Keski-Pohjanmaan ammatillinen KESU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan ammatillinen KESU"

Transkriptio

1 AMKESU LYHYESTI - OPH:n syksyllä 2013 käynnistämä prosessi, jonka tarkoituksena kytkeä valtakunnallisen KESU:n ja alueiden omat tavoitteet tukemaan toinen toisiaan. - OPH:n tavoitteena myös saada ideoita ja näkemystä valtionavustusten kohdentamiseen sekä aikaansaada laajempia kehittämisverkostoja sekä edistää alueellista yhteistyötä - Tarkoitus myös saada ammatillisen koulutuksen ja alueiden näkemyksiä seuraavaan KESUun v Prosessin alueiksi täsmentyivät maakunnat. - Tuotokset toimitetaan kevään 2014 aikana OPH:n hyvät käytännöt -sivustolle - Lisätietoa:

2 Keski-Pohjanmaan ammatillinen KESU - Taustalla elokuun Helsingin käynnistystilaisuuden sekä lokakuun Seinäjoen aluetilaisuuden aineistot ja keskustelut - Oma työ käynnistettiin marraskuussa Työryhmässä KPEDU:n johtoryhmä sekä edustajat KP:n Konservatoriosta ja Kaustisen evankelisesta opistosta - Ryhmä kokoontunut kaksi kertaa - Työ rajattu koskemaan Keski-Pohjanmaan maakunnan ammatillista peruskoulutusta - Maakunnan erikoisuus (ja vahvuus) on se, että lähes kaikki ammatillinen koulutus koottu yhteen jo v Lähikumppaneita otetaankin tarpeen mukaan keskusteluihin matkan varrella - Työ valmis ammatillisen koulutuksen toimijoiden osalta kevään 2014 aikana

3 Keski-Pohjanmaan ammatillinen KESU POLIITTISET LINJAUKSET KESU Rakennepoliittinen ohjelma Kunta- ja soteuudistus Lait ja asetukset Koulutuksen rahoitus Koulutusyhteistyö (lukiot, Centria AMK, Optima, Jedu, Jami, ym.) KP-AMKESU Nykytila-analyysi Kehittämiskohteet Toimenpiteet Aikataulutus/vastuut Seuranta/arviointi KP:n ammatillisen koulutuksen järjestäjien omat suunnitelmat KP:n koulutusyhtymä KP:n konservatorio Kaustisen evankelinen opisto MAAKUNNAN/ALUEEN STRATEGIAT Maakuntaohjelma/Totsu Elinkeino- ym. strategiat EU:n ohjelmakauden tavoitteet TYÖVOIMA- JA KOULUTUSTARVE/ENNAKOINTI KP-LIITTO ELY-KESKUS

4 KP AMKESU KUMPPANUUDET (koulutus) Klan YO-keskus - Professuurit - Hankkeet Pietarsaaren seutu/optima - yhteistyösopimus - Koulutustarjonta - Hankkeet? Alueen lukiot/ - II asteen yhteistyöstrategia - Sopimukset - Hankkeet CENTRIA AMK - Koulutusväylät - Hankkeet Oulun eteläinen/jedu - Koulutustarjonta - Hankkeet? KP:n AMKESU KP:n koulutusyhtymä KP:n konservatorio Kaustisen ev. opisto Järviseutu/ JAMI? - Koulutustarjonta - Hankkeet?

5 KESKI-POHJANMAAN AMKESU (alustava runko) 1. Keski-Pohjanmaan maakunnan ammatillisen koulutuksen järjestäjien kuvaus (KPEDU yhteystahona) 2. Suunnitelmassa mukana olevien kumppaneiden ja laajemman yhteistyöalueen kuvaus 3. Kehittämissuunnitelman yhteys ja liittyminen valtakunnalliseen KESUun ja alueellisiin kehittämisstrategioihin 4. Nykytilan kuvaus ja tulevaisuuden ennakointia (SWOT) 5. Kehittämiskohteet ja toimenpiteet vuosina Työelämän tarpeissa Läpäisyn parantamisessa Syrjäytymisen ehkäisyssä Koulutusyhteistyössä 6. Tulokset (tavoitteet/mittarit)?

6 NYKYTILA VAHVUUDET, KP:n ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Maakunta/lähialueet - Väestön määrä kasvussa - Nuorten hyvä ikäluokkakehitys koko maahan verrattuna - Alueen vahva ja monipuolinen elinkeinorakenne - Monipuolinen ja vetovoimainen kulttuuritarjonta - Vientitoimintaa paljon suhteessa maakunnan kokoon - Muuta maata paremmat suhdannenäkymät - Alhainen työttömyysaste - Nuorisotakuun toteutuminen (osittain) - Alueen kaksikielisyys - Alueen hallittavissa oleva koko, (toimijaverkostot), ketteryys, keskinäinen tunnettavuus - Hyvät resurssit EU-rahoituksessa Ammatillinen koulutus - Laaja ja laadukas koulutustarjonta - Koulutusten vetovoimaisuus - Valtakunnalliset koulutukset/alueen ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrä - Suoraan peruskoulusta tulleiden osuus - Alhainen keskeyttämisaste - Sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin - Toisen asteen yhteistyöverkosto - Väylät omaan ammattikorkeakouluun - KV-toiminta (opiskelijavaihdot ja käytännön projektit) - Kehittämismyönteisyys, projektitoiminta - Työelämäyhteydet - Viranomaisyhteistyö (KP-liitto, työhallinto, jäsenkunnat) - Syrjäytymisen ehkäisy (opiskelijahuolto), nivelvaiheyhteistyö - Ammatillinen koulutus koottu maakunnassa suurimmaksi osaksi yhteen, koulutuksen järjestäjien tiivis konkreettinen yhteistyö (sopimukset) - Aikuiskoulutuksen tehokkuus, elinikäisen oppimisen henki (rahoitusmuodot, projektit )

7 NYKYTILA HEIKKOUDET, KP:n ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Maakunta/lähialueet - Työikäisen väestön väheneminen varsinkin maaseudulla - Suuret erot alueen sisällä väestörakenteessa - Nuorten työttömyys kasvussa - Kuntien taloustilanne Ammatillinen koulutus - Kokonaishakijamäärät putoamassa nuorten koulutuksessa - Heikentynyt rahoituspohja - Suuret alakohtaiset erot tuloksellisuusmittareissa - Koulutustarjonta laaja suhteessa rahoitukseen, hakijamääriin ja työvoiman kysyntään

8 TULEVAISUUDEN UHAT, KP:n ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Maakunta/lähialueet/toimintaympäristö - KP:n maakunnan tulevaisuus? - CENTRIA:n, yliopistokeskuksen tulevaisuus? - Alueellisen päätöksenteon siirtyminen muualle - Alueyhteistyö? - Perinteinen savupiipputeollisuus katoamassa Suomesta tulevaisuudessa? - Rikkidirektiivi, satamien tulevaisuus - Veneteollisuus? - Työttömyyden/syrjäytymisen kasvu, lasten ja nuorten hyvinvointi - Taantuman pitkittyminen - Investointien lykkääminen - Julkisen sektorin kyvyttömyys sopeutua resurssien vähenemiseen - Väestön ikääntyminen, ja työvoiman väheneminen - Työvoimapula (sote, maatalous, erityisosaaminen) - Huoltosuhteen romahtaminen Ammatillinen koulutus - Säästökuurin edelleen kiristyminen/jatkuminen, yksikköhinnat - Hallituksen/ministeriön rakenneuudistuksen aiheuttamat toimipaikkaleikkaukset? - Yhteishakumuutos, oppivelvollisuusiän nostaminen - Suoriteperusteinen rahoitus (mahdollisuus myös) - Koulutustarjonnan suuntaamisen/leikkauksen kohdentamisen epäonnistuminen (arvovalinnat, kriteerit, politisoituminen) - Talouden ja tehokkuuden korostuminen laadun, kehittämisen ja pitkäjänteisyyden kustannuksella - Yhteistyöilmapiirin heikkeneminen Botniaalueella - Ammatillisen koulutuksen suosion heikkeneminen - Valmistuneiden osaaminen ja käytännön työkyky, ammatillinen identiteetti eivät riitä työelämän vaatimuksiin

9 TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUDET, KP:n ammatillisen koulutuksen näkökulmasta Maakunta/lähialueet/toimintaympäristö - Uusi ohjelmakausi, alueen rahoitukset - Talouden ennustettu kasvukausi Lähialueiden suurhankkeet (kaivokset, ydinvoimala, Laguna, Arktisen alueen mahdollisuudet) - Kasvuyrittäjyys - Lähiruoka, paikallisuus - Ekologisuus, vähähiilisyys, uusiutuvan energian ratkaisut (bio-, tuuli-, geo- ) - Työperäinen maahanmuutto Ammatillinen koulutus - Ammatillisen koulutuksen kysyntä korkealla (nuorisoikäluokat vs. eläköitymiset) - Suoriteperusteinen rahoitus (rahoitus saattaa meillä kasvaa, jos maksetaan tuloksista enemmän) - Uudet ammatit, alat, osaaminen (peliala, uusiutuva energia, nettikauppa, teknologian kehitys, luovat alat ym.) - Projektitoiminta, kansainvälisyys - Kumppanuusyhteistyön tiivistäminen kehittämistoiminnassa - Koulutuksen järjestäjien keskinäinen yhteistyö - KPEDU:n organisaatiomuutos, entistäkin parempi lopputulos - Koulutusväylät, yksilölliset opintopolut, valinnaisuudet - Monialaisuus, -puolisuus, pedagoginen/sisällöllinen kehittäminen

10 PAINOPISTE 1: TYÖELÄMÄN TARPEISIIN VASTAAMINEN KEHITTÄMISKOHTEET TOIMENPITEET/HANKKEET Toimialakohtaisen ennakointijärjestelmän kehittäminen, työelämän raadit Oppimisympäristöjen, tilojen ja laitteiden ajantasaisuus Tutkinnon perusteiden uudistamisprosessi työelämälähtöisesti (sisällöt, menetelmät) Tutkintojen/osaamisen päivittäminen, lisäarvo, puuttuvan lisäosaamisen hankkiminen ammattiin joustavasti Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen Opettajien työelämäjaksot Työelämäpalautteet

11 PAINOPISTE 2: LÄPÄISYN PARANTAMINEN KEHITTÄMISKOHTEET TOIMENPITEET/HANKKEET Opiskelupaikka/-ala sekä opetusmenetelmät mieluisia, motivoivia ja opiskelijoiden osallisuutta lisääviä Opintojen keskeyttämisen ehkäisy Yksilölliset tutkinnot/opintopolut erilaisten pedagogisten ratkaisujen käyttäminen (työvaltaisuus, käytännönläheisyys, 2+1, työpajayhteistyö) Rahoitus tukemaan opiskeluajan lyhentämistä (AHOT-prosessi)? Voidaanko vaikuttaa?? Opiskelijoiden hyvinvoinnin, osallisuuden ja sisäisen motivaation lisääminen Opinto-ohjauksen kehittäminen tukemaan valmistumista Laadukkaan opinto-ohjauksen riittävä resursointi, monipuolisten opetusmenetelmien kehittäminen (esim. somen hyödyntäminen, yksilölliset opinpolut) Varhainen systemaattinen puuttuminen poissaoloihin ja ongelmiin. Riittävät resurssit ro, eo, opinto-ohjaaja, kuraattorit sekä ryhmänohjaajien kouluttaminen (kohtaaminen ja tuki) Ennaltaehkäisevä toiminta Resursointi ohjaukseen, koulutusta hyvistä käytänteistä, hankkeet kehittämistyön tukena, hyvien tuloksien vakiinnuttaminen. Vaikuttaminen rahoitusuudistukseen? Sisäinen palkitseminen hyvistä tuloksista? Sopeutuminen uuteen rahoitukseen/organisaation toimintatapojen muokkaaminen uuden rahoitusjärjestelmän mukaiseksi Opiskelijapalautteiden hyödyntäminen, opiskelijoiden aloitelaatikot, opiskelijoiden mukaan ottaminen eri työryhmiin, sekä opiskelijalähtöiset opiskelumenetelmät

12 PAINOPISTE 3 : SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY KEHITTÄMISKOHTEET TOIMENPITEET/HANKKEET Arjen verkostoyhteistyön kehittäminen/ylläpitäminen ( poliisista pappiin koko kylä/organisaatio kasvattaa ) Oppimisympäristöjen yhteisöllisyys, opetusmenetelmien monipuolisuus ja yksilöllisyys, riittävä tuki erityisopiskelijoille erityisopetusresurssi, opiskeluhuolto) Opettajien valmennus- ja kasvatusvastuu Varhainen puuttuminen, opiskelu- ja työkunnon, elämänhallinnan kehittäminen (kouluterveyskyselyt ) ja riittävät mahdollisuudet selvittää erityisopetuksen, psykiatristen- tai päihdeongelmien vyyhti, riittävä apu heti Valtakunnalliset tutkimukset ja koulutuksen järjestäjäkohtaiset tiedot kehittämistyön tueksi Saattaen vaihto Yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa (tiedonsiirtovelvoite) Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston (Klan kaupunki) toimintaan osallistuminen nuorisotakuun toteutumisen varmistamiseksi Opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä Koulutus Riittävät ja laadukkaat resurssit Hyvien käytänteiden tunnistaminen ja levittäminen Toimintatapojen yhdenmukaistaminen/tasa-arvoinen kohtelu Koulutus, pedagoginen kehittäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen, työelämän pelisäännöt, koulun ja kodin yhteistyön kehittäminen Opiskeluhuoltosuunnitelmat yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuminen Riittävät laadukkaat resurssit TYKY-passit/elämänhallintakurssi, vapaavalintaiset opinnot Työryhmät tekemään kehittämisehdotuksia, hyvien ehdotuksien kokeilu ja vakiinnuttaminen.

13 PAINOPISTE 4 : KOULUTUSYHTEISTYÖ KEHITTÄMISKOHTEET TOIMENPITEET/HANKKEET Koulutusrakenteiden ja ohjauksen kehittäminen. Monialaisten tutkintojen/yhdistelmätutkintojen mahdollistaminen. Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen (saattaen vaihtaen, HOJKSopiskelijan tiedot joustavasti ) Korkea-asteen koulutusväylän kehittäminen Nuorten ja aikuisten koulutuksen synergian lisääminen/hyödyntäminen Saattaen vaihtopalaverit, Paikka kaikille, yhteiset tiedonsiirtokaavakkeet AHOT, Korkea-asteen opintojen suorittaminen toisella asteella

14 Hankkeita: - HOIMU, hoiva+musiikki, Media-ala+musiikki, mixed studies - levittäminen - TVT-tekniikan käyttöönotto/hyödyntäminen, oppimisympäristöjen kehittäminen - Yrittäjyyden kehittäminen, nuori yrittäjyys levittäminen, oman osaamisen tuotteistaminen (kyvyt.fi)

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2013 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Johtoryhmä 11.10.2012 YT-ryhmä 31.10.2012 Yhtymähallitus 11.10.2012 Yhtymävaltuusto 31.10.2012 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN

Lisätiedot

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 kpedu.f i TALOUSARVIO VUODELLE 2015 YHTYMÄSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Johtoryhmä 30.9.2014 Yhtymähallitus 9.10.2014 YT-ryhmä 30.10.2014 Yhtymävaltuusto 30.10.2014 1. JOHDON KATSAUS SUUNNITELMAKAUDEN

Lisätiedot

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA

PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA 2014-2020 PROJEKTITOIMINNAN SUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä hallitus 11.12.2014 johtoryhmä 9.12.2014 projektitiimi 4.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Projektitoiminnan toteutuminen ohjelmakaudella

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma (amkesu) 2014-2017 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma Pirkanmaan liitto ISBN 978-951-590-307-5 Kansikuva Taitto Lili Scarpellini Painos xx kpl Paino

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA

KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA KESKI POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ KULTTUURIALAN TYÖRYHMÄN AINEISTOA 12.4.2012 1. Taustaa ja ryhmän tehtävä Syksyllä 2011 toimintaympäristössä tapahtui lukuisia muutoksia. Hallitusohjelmassa ja valtion budjetissa

Lisätiedot

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017

KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 KEURUUN SEUDUN AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010 2017 Ulkoasu ja taitto: Hanna Söderström Kustantaja: Keuruun seudun aikuiset työelämään Koulutuksella on katetta -hanke, Kehittämisyhtiö KeuLink

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta

Ammattikorkeakoulu järjestää pysyvänä toimintana tutkintoon johtavaa koulutusta HAKEMUS CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULUN TOIMILUPAA VARTEN 1. Ylläpitäjän ja haetun ammattikorkeakoulun perustiedot 1.1. Ylläpitäjän nimi Centria ammattikorkeakoulu Oy Centria yrkeshögskola Ab 1.2. Ylläpitäjän

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2014-2017 Talousarvio vuodelle 2014 2 Sisältö 1. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017...3 2. Koulutuskuntayhtymän toiminnan lähtökohdat ja strategiset linjaukset...3

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+

Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Varsinais-Suomen koulutusstrategia 2015+ Sisältö 1. KOULUTUSSTRATEGIA YHTEINEN TAHDONILMAUS... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. STRATEGISESTI TÄRKEIMMÄT KEHITTÄMISEN KOHTEET... 3 3.1 Ennakointi... 3 3.2 Hanketoiminta...

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005

OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1.11.2005 1/201/2005 2 SISÄLLYSLUETTELO OPETUSHALLITUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007-2010 1 OPETUSHALLITUKSEN TEHTÄVÄ

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä

Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä Laatujärjestelmän itsearvioinnin toteutus ja tulokset Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä 2 Sisällysluettelo Laatujärjestelmän itsearvioinnin kansalliset lähtökohdat ja tavoitteet... 3 Laatujärjestelmän

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

Sisältö LUONNOS 8.2.2013

Sisältö LUONNOS 8.2.2013 Sisältö LUONNOS 8.2.2013 1. JOHDANTO... 2 2. VISIO 2015+... 2 3. VARSINAIS-SUOMEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISEN STRATEGISET LINJAUKSET... 3 3.1 Osaamisen vahvistaminen - Osaavan työvoiman varmistaminen, väestön

Lisätiedot

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ. nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Itämeren kaupunkien liitto OHJELMA TOIMENPITEISTÄ nuorison työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi Sisällysluettelo Käydään toimeen nuorten hyväksi... 5 Lukijalle... 6 Miten tätä toimenpideohjelmaa

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma

Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Opetusministeriö Undervisningsministeriet Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio Opetusministeriön monisteita 2004:1 Ammatillisen erityisopetuksen toimenpideohjelma Taustamuistio

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot