Matkakertomus SeniorForce -yhteistyöprojektiin osallistumisesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkakertomus SeniorForce -yhteistyöprojektiin osallistumisesta"

Transkriptio

1 K A T S A U S Tiina Pensola Matkakertomus SeniorForce -yhteistyöprojektiin osallistumisesta Tämä on kertomus matkastamme kansain väliseen projektiin. Projektin voi käsittää matkana: ennen sen alkua asetetaan tavoit teet ja näiden sekä kokonaisaikataulun mu kaiset päiväetapit. Samalla arvioidaan mat kan varrella vaanivat uhat, riskit ja vaarat ja varustaudutaan näiden mukaisesti siten, että milloin vaikeuksien välttäminen ei ole mah dollista, niistä selvittäisiin mahdollisimman vähin vaurioin. Kun kaikki tämä on selvillä, sovitaan yhteiset säännöt, joita taipaleen ai kana noudatetaan ja varmistutaan vielä sii tä, että päämäärät ja säännöt todellakin ovat yhteiset: kaikkien enemmän tai vähemmän yksiselitteisesti ymmärtämät. Tämä on tär keää, sillä lähiyhteisöstäkin tulevien matka kumppaneiden taustat ja näkemykset voivat olla sen verran erilaisia, että tavoitteet ja oh jeet ymmärretään hyvinkin eri tavoin. Käy tännössä yhden matkan sijasta voikin olla alkamassa useita: yksi suuntaa pohjoiseen, yksi etelään ja yksi jää tutkailemaan pihapii riä. Siis silloin, kun matkanjohtaja kuvitteli kaikkien suuntaavaan kaakkoon. Kansain välisessä projektissa uhat voivat olla vielä suuremmat; Ihmiset puhuvat konkreettises ti eri kieliä: termeillä voi siis olla toisistaan poikkeavat merkitykset. Lisäksi taustat, toi mintaympäristöt ja kulttuurit ovat erilaisia. Ehkä matkanjohtajastamme välillä tuntuikin siltä, kuin hän olisi varustanut ihmisistä, ho biteista, kääpiöistä ja haltijoista koostuvaa is kujoukkoa. Erilaisuus voi kuitenkin projek timatkassakin olla onnistumisen tae. Alussa vain on selvitettävä, että kaikki kohdat ovat selviä osallistujille. Tämän jälkeen matka voi alkaa. Vaikka itse matka on tärkeä, se kuitenkin tehdään tavoitteidensa takia. Vasta päätepis teessä voidaan arvioida matkan onnistumi nen: mitkä tavoitteet saavutettiin, mitä enna koimatonta matkan varrella karttui? Miten projektin tuotokset jäävät elämään, millai sia karttoja, kertomuksia syntyi, ketkä niistä hyötyvät, miten kertynyt tieto ja kokemus välittyvät muille? Matkan vaivoista toivuttua on hyvä pohtia myös, missä kohdin matkan varrella on toimittu tarkoituksenmukaisella ja kaikkia osapuolia huomioivalla ja palve levalla tavalla. Missä olisi pitänyt tehdä jota kin toisin, mitä olisi pitänyt ottaa paremmin huomioon? Seuraavalla matkalla vaikeuksiin osannee varautua entistä paremmin, entistä kokeneempana. Tämä on kertomus kansain välisessä yhteistyössä eteen tulevista kom pastuskivistä mutta myös upeista maisemista SeniorForce -projektin näkökulmasta. 16 Kuntoutus

2 SeniorForce SeniorForce oli osahanke EU:n Enea ohjelmassa, jonka tarkoituksena on ak tiivisen ikääntymisen tukeminen sekä työllisyyden edistäminen muun muassa kansainvälisten vaihto-ohjelmien ja yleis hyödyllisen vapaaehtoistyön kautta. Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tut kimus- ja kehittämiskeskus lähti hankkee seen mukaan, koska SeniorForce oli jatkoa sen aikaisemmille kansainvälisille aktiivista ikääntymistä tutkiville hankkeille. Esimer kiksi paria vuotta aiemmin osallistuimme EU-rahoitteeseen Synenergia-tutkimus hankkeeseen, jonka tarkoituksena oli tarjota EU:n komissiolle ja jäsenvaltioille poliittisen keskustelun ja päätöksenteon tueksi tietoa siitä, kuinka sosiaaliset tekijät, terveydenhoi to ja pitkäaikaishoito sekä näihin liittyvät tu kisysteemit voivat lisätä työllisyyttä ja työssä jatkamista, mutta myös vapaaehtoistoimin taa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sitä, kuinka työssäkäynti sekä vapaaehtoistyö, perheen parissa tehtävä työ ja muut aktivi teetit voivat vaikuttaa terveyteen ja henkilön autonomian säilymiseen. (ks. social/spsi/docs/social_protection/final_re port_en.pdf) (Välihuomautuksena mainittakoon, että erilaisissa kv-selvityksissä on usein hyvin tiukka aikataulu: kuukaudessa pitää tehdä useamman kuukauden työ. Toisinaan voi joutua maksamaan siitä, että saa tehdä työtä. Hyötynä voi kuitenkin olla kokemus, muilta osapuolilta saatava tieto, muiden hankkeiden syntyminen ja parhaassa tapauksessa tärkeän asian eteneminen ja toteutuminen.) SeniorForce poikkesi kuitenkin edelli sestä selvästi. Hankkeeseen ei liittynyt tut kimuksellista osuutta: kyseessä oli kehittä mistoiminta. Tarkoituksena oli hyödyntää aiemmin hankittuja tietoja ja kehittää meto dia, jonka avulla ikääntyvien työntekijöiden työllistyminen EU-alueen sisällä tulisi mah dollisimman joustavaksi ja sekä ikääntyviä että yrityksiä hyödyntäväksi. SeniorForceprojektiin osallistui kuusi kaupunkia: År hus (Tanska), Amorose (Kreikka), Budapest (Unkari), Dublin (Irlanti), Krakova (Puola) ja Helsinki. Hankkeella oli selkeä tavoite: edistää 50 vuotta täyttäneiden työhön perustuvaa liikkuvuutta ja työllistymistä toisessa EUmaassa. Eli hankkeen kohderyhmänä olivat 50 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka olisivat kiinnostuneita työskentelemään vähintään kolme kuukautta toisessa maassa. Työnhaki jat voivat olla työttömiä, eläkkeellä tai työssä. Tavoite oli jaettu seuraaviin alakohtiin: Hankkeessa 1. etsitään työpaikat ja kootaan näistä inter net-katalogi työnhakijoiden käyttöön, 2. valitaan toiseen maahan lähtevät työnte kijät ja valmistetaan heistä yhteistyössä työnhakijoiden kanssa työnhakijaprofii lit, niin sanotut future-cv:t työnantajien käyttöön myös internetissä saataviksi, 3. etsitään työnhakijalle hänelle sopiva työ paikka halutussa kohdemaassa. Työn antajalle ja hakijalle järjestetään tapaa minen (työhaastattelu) ja molempien osapuolien ollessa tyytyväisiä he solmivat normaalin työsopimuksen vähintään kol meksi kuukaudeksi. Työstään tekijä saa Kuntoutus

3 normaalin työehtosopimuksen mukaisen palkan. 4. Työnhakijoille annetaan muutaman päi vän koulutus liittyen vieraassa maassa työskentelyyn, työkulttuuriin, lainsää däntöön, sosiaaliturvaan, terveydenhuol toon, verotukseen, asumiseen, kulttuu riin yleensä ja niin edelleen. Koulutuksen voisi järjestää myös kirjallisena materiaa lina tai yksittäisenä konsultaationa. 5. tuetaan vieraassa maassa aloittavaa työn tekijää työhön integroitumisvaiheessa. Hankkeelle oli rahoitus vuosiksi Tavoitteena oli, että ensimmäiset lähtijät oli sivat koulutuksessa marraskuussa 2008 ja voisivat siirtyä työhön viimeistään vuoden 2009 alussa. Matka: alku Matka käynnistyi varsinaisesti tammikuun alussa 2008 Århusissa järjestetyssä Kick-off -tilaisuudessa, joka oli tarkoitettu kaikille projektissa työskenteleville. Tätä ennen oli luonnosteltu jonkinlainen kartta, asetet tu tavoitteet ja tehty niitä tukeva budjetti. Ennen näitä vaiheita ja osittain samanai kaisesti matkanjohtaja (pääorganisaattori) oli etsinyt matkakumppaneita. Tavoitteena oli ollut muodostaa verkosto, joka mahdol lisimman hyvin kattaisi Euroopan erilaisia alueita. Kuusi kaupunkia oli valittu niin, että itä, länsi, pohjoinen ja etelä erilaisine kult tuureineen tulivat edustetuiksi. Matkakump paneiden löydyttyä ja sitouduttua projektiin omalla ajallaan ja rahoituksellaan, oli haettu päärahoitusta EU:sta. Vihreää valoa oli näy tetty joulukuussa Projektin henkilöstö oli jaettu kahdelle tasolle. Jokaisessa maassa oli manageri, joka hallinnoi kyseisen maan osuutta ja piti yh teyksiä ja raportoi hankkeen edistymisestä Tanskaan, jossa oli koordinaattori, matkan johtaja. Tämän lisäksi jokaisessa maassa oli kaksi työkonsulttia, joiden tehtävänä oli etsiä potentiaaliset työpaikat ulkomaisille työnte kijöille sekä omasta maasta lähtevät työnte kijät. Näiden lisäksi Tanskassa oli www sivujen laatija ja ylläpitäjä sekä tilinhoitaja. Tanskassa tutustuimme paitsi toisiimme, myös Tanskan malliin: ilman vakuutusta olevien työllistämiseen ja tuettuun työllistä miseen. Työnhakijat jaetaan työllistymispo tentiaalinsa perusteella viiteen kategoriaan, joiden sisällä määräytyvät tarvittavat tuki toimet. Jokaiselle työnhakijalle nimetään oma sosiaalityöntekijä työllistymiseen asti, mikä tapahtuu viimeistään kolmessa vii kossa. Kaupungin työttömyysaste oli 2,65. Ammatillisen koulutuksen omaavia työttö miä oli alle 10. Kaupungin väkiluku oli noin Odotukset olivat korkealla: näin tehokkaassa systeemissä kaikille halukkail le suomalaisille viisikymppisille löytyy oitis mieleinen työpaikka! Samaa vakuutti pai kallinen Eures, jonka virkailija näytti, mi ten työntekijät ja antajat voivat reaaliajassa kohdata toisensa netissä ja työllistyminen maasta toiseen on vaivatonta. Tämä alussa hauras usko hankkeen ta voitteiden toteutumisesta sai vielä lisävahvis tusta tanskalaiseen tietotekniikkaan tutus tumisen myötä. Meille esiteltiin hankkeen internet-sivut joiden asuun ja sisältöön saimme ehdottaa ideoi tamme. Muutosehdotukset oli toteutettu seuraavana päivänä. Kansainvälisessä hank 18 Kuntoutus

4 keessa internetin hyödyntäminen on olen naista paitsi asiakkaiden kannalta, jo sisäi sessä yhteydenpidossa. Samaisilla sivustoilla meillä oli omat sivut, joihin voi toimittaa materiaalia, viestejä ja niin edelleen. Kaikki oli heti jokaisen projektin jäsenen hyödyn nettävissä ja reagoitavissa. Tietotekniikka-aikanakin kaikissa pro jekteissa, mutta etenkin erilaisista taustoista tuleville kansainvälisille projekteille on tär keää tavata ennen varsinaisen työn alkua. Keskustellen voi päästä yhteiseen näkemyk seen hankkeen tavoitteista, niin ensisijaisista kuin sekundaarisistakin. Avauskeskustelus sa selvisi, että vaikka tavoitteet oli kirjattu kaikille ja niihin oli tutustuttu, näkemykset olivat hajallaan, toimintatavoista oli enem män epäselvyyttä kuin selvyyttä ja riskejä oli kosolti. Tavoitteiden kirjaamisen jälkeen (tärkeimpänä: joka maasta 8 lähtijää ja aina kin 25 työssä toisessa maassa syksyllä 2009) jakauduimme ryhmiin tekemään riski analyysia projektin haasteista arvioimalla uhan todennäköisyyttä ja seurauksia. Ryh missä valitsimme näistä todennäköisimmät ja seurauksiltaan letaaleimmat, joihin mie timme selviytymiskeinoja. Tärkeimpiin riskeihin kuuluivat reaali aikaisen yhteistyön kangerteleminen mat kakumppaneiden kesken, lähtijöiden kie livaikeudet, kulttuurien yhteentörmäykset, työnhakijoiden ja työpaikkojen kohtaantu misongelmat (tarjonta ja kysyntä kohdistu vat selvästi eri aloille), asunto-ongelmat (yli 50-vuotiaat voivat asettaa asunnolleen erilai sia vaatimuksia kuin esimerkiksi opiskelijat), lähtijöiden identifioiminen sekä hankkeessa mukana olevien kuuden maan palkkaerot. Unkarissa maksettu palkka on erilainen kuin Suomessa maksettu: millaisen esteen tämän asettaa suomalaiselle työnhakijalle, miten se vaikuttaisi palaajan sosiaaliturvaan? Osal listujamaiden erilainen hintataso (Kreikka/ Unkari/Puola vs. Suomi/Tanska/Irlanti) asetti omat vaikeutensa myös hankkeen kokonaistalouden hoitoon. Jokainen osal listujamaa oli esimerkiksi sitoutunut sijoit tamaan hankkeeseen yhtä suuren summan rahaa, kuten rahoittaja vaati. Tässä tilan teessa kreikkalaisen managerin pitäisi tehdä lähes kaksinkertainen määrä töitä irlanti laiseen manageriin verrattuna. Työnjaon kannalta tällainen olisi mahdotonta. Lisäksi eri maiden toisistaan täysin poikkeava byro kratia, erilaiset ja omankieliset kaavakkeet, palkkakuitit ja laskut aiheuttivat ylimääräistä päänvaivaa tanskalaiselle tilinhoitajalle, jo ka taisteli näiden ja EU-vaatimusten välissä. Eipä ihme, että tilinhoitajaa jouduttiin vaih tamaan matkan puolivälissä. Matka: ongelmia kasaantuu Lähtijöiden identifiointi Lähtijöitä alettiin etsiä todenteolla alku syksystä Suomella kahdeksan hakijan kiintiö täyttyi muutamassa tunnissa yhden SeniorForcen avoimet ovet -tiedotustilai suuden ja radiohaastattelun jälkeen. Parin päivän jälkeen Suomi olisi täyttänyt yk sinään koko vaadittavan 48 lähtijän kiin tiön. Suomalaiset työnhakijat olivat iältään vuotiaita oman alansa erityisosaajia. Future-cv:n täyttäjissä oli henkilöitä raken nus- ja hoitoalalta sekä akateemisista amma teista. Naisia ja miehiä oli lähes yhtä paljon. Hakijoissa oli äskettäin työttömäksi joutu Kuntoutus

5 neita tai erorahan pakon edessä ottaneita, muutama eläkeläinen sekä myös henkilöitä, jotka olivat urassaan siinä vaiheessa, että kai pasivat hetkeksi jotakin täysin uutta ja uu denlaisia haasteita jaksaakseen omassa työs sään. Käytännössä kiinnostuneissa oli vain pari henkilöä, joiden kohdalla keskustelussa tultiin siihen tulokseen, että tämä hanke ei palvelisi heitä. Myös Tanskasta löytyi hakijoita vaadittu määrä, Kreikasta ja Puolasta kuusi, Unkaris ta kolme ja Irlannista yksi, huolimatta siellä järjestystä massiivisesta kampanjoinnista. Suuri osa hakijoista oli kielitaitoisia (suo mea ei tosin kukaan osannut) ja kansain välisestikin kokenutta. Hakijoiden joukos sa oli muun muassa graafikko, ekonomeja, myyntianalyytikkoja, it-alan osaajia, kivityö miehiä, opettajia ja lastenhoitajia. Muiden maiden vähäiseen innostukseen vaikuttivat osin kulttuuriset tekijät. Idässä ja eteläs sä viisikymppisellä voi olla hoidettavinaan vanhempia ja lastenlapsia, eikä lähteminen kuukausiksi muualle ole ongelmatonta. Mo nilla voivat tulla kysymykseen myös kielion gelmat. Työpaikkojen löytäminen Hakijoiden löydyttyä alkoi työpaikkojen et siminen. Suomessa tätä työtä oli jo pohjus tettu keväällä 2008 erilaisilla työmessuilla ja työpaikkavierailuilla sekä etsimällä yhteis työmahdollisuuksia työvoimatoimistoista, Eureksesta ja vuokrafirmoista. Suomesta etsittiin työtä yhteensä 12 hakijalle Tanskas ta, Kreikasta, Irlannista ja Unkarista. Näitä henkilöitä varten konsultit olivat yhteydessä 53:een eri yritykseen tai työnantajaan. Yh dessä tapauksessa työnantaja oli aluksi kiin nostunut, mutta hakijan ikä (59) oli lopulta esteenä haastatteluajan järjestymiseen. Myös yhden toisen hakijan kohdalla ikä (51) oli esteenä haastattelulle. Muina mainittuina es teinä seitsemässä tapauksessa kahdestatoista oli suomen kielen osaamattomuus ja kuusi hakijaa olivat aloilta, joille ei juuri nyt ha luttu tai voitu rekrytoida uusia työntekijöitä esimerkiksi meneillään olevien yt-neuvotte lujen takia. Lama Syksyllä 2008 tapahtui jotakin, mitä em me olleet osanneet arvioida riskitekijäksi tammikuussa Yhtäkkiä maailma oli finanssikriisissä, jota seurasi lama. Kiin nostus työntekijöihin lopahti lähes täysin Irlannissa ja Tanskassa, jonne suomalaiset olisivat etupäässä halunneet mennä. Lama näkyi myös suomalaisten työnantajien asen teissa: Niin, tuota, emme oikeastaan halua kokenutta työntekijää vaan harjoittelijaa, nuorta opiskelijaa Jälkeen päin ajatellen olisi ollut parasta lennättää kiinnostusta he rättänyt työntekijä heti työnantajan ovelle haastattelua varten. Myös Suomesta Tans kaan tai Irlantiin. Yhteydenpito matkalaisten kesken Internet-sivujen piti olla toimiva työkalu. Varmasti olisivat olleetkin, jos niitä olisi ak tiivisesti käytetty. Edelleen varmin tapa pi tää yhteyttä oli lähettää sähköpostiviestejä. Yhtä maata lukuun ottamatta näihin reagoi tiin välittömästi, mutta näkyvämpi tapa olisi voinut olla omien, ulkopuolisilta suljettujen sivujen käyttö. Nyt niistä pystyi toki seuraa maan kunkin maan kuukausiraportit ja si ten saamaan selon, mitä missäkin tapahtui. 20 Kuntoutus

6 Yhdessä maassa kiireellisiin viesteihin sai vastauksen, jos sai joskus. Tähän saattoi vaikuttaa se, että kyseisessä maassa konsultit vaihtuivat kolmeen kertaan vuoden aikana. Uudet henkilöt toimivat eri tavoin eivätkä esimerkiksi tienneet, mistä edeltäjien kanssa oli sovittu. Kieltämättä tällä kohdin syntyi epäily, että olisivatko asiat voineet mennä toisin erilaisissa olosuhteissa. Käypä väline kansainvälisessä yhteyden pidossa on myös web-kamera. Sen avulla voi pitää paitsi kahdenkeskisiä neuvotteluja myös suurempia kokouksia. Tässä projektis sa tämä oli mahdollista lähinnä Tanskan ja Suomen kesken. Matkan varrelle oli sovittu tapaamisia tiettyihin etappeihin. Kick off -tilaisuuden jälkeen konsultit vierailivat yhdessä maas sa ja ottivat vastaan jonkin muun kuin vie railumaansa konsultit. Näissä tilaisuuksis sa oli mahdollista paikan päällä tutustua kohdemaan työolosuhteisiin, mahdollisiin työpaikkoihin ja työllistämistapoihin sekä välittää tietoa oman maan työnhakijois ta. Managereilla oli kokous syksyllä 2008, jossa kartoitettiin tilannetta sekä mietittiin keinoja hankkeen aktivoimiseksi. Tilanne oli vielä suhteellisen toiveikas, joskin vie railu paikallisessa työvoimatoimistossa ja Eureksessa ei juurikaan antanut positiivista kuvaa työllistymismahdollisuuksista Puo lassa. Kriisikokous pidettiin alkuvuodesta 2009: yhtään työpaikkaa ei ollut varmistu nut. Jokainen maa sai tehtäväkseen jonkin erityistoimen. Irlantilaisten piti kartoittaa suomalaisia työllistäneet firmat ja kääntyä näissä työnantajien puoleen. Tanskalaiset yrittivät esimerkiksi etsiä lähtijöitä, jotka työskentelisivät ilmaiseksi sekä tehostivat bilateraalitoimintaa Pohjoismaiden (Suomi Tanska-akselilla) työpaikkojen löytämiseksi muun muassa Puolasta. Suomalaiset kartoit tivat kaikki tehdyt toimet ja tehostivat myös toimiaan työnantajien suuntaan. Matka: loppu Kesäkuussa 2009 Euroopan taloudellinen tilanne ei näyttänyt yhtään valoisammalta kuin alkuvuodesta. Ainoastaan yksi tans kalainen oli saanut työtä Varsovan läheltä. Jouduimme toteamaan, että matkan tekoa ei ole syytä jatkaa. Matkanjohtajan tehtäväksi jäi ilmoittaa Brysseliin, että matka päättyy elokuussa, suunniteltua aiemmin. Lopuksi hän jakoi meille pienet myrkkypullot, jollai set hyvä johtaja olisi antanut iskujoukolleen epätoivoiseksi ja vaaralliseksi ennakoidun matkan alussa, pahimman varalta. Minulla pullo on vielä kaapissa. Matkan jälkeen Päämäärä oli tavoittelemisen arvoinen. Ta voitteiden toteutuessa, ikääntyvien työnte kijöiden työllistyessä muihin maihin, olisi todennäköisesti ovia avautunut myös muil le lähtijöille. Kaikkien tuntema tosiasia on Euroopan väestön ikääntyminen. Euroo palle on tärkeää, että viisi-, kuusi- ja miksei seitsemän kymppisetkin pysyvät aktiivisina ja mahdollisimman moni heistä työelämässä entistä pidempään. Työntekemisen muotoja on kuitenkin useampia kuin yksi palkkatyö yhdessä paikkaa. Työntekijöille itselleen työskentely toi sessa maassa ja toisissa olosuhteissa voi antaa uusia, virkistäviä kokemuksia. Se voi Kuntoutus

7 olla paitsi ansionlähde, kaivattu seikkailu tai tapa hyödyntää omaa kokemustaan ja taitojaan ehkä uudella tavalla. Samalla se on myös mahdollisuus oppia uutta. Nämä tekijät voivat hyödyttää niin pitkää työuraa tekevää kuin työttömäksi joutunutta tai eläk keelle siirtynyttä, joille kansainvälinen työ voi antaa työllistymismahdollisuuksia myös kotimaassa sekä onnistumisen ja osallisuu den tunteita. Työnantaja olisi voinut hyötyä paitsi tehdystä työstä, mahdollisesti uusista nä kemyksistä ja erilaisista tavoista toteuttaa työtä, mitkä kokenut työntekijä olisi voinut tuoda mukanaan työyhteisöön. Onnistuneet kokemukset rekrytoinneista voisivat nostaa myös omanmaalaisten ikääntyvien työnte kijöiden arvoa. Nyt onnistuimme herättämään toivoa, mutta emme toteuttamaan toiveita. Toivot tavasti kuitenkin hankkeeseen osallistuneet saivat uskoa siihen, että unelmia voi toteut taa viisikymppisenäkin. Kokeneenakin voi lähteä työskentelemään ulkomaille ja tehdä ehkä jotakin, mitä ei ole ennen tehnyt. Hankkeesta valmistuu vielä dvd, johon kootaan Tanskaan työllistyneiden seniori en tarinoita. Ehkä nämä tarinat innostavat työnhakijoita ja rohkaisevat työnantajia vas taanottamaan ikääntyviä työntekijöitä. VTT Tiina Pensola työskentelee tutkimus- ja kehittämispäällikkönä Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa. 22 Kuntoutus

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala

1 28.8.2014 Lapin TE-toimisto/EURES/P Tikkala 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU 2 neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän 3 EU/ETA-maat

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun

Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun Kaupunginhallitus 41 16.02.2015 Kaupunginhallitus 122 27.04.2015 Äänekosken kaupungin lausunto osallistumisesta työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun 135/00.04.00/2015 KH 16.02.2015 41

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014

Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Nuorten aktiivisuuden kulttuurin rakentaminen 19.8.2014 Ajattelun muuttaminen on ZestMarkin työtä VANHA AJATTELU JA VANHA TOIMINTA " ZestMark on nuorten valmentamisen ja oppimistapahtumien asiantuntija.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite harrastustakuusta Sivistyslautakunta 19 28.03.2017 Kaupunginhallitus 102 18.04.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite 27.10.2016 harrastustakuusta 211/00.01.06/2016 SIVI 28.03.2017 19 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille!

Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Työmarkkinoilla on tilaa kaikille! Kokemus esiin 50+ -loppuseminaari Monitoimikeskus LUMO 22.4. 2015 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Ikääntyvän työntekijän työuran turvaamisen haasteet Osaamisen murros

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Maahanmuuttajien saaminen työhön

Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien saaminen työhön Maahanmuuttajien kotoutumisessa kielitaito ja jo olemassa olevan osaamisen tunnistaminen ovat merkittävässä roolissa oikeiden koulutuspolkujen löytämiseksi ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Tina Sundqvist Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/Eures palvelut

Tina Sundqvist Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/Eures palvelut Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU työnantajille, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen työntekijän työnhakijoille, jotka haluavat työskennellä ulkomailla 2

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ

KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ KYSELYN TULOKSIA OSITTAISESTA VANHUUSELÄKKEESTÄ 18.5.217 SELVITIMME SYITÄ, MIKSI OSITTAINEN VANHUUSELÄKE ON SUOSITTU Osittainen vanhuuseläke on ollut suosittu eläkelaji ja saimme neljännesvuodessa enemmän

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL 30.06.2014 167 (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2. Kaupunginhallitus 64 17.02.2014 Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon 80/11.03.00.00/2014 KH 64 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.2014: SEUYMPLA

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa

Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Reilu Peli työkalupakin käyttö Seinäjoen Lääkäritalossa Seinäjoen Lääkäritalo Yksityinen täyden palvelun lääkärikeskus Etelä- Pohjanmaalla, Seinäjoella Ammatinharjoittajien vastaanotot Työterveyshuolto

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.

CASE SILLANRAKENTAJA. Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5. CASE SILLANRAKENTAJA Työseminaari Euroopan Globalisaatiorahasto EGR Oulun seudun rakennemuutoksessa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.5.2017 Eija Hämäläinen Asiakkuuspäällikkö Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin rahoittamisesta Maakuntahallitus 139 31.08.2017 Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/00.01.05.21/2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta 88/00.01.05.21/2017 Maakuntahallitus 31.08.2017

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy

Tommi Talasto Citrus Talent Management Oy Ratkaisut ICT-ammattilaisia työsuhteeseen nopeasti ja hyvin ehdoin välittäjä yritys ICT-alan työmarkkinat Talent Statistics TALENT STATISTICS TALENT POOL Tilastotieto ja analyysi ICT-alan työmarkkinoista

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa. Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus.

Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa. Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus. Heikossa työmarkkina-asemassa olevien palvelut seitsemässä Euroopan maassa Timo Spangar Spangar Negotiations timo.spangar@kolumbus.fi Tiimi Robert Arnkil, Tmi Arnkil Dialogues Esa Jokinen, Tmi Benefit

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS

CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS CAREER & COMPETENCE - CAREER COACHING GROUP FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS 1.12.2011 Milja Tuomaala Valmis tutkinto työelämävalttina - hankkeen päätösseminaari VALOA valmennuksella kansainvälisiä osaajia

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.

Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10. Tuetun päätöksenteon hyviä käytäntöjä ja tuloksia Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Sujuvat palvelut täysivaltainen elämä seminaari 29.10.2014 Tuetusti päätöksentekoon- projekti Projektin toiminta-aika:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 13 Vanhusneuvosto AIKA 25.10.2016 klo 13:06-14:39 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 12 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012

AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN. Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 AKTIIVINEN IKÄÄNTYMINEN Jaakko Kiander & Yrjö Norilo & Jouni Vatanen 9.2.2012 KESKEISET TULOKSET Henkilöt jäivät eläkkeelle ensisijaisesti, koska tunsivat tehneensä osuutensa työelämässä. Eläkkeelle jääneet

Lisätiedot

MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA!

MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA! MENTORIKSI TAMPERELAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille 15.10.2012 klo 15-16 TERVETULOA! MENTORIKSI VANTAALAISNUORELLE Haastekampanja kuntavaaliehdokkaille TIEDOTUS- JA KOULUTUSTILAISUUS! 15.10.2012

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Tästä on kyse 1 Varsinais-Suomen Kummiyritysrengas Jokaisessa maakunnan kunnassa on selkeä ja tunnettu toimintatapa, jota kautta varmistetaan nuoren, alle 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä

Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä Kunnanhallitus 344 15.09.2014 Kunnanhallitus 31 02.02.2015 Kunnanhallitus 439 21.12.2015 Teknisen sopimuksen (TS) tehtäväkohtaisen palkkojen (TKP) arviointijärjestelmä 375/01.00.01/2014 KHALL 344 Hallintojohtaja

Lisätiedot

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen?

Työnantaja. Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Työnantaja Haluatko olla edelläkävijä? Haluatko panostaa henkilökuntasi hyvinvointiin ja tuottavuuteen? Jos vastasit kyllä, niin tule mukaan hankkeeseen, josta saat työkaluja toimivan henkilöstöpolitiikan

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot