Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut Lapissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut Lapissa 2015 2020. www.kolpene.fi"

Transkriptio

1 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen ja palvelut Lapissa

2 Kannen kuvassa on Kolpeneen palvelukeskuksen Valmentava ja kuntouttava asumisyksikkö Rovaniemellä Katja Valkama/

3 1. Valtakunnallinen asumisohjelma Lapin maakunnan vammaisten henkilöiden asumisen suunnitelman lähtökohtana on ollut vuoden 2010 valtioneuvoston periaatepäätös. Periaatepäätös annettiin ja erityishuoltopiirit velvoitettiin suunnittelemaan kehitysvammaisten asumista ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä vuosina Valtakunnallisen vammaispalvelujen kehittämishankkeen Lapin osahankkeessa laadittiin Marja-Sisko Tallavaaran toimesta kehitysvammaisten henkilöiden asumista koskeva raportti Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa Raportti perustui vuonna 2010 tehtyyn selvitystyöhön. Valtakunnallista suunnittelua jatkettiin ja erilaisista toimijoita muodostettiin kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisen toimeenpanon ohjausryhmä. Ohjausryhmä koostui Sosiaali- ja terveysministeriön, erityishuoltopiirien, sairaanhoitopiirien, THL:n, Kelan, Suomen kuntaliiton, JHL:n, Kehitysvammaliiton, Valviran ja VANE:n edustajista. Kesäkuussa 2012 Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi erityishuoltopiiriä/kuntayhtymiä tarkentamaan ja täydentämään tarvittavilta osin toimeenpanoon liittyviä alueellisia suunnitelmia laitoshoitoa korvaavista ratkaisuista. Suunnitelman päivitykseen tuli osallistaa kaikki vammaisten henkilöiden asumisesta, asuin- ja elinympäristöstä sekä sosiaali-, terveys- ja opetuspalveluista sekä muusta vammaisten henkilöiden hyvinvointiin vaikuttavat toimialat. Suunnitelma tuli toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön mennessä. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän johtajan Juha-Matti Kivistön toimesta toimitettiin ministeriölle Lapin aluetta koskeva tilannekatsaus. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti toimikaudelle seurantaryhmän, jonka tehtävänä oli koordinoida, seurata ja arvioida asumisohjelman valtakunnallista toimeenpanoa yksilöllisen asumisen tueksi tarvittavien palvelujen ja laitosasumisen lakkauttamisen osalta. Kehas-ohjelman seuraavassa vaiheessa tehtiin valtakunnallisen Kehas-seurantaryhmän toimesta valtakunnallinen kuntakierros

4 Alueellisen kierroksen tavoitteena on: 1) kerätä seurantatietoa kehitysvammaisten asumisohjelman toteutumisesta 2) löytää keinoja, joilla kehitysvammaisten asumisohjelman toimenpiteitä viedään eteenpäin sekä kerätä alueilta hyviä käytäntöjä, joita voidaan levittää valtakunnallisesti 3) tutustua palveluun tai toimintaan, joka toteuttaa kehitysvammaisten asumisohjelmaa hyvällä tavalla 4) kuulla asiakkaiden, erityishuoltopiirien, kuntayhtymien, kuntien sekä palveluntuottajien näkemyksiä kehitysvammaisten asumisohjelman toteutuksesta omalla alueella. Lisäksi erityishuoltopiirien, kuntien ja muiden toimijoiden tuli vastata laajaan nettikyselyyn mennessä. Erityishuoltopiirien tuli myös päivittää alueelliset suunnitelmat kattamaan vuodet Suunnitelmassa tulee huomioida uusi sosiaalihuoltolaki sekä YK:n vammaissopimuksen velvoitteet. suunnitelmassa tulee keskittyä erityisesti niihin Kehas-ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden toimeenpanon alueen toimijat arvioivat edellyttävän kehittämistä. Nämä käyvät ilmi ministeriö kesäkuussa tekemästä kyselystä. Päivitetyt suunnitelmat tulee toimittaa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään Suunnitelman tarkoitus Suunnitelma perustuu siis alueelliseen kehitysvammaisten henkilöiden asumista ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä koskevaan suunnittelutyöhön. Suunnitelman tarkoitus on antaa suuntaviivat kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoidon purkamiselle Lapin maakunnan alueella. Hallituksen periaatepäätöksessä halutaan sovittaa yhteen ihmisten asumiseen liittyvät toiveet ja tarpeet yhteiskunnan ja lähiyhteisön tarpeisiin. Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllinen 3

5 asuminen ja sitä kautta vahvistaa heidän osallisuuttaan ja yhdenvertaisuuttaan yhteisössään. (Valtioneuvoston periaatepäätös ) Lapin maakunnassa suunnitelman lähtökohtana on pyrkimys luoda kaikille vammaisille henkilöille ihmisarvoiset olosuhteet nyky-yhteiskunnassa. Tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle tarpeiden ja toiveiden mukainen asunto, johon lähipalveluilla turvataan tarvittavat palvelut. Asunnon tulee olla koti, pelkkää kodinomaisuutta ei pidetä riittävänä kriteerinä Käsitemäärittelyjä Vammaispalvelulain mukaan vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, 2 ). Vaikeavammaisuus suomalaisessa vammaispolitiikassa on lähtökohtana sille, että vammainen henkilö voi saada avuntarpeensa perusteella vammaispalvelulain mukaisia palveluja. Vammaisten ihmisten asumispalvelujen laatusuositus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2003) määrittelee vammaisuuden seuraavasti: Vammainen ja toimintarajoitteinen ihminen tarkoittaa suosituksessa kaikkia niitä ihmisiä, joiden kyky toimia on rajoittunut vamman tai sairauden vuoksi ikään katsomatta. Vaikeavammaisuus on käsite, jonka sisältö määrittyy suhteessa vammaisen ihmisen elämäntilanteeseen ja ympäristöön ja merkitsee runsasta avun, palveluiden ja tukitoimien tarvetta. Erityisryhmällä tarkoitetaan tässä suunnitelmassa erityisryhmien asuntoolojen parantamisesta annetussa laissa (1281/2004) tarkoitettuja ryhmiä, joiden asuntohankkeisiin on mahdollista saada avustusta. Kehitysvammaisuus on käsite, joka voidaan määritellä hyvinkin monella eri tavalla. Määritelmien moninaisuus hankaloittaa myös kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärän arviointia. Yleisesti Suomessa arvioidaan olevan kehitysvammaisia henkilöitä 0,5 0,7 prosenttia väestöstä. Eri rekistereiden pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella Suomessa arvioidaan toisaalta olevan henkilöä, joilla on kehitysvamma. (Niemelä & Brandt 2008, ). Vammaisten henkilöiden lukumäärää on vaikea arvioida, koska 4

6 vammaisuuden määritelmä ei ole kovinkaan selkeä. Aila Kumpulaisen (2007) selvityksen mukaan erityishuollon palvelujen käyttäjien osuus Lapissa oli yli 0,6 % väestöstä. Lukumääräksi muutettuna tämä tarkoitti henkilöä vuonna Marja-Sisko Tallavaaran kartoituksessa kehitysvammaisten henkilöiden määrä oli Kumpulaisen arviota isompi; 1592 henkilöä. Kehitysvammaisten henkilöiden osuus koko Lapin väestöstä oli 0,87 %. Alueellisesti osuus vaihteli suuresti Rovaseudun 0,75 %:sta Itä-Lapin 1,33 %:iin. Laitospalveluilla tarkoitetaan Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 22 :n mukaisesti hoidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Laitospalveluja voidaan järjestää lyhytaikaisesti tai jatkuvasti, päivisin, öisin tai ympärivuorokautisesti. Laitoshoitoa voidaan toteuttaa pitkäaikaisesti vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua, taikka siihen on muu laissa erikseen säädetty peruste. Laitospalveluissa tulee sosiaalihuoltolain mukaan järjestää henkilölle hänen yksilöllisten tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka antaa mahdollisuuden yksityisyyteen ja edistää kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä. Björkman ja Teikari (2006) ovat kuvanneet laitoshoidolle tyypillisiä piirteitä, joita ovat kokonaisvaltaisuus, ympärivuorokautisuus ja päiväjärjestyksen noudattaminen, täysi ylläpito, kaikista perustarpeista huolehtiminen, hoitosuhde, laitoshoidonmaksu, asuinhuoneistojen varustuksen epätäydellisyys ja runsaat yhteiskäyttötilat. Laitoskulttuurin ominaisuuksia määriteltiin jo neljäkymmentä vuotta sitten. King, Raynes ja Tizard (1971) kuvasivat laitoshoitoa palvelujen käyttäjää eristävänä ja yksilöllisyyden riistävänä. Laitoshoitoa leimaavat myös rutiinien jäykkyys, asukkaiden kohtelu ryhmänä sekä sosiaalinen etäisyys henkilökunnan ja asukkaiden välillä. Laitoskulttuuri passivoi asukkaita sopeutumaan laitoksen rutiineihin, jolloin asukkaat laitostuvat (Euroopan komissio 2009). Samalla tavalla myös hoitohenkilökunta laitostuu (Goffman 1968). Seuraavaan taulukkoon Saloviita (1989) on koonnut asiakaslähtöisen toiminnan sekä laitoskulttuurille tyypillisiä piirteitä. 5

7 Taulukko 1. Laitos- ja asiakassuuntautuneet hoitokäytännöt (Saloviita 1989, 25). Laitossuuntautuneet hoitokäytännöt Jäykät rutiinit Rutiinit joustamattomia päivästä ja asiakkaasta toiseen. Tilanteiden ja olosuhteiden erilaisuutta ei oteta huomioon. Massatoiminnat Asiakkaita ohjataan suurina ryhmiä. Seurauksena odottelua ja jonottamista. Yksilöllisyyden riistäminen Asiakkailla ei ole mahdollisuuksia henkilökohtaiseen omaisuuteen tai yksityisyyteen, ei mahdollisuutta itsensä ilmaisemiseen tai aloitteellisuuteen. Sosiaalinen etäisyys Henkilökunnan ja asiakkaiden välillä jyrkkä kuilu. Vuorovaikutus rajoittunutta. Paljon vain henkilökunnan käyttöön varattuja tiloja. Asiakassuuntautuneet hoitokäytännöt Joustavat rutiinit Palveluissa huomioidaan tilanteiden ja asiakkaiden yksilölliset erot. Yksilöllinen hoito Asiakkaita hoidetaan yksi kerrallaan. He voivat itse valita osallistumisensa. Yksilöllisyyden kunnioitus Asiakkailla mahdollisuudet aloitteellisuuteen, henkilökohtaiseen omaisuuteen ja yksityisyyteen. Sosiaalinen läheisyys Paljon epämuodollista vuorovaikutusta henkilökunnan ja asiakkaiden välillä. Yhteinen tilankäyttö. Euroopan komissio (2009, 9 10) viittaa laitoshoidon-käsitteellä mihin tahansa hoitoon, jossa käyttäjät eristetään laajemmasta yhteisöstä tai heidän pakotetaan elämään yhdessä. Lisäksi käyttäjillä ei ole riittävästi mahdollisuuksia hallita elämäänsä ja itseään koskevia päätöksiä. Organisaation vaatimuksia sekä käytänteitä pidetään käyttäjien yksilöllisiä tarpeita tärkeämpinä. ARA määrittelee laitosmaisuuteen liittyviä käsitteitä seuraavalla tavalla: uuslaitoksella tarkoitetaan samassa rakennuksessa, rakennuskokonaisuudessa tai samalla tontilla sijaitsevaa suurta asumisyksikköä. Oleellisia laitoksen tunnuspiirteitä ovat muun muassa se, että asukkaan henkilökohtaiset asuintilat (huone, keittiö/keittokomero, kylpyhuone) eivät vastaa normaalia asumista. Laitosmaisuutta ei ole virallisesti määritelty, mutta se 6

8 voidaan käsittää sekä henkilökunnan työ- ja toimintakulttuuriin että tilaratkaisuihin liittyvinä ominaisuuksina. Asukasmäärältään pienikin asumisyksikkö voi muistuttaa laitosta, mikäli työ perustuu laitosmaisille toimintatavoille. Laitosmaisuutta kuvataan yleisimmin rutiininomaisina toimintatapoina ja järjestelmälähtöisinä ratkaisuina. Asumiskeskittymä puolestaan tarkoittaa, että samaan asumiskohteeseen sijoitetaan useita eri erityisryhmiä. Klusteri-termiä on käytetty kehitysvammaisten asumisessa, kun arjen kannalta tärkeät toiminnot (asuminen, työ- ja päivätoiminta) sijoitetaan samalle tontille. Klustereita ovat myös autetun, ohjatun ja tuetun asumisen yksiköiden sijoittelu samalle tontille siten, että ne liitetään yhdyskäytävillä toisiinsa tai päivä- ja työtoimintatiloihin. Myös muille erityisryhmille klusterit tarkoittavat, että asumisyksikkö liitetään yhdyskäytävällä esimerkiksi terveyskeskukseen tai muuhun laitokseen. (ARA Palveluasumisen opas) Lyhytaikaisella laitoshoidolla tuetaan vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla pyritään ehkäisemään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti suunnitellusti kotona asumisen rinnalla tai ne voivat olla satunnaisia tarpeenmukaisia. Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Vammaisten palveluista päättää kunnan vammaispalveluista vastaava viranomainen. Palveluista perittävästä asiakasmaksusta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa (734/1992) ja asetuksessa (912/1992). Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään hoidosta ja ylläpidosta hoitopäivämaksu. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia nettotulosta (2010). Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21. :n mukaan asumispalveluilla tarkoitetaan palvelutai tukiasumisen järjestämistä niille henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumiseen tai asumisensa järjestämiseen. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen 7

9 asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. Palveluasumista voidaan järjestää yksittäisessä asunnossa, palvelutalossa tai muussa asumisyksikössä. Tavoitteena on yhdistää itsemääräämisoikeuden piiriin liittyvä yksityisyys ja itsenäisyys riittävään turvallisuuteen ja apuun välttäen laitoshoidossa esiintyvää holhoamista ja eristämistä. (Björkman & Teikari 2006, ) 2. Alueellisen suunnitelman lähtökohtia Lapin maakunnan alueen maapinta-ala on km2 ja väkiluku asukasta ( ). Seuraavaksi suurin maakunta on Pohjois-Pohjanmaa, joka on kuitenkin kooltaan vain 38 % Lapin maakunnan alueesta. Väkirikkain maakunta, uusimaa, on pinta-alaltaan vain kymmenesosa Lapin maakunnan alueesta. Lapin maakunnan erityispiirteenä ovat pitkät välimatkat ja harvaanasutut seudut. Nämä seikat vaikuttavat kuntien palveluntuotantoon ja erityisesti asukkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuteen. 8

10 Taulukko 2. Suomen maakuntien asukasluvut, pinta-alat ja väestöntiheydet. maakunta maakuntakeskus asukas- maapinta- väestöluku ala tiheys ( ) (km²) (as./km²) (2015) Ahvenanmaa Maarianhamina ,17 18,6 Keski-Pohjanmaa Kokkola ,36 13,7 Päijät-Häme Lahti ,36 39,4 Kymenlaakso Kouvola ,73 34,9 Kanta-Häme Hämeenlinna ,45 33,7 Etelä-Karjala Lappeenranta ,11 24,7 Pohjanmaa Vaasa ,04 23,4 Satakunta Pori ,96 28,6 Uusimaa Helsinki , Varsinais-Suomi Turku ,59 44,3 Pirkanmaa Tampere ,49 40 Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki ,46 14,4 Etelä-Savo Mikkeli ,53 10,6 Keski-Suomi Jyväskylä ,92 16,5 Pohjois-Savo Kuopio ,29 14,8 Pohjois-Karjala Joensuu ,83 9,29 Kainuu Kajaani ,48 3,68 Pohjois-Pohjanmaa Oulu ,41 11,4 Lappi Rovaniemi ,37 1, Valtakunnallinen kysely Sosiaali- ja terveysministeriö toteutti keväällä ( ) mennessä kyselyn kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpanon tilannetta koskevan sähköisen kyselyn. Alueellisen suunnitelman päivityksessä tulee keskittyä niihin Kehas-ohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden toimeenpanon alueen toimijat arvioivat edellyttävän kehittämistä kyselyn vastausten perusteella. 9

11 2.2. Alueelliset kyselyt Lapin alueella STM:n toimesta toteutetun kyselyn lisäksi Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä teki kaksi sähköistä kyselyä, toinen kuntiin ja toinen muille toimijoille. Kunnille osoitetussa kyselyssä kuntia pyydettiin arvioimaan laitoshoidosta poismuuttavien vuosittaista lukumäärää sekä tulevien vuosien laitoshoidon tarvetta. Kuntia pyydettiin myös arvioimaan missä kunnan kehitysvammaiset henkilöt asuvat. Lisäksi tiedusteltiin tulevaisuuden rakennushankkeista, kunnan mahdollisuuksista vastata kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden tarpeeseen sekä minkälaiselle erityistason palveluille on tulevaisuudessakin tarvetta Lapin alueella. Kuntakyselyn vastausaika päättyi Kunnista kyselyyn vastasivat: Kemijärvi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Posio, Rovaniemi, Savukoski, Sodankylä, Tervola, Tornio ja Ylitornio. 21 kunnasta 12 vastasi, joten vastausprosentti on 57. Eri yhteistyötahojen näkemyksiä kysyttiin toisella kyselyllä, jonka vastausaika päättyi niin ikään Kysely lähetettiin yksityisille toimijoille ja järjestöille. Kyselyyn vastasi ainoastaan viisi toimijaa. 3. Alueellisten selvitysten tuloksia 2015 Lapin alueellinen suunnitelma perustuu aikaisempaan suunnitelmaan sekä tuoreisiin kyselyihin. Vammaispalvelujen kehittämishankkeen suunnittelutyöryhmä toimi hankkeen ajan alueellisena seurantaryhmänä Laitoshuollon purku Laitoshuollon purku alkoi Lapin alueella jo hyvin varhaisessa vaiheessa Suomen mittakaavassa luvun laman myötä kuntayhtymän asumisyksiköt kunnallistettiin ja laitoksista muutettiin henkilöitä kotikuntiin asumaan. Kehas-ohjelman alkaessa laitoshuollon purku on jo hidastunut ja se etenee muutaman henkilön vuosivauhtia. 10

12 Yhteistyötahojen vastauksista ilmeni, etteivät he olleet varmoja, miten laitoshuollon purku on edennyt. Yksi vastaajista ei tiennyt onko tarvetta lakkauttaa laitoshoito kokonaan. Laitoshoitoa tullaan tarvitsemaan jatkossakin, mutta millä nimikkeellä ja missä sitä annettaan tulevaisuudessa? Yhden vastaajan mielestä laitoshuollon lakkauttaminen edellyttäisi resursseja, joita ei siihen ole kohdennettu lainkaan. Kehas-ohjelman etenemisen esteistä merkittävimpänä mainittiin hankintalaki ja kilpailuttaminen. Toiveena esitettiin, että laatutekijät nostettaisiin kilpailutuskriteereinä korkeampaan asemaan, nykyisin hinta vain ratkaisee. Kuntavastaajat arvioivat, että vuoteen 2020 mennessä 9-10 asukasta muuttaa pois laitoksesta ja siirtyy kotikuntaan asumispalveluihin. Kolpeneen palvelukeskuksen laitoksessa asui vuoden 2014 lopussa yhteensä 65 pitkäaikaista asukasta Vaihtoehtoja asumiseen Lapin alueella isojen asumisyksiköiden rakentaminen ei enää ole tarkoituksenmukaista. Sen sijaan tulee miettiä, miten olemassa olevaa rakennuskantaa voitaisiin hyödyntää ja miten palveluja pystytään tuottamaan kunnan asukkaille tarpeiden mukaan. Miten parhaiten turvataan paikallisten lähipalveluiden osaaminen, jonka turvin yhä useampi voi jäädä kotiseuduilleen asumaan? Yhteistyötahojen näkemyksen mukaan asumiseen ei ole juurikaan vaihtoehtoja eivätkä asuntojen taso vastaa suosituksia. Joillakin paikkakunnilla asuntoihin on jatkuvasti pitkiä jonoja ja nuoret joutuvat odottamaan sopivaa paikkaa vuosikausia. Lisäksi asumiseen liittyvissä palveluissa ei ole valinnanmahdollisuuksia, on esimerkiksi syötävä sitä mitä kulloinkin on tarjolla. Kunnissa pyritään vastaamaan asuntotarpeeseen ja vuonna 2016 valmistuu Lapin alueella vastaajien mukaan yhteensä 76 uutta asuntoa asumisyksiköihin. 11

13 3.3. Lasten asema Yhteistyötahoilta tiedusteltiin, että tuetaanko vammaisten lasten perheitä riittävästi Lapin alueella. Vastaajien mukaan perheet eivät ole mukana palvelujen suunnittelussa, usein palavereihin mennään kuulemaan valmiita ammattilaisten laatimia suunnitelmia. Vastavuoroisuutta ei ole, perheet eivät tunne vaihtoehtoja. Muutostilanteissa perheet kokevat joutuvansa taistelemaan. Heidän kokemuksensa mukaan eriäviä mielipiteitä torpataan ja virkamiesten mielipiteet ja päätökset luovat toiminnan linjat. Parannuksia toivottaisiin muun muassa - asenteisiin - tiedottamiseen - henkilökohtaisen avun saamiseen - pitkiin asuntojonoihin - virkistystoiminnan saatavuuteen Yhden vastaajan kokemus oli toisenlainen. Perhe oli kokenut, että lapsemme asumiseen saama tuki ja asumisyksikön toiminta on erinomaista! Vastaajat arvioivat, että eroja voi olla niin kuntien kuin perheiden palveluntarpeidenkin välillä Kehitysvammaisten palveluntarpeisiin vastaaminen Lapin alueella Kuntien näkökulmat vaihtelivat. Suuri osa kunnista oli sitä mieltä, että peruspalveluiden avulla voidaan vastata kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeisiin kohtuullisesti. Muutama kunnista oli sitä mieltä, että kunta on onnistunut hyvin. Ongelmia olivat joidenkin kuntien mielestä tuottaneet riittävien asumisvaihtoehtojen löytyminen, opiskelumahdollisuudet sekä eri tahojen välinen yhteistyö. Erityisosaamiselle oli kuntavastaajien mielestä tarvetta Lapin alueella. Kuntien tuli arvioida millaisille erityistason palveluille on tarvetta myös tulevaisuudessa. 12

14 Tarvetta on: - laitoshoidolle - asumispalveluille - tutkimus- ja kuntoutusjaksoille - kuntoutusohjaukselle - päivätoiminnalle - lasten ja nuorten neuvola- ja kuntoutuspalveluille - kriisihoidon palveluille - erittäin haastavalle laitostasoiselle pitkäaikaishoidolle - erityispalveluiden poliklinikalle - kommunikaatiopalveluille - tilapäishoidolle - autismikeskukselle - kehitysvammaisten henkilöiden päihdepalveluille - asumisvalmennukselle - aamu- ja iltapäivähoidolle - päivätoiminnalle - monivammaisten henkilöiden palveluille Yhteistyötahojen mielestä kysytyistä asioista mikään ei ollut toteutunut hyvin (kuvio 1). Palvelusuunnitelmien laatiminen toteutuu Lapin alueella vastaajien mielestä kohtalaisesti, muut asiat joko toteutuvat heikosti tai vastaajilla ei ole tietoa asiasta. 13

15 Kuvio 1. Yhteistyötahojen näkemys Kehas-hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Peruspalveluiden toimivuudesta kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden turvaajana oli yhteistyötahoilla melko negatiivinen näkemys. Yksi vastaaja totesi, ettei kehitysvammaisten henkilökohtaisia palvelutarpeita tunneta. Palvelut suunnitellaan ilman tietoa henkilön taidoista ja toiveista eikä henkilöä kuulla. Perheet väsyvät jatkuvaan taisteluun ja puolensa pitämiseen. Palveluja ohjaavat ulkoiset tekijät muun muassa henkilökunnan määrä. 14

16 Toimivina peruspalveluina arvioitiin: - kuljetukset asiointiin ja harrastuksiin - tilapäishoitoa on mahdollisuus saada, vaikka siihen ei yleensä ole vaihtoehtoja tarjolla - terveydenhuollon palvelut - välttämättömät palvelut, kun vain osaa ja jaksaa vaatia Parannuksia toivotaan: - asuntojen määrään (Rovaniemen kaupungissa on yli 20 nuorta aikuista vailla asianmukaista omaa "kotia") - maksusitoumuksen saamiseen henkilökohtaisen avustajan ostamiseen yksityiseltä palveluntuottajalta - matkapalvelukeskuksen kautta tilattaviin taksikyyteihin, jotka eivät toimi - oikeuksista tiedottamiseen - työntekijöiden asenteisiin 4. Valtakunnallisen kyselyn tuloksia Sosiaali- ja terveysministeriö tekivät kyselyn kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja palveluiden nykytilanteesta, kehityksestä ja Kehas-ohjelman vaikutuksista. Kysely toteutettiin sähköisenä keväällä 2015 ja siihen tuli vastata mennessä. Raporttia varten saatiin Lapin kuntien vastaukset, joita oli kyselyyn tullut yhdeksästä kunnasta. Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä vastasi kyselyyn Kuntien vastauksia on tässä raportissa verrattu Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän vastauksiin. Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi keskittymään erityisesti niihin Kehasohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden toimeenpanon alueen toimijat edellyttävät kehittämistä. Alueellinen kysely toteutettiin ennen kuin vastauksia saatiin ministeriöstä, joten sitä laadittaessa oli mahdotonta tietää kuntien kantaa kyselyn kysymyksiin. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan miten hyvin Kehas-ohjelmassa asetetut tavoitteet toteutuvat Lapin alueella. Mitä korkeampi on arvo sitä huonommin arvioidaan tavoitteen toteutuvan. 1 tarkoittaa että tavoite toteutuu hyvin, 2 kohtalaisesti ja 3 heikosti. 15

17 Kuvio 2. Kolpeneen ja kuntien arviot Kehas-hankkeen tavoitteiden toteutumisesta. Parhaiten kuntien ja Kolpeneen mielestä laaditaan palvelusuunnitelmia ja kehitysvammaisille henkilöille on tarjolla toimeentuloturvaan liittyvää ohjausta. Näkemyseroja kuntein ja Kolpeneen välillä on liittyen Kehas-ohjelman tiedottamiseen, muuttoihin ja asukkaiden mahdollisuuksiin saada toiveitaan vastaavia asuntoja sekä valita asuinkumppaninsa. Kunnat ja Kolpene arvioivat myös miten edellä mainittujen tavoitteiden tilanne on kehittynyt vuodesta 2010 vuoteen Vastaukset on kuvattuna kuviossa kolme. Pieni arvo on taas parempi, 1 vastaa edistystä, 2 että tilanne on pysynyt ennallaan ja 3 tilanteen heikentymistä 16

18 Kuvio 3. Kolpeneen ja kuntien mielipiteet asioiden kehittymisestä Lapin alueella vuodesta 2010 vuoteen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä arvio, että edistystä on tapahtunut monessa asiassa, ennallaan tilanne on pysynyt tiedottamisessa, asuntojen vastaavuudessa muuttajien toiveisiin, mahdollisuuteen valita asuinkumppani ja kommunikoinnin apuvälineiden ja kotiin annettavan tuen saatavuudessa. Tilanteen arvioitiin heikentyneen muuttojen suunnitelmallisuudessa, kommunikoinnin apuvälineiden käytön ohjauksen sekä mielekkään päivätoiminnan saatavuudessa. Kuntien näkemykset olivat lievempiä. Vammaisten lasten perheitä tukevissa palveluissa kehittämistä on sekä kuntien että Kolpeneen näkökulmasta lyhytaikaishoidossa (muuna kuin laitoshoitona) ja perhehoidossa. Lisäksi alueelle tarvittaisiin alle 5-paikkaisia pienryhmäkoteja lapsille. Lasten mielipiteitä tulisi selvittää entistä enemmän. 17

19 Kuvio 4. Kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden kehittyminen. Suurin ero Kolpeneen ja kuntien näkemyksissä on terveyspalveluiden suhteen. Kolpene arvioi, että kehitysvammaisten henkilöiden terveydenhuolto osana perusterveydenhuollon palveluita toteutuu heikosta kun ne toteutuvat kuntien mielestä hyvin. Kyselyssä kysyttiin myös miten paljon Kehas-ohjelma on edistänyt vammaisten henkilöiden osallisuutta, vammaisten lasten oikeutta, palvelujen kehittämistä, laitosasumisen lakkauttamista, osaamisen varmistamista ja hallinnon alojen välistä yhteistyötä. Kuviossa 5 yksi vastausvaihtoehto tarkoitta, että on edistänyt paljon, kaksi on edistänyt melko paljon, kolme on edistänyt kohtalaisesti, neljä on edistänyt melko vähän ja viisi on edistänyt erittäin vähän. Kunnat ja Kolpene arvioivat, että Kehas-ohjelma on edistänyt kohtalaisesti vammaisten lasten oikeuksia, laitosasumisen lakkauttamista ja osaamisen varmistamista. Hallinnon alojen välinen yhteistyö on Kehas-ohjelman vaikutuksesta edistynyt melko vähän. 18

20 Kuvio 5. Kuinka Kehas-ohjelma on vaikuttanut Lapin alueella. Vastaajien tuli myös arvioida onko Lapin alueella tarpeeksi erilaisia asumisvaihtoehtoja. Alla olevassa kuviossa 6 vastausvaihtoehto yksi tarkoittaa että asumisvaihtoehtoa on liian paljon, kaksi riittävästi, kolme jonkin verran ja neljä ei tarpeeksi. Kuvio 6. Missä määrin erilaisia asuntoja on kehitysvammaisten henkilöiden tarpeisiin nähden. 19

21 Lapin alueella on tarvetta yksittäisille asunnoille normaalissa asuntokannassa sekä perhehoitopaikoille. 5. Kehittämistoimenpiteet Tässä raportissa selvitettiin Lapin alueen kehittämiskohteita liittyen kehitysvammaisten henkilöiden asumiseen ja palveluihin. toimenpiteiden edistämiseksi. Erityishuoltopiirin alueella asetetaan seuraavat konkreettiset tavoitteet: 1) Käynnistetään alueellinen eri yhteistyötahoista koostuva seurantaryhmä, joka arvioi vuosittain Kehas-hankkeen etenemistä Lapin alueella. 2) Lisätään asumisvaihtoehtoja kehitysvammaisille henkilöille, erityisesti normaalista asuntokannasta yhteistyössä kuntien kanssa. 3) Lisätään vammaisten henkilöiden osallisuutta tukemalla itsemääräämisoikeutta. 4) Tuetaan vammaisten lasten perheitä ja huolehditaan, että lasten ääntä kuullaan. 5) Panostetaan muuttosuunnitelmien laatimiseen, muuttojen pitkäjänteiseen suunnitteluun ja turvataan onnistunut muutto muuttovalmennuksen avulla. 6) Laaditaan konkreettinen suunnitelma yllä olevien tavoitteiden toteuttamiseksi. 20

22 Lähteet ARA (2011). Palveluasumisen opas Saatavissa osoitteesta: Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 Björkman, Marja-Liisa & Teikari, Martti (2006). Vammaisuus ja itsenäinen asuminen. Vammaisten asumisen kehittämisen loppuraportti. ASPA-julkaisuja 1/2006. Helsinki. Euroopan komissio (2009). Tilapäisen asiantuntijatyöryhmän kertomus siirtymisestä laitoshoidosta yhteisöpohjaiseen hoitoon. Työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosasto. Goffman, Erving (1968). Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. Harmondsworth: Penguin. King, Roy D., Raynes, Norma V. & Tizard, Jack (1971). Patterns of residential care: Sociological studies in institutions for handicapped children. Lontoo: Routledge. Kumpulainen, Aila (2007). Kehitysvammapalvelut Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:30. Helsinki. Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 1281/2004 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987 Niemelä, Markku & Brandt, Krista (2008). Kehitysvammaisten yksilöllinen asuminen. Pitkäaikaisesta laitosasumisesta kohti yksilöllisempiä asumisratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:73. Helsinki: STM. 21

23 Saloviita, Timo (1989). Elämää keskuslaitoksessa. Tutkimus poikkeavien ihmisten elämänlaadusta. Teoksessa: Keskuslaitoksesta ryhmäasuntoon, Toim. Timo Saloviita. Valtakunnallisen tutkimus- ja kokeiluyksikön julkaisuja 52. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö. Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:4. Helsinki. Tallavaara, Marja-Sisko (2010). Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapisa Valtioneuvoston periaatepäätös

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010

Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Kehitysvammaisten henkilöiden asuminen Lapissa 2010 Marja-Sisko Tallavaara Valtakunnallinen vammaispalvelujen kehittämishanke Lapin osahanke 2 Sisällys: 1 Tausta... 3 1.1 Valtakunnallinen asumisohjelma...

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa

Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa Kehitysvammaisten asuminen Satakunnassa - Asumistarvekartoitus ja alueellinen suunnitelma vuosille 2012-2020 Jokainen on tärkeä. Raportti 28.1.2013 2 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Suunnitelman taustaa...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti

PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut. Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti PALVELUPOLKUKARTOITUS Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Anne Aholainen, Projektipäällikkö, TEPA-projekti Tiivistelmä Tämän kartoituksen tavoitteena on tehdä näkyväksi kehitysvammaisten

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Työryhmäraportti 31.3.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 10 2012 Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010

Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 Mielenterveyskuntoutujien asuminen 2010 ASPA-selvityksiä 2/2011 Reetta Kettunen ISBN 978-952-5680-70-6 ISSN 1795-4347 (painettu) ISSN 1795-6005 (pdf) Painopaikka: Solver palvelut Oy Esipuhe Mielenterveyskuntoutujista

Lisätiedot

HE 256/2014 vp. räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti. Esityksessä on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus

HE 256/2014 vp. räätälöinnin hoidettavan edun mukaisesti. Esityksessä on erotettu perinteinen toimeksiantosopimus HE 256/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle perhehoitolaiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi perhehoitolaki. Sillä korvattaisiin voimassa oleva perhehoitajalaki

Lisätiedot

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke

Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Tervein mielin Pohjois-Suomessa - Kainuun osahanke Kainuulainen asunnottomuus keväällä 2010 -raportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa

Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 / 2008 ASUMINEN Vanhusten ja vammaisten palvelutalon kehittäminen kuvaus nykytilanteesta, 13 taloa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 02 2008 Vanhusten ja vammaisten

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke

Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Loppuraportti 1.9.2012 31.10.2013 Valtakunnallinen vammaispalveluhanke Kehittämishanke 2, 2012-2013 Marketta Salminen, Eteva kuntayhtymä 16.12.2013 SISÄLTÖ Tiivistelmä 2 1. VAMMAISPALVELUIDEN KASTE-HANKEKOKONAISUUS

Lisätiedot

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet 8.8.2014 Kehitysvammahuollon ohjelma 2015-2020 Kemijärven kaupungin kehitysvammapalveluiden linjaukset, tavoitteet ja toimenpiteet Kemijärven kaupunki Vammaispalvelut Sisällys Tiivistelmä... 2 Kehitysvammaisuus

Lisätiedot

Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus

Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:4 Yksilölliset palvelut, toimivat asunnot ja esteetön ympäristö Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositus Helsinki 2003 ISSN 1236-116X ISBN 952-00-1323-7

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Omaa kotia kohti. Susanna Paavilainen, Vantaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Susanna Paavilainen, Vantaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Omaa kotia kohti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Marko Metsähonkala, Kyröskoski Omaa kotia kohti ISBN 978-952-9777-68-6 Tekstit

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot