Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista, Espoo. HAKIJA Toivonen Yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI Juvanmalmin siirtokuormausasema Juvanmalminkatu, Espoo Kiinteistö: Rno HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Toivonen Yhtiöt Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä- Suomen aluehallintovirastolle LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Voimassa oleva ympäristölupa Alueen kaavoitus Uudenmaan ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä Nro YS 344 myöntänyt Toivonen Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnalle Espoon kaupungissa. Asemakaavassa tontti 3 on osoitettu asemakaavamerkinnällä ET-1 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueen länsipuoli on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Etelä- ja pohjoispuolella on puistoaluetta (P). Alue rajoittuu idässä Vantaan kaupungin puolella sijaitsevaan Timmermalmin luonnonsuojelualueeseen (SL1.) LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Alue sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella korttelissa tontilla 3, jonka pinta-ala on noin 2 ha. Siirtokuormausaseman toiminnalle on varattu tästä tontista noin 1 hehtaarin alue. Siirtokuormausaseman sijoituspaikka on osin rakentamaton. Samalla kiinteistöllä aloittaa toimintansa Soraset Oy. Laitoksilla on yhteinen toimisto ja autovaaka. Tontin pohjoisosassa toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema. Tontti ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Laitosalueen luoteispuolella noin 1,5 km päässä on Metsämaan I-luokan pohjavesialue ja lounaassa noin 1,0 km päässä Niipperin III-luokan pohjavesialue. Alueen maaperä on kalliota. Alue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (nro ). Vuoden 2003 liito-oravakartoitus osoittaa, että Vantaan merkittävin liitooravien esiintymisvyöhyke on kaupungin länsirajan tuntumassa Herukkapurolta Timmermalmin eteläosiin saakka. Lähes koko Timmermalmin alue on liito-oravalle sopivaa metsää Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Etäisyys lähinnä olevaan Niipperin asuinalueeseen on noin 500 metriä. Idässä on Askiston asuinalue noin 500 m päässä. Siirtokuormausaseman välittömässä läheisyydessä toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema, joka on lopettanut toimintansa alueella vuoden 2009 aikana. Samalle kiinteistölle sijaitsee myös Soraset Oy, jolla on toiminnalleen Uu-

3 denmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (No YS/343) puhtaiden ylijäämä maa- ja kiviainesten sekä asfaltti- ja betonijätteen vastaanotolle ja käsittelylle. Alue on Helsinki-Vantaa lentokentän lentomelualuetta. 3 TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Maarakennustyöt Toivonen Yhtiöt Oy:llä on lupa jätteiden siirtokuormaukseen ja betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen laitosalueen maarakentamisessa. Siirtokuormausaseman vuosikapasiteetti on enintään t/a. Toivonen yhtiöt Oy hakee muutosta edelliseen lupaan siten, että prosessiin lisätään osalle vastaanotettavia jätteitä tehostettu esikäsittely. Siirtokuormausaseman toiminta-aika on ma pe klo Alueen maarakennus työt on Toivonen Oy:n alueen osalta saatettu loppuun Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen Nro YS 344 määräysten mukaisesti. Siirtokuormausasema Alueelle on rakennettu m 2 :n kokoinen halli jätteenkäsittelyä varten. Hallissa on 300 mm:n betonilattia. Asemalle on rakennettu myös vaakalaitteet ja toimisto, joita molempia käytetään yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Siirtokuormausaseman toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2011 alkupuolella. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Vastaanotettavat jätteet Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnan sekalaisia kuivia jätteitä sekä ominaisuuksiltaan niihin rinnastettavia kaupan ja teollisuuden jätteitä ja tuotantohylkyä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä ongelmajätteitä. Vastaanotetusta jätteestä (arvio 120 tonnia/vrk) noin 40 tonnia koostuu betonista, tiilestä, irtometallista ja lautapuusta, jotka lajitellaan erilleen kaivinkoneella ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelylaitoksiin. Jäljelle jäävä 80 tonnia esikäsitellään paloittelukoneessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Esikäsittelyn seurauksena syntyy noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Alite kuljetetaan Ämmässuolle ja metalli jatkojalostettavaksi asianmukaiseen, luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Polttokelpoinen ja lajittelulaitokselle toimitettava sekalainen kuivajäte kuljetetaan Toivosen Ruskon toimipisteeseen Tampereelle jatkojalostukseen.

4 4 Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan seuraavia jätteitä: jäte jätekoodi määrä t/a rakennus- ja purkutoiminnan jätteet , , *, , , , , teollisuuden ja kaupan jätteet , , , , , , , , , , , , , *, , , *, , , metalliromu , , , , , , , , , yhteensä *merkityt ovat ongelmajätteitä Siirtokuormattavien jätteiden vastaanotto, välivarastointi, esikäsittely ja uudelleen kuormaus tehdään m 2 :n lajitteluhallissa. Hallissa on peltiseinät ja hallin yksi pääty on auki. Esilajittelu Jätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn yhteydessä jätevirrasta poistetaan selkeästi hyödyntämiskelvottomaksi tunnistettavat materiaalit. Osa vastaanotetusta jätteestä (noin 80 tonnia /vrk) käy läpi tehostetun esikäsittelyn, jotta jätteestä saadaan parempi hyötykäyttöaste hyödyntäjälle, eli Toivosen Tampereen Ruskon toimipisteen jätteenkäsittelylaitokselle, menevälle jätteen osalle ja samalla pienennetään Tampereelle tiellä kuljetettavan jätteen määrää. Tehostettu esikäsittely tarkoittaa jätteen paloittelemista sisätiloissa sähkötoimisella paloittelijalla kokoon mm. Paloiteltu jäte kulkee magneettikäsittelyn läpi, jossa siitä poistetaan pienet metallit, ja sen jälkeen seulonnan läpi, jossa hiekka ja muu seula alite (0-30mm) saadaan pois. Alite sisältää biohajoavaa jätettä noin 20 % ja sitä käytetään kaatopaikan jätetäytön peittomaana ja pinnan viimeistelyssä.

5 Seulonnassa jäte käy myös tuulikammoin kautta, jossa eripainoinen muovi, paperi ja puu erotellaan. Näin varmistetaan polttokelpoisen jätteen tasalaatuisuus. Toivonen jatkojalostaa Ruskon laitoksellaan polttokelpoisesta jätteestä ns. REF 1:stä (Recovered fuel = kierrätyspolttoaine). Esikäsittelyn seurauksena syntyy vuorokaudessa noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Hyödynnettävät jätteet toimitetaan kierrätyspolttoaineen valmistukseen, metalliromuksi, betonijätteeksi ja lajittelulaitokselle toimitettavaksi sekalaiseksi kuivaksi jätteeksi. Betoni-, tiili- ja metallijätteet toimitetaan jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa jätteiden käsittelyyn. Lajittelulaitoksella mahdollisesti syntyvät muut jakeet ja ongelmajätteet toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kaikki vastaanotettavat jätteet punnitaan autovaa'alla ja eri jätejakeet sijoitetaan omiin kasoihinsa lajitteluhalliin. Jokaiselle kuormalle tehdään vastaanottotarkastus, jonka yhteydessä mahdolliset poikkeamat ilmoitetusta merkitään vastaanottotositteeseen. Esilajittelussa syntyy seuraavia jätejakeita: jätejae jätekoodi määrä t/a varastointimäärä energiajäte sekajäte betonijäte metallit , hyödyntämiskelvoton jäte yhteensä Jätteiden varastointi ja kuljettaminen Esilajiteltuja jätteitä varastoidaan hallissa omissa kasoissa, joista ne kuormataan kaivinkoneella noin 40 m 3 :n kontteihin. Kuljetukset käsittelylaitoksiin tehdään täysperävaunuyhdistelmillä, jotka kuljettavat kolme konttia kerralla. Polttoaineet Työkoneiden käyttämää kevyttä polttoöljyä varastoidaan kahdessa 5 m 3 :n säiliössä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan kaikki käytössä olevat työkoneet ja niiden apulaitteet ovat CEhyväksyttyjä.

6 Toivonen Yhtiöt Oy:llä on ympäristöasioidenhallintajärjestelmä, joka on laadittu standardin ISO mukaan. Laadun valvonnassa käytetään standardia ISO YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Maaperäpäästöt ja niiden estäminen Jätevedet Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Lajitteluhalli ja liikennealueet on asfaltoitu. Lajitteluhallin lattian kaadot on ohjattu ovelle, jotta kuormien mukana tuleva vähäinen vesi saadaan ohjattua sadevesikaivoihin. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi muun kunnallistekniikan yhteydessä sadevesiviemäri. Laitos liitetään siihen, kun se on mahdollista. Laitoksen toiminnasta ei synny prosessivesiä. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuksen, noin m 2, kattovedet johdetaan erilliseen sadevesiviemäriin ja edelleen maastoon. Asfaltoidun jätteenkäsittelyalueen ja työkoneiden tankkausalueen (noin m 2 yhteinen alue Soraset Oy:n kanssa) hulevedet johdetaan kolmen sadevesikaivon ja öljyn- ja hiekanerottimen kautta tontin itälaidalla olevaan ojaan ja myöhemmin mahdollisesti sadevesiviemäriin, kun se rakennetaan alueelle. I-luokan öljynerottimesta lähtevän veden öljypitoisuus on mitoitustietojen mukaan enintään 5 mg/l. Öljynerotin on varustettu ohitusjärjestelmällä, jossa huippuvirtaaman aikana noin puolet sadevedestä ohjautuu ohi öljynerottimen. Öljynerottimen jälkeen on näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Pölyävät toiminnot, kuten jätekuormien vastaanotto, lajittelu ja uudelleen kuormaus, tapahtuvat hallissa. Pölyn leviäminen rajoittuu hallitilaan. Hallia ja ulkoliikennealueita puhdistetaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Jätteen tehostettu esikäsittely lisää pölyn muodostusta, mutta pölyn leviäminen rajoittuu hallin sisätiloihin ja sitä hallitaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Hakijan työkoneet ovat CE-hyväksyttyjä ja täyttävät päästövaatimuksiltaan vähintään Euro3-moottorivaatimukset. Jos siirtokuormausaseman materiaalin käsittelyssä käytetään urakoitsijoiden koneita, niille asetetaan nämä samat vaatimukset. Hakijan arvion mukaan laitoksen toiminnoista ympäristöön syntyvä melutaso ei ylitä 55 db.

7 7 Melua aiheuttavat työssä käytettävät koneet. Koneet täyttävät kone- ja laiteasetuksen 621/2001 (EY/2000/14) melunormit. Alueesta on tehty melumallinnus SoundPlan ohjelmalla (Tarates Oy). Lähtöarvot on mitattu Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Yhtiöt Oy:n käytössä olevista koneista ja laitteista. Melumallinnus huomioi kaikki tontille sijoittuvat toiminnot. Melumallinnuksen mukaan annettiin suositus, että tontin rajalle olisi tehtävä korkeustasoon +56,50 3 m korkea maapenger, jonka päälle korkeusasemaan 59,5 2 metriä korkea meluseinä. Meluseinän rakentaminen penkereen päälle ei ole välttämätöntä tontin eteläosassa, jos rakennukset toimivat meluesteenä. Muutoksella ei odoteta olevan melua lisäävää vaikutusta, koska tehostetussa esikäsittelyssä tapahtuva paloittelu tapahtuu sisätiloissa ja sähkötoimisella koneella. Liikenne Vastaanotettavan jätteen määräksi arvioidaan 120 tonnia päivässä. Tämä tarkoittaa lava-autoa päivässä. Jatkokäsittelyyn Ruskoon odotetaan vietäväksi 6-8 täysperävaunuyhdistelmällisessä päivässä, eli yhteensä noin 30 tonnia jätettä päivässä. Yhteensä autoja odotetaan käyvän siis alle 100 päivässä. Alue on noin 2 km etäisyydellä Kehä III:sta, josta liikenne tulee siirtokuormausasemalle Juvanmalmin halki. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Hyödyntämiskelvotonta tavanomaista jätettä syntyy arviolta t/a. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan jätteen määristä, toimittajista ja jätteen syntypaikoista. Tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan autovaa'alla. Tiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaisille. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Sadevesijärjestelmän näytteenottokaivosta otetaan vesinäyte kahdesti vuodessa. Vesistä analysoidaan öljypitoisuus, ph, sähkönjohtokyky, rauta, COD Cr sekä kokonaistyppi ja fosfori.

8 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN VAKUUS Toiminnan riskejä ovat öljyvahingot ja tulipalot. Öljyvahingon voi aiheuttaa työkoneen hydrauliletkun rikkoontuminen tai polttoainesäiliön vaurio. Tankkauspisteen läheisyyteen sijoitetaan imeytyskalustoa. Öljyvuotojen riskiä pienennetään kaluston ennakoivalla huolto-ohjelmalla ja letkujen kunnon päivittäisellä seurannalla. Tankkauspiste on sijoitettu liikennealueen reunaan siten, että sen läheisyydessä ei tapahdu lastaustoimintaa ja säiliönä käytetään hyväksyttyä kaksoisvaippasäiliötä. Siirtokuormausasemalle vastaanotettavat jätejakeet eivät ole itsestään syttyviä eivätkä niille tehtävät esikäsittelyt aiheuta itsestään syttymistä. On kuitenkin mahdollista, että jätteen mukana tulee esim. bensiinillä tai vernissalla likaantuneita materiaaleja. Lajitteluhalliin sijoitetaan riittävä määrä alkusammutuskalustoa ja jokaiseen alueella työskentelevään koneeseen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n sammutin. Laitokselle laaditaan erillinen palo- ja pelastussuunnitelma, jonka aluepelastuslaitos hyväksyy. Tulipaloriskiä pyritään pienentämään mahdollisimman nopealla varaston kierrolla. Tavoitteena on viikon nopeus, pois lukien betonijätteen varastointi. Toiminnan pysyvä vakuus Hakija ei ole tehnyt esitystä vakuuden määrästä. HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Hakija ei esitä muutoksia lupamääräyksiin muutoin kuin siltä osin, että niihin lisätään lupa tehostetusti esikäsitellä sisätiloissa osa vastaanotetusta jätteestä käyttäen sähkötoimista paloittelukonetta, magneettierotinta, seulontaa ja tuulikammiota. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty

9 9 Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla välisen ajan. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristökeskuksissa. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristöviranomaisilta ja kaupunginhallituksilta sekä Uudenmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Uudenmaan ELY keskus toteaa lausunnossaan, että se ei näe estettä luvan myöntämiseksi hakemuksen mukaisena. Päätöksessä tulee kuitenkin huomioida pölyämisen lisääntyminen. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- ja terveyshaittaa. Murskain ja seulalaitteet tulee varustaa mahdollisimman tehokkaalla pölynkeräyslaitteistolla. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai murskattavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Pölynestolaitteiden toimintahäiriöiden aikana tulee murskaaminen keskeyttää. Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamiselle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa. Lautakunta edellyttää kuitenkin seuraavien seikkojen huomioon ottamista lupaa myönnettäessä. 1)Tehostetusta esikäsittelystä syntyvän seula-alitteen soveltuvuus käytettäväksi kaatopaikan pintarakenteissa on varmistettava ennen alitteen sijoittamista kaatopaikan pintarakenteisiin. 2)Siirtokuormausasemalla jätteiden vastaanotto ja varastokasat sekä näiden käsittely on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu pölyhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle ja pohjavedelle tai muuta haittaa ympäristölle. Espoon ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: Espoon ympäristökeskus on tutustunut hakemuksen mukaiseen jätteen esikäsittelyn lisäykseen Toivonen Yhtiöt Oy:n Tampereen laitoksessa. Toiminnasta ei aiheutunut häiritsevää melua. Ympäristölautakunta arvioi, että jätteen esikäsittely ei lisää asuinalueiden melualtistusta verrattuna voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan. Asian varmistamiseksi ympäristölautakunta esittää, että voimassa olevassa ympäristöluvassa määrätyt melumittaukset tehdään, kun jätteen esikäsittely on toiminnassa. Laitoksen tuottaman melun raja-arvoa LAeq 55 db ei tule nostaa. Melumittausten on oltava edustavia, ja mittaustulosten epävarmuus on otettava tulosten tulkinnassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Ympäristölautakunta tuo esiin sen, että hakemuksen mukaan hallin yksi pääty on avoin. Kyse ei siis ole suljetusta sisä-

10 tilasta, mikä on otettava huomioon päätöstä annettaessa. Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksesta ei saa aiheutua häiritsevää pölyä ympäristöön. Mikäli pölyämistä tapahtuu, pölyäminen on estettävä tai pölyävä toiminta on lopetettava. Aluehallintovirasto voi harkita, tarvitaanko avonaisessa päädyssä esimerkiksi muoviliuskoja tai muita menetelmiä pölyämisen ennaltaehkäisemiseksi. Laitokselle tuotava purkujäte voi sisältää rakentamisessa käytettyjä eristeitä, foameja. Eristeet voivat sisältää paisunta-aineena ilmakehän otsonkierrosta heikentäviä kaasuja ja kasvihuonekaasuja. Kaasujen määrä riippuu eristeen tyypistä, iästä ja paksuudesta. Mikäli eristeet toimitetaan laitokselta käsittelyyn, jossa eristeet murskataan ennen niiden polttoa, kaasut pääsevät ilmakehään - jos kaasuja ei murskauksen yhteydessä oteta talteen. Ei ole tiedossa, että rakennuseristeistä yleisesti poistettaisiin kaasuja. Sitä vastoin kylmälaitteiden vastaavista eristeistä kaasut poistetaan ympäristöluvallisessa laitoksessa. Ympäristölautakunta esittää, että aluehallintovirasto pyytää Toivonen Yhtiöt Oy:tä selvittämään, millaiseen käsittelyyn laitokselle tuodut eristeet toimitetaan, onko osa rakennuseristeistä ongelmajätettä ja onko kaasujen talteenotto eristeistä mahdollista. Ympäristölautakunta katsoo, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään on rajoitettava, mikäli se on mahdollista. Muistutukset ja mielipiteet Asiasta ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on toimittanut vastineen lausuntojen ja muistutusten johdosta, jossa todetaan seuraavasti: Lähes kaikissa lausunnoissa oli käsitelty melu- ja pölyasioita. Vastine on laadittu aiheittain. Melu: Hankealueen luvanmukaiset melumittaukset tehdään, kun esipaloittelutoiminta on aloitettu. Mikäli näiden mittausten perusteella luvassa annetut melurajat ylittyvät, ryhdytään hankealueella toimenpiteisiin melun vähentämiseksi esim. hallin rakenteita muuttamalla tai rakentamalla meluaita. Pöly ja roskaantuminen: Hankealueen kaikki toiminnnot sijoittuvat halliin. Alueelle leviävää pölyämistä ja roskaantumista seurataan silmämääräisesti jatkuvasti. Mikäli pölyhaittoja tai roskaantumista alueella ilmenee, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Pölynsidonnassa käytetään menetelminä kastelua, peittämistä, kotelointia, kuljettimien pudotuskorkeuden säätöä ja poikkeustilanteissa työskentelyn keskeytystä. 10

11 Seula-alite: Asianmukaiseen jätteenkäsittelykeskukseen toimitettavasta seula-alitteesta otetaan näytteitä. Rakennusjätteiden foamit: Espoon kaupungin lausunnossa tarkoitettuja freoneja sisältäviä eristeitä on käytetty lähinnä kylmähuoneiden eristyksessä luvuilla. Rakennusjätteen sisältämän foamien määrästä ei löydy tarkkaa tutkimustietoa, mutta toimijan monen vuoden purku-urakoinnin ja jätteenkäsittelyn kokemuksella voidaan arvioida freoneja sisältävien eristeiden määrä laitokselle tulevan rakennusjätteen seassa olevan hyvin pieni, noin kg/a. Freoneja sisältävät eristeet ovat ongelmajätettä, ja ne toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan käsittelylaitokseen. 11 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen ja muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä (muutokset alleviivattu) Muutoin siirtokuormausaseman toiminnassa on noudatettava ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä. Muutetut lupamääräykset (11-14, 17, 21, 24, 26, 28-31) ja uusi lupamääräys 32 kuuluvat seuraavasti: Siirtokuormausasema Toiminta 11. Jätteitä saa hakemuksen mukaisesti ottaa vastaan, lajitella, esikäsitellä ja siirtokuormata sekä suorittaa muita melua aiheuttavia töitä maanantaista perjantaihin klo pois lukien arkipyhät. 12. Siirtokuormausaseman toiminnasta, liikenne ja Soraset Oy:n toiminta mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa ylittää Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla eikä Örkkiniityntiellä klo L Aeq 55 db. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi. 14. Siirtokuormausaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen jätteiden vastaanoton aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.

12 12 Jätteiden vastaanottaminen ja varastointi 17. Jätteiden vastaanotto, esikäsittely, siirtokuormaus ja tilapäinen varastointi on toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana piha- ja liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. Jätteiden kuljettaminen ja edelleen toimittaminen 21. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on ELY-keskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. Jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. Päästöt ilmaan 24. Aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä lisätoimenpiteistä pölyämisen vähentämiseksi. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 26. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista ongelmajätteistä on ilmoitettava välittömästi Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 28. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on tehtävä melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla sekä Örkkiniityntiellä lähimmässä melulle alttiissa kohteessa. Melumittaus on suoritettava yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Melumittaukset on suoritettava, kun molempien laitosten toiminta on tavanomaista. Mittaus on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelu mittaaminen" mukaisesti. Melumittaussuunnitelma on toimitettava vähintään kuukautta ennen mittauksen suorittamista tiedoksi Uudenmaan ELYkeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaustulokset on toimitettava kuukauden kuluttua mittausten valmistumisesta Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiselle.

13 Jos melutaso ylittää sille asetetun raja-arvon, Toivonen Yhtiöt Oy:n on esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle suunnitelma meluntorjuntatoimenpiteistä kolmen kuukauden kuluttua melumittausten tulosten valmistumisesta. Uudenmaan ELY-keskus voi antaa tarkentavia määräyksiä suunnitelmassa esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä melumittausten tulosten perusteella. 29. Hulevesien laatua on tarkkailtava kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä otettavin vesinäyttein. Vesinäyte on otettava hiekan- ja öljynerottimen jälkeisestä tarkkailukaivosta. Vedestä on analysoitava vähintään ph, sähkönjohtavuus, rauta-, COD Cr -, kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja mineraaliöljypitoisuus sekä arvioitava virtaama. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Tarkkailua voidaan muuttaa tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 13 Raportointi 30. Toivonen Yhtiöt Oy:n on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti siirtokuormausaseman toiminnasta. Raportissa on esitettävä seuraavat asiat: - vastaanotetun jätteen määrä (t) ja laatu - eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja toimituskohde - vuoden lopussa varastossa olleen jätteen määrä - mahdolliset poikkeukselliset tilanteet - suoritetut tarkastukset - tiedot hiekan- ja öljynerottimen tyhjennyksistä - sadevesiviemäriin tai maastoon johdettavan huleveden tarkkailutulokset. Aseman toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Vakuus 31. Toivonen Yhtiöt Oy:n on asetettava euron vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jäljelle jäävät jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja siirtokuormausaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

14 14 Ympäristövahinkovakuutus 32. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Hakemus on käsitelty toiminnan muutoksena. Luvan myöntämisen edellytykset Yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausasema sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Kaikki jätteiden käsittely tehdään peltihallin sisällä. Laitosalueen hulevedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimessa. Maastoon johdettavan huleveden laatua tarkkaillaan. Toiminnan aiheuttama melutaso mitataan ensimmäisenä toimintavuonna Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä. Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja edistävän jätteiden hyödyntämistä materiaalina ja energiana.

15 15 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 11. ja 12. Melutasoa koskeva määräys on annettu ottamalla huomioon valtioneuvoston päätös No 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa L Aeq 55 db. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin. ELY-keskus päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 14. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- tai käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hyödyntämis- tai käsittelypaikan vastaava hoitaja. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10 ) Määräys 17. Jätelain 6 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen 8 :n mukaan siirtokuormausasema on suunniteltava, perustettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, melu- tai pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 21. Jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus ympäristöluvan nojalla ottaa jäte vastaan, tai sille, joka on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, tai vastaanottajalle, jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. (YSL 43, 45, JL 6, 8, JA 3 a, 7, 8 ) Määräys 24. Kestopäällystetty alue on puhdistettava riittävän usein, siten että pölyn ja roskien leviäminen ympäristöön estetään. (YSL 45, JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 26. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan jätettä syntyessä onnettomuuden, tuotantohäiriön tai muun siihen rinnastettavan tilanteen tai kertaluonteisen toimen johdosta siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä ilmoitettava siitä Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. (YSL 43, 62, JL 6, JA 8 )

16 Määräykset 28 ja 29. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annetta tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon vaikutusten tarkkailusta sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä, sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. Toivonen Yhtiöt Oy ja Soraset Oy toimivat samalla kenttäalueella ja siksi melumittaus on tehtävä molempien laitosten ollessa toiminnassa. Toiminnan on oltava tavanomaista. Melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä on tehtävä siirtokuormausaseman ensimmäisen toimintavuoden aikana. Jos melulle annetut raja-arvot eivät ylity luonnonsuojelualueella, raja-arvojen ylityksiä ei myöskään tapahdu idässä Askiston asuinalueella. Mittauksin on varmistuttava, että melun ohjearvoja ei ylitetä myöskään lännessä Örkkiniityntiellä. Melumittauksen tulosten perusteella Uudenmaan ELY-keskus voi antaa lisämääräyksiä meluntorjunnasta ja mittausten uusimisesta. Jos melumittauksen tulokset ylittävät melulle annetun raja-arvon, on Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Oy:n laadittava yhdessä suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 29. Laitoksella on tarkkailtava säännöllisesti öljynerottimen toimintaa ja asemalta ympäristöön johdettavan huleveden laatua, jotta voidaan varmistua, ettei ympäristöön pääse haitallisia aineita. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 30. Jätelain 52 :n mukaan valvontaviranomaisella sekä ympäristöministeriöllä ja kunnalla on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 31. Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa siirtokuormausasemalla enintään kerralla varastoitavien jätteiden toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ) Määräys 32. Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. Sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on oltava ympäristövahinkovakuutus. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/98, 1, 2 ) 16

17 17 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO, LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN JA KORVATTAVAT PÄÄTÖK- SET Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan jälkeen, on luvan saajan toimitettava mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Korvattavat päätökset PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen No YS 344 lupamääräykset 11-14, 17, 21, 24, 26, Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 4, 5, 7, 8, 22, 28, 41-43, 45, 46, 47, 52-57, 62, 81, 83, 90, 101, 105 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 30, 36, 37 Jätelaki /1072 (JäteL) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52, 54 Jäteasetus /1390 (JäteA) 3, 3a, 8, 9, 10, 22

18 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17, 18 Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista /1993 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksullisista suoritteista (VNa 1145/2009) Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 ) 18 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Aluehallintoviraston maksullisia suoritteita koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen mukaan Laitoksen tai paikan jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä perusmaksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Toivonen yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Vantaan ja Espoon kaupunginhallitus Vantaan ja Espoon ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan.

19 19 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Espoon ja Vantaan kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

20 20 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen. KR/ts

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 70/11/1 Dnro PSAVI/1/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.8.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Kierrätyspolttoaineen koepoltto Laanilan Voima Oy:n Pyroflow ja 209L kattiloissa, Oulu Laanilan

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012

PÄÄTÖS. Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 PÄÄTÖS Nro 50/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/207/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.4.2012 ASIA Viljo Viljanmaan Nahkatehdas Oy:n ympäristölupahakemus, Seinäjoki HAKIJA Viljo Viljanmaan

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013

PÄÄTÖS. Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 PÄÄTÖS Nro 51/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/47/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2013 ASIA Metsä Board Oyj:n kemihierretehtaan toimintaa koskevan ympäristöluvan määräyksen 6 määräajan

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton ja vedenottamon käyttöoikeuden osalta, Kouvola Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 151/2012/2 Dnro ESAVI/113/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.6.2012 ASIA HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen N:o 88/I/70 muuttaminen vedenoton

Lisätiedot

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila

Päätös. Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Ulvila Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2011/1 Dnro ESAVI/553/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Ulvilan kaupungin Saaren jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 138/2012/1 Dnro ESAVI/300/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 27.1.2006

Lisätiedot

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen

Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Etelä-Suomi Päätös Nro 89/2010/4 Dnro ESAVI/134/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2010 ASIA HAKIJA Laukkosken vesivoimalaitoksen uusiminen ja kalatien rakentaminen, Pornainen Porvoon Energia Oy

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini

Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 132/2010/1 Dnro LSSAVI/365/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2010 ASIA HAKIJA Kurkisuon turvetuotantoaluetta koskeva toiminnan aloittaminen, Soini Vapo Oy PL 22

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012

Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Päätös Nro 100/2012/2 Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/51/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.11.2012 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentamiselle Kristiinankaupungin Pohjoislahden

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Päätös. Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori Päätös Etelä-Suomi Nro 66/2011/1 Dnro ESAVI/551/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2011 ASIA Porin Veden Pihlavan jätevedenpuhdistamon toiminnan lopettamisen johdosta annettavat määräykset, Pori

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä

Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Mäntsälä Etelä-Suomi Päätös Nro 179/2011/4 Dnro ESAVI/93/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA Maakaasun jakeluputken rakentaminen Hirvihaaranjoen alitse ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi

Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan jatkaminen 30.4.2012 saakka, Tohmajärvi Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 57/2011/1 Dnro ISAVI/4/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2011 ASIA Valkeasuon turvetuotantoalueen ympäristöluvan Vääränlahden ruoppausta koskevan määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011

Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2011/4 Dnro ESAVI/32/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Telekaapelin asentaminen suuntaporaamalla Tuusulanjoen alitse Myllykylässä

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot