LIITE 1 siv.ltk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 siv.ltk Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kangasalan kunta Pälkäneen kunta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Visio ja strategiset tavoitteet Visio Strategiset tavoitteet 5 3. Toimenpide-ehdotukset vuosille Tausta-asiakirjat Lainsäädäntöpohja Kuntastrategiat Hyvinvointikertomukset Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten 14 hyvinvointisuunnitelmat Kuntien muut asiakirjat Tilastotietoa Seuranta ja arviointi Perhepalvelujen puu Kooste kyselyistä 23 Liite 1 25

3 1. Johdanto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on väline, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa. Suunnitelman keskeisin tavoite on kehittää perheiden, lasten ja nuorten peruspalveluja niin, että varhaisen tuen, vertaistuen ja toimivien peruspalvelujen avulla voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan ja lisätään monialaista yhteistyötä. Suunnitelman laatimisen taustamateriaalina on käytetty vuosille Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa laadittuja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia sekä niiden toteuman seurannasta laadittuja yhteenvetoja. Kangasalan kunnan hyvinvointikertomuksessa sekä sen liitetiedostossa on kootusti tietoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolosuhteista ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointikertomusta valmistellaan Pälkäneen kunnassa vuoden 2014 aikana. Hyvinvointikertomustiedostoista on koottu keskeiset tähän asiakirjaan nostetut tilastomateriaalit. Pälkäneellä ja Kangasalla on laadittu asiakirjat ohjamaan neuvolatoimintaa, varhaiskasvatusta, nuoriso- ja vapaa-ajantoimintaa, sekä perusopetusta. Nämä asiakirjat ohjaavat kuntien tuottamien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tavoitteita, laatua ja kehittämistyötä. Asiakirjat ovat linkitetty tämän suunnitelman sähköiseen muotoon ja löytyvät kuntien internet-sivuilta. Lastensuojelun tarvetta ja voimavaroja on suunnitelmatyön vaiheissa arvioitu myös tilastojen valossa. Aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmat uhkaavat merkittävällä tavalla myös lasten ja nuorten hyvinvointia, minkä vuoksi kuntien yhdessä syksyllä 2014 valmistuvassa päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa tullaan huomioimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotukset. Uudet keväällä 2014 ilmestyneet lastensuojelun laatusuositukset ohjaavat osaltaan lastensuojelutyön kehittämistä kunnissa, samoin valmisteilla oleva uusi sosiaalihuoltolaki. Elokuussa 2014 voimaan tullen oppilas- ja opiskeluhuoltolain velvoitteet on huomioitu suunnitelman laadinnassa. Lain velvoittamat muutokset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa huomioidaan. Päivitystyö näiden muutosten toteuttamiseksi on käynnissä kunnissa. Asukkaat, asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet on otettu mukaan molemmissa kunnissa toteutettujen kyselyjen avulla. Myös kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2013 on suunnitelmaa laadittaessa huomioitu. Keväällä 2014 julkaistu eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö nuorten syrjäytymisestä ja sen päätösehdotukset tukevat suunnitelmassa painopisteiksi valittuja kehittämisasioita. Kuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman sekä seuraavat ja arvioivat sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Molempien kuntien valtuustojen tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunnissa vuosittain laadittavissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon, varhais- kasvatuksen ja sivistyskeskuksen johtavat viranhaltijat ja henkilöstö Pälkäneen ja Kangasalan kunnista, nuorisovaltuuston edustaja, luottamushenkilöitä, seurakunnan ja järjestöjen edustajia Kangasalan kunnasta. (liite 1) 3

4 2. Visio ja strategiset tavoitteet 2.1. Visio Onnellinen lapsuus ja nuoruus -hyvällä yhteistyöllä turvattu 4

5 2.2 Strategiset tavoitteet Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä heitä tuetaan kasvatustehtävässä Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen. Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja korjaava toiminta on riittävää ja laadukasta 5

6 3.Toimenpide-ehdotukset vuosille Strateginen tavoite: Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä ja heitä tuetaan kasvatustehtävässä Tavoite Toimenpide Vastuutaho Perhepalveluista tiedottaminen kuntalaisille Kuvataan ja kootaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut kunnan internetsivuille Kootaan ja postitetaan Tervetuloapaketti uusille kuntalaisille. Materiaalin sisällössä painottuvat perhepalvelujen tiedot Luodaan toimintatapa ja suunnitelma materiaalin päivittämiseen ja lähettämiseen tiedottaja/kangasala, hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/kangasala varhaiskasvatuksen päällikkö/pälkäne sosiaalityön johtaja, sivistystoimen johtajat/ Kangasala, Pälkäne Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen ja vanhemmuuden tukeminen Kehitetään vertaistukiryhmiä yhteistyössä seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa Tarjotaan vanhemmille Vanhemmuuden palikat- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmiä hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja sivistystoimenjohtajat Koulutetaan eri toimijoiden ryhmävetäjiä ja ohjaajia yhdessä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja Kehitetään neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa toimivien ryhmien sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen sisältöjä monialaisena yhteistyönä. Vahvistetaan eri-ikäisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien tiedon ja tuen saantia 6

7 Strateginen tavoite: Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden tukeminen Nuorten mukaan ottaminen valistusmateriaalin suunnitteluun esim. päihdeasioissa ja turvallisen sosiaalisen median käytössä Kehitetään erilaisia tapoja käyttää lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemusta palvelujen ja ympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa kokemusasiantuntijana vapaa-aikakoordinaattori/ Kangasala, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri/pälkäne, nuorisovaltuusto, sivistystoimenjohtajat, kulttuurijohtaja, tekninen johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja Nuorten ja päättäjien vuosittaiset tapaamiset vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri 7

8 Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen Tavoite Toimenpide Vastuutaho Turvallisen kasvuympäristön varmistaminen Käytetään aktiivisesti kiusaamiseen puuttumisen ja kiusaamisen ehkäisyyn tähtääviä toimintamalleja. Asiat on huomioitu ja kirjattu oppilashuollon suunnitelmissa ja niitä toteutetaan kouluilla ja päiväkodeissa Opastetaan turvallisen sosiaalisen mediankäyttöä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja se otetaan yhdeksi painopisteeksi opetussuunnitelmissa ja vanhempainiltojen sisällöissä sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö Nuorisotilojen käyttöä kehitetään yhdessä nuorten kanssa Päiväkotien ja koulujen pihojen, leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen aktiivista käyttöä kehitetään. Tiedotetaan näistä mahdollisuuksista kuntalaisille ja varmistetaan, että tiedot löytyvät helposti kuntien internetsivuilta Kootaan kuntalaispalautetta em. paikkojen käytöstä ja kehittämisestä vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, tekninen toimi tiedottaja hallintojohtaja, tekninen johtaja 8

9 Strateginen tavoite: Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten ja perheiden palvelujen tiivistäminen Laaditaan johtamisen ja yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta. Perustetaan säännöllisesti kokoontuva monialainen työryhmä ja karsitaan päällekkäisiä työryhmiä Päivitetään neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman em. monialaisessa työryhmässä Huomioidaan oppilas- ja opiskeluhuollosta säädetyn lain 1287/2013 velvoitteet lasten ja nuorten palveluissa ja päivitetään tarvittavat asiakirjat vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Varmistetaan uusien ohjeiden mukainen toiminta kouluissa ja esiopetuksessa sekä tarpeellisten koulu/yksikkökohtaisten suunnitelmien laatiminen Kehitetään hyvinvointineuvolamallia yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvoloiden, perhetyön, perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen kesken. Esitetään perustettavaksi kaksi neuvolan perhetyöntekijän työsuhdetta. sivistystoimenjohtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö hoitotyön johtaja sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sosiaalityön johtaja, hoitotyön johtaja 9

10 Monialaisen yhteistyön, tiedonkulun ja osaamisen varmistaminen Varmistetaan tietosuojalainsäädännön osaaminen ja soveltaminen käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä yhdessä ja sopimalla toimintakäytännöistä. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat Varmistetaan henkilöstön osaaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudesta ja ohjauskäytännöistä koulutuksen ja perehdytyksen avulla Moniammatillisen työotteen ja yhteisen työn tavoitteen vahvistaminen Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työn tavoitteen kirkastamiseksi: lapset ja nuoret saavat ensisijaisesti apua luonnollisessa kasvuympäristössään ja kaikille lapsille/nuorille suunnatuissa palveluissa, siellä missä tuen tarve havaitaan. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Perehdytetään henkilöstö päivitetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimintamalleihin ja varmistetaan niiden käyttöönotto 10

11 Strateginen tavoite Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä korjaava toiminta ovat riittävää ja laadukasta Tavoite Toimenpide Vastuutaho Nuorten palvelujen kehittäminen Nuorten tilannetta seurataan ja arvioidaan aktiivisesti nuorisolain mukaisessa monialaisessa työryhmässä. Työryhmä raportoi tilanteesta lasten nuorten ja perheiden palveluja kehittävälle esimiesryhmälle Kouluterveyskyselyjen tuloksia käsitellään yhteisesti em. ryhmässä ja kuntien hyvinvointityöryhmissä Nuorisotakuun mukaiset toimet ovat aktiivisessa käytössä ja erityisesti kehitetään Nuorten pajatoimintaa (Suuntapaja) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vapaa-aikakoordinaattori sivistystoimenjohtajat, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, vapaa-aikakoordinaattori Käynnistetään Nuorisolääkäritoiminta Esitetään perustettavaksi koulupsykologin ja koulukuraattorin työsuhde opiskeluhuollon palveluihin vastaamaan uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteisiin Kehitetään nuorille suunnattuja edullisia/ilmaisia harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Kehitetään nykyisissä palvelurakenteissa nuorille suunnattuja matalan kynnyksen auttamispaikkoja. johtava ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri sosiaalityön johtaja, psykosiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri, työllisyyspalvelupäällikkö 11

12 Tiivistetään yhteistyötä nuorten palveluissa seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työotteen kehittämiseksi kaikille nuorten palveluissa työskenteleville sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Lastensuojelun laatusuositusten ja uuden sosiaalihuoltolain suositusten huomioiminen Valtakunnalliset lastensuojelun laatusuositukset huomioidaan lastensuojelun palvelujen kehittämisessä ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti kehitetään erityisesti tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa varhaisen tuen palveluina ilman lastensuojeluasiakkuutta Perhehoidon osuutta sijaishuollossa lisätään sosiaalityön johtaja 12

13 4.Tausta-asiakirjat 4.1 Lainsäädäntöpohja Lastensuojelulaki (417/2007) Velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön, tiedolla johtamiseen, raportointiin ja arviointiin. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) Velvoittaa kuntia huomiomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuuden huomioiden niin kouluyhteisön kuin kunkin yksilölliset palvelujen ja tuen tarpeet Lastensuojelun laatusuositus (2014/4 (STM:n julkaisuja) Kiinnittää kuntien huomiota yhteiseen palvelujärjestelmäämme, osallisuuden lisäämiseen, moniulotteiseen arviointiin ja ammattilaisten osaamisen tukemiseen ja vahvistamiseen. 07ef4d8bc698/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf 4.2 Kuntastrategiat Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia 2020 Kangasalan kuntastrategiassa on kuntalaisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen nostettu kunnan keskeiseksi tehtäväksi. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas/asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa /Lite%20Kh%2028%20Kuntastrategia,%20val% pdf Pälkäneen kunnan strategia Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Kunta edistää toimillaan yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja. 13

14 4.3 Hyvinvointikertomukset Hyvinvointikertomus on kunnassa hyvinvointipolitiikan suunnittelun, raportoinnin ja arvioinnin työväline. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja tavoitteena on sen päivittäminen vuosittain osana talouden ja toiminnansuunnittelua. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeeseen, sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Asiakirjassa tarkastellaan myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa näiden tietojen valossa. Kangasalan hyvinvointityöryhmä on analysoinut tiedot ja laatinut ensimmäisen hyvinvointikertomuksen vuoden 2012 lopulla. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat asiat. Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, perhepalveluprosessin tiivistäminen ja vahvistaminen Päihde- ja mielenterveystyön kokonaisvaltainen kehittäminen; tiivistäminen, kohdentaminen ja johtamisen kehittäminen, tilastointi. Päihdekäytön vähentäminen kaikissa ikäluokissa. Ylipainon ja 2tyypin dm ennaltaehkäisy laaja-alaisen yhteistyönä. Kangasalan Kunnan hyvinvointikertomus 2012 Hyvinvointikertomus1.pdf Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportoinnin ja suunnittelun sähköistä työvälinettä ollaan vuoden 2014 aikana ottamassa käyttöön myös Kangasalla. Pälkäneen kunnan Hyvinvointikertomus (keskeneräinen) 4.4 Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat v hy- Molemmissa kunnissa on aiemmin laadittu kattavat asiakirjat lasten ja nuorten vinvointiasioista. Kangasala: df/692628/091109lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointisuunnitelma.pdf Pälkäne: Tiedostoa ei ole Pälkäneen kunnan internet-sivuilla 14

15 4.5 Kuntien muut asiakirjat Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma (Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue) Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma /Turvallisuussuunnitelma.pdf Pälkäneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Pälkäneen päivähoidon turvallisuussuunnitelma Pälkäneen kunnan esiopetussuunnitelma Pälkäneen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kehittämissuunnitelma /kangasalan%20kunnan%20varhaiskasvatuksen%20ja%20opetustoimen%20k ehitt%c3%a4missuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan opetussuunnitelma Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma /esiopetuksen%20opetussuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan erityisopetuksen kehittämissuunnitelma Kangasalan kunnan oppilashuollon toimintasuunnitelma 15

16 Koulukiusaamisen ehkäisyn toimintamalli 2009 / /KIVA%20raportti%20valmis%2019%2010% pdf Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma /Tampereen%20kaupunkiseudun%20nuorisoty%C3%B6ohjelma% pdf Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat Kangasalan perusopetuksen ja lukion Tieto- ja viestintäsuunnitelma Kangasalan kouluverkkosuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla 16

17 5.Tilastotietoa vuotiaat, % väestöstä Kangasala 23, ,2 24,1 24,3 24,4 24,5 24,4 24,4 24,1 24 Pälkäne 21,3 21,3 21,6 21,2 21,2 20,7 20,5 20, ,2 19,7 Pirkanmaa 20,4 20,3 20,3 20,2 20, ,9 19,8 19,7 19,7 19,6 Koko maa 21,2 21, ,8 20,7 20,5 20,3 20, ,9 19,8 Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä 17

18 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Kangasala 14,2 14,2 12,9 9,4 8,7 9,3 18,3 19,6 15,8 16,8 21 Pälkäne 7,3 8 6,4 6,9 5,9 6,7 13,3 14,2 11,7 12,7 18,2 Pirkanmaa 14,7 14,8 12,5 10,3 9 9,2 15,9 15,7 13,5 14,2 17,6 Koko maa 13,4 13,5 11,9 10,2 9 8,8 13, ,9 12,4 14,6 18

19 Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. 19

20 Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset Lastensuojeluilmoitusten määrä Kangasala Pälkäne Kangasala ? Pälkäne ? 20

21 6.Seuranta ja arviointi Tämän suunnitelman seurannasta vastaa kunnanjohtajan nimeämä seurantaryhmä. Ryhmä vastaa myös lasten nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen ja kuntakohtaisen ohjauksen toteuttaminen. Ryhmä päivittää myös neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman. Tämän ohjelman toteutumista seurataan lisäksi vuosittain hyvinvointikertomuksen ja siitä johdetun hyvinvointisuunnitelman raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Arviointia tehdään hyvinvointikertomuksen indikaattoreita ja kunnassa sovittuja omia raportointitietoja seuraamalla kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan Kangasalan ja Pälkäneen valtuustoille loppuvuodesta

22 7.Perhepalvelujen puu Tämän visuaalisen puu-kuvan avulla on tavoite kuvata niitä perustason palveluita, joita on kunnissa tarjolla kaikille lapsille, nuorille ja perheille. Ne muodostavat puun rungon ja oksiston. Näiden palvelujen lisäksi on tarjolla sekä kunnan, että järjetöjen tuottamia tuki- ja lisäpalveluita. Palvelujen kuvaukset löytyvät edellisestä suunnitelmasta, tähän asiakirjaan linkitetyistä muista kuntien asiakirjoista ja kuntien internetsivuilta. 22

23 8.Kooste kyselyistä Kyselyjen tavoite: Koota Kangasalan ja Pälkäneen kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista Käyttää saatuja tietoja osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön taustamateriaalia ja suunnittelutyön lähtökohtana Kyselyt toteutettiin Kyselyihin vastasivat Syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana Päiväkotilasten vanhempia, varhaiskasvatuksen avoimessa toiminnassa mukana olevia vanhempia, ala- ja yläkoululaisten vanhempia, kuntalaisia nettikyselyn kautta, koululaisia ala- ja yläkoulusta, Kangasalan lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta, kunnan perheiden parissa työskenteleviä työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ammattilaisten työpajoissa Vastauksia saatiin yhteensä 577 Kuntalaisilta kysyttiin: Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on hyvää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on kehitettävää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Millaista vanhemmuuden tukea lapsiperheet tarvitsisivat? Lapsiperheiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta kysyttiin: Mitä lapset ja lapsiperheet tarvitsisivat? Miten tiivistää ammattilaisten yhteistyötä? Miten varmistaa varhaisen tuen tavoitettavuus? Mitkä asiat perheiden palveluissa sujuvat/mistä kannattaa pitää kiinni/säilyttää? Mitkä ovat palveluverkon pullonkauloja, toimimattomia asioita/mitä pitäisi kehittää? Mihin tarvittaisiin enemmän apua? Vastaukset Lasten vastaukset: Lasten mielestä Kangasalla on hyvät koulut, harrastusmahdollisuudet ja leikkipuistot. Kehitettävää on samoissa asioissa eli kouluissa, harrastusmahdollisuuksissa ja leikkipuistoissa. Nuorten vastaukset: Nuorten mielestä Kangasalla on hyvät urheilumahdollisuudet, (urheiluseurat ja tilat), koulut, kaupat ja yritykset, sekä vapaa-ajan tekeminen Kehitettävistä asioista tärkeimmäksi nousi julkinen liikenne (45/102), kaupat ja yritykset, sekä nuorten kokoontumispaikat 23

24 Lapsiperheiden vastaukset: Kangasalla on hyvät harrastusmahdollisuudet, koulut ja asuinseutu. Ammattilaisten vastaukset: Kehittämistarpeita nähtiin harrastusmahdollisuuksissa, kouluissa ja leikkikentissä Vanhemmuuden tukemiseksi toivottiin palveluja neuvolalta, käytännön apua perheiden arkeen (hoitoapua), perhetyön tukea ja vertaistukea. Pälkäneellä hyvänä pidettiin matalankynnyksen paikkoja lapsiperheille, hyviä terveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn palveluja. Harrastusmahdollisuuksia ja hyvää turvallista kasvuympäristöä pidettiin myös hyvänä. Kehittämiskohteina Pälkäneellä pidettiin lasten leikkipuistoja, harrastusmahdollisuuksien laajentamista, sekä asumisympäristöjen kehittämistä. Vanhemmuuden tukemiseen Pälkäneellä toivottiin vertaistukea, neuvontaa ja tietoa ja tilapäistä hoitoapua. Ammattilaisten mielestä toimivia asioita ovat hyvät ja monipuoliset peruspalvelut (neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, perheneuvola, koulut, kouluterveydenhuolto, jne), hyvä yhteistyö toimijoiden välillä. Pullonkauloja ja ongelmakohtia ovat tietoisuus eri toimijoiden tuottamista palveluista, monialaisen yhteistyön vaikeudet liittyen asiakkaan tietosuojaan, verkostoitumisen vaikeudet. Myös kiire ja niukat resurssit nousivat esille Apua tarvittaisiin palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen, tiedonkulkuun ja lapsen edun näkymiseen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyön kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen, yhteisiin koulutuksiin ja vanhemmuuden tukemiseen. 24

25 Liite 1 Kangasalan kunnanhallituksen nimeämän Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmistelleen työryhmän jäsenet: Sosiaali- ja terveyskeskus Harju Raija, sosiaali- ja terveysjohtaja, työryhmän puheenjohtaja Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori Järvensivu Sirkka, hoitotyön johtaja Kirkkola Anna-Leena, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Sivistyskeskus Aalto-Ropo Anni, varhaiskasvatuksen johtaja Koskinen Asko, vapaa-aikakoordinaattori Pajukoski Leena, sivistystoimenjohtaja Sahlander Taina, kulttuurijohtaja Tekninen keskus Joensuu-Partanen Jenni, yleiskaavasuunnittelija Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuhola Sirkka, lautakunnan jäsen Kasvatus- ja opetuslautakunta Urkko Jorma, lautakunnan puheenjohtaja Yhteistyökumppanien edustajat Sunell Mari, Kangasalan seurakunta Hammaren Susanna, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kangasalan yhdistys Palovuori Tiina, Nuorisovaltuusto Autio Hannu, Urheiluseurojen edustajiston edustaja Pettersson Outi, Koulujen vanhempainyhdistysten edustaja Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostettua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alkaen työryhmän työskentelyyn on osallistunut myös Pälkäneen kunnan edustajat: Lehto Marja-Liisa, varhaiskasvatuksen päällikkö, saakka Forsman Juha, varhaiskasvatuksen päällikkö, alkaen Halonen Sari, rehtori Nest Mauri, sivistystoimenjohtaja Saukkoriippi Aleksi, hallintokoordinaattori Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri, puh Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori, puh Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä, Pälkäne, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info arvo muutos Kontiolahti Juuka Joensuu Pohjois-Kar jala Koko maa 1 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5 2 18,4 13,4 24,9 21,1 20,3 14,9 3 9,1 5,4 9,8 12,2 10,4 8,6 4 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 2,9 5 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE

LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE LÄHTÖLAUKAUS LIIKUNNAN PALVELUKETJULLE Pois sektorikohtaisesta toiminnasta kohti poikkihallinnollista koko kunnassa toimivaa saumatonta liikunnan palveluketjua Paremmat mahdollisuudet vaikuttavuuden arviointiin,

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Pelkosenniemi 15.2.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010

Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus. Helmikuu 2010 Taloudellinen ja toiminnallinen analyysi Savonlinnan koulut ja varhaiskasvatus Helmikuu 2010 Laatukriteeristö (Opm) Johtaminen Henkilöstö Taloudelliset resurssit Arviointi Säädöspohjaisten suunnitelmien

Lisätiedot

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken

1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken HYVINVOINTIPALVELUT - johtaminen Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta 1. Edistää hyvinvointityötä kunnan asukkaiden, eri yhteisöjen ja toimijoiden kesken 2. valmistelee kunnanhallitukselle hyvinvointikertomuksen.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet

Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Millainen on suomalainen perhekeskus? Kehittämistyön uusimmat vaiheet Lastensuojelun haasteet 2015 kehittämistyöllä tuloksiin 9.6.2015 Oulu Kehittämispäällikkö Arja Hastrup Millaisena suomalainen perhekeskus

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015

TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 TERVEEMPI ITÄ-SUOMI 2013-2015 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Päätavoitteet Hyvinvointi- ja terveyserot

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016

PALMIKKO-hanke. Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 PALMIKKO-hanke TOIMINTASUUNNITELMA v. 2016 Tukea perheille lasten kasvattamiseen v. 2013 2016 sosiaali- ja terveystoimen, varhaiskasvatuksen, koulu- ja vapaa-aikatoimen, seurakuntien ja kolmannen sektorin

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa

Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa 8.12.2015 Hyvinvointioppiminen varhaiskasvatuksessa Arjenlähtöistä osallisuutta lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma - tukee lapsen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL

Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa. Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Lasten ja nuorten hyvinvointi Suomessa Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, Kehittämispäällikkö, Lasten, nuorten ja perheiden palveluyksikkö, THL Nykyisen tilanteen kestämättömyys Vähintään 65 000 nuorta vaarassa

Lisätiedot

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla

Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Imatra 10.10.2012 Vertaistukea perheille avoimen varhaiskasvatuksen areenoilla Liisa Ollikainen Espoo Yleistietoa Espoosta www.espoo.fi Suomen toiseksi suurin kaupunki Pinta-ala, 528 km², asukkaita >250

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT

VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT VERKOTTUVAT PERHEPALVELUT - KOHTI PERHEKESKUSTA 11.6.2013 Pori, lastenpsykiatri Antti Haavisto RAUMA Asukkaita vajaa 40 000 Ikäluokka n 450 Alle kouluikäisiä n 3000, 7-14-v n 3000 PERUSTAA Lapsen hyvinvoinnin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 4.2.2015 Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen mallit ja ennaltaehkäisevä hyvinvointityö Keski-Pohjanmaalla 21.8.2014 Ilkka Luoma Terveyspalvelujohtaja/johtava ylilääkäri, Kokkolan kaupunki Johtava lääkäri, Peruspalveluliikelaitos

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010

Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta 78 26.10.2010 Kaupunginhallitus 347 22.11.2010 SoTe -tilaajalautakunta 102 16.12.2010 Lastensuojelusuunnitelma vuosille 2010-2012 1580/05.08/2010 Sote 23.2.2010 22 Valmistelija:

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara

Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut. Helena Ylävaara Kainuun lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut Helena Ylävaara Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 -vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 Kainuu Koko maa Kajaani

Lisätiedot

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu

Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi. Lasten suojelu. Lasten ja perheiden palvelut. Ehkäisevä lastensuojelu Lasten suojelu yhteistyössä lapsen hyväksi Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät 27.11.2013, työpaja 5 27.11.2013 Jaana Tervo 1 Lasten suojelu LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ

HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS HYVINVOINTITYÖN VÄLINEENÄ HYVINVOINTIKERTOMUS JA KAUPUNKISTRATEGIA Ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus hyväksyttiin 17.5.2013 Kaupunkistrategia 2013-2017 hyväksyttiin valtuustossa

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Osa 1 Koulu työyhteisönä

Osa 1 Koulu työyhteisönä Sisällys Alkusanat...11 Osa 1 Koulu työyhteisönä Moniammatillinen yhteistyö ja oppilaiden kohtaaminen (Simo Rönty)...15 Jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa...15 Lapsi tarvitsee aikuisia...16

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen

Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen. Hannele Pajanen Perhepalvelut Kotkassa Iloa vanhemmuuteen Hannele Pajanen 17.11.2016 Iloa vanhemmuuteen - hanke jatkaa kehittämistyötä - monessa on mukana oltu Lastentalo- hanke Lapsen paras Lapsen ääni I Lapsen ääni

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI 2012. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 2012 seuranta

KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI 2012. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 2012 seuranta KANGASALAN KUNTA SEURANTARAPORTTI 2012 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2009 2012 seuranta Seurantaryhmä Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri Aalto-Ropo Anni, varhaiskasvatusjohtaja

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakysely 2012 Lähivuosien haasteet YHTEINEN VASTUU JA VÄLITTÄMINEN Tuomo Lähdeniemi Aamu- ja iltapäivätoiminnan Osallistujia 4 469 seuranta 2012 Ohjaajat

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta Eija Takalokastari SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS Raportti PaKasteen työskentelyjaksosta 2012 2113 Eija Takalokastari 12.09.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kittilän kunnan sähköinen hyvinvointikertomus 3. Tavoitteet

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot