Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen."

Transkriptio

1 TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Yksiköt Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta koulutusyksiköstä, jotka ovat tekniikka, liiketalous sekä sosiaali- ja terveysala. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulussa on hallintoyksikkö, TKI -yksikkö sekä Muotoilukeskus Muova. 2 Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävät Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen. Vaasan ammattikorkeakoulun tehtävä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja tukea yksilön ammatillista kasvua. Tehtäviään hoitaessa Vaasan ammattikorkeakoulun tulee edistää elinikäistä oppimista. Vaasan ammattikorkeakoulun toimilupa määrää ne tutkinnot ja niihin liittyvät tutkintonimikkeet, joita sen tulee antaa. Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Vaasan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Koulutustehtävän lisäksi Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa opetukseen integroitua ja työelämää palvelevaa tutkimusja kehittämistoimintaa. Tutkimus- ja kehitystyö painottuu alueellisen kehityksen edistämiseen sekä yhteistyöhön pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. KOULUTUS 3 Koulutukset, tutkinnot ja tutkintonimikkeet Vaasan ammattikorkeakoulun toiminta ja tutkintojen antaminen perustuu Valtioneuvoston Oy Vaasan ammattikorkeakoululle Vasa yrkeshögskola Ab:lle antamaan toimilupaan. Vaasan ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi. Suomenkielisiin koulutuksiin voi sisältyä englannin ja/ tai ruotsin kielellä toteutettavia opintojaksoja tai -kokonaisuuksia silloin, kun se on opiskeltavan alan kannalta tarkoituksenmukaista ja tukee opiskelijan kansainvälistymistä. Vastaavasti englanninkielisiin koulutuksiin voi sisältyä suomenkielisiä opintojaksoja tai -kokonaisuuksia, jotka tukevat opiskelijan integroitumista suomalaiseen työelämään. Vaasan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on opintopistettä. Opintopiste on määritelty siten, että opiskelijan yhden vuoden kokonaistyömäärä opintotavoitteiden saavuttamiseksi vastaa 60 opintopistettä (1600 h). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opintopistettä.

2 Vaasan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinnot ja tutkintonimikkeet ovat seuraavat: Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (AMK) 210 op Koulutusvastuun alat; liiketalous ja tietojenkäsittely. Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (AMK) 240 op Koulutusvastuun alat; energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä sähkö- ja automaatiotekniikka. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (AMK) 210 op Sosionomi (AMK) 210 op Terveydenhoitaja (AMK) 240 op Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi (ylempi AMK) 90 op Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Insinööri (ylempi AMK) 60 op Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Sairaanhoitaja (ylempi AMK) 90 op Sosionomi (ylempi AMK) 90 op Terveydenhoitaja (ylempi AMK) 90 op Vaasan ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia, että ennen toimiluvan voimaantulemista opintonsa aloittaneilla on oikeus suorittaa opintonsa Vaasan ammattikorkeakoulussa ja saada tutkinto ja tutkintonimike ennen toimiluvan voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

3 OPISKELUOIKEUS Hyväksytty Oy Vaasan ammattikorkeakoulu Vasa yrkeshögskola Ab:n hallituksessa Opiskelijaksi ottaminen Vaasan ammattikorkeakouluun haetaan joko yhteis- tai erillishaun kautta rehtorin päättämiä valintaperusteita noudattaen. Opiskelijan ottamisesta tekee päätöksen valintaluettelon ammattikorkeakoulun yksikön johtaja opintoasiainpäällikön esityksestä. Alkuperäiset todistukset tarkistetaan kaikilta opiskelijoiksi hyväksytyiltä lukukauden alussa. Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat - ja työkokemus on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja. Opiskelijavalinnan purkamisesta päättää rehtori. Todistusten tarkistamisesta, siihen liittyvästä tiedotuksesta ja ohjeistuksesta vastaa hakijapalvelut. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijavalinnan tulokseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijaksi hyväksytään pääsääntöisesti opintojaksolle ilmoittautumisjärjestyksessä. Avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut opiskelija voidaan ottaa tutkinto-opiskelijaksi erillisvalinnan kautta. Opiskeluoikeuden saannin edellytyksenä ammattikorkeakoulututkintoon on, että hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä. Opiskeluoikeuden saannin edellytyksenä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon on, että hakija on suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa vähintään 15 opintopistettä (tutkinnon laajuus 90 op) tai vähintään 10 opintopistettä (tutkinnonlaajuus 60 op). Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon vaaditaan lisäksi soveltuva korkeakoulututkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Päätöksen opiskelijan ottamisesta avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittamisen perusteella tekee ammattikorkeakoulun yksikön johtaja opintoasiainpäällikön esityksestä. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijavalinnan tulokseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten tiedoksisaannista. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks Siirto-opiskelijan ottaminen Vaasan ammattikorkeakouluun voidaan ottaa siirto-opiskelijoita toisista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Siirtoopiskelijan valinta on ehdollinen, kunnes hän eroaa aikaisemmasta ammattikorkeakoulusta. Yksikön johtaja tekee päätöksen siirto-opiskelijaksi ottamisesta koulutuspäällikön/ esityksestä. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijaksi nuorten tutkintoon johtavaan koulutukseen voidaan ottaa opiskelija ilman yhteishakumenettelyä seuraavin edellytyksin:

4 1. Siirto-opiskelijaksi hakeva on suomalaisessa ammattikorkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija. Siirto-oikeus koskee myös aikuiskoulutusta sekä vieraskielistä koulutusta. 2. Toisesta ammattikorkeakoulusta siirtyminen koskee saman tutkinnon suorittamista samassa koulutuksessa. (sama tutkinto, sama tutkintonimike, sama tai vastaava koulutus ja hoitotyön koulutusohjelmassa sama suuntautumisvaihtoehto ) 3. Siirto-opiskelijalla on riittävät valmiudet suorittaa tutkinto loppuun jäljellä olevan opiskeluajan sisällä. 4. Nuorten koulutuksessa siirto-oikeus koskee vain niitä ammattikorkeakoulun kirjoilla olevia opiskelijoita, jotka ovat opiskelleet vähintään yhden lukukauden siinä ohjelmassa / ammattikorkeakoulussa, johon heidät on alun perin hyväksytty. Siirto-opiskeluoikeus ei koske koulutusmuotojen välistä vaihtoa nuorten koulutuksesta aikuiskoulutukseen tai päinvastoin. 5. Siirto-opiskelijat aloittavat opiskelun aina lukukauden alussa. Syyslukukauden alkua koskevat siirtohakemukset on toimitettava ja kevätlukukauden alkua koskevat hakemukset mennessä. Siirtyminen ammattikorkeakoulun sisällä toiseen koulutukseen voidaan hyväksyä silloin, kun siirto tapahtuu samalla koulutusalalla ja kun valintaperusteet entiseen koulutukseen ovat olleet samat. Tarkempia ohjeita siirto-opiskelijaksi ottamisesta annetaan toimintajärjestelmän toimintaohjeissa. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen julkistamisesta. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks Opiskeluoikeus, opiskeluaika ja ilmoittautuminen Opiskeluoikeuden määrittämisessä noudatetaan ammattikorkeakoululakia (932/2014) ja asetusta ammattikorkeakouluista (1129/2914) sekä opetusministeriön ohjeita. Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee samanaikaisesti ilmoittautua myös läsnä- tai poissaolevaksi alkavalle lukuvuodelle, jolloin hänelle syntyy opiskeluoikeus Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevan opiskelijan on lukuvuosittain ilmoittauduttava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla ja ammattikorkeakoulun määräämänä aikana. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodelle, mikäli opiskelijalla on opiskeluoikeutta jäljellä. Lukuvuodelle tekemäänsä ilmoittautumista opiskelija voi muuttaa lukukausien vaihteessa ilmoittautumisaikoina. Kesken lukuvuoden läsnäolotietoa voi muuttaa vain perustellusta syystä. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa yhteensä neljän lukukauden eli kahden lukuvuoden ajan. Opiskeluoikeusajan ylittänyt opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönyt opiskelija voi hakea opiskeluoikeuden palautusta. Opiskeluoikeuden palautusta tulee hakea laskennallisen opiskeluoikeuden voimassaoloaikana. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014). Ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin jälkeen kulunut aika kuluttaa opiskelijan poissaolokausia, mikäli opiskelijalla on poissaolo-oikeutta jäljellä. Opiskeluoikeus voidaan palauttaa, mikäli opiskelijalla on jäljellä olevana opiskeluoikeusaikana realistinen mahdollisuus suorittaa opinnot loppuun. Opiskeluoikeus palautetaan seuraavan lukukauden alusta. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeuden palauttamisesta. Päätös opiskeluoikeusajan palauttamisesta on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun. Ammattikorkeakoulusta eronneen opiskelijan (opiskeluoikeusaika on päättynyt tai opiskelija on ilmoittanut eroavansa) tulee pääsääntöisesti hakea opiskelijaksi uudelleen normaalia hakumenettelyä käyttäen. Ammattikorkeakoulu voi

5 hakemuksesta palauttaa opiskeluoikeuden ilman uutta hakumenettelyä tapauksissa, joissa opintoja puuttuu enintään n. 30 opintopistettä. Opinnot järjestetään niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa. Laissa (932/2014) määritellyllä kokopäiväopiskelijalla tarkoitetaan nuorten koulutuksessa tai päivätoteutuksessa opiskelevaa opiskelijaa. Säännönmukaisella opiskeluajalla tarkoitetaan suoritettavien opintojen laajuutta vuosina. Säännönmukainen opiskeluaika vuosina on koulutuksen opetussuunnitelmassa (OPS) tai henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määriteltyjen suoritusten laajuus jaettuna 60 opintopisteellä. Opinnot on suoritettava opiskeluoikeusaikana, viimeistään yhtä vuotta niiden säännönmukaista laajuutta pidemmässä ajassa. Poissaoloaikaa ei lasketa opintojen enimmäisaikaan (L 932/2014). Säännönmukaisen opiskeluajan ylityttyä opiskelijalle lähetetään ilmoitus jäljellä olevasta opiskeluoikeusajasta (1 vuosi). Kun opiskelija on käyttänyt säädetyn opiskeluoikeusaikansa, opiskelijan opiskeluoikeus ammattikorkeakoulussa päättyy. Opiskelijan saatua ilmoituksen opiskeluoikeusajan päättymisestä, opiskelijalle voidaan erityisestä syystä, hänen hakemuksensa perusteella, myöntää opiskeluoikeusajan jatkoa enintään vuodeksi opintojen loppuun suorittamiseksi. Erityisen painavasta syystä aiemmin pidennettyä opiskeluoikeusaikaa voidaan jatkaa mainitun vuoden määräajan jälkeenkin, jos opinnot ovat edenneet aiemmin myönnettynä jatkoaikana, puuttuvien opintojen määrä on vähäinen ja opiskeluoikeusajan päättyminen olisi opiskelijan elämäntilanteen kannalta kohtuutonta. Opiskeluoikeusajan jatkoa tulee hakea opiskeluoikeuden vielä ollessa voimassa. Hakemus toimitetaan opintotoimistoon ja sen käsittelystä peritään 50 euron käsittelymaksu (A1440/2014). Opiskeluoikeuden jatkon myöntämisen perusteena on toteuttamiskelpoinen suunnitelma opintojen loppuunsaattamiseksi. Opiskelijan hakemuksesta tulee ilmetä puuttuvien opintojen määrä, opinnäytetyön ja harjoittelun vaihe, suunnitelma puuttuvien opintojen suorittamiseksi, syy opintojen viivästymiseen sekä päivämäärä, johon mennessä opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot loppuun. Yksikön johtaja päättää opiskeluoikeusajan jatkamisesta. Päätös opiskeluoikeusajan jatkamisesta on tehtävä kuukauden sisällä siitä, kun opiskelija on maksanut käsittelymaksun. Sosiaali- ja terveysalan AMK- opiskeluoikeuden peruuttamiseen ja palauttamiseen liittyvä lisäehto, ks. 15. Opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden jatkoaikaa koskevaan päätökseen Vaasan ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietoonsa. OPINNOT 7 Opetussuunnitelmat ja henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmat koostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta, opinnäytetyöstä ja kypsyysnäytteestä. Koulutukset jakautuvat suuntautumisvaihtoehtoihin, joissa osa ammattiopinnoista suuntautuu koulutuksen perustana olevan ammatillisen tehtäväalueen johonkin osa-alueeseen. Ammatinharjoittamisoikeuksien saavuttamiseksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa on otettu huomioon laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/94 ja 564/94) sekä EU:n erityisdirektiivit. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin kuuluu syventäviä ammattiopintoja, vapaasti valittavia opintoja sekä opinnäytetyö.

6 Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan opintojaksoina, jotka ovat opintojen ja opetuksen perusyksikköjä. Opintojaksot ovat pakollisia, vaihtoehtoisia tai vapaasti valittavia. Koulutuksen opetussuunnitelman opintojaksokuvauksessa määrätään kunkin opintojakson nimi, laajuus opintopisteinä, tavoitteet, käsiteltävä asiasisältö, esitiedot, opiskelu- ja arviointimenetelmät, oppimateriaali, opetuskieli sekä toteutusajankohta. Jokainen opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen opiskeluohjelman, jota päivitetään jatkuvasti. Koulutuksien opetussuunnitelmat hyväksyy rehtori. 8 Opiskelijan kielitaito Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa: 1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä 2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää yksikön johtaja. Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. Edellä mainitun toisen kotimaisen kielen kielitaidon arvosana-asteikko on jäljempänä tässä luvussa. Kieltenopetuksen käytännöissä ja todistusmerkinnöissä noudatetaan ARENE:n suositusta (liite) sekä ammattikorkeakoulun sisäistä toimintaohjetta (liite). Ammattikorkeakoulun kieliopintojen vastaavuus liittyy kielitaidosta annetun lain 424/2003, 6 kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaan toisen kielen taitoon, eli merkintä siitä, onko toisen kotimaisen kielen osaamisen taso hyvä vai tyydyttävä. Opetusministeriön 11/2002 esittämässä korkeakoulujen ja yliopistojen ruotsin kielen suoritusten yhteismitallisuuden kehittämishankkeessa ( ) on päätetty suositella , että ammattikorkeakoulun antamat arvosanat 1-3 vastaavat valtionhallinnon arvosanaa tyydyttävä ja 4-5 valtionhallinnon arvosanaa hyvä. 9 Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyö kirjoitetaan pääsääntöisesti koulutuksen kielellä. Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan koulusivistyskielellä. Jos opiskelija on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen ja ruotsin kielellä kirjoitetaan kypsyysnäyte koulutuksen kielellä tai yksikön johtaja voi sopia opiskelijan kanssa kypsyysnäytteen antamisesta muulla kielellä.

7 10 Opintosuoritusten arviointi Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kriteerit perustuvat opintojakson osaamistavoitteisiin. Opiskelijan tulee saada opintojakson alkaessa tiedot arvioinnin kriteereistä. Opiskelijan oikeus ja velvollisuus osallistua opetukseen määritellään opintojakson toteutussuunnitelmassa. Opiskelija suorittaa opintojakson suunnitelmassa mainittujen suoritusvaatimusten mukaisesti. Opiskelijan tulee saada arviointi yhden kuukauden kuluessa suorituksestaan kirjatuksi opiskelijahallinto-ohjelmaan. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien osaamistavoitteiden saavuttamista arvioidaan suullisten tai kirjallisten suoritusten, näyttöjen, harjoitustöiden tai muiden luotettavien menetelmien avulla. Opintojakson arviointi on tavoitepohjainen. Arvosana-asteikko on seuraava: kiitettävä (5), hyvä (4 ja 3), tyydyttävä (2 ja 1) sekä hylätty (0) tai seuraava: suoritettu (S), hylätty (0). Lisäksi hyväksiluettujen opintojen arvosanana voidaan käyttää M (muualla suoritettu). Opintojakson suorituksen arvioi suoritukset vastaanottanut opettaja. Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa. Arvioinnin oikaisemisessa noudatetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2914) mukaista menettelyä. Saamaansa selvitykseen ja arviointiin tyytymätön opiskelija voi pyytää oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta 14 päivän kuluessa arvosanan julkaisemisesta. Opettajan oikaisupyyntöön antamaan kirjalliseen selvitykseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut opettajan selvityksen asiasta. Oikaisupyyntö tulee toimittaa opintotoimistoon tutkintolautakunnalle osoitettuna. Tutkintolautakunta ottaa asian käsittelyyn 30 päivän kuluessa oikaisuhakemuksen saapumisesta lukuun ottamatta heinäkuuta. Tutkintolautakunta valmistelee päätöstään hankkimalla lausuntoja ja selvityksiä. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Tutkintolautakunnalla on oma ohjesääntö. Opintojakson hylätty suoritus voidaan uusia enintään kaksi kertaa. Opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksytyn opintojakson arvosanaa yhden kerran vuoden kuluessa opintojakson hyväksymisestä. Korottamistavasta päättää opintojakson opettaja. Korotusyrityksen epäonnistuminen ei alenna alkuperäistä arvosanaa. Opinnäytetyön arvosanaa ei voi korottaa. Mikäli opiskelija ei voi osallistua uusintakokeisiin todistettavan sairauden, kv-vaihdon takia, tai opiskelija on saanut kahdesta uusinnasta hylätyn arvosanan, on opiskelijan tehtävä kirjallinen selvitys tilanteeseen johtaneista syistä sekä ehdotus toimenpiteistä opintojakson suorittamiseksi. Opiskelija toimittaa selvityksen koulutuspäällikölle ja käy selvityksen pohjalta keskustelun koulutuspäällikön kanssa. Koulutuspäällikkö pyytää tarvittaessa opintojakson opettajan lausunnon asiassa. Hyväksyttyjä opintosuorituksia ei poisteta opintosuoritusrekisteristä. 11 Opintojen hyväksilukeminen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen eli AHOT Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osoitettava saavuttaneen opetussuunnitelmassa esitetyt osaamistavoitteet. Aikaisempien opintojen vastaavuuden arviointi perustuu koulutuksen opetussuunnitelmaan, jolloin vastaavuudella tarkoitetaan opintojen vastaavuutta tasoltaan, tavoitteiltaan, osaamisalueeltaan ja sisällöltään. Vastaavuuden arvioinnissa käytetään opiskelijan toimittamia kirjallisia todistuksia tai opiskelijan antamia näyttöjä. Asiantuntijaopettaja määrittelee näyttötavan ja arvioi näytön samoilla arviointikriteereillä kuin opintojakson muunlaisenkin suorituksen. Vapaasti valittaviin opintoihin voidaan hyväksi lukea myös muita muualla suoritettuja korkeakouluopintoja. Mikäli avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittanut tulee valituksi

8 ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot hyväksiluetaan kunkin koulutuksen opintojen sisältöjen mukaisesti. Vastaavien korkeakouluopintojen hyväksilukemispäätökset tekee yksikön johtaja kirjallisen hakemuksen ja koulutuspäällikön esityksen perusteella. Päätös tehdään kuukauden kuluessa anomuksen jättämisestä opintotoimistoon. Opiskelija voi hakea oikaisua yksikön johtajan päätöksestä tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hänellä on ollut henkilökohtaisesti mahdollisuus saada päätös tietonsa. Oikaisuvaatimus toimitetaan opintotoimistoon joka toimittaa sen tutkintolautakunnalle. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on ohjeistettu erillisellä toimintaohjeella. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään pääsääntöisesti opintojen alussa tai viimeistään ennen opintojakson alkamista. 12 Tutkinnon suorittaminen ja tutkintotodistukset Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseksi opiskelijan on osallistuttava koulutuksen opintojaksojen työmuotoihin siten, että opintojaksojen tavoitteet saavutetaan suoritettava opetussuunnitelmassa ilmoitetut opintojaksot, jotka arvioidaan siten kuin edellä on määritelty suoritettava harjoittelu tehtävä opinnäytetyö sekä suoritettava kypsyysnäyte. Tutkinnon myöntää ja tutkintotodistuksen antaa rehtori asianomaisen yksikön esityksestä. Nuorten koulutuksessa tutkintoon edellytetyt opinnot on suoritettava viimeistään yhtä vuotta koulutuksen laajuutta pitemmässä ajassa. Aikuiskoulutuksen osalta tutkinnon suoritusaika riippuu kunkin ohjelman suunnitellusta toteuttamisajasta. Aikuiskoulutuksen tutkinto on suoritettava viimeistään yhtä vuotta suunniteltua toteutusaikaa pitemmässä ajassa. Tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä käyvät ilmi tutkinnon, koulutuksen ja tarvittaessa suuntautumisvaihtoehdon nimi, nimike, jota tutkinnon perusteella voi käyttää, opiskelijan suorittamat opintojaksot, niiden laajuudet ja arvosanat, kielitaito, opinnäytetyön nimi ja kypsyysnäytteen kieli. Kaikki tutkinnon suorittaneet saavat myös englanninkielisen Diploma Supplement -todistuksen. Opiskelijalla on oikeus opintojen kestäessä saada todistus suorittamistaan opinnoista. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoille annetaan suoritetuista opinnoista opintosuoritusote.

9 ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 13 Huumausainetestaus Vaasan ammattikorkeakoulu voi yksikön johtajan määräyksestä velvoittaa opiskelijan esittämään kohtuullisen ajan sisällä huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Perusteltu epäily voi perustua, esim. opettajan tai harjoittelun ohjaajan tai työpaikkaohjaajan havaintoihin opiskelijan käyttäytymisestä tai muilta saatuun palautteeseen, jota voidaan pitää luotettavana. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii tehtävissä jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden alaisena tai huumeista riippuvaisen toimiminen: 1) Vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä tai 2) Vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta tai 3) Vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä tai 4) Merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausainelaissa tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä Päätöksen huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tekee yksikön johtaja. Huumausainetestiin on mentävä kahden päivän sisällä todistuksen pyytämisestä. Vaasan ammattikorkeakoulun edellyttämät huumausainetestaukset toteutetaan Vaasan kaupungin opiskeluterveydenhuollon kautta. Ammattikorkeakoulu vastaa todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. 14 Opiskelijan kurinpito Toisten tekemien tekstien, muiden aineistojen ja töiden jäljentäminen on kiellettyä. Se, joka esittää omissa nimissään toisen tekemää, syyllistyy plagiointiin. Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulussa syyllistynyt vilppiin, asiakirjan väärennökseen tai muutoin rikkonut ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan kurinpidollisesti rangaista rikkomuksen vakavuudesta riippuen varoituksella tai erottamalla hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. Vilpin vakavuudesta riippuen opiskelijalle annetaan 1) yksikön johtajan kirjallinen huomautus, 2) rehtorin varoitus tai 3) ammattikorkeakoulun hallituksen tekemä päätös opiskelijan erottamisesta määräajaksi. Muut sanktiot ovat seuraavat (yksi tai useampia): 1) opintosuorituksen (koe/tentti, kirjallinen tehtävä, harjoitustyö tms.) hylkääminen, 2) kirjallisen tehtävän tekeminen uudesta aiheesta yksilötyönä tai 3) opintojakson suorittamiskarenssi tapauskohtaisesti. Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa (932/2014, 39 ). Huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä kieltäytyminen tai positiivinen testitulos voi johtaa kurinpitotoimiin; esim. kirjalliseen varoitukseen ja määräaikaiseen erottamiseen.

10 15 Opiskelijaksi oton esteet ja opiskeluoikeuden peruuttaminen alalle soveltumattomuuden ja turvallisuuden perusteella koskien sosiaali- ja terveysalaa, AMK -tutkinnot. (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 ja Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintojen opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle. Kuitenkaan hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, jos este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. Opiskeluoikeuden peruuttaminen voi myös olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle, mikäli toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu sitä edellyttävät. Molemmat kohdat edellyttävät harkintaa. Vaasan ammattikorkeakoulu tiedottaa hakijoille, terveydentilaa koskevista vaatimuksista sekä muista edellytyksistä, jotka liittyvät opintoihin. Hakijat voivat näin itse arvioida soveltuvatko he terveytensä tai toimintakykynsä osalta koulutukseen ja millaisia tietoja he ovat velvollisia antamaan Vaasan ammattikorkeakoululle. Vaasan ammattikorkeakoululla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada toiselta ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät tiedot vireillä olevasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut Vaasan ammattikorkeakouluun siirto-opiskelijaksi. Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, Vaasan ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos: 1) Opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa 2) On ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä 3) Opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. Ammattikorkeakoululla on oikeus saada opiskeluoikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista toiselta oppilaitokselta. Vaasan ammattikorkeakoulussa peruuttamista koskevia tietoja toiselta oppilaitokselta pyytää ja niitä toiselle oppilaitokselle antaa yksikön johtaja. 4) Opiskelija on tuomittu rangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasta teosta, seksuaalirikoksesta, törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuneesta rikoksesta taikka vähäistä vakavammasta huumausainerikoksesta ja jos peruuttaminen on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi. Vaasan ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen nähtäväkseen, kun opinnoissa annetaan tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Työskentely on pitkäaikaista, opiskelija työskentelee itsenäisesti ja ilman ohjausta. Rikosrekisteriotteen esittämistä pyytää koulutuspäällikkö. Kohtia 2), 3) ja 4) sovelletaan vain jälkeen opintonsa aloittaneisiin. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista Vaasan ammattikorkeakoulun on yhdessä opiskelijan kanssa selvitettävä tämän mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän suostumuksella siirtää Vaasan ammattikorkeakoulussa sellaiseen muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

11 Opiskelijalle voidaan tarvittaessa järjestää erillinen valintakoe. Päätöksen opiskelijaksi ottamisesta tekee yksikön johtaja. Päätöksestä ilmenee myös nykyisestä opiskeluoikeudesta luopuminen. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla kuulluksi. Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttamisesta päätetään, on päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta. Jos sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijan opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilan tai toimintakyvyn takia, voi opiskelija hakea opiskeluoikeuden palauttamista. Hakijan on osoitettava, ettei opiskeluoikeuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa terveydentilaansa koskevat lausunnot. Hakemus on vapaamuotoinen eikä palauttamisen hakemiselle ole määräaikaa. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää Vaasan ammattikorkeakoulun hallitus. 16 Siirtymä- ja voimaantulosäännökset Tämä tutkintosääntö astuu voimaan lähtien 31. heinäkuuta 2015 saakka.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen.

Ammattikorkeakoulun tehtävä on ammattikorkeakoululain (932/2014) ja ammattikorkeakouluista annetun asetuksen (1129/2014) mukainen. TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Yksiköt Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences, jota jäljempänä kutsutaan ammattikorkeakouluksi, muodostuu kolmesta koulutusyksiköstä, jotka ovat tekniikka, liiketalous

Lisätiedot

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT

SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT SORA-SÄÄNNÖKSET JA NÄYTTÖTUTKINNOT Sora-säännösten toimeenpano ammatillisessa koulutuksessa seminaari, Helsinki 25.10.2012 Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi Muutokset lyhyesti opiskelijaksi

Lisätiedot

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 )

1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) 1. SORA-lainsäädäntöuudistukset (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 1.1.2012 ) Ammattikorkeakouluja koskevat SORA-lait ja asetus: Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta (952/2011)

Lisätiedot

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja)

1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) 9.3.2016 1 (1) 1. SORA-ohjeistus (Opiskeluun soveltumattomuuteen liittyviä ratkaisuja) Lait ja asetukset, joihin Vaasan ammattikorkeakoulun SORA-ohjeistus perustuu: Ammattikorkeakoululaki (932/2014) Asetus

Lisätiedot

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö antaa ohjeita opintojen suorittamisesta ja niiden järjestelyistä. Lahden ammattikorkeakoulun hallitus

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä.

Mikkelin ammattikorkeakoululla on toimipisteet Mikkelissä, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Ohjeen nimi MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Vastuuhenkilö Opetusjohtaja Tuija Vänttinen Voimaantulo 1.8.2011 Päätös Koulutustiimi 17.5.2011 76 Johtoryhmä 24.5.2011 74 AMK-hallitus 14.6.2011

Lisätiedot

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere

Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi. Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esitys ns. SORAlainsäädännöksi Sakari Karjalainen Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.-18.11.2010 Tampere Hallituksen esityksen tavoitteena on edistää potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenneturvallisuutta,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT)

AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 1 AIKAISEMMIN TAI OPINTOJEN AIKANA MUUALLA HAN- KITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMI- NEN (AHOT) 22.11.2013 Työryhmä: Backman Maj-Lis Gröndahl Timo Laakkonen Raijaliisa, pj Markus Aila Nurmi Regina

Lisätiedot

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA

SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJA Soveltumattomuuden ratkaisuja (Jatkossa SORA) säädösten tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 114/2010 vp Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014. 282/2014 Valtioneuvoston asetus. Poliisiammattikorkeakoulusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2014 282/2014 Valtioneuvoston asetus Poliisiammattikorkeakoulusta Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2014 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita

Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Syksy 2012 Opiskelun turvallisuuteen ja opiskeluun soveltumattomuuden arviointiin liittyviä ohjeita Yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE

OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE OPINTOJEN JA OSAAMISEN HYVÄKSILUKEMISEN MENETTELYOHJE Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Hyväksilukeminen... 3 2.1. Hyväksilukemismenettelyyn liitetään

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7)

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ. H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 28.3.2012 ( 7) Tutkintosääntö 2 (14) Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa, järjestämisessä sekä

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa

AHOT-käytännöt. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa AHOT-käytännöt Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 2 Sisältö Reunaehtoja Aiempien tutkintojen hyväksilukeminen Aiempien / muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen Muun osaamisen tunnustaminen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 18.6.2012 ja se on voimassa 1.8.2012 alkaen.

Lahden ammattikorkeakoulun hallitus on vahvistanut tämän tutkintosäännön 18.6.2012 ja se on voimassa 1.8.2012 alkaen. Tutkintosääntö 1 (6) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta

TOIMINTAOHJE. Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin. JEDU SORA toimikunta TOIMINTAOHJE Opiskeluoikeuden ja kurinpitoasioiden toimielin JEDU SORA toimikunta Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, JEDU Toimintaohje on hyväksytty yhtymähallituksessa 11.12.2014 1 Yleistä Ammatillisen

Lisätiedot

maiju.tuominen@minedu.fi

maiju.tuominen@minedu.fi maiju.tuominen@minedu.fi Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain, ammattikorkeakoululain, yliopistolain sekä rikosrekisterilain 6 :n muuttaminen Uusien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011. 951/2011 Laki. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 951/2011 Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOSÄÄNTÖ

SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU TUTKINTOSÄÄNTÖ SAIMAAN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hallitus hyväksynyt 15.6.2015 SAIMAAN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hallitus hyväksynyt 15.6.2015 Voimassa 15.6.2015 lukien 1 LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Koulutustehtävä ja ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja

Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä ajankohtaisia asioita. Merja Hilpinen ylitarkastaja Etelä-Suomen nuorten työpajatoiminnan kehittämispäivä 19.11.2015 - ajankohtaisia asioita Merja Hilpinen ylitarkastaja Nuorten työpajatoiminnan ajankohtaisia asioita Nuorisolaki uudistus Nuorisotakuuta

Lisätiedot

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ SALON SEUDUN AMMATTIOPISTON JÄRJESTYSSÄÄNTÖ Hallitus 3.5.2015 64 1 1 Järjestyssäännön tarkoitus Järjestyssääntö luo edellytykset opiskelun kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiselle

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1

TUTKINTOSÄÄNTÖ Ammattikorkeakoulun hallitus , 12.1 1 Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävä Savonia-ammattikorkeakoulun koulutustehtävänä on järjestää yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan, kulttuurialan, luonnonvara- ja ympäristöalan,

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen

Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Arvioinnin mukauttaminen ja arvioinnista poikkeaminen Mukauttaminen ja erityinen tuki (1) Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: rehtorin päätös 3.12.2015. 052 Tämä tutkintosääntö astuu voimaan 1.1.2016 lukien ja korvaa aiemman 22.5.2014 vahvistetun tutkintosäännön. Samalla kumotaan

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen

Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen (1) Opiskelijalle tulee järjestää mahdollisuus näytön tai muun osaamisen osoittamisen uusintaan tai hyväksytyn

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut valtioneuvostolta toimilupaa 1.1.2014 alkaen. VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS ammattikorkeakoulun toimiluvasta 12.12.2013 Dnro OKM/5/533/2013 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy PL 4000 00079 Metropolia Hakemus Päätös Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta /2011 Laki. ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 16 päivänä elokuuta 2011 953/2011 Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

Ammattikorkeakoulun hallituksen hyväksymä 17.12.2014 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Laurea-ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu voimassa olevaan ammattikorkeakoululakiin ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista. Valtioneuvosto

Lisätiedot

XAMKIN TUTKINTOSÄÄNTÖ- LUONNOS

XAMKIN TUTKINTOSÄÄNTÖ- LUONNOS XAMKIN TUTKINTOSÄÄNTÖ- LUONNOS - Valmisteluprosessi - Periaatteelliset ratkaisut - Keskeinen sisältö 5.10.2016 Tuija Vänttinen VALMISTELUPROSESSI Tutkintosäännön valmistelu käynnistyi keväällä 2016 Valmistelusta

Lisätiedot

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014).

annetun asetuksen mukaisesti (valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 1129/2014). Käsitelty johtoryhmässä 7.12.2015 Tutkintosääntö Hyväksytty Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 14.12.2015 HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1 Humanistisen

Lisätiedot

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje

Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje Tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeusohje 1. Ohjeen tarkoitus 2. Opiskelijahaut 3. Tutkinto-ohjelman vaihtaminen 4. Opiskelijaksi ilmoittautuminen ja opiskeluoikeus 5. Harkinnanvaraisen lisäajan hakeminen

Lisätiedot

Tutkintosääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 )

Tutkintosääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 ) Tutkintosääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (8 ) Tutkintosääntö 1 / 13 Sisällys Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö...3 Luku 1: Koulutus...3

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö

Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö Savonia-ammattikorkeakoulun tutkintoja ja opintoja koskeva tutkintosääntö Tutkintojen ja opintojen suunnittelussa, järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä ammattikorkeakoululaissa

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN K O R K E A K O U L U P A L V E L U T SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2015 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulu osakeyhtiön hallitus 21.5.2015 (11 ) Tutkintosääntö 2

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun

Lisätiedot

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa

Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten toimeenpano ammattikoulutuksessa Sora-säädösten tavoitteet ja keskeiset sisällöt Helsinki 25.10.2012 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Sora-säädökset ja määräykset 1/3 LAIT (Hallituksen esitys

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 16.11.2017 Asetusluonnos Lausuntoversio Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksia koskevan asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan opetustoimen

Lisätiedot

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa

Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa Keudan järjestyssääntö Hyväksytty yhtymähallituksessa 19.4.2012 Järjestyssääntöjen soveltaminen 1. Järjestyssäännöt on tehty yhteisiksi pelisäännöiksemme, jotka luovat viihtyisyyttä, turvallisuutta ja

Lisätiedot

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO

SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO SIBELIUS- AKATEMIA TAIDE- YLIOPISTO VALINTA- OPAS 2016 OPISKELU OIKEU DEN VAIHTO Haluatko vaihtaa pääainetta? TAI Onko sinulla vähintään alempi korkeakoulututkinto toisesta korkeakoulusta ja haluat vaihtaa

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN

SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN K E H I T T Ä M I S - J A P A L V E L U K E S K U S SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1.8.2014 ALKAEN H Y V Ä K S Y T T Y : Savonia-ammattikorkeakoulun hallitus 15.5.2014 (8 ) Tutkintosääntö

Lisätiedot

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU?

syksy 2016 Mitä tarkoittaa osaamisen tunnustaminen, OSTU? syksy 2016 Mitä tarkoittaa, OSTU? Osaamisen tunnistamisessa on kyse siitä, että selvitetään, mitä opiskelija osaa opintoja aloittaessaan. Opettajan velvollisuus on aina ennen uuden tutkinnon osan aloittamista

Lisätiedot

Tutkintosääntö 1 (10) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU

Tutkintosääntö 1 (10) LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tutkintosääntö 1 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003). Tämä tutkintosääntö

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017

Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy. Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Amiskiertue 2017 Joustava hakeutuminen ja koulutuksen pääsy Asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus joustava hakeutuminen ja koulutukseen pääsy Hakeutuminen ja

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ

Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ Kajaanin ammattikorkeakoulun TUTKINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 28.5.2015 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ Kajaanin ammattikorkeakoulun tutkintosääntö perustuu

Lisätiedot

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30

SORA-työryhmä: Tiivistelmä ehdotuksista. Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 : Tiivistelmä ehdotuksista Luovutustilaisuus 9.3.2010 klo 12.30 Työryhmän tehtävä 1. Valmistella opiskeluoikeuden menettämistä koskevat säännökset yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammatillista koulutusta

Lisätiedot

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ

HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ HUMANISTISEN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 YLEISTÄ 1.1 Humanistisen ammattikorkeakoulun tehtävät 1 Humanistinen ammattikorkeakoulu (jäljempänä Humak) on humanistisen ja kasvatusalan sekä kulttuurituotannon

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen ja arvioinnin oikaisu 2011 Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle. joka ei ole suorittanut tutkintoon kuuluvia

Lisätiedot

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi

Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet M.Lahdenkauppi Arvioinnin uusiminen, arvosanojen korottaminen, arvioinnin oikaiseminen, todistukset ja kv-liitteet 7.2.2013 M.Lahdenkauppi Opintosuoritusten uusiminen ja arvosanojen korottaminen (A 603/2005, 12 ) Opiskelijalle,

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä käyttämällä seuraavia koulutusaloja: 1 of 11 2011-04-27 10:37 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 15.5.2003/352 15.5.2003/352 Seurattu SDK 323/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA

OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA OULUN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU, MAISTERITASON ERILLISVALINTA VALINTAPERUSTEET 2017 KOULUTUKSEN KUVAUS Tutkinto: Kauppatieteiden maisteri (KTM), pääaine laskentatoimi Opintojen laajuus: 120 opintopistettä

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta /2015 Laki. ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2015 246/2015 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan

Lisätiedot

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi.

TUTKINTOSÄÄNTÖ. Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. TUTKINTOSÄÄNTÖ Lapin ammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt tutkintosäännön 18.1.2015. Säännöt ovat voimassa 18.1.2015 alkaen toistaiseksi. 2 Sisällysluettelo 1. Ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012

Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen. SORA-lainsäädännön periaatteet. Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 Ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen SORA-lainsäädännön periaatteet Hallitussihteeri Piritta Väinölä, OKM 28.5.2012 1 SORA-säännökset SORA-säännösten tavoitteena parantaa turvallisuutta koulutuksessa

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Voimaan 28.8.2014 sisältävät opiskelijan tai harjoittelijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia määräyksiä, joiden lähtökohtana ovat ammatillisesta

Lisätiedot

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta

Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston yleiset ohjeet opintojen hyväksilukemisesta Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea on hyväksynyt 14.6.2011 seuraavat säännöt, jotka tulevat voimaan 1.8.2011. Muutokset hyväksytty

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA KURINPIDOLLISET TOIMENPITEET DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULUSSA Hyväksytty Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 10062016 Kurinpitomenettelyt Diakissa ovat: A. Opetustilanteesta poistaminen Opetusta

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro):

TOIMINTAOHJE Nimi: Hyväksilukeminen Prosessi johon toimintaohje liittyy (nimi,nro): HYVÄKSILUKEMINEN Tavoite Ohjeessa kuvatun menettelyn tarkoituksena on varmistaa yhtenäinen käytäntö opiskelijan aiemmin tai opintojen aikana muualla hankkiman osaamisen tunnustamiseksi. Määritelmät Opiskelija

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot, osa Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot, osa 3 28.9.2016 Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö LTLY16 Orientoivat opinnot ja HOPS, 2 op Orientoivat opinnot, osat 1-3 Tutkinto-ohjelmien omat infot HOPS: tutkinto-ohjelmien

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut. Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistamisen II vaihe ja hakijamaksut Ilmari Hyvönen 29.4.2014 Opiskelijavalintauudistus: hallitusohjelma, KESU, I vaihe Hallitusohjelman mukaan korkeakouluopintoihin

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa

Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa Esitys hallitukselle Päivämäärä/Date 17.5.2016 1 (6) Kurinpidolliset toimenpiteet Diakonia-ammattikorkea- koulussa HYVÄKSYTTY DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSESSA 10.6.2016 Kurinpitomenettelyt

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37.

Sosiaali- ja terveysalan AMK-opiskelijavalintaan liittyvä lisäehto, ks. 37. JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ JAMKin hallituksen vahvistama 10.6.2013 Tutkintosääntö perustuu ammattikorkeakoululakiin (351/2003) ja valtioneuvoston asetukseen ammattikorkeakouluista (352/2003)

Lisätiedot

Lomakkeen nimi: AHOT 1B

Lomakkeen nimi: AHOT 1B Lomakkeen nimi: AHOT 1B OULUN YLIOPISTO Tiedekunta, jolle hakemus osoitetaan: (Huom. jokaista tiedekuntaa kohtaan täytetään yksi lomake) Saapunut tiedekuntaan / 20 AHOT-LOMAKE ARKIOPPIMISESSA TAI EPÄVIRALLISESSA

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot