Suuntaviivoina alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle ja työlle ohjelmassa esitetään seuraava:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suuntaviivoina alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle ja työlle ohjelmassa esitetään seuraava:"

Transkriptio

1 Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen/lappiastart 27/ /2014 Kulttuurilautakunta Valmistelu: vs. nuorisotoimen johtaja Eija Karismo Kemin kaupungin nuorisotyössä on neljä nuorten työpajaa, jotka toimivat Takitsun toimintakeskuksessa. Vuoden 2013 tilauksessa bruttokulut ovat ja tulot Asiakkaita on arvioitu olevan 60, ohjaustunteja 4500, työharjoittelukuukausia 160 ja työntekijöitä on neljä (4). Valtioneuvoston hyväksymässä Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa asetetaan tavoitteeksi alueellisella ja paikallisella tasolla kehittää ja resurssoida nuorille matalan kynnyksen monialaisia palveluja. Suuntaviivoina alueelliselle ja paikalliselle toiminnalle ja työlle ohjelmassa esitetään seuraava: Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyötä edistetään matalan kynnyksen palvelujen kehittämisessä. Etsivässä nuorisotyössä lisätään yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja muiden nuorille palveluja tarjoavien kanssa. Suomen hallitus toteuttaa nuorten yhteiskuntatakuun vuoden 2013 alusta siten, että jokaiselle alle 25 -vuotiaalle nuorelle ja alle 30 -vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Hallitusohjelman mukaisesti jokainen ansaitsee reilun alun ja aidot tasavertaiset mahdollisuudet elämälleen. Mahdollisuuksien tasa-arvo toteutuu koulutuksessa, kun kaikilla on taustastaan riippumatta mahdollisuus hakeutua koulutukseen eikä tausta ennusta koulutukseen osallistumista tai oppimistuloksia. Työllistyminen itseä kiinnostavasti auttaa elämänhallintaa. Tässä on perustana toimiva oppilaan- ja opintojenohjaus ja oikeanlaisen jatkokoulutuspaikan löytäminen.

2 Kemin kaupungin sivistyspalvelukeskus on esittänyt koulutuskuntayhtymä Lappialle, että ammattiopisto Lappia ottaa vetovastuun hankkeesta, jossa luodaan uusia käytäntöjä alueelliselle ja paikalliselle alle 29-vuotiaiden koulutukselle ja syrjäytymisen ehkäisylle. Seutukunnan sivistystoimen johtajat tutustuivat esitykseen kokouksessaan ja pitivät kannatettavana asian valmistelun jatkamista. Perusratkaisuna luotaisiin Ammattiopisto Lappian yhteyteen täysin uudenlainen "Lappia Start" -yksikkö. Tähän yksikköön kuuluisivat: pajakoulu, ammattistartti, alueen kuntien nykyisin ylläpitämät ja alueen kuntien nykyisin tukemat nuorten työpajat ja tehokas laajaan moniammatilliseen työhön kykenevä oppilashuollon yksikkö. Lappia Startin perustaisi Ammattiopisto Lappia, joka myös hallinnoisi Lappia Starttia ja järjestäisi sen toiminnan omistamissaan tiloissa. Lappia Startin yhteyteen siirrettäisiin resursseineen kuntien nykyiset työpajat. Kunnat sitoutuisivat määräajaksi rahoittamaan Lappia Starttiin siirtyneiden työpajojen toiminnan siinä laajuudessa, kun se oli Lappia Starttia perustettaessa. Hankkeen tavoitteena olisi: Nuorten koulutukseen ja koulutuksesta syrjäytymiseen suunnattujen resurssien optimointi Ammattiopisto Lappian alueella. Perusopetuksen lisäopetuksen, ammatillisen koulutuksen valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön yhteistyön vahvistaminen ja työnjaon selkeyttäminen siten, että ne tukevat tehokkaasti jatko-opintoihin siirtymistä. Tiivis yhteistyö Lappia Startin ja alueen työantajien kanssa. Tilojen ja opetusteknologian tehokas käyttö laajemmalla päivittäisellä ja vuotuisella aikakaaviolla. Oppilashuollon yksikön toteuttama nuorten sijoittumisen seuranta ja tukeminen toisen asteen opintojen jälkeen. Nuorten yhteiskuntatakuun hyödyntäminen uudenlaisen alueellisen konseptin kehittämisessä. Tiivis yhteistyö Lappia Startin ja alueen kuntien etsivän nuorisotyön kanssa. Kemin kaupungin talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa sivulla 79 todetaan mm. seuraavaa vuoden 2013 tavoitteessa..." Lappiastartin perustamisenselvitystyö on suoritettu vuoden 2013 aikana." Tätä työtä on tehty ja mikäli päätetään edetä esisopimuksen mukaan, niin työpajatoiminta siirtyy Kemin kaupungilta koulutuskuntayhtymä Lappialle alkaen ja työpajaohjaajat siirtyvät samasta ajankohdasta lukien koulutuskuntayhtymä Lappian henkilökuntaan. LIITE nro 4 Esisopimusluonnos

3 Työpajaohjaajien tiimipalaverissa asiaa on käsitelty , , ja Yksi työpajaohjaaja on ollut mukana valmistelutyössä. Asiasta on pidetty Yt info työpajaohjaajille ja Kemin kaupungin yhteistyötoimikunnassa asiaa on käsitelty Ehdotus Vs. nuorisotoimen johtaja Eija Karismo Lautakunta hyväksyy esisopimusluonnoksen. Päätös Kulttuurilautakunta Kulttuurilautakunta päättää hyväksyä esisopimusluonnoksen siten, että 1) Selvitystyötä jatketaan ja valmistelutyöryhmään nimetään lisäksi museotoimenjohtaja Kari Silvennoinen, tuleva nuoriso-ja liikuntajohtaja sekä henkilöstön edustajaksi työpajaohjaaja Pekka Haapaniemi. 2) Jatkoselvityksen myötä saadaan tarkempi selvitys lopullisisista ehdoista mm. kuntoutuspalveluita tarvitsevien nuorten osalta, etsivän nuorisotyön rooli Lappia Startissa sekä maahanmuuttajanuorten nivelvaiheen opiskelun mahdollisuus. Kaupunginhallitus Ehdotus KJ Nissinen: Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esisopimusluonnoksen ja oikeuttaa sivistyspalvelukeskuksen valmistelemaan sopimuksen esisopimuksen pohjalta siten, että kulttuurilautakunnan päättämät toiveet huomioidaan. Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle sekä pyytää lausunnot sosiaali- ja terveystoimelta sekä Kemiläiseltä työllistämishankkeelta asiasta. Kaupunginhallitus 131 Valmistelu: Kemiläisen työllistämishankkeen lausunto Sivistyspalvelukeskus on esittänyt koulutuskuntayhtymä Lappialle, että ammattiopisto Lappia ottaa vetovastuun hankkeesta, jossa luodaan uusia käytäntöjä alueelliselle ja paikalliselle alle 29 vuotiaiden koulutukselle ja syrjäytymisen ehkäisylle. Seutukunnan sivistystoimen johtajat pitävät asian kannatettavana asian valmistelun jatkamista.

4 Nykyisin Kemin kaupungin nuorten työpaja toiminnan tavoitteena on edistää nuoren oman elämän hallintaa sekä olla parantamassa nuoren koulu- ja työpaikan saantimahdollisuuksia. Yksi tärkeistä tehtävistä on myös ehkäistä yhteiskunnan ulkopuolelle syrjäytymistä. Argos- etsivän nuorisotyön tavoitteena on löytää ja kohdata aidosti ja välittävästi katvealueelle joutuneet nuoret ja ohjata heidät työpajatoimintojen piiriin. Argosin yhteistyökumppaneina ovat toisen asteen koulut, työvoimatoimisto, sosiaalityö, jälkihuolto ja nuorisotyö Nuorisotyön yksi painopistealue vuonna 2013 oli nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja tavoitteena oli nuorten toisen asteen opintojen negatiivisten keskeytysten määrän saaminen kääntymään laskuun vuoden 2013 loppuun mennessä. Toinen tavoite oli Lappiastartin selvitystyön tekeminen vuoden 2013 aikana. Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto asetti tavoitteeksi varhaisen puuttumisen resurssien kohdentamisen / matalan kynnyksen kohtaamispaikan perustamisen. Kulttuurilautakunnan toimenpide tavoitteen saavuttamiseksi on liikunta- ja nuorisotoimen uudelleenorganisointi. Valtuuston asettamaan tavoitteeseen syrjäytymisen ehkäisy kulttuurilautakunnan toimenpide vuodelle 2014 on etsivän nuorisotyön tehokas toiminta Sauvotalossa ja työpajatoiminnan kehittäminen. Lappiastart hankkeen selvitys on tarpeellinen erityisesti nyt, kun kaupungin omia työllisyyspalveluja kehitetään ja keskitetään tehokkaammin koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Nuorten palvelut ovat osa muodostettavaa toiminnallista kokonaisuutta eli ne linkittyvät työllisyyspalveluihin, johon kuuluvat etsivä nuorisotyö, sosiaali- ja terveyspalvelut, Te toimisto ja työvoiman palvelukeskus sekä Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön palvelut. Työllistämishankkeen näkökulmasta Lappiastart -hanke ei ole vielä siinä vaiheessa, että nyt voitaisiin hyväksyä esisopimusluonnos, jonka mukaan työpajatoiminta siirtyy Kemin kaupungilta koulutuskuntayhtymä Lappialle alkaen. Perusteluina ovat: 1. Lappiastartin selvitystyö -raporttia ei ole esitetty. Päätöksenteon tueksi tulisi esittää ainakin nykytilan kuvaus, palvelutarpeen kuvaus, ohjausprosessien selvitys ja kehittämisehdotukset. 2. Hankkeen vaikutuksia Kemin kaupungin muuhun työpajatoimintaan, kuntoutustoimintaan, aikuissosiaalityöhön ja etsivään nuorisotyöhön ei ole selvitetty riittävästi. 3. Hankkeen taloudellisia vaikutuksia tulee selvittää tarkemmin. 4. Hankkeen pitää olla aidosti seudullinen. Ennen siirtopäätöstä tulee selvittää alueen muiden kuntien suunnitelmat nuorten työpajojen suunnitelmista.

5 5. Koulutuskuntayhtymä Lappian valmiudet muuhun kuin opintonsa Lappiassa keskeyttämisuhan alla olevien nuorten tukemiseen ovat selvittämättä. 6. Liikunta- ja nuorisotoimen uudelleenorganisointi on kulttuurilautakunnan vuoden 2014 toimenpide. Tämä liittyy ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen kehittämiseen. Miten esitetty siirto nivoutuu siihen? 7. Ensin on tehtävä hankesuunnitelma ja sitten sen perusteella mahdollinen siirtosopimus. Nyt ollaan hyväksymässä sitova esisopimusluonnos, jolla Kemin kaupungin työpajat siirrettäisiin Lappialle ja sitten vasta selvitettäisiin mitä se tarkoittaa. Hanketta voidaan jatkaa ilman esisopimusluonnoksen hyväksymistä. Valmistelu: Arto Alajärvi, Liisa Niiranen Kaupunginhallitus on pyytänyt sosiaali- ja terveystoimelta lausunnon nuorten työpajatoiminnan kehittämisestä/ Lappiastartista. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyn kannalta keskeinen tavoite on turvata kaikille nuorille mahdollisuus peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja ammatin hankkimiseen. Uudenlainen "Lappia Start" -yksikkö, kokoamalla saman katon alle tätä tavoitetta tukevat palvelut, voi parhaimmillaan tukea hyvin tätä tavoitetta. Yksikön sijainti Ammattiopisto Lappian yhteydessä mahdollistaa nuorelle joustavan, tarpeita vastaavan liikkumisen työpajatoiminnan ja ammattiopetuksen välillä. Tämän liikkeen tulee olla joustavaa ja mahdollista molempiin suuntiin. Suunniteltu oppilashuollon yksikkö myös tukee työpajatoimintaa. Lisäksi Lappia tarjoaa tiloiltaan, opetusteknologialtaan ja ammattialavaliokoimaltaan laajat mahdollisuudet suunnitella ja toteuttaa pajatoimintaa. Työpajatoiminnan kohdejoukko on hyvin moninainen ja heidän palvelutarpeensa vaihtelevat paljon. Nuorisolain määrittelemä keskeinen nuorisotoimen tehtävä on ns. sosiaalinen vahvistaminen. Sosiaalisen vahvistamisen tehtävää on hoidettu nuorisotoimen työpajoilla. Nuorisolain velvoitteista on huolehdittava myös tulevaisuudessa. Suunnitelmassa työpajoja hallinnoisi Ammattiopisto Lappia ja Lappia Startin yhteyteen siirrettäisiin resursseineen kuntien nykyiset työpajat. Kunnat sitoutuisivat määräajaksi rahoittamaan Lappia Starttiin siirtyneiden työpajojen toiminnan siinä laajuudessa, kun se oli Lappia Starttia perustettaessa. Näkemyksemme mukaan myös tämän määräajan jälkeen on varmistettava ja turvattava nuorisolain velvoitteiden täyttyminen. Tämä koskee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja sosiaalista vahvistamista tarvitsevien nuorten palvelujen turvaamista siten kuin nuorisolaissa säädetään. Sopimusluonnoksesta on vaikea hahmottaa työpajatoiminnan lopullisia tavoitteita ja tarkoitusta. Valmistelu sivjoht. Martti Höynälänmaa:

6 Ehdotus KJ Nissinen: Kaupunginjohtaja järjesti työpajatoiminnan kehittämiseksi keskustelutilaisuuden, johon osallistuivat kaupunginjohtajan lisäksi kehittämisjohtaja Allan Mikkola, sosiaalityönjohtaja Arto Alajärvi, vs. liikunta- ja nuorisotoimen johtaja Eija Karismo ja sivistystoimen johtaja Martti Höynälänmaa. Tilaisuudessa keskusteltiin nuorisotoimen ja erityisesti nuorten työpajatominnan tehtävistä ja niiden kehittämisestä, jotta ne palvelisivat nuorten tarpeita mahdollisimman hyvin. Tilaisuudessa todettiin mm. seuraavaa: Perusajatus työpajatoiminnan ja ammattillisen koulutuksen kiinteämmästä yhteistyöstä on hyvä ja kehittämisen arvoinen. Kemin kaupungin nuorten työpajat ovat saavuttaneet tavoitteet suhteellisen hyvin esim. noin puolet asiakkaista on siirtynyt koulutukseen, mutta pajatoimintaa on syytä kehittää edelleen. Työpajasuorituksia ei ole opinnollistettu siten, että suoritukset voitaisiin lukea hyväksi toisen asteen oppilaitoksessa. Nuorten palvelutarpeet vaihtelevat ja sosiaalista vahvistamista tarvitsemia nuoria on paljon. Sosiaalisena kuntoutuksena tarjottavan työpajatoiminnan tulee jatkua kaikissa tilanteissa. Nuorten työpajojen linkittyminen työllisyys- ja koulutuspalveluihin vaatii vielä selvennystä. Onko painopiste koulutukseen ohjauksessa vai työelämään ohjauksessa. Asia tulee huomioida kehitettäessä kaupungin omia työllisyyspalveluja. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tulee voimaan ja aiheuttaa yhteistyövelvoitteita toisen asteen koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen sijaintikunnan välille. Lapin aluehallintovirastolta on haettu avustusta nuorten työpajatoimintaan vuodelle Tämän avustuksen saannin ehtona on moniammatillisen ohjausryhmän asettaminen työpajatoimintaa varten. Vs. liikunta- ja nuorisotyön johtaja Eija Karismo on nimennyt ao. työryhmän päätöksellään ( /5 ). Työryhmässä on edustettuna nuorisotyön lisäksi koulutuskuntayhtymä Lappia, aikuissosiaalityö ja TE-toimisto. Esisopimusluonnoksessa kaavailtu siirtymäajankohta on aivan liian kireä ja päätettiin ehdottaa aikalisän ottamista kuitenkaan itse asiaa unohtamatta. Tilaisuudessa päätettiin, että kaupunginjohtaja nimeää kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen työpajatoiminnan kehittämistyöryhmän.

7 Päätös KH : Kaupunginhallitus päättää merkitä nuorten työpajan kehittämistilanteen tiedoksi ja päättää, että Kemin kaupunki ottaa osaltaan aikalisän Lappia Startin käynnistämisen suhteen mm. ylläolevien toiminnallisten ja lainsäädännöllisten asioiden perusteellisempaa selvittämistä varten. Kaupunginjohtaja nimeää virkamiespäätöksellään työpajatoiminnan kehittämistyöryhmän huomioiden kulttuurilautakunnan päätöksen Valmistelutyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota ammatillisen koulutuksen ja työpajojen yhteistyön lisäämiseen sekä työpajatoiminnan ammattialavalikoiman monipuolistamiseen. Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Alkusanat Kaiken mitä todella tarvitsen tietääkseni miten elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi nuorisolain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012

Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Nuorisopolitiikan toteutuminen pääkaupunkiseudulla valtuustokaudella 2009 2012 Tekijä: Inka Hopsu Tilaaja: Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry xxx 2 SISÄLLYS ALKUSANAT... 4 1 JOHDANTO... 5 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti

Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Perusturva 16.3.2012 Työllistämistoimintojen koordinaatio- ja verkkoselvityksen loppuraportti Tekstit Hyvinvointipalvelut/perusturva Hyvinvointipalvelut/sivistys Taitto: Eija Tiitinen Kuvitus: Kuvat omistaa

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo JOHDANTO

Sisällysluettelo JOHDANTO 1 2 3 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. OSALLISUUS KOTOUTTAA KOTOUTTAMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT PUDASJÄRVELLÄ 3 1.1. Laki kotoutumisen edistämisestä 3 1.2. Pudasjärven kuntasuunnitelma 2012-2018 4 1.3. Kotouttamistyö

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti

NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI. Kaisu Lager-Ruuti. suunnittelija. NUVES-projekti NUORTEN VERKOSTOITUVA SEUTUKUNTA NUVES- PROJEKTI LOPPURAPORTTI Kaisu Lager-Ruuti suunnittelija NUVES-projekti TAMPERE PIRKKALA KANGASALA NOKIA LEMPÄÄLÄ YLÖJÄRVI VESILAHTI TIIVISTELMÄ Tiivistelmässä on

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Kirsi Kippola Sisällys 1 Johdanto...2 2 Julkisten

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Esitys organisaation muuttamisesta

Esitys organisaation muuttamisesta TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVIEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN Esitys organisaation muuttamisesta Loviisan kaupunki Työllistymistä edistävien palvelujen kehittämistyöryhmä Pamela Stenberg Sisällys 1 Johdanto... 2 2

Lisätiedot

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä

Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 1 (45) Selvitys eri työllistämishankkeissa ja vertailukelpoisten kaupunkien työllistämistoiminnassa toteutetuista vaikuttavimmista käytännöistä 7.11.2014 Sisällys 2 (45) 1 Yhteenveto: Johtopäätökset...

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015

Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Lapsi- ja nuorisopolitiikan

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa

Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! eli mihin valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 velvoittaa Sisältö Sinulla on oikeus - vaadi sen toteuttamista! - eli mihin

Lisätiedot

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012

Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Suomen romaniväestön hyvinvoinnin ja Romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon seurantaindikaattorit 2012 Kuntia koskevat romanipoliittisen ohjelman toimenpiteet A T Asuminen, koulutus, työllisyys sekä terv

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot