareilla. 2

3 momentti_5_10.fm Page 3 Thursday, July 29, :22 AM Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain, laki rajavartiolain, laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain, laki pakkokeinolain, laki tieliikennelain, laki tullilain 14a :n, laki poliisilain 10a :n ja 31a :n, laki maastoliikennelain 33 :n ja 34 :n ja laki ampuma-aselain 17 :n ( /2010) HE 219/2008 vp HaVM 2/2010 vp Lait tulivat voimaan Lakiin otetaan säännökset Rajaturvallisuusviraston (Frontex) koordinoimiin operaatioihin ja kokeiluhankkeisiin osallistumisesta, nopeiden rajainterventioryhmien kutsumisesta sekä vierailevien rajavalvontaan osallistuvien virkamiesten toimivaltuuksista Suomessa. Samalla synkronoidaan Schengenin rajasäännöstön ja kansallisen lainsäädännön säännökset keskenään lähinnä päällekkäisyyksiä kansallisesta lainsäädännöstä poistamalla. Laki valtion eläkelain, laki kunnallisen eläkelain, laki valtiokonttorista annetun lain 2 :n, laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 :n, laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 :n ja laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 :n ( /2010) HE 4/2010 vp StVM 4/2010 vp Lait tulevat voimaan Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään kunnalliselle eläkelaitokselle, Kevalle. Samassa yhteydessä Valtiokonttorissa valtion eläketurvan toimeenpanon tehtävissä toimiva henkilöstö siirtyy Kevan palvelukseen. Laki rakennusperinnön suojelemisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 57 ja 166 :n ja laki rikoslain 48 luvun 6 :n ( /2010) HE 101/2009 vp YmVM 3/2010 vp Lait tulivat voimaan Rakennusperinnön suojelemista koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia. Rakennusperinnön omistajalle suojelupäätöksestä aiheutuvia rajoituksia ja mahdollisesti suoritettavan korvauksen perusteita selkiytetään. Maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan valtion korvausvelvollisuutta koskeva säännös asemakaava-alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän rakennuksen osalta. Muutoin korvausvelvollisuus säilyy edelleen kunnalla. Laki hallintolain ja laki hallintolainkäyttölain ( /2010) HE 226/2009 vp HaVM 3/2010 vp Lait tulivat voimaan Hallintolakiin lisätään uusi 7a luku oikaisuvaatimusmenettelystä. Lisäksi oikaisuvaatimuksen ja valituksen keskinäisen aseman selkeyttämiseksi muutetaan hallintolainkäyttölakia. Laki asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n ja laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain ( /2010) HE 23/2010 vp YmVM 7/2010 vp Lait tulivat voimaan Asunto-osakeyhtiölakia muutetaan siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista voidaan kokonaan vapauttaa sellaiset rakennuksen pääsisäänkäynnin tason (katutaso) liikehuoneistot ja autotallit, jotka eivät hyödy hissistä edes osakkeiden arvonnousun muodossa. Lisäksi säädetään, että tuomioistuimen päätökseen perustuvaa yhtiöjärjestyksen muutosta noudatetaan heti, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. Laki ulkomaalaislain (549/2010) HE 240/2009 vp HaVM 5/2010 vp Laki tuli voimaan Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset oikeuslääketieteellisestä iän selvittämisestä. Lakiin tehdään myös muutoksia perheen yhdistämistä ja turvapaikanhakijoiden työntekoa koskeviin säännöksiin. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle ennen 16 päivää lokakuuta 2010 kokonaisvaltaisen ja systemaattisen selvityksen voimassa olevista ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöksistä ja niiden soveltamisesta, 1) joka kattaa oleskeluluvan myöntämisedellytysten arvioinnin lisäksi Suomeen muuttoon ja kotouttamiseen liittyvät taloudelliset ja sosiaaliset tekijät sekä erilaisiin etuuksiin ja toimenpiteisiin liittyvät kustannukset, 2) jossa arvioidaan, olisiko perheen yhdistämiselle tarpeen asettaa kotoutumista tukevia edellytyksiä, kuten asuntoedellytys ja perheenkokoajan asumisaikaedellytys, ja 3) jossa verrataan Suomen nykyisiä perheen yhdistämistä koskevia säännöksiä ja käytäntöjä muiden EU- ja pohjoismaiden vastaaviin sen arvioimiseksi, muodostavatko Suomen säännökset vetovoimatekijöitä turvapaikan hakemiselle ja humanitäärisluonteiselle maahanmuutolle. Laki Verohallinnosta ja siihen liittyvät lukuisat muutoslait ( /2010) HE 288/2009 vp VaVM 12/2010 vp Lait tulevat voimaan Eri verolaeissa Verohallitukselle, verovirastoille tai muulle verotuksesta vastaavalle Verohallinnon yksikölle säädetty toimivalta muutetaan Verohallinto-nimisen viranomaisen toimivallaksi. Verohallinnossa on verovirastokohtaisten verotuksen oikaisulautakuntien asemesta yksi verotuksen oikaisulautakunta, jonka toimialueena on koko maa. Oikaisulautakunta toimii jaostoihin jakautuneena. Verohal- Momentti 3 Momentti 5/2010

4 momentti_5_10.fm Page 4 Thursday, July 29, :22 AM lintoon perustetaan verotuksen oikaisulautakunnan puheenjohtajien virat. Keskusverolautakunnasta annettu laki kumotaan ja keskusverolautakuntaa koskevat säännökset siirretään Verohallinnosta annettuun lakiin. Verotuksen oikaisulautakuntaa koskevia säännöksiä sovelletaan aloittavaan Verohallinnon verotuksen oikaisulautakuntaan. Laki sijoitusrahastolain (559/2010) HE 287/2009 vp TaVM 11/2010 vp Laki tuli voimaan Sijoitusrahastolakia täydennetään säännöksillä rahasto-osuuden hoitajan hallinnoimista rahastoosuuksista. Muutoksella mahdollistetaan ulkomaisten sijoittajien omistamille rahasto-osuuksille vastaavantyyppinen rekisteröintimenettely, joka on käytössä arvoosuusjärjestelmään liitetyissä osakkeissa ja rahasto-osuuksissa. Kotimaisten sijoittajien omistamien rahasto-osuuksien rekisteröintiin ei tule muutoksia. Rahasto-osuuden hoitajana voivat toimia suomalaiset tai Euroopan talousalueella toimiluvan saaneet luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset sekä rahastoyhtiöt, joilla on oikeus tarjota arvopapereita koskevia säilytys- ja hoitopalveluja. Rahastoyhtiön on tehtävä rahasto-osuuden hoitajan kanssa kirjallinen sopimus rahastoosuuksien hoitamisesta. Sopimuksessa on sovittava, että rahastoosuuden hoitaja toimittaa rahastoyhtiölle hallinnoimiensa rahastoosuuksien omistajia koskevat tiedot ja muut rahastoyhtiön lainsäädännön perusteella tarvitsemat tiedot. Rahasto-osuuden hoitajalla on velvollisuus antaa rahasto-osuudenomistajia koskevat tiedot syyttäjä- ja esitutkintaviranomaisille rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 30 ja 31a :n (632/ 2010) HE 52/2010 vp LaVM 11/2010 vp Laki tuli voimaan Velkajärjestelylakia muutetaan niin, että maksuohjelman pääsääntöinen kesto on nykyisen viiden vuoden sijasta kolme vuotta. Niin sanotut nollaohjelmat, joissa velallisella ei ole lainkaan maksuvaraa, säilyvät viiden vuoden pituisina, paitsi jos velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi esimerkiksi sairauden vuoksi. Silloin, kun velalliselle on myönnetty velkajärjestely esteestä huolimatta (esimerkiksi kevytmielinen velkaantuminen), maksuohjelman kesto on viisi vuotta, lukuun ottamatta tilannetta, jossa velallisen maksukyky puuttuu pysyvästi. Jos velkojana on yksityishenkilö (yksityisvelkoja), maksuohjelman kesto voidaan hänen vaatimuksestaan määrätä jatkumaan enintään kaksi vuotta sen jälkeen, kun maksuohjelma on muiden tavallisten velkojen osalta päättynyt. Laki oikeudenkäymiskaaren, laki eräiden asiakirjain lähettämisestä tuomioistuimille annetun lain 1 :n ja laki ulosottokaaren 2 luvun ( /2010) HE 105/2009 vp LaVM 4/2010 vp Lait tulevat voimaan Oikeudenkäymiskaaren muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevia säännöksiä muutetaan. Hovioikeuksissa otetaan käyttöön seulontajärjestelmän korvaava jatkokäsittelylupajärjestelmä. Laissa säädetään siitä, mitkä valitusasiat kuuluvat järjestelmän piiriin. Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta, ja valituksessa esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun välinen erotus ei ole yli euroa. Rikosasioissa vastaaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljä kuukautta vankeutta. Laissa säädetään jatkokäsittelyluvan myöntämisen perusteista. Pääkäsittelyn toimittamista hovioikeudessa koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön menettely, joka mahdollistaa muutoksenhaun käräjäoikeudesta suoraan korkeimpaan oikeuteen. Laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain (641/2010) HE 3/2010 vp LaVM 3/2010 vp Laki tulee voimaan Muun toiminnan kuin työn osuutta yhdyskuntapalvelussa lisätään nykyisestä 10 tunnista 30 tuntiin. Laissa säädetään kielto käyttää huumausaineita yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon aikana. Lisäksi täsmennetään päihteettömyyden valvontaa siten, että tuomitun päihteettömyyttä voidaan valvoa ulkoisten merkkien havainnoinnin ja alkometrin lisäksi ottamalla sylki- tai virtsanäyte sekä niistä kieltäytymistilanteissa ottamalla verinäyte. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti yhdyskuntapalvelun täytäntöönpanon valvojan ja apuvalvojan määräämisestä ja tehtävistä, tuomitun velvollisuuksista sekä velvollisuuksien rikkomisen seurauksista. Lisäksi lakiin tehdään muita käytännön työn edellyttämiä muutoksia. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä, laki ehdollisen vankeuden valvonnasta, laki rikoslain 6 luvun 10 :n ja laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 :n ( /2010) HE 229/2009 vp LaVM 6/2010 vp Lait tulevat voimaan Nuoresta rikoksentekijästä henkilötutkinta korvataan nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisellä. Lailla säädetään selkeästi asiassa toimivien viranomaisten toimintavelvollisuuksista. Lisäksi jo nuoren tilanteen selvittämisvaiheeseen liitetään tarvittavien tukitoimenpiteiden käynnistäminen. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen, jossa arvioidaan, miten seuraamusvalinnalla voidaan edistää nuoren sosiaalista selviytymistä ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin. Laissa säädetään asianmukaisesti valvontaan määräämisestä, valvonnan tarkoituksesta ja sisällöstä, 4

5 momentti_5_10.fm Page 5 Thursday, July 29, :22 AM valvottavan oikeusasemasta ja valvojan tehtävistä. Laki arpajaislain, laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 7 :n ja laki rikoslain 17 luvun ( /2010) HE 96/2008 vp HE 212/2008 vp HaVM 7/2010 vp Lait tulevat voimaan Lain arpajaislain 14a :n 1 momentti tulee voimaan raha-automaattien käytettävänä pitämisen osalta Arpajaislakia täydennetään säännöksillä, joilla tehostetaan rahapelaamisesta aiheutuvien sosiaalisten ja terveydellisten haittojen ehkäisemistä sekä lisätään viranomaisten keinoja puuttua lainvastaiseen rahapelitoimintaan. Rikoslakiin lisätään rahapelitoiminnan yhteydessä tehdylle arpajaisrikokselle ankarammin rangaistava tekomuoto rikosnimikkeenään rahapelirikos. Lain arpajaislain voimaan tullessa voimassa ollutta arpajaislain 16 :n 1 momenttia ja 64 :n 3 kohtaa sovelletaan raha-automaattien käytettävänä pitämisen osalta Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain 3 ja 19c :n (637/2010) HE 25/2010 vp HaVM 9/2010 vp Laki tuli voimaan Lakia muutetaan siten, että turvapaikanhakija, joka on Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin kansalainen, ei kuulu vastaanoton piiriin sen jälkeen, kun hän on saanut tiedoksi Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Tietyissä erityistilanteissa hän voi kuitenkin kuulua vastaanoton piiriin lyhyen ajan vielä kielteisen päätöksen saatuaan. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä ja siihen liittyvät muutoslait ( /2010) HE 243/2009 vp TaVM 6/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki talletuspankkien yhteenliittymästä korvaa osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetussa laissa olevat säännökset osuuspankkien yhteenliittymästä. Laissa säädetään talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisönä toimivan osuuskunnan sekä keskusyhteisön jäsenenä olevan talletuspankin ja muun luottolaitoksen sekä yhteenliittymään kuuluvien muiden yritysten toiminnalle asetettavista vaatimuksista. Yhteenliittymämalli tulee sallituksi kaikille pankkiryhmille niiden yhteisömuodosta riippumatta. Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettuun lakiin sisältyvä osuuspankkien keskinäistä lainanantoa koskeva kielto sekä säästöpankkilakiin sisältyvä vastaava säästöpankkeja koskeva kielto kumotaan. Laki varainsiirtoverolain 14 :n (611/ 2010) HE 47/2010 vp VaVM 18/2010 vp Laki tuli voimaan Varainsiirtoverolakiin tehdään maatalouden rakennetukia koskevan sääntelyn edellyttämät muutokset. Maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain nojalla maataloustarkoituksiin tapahtuvan valtion maan luovutuksen varainsiirtoverosta vapauttamisesta luovutaan. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaiseen kiinteistön hankkimista varten myönnettyyn korkotukilainaan liittyvää verovapautta sovelletaan vain nuoren viljelijän aloitustuen yhteydessä. Maatalouden rakennetuista annetun lain mukaisena investointitukena myönnettyihin korkotukilainoihin liittyvästä verovapaudesta luovutaan. Laki perusopetuslain (642/2010) HE 109/2009 vp SiVM 4/2010 vp Laki tulee voimaan Perusopetuslain erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan oikeutta suunnitelmalliseen ja riittävän varhaiseen oppimisen tehostettuun tukeen. Oppilaille, jotka tarvitsevat pidempikestoista ja laajempaa tukea, tehdään päätös erityisestä tuesta samoin perustein kuin nykyisin. Termeistä erityisopetukseen siirtäminen ja ottaminen luovutaan. Henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä täsmennetään siten, että perusopetuslaissa säädetään oppilaan asioiden käsittelystä ja kirjaamisesta sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä. Lisäksi säädetään opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. Laki elintarvikelain ja laki Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain 3 :n ( /2010) HE 275/2009 vp MmVM 11/2010 vp Lait tulevat voimaan Lakeihin lisätään säännökset kalastus- ja vesiviljelytuotteista kuluttajalle annettavia tietoja koskevan komission asetuksen noudattamista valvovista viranomaisista. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita markkinoille saattaville toimijoille säädetään velvollisuus ilmoittaa toimipaikastaan ja toiminnastaan sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Toimipaikat merkitään kunnan valvontaviranomaisen ja Elintarviketurvallisuusviraston pitämiin rekistereihin. Viralliseen valvontaan kuuluvia trikiinitutkimuksia voidaan edelleen tehdä akkreditoimattomassa laboratoriossa komission uudessa siirtymäaika-asetuksessa mainittuun määräpäivään saakka. Kunnan on perittävä maksu kaikkien Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta. Alkutuotantopaikkarekisterin rekisterinpitäjäksi muutetaan Elintarviketurvallisuusvirasto. Momentti 5 Momentti 5/2010

6 momentti_5_10.fm Page 6 Thursday, July 29, :22 AM Laki tulvariskien hallinnasta ja siihen liittyvät muutoslait ( /2010) HE 30/2010 vp MmVM 9/2010 vp Lait tulivat voimaan Lakien yleisenä tavoitteena on vähentää tulvariskejä, ehkäistä ja lieventää tulvista aiheutuvia menetyksiä sekä edistää varautumista tulviin. Lailla tulvariskien hallinnasta pannaan täytäntöön tulvariskien arviointia ja hallintaa koskeva direktiivi (2007/60/EY). Vesistöjen tulvimisesta, merenpinnan noususta aiheutuvista tulvista ja taajamien rankkasadetulvista aiheutuvat riskit arvioidaan ja tulvariskien hallinta suunnitellaan järjestelmällisesti sekä valtakunnallisesti yhdenmukaisin perustein. Vesitaloudellisten keinojen ohella kiinnitetään huomiota erityisesti alueiden käytön suunnitteluun ja rakentamisen ohjaukseen sekä pelastustoimintaan. Vesistö- ja meritulvariskien hallinnan suunnittelussa viranomaisten yhteistyö järjestetään niin sanotuissa tulvaryhmissä. Kansalaisille ja etutahoille turvataan mahdollisuudet osallistua suunnitteluun. Laki taksiliikennelain (612/2010) HE 32/2010 vp LiVM 6/2010 vp Laki tuli voimaan Taksiliikennelakia muutetaan niin, että paketti- tai kuorma-autolla harjoitettava ammattimainen henkilöiden kuljetus kielletään eräitä erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta ja säädetään rangaistavaksi. Lain tavoitteena on parantaa taksipalveluja käyttävien asiakkaiden turvallisuutta ja kuluttajansuojaa sekä ylläpitää taksipalveluiden laatua, luotettavuutta ja toimivuutta käytännössä. Laki tieliikennelain (624/2010) HE 48/2010 vp LiVM 7/2010 vp Laki tuli voimaan Tieliikennelain säännöksiin tehdään muutoksia, joilla yhdenmukaistetaan jalkakäytävää ja pyörätietä koskevia määritelmiä. Pysäyttämis- ja pysäköintikieltoa koskeviin sääntöihin lisätään pysäyttämis- ja pysäköintikielto viittä metriä ennen pyörätien jatketta. Pihakadulla ajamista koskevaa sääntöä muutetaan siten, että pihakaduksi voidaan merkitä myös katu, jolla moottoriajoneuvojen läpiajo sallitaan. Tienpidossa käytettävän ajoneuvon kuljettajalla on oikeus poiketa kävelykadun ja tunnelin liikennesäännöistä. Lisäksi muutetaan toimivaltainen viranomainen, joka määrää henkilön erikoiskuljetuksen liikenteen ohjaajaksi. Laki tapaturmavakuutuslain (647/2010) HE 55/2010 vp StVM 11/2010 vp Laki tulee voimaan Lain 60b :n 1 momentin johdantokappale ja 3 kohdan e ja f alakohta sekä 8 ja 9 momentti tulevat voimaan Tapaturmavakuutuslain vakuutusmaksua koskevat säännökset uudistetaan. Vakuutusmaksuperusteet laaditaan siten, että maksut ovat kohtuullisessa suhteessa tapaturma- ja ammattitautiriskiin ja odotettavissa oleviin kustannuksiin sekä vakuutettujen edut turvaavat. Työnantajan ennalta ehkäisevä työturvallisuustyö otetaan huomioon myös pientyönantajan vakuutusmaksun määräytymisessä. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutusyhtiön vakuutuksenottajiin. Vakuutusyhtiöiden välistä kilpailua lisätään laajentamalla vakuutuksen siirtotilanteessa vakuutusyhtiön oikeutta saada vakuutustarjouksen tekemiseksi tarpeelliset työnantajan palkka- ja tapaturmavahinkotiedot. Suurvahingosta aiheutuvat 75 miljoonaa euroa ylittävät korvauskustannukset siirretään kaikkien tapaturmavakuutusyhtiöiden yhteisesti rahoitettaviksi. Laki huumausainelain 3 :n (595/2010) HE 93/2010 vp StVM 16/2010 Laki tuli voimaan Huumausainelakiin otetaan säännös metyleenidioksipyrovaleroninimisen aineen (MDPV) määrittelemisestä huumausaineeksi. Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, laki sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 :n ja laki sairausvakuutuslain 7 luvun 4 :n ( / 2010) HE 276/2009 vp StVM 13/2010 vp Lait tulivat voimaan Kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jos ei ole tiedossa tai jos ei ole syytä olettaa, että vainaja eläessään olisi vastustanut toimenpidettä. Jos vainaja on eläessään kieltänyt elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisen, toimenpidettä ei saa tehdä. Ennen kuin kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia tai soluja irrotetaan, on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä vainajan oma elinaikainen käsitys elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta. Jos vainaja on alaikäinen, eikä hän ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi eläessään ole kyennyt muodostamaan käsitystä elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta, saa elimiä, kudoksia ja soluja irrottaa, jollei hänen huoltajansa vastusta toimenpidettä. Jos täysi-ikäinen vainaja ei sairauden, mielenterveyden häiriön tai muun syyn vuoksi ole eläessään voinut muodostaa käsitystä elimien, kudoksien tai solujen irrottamisesta, saa toimenpiteen tehdä, jollei hänen lähiomaisensa tai muu läheisensä vastusta sitä. Elävän elin- ja kudosluovuttajan tutkimukset ja hoito säädetään maksuttomiksi, jotta luovutus ei esty taloudellisista syistä. Jos työnantaja maksaa luovuttajalle elinluovutuksesta aiheutuvalta työkyvyttömyysajalta palkkaa, voidaan sairausvakuutuslain mukainen päiväraha maksaa luovuttajan sijasta työnantajalle. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/ 2010) HE 46/2010 vp StVM 9/2010 vp Laki tuli voimaan Lailla pannaan täytäntöön Euroopan unionin lääkinnällisistä laitteista annetut kolme direktiiviä. 6

7 momentti_5_10.fm Page 7 Thursday, July 29, :22 AM Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tulee täyttää niitä koskevat olennaiset vaatimukset ennen markkinoille saattamista ja käyttöönottoa. Käyttöönotto edellyttää myös valmistuksen jälkeiseen aikaan kohdistuvien vaatimusten ja ohjeiden noudattamista. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat ensisijaisesti laitteita ja tarvikkeita käyttävien henkilöiden ja potilaiden terveyden suojelua. Tähän liittyen edellytetään muun muassa, että kertakäyttöiseksi tarkoitettujen laitteiden uudelleenkäsittelyä ja markkinoille saattamista koskevat samat velvoitteet kuin kokonaan uusia laitteita. Laissa säädetään niistä vaatimuksista, joita terveydenhuollon toimintayksikön on noudatettava omassa laitevalmistuksessaan. Lisäksi laki koskee myös terveydenhuollossa käytettäviä ohjelmistoja. Laki Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista (668/2010) HE 71/2010 vp VaVM 22/2010 vp Laki tuli voimaan Lain mukaan valtioneuvosto voi antaa valtiontakauksia Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle. Takauksia voi olla voimassa yhteensä enintään 7,92 miljardia euroa. Määrä vastaa Suomen Euroopan keskuspankin merkityn pääomaosuuden mukaan määräytyvää laskennallista osuutta takausten 440 miljardin euron kokonaismäärästä. Takauksia voidaan antaa enintään kolmen vuoden ajan yhtiön perustamisesta. Laki puoluelain, laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain ja laki rahankeräyslain ( /2010) HE 6/2010 vp PeVM 3/2010 vp Lait tulevat voimaan Puoluelakiin lisätään säännökset tuesta puolueille, puolueyhdistyksille ja puolueiden lähiyhteisöille sekä eräistä rajoituksista vastaanottaa tukea. Lisäksi säädetään velvollisuudesta tehdä ilmoitus puolueen, puolueyhdistyksen ja puolueen lähiyhteisön saamista vähintään 1500 euron arvoisista tuista ja niiden antajista. Puolueiden on myös eriteltävä vaalikampanjoidensa kulut ja rahoitus. Ilmoitukset ja tiedot pidetään puoluerahoituksen ilmoitusrekisterissä yleisön saatavilla. Muutoksia tehdään myös puolueiden varainkäytön valvontaa koskevaan sääntelyyn. Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoo tukea, vaalikampanjan kulujen ja rahoituksen erittelyä sekä näihin liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista koskevien säännösten noudattamista. Oikeusministeriö valvoo puoluelain noudattamista vain siltä osin kuin valvonta ei kuulu Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Puoluelakiin lisätään säännös puoluetuen takaisinperinnästä. Lisäksi säädetään useita täydennyksiä ja tarkennuksia puoluelain säännöksiin kirjanpitovelvollisuudesta, tilintarkastuksesta ja tilinpäätösasiakirjojen toimittamisesta. Ehdokkaan vaalirahoituksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kiellosta ottaa vastaan ulkomaista tukea ja tukea eräiltä julkisyhteisöiltä samoin kuin säännökset välitetystä tuesta ja jälki-ilmoituksesta. Eräitä ilmoitusrajoja alennetaan. Rahankeräyslakia täydennetään säännöksellä, jonka mukaan lupaa ei tarvita yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi toimivan yhdistyksen eikä puolueyhdistyksen järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Laki yhdistyslain, laki tilintarkastuslain 57 :n ja laki puoluelain ( /2010) HE 267/2009 vp LaVM 8/2010 vp Lait tulevat voimaan Yhdistyslakiin lisätään säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen ja valtuutettujen kokoukseen ja liittoäänestykseen Puoluepoliittisessa yhdistyksessä etäosallistuminen sallitaan vain kokouksen aikana. Lisäksi maallikkotilintarkastus korvataan toiminnantarkastuksella ja KHT- ja HTM-tilintarkastajan käyttövelvollisuutta laajennetaan. Yhdistyslakiin otetaan selvyyden vuoksi myös nykyistä oikeustilaa vastaavia nimenomaisia säännöksiä yhdistyksen jäsenten yksimielisestä päätöksestä sekä hallituksen tehtävistä kirjanpidon ja varainhoidon osalta. Puoluepoliittisen yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikkavaatimusta helpotetaan siten, että puolueen jäsenjärjestön ja -yhdistyksen hallituksen jäsenen asuinpaikka voivat olla toisessa valtiossa. Puolueen hallituksen jäsenten asuinpaikan pitää edelleen olla Suomessa. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja laki Finanssivalvonnasta annetun lain HE 42/2010 vp TaVM 12/2010 vp Lait tulivat voimaan Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta korvaa nykyisen kiinnitysluottopankkilain. Laissa säädetään vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen eli katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskusta, joka tulee mahdolliseksi myös talletuspankeille ja luottoyhteisöille kiinnitysluottopankkien lisäksi. Toimintaan on saatava Finanssivalvonnan lupa. Lisäksi kiinnitysluottopankki voi myöntää talletuspankille tai luottoyhteisölle väliluottoa. Väliluotto antaa talletuspankille ja luottoyhteisölle mahdollisuuden osallistua katettujen joukkolainojen liikkeeseenlaskuun ja siten edullisempaan varainhankintaan kuin laskemalla yksin liikkeeseen katetun joukkolainan. Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä lupamenettelystä, liikkeeseenlaskusta, taseriskien hallinnasta ja täytevakuuksista. Lisäksi Finanssivalvonnasta annettuun lakiin tehdään lisäys, jonka myötä luottoluokituslaitoksia valvotaan samalla tavalla kuin muita finanssimarkkinoilla toimivia. Laki arvonlisäverolain ja laki arvonlisäverolain väliaikaisesta ( /2010) HE 41/2010 vp VaVM 21/2010 vp Laki arvonlisäverolain tulee voimaan , kuitenkin siten, että 8b, 80 :n 2 ja 3 momentti, 94 :n 1 momentin 12 kohta sekä 140 :n 1 ja 2 momentti tulivat voimaan Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta tuli Momentti 7 Momentti 5/2010

8 momentti_5_10.fm Page 8 Thursday, July 29, :22 AM voimaan ja on voimassa saakka. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että siinä säädetään rakentamispalvelujen ja päästöoikeuksien käännetystä arvonlisäverovelvollisuudesta. Käännettyä verovelvollisuutta sovellettaessa verovelvollinen on myyjän sijasta ostaja. Lisäksi arvonlisäverolakiin tehdään matkatoimistopalvelun veron perusteen laskentatavan tekninen muutos. Arvonlisäverolakia muutetaan myös väliaikaisesti pykäläviittausten vuoksi. HALLITUKSEN ESITYKSET Hallituksen esitys (HE 66/2010 vp) lasten oikeuksien käyttöä koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sanotun yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Lasten oikeuksien käyttöä koskeva eurooppalainen yleissopimus avattiin allekirjoitettavaksi Strasbourgissa Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen yhteydessä , jolloin myös Suomi allekirjoitti yleissopimuksen. Yleissopimuksen tavoitteena on vahvistaa lasten oikeuksia siltä osin kuin ne mahdollistavat lapsen osallistumisen itseään koskeviin oikeudellisiin menettelyihin tuomioistuimissa tai vastaavanlaista valtaa käyttävissä hallinnollisissa viranomaisissa. Esityksessä ehdotetaan annettavaksi yleissopimuksen 1 artiklan 4 kohdan tarkoittama selitys, jossa tarkennetaan, että yleissopimusta sovelletaan isyyden vahvistamista, lapseksiottamista ja huostaanoton tuomiokäsittelyä koskeviin oikeudellisiin menettelyihin. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Hallituksen esitys (HE 69/2010 vp) laeiksi eräistä arvopaperija valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain, rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain 22 :n Laeilla pannaan täytäntöön selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä annetun direktiivin sekä rahoitusvakuusjärjestelyistä annetun direktiivin muutokset. Muutokset liittyvät ennen kaikkea selvitysjärjestelmien välisten yhteyksien huomioon ottamiseen sekä yöaikaisen selvityksen suojaamiseen ja selvitysjärjestelmässä tapahtuvan selvityksen suojan muuhun tehostamiseen tilanteissa, jossa osapuolta kohtaa maksukyvyttömyysmenettely. Rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia lainasaamisten vakuuskäyttöön. Rahoitusvakuuslain ja velkakirjalain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan Eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan noin kolme kuukautta lain hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Hallituksen esitys (HE 72/2010 vp) laiksi verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 5 :n Tuloverotuksen julkisista tiedoista poistetaan henkilön kotikuntaa koskeva tieto ja sen sijasta julkinen on tieto maakunnasta, jonka alueella verovelvollisen vuodenvaihteen kotikunta sijaitsee. Muutos parantaa ns. turvakiellon saaneiden henkilöiden osalta turvakiellon tuomaa suojaa. Muutosta maakuntatiedon julkisuudesta sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuoden 2009 tuloverotuksen julkisiin tietoihin. Verovuotta 2008 ja sitä aiempia verovuosia koskevista julkisista tuloverotuksen ja varallisuusverotuksen tiedoista voitaisiin antaa ainoastaan yksilöityä verovelvollista koskevia tietoja. Hallituksen esitys (HE 74/2010 vp) laeiksi alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen ja alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa Jatkossa Suomessa myytävien, muuten luovutettavien tai liikenteessä käytettävien alkolukkojen on täytettävä tietyt tekniset ja toiminnalliset vähimmäisvaatimukset. Vaatimusten täyttämisestä on toimitettava todistukset Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka päättää alkolukkojen hyväksymisestä liikenteeseen ja pitää internetissä luetteloa hyväksytyistä laitemalleista ja niiden valtuutetuista asennus- ja huoltopaikoista. Lisäksi nykyinen tilausajoina suoritettavia koulu- ja päivähoitokuljetuksia koskeva suositus alkolukon käytöstä muutetaan pakolliseksi. Tilapäisesti, enintään viiden arkipäivän ajan, olisi mahdollista käyttää muuta kuin alkolukolla varustettua ajoneuvoa esimerkiksi varsinaisen ajoneuvon korjauksen vuoksi. Liikenteenharjoittajan olisi viipymättä ilmoitettava poikkeustilanteesta kuljetuksen tilaajalle. Laeissa säädettävien kieltojen ja velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä tuomitaan sakkorangaistus alkolukkorikkomuksesta tai alkolukon käyttörikkomuksesta. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 76/2010 vp) laiksi työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä Lailla työsuojeluun liittyvien arviointielimien hyväksymisestä korvataan nykyiset työsuojeluun liittyvien tarkastuslaitosten hyväksymistä koskevat säännökset. Säännöksiin tehdään perustuslain edellyttämät ja muut lakitekniset muutokset. Lakiin tulee säännökset arviointielimen velvollisuudesta noudattaa julkisia hallintotehtäviä hoitaessaan hallinnon yleislakeja ja virkavastuusta. Lailla pannaan täytäntöön koneita, henkilönsuojaimia ja köysiratalaitteistoja koskevien direktiivien ilmoitettuja laitoksia koskevat säännökset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 78/2010 vp) laiksi rikoslain 21 luvun 16 pykälän Rikoslain lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta koskevaa säännöstä muutetaan niin, että alaikäiseen ja läheiseen kohdistetut lievät pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia. Suojan piirissä olevat läheiset yksilöidään mahdollisimman tarkkarajaisesti. Henkilöön hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistettu lievä pahoinpitely on virallisen 8

9 momentti_5_10.fm Page 9 Thursday, July 29, :22 AM syytteen alainen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 79/2010 vp) lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi rikoslain Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Strasbourgissa tehty lahjontaa koskeva Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirja. Rikoslakiin tehdään sopimuksen voimaan saattamisesta johtuvat muutokset. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan myös Strasbourgissa tehdyn Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen 17 artiklan 1 kappaleen b kohtaan tehty varauman peruuttaminen. Laki lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella. Laki rikoslain on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys (HE 80/2010 vp) laiksi kansalaisuuslain Kansalaisuuslain pääasialliset muutokset koskevat kansalaisuuteen edellytettävän asumisajan lyhentämistä yhtäjaksoisen asumisajan osalta viiteen vuoteen ja kerätyn asumisajan osalta seitsemään vuoteen. Puolet Suomessa tilapäisellä oleskeluluvalla oleskellusta ajasta lasketaan mukaan asumisaikaan. Asumisen pysyväisyyden osoittamiseksi hakijan oleskelun on kuitenkin tullut muuttua jatkuvaksi ennen kuin kansalaisuus voidaan myöntää. Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseksi asumisajasta voidaan poiketa, jos hakija osoittaa hallitsevansa suomen tai ruotsin kielen laissa tarkemmin edellytetyllä tasolla. Lisäksi kielitaito- ja nuhteettomuusedellytyksistä sekä edellytyksistä tehtävistä poikkeuksista säädetään nykyistä selkeämmin. Nuhteettomuusedellytyksestä poikkeamisen yhteydessä määrättävän odotusajan määräytymisestä ja pituudesta säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin laissa. Myös kansalaisuusilmoitusta koskevia säännöksiä selkiytetään. Entinen Suomen kansalainen voi saada kansalaisuuden yhdellä ilmoitusmenettelyllä riippumatta siitä, asuuko hän Suomessa vai ulkomailla. Lisäksi pyritään nopeuttamaan kansalaisuusasioiden käsittelyä Maahanmuuttovirastossa selkiyttämällä menettelyitä koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Hallituksen esitys (HE 81/2010 vp) laiksi Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lailla pannaan täytäntöön Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen säännökset, jotka edellyttävät kansallista sääntelyä. Laissa on säännökset kansallisesta yksiköstä ja kansallisesta valvontaviranomaisesta Suomessa sekä tietojen käsittelyä ja luovuttamista koskevat säännökset. Lisäksi tullilakiin ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin tehdään tarvittavat muutokset. Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja siihen liittyvän Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaa koskevan pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annettu laki sekä yleissopimusta täydentävien kolmen pöytäkirjan voimaansaattamisesta annetut lait kumotaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, mutta kuitenkin samanaikaisesti henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin sekä eräisiin siihen liittyviin lakeihin tehtävien muutosten kanssa. Hallituksen esitys (HE 88/2010 vp) kilpailulaiksi Kilpailulaki korvaa nykyisen kilpailunrajoituksista annetun lain. Keskeisimmät uudistukset koskevat seuraamusjärjestelmää, vahingonkorvausta, kilpailuasioissa noudatettavaa menettelyä ja yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä. Yrityskauppojen arvioinnissa otetaan käyttöön EU:n oikeuden mukainen yrityskauppojen arviointitapa. Lain seuraamusmaksusäännöksiä sekä seuraamusmaksusta vapautumista ja seuraamusmaksun alentamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Säännösten sanamuodosta käy nykyistä selkeämmin ilmi, että seuraamusmaksun määräämisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin Euroopan unionin lainsäädännössä ja Euroopan unionin tuomioistuinten oikeuskäytännössä. Lain vahingonkorvaussäännöksen soveltamisalaa laajennetaan. Jokaisella kilpailunrajoituksesta vahinkoa kärsineellä on oikeus korvaukseen. Vahingonkorvausten vanhentumisaikoja täsmennetään niin, että niiden alkamis- ja päättymisajankohdat ovat laissa nykyistä selkeämmin määritelty. Kilpailuvirasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Kilpailuvirasto voi jättää asian tutkimatta, jos asian tutkiminen ei ole lain tavoitteiden toteuttamiseksi tarpeen. Kilpailuvirastolle annetaan tietyin edellytyksin markkinaoikeuden luvalla oikeus tehdä tarkastuksia myös muihin kuin elinkeinonharjoittajien liiketiloihin. Lakiin lisätään myös keskeiset elinkeinonharjoittajan puolustautumisoikeuksia koskevat säännökset kilpailulain mukaisessa menettelyssä. Hallituksen esitys (HE 89/2010 vp) laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n Vakuutusmeklarilla on oltava Finanssivalvonnan hyväksymä koko Euroopan talousalueella voimassa oleva vastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen määrää korotetaan siten, että sen on oltava vähintään euroa vahinkoa kohti ja yhteensä euroa kaikkien vahinkojen osalta vuotta kohti. Euroopan parlamentin ja neuvoston vakuutusedustusta koskevan direktiivin mukaan vakuutusmeklarilta edellytettävän vastuuvakuutuksen euromäärä tarkistetaan Euroopan yhteisöjen tilastotoimiston Eurostatin julkaisemassa Euroopan kuluttajahintaindeksissä tapahtuneiden muutosten johdosta viiden vuoden välein. Hallituksen esitys laiksi (HE 92/2010 vp) rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovitte- Momentti 9 Momentti 5/2010

10 momentti_5_10.fm Page 10 Thursday, July 29, :22 AM lusta annetun lain Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annetun lain säännöksiä sovittelutoiminnan järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta muutetaan. Palveluntuottajille laskennallisten perusteiden mukaan ennakkona jaettu korvaus tasataan toteutuneiden kustannusten perusteella. Viime kädessä valtakunnallisena kattona on kuitenkin valtion talousarviossa vuosittain vahvistettu sovittelutoimintaan varattu määräraha. Käyttämättä jäänyt osa korvauksesta palautuu aluehallintovirastoon uudelleenjaettavaksi sen omalla toimialueella sijaitseville lisämäärärahaa tarvitseville palveluntuottajille. Lisäksi ministeriö voi muuttaa määrärahan jakopäätöstä ja siirtää määrärahaa tarpeen mukaan aluehallintovirastojen toimialueiden välillä. Lisäksi laissa säädetään sovittelijoille maksettavasta kulukorvauksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 94/2010 vp) laiksi lääkelain Lääkelaissa nykyisen lääkejakelujärjestelmän keskeiset piirteet säilyvät ennallaan. Apteekkitoiminta ja sivuapteekkitoiminta määritellään nykyistä selkeämmin ja lakiin otetaan apteekin palvelupistettä sekä apteekin verkkopalvelutoimintaa koskevat säännökset. Kuntien roolia vahvistetaan alueensa apteekkipalveluiden saatavuuden ja toimivuuden seurannassa ja arvioinnissa. Kunta voi tehdä aloitteen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle apteekin, sivuapteekin tai apteekin palvelupisteen perustamisesta. Nykyistä sivuapteekki- ja lääkekaappijärjestelmää muutetaan siten, että lääkehuolto voidaan turvata nykyistä paremmin myös pienen väestöpohjan alueilla. Nykyiset lääkekaapit muutetaan apteekin palvelupisteiksi. Reseptilääkkeiden välittäminen apteekin palvelupisteistä tulee mahdolliseksi samalla kun lääkeneuvonnan käytännön menettelytapoja uudistetaan. Myös lääkkeiden sopimusvalmistusta, lääkeaineiden luovuttamista lääketehtaasta sekä lääkkeitä markkinoivan tahon yhdistyksille ja potilasjärjestöille antamaa tukea koskevia säännöksiä muutetaan. Lisäksi lakiin tehdään joitakin luonteeltaan lähinnä teknisiä muutoksia, jotka osaltaan selkiyttävät sääntelyä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan Hallituksen esitys (HE 97/2010 vp) laeiksi rikoslain 17 luvun ja eläintenpitokieltorekisteristä sekä eräiden niihin liittyvien lakien Rikoslakiin lisätään uusi säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Lievää eläinsuojelurikosta koskevaa säännöstä täsmennetään säätämällä, että eläimelle aiheutetun kärsimyksen, kivun tai tuskan tulee olla vähäistä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu on lähtökohtaisesti määrättävä eläintenpitokieltoon. Määräaikainen eläintenpitokielto tulee määrätä vähintään yhdeksi vuodeksi. Pysyvän eläintenpitokiellon edellytyksistä säädetään rikoslaissa. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan törkeää eläinsuojelurikosta. Laki eläintenpitokieltorekisteristä säädetään. Rekisterinpitäjä on Oikeusrekisterikeskus. Viranomaisten julkisuudesta annetussa laissa säädetään, että eläintenpitokieltorekisteriin talletetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Lait on tarkoitettu tuleviksi voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Eläintenpitokieltorekisteristä annettu laki ehdotetaan kuitenkin tulevaksi voimaan kuuden kuukauden kuluttua sen vahvistamisesta. Hallituksen esitys (HE 98/2010 vp) laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien Poliisiasiain tietojärjestelmää koskevia säännöksiä täsmennetään käyttötarkoituksen ja tietosisällön osalta. Poliisin oikeutta saada teknisen käyttöyhteyden avulla tietoja eräistä rekistereistä laajennetaan. Viranomaisten välisen tietojenvaihdon osalta ehdotetaan nykyistä kattavampien palautetietojen saamista poliisille syyttäjien ja tuomioistuinten ratkaisusta. Henkilötietojen käsittelyä kansainvälisessä poliisiyhteistyössä koskevien säännösten rakenne uudistetaan kokonaisuudessaan. Samalla säännökset päivitetään uusien kansainvälisten säädösten edellyttämään muotoon. Henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annettuun lakiin tehdään poliisitoimen ehdotuksia vastaavat tekniset ja sisällölliset muutokset. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan Unionin Neuvoston puitepäätös rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Hallituksen esitys (HE 99/2010 vp) kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n Kuluttajaturvallisuuslaki korvaa voimassa olevan lain kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta. Laki selkeyttää yleistä kuluttajaturvallisuussääntelyä sekä toiminnanharjoittajien että viranomaisten ja kuluttajien kannalta. Samalla tehdään teknisluontoinen muutos rikoslain 44 luvun 1 :ään. Hallituksen esitys (HE 100/ 2010 vp) laiksi työaikalain 2 ja 7 :n Työaikalain soveltamisalaa laajennetaan siten, että perhepäivähoitajien työ tulee lain soveltamisalan piiriin. Lisäksi lain jaksotyöaikasäännöstä muutetaan siten, että myös lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetussa perhepäivähoidossa voidaan käyttää jaksotyöaikaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä Hallituksen esitys (HE 101/ 2010 vp) laeiksi kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain Kotikuntalakiin lisätään säännös, jonka mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla on kotikunnan valintaoikeus. Oikeus koskee henkilöä, joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu perhehoitoon, laitoshoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella. Sosiaalihuoltolakiin lisätään säännös, joka koskee pitkäaikaisessa laitoshoidon, asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea palvelutarpeen arviointia muusta kuin koti- 10

11 momentti_5_10.fm Page 11 Thursday, July 29, :22 AM kunnastaan. Säännöksen perusteella henkilön kotikunnan vaihtuminen voi siten perustua myös hänen omaan päätökseensä hakeutua toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin. Lisäksi sosiaalihuoltolakiin lisätään säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua. Uusi kotikunta vastaa palvelujen järjestämisestä, mutta aiempi kotikunta vastaa palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä, jolleivät kunnat keskenään toisin sovi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2011 alusta. Hallituksen esitys (HE 104/ 2010 vp) laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaisrekisteristä annetun lain ja löytötavaralain Ulkomaalaislakiin, ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ja löytötavaralakiin tehdään biometristen tunnisteiden käyttöönotosta oleskeluluvissa edellyttämät muutokset. Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset sormenjälkien ottamisesta ja tallentamisesta oleskelulupakortin sirulle sekä sormenjälkien käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Ulkomaalaislaissa säädetään myös biometristen tunnisteiden tietoturvasta. Ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin lisätään säännökset sormenjälkien tallettamisesta tietokantaan sekä tietojen käyttötarkoituksesta ja käyttöoikeuksista. Oleskeluluvan hakijan sormenjäljet talletetaan ulkomaalaisrekisteriin. Tietokantaan talletettuja sormenjälkitietoja voi käyttää oleskeluluvan aitouden toteamiseksi ja oleskeluluvan haltijan henkilöllisyyden todentamiseksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään toukokuussa Hallituksen esitys (HE 107/ 2010 vp) laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain Lain muutoksella laajennetaan niiden tietojen piiriä, joita asiakastietojärjestelmässä voidaan välittää. Yritystä koskevien julkisten perustietojen lisäksi välitettäviksi voivat tulla myös eräät salaiset yritystä koskevat tiedot laissa säädetyssä käyttäjäpiirissä. Muutos vähentää yritysten hallinnollista taakkaa kun samoja tietoja ei tarvitse toimittaa yrityspalveluja tuottaville tahoille moneen kertaan. Muutos parantaa myös hallinnon tuottavuutta kun samoja tietoja ja analyysejä voidaan käyttää useampien yrityspalveluja tuottavien tahojen päätöksenteossa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen (421/ 2010) Asetus tuli voimaan Asetuksessa säädetään siitä, milloin ajoneuvon rekisteri-ilmoituksen voi tehdä Liikenteen turvallisuusviraston sähköisessä palvelussa. Luonnollinen henkilö voi jatkossa tehdä sähköisen rekisteri-ilmoituksen liikennekäytöstä poistosta, liikennekäyttöön otosta sekä rekisteröintitodistuksen tilaamisesta kadonneen tai turmeltuneen rekisteröintitodistuksen tilalle. Valtioneuvoston asetus henkilöstörahastoasetuksen (461/2010) Asetus tuli voimaan Uuden yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain tultua voimaan kuuluu henkilöstörahastojen valvonta ja rekisterien pito yhteistoiminta-asiamiehelle. Asetusta muutetaan siten, että valvontaviranomaisena ja rekisterinpitäjänä toimii jatkossa yhteistoiminta-asiamies. Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta (462/2010) Asetus tuli voimaan Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää vahinkoa kärsineen oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 2b :n nojalla. Asetuksen mukaista ansiotuloa voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perustana, kun henkilövahingon johdosta pysyvästi ja täydellisesti työkykynsä menettänyt ei ollut vahingon tapahtuessa täyttänyt 18 vuotta. Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta (588/2010) Asetus tuli voimaan Asetuksen tavoitteena on muuttaa hevosten suojelua koskevan säädöksen säädöstaso siten, että se vastaa perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön päätös hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (985/1998, määräyskokoelman nro 14/EEO/1998) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavien säännösten sisältö siirretään asetukseen. Hevosten suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä ei muuteta. Valtioneuvoston asetus nautojen suojelusta (592/2010) Asetus tuli voimaan Asetuksen tavoitteena on muuttaa nautojen suojelua koskevan säädöksen säädöstaso siten, että se vastaa perustuslaissa asetettuja vaatimuksia. Asetuksella kumotaan eläinsuojeluasetuksen (396/ 1996) 18 sekä maa- ja metsätalousministeriön päätös nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (455/1997, määräyskokoelman nro 14/EEO/ 1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavien säännösten sisältö siirretään asetukseen. Nautojen suojeluun nykyisin sovellettavien säännösten sisältöä ei muuteta. Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 :n (657/2010) Asetus tulee voimaan Asetusta muutetaan viraston johtokuntaa koskevan 3 :n osalta siten, että johtokunnan jäseniksi nimitetään vähintään viisi ja enintään seitsemän viraston ulkopuolista jäsentä. Nykyisellään johtokuntaan kuuluu enintään kahdeksan jäsen- Momentti 11 Momentti 5/2010

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen

Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Lakiehdotus 1. Laki alkolukon hyväksymisestä liikenteeseen Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään alkolukolla valvotusta ajo-oikeudesta annetun lain (439/2008)

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993.

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan päivänä tammikuuta 1993. 1992 vp - HE 247 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain :n ja korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotuen

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012)

This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) This document was produced from http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111279 (accessed 11 Dec 2012) 1279/2011 Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2011 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON MÄÄRÄYS Valtiontalouden tarkastusvirasto MÄÄRÄYS 1 (3) Dnro 361/41/2010 10.12.2010 Valtiontalouden tarkastusviraston määräyskokoelma 2/2010 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2011 toistaiseksi. tostiedot: -

Lisätiedot

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen

HE 23/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 ja 34 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uutta asunto-osakeyhtiölakia siten, että hissin jälkiasennuksen kustannuksista

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012

VAASAN YLIOPISTO. Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 VAASAN YLIOPISTO Julkisoikeuden oppiaine SÄÄDÖSLUETTELOT Lukuvuosi 2011 2012 Säädösluettelot on tarkoitettu opintoja tukevaksi materiaaliksi, joiden käyttöä opintojaksojen opettajat voivat täsmentää. Säädöksiä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta

HE 52/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kunnan järjestämistä kotipalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien

Laki. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta muuttamisesta. sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien EV 132/1995 vp - HE 136/1995 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vuorotteluvapaakokeilusta sekä laeiksi eräiden tähän liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 631/2011 Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 631/2011 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41

Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Päihdehuoltolaki 17.1.1986/41 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tavoitteet Päihdehuollon tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri

Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat. Kimmo Linnavuori. Ylilääkäri Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus: uudet velvoitteet ja menettelytavat Ylilääkäri Lain 629/2010 2 Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden ja niiden lisälaitteiden

Lisätiedot

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen

Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Kirjaaminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa ja Henkilörekisterien uudistaminen Sosiaali- ja Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Tampere Pia-Liisa Heiliö Neuvotteleva virkamies 12.5.2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 10 päivänä elokuuta 1984 Laki kansalaisuuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä säädetyllä tavalla, muutetaan 28 päivänä

Lisätiedot

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO

Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus. Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO Ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettava palkkio ja kulukorvaus Lainsäädäntöneuvos Jutta Gras SM/MMO 23.7.2012 Taustaksi Sisäasiainministeriön asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus

Laki. vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta. Lain tarkoitus Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta 1 Lain tarkoitus Tällä lailla annetaan täydentävät säännökset haitallisten vieraslajien tuonnin ja leviämisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.

Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc. Tutkimus, aineistot ja avoimuuden rajat Tiedonjulkistamisneuvottelukunnan tilaisuus 21.4.2008 Tieteiden talolla Hallintojohtaja Anitta Hämäläinen Kansallisarkisto anitta.hamalainen@narc.fi HYVÄ AINEISTON

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA

POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1955 N:o 88 N:o 88. Kiertokirje Eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä on annettu seuraavat säännökset ja määräykset: I. Laki

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 554/2012 Laki. kunnallisen eläkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 554/2012 Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman

Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat. Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Turvallisuusselvityslaki ja käytännön toimijat Säätytalo 18.11.2014 Suojelupoliisin lausuntotoiminto, ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman Supon ennalta estävä tehtävä Suojelupoliisin tulee lakisääteisen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24

Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta 19.1.2001/24 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 19.1.2001/24 19.1.2001/24 Aineisto on tekijänoikeuden alaista. Lisätietoja käyttöehdoista www.finlex.fi/fi/laki/kayttoehdot.php. Laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396. Laki. N:o 391 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2009 N:o 391 396 SISÄLLYS N:o Sivu 391 Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta... 3429 392 Valtioneuvoston

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015. 1142/2015 Laki. julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2015 1142/2015 Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 44/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 44/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 3 luvun 7 :n ja 4 luvun :n sekä työttömyysturvalain 8 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010. Laki. puoluelain muuttamisesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 16 päivänä heinäkuuta 2010 Laki puoluelain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan puoluelain (10/1969) 8, 9, 9 a ja 10 12, sellaisina kuin niistä ovat 8 ja 9 a laissa

Lisätiedot

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009

Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 1 Vaali- ja puoluerahoitustoimikunta 13.10.2009 Toimikunnan ehdotukset pykälämuutoksiksi Puoluelaki 8 Puolue ja sen sääntöjen mukaan siihen suoraan tai välillisesti kuuluva yhdistys ovat oikeutettuja vastaanottamaan

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan omistusaravalainan siirtoa kunnalle koskevaa aravalain säännöstä

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA

MÄÄRÄYS MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KEHITTÄMISHANKETUEN JA YLEIS- HYÖDYLLISEN INVESTOINTIHANKETUEN HAKEMISESTA JA TUKIHAKE- MUSLOMAKKEESTA MÄÄRÄYS Pvm. 17.6.2015 Dnro 1272/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 58/15 Kumotaan Määräys Nro 33/15, Dnro 969/54/2015 Valtuutussäännökset: Laki (28/2014) 13 3. mom., 35 6. mom. 36 5. mom., 38

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta

VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011. Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta VALTAKUNNALLISET SIJAISHUOLLON PÄIVÄT 4.-6.10.2011 Sijaishuollon ajankohtaiset muutokset ja haasteet lainsäädännön näkökulmasta Lotta Hämeen-Anttila Neuvotteleva virkamies, STM Lastensuojelua ja perhehoitoa

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51. Laki. N:o 46 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2009 N:o 46 51 SISÄLLYS N:o Sivu 46 Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta... 181 47 Laki lääkärin hyväksymisestä

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 492/2013 Laki. kosmeettisista valmisteista. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 2013 492/2013 Laki kosmeettisista valmisteista Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011. 634/2011 Laki. julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2011 634/2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Annettu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2001 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyslain 21 :n, palkkaturvalain 9 :n, merimiesten palkkaturvalain 8 :n ja työehtosopimuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot