Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista, Espoo. HAKIJA Toivonen Yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI Juvanmalmin siirtokuormausasema Juvanmalminkatu, Espoo Kiinteistö: Rno HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Toivonen Yhtiöt Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä- Suomen aluehallintovirastolle LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Voimassa oleva ympäristölupa Alueen kaavoitus Uudenmaan ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä Nro YS 344 myöntänyt Toivonen Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnalle Espoon kaupungissa. Asemakaavassa tontti 3 on osoitettu asemakaavamerkinnällä ET-1 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueen länsipuoli on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Etelä- ja pohjoispuolella on puistoaluetta (P). Alue rajoittuu idässä Vantaan kaupungin puolella sijaitsevaan Timmermalmin luonnonsuojelualueeseen (SL1.) LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Alue sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella korttelissa tontilla 3, jonka pinta-ala on noin 2 ha. Siirtokuormausaseman toiminnalle on varattu tästä tontista noin 1 hehtaarin alue. Siirtokuormausaseman sijoituspaikka on osin rakentamaton. Samalla kiinteistöllä aloittaa toimintansa Soraset Oy. Laitoksilla on yhteinen toimisto ja autovaaka. Tontin pohjoisosassa toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema. Tontti ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Laitosalueen luoteispuolella noin 1,5 km päässä on Metsämaan I-luokan pohjavesialue ja lounaassa noin 1,0 km päässä Niipperin III-luokan pohjavesialue. Alueen maaperä on kalliota. Alue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (nro ). Vuoden 2003 liito-oravakartoitus osoittaa, että Vantaan merkittävin liitooravien esiintymisvyöhyke on kaupungin länsirajan tuntumassa Herukkapurolta Timmermalmin eteläosiin saakka. Lähes koko Timmermalmin alue on liito-oravalle sopivaa metsää Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Etäisyys lähinnä olevaan Niipperin asuinalueeseen on noin 500 metriä. Idässä on Askiston asuinalue noin 500 m päässä. Siirtokuormausaseman välittömässä läheisyydessä toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema, joka on lopettanut toimintansa alueella vuoden 2009 aikana. Samalle kiinteistölle sijaitsee myös Soraset Oy, jolla on toiminnalleen Uu-

3 denmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (No YS/343) puhtaiden ylijäämä maa- ja kiviainesten sekä asfaltti- ja betonijätteen vastaanotolle ja käsittelylle. Alue on Helsinki-Vantaa lentokentän lentomelualuetta. 3 TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Maarakennustyöt Toivonen Yhtiöt Oy:llä on lupa jätteiden siirtokuormaukseen ja betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen laitosalueen maarakentamisessa. Siirtokuormausaseman vuosikapasiteetti on enintään t/a. Toivonen yhtiöt Oy hakee muutosta edelliseen lupaan siten, että prosessiin lisätään osalle vastaanotettavia jätteitä tehostettu esikäsittely. Siirtokuormausaseman toiminta-aika on ma pe klo Alueen maarakennus työt on Toivonen Oy:n alueen osalta saatettu loppuun Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen Nro YS 344 määräysten mukaisesti. Siirtokuormausasema Alueelle on rakennettu m 2 :n kokoinen halli jätteenkäsittelyä varten. Hallissa on 300 mm:n betonilattia. Asemalle on rakennettu myös vaakalaitteet ja toimisto, joita molempia käytetään yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Siirtokuormausaseman toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2011 alkupuolella. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Vastaanotettavat jätteet Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnan sekalaisia kuivia jätteitä sekä ominaisuuksiltaan niihin rinnastettavia kaupan ja teollisuuden jätteitä ja tuotantohylkyä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä ongelmajätteitä. Vastaanotetusta jätteestä (arvio 120 tonnia/vrk) noin 40 tonnia koostuu betonista, tiilestä, irtometallista ja lautapuusta, jotka lajitellaan erilleen kaivinkoneella ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelylaitoksiin. Jäljelle jäävä 80 tonnia esikäsitellään paloittelukoneessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Esikäsittelyn seurauksena syntyy noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Alite kuljetetaan Ämmässuolle ja metalli jatkojalostettavaksi asianmukaiseen, luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Polttokelpoinen ja lajittelulaitokselle toimitettava sekalainen kuivajäte kuljetetaan Toivosen Ruskon toimipisteeseen Tampereelle jatkojalostukseen.

4 4 Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan seuraavia jätteitä: jäte jätekoodi määrä t/a rakennus- ja purkutoiminnan jätteet , , *, , , , , teollisuuden ja kaupan jätteet , , , , , , , , , , , , , *, , , *, , , metalliromu , , , , , , , , , yhteensä *merkityt ovat ongelmajätteitä Siirtokuormattavien jätteiden vastaanotto, välivarastointi, esikäsittely ja uudelleen kuormaus tehdään m 2 :n lajitteluhallissa. Hallissa on peltiseinät ja hallin yksi pääty on auki. Esilajittelu Jätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn yhteydessä jätevirrasta poistetaan selkeästi hyödyntämiskelvottomaksi tunnistettavat materiaalit. Osa vastaanotetusta jätteestä (noin 80 tonnia /vrk) käy läpi tehostetun esikäsittelyn, jotta jätteestä saadaan parempi hyötykäyttöaste hyödyntäjälle, eli Toivosen Tampereen Ruskon toimipisteen jätteenkäsittelylaitokselle, menevälle jätteen osalle ja samalla pienennetään Tampereelle tiellä kuljetettavan jätteen määrää. Tehostettu esikäsittely tarkoittaa jätteen paloittelemista sisätiloissa sähkötoimisella paloittelijalla kokoon mm. Paloiteltu jäte kulkee magneettikäsittelyn läpi, jossa siitä poistetaan pienet metallit, ja sen jälkeen seulonnan läpi, jossa hiekka ja muu seula alite (0-30mm) saadaan pois. Alite sisältää biohajoavaa jätettä noin 20 % ja sitä käytetään kaatopaikan jätetäytön peittomaana ja pinnan viimeistelyssä.

5 Seulonnassa jäte käy myös tuulikammoin kautta, jossa eripainoinen muovi, paperi ja puu erotellaan. Näin varmistetaan polttokelpoisen jätteen tasalaatuisuus. Toivonen jatkojalostaa Ruskon laitoksellaan polttokelpoisesta jätteestä ns. REF 1:stä (Recovered fuel = kierrätyspolttoaine). Esikäsittelyn seurauksena syntyy vuorokaudessa noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Hyödynnettävät jätteet toimitetaan kierrätyspolttoaineen valmistukseen, metalliromuksi, betonijätteeksi ja lajittelulaitokselle toimitettavaksi sekalaiseksi kuivaksi jätteeksi. Betoni-, tiili- ja metallijätteet toimitetaan jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa jätteiden käsittelyyn. Lajittelulaitoksella mahdollisesti syntyvät muut jakeet ja ongelmajätteet toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kaikki vastaanotettavat jätteet punnitaan autovaa'alla ja eri jätejakeet sijoitetaan omiin kasoihinsa lajitteluhalliin. Jokaiselle kuormalle tehdään vastaanottotarkastus, jonka yhteydessä mahdolliset poikkeamat ilmoitetusta merkitään vastaanottotositteeseen. Esilajittelussa syntyy seuraavia jätejakeita: jätejae jätekoodi määrä t/a varastointimäärä energiajäte sekajäte betonijäte metallit , hyödyntämiskelvoton jäte yhteensä Jätteiden varastointi ja kuljettaminen Esilajiteltuja jätteitä varastoidaan hallissa omissa kasoissa, joista ne kuormataan kaivinkoneella noin 40 m 3 :n kontteihin. Kuljetukset käsittelylaitoksiin tehdään täysperävaunuyhdistelmillä, jotka kuljettavat kolme konttia kerralla. Polttoaineet Työkoneiden käyttämää kevyttä polttoöljyä varastoidaan kahdessa 5 m 3 :n säiliössä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan kaikki käytössä olevat työkoneet ja niiden apulaitteet ovat CEhyväksyttyjä.

6 Toivonen Yhtiöt Oy:llä on ympäristöasioidenhallintajärjestelmä, joka on laadittu standardin ISO mukaan. Laadun valvonnassa käytetään standardia ISO YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Maaperäpäästöt ja niiden estäminen Jätevedet Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Lajitteluhalli ja liikennealueet on asfaltoitu. Lajitteluhallin lattian kaadot on ohjattu ovelle, jotta kuormien mukana tuleva vähäinen vesi saadaan ohjattua sadevesikaivoihin. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi muun kunnallistekniikan yhteydessä sadevesiviemäri. Laitos liitetään siihen, kun se on mahdollista. Laitoksen toiminnasta ei synny prosessivesiä. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuksen, noin m 2, kattovedet johdetaan erilliseen sadevesiviemäriin ja edelleen maastoon. Asfaltoidun jätteenkäsittelyalueen ja työkoneiden tankkausalueen (noin m 2 yhteinen alue Soraset Oy:n kanssa) hulevedet johdetaan kolmen sadevesikaivon ja öljyn- ja hiekanerottimen kautta tontin itälaidalla olevaan ojaan ja myöhemmin mahdollisesti sadevesiviemäriin, kun se rakennetaan alueelle. I-luokan öljynerottimesta lähtevän veden öljypitoisuus on mitoitustietojen mukaan enintään 5 mg/l. Öljynerotin on varustettu ohitusjärjestelmällä, jossa huippuvirtaaman aikana noin puolet sadevedestä ohjautuu ohi öljynerottimen. Öljynerottimen jälkeen on näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Pölyävät toiminnot, kuten jätekuormien vastaanotto, lajittelu ja uudelleen kuormaus, tapahtuvat hallissa. Pölyn leviäminen rajoittuu hallitilaan. Hallia ja ulkoliikennealueita puhdistetaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Jätteen tehostettu esikäsittely lisää pölyn muodostusta, mutta pölyn leviäminen rajoittuu hallin sisätiloihin ja sitä hallitaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Hakijan työkoneet ovat CE-hyväksyttyjä ja täyttävät päästövaatimuksiltaan vähintään Euro3-moottorivaatimukset. Jos siirtokuormausaseman materiaalin käsittelyssä käytetään urakoitsijoiden koneita, niille asetetaan nämä samat vaatimukset. Hakijan arvion mukaan laitoksen toiminnoista ympäristöön syntyvä melutaso ei ylitä 55 db.

7 7 Melua aiheuttavat työssä käytettävät koneet. Koneet täyttävät kone- ja laiteasetuksen 621/2001 (EY/2000/14) melunormit. Alueesta on tehty melumallinnus SoundPlan ohjelmalla (Tarates Oy). Lähtöarvot on mitattu Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Yhtiöt Oy:n käytössä olevista koneista ja laitteista. Melumallinnus huomioi kaikki tontille sijoittuvat toiminnot. Melumallinnuksen mukaan annettiin suositus, että tontin rajalle olisi tehtävä korkeustasoon +56,50 3 m korkea maapenger, jonka päälle korkeusasemaan 59,5 2 metriä korkea meluseinä. Meluseinän rakentaminen penkereen päälle ei ole välttämätöntä tontin eteläosassa, jos rakennukset toimivat meluesteenä. Muutoksella ei odoteta olevan melua lisäävää vaikutusta, koska tehostetussa esikäsittelyssä tapahtuva paloittelu tapahtuu sisätiloissa ja sähkötoimisella koneella. Liikenne Vastaanotettavan jätteen määräksi arvioidaan 120 tonnia päivässä. Tämä tarkoittaa lava-autoa päivässä. Jatkokäsittelyyn Ruskoon odotetaan vietäväksi 6-8 täysperävaunuyhdistelmällisessä päivässä, eli yhteensä noin 30 tonnia jätettä päivässä. Yhteensä autoja odotetaan käyvän siis alle 100 päivässä. Alue on noin 2 km etäisyydellä Kehä III:sta, josta liikenne tulee siirtokuormausasemalle Juvanmalmin halki. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Hyödyntämiskelvotonta tavanomaista jätettä syntyy arviolta t/a. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan jätteen määristä, toimittajista ja jätteen syntypaikoista. Tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan autovaa'alla. Tiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaisille. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Sadevesijärjestelmän näytteenottokaivosta otetaan vesinäyte kahdesti vuodessa. Vesistä analysoidaan öljypitoisuus, ph, sähkönjohtokyky, rauta, COD Cr sekä kokonaistyppi ja fosfori.

8 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN VAKUUS Toiminnan riskejä ovat öljyvahingot ja tulipalot. Öljyvahingon voi aiheuttaa työkoneen hydrauliletkun rikkoontuminen tai polttoainesäiliön vaurio. Tankkauspisteen läheisyyteen sijoitetaan imeytyskalustoa. Öljyvuotojen riskiä pienennetään kaluston ennakoivalla huolto-ohjelmalla ja letkujen kunnon päivittäisellä seurannalla. Tankkauspiste on sijoitettu liikennealueen reunaan siten, että sen läheisyydessä ei tapahdu lastaustoimintaa ja säiliönä käytetään hyväksyttyä kaksoisvaippasäiliötä. Siirtokuormausasemalle vastaanotettavat jätejakeet eivät ole itsestään syttyviä eivätkä niille tehtävät esikäsittelyt aiheuta itsestään syttymistä. On kuitenkin mahdollista, että jätteen mukana tulee esim. bensiinillä tai vernissalla likaantuneita materiaaleja. Lajitteluhalliin sijoitetaan riittävä määrä alkusammutuskalustoa ja jokaiseen alueella työskentelevään koneeseen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n sammutin. Laitokselle laaditaan erillinen palo- ja pelastussuunnitelma, jonka aluepelastuslaitos hyväksyy. Tulipaloriskiä pyritään pienentämään mahdollisimman nopealla varaston kierrolla. Tavoitteena on viikon nopeus, pois lukien betonijätteen varastointi. Toiminnan pysyvä vakuus Hakija ei ole tehnyt esitystä vakuuden määrästä. HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Hakija ei esitä muutoksia lupamääräyksiin muutoin kuin siltä osin, että niihin lisätään lupa tehostetusti esikäsitellä sisätiloissa osa vastaanotetusta jätteestä käyttäen sähkötoimista paloittelukonetta, magneettierotinta, seulontaa ja tuulikammiota. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty

9 9 Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla välisen ajan. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristökeskuksissa. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristöviranomaisilta ja kaupunginhallituksilta sekä Uudenmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Uudenmaan ELY keskus toteaa lausunnossaan, että se ei näe estettä luvan myöntämiseksi hakemuksen mukaisena. Päätöksessä tulee kuitenkin huomioida pölyämisen lisääntyminen. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- ja terveyshaittaa. Murskain ja seulalaitteet tulee varustaa mahdollisimman tehokkaalla pölynkeräyslaitteistolla. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai murskattavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Pölynestolaitteiden toimintahäiriöiden aikana tulee murskaaminen keskeyttää. Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamiselle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa. Lautakunta edellyttää kuitenkin seuraavien seikkojen huomioon ottamista lupaa myönnettäessä. 1)Tehostetusta esikäsittelystä syntyvän seula-alitteen soveltuvuus käytettäväksi kaatopaikan pintarakenteissa on varmistettava ennen alitteen sijoittamista kaatopaikan pintarakenteisiin. 2)Siirtokuormausasemalla jätteiden vastaanotto ja varastokasat sekä näiden käsittely on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu pölyhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle ja pohjavedelle tai muuta haittaa ympäristölle. Espoon ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: Espoon ympäristökeskus on tutustunut hakemuksen mukaiseen jätteen esikäsittelyn lisäykseen Toivonen Yhtiöt Oy:n Tampereen laitoksessa. Toiminnasta ei aiheutunut häiritsevää melua. Ympäristölautakunta arvioi, että jätteen esikäsittely ei lisää asuinalueiden melualtistusta verrattuna voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan. Asian varmistamiseksi ympäristölautakunta esittää, että voimassa olevassa ympäristöluvassa määrätyt melumittaukset tehdään, kun jätteen esikäsittely on toiminnassa. Laitoksen tuottaman melun raja-arvoa LAeq 55 db ei tule nostaa. Melumittausten on oltava edustavia, ja mittaustulosten epävarmuus on otettava tulosten tulkinnassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Ympäristölautakunta tuo esiin sen, että hakemuksen mukaan hallin yksi pääty on avoin. Kyse ei siis ole suljetusta sisä-

10 tilasta, mikä on otettava huomioon päätöstä annettaessa. Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksesta ei saa aiheutua häiritsevää pölyä ympäristöön. Mikäli pölyämistä tapahtuu, pölyäminen on estettävä tai pölyävä toiminta on lopetettava. Aluehallintovirasto voi harkita, tarvitaanko avonaisessa päädyssä esimerkiksi muoviliuskoja tai muita menetelmiä pölyämisen ennaltaehkäisemiseksi. Laitokselle tuotava purkujäte voi sisältää rakentamisessa käytettyjä eristeitä, foameja. Eristeet voivat sisältää paisunta-aineena ilmakehän otsonkierrosta heikentäviä kaasuja ja kasvihuonekaasuja. Kaasujen määrä riippuu eristeen tyypistä, iästä ja paksuudesta. Mikäli eristeet toimitetaan laitokselta käsittelyyn, jossa eristeet murskataan ennen niiden polttoa, kaasut pääsevät ilmakehään - jos kaasuja ei murskauksen yhteydessä oteta talteen. Ei ole tiedossa, että rakennuseristeistä yleisesti poistettaisiin kaasuja. Sitä vastoin kylmälaitteiden vastaavista eristeistä kaasut poistetaan ympäristöluvallisessa laitoksessa. Ympäristölautakunta esittää, että aluehallintovirasto pyytää Toivonen Yhtiöt Oy:tä selvittämään, millaiseen käsittelyyn laitokselle tuodut eristeet toimitetaan, onko osa rakennuseristeistä ongelmajätettä ja onko kaasujen talteenotto eristeistä mahdollista. Ympäristölautakunta katsoo, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään on rajoitettava, mikäli se on mahdollista. Muistutukset ja mielipiteet Asiasta ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on toimittanut vastineen lausuntojen ja muistutusten johdosta, jossa todetaan seuraavasti: Lähes kaikissa lausunnoissa oli käsitelty melu- ja pölyasioita. Vastine on laadittu aiheittain. Melu: Hankealueen luvanmukaiset melumittaukset tehdään, kun esipaloittelutoiminta on aloitettu. Mikäli näiden mittausten perusteella luvassa annetut melurajat ylittyvät, ryhdytään hankealueella toimenpiteisiin melun vähentämiseksi esim. hallin rakenteita muuttamalla tai rakentamalla meluaita. Pöly ja roskaantuminen: Hankealueen kaikki toiminnnot sijoittuvat halliin. Alueelle leviävää pölyämistä ja roskaantumista seurataan silmämääräisesti jatkuvasti. Mikäli pölyhaittoja tai roskaantumista alueella ilmenee, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Pölynsidonnassa käytetään menetelminä kastelua, peittämistä, kotelointia, kuljettimien pudotuskorkeuden säätöä ja poikkeustilanteissa työskentelyn keskeytystä. 10

11 Seula-alite: Asianmukaiseen jätteenkäsittelykeskukseen toimitettavasta seula-alitteesta otetaan näytteitä. Rakennusjätteiden foamit: Espoon kaupungin lausunnossa tarkoitettuja freoneja sisältäviä eristeitä on käytetty lähinnä kylmähuoneiden eristyksessä luvuilla. Rakennusjätteen sisältämän foamien määrästä ei löydy tarkkaa tutkimustietoa, mutta toimijan monen vuoden purku-urakoinnin ja jätteenkäsittelyn kokemuksella voidaan arvioida freoneja sisältävien eristeiden määrä laitokselle tulevan rakennusjätteen seassa olevan hyvin pieni, noin kg/a. Freoneja sisältävät eristeet ovat ongelmajätettä, ja ne toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan käsittelylaitokseen. 11 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen ja muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä (muutokset alleviivattu) Muutoin siirtokuormausaseman toiminnassa on noudatettava ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä. Muutetut lupamääräykset (11-14, 17, 21, 24, 26, 28-31) ja uusi lupamääräys 32 kuuluvat seuraavasti: Siirtokuormausasema Toiminta 11. Jätteitä saa hakemuksen mukaisesti ottaa vastaan, lajitella, esikäsitellä ja siirtokuormata sekä suorittaa muita melua aiheuttavia töitä maanantaista perjantaihin klo pois lukien arkipyhät. 12. Siirtokuormausaseman toiminnasta, liikenne ja Soraset Oy:n toiminta mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa ylittää Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla eikä Örkkiniityntiellä klo L Aeq 55 db. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi. 14. Siirtokuormausaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen jätteiden vastaanoton aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.

12 12 Jätteiden vastaanottaminen ja varastointi 17. Jätteiden vastaanotto, esikäsittely, siirtokuormaus ja tilapäinen varastointi on toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana piha- ja liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. Jätteiden kuljettaminen ja edelleen toimittaminen 21. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on ELY-keskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. Jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. Päästöt ilmaan 24. Aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä lisätoimenpiteistä pölyämisen vähentämiseksi. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 26. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista ongelmajätteistä on ilmoitettava välittömästi Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 28. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on tehtävä melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla sekä Örkkiniityntiellä lähimmässä melulle alttiissa kohteessa. Melumittaus on suoritettava yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Melumittaukset on suoritettava, kun molempien laitosten toiminta on tavanomaista. Mittaus on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelu mittaaminen" mukaisesti. Melumittaussuunnitelma on toimitettava vähintään kuukautta ennen mittauksen suorittamista tiedoksi Uudenmaan ELYkeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaustulokset on toimitettava kuukauden kuluttua mittausten valmistumisesta Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiselle.

13 Jos melutaso ylittää sille asetetun raja-arvon, Toivonen Yhtiöt Oy:n on esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle suunnitelma meluntorjuntatoimenpiteistä kolmen kuukauden kuluttua melumittausten tulosten valmistumisesta. Uudenmaan ELY-keskus voi antaa tarkentavia määräyksiä suunnitelmassa esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä melumittausten tulosten perusteella. 29. Hulevesien laatua on tarkkailtava kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä otettavin vesinäyttein. Vesinäyte on otettava hiekan- ja öljynerottimen jälkeisestä tarkkailukaivosta. Vedestä on analysoitava vähintään ph, sähkönjohtavuus, rauta-, COD Cr -, kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja mineraaliöljypitoisuus sekä arvioitava virtaama. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Tarkkailua voidaan muuttaa tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 13 Raportointi 30. Toivonen Yhtiöt Oy:n on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti siirtokuormausaseman toiminnasta. Raportissa on esitettävä seuraavat asiat: - vastaanotetun jätteen määrä (t) ja laatu - eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja toimituskohde - vuoden lopussa varastossa olleen jätteen määrä - mahdolliset poikkeukselliset tilanteet - suoritetut tarkastukset - tiedot hiekan- ja öljynerottimen tyhjennyksistä - sadevesiviemäriin tai maastoon johdettavan huleveden tarkkailutulokset. Aseman toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Vakuus 31. Toivonen Yhtiöt Oy:n on asetettava euron vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jäljelle jäävät jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja siirtokuormausaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

14 14 Ympäristövahinkovakuutus 32. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Hakemus on käsitelty toiminnan muutoksena. Luvan myöntämisen edellytykset Yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausasema sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Kaikki jätteiden käsittely tehdään peltihallin sisällä. Laitosalueen hulevedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimessa. Maastoon johdettavan huleveden laatua tarkkaillaan. Toiminnan aiheuttama melutaso mitataan ensimmäisenä toimintavuonna Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä. Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja edistävän jätteiden hyödyntämistä materiaalina ja energiana.

15 15 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 11. ja 12. Melutasoa koskeva määräys on annettu ottamalla huomioon valtioneuvoston päätös No 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa L Aeq 55 db. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin. ELY-keskus päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 14. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- tai käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hyödyntämis- tai käsittelypaikan vastaava hoitaja. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10 ) Määräys 17. Jätelain 6 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen 8 :n mukaan siirtokuormausasema on suunniteltava, perustettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, melu- tai pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 21. Jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus ympäristöluvan nojalla ottaa jäte vastaan, tai sille, joka on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, tai vastaanottajalle, jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. (YSL 43, 45, JL 6, 8, JA 3 a, 7, 8 ) Määräys 24. Kestopäällystetty alue on puhdistettava riittävän usein, siten että pölyn ja roskien leviäminen ympäristöön estetään. (YSL 45, JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 26. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan jätettä syntyessä onnettomuuden, tuotantohäiriön tai muun siihen rinnastettavan tilanteen tai kertaluonteisen toimen johdosta siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä ilmoitettava siitä Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. (YSL 43, 62, JL 6, JA 8 )

16 Määräykset 28 ja 29. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annetta tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon vaikutusten tarkkailusta sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä, sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. Toivonen Yhtiöt Oy ja Soraset Oy toimivat samalla kenttäalueella ja siksi melumittaus on tehtävä molempien laitosten ollessa toiminnassa. Toiminnan on oltava tavanomaista. Melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä on tehtävä siirtokuormausaseman ensimmäisen toimintavuoden aikana. Jos melulle annetut raja-arvot eivät ylity luonnonsuojelualueella, raja-arvojen ylityksiä ei myöskään tapahdu idässä Askiston asuinalueella. Mittauksin on varmistuttava, että melun ohjearvoja ei ylitetä myöskään lännessä Örkkiniityntiellä. Melumittauksen tulosten perusteella Uudenmaan ELY-keskus voi antaa lisämääräyksiä meluntorjunnasta ja mittausten uusimisesta. Jos melumittauksen tulokset ylittävät melulle annetun raja-arvon, on Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Oy:n laadittava yhdessä suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 29. Laitoksella on tarkkailtava säännöllisesti öljynerottimen toimintaa ja asemalta ympäristöön johdettavan huleveden laatua, jotta voidaan varmistua, ettei ympäristöön pääse haitallisia aineita. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 30. Jätelain 52 :n mukaan valvontaviranomaisella sekä ympäristöministeriöllä ja kunnalla on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 31. Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa siirtokuormausasemalla enintään kerralla varastoitavien jätteiden toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ) Määräys 32. Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. Sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on oltava ympäristövahinkovakuutus. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/98, 1, 2 ) 16

17 17 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO, LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN JA KORVATTAVAT PÄÄTÖK- SET Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan jälkeen, on luvan saajan toimitettava mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Korvattavat päätökset PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen No YS 344 lupamääräykset 11-14, 17, 21, 24, 26, Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 4, 5, 7, 8, 22, 28, 41-43, 45, 46, 47, 52-57, 62, 81, 83, 90, 101, 105 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 30, 36, 37 Jätelaki /1072 (JäteL) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52, 54 Jäteasetus /1390 (JäteA) 3, 3a, 8, 9, 10, 22

18 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17, 18 Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista /1993 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksullisista suoritteista (VNa 1145/2009) Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 ) 18 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Aluehallintoviraston maksullisia suoritteita koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen mukaan Laitoksen tai paikan jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä perusmaksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Toivonen yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Vantaan ja Espoon kaupunginhallitus Vantaan ja Espoon ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan.

19 19 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Espoon ja Vantaan kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

20 20 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen. KR/ts

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki.

M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen, Uusikaupunki. Etelä-Suomi Päätös Nro 58/2011/2 Dnro ESAVI/119/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA M. Uussaari Oy:n jätteen hyödyntämistoiminnan laajentamista ja muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia.

Toiminnalla ei ole aikaisemmin myönnettyjä ympäristölupia. Etelä-Suomi Päätös Nro 88/2014/1 Dnro ESAVI/85/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2014 ASIA Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta tarkoituksena selvittää arinapolton soveltuvuutta jätteiden polttoon

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320

Tendac Oy, jätteiden käsittelylaitos Pronssitie 13, ORIMATTILA Kiinteistö RN:o M605 Toimialatunnus 38320 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2013/1 Dnro ESAVI/97/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA. HAKIJA Tendac Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Orimattilan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori

ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen, Pori Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2017/1 Dnro ESAVI/5884/2017 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2017 ASIA Kuparivalimon ja -valssaamon ympäristöluvan lupamääräysten 2-4 ja 19 mukaisten selvitysten määräaikojen pidentäminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 230/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/124/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA TOIMINNAN SIJAINTI Hikinoro Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f).

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Ympäristönsuojelulain 57. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f). Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2014/1 Dnro ESAVI/149/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2014 ASIA Rosk'n Roll Oy Ab:n Hangon kompostointilaitoksen toiminnan lopettamista, toimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011

Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2011/4 Dnro ESAVI/51/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.9.2011 ASIA HAKIJA Strömman kanavaan merialueelle asennettavia valokaapelien suojaputkia koskevan Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 140/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/86/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA HAKIJA Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvan 9.12.2005, 1999Y0177-111 kaatopaikan vakuutta

Lisätiedot

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen

Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2013/1 Dnro ESAVI/235/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2013 ASIA Biovakka Suomi Oy:n Topinojan biokaasulaitoksen vakuutta koskevan ympäristölupamääräyksen muutos, Turku

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys

Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Etelä-Suomi Päätös Nro 6/2011/2 Dnro ESAVI/628/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee Paperinkeräys Oy:n Lahden laitoksen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011

Päätös. Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Päätös Etelä-Suomi Nro 162/2011/1 Dnro ESAVI/220/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo

Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin kylästä Bågaskärin saarelle, Inkoo Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/2 Dnro ESAVI/516/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.3.2012 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Suunnitelma Vesijohdon sijoittaminen mereen Inkoon kunnan vesijohtoverkostosta Svartbäckin

Lisätiedot

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja

Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 208/2017/2 Dnro ESAVI/9032/2017 Annettu julkipanon jälkeen 29.9.2017 ASIA Laiturin rakentaminen, päätöksessä asetetun määräajan jatkaminen, Lohja HAKIJA Kaj Packalén AIKAISEMPI LUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 g) Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2011/1 Dnro ESAVI/693/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2011 ASIA Päätös Suomen Kivisora Oy:n muun muassa puhtaiden maamassojen, louheen, murskeen ja betonijätteen käsittelyä

Lisätiedot

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f.

Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentti kohta 4 f. Etelä-Suomi Päätös Nro 32/2014/1 Dnro ESAVI/196/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaiden ympäristölupapäätöksen lupamääräyksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 229/2012/1 Dnro ESAVI/34/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 21.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Novart Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 181/2013/2 Dnro ESAVI/88/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 3.9.2013 ASIA Roitonsuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa ja vesilain mukainen lupa, Vaasan hallinto-oikeuden uudelleen

Lisätiedot

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus

Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan jatkaminen saakka, Varkaus Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 118/2013/1 Dnro ISAVI/82/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2013 ASIA Stora Enson tehtaiden kattilan 7 kaasuttimella happikaasutuksen käyttöönottoa koskevan koetoiminnan määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 7/2011/2 Dnro ESAVI/220/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2011 ASIA Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Lahden toimipisteen ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen,

Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 109/2005/4 määrätyn rakentamisajan pidentäminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 183/2010/4 Dnro ESAVI/315/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 26.10.2010 ASIA HAKIJA Laiturin pysyttämiselle ja parantamiselle Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 52/2010/1 Dnro ESAVI/138/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA Inkoossa sijaitsevan hevostallin ja siihen liittyvän hevosenlantaa polttoaineenaan käyttävän lämpökeskuksen

Lisätiedot

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki

L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro ISAVI/24/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 9.7.2014 ASIA L&T Biowatti Oy:n Iisveden pellettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Suonenjoki HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012

Päätös. Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 140/2012/1 Dnro ESAVI/152/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Loimaan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 175/2011/1 Dnro ESAVI/258/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 96/2011/1 Dnro ESAVI/204/04.08/2010

Lisätiedot

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola

Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68 muuttaminen, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 15/2012/2 Dnro ESAVI/224/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2012 ASIA LUVAN HAKIJA Pohjaveden ottamista koskevan Itä-Suomen vesioikeuden 13.1.1968 antaman päätöksen nro 2/I/68

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 16/2007/1 Dnro LSY 2007 Y 115 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2007 ASIA Kaltevan jätevedenpuhdistamoa koskevan ympäristölupapäätöksen nro 63/2004/1

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot