Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW.SAMOK.FI VIESTINTA@SAMOK.FI"

Transkriptio

1 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf EU-vaalit ja poliittinen vaikuttaminen - SAMOKin puheenvuoro Virossa Pullaa ja politiikkaa - poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen SAMOK kommentoi Otuksen tutkimusta englanninkielisistä koulutusohjelmista Korkea-arvoisia vieraita Syyriasta Lapinrinteellä Opiskelijakuntien henkilöstö verkostoitui henkilöstötapahtumassa SAMOK edustaa - Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmä - Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto EU-valet och att påverka politiskt SAMOKs tal i Estland Bullar och politik träff med de politiska studentförbunden SAMOK kommenterade Otus undersökning av engelskspråkiga utbildningsprogram Lappbrinken gästades av högt uppsatta gäster från Syrien Studerandekårernas personal nätverkade under personaldagar Samok representerar - Arbetsgrupp för att motverka utslagning bland barn och unga - Utvecklingsnätverket för högre yrkeshögskoleexamina EU-vaalit ja poliittinen vaikuttaminen SAMOKin puheenvuoro Virossa Euroopan Unionin parlamentin vaalit puhuttivat myös SAMO- Kin sisarliiton Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL:n pitämässä seminaarissa. Erityisesti virolaisia opiskelijoita kiinnosti suomalaisten opiskelijoiden aktiivisuus vaaleissa ja poliittinen vaikuttaminen opiskelijoiden näkökulmasta. SAMOKia Tallinnassa edusti varapuheenjohtaja Petri Rytkönen. Puheenvuorossaan Rytkönen kertoi lyhyesti SAMOKin EUvaalitavoitteista ja niiden saattamisesta poliittisten toimijoiden tietoisuuteen. Poliittisen vaikuttamisen osiossa keskityttiin tuomaan poliitikot ja poliittinen vaikuttaminen esiin inhimillisenä toimintana. Tunne vihollisesi, mutta rakasta poliitikkojasi -fraasi erityisesti jäi soimaan monen osallistujan korviin. Älkää pelätkö poliittisia toimijoita opiskelijatoiminnassa sillä ilman heidän osaamistaan ette voi tehdä vaikuttavaa politiikkaa. Poliittisesti aktiiviset opiskelijat eivät myöskään saa unohtaa sitä tärkeintä, opiskelijasieluaan sanoo Rytkönen lopetuslauseessaan. Lisätietoja: Petri Rytkönen, varapuheenjohtaja, EU-valet och att påverka politiskt SAMOKs tal i Estland Europeiska unionens parlamentsval väckte diskussion även under det seminarium som SAMOKs systerorganisation Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL ordnade. De estniska studerandena var speciellt intresserade av finländska studerandes aktivitet inför valet och hur man påverkar politiskt med ett studerandeperspektiv. Viceordförande Petri Rytkönen representerade SA- MOK i Tallinn. I sitt anförande berättade Rytkönen kort om SAMOKs målsättningar inför EU-valet och hur man arbetat för att göra politiska aktörer medvetna om dem. Delen om politisk påverkan koncentrerade sig på att synliggöra det mänskliga i politiker och politisk påverkan. Frasen känn din fiende, men älska dina politiker ekade i många deltagares huvuden ännu länge efteråt. Var inte rädda för politiska aktörer inom studentrörelsen, för utan den kunskap de har kan ni inte göra verkningsfull politik. Men politiskt aktiva studerande får inte heller glömma bort det viktigaste - att de i själen är studerande avslutade Rytkönen. Tilläggsuppgifter: Petri Rytkönen, vice ordförande,

2 Pullaa ja politiikkaa poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen Bullar och politik träff med de politiska studentförbunden SAMOK järjestää neljä kertaa vuodessa poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaamisen, jossa käsitellään korkeakoulukentän ajankohtaisia asioita laidasta laitaan. Viime tapaamisessa SAMOKin toimistolle kerääntyi jälleen kattava otos suomalaisen opiskelijapolitiikan merkkihenkilöitä. Eniten keskustelua käytiin opiskeluterveydenhuollosta. Kaikki läsnä olleet olivat samaa mieltä siitä, opiskeluterveydenhuolto on saatava kuntoon. SAMOK on ehdottanut, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) voisi tuottaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut. Tämä linjaus sai myös poliittiset opiskelijavaikuttajat myhäilemään. Tilaisuuden muut polttavat aiheet koskivat ammattikorkeakoululakia sekä opintotukea. Lukukausimaksuista ja ylläpitäjän vallan kasvattamisesta käytiin pitkä ja antoisa keskustelu, jossa tuli ilmi eri puolueiden ja SAMOKin kannat. Opintotuki on opiskelijalle hyvin keskeinen osa toimeentuloa, ja tilaisuudessa käytiinkin vilkasta keskustelua koko opintotuen rakenteesta ja eri mallien hyödyistä. Viisastenkiveä osallistujat eivät löytäneet, mutta työtä jatketaan syksyn tullen. Lisätietoja: Saku Jokisalo, puheenjohtaja, SAMOK kommentoi Otuksen tutkimusta englanninkielisistä koulutusohjelmista Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus on julkaissut englanninkielisiä koulutusohjelmia koskevan selvityksen Kansainvälistä opiskelua ulkomailla ja kotimaassa. Tutkimus korkeakoulujen englanninkielisistä koulutusohjelmista. Selvityksessä tarkasteltiin haastatteluaineiston pohjalta opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä koulutusohjelmista. Tutkimustuloksissa ilmeni, että englanninkielisissä koulutusohjelmissa syntyy parhaimmillaan monikulttuurinen korkeakouluyhteisö, joka edistää opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia. Toisaalta opiskelijat eivät olleet yksiselitteisesti vakuuttuneita englanninkielisten koulutusohjelmien työmarkkinarelevanssista. Fyra gånger per år ordnar SAMOK en träff med de politiska studentförbunden. Under träffen diskuteras många olika aktuella högskolepolitiska frågor. Den senaste träffen samlade igen ett omfattande urval av betydande personer från den finska studentpolitiken på SAMOKs kontor. Det som väckte mest diskussion var studerandehälsovården. Alla närvarande tyckte att studerandehälsovården måste fås i ordning. SAMOK har föreslagit att Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) skulle kunna producera hälsovårdstjänster även för yrkeshögskolestuderande. Den här definitionen av SAMOKs linje fick de politiska studentpolitikerna att småle. Yrkeshögskolelagen och studiestödet var två andra heta ämnen under tillfället. Det fördes en lång och givande diskussion om terminsavgifter och om att öka huvudmannens makt, som klargjorde både var olika partier och var SAMOK står i dessa frågor. Studiestödet är en väldigt viktig del av studerandes utkomst och under träffen diskuterade man också aktivt studiestödets struktur och vilka fördelar olika modeller har. De vises sten hittade deltagarna inte, men arbetet fortsätter i höst. Tilläggsuppgifter: Saku Jokisalo, ordförande, SAMOK kommenterade Otus undersökning av engelskspråkiga utbildningsprogram Studentforskningsstiftelsen Otus har publicerat en kartläggning av engelskspråkiga utbildningsprogram Internationella studier utomlands och i hemlandet. En undersökning av högskolornas engelskspråkiga utbildningsprogram. I utredningen granskades genom intervjuer studerandes erfarenheter av engelskspråkiga utbildningsprogram. Av resultaten framgick att det inom engelskspråkiga utbildningsprogram i bästa fall uppstår en mångkulturell högskolegemenskap som främjar studerandes internationella färdigheter. Å andra sidan var inte studerandena inte alltid helt övertygade om de engelska programmens relevans med tanke på arbetslivet. Styrelsemedlem Taika Mäkelä, som höll SAMOKs anförande vid publiceringen av undersökningen, betonade att engelskspråkiga utbildningsprogram främjar även internationalisering på hemmaplan.

3 Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa SAMOKin puheenvuoron pitänyt hallituksen jäsen Taika Mäkelä painotti englanninkielisten koulutusohjelmien edistävän myös kotikansainvälistymistä. Mäkelä totesi kotikansainvälistymisen olevan keino kehittää opiskelijoiden ja korkeakoulun henkilökunnan kulttuurisia ja kielellisiä kompetensseja. Tämä voi tarjota hyödyllisen työkalun korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasssa mainittujen kansainvälisyyttä tukevien opintojaksojen kehittämisessä. Lisätietoja: Henna Juusola, asiantuntija, ja Taika Mäkelä, hallituksen jäsen, Korkea-arvoisia vieraita Syyriasta Lapinrinteellä SAMOK ja SYL saivat vieraakseen 12 hengen syyrialaisen delegaation, jota johti varaministeri Dr. Ali Abou Zeid. SAMOKin asiantuntija Mikko Heinikoski ja SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju esittelivät kahden tunnin ajan suomalaista opiskelijatoimintaa ja opiskelijoiden roolia laadunvarmistuksessa. Aiheiden ympärillä käytiin aktiivista keskustelua ja syyrialaiset vieraat olivat erittäin kiinnostuneita suomalaisten opiskelijoiden toimintatavoista. Vierailu opiskelijajärjestöjen toimistolla oli osa delegaation neljän päivän Suomen vierailua, jonka aikana he tutustuivat suomalaiseen korkeakoulutukseen ja ennen kaikkea korkeakoulujen laadunvarmistukseen. Lisätietoja: Mikko Heinikoski, asiantuntija, Opiskelijakuntien henkilöstö verkostoitui henkilöstötapahtumassa SAMOK järjesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa Opiskelijakuntien henkilöstöpäivät -tapahtuman, joka kokosi yhteen yli kaksikymmentä opiskelijakunnassa työskentelevää henkilöä. Päivien aikana käsiteltiin muun muassa ryhmädynamiikkaa, työssä jaksamista ja ajankäyttöä sekä pohdittiin ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. Myös opiskelijakuntien viestinnän suunnittelu ja sosiaalisen median käyttäminen viestinnässä puhuttivat osallistujia. Toiseksi päiväksi suunnattiin Tallinnaan, jossa osallistujien oli Mäkelä konstaterade att internationalisering på hemmaplan är ett sätt att utveckla de kulturella och språkliga färdigheterna hos högskolans personal och studerande. Det kan visa sig vara ett användbart verktyg i att utveckla studier som stöder internationalisering i enlighet med det som nämns i internationaliseringsstrategin för högskolorna. Tilläggsuppgifter: Henna Juusola, sakkunnig, och Taika Mäkelä, styrelsemedlem, Lappbrinken gästades av högt uppsatta gäster från Syrien SAMOK och SYL fick besök av en syrisk delegation på 12 personer, ledd av vice minister Dr. Ali Abou Zeid. Sakkunnig Mikko Heinikoski och FSF:s högskolepolitiska sekreterare Juhana Harju ägnade två timmar åt att presentera finsk studentverksamhet och studerandes roll i kvalitetssäkringen. Det fördes en aktiv diskussion om ämnena och de syriska gästerna var väldigt intresserade av vad finländska studerandens tillvägagångssätt. Besöket hos studentorganisationerna var en del av delegationens fyra dagar långa besök i Finland. Under besöket bekantade delegationen sig med det finska utbildningssystemet och framförallt med kvalitetssäkringen av högskolorna. Tilläggsuppgifter: Mikko Heinikoski, sakkunnig, Studerandekårernas personal nätverkade under personaldagar SAMOK ordnade i år för första gången evenemanget Studerandekårernas personaldagar. Det samlade mer än tjugo personer som jobbar inom studerandekårerna. Under personaldagarna talade man bland annat om gruppdynamik, att orka i arbetet och tidsanvändning. Man funderade även på aktuella frågor inom intressebevakningen. Deltagarna diskuterade även planering av studerandekårernas kommunikation och att använda sociala medier i den. Under den andra dagen styrde man kosan mot Tallinn, där deltagarna hade möjlighet att besöka SAMOKs systerorganisation Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL. Under besöket diskuterades bland annat det beslut som den estniska staten fattat om att skära ner anslagen för utbildning till följd av den globala finanskrisen.

4 mahdollista vierailla SAMOKin sisarjärjestössä, Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL:ssä. Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Viron valtion tekemästä päätöksestä leikata koulutuksen määrärahoja vastauksena globaaliin talouskriisiin. Ensimmäiset henkilöstöpäivät päättyivät tyytyväisissä tunnelmissa ja kotiin lähdettiin monia uusia tuttavuuksia rikkaampina. Osa henkilöstöpäivien tärkeintä antia olikin kokemuksien ja ajatusten vaihtaminen samaa työtä muissa opiskelijakunnissa tekevien kollegoiden kanssa. SAMOK EDUSTAA Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi nykyisen hallituksen painopisteistä. Näin linjataan poikkihallinnollisessa Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen politiikkaohjelmassa. Kulttuuriministeri Stefan Wallin on asettanut tavoitetta arviomaan Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmän. Siihen kuuluu jäseniä useilta hallinnon sektoreilta sekä järjestöistä. Puheenjohtajana toimii Opetusministeriön neuvotteleva virkamies Olli Saarela. SAMOKin edustaja työryhmässä on asiantuntija Amu Urhonen. Parhaiksi lääkkeiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen on nähty lasten ja nuorten osallisuus, jota voidaan lisätä muun muassa koulutuksella, mielekkäillä harrastusmahdollisuuksilla ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla. Politiikkaohjelmassa ja työryhmässä on kiinnitetty erityistä huomiota suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleviin, kuten niihin, joilta peruskoulu jää kesken. Ennaltaehkäisyn merkitystä on korostettu. On kaikkien kannalta parempi, jos ongelmiin puututaan ajoissa ennen kuin tarvitaan raskaita toimenpiteitä. Lisätiedot: Amu Urhonen, asiantuntija, Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen politiikkaohjelma: nuoret_perheet/index.html Deltagarna var verkade nöjda med de första personaldagarna och inleddes hemfärden många erfarenheter rikare. En del av nyttan med personaldagarna var dessutom att få utbyta tankar och erfarenheter med kolleger som arbetar för andra studerandekårer. SAMOK representerar Arbetsgrupp för att motverka utslagning bland barn och unga Att förebygga utslagning bland barn och unga är en av den nuvarande regeringens prioriteringar. Det här slås fast i det tväradministrativa Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Kulturminister Stefan Wallin har tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga marginaliseringen av barn och unga och utvärdera hur målsättningen uppfylls. Arbetsgruppen har medlemmar från flera administrativa sektorer och organisationer. Ordförande för arbetsgruppen är Olli Saarela, konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet. SAMOKs representant i arbetsgruppen är sakkunnig Amu Urhonen. Att öka barns och ungas deltagande har ansetts vara det bästa sättet att förebygga marginalisering. Deras deltagande kan ökas bland annat genom utbildning, meningsfulla fritidsaktiviteter och mentalhälsovård som är lätt att uppsöka. Politikprogrammet och arbetsgruppen har speciellt fäst uppmärksamhet vid sådana som löper den största risken att bli marginaliserade, till exempel sådana som inte gått ut grundskolan. Det förebyggande arbetets betydelse har betonats. Det är bättre för alla att man ingriper i problem i tid, innan det krävs tyngre åtgärder. Tilläggsuppgifter: Amu Urhonen, sakkunnig, Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd: perheet/index.html?lang=sv

5 Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto Kuten monet muutkin opetusministeriön rahoittamat hankkeet, myös yamk-kehittämisverkosto tulee tiensä päähän tänä vuonna. Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda kehittämisverkosto, joka tutkii ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tavoitteena on ollut tutkimustiedon perusteella kehittää tutkinnon tunnettuutta ja profiilia niin työelämän kuin opiskelijoiden suuntaa, yamk-opiskelun kartoittaminen sekä koulutusohjelmien kansainvälisyyden tutkiminen. Hankkeen konkreettisimpia tavoitteita oli luoda kansallinen laadunvarmistusjärjestelmä yamk-tutkinnoille. Tänä vuonna verkoston tavoitteena on vielä tuottaa julkaisu, johon kootaan tietoa valtakunnallisista verkostoista, koulutuksen toteutumismuodoista sekä yamk-tutkintojen tulevaisuuden näkymistä ja tutkimustietoa hankkeen varrelta. Lisäksi marraskuussa pidetään loppuseminaari, jossa käsitellään laajasti mm. yllä mainittuja aiheita. SAMOKin edustajana verkoston johtoryhmässä toimii tänä vuonna hallituksen jäsen Milla Suomalainen. Toivon, että nämä ohjeet ja suositukset otetaan korkeakouluissa käyttöön mahdollisimman tehokkaasti lähitulevaisuudessa toteaa Suomalainen hankkeen tavoitteista. Lisätietoja: Milla Suomalainen, hallituksen jäsen, Hankkeen www-sivut: portal.hamk.fi/portal/page/portal/ HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Valtakunnalliset_verkostohankkeet/Ylempi_amk_tutkinto Utvecklingsnätverket för högre yrkeshögskoleexamina Såsom många andra projekt som finansieras av undervisningsministeriet avslutas i år arbetet med utvecklingsnätverket för högre yh-examina. Målsättningen med projektet har varit att skapa ett utvecklingsnätverk som undersöker högre yrkeshögskoleexamina. Avsikten har varit att genom forskningsbaserad kunskap göra examina mer kända och utveckla deras profil både gentemot arbetslivet och gentemot studerande. Därutöver har projektet haft som mål att kartlägga högre yh-studier och undersöka hur internationella utbildningsprogrammen är. Till de konkreta målen för projektet hörde att skapa ett nationellt kvalitetssäkringssystem för högre yh-examina. Det här året har nätverket haft som målsättning att framställa en publikation där information om nationella nätverk, olika sätt att förverkliga utbildningen, framtidsutsikter för högre yh-examen samt forskningsresultat från projektet finns samlade. Dessutom ordnas i mars ett avslutande seminarium där man genomgripande behandlar bl.a. ovannämnda teman. SAMOKs representant i nätverkets ledningsgrupp är i år styrelsemedlem Milla Suomalainen. Jag hoppas att de här anvisningarna och rekommendationerna inom en nära framtid så effektivt som möjligt tas i bruk vid högskolorna konstaterar Suomalainen om projektets målsättningar. Tilläggsuppgifter: Milla Suomalainen, styrelsemedlem, Projektets www-sidor (på finska): portal.hamk.fi/portal/page/portal/hamk/tutkimus_ja_kehitys/valtakunnalliset_ verkostohankkeet/ylempi_amk_tutkinto Säväys jää nyt kesätauolle. SAMOK haluaa kiittää kaikkia upeasta keväästä. Erityiskiitos kääntäjällemme Petra Nysténille (Qrisp), jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Säväys blir nu på sommarlov. SAMOK vill tacka alla för en underbar vår. Ett specialtack till vår översättare Petra Nystén (Qrisp), som det är en glädje att jobba med. Rentouttavaa lomaa kaikille! En avslappnande semester till er alla!

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011

ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS 2011 www.foregangarna.fi INNEHÅLL Verksamhetsledarens årsöversikt... 3 Resurscentret Föregångarna... 4 Uppdrag, syfte och målsättning... 4 Värdegrund... 4 Organisation... 4

Lisätiedot

keinoa työurien pidentämiseen SYL:n työkalupakki

keinoa työurien pidentämiseen SYL:n työkalupakki 78 keinoa työurien pidentämiseen SYL:n työkalupakki 1 2 78 keinoa työurien pidentämiseen SYL:n työkalupakki SYL-julkaisu 1/2012 Julkaisija: Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry Lapinrinne 2, 00180

Lisätiedot

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation

2 /2013. Helsingin huomio kohdistuu nuoriin. Miten nuorten hyvinvointia. Maahanmuuttajien toinen sukupolvi. Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation 2 /2013 Neljännesvuosijulkaisu Kvartalspublikation Helsingin huomio kohdistuu nuoriin Miten nuorten hyvinvointia pitäisi mitata? Maahanmuuttajien toinen sukupolvi Helsingin kaupungin tietokeskus Helsingfors

Lisätiedot

Vuxenutbildningscentret

Vuxenutbildningscentret vaasa VASA 4/09 Vasa stads informationstidning Uusi henkilöstöjohtaja esittäytyy 3 Nya personaldirektören presenterar sig 3 Aikuiskoulutuskeskus muuttaa 5 Vuxenutbildningscentret flyttar 5 Tekemistä nuorille

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 1 15 SAKARI LEHMUSKALLIO: Merimiespappi ojentaa käden merellä s. 14 17 SAKARI LEHMUSKALLIO: Sjömansprästen sträcker ut handen till havet s. 18 21 SuomenMerenkulku ILMESTYNYT

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE 006 VUOSIKERTOMUS 2006 ÅRSBERÄTTELSE SISÄLLYS INNEHÅLL 9 10 19 30 3 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN KATSAUS STYRELSEORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Kokkolan seudun kehitysyhtiö täyttää viisi vuotta Karlebynejdens utvecklingsbolag

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK. som stöd för din framtid

VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK. som stöd för din framtid VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK som stöd för din framtid Vaasan ammattiopisto, 11. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI

UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI UUSI KAUPUNGIN- VALTUUSTO NYA STADSFULL- MÄKTIGE VAASAN TALOUS 2009 VASAS EKONOMI 2009 NUORISO- VALTUUSTO UNGDOMSFULL- MÄKTIGE SÄHKÖINEN ASIOINTI ELEKTRONISK KOMMUNIKATION LUKIJAKYSELY LÄSARENKÄT VAASAN

Lisätiedot

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart

SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart SuomenMerenkulku FinlandsSjöfart 3 15 Merikapteeni Sampsa Sihvola Mepan ruorissa s. 5 8 Sjökapten Sampsa Sihvola i SSB:s roder s. 9 11 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse 2014 J vuosikertomus 2014 J årsberättelse

Lisätiedot

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu

Potilas. Suomen. lehti. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. Lehti terveyspalvelujen käyttäjille. 2/2007 toukokuu Potilas lehti 2/2007 toukokuu Lehti terveyspalvelujen käyttäjille Lehti terveyspalvelujen käyttäjille 1 Potilas lehti Potilasliiton jäsenyhdistykset Aivolisäke-potilasyhdistys Sella ry Pj. Juha Kapustamäki

Lisätiedot

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011

Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2011 4 12 Uudet toimialajohtajat esittelyssä De nya sektordirektörerna presenteras Eduskuntavaalit 2011 Riksdagsvalet 2011 VAASAN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016

Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000. Kunnallispoliittinen ohjelma. Kommunalpolitiskt program 2014-2016 Ryhmä 30 000 / Grupp 30 000 Kunnallispoliittinen ohjelma Kommunalpolitiskt program 2014-2016 SisältöInnehåll Johdanto Johdanto Työpaikkoja korkeakoulutetuille Hyvinvointi Kaupunkiympäristö Inledning Arbetsplatser

Lisätiedot

havainnollistaa lumipalloilla, miten protonit törmäävät toisiinsa CERNin magneettiputkessa.

havainnollistaa lumipalloilla, miten protonit törmäävät toisiinsa CERNin magneettiputkessa. Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 2/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Kristian Smedlund Vas. / Fr.v. Markus Rossi, Kasper

Lisätiedot

*******************************************************************************************************

******************************************************************************************************* MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 KESKIPOHJOLA-KOMITEAN VUOSIKERTOMUS INNEHÅLL OM MITTNORDEN FRÅN ORDFÖRANDEN Björn Sandal MITTNORDENKOMMITTÉNS ÅRSBERÄTTELSE 2006 - kommitténs verksamhet - beredningsgruppen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto

Vuosikertomus 2013. Centralförbundet för de gamlas väl ry. 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Vanhustyön keskusliitto, kuva-arkisto Vuosikertomus Årsberättelse 2013 Julkaisija: ISBN Toimitus: Kansikuva: Kuvat: Taitto: Vanhustyön keskusliitto Centralförbundet för de gamlas väl ry 978-951-806-211-3 (paino) 978-951-806-212-0 (pdf ) Leena

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid

Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid SISÄLLYS INNEHÅLL Asta Manninen Kaupunki, muutokset, tulevaisuus 3 Stad, förändring, framtid Heikki Helin & Markku Lankinen Kuntien valtionosuuksien kohdentamisen vaikeus 7 Svårigheten att fördela statsandelarna

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2012 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JupiterIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s.

Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet. Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4. Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. Cc: 2/2007 Ajankohtaista työelämästä - Aktuellt från arbetslivet TEEMANA kansainvälisyys TEMA: Internationalisering Erasmus-harjoitteluun Eurooppaan s. 4 Karriäruppföljning - Fem år i arbetslivet s. 7

Lisätiedot

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA

KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA KLUBBHUS FONTANA KLUBITALO FONTANA Fontana är Klubbhus Fontanas egen medlemstidning. Klubbhuset ligger i Karis. Klubbhus Fontana är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET

LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET LUOTSILIITON Ä ÄNENK ANNAT TAJA ORGAN FÖR LOTSFÖRBUNDET KANNEN ALKUPERÄINEN KUVA: TOMMI SJÖBLOM Pääkirjoitus Uusia tuulia, karikoita luotsaus jatkuu We care how we carry Kuljetamme vuosittain yli 40 miljoonaa

Lisätiedot

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa. LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin

Ne tarvitsevat fyysisiin suorituksiinsa erityyppistä energiaa. LIFESTYLE HEALTH NUTRITION Terveellistä ravitsemusta jokaiseen elämäntyyliin Rajaturvallisuusunioni ry 4/2014 RAJAVIESTI Gränssäkerhetsunionen rf www.rtu.fi NUIJA-HANKE JA ENSIVASTETEHTÄVÄT RVL:N LIPPULAIVA Vartiolaiva Turva PARHAAT TYÖNTEKIJÄT OVAT TYÖPAIKALLA VÄHITEN? ROYAL CANIN

Lisätiedot

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén

Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Keskipohjola -komitea Mittnordenkommittén Vuosikertomus/Årsberättelse 2005 Sisältö PUHEENJOHTAJAKAUDEN VAIHTUESSA (Martti Ahokas)...3 KESKIPOHJOLAN ALUE...4 KESKIPOHJOLAN VUOSIKERTOMUS 2005...4 TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla

Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa. Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Omaishoitajien tuen tarve Kauniaisissa Närståendevårdares behov av stöd i Grankulla Helena Hankala & Ida Nikula Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Tutkimusraportti

Lisätiedot