Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen. 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Aika klo 16:00-16:25 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:25 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:25 jäsen Kangas Mari 16:00-16:25 jäsen Koskela Liisa 16:00-16:25 jäsen Leskinen Seppo 16:00-16:25 jäsen Mäkelä Irene 16:00-16:25 jäsen Nikkinen Esa 16:00-16:25 II varapuheenjohtaja Paaso Tuula 16:00-16:25 jäsen Sipola Mauno 16:00-16:25 jäsen Torro Kaarina 16:00-16:25 jäsen Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:25 jäsen Kuivala Mauri 16:00-16:25 varajäsen Leskelä Jorma 16:00-16:25 varajäsen Roivainen Matti 16:00-16:25 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-16:25 valtuuston I vpj. Marjomaa Mikko 16:14-16:25 yhdistymishallituksen vpj Ronkainen Jarmo 16:00-16:25 kunnanjohtaja Lehtinen Kirsti 16:00-16:25 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Halonen Eero I varapuheenjohtaja Korvala Markku jäsen Vehkaperä Mirja valtuuston II vpj Autio Timo valtuuston III vpj. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jorma Leskelä ja Kaarina Torro. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Hannes Kortesalmi Kirsti Lehtinen puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Jorma Leskelä Kaarina Torro Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Tontinosan ja katualueen ostaminen Kellosta Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä Arenna Oy:n osakkeiden myynti Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä 100 kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 63 Jätehuoltoviranomainen Ilmoitusasiat Muut asiat 106

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 58 päätti , että Martinniemen koulu ja päiväkoti liite tään Martinniemen Timber Oy:n kaukolämpöön, kun varalämpöjär jestelmä on asennettu ja käyttöönotettu. Edelleen kunnanhallitus päätti , että tekni nen joh taja Jukka Sipilä ja LVI-insinööri Jakke Kemilä käyvät tarkas ta massa va ralämpöjärjestelmän toimivuuden. Teknisten palveluiden muista investoinneista päätettiin varata tilille Investoin nit/kaukolämpömuutos ja liittymismaksut. Kunnanjohtaja kertoi, että tekninen johtaja ja LVI-insinööri ovat tarkastaneet varalämpöjärjestelmän toimivuuden, joten Martinniemen koulu ja päiväkoti voidaan liittää kaukolämpöön. merkitsee asian tiedoksi. merkitsi asian tiedoksi. Toimeksi: Tiedoksi: tekninen johtaja Martinniemen Timber Oy

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Tontinosan ja katualueen ostaminen Kellosta 5979/63/631/2012 KHALL 59 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p , Haukiputaan kunta omistaa Kellossa Nisulanpellon alueella Paloasema-nimisen tilan RN:o 38:33, johon kuuluu asemakaavan mukainen YP-tontti 1 korttelissa Kunta omistaa pääosan tontista. Pietilöiden perikunnan omistamaan tilaan Lahti-Jämsä RN:o 38:24 kuuluu n. 938 m²:n suuruinen palsta tästä tontista. Määräala tulisi saada kunnan omistukseen, jotta tontti saadaan asemakaavan mukaiseksi ja luovutuskelpoiseksi. Määräalaan kuuluu myös palanen Nikintien katualuetta. Yleisen rakennuksen tontit kaavoitetaan tavanomaisesti kunnan tarpeisiin, eikä niille ole erik seen määritetty luovutushintoja. Arviointikäytännön mukaan Y-tontit hinnoitellaan yleensä tavallisten rakennustonttien (AP) ja vailla ra kennusoikeutta olevien yleisten alueiden hinnan väliin. Kaupan koh teena olevan YP-tontin osan yksikköhinta 27,94 /m² on määritetty Kellon alueen rakentamattomien omakotitonttien käyvästä hinnasta kohtuusperiaate huomioiden. Katualueen osalta yksikköhintana on käytetty alueen tavanomaista raakamaan hintaa 2,4 /m². Perikunnan kanssa on neuvoteltu ja päästy sopimukseen n. 757 m²:n suuruisen tontinosan ja 181 m²:n suuruisen katualueen, pinta-alat yht. n. 938 m², kaupasta : n kauppahinnasta. Ostettava määräala on perustettu yksityistieksi 1980-luvulla ja toimii kevyen liikenteen väylä nä Kissankujan ja Nikintien välillä. Kunnan tiemestarin mukaan väy lälle on osoitettavissa korvaava yhteys Kellonkaupantie-nimisen ka dun varresta. Määräala on osoitettu liitekartalla MK 1:2000. päättää ostaa tilaan Lahti-Jämsä RN:o 38:24 kuuluvan noin 938 m²:n suuruisen määräalan : n kokonaiskauppahinnalla. oikeuttaa Oulun kaupungin yhdyskuntaja ympäristöpalvelut laatimaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/huoponen (3xlv)

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Teollisuustontin varaaminen Holstinmäeltä 5980/63/634/2012 KHALL 60 Valmistelija: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/ maanmittausinsinööri Kari Viik, p , Pertti Klasila Savirikko Oy:stä on lähestynyt Haukiputaan kuntaa teollisuustonttihakemuksella. Hän pyytää saada varata tilaan Hietalanmäki RN:o 268:11 kuuluvan Holstinmäen teollisuustontin 1274/6. Savirikko Oy:llä on tarkoitus rakentaa tontille varasto/harrasteautotalleja perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun. Tontti on tarkoi tus aidata ja varustetaan automaattiportilla. Tallien edustat asfaltoi daan. Jokaiseen talliin tulee WC ja vesipiste. Yhteen rakennukseen tehdään yhteinen pesuhalli ja tekninen tila. Alustavan käyttösuunnitelman mukaan tontille on tarkoitus rakentaa kolme rakennusta, joissa on yhteensä 19 varasto/tallia ja pesutila. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 875 m2. Näiden lisäksi tontille rakennetaan jätteiden lajittelupaikka. Korttelin 1274 tontin 6 pinta-ala on n m2 ja rakennusoikeutta sillä on tehokkuusluvulla 0,30 n. 876 k-m2. päättää varata Savirikko Oy:lle em. tontin. Tontin hinnoittelu perustuu kunnanvaltuuston hyväksymiin luovutusehtoihin ja -periaatteisiin. Varaus on voimassa puoli vuotta kunnanhallituksen päätöksen lainvoimaiseksi tulosta alkaen. Varauksesta peritään puolen vuoden vuokraa vastaava varausmaksu. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut/viik

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Arenna Oy:n osakkeiden myynti 5981/30/304/2012 KHALL 61 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Ovenia Group Oy on ostanut Arenna Oy:n osakekannan enemmistön tammikuussa toteutuneella kaupalla. Ovenian tarkoitus on hankkia kaikki Arenna Oy:n osakkeet omistukseensa. Yhtiö tarjoutuukin ostamaan Arennan vähemmistöosakkeet samalla osakekohtaisella kauppahinnalla kuin, mikä oli ison kaupan lopullinen osakekohtainen kauppahinta. Haukiputaan kunta omistaa kpl Arennan osakkeita, joten ostotarjous on ,72 euroa. päättää myydä omistamansa Arenna Oy:n osaketta Ovenia Group Oy:lle hintaan ,72 euroa. hyväksyi päätösesityksen. Toimeksi: Tiedoksi: kunnansihteeri Ovenia Group Oy

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 5975/10/100/2012 KHALL 50 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän esitys Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen halli tusohjelman mukaan hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kunta uudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin perus kuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Hallitusohjelman mukaan vahva perus kunta muodostuu luon nollisista työssäkäynti alueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itse näisesti vastaamaan peruspalveluista vaati vaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon pal veluja lukuun ottamatta. Vahva peruskunta kyke nee tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja ke hittämistyöhön sekä voi tehokkaasti vastata yhdyskuntarakenteiden hajautumiskehityk seen. Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestä misja rahoitusvastuu säilyte tään kunnilla. Laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuu den varmistamiseksi ja rahoituksen turvaamiseksi tulee muodostaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämis- ja rahoitusvastuuseen ky ke neviä vahvoja peruskuntia. Hallitusohjelman mukaan hallitus ohjaa kuntauudistuksen etenemistä ja käynnistää koko maan kattavan selvityksen kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Selvityksen perusteella valmisteltava rakennelaki korvaa PARAS-puitelain Valtiovarainministeriö asetti virkamiehistä koostuvan Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvittämään kuntalain kokonaisuudistuksen pohjaksi vaihtoehtoisia kunnallishallinnon rakennemalle ja. Työryhmän tehtävänä oli laatia hallitusohjelmassa tar koitettu selvitys kullekin alueelle tarkoituksenmukaisesta kunta- ja palvelurakenteesta. Työryhmän tuli laatia esitykset kuntauudistuksen kriteereistä ja to teuttamistavasta siten, että niiden pohjalta hallitus voi määritellä kuntauudistuksen tarkemmat kriteerit ja etenemisen sekä että niiden pohjalta voidaan valmistella hallituksen esitys. Kuntauudistusesitys oli laadittava myös karttamuotoisena. Työryhmä luovutti selvityksensä hallinto- ja kuntaministerille Selvitys koostuu kahdesta osasta. Raportin osassa I Selvi tysosa työryhmä kuvaa aikaisempia uudistuksia, uudistuksen tarpeita ja tavoitteita, perustuslain asettamia reunaehtoja, uudistuksen

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ tarkastelunäkökulmia, toteuttamistapoja sekä muutostukea. Raportin osassa II Alueellinen tarkastelu työryhmä esittää maakunnittain kunta- ja palvelurakennetta koskevat esitykset. Työryhmän selvitystä on esitelty 18 aluetilaisuudessa helmi-maaliskuussa. Tilaisuudet ovat osa kuntien kuulemista. Oulussa tilaisuus oli Aluetilaisuuksissa ja tällä lausuntomenettelyllä tapahtuvien kuulemisten jälkeen hallitus tekee linjaukset kuntauudistuksen etenemistavoista, kriteereistä sekä uudesta kuntaraken teesta. Kuntauudistukseen liittyvät muut uudistukset Kuntauudistukseen liittyy kuntarakenneuudistuksen lisäksi kuntalain kokonaisuudistus, valtionosuusjärjestelmän uudistaminen sekä kuntien tehtävien arviointi. Kuntarakenneuudistus muodostaa hallitusoh jelman mukaan pohjan kuntalain kokonaisuudis tukselle. Uudistuk sessa tarkastellaan uusien rakenteiden näkökul masta erityisesti kun nan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johta misjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityisla kien välistä suh detta, kunnanosahallintoa sekä kuntien ja markkinoi den välistä suh detta. Hallitusohjelman mukaan valtionosuusjärjestelmä uudistetaan osana kuntarakenneuudistusta. Järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään sekä kannustavuutta parannetaan. Kuntalain kokonaisuudis tus sekä valtionosuusjärjestelmää koskeva uudistus aloitetaan välittömästi tämän kuntien lausuntomenettelyn jälkeen. Osana kuntauudistusta arvioidaan lisäksi kuntien tehtäviä. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä on osana kuntauudistusta määrittää uusien kuntien tehtävät sekä arvioida mahdollisuudet vähentää kuntien nykyisiä tehtäviä ja velvoittei ta. Työryhmä kartoittaa kuntien tehtävät kokonaisuutena ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet. Kartoitus käynnistetään keväällä 2012 ja sen perusteella laaditaan analyysi vuoden 2012 loppuun mennessä. Raportin osa I "Kunnallishallinnon rakenne työryhmän selvitys" sekä osa II "Muut kuntauudistukseen liittyvät uudistukset" ovat luettavis sa netis sä valtiovarainministeriön sivuilla ja tämän esitys lis ta-asian liitteinä. Lausunnot tulee antaa viimeistään perjantaina mennes sä. Oulun kaupunginvaltuusto on valtuuttanut yhdistymishallituk sen valmistelemaan Oulun kaupunginhallitukselle päätettäväksi lau sunnon selvityksestä. Valtuustolle lausunto annetaan tiedoksi.

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Yhdistymishallituksen työvaliokunnassa on valmisteltu lausuntoa Yh dis ty mis hallitus käsittelee asiaa Esityslistan liitteenä on työvaliokunnan hyväksymä esitys lausunnoksi. KHALL 62 merkitsee lausuntoluonnoksen tässä vaiheessa tiedoksi ja käsittelee valtuustolle tehtävän esityksen sen jälkeen, ku n yhdistymishallitus on tehnyt päätöksen asiassa. hyväksyi päätösesityksen. Esityslistan liitteenä on yhdistymishallituksessa hyväksytty lausunto Kunnallishallinnon rakenne -työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. esittää, että valtuusto hyväksyy lausunnon yhdistymishallituksen päättämässä muodossa. hyväksyi päätösesityksen.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Jätehuoltoviranomainen 5725/67/672/2011 KHALL 63 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p , Jätelain (646/2011) 23 :n mukaan kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä huo lehtii kunnan määräämä kuntalaissa tarkoitettu toimielin, kunnan jä tehuoltoviranomainen. Tarkoituksena on selkiyttää jätehuoltoon liitty vien tehtävien hoitamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jä tehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät, joissa käytetään julkista val taa, tulee eriyttää jätehuollon palvelutehtävistä, joita Oulussa ja Haukiputaan kunnassa hoitaa Oulun Jä tehuol to. Jä te lain mukaan nämä tehtävät on siirrettävä omaksi kokonai suu dek seen jätehuoltoviranomaiselle men nes sä. Jätehuoltoviranomaisen tehtävänä on kunnalle jätelainsäädännön nojalla kuuluvien jätehuol lon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomais tehtävien hoitaminen jätelain (646/2011) 23 :n mukaisesti. Näitä tehtäviä ovat mm.: - Yleisten jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja jätteen keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen tässä yhteydessä (91, 35 ) - Jätehuoltomääräyksistä poikkeaminen yksittäisissä ta pauksissa (91 ) - Jätteenkuljetukseen liittyvistä asioista päättäminen (35-38 ) - Jätteenkuljetusrekisterin ylläpitäminen (143 ) - Kunnalliseen jätteenkuljetuksen kuulumisesta poikkea minen yksittäi sissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta (42 ) - Jätetaksan hyväksyminen (78 ja 79 ) - Jätemaksujen määrääminen, kohtuullistamisesta päät täminen ja muistutusten käsittely (81 ) - Jätemaksujen ulosottoon laittaminen (145 ) sekä - Muut kunnalliseen jätehuoltoon liittyvät viranomaispää tökset. Kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta voidaan käyttää muissa kuin viranomaiselle jätelain no jalla kuuluvissa viranomaisasioissa. Kuntalain 76 :n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä. Kunnat voivat sopia, että tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Kunnat voivat myös sopia, että kunnalle tai sen viranomaiselle laissa säädetty tehtävä, jossa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle, annetaan virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Jätelain (646/2011) 26 :n mukaan kunta voi järjestää kunnan jä tehuol to vi ran omai sen teh tä vät hoi ta malla toiminnan itse, sopi muksin

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ yh des sä muun kun nan kans sa tai olemalla jäsenenä toimin taa hoitavassa kuntayh ty mässä. Jätehuoltoviranomaisen toiminnasta aiheutuvat kulut katetaan kokonaisuudessaan jätemak sutuloilla. Rahoitus voidaan hoitaa esimerkiksi kunnan perimän jäte huollon perusmaksun (ekomaksu) tuloilla tai sopimalla jätteenkäsit telymaksujen 'jyvittämisestä' jätehuoltoviranomaisen kulujen kattami seksi. esittää, että valtuusto päättää siirtää sopimuksella jäte huol lon vi ran omais tehtävät Oulun kaupungin tekniselle lau takunnalle. hyväksyi päätösesityksen.

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Ilmoitusasiat KHALL 64 1 Sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntarakenneuudistus ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet 2 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Myönnetty euroa valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentä miseen 3 Oulun hallinto-oikeus, Päätös Kickoff Oy:n valitukseen koskien poikkeuslupapäätöstä. Asia siir retty ELY-kes kuk sen rat kais ta vaksi. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Muut asiat KHALL 65 Liisa Koskela kertoi Kellon-Kiviniemen asukastuvan perustamista koskevasta tilaisuudesta, jossa oli noussut esille mm. roska-astioiden saaminen vilkkaimmille alueille koirien jätöksiä varten sekä Kellon kirjaston siirtäminen mahdollisen asukastuvan yhteyteen. Aarne Vuononvirta tiedusteli rakennuslupien käsittelyaikojen pidentymisestä. merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Oulun kaupungin kirjastopalvelut

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Tämä pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Edellä pykälissä 58 ja tehtyihin päätöksiin ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain val mistelua ja täytäntöönpanoa (kuntalaki 91 ) tai koska asiaa ei ole lopullisesti ratkaistu (HLL 5 1 mom.). Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, pykälissä tehtyihin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: pykälistä kunnanhallitukselle, osoite: Kirkkotie 3, PL 14, HAUKIPUDAS, sähköposti: kirjaamo(at)haukipudas.fi, te le fax: (08) Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisuvaatimuksen tekijän nimi yhteystietoineen, päätös, johon muutosta haetaan sekä vaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimus on tekijän allekirjoitettava.

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen

16:00-18:05 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 16:00-18:05 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Aika 26.03.2012 klo 16:00-18:05 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-18:05 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-18:05 jäsen

Lisätiedot

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen

16:00-16:34 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:34 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:34 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-16:34 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2010 Aika 04.10.2010 klo 16:00-16:34 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:34 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:34 jäsen

Lisätiedot

16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen

16:00-16:55 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-16:55 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-16:55 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Aika 27.08.2012 klo 16:00-16:55 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-16:55 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-16:55 jäsen

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Aika 12.09.2011 klo 18:00-20:01 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 42 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kunnanvaltuusto HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Aika 31.01.2011 klo 18:00-18:54 Paikka Osallistujat kunnanvirasto Nimenhuutoluettelossa mainittujen 43 valtuutetun lisäksi läsnä olivat: Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koskela

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2012

KUNNANVALTUUSTO 2/2012 KUNNANVALTUUSTO 2/2012 Aika Tiistai 10.4.2012 klo 19.00-19.44 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Kangas Kaija Kannisto Jari Laitila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 44 Kunnanhallitus 31.01.2012 ASIAT Otsikko Sivu 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47 25 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 48 26 Kainuun hallintokokeiluun sisällytettyjen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 5/2012 16.4.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 70 KH 71 KH 72 KH 73 KH 74 KH 75 KH 76 KH 77 KH 78 KH 79 KH 80 KH 81 KH 82 KH 83 KH 84 KH 85 KH 86 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Toiminnallisten tavoitteiden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 Kunnanhallitus 11.05.2009 AIKA 11.05.2009 klo 18:30-20:35 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 82 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102. Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS; KIVIRINTA JUHANI JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 102 Yhdyskuntalautakunta 29.03.2011 AIKA 29.03.2011 klo 17:30-21:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 34 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 16:30-18:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 113 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 4 / 2012 Aika Maanantai 02.04.2012 klo 18.30-21.44 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Maanantaina 02.04.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 4 / 2012 ASIA LIITE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2009 235 Kunnanhallitus 23.06.2009 AIKA 23.06.2009 klo 14:15-16:45 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2011 1 (24) Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 18:30-22:00 PAIKKA Alavieskan kunnantoimiston valtuustosalli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 118 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai 18.6.2012 kello 17.30-19:36 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 146 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 147 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 67 Kunnanhallitus 24.02.2009 AIKA 24.02.2009 klo 10:00-12:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu

SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299. Otsikko Sivu SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 299 07.05.2013 ASIAT Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 301 141 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 302 142 Lausunto Kainuun Uusi Sairaala -konseptista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot