KOTINI TERAPIATALOSSA Asukkaiden kokemuksia kotiutumisesta Terapiataloon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOTINI TERAPIATALOSSA Asukkaiden kokemuksia kotiutumisesta Terapiataloon"

Transkriptio

1 Jonna Havia & Minna Vihervaara KOTINI TERAPIATALOSSA Asukkaiden kokemuksia kotiutumisesta Terapiataloon Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Koulutusohjelma Hoitotyön koulutusohjelma Työn nimi Aika Tekijä/tekijät Havia Jonna, Vihervaara Minna KOTINI TERAPIATALOSSA. Asukkaiden kokemuksia Terapiataloon kotiutumisesta Työn ohjaaja Sivumäärä Lehtori, TtM Uusimäki Heleena liitettä Työelämäohjaaja Hoitotyön johtaja, TtM Renlund Hanna Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata kuinka asukkaat ovat kotiutuneet uuteen palvelukotiin Kokkolan Terapiataloon. Terapiatalo on kolmikerroksinen asumispalvelukeskus, jossa asuminen perustuu omistamiseen tai vuokraamiseen. Lisäksi Terapiatalossa on hoito-osasto, joka on kohdistettu pitkäaikaissairaille. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kotiutumista edistäneitä ja sitä vaikeuttaneita tekijöitä sekä esittää tutkimustuloksista esille nousseita kehittämishaasteita Terapiatalon henkilökunnalle. Tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2007 ja se koostuu viiden Terapiatalon asukkaan haastatteluista. Asukkaat olivat muuttaneet Terapiataloon kesällä Haastattelut nauhoitettiin ja analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä tutkimustehtävittäin. Terapiataloon muuttaminen lisäsi asukkaiden turvallisuuden tunnetta palveluiden, turvallisen ympäristön ja hoitohenkilökunnan tuella. Asukkaat kokivat terveydentilansa kohentuneen ja muutosten myötä myös elämänlaatu kokonaisuudessaan parani. Terapiatalossa asumista ei koettu palveluasumisena, vaan asunto tuntui omalta kodilta. Tuloksissa korostui asukkaiden kokemus oman elämänsä hallinnasta ja valintojen tekemisestä omasta tahdosta, esimerkiksi muuttopäätöksen ja palveluiden suhteen. Tulokset osoittavat asukkaiden tyytyväisyyttä Terapiataloon ja pääasiassa onnistuneita kokemuksia kotiutumisestaan. Kotiutumista vaikeuttaneet tekijät liittyivät muuttotilanteen ennakoimattomuuteen, Terapiatalon ympäristön keskeneräisyyteen sekä terveydentilan muutoksiin. Muutokset terveydentilassa tarkoittavat niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin huononemista. Kotiutumista vaikeuttaneet tekijät eivät kuitenkaan olleet yhteydessä Terapiatalon toimintaan, vaan sen kehittämiseksi esitettiin toiveita vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi keskusteltiin myös asumiskustannuksista, jotka olivat asunnon ja palveluiden suhteen kohtuulliset, mutta kustannusten lisääntyminen askarrutti asukkaiden tulevaisuutta. Asiasanat ikääntynyt, ikäihminen, kotiutuminen, sopeutuminen, palveluasuminen

3 ABSTRACT DEPARTMENT OF HEALTH CARE AND SOCIAL SERVICES Date 25 th March 2008 Authors Havia Jonna, Vihervaara Minna Degree programme Degree Programme in Nursing Name of thesis MY HOME IN THE THERAPY HOUSE. Experiences of Residents of Becoming Accustomed with Living in the Therapy House Instructor Heleena Uusimäki, MSc, Lecturer Supervisor Hanna Renlund, MSc, Head of Nursing Pages 30 pages, 5 appendices The aim of the present study was to describe how residents had become familiar with living in their new home, the Kokkola Therapy House (Terapiatalo). The Therapy House is a three-storey residential service centre in which living is based either on ownership or rental. The Therapy House also has a ward meant for chronically ill patients. The purpose of the study was to find out factors both facilitating and complicating familiarization with living in the new environment as well as to give the Therapy House personnel developmental challenges derived from the results. The material for the study was gathered in 2007 and it consisted of the interviews of five residents of the Therapy House. They had moved into the Therapy House in the summer of The interviews were recorded and interpreted according to the research tasks, by means of material-oriented content analysis. Moving into the Therapy House increased the residents feeling of security, because of the services, a safe environment and the nursing personnel. Living in the Therapy House was not seen as service housing; instead, residents had the feeling that they were living in a home of their own. According to the results, the residents experiences of being in control of their own life and of making choices of their own free will stood out, for example, regarding both their decision of moving and choice of services. The findings of the study indicate that the residents were satisfied with the Therapy House, and that they had mainly experienced their becoming familiarized with living there as successful. The factors that complicated the familiarization process had to do with the unpredictability of the change of residence, with the unfinished environment of the Therapy House. However, the factors complicating the residents adaptation to living in the Therapy House were not linked to its work. Instead, it was expected that the activities of the Therapy House would be developed by providing leisure activities. Housing costs were also discussed. Although these were moderate, considering the accommodation and services, their increase gave the residents concern for their future. Key words aged, aged person, becoming familiarized with living, adjustment, service living

4 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ ABSTRACT 1 JOHDANTO 1 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHESTYMISTAVAT Vanhuus, ikääntyvä ja ikäihminen Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus Ikääntyneille tarkoitettuja asumismuotoja Kotihoito Palveluasuminen Laitosasuminen Sopeutuminen ja kotiutuminen 6 3 AIHEALUEESTA TEHTYJÄ AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA 8 4 TUTKIMUS YMPÄRISTÖNÄ TERAPIATALO 11 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT 13 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Kohderyhmä Aineiston keruu Aineiston analysointi 15 7 TUTKIMUSTULOKSET Haastateltavien taustatietoja Kotiutumista edistävät tekijät Turvallisuus Elämän laatu Oman elämän hallinta Kotiutumista vaikeuttavat tekijät Muuttotilanne Ympäristö Terveydentila Kehitettävät asiat Asumiskustannukset Vapaa-ajan toiminta 22 8 POHDINTA Tutkimuksen luotettavuus Tutkimuksen eettiset kysymykset Tutkimustulosten pohdintaa 25 9 JATKOTUTKIMUSHAASTEET 28 LÄHTEET 29 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Suomessa ikääntyneiden laitos- ja asumispalveluissa oli vuoden 2006 lopussa 12,1 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Säännöllistä kotipalvelua tai kotisairaanhoitoa saivat 11,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä vuonna 2005, jolloin tehtiin viimeisin kotihoidon asiakaslaskenta. Nämä molemmat kattavuudet ovat laskeneet 2000 luvulla, vaikka asiakasmäärät ovat hieman lisääntyneet. Kotipalveluissa tämä kehitys koskee sekä säännöllistä, että tilapäistä palvelujen käyttöä. Stakesin indikaattoripankin mukaan Kokkolan väestöstä 65-vuotta täyttäneiden osuus oli vuonna ,1 prosenttia. Keski-Pohjanmaalla yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä silloin oli 14,2 prosenttia, kun taas koko Suomessa 14,6 prosenttia. Vuoteen 2006 mennessä ikääntyneiden osuus koko Suomessa oli noussut 16,5 prosenttiin. Samana vuonna oli mitattu Keski-Pohjanmaalla olevan yli 65-vuotiaita 17,0 prosenttia väestöstä ja Kokkolassa 15,7 prosenttia. ( Stakes 2006.) Palvelukoti Kokkolan Terapiatalo on uusi ikääntyneille palveluasumista tarjoava palvelukoti. Terapiatalo avattiin asukkaille kesällä Toiminta on asiakaslähtöistä ja tavoitteena on mahdollistaa yksilöllisesti itsenäinen kotona selviytyminen. Terapiatalon toiminta-ajatuksena on myös mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ylläpitää ja kehittää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää asukkaiden kokemusten perusteella heidän kotiutumistaan Terapiataloon. Haastattelemalla asukkaita hankimme tietoa edistäneistä ja puolestaan vaikeuttaneista tekijöistä kotiutumiseen liittyen. Lisäksi tavoitteena on selvittää mahdolliset kehittämishaasteet Terapiatalon toiminnassa. Tutkimuksesta tekee ajankohtaisen se, että vanhusten määrä Suomessa on kasvussa ja ihmisten odotukset palvelujen määrän sekä laadun suhteen ovat vaativampia. Laitosasumisen ja palveluasumisen sijaan arvostetaan kotihoitoa yhä enemmän.

6 2 2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHESTYMISTAVAT 2.1 Vanhuus, ikääntyvä ja ikäihminen Vanheneminen on osa ihmisen elämänkaarta. Ihmisen ikä määräytyy biologisesti; sen sijaan vanhuus on sosiaalisesti määriteltävä käsite. Vanhenemisen nopeus on yksilöllistä ja siksi alkamisikä on mahdotonta määritellä. Suomessa vanhuuseläkettä alkaa saada 65 vuoden ikäisenä. Eläkeikä ja vanhuus eivät kuitenkaan ole sama asia. Eliniän ja toimintakykyisen elinajan piteneminen nostaa vanhuuden alkamisikää. Vanhuutta tutkiva tiede gerontologia on myös löytänyt perusteita sille, että varsinainen vanhuus alkaisi vasta vuoden iässä. (Himberg, Laakso, Peltola & Vidjeskog 1998, 113.) Ikääntyminen sisältää ihmisen ruumiissa tapahtuvia anatomisia ja fysiologisia muutoksia, mielessä ja henkisessä kyvyissä tapahtuvia muutoksia sekä sosiaalisia muutoksia. Vanhenemiseen vaikuttavat edellisten lisäksi myös yksilön elämäntapa ja ulkoiset olosuhteet. Ikääntyessä ulkopuolisen avun ja hoivan tarve lisääntyy vanhenemiseen liittyvien luonnollisten sairauksien takia. (Himberg ym. 1998, 113.) Tutkimuksessamme käytämme käsitettä ikääntynyt ja ikäihminen, sillä se kuvasi parhaiten kohderyhmäämme. 2.2 Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskeva laatusuositus Suomen perustuslaissa on säännökset perus- ja ihmisoikeuksista, joiden toteutuminen on julkisen vallan turvattava. Se toimii myös pohjana ikääntyneiden hoidon ja palvelujen toteutumiselle sekä kehittämiselle. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Valtakunnallinen laatusuositus on kohdistettu iäkkäiden henkilöiden hoidon ja palvelujen järjestämiseksi sekä niiden laadun kehittämiseksi. Suositus koskee kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, mutta painottuu iäkkäiden kotihoitoon, palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Tarkoituksena on, että kunnat voivat kehittää paikallisten tarpeiden ja voimavarojensa mukaisesti palvelurakenteitaan. Suositus ei kuitenkaan ole kuntia sitova normi. Sen tavoitteena on edistää asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten osallistumista tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan arviointiin. Käytännössä suositusten

7 3 toteutuminen vaatii yhteistyötä valtakunnallisesti, alueellisesti sekä paikallisesti ja sen seuranta tapahtuu valtakunnallisesti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Laatusuosituksen ensisijainen tavoite on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan sekä tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Ikäihmiset vastaavat itse ja lähiverkostonsa avulla omasta hyvinvoinnistaan sekä käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Kun niiden käyttäminen ei onnistu, turvaudutaan ikääntyneille suunnattuihin palveluihin. Heikentynyt toimintakyky on palvelujen käytön yleisin peruste. Dementia on ikäihmisellä yksi tärkeimmistä palvelujen tarvetta lisäävistä tekijöistä. Alentuneen toimintakyvyn ohella myös yksin asuminen, puutteelliset asunnot ja asuinympäristöt sekä omien tukihenkilöiden puute ovat palvelujen tarvetta lisääviä tekijöitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.) Palvelutarjonta perustuu ikääntyneiden tarpeisiin. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito sekä niihin liittyvät tukipalvelut ja omaishoidon tuki tulisi mitoittaa kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti. Palveluasumisen mitoituksessa otetaan huomioon asukkaiden tarvitsemat palvelut. Jotta asianmukainen ja asiakasta kunnioittava hoito saavutettaisiin, on jokaisessa kunnassa oltava ajantasainen vanhuspoliittinen strategia. Sen tarkoituksena on turvata ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet. Siinä määritellään tavoitteet iäkkäiden kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja itsenäisen suoriutumisen edistämisessä sekä eri hallintokuntien vastuut näiden tavoitteiden toteutumisessa. Lisäksi strategiaan on sisällytettävä palvelurakenteen kehittämisohjelma, jossa asetetaan mitattavissa olevat tavoitteet ikääntyneiden kuntalaisten palvelutasolle ja palvelutoiminnan voimavaroille sekä määritellään toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001.)

8 4 2.3 Ikääntyneille tarkoitettuja asumismuotoja Oma Koti Kotona asuminen tuettuna -Kotipalvelu, kotisairaanhoito -Terveydenhuollon ehkäisevä työ -Tukipalvelut Palvelu- koti Ryhmä-/ Pienkoti Vanhainkoti ja Terveyskeskuksen vuodeosasto Kotona asuminen Laitosmainen asuminen KUVIO 1. Ikäihmisten asumismuotoja (mukaillen Lukkaroinen 2002, 81.) Kotihoito Kotihoidolla tarkoitetaan hoitoa ja palvelua, jossa ikääntynyt ihminen on suurimman osan vuorokaudesta kodissaan erilaisten palvelujen tukemana. Kotihoidon palvelut tukevat asiakasta päivittäisissä toiminnoissa, joista hän itse ei suoriudu. Hoitohenkilökunnan tulee tukea ikääntyneen itsenäistä suoriutumista, mutta ei tehdä asioita hänen puolestaan. Kotihoidon työntekijöiden työ perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat. Kotihoito sisältää kotisairaanhoidon, kotipalvelun, terveydenhuollon ehkäisevän työn sekä tukipalvelut, joita ovat muun muassa ateria-, turvaja kuljetuspalvelu. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002.)

9 Palveluasuminen Sosiaali- ja terveysministeriö määrittelee palveluasumisen siten, että se on tarkoitettu päivittäistä apua tarvitseville. Palveluasumiseen kuuluvat niin asunnon kuin palveluiden järjestäminen. Asunnoissa on kiinnitetty huomiota liikkumisen esteettömyyteen, turvapalveluihin ja apuvälineisiin. Palvelutaloissa on asukkaiden yhteistiloja ja monet toimivat jopa palvelukeskuksina. Erittäin monia vanhainkoteja ja vanhustentaloja on muutettu palveluasunnoiksi. Peruspalveluita tarjoaa joko kunnan kotipalvelu, kotisairaanhoito tai palvelutalon henkilökunta. Palveluasuminen ei edellytä ympärivuorokautista henkilökuntaa. Kustannukset asunnoista ovat vuokra tai vastike sekä kulut käytettävistä palveluista. Palveluasumista palvelutaloissa, palveluasuntoryhmissä tai yksittäisissä palveluasunnoissa järjestävät kunnat, järjestöt ja yksityiset yrittäjät. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Tehostettua palveluasumista on palvelutalojen ryhmäasunnoissa ja dementiakodeissa annettava vanhusten hoito ympärivuorokautista apua tarvitseville. Laitosasuminen tulee kysymykseen vasta, kun henkilö ei selviydy kotona tai palveluasumisessa ja on ympärivuorokautisen hoidon ja tuen tarpeessa. (Kokkolan kaupunki 2003.) Laitosasuminen Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan ikäihmisten laitoshoitoon kuuluu hoidon sekä hoivan lisäksi usein myös kuntouttavaa toimintaa. Laitoshoito on osavuorokautista, lyhytaikaista tai pitkäaikaishoitoa. Lakisääteisiä laitoshoidon palveluja ovat vanhainkotien ja terveyskeskusten vuodeosastojen ja erikoissairaanhoidon laitospalvelut. Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan myös erilaissa hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodeissa. Myös järjestöt ja yksityiset yritykset tuottavat laitospalveluja vanhainkodeissa ja yksityissairaaloissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Lyhytaikaisella ja jaksottaisella laitoshoidolla tuetaan vanhuksen kotona selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot voivat olla säännöllisiä, jolloin ne vuorottelevat kotona asumisen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.)

10 6 Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida enää järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Siihen sisältyy hoidon lisäksi täysi ylläpito kuten ruoka, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Pitkäaikaishoidosta päättää yleensä alueellinen työryhmä, johon tavallisesti kuuluvat ainakin kotisairaanhoitaja ja/tai kotipalvelutyöntekijä, pitkäaikaishoidosta kunnassa vastaava lääkäri ja vanhustyön sosiaalityöntekijä. Mukana voivat olla myös esimerkiksi psykologi ja fysioterapeutti. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007.) Kokkolassa toimii Sas-työryhmä (selvitä, arvioi, sijoita), johon kuuluu sijoittajasairaanhoitaja, lääkäri sekä sosiaalityöntekijä. Työryhmä vastaanottaa ja käsittelee hakemukset vanhainkoteihin sekä palvelutaloihin. Lisäksi he tekevät päätökset paikkojen antamisesta. (Kokkolan perusturva.) 2.4 Sopeutuminen ja kotiutuminen Sisar Callista Royn mukaan ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavat ympäristö eli ihmisen sisäinen ja ulkoinen maailma sekä ihmisen kyky tulla toimeen ympäristönsä kanssa. Ihmisen selviytymiskyvyt hän jakaa automaattiseen ja hankittuun mukautumisjärjestelmään, joilla ihminen reagoi ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin. Automaattiset selviytymiskeinot ovat synnynnäisiä ja hankitut mekanismit syntyvät taas prosessien kuten oppimisen kautta. Mukautumismekanismin avulla ihminen kykenee sopeutumaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja vaikuttaa vastavuoroisesti itse ympäristöönsä. Sopeutuminen eli mukautuminen riippuu ensisijaisesti ympäristön ihmiselle antamista ärsykkeistä, joihin ihminen selviytymismekanisminsa avulla reagoi. (Andrews & Roy 1994, 18-19, 32, 34-35, 39.) Muuttotilanteen ympäristö tuottaa ihmiselle lukemattomia ärsykkeitä, näistä riippuu ihmisen tuottama reaktio, eli sopeutuuko hän uuteen tilanteeseensa. Ikääntyvän sopeutumiseen uudessa kodissa vaikuttavat kaikki muuttotilanteeseen liittyvät tekijät, sekä ikääntyvän kyky vastata niihin ja tuottaa mukautuva reaktio. Vaikuttamalla ympäristöön eli ärsykkeisiin, voidaan tällöin vaikuttaa ihmisen tuottamaan reaktioon. Ikääntyvän sopeutumista ja kotiutumista voidaan siis edistää merkittävästi vaikuttamalla muuttotilanteeseen, ikäihmisen ja hänen omaisten ennakkoasenteisiin, kodin fyysisiin

11 7 puitteisiin, viihtyvyyteen ja ilmapiiriin. Lisäksi myös palveluasumisessa on merkityksensä hoitohenkilökunnan kyvyllä kohdata ja vastaanottaa uusi asukas omaisineen. (Jäämaa & Laukkanen 2004, 25.) Sopeutumisella tarkoitetaan siis mukautumista uuteen ympäristöön ja sen asettamiin vaatimuksiin. Sopeutumiseen vaikuttaa myös ikääntyneen oma perusluonne sopeutumiskykyisyydestä. Elämänhistorialla, sosiaalitaustalla ja vakaumuksellisella näkemyksellä on merkittävä vaikutus ikääntyneen sopeutumiseen. (Huhtala & Isopahkala 2000,6.) Tutkimuksessamme sopeutumisella tarkoitetaan ikäihmisten mukautumista palveluasumiseen ja elämäntilanteeseen vaikuttavaan muutokseen. Koti käsitteenä voidaan määritellä monella eri tavalla. Kodilla on fyysinen ulottuvuus, mutta myös psyykkisellä ja sosiaalisella ulottuvuudella on merkityksensä. Sen lisäksi, että koti on ihmisen asumispaikka, siihen liittyy myös olennaisesti vaatimus kodin tunnusta. Kotiutumiseen vaikuttaa muun muassa se, että ihminen on luonut kodin mieleisekseen ja se tuntuu turvalliselta. Koti on paikkana tuttu, siinä hoituvat arkipäivän asiat ja siellä ihminen itse päättää asioistaan. Lisäksi kotiin liittyvät aina tunteet ja muistot. (Jäämaa & Laukkanen 2004, 26.) Kodista ja tutusta ympäristöstä luopuminen on aina suuri muutos varsinkin iäkkäiden ihmisten elämässä. Se voi aiheuttaa stressiä niin ikäihmiselle kuin hänen omaisilleen. Palvelukotiin muuttaessa ikääntyvä joutuu opettelemaan osittain uudet tavat ja arkielämän rutiinit. Uusi ympäristö voi aiheuttaa tunteita siitä, että elämä ei ole enää samalla tavalla itsensä hallinnassa kuin ennen. Myös kodin ulkopuoliset asiat joudutaan opettelemaan uudella tavalla eikä liikkuminen ja sosiaaliset kanssakäymiset onnistu samalla tavalla. (Parviainen 1996, 10.)

12 8 3 AIHEALUEESTA TEHTYJÄ AIKAISEMPIA TUTKIMUKSIA Ikääntyneiden muuttotilannetta ja sopeutumista uuteen asuinympäristöön on tutkittu jonkin verran Suomessa aikaisemmin. Tutkimusten mukaan ikääntyneillä on monenlaisia kokemuksia ja tuntemuksia siirtymisestä palveluasumiseen. Seuraavia tutkimuksia yhdisti ikäihmisten kokema turvallisuuden tunne, jonka he kokivat lisääntyneen muuton seurauksena. Anitta Koistisen tekemän pro gradu -tutkielman (2006) tarkoituksena on tarkastella ikäihmisen kokemuksia kodin vaihtamisesta. Muuttuvaa kotia ja asuinympäristöä tarkastellaan hyvinvointia tukevana symbolisena ympäristönä. Ympäristö ei ole konkreettinen, vaan sen ominaisuudet ovat ihmisten tunteisiin, muistoihin, arvoihin ja odotuksiin perustuvia. (Koistinen 2006.) Yleisesti tutkimuksen kohderyhmän ihmiset olivat tyytyväisiä asumiseensa uudessa kodissa. Yksityisyyden tärkeys korostui, mutta ongelmana olivat kuitenkin yksinäisyys sekä terveydentilaan kohdistuneet huolet. Muuttaminen toi ihmisten elämään paljon uusia kokemuksia vastuusta sekä mahdollisuuksia ajanviettoon. Ikäihmiset kokivat uudessa asuinympäristössä kotiutumista ja turvallisuutta, mutta myös vierauden kokemuksia. (Koistinen 2006.) Huhtalan ja Isopahkalan opinnäytetyö (2000) on tutkimus vanhainkotivanhusten kokemuksista laitokseen sopeutumisesta. Sopeutumista tutkittiin hyvinvointi ja onnellisuus -käsitteiden avulla Erik Allardtin teoriaa hyväksi käyttäen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jota hyödyntämällä vanhusten kokonaisvaltainen hoitotyö rikastuisi. Tutkimuksessa etsittiin vastauksia tutkimustehtäviin, jotka liittyivät laitokseen joutumisen kokemuksiin, laitosyhteisöön sopeutumiseen sekä sen pitämiseen kotina. Lisäksi tutkimuksessa haettiin tekijöitä, jotka vaikuttivat hyvinvointiin sekä onnellisuuteen. (Huhtala & Isopahkala 2000.) Tulosten mukaan laitokseen joutuminen aiheutti vanhuksille ristiriitaisia tunteita, joten vanhainkotiin sopeutuminen ei ollut toteutunut kaikkien vanhusten kohdalla. Vanhainkoti koettiin laitokseksi eikä kodiksi. Jokapäiväisiin askareisiin toivottiin toimintaa toteutuvan

13 9 enemmän. Tärkeä tutkimustulos oli, että vanhukset voisivat itse vaikuttaa parhaiten laitokseen sopeutumiseen. Sen sijaan hyvinvoinnin ja onnellisuuden toteutumiseen henkilökunnalla ja omaisilla on merkittävä osuus. (Huhtala & Isopahkala 2000.) Annukka Klemolan väitöskirjatutkimuksen (2006) tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaihetta omasta kodista hoitokotiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esiin siirtymävaiheen merkityksiä vanhukselle siten, että hoitohenkilöstö kykenee tukemaan vanhusta siirtymävaiheen aikana. (Klemola 2006.) Tuloksena selvisi, että siirtymävaiheessa vanhukset kokivat jääneensä yksin ilman riittävää tietoa ja tukea. Hoitokotiin muuttamiseen reagoitiin yksilöllisesti. Hoitokoti tarjosi asuinympäristönä vanhuksille turvaa, mutta oman elämän hallintaa se ei tukenut. Vanhukset kokivat siirtymävaiheen kielteiseksi elämänvaiheeksi. Se harvoin käynnistyi vanhuksen omasta toiveesta tai sille ei ollut aina perusteltua syytä. Hoidon suunnittelu oli siirtymävaiheen aikana puutteellista ja hoidosta puuttui vastuutaho. (Klemola 2006.) Jäämaan ja Laukkasen opinnäytetyön (2004) tarkoituksena oli kehittää vanhusten hoitotyötä tutkimalla tulotilannetta Lahden Diakoniasäätiön palvelukoti Betelissä uuden asukkaan muuttaessa palvelukotiin. Opinnäytetyössä selvitettiin, miten uudet asukkaat ja heidän omaisensa kokivat tulotilanteen ja siinä annetun tiedon, sekä miten he kokivat niiden edistävän asukkaan kotiutumista. (Jäämaa & Laukkanen 2004, 33.) Tutkimuksen tuloksissa selvisi että kokemukset olivat pääasiassa myönteisiä. Tulotilanne koettiin ystävälliseksi ja tieto hoito- ja palvelusopimuksen sisällöstä riittäväksi. Tulotilanteen koettiin edistävän uuden asukkaan kotiutumista siinä määrin, kuin se tulotilanteen puitteissa kuviteltiin olevan mahdollista. ( Jäämaa & Laukkanen 2004, 5.) Özlem Özer-Kemppaisen väitöskirjatutkimuksen (2006) tavoitteena oli esittää asumisvaihtoehtoja, jotka monipuolistavat asumisratkaisuja eri elämäntyyleille ja antavat mahdollisuuden valita kaikkein sopivimman asuinympäristön niin ikääntyville kuin ikääntyneille ja muillekin ikäluokille. Lähtökohdiksi oli valittu ikääntyneiden näkökulma ja sosiaalisen vanhenemisen viitekehys. (Özer- Kemppainen 2006, )

14 10 Tutkimustulokset osoittavat että ikääntyneet ovat tyytyväisiä palveluasumiseen. Haastateltavien turvallisuuden tunne kasvoi palvelutaloon muuton jälkeen. Turvallisuutta edisti turvatekniikka sekä pysyvä asukassuhde, joka vaikutti asukkaiden taloudelliseen turvaan. Turvallisuuden tunne ja asuntonsa kodiksi tunteminen olivat toisistaan riippuvaisia tunteita. Palvelu- ja senioritalojen keskeinen sijainti sekä arkipalvelut ja talon tarjoamat palvelut vaikuttivat asukkaiden muuttopäätökseen. (Özer-Kemppainen 2006, )

15 11 4 TUTKIMUSYMPÄRISTÖNÄ TERAPIATALO Tutkimuksemme tarkoituksena on saada tietoa Kokkolassa sijaitsevan uuden palveluasumista tarjoavan palvelukodin toiminnasta sekä kehittää sen toimintaa. Palvelukotihanke sai alkunsa Kokkolan kaupungin Perusturvakeskuksen selvityksestä vuonna 2002, jonka mukaan kotiin annettavien tukipalvelujen määrä on riittämätön. Kyseinen selvitys pohjautuu keskipohjalaisten kuntien edustajien sekä yksittäisten palveluiden käyttäjien haastatteluihin, joiden toiveiden ja tarpeiden mukaan Terapiatalon kaltaista palvelua tarvitaan. Nykykäsityksen mukaan terveydenhuollon asiakas haluaa yhä enemmän vaikuttaa elämänlaatuunsa sekä mahdollisuuksiin valita itselleen parhaiten sopivia palveluita ja olla aktiivisena toimijana mahdollisimman pitkään. Vuonna 2004 Keski-Pohjanmaan Palvelukotiyhdistys ry sekä Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy ovat perustaneet yhdessä hankkeen toteuttamista ja hallinnointia varten kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kokkolan Terapiatalon. Kyseinen osakeyhtiö omistaa talon, huolehtii talon kunnosta ja muusta ylläpidosta. Vuokra-asuntojen tuottamisesta ja asumistoiminnan ylläpitämisestä vastaa Keski-Pohjanmaan Palvelukotiyhdistys ry. Edellä mainittu hoitotyön yritys puolestaan vastaa hoitotoiminnasta sekä rahoittaa palvelutilat. (Keski-Pohjanmaan palvelukotiyhdistys 2004.) Terapiatalo eroaa palvelutalosta ja vanhainkodista siten, että yksilön valintamahdollisuudet avunsaannin osalta korostuvat. Palvelukoti Kokkolan Terapiatalon toiminta-ajatuksena on tarjota yksilöllisten tarpeiden mukaisesti avohoitopainotteista kotona selviämistä sekä mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Palvelukoti on kotihoitoa tukeva ja korvaava kodinomainen asumis- ja hoitoyksikkö, monipalvelukeskus. (Keski-Pohjanmaan palvelukotiyhdistys 2004.) Kiinteistö Oy Kokkolan Terapiatalo on kolmikerroksinen asumispalvelukeskus, jossa asuminen perustuu omistamiseen tai vuokraamiseen. Asuntoja on kahdessa kerroksessa yhteensä kaksikymmentä, joista puolet on vuokra-asuntoja ja puolet omistusasuntoja. Lisäksi molemmissa kerroksissa on runsaasti käytävä- ja virkistystilaa. Asunnot ovat suunnattu ikäihmisille, vammaisille, parantumattomasti sairaille sekä palveluasumista tarvitseville. Vuokra- tai omistusasunnoissa asuvilla on mahdollisuus yksilöllisten tarpeiden mukaan ostaa palveluita joko Terapiatalon tarjoamana Keski-Pohjanmaan

16 12 Hoitopalvelu Oy:ltä, mahdollisilta muilta yksityisiltä yrityksiltä tai Kokkolan kaupungilta. Asuntoihin on mahdollista saada kotisairaanhoitoa, kotipalvelua sekä kaikkia muita ikääntyneille suunnattuja tukipalveluita. Asukkailla on myös mahdollisuus ateriapalveluun päivittäin talon omassa keittiö-ruokala Kotipolussa. Palvelukoti Kokkolan Terapiatalon ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee hoidollisia palveluja tarjoava hoito-osasto Kotipolku, jossa on kahdeksan yhden ja kahden hengen hoitoasuntoja. Hoidolliset palvelut ovat sekä talon asukkaiden, että talon ulkopuolelta tulevien asiakkaiden käytössä. Palvelut on suunnattu pitkäaikaissairaille, jotka kotihoidon lisäksi tarvitsevat ajoittain asiantuntijapalveluita. Kohderyhmään kuuluvat myös intervallihoidettavat, lyhytaikaista välihoitoa tarvitsevat kuten leikkauksista kuntoutuvat sekä saattohoitopotilaat. (Keski-Pohjanmaan palvelukotiyhdistys 2004.)

17 13 5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄT Tarve tutkimuksemme tekemiseen on tullut sekä Keski-Pohjanmaan palvelukotiyhdistyksen, että Kokkolan Terapiatalon henkilökunnan aloitteesta ja itse tutkijoiden kiinnostuksesta uuteen asumismuotoon. Tutkimustulosten avulla tavoitteena on kyseisen palveluasumisen kehittäminen asiakkaiden kokemuksia ja tarpeita hyödyntäen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää seuraavat tutkimustehtävät: 1. Millaiset asiat ovat edistäneet kotiutumista Terapiataloon? 2. Millaiset asiat ovat vaikeuttaneet kotiutumista Terapiataloon? 3. Millaisia asioita asukkaat kokevat tarpeelliseksi kehittää Terapiatalon toiminnassa?

18 14 6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 6.1 Kohderyhmän valinta Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kohderyhmää ei valita satunnaisesti, vaan otoksen sijasta voidaan puhua harkinnanvaraisesta näytteestä, koska tilastoinnin ja yleistysten sijasta pyritään ymmärtämään jotakin tapahtumaa tai saamaan tietoa jostakin paikallisesta ilmiöstä sekä etsimään niihin uusia näkökulmia. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, ) Tutkimuksemme aineiston keräämistä varten valitsimme yhdessä Terapiatalon yksikönjohtajan kanssa viisi tiedonantajaa kohderyhmäksemme. Haastateltavinamme oli kaksi naista, mies ja pariskunta, jotka olivat kaikki muuttaneet uusiin asuntoihin kesällä Tutkimukseen osallistuneilta henkilöiltä edellytimme sujuvaa keskustelua sekä orientoitumista aikaan ja paikkaan. Tutkimukseen osallistuneita tiedotettiin tutkimuksen aiheesta ja tarkoituksesta sekä suullisesti että kirjallisesti. (LIITE 3.) Heille kerrottiin myös tutkimuksen olevan täysin vapaaehtoinen ja heidän henkilöllisyytensä pidetään salassa koko työn ajan. Lisäksi pyysimme heiltä kirjallisen suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta. 6.2 Aineiston keruu Opinnäytetyössämme käytämme kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan ihmistä tutkimuksen tiedonantajana ja silloin tutkijan suorittaman havainnoinnin, haastattelun ja keskustelun kautta päästään esille tutkittavien asioiden näkökulmaan. Kyseisiä metodeja ovat muun muassa teemahaastattelu, osallistuva havainnointi, ryhmähaastattelut sekä erilaisten dokumenttien erittelevät analyysit. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 165.)

19 15 Ennen tutkimusaineiston hankintaa olemme anoneet tutkimusluvan Terapiatalon yksikönjohtajalta. Luvan myöntämiseen osallistuivat myös muut hallituksen jäsenet. (LIITE 1.) Aineistonkeruumenetelmänä käytimme teemahaastattelua. Teemahaastattelussa aihealueet eli teemat ovat kaikille haastateltaville samat. Haastattelussa kysymykset tai kysymysten muoto ei kuitenkaan ole ennalta määritelty. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, 48.) Tutkimusaineiston keräämistä varten laadimme haastattelurungon. (LIITE 2.) Sen avulla voitiin muotoilla edeltävästi tutkimuksen kannalta asianmukaiset teemat. Haastattelurungon kysymykset olivat tyypiltään avoimia kysymyksiä, joiden aihepiirit eli teema-alueet olivat kaikille haastateltaville samat. Haastattelurungon avulla kävimme avoimen keskustelun haastateltavien kanssa, mutta sen avulla saimme kuitenkin rajattua keskustelut. (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari, 1996, 86.) Haastattelut toteutimme henkilökohtaisesti jokaisen asukkaan kanssa heidän kotonaan. Haastatteluaika oli ennalta suunniteltu ja sovittu haastateltavien kanssa heidän toiveidensa mukaisesti. Ennen haastattelun aloittamista kertasimme vielä tutkimuksen tarkoitusta ennalta lähetetyn saatekirjeen mukaisesti. (LIITE 3.) Lisäksi haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen. (LIITE 4.) Jokaisessa haastattelussa oli mukana molemmat tutkijat, jotka vuorotellen esittivät kysymyksiä. Tutkimusaineisto kokonaisuudessaan nauhoitettiin ja nauhoitukset kirjoitettiin käsin auki. Auki kirjoitettuja A4 sivuja oli kahdeksan. 6.3 Aineiston analysointi Tutkimuksen aineisto kuvaa tutkittavaa ilmiötä ja analyysin tarkoitus on luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laadullisen aineiston käsittely perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan, jossa aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan uudella tavalla loogiseksi kokonaisuudeksi. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöisesti. Aineistolähtöinen analysointitapa

20 16 perustuu induktiiviseen päättelyyn ja teorialähtöinen deduktiiviseen päättelyyn. Tässä tutkimuksessa käytämme aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysimenetelmää. (Tuomi ym. 2002, 110.) Induktiivisen aineiston analyysi voidaan erotella kolmeen vaiheeseen, johon kuuluvat aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä aineiston teoreettisten käsitteiden luominen eli abstrahointi. Aineiston redusoinnissa analysoitava informaatio voi olla auki kirjoitettu haastatteluaineisto, jokin muu asiakirja tai dokumentti, joka pelkistetään siten, että aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistäminen voi olla informaation tiivistämistä tai pilkkomista osiin. Tutkimusaineiston analysointivaiheen aloitimme auki kirjoittamalla haastattelut, joista alleviivasimme tutkimustehtäviämme koskevat vastaukset ja pelkistimme sanat, lauseet ja ajatuskokonaisuudet. Tämän jälkeen asetimme tutkimustehtävät pääluokiksi, joiden alle asetimme pelkistetyt asiailmaukset. (Tuomi ym. 2002, ) Aineiston klusteroinnissa käydään tarkasti läpi aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset ja etsitään samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat käsitteet ryhmitellään ja yhdistetään luokaksi sekä nimetään sisältöä kuvaamalla käsitteellä. Luokittelussa voidaan käyttää esimerkiksi tutkittavan ilmiön ominaisuutta, piirrettä tai käsitystä. Ryhmittelyssä aineisto tiivistyy kun yksittäiset tekijät sisällytetään yleisimpiin käsitteisiin. Sisällön analysointimenetelmää käyttäen jatkoimme ryhmittelemällä samaa tarkoittavat ilmaisut yhteen ja muodostimme niistä alaluokkia. Analysoinnin edetessä alaluokkia yhdistämällä tiivistimme aineistoa yläluokiksi. Tutkimuksen analysoinnin avuksi muodostimme abstrahointikaavakkeita. (LIITE 5.) (Tuomi ym. 2002, ) Kolmannessa vaiheessa eli aineiston abstrahoinnissa erotetaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja valikoidun tiedon perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä. Käsitteellistämisessä empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai aineistoa kuvaavat teemat. (Tuomi ym. 2002, )

21 17 7 TUTKIMUSTULOKSET 7.1 Tiedonantajien taustatiedot Tutkimuksemme haastatteluihin osallistui viisi Terapiatalon asukasta. Heistä naisia oli kolme ja miehiä kaksi. Tietoa antaneiden ikäjakauma haastattelu hetkellä oli vuotta. Haastatteluun osallistui yksi avioliitossa asuva pariskunta sekä kolme yksin asuvaa ikäihmistä. Kenenkään alkuperäinen kotipaikkakunta ei tullut haastattelussa esille. Mutta he kaikki olivat asuneet Kokkolassa ennen Terapiataloon muuttoa. Puolet haastateltavista asui vuokra-asunnoissa ja puolet omistusasunnoissa. Asuntojen neliömäärä vaihteli hieman. Kaikissa asunnoissa oli kuitenkin sama määrä huoneita, makuuhuone ja olohuone sekä keittotilat. Asuntoihin kuului myös omat pesutilat ja osassa oli oma sauna. Keskustelimme haastateltavien kanssa myös heidän elämäntilanteestaan ennen muuttoa. He kertoivat oman tai puolison terveydentilan vaikeutuneen niin, että kokivat tämän tärkeimmäksi muuttoon johtaneeksi syyksi. Terveysmuutosten vuoksi avuntarve on lisääntynyt huomattavasti ja asuminen on näin ollut turvatonta. Useimmat heistä kokivat kuormittavansa liikaa omaisia sekä läheisiä ja tämän myötä uskoivat sen vähenevän. 7.2 Kotiutumista edistävät tekijät Ikäihmisten kotiutumista Terapiataloon edistivät turvallisuus, elämänlaatu ja oman elämän hallinta Turvallisuus Asukkaat olivat oman kertomansa mukaan muuttaneet Terapiataloon, koska kokivat aiemmissa asunnoissa asumisen turvattomaksi lähinnä heikentyneen terveydentilan vuoksi. Turvallisuuden tunnetta lisäsi sosiaalinen tuki, tulevaisuus, tiedonsaanti ja asunnon sijainti.

22 18 Ikäihmisten sosiaalinen tuki muodostui lähinnä omaisista, Terapiatalon henkilökunnasta ja riittävästä avunsaannista. Kahdella haastateltavista oli lapsia ja suhde heihin koettiin tärkeäksi voimavaraksi. Asukkailla, joilla ei ollut lapsia, oli joko omia tai puolison sisaruksia, joiden tuen he kokivat merkittäväksi. Omaisten ja läheisten kanssa pidettiin säännöllisesti yhteyttä tapaamisin ja puhelimitse. Omaiset ja läheiset osallistuivat ikääntyneiden hoitoon vaihtelevasti riippuen heidän elämän tilanteestaan ja asuinpaikasta. He olivat osallistuneet asunnon hankkimiseen ja muuttoon kuitenkin erittäin aktiivisesti, josta haastateltavat olivat kovin kiitollisia. Terapiatalon henkilökunta on osa sosiaalista tukea ja heistä olikin positiivinen mielikuva kaikilla. Heidän avoimuutensa ja läsnäolonsa sekä tieto siitä, että talossa on aina henkilökuntaa, lisää ikääntyneiden turvallisuutta. Henkilökunta on aivan ihanaa. Kivaa, ei niissä oo mitään moittimista. Aina tervehtii Ne on semmosia vapaita. Haastateltavista kaikki olivat asuneet Kokkolassa jo ennen muuttoa Terapiataloon, joten ympäristö oli tuttua. Asunnon sijainti miellytti kaikkia, koska palvelut ovat lähellä. He kertoivat myös muuttaneen elämänsä aikana jo useita kertoja ja kukaan heistä ei muuttanut suoraan alkuperäisestä kotitalosta palveluasumiseen. Kynnys ei niin suuri, ku ei lähtenyt alakuperäisestä kodista. Totuttu asumaan tällä alueella. Haastateltaville muuttaminen oli tuttua ja näin ollen myös helpompaa. He kokivat, että asunto tuntui heti kodilta ja sitä edes auttoivat omat henkilökohtaiset tavarat, jotka he ottivat mukaan edellisestä kodista. Useimmat heistä olivat hankkineet kuitenkin uudet huonekalut muuton yhteydessä. Muuttoa ja kotiutumista Terapiataloon helpotti myös ennakkoon saatu tieto asunnoista sekä Terapiatalon tarjoamista palveluista, kuten päivittäisestä ruokailu mahdollisuudesta, kotipalvelusta sekä kotisairaanhoidosta. Lisäksi he kokivat tulevaisuuden olevan turvattu asunnon pysyvyyden kannalta. Asia nousi esiin lähinnä heidän osalta, jotka asuivat vuokra-asunnoissa. Sillä heillä on vakituinen vuokrasopimus, jonka turvin he saavat asua asunnoissaan niin kauan, kun on tarvetta. Kaikki haastateltavat uskoivat, että Terapiatalossa on heidän viimeinen kotinsa ja he aikoivat asua pysyvästi.

23 19 Tuntui heti kodilta, ku tiesi jo tullessa mihin muuttaa Elämänlaatu Haastateltavat toivoivat, että elämänlaatu Terapiataloon muuttaessa paranisi tai ainakin säilyisi ennallaan, riippuen heidän elämäntilanteestaan muuttohetkellä. Heidän ajatuksensa ja toiveensa liittyivät lähinnä terveydentilaan sekä sosiaalisiin suhteisiin. Sosiaaliset suhteet sisältävät läheisten ihmisten läsnäolon sekä muut Terapiatalon asukkaat. Haastateltavat kertoivat, että suhteet läheisiin ihmisiin säilyivät ennallaan uudessa asuinpaikassa. He pitivät yhteyttä ja tapasivat heitä, kuten aikaisemminkin, joten muutto Terapiataloon ei ole vaikuttanut ihmissuhteisiin. Perhe ollu onnellisia muutosta ja käy kylässä kuten ennenkin. Kukin haastateltavista käytti Terapiatalon tarjoamaa ruokailumahdollisuutta talon ravintolassa. He toivatkin esiin ruokailutilanteen merkityksen sosiaalisten suhteiden osalta. He kokivat ruokailun tärkeäksi sosiaaliseksi tapahtumaksi, jolloin oli mahdollisuus keskustella muiden asukkaiden kanssa. Osa oli ystävystynyt talossa asuvien muiden ikääntyneiden kanssa ja yhdelle oli osa asukkaista tuttuja entuudestaan. Kaikilla haastatelluista oli päällimmäisenä muuttoon johtaneena syynä terveydentilan huonontuminen. Haastateltaessa nousi esille huoli puolison sekä omaisten ja läheisten jaksamisesta. He, joilla oli puoliso, olivat hekin jo ikääntyneitä, eikä heidänkään terveydentilansa enää ollut niin vakaa. Useimmat omaiset ja läheiset olivat työikäisiä, joten heillä oli työkiireitä ja joillakin heistä oli vielä lapsia huolehdittavana. Muuttaessaan Terapiataloon haastateltavat uskoivat helpottavansa läheisten ja puolison kuormittavuutta sekä omaa jaksamistaan. Lisäksi Terapiatalo antaa useita mahdollisuuksia palveluihin, jotka vaikuttavat ikääntyneiden elämänlaatuun. Haastateltavat uskoivat muuton lisäävän myös henkistä hyvinvointi turvallisuuden tunteen myötä ja täten elämänlaadun paranevan. Lapsilla kiireinen elämä, niiltä ei voi vaatia. Pääsee helepommalla kumpikin.

24 Oman elämän hallinta Kotiutumiseen liittyvänä tärkeänä tekijänä haastateltavat nostivat esille oman elämän hallinnan. Oman elämänsä hallintaan liittyi valintojen tekeminen sekä omatoiminen tekeminen. Ikääntyneille itsenäinen valintojen tekeminen elämässä oli tärkeää. Terapiatalosta teki kodin se, että sai tehdä mitä halusi ja milloin halusi. Muutto Terapiataloon oli helpompaa, koska se oli kaikilla oma päätös. Päätökseen ei ollut kukaan vaikuttanut muuten kuin suosittelemalla kyseistä asumismuotoa. Valintojen tekeminen nousi esiin myös tukipalveluiden oston suhteen. Asukkailla on mahdollisuus valita vapaasti, kuinka paljon he ostavat tukipalveluita, kuten kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluita. He voivat myös valita palvelut joko Terapiatalon tai esimerkiksi kunnan tarjoamana. Ei oo pakko ottaa palveluita, eikä mikään oo pakonomaista. Omatoimisella tekemisellä haastatellut tarkoittavat omia harrastuksia ja omaan tahtiin tekemistä. 7.3 Kotiutumista vaikeuttavat tekijät Kodin vaihtamista vaikeuttavat tekijät liittyivät lähinnä muuttotilanteeseen, asuintilojen ja Terapiatalon ympäristöön sekä oman tai puolison terveydentilaan Muuttotilanne Osalla haastateltavista kodin vaihtamista vaikeutti ennakoimattomuus tulevasta. Tunne kohdistui muuttotilannetta edeltävään aikaan ja muuttohetkeen. Päätöksenteko kodin vaihtamisesta täytyi tehdä nopeasti ja omakotitalo tai edellinen osake täytyi myydä mahdollisimman pian. Lisäksi odotukset muuton onnistumisesta ja tulevasta kodista aiheuttivat pelon tunteita.

25 21 Paljosta on jouduttu luopumaan, kun omakotitalosta muutti. Talon myynti tuli nopeasti ja siksi pelättiin meneekö kaikki niin kuin suunniteltiin Ympäristö Asukkaat eivät maininneet haastattelutilanteessa ympäristön vaikuttaneen kotiutumiseen, mutta kertoivat sen jääneen mieleen. Terapiatalon yhteiset tilat olivat vielä muuttaessa keskeneräiset ja rakennustoimintaa oli vielä meneillään asuntoihin muuttaessa. Lisäksi asunnon siivoaminen tuntui työläältä. Hirveen hyvän vaikutuksen anto, vaikka olihan tämä keskeneräinen, niin kuin nuo yleiset tilat. Ensin joutui siivoamaan, kun tätä ei oltu siivottu ollenkaan rakentamisen jäljiltä. Terapiatalon yleiset tilat olivat haastateltavien mielestä hyvät, mutta asuntoihin tullessa tilat tuntuivat pieniltä, johtuen edellisten asuntojen suuremmista tiloista ja omien tavaroiden määrästä. Kaappitilaa oli vähän ja sauna- ja pesutiloissa puutteita. Asukkaat kuitenkin ovat kokeneet, että ovat voineet niihin itse vaikuttaa esimerkiksi hankkimalla lisätilaa tai pyytämällä turvallisuussyistä pesutiloihin tukikahvoja. Tuntemukset kävivät ilmi keskusteltaessa ensivaikutelmista asuntoihin muuttaessa seuraavasti. Kyllähän se hyvä oli, tuntui vaan ahtaalta ja seinät oli lyhkäset Ei voinut kuvitella mitään niin hyvää, vaikka asunto oli pieni. En kaipaa isompaa Paljon piti panna tavaroita pois, kun asunto oli pienempi Terveydentila Yleisesti elämäntilanteessa oli tapahtunut positiivisia muutoksia ja terveydentilan kohentumista. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kuitenkin vaikuttivat joko omat tai puolison sairaudet tai puolison kuolema, jotka aiheuttivat yksinäisyyden ja pärjäämättömyyden tunteita uudessa kodissa.

26 22 Kaikki tavarat ei vieläkään ole paikallaan, kun ei ole toista joka sanoo mihin ne pannaan. 7.4 Kehitettävät asiat Tutkimusaineistosta ilmeni kehitettävää asumiskustannuksiin ja vapaa-ajan kulkuun liittyviin asioihin Asumiskustannukset Asukkaat kokevat vuokran ja palvelut kalliiksi, vaikka mielellään kuitenkin niistä maksavat, koska palvelu on tarpeellinen ja ympäristö turvallinen. Aineistosta ilmenee, että kustannusten pysyminen ennallaan on ensisijainen toive. Toivottavasti asuminen täällä on pysyvää, jos nuo maksut ei nouse kattoon, asuminen on kallista jo ennestään. Olen saanut kaiken tarvittavan, ei ole parannettavaa, mutta asuminen on kyllä kallista, kun maksaa vuokran ja palvelut. Palveluista kuitenkin mielellään maksaa, parempi että ne on paikan päällä Vapaa-ajan toiminta Haastateltavat viettävät paljon aikaa yhteisissä tiloissa muiden asukkaiden kanssa, eikä kehitettävää heidän mielestä paljon ole. Terapiatalon keskeinen sijainti on mahdollistanut harrastustoiminnan muualla kuin Terapiatalossa. Aineistosta kuitenkin ilmeni toiveita, että Terapiatalossa järjestettäisiin yhteistä vapaa-ajan toimintaa liittyen liikuntaan, musiikillisiin harrastuksiin ja hengelliseen toimintaan. Täällä voisi olla enemmän yhteistä harrastustoimintaa niin kuin jumppaa, yhteisiä lauluhetkiä ja hengellistä toimintaa joka yhdistäisi asukkaita.

27 23 8 POHDINTA 8.1 Tutkimuksen luotettavuus Tutkimusmenetelmien luotettavuutta käsitellään yleensä validiteetin ja reliabiliteetin näkökulmasta. Validiteetilla tarkoitetaan, onko tutkimuksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten toistettavuutta. Kyseiset käsitteet kuitenkin vastaavat lähinnä määrällisen tutkimuksen tarpeita. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa painottuu tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus, eli koherenssi. Tällä tarkoitetaan tutkimuksen osatekijöiden järkevyyttä suhteessa toisiinsa. Nämä tekijät ovat tutkimuksen kohteen valinta, tutkimuksen tarkoitus, tutkijan motiivi ja sitoumus tutkimukseen, tutkittavien valinta, aineiston keruu ja käytetyt menetelmät, tutkijatutkittava-suhde, tutkimuksen kesto, aineisto analyysi ja tutkimuksen raportointi. (Tuomi ym ) Tutkimuksessamme olemme perustelleet kohteen valintaa ja tutkimuksen tarkoitusta, jota tukee tutkijoiden kiinnostus hoitotyöhön, aiheen ajankohtaisuus sekä ikääntyneiden tukeminen kotona asumiseen mahdollisimman pitkään. Tutkimusprosessin eri vaiheet on suoritettu kirjallisuuden ja aikaisempien tutkimusten ohjaamana ja teoriatietoon perustuen. Uskottavuuden kannalta on tärkeää, että kohderyhmää valittaessa teimme yhteistyötä Terapiatalon yksikönjohtajan kanssa valmistellen tiedonantajia haastatteluun etukäteen. Näin he tiesivät haastattelujen olevan luottamuksellisia. Kohderyhmän jäsenet saivat vielä suostumuksen jälkeen perua haastattelun ja ymmärsivät, että haastateltavaksi ryhtyminen oli täysin vapaaehtoista. Haastatteluun valmistautuminen etukäteen lisäsi luottamusta ja avointa ilmapiiriä haastattelutilanteissa. Tutkimusaineiston analysointi tapahtui laadullisen tutkimuksen sisällönanalysointimenetelmien mukaisesti keräämästämme tutkimusaineistosta. Aineistoa analysoitaessa huomasimme, että haastateltavat olivat miettineet tarkasti kotiutumiseensa vaikuttaneita asioita, jolloin haastattelurungon kysymykset eivät täysin tukeneet tutkimustamme. Osaltaan tämä helpotti analysointivaihetta ja tutkimustulokset vastasivat täysin asukkaiden ajatuksia, eikä tutkijoiden käsityksiä kotiutumisesta. Suurempi kohderyhmä olisi saattanut antaa kuitenkin laajempaa näkemystä eri asioista, mitkä vaikuttavat kotiutumiseen.

28 24 Tutkimustulosten raportoinnista käy ilmi, että useat vastaukset esittävät asukkaiden tyytyväisyyttä Terapiataloon, mutta vapaa keskustelu kuitenkin mahdollisti sen, että asukkaat esittivät myös kehitettäviä asioita keskustelun edetessä. Luotettavuutta kyseenalaistaa se, että pääasiassa haastateltavien terveydentila oli huonontunut ja avun tarve lisääntynyt ennen Terapiataloon muuttoa, jolloin palvelut ja avun saaminen mahdollisti elämäntilanteen parantumisen huomattavissa määrin. Tästä syystä haastateltavat olivat erittäin tyytyväisiä saamansa mahdollisuuteen muuttaa Terapiataloon, eivätkä halunneet tuoda esille mahdollisia negatiivisia kokemuksia. 8.2 Tutkimuksen eettiset kysymykset Tutkimustyö vaatii jatkuvaa eettisten ongelmien ratkaisua. Se alkaa tutkimusongelmien ja kohderyhmän valinnasta. Tutkijoiden tulee pohtia, miksi tutkimukseen ryhdytään ja millä perusteella tutkimusaihe valitaan. Tutkimusongelmien tunnistamisessa tulevat kysymykseen ne arvot, jotka ohjaavat tietyn tutkimusongelman valintaa ja tutkimusta. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on asukkaiden näkökulma Terapiataloon kotiutumisesta ja näkemys siitä, mitä Terapiatalossa voitaisiin kehittää. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1997, 28.) Tutkimustyön etiikkaa tarkastellaan myös tutkijoiden ja tutkimusorganisaation välisessä suhteessa. Molemmilla osapuolilla on vastuu tulosten käytöstä esimerkiksi millaista tietoa voidaan käyttää ja millaista ei. Tutkimuksen tarpeen määritteli Terapiatalon johto, jolta haimme kirjallista tutkimuslupaa ja valmistelimme sitä varten tutkimussuunnitelman. (Paunonen & Vehviläinen- Julkunen 1997, 28.) Saatuamme tutkimusluvan mietimme Terapiatalon yksikön johtajan kanssa kohderyhmän valintaa. Tärkeää oli, että yksikön johtajalla oli runsaasti kokemusta hoitotyöstä ja että, hän perusteli tarkoin, miksi tiedonantajat mahdollistaisivat haastattelut. Kun kohderyhmä oli selvinnyt, yksikön johtaja kysyi heiltä suullisen suostumuksen tutkimukseen ja varmisti, että tutkijat voivat ottaa heihin yhteyttä haastatteluajankohtaa varten. Lisäksi asukkaat saivat kirjallisen selvityksen siitä, ketkä tutkimuksen tekevät ja mikä on tutkimuksen

29 25 tarkoituksena. Haastateltavien tuli saada selvyys tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä mahdollisuudesta perua tai keskeyttää osallistumisensa. Ensimmäisellä tapaamisella sovimme haastateltavien kanssa haastatteluajankohdan sekä esitimme kirjallisen suostumuksen. Näin haastateltavat saivat aikaa miettiä ja varmistua halukkuudestaan osallistua tutkimukseen. Lisäksi kohderyhmä sai selvyyden siitä, että takaamme luottamuksellisuuden ja anonymiteetin tutkimuksessamme sekä hävitämme nauhoitetut haastattelut tutkimuksen päätyttyä. Tieto tutkimukseen osallistuneista oli ainoastaan yksikön johtajalla, tutkijoilla sekä kohderyhmällä. Jokainen haastateltava ilmoitti osallistumisestaan muille asukkaille ja omaisilleen omasta tahdostaan. Haastattelutilanteessa olimme valmiita keskeyttämään asukkaiden toiveesta, koska tiesimme että sellaisia tilanteita saattaisi esiintyä. Lisäksi kysyimme haastattelun lopuksi asukkaan kokemuksia haastattelutilanteesta. Pyrimme kuitenkin välttämään liikaa samaistumista kohderyhmän jäseniin. Näin ollen tapaamiskertoja oli kaksi. Ensimmäisellä tapaamiskerralla sovimme asukkaiden kanssa haastattelun ajankohdasta ja toisella kerralla suoritimme haastattelun. Haastattelujen kesto pyrittiin rajaamaan noin kolmeenkymmeneen minuuttiin, joka ilmoitettiin tiedonantajille etukäteen. 8.3 Tutkimustulosten pohdinta Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvailla ja analysoida, millaiset asiat ovat edistäneet ja vaikeuttaneet asukkaiden koitutumista Terapiataloon sekä millaisia asioita he haluaisivat kehittää Terapiatalon toiminnassa. Tutkimuksella saatujen tulosten perusteella pyrittiin selvittämään kokevatko asukkaat uuden asunnon kodinomaisena ja kuinka Terapiatalo voisi kehittää toimintaansa. Tutkimuksestamme saatujen tulosten perusteella asukkaiden kotiutumista edistivät turvallisuuden tunne omassa kodissaan, elämänlaadun paraneminen sekä oman elämän hallinta. Vastaavanlaisia tuloksia on esitetty myös aikaisemmissa tutkimuksissa. Kodin fyysisen ympäristön lisäksi tärkeimpinä tekijöinä nousevat kodin sosiaaliset ja psyykkiset tekijät. Kodissa vanhuksille loivat turvallisuutta elämänhistoria, sosiaalinen tuki ja uskonto. (Klemola 2006.)

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä

Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Jaana Lyyra ja Terhi Manninen Kotihoidon asiakastyytyväisyys Kerimäellä Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.12.2007 Tekijä(t) Terhi Manninen ja

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN

IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Sirpa Björkbacka, Miia Itäsalmi, Milla Siirilä, Petra-Kaisa Toikko & Paula Ylikangas IKÄÄNTYNEET TULEVAISUUDEN HAASTEENA NÄKÖKULMIA ULLAVAN VANHUSTENHUOLLON KEHITTÄMISEEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN

Lisätiedot

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN

ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN ASUKKAAN ONNISTUNEEN MUUTTOPROSESSIN OHJEISTUS - PALVELUTALO KOTIKAAREN LAATUKÄSIKIRJAAN Mervi Pirilä Opinnäytetyö, syksy 2003 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA

HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA Erja Värtö HOIVAKOTIASUMISEN LAATU SUVANTO KODISSA ASUKKAIDEN KOKEMANA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Opinnäytetyön päivämäärä 29.4.2008 Tekijä Erja Värtö Nimeke Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA

IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Mervi Kosonen, Terhi Laakkonen, Maria Mielikäinen IKÄIHMISTEN ELÄMINEN JA ASUMINEN ILTAKOTI RY:N PAL- VELUTALO ROSINASSA Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Joulukuu 2006 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina

Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Kunnalliset vanhuspalvelut akaalaisten ikääntyneiden kokemina Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Hanna Avara Pro gradu-tutkielma Ohjaajat Meeri Koivula ja Tiina Mäenpää

Lisätiedot

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA

ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA ASUKKAIDEN VIIHTYVYYS PALVELUTALO SARAHOVISSA LAUKAASSA Sirpa Ikonen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/ PIEKSÄMÄEN YKSIKKÖ Ikonen,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa

Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Saimaan ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala, Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Mäkelä Susanna Suihkonen Anne Asiakastyytyväisyys kotihoidossa Systemaattinen kirjallisuuskatsaus Opinnäytetyö

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella

Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Asiakaslähtöisyyden toteutuminen yli 65- vuotiaiden kotipalveluissa Virtasalmella Grén, Sanna Heimonen, Hanna Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen yksikkö TIIVISTELMÄ DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU/PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä

IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä IKÄÄNTYVÄN YKSIN ASUVAN NAISEN SOSIAALINEN TUKI Sosiaalisen verkostokartan kehittäminen työvälineenä Tuuli Bernard - Nina Lindholm Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta

Saija Lundberg & Minna Pietikäinen. Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Saija Lundberg & Minna Pietikäinen Eettisten periaatteiden toteutuminen palliatiivisen potilaan hoidossa kotisairaanhoitajan näkökulmasta Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot

Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot 1 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Palveluohjauksen ja sosiaalityön vaihtoehtoiset ammattiopinnot HUOTARI, SINA: LAHTI, SUVI: Ikälinja ikääntyvän maahanmuuttajan arjessa

Lisätiedot

BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla

BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla BETANIA ON SOPIVAN PIENI JA MUKAVA PAIKKA! Asukas- ja kumppanuustalo Betanian toiminnan arviointi Bikva-mallilla Marja Nenonen Opinnäytetyö, Syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET

TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET TUKIKODIN KEHITTÄMISHAASTEET Miten asukkaat kokevat asumisen asunnottomien miesten tuetun asumisen yksikössä Antti Sarantaus Opinnäytetyö, syksy 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa

Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa Yksilöllisyyden toteutuminen vanhusten elämässä palvelutalossa asukkaiden kokemana Anja Hoffren Marja-Leena Piirainen Opinnäytetyö, syksy 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen

Lisätiedot

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely

Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA. Asiakastyytyväisyyskysely Päivi Issakainen ja Katja Lappi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAN HYVÄ ARKI KIMPPAKODISSA Asiakastyytyväisyyskysely Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 Yksikkö

Lisätiedot

Ikäihmisten yksinäisyys

Ikäihmisten yksinäisyys Minna Viitanen Ikäihmisten yksinäisyys - vaikutukset ja hyvinvointiteknologian mahdollisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Hyvinvointiteknologia Insinöörityö 8.5.2012 Tiivistelmä Tekijä

Lisätiedot

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa

Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall, Ida Jahnukainen, Johannes 2013 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Otaniemi Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa Ernvall Ida Jahnukainen

Lisätiedot

EIHÄN ASUNTOLA OMAA KÄMPPÄÄ KORVAA - kuinka asukkaat kokevat asumisen majoitus- ja kurssikeskus Rukkilassa

EIHÄN ASUNTOLA OMAA KÄMPPÄÄ KORVAA - kuinka asukkaat kokevat asumisen majoitus- ja kurssikeskus Rukkilassa EIHÄN ASUNTOLA OMAA KÄMPPÄÄ KORVAA - kuinka asukkaat kokevat asumisen majoitus- ja kurssikeskus Rukkilassa Kati Eskelinen Sami Torkkel Opinnäytetyö Kevät 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA

VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Vanhustyön koulutusohjelma Helena Lukkarinen VANHUSTEN PALVELU- JA PÄIVÄKESKUKSIEN ASIAKKAIDEN JA TYÖN- TEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ SPR:N JÄRJESTÄMÄSTÄ VIRIKETOIMINNAS- TA KUUSANKOSKELLA

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen

Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Tasala, Lea 2009 Laurea Tikkurila Laurea- ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Sydämeni siivet - omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Lea Tasala Sosiaalialan

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA

IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA IKÄÄNTYNEIDEN OMAISHOITOPERHEIDEN KOKEMUK- SIA TAUKOPIRTTI-TOIMINNASTA Taukopirtti-hanke Sari Rousu & Katja Törrönen Opinnäytetyö Hyvinvointipalveluiden osaamisala Vanhustyön koulutusohjelma Geronomi (AMK)

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana

KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana KOTISAIRAANHOIDON JA KOTIPALVELUN YHTEISTYÖ -työntekijöiden kuvaamana Marja Immonen - Vuokko Strengell Opinnäytetyö, kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti

SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT. TSA -hankkeen loppuraportti SENIOREIDEN SOSIAALINEN YMPÄRISTÖ JA ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT PALVELUT TSA -hankkeen loppuraportti Hilkka Tervaskari Tampereen yliopisto Hoitotieteen laitos 15.3.2006 Hoitotieteen laitos 2(77) ALUKSI Tämä

Lisätiedot

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla

VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Marita Ollikainen VANHUSTEN KOTONA SELVIYTYMINEN Ehkäisevät kotikäynnit Raumalla HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 24 1 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT

Lisätiedot