Lehtinen Eemeli Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Suursalmi Pentti varapuheenjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lehtinen Eemeli Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Poissa Suursalmi Pentti varapuheenjohtaja"

Transkriptio

1 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Aika klo 18:00-20:08 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Lehtinen Eemeli Martikainen Katariina Tallgren Sanna Vilen Jenni Väinölä Päivi puheenjohtaja varajäsen (Dahl) jäsen jäsen jäsen jäsen Poissa Suursalmi Pentti varapuheenjohtaja Dahl Mika jäsen Ravantti Ville jäsen Tarula Matti jäsen Muut Virtanen Heli nuorisovaltuuston edustaja Hyyrynen Päivi va. sivistystoimenjohtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Saari Salme päivähoidonohjaaja, asiantuntija 46, läsnä klo Piikki Tanja koulusihteeri, asiantuntija 47. läsnä klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Asiat :t Pöytäkirjantarkastajien valinta Allekirjoitukset Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eemeli Lehtinen ja Jenni Vilen. Anniina Peltola puheenjohtaja Päivi Hyyrynen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kausala Eemeli Lehtinen Jenni Vilen

2 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Koulutoimisto, tiistai klo Pöytäkirjanpitäjä Päivi Hyyrynen va. sivistystoimenjohtaja

3 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Kokouksen alussa alkaen klo FCG:n kouluttaja HTM Ulla Tirronen luennoi aiheesta: Julkisuus, salassapito sekä tiedottaminen ja Toimivallasta: delegointi ja otto-oikeus Käsitellyt asiat sivu 46 Joustavan hoitorahan ja hoitolisän vaikutus Iitin kunnan 81 maksamaan yksityisen hoidon tukeen 47 Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien 48 Opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet v Koulujen käytössä oleva opetustuntimäärä lv Työsuunnitelma, lv , arviointikohde Opetushenkilöstön virkajärjestelyt lv Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen koulutuslautakunnalle Asiakirjoja koulutuslautakunnalle tiedoksi Koulutuslautakunnan muut asiat 99

4 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Joustavan hoitorahan ja hoitolisän vaikutus Iitin kunnan maksamaan yksityisen hoidon tukeen 129/ /2013 Koulutuslautakunta 46 Kela on ottanut käyttöön joustavan hoitorahan alle kolmevuotiaan vanhemmalle alkaen. Joustavan hoitorahan edellytys on, että huoltaja tekee töitä keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa ja on työssä työ tai virkasuhteessa. Oheismateriaalina olevassa Kelan ohjeistuksessa on lisätietoa. Joustava hoitoraha Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa. Jos yksityisen hoidon hoitomaksu on esim. 640 /kk: - 50 omavastuu yksityisien hoidon tuki (Kela) Iitin kunnan tuki - 162,09 joustava hoitoraha (Kela) tässä esimerkissä työaika 30 h /vk. Käytännössä huoltajalle maksettava joustava hoitoraha on kotihoidon tukea lyhennettyä työaikaa tekevälle vanhemmalle. Kelan maksaman joustavan hoitorahan määrä voi olla myös 243,13 ja työaika tällöin enintään 22,5 h viikossa tai enintään 60 % normaalityöajasta. Joustavan hoitorahan tarkoituksena on kannustaa osa-aikatyöhön ja edistää kotihoidon tukea saavien siirtymistä työelämään. Hoitolisä Huoltajilla on mahdollisuus saada Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi hoitolisää. Hoitolisän määrään vaikuttavat perheen tulot. Hoitolisää voi siis saada esim. opiskelusta johtuen. Oheismateriaalina olevassa Kelan ohjeistuksessa on lisätietoa. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa. Jos yksityisen hoidon hoitomaksu on esim. 640 / kk: - 50 omavastuu -173,64 Yksityisen hoidon tuki (Kela) -146,92 hoitolisä (tulosidonnainen, Kela) - 270,34 Iitin kunnan maksama yksityisen hoidon tuki Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lyhennettyä työaikaa tekevä tai opiskeleva huoltaja voi saada elämäntilanteeseensa, työaikaan tai opiskeluun liittyen perhettä parhaiten palvelevan hoitopaikan myös yksityiseltä palvelun tuottajalta. Perhe maksaa vain jo aiemmin Iitin koulutuslautakunnan vahvistaman 50 omavastuuosuuden. Lisätietoja: Päivähoidonohjaaja Salme Saari, p

5 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Va. sivistystoimenjohtaja: Iitin koulutuslautakunta päättää vahvistaa, että joustava hoitoraha on huoltajalle maksettavaa kotihoidon tukea eikä se vaikuta kunnan maksaman yksityisen hoidon tuen määrään. Joustavaa hoitorahaa voi saada siihen asti kun lapsi täyttää 3 vuotta. Iitin koulutuslautakunta päättää, että tuloihin perustuva hoitolisä huomioidaan Iitin kunnan tukea laskettaessa. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Päivähoidonohjaaja Salme Saari toimi asiantuntija tämän pykälän käsittelyssä.

6 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Maksuton koulukuljetus koulutien vaarallisuuden perusteella lukien 358/ /2014 Koulutuslautakunta Perusopetuslaki 32 Koulumatkat Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. ( /1139) Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta tai jos oppilas saa 17 :n 2 momentissa tarkoitettua erityisopetusta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 :n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. ( /1139) Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Kunnan hallintosääntö 11 Koulutuslautakunta vastaa oppilaiden koulukuljetusten suunnittelusta ja järjestämisestä ja päättää koulukuljetusten järjestämisessä noudatettavista periaatteista sekä perusopetuslain 32 :ssä säädetyistä kuljetuksen avustamisen periaatteista. Koulutuslautakunta ratkaisee maksuttoman kuljetuksen järjestämisen muun kuin lääkärin lausunnon nojalla niille perusopetuksessa oleville oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 kilometriä sekä päättää perusopetuslain 33 :ssä säädetystä majoituksesta. Koulutuslautakunta Koulukuljetusten järjestämisen perusteet Pääsääntö Koulukuljetus järjestetään perusopetuslaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti Poikkeukset pääsäännöstä

7 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta myöntää muut kuin lääkärin lausunnon nojalla haetut koulukuljetus- ja saattoavustukset niille peruskoulun oppilaille, joiden koulumatka on alle 5 kilometriä. Perusopetusta ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla saaville oppilaille järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatka on yli kolme kilometriä. Esiopetusta saaville lapsille järjestetään kuljetus samojen periaatteiden mukaan kuin perusopetuksen ensimmäisen luokan oppilaille sillä poikkeuksella, että kuljetus voidaan järjestää myös kotoa päivähoitopaikkaan tai kouluun ja koulusta päivähoitopaikkaan tai kotiin. Kolmannella luokalla perusopetusta saavalle oppilaalle järjestetään maksuton kuljetus, jos koulumatka on yli neljä kilometriä. Jos muun perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on alle viisi kilometriä ja huoltaja haluaa kunnalta maksuttoman kuljetuksen tai kuljetusavustusta, hänen on esitettävä asiasta perusteltu hakemus koulutuslautakunnalle. Milloin kuljettamista tai avustamista haetaan koulumatkan rasittavuuden perusteella, tulee hakemukseen liittää koululääkärin antama lausunto Koulutuslautakunnan asettamat periaatteet kuljetusten järjestelyissä Pääsääntö Kunta hoitaa lakisääteiset ja lautakunnan erikseen päättämät koulukuljetukset. Maksuttoman kuljetuksen piiriin pääsyn muut edellytykset: Koulutuslautakunta voi päättää, että myös ne lapset, joilla ei ole muutoin oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen voivat saada maksuttoman koulukuljetuksen. Katso (Perusopetus ja koulupiirijako) Tiedottaminen Jokaisen lapsen huoltajalle tulee tiedottaa hänen lapsensa kuljetusjärjestelyistä. Kouluvuoden alkaessa kaikki huoltajat saavat tiedon lapsensa ensimmäisen koulupäivän alkamis- ja päättymisajasta paikallislehdestä. Koulujen rehtorit tiedottavat huoltajille kuljetusten yksityiskohtaisista aikatauluista pysäkkipaikkoineen hyvissä ajoin ennen koulun alkua. Kuljetuksista vastaava koulusihteeri ilmoittaa kuljetusreitit pysäkkeineen rehtoreille kesäkuun loppuun mennessä. Rehtorit ilmoittavat aikataulut huoltajille kunkin koulun sopimalla tavalla. Hyviä käytäntöjä koulukuljetusten järjestämistavoista muissa kunnissa tulee käyttää suunnittelussa hyväksi. Taksiautoilijoilta pyydetään aina lausunnot reittisuunnitelmista. Maksullinen koulukuljetus Koulutuslautakunta voi päättää, että myös ne lapset, joilla ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen voivat saada koulukuljetuksen seuraavin edellytyksin: Kuljetuksesta peritään alimman linja-autolipun suuruinen maksu. Maksusta tehdään lapsen huoltajan kanssa kirjallinen maksusitoumus. Jos perheessä on useampia kuin yksi lapsi, toisen lapsen maksu on puolet alimman linja-autolipun hinnasta kolmannen lapsen maksu kolmanneksen lipun hinnasta ja niin edelleen. Autonkuljettaja Koulukuljetus on myös opetustapahtuma, jossa oppilas tutustuu liikenteeseen sekä ammattilaisen toimintaan auton kuljettajana. Kuljettajan vastuu liikennekulttuurin siirtäjänä on erityisen tärkeä koulukuljetuksissa.

8 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta järjestää koululaiskuljetuksia hoitaville yrittäjille valistustilaisuuksia turvallisuuden varmistamiseksi liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti. Muu kuljetus Koulukuljetuksia hoitavissa autoissa voivat matkustaa muutkin kuin koululaiset, jos autossa on vapaita matkustajapaikkoja. Kuljettajalla on oikeus periä näiltä matkustajilta linja-autotaksan mukainen maksu. Maksavien matkustajien takia kuljetusreittiä ei muuteta. Kouluteiden vaarallisuutta on syytä aika ajoin tarkastaa. Viimeksi tarkastus on tehty v Kokonaisten tieosuuksien käsittely helpottaa koulukuljetusten järjestäjän työtä ja vähentää yksittäisten oppilaskohtaisten päätösten tekoa. ehdotuksessa on mainittu tien nimi, vaarallinen osuus ja oppilaan luokka-aste, jonka oppilaita koulutien vaarallisuus koskee. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää, että seuraavien teiden osalta koulutie on vaarallinen mainittujen luokkien oppilaille seuraavilla tienosilla: Haapakimolantie Longantien tienhaarasta 1-2 lk Kausalan suuntaan Hämeentie (Valtatie 12) koko tie, jos oppilas 1-9 lk joutuu ylittämään valtatien (ei alikulkutunnelia) Iitintie Koivukujan tienhaarasta 1-2 lk Kausalan suuntaan Kimonkyläntie Pelliläntien tienhaarasta 1-2 lk Lapinjärven suuntaan Kolisevantie Vuorenmäentien 1-4 lk tienhaarasta Elimäen suuntaan Kuuksontie Tillolan koululta 1-2 lk Kuukson suuntaan Kymentaantie Väärtintien tienhaarasta 1-2 lk Kimolan suuntaan Kymentaantie Väärtintien tienhaarasta 1-6 lk kirkonkylän suuntaan Sääskjärventie Konttilantien ja 1-6 lk Sampolankujan tienhaarasta Kausalan suuntaan Vuolenkoskentie Voimalaitoksen sillalta 1-3 lk Kimolan suuntaan Vuolenkoskentie Yläjärvistentien tienhaarasta Vierumäen suuntaan 1-6 lk Koulutuslautakunta päättää, että seuraavat tiet eivät ole vaarallisia

9 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ perusopetuksen oppilaille: Konttilantie (ks. Sääskjärventie) Sampolantie Urajärventie Muuten noudatetaan entisiä periaatteita eli jos oppilas on 1-2 luokalla ja koulumatka on yli 3 km, saa maksuttoman koulukuljetuksen sekä jos oppilas on 3. luokkalainen ja koulumatka yli 4 km, hän saa maksuttoman koulukuljetuksen. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päätti jättää asian pöydälle ja pyytää koulusihteeri Tanja Piikin esittelemään asian seuraavassa kokouksessa. Koulutuslautakunta saa taustatiedot luokituksen perusteista kokouksessa Tanja Piikiltä. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää, että seuraavien teiden osalta koulutie on vaarallinen mainittujen luokkien oppilaille seuraavilla tienosilla: Haapakimolantie Longantien tienhaarasta Kausalan suuntaan Hämeentie (Valtatie 12) Iitintie Kimonkyläntie Kolisevantie Kuuksontie Kymentaantie Kymentaantie Sääskjärventie Vuolenkoskentie 1-2 lk koko tie, jos oppilas joutuu ylittämään valtatien (ei alikulkutunnelia) 1-9 lk Koivukujan tienhaarasta Kausalan suuntaan 1-2 lk Pelliläntien tienhaarasta Lapinjärven suuntaan 1-2 lk Vuorenmäentien tienhaarasta Elimäen suuntaan 1-4 lk Tillolan koululta Kuukson suuntaan 1-2 lk Väärtintien tienhaarasta Kimolan suuntaan 1-2 lk Väärtintien tienhaarasta kirkonkylän suuntaan 1-6 lk Konttilantien ja Sampolankujan tienhaarasta Kausalan suuntaan 1-6 lk Voimalaitoksen sillalta Kimolan suuntaan 1-3 lk

10 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Vuolenkoskentie Yläjärvistentien tienhaarasta Vierumäen suuntaan 1-6 lk Koulutuslautakunta päättää, että seuraavat tiet eivät ole vaarallisia perusopetuksen oppilaille: Konttilantie (ks. Sääskjärventie) Sampolantie Urajärventie Muuten noudatetaan entisiä periaatteita eli jos oppilas on 1-2 luokalla ja koulumatka on yli 3 km, saa maksuttoman koulukuljetuksen sekä jos oppilas on 3. luokkalainen ja koulumatka yli 4 km, hän saa maksuttoman koulukuljetuksen. Lautakunnan jäsen Jenni Vilen teki muutosesityksen, että Urajärventie luokitellaan vaaralliseksi tieksi 1-2 luokkalaisille. Varajäsen Eemeli Lehtinen kannatti esitystä. Suoritettiin äänestys. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät Jaa ja Jenni Vilenin esitystä kannattavat Ei. Äänestyksessä annettiin 5 Ei-ääntä, yksi äänesti tyhjää. Päätettiin, että Urajärventie luokitellaan vaaralliseksi 1-2 luokkalaisille. Koulusihteeri Tanja Piikki toimi asiantuntijana tämän pykälän käsittelyssä. Nuorisovaltuuston jäsen Heli Virtanen oli esteellinen olemaan läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

11 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet v / /2013 Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta on laatinut valtuustokaudeksi Iitin koulujen opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet. Koulutuslautakunta on hyväksynyt edellisen valtuustokauden periaatteet, jotka postitetaan tämän kokouskutsun oheismateriaalina. Va. sivistystoimen johtaja Päivi Hyyrynen, puh Va. sivistystoimen johtaja: Koulutuslautakunta keskustelee strategian laatimistavasta ja päättää aikataulun. Koulutuslautakunta päätti järjestää elokuussa ns. kick off -tilaisuuden jonakin torstai -iltapäivänä Veteraanimajalla. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta laatii toimikaudekseen koulujen opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet, joiden mukaan koulutusta kunnassa järjestetään. Nykyinen lautakunta ei ole vielä aloittanut työskentelyä asian tiimoilta. Kunnanvaltuusto antoi koulutuslautakunnalle tehtäväksi jatkaa kouluverkon ja varhaiskasvatuksen palveluverkon kartoittamista ja toimintaperiaatteiden laatimista. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää työtavoista ja aikataulusta strategian laatimisen suhteen. Koulutuslautakunta haluaa strategian sisältävän kaikki toimialueeseensa kuuluvat periaatteelliset linjaukset varhaiskasvatuksesta lukioon. Strategian laatimisen pohjana tulee olla käytössä kaikki tarpeellinen pohjamateriaali, mm. tekniseltä toimelta tieto kunnan toimipisteiden lämmitysjärjestelmistä ja niiden kustannuksista. Samoin tulee olla tieto lakisääteisestä minimitasosta ja niiden kustannuksista sekä Iitissä nyt tarjottavan palvelun tasosta suhteessa minimiin ja sen aiheuttamista kustannuksista. Strategiatyöhön ilmaisivat kiinnostuksensa Sami Saarikko, Päivi Väinölä,

12 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Eemeli Lehtinen, Sanna Tallgren ja Katariina Martikainen. Lautakunta päätti, että puheenjohtajaja tiedustelee halukkuutta myös poissa olleilta jäseniltä sekä varajäseniltä samoin kuin seuraavan kokouksen ajankohtaa. Strategiatyön toivotaan valmistuvan huhtikuuhun mennessä ja täytäntöönpano olisi koulujen ja varhaiskasvatuksen uuden toimintakauden alusta. Koulutuslautakunta Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää koulujen opetus- ja kasvatustyön strategisia periaatteita valmistelevan työryhmän kokoonpanosta ja kokousajoista. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päätti strategiatyöryhmän kokoonpanosta seuraavaa: Peltola Anniina puheenjohtaja Lehtinen Eemeli jäsen Martikainen Katariina jäsen Saarikko Sami jäsen Tallgren Sanna jäsen Tarula Matti jäsen Vilen Jenni jäsen Väinölä Päivi jäsen Virtanen Heli nuorisovaltuutettu Hyyrynen Päivi sihteeri. Työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran klo 17 käsittelemään varhaiskasvatuksen strategiaa. Seuraava kokous on klo 17. Kokouksessa käsitellään perusopetuksen strategiaa. Seuraavista kokouksista päätetään myöhemmin. Työryhmä on käsitellyt strategiaa , ja pitämissään kokouksissa. Iitin sivistyspalvelujen (varhaiskasvatus ja opetus) strategiaa on saanut kommentoida myös Facebook- sivustolla Iitti - varhaiskasvatus, opetus ja sivistys. Puheenjohtaja ja va. sivistystoimenjohtaja ovat työstäneet strategiaa , jonka tuotos on oheismateriaalina lautakunnan lopullista muokkausta varten. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää strategian lopullisesta muodosta ja ulkoasusta

13 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ sekä sen hyväksymisestä. Koulutuslautakunta. Koulutuslautakunta Keskustelun jälkeen koulutuslautakunta päätti, että va. sivistystoimenjohtaja muokkaa strategiaa korjausehdotusten mukaan ja lähettää sen sähköisesti lautakunnalle kommentoitavaksi. Koulutuslautakunta hyväksyy strategian kesäkuun kokouksessa. Va. sivistytoimenjohtaja on muokannut strategiaesitystä annettujen kommenttien mukaisesti ja lautakunnan puheenjohtaja on laatinut sen pohjalta lopullisen esityksen strategiaksi vuosille Lisätietoja: Päivi Hyyrynen, p Va. sivistytoimenjohtaja: Koulutuslautakunta hyväksyy opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet vuosille Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti Liitteet Opetus- ja kasvatustyön strategiset periaatteet v

14 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Koulujen käytössä oleva opetustuntimäärä lv Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Kunnan hallintosäännön määräysten mukaan koulutuslautakunta päättää lukuvuosittain perusopetuksen ja lukiokoulutuksen käytössä olevien opetustuntien kokonaismäärästä. Kulumassa olevana lukuvuonna perusopetuksen käytössä on ollut 1306 viikkotuntia ja lukiossa 257 viikkotuntia, yhteensä 1563 viikkotuntia. Tuntimäärään sisältyvät kaikki luokkaopetustunnit, kerrointunnit ja erityistehtävätunnit. Tuntimäärä on suunnittelukehys, jota käytetään talousarvion palkkausmäärärahan arvioinnissa sekä koulujen apuna omien talousarvioidensa käyttösuunnitelmien hallinnassa. Va.sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää, että kunnan kouluissa annetaan opetusta opetussuunnitelman minimituntimäärän mukaan. Koulutuslautakunta päättää, että kunnan koulujen käytössä on lukuvuonna yhteensä 1505 viikkotuntia. Tunnit käytetään oppilaiden opetukseen, tukiopetukseen, kerhotyöhön, oppilaanohjaukseen ja muihin erityistehtäviin. Mikäli opetuksen järjestämisessä tapahtuu olennaisia muutoksia, opetustuntimäärää tarkistetaan. Alakoulujen arvioidut oppilasmäärät lv : Koulu Oppilasmäärä Haapakimola 59 Kausala 226 Kymentaka 28 Tillola 41 Vuolenkoski 40 Erityisopetuksen oppilasmäärä selviää vasta syksyllä. Tuntimäärä koulukohtaisesti lukuvuodelle : Haapakimola 82 Kausala 323 Kymentaka 54 Tillola 79 Vuolenkoski 77 Iitin yläkoulu 463 Erityisopetus 170 Yhteensä perusopetus 1248 Lukion tuntimäärä 257 tuntia, oppilasmäärä 130.

15 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Kausalan koulun rehtori Ari Ollikainen on lähettänyt koulutuslautakunnalle kirjeen, jossa hän pyytää lautakuntaa osoittamaan ensimmäisen luokan opetukseen 10 tunnin lisäresurssin. Pyyntöä hän perustelee ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden tuen tarpeella. Koulun aloittavista kymmenelle oppilaalle on suositeltu pienryhmää. Sellaista ei kuitenkaan ole mahdollista perustaa. Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta päätti siirtää asian seuraavaan kokoukseen ja antaa rehtori Ari Ollikaiselle tehtäväksi tehdä esitys mahdollisista opetusjärjestelyistä lisätuntien käytössä ja va. sivistystoimenjohtajalle selvittää kustannusvaikutukset ja mistä tarvittava lisämääräraha tunteihin voitaisi ottaa. Kausalan koulun rehtorin esitys: "Tämänhetkisen tiedon mukaan Kausalan koulun ensimmäiselle luokalle on tulossa ensi syksynä 37 oppilasta. Oppilaista viidellä on tässä vaiheessa erityisen tuen päätös ja yhdellä oppilaalla tehostetun tuen päätös. Erilaisten asiantuntijalausuntojen sekä nivelpalaverissa esiin tulleiden seikkojen perusteella noin 10 oppilasta tarvitsisi pienryhmäsijoituksen. Pienryhmää ei ole kuintenkaan mahdollista perustaa näille oppilaille. Koulupolun alun sujuvoittamiseksi näille oppilaille olisi välttämätöntä saada lisäresurssia ensimmäisen luokan tueksi ja ryhmittelyjen mahdollistamiseksi. Anon koulutuslautakunnalta kahden viikkotunnin lisäresurssi lukuvuodelle Resurssi käytetään siten, että molemmat 2. luokan opettajat toimivat viikossa yhden tunnin ajan 1. luokissa samanaikaisopettajina. Tämä lisää alkuopetuksen opetuksellista yhteistyötä ja yhteissuunnittelua. Lisäksi ensimmäiset luokat saavat merkittävän osan koulun erityisopetusresurssista sekä koulunkäynninohjaajien työpanosta suunnataan ensimmäiseen luokkaan ensimmäisten kouluviikkojen aikana." Yhden vuosiviikkotunnin kustannus on noin Mikäli oppilas tarvitsee erityisluokkasijoituksen tai erityissairaanhoidon palvelua on kustannus vielä suurempi. Oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Va. sivistystoimenjohtaja:

16 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta päättää antaa rehtori Ari Ollikaiselle luvan järjestää resurssiopetusta luokan oppilaille esityksensä mukaisesti. Lisäresurssin aiheuttamat kustannukset pyritään säästämään perusopetuksen muista kustannuksista. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

17 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Työsuunnitelma, lv , arviointikohde 339/ /2014 Koulutuslautakunta 50 Koulujen lv arviointikohdetta on käsitelty sivistyspalveluiden esimiesten kokouksessa Va. sivistystoimen johtaja, p Va. sivistystoimen johtaja: Koulutuslautakunta päättää lukuvuoden arviointikohteeksi: "Oppilashuoltotyö ja paikallisen oppilashuoltosuunnitelman jalkauttaminen" -teeman. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

18 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta Opetushenkilöstön virkajärjestelyt lv / /2014 Koulutuslautakunta Hallintosäännön mukaan koulujen virkanimikkeistä päättää koulutuslautakunta. Se ottaa myös toistaiseksi palkattavat (vakinaiset) toimialansa viranhaltijat ja tuntiopettajat. Iitin kunnan kouluissa on tarpeen lukuvuodelle tehdä seuraavia virkajärjestelyjä: Lukio ja yläkoulu: - Eläkkeelle jäävän lukion lehtorin virkaa ei täytetä vaan tunnit jaetaan nykyisille viran- ja toimenhaltijoille. - Päätoimisen tuntiopettajan (TT/MA) toimi täytetään toistaiseksi. Toimi on lukion ja perusopetuksen yhteinen. Alakoulut: - Kunnanjohtaja on antanut toimentäyttöluvan luokanopettajan virkaan kahden vuoden määräajaksi. Virka laitetaan auki. - Kymentaan koulun luokanopettajan viransijaista ei laiteta hakuun. Viran haltija Marja Laiho toimii 45% työajasta kansalaisopiston rehtorina. - Kausalan kouluun tarvitaan luokanopettajan sijainen hoitamaan virkavaapaalla olevan luokanopettajan sijaisuutta. Virassa oleva opettaja toimii erityisopettajan sijaisena. Erityisopetus: - Yksi erityisluokanopettajan virka jätetään täyttämättä. - Kaksi lastensuojelulaitoksissa toimivaa erityisluokanopettajan virkaa laitetaan auki, mikäli kunnanjohtaja myöntää toimentäyttöluvat. Lisätietoja: sivistystoimenjohtaja, puh Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää painotusalueet rekrytoinneissa, aikataulun ja valitsee haastatteluryhmän. Koulutuslautakunta päätti, että aloitetaan heti rekrytointi. Ilmoituksen tulee olla houkutteleva ja kiinnostava. Ilmoitus julkaistaan ainakin MOL:n ja kunnan internetsivuilla. Haastattelupäivä ilmoitetaan koko lautakunnalle ja jäsenet valitaan kuhunkin tilaisuuteen erikseen.

19 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunta on kokouksessaan päättänyt, että kouluille palkataan sijaiset vain koulujen työajaksi. Kesäkeskeytyksen ajaksi sijaista ei oteta, jottei palkaa tarvitse siltä ajalta maksaa. Tämä on aiheuttanut sen ettei päteviä erityisopettajia ole saatu sijaisuuksia hoitamaan. Loikalan erityislastensuojelulaitoksessa työskennellyt määräaikainen, pätevä viranhoitaja ei ole enää käytettävissä, koska ei saa palkkaa kesältä vaikka on useamman vuoden ko. määräaikaista virkaa hoitanut. Yhtään pätevää hakijaa ei kyseiseen tehtävään ollut. Kunnassa on viisi erityisluokanopettajan ja kaksi erityisopettajan virkaa. Yksi sovittiin jätettäväksi täyttämättä säästösyistä. Näiden virkojen hoitajista neljä on pätevää. Tämä aiheuttaa mm. sen ettei kyläkouluille saada päteviä opettajia antamaan erityisopetusta lukuvuonna Lisätietoja: Päivi Hyyrynen p Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta merkitsee erityisopetusjärjestelyt tiedoksi. Koulutuslautakunta päättää, että ensi lukuvuonna palkataan pätevät viransijaiset ja pätevät avointen virkojen hoitajat koko lukuvuodeksi. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

20 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen koulutuslautakunnalle Koulutuslautakunta 52 Viranhaltijapäätösten ilmoittaminen koulutuslautakunnalle Kuntalain 51 :n 2 momentin mukaan lautakunta tai sen puheenjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on kuntalain nojalla siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan päätettäväksi, jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole ilmoittanut ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnan hallintosäännön mukaan asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. asian ottamisesta esille on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. on toimitettava lautakunnalle tiedoksi lautakunnan määräämällä tavalla neljän päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Koulutuslautakunnalle on jätetty seuraavat viranhaltijapäätökset: Va. sivistystoimenjohtaja päätöksenteko erityiset opetusjärjestelyt Kansalaisopiston rehtori - Päivähoidonohjaaja 9-11 Päiväkodinjohtaja - Puheenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää, ettei se ota koulutoimen johtajan päätöspöytäkirjoissa olevia asioita käsiteltäväkseen. Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta päättää, ettei se ota muiden viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoissa olevia päätöksiä käsiteltäväkseen. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotukset yksimielisesti.

21 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Asiakirjoja koulutuslautakunnalle tiedoksi Koulutuslautakunta 53 Tiedoksi annettavat kirjelmät ja asiakirjat: 1. Opetushallitus ; Kotitalous oppimistulosten arviointi 2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/1950/ / ; Erityisavustuksen myöntäminen lasten ja nuorten liikunnan kehittämishankkeelle Iitin kunta oli hakenut avustusta euroa, avustusta on myönnetty euroa 3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/2298/ / ; Valtionavustuksen myöntäminen etsivään nuorisotyöhön Iitin kunnalle on myönnetty avustusta euroa 4. Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausuntopyyntö asia 173/ /2013; Kausalan asemakaavan muutos Kansantalon alueella koskeva kaavaluonnos 5. Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausuntopyyntö asia 280/ /2013 ja 7/ /2013; Kausalan - Kirkonkylän -osayleiskaavan muutos ja laajennus Tillolan alueella koskeva kaavaluonnos sekä Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaavaa koskeva kaavaluonnos 6. Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetty hakemus: Valtion erityisavustus pedagogisten ICT-ohjaukseen 7. Kouvolan kaupunki, hyvinvointipalvelut, palvelualueen esimiehen viranhaltijapäätös ; oppilaaksi otto / Porkka Anssi Va. sivistystoimenjohtaja: Koulutuslautakunta merkitsee tiedoksi edellä mainitut kirjelmät ja asiakirjat. Koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

22 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ Koulutuslautakunta Koulutuslautakunnan muut asiat Koulutuslautakunta 54 Varsinaisen esityslistan käsittelyn jälkeen esille tulevat asiat: Helsingin yliopistossa käsityön opettajaksi opiskeleva iittiläinen on ilmaissut huolensa tekstiilikäsityön osaamisesta ja sen tärkeydestä opetussuunnitelman perusteiden muuttuessa. Puheenjohtaja selvittelee kehitysmahdollisuuksia asian suhteen.

23 Iitin kunta Pöytäkirja 6/ MUUTOKSENHAKU, KOULUTUSLTK Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusohje Pykälissä tehdyistä päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n nojalla oikaisuvaatimusta, eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohje mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta: (Pykälät ja valituskieltojen perusteet) Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Valituskielto perustuu julkisista hankinnoista annetun lain 82 :ään. Pykälissä tehtyihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Iitin koulutuslautakunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Asianosainen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa Koska päätöksistä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, niihin ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisua haetaan Iitin koulutuslautakunnalta.oikaisuvaatimuksen toimitusosoite on Iitin kunta, Kirjaamo, osoite on Rautatienkatu 22, Kausala. Jos oikaisuvaatimus lähetetään postitse, osoite on Iitin kunta, Kirjaamo, PL 32, Kausala. Sähköpostiosoite on faksinumero on Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä

Martikainen Katariina. Väinölä Päivi. Muut Hyyrynen Päivi koulutoimen johtaja, esittelijä, pöytäkirjanpitäjä Iitin kunta Pöytäkirja 4/2013 61 Koulutuslautakunta 15.05.2013 Aika 15.05.2013 klo 18:00-20:18 Paikka Kunnanvirasto, Kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Peltola Anniina Suursalmi Pentti Dahl Mika

Lisätiedot

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet

Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Iitin kunnan koulukuljetusohjeet Koulutuslautakunta 13.5.2015 29 1 Sisällys 1. Lainsäädäntö... 2 2. Päätöksenteko... 2 3. Yleiset periaatteet... 3 4. Palvelutason määrittely... 5 4.1. Poikkeukset... 5

Lisätiedot

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet

Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet Suunnitelma hyväksytty sivistyslautakunnassa 27.1.2011, 8 Kappale 5.1 päivitetty 3.10.2012, 57 Päivitetty sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet

Kauhavan kaupunki. Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011. Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet Hyväksytty: Sivistyslautakunnan kokouksessa 14.6.2011 Kauhavan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksen periaatteet 1. Yleiset periaatteet Perusopetuslaissa määritellään ehdot, joiden täyttyessä

Lisätiedot

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47

Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS. Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 Tuusniemen kunta KOULUKULJETUSOPAS Hyväksytty Klk 21.09.2009 47 TUUSNIEMEN KUNNAN KOULUKULJETUSTEN PERIAATTEET Esi- ja perusopetus Perusopetuslain 32 :ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kunta on

Lisätiedot

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014

KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 KOTKAN KAUPUNKI Lasten ja nuorten palvelut PERUSOPETUS PÄIVÄHOITO- JA VARHAISKASVATUS KOULUKULJETUSPERIAATTEET Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta 9.12.2014 Sisällys KOULUKULJETUSOPAS... 3 Koulumatkojen

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS

SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS 1 SOMERON KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSOPAS Koulukuljetuksia koskevat periaatteet 1.8.2011 lukien Hyväksytty siv.ltk 63/9.11.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Perusopetuslaki 32. 3 Yleistä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 KIRKKONUMMEN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 2 Sisällys 1. YLEISTÄ KOULUMATKAKULJETUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ... 3 2. LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 2.1 Perusopetuslaki 6 : oppilaan koulupaikan

Lisätiedot

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun

Perusopetuslain mukaan kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun Koulukuljetukset ja perusopetuslaki Perusopetuslain 32 :n mukaan oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN

LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN LEMPÄÄLÄN KUNNAN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1.8.2014 ALKAEN YLEISET PERIAATTEET Perusopetuslain 32 :n mukaisesti perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus saada maksuton koulukuljetus,

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Sivistyslautakunta 15.09.2014 AIKA 15.09.2014 klo 18:35-19:30 PAIKKA Johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 28 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97

ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET. Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 3.12.2014 97 Sisältö 1 Yleiset periaatteet... 3 Tien vaarallisuus... 4 Koulumatkan pituus... 4 2 Lainsäädäntö... 5 3 Liikenneturvallisuus...

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS

HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Perusopetus Esiopetus Erityispäivähoito Sivistystoimi Opetuslautakunta 5.4.2011 ( 34) HYVINKÄÄN KAUPUNGIN KULJETUSOPAS Tässä oppaassa käsitellään perusja esiopetuksen sekä

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET

PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET 1 PARAISTEN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSPERIAATTEET Paraisten kaupungin sivistyslautakunta vahvisti 14.11.2012 ( 56) seuraavat periaatteet koskien esiopetuksen ja perusopetuksen koulukuljetuksia. Päivitetty

Lisätiedot

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen

KOULUKULJETUSOPAS. hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen KOULUKULJETUSOPAS hyväksytty KKL 12.11.2013 60 voimassa 1.8.2014 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 YLEISTÄ... 3 3 KULJETUKSEN HAKEMINEN... 4 3.1 Kuljetuspäätös... 4 3.2 Muutoksenhaku kuljetushakemusta

Lisätiedot

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3

H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sivistyskeskuksen koulukuljetussääntö H y v ä k s y t t y v a r h a i s k a s v a t u s - j a k o u l u t u s l a u t a k u n n a s s a 1 3. 1 1. 2 0 1 3 Sisällys 1. Koulukuljetusten järjestämisperiaatteet

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET

URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Liite nro 71 Siv 13.12.2007, muutettu 18.6.2008 43, 8.10.2008 66 ja 10.9.2009 51 URJALAN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN KOULUKULJETUKSIA KOSKEVAT PERIAATTEET Sivistyslautakunta 13.12.2007 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kasvun- ja oppimisen palvelut perusopetuspalvelut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSSÄÄNTÖ Versio 4.6.2014 Jyväskylän kaupunki Kasvun- ja oppimisen palvelut / perusopetuspalvelut Sivistyslautakunnassa

Lisätiedot

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011

OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 OPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Päivitetty 9.6.2011 LAITILAN KAUPUNGIN KOULUKULJETUSOPAS ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILAIDEN KULJETUKSIIN Hyväksytty koulutuslautakunnassa 26.10.2006 Lasten

Lisätiedot

-2, SIV 31.3.2015 17:00

-2, SIV 31.3.2015 17:00 -2, SIV 31.3.2015 17:00 Kokousaika 31.3.2015 klo 17.00-20.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 2/2011 8.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 17 SIVLTK 18 SIVLTK 19 SIVLTK 20 SIVLTK 21 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Perusopetuksen oppilaan lähikoulun osoittamista koskevan

Lisätiedot

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 5/2014 86 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 17:30-20:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Pitkänen Jyrki Drockila Leif

Lisätiedot

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen.

Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. Kasvun ja oppimisen ltk 29.4.2014 Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSOPAS Oppilaskuljetusopasta sovelletaan lv. 2015-2016 alkaen. 2 SISÄLTÖ 1 KOULUMATKOJA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 3 Perusopetuslaki

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 116 Sivistyslautakunta 25.08.2015 AIKA 18:00-22:53 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 118 52 VALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Torstai kello 17.45-19:55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 204 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 205 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 11/2014 1/28 Sivistyslautakunta Aika 14.10.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 75

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Maanantai kello 18.30-19:20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 193 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 194 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot