Otsikko Sivu. 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 4 71 Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen 7 toimenpiteiden tarkastelu Syksyn 2015 sisäänotto ja vuoden 2016 aloituspaikat / 8 ammatillinen peruskoulutus 73 Osavuosikatsaus Q1/ Kassavarojen sijoitusmahdollisuudet Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat Kpedun strategiatyön käynnistäminen Opiskelijoiden kannanotto opetukseen liittyvistä asioista Hankehakemusten hyväksyminen Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen 16

2 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Aika klo 14:00-18:24 Kokous keskeytettiin klo Paikka Kampushalli Läsnä Virolainen Timo puheenjohtaja Urpilainen Kari varapuh.joht., poistui klo Jokela Anne jäsen Koskinen Jouni jäsen Lehtinen Leila jäsen, poistui klo Mikkola Silja jäsen Nurmi Pekka jäsen, poistui klo Nyman May jäsen Rasmus Jarmo jäsen Silvennoinen Pentti jäsen Timonen Marlén jäsen, saapui klo 15.15, poistui klo Hylkilä Marja valtuuston pj., poistui klo Märsylä Raimo valtuuston I vpj. Kuusniemi Hannu valtuuston II vpj. Sillanpää Timo valtuuston III vpj.poistui klo Sadeharju Liisa johtaja Penttinen Jukka talous- ja hall.joht., poistui 70 ajaksi Nylund Eija hallintosihteeri Käsitellyt asiat Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Jokela, Leila Lehtinen ja Jouni Koskinen.. Allekirjoitukset Timo Virolainen puheenjohtaja Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Anne Jokela Leila Lehtinen Jouni Koskinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja :t :t 74-79

3 PÖYTÄKIRJA 7/ Pöytäkirja ollut nähtävänä koulutusyhtymän toimistolla Eija Nylund pöytäkirjanpitäjä

4 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tulosaluejohtajien virkojen auki julistaminen ja virkavaali 39/ /2015 HALL Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän organisaatio- ja johtamisjärjestelmää uu dis tet taes sa vuodenvaihteessa päädyttiin täyttämään tu losaluei den johtavien viranhaltijoiden tehtävät kahden vuoden määräajaksi sisäi sen haun kautta, perusteena organisaatiouudistuksesta johtuva vir ka teh tävien vakiintumattomuus. Kahden vuoden määräaika näiden teh tä vä mää rit tely jen osalta päättyy vuoden 2015 lopussa. Toiminnan jatkuvuuden tur vaami sek si päätökset tulosalueiden johtajien vakanssien pysyväisluonteisesta täyt tä mi ses tä tulee tehdä kevään 2015 aikana. Koulutusyhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää tu losaluei den johtavien viranhaltijoiden - rehtori, aikuiskoulutusjohtaja sekä talous- ja hallintojohtaja - ottamisesta. Johtaja esittelee kokouksessa vaihtoehtoiset ratkaisut virkojen vakinaisen täyt tä mi sen osalta ja antaa päätösesityksen hallituksen käymän keskustelun jäl keen. HALL Hallitus käy keskustelun ja päättää jatkotoimista määräaikaisesti täytettyjen vir ko jen täyttämisestä toistaiseksi voimassa olevina. Keskustelun jälkeen hallitus päätti johtajan kokouksessa antaman pää tös esityk sen mukaisesti yksimielisesti julistaa tulosalueiden johtajien virat ul koiseen ha kuun. Hallitus päätti, että lyhyt virkahakuilmoitus julkaistaan Keski-Poh jan maas sa ja Hel sin gin Sanomissa, joissa viitataan Kuntarekryssä olevaan ha ku il moi tuk seen. Ammattiopiston rehtorin, aikuiskoulutusjohtajan sekä talous- ja hal lin to johta jan virat on julistettu haettavaksi Kuntarekryssä, mol.fi:ssä sekä yh ty män www-sivuilla ja intranetissa. Hakuilmoitukset on julkaistu Keskipohjanmaassa ja Helsingin Sanomissa. Määräaikaan mennessä ammattiopiston rehtorin virkaa hakivat: MMM Markku Loiskekoski Insinööri (AMK) Janne Lyly KM Sirkku Purontaus Aikuiskoulutusjohtajan virkaa hakivat: HTM Kaisa-Leena Ahlroth

5 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus MMT Jalo Aminoff Insinööri (ylempi AMK) Timo Järvinen FT Tarja Lang KM Eija Liikamaa Insinööri (AMK) Janne Lyly MMM Jarmo Matintalo DI Teemu Mäkinen Talous- ja hallintojohtajan virkaa hakivat: DI Anne Hannunen KTM Jaana Kylmälä Insinööri (AMK) Janne Lyly Tradenomi (ylempi AMK) Jukka Penttinen Merkonomi Katja Rantala KTM Tapani Tiilikka KTT Keijo Varis sekä yksi henkilö, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Yhteenvedot hakijoista ovat oheisaineistoina. Hallitus päättää kutsua hakuehdot parhaiten täyttävät henkilöt haastatteluun Haastatteluun esitetään kutsuttavaksi seuraavat henkilöt: Ammattiopiston rehtorin virkaa hakeneista: MMM Markku Loiskekoski KM Sirkku Purontaus Aikuiskoulutusjohtajan virkaa hakeneista: HTM Kaisa-Leena Ahlroth FT Tarja Lang MMM Jarmo Matintalo Talous- ja hallintojohtajan virkaa hakeneista: Tradenomi (ylempi AMK) Jukka Penttinen KTM Tapani Tiilikka KTT Keijo Varis Merkitään pöytäkirjaan, että Jukka Penttinen ei ollut läsnä tätä pykälää kä sitel täes sä. Johtaja täydensi kokouksessa ehdotustaan siten, että aikuiskoulutusjohtajan vir kaa hakeneista haas tat te luun kutsutaan edellä mainittujen lisäksi KM Eija Liikamaa sekä talous- ja hallintojohtajan virkaa ha ke neis ta KTM Jaana Kyl mä lä. Lisäksi johtaja muutti ehdotustaan siten, että haastattelupäivä on

6 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. HALL 70 Haastattelut toteutettiin Eija Liikamaa ja Tarja Lang olivat pe runeet hakemuksensa. Päähaastattelijana toimi erikoispsykologi Merja Leh tomaa. Hakemusten ja haastattelujen perusteella esitän, että - talous- ja hallintojohtajaksi valitaan Jukka Penttinen - ammattiopiston rehtoriksi valitaan Sirkku Purontaus - aikuiskoulutusjohtajaksi valitaan Jarmo Matintalo. Hallitus suorittaa tulosaluejohtajien vaalin. Merkitään pöytäkirjaan, että talous- ja hallintojohtaja Jukka Penttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Suoritetussa vaalissa valituiksi tulivat yksimielisesti: - talous- ja hallintojohtajaksi Jukka Penttinen - ammattiopiston rehtoriksi Sirkku Purontaus ja - aikuiskoulutusjohtajaksi Jarmo Matintalo. Hallitus edellytti, että yhtymäjohtaja neuvottelee tulosaluejohtajiksi va lit tujen kanssa allekirjoitettavan johtajasopimuksen. Merkitään pöytäkirjaan, että Marja Hylkilä poistui kokouksesta klo en nen päätöksentekoa, Marlén Timonen saapui klo päätöksenteon aika na ja Pekka Nurmi poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo Puheenjohtajan ehdotuksesta kokous keskeytettiin klo Kokousta jatket tiin klo

7 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Ammatillisen peruskoulutuksen suuntaamisen toimenpiteiden tarkastelu HALL 71 Koulutusyhtymän hallitus on kokouksessaan , 75, käsitellyt amma til li sen peruskoulutuksen suuntaamista ja järjestämisluvan aloi tus paik kojen vähenemistä. Tällöin tarkasteltavaksi nostetuista asioista jatkokäsittely on ollut seuraavanlainen: 1. Vaatetusalan sisäänotto on puolitettu ja opetusta toteutetaan useamman vuo si kurs sin yhteisopetuksena sekä yhteistyössä liiketalouden kanssa. 2. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon ei ole sisäänottoa enää vuoden 2015 jälkeen. Sisustusalan jäljellä olevat opiskelijat siirtyvät syksystä 2015 alkaen Kokkolan toimipaikkaan. Hopeasepän alan opiskelijat opis kele vat tutkintonsa loppuun Toholammilla. 3. Audiovisuaalisen viestinnän koulutus Kälviältä on siirtynyt Kokkolaan Li men tiloihin syksyllä Synergia nuorten ja aikuiskoulutuksen kesken on täten helpommin järjestettävissä. 4. Nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkinnon osalta kehittämisryhmä on ar vioinut tilannetta. Esityksenä on, että nuorten koulutukseen otetaan opiskelijoita kah te na vuotena kolmesta ja sen lisäksi toteutetaan koulutusta näyt tö tut kintoi na aikuisille. Näyttötutkintojen järjestämisoikeudet on saatu keväällä Luonnonvara-alan koulutusten osalta Perhon toimipaikassa on maa ta louden perustutkinnossa siirrytty lihakarjapainotteiseen koulutukseen ja lyp sykar jaan painottuva opetus on Kannuksessa. Maatalousalan perustutkinnossa yh teis työ tä on edelleen tiivistettävä. Hevostalouden opetuksen ke hit tä misryh mä esittää hevostalouden opetuksen kokoamista yhden kou lu tus pääl likön alaisuuteen, mutta toteutettavaksi edelleen kahdessa toimipaikassa kuiten kin yhteistyötä selkeästi lisäten. Hevostalouden opintoihin ha keu dut taisiin ko. tutkintoon, ja toimipaikka valikoituisi opiskelijan suuntautumisen mu kaan joko ravi- tai ratsastuspuolelle. Sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden koulutuksen osalta opiskelijamäärät ovat suuria. Säätelyä niiden osalta tehdään työmarkkinatilanteen, muiden kou lu tus muo to jen ja hakeutuvien määrän perusteella. Ammattilukio-opintoihin ei enää hakeuduta omalla koodilla. Am mat ti lukion ja yhdistelmäopintojen suorittajien määrä on pudonnut ja am mat ti lukio-opiskelijat ovat koulutusyhtymän kirjoilla pääsääntöisesti 3-3,5 vuotta. Johtaja esittelee toimenpiteet ja kehittämisryhmien ehdotukset tarkemmin ko kouk ses sa. Hallitus merkitsee tiedoksi ammatillisen peruskoulutuksen suuntamiseen lii ty vät toimenpiteet ja kehittämisryhmien ehdotukset. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

8 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Syksyn 2015 sisäänotto ja vuoden 2016 aloituspaikat / ammatillinen peruskoulutus HALL 72 Johtoryhmä on valmistellut yhdessä ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen joh to tii mien kanssa peruskoulutuksen aloituspaikkasuunnitelmaa syksylle 2015 ja vuosille Valmistelun pohjana on perustutkintokoulutuksen voi mas sa ole va kokonaisopiskelijamäärä vuosille , kevään 2015 haki ja mää rät yhteishaussa sekä erillishauissa, arviot vuosina val mistu vien ja keskeyttävien osalta sekä hallituksen vuosi sitten tekemät lin jaukset ja päätökset sekä niiden taustalla ollut mittava valmistelutyö. Syksyn 2015 lukemien osalta kyseessä on hallituksen vuosi sitten tekemän pää tök sen tarkennuksesta. Seuraavissa aikuiskoulutuksen perustutkinnoissa ei aikaisemmassa päätöksessä ollut aloituspaikkoja - suluissa uusi ehdotus syk syn sisäänotosta: Hevostalous, Perho (8 paikkaa), Kannuksen turkisalalan paikkojen siir tämi nen hevostalouteen v Kone- ja metalliala, Kokkola ( 16 paikkaa), perusteluna toimialan odo tetta vis sa oleva työvoiman tarve ja merkitys alueelle sekä lisäksi työ voi makou lu tuk sen merkittävä vähentäminen alueella Rakennusala, Kokkola (16 paikkaa), perustelu sama kuin edellisessä sekä ta lo tek nii kan paikkojen siirtäminen Nuoriso- ja vapaa-aika, aikuiset Kokkola (10 paikkaa), nuoriso- ja vapaa-ajan perustutkintokoulutukseen ei ole sisäänottoa nuorten kou lu tukseen syk syl lä 2015, mutta tavoitteena on käynnistää näyttötutkintoon valmis ta va kou lu tus alan selvitysryhmän esityksen mukaisesti Lisäksi seuraavissa aikuiskoulutuksissa on sisäänotto suurempi kuin hal litus päätti vuosi sitten - suluissa päätös/uusi esitys: Hevostalous, Kaustinen (14/40) Liiketalous, Kokkola (16/31) Hotelli-, ravintola- ja cateringala (4/15) Vuoden 2016 osalta nuorten koulutuksen paikat pitää ilmoittaa elokuussa yh teis ha kua varten. Paikkamäärää voi vielä tarkentaa helmikuuhun asti, mut ta tutkintoja ei voi enää poistaa tai lisätä. Aikuiskoulutuksen osalta kyse on alustavasta suunnitelmasta, jota tarvittaessa tarkennetaan vuoden 2016 ai ka na. Vuoden 2017 aloituspaikat on arvioitu myös suunnitelmaan, jotta voidaan teh dä alustavia laskelmia vuosien opiskelijamääristä. Näyttäisi siltä, että opiskelijamäärät lähtevät vuoden 2015 osalta hallittuun laskuun ja py sy vät myös vuosien 2016 ja 2017 osalta OKM:n päätöksen mukaisina. Vuo den 2017 opiskelijamäärästä ei ole OKM:n päätöstä, vaan oletuksena on v määrä.

9 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Liitteenä 1 on suunnitelma aloituspaikoista vuosille Hallitus käy keskustelun ja - hyväksyy v korjatun sisäänoton - hyväksyy aloituspaikat vuodelle merkitsee vuoden 2017 alustavan suunnitelman tiedoksi. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.

10 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Osavuosikatsaus Q1/2015 5/ /2015 HALL 73 Toiminnan ja talouden toteutumisesta on laadittu osavuosikatsaus ajalta 1-3/2015. Talouden osalta on pysytty talousarvion tavoitteissa, vaikkakin jaksotettu tu los on euroa negatiivinen. Toimintatuotot ovat olleet noin 10,34 milj. euroa ja toimintakulut noin 9,55 milj. euroa. Toimintatuotot ja kulut ovat talousarvion mukaiset. Vuosikatteeksi jää euroa, joka riittää euron poistoihin. Vuosikatteen suhde poistoihin on 101 %. Pois tojen suhde toimintatuottoihin on noin 7,0 % tasolla, kun se aiempina vuosina on ollut n. 5 % tasoa. Tilikauden jaksotetuksi tulokseksi jää euroa ja alijäämäksi eu roa. Osavuosikatsauksessa ei ole jaksotettu talousarviossa esitettyjä rahas to kir jauk sia. Rahastokirjauksilla voidaan kattaa syntynyttä alijäämää. Osavuosikatsaus on liitteenä 2. Koulutustoimintojen talouden to teu tu mi sesta on tehty erilliset raportit, jotka ovat oheisaineistona. Merkitään tiedoksi. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Timo Sillanpää poistui kokouksesta klo en nen pää tök sen te koa.

11 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Kassavarojen sijoitusmahdollisuudet HALL 74 Koulutusyhtymän kassatilanne on vuoden 2015 aikana kohtuullisen hyvä, kos ka käynnissä ei ole suurempia investointeja. Kassavarojen osalta on selvi tet ty sijoitusmahdollisuutta, koska euriborin matalan korkotason takia käyt tö ti lil tä ei enää makseta kassavaroille korkoa. Käyttötilin korko mak setaan 1 kk:n euriborin mukaisena, joka on tällä hetkellä negatiivinen. Kassavarat kesäkuun alussa ovat n. 3,6 milj. euroa, joiden osalta on va raudut ta va kesäkuussa tapahtuviin lomarahojen maksuihin sekä lainan ly hennyk siin n. miljoonalla eurolla. Kun huomioidaan loppuvuoden ta lous ke hitys, niin sijoitettavia varoja koulutusyhtymällä olisi enintään n. 1 milj. euroa, josta osa voitaisiin sijoittaa n. vuodeksi ja osa kahdeksi vuodeksi. Sijoitusmahdollisuuksista on keskusteltu nykyisen pankin, Danske Bankin, kans sa. He ovat esittäneet kahta vaihtoehtoa nk. matalan riskin kor ko ra hastois ta, joihin kassavaroja voitaisiin sijoittaa. Varat on myös helposti siir rettä vis sä takaisin yhtymän käyttöön. Sijoitusaika voisi vaihdella 6-24 kk:n välil lä ja sijoitus voitaisiin jakaa useampaan rahastoon. Lyhyenkoron ra has tosi joi tuk sis sa (Yhteisökorko Plus K) vuosituotto on ollut keskimäärin 2,9 %:n luokkaa. Rahasto, jossa mukana on myös pidemmän koron sijoituksia (Neut ral K), keskimääräinen vuosituotto on ollut n. 3,7 %:n luokkaa. Danske Bankin ehdotuksessa rahastojen valinnan lähtökohtana on ollut mal til li nen riski suhteutettuna kohtuulliseen, tilitalletusta parempaan tuottoon. Noin miljoonan euron rahastosijoitukselle pankin ehdottamiin ra hastoi hin tasasijoituksin voidaan odottaa n euron vuosituottoa. Vuo tui nen tuotto voi vaihdella ja ajoittain sijoituksen arvo voi myös laskea. Ra has tot esitellään tarkemmin kokouksessa. Rahastoesitteet ovat oheis aineis to na. Hallintosäännön mukaan talous- ja hallintojohtaja päättää hallituksen hyväk sy mien periaatteiden mukaisesti rahavarojen sijoittamisesta. Johtajan esitys esitys tehdään kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta. Hallitus hyväksyi yksimielisesti johtajan kokouksessa tekemän ehdotuksen, jon ka mukaan talous- ja hallintojohtaja valtuutetaan sijoittamaan enintään 1 milj. euroa enintään kahdeksi vuodeksi siten, että puolet edellä mainitusta ra ha mää räs tä sijoitetaan Yhteisökorko Plus K:hon ja puolet Neutral K:hon. Merkitään pöytäkirjaan, että Leila Lehtinen poistui kokouksesta klo en nen päätöksentekoa. Jouni Koskinen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tästä pykälästä eteenpäin. AJ JK

12 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat HALL 75 Yhtymäjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelevät Cent ria ammattikorkeakoulu Oy:n ajankohtaiset asiat. Merkitään esittely tiedoksi. Hallitus merkitsi esittelyn yksimielisesti tiedoksi. Merkitään pöytäkirjaan, että Kari Urpilainen poistui kokouksesta klo tä män pykälän päätöksenteon jälkeen. AJ JK

13 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Kpedun strategiatyön käynnistäminen 44/ /2015 HALL 76 Yhtymän suunnittelujärjestelmä koostuu laajemmista strategiaprosesseista noin viiden vuoden välein sekä vuosittain toteutettavasta yh ty mä suun ni telma pro ses sis ta. Strategiaprosessin yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset tu le vai suu den laajoihin linjauksiin, organisaatioon ja sitä tukevaan joh tamis jär jes tel mään. Yhtymäsuunnitelmaprosessissa laaditaan ta lous ar vio vuoden ja sitä seuraavien kahden vuoden yhteiset ja tulosaluekohtaiset toi minnal li set tavoitteet. Koulutusyhtymän yhtymäsuunnitelmassa vuodelle 2015 on asetettu yhdeksi ta voit teek si strategian laatiminen vuosille Viimeisin laajempi stra te gia työ on tehty vuonna 2009, ja siinä tähtäin asetettiin vuoteen Koulutusyhtymän yhteisen strategiatyön käynnistyminen on viivästynyt valta kun nal li sen koulutuspolitiikan tapahtumien vuoksi. Edellisen hallituksen val mis te le ma toisen asteen koulutuksen rakenne- ja rahoitusuudistus kaatui edus kun nas sa maaliskuussa Eduskuntavaalien jälkeinen uusi hallitus on laatinut hallitusohjelman, jonka toimenpiteet tarkentuvat kesän 2015 aika na. Hallitusohjelmaan sisältyy toisen asteen ammatillisen koulutuksen re for mi. Tavoitteena on rahoituksen ja rakenteiden uudistaminen, jatko-opin to kel poi suu den säilyttäminen, alueellisesti kattava koulutus, kou lutuk sen ja työelämän vuorovaikutuksen tiivistäminen, päällekkäisyyksien pois ta mi nen, koulutuksen järjestäjien toiminnan tehostaminen ja ra ja-ai tojen poistaminen nuorten ja aikuisten kouluttamisen väliltä. Tavoitteena on koo ta ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjausjärjestelmä yhtenäiseksi ko ko nai suu dek si opetus- ja kulttuuriministeriön alle. Koulutusyhtymän strategian laatimisessa hallitusohjelmalla sekä sen poh jalta laadittavalla Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmalla on suu ri merkitys. Näiden linjausten selkiydyttyä yhteinen strategiaprosessi on pe rus tel tua käynnistää syyskaudella Koulutusyhtymän johtoryhmissä stra te gia työ hön liittyvää tulevaisuuskeskustelua on jo käynnistetty. Johtaja esit te lee kokouksessa valmistelun tilannekatsauksen ja strategiaprosessin alus ta vaa suunnitelmaa. Hallitus merkitsee esittelyn tiedoksi ja käy strategiaprosessiin liittyvän lä hete kes kus te lun. Hallitus merkitsi esittelyn yksimielisesti tiedoksi. AJ JK

14 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Opiskelijoiden kannanotto opetukseen liittyvistä asioista 50/ /2015 HALL 77 Ammattikampuksen hyvinvointiryhmän opiskelijajäsen on tuonut yh ty mähal li tuk sel le kannanoton, johon hän on koonnut opiskelijoiden esiintuomia huo len ai hei ta opetuksen toteutukseen liittyen. Kannanotossa tuodaan esiin mm. opiskelijoiden oikeus saada laadukasta opetusta, opettajien läsnäolo ope tus ti lan teis sa, lukujärjestysten toteutuminen ja tieto muutoksista, oh jeistus ja töi den tasapuolinen jakautuminen opiskelijoille, työssäoppimiseen ja sen oh jauk seen liittyvät asiat sekä yksilöllisten opintopolkujen to teu tu minen. Kan nan ot to on oheisaineistona. Kannanotossaan kyseinen opiskelija toivoi yhteydenottoa ja tapaamista asian tiimoilta. Kannanottoa on käsitelty ammattiopiston rehtorin ja opinto-oh jaa jan sekä opettajien pääluottamusmiehen kanssa. Yhtymäjohtaja, am mat ti opis ton rehtori ja opinto-ohjaaja ovat keskustelleet kannanoton jättä neen opiskelijan kanssa. Kuten opiskelija kannanotossaan ilmaisee, siinä esiin tuo dut asiat eivät koske kaikkia osastoja, mutta muutosta arkeen tar vitaan. Kannanotossa esiin nostettu huoli otetaan ammattiopistossa vakavasti ja yhtei sis tä pelisäännöistä on tarkoitus käydä keskustelua uuden lukuvuoden käyn nis tä mi sen tilaisuuksissa. Ammattiopistossa käytäntönä vastaavanlaisiin palautteisiin reagoimisessa on se, että asia pyritään kohdentamaan ja antamaan korjaava palaute suoraan asianomaisille henkilöille. Yleisellä tasolla opiskelijoiden antama palau te opetuksesta on ollut hyvää. Lukuvuoden 2015 olo- ja päättökyselyjen tu lok sis ta raportoidaan hallitukselle kokouksessa. Hallitus merkitsee tiedoksi kannanoton ja sen pohjalta käynnistetyt toimet. Hallitus merkitsi opiskelijoiden kannanoton sekä sen pohjalta käynnistetyt toi men pi teet yksimielisesti tiedoksi. AJ JK

15 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hankehakemusten hyväksyminen HALL 78 Hallitus on käsitellyt hankehakemusten hyväksymistä edellisen kerran kokouksessaan Tämän jälkeen on yhtymän nimissä lähetetty liitteen 3 mukaiset hankehakemukset. Hallitus hyväksyy liitteessä olevien hankehakemusten lähettämisen rahoittajille. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. AJ JK

16 PÖYTÄKIRJA 7/ Yhtymähallitus Hallituksen otto-oikeuden käyttäminen HALL 79 Kunnallislain 51 :ssä säädetään asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsitel täväksi. Otto-oikeutta voidaan käyttää aikaisemman päätöksen siirtomenettelyn tapaan sen jälkeen kun päätös on tehty. Asia on otettava hallituksen käsiteltäväk si viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaati mus päätöksestä on tehtävä (14 vrk tiedoksisaannista). Yhtymähallituksen otto-oikeus ulottuu sekä johtokun tien että viranhaltijoiden päätöksiin. Viranhaltijapäätökset Aikuiskoulutusjohtaja Aikuiskoulutuspäällikkö, kansanopisto 4 Aikuiskoulutuspäällikkö, kulttuuri ja tietotekniikka - Aikuiskoulutuspäällikkö, luonnonvara-ala - Aikuiskoulutuspäällikkö, sosiaali- ja terveysala - Aikuiskoulutuspäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Aikuiskoulutuspäällikkö, yrittäjyys ja liiketalous - Ammattiopiston rehtori (S) Henkilöstöpäällikkö - Johtaja Kiinteistöpäällikkö Laskentapäällikkö - Oppisopimuspäällikkö 4 Palvelupäällikkö - Ruokapalvelupäällikkö - Talous- ja hallintojohtaja Tietohallintopäällikkö 8-12 Toimialapäällikkö, hyvinvointialat 8 Toimialapäällikkö, liiketalous, palvelut ja kulttuuri - Toimialapäällikkö, luonnonvara-ala Toimialapäällikkö, teollisuus ja rakentaminen - Toimistopäällikkö 1 Yhtymähallituksen puheenjohtaja - luettelot esitetään yksityiskohtaisemmin kokouksessa. Hallitus päättää, että se ei käytä otto-oikeuttaan yllä mainittuihin päätök siin. Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti. AJ JK

17 PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUS Yhtymähallituksen päätökseen, mikäli se ei ole yksinomaan valmistelua tai täy täntöön panoa, on oikeutettu hakemaan muutosta jo kainen sillä perusteella, että hänen oikeuttaan, velvollisuuttaan tai etuaan on loukattu, kun ta, joka kuuluu koulutusyhtymään sekä koulu tusyhtymään kuuluvan kunnan jäsen. HANKINTAOIKAISU- JA VALITUSOSOITUSOHJE I Hankintaoikaisun tekeminen yhtymähallitukselle II Valituksen tekeminen markkinaoikeudelle Oikaisuvaatimusta haetaan Keski-Pohjanmaan koulutus yhtymän hallitukselta, os. Närvilänkatu 8, Kokkola, kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on hakijan itsensä tai hä nen val tuut ta man sa asiamiehen toimitettava yhtymähallitukselle viimeistään oikaisuvaati musajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä lu ettuna siitä päivästä, kun päätös on säädetyllä tavalla asetettu yleisesti nähtäväksi tai jos päätös koskee jota kuta yksityistä henkilöä tai toista kuntaa, tiedoksiantopäivästä. Määräai kaa laskettaessa ei sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, lueta määräai kaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt viras toissa on keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on lii tet tä vä pöy tä kir jan pitä jän oi ke aksi to dis ta ma ote pöytä kir jan siitä pää tök ses tä, josta hae taan oi kai sua se kä sel vitys sii tä päiväs tä, mis tä oikai suvaa ti musaika on edel lä sa notun mu kaan las ket tu. Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaa tia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua haetaan kir jal lises ti toimittamalla vaatimus Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitukselle, os. När vilän ka tu 8, Kokkola. Hankintaoikaisua voi vaatia tarjouskilpailuun osallistunut tarjoa ja tai osallistumishakemuksen tehnyt eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hankintaoikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon pää tök ses tä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käy tet täes sä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan tiedoksi saaduksi viestin lä het tämis päi vä nä, ellei esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta. Postitse toimitettua tiedoksiantoa käytettäessä katsotaan vas taan ot ta jan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tie dok si an non näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie dok si an to tapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai eril liseen tiedoksiaaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukseen on mer kit tä vä oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaa timuk seen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla mark ki na oikeu teen. Hankintapäätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voi tarjoaja, osallis tu mis ha ke muk sen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, hakea muutosta va lit tamal la markkinaoikeuteen. Valittaminen on mahdollista, mikäli hankinnan arvo ylittää hankin ta lain 15 :n mukaiset kynnysarvot. AJ JK

18 PÖYTÄKIRJA 7/ Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sit te ly lupaa. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa sa manlai sis sa asioissa tärkeää tai siihen on painava hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtä vä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt han kinta so pi muk sen hankintalain 78 :n nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuu den kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai va li tus osoi tus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan tiedoksi saa duk si viestin lähettämispäivänä, ellei esitetä luotettavaa selvitystä tie to lii ken ne yh teyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta. Postitse toimitettua tiedoksiantoa käy tet täes sä katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todis teel lis ta tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta ma na aikana tai erilliseen tiedoksiaaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tä vä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, va li tuk ses sa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. lisäksi on ilmoitettava pos ti osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Valitus on al le kirjoi tet ta va. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, se kä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka mi sen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaa ti muksen sa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hal lin to lain käyt tölain 21 :ssä säädetään. Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle, os. os. Radanrakentajantie 5, Helsinki, ja se tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päät ty mis tä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valitus toimitetaan mark ki na oi keu teen henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, tele ko pio na tai sähköpostitse kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä tai arkilauantai, saa asia kir jat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa hakea muutosta kunta lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan han kin taan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sitte ly lu paa hankintalain 86 :n mukaisesti. AJ JK

19 PÖYTÄKIRJA 7/ Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han kin ta yk si köl le asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle I kohdassa mainittuun osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan Puheenjohtaja Timo Virolainen Pöytäkirjanpitäjä Eija Nylund AJ JK

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (365/1995) 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valitta malla: Pykälät ja va litus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALI TUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal lisvalitusta, koska pää tös koskee

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SIIKALATVAN KUNTA Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 3.11.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET / KUNNALLISASIAT. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: MUUTOKSENHAKUOHJEET/TELA MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: :t 59,

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona

Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle ja optiona Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (6) Hankintapäätös/Materiaalikuljetuspalveluiden hankinta ajalle 1.3.2016-28.2.2017 ja optiona 1.3.2017-28.2.2018 Selostus asiasta Materiaalikuljetuspalvelujen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: eeva.rantala(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 23 Erikoishammaslääkäritasoisen proteettisen hoidon suorahankinta HEL 2015-008390 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hyväksyä suorahankintalain 67 mukaisesti

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Johtaja, elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (7) Sopimus oppisopimuskoulutuksen tutkimusprojektin toteuttamisesta TRE:245/00.01.05/2017 Lisätietoja päätöksestä Johdon sihteeri Tarja Vastamäki, puh. 040 576 8684,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 61 Tulosalueiden johtajuuksien määräaikaisuuden

Otsikko Sivu. 61 Tulosalueiden johtajuuksien määräaikaisuuden PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 Yhtymähallitus Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Tulosalueiden johtajuuksien määräaikaisuuden 4 päättymisestä seuraavat toimenpiteet 62 Oikaisuvaatimus ravintolatoiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 Hakija/asianosainen Joensuun kaupunki Yhdyskuntasuunnittelu Muuntamontie 5 80100 Joensuu 74/08.01.00/2013 Asia Päätöksen perustelut Joukkoliikenteen kesäaikataulujen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymäkokous Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 16.12.2015 1-7 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 21.11.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting

Tiera Pöytäkirja 6/ (10) vp testauslautakunta Aika , klo 13:45-13:59. Käsitellyt asiat. 27 Legal validity of the meeting Tiera Pöytäkirja 6/2016 1 (10) Aika 20.01.2016, klo 13:45-13:59 Paikka Burj Dubai Käsitellyt asiat 27 Legal validity of the meeting 28 Inspection of meeting minutes 29 Ei julkinen 30 Test team dp 2 31

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä

JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1. Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä JOENSUUN KAUPUNKI Viranhaltijapäätös 1 3435/08.00.00/2014 Hakija/asianosainen Asia Mainostoimisto Fabrik Oy Joensuun seudun joukkoliikenneuudistuksen markkinointiviestintä Päätöksen perustelut Joensuun

Lisätiedot

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta

D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta L AHTI Lahden kaupunki Hankintapalvelut Hankintapäällikkö VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 16.02.2015/6 fj L: 1 J M N Asianumero Päätöslaji Otsikko Päätösperustelut D/794/02.08.00.00.00/2015 Hankinta Lahden seudun tietoliikennepalveluiden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunkisuunnitteluvirasto 2/2014 Hallinto-osasto/Ksv 29.04.2014 Hallintopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 2 Helsingin kaavoituskatsauksen 2014 postijakelun tilaaminen HEL 2014-005868 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hallinto-osaston viestintäyksikön esityksestä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Opetusvirasto 70/2014 20.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 70 Dataprojektoreiden sekä kosketusnäyttöjen sopimushankinta Stadin ammattiopistolle HEL 2014-012382 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että Stadin ammattiopiston

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 22.10.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kulttuurikeskus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 10 Digitaalisten elokuvateatterilaitteitten hankinta Savoy-teatteriin HEL 2016-002536 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Savoy-teatteriin Oy Kino-Foto

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Opetusvirasto 28/2015 Hallinto- ja kehittämiskeskus/opev Kehittämisjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 80 Koulujen teknisen työn työkalujen ja tarvikkeiden hankinta ajalle 1.8.2015 31.12.2016 HEL 2015-003990 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti vastaavan kalustonhoitajan

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 11/2015 16.03.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (12) 27 n pöytäkirjan varmennus HEL 2012-008374 T 00 01 00 Päätös päätti, kumoten 5.1.2015 (2 ) tehdyn päätöksen, että toimitusjohtajan pöytäkirjan varmentaa hallintopäällikkö

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus

Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja Päätöspöytäkirja 1 (7) Hankintapäällikkö 8.4.2 5 Kameravalvontajärjestelmän hankinta / L2-laajennus Selostus asiasta L2-laajennuksen kameravalvontajärjestelmä Päätös Päätän

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012

SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 60 67 SIVISTYSLAUTAKUNTA 5/2012 Aika Tiistai 7.8.2012 klo 18.00 19.10 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Valli Simo puheenjohtaja Kurtti Arja varapuheenjohtaja Dahl Pasi jäsen Nurminen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) Liikuntavirasto 10/2015 Kehittämisyksikkö Suunnittelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 15 Luukin ulkoilualueen huoltorakennuksen katon vaihtotyön tilaaminen HEL 2015-010365 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut Vs. suunnittelupäällikkö päätti tilata

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot