Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman"

Transkriptio

1 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista, Espoo. HAKIJA Toivonen Yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere LAITOS JA SEN SIJAINTI Juvanmalmin siirtokuormausasema Juvanmalminkatu, Espoo Kiinteistö: Rno HAKEMUS JA SEN VIREILLETULO Toivonen Yhtiöt Oy on toimittanut ympäristölupahakemuksen Etelä- Suomen aluehallintovirastolle LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Jätteen laitos- ja ammattimaiselle hyödyntämiselle ja käsittelylle on oltava ympäristölupa ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin kohdan 4 sekä ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 13 f perusteella. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asiassa toimivaltainen viranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdan 13 g mukaan. ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE puh fax Hämeenlinnan päätoimipaikka Birger Jaarlin katu 15 PL 150, Hämeenlinna Helsingin toimipaikka Ratapihantie 9 PL 110, Helsinki

2 2 TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE Voimassa oleva ympäristölupa Alueen kaavoitus Uudenmaan ympäristökeskus on antamallaan päätöksellä Nro YS 344 myöntänyt Toivonen Yhtiöt Oy:lle ympäristöluvan Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnalle Espoon kaupungissa. Asemakaavassa tontti 3 on osoitettu asemakaavamerkinnällä ET-1 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Alueen länsipuoli on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T). Etelä- ja pohjoispuolella on puistoaluetta (P). Alue rajoittuu idässä Vantaan kaupungin puolella sijaitsevaan Timmermalmin luonnonsuojelualueeseen (SL1.) LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Ympäristön yleiskuvaus Alue sijaitsee Juvanmalmin teollisuusalueella korttelissa tontilla 3, jonka pinta-ala on noin 2 ha. Siirtokuormausaseman toiminnalle on varattu tästä tontista noin 1 hehtaarin alue. Siirtokuormausaseman sijoituspaikka on osin rakentamaton. Samalla kiinteistöllä aloittaa toimintansa Soraset Oy. Laitoksilla on yhteinen toimisto ja autovaaka. Tontin pohjoisosassa toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema. Tontti ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Laitosalueen luoteispuolella noin 1,5 km päässä on Metsämaan I-luokan pohjavesialue ja lounaassa noin 1,0 km päässä Niipperin III-luokan pohjavesialue. Alueen maaperä on kalliota. Alue kuuluu Espoonjoen valuma-alueeseen (nro ). Vuoden 2003 liito-oravakartoitus osoittaa, että Vantaan merkittävin liitooravien esiintymisvyöhyke on kaupungin länsirajan tuntumassa Herukkapurolta Timmermalmin eteläosiin saakka. Lähes koko Timmermalmin alue on liito-oravalle sopivaa metsää Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta. Etäisyys lähinnä olevaan Niipperin asuinalueeseen on noin 500 metriä. Idässä on Askiston asuinalue noin 500 m päässä. Siirtokuormausaseman välittömässä läheisyydessä toimii NCC Roads Oy:n asfalttiasema, joka on lopettanut toimintansa alueella vuoden 2009 aikana. Samalle kiinteistölle sijaitsee myös Soraset Oy, jolla on toiminnalleen Uu-

3 denmaan ympäristökeskuksen myöntämä ympäristölupa (No YS/343) puhtaiden ylijäämä maa- ja kiviainesten sekä asfaltti- ja betonijätteen vastaanotolle ja käsittelylle. Alue on Helsinki-Vantaa lentokentän lentomelualuetta. 3 TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Maarakennustyöt Toivonen Yhtiöt Oy:llä on lupa jätteiden siirtokuormaukseen ja betoni- ja tiilijätteen hyödyntämiseen laitosalueen maarakentamisessa. Siirtokuormausaseman vuosikapasiteetti on enintään t/a. Toivonen yhtiöt Oy hakee muutosta edelliseen lupaan siten, että prosessiin lisätään osalle vastaanotettavia jätteitä tehostettu esikäsittely. Siirtokuormausaseman toiminta-aika on ma pe klo Alueen maarakennus työt on Toivonen Oy:n alueen osalta saatettu loppuun Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen Nro YS 344 määräysten mukaisesti. Siirtokuormausasema Alueelle on rakennettu m 2 :n kokoinen halli jätteenkäsittelyä varten. Hallissa on 300 mm:n betonilattia. Asemalle on rakennettu myös vaakalaitteet ja toimisto, joita molempia käytetään yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Siirtokuormausaseman toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2011 alkupuolella. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Vastaanotettavat jätteet Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan rakennus- ja purkutoiminnan sekalaisia kuivia jätteitä sekä ominaisuuksiltaan niihin rinnastettavia kaupan ja teollisuuden jätteitä ja tuotantohylkyä. Siirtokuormausasemalle ei oteta vastaan kotitalouksien jätteitä eikä ongelmajätteitä. Vastaanotetusta jätteestä (arvio 120 tonnia/vrk) noin 40 tonnia koostuu betonista, tiilestä, irtometallista ja lautapuusta, jotka lajitellaan erilleen kaivinkoneella ja toimitetaan asianmukaisiin käsittelylaitoksiin. Jäljelle jäävä 80 tonnia esikäsitellään paloittelukoneessa jäljempänä kuvatulla tavalla. Esikäsittelyn seurauksena syntyy noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Alite kuljetetaan Ämmässuolle ja metalli jatkojalostettavaksi asianmukaiseen, luvan saaneeseen käsittelylaitokseen. Polttokelpoinen ja lajittelulaitokselle toimitettava sekalainen kuivajäte kuljetetaan Toivosen Ruskon toimipisteeseen Tampereelle jatkojalostukseen.

4 4 Siirtokuormausasemalla vastaanotetaan seuraavia jätteitä: jäte jätekoodi määrä t/a rakennus- ja purkutoiminnan jätteet , , *, , , , , teollisuuden ja kaupan jätteet , , , , , , , , , , , , , *, , , *, , , metalliromu , , , , , , , , , yhteensä *merkityt ovat ongelmajätteitä Siirtokuormattavien jätteiden vastaanotto, välivarastointi, esikäsittely ja uudelleen kuormaus tehdään m 2 :n lajitteluhallissa. Hallissa on peltiseinät ja hallin yksi pääty on auki. Esilajittelu Jätteiden vastaanoton ja esikäsittelyn yhteydessä jätevirrasta poistetaan selkeästi hyödyntämiskelvottomaksi tunnistettavat materiaalit. Osa vastaanotetusta jätteestä (noin 80 tonnia /vrk) käy läpi tehostetun esikäsittelyn, jotta jätteestä saadaan parempi hyötykäyttöaste hyödyntäjälle, eli Toivosen Tampereen Ruskon toimipisteen jätteenkäsittelylaitokselle, menevälle jätteen osalle ja samalla pienennetään Tampereelle tiellä kuljetettavan jätteen määrää. Tehostettu esikäsittely tarkoittaa jätteen paloittelemista sisätiloissa sähkötoimisella paloittelijalla kokoon mm. Paloiteltu jäte kulkee magneettikäsittelyn läpi, jossa siitä poistetaan pienet metallit, ja sen jälkeen seulonnan läpi, jossa hiekka ja muu seula alite (0-30mm) saadaan pois. Alite sisältää biohajoavaa jätettä noin 20 % ja sitä käytetään kaatopaikan jätetäytön peittomaana ja pinnan viimeistelyssä.

5 Seulonnassa jäte käy myös tuulikammoin kautta, jossa eripainoinen muovi, paperi ja puu erotellaan. Näin varmistetaan polttokelpoisen jätteen tasalaatuisuus. Toivonen jatkojalostaa Ruskon laitoksellaan polttokelpoisesta jätteestä ns. REF 1:stä (Recovered fuel = kierrätyspolttoaine). Esikäsittelyn seurauksena syntyy vuorokaudessa noin 24 tonnia alitetta ja 26 tonnia pienmetallia. Hyödynnettävät jätteet toimitetaan kierrätyspolttoaineen valmistukseen, metalliromuksi, betonijätteeksi ja lajittelulaitokselle toimitettavaksi sekalaiseksi kuivaksi jätteeksi. Betoni-, tiili- ja metallijätteet toimitetaan jatkokäsittelyyn laitokseen, jolla on lupa jätteiden käsittelyyn. Lajittelulaitoksella mahdollisesti syntyvät muut jakeet ja ongelmajätteet toimitetaan luvalliseen vastaanottopaikkaan. Kaikki vastaanotettavat jätteet punnitaan autovaa'alla ja eri jätejakeet sijoitetaan omiin kasoihinsa lajitteluhalliin. Jokaiselle kuormalle tehdään vastaanottotarkastus, jonka yhteydessä mahdolliset poikkeamat ilmoitetusta merkitään vastaanottotositteeseen. Esilajittelussa syntyy seuraavia jätejakeita: jätejae jätekoodi määrä t/a varastointimäärä energiajäte sekajäte betonijäte metallit , hyödyntämiskelvoton jäte yhteensä Jätteiden varastointi ja kuljettaminen Esilajiteltuja jätteitä varastoidaan hallissa omissa kasoissa, joista ne kuormataan kaivinkoneella noin 40 m 3 :n kontteihin. Kuljetukset käsittelylaitoksiin tehdään täysperävaunuyhdistelmillä, jotka kuljettavat kolme konttia kerralla. Polttoaineet Työkoneiden käyttämää kevyttä polttoöljyä varastoidaan kahdessa 5 m 3 :n säiliössä. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja energiatehokkuus Hakijan kaikki käytössä olevat työkoneet ja niiden apulaitteet ovat CEhyväksyttyjä.

6 Toivonen Yhtiöt Oy:llä on ympäristöasioidenhallintajärjestelmä, joka on laadittu standardin ISO mukaan. Laadun valvonnassa käytetään standardia ISO YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Maaperäpäästöt ja niiden estäminen Jätevedet Päästöt ilmaan Melu ja tärinä Toiminnasta ei synny päästöjä maaperään. Lajitteluhalli ja liikennealueet on asfaltoitu. Lajitteluhallin lattian kaadot on ohjattu ovelle, jotta kuormien mukana tuleva vähäinen vesi saadaan ohjattua sadevesikaivoihin. Alueelle on suunniteltu rakennettavaksi muun kunnallistekniikan yhteydessä sadevesiviemäri. Laitos liitetään siihen, kun se on mahdollista. Laitoksen toiminnasta ei synny prosessivesiä. Laitos on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon. Rakennuksen, noin m 2, kattovedet johdetaan erilliseen sadevesiviemäriin ja edelleen maastoon. Asfaltoidun jätteenkäsittelyalueen ja työkoneiden tankkausalueen (noin m 2 yhteinen alue Soraset Oy:n kanssa) hulevedet johdetaan kolmen sadevesikaivon ja öljyn- ja hiekanerottimen kautta tontin itälaidalla olevaan ojaan ja myöhemmin mahdollisesti sadevesiviemäriin, kun se rakennetaan alueelle. I-luokan öljynerottimesta lähtevän veden öljypitoisuus on mitoitustietojen mukaan enintään 5 mg/l. Öljynerotin on varustettu ohitusjärjestelmällä, jossa huippuvirtaaman aikana noin puolet sadevedestä ohjautuu ohi öljynerottimen. Öljynerottimen jälkeen on näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo. Pölyävät toiminnot, kuten jätekuormien vastaanotto, lajittelu ja uudelleen kuormaus, tapahtuvat hallissa. Pölyn leviäminen rajoittuu hallitilaan. Hallia ja ulkoliikennealueita puhdistetaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Jätteen tehostettu esikäsittely lisää pölyn muodostusta, mutta pölyn leviäminen rajoittuu hallin sisätiloihin ja sitä hallitaan tarvittaessa keräävällä harjakoneella. Hakijan työkoneet ovat CE-hyväksyttyjä ja täyttävät päästövaatimuksiltaan vähintään Euro3-moottorivaatimukset. Jos siirtokuormausaseman materiaalin käsittelyssä käytetään urakoitsijoiden koneita, niille asetetaan nämä samat vaatimukset. Hakijan arvion mukaan laitoksen toiminnoista ympäristöön syntyvä melutaso ei ylitä 55 db.

7 7 Melua aiheuttavat työssä käytettävät koneet. Koneet täyttävät kone- ja laiteasetuksen 621/2001 (EY/2000/14) melunormit. Alueesta on tehty melumallinnus SoundPlan ohjelmalla (Tarates Oy). Lähtöarvot on mitattu Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Yhtiöt Oy:n käytössä olevista koneista ja laitteista. Melumallinnus huomioi kaikki tontille sijoittuvat toiminnot. Melumallinnuksen mukaan annettiin suositus, että tontin rajalle olisi tehtävä korkeustasoon +56,50 3 m korkea maapenger, jonka päälle korkeusasemaan 59,5 2 metriä korkea meluseinä. Meluseinän rakentaminen penkereen päälle ei ole välttämätöntä tontin eteläosassa, jos rakennukset toimivat meluesteenä. Muutoksella ei odoteta olevan melua lisäävää vaikutusta, koska tehostetussa esikäsittelyssä tapahtuva paloittelu tapahtuu sisätiloissa ja sähkötoimisella koneella. Liikenne Vastaanotettavan jätteen määräksi arvioidaan 120 tonnia päivässä. Tämä tarkoittaa lava-autoa päivässä. Jatkokäsittelyyn Ruskoon odotetaan vietäväksi 6-8 täysperävaunuyhdistelmällisessä päivässä, eli yhteensä noin 30 tonnia jätettä päivässä. Yhteensä autoja odotetaan käyvän siis alle 100 päivässä. Alue on noin 2 km etäisyydellä Kehä III:sta, josta liikenne tulee siirtokuormausasemalle Juvanmalmin halki. Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen Hyödyntämiskelvotonta tavanomaista jätettä syntyy arviolta t/a. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Laitoksella pidetään kirjaa vastaanotettavan jätteen määristä, toimittajista ja jätteen syntypaikoista. Tulevat ja lähtevät kuormat punnitaan autovaa'alla. Tiedoista laaditaan vuosittain yhteenvetoraportti, joka toimitetaan valvontaviranomaisille. Päästötarkkailu (vesi, ilma, melu, jätteet) Sadevesijärjestelmän näytteenottokaivosta otetaan vesinäyte kahdesti vuodessa. Vesistä analysoidaan öljypitoisuus, ph, sähkönjohtokyky, rauta, COD Cr sekä kokonaistyppi ja fosfori.

8 8 POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN VAKUUS Toiminnan riskejä ovat öljyvahingot ja tulipalot. Öljyvahingon voi aiheuttaa työkoneen hydrauliletkun rikkoontuminen tai polttoainesäiliön vaurio. Tankkauspisteen läheisyyteen sijoitetaan imeytyskalustoa. Öljyvuotojen riskiä pienennetään kaluston ennakoivalla huolto-ohjelmalla ja letkujen kunnon päivittäisellä seurannalla. Tankkauspiste on sijoitettu liikennealueen reunaan siten, että sen läheisyydessä ei tapahdu lastaustoimintaa ja säiliönä käytetään hyväksyttyä kaksoisvaippasäiliötä. Siirtokuormausasemalle vastaanotettavat jätejakeet eivät ole itsestään syttyviä eivätkä niille tehtävät esikäsittelyt aiheuta itsestään syttymistä. On kuitenkin mahdollista, että jätteen mukana tulee esim. bensiinillä tai vernissalla likaantuneita materiaaleja. Lajitteluhalliin sijoitetaan riittävä määrä alkusammutuskalustoa ja jokaiseen alueella työskentelevään koneeseen sijoitetaan vähintään yksi 6 kg:n sammutin. Laitokselle laaditaan erillinen palo- ja pelastussuunnitelma, jonka aluepelastuslaitos hyväksyy. Tulipaloriskiä pyritään pienentämään mahdollisimman nopealla varaston kierrolla. Tavoitteena on viikon nopeus, pois lukien betonijätteen varastointi. Toiminnan pysyvä vakuus Hakija ei ole tehnyt esitystä vakuuden määrästä. HAKIJAN ESITYS LUPAMÄÄRÄYKSIKSI Hakija ei esitä muutoksia lupamääräyksiin muutoin kuin siltä osin, että niihin lisätään lupa tehostetusti esikäsitellä sisätiloissa osa vastaanotetusta jätteestä käyttäen sähkötoimista paloittelukonetta, magneettierotinta, seulontaa ja tuulikammiota. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Lupahakemusta on täydennetty

9 9 Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Etelä-Suomen aluehallintovirasto on kuuluttanut lupahakemuksesta Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitustauluilla välisen ajan. Hakemuksesta on annettu erikseen kirjallinen tieto tiedossa oleville asianosaisille. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristökeskuksissa. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristöviranomaisilta ja kaupunginhallituksilta sekä Uudenmaan elinkeinoliikenne- ja ympäristökeskukselta, sen ympäristö- ja luonnonvarat yksiköltä. Uudenmaan ELY keskus toteaa lausunnossaan, että se ei näe estettä luvan myöntämiseksi hakemuksen mukaisena. Päätöksessä tulee kuitenkin huomioida pölyämisen lisääntyminen. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaan laitoksen toiminnasta ei saa aiheutua hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- ja terveyshaittaa. Murskain ja seulalaitteet tulee varustaa mahdollisimman tehokkaalla pölynkeräyslaitteistolla. Pölyämistä on tarvittaessa estettävä alueita tai murskattavaa materiaalia kastelemalla, kuljettimia koteloimalla tai muilla vastaavilla keinoilla. Pölynestolaitteiden toimintahäiriöiden aikana tulee murskaaminen keskeyttää. Vantaan ympäristölautakunta katsoo, että Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamiselle voidaan myöntää hakemuksen mukainen ympäristölupa. Lautakunta edellyttää kuitenkin seuraavien seikkojen huomioon ottamista lupaa myönnettäessä. 1)Tehostetusta esikäsittelystä syntyvän seula-alitteen soveltuvuus käytettäväksi kaatopaikan pintarakenteissa on varmistettava ennen alitteen sijoittamista kaatopaikan pintarakenteisiin. 2)Siirtokuormausasemalla jätteiden vastaanotto ja varastokasat sekä näiden käsittely on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu pölyhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle ja pohjavedelle tai muuta haittaa ympäristölle. Espoon ympäristölautakunta antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle seuraavan lausunnon: Espoon ympäristökeskus on tutustunut hakemuksen mukaiseen jätteen esikäsittelyn lisäykseen Toivonen Yhtiöt Oy:n Tampereen laitoksessa. Toiminnasta ei aiheutunut häiritsevää melua. Ympäristölautakunta arvioi, että jätteen esikäsittely ei lisää asuinalueiden melualtistusta verrattuna voimassa olevan ympäristöluvan mukaiseen toimintaan. Asian varmistamiseksi ympäristölautakunta esittää, että voimassa olevassa ympäristöluvassa määrätyt melumittaukset tehdään, kun jätteen esikäsittely on toiminnassa. Laitoksen tuottaman melun raja-arvoa LAeq 55 db ei tule nostaa. Melumittausten on oltava edustavia, ja mittaustulosten epävarmuus on otettava tulosten tulkinnassa huomioon ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 mukaisesti. Ympäristölautakunta tuo esiin sen, että hakemuksen mukaan hallin yksi pääty on avoin. Kyse ei siis ole suljetusta sisä-

10 tilasta, mikä on otettava huomioon päätöstä annettaessa. Ympäristölautakunta katsoo, että laitoksesta ei saa aiheutua häiritsevää pölyä ympäristöön. Mikäli pölyämistä tapahtuu, pölyäminen on estettävä tai pölyävä toiminta on lopetettava. Aluehallintovirasto voi harkita, tarvitaanko avonaisessa päädyssä esimerkiksi muoviliuskoja tai muita menetelmiä pölyämisen ennaltaehkäisemiseksi. Laitokselle tuotava purkujäte voi sisältää rakentamisessa käytettyjä eristeitä, foameja. Eristeet voivat sisältää paisunta-aineena ilmakehän otsonkierrosta heikentäviä kaasuja ja kasvihuonekaasuja. Kaasujen määrä riippuu eristeen tyypistä, iästä ja paksuudesta. Mikäli eristeet toimitetaan laitokselta käsittelyyn, jossa eristeet murskataan ennen niiden polttoa, kaasut pääsevät ilmakehään - jos kaasuja ei murskauksen yhteydessä oteta talteen. Ei ole tiedossa, että rakennuseristeistä yleisesti poistettaisiin kaasuja. Sitä vastoin kylmälaitteiden vastaavista eristeistä kaasut poistetaan ympäristöluvallisessa laitoksessa. Ympäristölautakunta esittää, että aluehallintovirasto pyytää Toivonen Yhtiöt Oy:tä selvittämään, millaiseen käsittelyyn laitokselle tuodut eristeet toimitetaan, onko osa rakennuseristeistä ongelmajätettä ja onko kaasujen talteenotto eristeistä mahdollista. Ympäristölautakunta katsoo, että otsonikerrosta heikentävien aineiden ja kasvihuonekaasujen pääsyä ilmakehään on rajoitettava, mikäli se on mahdollista. Muistutukset ja mielipiteet Asiasta ei tullut muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen ja vastine Hakija on toimittanut vastineen lausuntojen ja muistutusten johdosta, jossa todetaan seuraavasti: Lähes kaikissa lausunnoissa oli käsitelty melu- ja pölyasioita. Vastine on laadittu aiheittain. Melu: Hankealueen luvanmukaiset melumittaukset tehdään, kun esipaloittelutoiminta on aloitettu. Mikäli näiden mittausten perusteella luvassa annetut melurajat ylittyvät, ryhdytään hankealueella toimenpiteisiin melun vähentämiseksi esim. hallin rakenteita muuttamalla tai rakentamalla meluaita. Pöly ja roskaantuminen: Hankealueen kaikki toiminnnot sijoittuvat halliin. Alueelle leviävää pölyämistä ja roskaantumista seurataan silmämääräisesti jatkuvasti. Mikäli pölyhaittoja tai roskaantumista alueella ilmenee, ryhdytään välittömiin toimenpiteisiin. Pölynsidonnassa käytetään menetelminä kastelua, peittämistä, kotelointia, kuljettimien pudotuskorkeuden säätöä ja poikkeustilanteissa työskentelyn keskeytystä. 10

11 Seula-alite: Asianmukaiseen jätteenkäsittelykeskukseen toimitettavasta seula-alitteesta otetaan näytteitä. Rakennusjätteiden foamit: Espoon kaupungin lausunnossa tarkoitettuja freoneja sisältäviä eristeitä on käytetty lähinnä kylmähuoneiden eristyksessä luvuilla. Rakennusjätteen sisältämän foamien määrästä ei löydy tarkkaa tutkimustietoa, mutta toimijan monen vuoden purku-urakoinnin ja jätteenkäsittelyn kokemuksella voidaan arvioida freoneja sisältävien eristeiden määrä laitokselle tulevan rakennusjätteen seassa olevan hyvin pieni, noin kg/a. Freoneja sisältävät eristeet ovat ongelmajätettä, ja ne toimitetaan asianmukaisen luvan omaavaan käsittelylaitokseen. 11 ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU Ratkaisu Etelä-Suomen aluehallintovirasto hyväksyy Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista koskevan hakemuksen ja muuttaa Uudenmaan ympäristökeskuksen Toivonen Yhtiöt Oy:n toiminnalle antaman ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä (muutokset alleviivattu) Muutoin siirtokuormausaseman toiminnassa on noudatettava ympäristölupapäätöksen nro YS 344 lupamääräyksiä. Muutetut lupamääräykset (11-14, 17, 21, 24, 26, 28-31) ja uusi lupamääräys 32 kuuluvat seuraavasti: Siirtokuormausasema Toiminta 11. Jätteitä saa hakemuksen mukaisesti ottaa vastaan, lajitella, esikäsitellä ja siirtokuormata sekä suorittaa muita melua aiheuttavia töitä maanantaista perjantaihin klo pois lukien arkipyhät. 12. Siirtokuormausaseman toiminnasta, liikenne ja Soraset Oy:n toiminta mukaan lukien, aiheutuva melutaso ei saa ylittää Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla eikä Örkkiniityntiellä klo L Aeq 55 db. Jos melutaso ylittyy, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimenpiteisiin melutason pienentämiseksi. 14. Siirtokuormausaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva vastaava hoitaja. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen jätteiden vastaanoton aloittamista. Mikäli vastaavan hoitajan nimi tai yhteystiedot muuttuvat, on muutos saatettava viipymättä tiedoksi edellä mainituille viranomaisille.

12 12 Jätteiden vastaanottaminen ja varastointi 17. Jätteiden vastaanotto, esikäsittely, siirtokuormaus ja tilapäinen varastointi on toteutettava siten, että toiminnasta ei aiheudu hallin tai piha-alueen roskaantumista, haju- tai pölyhaittaa eikä muuta ympäristö- tai terveyshaittaa. Jätteiden vastaanoton, siirtokuormauksen, varastoinnin tai poiskuljettamisen aikana piha- ja liikennealueille sekä ympäristöön joutuneet jätteet on kerättävä viipymättä. Jätteiden kuljettaminen ja edelleen toimittaminen 21. Jätteiden kuljettamisessa on käytettävä yrityksiä, joilla on ELY-keskuksen päätös jätetiedostoon merkitsemisestä. Jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava laitokseen, jonka ympäristöluvassa on hyväksytty tällaisen jätteen vastaanotto. Päästöt ilmaan 24. Aluetta, jolla työkoneet liikkuvat, on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Uudenmaan ELY-keskus voi tarvittaessa määrätä lisätoimenpiteistä pölyämisen vähentämiseksi. Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet 26. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista ongelmajätteistä on ilmoitettava välittömästi Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tarkkailu- ja raportointimääräykset Tarkkailu 28. Ensimmäisen toimintavuoden aikana on tehtävä melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueen lähimmällä ulkoilupolulla sekä Örkkiniityntiellä lähimmässä melulle alttiissa kohteessa. Melumittaus on suoritettava yhdessä Soraset Oy:n kanssa. Melumittaukset on suoritettava, kun molempien laitosten toiminta on tavanomaista. Mittaus on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelu mittaaminen" mukaisesti. Melumittaussuunnitelma on toimitettava vähintään kuukautta ennen mittauksen suorittamista tiedoksi Uudenmaan ELYkeskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaustulokset on toimitettava kuukauden kuluttua mittausten valmistumisesta Uudenmaan ELY-keskukselle sekä Espoon ja Vantaan kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaiselle.

13 Jos melutaso ylittää sille asetetun raja-arvon, Toivonen Yhtiöt Oy:n on esitettävä Uudenmaan ELY-keskukselle suunnitelma meluntorjuntatoimenpiteistä kolmen kuukauden kuluttua melumittausten tulosten valmistumisesta. Uudenmaan ELY-keskus voi antaa tarkentavia määräyksiä suunnitelmassa esitetyistä meluntorjuntatoimenpiteistä melumittausten tulosten perusteella. 29. Hulevesien laatua on tarkkailtava kahdesti vuodessa keväällä ja syksyllä otettavin vesinäyttein. Vesinäyte on otettava hiekan- ja öljynerottimen jälkeisestä tarkkailukaivosta. Vedestä on analysoitava vähintään ph, sähkönjohtavuus, rauta-, COD Cr -, kokonaistyppi-, kokonaisfosfori- ja mineraaliöljypitoisuus sekä arvioitava virtaama. Näytteiden otto ja analysointi on suoritettava standardien (CEN, ISO, SFS tai vastaavan tasoinen kansallinen tai kansainvälinen yleisesti käytössä oleva standardi) mukaisesti. Tulosten raportoinnissa on esitettävä käytetyt menetelmät ja niiden mittausepävarmuus sekä tulosten edustavuus. Tarkkailua voidaan muuttaa tarvittaessa Uudenmaan ELY-keskuksen hyväksymällä tavalla. 13 Raportointi 30. Toivonen Yhtiöt Oy:n on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle ja Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti siirtokuormausaseman toiminnasta. Raportissa on esitettävä seuraavat asiat: - vastaanotetun jätteen määrä (t) ja laatu - eteenpäin toimitetun jätteen määrä, laatu ja toimituskohde - vuoden lopussa varastossa olleen jätteen määrä - mahdolliset poikkeukselliset tilanteet - suoritetut tarkastukset - tiedot hiekan- ja öljynerottimen tyhjennyksistä - sadevesiviemäriin tai maastoon johdettavan huleveden tarkkailutulokset. Aseman toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä ympäristöluvan valvontaviranomaiselle. Vakuus 31. Toivonen Yhtiöt Oy:n on asetettava euron vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely, joka kattaa toiminnan mahdollisesti loppuessa sen, että jäljelle jäävät jätteet voidaan kuljettaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan ja siirtokuormausaseman alue voidaan siistiä. Vakuusasiakirjat on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

14 14 Ympäristövahinkovakuutus 32. Laitoksella on oltava lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus kolmen (3) kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta. Tiedot vakuutuksesta on toimitettava Uudenmaan ELY-keskukselle. RATKAISUN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen, jotta Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa mainitunlaiselle toiminnalle asetetut vaatimukset. Hakemus on käsitelty toiminnan muutoksena. Luvan myöntämisen edellytykset Yleiset perustelut Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että suunnitellusta toiminnasta asetetut lupamääräykset huomioon ottaen ei aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Toivonen Yhtiöt Oy:n Juvanmalmin siirtokuormausasema sijaitsee alueella, joka on asemakaavassa merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-1). Kaikki jätteiden käsittely tehdään peltihallin sisällä. Laitosalueen hulevedet käsitellään hiekan- ja öljynerottimessa. Maastoon johdettavan huleveden laatua tarkkaillaan. Toiminnan aiheuttama melutaso mitataan ensimmäisenä toimintavuonna Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä. Toiminnan voidaan katsoa edustavan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja edistävän jätteiden hyödyntämistä materiaalina ja energiana.

15 15 Lupamääräysten yksilöidyt perustelut Määräykset 11. ja 12. Melutasoa koskeva määräys on annettu ottamalla huomioon valtioneuvoston päätös No 993/1992 melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa L Aeq 55 db. Tarvittaessa tulee ryhtyä meluntorjuntatoimenpiteisiin. ELY-keskus päättää asiasta erikseen. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 14. Jäteasetuksen 10 :n mukaan jätteiden hyödyntämis- tai käsittelypaikan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan tarkkailua varten on hyödyntämis- tai käsittelypaikan pitäjän määrättävä näistä tehtävistä vastuussa oleva hyödyntämis- tai käsittelypaikan vastaava hoitaja. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10 ) Määräys 17. Jätelain 6 :n mukaan jätteestä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jäteasetuksen 8 :n mukaan siirtokuormausasema on suunniteltava, perustettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, melu- tai pölyhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa kyseiselle asemalle ominaista haittaa. (YSL 43, 45, NaapL 17, JL 6, JA 7, 8, JA 10, VNp 93/1992) Määräys 21. Jätteen saa luovuttaa vain vastaanottajalle, jolla on oikeus ympäristöluvan nojalla ottaa jäte vastaan, tai sille, joka on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, tai vastaanottajalle, jolla on riittävät edellytykset huolehtia jätehuollon asianmukaisesta järjestämisestä. (YSL 43, 45, JL 6, 8, JA 3 a, 7, 8 ) Määräys 24. Kestopäällystetty alue on puhdistettava riittävän usein, siten että pölyn ja roskien leviäminen ympäristöön estetään. (YSL 45, JL 6, JA 8, NaapL 17 ) Määräys 26. Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan jätettä syntyessä onnettomuuden, tuotantohäiriön tai muun siihen rinnastettavan tilanteen tai kertaluonteisen toimen johdosta siten, että siitä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se edellyttää erityisiä toimia jätehuollossa, on jätteen haltijan viivytyksettä ilmoitettava siitä Uudenmaan ELY-keskukselle, Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisille ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselle. (YSL 43, 62, JL 6, JA 8 )

16 Määräykset 28 ja 29. Ympäristönsuojelulain 46 :n mukaan luvassa on annetta tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon vaikutusten tarkkailusta sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä, sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. Toivonen Yhtiöt Oy ja Soraset Oy toimivat samalla kenttäalueella ja siksi melumittaus on tehtävä molempien laitosten ollessa toiminnassa. Toiminnan on oltava tavanomaista. Melumittaus Timmermalmin luonnonsuojelualueella ja Örkkiniityntiellä on tehtävä siirtokuormausaseman ensimmäisen toimintavuoden aikana. Jos melulle annetut raja-arvot eivät ylity luonnonsuojelualueella, raja-arvojen ylityksiä ei myöskään tapahdu idässä Askiston asuinalueella. Mittauksin on varmistuttava, että melun ohjearvoja ei ylitetä myöskään lännessä Örkkiniityntiellä. Melumittauksen tulosten perusteella Uudenmaan ELY-keskus voi antaa lisämääräyksiä meluntorjunnasta ja mittausten uusimisesta. Jos melumittauksen tulokset ylittävät melulle annetun raja-arvon, on Toivonen Yhtiöt Oy:n ja Soraset Oy:n laadittava yhdessä suunnitelma meluntorjunnan tehostamisesta. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 29. Laitoksella on tarkkailtava säännöllisesti öljynerottimen toimintaa ja asemalta ympäristöön johdettavan huleveden laatua, jotta voidaan varmistua, ettei ympäristöön pääse haitallisia aineita. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 30. Jätelain 52 :n mukaan valvontaviranomaisella sekä ympäristöministeriöllä ja kunnalla on oikeus pyynnöstä saada jätteen haltijalta tai muulta jätehuoltoa järjestävältä tämän lain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten tai tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. (YSL 43, 46, JL 51, 52 ) Määräys 31. Jätteen hyödyntämis- tai käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Vakuudeksi asetettu euroa kattaa siirtokuormausasemalla enintään kerralla varastoitavien jätteiden toimittamisen jatkokäsittelyyn ja alueen siivoamisen. Vakuuden määrää voidaan tarkistaa tarvittaessa. (YSL 42 ) Määräys 32. Laitoksella tulee olla lakisääteinen ympäristövahinkovakuutus. Tiedot vakuutuksesta tarvitaan valvonnallisista syistä. Sellaisella yksityisoikeudellisella yhteisöllä, jonka harjoittamaan toiminta aiheuttaa haittaa ympäristölle, on oltava ympäristövahinkovakuutus. (Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta (717/98, 1, 2 ) 16

17 17 VASTAUS YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN JA LAUSUNTOIHIN Vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. LUVAN VOIMASSAOLO, LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN JA KORVATTAVAT PÄÄTÖK- SET Luvan voimassaolo Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ) Lupamääräysten tarkistaminen Mikäli tämän päätöksen mukaista toimintaa jatketaan jälkeen, on luvan saajan toimitettava mennessä ympäristölupahakemus toimivaltaiselle lupaviranomaiselle lupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemukseen on liitettävä ympäristönsuojeluasetuksen 8 12 :ssä säädetyt tiedot soveltuvin osin. (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Korvattavat päätökset PÄÄTÖKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56, YSA 19 ) Tämä päätös korvaa Uudenmaan ympäristökeskuksen antaman ympäristölupapäätöksen No YS 344 lupamääräykset 11-14, 17, 21, 24, 26, Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, mikäli päätökseen ei haeta muutosta. (YSL 100 ) SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki /86 (YSL) 4, 5, 7, 8, 22, 28, 41-43, 45, 46, 47, 52-57, 62, 81, 83, 90, 101, 105 Ympäristönsuojeluasetus /169 (YSA) 30, 36, 37 Jätelaki /1072 (JäteL) 4, 6, 9, 12, 15, 19, 51, 52, 54 Jäteasetus /1390 (JäteA) 3, 3a, 8, 9, 10, 22

18 Laki eräistä naapuruussuhteista /26 (NaapL) 17, 18 Valtioneuvoston päätös (VNp) melutason ohjearvoista /1993 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (VNp 659/1996) Ympäristöministeriön asetus yleisempien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001) Valtioneuvoston asetus aluehallintovirastojen maksullisista suoritteista (VNa 1145/2009) Asetus ympäristövahinkovakuutuksesta 717/98, 1, 2 ) 18 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Tämän ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on euroa, jonka Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus laskuttaa myöhemmin. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla annetun aluehallintoviraston maksuja koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Aluehallintoviraston maksullisia suoritteita koskevan valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) liitteen mukaan Laitoksen tai paikan jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä perusmaksu on euroa. Toiminnan olennaista muuttamista koskevan hakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on 50 % taulukon mukaisesta maksusta. LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Toivonen yhtiöt Oy Tauskonkatu Tampere Jäljennös päätöksestä Ilmoitus päätöksestä Vantaan ja Espoon kaupunginhallitus Vantaan ja Espoon ympäristönsuojeluviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Asianosaisille listan dpoesavi mukaan.

19 19 Ilmoittaminen ilmoitustauluilla Tieto päätöksen antamisesta julkaistaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen ilmoitustaululla ja päätöksestä kuulutetaan Espoon ja Vantaan kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla.

20 20 MUUTOKSENHAKU Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Liite Valitusosoitus Tero Mäkinen Kari Ratilainen Asian on ratkaissut ympäristöneuvos Tero Mäkinen. Asian on esitellyt ympäristöylitarkastaja Kari Ratilainen. KR/ts

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2014/1 Dnro ESAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2014 ASIA Kymenlaakson Jäte Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Keltakankaan jätekeskuksen jätteiden

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös. Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013. Annettu julkipanon jälkeen Päätös Etelä-Suomi Nro 100/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Ekokem- Palvelu Oy:n Keltakankaan pilaantuneiden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo.

Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä i. tarkistamisajan pidentäminen, Porvoo. ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 107/2014/1 Dnro ESAVI/124/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 2.6.2014 Itä-Uudenmaan m Jätehuolto Oy:n Domargårdin jätteenkäsittelyalueen ympäristölupapäätöksessä

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 65/2014/2 Dnro ESAVI/195/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 ASIA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevassa Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Etelä-Suomi Päätös Nro 1/2011/4 Dnro ESAVI/494/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston 13.12.2006 antamassa päätöksessä nro 173/2006/3 rakentamistöiden

Lisätiedot

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa

varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen muutos, Forssa Etelä-Suomi Päätös Nro 73/2014/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.4.2014 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen raaka-aineen varastointia koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki

päätöksen nro 23/2009/3 muuttaminen, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2011/4 Dnro ESAVI/414/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 17.3.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston Helsingin kaupungille antaman vesialueen ruoppaamista,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011.

Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa 9.12.2011. Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Dnro ISAVI/106/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2012 ASIA HAKIJA Autopurkamon ympäristöluvan (PSA-2003-Y-26-111) peruuttaminen, Kiuruvesi. Pohjois-Savon elinkeino-,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa

Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen lupahakemus, Länsi-Turunmaa Etelä-Suomi Päätös Nro 31/2010/4 Dnro ESAVI/92/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2010 ASIA HAKIJA Saaristokeskus Korpoströmin puhdistetun jäteveden purkuputken sijoittamista koskeva vesilain mukainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 18/2012/2 Dnro ISAVI/96/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.3.2012 HAKIJA Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ASIA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab

Päätös. Kiviaineksen murskauslaitos Varpukalliontie 4, Viinikkala, Vantaa Kiinteistö: Kiinteistön omistaja: Oy KWH Freeze Ab Etelä-Suomi Päätös Nro 161/2013/1 Dnro ESAVI/325/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 30.8.2013 ASIA Päätös Maanrakennus Katupojat Oy:n Viinikan kiviainesmurskaustoimintaa koskevan ympäristöluvan raukeamisesta

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 1 PÄÄTÖS Nro 16/2014/2 Dnro PSAVI/8/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2014 ASIA HAKIJA Nivalan Padingin ojitusyhteisön sääntöjen vahvistaminen, Nivala Maanmittauslaitos PL 29 84101 Ylivieska 2

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f

Ympäristönsuojelulaki 28 2 momentti, kohta 4 Ympäristönsuojeluasetus 14 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 13 f Etelä-Suomi Päätös Nro 76/2012/1 Dnro ESAVI/309/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Hämeen ympäristökeskuksen 24.8.2006

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki.

Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan pidentäminen, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 98/2014/1 Dnro ESAVI/72/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA Ruskeasuon lämpökeskuksen ympäristölupapäätöksessä Nro YS 682 määrätyn lupamääräysten tarkistamisajan

Lisätiedot

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Etelä-Suomi Päätös Nro 74/2010/4 Dnro ESAVI/241/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni Matkolammen laillisen vedenkorkeuden määrääminen, Parikkala Kaakkois-Suomen elinkeino-,

Lisätiedot

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ).

Kyseessä on luvan haltijan vireille panema, voimassa olevan ympäristöluvan muutoshakemus (ympäristönsuojelulaki 89 ). PÄÄTÖS Nro 103/2014/1 Dnro ISAVI/3384/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2014 ASIA Huutokosken kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttaminen siten, että maa-altaiden muuttamista

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 35/2011/1 Dnro ISAVI/14/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.3.2011 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta

Ympäristönsuojelulain 115 Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin 13a kohta Etelä-Suomi Päätös Nro 42/2011/2 Dnro ESAVI/126/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.5.2011 ASIA Jokioisten kunnan jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä nro 18/2010/2 puhdistamon tehostamista

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 72/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-83 Annettu julkipanon jälkeen 4.9.2009 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee ferrosulfaatin koeluontoista

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari

Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 46/2017/2 Dnro ESAVI/9300/2016 Annettu julkipanon jälkeen 16.2.2017 ASIA Sähkökaapelin asentaminen mereen välille Långholmen Skaget Vänoxa viken, Kemiönsaari HAKIJA Caruna Oy HAKEMUKSEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 101. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 35/2014/1 Dnro ESAVI/287/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA FinnHEMS Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala

Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Janakkala Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 116/2012/2 Dnro ESAVI/25/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.5.2012 ASIA Vesijohdon rakentaminen Tervajoen alitse ja valmisteluluvan saaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 75/2009/3 Dnro LSY-2009-Y-377 Annettu julkipanon jälkeen 30.12.2009 ASIA Pohjaveden ottamista koskevan Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellään

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo

Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo LUPAPÄÄTÖS Nro 72/04/2 Dnro Psy-2004-y-141 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2004 1 ASIA LUVAN HAKIJA Lupa uittoyhdistyksen omistaman kiinteistön myymiseen, Kuhmo Oulujoen Uittoyhdistys / VT Kerttu Haapamäki

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 132/11/1 Dnro PSAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Juha Juvanin eläinsuojan toimintaa koskevan ympäristöluvan määrääminen raukeamaan, Muhos Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue.

Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualue. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 23/10/1 Dnro ISAVI/74/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 145/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 54 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Pohjoisnevan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y , No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys ry:n vireillepano, Loviisa

ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y , No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys ry:n vireillepano, Loviisa Etelä-Suomi Päätös Nro 128/2011/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2011 ASIA West Tank Oy:n ympäristöluvan, UUS-2004-Y-347-111, No YS 1735 raukeamista koskeva Valkon kyläyhdistys

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii 1 PÄÄTÖS Nro 38/12/1 Dnro PSAVI/298/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.5.2012 ASIA HAKIJA Savilammensuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Ii Vapo Oy PL 22 40101 Jyväskylä 2 SISÄLLYSLUETTELO HAKEMUS...

Lisätiedot

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011

Taulukko 2. Sammalniemen leiri- ja kurssikeskuksen maasuodattamon valvontanäytteiden tulokset vuosilta 2006-2011 PÄÄTÖS Nro 139/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/70/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2012 ASIA HAKIJA Sammalniemen Leiri- ja kurssikeskuksen jätevesien käsittelyjärjestelmä ja jätevesien

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/12/2 Dnro PSAVI/63/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 10.12.2012 1 ASIA LUVAN HAKIJA Räiskön-, Paskon- ja Leukalanjärven kunnostuksen rakentamisajan pidentäminen, Kemi ja Keminmaa

Lisätiedot

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 95/2012/1 Dnro ESAVI/33/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.6.2012 ASIA Kanalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Somero.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Dnro PSAVI/124/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2013 1 ASIA Ketolan ampumaradan ympäristölupahakemus, Kemijärvi LUVAN HAKIJA Koillisen Riistamiehet ry Kaisankankaantie

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski

PÄÄTÖS. ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle asetetun määräajan pidentäminen, Äänekoski PÄÄTÖS Nro 128/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/50/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 16.8.2013 ASIA Teräväniemen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräyksen 2 mukaiselle suunnitelmalle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 18/2009/4 Dnro LSY 2008 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2009 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston asentaminen meren pohjaan Pitkäsalmeen Turun Kaistarniemen

Lisätiedot