Toimijuuden vahvistaminen aikuisten elämänkentillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimijuuden vahvistaminen aikuisten elämänkentillä"

Transkriptio

1 Toimijuuden vahvistaminen aikuisten elämänkentillä Teemaryhmäsarja 2 Toimijuuden vahvistaminen maahanmuuttajien äiti&lapsi -ryhmässä Minna Intke-Hernandez Valokuvan käyttö toimijuuden vahvistamisessa interventiotutkimus kotihoidon kohtaamisessa Päivikki Lahtinen Ikääntyneiden asiakkaiden kuntoutustoimijuuden rakentuminen yksilöllisissä kuntoutustilanteissa Aila Pikkarainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Jyväskylän yliopisto Ohjaavan koulutuksen laatu Käsitys laadusta arvojen ilmentäjänä. Fenomenografinen tutkimus ohjaavan koulutuksen laadusta Heli Vehmas Tampereen yliopisto Kehitysvammaisen aikuisen onnellisuuden jäljillä Laura Holm, Minna Saarinen & Lotta Uusitalo-Malmivaara Abstraktit Toimijuuden vahvistaminen maahanmuuttajien äiti&lapsi -ryhmässä Minna Intke-Hernandez Väitöskirjatutkimukseni on etnografinen tapaustutkimus maahanmuuttajataustaisille kotiäideille tarkoitetussa äiti&lapsi ryhmässä. Ryhmän tavoitteena on tarjota äideille mahdollisuus oppia suomea, tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja tulla osallisiksi siihen. Ryhmä kuuluu kansalliseen Osallisena Suomessa -hankkeeseen.

2 Tarkastelen, mitä toimijuus on, millaista toimijuutta ryhmän käytänteet rakentavat ja vahvistavat sekä mitä esteitä nousee esiin. Toimijuudella viittaan yksilön kapasiteettiin tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä, jolloin käsitteessä on mukana kysymys voimasta (Gordon 2005). Toimijuus muodostuu sosiaalisissa suhteissa, ja siihen liittyy olennaisella tavalla vallan näkökulma: Toimijuus näyttäytyy relatiivisena ja valtasuhteissa muodostuneena. (Virkki 2003). Aineiston keräämiseen olen käyttänyt osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja valokuvausta. Aineisto on kerätty ajalla 09/ /2013. Alustavien tuloksien mukaan toimijuutta näyttää vahvistavan äitien keskinäinen vertaistuki, omien elämänkokemusten pohtiminen ja tuttavuussuhteiden solmiminen seudun toisiin äiteihin. Toimijuuden rakentumisen ja vahvistamisen haasteena näyttäytyy ryhmän ohjaajien toisinaan tarjoama cultural deficit model -näkökulma, joka ilmenee ryhmän tapaamisissa käytetyssä ohjauspuheessa. Äitien rakentama toimijuus ilmenee joko aktiivisena toimijuutena tai aktiivisen toimijuuden heikentymisenä ja muuntumisena passiiviseksi vastaanottajuudeksi. Ohjaajien läsnäolo ja osallistuminen keskusteluun aiheuttaa usein passiivisen vastaanottajuuden esiin nousemisen. Toisinaan äidit kuitenkin aktiivisesti vertaavat ja punnitsevat omaa, aiempaa tietoaan ohjaajien tarjoamaan, meidän kulttuuriimme perustuvaan tietoon sekä kyseenalaistavat ohjaajien tarjoaman tiedon vahvistaen näin toimijuuttaan. Avainsanat: toimijuus, toimijuuden vahvistaminen, maahanmuuttajat, cultural deficit model, etnografia Valokuvan käyttö toimijuuden vahvistamisessa interventiotutkimus kotihoidon kohtaamisessa Päivikki Lahtinen Helsingin kotihoidon käytössä olevalla liikkumissopimuksella on ollut merkitystä kotona asuvien ikääntyneiden asiakkaiden toimintakyvyn kohentamiseen. Liikkumissopimuksen avulla on luotu ikääntyneille asiakkaille edellytykset selviytyä päivittäisistä toiminnoista riittävällä lihasvoimalla ja tasapainon hallinnalla. Liikkumissopimus on asiakkaan ja

3 työntekijän yhteinen sopimus, jonka avulla asiakas osallistetaan oman hyvinvointinsa tukemiseen ja oman elämän hallintaan. Liikkumissopimuksen käyttö on kuitenkin ollut vaihtelevaa, eikä siitä ole tullut vielä asiakkaiden ja työntekijöiden yhteisesti jakama toimintamalli. Liikkumissopimusta laajentamalla voidaan rikastaa mm. muistisairaiden asiakkaiden toimintakykyä ja heidän sosiaalisia kontaktejaan sekä juurruttaa se työntekijöiden arkityöhön sopeuttamalla se paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi. Tässä tutkimuksessa liikkumissopimuksen laajentamiseksi ja rikastamiseksi käytetään voimauttavan valokuvan menetelmää ja kytketään siihen uusi kulttuurinen ja välittävä väline, valokuva (ks. Savolainen, 2009; 2008). Uusi toimintamalli tai uuden toiminnan mahdollisuudet syntyvät, yksittäisten tekojen muuttumisen sijaan, kun toimijat sopeuttavat artefaktiaan tilanteeseen sopivaksi, pyrkiessään samalla yhteiseen toiminnan kohteeseen tai motiivikonfliktin ratkaisemiseen. Välittävän välineen merkitys korostuu siten tilanteiden käsitteellistämisessä, ongelman ratkaisemisessa ja se voi toimia uuden mahdollisen toiminnan laukaisumekanismina. Tätä yhteistä työstämistä kutsutaan kriittiseksi kohtaamiseksi (Engeström 2011). Kriittisessä kohtaamisessa toimijat kohtaavat omien tarpeiden ja toimintaa ennakoivien suuntauksien kautta, jossa kulttuuriset välineet toimivat toiminnan ja vuorovaikutuksen välittäjinä. Välineen muovaaminen toimintaan sopivaksi ja sen käyttö paljastavat, miten toimijat tulkitsevat tehtävän ja millaisin periaattein he lähestyvät sitä. Kohtaamisessa muodostuva mahdollinen yhteinen kohde tai motiivikonflikti voi nousta esiin jo aiemmin ennen kuin itse tapahtuma on kehittynyt siihen suuntaan, johon on pakko reagoida (Engeström & Sannino, 2012, 204). Tämän lähestymistavan avulla toimijat vaikuttavat toimijuudellaan uudenlaisen yhteisen ja jaetun toiminnan kohteen muodostumiseen. (Engeström, 2004.) Tässä prosessissa keskeiseksi seikaksi nousee välineen kietoutuminen käsitteenmuodostukseen, joka mahdollistaa tahdonmuodostuksen ja toimijuuden toteutumisen. Näin ollen motiivikonflikti voidaan käsitteellistää uudelleen ja ratkaista käyttöönotetun valokuvan avulla. Esityksessäni lähestyn toimijuutta kriittisen kohtaamisen rakenteen kautta (Engeström, 2011) ja tuon esiin case-esimerkin avulla, miten valokuvaa käytetään toimijuuden välittäjänä. Avainsanat: liikkumissopimus, valokuva, välittävä väline, kriittinen kohtaaminen, toimijuus

4 Ikääntyneiden asiakkaiden kuntoutustoimijuuden rakentuminen yksilöllisissä kuntoutustilanteissa Aila Pikkarainen Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Jyväskylän yliopisto Esityksessä kuvataan, millaista kuntoutustoimijuutta ikääntynyt kuntoutuja ja kuntoutustyöntekijä erikseen ja yhdessä rakentavat yksilöllisissä kuntoutustilanteissa. Aineistona käytetään 79 yksilöllisen kuntoutustilanteen havainnointiaineistoa. Havainnointiaineisto koottiin vuosina toteutetussa Kelan rahoittamassa ja koordinoimassa gerontologisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeessa (IKKUhanke), jossa tutkija toimi toimintatutkijana. Hankkeessa kehitettiin asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja yhteistoiminnallista kuntoutusta sekä pyrittiin edistämään ikääntyneiden kuntoutujien aktiivisuutta ja osallisuutta heidän arkiympäristöissään. Kuntoutuksen toteuttajina toimi viisi kuntoutuslaitosta ja heidän 18 yhteistyökuntaansa eri puolelta Suomea. Hankkeen toimintatutkimuksessa koottiin yksilö- ja ryhmäkuntoutustilanteiden havainnointiaineisto (101 kuntoutuspäivän havainnointimuistiinpanot) kolmessa vaiheessa eli pilottivaiheessa (2009) sekä tutkimusvaiheen alussa (2010) ja lopussa (2011). Jokaiseen vaiheeseen liittyi myös moniammatillisten kuntoutustyöryhmien fokusryhmäkeskustelut (29 fokusryhmäkeskustelua). Tutkijan havainnointiaineistoja käsiteltiin näissä säännöllisesti pidetyissä fokusryhmäkeskusteluissa. Esityksessä kuvataan havainnointiaineiston pohjalta analysoituja yksilöllisiä kuntoutustoimijuuden prosesseja. Jokaisesta yksilöllisestä havainnointitilanteesta ja niistä kirjoitetuista muistiinpanoista laaditaan konkreettiset tapauskuvaukset. Tapauskuvaukset analysoidaan temaattisella sisällön analyysilla. Analyysissa kartoitetaan niitä konkreettisia ilmauksia, kuvauksia ja tekoja sekä niiden ketjuja (plots), joista tilanteet rakentuivat ja joiden perustella ne tunnistetaan kuntoutustilanteiksi. Lisäksi esityksessä pohditaan, miten nämä kuntoutustoimijuuden rakentumisprosessit edistävät tai estävät kuntoutuksen asiakaslähtöisyyden toteutumista. Avainsanat: toimijuus, ikääntyminen, kuntoutus

5 Ohjaavan koulutuksen laatu Käsitys laadusta arvojen ilmentäjänä. Fenomenografinen tutkimus ohjaavan koulutuksen laadusta Heli Vehmas Tampereen yliopisto Tutkimukseni tarkoituksena on kuvata opiskelijoiden käsityksiä ohjaavan koulutuksen laadusta. Kokemus laadusta ymmärretään tässä tutkimuksessa transkendenttisena ja subjektiivisena ilmiönä, jota ei voida täsmällisesti määritellä, mitata tai analysoida, vaan se nähdään kokonaisvaltaisena ja kokemuksellisena ilmiönä. Sitä ei voida pelkistää ainoastaan objektiivisiin laadun osatekijöihin, vaan se pohjautuu yksilön subjektiivisiin kokemuksiin. Tutkimuskohdetta lähestytään kahden tutkimuskysymyksen kautta: millaisia käsityksiä opiskelijoilla on ohjaavan koulutuksen laadusta ja miten ohjaavaa koulutusta tulisi kehittää opiskelijan kannalta vaikuttavammaksi. Nykyisin ohjaava koulutus nähdään tehottomana. Koulutuksen arvioinnissa seurataan vain ensisijaisesti työllistyneiden määrää, vaikka tavoitteet liittyvät laajemmin osallistujan elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien lisääntymiseen. Tutkimus on toteutettu fenomenografisella tutkimusotteella, jossa tutkimuskohteena ovat ihmisten erilaisia arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset ja niiden erilaiset ymmärtämisen tavat. Tutkimusaineisto muodostuu kahdesta eri aineistosta:19 opiskelijan puolistrukturoidusta haastattelusta ja työministeriön internet-pohjaisen järjestelmän oppilaspalautteista (OPAL). Tutkimus tuo erityisesti esiin opiskelijoiden näkemyksen koulutuksen laadun määrittelyssä. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tuloksiksi muodostuu kuusi kuvauskategoriaa. Käsitys laadusta näyttäytyy kouluttajien asenteina, toimivana vuorovaikutuksena, ammattitaitona ja asiantuntijuutena, tavoitteiden toteutumisena, toimivina tiloina, laitteina ja materiaaleina sekä toimivana ohjauksena. Näistä on muodostettu neljä ylätason kategoriaa, joita ovat ilmapiiri, arvostus, yhteisöllisyys ja muutos. Ohjaavan koulutuksen kehittämiseen liittyvään tutkimuskysymykseen on vastattu kuuden teeman kautta, joita ovat: huomio henkilöstöresursseihin, yksilöllisen ohjauksen kehittäminen, yleisten työelämävalmiuksien vahvistaminen, työelämäjakson hyödyntäminen porttina työelämään, ryhmäprosessin hyödyntäminen opiskelijan

6 voimaannuttajana, moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ohjaavan koulutuksen kontekstissa sekä arvioinnin kehittäminen tavoitelähtöisemmäksi. Tutkimus tuo esiin sen, että koulutuksen tuottajan arvoilla on vaikutusta ilmapiirin muodostumiseen. Kunnioittava asennoituminen mahdollistaa yhteisöllisyyden kokemisen ja rakentava vuorovaikutuksen. Voimaantumisen kokemisen ja yksilöllisen muutosprosessin myötä koulutuksen tavoitteet voivat toteutua. Avainsanat: ohjaava koulutus, laatu, elämänhallinta, fenomenografia, koulutuksen kehittäminen Kehitysvammaisen aikuisen onnellisuuden jäljillä Laura Holm, Minna Saarinen & Lotta Uusitalo-Malmivaara Onnellisuuden tutkimus liittyy positiivisen psykologian paradigmaan (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000), joka on kehittynyt vastapainona patologiakeskeiselle perinteiselle suuntaukselle. Onnellisuutta on viimeisen 15 vuoden ajan tutkittu useissa eri kulttuureissa ja erilaisissa ihmisryhmissä eri puolilla maailmaa. Kaikkiaan ihmiset raportoivat korkeaa onnellisuutta, ja onnellisuuden korrelaatit, kuten sosiaaliset suhteet ja itsetunto, ovat pitkälti samoja kaikkialla. Onnellisuuden kokemusten tiedetään vaihtelevan eri elämäntilanteissa, ja erityisryhmien onnellisuutta on tutkittu toistaiseksi vain niukasti. Kehitysvammaisten onnellisuutta on kartoitettu lähinnä elämisen laatua mittaamalla (ks. esim. Schalock ym., 2002) sekä kyselyjen avulla (Matikka & Ojanen, 2004). Näistäkin tutkimuksista saadut tulokset osoittavat keskimäärin korkeaa onnellisuutta. Oppimisen vaikeudet, älykkyysosamäärä tai kognitiivinen suoritustaso eivät sellaisenaan ennusta onnellisuutta (Brantley, Huebner & Nagle, 2002, McCullough & Huebner, 2003; Suldo, Riley & Shaffer, 2002), mutta ovat yhteydessä tilanteisiin, joissa onnellisuuden tärkeimmät tekijät voivat olla uhattuina. Näitä ovat mm. autonomian vähäisyys, sosiaalinen eristäytyminen ja kokemukset elämän mielekkyyden puuttumisesta (ks. esim. Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005). Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa selvitetään aikuisten kehitysvammaisten onnellisuuden kokemuksia puolistrukturoitujen haastattelujen avulla. Pilottiaineistossa haastattelimme kolmea vuotiasta naista, joilla on lievä tai keskivaikea kehitysvamma. Haastattelut

7 teemoitettiin onnellisuuden kokemuksiin yleisissä päivittäisissä tehtävissä, sosiaalisessa verkostoitumisessa, työssä ja vapaa-ajan toiminnoissa. Alustavan analyysin perusteella suurimmat onnellisuuden kokemukset liittyivät läheisten ja lemmikkieläinten kanssa olemiseen sekä erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin kuten mökkeilyyn. Työssäkäynti oli suuri onnellisuuden lähde yhdelle informantille. Kehitysvammasta riippumattomat sairaudet haittasivat elämästä nauttimista kahdella vastaajalla. Äitien rooli kussakin kolmessa tapauksessa oli täysin keskeinen; hänen kauttaan kulkivat kaikki toiminnot.

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014

Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA. Pro gradu -tutkielma. Johtaminen. Syksy 2014 Hanna-Leena Korhonen STRATEGINEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖPAJOISSA Pro gradu -tutkielma Johtaminen Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strateginen toiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki. Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot. Vahvasti vankilasta vapauteen 1 Ikääntyneiden aikuisten kuntoutusarki Työhön paluuseen liittyvät haasteet ja ratkaisukeinot Vahvasti vankilasta vapauteen Kuntoutus 1 2013 5 Kuntoutussäätiö SISÄLTÖ PÄÄKIRJOITUS VEIJO NOTKOLA JA RIIKKA

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MEHTÄLÄ, ULLA ESIOPETUKSEN TIEDONSIIRTOMALLI ERI TOIMIJOIDEN KOKEMANA Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä?

Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? S T A K E S I N R A P O R T T E J A 3 4 / 2 0 0 8 stina högnabba Muuttaako asiakkaan puhe työkäytäntöjä? Tutkimus Bikva-arviointimenetelmän vaikutuksista Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta

KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta KUOLEVAN KOHTAAMINEN SOSIAALITYÖSSÄ Kokemuksia syöpäsairaiden kohtaamisesta ja sosiaalityön asiantuntijuudesta Anne Saranpää Pro gradu- tutkielma Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä

Kuntoutustyö. Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Kuntoutustyö Palvelutalon ja hoivakodin työntekijöiden käsityksiä kuntoutustyöstä Markku Holmi Fysioterapian Pro Gradu Jyväskylän yliopisto Terveystieteiden laitos Kevät 2012 TIIVISTELMÄ KUNTOUTUSTYÖ Palvelutalon

Lisätiedot

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä

Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Ullastiina Hankala Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä Työn teettäminen monimuotoistuu Sosioemotionaalisten taitojen merkitys aikuiskouluttajan työssä -julkaisu on osa isompaa

Lisätiedot

Asiakkaan osallisuutta tukeva työväline

Asiakkaan osallisuutta tukeva työväline Asiakkaan osallisuutta tukeva työväline kokemuksia digitaalisen portfolion käytöstä Tuula Kela, 0159236 Tarja Pääkkönen, 0159252 Pro gradu -tutkielma 2015 SIMOIII Sosiaalityön e-osaamisen maisterikoulutus,

Lisätiedot

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta

Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta S T A K E S I N R A P O R T T E J A 7 / 2 0 0 7 sarianna reinikainen Läheisneuvonpito lapsinäkökulmasta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti: Stakes / Asiakaspalvelut PL 220,

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen

NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana. Petra Kääriäinen NIITÄ LAPSIA TULEE JA NIITÄ LÄHTEE, NIITÄ TULEE JA NIITÄ LÄHTEE Vuorohoidon laatu lasten kokemana Petra Kääriäinen Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Kevät

Lisätiedot

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA

MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE SUUNNATUN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN KOULUTUKSEN TULOKSELLISUUS OPISKELIJOIDEN KOKEMANA Satu Veijalainen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Tampereen yliopisto Lokakuu

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi

Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Tulipalojen sammuttamisesta voimavarojen vahvistamiseen - Tunnista voimavarasi kyselyn lähtökohdat ja kehittämisprosessi Elina Korhonen Teemaseminaari (8 op) Syksy 2013 Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

Lisätiedot

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena

Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Hakala Heidi & Huttunen Marika Moniammatillinen yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukena Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Luokanopettajan koulutus Huhtikuu

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUSTEN KERÄÄMINEN ASTA - ARVIOINTIVÄLINEESTÄ TURUN NUORTENTALOLLA

ASIAKASKOKEMUSTEN KERÄÄMINEN ASTA - ARVIOINTIVÄLINEESTÄ TURUN NUORTENTALOLLA Opinnäytetyö (AMK) Toimintaterapian koulutusohjelma 2012 Satu Marttila, Elina Matikka ja Jasmin Salonen ASIAKASKOKEMUSTEN KERÄÄMINEN ASTA - ARVIOINTIVÄLINEESTÄ TURUN NUORTENTALOLLA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004

LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA -HANKE 2002 2004 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA PANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI -HANKE 2002 2004 2004 johanna Moilanen 23.6.2005 Sukupolvet verkoksi -hankkeen loppuraportti 2 LAPSET JA AIKUISET KUMPPANEINA SUKUPOLVET VERKOKSI

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalisen kuntoutuksen suuntautumisvaihtoehto SINI HÖGLUND: Kulttuurien koti -hankkeen farsinkielisten naisten ryhmän BIKVA-arviointi

Lisätiedot

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä

Koulunkäyntiavustajan roolit. Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Teemu Likonen Marjut Manninen Koulunkäyntiavustajan roolit Luokanopettajien ja luokanopettajaksi opiskelevien käsitykset koulunkäyntiavustajan työstä Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

Markkinoinnin ja johtamisen laitos

Markkinoinnin ja johtamisen laitos KESKUSTELUJA MINUSTA, SINUSTA JA TYÖSTÄ Mentorointikokemuksen sosiaalinen rakentuminen ja koetut hyödyt Helsingin kauppakorkeakoulun mentorointiohjelmassa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ

Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Joka päivä ittesä kuntouttaminen on kova työ Etnografinen tutkimus mielenterveyskuntoutujan arjessa oppimisesta Katja Pihlaja Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden laitos/ erityispedagogiikan yksikkö Jyväskylän

Lisätiedot

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014

TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 89 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2014 Pumppu-hanke,TEHU-osahanke: Tuotteistetut hyvinvointipalvelut tehokkaan toiminnan edellytys seudullisesti toimivassa tuottaja-tilaajamalleissa. Turun seudun osio. TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ TAMPEREEN YLIOPISTO TYÖPAIKKA AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJAN OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijoiden kokemuksia ensimmäisestä työharjoittelusta Kasvatustieteiden yksikkö Ammattikasvatus

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Vatupassi -kehittämispilotti

Vatupassi -kehittämispilotti Vatupassi -kehittämispilotti Palvelusuunnitteluprosessien kehittäminen ja dialogisten menetelmien soveltaminen vammaispalvelutyöhön Ranualla 1.10.2008-31.3.2009. Kirsti Kaikkonen 2009 Kaikkonen, Kirsti.2009.

Lisätiedot

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa!

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Markus Kaakinen Tampereen Yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipsykologia Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa! Tapaustutkimus ympäristöekspertti-toiminnasta

Lisätiedot