Versio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Versio 1.0 2011-11-01"

Transkriptio

1 SOSIAALIHUOLLON TIETOKOMPONENTTIEN SANASTO Versio

2 Esipuhe Tietokomponentit ovat semanttisia tietokokonaisuuksia, joita käytetään asiakirjallisen sisällön rakenteistamisessa. Sosiaalihuollon asiakastietomallissa tietokomponentit edustavat reaalimaailman ilmiöitä, jotka esiintyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjoissa. Tietokomponenttien mallintamisen perustavoitteena on varmistaa, että samantyyppiset tiedot tallennetaan asiakirjoihin yhtenäisellä tavalla. Toisena perusajatuksena on uudelleenkäytettävyys: tietokomponentin rakenne määritellään kerran, minkä jälkeen sitä hyödynnetään useassa eri asiakirjassa. Joitakin tietokomponentteja käytetään jopa kaikissa sosiaalihuollon asiakirjoissa. Tietokomponentit muodostavat tärkeän osan sosiaalihuollon tietoarkkitehtuuria ja toimivat semanttisen yhteentoimivuuden perustana. Jokaisella tietokomponentilla on objektiluokka sekä joukko tietokenttiä (objektiluokan ominaisuuksia). Sekä tietokomponentilla että sen kentillä pitää olla selkeästi määritelty käyttötarkoitus ja semanttinen merkitys. Tietokomponenttien mallinnustyöllä on käsityksemme mukaan selkeä yhteys terminologiseen sanastotyöhön. Kummassakin työssä pyritään analysoimaan käsitteitä ja niiden välisiä suhteita sekä määrittelemään käsitteet niin, että niiden merkitykset pysyvät selkeästi erillään toisistaan. Tietokomponentteihin liittyvässä sanastotyössä on joitakin ominaispiirteitä, joilla se eroaa tavallisesta terminologisesta sanastotyöstä. Tietokomponentin luokan määritelmän suunnittelussa pitää huomioida kyseisen tietokomponentin kenttien sisällöt. Tämä pätee myös toisin päin: kentän määritelmässä tietokomponentti toimii kontekstina, joka vaikuttaa määritelmään. Näin ollen kenttien määritelmät ovat useimmiten kontekstisidonnaisia. Kentän määritelmässä tai huomautustekstissä voi olla myös viittauksia muihin tietokomponentin kenttiin. Aina tietokomponentilla tai sen määritelmällä ei ole tarkoitus kuvata kokonaan kyseessä olevaa reaalimaailman ilmiötä, esimerkiksi lapsen syntymää, vaan tiettyjä asiakirjassa tarvittavia ilmiöön liittyviä tietoja, kuten lapsen syntymäpaikkaa. Tietokomponentteihin liittyvää perusteellista terminologista sanastotyötä ei tietojemme mukaan ole tehty aikaisemmin Suomessa tai ulkomailla. Vaikka kattavia tietokomponenttikirjastoja on kehitetty mm. YK:ssa (UN/CEFACT CCL), Yhdysvalloissa (NIEM) ja Tanskassa (OIO XML), tietorakenteet on yleensä varustettu vain kuvauksilla, ei terminologisilla määritelmillä. Tietokomponenttien mallinnustyössä tarvitaan kuitenkin sisällön, tietämyksen hallinnan ja tietojenkäsittelyn osaamisen lisäksi terminologista sanastotyötä. Sosiaalialan tietoteknologiahanke (Tikesos) ja Sanastokeskus TSK toteuttivat vuosina yhdessä sosiaalihuollon tietokomponentteihin liittyvän sanastoprojektin. Sanastossa selvitetään tietokomponenttien sisällöt määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla sekä annetaan suositukset suomenkielisistä termeistä. Osaa käsitteiden välisistä suhteista havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla. Sanasto sisältää termitietueina tiedot suurimmasta osasta sosiaalihuollon asiakastietomallin tietokomponentteja. Sanastossa on yleisiä tietokomponentteihin liittyviä käsitteitä, tietokomponenttien luokkia ja joidenkin tietokomponenttien kenttiä eli yhteensä 225 termitietuetta. Sanastotyössä keskityttiin laatimaan määritelmiä tietokomponenttien luokille. Kenttiä määriteltiin niin paljon kuin ehdittiin sanastotyölle varatussa aikataulussa. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastoa laadittaessa lähteinä on käytetty muun muassa Suomen lainsäädäntöä, JHS-suosituksia ja useita sanastoja, kuten Kelan terminologista sanastoa 1, Sosiaalialan sanastoa asiakastietojärjestelmää varten 2 ja Sosiaalipalvelujen luokituksen sanaston luonnosta. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastoa voidaan hyödyntää sosiaalihuollon ja yleisemminkin julkishallinnon tietoarkkitehtuurityössä. Se palvelee myös tietomääritysten käyttäjiä, esimerkiksi tietojärjestelmätoimittajia sekä asiakirjarakenteiden suunnittelijoita. Asiakastietomalli kokonaisuudessaan julkaistaan Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen verkkosivuilla Mallia voi tarkastella myös graafisesti osoitteessa 1 Kelan terminologinen sanasto Terveyteen liittyvät käsitteet. TSK 41. Kansaneläkelaitos (Kela) ja Sanastokeskus TSK Lehmuskoski, Antero & Kuusisto-Niemi, Sirpa. Sosiaalialan sanasto asiakastietojärjestelmää varten. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. Stakes, Raportteja 30/2008. Helsinki 2008.

3 Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastoa laativaan työryhmään ovat osallistuneet: Tommi Ahonen, tutkimusapulainen, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Information and Knowledge Engineering (IKE) -tutkimusryhmä Erja Ailio, projektipäällikkö, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Konstantin Hyppönen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Information and Knowledge Engineering (IKE) -tutkimusryhmä Niina Häkälä, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Shiftec-tutkimusyksikkö Heli Hänninen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Shiftec-tutkimusyksikkö Mikko Kasanen, harjoittelija, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Information and Knowledge Engineering (IKE) -tutkimusryhmä Antero Lehmuskoski, projektipäällikkö, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Jaana Nevalainen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos, Information and Knowledge Engineering (IKE) -tutkimusryhmä Mari Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Sirpa Suhonen, terminologi, Sanastokeskus TSK Päivi Tossavainen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Shiftec-tutkimusyksikkö Anna Väinälä, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Shiftec-tutkimusyksikkö Sanaston laatimiseen tarvittavan terminologisen työn on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö. Konstantin Hyppönen ja Erja Ailio

4 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 Käsitekaavioluettelo... 5 Sanaston rakenne ja merkinnät... 6 Periaatteita... 6 Sanaston ryhmittely ja termien haku... 6 Merkintöjen selitykset sanasto-osuus... 7 Merkintöjen selitykset käsitekaaviot Yleisiä käsitteitä Tietokomponentteja - luokkia ja niiden kenttiä Organisaatio Yhteystiedot Osoite Henkilönnimi Lapsi-vanhempisuhde Edunvalvonta Edunvalvontavaltuutus Pankkiyhteys Tulo Varallisuus Kulkuneuvo Työ Työaika Työttömyys Kesäopiskelutilanne Kurssi Kielitaito Yritys Kirjanpitäjä Aikaväli Ajanjakso Tietokomponentteja - luokkia Suomenkielinen hakemisto... 40

5 Käsitekaavioluettelo Käsitekaavio 1. Osoite Käsitekaavio 2. Toimintakykyyn liittyviä käsitteitä...27 Käsitekaavio 3. Henkilöt Käsitekaavio 4. Arvioinnit... 32

6 Sanaston rakenne ja merkinnät Periaatteita Sanastotyön lähtökohtana on ollut selkeiden ja erottelevien määritelmien ja termien tuottaminen tietokomponenteille. Siksi sanasto on laadittu systemaattisesti, niiden terminologisten periaatteiden ja menetelmien mukaisesti, jotka on määritelty ISO/TC 37:n (International Organization for Standardization/ Technical Committee 37 Terminology and other language and content resources) laatimissa kansainvälisissä standardeissa. Terminologiselle sanastotyölle on ominaista käsitekeskeisyys. Siinä missä sanakirjat tarkastelevat sanoja ja niiden merkityksiä, terminologisten sanastojen lähtökohtana ovat käsitteet ja niiden väliset suhteet. Terminologisten periaatteiden mukaisesti ajateltuna käsitteet ovat ihmisen mielessään muodostamia ajatusmalleja, jotka vastaavat tiettyjä todellisuuden kohteita, niin sanottuja tarkoitteita. Tarkoitteet voivat olla konkreettisia tai abstrakteja, ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Näistä ominaisuuksista muodostettuja ajatusmalleja kutsutaan käsitepiirteiksi. Käsitteen sisältö muodostuu joukosta erilaisia käsitepiirteitä, joista olennaiset ja erottavat kuvataan määritelmän avulla. Käsitteiden määritelmät pyritään kirjoittamaan sellaiseen muotoon, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka toisiinsa liittyvien käsitteiden muodostamassa käsitejärjestelmässä. Termit puolestaan ovat käsitteiden nimityksiä, joiden avulla voidaan lyhyesti viitata käsitteen koko sisältöön. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastossa tietokomponentteja on analysoitu selvittämällä tietokomponenttien luokkien ja kenttien olennaiset sisällöt, tietokomponenttien välisiä suhteita ja näiden suhteiden perusteella muodostuvia käsitejärjestelmiä. Analyysin tuloksia on hyödynnetty määritelmien laadinnassa ja tietokomponenttien niminä käytettävien termien valinnassa. Joistain tietokomponenttikokonaisuuksista on myös piirretty graafisia kaavioita. Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanastossa lähtökohtana olleet tietokomponentit eivät aina täysin vastaa reaalimaailman käsitteitä. Esimerkiksi osoite-tietokomponentilla kuvataan muutakin kuin vain yleisessä kielenkäytössä ymmärrettyyn osoite-käsitteeseen sisältyvää tietoa. Osoite-tietokomponentti sisältää muun muassa tietoa osoitteen voimassaolosta sekä tarkenteen, jolla voidaan antaa muihin osoitetietoihin liittyviä ohjeita, kuten rakennuksen sisäänkäynnin sijainti. Sen vuoksi tietokomponenttiluokka osoite on määritelty sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuudeksi. Monessa tietokomponentissa esiintyy samankaltaisia kenttiä, kuten nimi. Jotta tällaisten eri tietokomponenteissa esiintyvien kenttien määritelmistä tulisi mahdollisimman yhdenmukaisia, on sanaston alun yleisissä käsitteissä määritelty joitain kenttinä toistuvia käsitteitä. Esimerkiksi kuvaus-käsite on määritelty yleisesti tietyn asian vapaamuotoiseksi kuvailuksi, mutta tulo-tietokomponentin kuvaus-kentän määritelmää on muokattu kyseisen tietokomponentin kontekstiin sopivammaksi: tulon luonteen vapaamuotoinen kuvailu. Toistuvat termit on sanastossa numeroitu, esimerkiksi kuvaus (1) ja kuvaus (2). Sanaston ryhmittely ja termien haku Sanasto on ryhmitelty kolmeen lukuun: yleisiin käsiteisiin, tietokomponenttien luokkiin ja kenttiin sekä pelkkiin tietokomponenttien luokkiin. Toisen luvun alaluvuissa on ensimmäisenä aina luokka ja sen jälkeen tähän luokkaan kuuluvia kenttiä. Luvuissa toisiinsa liittyvät käsitteet on pyritty sijoittamaan lähekkäin. Aakkosellinen hakemisto löytyy sanaston lopusta. Hakemistoon on poimittu suositettavien ja hylättävien termien lisäksi muita hakusanoja, jotka liittyvät läheisesti tiettyyn käsitteeseen. Nämä hakusanat viittaavat hakemistossa siihen käsitteeseen, jonka yhteydessä kyseistä termiä käsitellään. 6

7 Merkintöjen selitykset sanasto-osuus Sanastossa käsitteille annetaan ensin suomenkieliset termit. Näiden jälkeen seuraa määritelmä ja mahdolliset määritelmää täydentävät huomautukset eli lisätiedot. Termitietueet on numeroitu juoksevasti. Esimerkki lähiosoitetta kuvaavista tiedoista ja niiden selitykset: 30 termitietueen numero lähiosoite ei: katuosoite osoitteen (1) osa, joka viittaa tiettyyn sijaintiin postitoimipaikan toimialueella Rakennuksella voi olla useita lähiosoitteita, kuten kulmatalolla. Suomalainen lähiosoite koostuu yleensä kadunnimestä, osoitenumerosta, huoneiston tunnisteesta ja mahdollisesti osoitteen tarkenteesta. Tällainen lähiosoite voisi olla esimerkiksi Esimerkkikatu 1 A 2b. Lähiosoite voi viitata myös esimerkiksi haja-asutusalueella olevaan yhteiskäyttöiseen postinjättölaatikkoon. Myös postilokero-osoitetta voidaan käyttää lähiosoitteena. Lähiosoitteen määritelmä ja esimerkit kuvaavat suomalaista lähiosoitetta, ja ulkomaiset lähiosoitteet saatetaan muodostaa hyvin toisenlaisin perustein. suomenkieliset termit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita ei = termi, jota ei pidä käyttää tässä merkityksessä määritelmä; alkaa pienellä kirjaimella, ei pistettä lopussa, kursivointi viittaa sanastossa määriteltyyn käsitteeseen huomautus; lisätietoa käsitteestä, esimerkkejä, tietoa termien käytöstä yms. Kooste kaikista sanasto-osuudessa käytetyistä merkintätavoista: lihavointi kursivointi suomenkielinen suositettava termi; ensimmäisenä suositettavin ja sen jälkeen hyväksyttävät synonyymit määritelmässä tai huomautuksessa viittaa tässä sanastossa määriteltyyn käsitteeseen (1) homonyymi; sanastossa on useita kirjoitusasultaan samanlaisia termejä, joilla voi olla eri merkitys, esim. nimi (1) ja nimi (2) * termiehdotus ei: termi tarkoittaa eri asiaa kuin suositettava termi, eikä sitä pitäisi käyttää tässä merkityksessä, tai se on kielenvastainen 7

8 Merkintöjen selitykset käsitekaaviot Käsitekaaviot ja sanasto-osuus on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi. Kaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia. Sanastossa esiintyy seuraavanlaisia käsitesuhteita ja terminologisten käsitesuhteiden vakiintuneita merkintätapoja (ks. esimerkit seuraavalla sivulla): Käsitteen merkitseminen kaavioon sanasto-osuudesta käsitteen tiedoista on poimittu kaavioon ensimmäinen suositettava termi ja määritelmä kaavioissa saattaa esiintyä myös yksittäisiä lihavoimattomia termejä, jotka ovat kaaviossa helpottamassa kaavion tulkintaa mutta joita ei ole määritelty sanastossa Hierarkkinen suhde (puudiagrammi) vallitsee laajemman yläkäsitteen (toimintakyky) ja sitä suppeamman alakäsitteen (fyysinen toimintakyky, psyykkinen toimintakyky, kognitiivinen toimintakyky ja sosiaalinen toimintakyky) välillä alakäsite voidaan ajatella yläkäsitteen erikoistapaukseksi Koostumussuhde (kampadiagrammi) alakäsitteet ovat osia yläkäsitteenä olevasta kokonaisuudesta kaksoisviiva: kokonaisuuteen tarvitaan tyypillisesti monta kyseisenlaista osaa esimerkiksi osoite koostuu lähiosoitteesta, postinumerosta, postitoimipaikasta, tarkenteesta ja muista sijaintipaikkaan liittyvistä tiedoista Funktiosuhde (nuoli) käsitesuhde, jota ei voida luokitella hierarkkiseksi tai koostumussuhteeksi (esim. ajalliset, paikalliset, toiminnalliset, välineelliset sekä alkuperään ja syntyyn liittyvät suhteet) funktiosuhteen tyyppi käy yleensä ilmi määritelmän kielellisestä muodosta funktiosuhdetta osoittavan nuolen suunta kuvaa sitä, miten käsitesuhde ilmenee määritelmissä: nuolen alkupäässä olevan käsitteen määritelmässä mainitaan se käsite, johon nuoli osoittaa esimerkiksi puolison ja parisuhteen välillä on funktiosuhde: puoliso on yksityishenkilö parisuhteen toisena osapuolena Moniulotteinen käsitejärjestelmä (puudiagrammin lihavoitu viiva) yläkäsitteestä päästään erilaisiin alakäsitevalikoimiin käyttämällä eri jaotteluperusteita yhden jaotteluperusteen mukaiset (kaaviossa tietyn paksunnetun viivan alla olevat) alakäsitteet eivät voi yhdistyä uudeksi käsitteeksi (esimerkiksi tilapäinen osoite ei voi olla vakinainen osoite) useasta eri ulottuvuudesta poimittuja alakäsitteitä voidaan yhdistää uusiksi käsitteiksi (esimerkiksi tilapäinen osoite voi olla käyntiosoite tai postiosoite) jaotteluperuste on merkitty lihavoidun viivan viereen (esimerkiksi osoite on jaettu alakäsitteisiin toisaalta osoitteen käyttöajan ja toisaalta osoitteen käyttötavan mukaan) ks. esim. kaaviot 1. Osoite ja 3. Henkilöt Katkoviivat kuvaavat käsitesuhteita, jotka ovat käsitteen ymmärtämisen kannalta tärkeitä mutta määrittelyn kannalta epäolennaisia, joten suhteet eivät käy ilmi määritelmistä. 8

9 HIERARKKINEN SUHDE toimintakyky henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja fyysinen toimintakyky henkilön kehon toimintoja ja fyysistä suoriutumista koskeva toimintakyky psyykkinen toimintakyky henkilön psyykkisiä toimintoja koskeva toimintakyky kognitiivinen toimintakyky henkilön kognitiivisia toimintoja koskeva toimintakyky sosiaalinen toimintakyky henkilön sosiaalisia toimintoja koskeva toimintakyky KOOSTUMUSSUHDE osoite sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuus lähiosoite osoitteen osa, joka viittaa tiettyyn sijaintiin postitoimipaikan toimialueella postinumero osoitteen osa, joka on postinjakelua postitoimipaikan sisällä ohjaava koodi postitoimipaikka osoitteen osa, joka viittaa tiettyyn maantieteellisen alueeseen tai organisaatioon tarkenne osoitteen osa, joka sisältää muihin osoitetietoihin liittyviä ohjeita muu sijaintipaikkaan liittyvä tieto FUNKTIOSUHDE puoliso yksityishenkilö parisuhteen toisena osapuolena parisuhde kahden henkilön ihmissuhde, jossa osapuolet sitoutuvat yhteiselämään joko juridisesti tai vapaamuotoisesti MONIULOTTEINEN KÄSITEJÄRJESTELMÄ osoite sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuus osoitteen käyttötavan mukaan osoitteen käyttöajan mukaan postiosoite osoite, jonka ilmaisemaan paikkaan henkilön tai yhteisön posti toimitetaan käyntiosoite osoite, jonka ilmaisemasta paikasta henkilön tai yhteisön voi tavoittaa fyysisesti vakinainen osoite tilapäinen osoite väliaikaisesti käytössä oleva osoite 9

10 1 YLEISIÄ KÄSITTEITÄ 1 nimi (1) ainutkertaisen tarkoitteen nimitys Nimellä tarkoitetaan tässä erisnimeä. Nimellä ei voida yksilöidä esimerkiksi henkilöä tai yritystä, vaan lisäksi tarvitaan muita tietoja, kuten henkilötunnus tai Y-tunnus. Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Virtanen. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. Nimi-tietokomponentti voidaan liittää myös esimerkiksi ainutkertaisen organisoidun toiminnan yhteyteen, jolloin se on kyseisestä toiminnasta käytettävä nimitys. Tällainen olisi esimerkiksi tietty järjestetty tapahtuma. JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat -suosituksessa nimi tarkoittaa jonkin objektin identifiointiin käytettävää merkkijonoa. Toisin kuin tunnuksen, nimen ei sen mukaan tarvitse olla yksiselitteinen. 2 sukunimi pääasiallisesti sukuun viittaava rekisteröidyn henkilönnimen osa Suomessa sukunimi rekisteröidään väestörekisteriin. Sukunimi voi olla esimerkiksi Virtanen. 3 etunimi sukunimen lisänä käytettävä rekisteröidyn henkilönnimen osa, joka ei viittaa henkilön sukuun Etunimiä voi olla yksi tai useampia. Etunimet voivat olla esimerkiksi Matti Tapio. Etunimi on nimi, jonka pääsääntöisesti vanhemmat antavat lapselleen. Matronyymit, patronyymit ja välinimet eivät ole etunimiä. Tietojärjestelmissä kentän nimityksenä on monikkomuotoinen "etunimet" ja siihen syötetään kaikki henkilön etunimet. 4 puhelinnumero (1) puhelinliittymän yksilöivä numerosarja Suomessa puhelinnumerot jaotellaan yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Tietyn numeroalueen ilmaiseva suuntanumero sekä tunnusnumero katsotaan kiinteäksi osaksi puhelinnumeroa ja merkitään omaksi ryhmäkseen ilman sulkeita. Esimerkiksi tietyn numeroalueen numero ilmaistaan yleensä ja matkaviestinliittymän numero Aiemmin sulkeilla on ilmaistu, että suuntanumeroa ei tarvita soitettaessa saman numeroalueen sisäisiä puheluita. 5 päivämäärä; pvm; päivä ei: päiväys tietyn vuorokauden yksilöivä merkintä Päivämäärä-sanaa käytetään silloin, kun viitataan tietokomponenttiin ainoastaan tällä sanalla. Kun päivämäärää käytetään yhdyssanassa, käytetään lyhyyden vuoksi mieluummin päiväsanaa, kuten alkamispäivä (1). 6 alkamispäivä (1) ei: alku (1) ajanjakson (1) aloittava päivämäärä 10

11 7 päättymispäivä (1) ei: loppu (1) ajanjakson (1) päättävä päivämäärä 8 voimassaolo (1) ajanjakso (1), jona tietty asia tai tilanne on voimassa 9 kuvaus (1) tietyn asian vapaamuotoinen kuvailu 10 rahamäärä; määrä rahallinen arvo, joka ilmaistaan rahayksikköinä JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat -suosituksessa käytetään tässä merkityksessä määräsanaa. Rahamäärä voi olla esimerkiksi 300 euroa. Rahamäärä-sanaa käytetään silloin, kun viitataan kenttään ainoastaan tällä sanalla. Kun rahamäärää on osana yhdyssanaa tai sanaliittoa, voidaan käyttää lyhyyden vuoksi määrä-sanaa (kuten velan määrä). 11 lukumäärä; lkm paljous, joka ilmaistaan lukuna JHS 170 Julkishallinnon XML-skeemat -suosituksessa lukumäärä viittaa kaikkiin muihin kuin rahayksikköinä ilmaistaviin lukumääriin. 12 henkilötunnus suomalainen, henkilön yksilöivä tunniste, jonka Väestörekisterikeskus on antanut yksityishenkilölle Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan samana päivänä syntyneet henkilöt toisistaan, ja se sisältää tiedon henkilön sukupuolesta. Henkilötunnus muodostetaan valtioneuvoston asetuksessa määritettyjen periaatteiden mukaan, ja se on muodoltaan seuraavan esimerkin kaltainen: A. Henkilötunnusta käytetään myös kuolinpesän tunnuksena. 13 Y-tunnus (1); yritys- ja yhteisötunnus (1) ei: yritystunnus (1); yksilöintitunnus (1) suomalainen yksilöllinen tunniste, jonka viranomaiset ovat antaneet rekisteröintivelvolliselle yritykselle tai yhteisölle Y-tunnus koostuu järjestysnumerosta ja tarkistusnumerosta, ja se voi olla esimerkiksi Y-tunnus korvaa ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen. 14 OID-tunnus (1); ISO OID -yksilöintitunnus (1) ISO OID -yksilöintijärjestelmän mukainen kansainvälinen yksilöllinen tunniste, jonka tietystä kohteesta vastaava taho on antanut kohteelle OID-tunnus voidaan antaa esimerkiksi yritykselle, yhteisölle tai asiakirjalle. OID-tunnus koostuu numeroista ja pisteistä. Se kuuluu ISO/IEC :2002 Information technology Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation -standardin mukaiseen yksilöintijärjestelmään. 11

12 2 TIETOKOMPONENTTEJA - LUOKKIA JA NIIDEN KENTTIÄ 2.1 Organisaatio 15 organisaatio tiettyä toimintaa varten perustettu sosiaalinen järjestelmä, jolla on määritellyt tavoitteet ja tarkoituksellisesti luotu rakenne 16 nimi (2); organisaation nimi organisaation nimitys Organisaation nimi voi olla esimerkiksi Kuopion kaupungin sosiaali- ja terveyskeskus. 17 Y-tunnus (2); yritys- ja yhteisötunnus (2) ei: yritystunnus (2); yksilöintitunnus (2) suomalainen yksilöllinen tunniste, jonka viranomaiset ovat antaneet rekisteröintivelvolliselle yritykselle tai yhteisölle Y-tunnus koostuu järjestysnumerosta ja tarkistusnumerosta, ja se voi olla esimerkiksi Y-tunnus korvaa ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen. 18 OID-tunnus (2); ISO OID -yksilöintitunnus (2) ISO OID -yksilöintijärjestelmän mukainen kansainvälinen yksilöllinen tunniste, jonka tietystä kohteesta vastaava taho on antanut kohteelle OID-tunnus voidaan antaa esimerkiksi yritykselle, yhteisölle tai asiakirjalle. OID-tunnus koostuu numeroista ja pisteistä. Se kuuluu ISO/IEC :2002 Information technology Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of basic notation -standardin mukaiseen yksilöintijärjestelmään. 19 yhteystiedot (2); organisaation yhteystiedot organisaation tiedot, joita tarvitaan yhteydenottoon Yhteystiedot (1) -luokassa kuvataan tarkemmin sitä, mitä yhteystietoihin sisältyy. 2.2 Yhteystiedot 20 yhteystiedot (1) yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot 21 osoite (2) sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuus 22 paras osoite väestötietojärjestelmässä oleva osoite (2), joka on tietyn henkilön tai yhteisön osoitteiden (2) joukosta paremmuusjärjestyksessä ensimmäinen Paras osoite on väestötietojärjestelmän antama osoitteeseen (2) liittyvä tieto. Paras osoite ilmaisee yleensä sen, mikä on asiakkaan ensisijainen osoite (2). 12

13 23 puhelinnumero (2) puhelinliittymän yksilöivä numerosarja Suomessa puhelinnumerot jaotellaan yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Tietyn numeroalueen ilmaiseva suuntanumero sekä tunnusnumero katsotaan kiinteäksi osaksi puhelinnumeroa ja merkitään omaksi ryhmäkseen ilman sulkeita. Esimerkiksi tietyn numeroalueen numero ilmaistaan yleensä ja matkaviestinliittymän numero Aiemmin sulkeilla on ilmaistu, että suuntanumeroa ei tarvita soitettaessa saman numeroalueen sisäisiä puheluita. 24 faksinumero telekopiointiin käytettävän puhelinliittymän puhelinnumero (2) Suomessa puhelinnumerot jaotellaan yleensä kolmen tai neljän numeron ryhmiin. Tietyn numeroalueen ilmaiseva suuntanumero sekä tunnusnumero katsotaan kiinteäksi osaksi puhelinnumeroa ja merkitään omaksi ryhmäkseen ilman sulkeita. Esimerkiksi tietyn numeroalueen numero ilmaistaan yleensä ja matkaviestinliittymän numero Aiemmin sulkeilla on ilmaistu, että suuntanumeroa ei tarvita soitettaessa saman numeroalueen sisäisiä puheluita. 25 WWW-osoite WWW-sivun tai WWW-sivuston yksilöivä tunnus WWW-osoite voi olla esimerkiksi 26 sähköpostiosoite tunnus, jonka mukaan sähköposti ohjautuu oikealle vastaanottajalle Sähköpostiosoite voisi olla esimerkiksi 27 pankkiyhteys (2) pankin ja pankkitilin tunnusten yhdistelmä 28 yhteyshenkilö henkilö tai taho, johon voi olla yhteydessä tiettyyn asiaan liittyen Yhteyshenkilö voi olla esimerkiksi asiakkaan lähiomainen tai muu läheinen henkilö tai tietyn organisaation sihteeri. 13

14 2.3 Osoite Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto / Versio 1.0, HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS voimassaolo (2) ajanjakso (1), jona osoite (1) on voimassa osoite (1) sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuus lähiosoite osoitteen (1) osa, joka viittaa tiettyyn sijaintiin postitoimipaikan toimialueella postinumero osoitteen (1) osa, joka on postinjakelua postitoimipaikan sisällä ohjaava koodi postitoimipaikka osoitteen (1) osa, joka viittaa tiettyyn maantieteellisen alueeseen tai organisaatioon tarkenne osoitteen (1) osa, joka sisältää muihin osoitetietoihin liittyviä ohjeita muu sijaintipaikkaan liittyvä tieto osoitteen käyttötavan mukaan postinjättöpaikan mukaan osoitteen käyttöajan mukaan postiosoite osoite (1), jonka ilmaisemaan paikkaan henkilön tai yhteisön posti toimitetaan käyntiosoite osoite (1), jonka ilmaisemasta paikasta henkilön tai yhteisön voi tavoittaa fyysisesti vakinainen osoite tilapäinen osoite väliaikaisesti käytössä oleva osoite (1) maatunnus valtion tai epäitsenäisen alueen nimeen viittaava standardisoitu tunnus postilokero-osoite osoite (1), joka ilmaisee vastaanottajan itselleen vuokraamaa postinjättöpaikkaa muu (esim. postinjättölaatikko) kadunnimi katua tai tietä tarkoittava paikannimi osoitenumero kadunnimeen liitettävä ja kyseisellä kadulla tai tiellä sijaitsevan rakennuksen yksilöivä numeroilmaus huoneiston tunniste huoneiston tunnisteen kirjainosa useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen kuuluva kirjain Käsitekaavio 1. Osoite. huoneiston tunnisteen numero-osa useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen kuuluva numero huoneiston tunnisteen jakokirjain useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen lisättävä kirjain silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi 14

15 29 osoite (1) sijaintipaikan osoittavien tai muiden sijaintipaikkaan liittyvien tietojen kokonaisuus Osoite-luokan kenttiä voidaan käyttää kahdella tavalla. Yleisin tapa on käyttää lähiosoite-, postinumero-, postitoimipaikka- ja mahdollisesti maatunnus-kenttiä. Toinen tapa on ilmoittaa lähiosoite pienempinä osina, jolloin kenttiä ovat kadunnimi, osoitenumero, huoneiston tunnisteen kirjainosa, huoneiston tunnisteen numero-osa ja huoneiston tunnisteen jakokirjan tai postilokeroosoite sekä mahdollisesti osoitteen tarkenne. Toista tapaa suositellaan käytettäväksi vain suomalaisissa osoitteissa. Osoitteen käyttötarkoitus ilmaistaan käyntiosoite- ja postiosoitekentillä. Mikäli käyttöliittymissä on varattu osoitteelle kolme erillistä kenttää, voidaan lähiosoite-kenttään kirjoittaa postilokero-osoite. 30 lähiosoite ei: katuosoite osoitteen (1) osa, joka viittaa tiettyyn sijaintiin postitoimipaikan toimialueella Rakennuksella voi olla useita lähiosoitteita, kuten kulmatalolla. Suomalainen lähiosoite koostuu yleensä kadunnimestä, osoitenumerosta, huoneiston tunnisteesta ja mahdollisesti osoitteen tarkenteesta. Tällainen lähiosoite voisi olla esimerkiksi Esimerkkikatu 1 A 2b. Lähiosoite voi viitata myös esimerkiksi haja-asutusalueella olevaan yhteiskäyttöiseen postinjättölaatikkoon. Myös postilokero-osoitetta voidaan käyttää lähiosoitteena. Lähiosoitteen määritelmä ja esimerkit kuvaavat suomalaista lähiosoitetta, ja ulkomaiset lähiosoitteet saatetaan muodostaa hyvin toisenlaisin perustein. 31 kadunnimi katua tai tietä tarkoittava paikannimi Kadunnimi voi viitata taajaman katuun tai haja-asutusalueen tiehen. Kadunnimi voi olla esimerkiksi Esimerkkikatu. 32 osoitenumero kadunnimeen liitettävä ja kyseisellä kadulla tai tiellä sijaitsevan rakennuksen yksilöivä numeroilmaus Esimerkiksi lähiosoitteessa Esimerkkikatu 1 A 2b osoitenumero on huoneiston tunnisteen kirjainosa; kirjainosa useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen kuuluva kirjain Huoneiston tunnisteen kirjainosa ilmaisee pääasiassa porrasta. Esimerkiksi lähiosoitteessa Esimerkkikatu 1 A 2b huoneiston tunnisteen kirjainosa on A. 34 huoneiston tunnisteen numero-osa; numero-osa useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen kuuluva numero Esimerkiksi lähiosoitteessa Esimerkkikatu 1 A 2b huoneiston tunnisteen numero-osa on huoneiston tunnisteen jakokirjain; jakokirjain useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa sijaitsevan huoneiston tunnisteeseen lisättävä kirjain silloin, kun alkuperäinen huoneisto on jaettu kahdeksi tai useammaksi erilliseksi huoneistoksi Esimerkiksi lähiosoitteessa Esimerkkikatu 1 A 2b huoneiston tunnisteen jakokirjain on b. Esimerkiksi opiskelijoiden soluasuntojen huoneiden tunnukset eivät ole huoneiston tunnisteen jakokirjaimia. 15

16 36 postinumero osoitteen (1) osa, joka on postinjakelua postitoimipaikan sisällä ohjaava koodi Suomalainen postinumero voi olla esimerkiksi Maantieteellisen postinumeron kaksi ensimmäistä numeroa määrittelee sen, millä alueella postinumeron paikkakunta sijaitsee. Postinumeron kolme viimeistä numeroa kertoo puolestaan sen, mihin postitoimipaikkaan lähetys lajitellaan. Suomalainen yrityspostinumero liittyy suoraan tiettyyn postinsaaja-asiakkaaseen, eikä se ole välttämättä sidottu yhteen postitoimipaikkaan. Yrityspostinumero on esimerkiksi 00011, joka on Postin oma postinumero. Suomalainen postilokeron postinumero muodostuu samoin kuin muukin postinumero, mutta sen viimeinen merkki on postitoimipaikka; osoitetoimipaikka osoitteen (1) osa, joka viittaa tiettyyn maantieteelliseen alueeseen tai organisaatioon Postitoimipaikka voi olla esimerkiksi kaupunki tai suuren organisaation nimi (2). 38 * tarkenne; * osoitteen tarkenne osoitteen (1) osa, joka sisältää muihin osoitetietoihin liittyviä ohjeita Osoitteen tarkenne voi olla saapumisohje, joka sisältää tiettyyn paikkaan pääsemiseksi tarpeellisia ohjeita. Saapumisohje liittyy osoitteeseen (1) ja se voi sisältää esimerkiksi tietoja kulkuyhteyksistä ja rakennuksessa liikkumiseen liittyviä ohjeita, kuten sijainnin tietyssä rakennuksen kerroksessa tai sisäänkäynnin sijainnin tietyssä rakennuksen siivessä. Osoitteen tarkenne voi olla myös jakeluohje, joka sisältää postilähetyksen jakelutapaan liittyviä ohjeita. Jakeluohje kattaa muun muassa jättöpostin (kuten postinsaajien yhteisen postinjättölaatikon käytön haja-asutusalueella) ja noutopostin (eli Noudetaan- tai Poste restante -merkinnän käytön). 39 postiosoite osoite (1), jonka ilmaisemaan paikkaan henkilön tai yhteisön posti toimitetaan Postiosoite-kenttään merkitään se, onko kyseinen osoite (1) postiosoite vai ei. 40 käyntiosoite osoite (1), jonka ilmaisemasta paikasta henkilön tai yhteisön voi tavoittaa fyysisesti Käyntiosoite-kenttään merkitään se, onko kyseinen osoite (1) käyntiosoite vai ei. 41 postilokero-osoite; postilokero osoite (1), joka ilmaisee vastaanottajan itselleen vuokraamaa postinjättöpaikkaa Postilokero-osoitteeseen viitataan postilokerolyhenteellä ja postilokeron numerolla, esimerkiksi PL 123. Postilokerolyhenne on suomenkielisessä postiosoitteessa PL ja ruotsinkielisessä postiosoitteessa PB isoilla kirjaimilla ja ilman pistettä. 42 tilapäinen osoite väliaikaisesti käytössä oleva osoite (1) Tilapäisen osoitteen voimassaolo (2) voidaan tarkentaa osoitteen voimassaolo -kentällä. 16

17 43 maatunnus; maan tunnus valtion tai epäitsenäisen alueen nimeen (1) viittaava standardisoitu tunnus Suomen maatunnus on FI, josta poiketen Ahvenanmaan maatunnus on AX. Postiosoitteessa maatunnus suositellaan kirjoitettavaksi postinumeron eteen väliviivalla erotettuna, kuten FI HELSINKI. 44 voimassaolo (2); osoitteen voimassaolo ajanjakso (1), jona osoite (1) on voimassa 2.4 Henkilönnimi 45 henkilönnimi yksityishenkilöön viittaava nimi (1) ja siihen liittyvät tiedot 46 nimi (3) tiettyyn yksityishenkilöön viittaava nimitys Nimi-kenttään syötetään etunimi ja sukunimi tai jonkin muu henkilönnimi, jonka luonnetta tarkennetaan nimilaji-kentällä. 47 nimilaji koodi, joka kuvaa yksityishenkilön nimen (3) tilaa Nimilaji voi olla esimerkiksi 05 (entinen sukunimi). 48 alkamispäivä (2) ei: alku (2) yksityishenkilön nimen (3) voimassaolon (1) aloittava päivämäärä 49 päättymispäivä (2) ei: loppu (2) yksityishenkilön nimen (3) voimassaolon (1) päättävä päivämäärä 2.5 Lapsi-vanhempisuhde 50 lapsi-vanhempisuhde lapsen ja vanhemman välinen ihmissuhde Lapsi-vanhempisuhteessa lapsella tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka on toisen henkilön jälkeläinen ensimmäisessä polvessa tai adoptoima. 51 lapsi 1) yksityishenkilö, joka on toisen henkilön jälkeläinen ensimmäisessä polvessa tai adoptoima 2) alaikäinen yksityishenkilö Lapsi kattaa yllä määritellyt kaksi eri sosiaalihuollon käsitettä, joihin molempiin viitataan lapsisanalla. Ensimmäisessä merkityksessä lapsi vertautuu suhteessa vanhempaansa ja toisessa merkityksessä suhteessa aikuiseen. 17

18 52 vanhempi yksityishenkilö, jonka jälkeläinen ensimmäisessä polvessa tai adoptoima toinen henkilö on 2.6 Edunvalvonta 53 edunvalvonta toiminta, jossa yksi tai useampi henkilö hoitaa holhousviranomaisen tai tuomioistuimen määräämänä vajaavaltaisen taloudellisia asioita tai valvoo muuten hänen etuaan 54 edunvalvoja (2) henkilö, joka hoitaa toisen henkilön edunvalvontaa 55 edunvalvonnan alainen yksityishenkilö, jonka edunvalvontaa yksi tai useampi henkilö hoitaa Edunvalvonnan alaisia ovat alaikäiset henkilöt sekä ne täysi-ikäiset henkilöt, jotka tuomioistuin tai holhousviranomainen on katsonut kykenemättömiksi hoitamaan taloudellisia tai muita asioitaan. 2.7 Edunvalvontavaltuutus 56 edunvalvontavaltuutus valtuutus, jonka perusteella yksityishenkilö oikeuttaa toisen yksityishenkilön edustamaan itseään taloudellisissa tai muissa asioissa siinä tapauksessa, ettei terveydentilansa tai muun vastaavan syyn vuoksi kykene huolehtimaan asioistaan 57 edunvalvontavaltuutettu (2) yksityishenkilö, jolle toinen yksityishenkilö on antanut edunvalvontavaltuutuksen 58 edunvalvontavaltuuttaja yksityishenkilö, joka on antanut edunvalvontavaltuutuksen toiselle yksityishenkilölle 2.8 Pankkiyhteys 59 pankkiyhteys (1) pankin ja pankkitilin tunnusten yhdistelmä 60 BIC; BIC-koodi; SWIFT-osoite pankin koodi, jonka avulla pankki tunnistetaan maksujärjestelmissä BICin pituus on joko 8 tai 11 merkkiä, joista kuusi ensimmäistä merkkiä on aina kirjaimia ja loput kirjaimia tai numeroita. 61 IBAN kansainvälinen tilinumero, joka alkaa kaksikirjaimisella maatunnuksella ja jonka pituus vaihtelee maittain 18

19 62 pankkikonttori pankin toimisto 2.9 Tulo 63 tulo ansaittu tai saatu raha tai rahanarvoinen vastike Tulo voi olla esimerkiksi palkkaa, voittoa tai avustuksia. Rahanarvoiset vastikkeet voivat olla esimerkiksi lounas- tai virikeseteleitä. 64 laji (1); tulolaji lähde, josta tulo on saatu Tulolajeja ovat ansiotulo ja pääomatulo. Ansiotuloja ovat esimerkiksi palkka ja eläke. Pääomatuloja ovat esimerkiksi luovutusvoitot, korkotulot, vuokratulot ja pörssiyhtiöistä saadut osinkotulot. 65 kuvaus (2) tulon luonteen vapaamuotoinen kuvailu 66 määrä; tulon määrä tulon rahallinen arvo, joka ilmaistaan rahayksikköinä 67 brutto ei: verotettavuus tulon määrään liittyvä tieto, joka ilmoittaa, onko tulon määrä ilmoitettu vähennyksettä vai vähennyksineen 68 huomioitu määrä tulon määrä, joka on otettu huomioon laskelmaa tehtäessä Laskelma voi olla esimerkiksi toimeentulotukilaskelma. 69 maksupäivä päivämäärä, jolloin tulo on käytettävissä 70 ajanjakso (2) yhtäjaksoinen ajallinen kokonaisuus, jolta tuloa saadaan 2.10 Varallisuus 71 varallisuus rahanarvoinen omaisuus 19

20 72 laji (2); varallisuuslaji varallisuuden tyyppi Varallisuuslaji voi olla esimerkiksi tontti, auto tai osake. 73 kuvaus (3) varallisuuden luonteen vapaamuotoinen kuvailu 74 verotusarvo verotusta varten määrätty verokohteen arvo laissa määrätyllä hetkellä Verotusarvo määräytyy eri verolajeissa eri tavoin. 75 omistusosuuden arvo varallisuuden omistusosuuden rahamäärä Omistusosuuden arvon voi todeta esimerkiksi pankkitalletuksen saldosta tai omaisuuden verotusarvosta. 76 omistusosuus prosenttiosuus, jonka henkilö tai yhteisö omistaa jostakin 77 kulkuneuvo (2); kulkuväline (2); liikenneväline (2) ihmisen ohjaama, kuljettamiseen tarkoitettu väline Kulkuneuvo voi olla esimerkiksi auto tai vene. Kulkuneuvo on varallisuutta. 78 noteerauspäivä päivämäärä, jolloin varallisuuden arvo on noteerattu Noteeraus tarkoittaa arvopaperin hinnan määräytymistä julkisessa kaupassa. Noteerauksella viitataan joissain yhteyksissä myös osakkeen kurssiin. 79 pankkitalletuksen tilinumero pankkitili, jossa henkilöllä tai organisaatiolla on pankkitalletus 80 * omistusosuuden kohde ei: yhtiö tai yhteisö, josta on omistusosuus yhtiö tai yhteisö, josta henkilöllä on omistusosuus Jos varallisuutena on omistusosuus yhtiöstä tai yhteisöstä, yhtiön tai yhteisön nimi (1) ilmoitetaan siten, kuin se on merkitty kaupparekisteriin tai elinkeinoilmoitukseen. 20

21 81 Y-tunnus (3); yritys- ja yhteisötunnus (3) ei: yritystunnus (3); yksilöintitunnus (3) suomalainen yksilöllinen tunniste, jonka viranomaiset ovat antaneet rekisteröintivelvolliselle yritykselle tai yhteisölle Varallisuus-luokassa Y-tunnus on sen yhtiön tai yhteisön Y-tunnus, josta henkilöllä on omistusosuus. Y-tunnus koostuu järjestysnumerosta ja tarkistusnumerosta, ja se voi olla esimerkiksi Y-tunnus korvaa ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen. 82 kuolinpesän tunnus vainajan henkilötunnus, joka yksilöi kuolinpesän 2.11 Kulkuneuvo 83 kulkuneuvo (1); kulkuväline (1); liikenneväline (1) ihmisen ohjaama, kuljettamiseen tarkoitettu väline Kulkuneuvo voi olla esimerkiksi auto tai vene. 84 merkki kulkuneuvon (1) tavaramerkki 85 malli kulkuneuvomerkin tietty versio 86 vuosimalli kulkuneuvon (1) malliin liitettävä tieto vuodesta, jolloin kulkuneuvo (1) on tarkoitettu myytäväksi Vuosimalli-kenttään voi kirjoittaa joko kulkuneuvon (1) käyttöönottovuoden tai valmistusvuoden tilanteen mukaan Työ 87 työ toiminta, jonka tarkoituksena on saavuttaa tietty hyödyllisenä pidetty tulos 88 arviointitiedot tiedot, joissa arvioidaan henkilön tekemää työtä, työtilannetta, työllistymismahdollisuuksia tai työnhakuvalmiuksia 89 lähitulevaisuuden muutos kuvaus (1) tiedossa olevasta työhön liittyvästä muutoksesta Lähitulevaisuuden muutos voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työt loppuvat tiettynä ajankohtana. 21

22 90 aiempi työala kuvaus (1) ammattialasta tai -aloista, joilla henkilö on työskennellyt Aiempi työala voi olla esimerkiksi kauneuden- tai terveydenhoitoala Työaika 91 työaika aika, jonka henkilö käyttää työntekoon tai jonka hän on velvollinen olemaan työnantajan käytettävissä Päivittäiset lepoajat eivät kuulu työaikaan, jos työntekijä saa niiden aikana esteettömästi poistua työpaikalta. Työaikaan ei kuulu myöskään matkaan käytetty aika, jos sitä ei samalla ole pidettävä työsuorituksena. 92 aikaväli (2) tiettyjen vuorokauteen sisältyvien kellonaikojen välinen aika Vuorokausi tarkoittaa tässä 24 tunnin mittaista aikaa. Aikaväli voi olla esimerkiksi klo kuvaus (4) työajan vapaamuotoinen kuvailu 2.14 Työttömyys 94 työttömyys tila, jossa työhön kykenevällä työikäisellä ihmisellä ei ole ansiotyötä 95 alkamispäivä (4) työttömyyden aloittava päivämäärä 96 työnhaun uusimispäivä päivämäärä, jolloin työnhaku uusitaan työ- ja elinkeinotoimistossa Työnhaun voi uusia käymällä työ- ja elinkeinotoimistossa tai soittamalla sinne Kesäopiskelutilanne 97 kesäopiskelutilanne päätoimisesti opiskelevan yksityishenkilön kesänaikaisen toimeentulotukioikeuden selvittämiseksi tarvittavien tietojen kokonaisuus 98 selvitys kesätyön hausta selvitys siitä, onko henkilö hakenut töitä kesän ajaksi 22

23 2.16 Kurssi 99 kurssi Sosiaalihuollon tietokomponenttien sanasto / Versio 1.0, yhtenäinen opintojakso Kurssilla tarkoitetaan tässä Suomessa käytyä kurssia. 100 nimi (4) suoritetun kurssin nimitys 101 kesto aika, jonka kurssi on kestänyt Kesto voidaan esittää tarkasti tai vapaamuotoisena sanallisena kuvauksena (1). 102 arvosana suoritetusta kurssista annettu arvostelu 2.17 Kielitaito 103 kielitaito kielen osaaminen Kielitaito koostuu kuullun ja luetun ymmärtämisestä, suullisesta vuorovaikutuksesta, puheen tuottamisesta sekä kirjoittamisesta. 104 kieli tarkastelun kohteena olevan kielen nimitys 105 kuullun ymmärtäminen taso, jolla henkilö kykenee ymmärtämään puhuttua kieltä Kuullun ymmärtämisen tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 106 luetun ymmärtäminen taso, jolla henkilö kykenee ymmärtämään kirjoitettua kieltä Luetun ymmärtämisen tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 107 suullinen vuorovaikutus taso, jolla henkilö kykenee viestimään suullisesti Suullisen vuorovaikutuksen tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 108 puheen tuottaminen taso, jolla henkilö kykenee tuottamaan ymmärrettävää puhetta Puheen tuottamisen tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 23

24 109 kirjoittaminen taso, jolla henkilö kykenee tuottamaan ymmärrettävää tekstiä Kirjoittamisen tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 110 kielen hallinta ei: yleinen taito kokonaisarvio henkilön kielitaidosta tietyn kielen osaamisen eri osa-alueilla Kielen osaamisen eri osa-alueita ovat kuullun ja luetun ymmärtäminen, suullinen vuorovaikutus, puheentuottaminen ja kirjoittaminen. Kielen hallinnan tasoja ovat perustaso, keskitaso, ylin taso sekä ei osaa. 111 arvion laatija taho, joka on tehnyt arvion henkilön kielitaidosta Arvion laatija voi olla joko yksityishenkilö, ammattihenkilö tai organisaatio. 112 todistus kielitaidosta todistus, joka kertoo, millainen kielitaito henkilöllä on Todistuksen kielitaidosta pitää olla virallinen. Se voi olla viranomaisen, koulun, työnantajan tai muun tahon antama. Todistus kielitaidosta -kenttään merkitään joko kyllä (henkilöllä on todistus) tai ei (henkilöllä ei ole todistusta). 113 kuvaus (5) kielitaidon vapaamuotoinen kuvailu 2.18 Yritys 114 yritys talousyksikkö, joka ostaa tuotantopanoksia, yhdistää ne tuotantoprosessissa ja myy näin aikaansaadut tuotokset tulonhankkimiseksi 115 nimi (5) tietyn yrityksen kaupparekisterin tai elinkeinoilmoituksen mukainen nimitys Nimellä ei voida yksilöidä yritystä, vaan lisäksi tarvitaan muita tietoja, kuten Y-tunnus (4). 116 Y-tunnus (4); yritys- ja yhteisötunnus (4) ei: yritystunnus (4); yksilöintitunnus (4) suomalainen yksilöllinen tunniste, jonka viranomaiset ovat antaneet rekisteröintivelvolliselle yritykselle tai yhteisölle Y-tunnus koostuu järjestysnumerosta ja tarkistusnumerosta, ja se voi olla esimerkiksi Y-tunnus korvaa ennen käytössä olleen kaupparekisterinumeron, säätiörekisterinumeron ja LY-tunnuksen. 117 toiminnan alkamisvuosi vuosi, jolloin yritys on aloittanut toimintansa 24

25 118 muoto; yritysmuoto yrityksen tyyppi, joka määräytyy omistus- ja vastuusuhteiden perusteella Yritysmuoto voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. 119 toimiala ala, jolla yritys toimii Toimiala voi olla esimerkiksi metalliteollisuus, vähittäiskauppa tai koulutus. 120 tilinpäätös (2) säädetyn ajan kuluessa tilikauden päättymisestä laadittava selvitys, joka kuvaa yrityksen taloudellista asemaa ja tuloksellisuutta päättyneen tilikauden aikana Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja näiden liitetiedot sekä mahdollisesti rahoituslaskelman ja sen liitetiedot Kirjanpitäjä 121 kirjanpitäjä henkilö tai yritys, joka huolehtii yksityishenkilön tai organisaation menojen, tulojen ja rahoitustapahtumien järjestelmällisestä kirjaamisesta 122 nimi (6) kirjanpitäjänä toimivan henkilön tai yhteisön nimitys Henkilönnimeen viitattaessa nimi tarkoittaa etunimen ja sukunimen yhdistelmää, kuten Matti Virtanen. Yhteisöä kuvaavaan tietokomponenttiin liitettynä nimi viittaa kyseisen yhteisön nimitykseen. 123 yhteystiedot (3) yhteydenottoa varten tarvittavat tiedot 124 yhteydenottolupa; lupa yhteydenottoon yrittäjän antama lupa ottaa yhteyttä tämän kirjanpitäjään 2.20 Aikaväli 125 aikaväli (1) tiettyjen vuorokauteen sisältyvien kellonaikojen välinen aika Vuorokausi tarkoittaa tässä 24 tunnin mittaista aikaa. Aikaväli voi olla esimerkiksi alkamisaika aikavälin (1) alkava kellonaika Alkamisaika voi olla esimerkiksi 8, 8.15 tai

26 127 päättymisaika aikavälin (1) päättävä kellonaika Päättymisaika voi olla esimerkiksi 14, tai Ajanjakso 128 ajanjakso (1) yhtäjaksoinen ajallinen kokonaisuus Ajanjakson alku ja loppu voidaan esittää joko tarkasti alkamispäivänä (3) tai päättymispäivänä (3) tai epämääräisemmin alkamiskuukautena, alkamisvuotena, päättymiskuukautena tai päättymisvuotena. Ajanjakson ei tarvitse sisältää sekä alkamista että päättymistä ilmaisevaa kenttää. 129 alkamispäivä (3) ei: alku (3) ajanjakson (1) aloittava päivämäärä 130 päättymispäivä (3) ei: loppu (3) ajanjakson (1) päättävä päivämäärä 131 alkamiskuukausi ajanjakson (1) aloittava kuukausi 132 päättymiskuukausi ajanjakson (1) päättävä kuukausi 133 alkamisvuosi ajanjakson (1) aloittava vuosi 134 päättymisvuosi ajanjakson (1) päättävä vuosi 26

27 3 TIETOKOMPONENTTEJA - LUOKKIA HIERARKIA KOOSTUMUS FUNKTIO MONIULOTTEISUUS tutkimus yksityishenkilön terveydentilan tai toimintakyvyn tai perheen olosuhteiden selvittämiseen tähtäävään toimintaan liittyvät tiedot toimintakyky henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja toimintakyvyn mittaus ammattihenkilön tekemä arvio henkilön toimintakyvystä tarkoitukseen hyväksyttyjen mittausja arviointimenetelmien avulla terveydentila yksityishenkilön terveyteen tai sairauksiin liittyvien asioiden kokonaisuus fyysinen toimintakyky henkilön kehon toimintoja ja fyysistä suoriutumista koskeva toimintakyky psyykkinen toimintakyky henkilön psyykkisiä toimintoja koskeva toimintakyky sairaus psykofyysisen rakenteen tai toiminnan poikkeavuus, joka aiheuttaa tilapäistä tai pysyvää haittaa, vajaatoimintoja tai vammaisuutta kognitiivinen toimintakyky henkilön kognitiivisia toimintoja koskeva toimintakyky sosiaalinen toimintakyky henkilön sosiaalisia toimintoja koskeva toimintakyky sairauden hoito yksityishenkilön tietyn sairauden lievittämiseen tai parantamiseen tähtäävä toiminta kuntoutustarve tila, joka on aiheutunut henkilön työ- tai toimintakyvyn todetusta heikkenemisestä ja jota arvioidaan voitavan parantaa kuntoutuksella lääke aine tai valmiste, jonka tarkoituksena on parantaa, lievittää tai ehkäistä sairautta tai sen oireita tai jota käytetään terveydentilan tai sairauden syyn selvittämiseen apuväline toimintarajoitteisen henkilön selviytymistä tukeva tuote Käsitekaavio 2. Toimintakykyyn liittyviä käsitteitä. 27

28 135 toimintakyky henkilön valmius suorittaa elämäntilanteensa ja sen vaatimusten kannalta tarpeellisia toimintoja Henkilön toimintakykyä voidaan arvioida fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen suoriutumisen suhteen. Suoriutumiseen vaikuttavat myös ympäristötekijät kuten esteettömyys, asenteet, käytössä olevat apuvälineet ja toisen henkilön apu. Tietoa toimintakyvystä tarvitaan esimerkiksi silloin, kun arvioidaan henkilön työkykyä tai avun, hoidon tai kuntoutuksen tarvetta. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisessä luokituksessa (WHO:n International Classification of Functioning, Disability and Health eli ICF-luokitus, Stakesin Ohjeita ja luokituksia 2004:4) toimintakyky on määritelty yläkäsitteeksi, joka kattaa ruumiin toiminnot ja rakenteet sekä suoritukset ja osallistumisen. Sillä tarkoitetaan yksilön, hänen lääketieteellisen terveydentilansa ja yksilöön liittyvien kontekstuaalisten tekijöiden (ympäristö- ja yksilötekijöiden) välisen vuorovaikutuksen myönteisiä piirteitä. Toimintakykyä voi mitata, ks. toimintakyvyn mittaus. 136 fyysinen toimintakyky henkilön kehon toimintoja ja fyysistä suoriutumista koskeva toimintakyky Fyysinen toimintakyky koskee esimerkiksi eri aisteja, puhetta, ruokailua ja liikuntaa. 137 psyykkinen toimintakyky henkilön psyykkisiä toimintoja koskeva toimintakyky Psyykkinen toimintakyky liittyy mielensisäisiin toimintoihin, kuten ajatuksiin ja tunteisiin, ja koskee esimerkiksi mielialaa, turvallisuuden kokemusta ja yksinäisyyttä. 138 kognitiivinen toimintakyky henkilön kognitiivisia toimintoja koskeva toimintakyky Kognitiivinen toimintakyky koskee esimerkiksi muistia, oppimista, ajattelua, arvostelukykyä ja ongelmanratkaisua. 139 sosiaalinen toimintakyky henkilön sosiaalisia toimintoja koskeva toimintakyky Sosiaalinen toimintakyky koskee esimerkiksi vuorovaikutusta läheisten henkilöiden kanssa, tyytyväisyyttä sosiaalisiin kontakteihin ja osallistumista toimintaan kodin ulkopuolella. 140 toimintakyvyn mittaus ammattihenkilön tekemä arvio henkilön toimintakyvystä tarkoitukseen hyväksyttyjen mittaus- ja arviointimenetelmien avulla 141 tutkimus yksityishenkilön terveydentilan tai toimintakyvyn tai perheen olosuhteiden selvittämiseen tähtäävään toimintaan liittyvät tiedot Tutkimuksen tekijä voi olla sosiaalihuollon edustaja tai sosiaalihuollon ulkopuolinen taho. Esimerkiksi terveystarkastus, lääketieteelliset ja psykologiset tutkimukset sekä sosiaaliset ja pedagogiset selvitykset esitetään tutkimus-tietokomponenttina. Tutkimus-tietokomponentilla ei esitetä diagnoosia, vaan se sisältyy sairaus-tietokomponenttiin. 142 terveydentila yksityishenkilön terveyteen tai sairauksiin liittyvien asioiden kokonaisuus 28

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen

Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa. NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Sanastotyö luokittelun tukena Tikesos-hankkeessa NordTERM 2011 Antero Lehmuskoski ja Maarit Laaksonen Esityksen sisältö Tikesos-hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Sanastotyö osana Tikesos-hankkeen tietoarkkitehtuurityötä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen tietomallinnus Tietomallit teknisen asiakirjamäärittelyn näkökulmasta Riikka Huttunen Suunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion Yliopisto 1 11.5.2009 Sisältö

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Maarit Laaksonen Mari Suhonen Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen luokituksen sanasto ja Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto RAPORTTI 1 2012 RAPORTTI Maarit Laaksonen, Mari Suhonen ja Sirpa Suhonen Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ

IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ IBAN JA BIC MAKSUJENVÄLITYKSESSÄ 5.7.2015 1 IBAN JA BIC maksujenvälityksessä Sisällysluettelo 1 IBAN... 2 1.1 Rakenne... 2 1.2 Validointi... 2 1.3 Käyttö... 3 1.3.1 IBAN saapuvissa maksuissa... 3 1.3.2

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392278355833/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Tutkimukseen, tuotteen, palvelun, osaamisen ja/tai menetelmän kehittämiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö. Palveluntuottajan tietojen keruu

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö. Palveluntuottajan tietojen keruu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö Palveluntuottajan tietojen keruu Virallinen nimi Epävirallinen nimi Y-tunnus Yritysmuoto Rekisteröintitunnus OID-koodi Kuvaus PERUSTIEDOT Yrityksen tai

Lisätiedot

JHS 109 Huoneiston tunniste

JHS 109 Huoneiston tunniste JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta JHS 109 Huoneiston tunniste Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Soveltamisala... 1 2 Huoneiston tunnisteen antaminen...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT

Perusturvalautakunta. puh. 015 788 2111 HAKEMUS HENKILÖTIEDOT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Perusturvalautakunta PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI puh. 015 788 2111 TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava

Lisätiedot

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta

Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta Varautuminen vanhuuteen tietoa sijaispäättäjästä, hoitotahdosta edunvalvontavaltuutuksesta, ja palvelusuunnitelmasta. 1 Ikääntymisen ennakointi Vanhuuteen varautumisen keinot: Jos sairastun vakavasti enkä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto

Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy. Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto Sosiaalihuollon asiakirjastandardi kehittyy Konstantin Hyppönen Erikoissuunnittelija Tietojenkäsittelytieteen laitos Kuopion yliopisto 1 Esityksen sisältö Asiakirjastandardin lähtökohdat Suunnitteluperiaatteet

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Loviisan perusturvakeskus Vammaispalvelut VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Kuljetuspalvelun tarve Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18/ yhdensuuntaista

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS/ Lapset, kehitysvammaiset 1(6) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Asumistiedot Asunto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi.

Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS. Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Teknologiateollisuus ry:n hallitukselle JÄSENYYSHAKEMUS Pyydämme, että allekirjoittanut toiminimi otettaisiin Teknologiateollisuus ry:n jäseneksi. Sitoudumme noudattamaan Teknologiateollisuuden sääntöjä

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUHAKEMUS

VAMMAISPALVELUHAKEMUS VAMMAISPALVELUHAKEMUS Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Haettavat palvelut (täytetään vain niiden palvelujen osalta, joita haetaan) 1. Asuminen Asunnon muutostyöt, mitä

Lisätiedot

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet.

PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT B) OMAISEN/ YHTEYSHENKILÖN TIEDOT. Etunimet. PALVELU- JA ASUNTOHAKEMUS/ MATRIITI Hakemus on saapunut: 1(6) Caritas täyttää A) HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Puhelin Osoite Postinumero ja toimipaikka Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP +

+ + Lapsesta ei ole mitään henkilöllisyyttä tai kansalaisuusasemaa osoittavaa todistusta tai asiakirjaa KAN_1C_100214PP + KAN_1C 1 *1169601* KANSALAISUUSHAKEMUKSEN KANSSAHAKIJANA OLEVAN 15-17 -VUOTIAAN LAPSEN LIITELOMAKE Tämä liitelomake on tarkoitettu 15-17 -vuotiaalle lapselle (kanssahakija), jolle haetaan Suomen kansalaisuutta

Lisätiedot

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public

Ylläpitopalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (8) Ylläpitopalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (8) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (8) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Uusien henkilöiden lisäys kohderyhmään... 2 3.1 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)...

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot

Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot EROHALLINTO 3.10.2014 A76/200/2013 versio 1.2H Rakentamisen tiedonantomenettely / Työntekijätiedot TIETUEKUAUS SRAKYHT ja STYONTE EROHALLINTO TIETUEKUAUS 2 (18) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 Yleistä tietojen

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5)

OMAISHOIDONTUKIHAKEMUS 3(5) 1(5) Hakemus saapunut Kotikäynti Tiimin käsittely Hoidettavan henkilötiedot Nimi Lähiosoite Henkilötunnus Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Lähiomainen, nimi ja puhelinnumero Puoliso Tytär/Poika

Lisätiedot

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho)

Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Lääkitys (mihin tarkoitukseen/lääkityksestä vastaava taho) KUNTA / KUNTAYHTYMÄ: PALVELUSUUNNITELMA Päiväys: Asiakas Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Lähiomainen Sukunimi ja etunimi Puhelinnumero Suhde asiakkaaseen Puhelinnumero Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto

Lisätiedot

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero.

Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän henkilön henkilötunnus, keinohenkilötunnus, K-tunnus tai asiakasnumero. Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä

Lisätiedot

Kurssille valitseminen edellyttää, että henkilötietosi rekisteröidään henkilötietojärjestelmään. Henkilötietoja käytetään vain kurssitarkoitukseen.

Kurssille valitseminen edellyttää, että henkilötietosi rekisteröidään henkilötietojärjestelmään. Henkilötietoja käytetään vain kurssitarkoitukseen. KURSSIHAKULOMAKE Kurssille valitseminen edellyttää, että henkilötietosi rekisteröidään henkilötietojärjestelmään. Henkilötietoja käytetään vain kurssitarkoitukseen. Etunimi: Sukunimi: Katuosoite: Postinumero:

Lisätiedot

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen

Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Fi-verkkotunnus luotettava ja suomalainen Oma yritys 2012 Juhani Juselius Internetin osoitteistopuu. gtld.com.net.mobi....pφ مصر..uk cctld.de.se.fi -suomalainen -luotettava.co.uk.gv.uk yritys.fi yritys.co.uk

Lisätiedot

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro

HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAMINAN KAUPUNKI HAKEMUS: LIIKUNTAKORTTI Liikuntapalvelut SOSIAALISIN PERUSTEIN Fredrikinkatu 4 49400 HAMINA P. 0400 1991 491 Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja Henkilötunnus etunimet Osoite Puhelin PUOLISO

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas

Sosiaalihuollon asiakastietojen mallintamisopas Sosiaalihuollonasiakastietojen mallintamisopas Tietokomponenttienjaasiakasasiakirjojen mallinnusohjeet 7.11.2011 KonstantinHyppönen MiikaAlonen MiikaHeikkinen VirpiHotti JaanaNevalainen PaulaLeinonen Versio

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public

Päivityspalvelu. Tietuekuvaus. Tietuekuvaus 1 (5) Päivityspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (5) Tietuekuvaus Tietuekuvaus 2 (5) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Huollettavat tiedot (yritys => Posti)... 2 4 Huolletut tiedot (Posti => yritys)... 3 1 Johdanto

Lisätiedot

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kuljetuspalveluhakemus 1 (5) Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Virkistys- ja asiointimatkat (enintään 18 yhdensuuntaista matkaa/kk) Sipoon kunnan ja lähikuntien alueilla, ei

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO

SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO SANASTOKESKUS TSK TERMINOLOGICENTRALEN TSK SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Lausuntoluonnos 2013-11-04 ESIPUHE Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Sanastokeskus TSK aloittivat vuonna 2012 yhdessä

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto

MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA. Anna Mäki Petäjä Leinonen. Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto MUISTISAIRAAN EDUNVALVONTA Anna Mäki Petäjä Leinonen Perheoikeuden dosentti, tutkija, Helsingin yliopisto Vanhuusoikeuden dosentti, Lapin yliopisto Muistisairaan edunvalvonta 1) Oman edunvalvonnan suunnittelu:

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki Telephone: 029 524

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä:

Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Joensuu 2.12.2014 Käytännössä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön suoriutumista jossakin toimintaympäristössä: Työssä Kotona Harrastuksissa Liikkumisessa (esim. eri liikennevälineet) Ym. WHO on kehittänyt

Lisätiedot

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA.

PALVELUSUUNNITELMA 1/5. Jämsän kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Vammaispalvelut Kelhänkatu 3, Jämsä PALVELUSUUNNITELMA. 1/5 Päivämäärä: ASIAKAS Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Lähiomainen Sukunimi ja etunimi: Suhde asiakkaaseen: Muut perheen jäsenet ja lähiverkosto: Edunvalvoja Sukunimi ja etunimi: N LAATIJAT: ASUMINEN,

Lisätiedot

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public

Tiedotuspalvelu. Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 1 (7) Tiedotuspalvelu. Julkinen - Public Tietuekuvaus 1 (7) Tietuekuvaus lähiosoite komponentteina (pilkottuna) Tietuekuvaus 2 (7) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Yleiset vaatimukset... 2 3 Toimitettavat tiedot... 2 3.1 Kuvaus toimitettavista

Lisätiedot

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM

Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM OIKEUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Eteläesplanadi 10 PL 1 00131 HELSINKI Vaihde (09) 18251 Telekopio (09) 1825 7730 MÄÄRÄYSKOKOELMA 26.1.2000 3578/31/99 OM KORKEIMMAN OIKEUDEN JA HOVIOIKEUDEN ILMOITUKSET HOLHOUS-

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Sosiaalihuollon asiakasasiakirjasanasto Versio 2.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON ASIAKASASIAKIRJASANASTO Versio 2.0 2014-06-30 Esipuhe Terveyden

Lisätiedot

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka

Palauta hakemus liitteineen osoitteella: Lindorff Oy Back Office, Vapaaehtoiset velkajärjestelyt PL 20 20101 Turku. Postinumero ja postitoimipaikka 1 / 5 Selvitämme mahdollisuudet Lindorffin olevien velkojen vapaaehtoiseen järjestelyyn hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Lähetämme hakemuksen saavuttua vastaanottoilmoituksen, jossa kerromme

Lisätiedot

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus.

Kotona Nimi Henkilötunnus asuvat lapset ja Nimi Henkilötunnus muut samassa Nimi Henkilötunnus taloudessa asuvat Nimi Henkilötunnus. HAMINAN KAUPUNKI SOSIAALITYÖ TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Vastaanotettu Sibeliuskatu 36 B 49400 HAMINA Neuvonta p. 749 3031 Henkilö- Hakijan sukunimi ja etunimet Henkilötunnus tiedot ja asuminen Puolison sukunimi

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIALAN

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti

Juha Tretjakov Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Juha Tretjakov 18.3.2014 Oppijanumero ja käyttäjien yksilöinti Käyttäjähallinta ja yksilöinti Käyttäjän yksilöinti Suomalainen oppijanumero Oppilaitosten opiskelijanumerot Henkilötunnus HETU Sähköinen

Lisätiedot

Terminologinen sanastotyö

Terminologinen sanastotyö Terminologinen sanastotyö JHKA-työpaja: Sanastoista tietoarkkitehtuuriin! Katri Seppälä Sanastokeskus TSK ry Mitä terminologinen sanastotyö on? kuvataan erikoisalan käsitteitä ja käsitteiden keskinäisiä

Lisätiedot

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut:

Kelhänkatu 3, Jämsä Saapunut: Saapunut: Palvelua tarvitsevan henkilötiedot Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Osoite, katu, paikkakunta, postinumero Puhelinnumero Sähköpostiosoite Perhesuhteet naimaton naimisissa avoliitossa eronnut

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE

KONEKIELINEN TILIOTE OHJE KONEKIELINEN TILIOTE OHJE 6.4.2011 OY SAMLINK AB OHJE 2 (10) Sisällysluettelo 6.4.2011 Sisällysluettelo 1 Konekielinen tiliote... 3 2 Tiliotteen perustietue... 3 3 Tapahtuman/Ilmoitustapahtuman perustietue...

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Haen toimeentulotukea ajalle 1 HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet Hakemuksen saapumispäivämäärä: Henkilötunnus Katuosoite Postinumero- ja toimipaikka Kotikunta Puhelin (koti, työ, matkapuhelin)

Lisätiedot

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle.

2. Tilinumero Kirjoita oma tilinumerosi, vaikka tuki maksettaisiinkin hoidon tuottajalle. Kela Hakemus Lasten kotihoidon tuki Lasten yksityisen hoidon tuki WH 1 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa www.kela.fi/asiointi Lisätietoja www.kela.fi/lapsiperheet Voit

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä

PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Viranomaisen merkintöjä / PERUSTAMISILMOITUS Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö ja verotusyhtymä Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin,

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta

Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta Kela-asioiden hoitaminen toisen puolesta 9.7.2013 1 Sisällys 1 Mikä on edunvalvoja?... 2 2 Edunvalvojan asema ja tehtävät... 2 3 Mitä tarkoittaa toimintakelpoisuuden rajoittaminen?... 3 4 Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaalipalvelut/Toimeentuloturva Toimeentulotuen hakijan, hänen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on annettava toimielimelle kaikki tiedossaan olevat toimeentulotukeen vaikuttavat

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta

Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Sosiaalihuollon asiakastietomallin hallinta Jarmo Kärki & Erja Ailio 24.6.2014 Asiakastietomallin hallinta / Kärki & Ailio 1 Esityksen sisältö Millainen ylläpidon ja kehittämisen rakenne on sosiaalihuollon

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa

Oma tupa, oma lupa. Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Oma tupa, oma lupa Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi työryhmä VI kokous 18.3.2014 Toivakassa Asialista: 1. Kokouksen avaus 2. Työryhmän V kokouksen muistio http://jkl.fi/hallinto/hankkeet_ja_strategiat/perusturvapalvelut/omatupa/palveluohjaus

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite noreply@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi Kunta. Diaari 1392289672603/0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Yritys Kehittäminen kohdistuu pääosin Liiketoiminnan kasvuun ja kansainvälistymiseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus 1234567-8 Yrityksen nimi Demo nimi Postiosoite

Lisätiedot

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita

Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita Tietokantojen suunnittelu, relaatiokantojen perusteita A277, Tietokannat Teemu Saarelainen teemu.saarelainen@kyamk.fi Lähteet: Leon Atkinson: core MySQL Ari Hovi: SQL-opas TTY:n tietokantojen perusteet-kurssin

Lisätiedot

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli luonnonvaraisten eläinten ruokintaan 1 (4) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan haaskapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille. Lomake vastaanotettu, pvm

Lisätiedot

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP +

KAN_6 1 + + A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_6_100214PP + KAN_6 1 *1219901* KANSALAISUUSILMOITUS; NUORI HENKILÖ Tämä ilmoituslomake on tarkoitettu Suomen kansalaisuuden hakemiseksi sinulle 18-22 -vuotias, jota ei ole tuomittu vapausrangaistukseen ja joka - olet

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus

Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Kaupunginkanslia: Maahanmuuttajajärjestöjen kehittämisavustus Jos olette tehnyt hakemuksen aikaisemmin, löydätte vanhan hakemuksenne kirjoittamalla rekisterinumeronne tai y-tunnuksenne. Jos olette uusi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen näyttömuodot Sosiaalihuollonasiakasasiakirjojennäyttömuodot Yleinenohje 12.10.2011 MiikaAlonen KonstantinHyppönen Versio Päiväys Kohdat Muutoksensisältö Tekijät 1.0 12.10.2011 Hyväsksyttyversio MA 0.9 12.9.2011 Muutoksiaehdotuksienpohjalta

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.

Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3. Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2. Edunvalvontavaltuutus ja ikääntymisen ennakoin3 Vesa An6la, lakimies Edunvalvontavaltuutus ry Varsinais- Suomen aivovammayhdistys, 17.2.2015 Esityksen sisältö 1) Mitä tarkoitetaan edunvalvontavaltuutuksella?

Lisätiedot

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT

*1179901* + + KAN_2 1 KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE A. HENKILÖLLISYYTEEN JA KANSALAISUUSASEMAAN VAIKUTTAVAT TIEDOT KAN_2 1 *1179901* KANSALAISUUSHAKEMUS HAKIJANA OLEVALLE LAPSELLE Tämä hakemuslomake on tarkoitettu sinulle Suomen kansalainen, joka haet Suomen kansalaisuutta huollossasi olevalle ja luonasi asuvalle alaikäiselle

Lisätiedot

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön

VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön VARAINSIIRTOVEROILMOITUS (6012) Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Rajauksia... 2 2 VOIMASSAOLO... 3 3 TUNNUS-TIETO LUETTELO...

Lisätiedot

Ä itiysavustuksen hakeminen

Ä itiysavustuksen hakeminen Ä itiysavustuksen hakeminen Ohjeita ka ytta ja lle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Äitiysavustusta

Lisätiedot

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C)

METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) METSÄTALOUDEN VEROILMOITUS (2C) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETOLUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 5 6 HUOMAUTUKSET... 6 Muutoshistoria

Lisätiedot

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun

Taustamuistio 1 (6) Yhteinen tiedon hallinta -hanke. Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Taustamuistio 1 (6) 2.11.2016 Yhteinen tiedon hallinta -hanke Taustatietoa Sanaston metatietomallin määrittely -työpajan keskusteluun Sanastotyötä tehdään paljon. Tuotettavan sanaston käyttötarve ja -kohde

Lisätiedot

Henkilökohtainen apu käytännössä

Henkilökohtainen apu käytännössä Henkilökohtainen apu käytännössä Mirva Vesimäki, Henkilökohtaisen avun koordinaattori, Keski-Suomen henkilökohtaisen avun keskus HAVU 24.2.2012 Henkilökohtainen apu vaikeavammaiselle henkilölle, 8 2 Kunnan

Lisätiedot

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 1 Tiedote huoltajille PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT JA MAKSUHUOJENNUSPERIAATTEET LUKUVUONNA 2015-2016 LIITTEENÄ HAKEMUS ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PUOLITTAMISESTA

Lisätiedot

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto

Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Sosiaalihuollon taloudellisten luokitusten sanasto Versio 1.0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) PL 30 00271 Helsinki www.thl.fi SOSIAALIHUOLLON TALOUDELLISTEN LUOKITUSTEN SANASTO Versio 1.0 2014-06-30

Lisätiedot

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään.

Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Asiakastietonne rekisteröidään sosiaali- ja terveystoimen asiakastietojärjestelmään. 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite:

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS

TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS TOIMEENTULOTUKIHAKEMUS Sosiaali- ja terveyskeskus Silkintie 3 39500 IKAALINEN Hakemus Hakijan henkilötiedot Hakemus saapunut / 20 Toimeentulotuen hakijan, häen perheenjäsenensä ja elatusvelvollisensa on

Lisätiedot

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.

Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila. Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9. Asiakastyön dokumentoinnin tavoitetila Maarit Laaksonen projektipäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kuntamarkkinat 14.9.2011 Mitä on dokumentointi? Dokumentointi asiakirjojen laatimista ja kirjoittamista

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO

SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO SOSIAALIALAN TIEDONHALLINNAN SANASTO Sosiaalihuollon palvelutehtävät ja t -osa Lausuntoluonnos 2015-10-27 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Esipuhe Keväällä 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja

Lisätiedot

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014

Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen 25.11.2014 Lapsen itsemääräämisoikeuden käyttäminen Alaikäiset ja biopankit -keskustelu 25.11.2014 Merike Helander Merike Helander, lakimies 25.11.2014 2 Esityksen

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

Terminologia, tesaurus vai ontologia? Carita Bjon, FM Kela 14.5.2014

Terminologia, tesaurus vai ontologia? Carita Bjon, FM Kela 14.5.2014 Terminologia, tesaurus vai ontologia? Carita Bjon, FM Kela 14.5.2014 Sisältö Sanastotyö: mitä, miksi miten? Sanastotyön käsitteitä Terminologinen sanasto, tesaurus, ontologia Kirjallisuutta 2 14.5.2014

Lisätiedot

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut

KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut KULJETUSPALVELUHAKEMUS Saapunut (Työntekijä täyttää) Hakijan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus Osoite Ammatti Puhelinnumero Hakijan kanssa samassa taloudessa / kiinteistössä asuvat Henkilöiden

Lisätiedot

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI

LOHJA 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT 2. KULJETUSPALVELU JOTA HAETAAN 1 (7) KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI LOHJA Perusturvakeskus Vammaispalvelu Kalevankatu 4, 08100 Lohja 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (7) Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero: Puhelin

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli

Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Korkeakoulujen yhteentoimivuusmalli Tavoitteena korkeakoulujen opetus-, tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmien yhteentoimivuus Miika Alonen Suvi Remes Nykytila Esim. Kirjastotoimi Opintopolku? Korkeakoulujen

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen

Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Yhteentoimivuutta edistävien työkalujen kehittäminen Semantiikkaa organisaatioiden välisen tiedonvaihdon helpottamiseksi Mikael af Hällström, Verohallinto Esityksen sisältö Taustatekijöitä (OKM:n hallinnonala,

Lisätiedot

Asiakirjarakenteiden kehitysnäkymät sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sessio 6

Asiakirjarakenteiden kehitysnäkymät sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sessio 6 Asiakirjarakenteiden kehitysnäkymät sosiaali- ja terveydenhuollossa, Sessio 6 puheenjohtaja IT -kehityspäällikkö Pekka Kortelainen Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalialan tietoteknologiahanke

Lisätiedot

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen

ICF / VAT toimintakyvyn arviointi. Kumppaniksi ry, Tuomas Leinonen ICF / VAT toimintakyvyn arviointi ICF International Classification of Functioning, Disability and Health ICF on WHO:n tekemä toimintakykyluokitus jota WHO suosittaa toimintakyvyn kuvaamiseen Luokitus sisältää

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle

Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Maksuturva-palvelun käyttöönottolomakkeen rajapintakuvaus verkkokauppaohjelmistolle Versio 1.1 11.1.2010 2(8) Sisältö 1. Palvelun käyttöönoton tiedot... 3 Kenttien selitteet Palvelun käyttöönoton tiedot...

Lisätiedot

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen

Haluatko ilmoituksen myös sähköpostina Kyllä En. Toimipaikka tai työnantaja Alkaen Puhelin toimeen. Toimipaikka Alkaen Puhelin toimeen VUOKRA-ASUNTOHAKEMUS Tulosta, täytä ja allekirjoita hakemus ja toimita se liitteineen kunnan asuntotoimistoon tai muulle vuokra-asunnon omistajalle. 1 Henkilötiedot 1.1 Hakijan henkilötiedot Sukunimi Entiset

Lisätiedot

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS

VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELUHAKEMUS VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain nojalla voidaan kuljetuspalvelua ja siihen liittyvää saattajapalvelua järjestää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot