LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV 2014-2015"

Transkriptio

1 LUKKARIN KOULUN TYÖSUUNNITELMA LV

2 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPERUSTA Lukkarin koulu antaa yleisopetuksen opetussuunnitelman pohjalta oppilaille mahdollisuuden omien kykyjensä mukaisesti turvallisesti kasvaa oikeudenmukaiseksi, yhteistyökykyiseksi ja itsenäiseksi yhteiskunnan jäseneksi tukien vanhempien kasvatustehtävää innostuneesti oppia perustietoja ja taitoja kantamaan vastuuta opinnoistaan sekä arvioivaa suhtautumista itseensä ja saamaansa tietoon monipuolisesti taitaa työntekoa yksin, pareittain ja ryhmissä, itsenäistä tiedonhankintaa, hyvää käyttäytymistä, mielipiteen ilmaisua, kansainvälisyyttä paikallisen kulttuurin ja perinteen kautta Johtokunnan hyväksymä arvoperusta ( ) Kasvan oikeudenmukaiseksi ja yhteistyökykyiseksi ihmiseksi eläen sovussa itseni ja muiden kanssa. Opin perustietoja ja taitoja arvostaen omaa ja toisten työtä. Suhtaudun luontoon, luonnonvaroihin ja ympäristöön vastuuntuntoisesti. Arvostan perinteitä ja kulttuuria. Kunnioitan jokaisen omaa vakaumusta. Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen ja monikulttuurisuuden hyväksyminen. Ihmisoikeuksia määrittäviä keskeisiä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. 2. LUKUVUODEN TAVOITTEET 2.1. Koulutuspalvelujen talousarvion mukaiset toiminnalliset tavoitteet: Perusopetuksen laatutyön vakiinnuttaminen ja kunta- sekä koulukohtaisten kehittämissuunnitelmien päivittäminen Tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittäminen opetushenkilöstön ja oppilaitosjohdon TVT-täydennyskoulutuksen avulla 2.2. Koulutuspalvelujen sivistyslautakuntaan nähden sitova tavoite: Perusopetuksen laatutyöhön liittyen koulutuspalveluissa järjestetään vuoden 2014 aikana opetuksen järjestäjän arviointipäivä. Arviointipäivän tulosten pohjalta sivistyslautakunta päättää yhden kuntakohtaisen laatutyön kehittämiskohteen

3 2.3. Koulun omat tavoitteet sekä laatutyö ja kehittämissuunnitelmat: Laatutyön tuloksena esiin nousseiden kehittämissuunnitelmien toteutus, seuranta ja väliarviointi. - Koulun laatutyön kehittämiskohteet päivitetään sekä uudet kehittämiskohteet ja niiden toteuttamissuunnitelma määritetään lukuvuoden aikana, mm. osana syksyllä 2014 järjestettävää koulun laatupäivätyöskentelyä (3h Veso) Laadun kehittämissuunnitelma 1: Yhtenäiset toimintamallit kootaan perehdytyskansioon. Toimintamallit ovat opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien tiedossa, luettavissa perehdytyskansiosta sekä niihin sitoudutaan. Toimintamalleista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille tarvittaessa. Toteutus: luokkatiimeiltä koottiin lv yhteisesti sovittuja käytänteitä ja toimintamalleja, joiden kokoaminen perehdytyskansioon aloitettiin johtoryhmän kanssa. Lukuvuoden aikana perehdytyskansiota koottiin ja se valmistui elokuussa Seuranta ja väliarviointi: Valmis perehdytyskansio käydään läpi yhdessä henkilöstön kanssa pääpiirteissään. Jokaisen opettajan ja ohjaajan tulee syksyn 2014 aikana tutustua kansioon ja siihen tehdään tarvittavia lisäyksiä sekä korjauksia lukuvuoden aikana. Laadun kehittämissuunnitelma 2: Oppilashuoltohenkilöstön läsnäolopäiviä koulullamme on lisätty ja oppilashuoltohenkilöt ovat paremmin tavoitettavissa koulupäivien aikana. Kouluruoka on maittavaa. Toteutus: rehtori laati lukuvuonna johtoryhmän ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa kirjelmän kunnan vastaavalle kuraattorille sekä muille oppilashuoltohenkilöiden esimiehille. Kouluruuan laadusta ja määrästä viestitettiin ruokapalveluesimiehelle sekä koulun emännälle ja Maaniitun koulun keittiön pääemännälle. Lukuvuoden aikana pyydettiin palautetta kouluruuasta oppilailta sekä opettajilta. Palautetta pyydettiin jokaiselta kuudelta eri ruokaviikolta. Seuranta ja väliarviointi: Varmistetaan, että ruokapalveluesimies on vastaanottanut kouluruokapalautteen. Lukuvuoden alussa ilmaistiin huoli psykologipalveluiden puuttumisesta mm. sähköpostilla esimiestasolle. Laadittiin kirjelmä kuraattorivastaavalle kuraattorin liian suuresta oppilasmäärästä/vastuualueesta, johon kuuluu 4 koulua. Koulun laaturyhmään kuuluvat tiiminvetäjät Satu Kastikainen, Tuomas Somervuosi sekä Lea Hirvasniemi-Haverinen.

4 Koulun omat tavoitteet: - Comenius-projekti viikolla 50 Toteutus: Jokainen luokka valmistautuu Comenius-vieraiden saapumiseen ja koko koulun Comenius-viikkoon huolellisesti ja yhdessä sovitulla tavalla. - Kolmiportaisen tuen dokumentointi ja pilotointi lomakkeisiin Toteutus: Opettajat pilotoivat Helmi-hallintojärjestelmässä oppilasta koskevia pedagogisia lomakkeita eli laativat uudet HOJKS- ja oppimissuunnitelmalomakkeet Helmi-ohjelmalla sekä tekevät näiden asiakirjojen päivitykset sähköisesti. Myös oppilasta koskevat pedagogiset arviot ja selvitykset laaditaan Helmillä. 3. RESURSSIEN JAKO Tuntikehyksen jako Koulun saama tuntikehys lukuvuonna on 510,6 h /viikko + 2 x 24 h/ resurssiopetus + 2h /vk OPH kerhotunteja, jotka (560,6 h/vk) käytetään seuraavasti: - yleisopetukseen 376 h/viikko - luokkamuotoiseen erityisopetukseen 132 h/viikko - osa-aikaiseen erityisopetukseen 26 h/viikko (Terhi Pernu) + 3 h (Maarit Nummila) + 1 h (Maarit Reunamo) - tukiopetukseen 11,6 h/viikko - erityistehtäviin 4 h/viikko - kerhotoimintaan 5 h/viikko - 6. lk luokanvalvojakorvaus 2 h/vk (Lea Hirvasniemi-Haverinen, Minna Hietala) Erityistehtävät - tietotekniikkavastaavan työ 1,00 h/vko Sanna Nousiainen - av-vastaavan työ 1,00 h/vko Tuomas Somervuori - kirjastonhoitotyö 1,00 h/vko Nora Helenius - musiikkiesitysten hoito 0,50 h/vko Hanna Salmi 0,50 h/vko Riina Mustakallio Koulun apulaisrehtorina toimii erityisluokanopettaja Maarit Nummila ja vararehtorina luokanopettaja Tuomas Somervuori. Koulussa järjestettävät kerhot Teatterikerho Liikuntakerho Espanjan kerho ohjaajana Lea Hirvasniemi-Haverinen ohjaajana Tuomas Somervuori ohjaajana Judith Murillo-Nyberg

5 Puvustuskerho ohjaajana Minna Hietala Lavastuskerho ohjaajana Katariina Hyttinen Englannin kerho ohjaajana Riina Mustakallio Tekstiilityön kerho ohjaajana Elina Tilli Comenius-kerho ohjaajana Kirsi Lemponen Comenius-kerho ohjaajana Satu Kastikainen Läksykerho ohjaajana Minna Aatela Kuoro ohjaajana Hanna Salmi Atk-kerho ohjaajana Sanna Nousiainen Englannin kerho ohjaajana Minna Taanila Atk-kerho ohjaajana Anutiina Kerkkänen Ilmaisutaidon kerho ohjaajana Mari Orava Kerhotoimintaan on varattu 5 h koulun omasta tuntikehyksestä sekä 2h Opetushallituksen myöntämästä kerhotuntiresurssista. Tiistaisin klo pidetään läksykerho, jonne oppilaat voivat osallistua vapaaehtoisesti taikka opettajan ohjaamana. Läksykerhon vetäjänä toimii koulunkäynnin ohjaaja Minna Aatela palkattuna sivutoimisena tuntiopettajana. Koulun kerhotoiminta on oppilaille vapaaehtoista, mutta ilmoittautuminen kerhoon edellyttää oppilaalta säännöllistä osallistumista. Kerhot toimivat erimittaisina jaksoina riippuen kerhon tuntiresursseista. Koulukohtaiset lisätehtävät - koulun kehittäminen/johtotiimi Satu Kastikainen (1-2 lk) - koulun kehittäminen/johtotiimi Tuomas Somervuori (3-4 lk) - koulun kehittäminen/johtotiimi Lea Hirvasniemi-Haverinen (5-6lk) - liikuntatiimin vastaava Marja Leino - tekstiilityövastaava Elina Tilli - teknisen työn vastaava Martti Pihkala - LuMa vastaava Katariina Hyttinen - kuvataidevastaava Minna Hietala - erityisopetusvastaava Anutiina Kerkkänen - musiikkivastaava Hanna Salmi - Kiva-tiimin vastaava Riina Mustakallio - TyHy-vastaava Mari Orava Koulukohtaisen kehittämisrahan kohdentaminen Koulukohtainen kehittämisraha on jaettu koulun laaturyhmälle, joka vastaa lukuvuoden laatuasioista. Laaturyhmään kuuluvat johtotiimin jäsenet eli Satu Kastikainen Tuomas Somervuori ja Lea Hirvasniemi-Haverinen

6 4. LUKUVUONNA TOTEUTETTAVAT OPETUSSUUNNITELMAPROJEKTIT JA KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVA OPETUS Projekti: Comenius Lukuvuosien sekä aikana Lukkarin koulu osallistuu Comenius-hankkeeseen yhdessä Saksan, Slovenian, Puolan, Portugalin ja Irlannin kanssa. Hankkeeseen liittyen koulussa pidetään luokkien oppilaille suunnattua Comenius-kerhoa. Kuluvan lukuvuoden aikana opettajia ja oppilaita osallistuu projektitapaamisiin 10/2013 Portugalissa, 12/2013 Saksassa sekä 5/2014 Slovelniassa. Hankkeen edistymistä on mahdollista seurata hankkeen kotisivuilla. Lukuvuonna järjestetään Comenius-projektitapaaminen Suomessa, koulussamme viikolla 50, jolloin koululle saapuu opettajia ja oppilaita yhteistyömaista. Vastuuhenkilöinä toimivat Comenius-vastaavat erityisluokanopettaja Satu Kastikainen ja luokanopettaja Kirsi Lemponen. Projekti: Yrityskylä Koulun 6. luokkalaiset pyrkivät osallistumaan Yrityskylä-projektiin. Yrityskylä on uudenlainen oppimisympäristö alakoulun luokkalaisille, jossa oppilailla on mahdollisuus tutustua työelämään, yrityksiin ja yhteiskuntaan sekä työntekijän että asiakkaan näkökulmasta. Yrityskylä-vierailun toteutuminen riippuu siitä, järjestetäänkö Yrityskylä tapahtuma tämän lukuvuoden aikana, missä mahdollinen tapahtuma järjestetään ja pääseekö koulumme tapahtumaan mukaan. Vastuuhenkilö: Lea Hirvasniemi-Haverinen ja Minna Hietala Projektin ajoitus: Kevät 2015 Projekti: Aihekokonaisuus Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta Nurmijärven kunnan opetussuunnitelmaan on kirjattu seitsemän aihekokonaisuutta, joiden tavoitteet ja sisällöt on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. Koulut voivat lisäksi painottaa eri lukuvuosina eri aihekokonaisuuksia ja niitä tulee sisällyttää yhteisiin tapahtumiin, ja niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Lukuvuoden aikana painotetaan vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta aihekokonaisuutta, jonka tavoitteena on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Aihekokonaisuus toteutetaan mm. siten, että tiimeittäin pohditaan sekä sovitaan toteutustavat, miten aihetta milläkin luokka-asteella käsitellään ja mitä projekteja luokka-asteittain toteutetaan. Aihetta pohditaan myös oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Hallitus voi järjestää esim. tietoiskuja ja kyselyitä aiheeseen liittyen. Aihekokonaisuuteen liittyen voidaan pitää myös esim. koko koulun teemapäiviä ja tapahtumia. Vastuuhenkilöinä kaikki opettajat/tiimit

7 Lukkarin koulun tapahtumakalenteri Lukuvuonna Lukkarin koulussa järjestetään luokka-asteisia ja koko koulun yhteisiä teemapäiviä sekä seurataan kalenterivuoden tapahtumia. SYYSLUKUKAUSI Vastuuhenkilöt Valokuvaus to 4.9. ja pe 5.9. rehtori ja opettajat Luokkien vanhempainillat to klo rehtori ja opettajat luokat klo yhteinen esittäytyminen salissa klo luokat Comeniusviikko vk 50 Satu Kastikainen ja Kirsi Lemponen Kodin ja koulun päivän ke klo Tiina Nordgren pihamaalaus Koulun pihan siivous vk 38 2a, 2b, 4a, 4b, 5-6c, 6a ja 6b Yleisurheilupäivä la Oppilailla koulua Liikuntatiimi klo 9-13 Kotikirkkoviikko vk 41 Srk ja 3. lk opettajat Aleksis Kiven päivä pe Lea Hirvasniemi- Haverinen Joulupajapäivä la Opettajat Joulu kouluun vk 48 Katariina Hyttinen Itsenäisyyspäivänavaus to tai pe A / Riina Mustakallio Lucia-juhla Comeniusviikolla vk 50 6.lk opettajat Joulujuhla sisältäen teatterikerhon joulunäytelmän ke klo A-luokat klo B- ja C-luokat Joulukirkko la klo 9.00 Todistusten jako koululla la klo opettajat luokat 1,3 ja 5 sekä Lea Hirvasniemi- Haverinen+ Comeniusvastaavat KEVÄTLUKUKAUSI Vastuuhenkilöt A2-kielivalintainfo 1. luokkalaisille Tiina Nordgren A2-kielivalintainfo Nykissä 4.luokkalaisille Tiina Nordgren ja kielten opettajat Ystävänpäivä pe Oppilaskunta Liikuntapäivä vk 7 tai 9 Liikuntatiimi Koulutulokkaiden ilmoittautuminen helmikuu 2015 Tiina Nordgren sähköisesti Kalevalan päivä pe Lea Hirvasniemi- Haverinen

8 Lukuviikko kevät 2015 Nora Helenius Talent show (poikkeuslukujärj.) to Katariina Hyttinen, Lea Hirvasniemi-Haverinen, oppilaskunta Koulupihan siivous vk 18 1a, 1b, 3a, 3b 5a, 5b Jukolan koulukonsertti toukokuu opettajat Koulutulokkaiden tutustumispäivä ke Tiina Nordgren klo Avoimet ovet ja työt näytillä vk 20 opettajat luokissa Kevätjuhla + teatterikerhon näytelmä to klo B ja C-luokat klo A-luokat luokat 2, 4 ja 6 ja Lea Hirvasniemi-Haverinen Leirikoulujen ja retkien toimintasuunnitelmat Koulun ulkopuolella annettavan opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat koulun lähiympäristöön, luontoon, kulttuuriin sekä kotiseudun historiaan. Kaikki luokat voivat tehdä retkiä koulupäivän oppituntien puitteissa. Opinto- ja luokkaretkien ohjelma suunnitellaan kouluopintoja täydentäviksi ja myös virkistäväksi tapahtumaksi. Retkien vastuuhenkilönä toimii aina luokan opettaja. Leirikouluista laaditaan toimintasuunnitelma kunnan leirikouluohjeistuksen mukaisesti. Muutoinkin retkien ja leirikoulujen järjestämisessä noudatetaan kunnan antamia ohjeita. Suunnitteilla on seuraavia opinto- ja luokkaretkiä sekä yökouluja: 1a ja 1b retki Korkeasaareen, retki Taaborille toukokuussa 2015 yökoulu koululla kevätlukukaudella, pikkujoulu koulupäivän aikana 2a ja 2b retki Taaborille toukokuussa 2015, teatteriretki 3a ja 3b Helsinki syksy 2014, Heureka kevät a Hyvinkään teatteri syksy 2014, retki keväällä b Pikkujoulut koululla illalla marras-joulukuu 2014, luokkaretki Fazerille kevät 2015, Yökoulu Sääksi tai Märkiö 5a ja 5b Retkiä pääkaupunkiseudulle syksy -14 ja kevät -15, Kansallismuseo, Kotiseuturetki kevät -15 6a leirikoulu Rosalaan a ja 6b retkiä pääkaupunkiseudulle syksy -14 ja kevät -15, Eduskuntatalo ja Kansallismuseo, Yrityskylä, Arkadian teatteriesitys kevät -15, Heureka tai teatteriretki pääkaupunkialueelle kevät -14 Kaikki opettajien johdolla tehtävät opetussuunnitelman mukaiset retket ovat koulun toimintaa ja Nurmijärven kunnan oppilasvakuutukset ovat tällöin voimassa. Leirikoulujen toimintasuunnitelmat viedään koulun johtokunnan hyväksyttäväksi ennen leirikoulun toteutumista (pohja leirikouluoppaassa). Lukkarin koulun oppilaat saavat uinninopetusta Rajamäen uimahallissa erikseen laaditun aikataulun ja opetussuunnitelman mukaisesti. Uimahallin remontin vuoksi syyslukukaudella ei ole uinnin opetusta. Uimahallissa noudatetaan koulutoimen ja

9 uimahallin laatimia turvallisuusohjeita luokkien oppilailla voi olla lukuvuoden aikana luisteluvuoroja Klaukkalan jäähallissa. Oppilaat voivat osallistua lukuvuoden aikana myös Nurmijärven kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen sekä eri seurojen järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin. Koulun liikuntakilpailuvastaavina toimivat luokanopettajat Marja Leino ja Tuomas Somervuori. Koulun kansainvälisyyshankkeet Koulu on saanut keväällä 2008 vanhempainyhdistyksen tukemana koko koulun yhteisen kummilapsen Ugandasta. Kummilapselle lähetetään postia muutaman kerran lukuvuoden aikana ja hänen koulunkäyntiänsä seurataan kummijärjestön avustuksella. Kummilapsesta aiheutuvat kulut kerätään kerran lukuvuoden aikana vapaaehtoisen keräyksen avulla tai mahdollisesti erilaisin keräyksin ja tempauksin, kuten esim. vanhempainilloissa ja juhlissa järjestettävien kahvituksien avulla jolloin apuna käytetään myös isompia oppilaita. Lukuvuoden kummilapsirahat on kerätty edellisenä lukuvuonna Unicef-kävelyn avulla. Koulumme osallistuu lukuvuosina ja Comenius-hankkeeseen 3 s for the 21st Century Sort, Solve and Succeed Slovenian, Saksan, Portugalin, Irlannin ja Puolan kanssa. Kaksivuotisen hankkeen aikana tutustumme toisiimme: koulunkäyntiin, kieleen, kulttuuriin, tapoihin. Yhteisenä tavoitteenamme on pohtia tulevaisuuden haasteita ja kehittää ongelmanratkaisukykyä. Koululla jatkaa toimintansa Comenius-kerho 4. 6.luokkalaisille. Koulun kansainvälisyysvastaavia ovat luokanopettaja Kirsi Lemponen ja erityisluokanopettaja Satu Kastikainen. 5. OPPIMISEN, KASVUN JA KOULUNKÄYNNIN TUEN JÄRJESTÄMINEN Tukiopetus Tukiopetusta annetaan tilapäisesti opinnoissa jälkeenjääneelle tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalle oppilaalle. Tukiopetuksen antaminen aloitetaan heti, kun oppimisvaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee opettaja, huoltajat tai oppilas itse. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä ja sen ajankohdasta. Tukiopetusta antaa ensisijaisesti oppilaan oma opettaja oppituntien ulkopuolisena aikana mutta myös muut opettajat voivat antaa tukiopetusta. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan koulumenestyksen kannalta on tarkoituksenmukaista koululla olevan resurssin puitteissa. Mikäli tukiopetuksella ei saavuteta riittäviä tuloksia, käytetään muita tukitoimenpiteitä. Lukuvuonna jokaiselle yleisopetuksen opettajalle on varattu aikaa tukiopetukseen noin 0,7 tuntia viikossa. Jokaiselle erityisluokanopettajalle on varattu tukiopetukseen 0,5 tuntia viikossa.

10 Osa-aikainen erityisopetus Laaja-alainen erityisopettaja Terhi Pernu työskentelee Lukkarin koululla 26 h viikossa (ma 5h, ti 6h, ke 5h, to 5h, pe 5h). Lisäksi osa-aikaista erityisopetusta antavat erityisluokanopettajat Maarit Reunamo 1h / vk ja Maarit Nummila 3 h / vk. Osa-aikaisen erityisopetuksen tärkeimpiä tavoitteita on oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy, niiden korjaaminen ja lievittäminen. Erityisopetus painottuu niiden oppilaiden ohjaamiseen ja tukemiseen, joilla on erityisvaikeuksia lukemisessa, kirjoittamisessa, laskemisessa tai puheilmaisussa. Opetusta annetaan yleensä 1 tunti viikossa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Erityisopettajan työ painottuu ensisijaisesti alemmille luokille. Eriyttäminen ja joustavien ryhmien käyttö Jokainen opettaja eriyttää opetustaan pedagogisen näkemyksensä mukaan sekä ylösettä alaspäin. Lisäopetusta tarvitsevat saavat tukiopetusta ja kertaavia tehtäviä ja edistyneemmät vaativampia tehtäviä opettajan harkinnan mukaan. Koulunkäynnin ohjaajan avulla opettaja voi eriyttää luokkansa oppilaita siten, että koulunkäynnin ohjaaja tai opettaja ohjaa oppitunnin aikana eritasoisia ryhmiä. Luokilla on käytössään jakotunteja, jotka osaltaan edesauttavat eriyttämistä ja joustavuutta. Oppituntien aikana oppilaat työskentelevät erilaisissa ryhmissä. Koulunkäynnin ohjaaja helpottaa ryhmiin jaettujen työskentelyssä. Erityisopetuksen ja yleisopetuksen oppilaita voi olla samassa opetusryhmässä eri oppiaineiden tunneilla. Ryhmässä voi olla yksi tai kaksi opettajaa. Rinnakkaisluokkien opettajat tekevät yhteistyötä ns. palkkituntien muodossa, jolloin kahden tai kolmen luokan oppilaat jaetaan ryhmiin esim. tason tai muun tarpeen mukaan. Palkkitunneilla apuna voi olla myös laaja-alainen erityisopettaja. Opettajien harkinnan mukaan toteutetaan oppiainekohtaista integraatiota erityisopetuksen ja yleisopetuksen luokkien välillä. Harkittaessa siirtoa toiseen luokkamuotoon oppilas käy kokeilemassa mahdollisessa uudessa luokassa. Joustavia ryhmiä käytetään myös mm. käsityötunneilla, jolloin oppilaat on jaettu pienempiin ryhmiin. Lisäksi voidaan tarvittaessa käyttää myös suurryhmiä esim. yhteisiä lauluhetkiä alkuopetusluokkien kanssa. Lukuvuoden aikana Lukkarin koulussa toimii neljä yhteisopettajuusluokkaa (1 B, 2 B, 3 B ja 4B), joissa työskentelee isossa yleisopetuksen ryhmässä myös koulumme erityisen tuen oppilaat samalta luokka-asteelta. Yhteisopettajuusluokissa opetuksesta vastaavat luokanopettaja ja erityisluokanopettaja yhteistyössä. 1B luokassa opettajina toimivat luokanopettaja Katariina Hyttinen ja erityisluokanopettaja Satu Kastikainen. 2B luokassa opettavat luokanopettaja Kirsi Lemponen sekä erityisluokanopettaja Maarit Reunamo. 3B luokassa opettajina toimivat luokanopettaja Tuomas Somervuori ja erityisluokanopettaja Anutiina Kerkkänen. 4B luokassa opettavat luokanopettaja Sanna Nousiainen ja erityisluokanopettaja Maarit Nummila. Yhteisopettajuusluokissa on apuna myös luokkakohtainen koulunkäynnin ohjaaja. Lukkarin koulu on saanut lukuvuodeksi käyttöönsä myös kahden resurssiopettajan tunnit (2x24h). Resurssiopettajat työskentelevät pääosin niissä isoissa luokissa, joissa on tehostetun ja erityisen tuen oppilaita, taikka joissa tarvitaan lisäopettajaa jakamaan luokkaa pienempiin opetusryhmiin.

11 Koulunkäynnin ohjaajan tuki Koulussamme työskentelee yhdeksän koulunkäynnin ohjaajaa, joista kuusi avustaa pääosin yhteisopettajuusluokissa tai erillisessä erityisluokassa 5-6 C ja kolme koulunkäynnin ohjaajaa suurimmaksi osaksi yleisopetuksen luokissa. Yleisopetuksen luokissa työskentelevien koulunkäynnin ohjaajien tuntiresurssi on pyritty jakamaan siten, että niissä luokissa, joissa on useita oppimissuunnitelman kanssa opiskelevia oppilaita tai integroituja erityisopetuksen oppilaita tai muuta tehostettua/erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, olisi koulunkäynnin ohjaaja apuna useammalla tunnilla. Niissä luokissa, joissa opiskelee pelkästään erityisen tuen päätöksellä olevia oppilaita, on apuna jatkuvasti luokkakohtainen koulunkäynnin ohjaaja ja joillakin oppitunneilla jopa kaksi ohjaajaa. Koulunkäynnin ohjaajien tunnit jaetaan lukuvuoden alussa mahdollisimman hyvin sinne, missä apua eniten tarvitaan. Resurssin jaossa huomioidaan erityisesti pienten 1-2 luokkalaisten tarvitsema apu oppitunneilla. Koulunkäynnin ohjaajia kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan myös suurien tekstiilija teknisen työn ryhmien avustajiksi. Tällöin käsityöryhmän tulee olla lähes suositusrajan 16 oppilaan kokoinen tai sitä suurempi. Lisäksi koulunkäynnin ohjaajaresurssia suunnataan niille teknisen työn tai liikunnan oppitunneille, joilla työskentelee pitkäaikaissairaita oppilaita tai useita erityisen tuen oppilaita integroituna yleisopetuksen ryhmään. Koulussamme on lukuvuoden alussa 8 oppilasta, jotka tarvitsevat lääkehoidollista apua koulupäivien aikana. Koulunkäynnin ohjaajat vastaavat näiden oppilaiden hoidosta. Hoitoon liittyen pidetään lukuvuoden alussa ns. hoitosopimuspalaveri, jossa sovitaan oppilaan hoitoon liittyvistä asioista yhteistyössä oppilaan huoltajien sekä terveydenhoitajan kanssa. Koulun toimintamalli oppilaan poissaolojen seurantaan Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti ja luokanopettaja sekä luokkaa muissa aineissa opettavat opettajat merkitsevät Helmi-reissuvihkoon sekä halutessaan päiväkirjaansa oppilaan poissaolot. Huoltajat ilmoittavat oppilaan lyhyistä poissaoloista joko Helmi-viestillä tai puhelimitse. Huoltaja selvittää Helmiin merkityt luvattomat tai selvittämättömät poissaolot kuittaamalla selvitys poissaolon kohdalle. Lupa etukäteen tiedossa oleviin poissaoloihin tulee anoa hyvissä ajoin. Vapautuksen koulutyöstä myöntää kolmen ensimmäisen päivän osalta luokanopettaja ja tätä pidemmäksi ajaksi rehtori. Luokanopettajalta anottaviin vapautuksiin (1-3 pv) riittää huoltajan pyyntö vapautuksesta esim. Helmi-reissuvihkon välityksellä. Mikäli vapautusta anotaan yli 3 päivää, tulee huoltajan täyttää ennen vapautuksen ajankohtaa anomuslomake ja toimittaa se rehtorille. Anomuksesta on käytävä ilmi tarkka poissaoloajankohta, ketä vapautus koskee ja perusteltu syy vapautukseen. Vapautusta

12 anottaessa käytetään kunnassa laadittua lomaketta, jonka saa koulun kotisivuilta taikka koulun kansliasta / omalta opettajalta. Huoltaja saa tiedon päätöksestä kirjallisesti. Perheen lomajärjestelyt eivät saa haitata tai vaikeuttaa lapsen koulutyötä. Pitkien, usein toistuvien poissaolojen vuoksi oppilas jää jälkeen. Poissaolot lisäävät opettajan työtä ja hankaloittavat opetusjärjestelyjä. Koulun johtokunta suosittaa, että oppilas on loma- yms. matkojen vuoksi poissa koulusta enintään yhden viikon koulun työvuoden aikana. Huoltajat ovat vastuussa lapsen opiskelusta vapautuksen ajalta. 6. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Kodin ja koulun yhteistyön tarkoituksena on tukea kodin kasvatustyötä ja huolehtia yhdessä oppilaan koulunkäynnistä. Yhteistyöllä voidaan lisätä oppilaiden turvallisuutta sekä ehkäistä koulukiusaamista ja muita ongelmia. Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on tiedottaminen sekä koulun että kodin suunnalta. Koulun lukuvuositiedote kertoo koulun toiminnasta. Rehtorin lähettämät koko koulun yhteiset tiedotteet, kuukausitiedotteet, luokan omat tiedotteet, Helmireissuvihkoviestit sekä yhteydet puhelimitse ja sähköpostitse ovat tärkeitä viestikanavia kodin ja koulun välillä. Lisäksi vanhemmat voivat käydä koululla aina tarvittaessa keskustelemassa lapsensa koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Syyslukukauden alussa torstaina pidetään kaikkien koulun luokkien vanhempainillat. Ilta alkaa luokkien luokkakohtaisilla vanhempainilloilla klo , jatkuu klo yhteisellä tilaisuudella, jossa mm. henkilökunnan esittely ja ilta loppuu luokkien luokkakohtaisiin vanhempainiltoihin. Lukuvuoden aikana pidetään lisäksi luokkakohtaisia vanhempainiltoja. Toukokuussa vk 20 kutsutaan huoltajat kouluun avointen ovien viikolla tutustumaan koulun arkeen ja ihailemaan lukuvuoden aikana oppilaiden valmistamia piirustuksia ja töitä. Koulu osallistuu Opetushallituksen markkinoimaan Kodin ja koulun päivän ( ) viettoon mm. syyskuisen lauantaityöpäivän merkeissä sekä rehtorin järjestämällä pihamaalaustalkoilla ke klo Kevätlukukaudella tammi-helmikuussa järjestetään A2-kielivalintoja koskeva kielivalintainfo kaikille 4. luokkien oppilaille ja huoltajille alueellisesti Nurmijärven Yhteiskoululla. Lisäksi järjestetään oman koulun kielivalintainfo 1. luokkalaisten huoltajille. Joulujuhla, joulukirkko ja kevätjuhla ovat lasten, huoltajien ja koulun henkilökunnan yhteisiä juhlia. Myös muihin koulun järjestämiin tapahtumiin (esim. Talent-show) ovat vanhemmat tervetulleita kunniavieraiksi. Koulullamme toimii Nurmijärven Lukkarin koulun vanhempainyhdistys, joka koostuu kaikkien luokkien huoltajien edustajista. Rehtori osallistuu vanhempainyhdistyksen kokouksiin opettajakunnan edustajana mahdollisuuksien mukaan. Vanhempainyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on, että vanhemmat oppivat

13 tuntemaan toisensa yhteisten tapahtumien ja yhteisen toiminnan avulla. Vanhempainyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia sekä tukee taloudellisesti koulun hankintoja, kulttuuriharrastuksia ja luokkakohtaisia retkiä. Keväällä on jaettu vanhempainyhdistyksen lahjoittamat kannustusstipendit. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja on Satu Kattilamäki puh Vapaaehtoiset luokkatoimikunnat toimivat useissa luokissa. Ne järjestävät yhteisiä virkistystilaisuuksia ja varojen hankintaa. Huoltajat toimivat myös valvojina retkillä ja auttavat opettajia esim. retkisuunnitelmien laatimisessa. Kaikilla luokilla pidetään vanhempainvartit lukuvuoden aikana, kuitenkin ennen talvilomaa, vk 7 loppuun mennessä. HOJKS palaverit pidetään yhdessä erityisen tuen oppilaiden huoltajien kanssa syyslukukaudella ja tarvittaessa HOJKS-tarkistus kevätlukukaudella. Lisäksi pidetään yhteispalavereita sairaalassa tai kuntoutuksen ja terapian työntekijöiden kanssa. HOJKS tulee tarkastaa määräajoin, vähintään kerran lukuvuodessa syyslomaan mennessä. Oppilaan oppimissuunnitelma tulee tarkistaa ja päivittää vähintään kerran lukuvuoden aikana. Päivitys tehdään syyslukukauden aikana. Oppimissuunnitelman tarkistukseen liittyvään palaveriin osallistuvat luokanopettaja, huoltajat, oppilas ja lisäksi muut tarvittavat tahot (esim. erityisopettaja, koulunkäynnin ohjaaja). 7. LUKUVUODEN JA PÄIVITTÄISEN TYÖAJAN JÄRJESTÄMINEN Työ- ja loma-ajat Syyslukukausi ma la Koulu alkaa ma Syysloma ma su (vko 42) Joululoma su ti Kevätlukukausi ke 7.1. la Talviloma ma su (vko 8) Pääsiäisloma pe 3.4. ma Lukuvuoden päätöspäivä la Lisäksi kaksi johtokunnan määräämä lauantaityöpäivää. Johtokunnan määräämät lauantaityöpäivät pidetään la , jolloin kaikilla oppilailla on koulua klo 9-13, päivä vietetään Parkkimäessä yleisurheilukisojen merkeissä sekä la , jolloin valmistellaan joulu kouluun pajapäivän avulla. Koulua on oppilailla seuraavasti: luokkien oppilailla klo 9 12 ja luokkien oppilailla klo 9 13.

14 Poikkeuksellisten koulupäivien ajankohdat: 1) Henkilökunnan työhyvinvointipäivä tiistai , jolloin oppilailla koulua aamulla lukujärjestyksen mukaisesti, koulupäivän päättyessä viimeistään klo 12. 2) Kiirastorstai 2.4. jolloin luokkien oppilailla koulua klo 9-12 ja luokkien oppilailla klo ) Talent-show to jolloin koulua luokkien oppilailla klo 9 12 ja luokkien oppilailla klo ) Henkilökunnan työhyvinvointipäivä keväällä. Aika ja paikka selviää myöhemmin. 5) Perjantai jolloin pidetään Ympäristö- /hyvinvointipäivä luokkien oppilailla koulua klo 9-12 ja luokkien oppilailla klo Päivittäinen työaika Kellonsoittoajat ja välitunnille siirtymiset 1. tunti tunti tunti tunti tunti tunti ruokailu 1. vuoro tunti tunti ruokailu 2. vuoro tunti tunti tunti tunti tunti tunti Oppilaiden päivittäinen työaika vaihtelee klo välillä. Alkuopetuksen luokilla ei ole viittä tuntia pidempiä työpäiviä. Luokilla 3-6 voi olla 7 oppituntia päivässä. Oppituntien pituudet vaihtelevat, kuitenkin niin että riittävästä virkistäytymisestä huolehditaan. Ruokailuajan sijoittuminen vaikuttaa päivän työrytmiin. Päivänavaukset PoA 6 : Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. Kukin opettaja huolehtii ja vastaa päivänavauksen toteutumisesta omassa luokassaan. Jokaisen viikon maanantaina pidetään koko koulun yhteinen päivänavaus. Päivänavaus pidetään joko Kärppä-salissa tai keskusradion kautta. Yhteisen päivänavauksen aika on ma klo Apulaisrehtori Maarit Nummila laatii opettajanhuoneen seinälle päivänavausvuorolistan. Noin kerran kuukaudessa on seurakunnan pitämä päivänavaus, joka pidetään koko koululle Kärppä-salissa.

15 Koulun tuntijako Tuntijakotaulukko liitteenä. 8. KOULUN SUUNNITELMA OPPILAIDEN OSALLISUUDEN LISÄÄMISESTÄ Oppilaskunnan toimintaa tehostetaan lukuvuoden aikana ja sen toimintaa pyritään saamaan näkyvämmäksi (esim. oppilaiden pitämät päivänavaukset ja kokoukset). Oppilailta pyydetään ideoita ja palautetta esim. palautelaatikon avulla. Lisäksi oppilaskunnan hallituksen kokouksista tiedotetaan aikaisempaa paremmin koulun aulan ilmoitustaululla. Koulussa toimii oppilaskunnasta valittu oppilaskunnan hallitus. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan jokaiselta luokalta kaksi oppilasta, yksi poika ja yksi tyttö. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu lukuvuoden aikana noin kerran kuussa. Hallitus päättää kokoontumistiheydestä ja kokouksien ajankohdasta. Oppilaskunnan hallitusta ohjaavat luokanopettajat Katariina Hyttinen sekä Lea Hirvasniemi-Haverinen. Oppilaskunnan hallitus valitsee joukostaan puheenjohtajan sekä sihteerin. Sihteeri laatii kokouksista muistion. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet tiedottavat luokkansa muille oppilaille käsitellyistä asioista. Tavoitteena on, että oppilaiden ääni saadaan entistä enemmän kuuluviin ja heidän näkemyksensä otettaisiin huomioon lukuvuoden suunnittelussa sekä koulun toiminnassa. Oppilaskunnan hallituksella on mahdollisuus saada anottaessa vanhempainyhdistykseltä pieni määräraha esim. koko oppilaskuntaa palvelevien hankintojen (esim. välituntivälineet) hankkimiseen. 9. KOULUN TIEDOTTAMINEN 9.1. Sisäinen tiedottaminen Koulun tärkeimmät sisäisen tiedottamisen muodot ovat opettajainhuoneissa sijaitsevat ilmoitustaulut ja joka toinen viikko kokoontuvat opettajankokoukset. Lisäksi rehtori ja apulaisrehtorit laativat viikoittain ns. viikkotiedotteen, joka lähetetään opettajille sekä koulunkäynnin ohjaajille sähköpostilla. Ilmoitustaulua päivittävät lähinnä rehtori ja apulaisrehtori Maarit Nummila. Ilmoitustauluun kirjataan päivittäisiä tapahtumia ja huomioitavia asioita. Opettajakokouksista laaditaan muistio joka tallennetaan rehtorin muistitikulle. Rehtori toimittaa muistion opettajille sähköpostilla sekä A-siiven opettajahuoneen ilmoitustaululle. Mahdollisuuksien mukaan opettajille ja koulunkäynnin ohjaajille kohdistuvassa tiedottamisessa hyödynnetään sähköpostia, jotta vältytään turhalta paperien monistamiselta ja häviämiseltä. Opettajakokouksissa on paikalla aina yksi koulunkäynnin ohjaaja vuorollaan. Kiertävän vuorolistan ohjaajat laativat itse. Koulunkäynnin ohjaajilla on oma keskinäinen tiedottamisajankohtansa keskiviikkoisin klo Koulunkäynnin ohjaajien kokouksessa on paikalla myös rehtori tai apulaisrehtori. Koulun muulle henkilökunnalle (emäntä, siistijät, huoltomies) tiedotetaan tärkeistä asioista henkilökohtaisella yhteydenotolla sekä lisäksi kerran kuussa järjestettävällä henkilökuntapalaverilla, jonka koollekutsujana toimii rehtori.

16 9.2. Ulkoinen tiedottaminen Lukuvuoden alussa koulutiedote jaetaan jokaiseen kotiin ja samat tiedot päivitetään koulun kotisivuille. Rehtori laatii kuukausitiedotteen yhdessä apulaisrehtorin kanssa joka kuukauden vaihtuessa. Kuukausitiedote lähetetään Helmi-reissuvihkon välityksellä huoltajille. Kotisivujen koulukohtaisesta päivityksestä vastaa rehtori ja koulusihteeri. Lukuvuoden tapahtumien tarkempi tiedottaminen koko koulua koskevissa asioissa hoidetaan yhteisten koulutiedotteiden muodossa joiden laatiminen on pääosin rehtorin vastuulla. Kukin luokanopettaja tiedottaa luokkansa asioista kuukausittain joko Helmireissuvihkon, tiedotteiden, yhteisten tapaamisten tai sähköpostin välityksellä. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostitse ovat tärkeitä viestikanavia koulun ja kodin välillä. Luokanopettajat tehostavat tiedottamista koteihin. Koulun asioita pyritään samaan esille myös paikallislehtien avulla. Koulun tapahtumista otetaan kuvia ja niitä hyödynnetään esim. lukuvuosikertomuksen muodossa koulun juhlissa. Koulun juhliin ja tapahtumiin kutsutaan huoltajat mukaan. Koulutulokkaiden huoltajille esitellään toukokuun tutustumispäivänä koulumme perustiedot. Uusille oppilaille annetaan mahdollisuus tulla tutustumaan kouluun ennen varsinaista koulun aloittamista. Uusien oppilaiden tutustumistilaisuudesta ovat vastuussa rehtori ja uuden oppilaan luokalleen saava opettaja Sähköinen tiedottaminen, Helmi-tiedottaminen Rehtori lähettää kuukausitiedotteen kaikille huoltajille ja henkilökunnalle Helmin välityksellä aina kuukauden vaihtuessa. Kaikista koko koulun tapahtumista tiedotetaan kuukausitiedotteessa tai erillisissä Helmi-tiedotteissa. Vararehtori Tuomas Somervuori tiedottaa huoltajia koulukuljetuksista ja niissä tapahtuvista muutoksista Helmin välityksellä. Koulun tiedotteet lähetetään Helmin kautta myös kaikille 5. ja 6. luokkalaisille, joilla on omat Helmi-tunnukset käytössään. Luokanopettajat kirjaavat Helmiin oppilaiden poissaolot, huomautukset, tulevat kokeet ja koearvosanat. Luokanopettajat tiedottavat huoltajille luokkansa asioista Helmin välityksellä. Koulun kotisivut päivitetään syksyn alussa ja lukuvuoden aikana muutaman kerran sekä aina tarvittaessa. Koulun henkilökunnalla on käytössään sähköpostiosoitteet. 10. KOULUN SUUNNITELMA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEISTÄ Yhteissuunnitteluun varatut ajat Lukujärjestyksiin on varattu tiistai-iltapäiväksi aikaa kokouksiin ja yhteissuunnitteluun klo Opettajakokouksiin varataan mahdollisuuksien mukaan aikaa yhteiseen keskusteluun ja pohdintaan, jolloin voidaan myös sopia koulun yhteisistä linjauksista ja toimintamalleista sekä miettiä ratkaisuja havaittuihin epäkohtiin. Koko opettajakunnan yhteinen opettajakokous pidetään noin joka toinen viikko tiistaisin. Kuukauden muut tiistai-iltapäivät on varattu joko luokka-astetiimien tai ainekohtaisten tiimien kokoontumiselle. Luokka-astetiimien (1-2 luokat, 3-4 luokat ja 5-6 luokat) kokoontumista johtavat tiimienvetäjät, jotka kuuluvat myös koulun johtotiimiin.

17 Myös ainetiimeillä on vastuuhenkilöt. Ainetiimit ovat: liikuntatiimi, kuvataidetiimi, tekstiilityötiimi, teknisen työn tiimi, musiikkitiimi, erityisopetustiimi ja luonnontiede/matematiikkatiimi, TVT-tiimi ja virkistystiimi.. Työpaikkakokoukset Rehtori Tiina Nordgren ja apulaisrehtori Maarit Nummila kokoontuvat viikkopalaveriin perjantaisin klo 9-10 mm. laatimaan viikkotiedotteen sekä keskustelemaan ja sopimaan koulun kehittämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi kokoonnutaan Trion eli rehtorin, apulaisrehtorin ja vararehtorin kesken noin joka toinen keskiviikko klo Johtotiimi toimii lukuvuoden aikana tiiviisti työyhteisöä kehittäen. Johtotiimi kokoontuu noin joka toinen keskiviikko klo Johtotiimiin kuuluvat rehtorin ja apulaisrehtorin lisäksi tiimienvetäjät eli Satu Kastikainen, Tuomas Somervuori ja Lea Hirvasniemi-Haverinen. Opettajakunta voi tehdä johtotiimille ehdotuksia kehittämiskohteista ja tarpeista.tehdyistä päätöksistä tiedotetaan opettajakunnalle opettajakokouksissa sekä johtotiimin muistioiden avulla. Muistiot toimitetaan opettajille sekä ohjaajille sähköpostitse ja ne löytyvät myös A-siiven opettajahuoneen ilmoitustaululta. Koulunkäynnin ohjaajat tapaavat kerran viikossa rehtorin kanssa yhteisessä palaverissa keskiviikkoisin klo Rehtori, emäntä, siistijät ja huoltomies kokoontuvat kerran kuussa jolloin käydään läpi seuraavan kuukauden tapahtumia sekä saadaan ja annetaan palautetta työhön liittyen. Rehtori vastaa kokoontumisajankohtien sopimisesta. Virkistystilaisuudet Lukuvuoden aikana toteutetaan työyhteisön virkistystilaisuuksia. Tilaisuuksien suunnittelemista varten on nimetty virkistystoimikunta, johon kuuluvat Katariina Hyttinen, Tuire Heikkilä, Antti Kanto, Mari Orava, Riina Mustakallio, Minna Hietala. Virkistystiimi ideoi ja toteuttaa piristäviä tempauksia koulupäivien aikana sekä myös varsinaisen työajan ulkopuolella. Koulun henkilökunnalle on varattu salivuoro Kärppä-salista. Vuoro on torstaisin klo Ystävänpäivänä salaiset ystävät arvotaan edellisenä perjantaina Koululla on voimassa oleva koulukuvaussopimus Kuvaverkko kuvausliikkeen kanssa. Sopimus on voimassa lukuvuoden loppuun asti. Koulukuvauksen järjestämisestä saatava tilakorvaus käytetään henkilökunnan virkistystoimintaan yhdessä sovitulla tavalla sekä mm. kevätstipendeihin. Koulun omien virkistystilaisuuksien lisäksi opettajat voivat osallistua OAJ:n Nurmijärven paikallisyhdistyksen järjestämiin ja tukemiin virkistystilaisuuksiin sekä kunnan järjestämiin TyHy-päiviin, mikäli se opettajan työjärjestyksen puitteissa on mahdollista. Koulun Nupa-yhteysopettajana toimii Anutiina Kerkkänen.

18 Perjantaisin vietetään yhteistä kahvivälituntia klo , jolloin jokainen halukas vuorollaan saa tarjota henkilökunnalle kahvia ja leipomuksia. Kahvivälitunnilla on kiertävä välituntivalvonta, jotta jokainen vuorollaan joutuu valvontatehtävään ja jokainen myös pääsee osallistumaan kahvitukseen. Uusien työyhteisön jäsenten perehdyttäminen Uudet työntekijät pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti osaksi työyhteisöämme. Uusien työntekijöiden perehdyttämisestä huolehtivat ensisijaisesti rehtori ja apulaisrehtori, mutta kaikki opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat ovat velvollisia perehdyttämään tarvittaessa uusia työntekijöitä. Perehdyttämisen apuna käytetään koulun perehdytyskansiota. Uusille kunnan työntekijöille annetaan mahdollisuus ja heitä kannustetaan osallistumaan kunnan järjestämään tulokaspäivään ke 3.9. klo Valtuustosalissa sekä uusien sivistystoimen työntekijöiden perehdytystilaisuuteen klo Valtuustosalissa. 11. KOULUN SUUNNITELMA HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISESTÄ JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESTA Koulun toimintamallit hyvien käytänteiden jakamisessa Opettajat jakavat hyviä toimintamalleja toisilleen mm. tiimeissä sekä opettajakokouksessa. Jaamme mielellämme koulumme hyviä toimintamalleja myös muille kunnan opettajille, ohjaajille sekä rehtoreille esim. yhteisopettajuuteen liittyen. Sovitut yhteiset käytänteet kirjataan ja talletetaan perehdytyskansioon jotta ne ovat uusienkin työntekijöiden saatavilla (esim. liikuntatunteihin tai käsityötunteihin ja tiloihin liittyvät käytänteet). Käytössä olevat resurssit Opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat voivat osallistua koulutuksiin määrärahojen puitteissa. Opettajat voivat osallistua mahdollisuuksien mukaan myös maksuttomiin Opetushallituksen ja Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) järjestämiin koulutuksiin. Syksyllä 2014 kunnassa aloitetut yt-neuvottelut ovat aiheuttaneet sen, että ainakin syksyn 2014 osalta henkilökunta ei saa osallistua kunnan ulkopuolisiin, maksullisiin koulutuksiin. Painopisteet Koulutuksen painopisteenä ovat uusi opetussuunnitelma 2016, ensiapukoulutus, sähköisen opetusmateriaalin käyttö ja atk- sekä av-välineiden käyttö. Menettelyt koulutukseen hakemisessa Muihin kuin Veso-koulutuksiin osallistumisesta neuvotellaan rehtorin kanssa. Osallistuminen edellyttää koulutusanomuksen tekemistä (Web) ja toimittamista rehtorille ja myönteistä päätöstä. Koulutusajan sijaisjärjestelyt sovitaan tapauskohtaisesti rehtorin kanssa. Mikäli joku opettaja ei käytä koko

19 koulutusmäärärahaansa, voidaan hänen rahansa osoittaa myös toiselle opettajalle käytettäväksi. Opettajan tulee hakea rehtorilta Web anomuksella lupaa osallistua koulutukseen. Anomukseen merkitään tiedot koulutuksesta, sen aiheesta ja arvio kustannuksista. Koulutus matkakuluineen maksetaan rehtorin koulutuspäätöksen mukaisesti henkilön koulutukseen ja matkakuluihin varatusta määrärahasta. Suunnitelma veso- ja muusta koulutuksesta Lukuvuoden aikana opettajat osallistuvat suunnittelupäivän (6h =1 Veso) lisäksi neljään Veso-iltapäivään, joista yksi 3h koululutus liittyy laatuun =½ Veso, ja kolme 3h koulutusta uuteen opetussuunnitelmaan. 1 Veso (6h) suunnittelupäivä pe ½ Veso (3h) laatukoulutus ma ½ Veso /3h) OPS Kick off ma klo x½ Veso (3h) kevätlukukaudella 2015 Koulukäynnin ohjaajat osallistuvat ohjaajien iltapäivään ma klo Rehtori, koulunkäynnin ohjaajat sekä koulusihteeri osallistuvat myös kunnan järjestämiin koulutuksiin. Periaatteet koulutuksessa olevan opettajan työn järjestämisestä Jos henkilölle on myönnetty osallistumisoikeus koulutukseen työaikana, saa hän palkallista virkavapaata ja hänelle hankitaan sijainen. Mahdollisuuksien mukaan sijaistunnit hoidetaan otona esim. silloin, kun kyseessä on osapäiväkoulutus. 12. OPPIMISYMPÄRISTÖT JA TURVALLISUUS Koulun toimintamalli oppilaan ojentamisen ja kurinpitotoimenpiteiden kirjaamiseen sekä näihin liittyvät käytännöt Kurinpito- ja ojentamistoimet on määritelty Perusopetuslain 36.:ssä. Ojentamistoimet Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta, muusta tilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi. Mikäli oppilas ei määräyksestä huolimatta poistu luokasta, hänet voidaan poistaa kohtuullisia voimakeinoja käyttäen. Poistamisen voi suorittaa opettaja tai rehtori. Epäselvyyksien välttämiseksi on suositeltavaa, että paikalla on vähintään kaksi aikuista. Luokasta poistaminen kirjataan ja asiasta ilmoitetaan huoltajalle puhelimitse, sähköpostitse tai Helmin välityksellä. Lisäksi voimakeinojen käytöstä on annettava erillinen kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

20 Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. Asia kirjataan ja siitä ilmoitetaan huoltajalle puhelimitse, sähköpostitse tai Helmin välityksellä. Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Oppilaan määrääminen jälki-istuntoon tulee kirjata ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Oppilaan huoltajalle on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Koulussamme tämä tapahtuu lähettämällä kotiin lomake, jossa asiasta ilmoitetaan. Huoltaja palauttaa lomakkeen allekirjoitettuna oppilaan mukana koululle. Allekirjoitettu lomake tallennetaan koulun opettajahuoneessa olevaan rangaistuskansioon. Kasvatuskeskustelu Ensisijaisena ojentamistoimenpiteenä oppilas voidaan määrätä osallistumaan enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajille tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. (PoL 35a ) Kurinpitotoimet Kurinpitotoimiin ryhdytään vasta erittäin vakavissa tapauksissa. Kurinpitotoimia ovat oppilaalle annettava kirjallinen varoitus tai oppilaan erottaminen koulusta määräajaksi. Rehtori päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle. Ennen kurinpitotoimiin ryhtymistä on kuultava sekä oppilasta että huoltajaa. Liitteinä: Koulun järjestyssäännöt Koulun suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Koulun kriisinhallintasuunnitelma

21 13. KOULUN SUUNNITELMA ITSEARVIOINNISTA JA KEHITTÄMISTOIMEN- PITEISTÄ Itsearvioinnin muodot ja ajankohdat Lukuvuoden aikana tarkastellaan yhteisiä linjauksia ja toimintamalleja, jotta jokaisella koulun aikuisella olisi tiedossaan ja käytössään samankaltaiset toimintamallit. Tarkastelua suoritetaan mm. opettajakokouksissa sekä mahdollisesti tehtävän nelikenttäanalyysin avulla. Työskentelyssä pyritään aina ensisijaisesti toimimaan oppilaan etu huomioiden, yhteistyössä huoltajien sekä muiden toimijoiden kanssa, oppilasta kuunnellen. Lukuvuoden aikana pidetään tarvittaessa kyselyjä koulun toimintaan ja työhyvinvointiin liittyen Kouluyhteisön toiminnasta keskustellaan opettajakokouksissa lukuvuoden aikana. Keväällä 2014 teetetyn asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset käydään läpi elosyyskuun aikana henkilökunnan kanssa ja keskustellaan saaduista tuloksista. Mikäli tuloksissa on jotain sellaista, joka tulisi ottaa kehittämiskohteeksi, siitä päätetään yhteisesti opettajakokouksessa. Jokaisen opettajan oman opetustyön arviointi on keskeinen osa koulun arviointijärjestelmää. Opettajan/koulunkäynnin ohjaajan omaan toimintaan, sen tavoitteisiin ja tuloksiin kohdistuva itsearviointi on työväline, joka ohjaa opettajaa kehittymään työssään, lisää motivaatiota ja työhön sitoutumista. Itsearvioinnin lisäksi opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat arvioivat työskentelyään rehtorin kanssa kerran lukuvuodessa käytävässä kehityskeskustelussa. Kehityskeskustelujen tarkoituksena on myös selvittää työpaikan ilmapiiriä ja työyhteisön toimivuutta ja hyvinvointia. Keskusteluissa esiin nostetut ideat ja parannusehdotukset otetaan huomioon koulun toimintaa suunniteltaessa. Kehityskeskustelut käydään vakituisen henkilökunnan kanssa loka-marraskuussa ja määräaikaisen henkilökunnan kanssa tammi-helmikuussa. Opetustyönsä arvioinnin lisäksi opettajan tulee arvioida toimintaansa työyhteisössä sekä itseään työyhteisön jäsenenä. Tämä koskee myös koulunkäynnin ohjaajia. Tällöin tulee muistaa, että jokainen vaikuttaa omaan työhönsä, toisten työskentelyyn, työyhteisön ilmapiiriin sekä koulun kehittymiseen. Jokaisen työntekijän tulee käyttäytyä hyvän työntekijän tavoin joka tarkoittaa kunnioittavaa ja asiallista käyttäytymistä niin oppilaita kuin muita työyhteisön jäseniä kohtaan. Koulun itsearviointia toteutetaan myös yhteisissä keskusteluissa opettajakokouksissa, sekä mahdollisesti koulutoimen hankkiman koulun ulkopuolisen tahon laatimin kyselyin ja kartoituksin. Rehtori on mukana JET koulutuksessa, johon liittyy myös oman johtajuuden kehittämistehtävän laadinta ja toteutus. Rehtorin kehittämistehtävä liittyy läsnäoloon, ajankäyttöön ja tehtävien jakamiseen työyhteisössä. Oppilaan edistyminen Oppilaiden edistymistä arvioidaan opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan suorittaman arvioinnin tulee kohdistua oppilaan opintojen edistymiseen, työskentelyyn

22 ja käyttäytymiseen. Todistuksissa käytetään joko numeroarvostelua tai sanallista arviointia tai molempia. Lukkarin koulun oppilasarviointi toteutetaan seuraavasti: Välitodistus annetaan kaikille luokkien oppilaille Vanhempainvartit pidetään kaikille luokilla joulun jälkeen vk 7 loppuun mennessä. Lukuvuositodistus annetaan kaikille oppilaille Arviointi annetaan luokilla sanallisena ja luokalla 4. osittain numeroin (AI, MA, YML ja EN) ja luokilla numeroin. Numeroarvostelua voidaan täydentää sanallisesti. Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden arviointia toteutetaan lisäksi oppimissuunnitelmien ja HOJKS: ien tarkistuksien yhteydessä. Lisäksi arviointia suoritetaan pedagogista arviointilomaketta käyttäen mm. silloin kun pohditaan erityisen tai tehostetun tuen aloittamista tai päättämistä. Arviointikeskustelun ja todistusten lisäksi suoritetaan oppilaiden itsearviointia jokaisella luokalla. Itsearviointia voidaan tehdä esim. oppiaineisiin, työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyen. Koulun itsearvioinnissa keskitytään neljään alueeseen: oppilaan itsearviointiin, opettajan/koulunkäynnin ohjaajan oman työn arviointiin, koulun toiminnallisuuden arviointiin ja opetussuunnitelman toimivuuden arviointiin. Tieto käytöskriteereistä toimitetaan koteihin koulutiedotteessa. Lisäksi käytöskriteerit käydään läpi syksyllä oppilaiden kanssa koulutyön alkaessa. Yhtenäisten kriteerien pohjalta arvioidaan oppilaan käyttäytymistä kaikkien oppilasta opettavien opettajien kanssa. Helmi-reissuvihkoon merkitään oppilasta koskevat huomautukset kuten esim. läksyunohdukset tai oppituntihuomautukset. Huoltajilla on siten mahdollisuus seurata lapsensa koulukuulumisia päivittäin. Kehittämisen periaatteet ja painopisteet Koulun kehittämiskohteista on laadittu Lukkarin huoneentaulu, joka on yhdessä pohtien laadittu keväällä Henkilöstökyselyn ja asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset huomioidaan koulun kehittämisessä. Kehittämisen painopisteitä ovat (kirjattu huoneentauluun) - hoidetaan sovitut tehtävät - jaetaan tehtäviä - avoimuus yhteistyötahoihin ja työyhteisön jäsenten kesken - uusien asioiden, toimintatapojen, opetusmateriaalien ja -välineiden kokeilu - yhteisopettajuus

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun.

Koulu ohjaa oppilaitaan aktiivisella ja kriittisellä tiedonhankinnalla perustaitojen hallintaan ja yksilölliseen kasvuun. 1 MAANIITUN KOULUN LUKUVUOSIKOHTAINEN TYÖSUUNNITELMA 2014 2015 1. Koulun toiminta-ajatus ja arvoperusta Maaniitun koulu on yleissivistävä perusopetusta antava oppivelvollisuuskoulu. Sen tehtävänä on kehittää

Lisätiedot

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS

SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS SOMPION KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS 2010-2011. Kerava. SISÄLTÖ 0. YLEISKUVAUS.4 0.1 Keravan kunnan historiaa... 4 0.2 Keravan kouluverkosto.... 4 0.3 Sompion koulu.....5 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ... 11

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta

Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Espoonlahden koulu Otteita Espoonlahden koulun opetussuunnitelmasta Opetussuunnitelma kokonaisuudessaan osoitteessa: www.peda.net/veraja/espoo/espoonlahdenkoulu/opetussuunnitelma 1 OTTEITA ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA

Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA Karhunkorven koulu OPETUSSUUNNITELMA Johtokunta 24.4.2012 5 Sisältö 1 KOULUN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET... 3 1.1 Koulun arvoperusta... 3 1.2 Koulun tehtävä... 3 1.3 Koulun toimintaympäristön muutokset...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015

HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 HEIKKILÄN KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014 2015 SISÄLLYSLUETTELO YHTEYSTIEDOT... 3 Koulun käyntiosoite... 3 Koulun puhelinnumeroita... 3 Huoltohenkilöstö... 3 Oppilashuolto ja terveydenhoito... 3 Sähköpostiosoitteet...

Lisätiedot

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010))

Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) Mertalan koulun opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 (päivitetty 20.01.2010)) 1 Johdanto Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009

SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 SUOMUSSALMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2009 2 SISÄLLYS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 PERUSOPETUKSEN ARVOPOHJA... 6 2.2 PERUSOPETUKSEN

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet.

1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. SISÄLLYSLUETTELO 1. Koulun työn perusta 1.1. Arvoperusta.. 4 1.2. Haagan peruskoulun toiminta-ajatus... 5 1.3. Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet. 5 2. Opetuksen toteuttaminen 2.1. Oppimiskäsitys. 6

Lisätiedot

1. Koulun perustiedot

1. Koulun perustiedot Vuorentaustan koulun opetushenkilöstö on käsitellyt alustavasti lukuvuosisuunnitelmaan liittyviä asioita kevätlukukauden veso-päivänään 25.5.2012. Suunnittelua on jatkettu syyslukukauden alussa veso-päivinä

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus

Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu. Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus Salon kaupunki / Perniön yhteiskoulu Opetussuunnitelman koulukohtainen sovellus 2013 Sisältää Opetushallituksen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja 24.6.2010 vuosiluokkien 7.-9 osalta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

MEDIA JA KULTTUURI Monilukutaito (L4) Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) Sivu 1/33 Työsuunnitelma 1. Koulun perustiedot Koulu: Aleksis Kiven koulu Ylläpitäjä: Siuntion kunta Opetuskieli: Suomi Oppilasmäärä: 394 Opettajien määrä: 37 Koulunkäyntiavustajien määrä: 12 Henkilökunnan

Lisätiedot

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT

JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT OPETTAJAN ABC JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 7-9 2015-2016 Sisällys YHTEYSTIETOJA... 3 LUKUVUODEN TYÖ- JA LOMA-AJAT... 5 TIEDOTTAMINEN... 5 HELMI... 8 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 9 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT...

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2014-2015 Kuvat: Jukka Lemmetty Tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: PL 75303 02070 ESPOON KAUPUNKI Puhelin kanslia: 816 56

Lisätiedot

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KAARILAN KOULUN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Koulutuslautakunnan hyväksymä 15.4.2004, 50 ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymä 17.8.2006, 56 Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta 23.8.2007,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot