LIITE 1 siv.ltk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 siv.ltk Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kangasalan kunta Pälkäneen kunta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Visio ja strategiset tavoitteet Visio Strategiset tavoitteet 5 3. Toimenpide-ehdotukset vuosille Tausta-asiakirjat Lainsäädäntöpohja Kuntastrategiat Hyvinvointikertomukset Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten 14 hyvinvointisuunnitelmat Kuntien muut asiakirjat Tilastotietoa Seuranta ja arviointi Perhepalvelujen puu Kooste kyselyistä 23 Liite 1 25

3 1. Johdanto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on väline, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa. Suunnitelman keskeisin tavoite on kehittää perheiden, lasten ja nuorten peruspalveluja niin, että varhaisen tuen, vertaistuen ja toimivien peruspalvelujen avulla voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan ja lisätään monialaista yhteistyötä. Suunnitelman laatimisen taustamateriaalina on käytetty vuosille Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa laadittuja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia sekä niiden toteuman seurannasta laadittuja yhteenvetoja. Kangasalan kunnan hyvinvointikertomuksessa sekä sen liitetiedostossa on kootusti tietoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolosuhteista ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointikertomusta valmistellaan Pälkäneen kunnassa vuoden 2014 aikana. Hyvinvointikertomustiedostoista on koottu keskeiset tähän asiakirjaan nostetut tilastomateriaalit. Pälkäneellä ja Kangasalla on laadittu asiakirjat ohjamaan neuvolatoimintaa, varhaiskasvatusta, nuoriso- ja vapaa-ajantoimintaa, sekä perusopetusta. Nämä asiakirjat ohjaavat kuntien tuottamien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tavoitteita, laatua ja kehittämistyötä. Asiakirjat ovat linkitetty tämän suunnitelman sähköiseen muotoon ja löytyvät kuntien internet-sivuilta. Lastensuojelun tarvetta ja voimavaroja on suunnitelmatyön vaiheissa arvioitu myös tilastojen valossa. Aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmat uhkaavat merkittävällä tavalla myös lasten ja nuorten hyvinvointia, minkä vuoksi kuntien yhdessä syksyllä 2014 valmistuvassa päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa tullaan huomioimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotukset. Uudet keväällä 2014 ilmestyneet lastensuojelun laatusuositukset ohjaavat osaltaan lastensuojelutyön kehittämistä kunnissa, samoin valmisteilla oleva uusi sosiaalihuoltolaki. Elokuussa 2014 voimaan tullen oppilas- ja opiskeluhuoltolain velvoitteet on huomioitu suunnitelman laadinnassa. Lain velvoittamat muutokset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa huomioidaan. Päivitystyö näiden muutosten toteuttamiseksi on käynnissä kunnissa. Asukkaat, asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet on otettu mukaan molemmissa kunnissa toteutettujen kyselyjen avulla. Myös kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2013 on suunnitelmaa laadittaessa huomioitu. Keväällä 2014 julkaistu eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö nuorten syrjäytymisestä ja sen päätösehdotukset tukevat suunnitelmassa painopisteiksi valittuja kehittämisasioita. Kuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman sekä seuraavat ja arvioivat sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Molempien kuntien valtuustojen tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunnissa vuosittain laadittavissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon, varhais- kasvatuksen ja sivistyskeskuksen johtavat viranhaltijat ja henkilöstö Pälkäneen ja Kangasalan kunnista, nuorisovaltuuston edustaja, luottamushenkilöitä, seurakunnan ja järjestöjen edustajia Kangasalan kunnasta. (liite 1) 3

4 2. Visio ja strategiset tavoitteet 2.1. Visio Onnellinen lapsuus ja nuoruus -hyvällä yhteistyöllä turvattu 4

5 2.2 Strategiset tavoitteet Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä heitä tuetaan kasvatustehtävässä Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen. Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja korjaava toiminta on riittävää ja laadukasta 5

6 3.Toimenpide-ehdotukset vuosille Strateginen tavoite: Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä ja heitä tuetaan kasvatustehtävässä Tavoite Toimenpide Vastuutaho Perhepalveluista tiedottaminen kuntalaisille Kuvataan ja kootaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut kunnan internetsivuille Kootaan ja postitetaan Tervetuloapaketti uusille kuntalaisille. Materiaalin sisällössä painottuvat perhepalvelujen tiedot Luodaan toimintatapa ja suunnitelma materiaalin päivittämiseen ja lähettämiseen tiedottaja/kangasala, hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/kangasala varhaiskasvatuksen päällikkö/pälkäne sosiaalityön johtaja, sivistystoimen johtajat/ Kangasala, Pälkäne Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen ja vanhemmuuden tukeminen Kehitetään vertaistukiryhmiä yhteistyössä seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa Tarjotaan vanhemmille Vanhemmuuden palikat- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmiä hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja sivistystoimenjohtajat Koulutetaan eri toimijoiden ryhmävetäjiä ja ohjaajia yhdessä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja Kehitetään neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa toimivien ryhmien sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen sisältöjä monialaisena yhteistyönä. Vahvistetaan eri-ikäisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien tiedon ja tuen saantia 6

7 Strateginen tavoite: Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden tukeminen Nuorten mukaan ottaminen valistusmateriaalin suunnitteluun esim. päihdeasioissa ja turvallisen sosiaalisen median käytössä Kehitetään erilaisia tapoja käyttää lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemusta palvelujen ja ympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa kokemusasiantuntijana vapaa-aikakoordinaattori/ Kangasala, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri/pälkäne, nuorisovaltuusto, sivistystoimenjohtajat, kulttuurijohtaja, tekninen johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja Nuorten ja päättäjien vuosittaiset tapaamiset vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri 7

8 Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen Tavoite Toimenpide Vastuutaho Turvallisen kasvuympäristön varmistaminen Käytetään aktiivisesti kiusaamiseen puuttumisen ja kiusaamisen ehkäisyyn tähtääviä toimintamalleja. Asiat on huomioitu ja kirjattu oppilashuollon suunnitelmissa ja niitä toteutetaan kouluilla ja päiväkodeissa Opastetaan turvallisen sosiaalisen mediankäyttöä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja se otetaan yhdeksi painopisteeksi opetussuunnitelmissa ja vanhempainiltojen sisällöissä sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö Nuorisotilojen käyttöä kehitetään yhdessä nuorten kanssa Päiväkotien ja koulujen pihojen, leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen aktiivista käyttöä kehitetään. Tiedotetaan näistä mahdollisuuksista kuntalaisille ja varmistetaan, että tiedot löytyvät helposti kuntien internetsivuilta Kootaan kuntalaispalautetta em. paikkojen käytöstä ja kehittämisestä vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, tekninen toimi tiedottaja hallintojohtaja, tekninen johtaja 8

9 Strateginen tavoite: Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten ja perheiden palvelujen tiivistäminen Laaditaan johtamisen ja yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta. Perustetaan säännöllisesti kokoontuva monialainen työryhmä ja karsitaan päällekkäisiä työryhmiä Päivitetään neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman em. monialaisessa työryhmässä Huomioidaan oppilas- ja opiskeluhuollosta säädetyn lain 1287/2013 velvoitteet lasten ja nuorten palveluissa ja päivitetään tarvittavat asiakirjat vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Varmistetaan uusien ohjeiden mukainen toiminta kouluissa ja esiopetuksessa sekä tarpeellisten koulu/yksikkökohtaisten suunnitelmien laatiminen Kehitetään hyvinvointineuvolamallia yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvoloiden, perhetyön, perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen kesken. Esitetään perustettavaksi kaksi neuvolan perhetyöntekijän työsuhdetta. sivistystoimenjohtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö hoitotyön johtaja sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sosiaalityön johtaja, hoitotyön johtaja 9

10 Monialaisen yhteistyön, tiedonkulun ja osaamisen varmistaminen Varmistetaan tietosuojalainsäädännön osaaminen ja soveltaminen käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä yhdessä ja sopimalla toimintakäytännöistä. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat Varmistetaan henkilöstön osaaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudesta ja ohjauskäytännöistä koulutuksen ja perehdytyksen avulla Moniammatillisen työotteen ja yhteisen työn tavoitteen vahvistaminen Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työn tavoitteen kirkastamiseksi: lapset ja nuoret saavat ensisijaisesti apua luonnollisessa kasvuympäristössään ja kaikille lapsille/nuorille suunnatuissa palveluissa, siellä missä tuen tarve havaitaan. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Perehdytetään henkilöstö päivitetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimintamalleihin ja varmistetaan niiden käyttöönotto 10

11 Strateginen tavoite Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä korjaava toiminta ovat riittävää ja laadukasta Tavoite Toimenpide Vastuutaho Nuorten palvelujen kehittäminen Nuorten tilannetta seurataan ja arvioidaan aktiivisesti nuorisolain mukaisessa monialaisessa työryhmässä. Työryhmä raportoi tilanteesta lasten nuorten ja perheiden palveluja kehittävälle esimiesryhmälle Kouluterveyskyselyjen tuloksia käsitellään yhteisesti em. ryhmässä ja kuntien hyvinvointityöryhmissä Nuorisotakuun mukaiset toimet ovat aktiivisessa käytössä ja erityisesti kehitetään Nuorten pajatoimintaa (Suuntapaja) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vapaa-aikakoordinaattori sivistystoimenjohtajat, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, vapaa-aikakoordinaattori Käynnistetään Nuorisolääkäritoiminta Esitetään perustettavaksi koulupsykologin ja koulukuraattorin työsuhde opiskeluhuollon palveluihin vastaamaan uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteisiin Kehitetään nuorille suunnattuja edullisia/ilmaisia harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Kehitetään nykyisissä palvelurakenteissa nuorille suunnattuja matalan kynnyksen auttamispaikkoja. johtava ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri sosiaalityön johtaja, psykosiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri, työllisyyspalvelupäällikkö 11

12 Tiivistetään yhteistyötä nuorten palveluissa seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työotteen kehittämiseksi kaikille nuorten palveluissa työskenteleville sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Lastensuojelun laatusuositusten ja uuden sosiaalihuoltolain suositusten huomioiminen Valtakunnalliset lastensuojelun laatusuositukset huomioidaan lastensuojelun palvelujen kehittämisessä ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti kehitetään erityisesti tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa varhaisen tuen palveluina ilman lastensuojeluasiakkuutta Perhehoidon osuutta sijaishuollossa lisätään sosiaalityön johtaja 12

13 4.Tausta-asiakirjat 4.1 Lainsäädäntöpohja Lastensuojelulaki (417/2007) Velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön, tiedolla johtamiseen, raportointiin ja arviointiin. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) Velvoittaa kuntia huomiomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuuden huomioiden niin kouluyhteisön kuin kunkin yksilölliset palvelujen ja tuen tarpeet Lastensuojelun laatusuositus (2014/4 (STM:n julkaisuja) Kiinnittää kuntien huomiota yhteiseen palvelujärjestelmäämme, osallisuuden lisäämiseen, moniulotteiseen arviointiin ja ammattilaisten osaamisen tukemiseen ja vahvistamiseen. 07ef4d8bc698/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf 4.2 Kuntastrategiat Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia 2020 Kangasalan kuntastrategiassa on kuntalaisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen nostettu kunnan keskeiseksi tehtäväksi. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas/asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa /Lite%20Kh%2028%20Kuntastrategia,%20val% pdf Pälkäneen kunnan strategia Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Kunta edistää toimillaan yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja. 13

14 4.3 Hyvinvointikertomukset Hyvinvointikertomus on kunnassa hyvinvointipolitiikan suunnittelun, raportoinnin ja arvioinnin työväline. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja tavoitteena on sen päivittäminen vuosittain osana talouden ja toiminnansuunnittelua. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeeseen, sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Asiakirjassa tarkastellaan myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa näiden tietojen valossa. Kangasalan hyvinvointityöryhmä on analysoinut tiedot ja laatinut ensimmäisen hyvinvointikertomuksen vuoden 2012 lopulla. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat asiat. Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, perhepalveluprosessin tiivistäminen ja vahvistaminen Päihde- ja mielenterveystyön kokonaisvaltainen kehittäminen; tiivistäminen, kohdentaminen ja johtamisen kehittäminen, tilastointi. Päihdekäytön vähentäminen kaikissa ikäluokissa. Ylipainon ja 2tyypin dm ennaltaehkäisy laaja-alaisen yhteistyönä. Kangasalan Kunnan hyvinvointikertomus 2012 Hyvinvointikertomus1.pdf Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportoinnin ja suunnittelun sähköistä työvälinettä ollaan vuoden 2014 aikana ottamassa käyttöön myös Kangasalla. Pälkäneen kunnan Hyvinvointikertomus (keskeneräinen) 4.4 Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat v hy- Molemmissa kunnissa on aiemmin laadittu kattavat asiakirjat lasten ja nuorten vinvointiasioista. Kangasala: df/692628/091109lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointisuunnitelma.pdf Pälkäne: Tiedostoa ei ole Pälkäneen kunnan internet-sivuilla 14

15 4.5 Kuntien muut asiakirjat Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma (Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue) Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma /Turvallisuussuunnitelma.pdf Pälkäneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Pälkäneen päivähoidon turvallisuussuunnitelma Pälkäneen kunnan esiopetussuunnitelma Pälkäneen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kehittämissuunnitelma /kangasalan%20kunnan%20varhaiskasvatuksen%20ja%20opetustoimen%20k ehitt%c3%a4missuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan opetussuunnitelma Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma /esiopetuksen%20opetussuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan erityisopetuksen kehittämissuunnitelma Kangasalan kunnan oppilashuollon toimintasuunnitelma 15

16 Koulukiusaamisen ehkäisyn toimintamalli 2009 / /KIVA%20raportti%20valmis%2019%2010% pdf Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma /Tampereen%20kaupunkiseudun%20nuorisoty%C3%B6ohjelma% pdf Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat Kangasalan perusopetuksen ja lukion Tieto- ja viestintäsuunnitelma Kangasalan kouluverkkosuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla 16

17 5.Tilastotietoa vuotiaat, % väestöstä Kangasala 23, ,2 24,1 24,3 24,4 24,5 24,4 24,4 24,1 24 Pälkäne 21,3 21,3 21,6 21,2 21,2 20,7 20,5 20, ,2 19,7 Pirkanmaa 20,4 20,3 20,3 20,2 20, ,9 19,8 19,7 19,7 19,6 Koko maa 21,2 21, ,8 20,7 20,5 20,3 20, ,9 19,8 Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä 17

18 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Kangasala 14,2 14,2 12,9 9,4 8,7 9,3 18,3 19,6 15,8 16,8 21 Pälkäne 7,3 8 6,4 6,9 5,9 6,7 13,3 14,2 11,7 12,7 18,2 Pirkanmaa 14,7 14,8 12,5 10,3 9 9,2 15,9 15,7 13,5 14,2 17,6 Koko maa 13,4 13,5 11,9 10,2 9 8,8 13, ,9 12,4 14,6 18

19 Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. 19

20 Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset Lastensuojeluilmoitusten määrä Kangasala Pälkäne Kangasala ? Pälkäne ? 20

21 6.Seuranta ja arviointi Tämän suunnitelman seurannasta vastaa kunnanjohtajan nimeämä seurantaryhmä. Ryhmä vastaa myös lasten nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen ja kuntakohtaisen ohjauksen toteuttaminen. Ryhmä päivittää myös neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman. Tämän ohjelman toteutumista seurataan lisäksi vuosittain hyvinvointikertomuksen ja siitä johdetun hyvinvointisuunnitelman raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Arviointia tehdään hyvinvointikertomuksen indikaattoreita ja kunnassa sovittuja omia raportointitietoja seuraamalla kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan Kangasalan ja Pälkäneen valtuustoille loppuvuodesta

22 7.Perhepalvelujen puu Tämän visuaalisen puu-kuvan avulla on tavoite kuvata niitä perustason palveluita, joita on kunnissa tarjolla kaikille lapsille, nuorille ja perheille. Ne muodostavat puun rungon ja oksiston. Näiden palvelujen lisäksi on tarjolla sekä kunnan, että järjetöjen tuottamia tuki- ja lisäpalveluita. Palvelujen kuvaukset löytyvät edellisestä suunnitelmasta, tähän asiakirjaan linkitetyistä muista kuntien asiakirjoista ja kuntien internetsivuilta. 22

23 8.Kooste kyselyistä Kyselyjen tavoite: Koota Kangasalan ja Pälkäneen kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista Käyttää saatuja tietoja osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön taustamateriaalia ja suunnittelutyön lähtökohtana Kyselyt toteutettiin Kyselyihin vastasivat Syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana Päiväkotilasten vanhempia, varhaiskasvatuksen avoimessa toiminnassa mukana olevia vanhempia, ala- ja yläkoululaisten vanhempia, kuntalaisia nettikyselyn kautta, koululaisia ala- ja yläkoulusta, Kangasalan lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta, kunnan perheiden parissa työskenteleviä työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ammattilaisten työpajoissa Vastauksia saatiin yhteensä 577 Kuntalaisilta kysyttiin: Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on hyvää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on kehitettävää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Millaista vanhemmuuden tukea lapsiperheet tarvitsisivat? Lapsiperheiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta kysyttiin: Mitä lapset ja lapsiperheet tarvitsisivat? Miten tiivistää ammattilaisten yhteistyötä? Miten varmistaa varhaisen tuen tavoitettavuus? Mitkä asiat perheiden palveluissa sujuvat/mistä kannattaa pitää kiinni/säilyttää? Mitkä ovat palveluverkon pullonkauloja, toimimattomia asioita/mitä pitäisi kehittää? Mihin tarvittaisiin enemmän apua? Vastaukset Lasten vastaukset: Lasten mielestä Kangasalla on hyvät koulut, harrastusmahdollisuudet ja leikkipuistot. Kehitettävää on samoissa asioissa eli kouluissa, harrastusmahdollisuuksissa ja leikkipuistoissa. Nuorten vastaukset: Nuorten mielestä Kangasalla on hyvät urheilumahdollisuudet, (urheiluseurat ja tilat), koulut, kaupat ja yritykset, sekä vapaa-ajan tekeminen Kehitettävistä asioista tärkeimmäksi nousi julkinen liikenne (45/102), kaupat ja yritykset, sekä nuorten kokoontumispaikat 23

24 Lapsiperheiden vastaukset: Kangasalla on hyvät harrastusmahdollisuudet, koulut ja asuinseutu. Ammattilaisten vastaukset: Kehittämistarpeita nähtiin harrastusmahdollisuuksissa, kouluissa ja leikkikentissä Vanhemmuuden tukemiseksi toivottiin palveluja neuvolalta, käytännön apua perheiden arkeen (hoitoapua), perhetyön tukea ja vertaistukea. Pälkäneellä hyvänä pidettiin matalankynnyksen paikkoja lapsiperheille, hyviä terveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn palveluja. Harrastusmahdollisuuksia ja hyvää turvallista kasvuympäristöä pidettiin myös hyvänä. Kehittämiskohteina Pälkäneellä pidettiin lasten leikkipuistoja, harrastusmahdollisuuksien laajentamista, sekä asumisympäristöjen kehittämistä. Vanhemmuuden tukemiseen Pälkäneellä toivottiin vertaistukea, neuvontaa ja tietoa ja tilapäistä hoitoapua. Ammattilaisten mielestä toimivia asioita ovat hyvät ja monipuoliset peruspalvelut (neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, perheneuvola, koulut, kouluterveydenhuolto, jne), hyvä yhteistyö toimijoiden välillä. Pullonkauloja ja ongelmakohtia ovat tietoisuus eri toimijoiden tuottamista palveluista, monialaisen yhteistyön vaikeudet liittyen asiakkaan tietosuojaan, verkostoitumisen vaikeudet. Myös kiire ja niukat resurssit nousivat esille Apua tarvittaisiin palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen, tiedonkulkuun ja lapsen edun näkymiseen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyön kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen, yhteisiin koulutuksiin ja vanhemmuuden tukemiseen. 24

25 Liite 1 Kangasalan kunnanhallituksen nimeämän Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmistelleen työryhmän jäsenet: Sosiaali- ja terveyskeskus Harju Raija, sosiaali- ja terveysjohtaja, työryhmän puheenjohtaja Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori Järvensivu Sirkka, hoitotyön johtaja Kirkkola Anna-Leena, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Sivistyskeskus Aalto-Ropo Anni, varhaiskasvatuksen johtaja Koskinen Asko, vapaa-aikakoordinaattori Pajukoski Leena, sivistystoimenjohtaja Sahlander Taina, kulttuurijohtaja Tekninen keskus Joensuu-Partanen Jenni, yleiskaavasuunnittelija Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuhola Sirkka, lautakunnan jäsen Kasvatus- ja opetuslautakunta Urkko Jorma, lautakunnan puheenjohtaja Yhteistyökumppanien edustajat Sunell Mari, Kangasalan seurakunta Hammaren Susanna, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kangasalan yhdistys Palovuori Tiina, Nuorisovaltuusto Autio Hannu, Urheiluseurojen edustajiston edustaja Pettersson Outi, Koulujen vanhempainyhdistysten edustaja Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostettua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alkaen työryhmän työskentelyyn on osallistunut myös Pälkäneen kunnan edustajat: Lehto Marja-Liisa, varhaiskasvatuksen päällikkö, saakka Forsman Juha, varhaiskasvatuksen päällikkö, alkaen Halonen Sari, rehtori Nest Mauri, sivistystoimenjohtaja Saukkoriippi Aleksi, hallintokoordinaattori Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri, puh Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori, puh Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä, Pälkäne, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16. Kulttuurilautakunta Sivu 1 / 1 Kulttuurilautakunta 24.03.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 16 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv)

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti Liite 1. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman seurantaraportti 2013 2016 2 Sisällysluettelo 1. Suunnitelman visio ja strategiset tavoitteet... 3 1.1 Visio... 3 1.2 Strategiset tavoitteet... 3 2.Toimenpide-ehdotukset

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut

Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Uusi sosiaalihuoltolaki - lasten, nuorten ja lapsiperheiden ehkäisevät palvelut Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 29.9.2015 1 Uusi sosiaalihuoltolaki ja lasten

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita

Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön haasteita Lapsen hyvä arki 2 / Pakaste -hanke Koillismaan I ajankohtaisfoorumi 18.4.2012 Taivalkoski Arja Honkakoski Poske, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS

SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS SÄHKÖINEN HYVINVOINTIKERTOMUS www.hyvinvointikertomus.fi Keitele, Pielavesi, Tervo, Vesanto 30.3.2012 Ulla Ojuva, 044 417 3836, ulla.ojuva@isshp.fi Mervi Lehmusaho, 044 711 3913, mervi.lehmusaho@kuh.fi

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke

Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus Pirkanmaan Lapehanke Pippurissa 1 9.10.2017 Osallisuus LAPE-hankkeen valmisteluvaiheessa Sähköinen kysely: avoin (tiedotus fb:ssa, kaupunkien ja kuntien sekä järjestöjen

Lisätiedot

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia LAPE-päivät 29.-30.5.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 1 29.5.2017 Hanne Kalmari hankepäällikkö LAPEn tavoitteisiin ja sisältöön

Lisätiedot

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti

Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Perheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Heli Hätönen Neuvotteleva virkamies Sosiaali ja terveysministeriö 1 13.9.2017 Pysyvä muutos 2 13.9.2017 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä

Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014. Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Järjestöt-kunta yhteistyöseminaari, 17.9.2014 Hyvinvointijohtaminen kunnan muuttuvassa toimintaympäristössä Miten ihmisen ääni mukana Pohjois-Karjalassa? Hyvinvointikertomus ihmisen ääntä kokoamassa Vesa

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja

Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa. Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapsiperheissä on tulevaisuus verkostoissa on voimaa Eine Heikkinen lääninsosiaalitarkastaja Lapset ja lapsiperheet Suomessa Lapsia lasten osuus lapsiperh. koko väestöstä Koko maa 1 091 560 20,50 % 587

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa

Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa Hyvinvointijohtamisella onnistumisen poluille ja hyvään arkeen Lapissa HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN KUNNAN TEHTÄVÄNÄ Kuntalain mukaisesti kunta pyrkii edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä

Lisätiedot

Nuorisolain uudistamisen aluekierros, Etelä- Suomi Monialainen yhteistyö Hannele Pajanen Leena Ruotsalainen

Nuorisolain uudistamisen aluekierros, Etelä- Suomi Monialainen yhteistyö Hannele Pajanen Leena Ruotsalainen Nuorisolain uudistamisen aluekierros, Etelä- Suomi Monialainen yhteistyö Hannele Pajanen Leena Ruotsalainen Nuorisolaki tunnetaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014-2017 Toimintaa ohjaavat arvot

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta Autio Eva Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Opiskeluhuoltoryhmän työskentelymallin laadinta 22.9.2017 Autio Eva Opiskeluhuolto sisältää koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.

Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa. Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9. Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman prosessi Limingan kunnassa Varhaiskasvatusjohtaja KM, LTO Minna Kärkkäinen 11.9.2013 ODL, OULU Liminka kasvukunta Oulun seudulla Noin 10 000 asukkaan kunta, ikärakenteeltaan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA

LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPSISTA JA NUORISTA ELINVOIMAA KUNTIIN HYVINVOINTIARJEN EDISTÄMINEN KUNNAN PERUSPALVELUISSA LAPE HANKE TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OVATKO LAPSET JA NUORET ITSESSÄÄN JO

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä

Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Hyvinvointikertomus ohjaustyökaluna kunta - sote yhteistyössä Kainuun sote - kunnat / Saara Pikkarainen/ terveyden edistämisen erikoissuunnittelija Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä /Saara

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Terveydenhuoltolaki - viitekehys terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta Alueellinen koulutus Ylä-Savon kunnille ja yhteistoiminta-alueille Iisalmi 25.10.2011 Ulla

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa

Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Kuntien hyvinvointijohtamista koskevien selvitysten ja maakunnallisen indikaattoritiedon hyödynnettävyys TERVIS-hankkeen arvioinnissa Yhteenvetoa Timo Renfors timo.renfors@kansanterveys.info 050 544 380

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (Lape): Kohti lapsille ja nuorille parempia kuntia ja maakuntia Hanne Kalmari/STM hankepäällikkö 1 Lapsen paras - yhdessä enemmän 12.5.2017 Hanne Kalmari 2 15.5.2017

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma. Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Millaista tukea maakuntien muutostyöhön tarvitaan? Arja Hastrup, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 27.1.2017 LAPE muutostyöhön tukea Tuumasta toimeen Lape maakunnallinen

Lisätiedot

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL

LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli Kati Honkanen, THL & Esa Iivonen, MLL LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI -TYÖPAJAT Mikkeli 16.11.201 TYÖPAJOJEN TEEMAT 1) Perhekeskusverkostoon kuuluva avoin kohtaamispaikka 2) Mielenterveyttä kaikille kasiluokkalaisille 3) Kuka muu muka? Minusta

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus

Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Perhekeskustoimintamallin kokonaisuus Maakunnallisten perhekeskushankkeiden vastuuhenkilöt ja muut toimijat 27.3.2017 Marjaana Pelkonen, STM:n vastuuhenkilö 1 15.2.2017 Perhekeskustoimintamalli Lähipalvelujen

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO

LASTENSUOJELU LOIMAALLA ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO LASTENSUOJELU LOIMAALLA 2017 - ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ SEKÄ SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISET PALVELUT - AVO- JA SIJAISHUOLTO - JÄLKIHUOLTO ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ - Jo peruspalveluissa tulisi tehdä valtaosa ennaltaehkäisevästä

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT

HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT HYVINVOINTIKERTOMUKSEN MITTARIT Liikunnan palveluketju vahvaksi 26.5.2015 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Motto: Hyvin suunniteltu on jo puoleksi tehty 2 26.5.2015 Terveydenhuoltolaki 1326/2010, 12

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016

TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TUORSNIEMEN KOULU TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 TUORSNIEMEN KOULUN TOIMINTA AJATUS 2010-2016 Tuorsniemen koulun tehtävänä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua yksilölliset erot huomioon ottaen ja opettaa niitä perustietoja ja taitoja, joita oppilas

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info

1. Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta (2012) Info 2. Lasten pienituloisuusaste (2011) Info arvo muutos Kontiolahti Juuka Joensuu Pohjois-Kar jala Koko maa 1 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5 2 18,4 13,4 24,9 21,1 20,3 14,9 3 9,1 5,4 9,8 12,2 10,4 8,6 4 3,4 3,1 3,0 4,0 3,7 2,9 5 6,1 4,6 7,3 6,7 6,2 7,5

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 1 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA / MÄNTSÄLÄ ja PORNAINEN 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (strategia) vuosille 2012; versio 26.11.2009 Kriittinen Yleisiin kasvuoloihin vaikuttaminen

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet

Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet Terveyden edistämisen kuntakokous Enontekiö 1.3.2010 Ohjaajalääkäri Terveyden edistämisen suunnittelija Terveyden edistämisen suunnittelija Aimo Korpilähde Tuula

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 29.4.2014 EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN KÄSITE Käsite

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (10) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/ (10) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 (10) 125 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Toimiva lastensuojelu -työryhmän loppuraportista ja luonnoksesta lastensuojelun laatusuositukseksi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tavoitteena turvallisuus

Tavoitteena turvallisuus Tavoitteena turvallisuus Jokaisella meistä on oma roolimme turvallisuuden luojana ja sen ylläpitäjänä. Turvallisuus tuottaa toiveikkuutta ja suunnan siihen, mihin tulee pyrkiä. Susanna Leimio Ulkoapäin

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 30 23.01.2017 Kunnanhallitus 104 19.04.2017 Kunnanvaltuusto 21 27.04.2017 Aluehallintoviraston (AVI) ohjauskirje 3.1.2017 Hyvinvoinnin ja Terveyden edistämisestä/rautavaaran kunnan laajan

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kehittäminen Valtiontalouden kehykset Hallitusohjelma Lainsäädäntöhankkeet Peruspalveluohjelma Paras- hanke Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma

Lisätiedot

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT

KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT KAINUUN PERHEKESKUKSET JA PERHEASEMAT 27.2.2017 Helena Saari Perhekeskusvastaava 27.2.2017 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain Ivalo 625 km Kainuu

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia

Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Hyvinvointikertomus osana Kaarinan kaupungin strategiaa ja talousarvioprosessia Strategia ja SHVK aikajanalla 2010-2020 Strategia 2010-2016 SHVK 2013-2016 Strategia 2014-2020 SHVK 2017-2020 S t r a t e

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto

Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto Heidi Peltonen 11.2.2014 1 (5) Eduskunnan tarkastusvaliokunta Eduskunta Miten kouluongelmat vaikuttavat nuorten syrjäytymiseen ja miten kouluterveydenhuollon avulla ehkäistään nuorten syrjäytymistä? Tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta

KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta KASPERI II hankkeen Osallisuuden helmet seminaari 22.5.2013 Terveiset Lasten Kaste osaohjelmasta Arja Hastrup Kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluja

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen

Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017. Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma 2014 2017 Lasten ja nuorten hyvinvointikoordinaattori Seija Laitinen Intialainen viisaus Kun aikuiset näkevät lasten ajelehtivan joessa ja jopa hukkuvan,

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot