Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen"

Transkriptio

1 SAK, STTK, Akava Taustamuistio Palkansaajakeskusjärjestöjen kannat eurooppalaiseen nuorisotakuuseen 1. Nuorisotakuu toteutettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa - Nuorten työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on EU:ssa välttämätöntä. Nuorisotakuu antaa tähän työhön toimintamalleja. - Suomen nuorisotakuu toimii hyvänä esimerkkinä laaja-alaisista tukitoimista. Mikään malli ei kuitenkaan ole siirrettävissä jäsenvaltiosta toiseen. - Nuorisotakuun toteutumista tulee arvioida lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. 2. Nuorisotakuun piiriin kuuluvaa kohderyhmää laajennettava - Nuorisotakuun kohderyhmää on laajennettava 30 ikävuoteen saakka. 3. Takuun rahoittamista tuettava - Nuorisotakuun toteuttamiseen on varattava kansallista rahoitusta ja sitä on tuettava eurooppalaisilla rahoitusmahdollisuuksilla. - EU:n monivuotisen rahoituskehyksen nuorisotyöllisyyden edistämiseen varattua rahamäärä on nostettava. - Nuorison työllisyyden ja syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava myös ESR:n tulevalla ohjelmakaudella. - Lisärahoituskanavana voivat toimia myös Euroopan investointipankin mikrolainat yrityksille. 4. Nuorisotakuu ei saa sisältää työehtojen heikentämistä - Nuorten työllistämistä palkan alennuksilla tai palkattomilla harjoitteluilla ei tule hyväksyä. - Nuorisotakuuseen tulee sisältyä ajatus laadukkaan työn edistämisestä sekä nuorten hyväksikäytön poistamisesta. 5. Tuki- ja ohjauspalvelut osaksi takuun toteuttamista - Nuorten koulutuksesta toiseen/työelämään siirtymistä on tuettava erilaisilla ohjaus- ja tukipalveluilla. Opintojen ohjauksella on merkittävä asema mm. peruskoulun päättävän nuoren tukemisessa. - Nuorisotakuun toteuttamiseen tarvitaan toimivia työvoimapalveluita. Yksilöllisiä palveluita kehittämällä voidaan tukea erilaisia nuorten kohderyhmiä; maahanmuuttajia, vammaisia, ilman koulutusta olevia tai korkeasti koulutettuja. 6. Työmarkkinajärjestöt mukaan nuorisotakuun suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin - Nuorisotakuun saaminen käytäntöön vaatii laajaa yhteistyötä eri tahojen kesken. - Työmarkkinajärjestöillä tulee olla merkittävä rooli nuorisotakuun toimeenpanossa.

2 SAK, STTK, Akava Taustamuistio Nuorisotakuun nykytilanne ja kehittäminen 1. Nuorisotakuu toteutettava kaikissa EU:n jäsenvaltioissa Nuorisotyöttömyys on kasvanut Euroopassa viimeisten vuosien ajan. Nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 2013 yhteensä 23,5 prosenttia ja nuoria työttömiä oli yhteensä noin 5,6 miljoonaa. Kolmessatoista EU-maassa nuorisotyöttömyys on yli 25 prosenttia ja Kreikassa ja Espanjassa jopa yli 55 prosenttia. Nuorten työllistyessä työ on useimmiten tilapäistä. Nuorten osuus määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevistä on Euroopan tasolla noin 40 prosenttia, vaikka koko työväestöstä heidän osuutensa on vain 13 prosenttia. Nuoret naiset muodostavat suuren enemmistön osa-aikaisista ja tilapäisistä työntekijöistä. Nuoret ovat riskialttiissa asemassa ja syrjäytymisen vaara on suuri. Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella (NEET) oli vuonna 2011 noin 7,5 miljoonaa vuotiasta ja 6,5 miljoonaa vuotiasta nuorta. Nuorten työmarkkinoilta syrjäytymisen on todettu aiheuttaneen noin 153 miljardin euron kustannukset, joka on 1,2 % EU:n BKT:stä. Joissakin maissa, kuten Bulgariassa, Irlannissa, Italiassa, Kreikassa, Latviassa ja Kyproksella, kustannukset ylittävät 2 prosentin. Nuorten tilannetta on vaikeuttanut Euroopan laajuinen talouskriisi. Kriisin vaikutukset heijastuvat nuorten elämään, hyvinvointiin, sosiaaliseen osallisuuteen, työllisyyteen, asunnon saantiin, terveyteen, koulutukseen ja vapaa-ajan toimintaan. Vaikeudet ovat jo johtaneet useissa maissa vastentahtoiseen maastamuuttoon ja aiheuttaneet aivovuotoa lähtömaassa. Nuorten tilanteen parantamiseksi Euroopassa komission julkaisemassa ja Euroopan työministereiden helmikuussa 2013 hyväksymässä nuorisotyöllisyyspaketissa suositellaan nuorisotakuun käyttöönottoa kaikissa jäsenvaltioissa. Myös Euroopan työmarkkinajärjestöt kannustavat toimintasuunnitelmassaan Framework of Actions on Youth Employment nuorisotakuun käyttöönottoon. Toimintasuunnitelma oli sosiaalidialogin työohjelman (v ) mukaisesti neuvoteltu nuorten työllistymisen edistämisen suunnitelma, joka vahvistettiin kesäkuussa Nuorisotakuu on tällä hetkellä käytössä seitsemässä EU-maassa. Takuun toteuttamista suunnitellaan kymmenessä jäsenmaassa, joten lähes puolet jäsenmaista ei ole tehnyt takuun toteuttamiseksi juuri mitään. Suomalaista nuorisotakuuta esiteltiin sekä komission nuorisotyöllisyyspaketissa että työmarkkinajärjestöjen toimintasuunnitelman hyvien käytäntöjen liitteessä. Euroopan parlamentti on todennut, että nuorisotakuun tavoitteet tulee jakaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Lyhyen aikavälin tavoitteina tulee olla kriisin välitön lieventäminen ja toimeentulon turvaaminen. Keskipitkän aikavälin tavoitteina voivat olla koulutukseen, työpaikkojen

3 SAK, STTK, Akava Taustamuistio luomiseen, oppisopimusjärjestelmiin ja työnantajiin kohdistuviin kannustimiin tehtävät investoinnit. Pitkän aikavälin tavoitteiksi on listattu ammatillisen koulutuksen harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdistelevän järjestelmän rakentaminen, oppisopimuskoulutus, työssä oppiminen ja nuorten työmarkkinoille integroiminen. - Suomalaiset palkansaajakeskusjärjestöt ovat jokainen omalta osaltaan jo hyväksyneet eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen tekemän nuorten työllistämissuunnitelman ja sitä kautta suositelleet nuorisotakuun toteuttamista kaikissa jäsenvaltioissa. Suomen nuorisotakuu on otettu suunnitelmaan esimerkiksi hyvistä käytännöistä. - FinUnionsin johtoryhmässä palkansaajakeskusjärjestöt ovat yhdessä sopineet nuorisotakuun olevan yksi vuoden 2013 toiminnan kolmesta painopistealueesta. - Nuorisotakuun käyttöönotto ei johda heti nuorisotyöttömyyden poistumiseen, kuten Suomen tilanteesta käy ilmi. Takuuseen liittyvät toimenpiteet tulevat myös voimaan eri vaiheissa, esim. koulutustakuu alkaa syksyllä 2013, jolloin toimien vaikutukset näkyvät vasta ensi vuoden puolella. Lisäksi mm. työelämälähtöisen koulutuksen kehittäminen on monelta osin vielä kesken. 2. Nuorisotakuuseen kuuluvaa kohderyhmää laajennettava Eurooppalaisen nuorisotakuun tarkoituksena on komission mukaan tarjota alle 25-vuotiaille nuorille laadukas työtarjous, täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelujakso neljän kuukauden sisällä koulunkäynnin päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta. Eri yhteyksissä on noussut esiin tarve laajentaa nuorisotakuuseen kuuluvien nuorten kohderyhmää. Yleisimmillään tavoite on laajentaa takuuta vastavalmistuneiden osalta 30 vuoteen. Euroopan parlamentti pitää hyvänä EPSCO-neuvoston (työllisyys, sosiaalipolitiikka, terveys ja kuluttaja-asiat) päätöstä, jonka mukaan kohderyhmä tulisi laajentaa alle 30-vuotiaisiin nuoriin, mukaan luettuina vastavalmistuneet ja tutkintoa suorittamattomat koulutusjärjestelmistä poistuneet nuoret. - Nuorisotakuun tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti taata koulutus-, harjoittelu-, työpaja-, kuntoutus-, tai työpaikka alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille nuorille. - Nuorisotakuu pitää sisällään myös koulutustakuun, jonka kautta jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatkomahdollisuus lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. - Nuorisotakuun valmistelun yhteydessä kirjattiin näkemys takuun laajentamisesta myös niin sanotulla nuorten aikuisten osaamisohjelmalla. Pelkän peruskoulun varassa oleville vuotiaille tarjotaan ohjelman kautta lisämahdollisuus hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Ohjelmalla tavoitellaan aloittajaa vuosina

4 SAK, STTK, Akava Taustamuistio Takuun rahoittamista tuettava Kansallisen rahoituksen lisäksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus EU tukeen nuorisotakuun toteuttamiseksi. Nuorisotyöttömyyden torjuntaan varattiin EU:n monivuotisiin rahoituskehyksiin ( ) yhteensä 6 miljardia euroa. Euroopan sosiaalirahaston (ESR) alainen nuorisotyöllisyysaloite suunnataan korkean nuorisotyöttömyyden (yli 25 %) alueille tukemaan muun muassa oppisopimus- ja harjoittelujärjestelyjä. Eurooppa-neuvosto linjasi kesäkuussa nuorisotyöllisyysaloitteen nopeammasta aloittamisesta ja varattujen rahojen siirtämisestä rahoituskauden kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Lisäksi aloitteelle kohdennetaan käyttämättömistä varoista vielä 2 miljardia euroa. Nuorisotyöllisyysaloitteen tukemiseen varatut yhteensä 8 miljardia euroa eivät tule arvioiden mukaan riittämään. ILO on suositellut nuorisotakuun täysimääräiseen täytäntöönpanoon EU:ssa osoitettavan 21 miljardin euron määrärahat. Tämä vastaisi 0,5 osuutta euroalueen menoista. Jäsenvaltiot voivat saada tukea nuorisotakuun mukaisten toimien toteuttamiseen myös EU:n rakennerahastoista, erityisesti Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Nuorisotakuun toteuttamiseen ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyvien toimien tulee olla vahvasti esillä tulevalla Euroopan sosiaalirahaston ohjelmakaudella. Myös Euroopan investointipankki (EIP) tulee tukemaan nuorten työllisyyttä nuorisotyöllisyysaloitteellaan sekä osaamiseen investoimista koskevalla ohjelmallaan. Lisärahoituskanavaksi on esitetty mikrolainoja yrityksille. Suomessa : - Nuorisotakuuseen käytetään hallitusohjelman mukaisesti 60 miljoonaa euroa vuosittain. - Hallitus hyväksyi työryhmän esittämän erillisen nuorten aikuisten osaamisohjelman osaksi nuorisotakuuta ja osoitti siihen 27 miljoonan määrärahan vuodelle 2013, ja 52 miljoonan vuosittaisen määrärahan vuosille Lisäksi hallitus on varannut n. 20 miljoonaa vuodelle 2014 nuorten työelämälähtöisen koulutuksen kehittämiseksi. 4. Nuorisotakuu ei saa sisältää nuorten työehtojen heikentämistä Nuorisotakuun kriittiset arviot kohdistuvat usein nuorten työolojen ja työehtojen heikentämismahdollisuuksiin nuorisotakuun nimissä. Euroopan parlamentti on omassa päätöslauselmassaan todennut nuorisotakuun toteutumisen edellyttävän kollektiivisten palkkaneuvottelujen sekä samapalkkaisuuden tai samanarvoisen työn periaatteiden noudattamista. Nuorten työharjoittelu on jo nyt Euroopan tasolla useammin palkatonta kuin palkallista. Tämä harjoittelijoiden hyväksikäyttö halpana työvoimana on Euroopan parlamentin mukaisesti nyt tunnustettava ja estettävä laatimalla harjoittelun laatukriteerit. Parlamentti kehottaa komissiota tekemään harjoittelun laatupuitteita koskevan ehdotuksen, joka perustuu sen aikaisempaan ehdotukseen oppisopimuskoulutuksesta ja harjoittelun laatua koskevasta yleiseurooppalaisesta

5 SAK, STTK, Akava Taustamuistio peruskirjasta. Laatupuitteisiin tulee sisällyttää laadukkaan harjoittelun määritelmä ja asianmukaista palkkaa, työoloja sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardeja koskevat kriteerit. Työmarkkinajärjestöt eivät aiemmin tarttuneet aloitteeseen harjoittelun laatupuitteiden neuvottelemisesta kevään 2013 aikana. - Palkkatuetun työn ja oppisopimuskoulutuksen edellytyksenä on työsuhde, jonka ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Vain ammatilliseen koulutukseen liittyvä työssäoppiminen ja kuntoutukseen tai työttömyyteen liittyvät työkokeilut voivat olla palkattomia. Työkokeilujen ajalta nuorella on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin. - Suurimmalla osalla SAK:laisista työehtosopimuksista on sovittu erillisistä palkoista nuorille ja/tai harjoittelijoille. Tyypillisesti harjoittelijoille maksetaan % alhaisimmista palkkaluokista ja palkat ovat suuruudeltaan noin euroa. - Palkan suuruus riippuu työehtosopimuksissa useista osaamiseen ja työn vaativuuteen vaikuttavista tekijöistä. Kattavan periaatteen mukaan palkka nousee osaamisen ja ammattitaidon kasvaessa. Millään alalla ei makseta harjoittelijalle, oppisopimuskoulutuksessa olevalle tai aloittavalle työntekijälle kokeneen ammatti-ihmisen palkkaa. - Nuorille maksettavaa alhaisempaa palkkaa on kokeiltu Suomessa 90-luvun laman aikoihin. Työmarkkinajärjestöjen vuonna 1993 tekemän sopimuksen mukaan työnantajat saattoivat maksamaan nuorille työntekijöille väliaikaisesti alle työehtosopimuksen mukaisen vähimmäispalkan. Kokeilun lopputuloksena oli, ettei palkan alentamisella todettu olleen merkittäviä vaikutuksia nuorten työllisyyteen (Böckerman ja Uusitalo 2009, Minimum Wages and Youth Employment: Evidence from the Finnish Retail Trade Sector). - Ruotsissa vuotiaiden työnantajamaksuja laskettiin vuonna 2007 aiemmasta 32,42 prosentista 21,30 prosenttiin. Vuonna 2009 kaikkien alle 26-vuotiaiden työnantajamaksut pudotettiin 15,49 prosenttiin. Ammattiliitto Handelsin tuoreen ( ) selvityksen mukaan työantajien kannustaminen nuorten palkkaamisen työvoimakulujen leikkaamalla ei kuitenkaan johtanut nuorten työllistymiseen 5. Tuki- ja ohjauspalvelut osaksi nuorisotakuun toteuttamista Nuoret tarvitsevat tuki- ja ohjauspalveluita useissa eri elämänvaiheissa ja tilanteissa. Peruskoulun päättävän nuoren kohdalla opintojen ohjauksella on merkittävä asema. Syrjäytymiskehitykseen on hyvä puuttua jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ohjata nuori yksilölliselle koulutuspolulle, joka tukee hänen kykyjään ja kiinnostuksen kohteitaan. Eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen nuorten toimintasuunnitelma painottaa tuki- ja ohjauspalveluiden tarvetta etenkin siirtymätilanteissa. Euroopan parlamentti on kehottanut jäsenvaltioita jatkamaan tehokkaiden julkisten työvoimapalvelujen uudistusprosessia. Henkilökohtaisen työvoimaneuvonnan lisääminen, ohjaus-

6 SAK, STTK, Akava Taustamuistio ja neuvontatoimenpiteiden tehostaminen sekä yksilöllisesti räätälöityjen työvoimapalvelujen tarjoaminen jo toisen asteen koulutuksen ensimmäisen vuoden aikana nähdään nuorten kannalta olennaisina kehittämiskohteina. Lisäksi nuorten tietämystä mahdollisuudesta käyttää julkisten työvoimapalveluiden neuvontapalveluita on lisättävä. - TE-toimistoihin (työ- ja elinkeinotoimisto) on palkattu 60 lisähenkilöä nimenomaisesti nuorisotakuun toteuttamiseen. TE-toimistojen on laadittava nuoren kanssa yhdessä työllistymissuunnitelma kahden viikon kuluessa työttömäksi jäämisestä ja tarkistettava suunnitelmaa kuukauden välein. Nuorisotakuun voimaan astumisen yhteydessä muuttui myös laki julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. Uuden lain myötä mm. TE-toimistojen määrää vähennettiin ja työvoimapalveluita uudistettiin sekä osin karsittiin. Myös TE-toimistojen henkilökunnan määrää on vähennetty useilla sadoilla kuluneen kahden vuoden aikana. Näiden uudistusten myötä erilliset mm. korkeasti koulutettujen nuorten palvelupisteet on lakkautettu eivätkä uudistukset liity nuorisotakuuseen. Erilaisten nuorten ryhmien, kuten maahanmuuttajat, vammaiset, korkeasti koulutetut ja kouluttamattomat, osalta palveluiden tarjoamisen turvaaminen ja kehittäminen on tärkeää. Julkisten työvoimapalvelujen kautta on kyettävä tarjoamaan yksilöllistä tukea työttömän työnhakijan koulutustausta ja/tai työhistoria huomioon ottaen. 6. Työmarkkinajärjestöt mukaan nuorisotakuun suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin Nuorisotakuun suunnitteluun, toimeenpanoon ja arviointiin todetaan eri yhteyksissä tarvittavan useita olennaisia toimijatahoja. Euroopan parlamentti painottaa, että kaikki tärkeät paikallisen, alueellisen, kansallisen ja EU tason sidosryhmät, kuten työmarkkinaosapuolet, työvoimapalvelut, opetusviranomaiset, yksittäiset työnantajat, kansalaisjärjestöt ja erityisesti myös opiskelija- ja nuorisojärjestöt, on tärkeää saada mukaan, jotta erilaisia nuorten työllisyyttä ja työllistettävyyttä edistäviä voimia voitaisiin suunnitella, toteuttaa ja valvoa onnistuneesti ja kokonaisvaltaisesti. Monissa maissa sosiaalisen vuoropuhelun toimimattomuus sekä hallitusten omat toimet estävät yhteistyön toteutumisen. Eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt painottavat työmarkkinaosapuolten mukaan ottamisen tärkeyttä omassa Framework of Actions on Youth Employment toimintasuunnitelmassaan. - Palkansaajakeskusjärjestöt ovat jokainen omalta osaltaan hyväksyneet eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen tekemän nuorten työllistämissuunnitelman ja tätä kautta tukeneet työmarkkinajärjestöjen vahvaa roolia nuorisotakuussa. - Suomea on käytetty esimerkkinä myös nuorisotakuun toteuttamisesta eri osapuolten yhteistyöllä. Nuorisotakuu valmisteltiin työ- ja elinkeinoministeriön vetämässä työryhmässä yhdessä ministeriöiden, Kuntaliiton, Kelan, Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin, Suomen Yrittäjien sekä

7 SAK, STTK, Akava Taustamuistio työmarkkinajärjestöjen kesken. Työryhmän työ jatkuu edelleen kuukausittaisissa kokouksissa. Työmarkkinajärjestöt ovat ryhmässä mukana tuomassa viestiä takuun mahdollisista ongelmista, toteuttamisen kehittämisestä sekä yksityiskohtaisessa arvioinnissa. - Työmarkkinajärjestöt ovat sisällyttäneet nuorten työllistämisen edistämisen mukaan myös työurasopimukseen sekä työllisyys ja kasvusopimukseen. Kehittäminen on näiltä osin keskittynyt pääsääntöisesti työelämälähtöisen koulutuksen sekä työnantajien tukimuotojen kehittämiseen. Työmarkkinajärjestöt esittivät työurasopimuksen mukaisesti keinoja (11 kpl) koulutuksen kehittämiseksi. Lisäksi työmarkkinajärjestöt esittivät kevään 2013 kehysbudjetin laatimisen yhteydessä opetus- ja kulttuuriministerin johdolla toimia oppisopimuskoulutuksen ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen kehittämiseksi.

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito

Tuloksellisuustarkastuskertomus. Nuorisotyöttömyyden hoito Tuloksellisuustarkastuskertomus Nuorisotyöttömyyden hoito Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 8/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 8/2014 Tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen

Nuorisotakuu 2013. Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 Työministeri Lauri Ihalainen Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-

Lisätiedot

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012

TEM raportteja 8/2012. Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 TEM raportteja 8/2012 Nuorten yhteiskuntatakuu 2012 Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Raportti 15.3.2012 4 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriölle... 2 Yhteenveto... 7 1. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy hallitusohjelman

Lisätiedot

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille

Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Dnro TEM066:00/2011 TEM/1740/00.04.01/2011 12.3.2013 Jakelussa mainituille Asia: NUORISOTAKUUN TOTEUTUS Kirje nuorisotakuun alueellisille ja paikallisille toimijoille Arvoisa vastaanottaja, Me allekirjoittaneet

Lisätiedot

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät

Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Nuorisotakuu mitä se takaa? Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Olli Joensuu 2.10.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorisotakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta.

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön!

Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! 4.10.2012 Opit käyttöön -seminaari Tampere Nuorisotakuu 2013 NYT tarvitaan tiivistä yhteistyötä ja kaikki opit käyttöön! Liisa Winqvist, neuvotteleva virkamies TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto, Paikallista

Lisätiedot

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta Lahti, Julia 2015 Laurea Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila R3 Maahanmuuttajanuorten tuki ry:n asiakkaiden kokemukset nuorisotakuusta

Lisätiedot

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012

Nuorisotakuu 2013. TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Nuorisotakuu 2013 TEM/Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 9.10.2012 Uuden nuorisotakuun taustoja valtakunnallinen näkökulma 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta,

Lisätiedot

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 28.11.2013 2013/2158(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2014 työllisyys-

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu

Nuorten yhteiskuntatakuu Nuorten yhteiskuntatakuu Lauri Ihalainen Hyvät eväät elämään -seminaari 14.6.2012 Alle 30-vuotiaat nuoret Suomessa 55 000 työttömänä Nuorten syrjäytymisen kustannukset yhteiskunnalle 300 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.9.2015 COM(2015) 429 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Luonnos neuvoston ja komission

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset

Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset 18.4.2012 Valtakunnalliset Työpajapäivät Vaasa Nuorten yhteiskuntatakuun tehostaminen työryhmän ehdotukset Jaana Walldén, työryhmän sihteeri, OKM Työryhmän yhteinen diasarja Takuun taustoja 110 000 perusasteen

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena

Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Nuorisotakuu työpajatoiminnan mahdollisuutena ja haasteena Anu Hellesuo Tampereen yliopisto Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Pori Sosiaalityön pro gradu-tutkielma Syyskuu 2014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2014 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Eurooppa 2020 -strategia

Eurooppa 2020 -strategia Eurooppa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma kevät 2013 10a/2013 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Europa 2020 -strategia Suomen kansallinen ohjelma, Kevät 2013 Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry

Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Ajankohtaista Nuorisotoimialalla 15.11.2012 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Allianssi on Valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö Nuorisotyön edunvalvoja Poliittisesti ja uskonnollisesti

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen

Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla. SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Takuuta toteuttamassa nuorisotakuu pääkaupunkiseudulla SELVITYSRAPORTTI Pirjo Turtiainen Alkusanat Kaiken mitä todella tarvitsen tietääkseni miten elää ja mitä tehdä ja miten olla, opin lastentarhassa.

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät,

Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, 1 Opetusministeri Jukka Gustafsson Ammatillisen koulutuksen seminaari 8.11.2011, Espoo (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Hyvät ammattilaisten tekijät, Tällä hallituskaudella Suomi on poikkeuksellisten

Lisätiedot

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva

3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva 1 3. Aktiivivaihtoehtoja ja työurien pidentämistä tukeva sosiaaliturva Yleisiä kehittämislinjauksia Vanha 3.1. siirretty lukuun 5 kohdaksi 5.8. 3.1 Elämän hallinnan ja työllistämisedellytysten parantamiseksi

Lisätiedot

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa

Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Peppi Saikku TYÖPAPERI Ajankohtaista aktiivipolitiikkaa Katsaus työttömien aktiivitoimenpiteisiin ja sosiaaliturvaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Iso-Britanniassa ja Alankomaissa

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot