KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19)"

Transkriptio

1 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(19) Sivistyslautakunta AIKA klo 17:50-18:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 10 Pöytäkirjan tarkastus 4 11 Työjärjestyksen hyväksyminen 5 12 Vaitiolo ja salassapito 6 13 Sivistyslautakunnan edustus johtokunnissa 9 14 Sivistyslautakunnan edustaja lukiolaisten kirjoituskilpailun 11 palkintolautakunnassa 15 Peruskoulun tuntijako alkaen Varuskunnan päiväkodin lakkauttaminen Ilmoitusasiat 16

2 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 2(19) Sivistyslautakunta OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Timo puheenjohtaja Korkeala Mervi varapuheenjohtaja Heinonen Petri jäsen Kakkuri Ari jäsen Koskinen Timo jäsen Kujala Kati jäsen Mäkelä Nadja varajäsen MUU Ruusila Liisa kaupunginhallituksen edustaja Ruhanen Kerttu esittelijä Ahonen Eira pöytäkirjanpitäjä Savukoski Marika asiantuntija 16 POISSA Sipponen Hellevi jäsen Laurila Leena kaupunginhallituksen pj Mäkelä Tero vs. kaupunginjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Timo Kosonen puheenjohtaja Eira Ahonen pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT :t 9-17 PÖYTÄKIRJAN Keuruulla, huhtikuun. päivänä 2015 TARKASTUS Petri Heinonen Ari Kakkuri PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä sivistystoimistossa tiistaina klo sivistysjohtaja Kerttu Ruhanen

3 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 3(19) Sivistyslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus SIV Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 4(19) Sivistyslautakunta Pöytäkirjan tarkastus SIV Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat sivistyslautakunnan jäsenet aak kos jär jes tyk ses sä, kaksi jäsentä kerrallaan. Pöytäkirjan tarkastus on toimitettava viimeistään kokousta seuraavana maanantaina klo mennessä. Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville klo Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Petri Heinonen ja Ari Kakkuri. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Petri Heinonen ja Ari Kakkuri.

5 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 5(19) Sivistyslautakunta Työjärjestyksen hyväksyminen SIV Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan muodossa.

6 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 6(19) Sivistyslautakunta Vaitiolo ja salassapito SIV Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) säätelee mm. yleisiä periaatteita toiminnan julkisuudesta ja salassapidosta. Lain 22 mukaan viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se on laissa säädetty salassapidettäväksi tai jos viranomainen on lain nojalla määrännyt sen salassapidettäväksi taikka jos se sisäl tää tietoja, joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus. Sa las sa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen kopiota tai tulos tet ta ei saa näyttää eikä luovuttaa sivullisille eikä antaa sitä tek ni sen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivullisen näh täväk si tai käytettäväksi. Lain 23 mukaan viranomaisen pal ve luk ses sa oleva samoin kuin luot ta mus teh tä vää hoitava ei saa pal jas taa asiakirjan sa las sa pidet tä vää sisältöä tai tietoa, joka asia kir jaan merkittynä olisi sa lassa pi det tä vä, eikä muutakaan vi ran omai ses sa toimiessaan tie toonsa saamaan seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vai ti olo vel vol li suu den piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoi ta minen viranomaisen lukuun on päättynyt. Henkilö ei myöskään saa käyttää salassapidettäviä tietoja omaksi taik ka toisen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Lain 24 mukaan salas sa pidettäviä viranomaisten asia kir jo ja ovat mm.: (kohta 23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuo si tulois ta tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai etuuden perus tee na olevista tuloista ja varallisuudesta taikka jotka muu toin ku vaa vat hänen taloudellista asemaansa, (kohta 25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön ter veyden ti las ta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan ter vey den huol lon ja kuntoutuksen palvelusta taikka henkilön sek su aa li ses ta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta, (kohta 29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suo rite tus ta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tu lok ses ta taikka asevelvollisen sijoittamisesta tai työnte ki jän valintaa tai palkkauksen perustetta varten tehdystä ar vioin nis ta, (kohta 30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta va paut tamis ta koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koe suo ri tukset sekä sellai set oppilaitoksen antamat todistukset ja muut

7 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 7(19) Sivistyslautakunta asia kir jat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten omi naisuuk sien sanallista ar vioin tia koskevia tietoja, (kohta 32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön po liit tises ta va kaumuksesta tai tietoja henkilön yksityiselämän piiris sä esit tä mis tä mielipiteistä taikka tietoja henkilön elin tavois ta, osal lis tu mi ses ta yhdistys toimintaan tai vapaa-ajan har ras tuk sis ta, per he-elä mäs tä tai muista niihin verrattavista hen ki lö koh tai sis ta olois ta; asiakirjat, jotka sisäl tävät tietoja hen ki lön toimimisesta po liit ti ses sa tai muussa luot ta mus tehtä väs sä ovat kuitenkin julkisia. Lain 35 :ssä on määräykset rangaistuksista, joita seuraa asia kirjan salassapitämistä koskevan velvollisuuden sekä säädetyn vai tiolo vel vol li suu den ja hyväksikäyttökiellon rikkomisesta. Perusopetuslain 40 ja lukiolain 32 mukaan opetuksen järjestä mi ses tä vastaavien toimielinten jäsenet eivät saa luvattomasti ilmais ta sivullisille, mitä he ovat koulutukseen liittyviä tehtäviä hoitaes saan saaneet tietää oppilaiden tai em. laeissa tarkoitetun hen ki lös tön taikka heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista olois ta ja taloudellisesta asemasta. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista antaa mää räyk set salassapidosta seuraavasti: 14 :n mukaan sosiaalihuollon asiakirjat, jotka sisältävät tietoja so si aa li huol lon asiakkaasta tai muusta yksityisestä henkilöstä, ovat sa las sapidettäviä. Salassa pidettävää asiakirjaa tai sen kopio ta tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa sivulliselle eikä an taa sitä teknisen käyttöyhteyden avulla tai muulla tavalla sivul li sen nähtäväksi tai käytettäväksi. 15 :n mukaan sosiaalihuollon järjestäjä tai tuottaja taikka niiden pal ve luk ses sa oleva samoin kuin sosiaalihuollon luot ta mus teh tävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muu ta kaan sosiaalihuollon tehtävissä toimiessaan tietoonsa saamaan sa seikkaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vai tiolo vel vol li suu den piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa sen kään jäl keen, kun toimin ta sosiaalihuollon järjestäjän tai tuot ta jan palve luk ses sa tai tehtävän hoitaminen niiden lukuun on päättynyt. Kuntalain 57 mukaan muun toimielimen kuin valtuuston ko koukset ovat julkisia vain, jos niissä ei käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassapidettäväksi ja jos toimielin niin päättää. Suljetussa kokouksessa keskustelut ovat luottamuksellisia. ehdotus Sivistysjohtaja:

8 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 8(19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edus tajat merkitsevät tietoonsa saatetuksi salassapitoon ja vai tioloon liit ty vät säädökset 2. Sivistyslautakunnan jäsenet ja kaupunginhallituksen edus tajat huo leh tivat itse, että salassa pidettävät asiakirjat tulevat asian mukaisella tavalla lopullisesti hävitetyiksi 3. Säädökset ja menettelytavat saatetaan myös si vis tys lau takun nan varajäsenille tiedoksi. 4. Sivistyslautakunta saattaa säädökset edelleen myös tu losaluei den ja yksiköiden esimiehille tiedoksi edellyttäen käy täväk si läpi henkilöstön kanssa. Sivistyslautakunta edellyttää, et tä yksiköiden toi min ta kau den / lukuvuoden alussa sa lassa pi to mää räyk set käydään lävitse ja sen lisäksi tilanteissa, jos sa henkilön palvelusuhde / har joit te li jan harjoittelusuhde jne. alkaa. Valmistelija: sivistysjohtaja ehdotus hyväksyttiin.

9 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 9(19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan edustus johtokunnissa SIV Toimielimen kokouksissa päätöksentekoon ottavat osaa vain toimielimen jäsenet. Hallinto- tai organisaatiosäännössä voidaan määrätä muiden kuin toimielinten jäsenten läsnöolosta ja puheoikeudesta toi mielimen kokouksissa (KL 50 ). Keuruun kaupungin organisaatiosäännön kohdan mukaan sivistyslautakunta valitsee johtokuntaa edustajansa. ehdotus sivistysjohtaja: Organisaatiosäännön mukaan sivistyslautakunta valitsee edustajansa Haapamäen yhteiskoulun (alakoulu ja yläkoulu), Jukojärven, Keu ruun, Pih la ja ve den, Poh jois lah den ja Val kea lah den ala-as tei den joh to kun tiin, Keu ruun yhteiskoulun yläkoulun ja lu kion johtokuntaan toimikaudeksi Sivistyslautakunta valitsi edustajansa koulujen johtokuntiin seuraavasti: Haapamäen yhteiskoulu: Kaija Asunmaa Jukojärven ala-aste: Kati Kujala Keuruun ala-aste: Kyösti Rahkonen Pihlajaveden ala-aste: Mervi Korkeala Pohjoislahden ala-aste: Eva Hämeenniemi Valkealahden ala-aste: Antero Pohjonen Keuruun yhteiskoulun yläkoulu ja lukio: Timo Kosonen SIV ehdotus Sivistysjohtaja Sivistyslautakunnan jäsenistön vaihtumisen vuoksi lautakunta valitsee uudelleen organisaatiosäännön mukaisesti edustajansa Haapamäen yhteiskoulun (alakoulu ja yläkoulu), Jukojärven, Keuruun, Pihlajaveden, Pohjoislahden ja Valkealahden ala-asteiden johtokuntiin sekä Keuruun yhteiskoulun yläkoulun ja lukion johtokuntaan toimikauden loppuun. Sivistyslautakunta valitsi edustajansa koulujen johtokuntiin toimikauden loppuun seuraavasti: Haapamäen yhteiskoulu (alakoulu ja yläkoulu): Ari Kakkuri Jukojärven ala-aste: Kati Kujala

10 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Keuruun ala-aste: Timo Koskinen Pihlajaveden ala-aste: Mervi Korkeala Pohjoislahden ala-aste: Hellevi Sipponen Valkealahden ala-aste: Petri Heinonen Keuruun yhteiskoulun yläkoulu ja lukio: Timo Kosonen

11 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan edustaja lukiolaisten kirjoituskilpailun palkintolautakunnassa 68/ /2015 SIV Keuruun Osuuspankin aloitteesta perustettiin vuonna 2000 kirjallisuusaiheinen, vuosittainen kirjoituskilpailu, johon on voinut osallistua nykyisin Keuruun yhteiskoulun lukion opiskelijat. Sivistyslautakunta hyväksyi kilpailun säännöt Sivistyslautakunta on edellisen kerran valinnut palkintolautakuntaan edustajansa , jolloin tehtävään nimettiin Kyösti Rahkonen. Muut sääntöjen mukaiset kaksi jäsentä ovat olleet Einari Vuorela -seurasta (tällä hetkellä ei ketään nimettynä, seuran johtokunta päättää asiasta) ja Keuruun lukiosta (Eija Aho). Lautakunnan on jäsentensä vaihtumisen vuoksi nimettävä palkintolautakuntaan uusi edustaja. ehdotus Sivistysjohtaja: Lautakunta nimeää edustajansa palkintolautakuntaan. Sivistyslautakunta nimesi Petri Heinosen edustajakseen palkintolautakuntaan sivistyslautakunnan jäljellä olevaksi toimintakaudeksi

12 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Peruskoulun tuntijako alkaen 69/ /2015 SIV Valtioneuvosto antoi asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja tuntijaosta. Asetuksessa määritellään tavoitteet esi-, perus- ja lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös tuntijaon sekä mm. kielenopetuksen ja erityistä tukea koskevia säännöksiä. Valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2012 asetuksen mukaisen perusopetuksen tuntijaon käyttöönotolle siirtymäajan. Perusopetuksen vuosiluokat 1-6 siirtyvät uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen alkaen. Vuosiluokat 7-9 siirtyvät vuosiluokka kerrallaan uuden tuntijaon ja uusien opetusuunnitelmien mukaiseen opetukseen mennessä (7 lk:t ; 8 lk:t ja 9 lk:t ). Lukuvuonna vuosiluokalla 6 opetetaan poikkeuksellisesti ympäristöopin asemasta edelleen biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa. Siirtymävaihe toteutetaan porrastetusti, jotta taataan perusopetuksen oppilaiden vähimmäistuntimäärän täyttyminen sekä oikeudenmukainen ja valtakunnallisesti yhdenvertainen päättöarviointi. Keuruulla uutta tuntijakoa on valmisteltu tuntijakotyöryhmässä ja asiaa on käsitelty rehtorikokouksissa. Rehtorikokous on hyväksynyt työryhmän esityksen uudeksi tuntijaoksi liitteen mukaisesti. Lisäksi rehtorikokous on hyväksynyt, että vapaaehtoisena 4.vuosiluokalla alkavana A2-kielenä tarjotaan jatkossa saksa ja ryhmäkoko on 10 oppilasta. Valmistelija: sivistysjohtaja ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen tuntijaon liitteen mukaisesti. Uusi tuntijako otetaan käyttöön vuosiluokilla alkaen ja vuosiluokilla 7-9 vuosiluokka kerrallaan mennessä. ehdotus hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Peruskoulun tuntijako alkaen

13 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Varuskunnan päiväkodin lakkauttaminen 73/ /2015 SIV Keuruun kaupungin päivähoidossa on vuosina rakennemuutoksen aika. Kaupunkiin rakennetaan parhaillaan uusia varhaiskasvatuksen käyttöön suunniteltuja tiloja. Nykyisistä viran- ja toimenhaltijoista eläköityy n. 15 %. Lisäksi palvelusetelikokeilun aikana yksityisen päivähoidon palvelutuotanto on vakiintumassa. Rakennemuutoksen takia sivistyslautakunta ( ) päätti lisätä kunnallisia päivähoitopaikkoja mm. muuttamalla yksiköiden toimintamuotoja ja perustamalla väliaikaisesti uuden päiväkodin Lapinmäen kiinteistöön. Varuskunnan päivähoityksikkö on aloittanut 8-paikkaisena ryhmäperhepäiväkotina elokuussa 1989, minkä jälkeen toiminta laajeni nopeasti 12-paikkaiseksi yksiköksi. Ryhmäperhepäiväkoti laajennettiin 16-paikkaiseksi alkaen Varuskunnan alueen kasvaneen hoitopaikkatarpeen takia. Varuskunnan ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi alkaen osana päivähoidon rakennemuutosta (sivistyslautakunta ) väliaikaisena ratkaisuna, kunnes uudet varhaiskasvatuksen tilat valmistuvat (vuoden 2015 lopussa). Varuskunnan pioneerirykmentin lakkauttaminen vuoden 2014 lopussa on vaikuttanut osaltaan hoitolasten määriin: vuoden 2013 lopusta hoitolasten lukumäärä lisääntyi väliaikaisesti johtuen pioneerirykmentin uusien määräaikaisten työntekijöiden tullessa suorittamaan rykmentin alasajoa vuoden 2014 loppuun saakka. Varuskunnan päiväkodissa on hoidossa huhtikuussa 2015 yhteensä 11 lasta (vrt. 4/ lasta), joista Varuskunnan lähialueella asuu 3 lasta. Hoidon jatkotarve/toive kyselyssä kuuden lapsen haluttiin jatkavan hoitoaan Varuskunnan päiväkodissa syksyllä Sivistyslautakunnan delegointisäännön kohdan 1.24 mukaan sivistyslautakunta päättää päivähoidon yksikköjen määrästä. Valmistelija: varhaiskasvatuspäällikkö ehdotus Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta päättää, että Varuskunnan päiväkoti lakkautetaan alkaen. ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta päätti, että

14 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Varuskunnan päiväkotitilojen vuokrasopimusta esitetään jatkettavaksi tarpeen mukaisesti uusien varhaiskasvatustilojen käyttöönottoon saakka. Sivistyslautakunta kehoittaa kiinteistöpäällikköä neuvottelemaan vuokrasopimuksen jatkamisesta mahdollisimman pian. Merkittiin, että lautakunnalle jaettiin kokouksessa vetoomus Varuskunnan päiväkodin jatkumisen puolesta vuoden 2015 loppuun. Liitteet Liite 2 Vetoomus Varuskunnan päiväkodin jatkumisen puolesta vuoden 2015 loppuun

15 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) Sivistyslautakunta Ilmoitusasiat SIV ehdotus sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta merkitsee tietoonsa saatetuksi saapunut posti ajalta Edellä mainittu merkittiin lautakunnan tietoon saatetuksi. Lisäksi tiedoksi tuotiin: Sivistysjohtajan hankintapäätös / Sopimus / KL Kuntahankinnat Oy / Koulu- ja askartelutarvikehankinnat Liitteet Liite 3 Ilmoitusasiat sivltk

16 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöön panoa Pykälät Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oi kaisuvaa timus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Aika: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät Oikaisuvaatimusoikeus: Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: - se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä - kunnan jäsen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Keuruun sivistyslautakunta Multiantie 5, Keuruu sähköposti: puhelin (vaihde), faksi aukioloaika ma-pe klo 9 15 Oikaisuvaatimusaika: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit se män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkitty nä aikana. Mikäli päätös on anettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa ti muksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oi kaisuvaati muksesta on käytävä ilmi päätös, johon haetaan muutosta sekä muutosvaatimus perusteineen. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Oikaisuvaa timus on toimitettava oikaisuvaa timusvi ranomaiselle ennen oi kaisuvaa ti musajan pää ttymis tä.

17 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusoikeus Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hallintovalitus, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusoikeus Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Valitusviranomainen Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna puhelin /vaihde faksi sähköposti: hameenlinna.haoikeus.fi aukioloaika ma-pe klo Muu valitusviranomainen, valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusviranomainen Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asiaosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen tiedot voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitukseen on liitettävä:

18 KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ (19) - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Lisätietoja Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/193) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15. Kunnanvaltuusto 27.04.2015. Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 15 Kunnanvaltuusto 27.04.2015 Aika 27.04.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus 4 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12. Ympäristöjaosto 23.04.2015. Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45. Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 12 Ympäristöjaosto 23.04.2015 Aika 23.04.2015 klo 14:00-15:45 Paikka Toivakan kunta, Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Pöytäkirjan tarkastustapa

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 5 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Valtuusto 26.01.2015 AIKA 26.01.2015 klo 18:00-18:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot