Kohti hyvää työtä. Rovaniemen ammattikorkeakoulu Arvoisa rehtori ja opettajat, valmistuvat opiskelijat ja hyvät kuulijat!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kohti hyvää työtä. Rovaniemen ammattikorkeakoulu 21.12.2007. Arvoisa rehtori ja opettajat, valmistuvat opiskelijat ja hyvät kuulijat!"

Transkriptio

1 Rovaniemen ammattikorkeakoulu Kohti hyvää työtä Arvoisa rehtori ja opettajat, valmistuvat opiskelijat ja hyvät kuulijat! Mitä minusta oikein tulee isona? Olen itse jo elämänvaiheessa, jossa elämänsisältöä tuovat myös lapsenlapset. Ehkä juuri siksi omat korvani ovat herkistyneet kuulemaan kieltä, jota nuoret ja pienemmät lapset käyttävät. Varsin usein leikinomaisessakin tilanteessa nousee esiin ajatuksia ja niiden polkuja, jotka vievät kohti olennaisia kysymyksiä ihmisyydestä ja ihmisenä olemisesta, omasta tehtävästä tässä maailmassa. Ehkä on niin, että jokainen jos ei satu muistamaan omia toiveitaan tai toiveajatuksiaan omasta urastaan isona on saanut mahdollisuuden sivusta seurata tilannetta, jossa nuori toivo pukee sanoiksi oman todellisuuskäsityksensä näkökulmasta tärkeitä asioita. Minusta tulee isona sairaanhoitaja, kuntoutuksen ohjaaja, restonomi, tradenomi, sosionomi, insinööri esimerkinomaisesti joitain tällaisia tavoitteita mainiten. Toisaalta olen myös elämänvaiheessa, jossa olen saanut vierestä niin ikään seurata kahden täysi-ikäiseksi tulleen lapsen pohdintaa oman elämänsä valinnoista ja suuntautumisesta. Kun tulee aika valita opiskelualaa ja -paikkaa, kohoavat etsimättä pintaan juuri nämä äsken kuvaillut kysymykset ja mietteet: mitä minusta oikein tulee isona? Kun nuorille silmille maailma on avoin kokonaisuudessaan ja kaikkinensa ainakin meille hyvinvoivassa valtiossa eläville on ollut kenties hankalaa nähdä edessä oma polku ja tehdä ratkaisuja tietäen, että ajatusten leikki on muuttumassa todeksi. Opintojen tielle

2 astuttaessa ja näitä teitä kulkiessa astutaan samalla myös oman elämän merkityksen maailmaan, eikä tämä suinkaan ole kysymys, joka tulisi kevyesti ohittaa. 2 Kirkon työelämässä itse jo yli kolmekymmentä vuotta olleena voin vakuuttaa teitä, hyvät valmistuvat, siitä, että oman elämän merkityksen pohdinta oikeastaan vasta syttyy täyteen roihuun astuttaessa opinnoista työelämään, siirryttäessä valmistautumisesta toimiin ja tehtäviin. Kaikkea tätä sävyttää eräällä tavalla sama kysymys, mikä on kuultu pienen lapsen suusta jo paljon aiemmin: mitä minusta oikein tulee isona? Oman elämän ja sen arvon pohdinta avautuu tällöin kenties aivan toisenlaisesta perspektiivistä kuin aiemmin. Olennaiseksihan ammatissa toimimisessa nousee oman työn liittyminen toisiin saman yrityksen tai instanssin sisällä työnjaollisesti, saman alueen eri toimintojen ylläpitämisen varmistamisena, ylipäätään toisten ihmisten kohtaamisena ja palvelemisena oman työn välittömien ja välillisten tulosten kautta. Tätä näkökulmaa on merkittävällä tavalla ollut tarjoamassa myös se koulutus ja kouluttautuminen, joka on teille tässä ammattikorkeakoulussa toimiville ja toimineille tuttua. Jo ammattikorkeakoulujen tehtävästä voidaan havaita niiden liittyvän lähialueen ja lähimmäisenkin tukemisen ajatuksiin siis ajatuksiin, joita voidaan hyvällä syyllä nimittää eettisiksi. Monialaisten ja alueellisten ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin siten, että soveltava tutkimus- ja kehitystyö palvelee opetusta sekä tukee alueen kehitystä, elinkeinoja ja työelämää. Ammattikorkeakoulun arvoperusta on siis alueellisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden vaatimuksen arvo. Arvostettu sosiaalipolitiikan professori Pauli Niemelä on huomauttanut, että jokaiseen maakuntaan perustettu, monialainen ammattikorkeakoulu toteuttaa parhaimmillaan tärkeää yhteiskunnallista arvoa, väestön alueellista tasavertaisuutta käydä korkeakoulua ja näin saada ammatin ja sitä kautta mahdollisuuden jäädä työhön omalle alueelleen. Kyseessä on Niemelän mukaan siis sekä väestöllinen että alueellinen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaate. Kyseessä on sekä mahdollisuuksien tasa-arvon että kohtelun tasa-arvon toteutuminen. Tältä ammattikorkeakoulun arvoperustalta ei ole vaikeaa kääntää kysymystä koskemaan ammattikorkeakoulussa opiskelevaa ja sieltä valmistuvaa.

3 Tässä vaiheessa haluankin kääntää katseen ajatuksiin, jotka sisältyvät muutama vuosi sitten julkaistuun tärkeään teokseen Ammattikorkeakouluetiikka. En voi olla toivomatta tämän kirjan kuluvan monen käsissä vielä pitkään ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeenkin samoin kuin silloin tällöin myös niiden käsissä, jotka ammattikorkeakoulun opetuksesta vastaavat. 3 Jos käymme pohtimaan hyvän työntekijän tai hyvän ammattilaisen käsitettä, joudumme monenlaisten ongelmien eteen. Yksi kysymys on se, mitä hyvä itse asiassa tarkoittaa, ja tämän kysymyksen äärellä ehkä huomaamme, että hyvästä ei ylipäätään ole kovin helppo puhua. Hyvää on vaikea määritellä. Se ei kuitenkaan tee sitä olemattomaksi, sanoo hyvyydestä paljon kirjoittanut filosofi Eero Ojanen. Kun nyt puhutaan hyvästä ammattilaisesta tai hyvästä työntekijästä, Ojanen käyttää yksinkertaista, kolmijakoista mallia. Hänen mukaansa hyvän ammattilaisen rakennusosiksi voitaisiin ajatella tekniskäytännöllinen hyvyys, sosiaalinen hyvyys ja moraalinen hyvyys. Ammattilaisen tulee luonnollisesti hallita hänen tarvitsemansa tekniset ja muut vastaavat taidot. Hänen tulee myös kyetä toimimaan sosiaalisessa ympäristössä niin, että hän pystyy taitojaan toteuttamaan. Mutta ammattilaisuudessa ei ole kyse vain kommunikaatiosta tai sosiaalisista taidoista sinänsä, vaan tavoitteena on ihminen, joka tunnistaa myös työhönsä liittyvät moraaliset aspektit ja osaa ottaa ne huomioon kaikessa työssään. Hyvä ammattilainen, hyvä työntekijä ja hyvä ihminen toteuttaa Ojasen mukaan siis sitä, mitä sanomme inhimillisyydeksi. Haasteeksi tulee tämän inhimillisyyden sisällön löytäminen omassa ammatissa ja ammatillisessa otteessa. Eettistä asiantuntijuutta ja ammattikorkeakoulutusta eräässä toisessa yhteydessä julkaistussa kirjoituksessaan arvioinut Mervi Friman on aivan oikein todennut ammattilaisten toimintaympäristöjen ja työn päämäärien olevan vaihtelevia. Kaikessa työssä ja ammatillisuudessa on kuitenkin ulottuvuuksia, jotka vaativat kaikilta ammatillisilta asiantuntijoilta samansuuntaisia hyveitä vaikkakin eri tavoin painottuen. Friman löytää näitä varsin paljon. Ensinnäkin työssä jaksaminen, luottamuksen ilmapiiri sekä työn ilon ja mielekkyyden löytyminen ovat työelämässä miltei jokapäiväisiä keskustelunaiheita. Frimanin huomion mukaan Ihmisen mittainen työ suomalaisissa olosuhteissa ja toisaalta ihmisarvoinen työ kehitysmaissa vaativat asiantuntijalta inhimillisten mittasuhteitten ja ihmisen rajallisuuden tunnistamista ja myöntämistä. Tätä

4 voidaan nimittää humaanisuuden hyveeksi, joka joutuu muiden hyveiden lailla myös elämän testiin. 4 Friman kirjoittaa: Markkinavoimien jyllätessä heikot ja vähäosaiset syrjäytyvät. Käytännönläheisen korkeakoulutuksen tehtävänä voisikin olla näiden ihmisten kuuleminen, heidän tarpeidensa tunnistaminen ja niihin vastaaminen. Tällainen asenne vaatii asiantuntijalta herkkyyden ja ymmärtäväisyyden hyveitä. Maailmanlaajuinen oikeudenmukaisuus ja taloudellisen vaurauden jakaminen ovat kysymyksiä, jotka päivä päivältä ovat edessämme entistä selvempinä ja haastavampina. Tästä huolimatta Friman toteaa olevan vaikea nimetä hyvettä, joka kuvaisi asiantuntijan toimintaa sekä paikallisen että globaalin hyvän yhteen sovittajana. Hänen mukaansa se voisi kenties olla kohtuullisuus, joka yhdistää läheisen kaukaiseen ja antaa toimille mittasuhteet ja arvot tai sitten jakaminen, jolla tuottaa omalla osaamisellaan hyvää toisille. Hyvät kuulijat. Kaikessa sanotussa päilyy taustalla ajatus siitä, että ihminen liittyy toisiin ihmisiin luonnostaan. Ajatus on meille tuttu vuosisatojen ja -tuhansien takaa. Paljon siteerattu ja tutkittu, hartaudellakin luettu filosofi Aristoteles korostaa, että ihminen on luonnostaan yhteisössä elävä, päämääriin pyrkivä olento. Tällöin järjen tehtävänä on osoittaa sellaiset toiminnan tavat, jotka tekevät koko yhteisön elämän mahdollisimman hyväksi. Hyveellinen ihminen ei voi tyytyä vain oman itsensä onnellisen elämän rakentamiseen, vaan hän näkee toisen onnellisuuden yhtä tärkeäksi ja osaksi omaa onneaan. Tämä yhteisössä eläminen, toinen toisensa huomioon ottaminen, toisten puolesta toimiminen ja toinen toisensa tarvitseminen on myös keskeinen päämäärä. Työn ja ammatillisuuden suhteen keskeistä on tällöin se, mihin päämääriin työllä pyritään. Päämäärän voi kiteyttää kysymykseksi siitä, miksi ja kenelle työtä tehdään. Tällöin yleensä viitataan ajatukseen kutsumuksesta. Ammattikorkeakouluetiikka-kirjaan kirjoittaneen professori Antti Raunion myötä on huomautettava, ettei kutsumus ole pelkästään eettinen käsite, vaan siihen kuuluu myös teologinen ulottuvuus. Kutsumuksen teologinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että kutsumuksen toteuttaminen ymmärretään Jumalan lahjojen välittämiseksi niitä tarvitseville kultaisen säännön hengessä. Meille on varmasti kaikille tuttu lause, niin ikään vuosituhansien takaa, joka kuuluu näin: "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän

5 teille, tehkää te heille" (Matt. 7:12). Luterilaisen kutsumusajatuksen ytimessä on, että ihminen on kutsuttu palvelemaan lähimmäisiään. 5 Kutsumus toteutuu asiaa pohtineen Raunion mukaan kaikissa tilanteissa ja tehtävissä, joissa päämääränä on tehdä toisille jotakin sellaista, mitä he tarvitsevat. Ihmisellä ei ole vain yhtä kutsumusta, vaan oikeastaan kaikki suhteet toisiin ihmisiin ovat tai niiden on määrä olla kutsumuksia. Kutsumuksen toteutumisen kannalta olennaista on siis oman tehtävän ja toiminnan ymmärtäminen palvelemiseksi. Tällä ei Rauniokaan kuitenkaan tarkoita aina tarpeellisen nöyryyden muuttumista nöyristelyksi. Luterilaisen kutsumusajattelun pohjalta ei esimerkiksi köyhyyttä ole pidetty ihanteena, mutta ei myöskään erityisesti tavoiteltu rikkautta, vaan kohtuullista toimeentuloa, josta riittää omiin tarpeisiin mutta myös yhteisen hyvän edistämiseen. Raunio summaa luterilaista kutsumuksen ajatusta vastuun peiliä vasten. Yhteisössä, jonka jäsenet toteuttavat kutsumuksiaan, ihmiset palvelevat toisiaan niin, että kaikkien kohtuulliset tarpeet tulevat tyydytetyiksi. Tosin on huomattava, että työelämän tarpeisiin vastaaminen ei myöskään välttämättä ole kutsumuksen mukaista palvelua. Kutsumuksen toteuttaminen ei merkitse sitä, että kaikkiin ilmaistuihin tarpeisiin esimerkiksi yrityksen voiton maksimointiin luonnonympäristön kuormituksesta välittämättä olisi vastattava. Tarpeita on kyettävä arvioimaan kriittisesti. Kutsumusajatuksen näkökulmasta on Rainion mukaan tarpeen kysyä, ovatko tarpeet kohtuullisia ja voiko niihin vastaamalla edistää yhteistä hyvää. Summaten voidaankin todeta ammatinharjoittajan ulkoisen ja sisäisen kutsumuksen yhdistyvän oikein vasta, kun ihminen on asettunut toisten palvelukseen, päämääränään olla toisille hyödyksi, eli välittää Jumalalta tuleva hyvä tarvitseville. Tämä kaikki sanottu voi jäädä ulkokohtaisen tuntuiseksi, tärkeiden artikkeleiden referoinnin makuiseksi aina siihen asti, kun päästään näkökulmaan, mitä ammattietiikka tarkoittaa esimerkiksi vastavalmistuneelle insinöörille. Millaisia kysymyksiä työelämässä tulee ensimmäisten ammattivuosien aikana esiin ja millaista ammattieettistä opetusta, opastusta ja pohjaa tässä vaiheessa ryhdytään kaipaamaan? Vastavalmistunut, työelämään siirtynyt insinööri törmää omien, Ammattikorkeakouluetiikka-kirjasta lainattujen sanojensa mukaan ensimmäisessä työpaikassa todellisuuteen, joka monelle saattaa olla jotain aivan muuta kuin se, mihin koki olevansa valmistunut. Toki työharjoittelu

6 pehmentää laskua, mutta on niitäkin, jotka ajattelevat tilanteen olevan aivan toinen, kun on saanut tutkintotodistuksen käteensä. Viimeistään ensimmäisessä oikeassa työpaikassaan insinööri huomaa, että ehkä arvokkain oppi ammattikorkeakoulusta oli taito oppia, analysoida tietoa ja saattaa se tärkeysjärjestykseen. - - Totta on, että pystyäkseen tähän on insinöörin, jolla ei ole yhteiskunnallista koulutusta, opiskeltava jatkuvasti oman alansa lisäksi myös yhteiskuntaa. Näin myös vastavalmistuneen ajatukset liittyvät sen tunnistamiseen, että oma työ ja omat teot palvelevat kokonaisuutta. Omalla työllä ja omalla ammatillisuudella on heijastus siihen, mitä sanomme yhteiskunnaksi: siihen yhteisöön, jonka jäseniä itse olemme ja sen ylikin. 6 Käänteiskuvana tämä oman työn ja omien tekojen heijastusvaikutus voidaan nähdä vaikka tuokiokuvasta, joka siirtää meidät paitsi oman elämän merkityksen ja omien tekojen pohtimisen, myös tämän syksyn ja edessä olevan joulun leikkauskohtaan. Aloitan tämän tuokiokuvan purkamisen joulun näkökulmasta. Varmaankin kaikkien meidän tuntema joululaulu, Heinillä härkien kaukalon, nostatti minussa pienenä monenlaisia, hämmentyneitäkin ajatuksia. Voi olla, että myös joku teistä kuulijoista on niin ikään hämmentynyt, kun joululaulun sanat heittävät yhtäkkiä iloisesta joulun sanomasta keskelle karun todellisuuden tummimpia sävyjä. Lauletaanhan laulussa: Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Siis rikollisia ja ryöväreitä keskellä elämän sanomaa! Pienen lapsen näkökulmasta laulun laulaminen oli vaivalloista, sen sanojen äärellä tuntui kuin joulun tunnelma olisi kokonaisuudessaan mennyt pilalle ja ikään kuin revitty rikki. Jossain määrin samaa hämmennystä, vaivaantuneisuutta ja suruakin on tänä syksynä tunnettu erään koulu- ja opiskelumaailmaa ennennäkemättömän rajusti koetelleen tapahtuman yhteydessä, johon siihenkin liittyy paitsi rikollinen ja äärimmäisten tummien sävyjen ulottuvuus, myös sisäisesti rikki repeytymisen tunto. Voin väittää, että jokaisen meidän ajatuksissamme on tänä syksynä päilynyt mielessä nimenomaan käänteiskuvana omien tekojen ja kätten töiden vaikutus siihen yhteisöön, jossa olemme ja elämme. En tämän enempää liity Jokelan koulun tapahtumiin, mutta liitän nämä tunteet ja ajatukset tässä yhteydessä laajemmin edellä käsiteltyyn. Apunani on nimenomaan se sama

7 joululaulu, joka minulle joskus tuotti ajatuksen ongelmia. On nimittäin myös niin, että oma lapsenhämmennykseni ei ollut vielä kaikilta osin kypsynyttä tai ymmärtävää. On sanottava auki se, että joulun syvimmässä ytimessä kysymyksessä ei ole tunnelmointi ja lapsenomainen tiettyyn tunnetilaan eläytyminen, vaan joulun alla on syvään hiljaisuuteenkin vetävä ristinmuotoinen todellisuus. 7 Sanoilla Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton ilmaistaan se, että seimen todellisuudessa suurin lahja ja rakkaus yhdistyvät tallin arjen ja eläinsuojan karuuden puitteisiin. Laulu kertoo syvimmiltään siitä, että meille jokaiselle on lahjaksi annettu elämä, joka hahmottuu syvimmin tämän ristinmuotoisen seimen todellisuuden näkökulmasta. Kun laulun viimeisessä säkeistössä lauletaan Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin, tulee näissä vaikeissa sanoissa sanotuksi auki se, että seimen lapsessa uhri uinuu keskellämme, jotta saisimme elää niin tässä kuin iankaikkisuudessa. Tämän ristinuhrin kautta voimme tavoittaa oman elämämme suurimman merkityksen: olla pyyteettömästi rakastettuina ja itsekin rakastaa. Tällöin Sana tässä yhteydessä isolla alkukirjaimella kirjoitettuna tulee todella kaiken vieraantuneisuuden ja ulkopuolisuuden voittavaksi todellisuudeksi tähän maailmaan. Aivan aluksi herätettyyn kysymykseen mitä minusta oikein tulee isona voidaan siten antaa vielä yksi, ylipäätään oman elämän merkitykseen ja elämän elämiseen liittyvä, ehkä hieman ravistelevakin vastaus. Martti Lutherin mukaan jokaisen kastetun tehtävä on olla lähimmäisensä Kristus. Jos voit vaalia ja tutkia tätä lähimmäisen tunnistamiseen ja näkemiseen kehottavaa ajatusta sydämessäsi nyt jouluna ja myös arjen työssä, omissa teoissasi, olet varmasti lähellä myös sitä iloa, jonka lähimmäisen palveleminen omalla työllä ja elämällä suurimmillaan antaa.. Onnittelen teitä, hyvät valmistuvat opiskelijat, ja toivotan teille kaikille kuulijoille siunattua ja rauhan ajatuksiin johtavaa pyhää joulun juhlaa!

Luovuuden ja rohkeuden rinnalla painotetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta.

Luovuuden ja rohkeuden rinnalla painotetaan yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta. Oulun kaupungin arvoseminaari, Madetojan sali, Oulu 3.10.2006 YHTEISTEN ARVOJEN PERUSTA ON RAKKAUDEN ETIIKKA Hyvät kuulijat! Yhteiskunnan arvojen voidaan sanoa ilmentyvän siinä, mitä kohti pyritään. Pohjoismaisten

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluetiikka

Ammattikorkeakouluetiikka Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammattikorkeakouluetiikka Opetusministeriön julkaisuja 2004:30 Ammattikorkeakouluetiikka Opetusministeriön julkaisuja 2004:30 Opetusministeriö Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto

Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA. JULKAISU No 35. Avoin yliopisto Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 JOHTAMISEN ETIIKKA 1 JULKAISU No 35 Avoin yliopisto 2 JOHTAMISEN ETIIKKA 3 Sanomalehtiyliopisto syksy 2011 4 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin yliopisto,

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU

Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU Eeva-Liisa Heikkinen ARVO(RI)KAS RIPPIKOULU Rippikoulun vaikutus suomussalmelaisten tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalan Kainuun Ammattiopistossa opiskelevien nuorten arvomaailmaan Opinnäytetyö

Lisätiedot

Työn. tuuli. Henkilöstöammattilainen kehittyvä moniottelija? 2 / 2013

Työn. tuuli. Henkilöstöammattilainen kehittyvä moniottelija? 2 / 2013 Työn 2 / 2013 tuuli Henkilöstöammattilainen kehittyvä moniottelija? Työn tuuli Työn Tuuli -aikakauskirjan toimitusneuvosto: Toimitusjohtaja KTT Paula Kirjavainen, Novetos Oy Professori Kari Lilja, Aalto

Lisätiedot

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ

Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Hengen uudistus kirkossamme ry Kädenojennus Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenlehti 1/2010 TÄSSÄ LEHDESSÄ Löytöjen ja ideoiden nyyttikestit. Nuoret miehet valloittivat Yhteisöjen Foorumin ensimmäisen

Lisätiedot

Uuden tieteenalan ongelmat

Uuden tieteenalan ongelmat Juha Varto Uuden tieteenalan ongelmat Tässä artikkelissa tarkastellaan käytäntölähtöisen empiirisen tietenalan rakentumisen mahdollisuutta. Pyrin ottamaan esille piirteitä, jotka tosiasiallisesti vaikuttavat

Lisätiedot

10 sanaa vapaaehtoisuudesta

10 sanaa vapaaehtoisuudesta HANS-ERIK NORDIN 10 sanaa vapaaehtoisuudesta teologista pohdintaa Johdanto Ruotsin kirkon kaltaisessa kirkossa, jossa on paljon työntekijöitä ja jonka johtaminen muistuttaa hyvin pitkälti kunnallista hallintomuotoa,

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto

OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy. Johdanto 22 OSALLISUUS JA DIALOGINEN VUOROVAIKUTUS 10/2011 Marko Kangas, kouluttaja, työnohjaaja Aretai Oy Johdanto Kuvaan tekstissä omaa käsitystäni osallisuudesta ja sitä tukevasta dialogisesta vuorovaikutuksesta.

Lisätiedot

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ

VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ RYHMÄTYÖ RY:N KOULUTTAJA, PSYKOLOGI ANITA ANKKURI-IKONEN VALITA VAI VALITTAA IHMISEN MAHDOLLISUUKSISTA VAIKUTTAA OMAAN ELÄMÄÄNSÄ Selvittelen aluksi valinnan ja valittamisen käsitteitä. Pyrin myös kuvaamaan

Lisätiedot

kristillisyyttä työntekijät esittäytyvät häpeän teologiaan Kohti arjen Sivu 8 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat Sivu 26 Syyllisyydestä Sivu 18

kristillisyyttä työntekijät esittäytyvät häpeän teologiaan Kohti arjen Sivu 8 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat Sivu 26 Syyllisyydestä Sivu 18 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN LEHTI 2 2011 Kohti arjen kristillisyyttä Sivu 8 Syyllisyydestä häpeän teologiaan Sivu 18 Hiippakunnan lähtevät ja tulevat työntekijät esittäytyvät Sivu 26 TAMPEREEN HIIPPAKUNNAN

Lisätiedot

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle

MÄ OON JEES! Aineisto itsetuntemuksesta tukioppilasohjaajalle SISÄLLYS 1. Johdanto... 3 2. Minäkuva eli minäkäsitys millainen minä olen... 4 3. Itsetunto miten suhtaudun itseeni... 5 4. Arvot valintojen ja tekojen perusta... 7 5. Oman minän pohtiminen miten voin

Lisätiedot

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen

9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen 9. luokkalaisten seksuaalikokemukset ja niiden suhde nuoren identiteetin muodostumiseen Syksy 2012 Pro gradu-tutkielma Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityö Lapin yliopisto Sanna-Mari Juopperi 2

Lisätiedot

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi

Tuula Haataja. MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Tuula Haataja MINUN PAIKKANI - ryhmä Matkalla seurakunnan vapaaehtoiseksi toimijaksi Kehittämistehtävä AIKOPA Ammatilliset erikoistumisopinnot Luovat työmenetelmät 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 VAPAAEHTOISTOIMINTA

Lisätiedot

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho

Toiveiden kirkko. Marjukka Laiho Toiveiden kirkko Marjukka Laiho Kirkko Helsingissä -julkaisuja 1. 2013 toimitus: ulkoasu: piirrokset: Marjukka Laiho Rik Poppius / Mainostoimisto Poppius & Co Dynamo Advertising Oy julkaisija: Helsingin

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon?

Työpainotteinen päivä Miten kolme sanaa voi merkitä niin paljon? Yli 60 vuoden ajan työpainotteinen päivä on näytellyt keskeistä roolia tuhansien mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten tiellä kuntoutumiseen. Käsitteen taustalla ovat ennen muuta olleet sellaiset

Lisätiedot

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt 1 1 Anu Ruhala (toim.) Mervi Ritokoski (toim.) Hanna Niinistö (toim.) Mediametkaa! Osa 3 Mediakasvatus, eettisyys ja uskonnolliset ilmiöt

Lisätiedot

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti -

S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - S I P A N E N - sisäisen paranemisen tiedotuslehti - Isän sylissä särkyneen turva Seminaari Lahdessa 29.6. - 2.7.2005 Sisällysluettelo Puheenjohtajalta...2 Isän sylissä Särkyneen turva seminaari Lahdessa

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Katriina Siivonen. Tradenomin uraopas

Katriina Siivonen. Tradenomin uraopas Johanna Timo Lampikoski Vuori Katriina Siivonen Tradenomin uraopas Haaga-Helia puheenvuoroja 5/2010 Julkaisujen myynti HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu http://shop.haaga-helia.com julkaisut@haaga-helia.fi

Lisätiedot

YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA

YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA INF-0.1202 FILOSOFIA YSTÄVYYDEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ ARISTOTELEEN NÄKÖKULMASTA MARIANNE TENHULA 80399M mtenhula@cc.hut.fi 24.5.2009 Filosofian essee JOHDANTO Lähetin kauempana asuvalle ystävälleni syntymäpäivän

Lisätiedot

SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu?

SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu? Juha Kasari Mellunkylän seurakunta juha.kasari@evl.fi SAAPAS-TOIMINTA NUORTEN TUKIJANA - Miten te viittitte kattoo meitä humalaisia nuorii joka viikonloppu? 1. Mitä on Saapastoiminta? Palveluoperaatio

Lisätiedot

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382

Suuri pappikysely. 1. Sukupuoli. 2. Työtehtävä. 3. Vastaajan ikä. Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies. Nainen. Vastaajien määrä: 382 Suuri pappikysely 1. Sukupuoli Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mies 63,61% Nainen 36,39% 2. Työtehtävä Vastaajien määrä: 382 0% 10% 20% 30% 40% 50% Kirkkoherra 15,18% Kappalainen 31,15%

Lisätiedot

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä

Luova ote huippusuoritukseen ketterästi yksin ja yhdessä Eija Mäkirintala FT Eija Mäkirintala on Altonova Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii luovuuden ja huippusuorituksen valmentajana sekä uuden aallon Business Coachina. Eija väitteli ensimmäisenä Suomessa coachingista

Lisätiedot

OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA. Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa.

OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA. Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa. OPETTAJA - OPETUSTAITEILIJA Kokemuksia ja perusteluja taiteen integroimisesta opetukseen steinerpedagogisessa taidekasvatuksessa Maikki Haapala Taideteollinen Korkeakoulu / Taidekasvatuksen osasto / Opinnäyte

Lisätiedot