Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen."

Transkriptio

1 TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Yksiköt Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta koulutusyksiköstä, jotka ovat tekniikka, liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulussa on hallintoyksikkö, TKI -yksikkö sekä Muotoilukeskus Muova. 2 Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävät Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen. Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea yksilön ammatillista kasvua. Tehtäviään hoitaessa Vaasan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Vaasan ammattikorkeakoulun toimilupa määrää ne tutkinnot ja niihin liittyvät tutkintonimikkeet, joita sen tulee antaa. Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Vaasan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Koulutustehtävän lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa opetukseen integroitua ja työelämää palvelevaa tutkimusja kehittämistoimintaa. Tutkimus- ja kehitystyö painottuu alueellisen kehityksen edistämiseen sekä yhteistyöhön pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. KOULUTUS 3 Koulutukset, tutkinnot ja tutkintonimikkeet Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta ja tutkintojen antaminen perustuu Valtioneuvoston Oy Vaasan ammattikorkeakoululle Vasa yrkeshögskola Ab:lle antamaan toimilupaan. Vaasan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomenkielisiin koulutuksiin voi sisältyä englannin ja/ tai ruotsin kielellä toteutettavia opintojaksoja tai -kokonaisuuksia silloin, kun se on opiskeltavan alan kannalta tarkoituksenmukaista ja tukee opiskelijan kansainvälistymistä. Vastaavasti englanninkielisiin koulutuksiin voi sisältyä suomenkielisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka tukevat opiskelijan integroitumista suomalaiseen työelämään. Vaasan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on opintopistettä. Opintopiste on määritelty siten, että opiskelijan yhden vuoden kokonaistyömäärä opintotavoitteiden saavuttamiseksi vastaa 60 opintopistettä (1600 h). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

2 Vaasan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinnot ja tutkintonimikkeet ovat seuraavat: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (AMK) 210 op Koulutusvastuun alat; liiketalous ja tietojenkäsittely. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK) 240 op Koulutusvastuun alat; energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) 210 op Sosionomi (AMK) 210 op Terveydenhoitaja (AMK) 240 op Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) 90 op Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (ylempi AMK) 60 op Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (ylempi AMK) 90 op Sosionomi (ylempi AMK) 90 op Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 90 op Vaasan ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia, että ennen toimiluvan voimaantulemista opintonsa aloittaneilla on oikeus suorittaa opintonsa Vaasan ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike ennen toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

3 OPISKELUOIKEUS Hyväksytty Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n hallituksessa Opiskelijaksi ottaminen Vaasan ammattikorkeakouluun haetaan joko yhteis- tai erillishaun kautta rehtorin päättämiä valintaperusteita noudattaen. Opiskelijan ottamisesta tekee päätöksen valintaluettelon ammattikorkeakoulun yksikön johtaja opintoasiainpäällikön esityksestä. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan kaikilta opiskelijoiksi hyväksytyiltä lukukauden alussa. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat - ja työkokemus on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. Opiskelijavalinnan purkamisesta päättää rehtori. Todistusten tarkistamisesta, siihen liittyvästä tiedotuksesta ja ohjeistuksesta vastaa hakijapalvelut. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijavalinnan tulokseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hyväksytään pääsääntöisesti opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut opiskelija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Opiskeluoikeuden saannin edellytyksenä ammattikorkeakoulututkintoon on, että hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä. Opiskeluoikeuden saannin edellytyksenä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on, että hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä (tutkinnon laajuus 90 op) tai vähintään 10 opintopistettä (tutkinnonlaajuus 60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaaditaan lisäksi soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Päätöksen opiskelijan ottamisesta avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittamisen perusteella tekee ammattikorkeakoulun yksikön johtaja opintoasiainpäällikön esityksestä. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijavalinnan tulokseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks Siirto-opiskelijan ottaminen Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa siirto-opiskelijoita toisista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Siirtoopiskelijan valinta on ehdollinen, kunnes hän eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta. Yksikön johtaja tekee päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta koulutuspäällikön/ esityksestä. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi nuorten tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelija ilman yhteishakumenettelyä seuraavin edellytyksin:

4 1. Siirto-opiskelijaksi hakeva on suomalaisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija. Siirto-oikeus koskee myös aikuiskoulutusta sekä vieraskielistä koulutusta. 2. Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyminen koskee saman tutkinnon suorittamista samassa koulutuksessa. (sama tutkinto, sama tutkintonimike, sama tai vastaava koulutus ja hoitotyön koulutusohjelmassa sama suuntautumisvaihtoehto ) 3. Siirto-opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa tutkinto loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä. 4. Nuorten koulutuksessa siirto-oikeus koskee vain niitä ammattikorkeakoulun kirjoilla olevia opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet vähintään yhden lukukauden siinä ohjelmassa / ammattikorkeakoulussa, johon heidät on alun perin hyväksytty. Siirto-opiskeluoikeus ei koske koulutusmuotojen välistä vaihtoa nuorten koulutuksesta aikuiskoulutukseen tai päinvastoin. 5. Siirto-opiskelijat aloittavat opiskelun aina lukukauden alussa. Syyslukukauden alkua koskevat siirtohakemukset on toimitettava ja kevätlukukauden alkua koskevat hakemukset mennessä. Siirtyminen ammattikorkeakoulun sisällä toiseen koulutukseen voidaan hyväksyä silloin, kun siirto tapahtuu samalla koulutusalalla ja kun valintaperusteet entiseen koulutukseen ovat olleet samat. Tarkempia ohjeita siirto-opiskelijaksi ottamisesta annetaan toimintajärjestelmän toimintaohjeissa. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks Opiskeluoikeus, opiskeluaika ja ilmoittautuminen Opiskeluoikeuden määrittämisessä noudatetaan ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja asetusta ammattikorkeakouluista (1129/2914) sekä opetusministeriön ohjeita. Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee samanaikaisesti ilmoittautua myös läsnä- tai poissaolevaksi alkavalle lukuvuodelle, jolloin hänelle syntyy opiskeluoikeus Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle, mikäli opiskelijalla on opiskeluoikeutta jäljellä. Lukuvuodelle tekemäänsä ilmoittautumista opiskelija voi muuttaa lukukausien vaihteessa ilmoittautumisaikoina. Kesken lukuvuoden läsnäolotietoa voi muuttaa vain perustellusta syystä. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä neljän lukukauden eli kahden lukuvuoden ajan. Opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeuden palautusta tulee hakea laskennallisen opiskeluoikeuden voimassaoloaikana. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014). Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin jälkeen kulunut aika kuluttaa opiskelijan poissaolokausia, mikäli opiskelijalla on poissaolo-oikeutta jäljellä. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli opiskelijalla on jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana realistinen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Opiskeluoikeus palautetaan seuraavan lukukauden alusta. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeuden palauttamisesta. Päätös opiskeluoikeusajan palauttamisesta on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun. Ammattikorkeakoulusta eronneen opiskelijan (opiskeluoikeusaika on päättynyt tai opiskelija on ilmoittanut eroavansa) tulee pääsääntöisesti hakea opiskelijaksi uudelleen normaalia hakumenettelyä käyttäen. Ammattikorkeakoulu voi

5 hakemuksesta palauttaa opiskeluoikeuden ilman uutta hakumenettelyä tapauksissa, joissa opintoja puuttuu enintään n. 30 opintopistettä. Opinnot järjestetään niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Laissa (932/2014) määritellyllä kokopäiväopiskelijalla tarkoitetaan nuorten koulutuksessa tai päivätoteutuksessa opiskelevaa opiskelijaa. Säännönmukaisella opiskeluajalla tarkoitetaan suoritettavien opintojen laajuutta vuosina. Säännönmukainen opiskeluaika vuosina on koulutuksen opetussuunnitelmassa (OPS) tai henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määriteltyjen suoritusten laajuus jaettuna 60 opintopisteellä. Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana, viimeistään yhtä vuotta niiden säännönmukaista laajuutta pidemmässä ajassa. Poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan (L 932/2014). Säännönmukaisen opiskeluajan ylityttyä opiskelijalle lähetetään ilmoitus jäljellä olevasta opiskeluoikeusajasta (1 vuosi). Kun opiskelija on käyttänyt säädetyn opiskeluoikeusaikansa, opiskelijan opiskeluoikeus ammattikorkeakoulussa päättyy. Opiskelijan saatua ilmoituksen opiskeluoikeusajan päättymisestä, opiskelijalle voidaan erityisestä syystä, hänen hakemuksensa perusteella, myöntää opiskeluoikeusajan jatkoa enintään vuodeksi opintojen loppuun suorittamiseksi. Erityisen painavasta syystä aiemmin pidennettyä opiskeluoikeusaikaa voidaan jatkaa mainitun vuoden määräajan jälkeenkin, jos opinnot ovat edenneet aiemmin myönnettynä jatkoaikana, puuttuvien opintojen määrä on vähäinen ja opiskeluoikeusajan päättyminen olisi opiskelijan elämäntilanteen kannalta kohtuutonta. Opiskeluoikeusajan jatkoa tulee hakea opiskeluoikeuden vielä ollessa voimassa. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014). Opiskeluoikeuden jatkon myöntämisen perusteena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Opiskelijan hakemuksesta tulee ilmetä puuttuvien opintojen määrä, opinnäytetyön ja harjoittelun vaihe, suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamiseksi, syy opintojen viivästymiseen sekä päivämäärä, johon mennessä opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot loppuun. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeusajan jatkamisesta. Päätös opiskeluoikeusajan jatkamisesta on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvä lisäehto, ks. 15. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden jatkoaikaa koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietoonsa. OPINNOT 7 Opetussuunnitelmat ja henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmat koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä. Koulutukset jakautuvat suuntautumisvaihtoehtoihin, joissa osa ammattiopinnoista suuntautuu koulutuksen perustana olevan ammatillisen tehtäväalueen johonkin osa-alueeseen. Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on otettu huomioon laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/94 ja 564/94) sekä EU:n erityisdirektiivit. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

6 Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan opintojaksoina, jotka ovat opintojen ja opetuksen perusyksikköjä. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Koulutuksen opetussuunnitelman opintojaksokuvauksessa määrätään kunkin opintojakson nimi, laajuus opintopisteinä, tavoitteet, käsiteltävä asiasisältö, esitiedot, opiskelu- ja arviointimenetelmät, oppimateriaali, opetuskieli sekä toteutusajankohta. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskeluohjelman, jota päivitetään jatkuvasti. Koulutuksien opetussuunnitelmat hyväksyy rehtori. 8 Opiskelijan kielitaito Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä 2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää yksikön johtaja. Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Edellä mainitun toisen kotimaisen kielen kielitaidon arvosana-asteikko on jäljempänä tässä luvussa. Kieltenopetuksen käytännöissä ja todistusmerkinnöissä noudatetaan ARENE:n suositusta (liite) sekä ammattikorkeakoulun sisäistä toimintaohjetta (liite). Ammattikorkeakoulun kieliopintojen vastaavuus liittyy kielitaidosta annetun lain 424/2003, 6 kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaan toisen kielen taitoon, eli merkintä siitä, onko toisen kotimaisen kielen osaamisen taso hyvä vai tyydyttävä. Opetusministeriön 11/2002 esittämässä korkeakoulujen ja yliopistojen ruotsin kielen suoritusten yhteismitallisuuden kehittämishankkeessa ( ) on päätetty suositella , että ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä. 9 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö kirjoitetaan pääsääntöisesti koulutuksen kielellä. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä kirjoitetaan kypsyysnäyte koulutuksen kielellä tai yksikön johtaja voi sopia opiskelijan kanssa kypsyysnäytteen antamisesta muulla kielellä.

7 10 Opintosuoritusten arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arvioinnin kriteereistä. Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opiskelija suorittaa opintojakson suunnitelmassa mainittujen suoritusvaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee saada arviointi yhden kuukauden kuluessa suorituksestaan kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan suullisten tai kirjallisten suoritusten, näyttöjen, harjoitustöiden tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintojakson arviointi on tavoitepohjainen. Arvosana-asteikko on seuraava: kiitettävä (5), hyvä (4 ja 3), tyydyttävä (2 ja 1) sekä hylätty (0) tai seuraava: suoritettu (S), hylätty (0). Lisäksi hyväksiluettujen opintojen arvosanana voidaan käyttää M (muualla suoritettu). Opintojakson suorituksen arvioi suoritukset vastaanottanut opettaja. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Arvioinnin oikaisemisessa noudatetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2914) mukaista menettelyä. Saamaansa selvitykseen ja arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvosanan julkaisemisesta. Opettajan oikaisupyyntöön antamaan kirjalliseen selvitykseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan selvityksen asiasta. Oikaisupyyntö tulee toimittaa opintotoimistoon tutkintolautakunnalle osoitettuna. Tutkintolautakunta ottaa asian käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisuhakemuksen saapumisesta lukuun ottamatta heinäkuuta. Tutkintolautakunta valmistelee päätöstään hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Tutkintolautakunnalla on oma ohjesääntö. Opintojakson hylätty suoritus voidaan uusia enintään kaksi kertaa. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa. Opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa. Mikäli opiskelija ei voi osallistua uusintakokeisiin todistettavan sairauden, kv-vaihdon takia, tai opiskelija on saanut kahdesta uusinnasta hylätyn arvosanan, on opiskelijan tehtävä kirjallinen selvitys tilanteeseen johtaneista syistä sekä ehdotus toimenpiteistä opintojakson suorittamiseksi. Opiskelija toimittaa selvityksen koulutuspäällikölle ja käy selvityksen pohjalta keskustelun koulutuspäällikön kanssa. Koulutuspäällikkö pyytää tarvittaessa opintojakson opettajan lausunnon asiassa. Hyväksyttyjä opintosuorituksia ei poisteta opintosuoritusrekisteristä. 11 Opintojen hyväksilukeminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osoitettava saavuttaneen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet. Aikaisempien opintojen vastaavuuden arviointi perustuu koulutuksen opetussuunnitelmaan, jolloin vastaavuudella tarkoitetaan opintojen vastaavuutta tasoltaan, tavoitteiltaan, osaamisalueeltaan ja sisällöltään. Vastaavuuden arvioinnissa käytetään opiskelijan toimittamia kirjallisia todistuksia tai opiskelijan antamia näyttöjä. Asiantuntijaopettaja määrittelee näyttötavan ja arvioi näytön samoilla arviointikriteereillä kuin opintojakson muunlaisenkin suorituksen. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksi lukea myös muita muualla suoritettuja korkeakouluopintoja. Mikäli avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut tulee valituksi

8 ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetaan kunkin koulutuksen opintojen sisältöjen mukaisesti. Vastaavien korkeakouluopintojen hyväksilukemispäätökset tekee yksikön johtaja kirjallisen hakemuksen ja koulutuspäällikön esityksen perusteella. Päätös tehdään kuukauden kuluessa anomuksen jättämisestä opintotoimistoon. Opiskelija voi hakea oikaisua yksikön johtajan päätöksestä tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietonsa. Oikaisuvaatimus toimitetaan opintotoimistoon joka toimittaa sen tutkintolautakunnalle. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on ohjeistettu erillisellä toimintaohjeella. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään pääsääntöisesti opintojen alussa tai viimeistään ennen opintojakson alkamista. 12 Tutkinnon suorittaminen ja tutkintotodistukset Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava koulutuksen opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan suoritettava opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksot, jotka arvioidaan siten kuin edellä on määritelty suoritettava harjoittelu tehtävä opinnäytetyö sekä suoritettava kypsyysnäyte. Tutkinnon myöntää ja tutkintotodistuksen antaa rehtori asianomaisen yksikön esityksestä. Nuorten koulutuksessa tutkintoon edellytetyt opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta koulutuksen laajuutta pitemmässä ajassa. Aikuiskoulutuksen osalta tutkinnon suoritusaika riippuu kunkin ohjelman suunnitellusta toteuttamisajasta. Aikuiskoulutuksen tutkinto on suoritettava viimeistään yhtä vuotta suunniteltua toteutusaikaa pitemmässä ajassa. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi tutkinnon, koulutuksen ja tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdon nimi, nimike, jota tutkinnon perusteella voi käyttää, opiskelijan suorittamat opintojaksot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito, opinnäytetyön nimi ja kypsyysnäytteen kieli. Kaikki tutkinnon suorittaneet saavat myös englanninkielisen Diploma Supplement -todistuksen. Opiskelijalla on oikeus opintojen kestäessä saada todistus suorittamistaan opinnoista. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille annetaan suoritetuista opinnoista opintosuoritusote.

9 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13 Huumausainetestaus Vaasan ammattikorkeakoulu voi yksikön johtajan määräyksestä velvoittaa opiskelijan esittämään kohtuullisen ajan sisällä huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Perusteltu epäily voi perustua, esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii tehtävissä jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden alaisena tai huumeista riippuvaisen toimiminen: 1) Vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai 2) Vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta tai 3) Vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai 4) Merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelaissa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä Päätöksen huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tekee yksikön johtaja. Huumausainetestiin on mentävä kahden päivän sisällä todistuksen pyytämisestä. Vaasan ammattikorkeakoulun edellyttämät huumausainetestaukset toteutetaan Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuollon kautta. Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 14 Opiskelijan kurinpito Toisten tekemien tekstien, muiden aineistojen ja töiden jäljentäminen on kiellettyä. Se, joka esittää omissa nimissään toisen tekemää, syyllistyy plagiointiin. Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin, asiakirjan väärennökseen tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Vilpin vakavuudesta riippuen opiskelijalle annetaan 1) yksikön johtajan kirjallinen huomautus, 2) rehtorin varoitus tai 3) ammattikorkeakoulun hallituksen tekemä päätös opiskelijan erottamisesta määräajaksi. Muut sanktiot ovat seuraavat (yksi tai useampia): 1) opintosuorituksen (koe/tentti, kirjallinen tehtävä, harjoitustyö tms.) hylkääminen, 2) kirjallisen tehtävän tekeminen uudesta aiheesta yksilötyönä tai 3) opintojakson suorittamiskarenssi tapauskohtaisesti. Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa (932/2014, 39 ). Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin; esim. kirjalliseen varoitukseen ja määräaikaiseen erottamiseen.

10 15 Opiskelijaksi oton esteet ja opiskeluoikeuden peruuttaminen alalle soveltumattomuuden ja turvallisuuden perusteella koskien sosiaali- ja terveysalaa, AMK -tutkinnot. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Kuitenkaan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Opiskeluoikeuden peruuttaminen voi myös olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, mikäli toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu sitä edellyttävät. Molemmat kohdat edellyttävät harkintaa. Vaasan ammattikorkeakoulu tiedottaa hakijoille, terveydentilaa koskevista vaatimuksista sekä muista edellytyksistä, jotka liittyvät opintoihin. Hakijat voivat näin itse arvioida soveltuvatko he terveytensä tai toimintakykynsä osalta koulutukseen ja millaisia tietoja he ovat velvollisia antamaan Vaasan ammattikorkeakoululle. Vaasan ammattikorkeakoululla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut Vaasan ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijaksi. Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, Vaasan ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos: 1) Opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa 2) On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 3) Opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. Ammattikorkeakoululla on oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta oppilaitokselta. Vaasan ammattikorkeakoulussa peruuttamista koskevia tietoja toiselta oppilaitokselta pyytää ja niitä toiselle oppilaitokselle antaa yksikön johtaja. 4) Opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi. Vaasan ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväkseen, kun opinnoissa annetaan tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Työskentely on pitkäaikaista, opiskelija työskentelee itsenäisesti ja ilman ohjausta. Rikosrekisteriotteen esittämistä pyytää koulutuspäällikkö. Kohtia 2), 3) ja 4) sovelletaan vain jälkeen opintonsa aloittaneisiin. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista Vaasan ammattikorkeakoulun on yhdessä opiskelijan kanssa selvitettävä tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää Vaasan ammattikorkeakoulussa sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

11 Opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää erillinen valintakoe. Päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee yksikön johtaja. Päätöksestä ilmenee myös nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. Jos sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilan tai toimintakyvyn takia, voi opiskelija hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Hakijan on osoitettava, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskevat lausunnot. Hakemus on vapaamuotoinen eikä palauttamisen hakemiselle ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus. 16 Siirtymä- ja voimaantulosäännökset Tämä tutkintosääntö astuu voimaan lähtien 31. heinäkuuta 2015 saakka.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009

SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 SORA-työryhmä Luonnos 21.8.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettujen lakien sekä ammattikorkeakoululain ja yliopistolain

Lisätiedot

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki

SORA-lainsäädäntö. Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki SORA-lainsäädäntö Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen Terveyden edistämisen koulutuspäivä 13.11.2013, Allergiatalo, Helsinki Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 SORA-säännökset

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen

6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen. 7. Opiskeluoikeuden menettäminen ja palauttaminen OPISKELUOIKEUSOHJE 1(11) Opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Siirtohaut 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen 5. Opiskeluoikeusaika 6. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen ja myöntäminen

Lisätiedot

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA Soveltumattomuuden ratkaisuja (Jatkossa SORA) säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012

SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa. Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 SORA lainsäädännön aiheuttamat muutokset ammatillisessa peruskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Aira Rajamäki, Opetushallitus 2012 Valmisteluvaiheet ja keskeiset säädökset OPM:n työryhmä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö

Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntö Tutkinto- ja oikeusturvajohtosäännön alan keskeiset säädökset ovat yliopistolaki (558/2009), valtioneuvoston asetus yliopistoista (770/2009), valtioneuvoston

Lisätiedot

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015

Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Vuosi 2015 Ammatillinen opettajankoulutus Valintaperusteet 1 (11) Hakeminen ammatilliseen opettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna

Lisätiedot

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015

Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 Sastamalan oppilaitokset opiskelijan opas 2014-2015 SISÄLLYS 1. OPINTOJEN JAKSOTUS... 3 Lukuvuoden 2014 2015 koulupäivät ja lomat... 3 2. AMMATILLISEN TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 3 Ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura

Oppaan kuvat: istockphoto, Lasse Kantola, Karoliina Kivistö, Pia Rautio, Sonja Siikanen, Petri Smura Hyvän elämän puolesta OPISKELIJAN OPAS syksy 2014 - kevät 2015 Info lukujärjestyksistä Työjärjestykset ja luokkatilat ovat näkyvissä Wilmassa, internetosoitteessa https://dila.starsoft.fi Jokaisella opiskelijalla

Lisätiedot

erillisvalintojen hakuopas 2o13

erillisvalintojen hakuopas 2o13 erillisvalintojen hakuopas 2o13 Kaikki mitä tarvitset JOENSUUN KAMPUS n. 7 700 tutkinto-opiskelijaa vuonna 2012 valittiin lähes 1 800 uutta opiskelijaa koulutusta humanistisella, kauppatieteellisellä,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN Nuorten koulutuksen yhteinen osa Hyväksytty Näyttötoimikunta 15.5.2014, 24 ; Toisen asteen johtokunta 16.6. 2015, 59 Voimassa 1.8.2015 alkaen Sisällys

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3

SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 2. OPISKELU... 5 Lukuvuoden 2015-2016 työ- ja loma-ajat... 5 Koulutus- ja opintoalat... 5 Ammatillisen perustutkinnon rakenne... 8 Opiskelun eteneminen... 9 Opiskelijan

Lisätiedot

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144

Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän menettelytapaohjeet kurinpidollisissa asioissa sekä opiskeluoikeuden pidättämisessä, peruuttamisessa ja palauttamisessa Yhtymähallitus 15.12.2011/ 144 Koulutusjohtaja 20.1.2012

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA

I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA 10 I OPISKELU TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA Taideteollisen alan tutkinnot Tutkintojärjestelmä Taideteollisen alan tutkintojärjestelmän (A440/ 94) mukaan taideteollisen alan yliopistollisia tutkintoja

Lisätiedot

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas

Päivitetty 19.8.2014. Aikuisopiskelijan opas Päivitetty 19.8.2014 Aikuisopiskelijan opas Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! Olet ottanut merkittävän askeleen elämässäsi siirtyessäsi opiskelemaan Kainuun ammattiopistoon. Onnittelut hyvästä valinnasta.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot