Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WWW.SAMOK.FI VIESTINTA@SAMOK.FI"

Transkriptio

1 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf EU-vaalit ja poliittinen vaikuttaminen - SAMOKin puheenvuoro Virossa Pullaa ja politiikkaa - poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen SAMOK kommentoi Otuksen tutkimusta englanninkielisistä koulutusohjelmista Korkea-arvoisia vieraita Syyriasta Lapinrinteellä Opiskelijakuntien henkilöstö verkostoitui henkilöstötapahtumassa SAMOK edustaa - Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmä - Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto EU-valet och att påverka politiskt SAMOKs tal i Estland Bullar och politik träff med de politiska studentförbunden SAMOK kommenterade Otus undersökning av engelskspråkiga utbildningsprogram Lappbrinken gästades av högt uppsatta gäster från Syrien Studerandekårernas personal nätverkade under personaldagar Samok representerar - Arbetsgrupp för att motverka utslagning bland barn och unga - Utvecklingsnätverket för högre yrkeshögskoleexamina EU-vaalit ja poliittinen vaikuttaminen SAMOKin puheenvuoro Virossa Euroopan Unionin parlamentin vaalit puhuttivat myös SAMO- Kin sisarliiton Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL:n pitämässä seminaarissa. Erityisesti virolaisia opiskelijoita kiinnosti suomalaisten opiskelijoiden aktiivisuus vaaleissa ja poliittinen vaikuttaminen opiskelijoiden näkökulmasta. SAMOKia Tallinnassa edusti varapuheenjohtaja Petri Rytkönen. Puheenvuorossaan Rytkönen kertoi lyhyesti SAMOKin EUvaalitavoitteista ja niiden saattamisesta poliittisten toimijoiden tietoisuuteen. Poliittisen vaikuttamisen osiossa keskityttiin tuomaan poliitikot ja poliittinen vaikuttaminen esiin inhimillisenä toimintana. Tunne vihollisesi, mutta rakasta poliitikkojasi -fraasi erityisesti jäi soimaan monen osallistujan korviin. Älkää pelätkö poliittisia toimijoita opiskelijatoiminnassa sillä ilman heidän osaamistaan ette voi tehdä vaikuttavaa politiikkaa. Poliittisesti aktiiviset opiskelijat eivät myöskään saa unohtaa sitä tärkeintä, opiskelijasieluaan sanoo Rytkönen lopetuslauseessaan. Lisätietoja: Petri Rytkönen, varapuheenjohtaja, EU-valet och att påverka politiskt SAMOKs tal i Estland Europeiska unionens parlamentsval väckte diskussion även under det seminarium som SAMOKs systerorganisation Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL ordnade. De estniska studerandena var speciellt intresserade av finländska studerandes aktivitet inför valet och hur man påverkar politiskt med ett studerandeperspektiv. Viceordförande Petri Rytkönen representerade SA- MOK i Tallinn. I sitt anförande berättade Rytkönen kort om SAMOKs målsättningar inför EU-valet och hur man arbetat för att göra politiska aktörer medvetna om dem. Delen om politisk påverkan koncentrerade sig på att synliggöra det mänskliga i politiker och politisk påverkan. Frasen känn din fiende, men älska dina politiker ekade i många deltagares huvuden ännu länge efteråt. Var inte rädda för politiska aktörer inom studentrörelsen, för utan den kunskap de har kan ni inte göra verkningsfull politik. Men politiskt aktiva studerande får inte heller glömma bort det viktigaste - att de i själen är studerande avslutade Rytkönen. Tilläggsuppgifter: Petri Rytkönen, vice ordförande,

2 Pullaa ja politiikkaa poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaaminen Bullar och politik träff med de politiska studentförbunden SAMOK järjestää neljä kertaa vuodessa poliittisten opiskelijajärjestöjen tapaamisen, jossa käsitellään korkeakoulukentän ajankohtaisia asioita laidasta laitaan. Viime tapaamisessa SAMOKin toimistolle kerääntyi jälleen kattava otos suomalaisen opiskelijapolitiikan merkkihenkilöitä. Eniten keskustelua käytiin opiskeluterveydenhuollosta. Kaikki läsnä olleet olivat samaa mieltä siitä, opiskeluterveydenhuolto on saatava kuntoon. SAMOK on ehdottanut, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) voisi tuottaa myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut. Tämä linjaus sai myös poliittiset opiskelijavaikuttajat myhäilemään. Tilaisuuden muut polttavat aiheet koskivat ammattikorkeakoululakia sekä opintotukea. Lukukausimaksuista ja ylläpitäjän vallan kasvattamisesta käytiin pitkä ja antoisa keskustelu, jossa tuli ilmi eri puolueiden ja SAMOKin kannat. Opintotuki on opiskelijalle hyvin keskeinen osa toimeentuloa, ja tilaisuudessa käytiinkin vilkasta keskustelua koko opintotuen rakenteesta ja eri mallien hyödyistä. Viisastenkiveä osallistujat eivät löytäneet, mutta työtä jatketaan syksyn tullen. Lisätietoja: Saku Jokisalo, puheenjohtaja, SAMOK kommentoi Otuksen tutkimusta englanninkielisistä koulutusohjelmista Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus on julkaissut englanninkielisiä koulutusohjelmia koskevan selvityksen Kansainvälistä opiskelua ulkomailla ja kotimaassa. Tutkimus korkeakoulujen englanninkielisistä koulutusohjelmista. Selvityksessä tarkasteltiin haastatteluaineiston pohjalta opiskelijoiden kokemuksia englanninkielisistä koulutusohjelmista. Tutkimustuloksissa ilmeni, että englanninkielisissä koulutusohjelmissa syntyy parhaimmillaan monikulttuurinen korkeakouluyhteisö, joka edistää opiskelijoiden kansainvälisiä valmiuksia. Toisaalta opiskelijat eivät olleet yksiselitteisesti vakuuttuneita englanninkielisten koulutusohjelmien työmarkkinarelevanssista. Fyra gånger per år ordnar SAMOK en träff med de politiska studentförbunden. Under träffen diskuteras många olika aktuella högskolepolitiska frågor. Den senaste träffen samlade igen ett omfattande urval av betydande personer från den finska studentpolitiken på SAMOKs kontor. Det som väckte mest diskussion var studerandehälsovården. Alla närvarande tyckte att studerandehälsovården måste fås i ordning. SAMOK har föreslagit att Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) skulle kunna producera hälsovårdstjänster även för yrkeshögskolestuderande. Den här definitionen av SAMOKs linje fick de politiska studentpolitikerna att småle. Yrkeshögskolelagen och studiestödet var två andra heta ämnen under tillfället. Det fördes en lång och givande diskussion om terminsavgifter och om att öka huvudmannens makt, som klargjorde både var olika partier och var SAMOK står i dessa frågor. Studiestödet är en väldigt viktig del av studerandes utkomst och under träffen diskuterade man också aktivt studiestödets struktur och vilka fördelar olika modeller har. De vises sten hittade deltagarna inte, men arbetet fortsätter i höst. Tilläggsuppgifter: Saku Jokisalo, ordförande, SAMOK kommenterade Otus undersökning av engelskspråkiga utbildningsprogram Studentforskningsstiftelsen Otus har publicerat en kartläggning av engelskspråkiga utbildningsprogram Internationella studier utomlands och i hemlandet. En undersökning av högskolornas engelskspråkiga utbildningsprogram. I utredningen granskades genom intervjuer studerandes erfarenheter av engelskspråkiga utbildningsprogram. Av resultaten framgick att det inom engelskspråkiga utbildningsprogram i bästa fall uppstår en mångkulturell högskolegemenskap som främjar studerandes internationella färdigheter. Å andra sidan var inte studerandena inte alltid helt övertygade om de engelska programmens relevans med tanke på arbetslivet. Styrelsemedlem Taika Mäkelä, som höll SAMOKs anförande vid publiceringen av undersökningen, betonade att engelskspråkiga utbildningsprogram främjar även internationalisering på hemmaplan.

3 Tutkimuksen julkistamistilaisuudessa SAMOKin puheenvuoron pitänyt hallituksen jäsen Taika Mäkelä painotti englanninkielisten koulutusohjelmien edistävän myös kotikansainvälistymistä. Mäkelä totesi kotikansainvälistymisen olevan keino kehittää opiskelijoiden ja korkeakoulun henkilökunnan kulttuurisia ja kielellisiä kompetensseja. Tämä voi tarjota hyödyllisen työkalun korkeakoulujen kansainvälistymisstrategiasssa mainittujen kansainvälisyyttä tukevien opintojaksojen kehittämisessä. Lisätietoja: Henna Juusola, asiantuntija, ja Taika Mäkelä, hallituksen jäsen, Korkea-arvoisia vieraita Syyriasta Lapinrinteellä SAMOK ja SYL saivat vieraakseen 12 hengen syyrialaisen delegaation, jota johti varaministeri Dr. Ali Abou Zeid. SAMOKin asiantuntija Mikko Heinikoski ja SYL:n koulutuspoliittinen sihteeri Juhana Harju esittelivät kahden tunnin ajan suomalaista opiskelijatoimintaa ja opiskelijoiden roolia laadunvarmistuksessa. Aiheiden ympärillä käytiin aktiivista keskustelua ja syyrialaiset vieraat olivat erittäin kiinnostuneita suomalaisten opiskelijoiden toimintatavoista. Vierailu opiskelijajärjestöjen toimistolla oli osa delegaation neljän päivän Suomen vierailua, jonka aikana he tutustuivat suomalaiseen korkeakoulutukseen ja ennen kaikkea korkeakoulujen laadunvarmistukseen. Lisätietoja: Mikko Heinikoski, asiantuntija, Opiskelijakuntien henkilöstö verkostoitui henkilöstötapahtumassa SAMOK järjesti tänä vuonna ensimmäistä kertaa Opiskelijakuntien henkilöstöpäivät -tapahtuman, joka kokosi yhteen yli kaksikymmentä opiskelijakunnassa työskentelevää henkilöä. Päivien aikana käsiteltiin muun muassa ryhmädynamiikkaa, työssä jaksamista ja ajankäyttöä sekä pohdittiin ajankohtaisia edunvalvonta-asioita. Myös opiskelijakuntien viestinnän suunnittelu ja sosiaalisen median käyttäminen viestinnässä puhuttivat osallistujia. Toiseksi päiväksi suunnattiin Tallinnaan, jossa osallistujien oli Mäkelä konstaterade att internationalisering på hemmaplan är ett sätt att utveckla de kulturella och språkliga färdigheterna hos högskolans personal och studerande. Det kan visa sig vara ett användbart verktyg i att utveckla studier som stöder internationalisering i enlighet med det som nämns i internationaliseringsstrategin för högskolorna. Tilläggsuppgifter: Henna Juusola, sakkunnig, och Taika Mäkelä, styrelsemedlem, Lappbrinken gästades av högt uppsatta gäster från Syrien SAMOK och SYL fick besök av en syrisk delegation på 12 personer, ledd av vice minister Dr. Ali Abou Zeid. Sakkunnig Mikko Heinikoski och FSF:s högskolepolitiska sekreterare Juhana Harju ägnade två timmar åt att presentera finsk studentverksamhet och studerandes roll i kvalitetssäkringen. Det fördes en aktiv diskussion om ämnena och de syriska gästerna var väldigt intresserade av vad finländska studerandens tillvägagångssätt. Besöket hos studentorganisationerna var en del av delegationens fyra dagar långa besök i Finland. Under besöket bekantade delegationen sig med det finska utbildningssystemet och framförallt med kvalitetssäkringen av högskolorna. Tilläggsuppgifter: Mikko Heinikoski, sakkunnig, Studerandekårernas personal nätverkade under personaldagar SAMOK ordnade i år för första gången evenemanget Studerandekårernas personaldagar. Det samlade mer än tjugo personer som jobbar inom studerandekårerna. Under personaldagarna talade man bland annat om gruppdynamik, att orka i arbetet och tidsanvändning. Man funderade även på aktuella frågor inom intressebevakningen. Deltagarna diskuterade även planering av studerandekårernas kommunikation och att använda sociala medier i den. Under den andra dagen styrde man kosan mot Tallinn, där deltagarna hade möjlighet att besöka SAMOKs systerorganisation Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL. Under besöket diskuterades bland annat det beslut som den estniska staten fattat om att skära ner anslagen för utbildning till följd av den globala finanskrisen.

4 mahdollista vierailla SAMOKin sisarjärjestössä, Eesti Üliõpilaskondade Liit EÜL:ssä. Vierailun aikana keskusteltiin muun muassa Viron valtion tekemästä päätöksestä leikata koulutuksen määrärahoja vastauksena globaaliin talouskriisiin. Ensimmäiset henkilöstöpäivät päättyivät tyytyväisissä tunnelmissa ja kotiin lähdettiin monia uusia tuttavuuksia rikkaampina. Osa henkilöstöpäivien tärkeintä antia olikin kokemuksien ja ajatusten vaihtaminen samaa työtä muissa opiskelijakunnissa tekevien kollegoiden kanssa. SAMOK EDUSTAA Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi nykyisen hallituksen painopisteistä. Näin linjataan poikkihallinnollisessa Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen politiikkaohjelmassa. Kulttuuriministeri Stefan Wallin on asettanut tavoitetta arviomaan Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyn työryhmän. Siihen kuuluu jäseniä useilta hallinnon sektoreilta sekä järjestöistä. Puheenjohtajana toimii Opetusministeriön neuvotteleva virkamies Olli Saarela. SAMOKin edustaja työryhmässä on asiantuntija Amu Urhonen. Parhaiksi lääkkeiksi syrjäytymisen ehkäisemiseen on nähty lasten ja nuorten osallisuus, jota voidaan lisätä muun muassa koulutuksella, mielekkäillä harrastusmahdollisuuksilla ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluilla. Politiikkaohjelmassa ja työryhmässä on kiinnitetty erityistä huomiota suurimmassa syrjäytymisvaarassa oleviin, kuten niihin, joilta peruskoulu jää kesken. Ennaltaehkäisyn merkitystä on korostettu. On kaikkien kannalta parempi, jos ongelmiin puututaan ajoissa ennen kuin tarvitaan raskaita toimenpiteitä. Lisätiedot: Amu Urhonen, asiantuntija, Lasten, nuorten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen politiikkaohjelma: nuoret_perheet/index.html Deltagarna var verkade nöjda med de första personaldagarna och inleddes hemfärden många erfarenheter rikare. En del av nyttan med personaldagarna var dessutom att få utbyta tankar och erfarenheter med kolleger som arbetar för andra studerandekårer. SAMOK representerar Arbetsgrupp för att motverka utslagning bland barn och unga Att förebygga utslagning bland barn och unga är en av den nuvarande regeringens prioriteringar. Det här slås fast i det tväradministrativa Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. Kulturminister Stefan Wallin har tillsatt en arbetsgrupp för att förebygga marginaliseringen av barn och unga och utvärdera hur målsättningen uppfylls. Arbetsgruppen har medlemmar från flera administrativa sektorer och organisationer. Ordförande för arbetsgruppen är Olli Saarela, konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet. SAMOKs representant i arbetsgruppen är sakkunnig Amu Urhonen. Att öka barns och ungas deltagande har ansetts vara det bästa sättet att förebygga marginalisering. Deras deltagande kan ökas bland annat genom utbildning, meningsfulla fritidsaktiviteter och mentalhälsovård som är lätt att uppsöka. Politikprogrammet och arbetsgruppen har speciellt fäst uppmärksamhet vid sådana som löper den största risken att bli marginaliserade, till exempel sådana som inte gått ut grundskolan. Det förebyggande arbetets betydelse har betonats. Det är bättre för alla att man ingriper i problem i tid, innan det krävs tyngre åtgärder. Tilläggsuppgifter: Amu Urhonen, sakkunnig, Politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd: perheet/index.html?lang=sv

5 Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkosto Kuten monet muutkin opetusministeriön rahoittamat hankkeet, myös yamk-kehittämisverkosto tulee tiensä päähän tänä vuonna. Hankkeen tarkoituksena on ollut luoda kehittämisverkosto, joka tutkii ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Tavoitteena on ollut tutkimustiedon perusteella kehittää tutkinnon tunnettuutta ja profiilia niin työelämän kuin opiskelijoiden suuntaa, yamk-opiskelun kartoittaminen sekä koulutusohjelmien kansainvälisyyden tutkiminen. Hankkeen konkreettisimpia tavoitteita oli luoda kansallinen laadunvarmistusjärjestelmä yamk-tutkinnoille. Tänä vuonna verkoston tavoitteena on vielä tuottaa julkaisu, johon kootaan tietoa valtakunnallisista verkostoista, koulutuksen toteutumismuodoista sekä yamk-tutkintojen tulevaisuuden näkymistä ja tutkimustietoa hankkeen varrelta. Lisäksi marraskuussa pidetään loppuseminaari, jossa käsitellään laajasti mm. yllä mainittuja aiheita. SAMOKin edustajana verkoston johtoryhmässä toimii tänä vuonna hallituksen jäsen Milla Suomalainen. Toivon, että nämä ohjeet ja suositukset otetaan korkeakouluissa käyttöön mahdollisimman tehokkaasti lähitulevaisuudessa toteaa Suomalainen hankkeen tavoitteista. Lisätietoja: Milla Suomalainen, hallituksen jäsen, Hankkeen www-sivut: portal.hamk.fi/portal/page/portal/ HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Valtakunnalliset_verkostohankkeet/Ylempi_amk_tutkinto Utvecklingsnätverket för högre yrkeshögskoleexamina Såsom många andra projekt som finansieras av undervisningsministeriet avslutas i år arbetet med utvecklingsnätverket för högre yh-examina. Målsättningen med projektet har varit att skapa ett utvecklingsnätverk som undersöker högre yrkeshögskoleexamina. Avsikten har varit att genom forskningsbaserad kunskap göra examina mer kända och utveckla deras profil både gentemot arbetslivet och gentemot studerande. Därutöver har projektet haft som mål att kartlägga högre yh-studier och undersöka hur internationella utbildningsprogrammen är. Till de konkreta målen för projektet hörde att skapa ett nationellt kvalitetssäkringssystem för högre yh-examina. Det här året har nätverket haft som målsättning att framställa en publikation där information om nationella nätverk, olika sätt att förverkliga utbildningen, framtidsutsikter för högre yh-examen samt forskningsresultat från projektet finns samlade. Dessutom ordnas i mars ett avslutande seminarium där man genomgripande behandlar bl.a. ovannämnda teman. SAMOKs representant i nätverkets ledningsgrupp är i år styrelsemedlem Milla Suomalainen. Jag hoppas att de här anvisningarna och rekommendationerna inom en nära framtid så effektivt som möjligt tas i bruk vid högskolorna konstaterar Suomalainen om projektets målsättningar. Tilläggsuppgifter: Milla Suomalainen, styrelsemedlem, Projektets www-sidor (på finska): portal.hamk.fi/portal/page/portal/hamk/tutkimus_ja_kehitys/valtakunnalliset_ verkostohankkeet/ylempi_amk_tutkinto Säväys jää nyt kesätauolle. SAMOK haluaa kiittää kaikkia upeasta keväästä. Erityiskiitos kääntäjällemme Petra Nysténille (Qrisp), jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Säväys blir nu på sommarlov. SAMOK vill tacka alla för en underbar vår. Ett specialtack till vår översättare Petra Nystén (Qrisp), som det är en glädje att jobba med. Rentouttavaa lomaa kaikille! En avslappnande semester till er alla!

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

WWW.SAMOK.FI VIESTINTA@SAMOK.FI

WWW.SAMOK.FI VIESTINTA@SAMOK.FI 1 2010 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland rf Puheenjohtajan tervehdys Hallituksen esittely Ystävänpäivänjuhlat tulevat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA

Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA Laura Arola Suomen laitos, Oulun yliopisto laura.arola@oulu.fi NUORTEN MONIKIELISYYS POHJOIS-RUOTSISSA - SAAMEN KIELTEN NÄKÖKULMIA TUTKIMUSALUE North (Torne) Saami - 4000 (25 000) Lule Saami - 500 (1500)

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 987/2009 vp 72 tunnin viisumivapaus venäläisille turisteille Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2008 Venäjältä tehtiin 2,3 miljoonaa matkaa Suomeen. Näistä 67 % eli 1,6 miljoonaa oli päivämatkoja.

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 401/2011 vp Yli 50-vuotiaiden työttömien työllistäminen Eduskunnan puhemiehelle Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä on kasvamassa suhteessa kaikkiin työttömiin. Erityisesti pitkälle

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1010/2008 vp Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon asema sosiaalialalla Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojärjestelmää luotaessa syntyi myös sosiaalialalle ylempi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet

TEMA VALET 2014 MÅL. Valet TEMA VALET 2014 MÅL Valet Du ska ha kunskap om hur ett riksdagsval går till. Du ska ha kunskap om Sveriges statsskick, riksdag och regering och deras olika uppdrag. Du ska ha kunskap om Sveriges partier

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 426/2008 vp Opiskelijoiden terveydenhoidon tason parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Kansanterveyslain 14 :n 6 kohta kuuluu seuraavanlaisesti: " ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1091/2005 vp Opintotuen asumislisä Eduskunnan puhemiehelle Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintorahaa ja opintolainaa saa kuka

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 337/2008 vp Ylimääräisen opintotuen myöhästyneestä takaisinmaksusta perittävän koron alentaminen Eduskunnan puhemiehelle Opiskelijat maksavat ylimääräisiä opintotukiaan takaisin vuosi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1016/2009 vp Etuuksien leikkautuminen osa-aikaeläkkeelle siirryttäessä Eduskunnan puhemiehelle Työntekijä jäi pysyvästä työsuhteesta osa-aikaeläkkeelle 1. huhtikuuta 2009 alkaen. Myöhemmin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 910/2012 vp Tarkkaavaisuushäiriöstä kärsivän lääkehoito Eduskunnan puhemiehelle Psykostimulanttien käyttö tarkkaavaisuushäiriön hoidossa on viime vuosina yleistynyt. Esimerkiksi YK:n

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 459/2010 vp Elokuvan ja television koulutusohjelman saaminen Lahden ammattikorkeakouluun Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoululaki määrää ammattikorkeakoulun tehtäväksi ammatillisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 184/2004 vp Vanhustenhuollon henkilöstövajeen paikkaaminen Eduskunnan puhemiehelle Vanhustenhuollossa on Stakesin tutkimusten mukaan 4 500 työntekijän vaje. Henkilöstövaje aiheuttaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto ERUF EAKR Niklas Ulfvens Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 TL 2.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 924/2006 vp Alaikäisten henkilöiden mielenterveysongelmien alueelliset erot Eduskunnan puhemiehelle Psykiatrisessa sairaalahoidossa olleiden lasten ja nuorten määrä on kaksinkertaistunut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S.

Carl H. Miapetra k-n. Björn W. Martin S. Carl H. Anders R. Miapetra k-n. Björn W. Sixten K. Juha S. Martin S. Risto ej P. Elisabeth A. Michael S. Linda L. Antti R. Timo S. 24.11.14 13-19.30 Seminaari Nuoret & s ys työlli y Pohjoismaissa Seminariet

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 526/2013 vp Ulkomailla opiskelevien harjoittelumahdollisuudet valtiolla Eduskunnan puhemiehelle Tuhannet suomalaiset nuoret suorittavat korkeakoulututkintoaan ulkomailla. Kansainväliseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 874/2010 vp Poliisikoiratoiminnan keskittäminen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella Eduskunnan puhemiehelle Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on valmisteilla muutos, jossa poliisikoiratoiminta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke

Saate. Vaasassa 17.12.2014. Anne Majaneva Projektipäällikkö Uusi paikallisuus hanke, Vaasan Palosaaren osahanke Saate Miten Palosaaren kampusalueesta saataisiin kaikkien yhteiseksi kokema alue? Tätä kysymystä pohdittiin kolme iltaa kestäneessä kansalaisraadissa, johon kuului myös opastettu kehittämiskävelykierros

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 77/2012 vp Työikäisten muistisairaiden huomioiminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa arvioidaan olevan noin 70 000 100 000 Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta. Pääasiassa Alzheimerin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Internatboende i Fokus

Internatboende i Fokus Internatboende i Fokus Michael Mäkelä Säkerhet i våra skolor och internat 8.6.2016, Tammerfors 1 Säkerhet i läroanstalter: Ett tema som har diskuterats en hel del på olika nivåer under de senaste åren,

Lisätiedot

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015

OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 OHJEITA / ANVISNINGAR 18.5.2015 Ulkomaiset tutkinnot Kaikista ulkomailla suoritetuista korkeakoulututkinnoista on voitava esittää Opetushallituksen antama rinnastustodistus (www.oph.fi Koulutus ja tutkinnot

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA

ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA ESPOOSEEN MUUTTANEIDEN TAUSTOJA Tietoisku 3/2011 Kuva: Teija Jokiranta Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 aikana Espooseen muuttaneista oli nuoria vähemmän kuin koko

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot