Otsikko Sivu. 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen 7 toimenpiteiden tarkastelu Syksyn 2015 sisäänotto ja vuoden 2016 aloituspaikat / 8 ammatillinen peruskoulutus 73 Osavuosikatsaus Q1/ Kassavarojen sijoitusmahdollisuudet Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat Kpedun strategiatyön käynnistäminen Opiskelijoiden kannanotto opetukseen liittyvistä asioista Hankehakemusten hyväksyminen Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen 16

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-18:24 Kokous keskeytettiin klo Paikka Kampushalli Läsnä Virolainen Timo puheenjohtaja Urpilainen Kari varapuh.joht., poistui klo Jokela Anne jäsen Koskinen Jouni jäsen Lehtinen Leila jäsen, poistui klo Mikkola Silja jäsen Nurmi Pekka jäsen, poistui klo Nyman May jäsen Rasmus Jarmo jäsen Silvennoinen Pentti jäsen Timonen Marlén jäsen, saapui klo 15.15, poistui klo Hylkilä Marja valtuuston pj., poistui klo Märsylä Raimo valtuuston I vpj. Kuusniemi Hannu valtuuston II vpj. Sillanpää Timo valtuuston III vpj.poistui klo Sadeharju Liisa johtaja Penttinen Jukka talous- ja hall.joht., poistui 70 ajaksi Nylund Eija hallintosihteeri Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Jokela, Leila Lehtinen ja Jouni Koskinen.. Allekirjoitukset Timo Virolainen puheenjohtaja Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anne Jokela Leila Lehtinen Jouni Koskinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja :t :t 74-79

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirja ollut nähtävänä koulutusyhtymän toimistolla Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 39/ /2015 HALL Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän organisaatio- ja johtamisjärjestelmää uu dis tet taes sa vuodenvaihteessa päädyttiin täyttämään tu losaluei den johtavien viranhaltijoiden tehtävät kahden vuoden määräajaksi sisäi sen haun kautta, perusteena organisaatiouudistuksesta johtuva vir ka teh tävien vakiintumattomuus. Kahden vuoden määräaika näiden teh tä vä mää rit tely jen osalta päättyy vuoden 2015 lopussa. Toiminnan jatkuvuuden tur vaami sek si päätökset tulosalueiden johtajien vakanssien pysyväisluonteisesta täyt tä mi ses tä tulee tehdä kevään 2015 aikana. Koulutusyhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää tu losaluei den johtavien viranhaltijoiden - rehtori, aikuiskoulutusjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja - ottamisesta. Johtaja esittelee kokouksessa vaihtoehtoiset ratkaisut virkojen vakinaisen täyt tä mi sen osalta ja antaa päätösesityksen hallituksen käymän keskustelun jäl keen. HALL Hallitus käy keskustelun ja päättää jatkotoimista määräaikaisesti täytettyjen vir ko jen täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevina. Keskustelun jälkeen hallitus päätti johtajan kokouksessa antaman pää tös esityk sen mukaisesti yksimielisesti julistaa tulosalueiden johtajien virat ul koiseen ha kuun. Hallitus päätti, että lyhyt virkahakuilmoitus julkaistaan Keski-Poh jan maas sa ja Hel sin gin Sanomissa, joissa viitataan Kuntarekryssä olevaan ha ku il moi tuk seen. Ammattiopiston rehtorin, aikuiskoulutusjohtajan sekä talous- ja hal lin to johta jan virat on julistettu haettavaksi Kuntarekryssä, mol.fi:ssä sekä yh ty män www-sivuilla ja intranetissa. Hakuilmoitukset on julkaistu Keskipohjanmaassa ja Helsingin Sanomissa. Määräaikaan mennessä ammattiopiston rehtorin virkaa hakivat: MMM Markku Loiskekoski Insinööri (AMK) Janne Lyly KM Sirkku Purontaus Aikuiskoulutusjohtajan virkaa hakivat: HTM Kaisa-Leena Ahlroth

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus MMT Jalo Aminoff Insinööri (ylempi AMK) Timo Järvinen FT Tarja Lang KM Eija Liikamaa Insinööri (AMK) Janne Lyly MMM Jarmo Matintalo DI Teemu Mäkinen Talous- ja hallintojohtajan virkaa hakivat: DI Anne Hannunen KTM Jaana Kylmälä Insinööri (AMK) Janne Lyly Tradenomi (ylempi AMK) Jukka Penttinen Merkonomi Katja Rantala KTM Tapani Tiilikka KTT Keijo Varis sekä yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Yhteenvedot hakijoista ovat oheisaineistoina. Hallitus päättää kutsua hakuehdot parhaiten täyttävät henkilöt haastatteluun Haastatteluun esitetään kutsuttavaksi seuraavat henkilöt: Ammattiopiston rehtorin virkaa hakeneista: MMM Markku Loiskekoski KM Sirkku Purontaus Aikuiskoulutusjohtajan virkaa hakeneista: HTM Kaisa-Leena Ahlroth FT Tarja Lang MMM Jarmo Matintalo Talous- ja hallintojohtajan virkaa hakeneista: Tradenomi (ylempi AMK) Jukka Penttinen KTM Tapani Tiilikka KTT Keijo Varis Merkitään pöytäkirjaan, että Jukka Penttinen ei ollut läsnä tätä pykälää kä sitel täes sä. Johtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan siten, että aikuiskoulutusjohtajan vir kaa hakeneista haas tat te luun kutsutaan edellä mainittujen lisäksi KM Eija Liikamaa sekä talous- ja hallintojohtajan virkaa ha ke neis ta KTM Jaana Kyl mä lä. Lisäksi johtaja muutti ehdotustaan siten, että haastattelupäivä on

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. HALL 70 Haastattelut toteutettiin Eija Liikamaa ja Tarja Lang olivat pe runeet hakemuksensa. Päähaastattelijana toimi erikoispsykologi Merja Leh tomaa. Hakemusten ja haastattelujen perusteella esitän, että - talous- ja hallintojohtajaksi valitaan Jukka Penttinen - ammattiopiston rehtoriksi valitaan Sirkku Purontaus - aikuiskoulutusjohtajaksi valitaan Jarmo Matintalo. Hallitus suorittaa tulosaluejohtajien vaalin. Merkitään pöytäkirjaan, että talous- ja hallintojohtaja Jukka Penttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Suoritetussa vaalissa valituiksi tulivat yksimielisesti: - talous- ja hallintojohtajaksi Jukka Penttinen - ammattiopiston rehtoriksi Sirkku Purontaus ja - aikuiskoulutusjohtajaksi Jarmo Matintalo. Hallitus edellytti, että yhtymäjohtaja neuvottelee tulosaluejohtajiksi va lit tujen kanssa allekirjoitettavan johtajasopimuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Hylkilä poistui kokouksesta klo en nen päätöksentekoa, Marlén Timonen saapui klo päätöksenteon aika na ja Pekka Nurmi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Puheenjohtajan ehdotuksesta kokous keskeytettiin klo Kokousta jatket tiin klo

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen toimenpiteiden tarkastelu HALL 71 Koulutusyhtymän hallitus on kokouksessaan , 75, käsitellyt amma til li sen peruskoulutuksen suuntaamista ja järjestämisluvan aloi tus paik kojen vähenemistä. Tällöin tarkasteltavaksi nostetuista asioista jatkokäsittely on ollut seuraavanlainen: 1. Vaatetusalan sisäänotto on puolitettu ja opetusta toteutetaan useamman vuo si kurs sin yhteisopetuksena sekä yhteistyössä liiketalouden kanssa. 2. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon ei ole sisäänottoa enää vuoden 2015 jälkeen. Sisustusalan jäljellä olevat opiskelijat siirtyvät syksystä 2015 alkaen Kokkolan toimipaikkaan. Hopeasepän alan opiskelijat opis kele vat tutkintonsa loppuun Toholammilla. 3. Audiovisuaalisen viestinnän koulutus Kälviältä on siirtynyt Kokkolaan Li men tiloihin syksyllä Synergia nuorten ja aikuiskoulutuksen kesken on täten helpommin järjestettävissä. 4. Nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkinnon osalta kehittämisryhmä on ar vioinut tilannetta. Esityksenä on, että nuorten koulutukseen otetaan opiskelijoita kah te na vuotena kolmesta ja sen lisäksi toteutetaan koulutusta näyt tö tut kintoi na aikuisille. Näyttötutkintojen järjestämisoikeudet on saatu keväällä Luonnonvara-alan koulutusten osalta Perhon toimipaikassa on maa ta louden perustutkinnossa siirrytty lihakarjapainotteiseen koulutukseen ja lyp sykar jaan painottuva opetus on Kannuksessa. Maatalousalan perustutkinnossa yh teis työ tä on edelleen tiivistettävä. Hevostalouden opetuksen ke hit tä misryh mä esittää hevostalouden opetuksen kokoamista yhden kou lu tus pääl likön alaisuuteen, mutta toteutettavaksi edelleen kahdessa toimipaikassa kuiten kin yhteistyötä selkeästi lisäten. Hevostalouden opintoihin ha keu dut taisiin ko. tutkintoon, ja toimipaikka valikoituisi opiskelijan suuntautumisen mu kaan joko ravi- tai ratsastuspuolelle. Sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden koulutuksen osalta opiskelijamäärät ovat suuria. Säätelyä niiden osalta tehdään työmarkkinatilanteen, muiden kou lu tus muo to jen ja hakeutuvien määrän perusteella. Ammattilukio-opintoihin ei enää hakeuduta omalla koodilla. Am mat ti lukion ja yhdistelmäopintojen suorittajien määrä on pudonnut ja am mat ti lukio-opiskelijat ovat koulutusyhtymän kirjoilla pääsääntöisesti 3-3,5 vuotta. Johtaja esittelee toimenpiteet ja kehittämisryhmien ehdotukset tarkemmin ko kouk ses sa. Hallitus merkitsee tiedoksi ammatillisen peruskoulutuksen suuntamiseen lii ty vät toimenpiteet ja kehittämisryhmien ehdotukset. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Syksyn 2015 sisäänotto ja vuoden 2016 aloituspaikat / ammatillinen peruskoulutus HALL 72 Johtoryhmä on valmistellut yhdessä ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen joh to tii mien kanssa peruskoulutuksen aloituspaikkasuunnitelmaa syksylle 2015 ja vuosille Valmistelun pohjana on perustutkintokoulutuksen voi mas sa ole va kokonaisopiskelijamäärä vuosille , kevään 2015 haki ja mää rät yhteishaussa sekä erillishauissa, arviot vuosina val mistu vien ja keskeyttävien osalta sekä hallituksen vuosi sitten tekemät lin jaukset ja päätökset sekä niiden taustalla ollut mittava valmistelutyö. Syksyn 2015 lukemien osalta kyseessä on hallituksen vuosi sitten tekemän pää tök sen tarkennuksesta. Seuraavissa aikuiskoulutuksen perustutkinnoissa ei aikaisemmassa päätöksessä ollut aloituspaikkoja - suluissa uusi ehdotus syk syn sisäänotosta: Hevostalous, Perho (8 paikkaa), Kannuksen turkisalalan paikkojen siir tämi nen hevostalouteen v Kone- ja metalliala, Kokkola ( 16 paikkaa), perusteluna toimialan odo tetta vis sa oleva työvoiman tarve ja merkitys alueelle sekä lisäksi työ voi makou lu tuk sen merkittävä vähentäminen alueella Rakennusala, Kokkola (16 paikkaa), perustelu sama kuin edellisessä sekä ta lo tek nii kan paikkojen siirtäminen Nuoriso- ja vapaa-aika, aikuiset Kokkola (10 paikkaa), nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkintokoulutukseen ei ole sisäänottoa nuorten kou lu tukseen syk syl lä 2015, mutta tavoitteena on käynnistää näyttötutkintoon valmis ta va kou lu tus alan selvitysryhmän esityksen mukaisesti Lisäksi seuraavissa aikuiskoulutuksissa on sisäänotto suurempi kuin hal litus päätti vuosi sitten - suluissa päätös/uusi esitys: Hevostalous, Kaustinen (14/40) Liiketalous, Kokkola (16/31) Hotelli-, ravintola- ja cateringala (4/15) Vuoden 2016 osalta nuorten koulutuksen paikat pitää ilmoittaa elokuussa yh teis ha kua varten. Paikkamäärää voi vielä tarkentaa helmikuuhun asti, mut ta tutkintoja ei voi enää poistaa tai lisätä. Aikuiskoulutuksen osalta kyse on alustavasta suunnitelmasta, jota tarvittaessa tarkennetaan vuoden 2016 ai ka na. Vuoden 2017 aloituspaikat on arvioitu myös suunnitelmaan, jotta voidaan teh dä alustavia laskelmia vuosien opiskelijamääristä. Näyttäisi siltä, että opiskelijamäärät lähtevät vuoden 2015 osalta hallittuun laskuun ja py sy vät myös vuosien 2016 ja 2017 osalta OKM:n päätöksen mukaisina. Vuo den 2017 opiskelijamäärästä ei ole OKM:n päätöstä, vaan oletuksena on v määrä.

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Liitteenä 1 on suunnitelma aloituspaikoista vuosille Hallitus käy keskustelun ja - hyväksyy v korjatun sisäänoton - hyväksyy aloituspaikat vuodelle merkitsee vuoden 2017 alustavan suunnitelman tiedoksi. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus Q1/2015 5/ /2015 HALL 73 Toiminnan ja talouden toteutumisesta on laadittu osavuosikatsaus ajalta 1-3/2015. Talouden osalta on pysytty talousarvion tavoitteissa, vaikkakin jaksotettu tu los on euroa negatiivinen. Toimintatuotot ovat olleet noin 10,34 milj. euroa ja toimintakulut noin 9,55 milj. euroa. Toimintatuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset. Vuosikatteeksi jää euroa, joka riittää euron poistoihin. Vuosikatteen suhde poistoihin on 101 %. Pois tojen suhde toimintatuottoihin on noin 7,0 % tasolla, kun se aiempina vuosina on ollut n. 5 % tasoa. Tilikauden jaksotetuksi tulokseksi jää euroa ja alijäämäksi eu roa. Osavuosikatsauksessa ei ole jaksotettu talousarviossa esitettyjä rahas to kir jauk sia. Rahastokirjauksilla voidaan kattaa syntynyttä alijäämää. Osavuosikatsaus on liitteenä 2. Koulutustoimintojen talouden to teu tu mi sesta on tehty erilliset raportit, jotka ovat oheisaineistona. Merkitään tiedoksi. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Sillanpää poistui kokouksesta klo en nen pää tök sen te koa.

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Kassavarojen sijoitusmahdollisuudet HALL 74 Koulutusyhtymän kassatilanne on vuoden 2015 aikana kohtuullisen hyvä, kos ka käynnissä ei ole suurempia investointeja. Kassavarojen osalta on selvi tet ty sijoitusmahdollisuutta, koska euriborin matalan korkotason takia käyt tö ti lil tä ei enää makseta kassavaroille korkoa. Käyttötilin korko mak setaan 1 kk:n euriborin mukaisena, joka on tällä hetkellä negatiivinen. Kassavarat kesäkuun alussa ovat n. 3,6 milj. euroa, joiden osalta on va raudut ta va kesäkuussa tapahtuviin lomarahojen maksuihin sekä lainan ly hennyk siin n. miljoonalla eurolla. Kun huomioidaan loppuvuoden ta lous ke hitys, niin sijoitettavia varoja koulutusyhtymällä olisi enintään n. 1 milj. euroa, josta osa voitaisiin sijoittaa n. vuodeksi ja osa kahdeksi vuodeksi. Sijoitusmahdollisuuksista on keskusteltu nykyisen pankin, Danske Bankin, kans sa. He ovat esittäneet kahta vaihtoehtoa nk. matalan riskin kor ko ra hastois ta, joihin kassavaroja voitaisiin sijoittaa. Varat on myös helposti siir rettä vis sä takaisin yhtymän käyttöön. Sijoitusaika voisi vaihdella 6-24 kk:n välil lä ja sijoitus voitaisiin jakaa useampaan rahastoon. Lyhyenkoron ra has tosi joi tuk sis sa (Yhteisökorko Plus K) vuosituotto on ollut keskimäärin 2,9 %:n luokkaa. Rahasto, jossa mukana on myös pidemmän koron sijoituksia (Neut ral K), keskimääräinen vuosituotto on ollut n. 3,7 %:n luokkaa. Danske Bankin ehdotuksessa rahastojen valinnan lähtökohtana on ollut mal til li nen riski suhteutettuna kohtuulliseen, tilitalletusta parempaan tuottoon. Noin miljoonan euron rahastosijoitukselle pankin ehdottamiin ra hastoi hin tasasijoituksin voidaan odottaa n euron vuosituottoa. Vuo tui nen tuotto voi vaihdella ja ajoittain sijoituksen arvo voi myös laskea. Ra has tot esitellään tarkemmin kokouksessa. Rahastoesitteet ovat oheis aineis to na. Hallintosäännön mukaan talous- ja hallintojohtaja päättää hallituksen hyväk sy mien periaatteiden mukaisesti rahavarojen sijoittamisesta. Johtajan esitys esitys tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus hyväksyi yksimielisesti johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen, jon ka mukaan talous- ja hallintojohtaja valtuutetaan sijoittamaan enintään 1 milj. euroa enintään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet edellä mainitusta ra ha mää räs tä sijoitetaan Yhteisökorko Plus K:hon ja puolet Neutral K:hon. Merkitään pöytäkirjaan, että Leila Lehtinen poistui kokouksesta klo en nen päätöksentekoa. Jouni Koskinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tästä pykälästä eteenpäin. AJ JK

12 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat HALL 75 Yhtymäjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelevät Cent ria ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat. Merkitään esittely tiedoksi. Hallitus merkitsi esittelyn yksimielisesti tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Urpilainen poistui kokouksesta klo tä män pykälän päätöksenteon jälkeen. AJ JK

13 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Kpedun strategiatyön käynnistäminen 44/ /2015 HALL 76 Yhtymän suunnittelujärjestelmä koostuu laajemmista strategiaprosesseista noin viiden vuoden välein sekä vuosittain toteutettavasta yh ty mä suun ni telma pro ses sis ta. Strategiaprosessin yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset tu le vai suu den laajoihin linjauksiin, organisaatioon ja sitä tukevaan joh tamis jär jes tel mään. Yhtymäsuunnitelmaprosessissa laaditaan ta lous ar vio vuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden yhteiset ja tulosaluekohtaiset toi minnal li set tavoitteet. Koulutusyhtymän yhtymäsuunnitelmassa vuodelle 2015 on asetettu yhdeksi ta voit teek si strategian laatiminen vuosille Viimeisin laajempi stra te gia työ on tehty vuonna 2009, ja siinä tähtäin asetettiin vuoteen Koulutusyhtymän yhteisen strategiatyön käynnistyminen on viivästynyt valta kun nal li sen koulutuspolitiikan tapahtumien vuoksi. Edellisen hallituksen val mis te le ma toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistus kaatui edus kun nas sa maaliskuussa Eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus on laatinut hallitusohjelman, jonka toimenpiteet tarkentuvat kesän 2015 aika na. Hallitusohjelmaan sisältyy toisen asteen ammatillisen koulutuksen re for mi. Tavoitteena on rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen, jatko-opin to kel poi suu den säilyttäminen, alueellisesti kattava koulutus, kou lutuk sen ja työelämän vuorovaikutuksen tiivistäminen, päällekkäisyyksien pois ta mi nen, koulutuksen järjestäjien toiminnan tehostaminen ja ra ja-ai tojen poistaminen nuorten ja aikuisten kouluttamisen väliltä. Tavoitteena on koo ta ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmä yhtenäiseksi ko ko nai suu dek si opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Koulutusyhtymän strategian laatimisessa hallitusohjelmalla sekä sen poh jalta laadittavalla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmalla on suu ri merkitys. Näiden linjausten selkiydyttyä yhteinen strategiaprosessi on pe rus tel tua käynnistää syyskaudella Koulutusyhtymän johtoryhmissä stra te gia työ hön liittyvää tulevaisuuskeskustelua on jo käynnistetty. Johtaja esit te lee kokouksessa valmistelun tilannekatsauksen ja strategiaprosessin alus ta vaa suunnitelmaa. Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy strategiaprosessiin liittyvän lä hete kes kus te lun. Hallitus merkitsi esittelyn yksimielisesti tiedoksi. AJ JK

14 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Opiskelijoiden kannanotto opetukseen liittyvistä asioista 50/ /2015 HALL 77 Ammattikampuksen hyvinvointiryhmän opiskelijajäsen on tuonut yh ty mähal li tuk sel le kannanoton, johon hän on koonnut opiskelijoiden esiintuomia huo len ai hei ta opetuksen toteutukseen liittyen. Kannanotossa tuodaan esiin mm. opiskelijoiden oikeus saada laadukasta opetusta, opettajien läsnäolo ope tus ti lan teis sa, lukujärjestysten toteutuminen ja tieto muutoksista, oh jeistus ja töi den tasapuolinen jakautuminen opiskelijoille, työssäoppimiseen ja sen oh jauk seen liittyvät asiat sekä yksilöllisten opintopolkujen to teu tu minen. Kan nan ot to on oheisaineistona. Kannanotossaan kyseinen opiskelija toivoi yhteydenottoa ja tapaamista asian tiimoilta. Kannanottoa on käsitelty ammattiopiston rehtorin ja opinto-oh jaa jan sekä opettajien pääluottamusmiehen kanssa. Yhtymäjohtaja, am mat ti opis ton rehtori ja opinto-ohjaaja ovat keskustelleet kannanoton jättä neen opiskelijan kanssa. Kuten opiskelija kannanotossaan ilmaisee, siinä esiin tuo dut asiat eivät koske kaikkia osastoja, mutta muutosta arkeen tar vitaan. Kannanotossa esiin nostettu huoli otetaan ammattiopistossa vakavasti ja yhtei sis tä pelisäännöistä on tarkoitus käydä keskustelua uuden lukuvuoden käyn nis tä mi sen tilaisuuksissa. Ammattiopistossa käytäntönä vastaavanlaisiin palautteisiin reagoimisessa on se, että asia pyritään kohdentamaan ja antamaan korjaava palaute suoraan asianomaisille henkilöille. Yleisellä tasolla opiskelijoiden antama palau te opetuksesta on ollut hyvää. Lukuvuoden 2015 olo- ja päättökyselyjen tu lok sis ta raportoidaan hallitukselle kokouksessa. Hallitus merkitsee tiedoksi kannanoton ja sen pohjalta käynnistetyt toimet. Hallitus merkitsi opiskelijoiden kannanoton sekä sen pohjalta käynnistetyt toi men pi teet yksimielisesti tiedoksi. AJ JK

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hankehakemusten hyväksyminen HALL 78 Hallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liitteen 3 mukaiset hankehakemukset. Hallitus hyväksyy liitteessä olevien hankehakemusten lähettämisen rahoittajille. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. AJ JK

16 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen HALL 79 Kunnallislain 51 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsitel täväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää aikaisemman päätöksen siirtomenettelyn tapaan sen jälkeen kun päätös on tehty. Asia on otettava hallituksen käsiteltäväk si viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaati mus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yhtymähallituksen otto-oikeus ulottuu sekä johtokun tien että viranhaltijoiden päätöksiin. Viranhaltijapäätökset Aikuiskoulutusjohtaja Aikuiskoulutuspäällikkö, kansanopisto 4 Aikuiskoulutuspäällikkö, kulttuuri ja tietotekniikka - Aikuiskoulutuspäällikkö, luonnonvara-ala - Aikuiskoulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala - Aikuiskoulutuspäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Aikuiskoulutuspäällikkö, yrittäjyys ja liiketalous - Ammattiopiston rehtori (S) Henkilöstöpäällikkö - Johtaja Kiinteistöpäällikkö Laskentapäällikkö - Oppisopimuspäällikkö 4 Palvelupäällikkö - Ruokapalvelupäällikkö - Talous- ja hallintojohtaja Tietohallintopäällikkö 8-12 Toimialapäällikkö, hyvinvointialat 8 Toimialapäällikkö, liiketalous, palvelut ja kulttuuri - Toimialapäällikkö, luonnonvara-ala Toimialapäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Toimistopäällikkö 1 Yhtymähallituksen puheenjohtaja - luettelot esitetään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätök siin. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. AJ JK

17 PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUS Yhtymähallituksen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täy täntöön panoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jo kainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on loukattu, kun ta, joka kuuluu koulutusyhtymään sekä koulu tusyhtymään kuuluvan kunnan jäsen. HANKINTAOIKAISU- JA VALITUSOSOITUSOHJE I Hankintaoikaisun tekeminen yhtymähallitukselle II Valituksen tekeminen markkinaoikeudelle Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hallitukselta, os. Närvilänkatu 8, Kokkola, kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hä nen val tuut ta man sa asiamiehen toimitettava yhtymähallitukselle viimeistään oikaisuvaati musajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä lu ettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tiedoksiantopäivästä. Määräai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräai kaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöytä kir jan siitä pää tök ses tä, josta hae taan oi kai sua se kä sel vitys sii tä päiväs tä, mis tä oikai suvaa ti musaika on edel lä sa notun mu kaan las ket tu. Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaa tia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua haetaan kir jal lises ti toimittamalla vaatimus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitukselle, os. När vilän ka tu 8, Kokkola. Hankintaoikaisua voi vaatia tarjouskilpailuun osallistunut tarjoa ja tai osallistumishakemuksen tehnyt eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hankintaoikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon pää tök ses tä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käy tet täes sä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan tiedoksi saaduksi viestin lä het tämis päi vä nä, ellei esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta. Postitse toimitettua tiedoksiantoa käytettäessä katsotaan vas taan ot ta jan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie dok si an non näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie dok si an to tapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksiaaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on mer kit tä vä oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaa timuk seen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark ki na oikeu teen. Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi tarjoaja, osallis tu mis ha ke muk sen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, hakea muutosta va lit tamal la markkinaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista, mikäli hankinnan arvo ylittää hankin ta lain 15 :n mukaiset kynnysarvot. AJ JK

18 PÖYTÄKIRJA 7/ Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sit te ly lupaa. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa sa manlai sis sa asioissa tärkeää tai siihen on painava hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtä vä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt han kinta so pi muk sen hankintalain 78 :n nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuu den kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai va li tus osoi tus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan tiedoksi saa duk si viestin lähettämispäivänä, ellei esitetä luotettavaa selvitystä tie to lii ken ne yh teyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta. Postitse toimitettua tiedoksiantoa käy tet täes sä katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todis teel lis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta ma na aikana tai erilliseen tiedoksiaaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tä vä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, va li tuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. lisäksi on ilmoitettava pos ti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Valitus on al le kirjoi tet ta va. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka mi sen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muksen sa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hal lin to lain käyt tölain 21 :ssä säädetään. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, os. os. Radanrakentajantie 5, Helsinki, ja se tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päät ty mis tä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valitus toimitetaan mark ki na oi keu teen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, tele ko pio na tai sähköpostitse kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa asia kir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa hakea muutosta kunta lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan han kin taan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sitte ly lu paa hankintalain 86 :n mukaisesti. AJ JK

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han kin ta yk si köl le asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle I kohdassa mainittuun osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan Puheenjohtaja Timo Virolainen Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund AJ JK

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaaminen 4 56 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2014-2017 6 57 Matkustusohjeen päivitys 7 58

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu

PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Yhtymähallitus. Käsitellyt asiat. Otsikko Sivu PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 160 Oppilastyönä rakennetun omakotitalon myynti / Yläpalonkierros 26 (272-172-25-1) 161 Uudistuvan organisaatio- ja johtamisjärjestelmän

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 21.05.2013

Tekninen lautakunta 21.05.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 4/2013 96 Tekninen lautakunta 21.05.2013 Aika 21.05.2013 klo 18:00-18:57 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 98 51 Pöytäkirjan

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 11/2014 470 Tekninen lautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 LOHJA OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot