LIITE 1 siv.ltk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1 siv.ltk 30.09.2014"

Transkriptio

1 LIITE 1 siv.ltk Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Kangasalan kunta Pälkäneen kunta

2 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Visio ja strategiset tavoitteet Visio Strategiset tavoitteet 5 3. Toimenpide-ehdotukset vuosille Tausta-asiakirjat Lainsäädäntöpohja Kuntastrategiat Hyvinvointikertomukset Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten 14 hyvinvointisuunnitelmat Kuntien muut asiakirjat Tilastotietoa Seuranta ja arviointi Perhepalvelujen puu Kooste kyselyistä 23 Liite 1 25

3 1. Johdanto Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on väline, jolla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa. Suunnitelman keskeisin tavoite on kehittää perheiden, lasten ja nuorten peruspalveluja niin, että varhaisen tuen, vertaistuen ja toimivien peruspalvelujen avulla voidaan vähentää lastensuojelun tarvetta. Tavoitteena on siirtää palvelujen painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään toimintaan ja lisätään monialaista yhteistyötä. Suunnitelman laatimisen taustamateriaalina on käytetty vuosille Kangasalan ja Pälkäneen kunnissa laadittuja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmia sekä niiden toteuman seurannasta laadittuja yhteenvetoja. Kangasalan kunnan hyvinvointikertomuksessa sekä sen liitetiedostossa on kootusti tietoja lasten, nuorten ja lapsiperheiden kasvuolosuhteista ja hyvinvoinnin tilasta. Hyvinvointikertomusta valmistellaan Pälkäneen kunnassa vuoden 2014 aikana. Hyvinvointikertomustiedostoista on koottu keskeiset tähän asiakirjaan nostetut tilastomateriaalit. Pälkäneellä ja Kangasalla on laadittu asiakirjat ohjamaan neuvolatoimintaa, varhaiskasvatusta, nuoriso- ja vapaa-ajantoimintaa, sekä perusopetusta. Nämä asiakirjat ohjaavat kuntien tuottamien lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tavoitteita, laatua ja kehittämistyötä. Asiakirjat ovat linkitetty tämän suunnitelman sähköiseen muotoon ja löytyvät kuntien internet-sivuilta. Lastensuojelun tarvetta ja voimavaroja on suunnitelmatyön vaiheissa arvioitu myös tilastojen valossa. Aikuisten päihde- ja mielenterveysongelmat uhkaavat merkittävällä tavalla myös lasten ja nuorten hyvinvointia, minkä vuoksi kuntien yhdessä syksyllä 2014 valmistuvassa päihde- ja mielenterveyssuunnitelmassa tullaan huomioimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpide-ehdotukset. Uudet keväällä 2014 ilmestyneet lastensuojelun laatusuositukset ohjaavat osaltaan lastensuojelutyön kehittämistä kunnissa, samoin valmisteilla oleva uusi sosiaalihuoltolaki. Elokuussa 2014 voimaan tullen oppilas- ja opiskeluhuoltolain velvoitteet on huomioitu suunnitelman laadinnassa. Lain velvoittamat muutokset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen esiopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa huomioidaan. Päivitystyö näiden muutosten toteuttamiseksi on käynnissä kunnissa. Asukkaat, asiakkaat, lapset, nuoret ja perheet on otettu mukaan molemmissa kunnissa toteutettujen kyselyjen avulla. Myös kouluterveyskyselyn tulokset vuodelta 2013 on suunnitelmaa laadittaessa huomioitu. Keväällä 2014 julkaistu eduskunnan tarkastusvaliokunnan mietintö nuorten syrjäytymisestä ja sen päätösehdotukset tukevat suunnitelmassa painopisteiksi valittuja kehittämisasioita. Kuntien valtuustot hyväksyvät suunnitelman sekä seuraavat ja arvioivat sen toteutumista vähintään kerran valtuustokauden aikana. Molempien kuntien valtuustojen tulee ottaa suunnitelman toteuttaminen huomioon kunnissa vuosittain laadittavissa talous- ja toimintasuunnitelmissa. Suunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet sosiaali- ja terveydenhuollon, varhais- kasvatuksen ja sivistyskeskuksen johtavat viranhaltijat ja henkilöstö Pälkäneen ja Kangasalan kunnista, nuorisovaltuuston edustaja, luottamushenkilöitä, seurakunnan ja järjestöjen edustajia Kangasalan kunnasta. (liite 1) 3

4 2. Visio ja strategiset tavoitteet 2.1. Visio Onnellinen lapsuus ja nuoruus -hyvällä yhteistyöllä turvattu 4

5 2.2 Strategiset tavoitteet Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä sekä heitä tuetaan kasvatustehtävässä Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen. Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä ja korjaava toiminta on riittävää ja laadukasta 5

6 3.Toimenpide-ehdotukset vuosille Strateginen tavoite: Vanhemmat vastaavat lasten ja nuorten kasvusta ja kehityksestä ja heitä tuetaan kasvatustehtävässä Tavoite Toimenpide Vastuutaho Perhepalveluista tiedottaminen kuntalaisille Kuvataan ja kootaan lasten, nuorten ja perheiden palvelut kunnan internetsivuille Kootaan ja postitetaan Tervetuloapaketti uusille kuntalaisille. Materiaalin sisällössä painottuvat perhepalvelujen tiedot Luodaan toimintatapa ja suunnitelma materiaalin päivittämiseen ja lähettämiseen tiedottaja/kangasala, hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/kangasala varhaiskasvatuksen päällikkö/pälkäne sosiaalityön johtaja, sivistystoimen johtajat/ Kangasala, Pälkäne Vertaisryhmätoiminnan kehittäminen ja vanhemmuuden tukeminen Kehitetään vertaistukiryhmiä yhteistyössä seurakunnan, järjestöjen ja yhdistysten kanssa Tarjotaan vanhemmille Vanhemmuuden palikat- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmiä hoitotyön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja sivistystoimenjohtajat Koulutetaan eri toimijoiden ryhmävetäjiä ja ohjaajia yhdessä ja luodaan yhteisiä toimintamalleja Kehitetään neuvoloissa ja varhaiskasvatuksessa toimivien ryhmien sekä varhaiskasvatuksen ja koulun vanhempainiltojen sisältöjä monialaisena yhteistyönä. Vahvistetaan eri-ikäisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien tiedon ja tuen saantia 6

7 Strateginen tavoite: Lapset ja nuoret osallistuvat, aikuiset kuuntelevat heitä ja ottavat heidän mielipiteensä huomioon Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden tukeminen Nuorten mukaan ottaminen valistusmateriaalin suunnitteluun esim. päihdeasioissa ja turvallisen sosiaalisen median käytössä Kehitetään erilaisia tapoja käyttää lasten, nuorten ja perheiden asiantuntemusta palvelujen ja ympäristön kehittämisessä ja suunnittelussa kokemusasiantuntijana vapaa-aikakoordinaattori/ Kangasala, liikunta- ja vapaa-aikasihteeri/pälkäne, nuorisovaltuusto, sivistystoimenjohtajat, kulttuurijohtaja, tekninen johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja Nuorten ja päättäjien vuosittaiset tapaamiset vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri 7

8 Strateginen tavoite: Lasten ja nuorten kasvuympäristö on fyysisesti, sosiaalisesti ja psyykkisesti turvallinen Tavoite Toimenpide Vastuutaho Turvallisen kasvuympäristön varmistaminen Käytetään aktiivisesti kiusaamiseen puuttumisen ja kiusaamisen ehkäisyyn tähtääviä toimintamalleja. Asiat on huomioitu ja kirjattu oppilashuollon suunnitelmissa ja niitä toteutetaan kouluilla ja päiväkodeissa Opastetaan turvallisen sosiaalisen mediankäyttöä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen ja se otetaan yhdeksi painopisteeksi opetussuunnitelmissa ja vanhempainiltojen sisällöissä sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö Nuorisotilojen käyttöä kehitetään yhdessä nuorten kanssa Päiväkotien ja koulujen pihojen, leikkipuistojen ja liikuntapaikkojen aktiivista käyttöä kehitetään. Tiedotetaan näistä mahdollisuuksista kuntalaisille ja varmistetaan, että tiedot löytyvät helposti kuntien internetsivuilta Kootaan kuntalaispalautetta em. paikkojen käytöstä ja kehittämisestä vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, tekninen toimi tiedottaja hallintojohtaja, tekninen johtaja 8

9 Strateginen tavoite: Toimintamme on oikea-aikaista, ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja varhaista tukemista Tavoite Toimenpide Vastuutaho Lasten ja perheiden palvelujen tiivistäminen Laaditaan johtamisen ja yhteistyön toimintamalli, jonka tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuutta. Perustetaan säännöllisesti kokoontuva monialainen työryhmä ja karsitaan päällekkäisiä työryhmiä Päivitetään neuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman em. monialaisessa työryhmässä Huomioidaan oppilas- ja opiskeluhuollosta säädetyn lain 1287/2013 velvoitteet lasten ja nuorten palveluissa ja päivitetään tarvittavat asiakirjat vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Varmistetaan uusien ohjeiden mukainen toiminta kouluissa ja esiopetuksessa sekä tarpeellisten koulu/yksikkökohtaisten suunnitelmien laatiminen Kehitetään hyvinvointineuvolamallia yhteistyössä äitiys- ja lastenneuvoloiden, perhetyön, perheneuvolan ja varhaiskasvatuksen kesken. Esitetään perustettavaksi kaksi neuvolan perhetyöntekijän työsuhdetta. sivistystoimenjohtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö hoitotyön johtaja sivistystoimenjohtajat, varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö sosiaalityön johtaja, hoitotyön johtaja 9

10 Monialaisen yhteistyön, tiedonkulun ja osaamisen varmistaminen Varmistetaan tietosuojalainsäädännön osaaminen ja soveltaminen käytäntöön kouluttamalla henkilöstöä yhdessä ja sopimalla toimintakäytännöistä. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat Varmistetaan henkilöstön osaaminen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudesta ja ohjauskäytännöistä koulutuksen ja perehdytyksen avulla Moniammatillisen työotteen ja yhteisen työn tavoitteen vahvistaminen Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työn tavoitteen kirkastamiseksi: lapset ja nuoret saavat ensisijaisesti apua luonnollisessa kasvuympäristössään ja kaikille lapsille/nuorille suunnatuissa palveluissa, siellä missä tuen tarve havaitaan. hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja/päällikkö, sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri Perehdytetään henkilöstö päivitetyn päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimintamalleihin ja varmistetaan niiden käyttöönotto 10

11 Strateginen tavoite Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävä sekä korjaava toiminta ovat riittävää ja laadukasta Tavoite Toimenpide Vastuutaho Nuorten palvelujen kehittäminen Nuorten tilannetta seurataan ja arvioidaan aktiivisesti nuorisolain mukaisessa monialaisessa työryhmässä. Työryhmä raportoi tilanteesta lasten nuorten ja perheiden palveluja kehittävälle esimiesryhmälle Kouluterveyskyselyjen tuloksia käsitellään yhteisesti em. ryhmässä ja kuntien hyvinvointityöryhmissä Nuorisotakuun mukaiset toimet ovat aktiivisessa käytössä ja erityisesti kehitetään Nuorten pajatoimintaa (Suuntapaja) yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa vapaa-aikakoordinaattori sivistystoimenjohtajat, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, työllisyyspalvelupäällikkö, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri, vapaa-aikakoordinaattori Käynnistetään Nuorisolääkäritoiminta Esitetään perustettavaksi koulupsykologin ja koulukuraattorin työsuhde opiskeluhuollon palveluihin vastaamaan uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteisiin Kehitetään nuorille suunnattuja edullisia/ilmaisia harrastusmahdollisuuksia yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Kehitetään nykyisissä palvelurakenteissa nuorille suunnattuja matalan kynnyksen auttamispaikkoja. johtava ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri sosiaalityön johtaja, psykosiaalisten palvelujen ylilääkäri, hoitotyön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaaaikasihteeri, työllisyyspalvelupäällikkö 11

12 Tiivistetään yhteistyötä nuorten palveluissa seurakunnan, järjestöjen ja vapaaehtoisten kanssa Koulutetaan henkilöstöä yhteisen työotteen kehittämiseksi kaikille nuorten palveluissa työskenteleville sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja sosiaalityön johtaja, sivistystoimenjohtajat, vapaa-aikakoordinaattori/ liikunta- ja vapaa-aikasihteeri, hoitotyön johtaja, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Lastensuojelun laatusuositusten ja uuden sosiaalihuoltolain suositusten huomioiminen Valtakunnalliset lastensuojelun laatusuositukset huomioidaan lastensuojelun palvelujen kehittämisessä ja niiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti Uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti kehitetään erityisesti tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa varhaisen tuen palveluina ilman lastensuojeluasiakkuutta Perhehoidon osuutta sijaishuollossa lisätään sosiaalityön johtaja 12

13 4.Tausta-asiakirjat 4.1 Lainsäädäntöpohja Lastensuojelulaki (417/2007) Velvoittaa kuntia laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman Terveydenhuoltolaki (1326/2010) Velvoittaa monialaiseen yhteistyöhön, tiedolla johtamiseen, raportointiin ja arviointiin. Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) Velvoittaa kuntia huomiomaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuuden huomioiden niin kouluyhteisön kuin kunkin yksilölliset palvelujen ja tuen tarpeet Lastensuojelun laatusuositus (2014/4 (STM:n julkaisuja) Kiinnittää kuntien huomiota yhteiseen palvelujärjestelmäämme, osallisuuden lisäämiseen, moniulotteiseen arviointiin ja ammattilaisten osaamisen tukemiseen ja vahvistamiseen. 07ef4d8bc698/STM_2014_4_lastensuoj_laatusuos_web.pdf 4.2 Kuntastrategiat Kangasalan onnistumissuunnitelma - Kuntastrategia 2020 Kangasalan kuntastrategiassa on kuntalaisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen nostettu kunnan keskeiseksi tehtäväksi. Palvelutuotannon painopiste on ennaltaehkäisyssä, asiakas/asukaslähtöisyydessä ja omatoimisuudessa sekä toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamisessa /Lite%20Kh%2028%20Kuntastrategia,%20val% pdf Pälkäneen kunnan strategia Pälkäneen kunta tarjoaa kuntalaisilleen hyvinvointia ja tasapuolista kohtelua. Kunta edistää toimillaan yhteisöllisyyttä ja hyvän elämisen ehtoja. 13

14 4.3 Hyvinvointikertomukset Hyvinvointikertomus on kunnassa hyvinvointipolitiikan suunnittelun, raportoinnin ja arvioinnin työväline. Laaja hyvinvointikertomus valmistellaan kerran valtuustokaudessa ja tavoitteena on sen päivittäminen vuosittain osana talouden ja toiminnansuunnittelua. Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus kunnan toteuttamasta hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista, palvelujärjestelmän toimivuudesta ja kyvystä vastata hyvinvointitarpeeseen, sekä ehkäisevän työn kustannuksista ja mahdollisista vaikutuksista. Asiakirjassa tarkastellaan myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tilaa näiden tietojen valossa. Kangasalan hyvinvointityöryhmä on analysoinut tiedot ja laatinut ensimmäisen hyvinvointikertomuksen vuoden 2012 lopulla. Erityisesti lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat seuraavat asiat. Lasten ja nuorten hyvinvointi, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, perhepalveluprosessin tiivistäminen ja vahvistaminen Päihde- ja mielenterveystyön kokonaisvaltainen kehittäminen; tiivistäminen, kohdentaminen ja johtamisen kehittäminen, tilastointi. Päihdekäytön vähentäminen kaikissa ikäluokissa. Ylipainon ja 2tyypin dm ennaltaehkäisy laaja-alaisen yhteistyönä. Kangasalan Kunnan hyvinvointikertomus 2012 Hyvinvointikertomus1.pdf Hyvinvointikertomuksen vuosittaisen raportoinnin ja suunnittelun sähköistä työvälinettä ollaan vuoden 2014 aikana ottamassa käyttöön myös Kangasalla. Pälkäneen kunnan Hyvinvointikertomus (keskeneräinen) 4.4 Kangasalan ja Pälkäneen kuntien lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat v hy- Molemmissa kunnissa on aiemmin laadittu kattavat asiakirjat lasten ja nuorten vinvointiasioista. Kangasala: df/692628/091109lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointisuunnitelma.pdf Pälkäne: Tiedostoa ei ole Pälkäneen kunnan internet-sivuilla 14

15 4.5 Kuntien muut asiakirjat Neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma (Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue) Kangasalan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma /Turvallisuussuunnitelma.pdf Pälkäneen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Pälkäneen päivähoidon turvallisuussuunnitelma Pälkäneen kunnan esiopetussuunnitelma Pälkäneen kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma Kangasalan kunnan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kehittämissuunnitelma /kangasalan%20kunnan%20varhaiskasvatuksen%20ja%20opetustoimen%20k ehitt%c3%a4missuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan opetussuunnitelma Kangasalan kunnan esiopetuksen opetussuunnitelma /esiopetuksen%20opetussuunnitelma% pdf Kangasalan kunnan erityisopetuksen kehittämissuunnitelma Kangasalan kunnan oppilashuollon toimintasuunnitelma 15

16 Koulukiusaamisen ehkäisyn toimintamalli 2009 / /KIVA%20raportti%20valmis%2019%2010% pdf Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyöohjelma /Tampereen%20kaupunkiseudun%20nuorisoty%C3%B6ohjelma% pdf Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat Kangasalan perusopetuksen ja lukion Tieto- ja viestintäsuunnitelma Kangasalan kouluverkkosuunnitelma Koululaisten iltapäivätoiminta Kangasalla 16

17 5.Tilastotietoa vuotiaat, % väestöstä Kangasala 23, ,2 24,1 24,3 24,4 24,5 24,4 24,4 24,1 24 Pälkäne 21,3 21,3 21,6 21,2 21,2 20,7 20,5 20, ,2 19,7 Pirkanmaa 20,4 20,3 20,3 20,2 20, ,9 19,8 19,7 19,7 19,6 Koko maa 21,2 21, ,8 20,7 20,5 20,3 20, ,9 19,8 Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuuden koko väestön lapsiperheistä 17

18 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet: vuoden aikana vähintään 10 kuukautena toimeentulotukea saaneet. Nuorisotyöttömät, % vuotiaasta työvoimasta Kangasala 14,2 14,2 12,9 9,4 8,7 9,3 18,3 19,6 15,8 16,8 21 Pälkäne 7,3 8 6,4 6,9 5,9 6,7 13,3 14,2 11,7 12,7 18,2 Pirkanmaa 14,7 14,8 12,5 10,3 9 9,2 15,9 15,7 13,5 14,2 17,6 Koko maa 13,4 13,5 11,9 10,2 9 8,8 13, ,9 12,4 14,6 18

19 Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00 - F99) vuoksi työ- ja/tai kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2007 noin puolella oli mielenterveysdiagnoosina älyllinen kehitysvammaisuus (F70 - F79). Koulutuksen ulkopuolelle jääneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ko. vuonna eivät ole opiskelijoita tai joilla ei ole tutkintokoodia eli ei perusasteen jälkeistä koulutusta. 19

20 Avohuollon tukitoimet käsittävät lapsen ja nuoren tukiasumisen, toimeentulon, koulunkäynnin ja harrastamisen turvaamisen sekä muut tarpeen vaatimat tukitoimet. Avohuollon tukitoimiin kuuluvat myös perheen tuki ja kuntoutus Sisältää kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena sijoitetut, kiireellisesti sijoitetut, huostaan otetut, tahdonvastaisesti huostaan otetut, jälkihuollossa olevat lapset Lastensuojeluilmoitusten määrä Kangasala Pälkäne Kangasala ? Pälkäne ? 20

21 6.Seuranta ja arviointi Tämän suunnitelman seurannasta vastaa kunnanjohtajan nimeämä seurantaryhmä. Ryhmä vastaa myös lasten nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Ryhmän tehtäviin kuuluu myös uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain 1287/2013 velvoitteiden täytäntöönpanon varmistaminen ja kuntakohtaisen ohjauksen toteuttaminen. Ryhmä päivittää myös neuvolan, kouluterveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman. Tämän ohjelman toteutumista seurataan lisäksi vuosittain hyvinvointikertomuksen ja siitä johdetun hyvinvointisuunnitelman raportoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Arviointia tehdään hyvinvointikertomuksen indikaattoreita ja kunnassa sovittuja omia raportointitietoja seuraamalla kunnan tilinpäätöksen yhteydessä. Suunnitelman toteutumisesta raportoidaan Kangasalan ja Pälkäneen valtuustoille loppuvuodesta

22 7.Perhepalvelujen puu Tämän visuaalisen puu-kuvan avulla on tavoite kuvata niitä perustason palveluita, joita on kunnissa tarjolla kaikille lapsille, nuorille ja perheille. Ne muodostavat puun rungon ja oksiston. Näiden palvelujen lisäksi on tarjolla sekä kunnan, että järjetöjen tuottamia tuki- ja lisäpalveluita. Palvelujen kuvaukset löytyvät edellisestä suunnitelmasta, tähän asiakirjaan linkitetyistä muista kuntien asiakirjoista ja kuntien internetsivuilta. 22

23 8.Kooste kyselyistä Kyselyjen tavoite: Koota Kangasalan ja Pälkäneen kuntalaisten ja kunnan työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kokemuksia ja näkemyksiä lapsiperheiden, lasten ja nuorten palveluista ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista Käyttää saatuja tietoja osana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmatyön taustamateriaalia ja suunnittelutyön lähtökohtana Kyselyt toteutettiin Kyselyihin vastasivat Syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana Päiväkotilasten vanhempia, varhaiskasvatuksen avoimessa toiminnassa mukana olevia vanhempia, ala- ja yläkoululaisten vanhempia, kuntalaisia nettikyselyn kautta, koululaisia ala- ja yläkoulusta, Kangasalan lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta, kunnan perheiden parissa työskenteleviä työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita ammattilaisten työpajoissa Vastauksia saatiin yhteensä 577 Kuntalaisilta kysyttiin: Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on hyvää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Mitä Kangasalla ja Pälkäneellä on kehitettävää lasten, nuorten ja lapsiperheiden näkökulmasta? Millaista vanhemmuuden tukea lapsiperheet tarvitsisivat? Lapsiperheiden parissa työskenteleviltä ammattilaisilta kysyttiin: Mitä lapset ja lapsiperheet tarvitsisivat? Miten tiivistää ammattilaisten yhteistyötä? Miten varmistaa varhaisen tuen tavoitettavuus? Mitkä asiat perheiden palveluissa sujuvat/mistä kannattaa pitää kiinni/säilyttää? Mitkä ovat palveluverkon pullonkauloja, toimimattomia asioita/mitä pitäisi kehittää? Mihin tarvittaisiin enemmän apua? Vastaukset Lasten vastaukset: Lasten mielestä Kangasalla on hyvät koulut, harrastusmahdollisuudet ja leikkipuistot. Kehitettävää on samoissa asioissa eli kouluissa, harrastusmahdollisuuksissa ja leikkipuistoissa. Nuorten vastaukset: Nuorten mielestä Kangasalla on hyvät urheilumahdollisuudet, (urheiluseurat ja tilat), koulut, kaupat ja yritykset, sekä vapaa-ajan tekeminen Kehitettävistä asioista tärkeimmäksi nousi julkinen liikenne (45/102), kaupat ja yritykset, sekä nuorten kokoontumispaikat 23

24 Lapsiperheiden vastaukset: Kangasalla on hyvät harrastusmahdollisuudet, koulut ja asuinseutu. Ammattilaisten vastaukset: Kehittämistarpeita nähtiin harrastusmahdollisuuksissa, kouluissa ja leikkikentissä Vanhemmuuden tukemiseksi toivottiin palveluja neuvolalta, käytännön apua perheiden arkeen (hoitoapua), perhetyön tukea ja vertaistukea. Pälkäneellä hyvänä pidettiin matalankynnyksen paikkoja lapsiperheille, hyviä terveydenhuollon ja ennaltaehkäisevän työn palveluja. Harrastusmahdollisuuksia ja hyvää turvallista kasvuympäristöä pidettiin myös hyvänä. Kehittämiskohteina Pälkäneellä pidettiin lasten leikkipuistoja, harrastusmahdollisuuksien laajentamista, sekä asumisympäristöjen kehittämistä. Vanhemmuuden tukemiseen Pälkäneellä toivottiin vertaistukea, neuvontaa ja tietoa ja tilapäistä hoitoapua. Ammattilaisten mielestä toimivia asioita ovat hyvät ja monipuoliset peruspalvelut (neuvola, varhaiskasvatus, perhetyö, perheneuvola, koulut, kouluterveydenhuolto, jne), hyvä yhteistyö toimijoiden välillä. Pullonkauloja ja ongelmakohtia ovat tietoisuus eri toimijoiden tuottamista palveluista, monialaisen yhteistyön vaikeudet liittyen asiakkaan tietosuojaan, verkostoitumisen vaikeudet. Myös kiire ja niukat resurssit nousivat esille Apua tarvittaisiin palvelukokonaisuuksien hahmottamiseen, tiedonkulkuun ja lapsen edun näkymiseen, suunnitelmallisen ja tavoitteellisen yhteistyön kehittämiseen ja alueellisen yhteistyön kehittämiseen, yhteisiin koulutuksiin ja vanhemmuuden tukemiseen. 24

25 Liite 1 Kangasalan kunnanhallituksen nimeämän Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa valmistelleen työryhmän jäsenet: Sosiaali- ja terveyskeskus Harju Raija, sosiaali- ja terveysjohtaja, työryhmän puheenjohtaja Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori Järvensivu Sirkka, hoitotyön johtaja Kirkkola Anna-Leena, psykososiaalisten palvelujen ylilääkäri Sivistyskeskus Aalto-Ropo Anni, varhaiskasvatuksen johtaja Koskinen Asko, vapaa-aikakoordinaattori Pajukoski Leena, sivistystoimenjohtaja Sahlander Taina, kulttuurijohtaja Tekninen keskus Joensuu-Partanen Jenni, yleiskaavasuunnittelija Sosiaali- ja terveyslautakunta Tuhola Sirkka, lautakunnan jäsen Kasvatus- ja opetuslautakunta Urkko Jorma, lautakunnan puheenjohtaja Yhteistyökumppanien edustajat Sunell Mari, Kangasalan seurakunta Hammaren Susanna, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kangasalan yhdistys Palovuori Tiina, Nuorisovaltuusto Autio Hannu, Urheiluseurojen edustajiston edustaja Pettersson Outi, Koulujen vanhempainyhdistysten edustaja Pälkäneen ja Kangasalan kuntien muodostettua sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen alkaen työryhmän työskentelyyn on osallistunut myös Pälkäneen kunnan edustajat: Lehto Marja-Liisa, varhaiskasvatuksen päällikkö, saakka Forsman Juha, varhaiskasvatuksen päällikkö, alkaen Halonen Sari, rehtori Nest Mauri, sivistystoimenjohtaja Saukkoriippi Aleksi, hallintokoordinaattori Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä Lisätietoja suunnitelmasta antavat: Anttila Kirsti, sosiaalityön johtaja, työryhmän sihteeri, puh Mäkinen Maija, hyvinvointikoordinaattori, puh Toikka Kirsi, johtava sosiaalityöntekijä, Pälkäne, puh

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä

2014-2017. Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma. Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014-2017 Lasten ja nuorten Pieksämäki - hyvinvointisuunnitelma Pieksämäen kaupunki Lasten ja nuorten Pieksämäki työryhmä 2014 2017 1 Sisällys I JOHDANTO... 4 II PIEKSÄMÄKI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012

KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 KOUVOLAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2012 1 Ehdotus 10.2.2010 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1. Suunnitelman tausta ja lähtökohdat... 6 2. Lasten ja nuorten hyvinvointi

Lisätiedot

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016

RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA. (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 RAUMAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA (Rauman lastensuojelun suunnitelma) 2013-2016 Seuranta 27.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO.1 A. NYKYTILA 1. LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012. Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2012 Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä SUUPOHJAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA sivut Tiivistelmä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Viiru, Elli Suomalainen, Savonrannan peruskoulu LASTEN JA NUORTEN SEUDULLINEN HYVINVOINTIOHJELMA 2015-2018 JA KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET Enonkoski, Savonlinna, Sulkava 27.4.2009 Petra Turtiainen ja Jukka

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ALAVUS 2013-2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Työn keskeiset käsitteet... 4 2.1 Ehkäisevä lastensuojelu... 5 2.2 Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu...

Lisätiedot

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018

TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI. Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 TOIMIVA ARKI HYVINVOIVA LAPSI Raahen seutukunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus 6.5.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.6.2015 Raahen

Lisätiedot

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Keravan kaupunki Yhteistyöryhmä Lapset ja nuoret 1.2.2011 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman lähtökohtia... 2 2.1 YK:n lapsen oikeuksien

Lisätiedot

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö

- Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö - Osallisuus - Oikeudenmukaisuus - Oikea-aikaisuus - Osaaminen - Yhteistyö VAKKA-SUOMEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2009-2013 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 I Nykytila ja tulevan kehityksen ennakointi 6

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011

Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 Laihian lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT LAIHIALLA 5 2.1 Laihian kunnan väestöennuste 5 2.2 Toimintaympäristö 5 2.3 Yhdyskuntasuunnittelu

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013. Hyvinkään kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA V. 2010 2013 Hyvinkään kaupunki 1 Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 1.1 Hyvinvointisuunnitelman taustalla vaikuttava lainsäädäntö... 3 1.2. Suunnitelman

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015

Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Liite VALTUUSTON kokoukseen ESITYSLISTA 7.6.2010 nro 8 HEINÄVEDEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2015 Perusturvalautakunta 28.04.2010 Kunnanhallitus 10.05.2010 Kunnanvaltuusto 07.06.2010

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012

LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 LÄSNÄ ÄÄNEKOSKEN LAPSI JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA 2009 2012 2 Esipuhe Lasten ja nuorten hyvinvointi heijastuu koko yhteiskuntaan ja hyvinvoinnista huolehtiminen on yhteinen vastuumme. Valtakunnan tasolla

Lisätiedot

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018

Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 Imatran kaupungin toimenpideohjelma lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi 2015 2018 2 Ohjelman tekijä (työryhmä ja kokoonpano): Ulla Laine (pj), Minna Karvinen (vs. pj), Elina Antikainen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ

PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ PÄLKÄNEEN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA YHTEISTYÖLLÄ HYVÄÄ LAPSUUTTA JA NUORUUTTA PÄLKÄNEELLÄ KUNNAN ERI TOIMIALOJEN, SEURAKUNNAN JA KOLMANNEN SEKTORIN KESKEN TEHTÄ- VÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ:

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013

Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 Ranuan kunnan lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiohjelma 2011-2013 JOHDANTO... 3 VASTUU LAPSEN HYVINVOINNISTA... 4 HYVINVOINNIN SEURANTA JA ARVIOINTI... 6 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNISTA RANUALLA...

Lisätiedot

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8

HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1. JOHDANTO...3 2. KASVUOLOT JA HYVINVOINNIN TILA...8 HYVIS Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 1.11.2010 / kunnanhallitus 1. JOHDANTO...3 1.1. Suunnitelman tarkoitus...3 1.2. Suunnittelutyö...4 1.3. Suunnitelman lähtökohdat...5 1.4.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014

Kaarinan kaupunki. Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaarinan kaupunki Kaarinan lapset ja nuoret Hyvinvointisuunnitelma 2010 2014 Kaupunginvaltuusto 24.5.2010 SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tila ja palvelujen toimivuus v. 2009 2.1

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 0 JUVAN KUNTA LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI- SUUNNITELMA 2015 2016 Perusturvalautakunta 12.3.2015 23 Kunnanhallitus 23.3.2015 76 Kunnanvaltuusto 30.3.2015 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 LASTEN JA

Lisätiedot