1.4. Kulttuurien välisen oppimisen haasteita monikulttuurisissa työyhteisöissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.4. Kulttuurien välisen oppimisen haasteita monikulttuurisissa työyhteisöissä"

Transkriptio

1 1.4. Kulttuurien välisen oppimisen haasteita monikulttuurisissa työyhteisöissä Pirkko Pitkänen, professori, kasvatustiede, Tampereen yliopisto Maahanmuuton kasvu, yhdessä talouden ja tuotannon kansainvälistymisen kanssa, haastaa työyhteisöt ja koulutusorganisaatiot panostamaan kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittämiseen. Kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen työyhteisöissä tuo esiin monia uusia koulutustarpeita ja kulttuurien välisen oppimisen haasteita. Kansallisesti, etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisten työpaikkojen arjessa kohtaavat paitsi erilaiset ihmiset myös erilaiset toimintakulttuurit. Yhteisen kielen puute, erilaiset työn tekemisen tavat ja maailmankatsomukselliset erot voivat aiheuttaa kitkaa päivittäisessä työnteossa. Tässä artikkelissa tarkastellaan monikulttuurisen henkilöstön kokemuksia julkisen ja yksityisen sektorin työssä. Tavoitteena on selvittää, millaisia oppimishaasteita uusi tilanne tuo työyhteisöille. Monimuotoistuvien työyhteisöjen arkea tarkastellaan paitsi viranomaistyön myös Itä Suomessa sijaitsevien yritysten näkökulmasta. Artikkelissa kuvataan, millaisia kokemuksia yrityksillä on kulttuurien välisestä työstä ja millaisia arvioita julkishallinnon edustajat kulttuurien välisestä oppimisesta esittävät. Taustaa Suomi on perinteisesti ollut maa, josta on lähdetty milloin Amerikkaan, milloin Ruotsiin tai muualle. Tilanne on kuitenkin muuttunut viime vuosikymmeninä, sillä 1990 luvun alun jälkeen maahan muuttavien määrä on lisääntynyt Suomessa suhteellisen nopeasti. Kun Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä oli 1970 luvun puolivälissä noin , määrä oli vuoden 2006 lopussa jo lähes ( / ). Erityisen nopeaa kasvu on ollut pääkaupunkiseudulla, missä tällä hetkellä asuu yli puolet Suomen ulkomaalaisväestöstä. Silti ulkomaalaistaustaisten määrä on Suomessa edelleen sekä suhteellisesti että absoluuttisesti EU maiden alhaisimpia: vain noin 2,5 prosenttia väestöstä on jonkin toisen maan kansalaisia. 42

2 Suurin osa Suomessa asuvista ulkomaalaistaustaisista on tullut maahan muista syistä kuin työvoimansa tarpeen vuoksi. Tavanomaisimmat syyt ovat perhesiteet Suomeen, kuten suomalaisten puolisoiden ja muiden perheenjäsenten tapauksessa. Työn vuoksi Suomeen tulleita on vain noin kymmenesosa kaikista muuttajista; noin kuudenneksella muuton syynä on pakolaisuus tai suojelun tarve, ja joka kymmenes on tullut maahan paluumuuttajan statuksella. Kuluvan vuosikymmenen aikana ulkomaalaistaustaisen työvoiman määrä on kuitenkin lisääntynyt. Erityisen selvää kasvu on ollut Helsingin seudulla, mutta erilaisten kulttuurien rinnakkaiselo näkyy työyhteisöissä enenevästi myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. (Forsander, Raunio, Salmenhaara & Helander 2004; Lepola 2000: 375; Pitkänen & Atjonen 2002.) Näihin päiviin saakka työperusteinen muutto Suomeen on ollut pääosin markkinaohjautunutta, yritykset ovat hankkineet työntekijöitä ulkomailta tai työntekijät hankkineet itse töitä Suomesta. Viime vuosina myös julkiselta vallalta on kuitenkin kaivattu aktiivisia toimia ulkomaalaisten työntekijöiden saamiseksi maahan. Taustalla on huoli ikärakenteen muutosten aiheuttamasta huoltosuhderasituksesta ja työvoiman määrän vähenemisestä. (Forsander ym. 2004; Lepola 2000: 375; Pitkänen & Atjonen 2002.) Matti Vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana Suomen maahanmuuttopolitiikan linjauksia muutettiinkin työperusteisen maahanmuuton edistämisen suuntaan (Hallituksen esitys maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi 2006). Aktiivinen maahanmuuttopolitiikka on meidän oloissamme uutta, sillä perinteisesti ulkomaalaisten asettuminen Suomeen on ollut monin tavoin rajoitettua. Samoin maahanmuutto ja työvoimapolitiikan yhdistäminen on uutta ja vaatii viranomaisilta kokonaisvaltaista vastuunottoa työperusteisten muuttajien integroitumisesta Suomen yhteiskunta ja työelämään. (Ks. myös Hallituksen maahanmuutto ja pakolaispoliittinen ohjelma 1997.) Kulttuurienvälisen työn haasteita Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kysymykset ilmenevät monikulttuurisen työyhteisön arjessa monin tavoin; paitsi arkipäivän käytäntöjen myös arvojen ja normien tasolla (Trompenaars 1995: 21 28). Erilaisten ajatus ja toimintatapojen ja näkemysten kohtaamisesta syntyvä jännite voi yhtäältä toimia virikkeenä työn kehittämiselle ja erilaisille innovaatioprosesseille, toisaalta se voi aiheuttaa hankausta päivittäisessä yhteistyössä. (Forsander ym. 2004: 27). Jotta kulttuurienvälisiin kitkatekijöihin voidaan puuttua ja kääntää ne kulttuurisen oppimisen prosesseiksi, on tärkeää tietää, millaisissa kysymyksissä hankauksia ilmenee. Vuosina kartoitimme itäsuomalaisten yritysten henkilöstöjohdon kokemuksia ja käsityksiä ulkomaalaistaustaisesta henkilöstöstä 1. Lisäksi selvitettiin, miten erilaiset et 1 Tutkimuksessa Kulttuurien välinen työ itäsuomalaisissa yrityksissä haastateltiin kymmenen yrityksen henkilöstöjohtoa, ulkomaista syntyperää olevia työntekijöitä sekä heidän suomalaistaustaisia kollegojaan. Työsuojelurahaston ja Suomen Akatemian (LEARN tutkimusohjelma) rahoittama tutkimus oli osa laajempaa tutkimushanketta Learning intercultural competency in the workplace, joka toteutettiin yhteistyössä Tampereen, Joensuun, Vaasan, Jyväskylän ja Manchesterin yliopistojen sekä Anne Frank Housen kanssa (ks. hank 43

3 niset ja kulttuuriset taustat vaikuttavat työyhteisön päivittäiseen toimintaan sekä johdon ja työntekijöiden väliseen vuorovaikutukseen. Kieli ja kommunikaatiovaikeudet osoittautuivat selkeimmin päivittäistä yhteistyötä hankaloittaviksi tekijöiksi. Väärinkäsitysten vaaraa pelättiin etenkin palvelualalla. Joissakin palvelualan yrityksissä asiakkaat olivatkin valittaneet ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden heikosta suomen kielen taidosta. Kommunikaatio ongelmien taustalla saattoivat olla myös puutteelliset tiedot keskustelukumppanien rooliodotuksista tai käyttäytymisrutiineista, esimerkiksi kohteliaisuuskäytännöistä (vrt. Kaikkonen 1995: 35 37). Hierarkkisuuteen suhtautuminen ja kohteliaisuuskäytännöt osoittautuivat selkeästi kulttuurienvälisen työn haasteiksi, etenkin pienissä ja keskisuurissa palvelualan yrityksissä (vrt. Hofstede 1997). Kohteliaisuuteen liittyvät kysymykset tuottivat päänvaivaa paitsi asiakaspalvelutilanteissa myös esimies alais suhteissa. Sinuttelun ja teitittelyn välisen rajan vetäminen tuntui olevan erityisen vaikeaa ulkomaalaistaustaisille. Joiltakin asiakkailta oli asiasta tullut myös valituksia. Hämmennystä aiheutti muun muassa se, että monet ulkomaista syntyperää olevat työntekijät oudoksuivat esimiehen sinuttelemista. Kulttuurierot näkyivät erityisesti tilanteissa, joissa sukupuoliroolit poikkesivat lähtömaissa totutuista. Esimerkiksi miespuolisten ulkomaalaistaustaisten työntekijöiden oli joissakin tapauksissa vaikea työskennellä naispuolisen johtajan alaisena. Sen sijaan kansainvälisesti toimivissa yrityksissä, joilla oli runsaasti kokemuksia eri kulttuureista ja ulkomaalaistaustaisesta henkilöstöstä, kohteliaisuuskäytäntöihin ja muihin päivittäisen kanssakäymisen muotoihin oli totuttu (vrt. Forsander ym. 2004: ). Työntekijöiden uskonnollisen taustan ei katsottu vaikuttavan paljonkaan työyhteisön päivittäiseen toimintaan. Tosin uskonnollisten symbolien käyttö oli muutamissa tapauksissa aiheuttanut hämmennystä. Esimerkiksi palvelualalla saatettiin vieroksua työntekijöiden hunnun käyttöä, ja joskus sen käyttö jopa kiellettiin kokonaan. Keskusteluissa nousivat esiin myös sovituista aikatauluista kiinni pitäminen ja suhtautuminen ajankäyttöön yleisemminkin (vrt. Hampden Turner & Trompenaars 2000: ). Toisaalta joidenkin suurten, kansainvälisten yritysten edustajat korostivat, että monikulttuurisuutta ymmärtävillä johtamis ja toimintatavoilla voidaan lisätä yrityksen vetovoimaisuutta kansainvälisillä markkinoilla ja siten auttaa yritystä pärjäämään kilpailussa osaavasta työvoimasta (vrt. Forsander ym. 2004: 27, 74, 207; Raunio 2002). Samoin joissakin pk yrityksissä tuotiin esiin, että uusien työntekijöiden myötä työyhteisöön tulee uusia vaikutteita ja erilaisia työnteon tapoja. Yritysten katsottiin hyötyvän ulkomaisen työvoiman käytöstä toimintojen monipuolistumisen ja toimintakulttuurien kehittymisen myötä. Myös kielitaidon ja palveluhenkisyyden uskottiin paranevan. Lähes kaikki haastatellut henkilöstöjohtajat korostivat ulkomailta Suomeen muuttavien ammattitaidon muokkaamista suomalaiseen työelämään sopivaksi. Monilla tuntui olevan vahvoja ennakkoluuloja ulkomailla suoritettuja tutkintoja kohtaan. Myös ulkomailla hankittua työkokemusta arvioitiin kriittisesti. Lähes kaikissa tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä työskennelleet ulkomaalaistaustaiset olivatkin ylikoulutettuja nykyisiin tehtäviinsä. Varauksellisesta suhtautumisesta kertoo myös, että ulkomaista syntyperää olevat olivat lähes poikkeuksetta aloittaneet työnsä erilaisissa tilapäistöissä tai harjoittelijoina. (Pitkänen 2005: ; Pitkänen 2006: ) 44

4 Kielitaidon ja Suomessa hankitun koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi ulkomaalaistaustaisilta vaadittiin oikeanlaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia, kuten työmotivaatiota ja ahkeruutta sekä oikeaa suhtautumista työntekoon. Eräs tutkimusta varten haastateltu yritysjohtaja totesi: Asenne täytyy olla oikea. Täytyy olla asenteellisesti oikein suuntautunu elikkä haluaa tehdä aidosti oikeaa työtä. Oikealla haastateltava viittasi etnisesti suomalaiseen (vrt. Alasuutari & Ruuska 1999: ; Anttonen 1998). Yleisesti ottaen voidaankin sanoa, että suomalainen työntekijä oli standardi (vrt. Paananen 1999: 127). Ongelmallista tässä on, että mikäli suomalaisuus nähdään oikean mitaksi, ulkomaalaistaustasta tai etnisestä erilaisuudesta tulee väistämättä vaje, joka täytyy korvata muilla ominaisuuksilla. Joidenkin haastateltavien kommentit antoivatkin viitteitä siitä, että ulkomaalaistaustaisilta vaadittiin ominaisuuksia, jotka suomalaisilta puuttuivat. Vastatessaan kysymykseen, millaisen ulkomaalaistaustaisen ottaisi töihin, päivittäistavarakaupan johtaja totesi: samat ominaisuudet tietty edellytän ja vaadin kun ihan suomalaiselta, suomalaistaustaiselta työntekijältä. Ja se, että mitä hän pystyy sitten sen lisäksi tavallaan niin kun tarjoamaan, on tietysti se hänen kielitaitonsa. Ulkomaista syntyperää olevilta odotettiin myös myönteistä suhtautumista työntekoon: Täytyy olla mieleltään tämmönen ilonen ja hyvin positiivisluontonen. Kiinnostus kulttuurienväliseen oppimiseen Kulttuurisen monimuotoisuuden lisääntyminen vaatii yrityksiä ja muita organisaatioita panostamaan henkilöstökoulutukseen. Tarvitaan vieraiden kulttuurien tuntemusta, tietoa muiden maiden ja kansojen toimintakulttuureista sekä erilaisista arvo ja normijärjestelmistä ihmisten toiminnan ja käyttäytymisen ohjaajina. Muutosvalmiutta ja halua uuden oppimiseen vaaditaan erityisesti johdon edustajilta. Kulttuurienvälisen yhteistyön edistämiseksi ja henkilöstön viihtyvyyden takaamiseksi tarvitaan taitavaa ja osaavaa johtamista, joka ottaa huomioon paitsi työntekijöiden yksilölliset ominaisuudet myös heidän erilaiset kulttuuriset taustansa (Trux 2001). Mikäli esimies ei tunnista alaistensa erilaisia maailmankuvia, aikakäsityksiä tai oppimistyylejä, hän todennäköisesti tulkitsee työntekijöiden käyttäytymistä oman kulttuurinsa toimintasääntöjen ja arvojärjestelmien pohjalta. Siksi monikulttuurisen työyhteisön johtajalta vaaditaankin kulttuurista herkkyyttä ja myös omien asenteiden tiedostamista. Vuosina selvitimme itäsuomalaisten yrittäjien kokemuksia kulttuurien välisestä työstä ja suhtautumista kulttuurien väliseen oppimiseen (Pitkänen & Atjonen 2002) 2. Tutkimuksessa todettiin, että kolme neljästä yritysjohtajasta oli huolissaan maahanmuuttajien ammatillisesta osaamisesta. Sen sijaan omaan opiskeluun kiireisillä yritysjohtajilla ei tuntunut olevan aikaa eikä motivaatiota: yli puolet ei ollut kiinnostunut minkäänlaisesta koulutuksesta. Vaikka peräti 77 prosenttia vastaajista arvioi tietonsa riittämättömiksi, kiireisillä yritysjohtajilla ei tuntunut olevan aikaa tai kenties motivaatiota tietojensa kartuttamiseen. Ulkomaalaisten maahantuloon ja työluvan saantiin liittyvät säädökset kiinnostivat erityisen vähän. Kuitenkin kysyttäessä suhtautumista ulkomaalaisten työ ja oleskeluluvan saantiin liittyviin määräyksiin, hyvin monet ilmoittivat, etteivät tunne määräyksiä riittävän 2 Tutkimusalue kattoi Pohjois Karjalan, Kainuun, Pohjois Savon ja Etelä Savon maakunnat. Aineisto hankittiin syksyllä 2001 alueella toimivien pienten, keskisuurten ja suurten yritysten yksikönjohtajille suunnatulla lomakekyselyllä (n=717). 45

5 hyvin voidakseen ottaa kantaa. Myöskään toisten maiden kokemukset ulkomaisen työvoiman rekrytoinnista eivät juuri kiinnostaneet. Jonkin verran enemmän tietoa kaivattiin kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kysymyksistä (41 %), vieraista kulttuureista (38%) ja ulkomaalaisten yritysten toimintakulttuureista, mutta kipeää tarvetta tähänkään ei tunnettu. (Pitkänen & Atjonen 2002: ) Julkisella sektorilla koulutushalukkuus näyttäisi olevan suurempaa. Eri alojen viranomaisten suhtautumista kulttuurienväliseen työhön selvitettiin vuosina ja valtakunnallisilla survey tutkimuksilla (Pitkänen & Kouki 1999; Pitkänen 2006) luvun lopulla tutkimukseen osallistuivat rajavartijat, poliisit, yleissivistävien oppilaitosten opettajat, sosiaalityöntekijät ja työvoimaviranomaiset, ja seitsemän vuotta myöhemmin mukana olivat lisäksi ammatillisten oppilaitosten opettajat, lääkärit, sairaanhoitajat ja oikeusviranomaiset (tuomarit, syyttäjät, julkiset oikeusavustajat) 3. Vuonna 2005 hankittu aineisto (Pitkänen 2006) osoitti, että kulttuurienvälisestä työstä on tullut arkipäivää monilla paikkakunnilla. Verrattaessa tilannetta seitsemän vuoden takaiseen havaittiin, että myös viranomaisten valmiudet toimia monikulttuurisissa työympäristöissä olivat parantuneet. Ongelmia tuotiin esiin aiempaa harvemmin. Opettajat mainitsivat aiempaa harvemmin ongelmaksi kielivaikeudet, epävarmuuden maahanmuuttajien erityistarpeista sekä oman koulutuksensa riittämättömyyden, rajavartijat puolestaan epävarmuuden maahanmuuttajien erityistarpeista. Myös viranomaistyön organisatoriset puitteet näyttävät parantuneen. Aiempaa harvempi rajavartija, sosiaalityöntekijä ja työvoimaviranomainen mainitsi ongelmaksi selkeiden toimintaohjeiden puutteen. Samoin aiempaa harvempi poliisi ja rajavartija raportoi ohjeiden ja käytännön välisestä ristiriidasta. Sosiaalityöntekijät taas eivät pitäneet taloudellisten resurssien riittämättömyyttä enää yhtä suurena ongelmana kuin seitsemän vuotta aikaisemmin. (Pitkänen & Kouki 1999; Pitkänen 2006.) Myös viranomaisten luottamus omiin kulttuurienvälisen työn valmiuksiinsa oli lisääntynyt. Kuviosta 1 selviää, miten viranomaisten suhtautuminen omaan koulutustarpeeseen oli muuttunut seitsemän vuoden aikana. Kun aiemmin lähes kolmannes vastaajista koki oman koulutuksensa riittämättömyyden melko tai hyvin ongelmalliseksi, nyt suoritetussa tutkimuksessa tätä mieltä oli selvästi harvempi. Eniten koulutustarpeita mainitsivat hoitajat, sosiaalityöntekijät ja työvoimaviranomaiset, ja vähiten oikeusviranomaiset ja lääkärit. Viranomaiset kaipasivat etenkin kielikoulutusta sekä vähemmistöjen kulttuurisiin käytäntöihin ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kysymyksiin liittyvää koulutusta. Vieraita kieliä halusivat opiskella etenkin rajavartijat, sairaanhoitajat, työvoimaviranomaiset ja poliisit. Rajavartijoista peräti 89 prosenttia kaipasi ainakin hieman lisää kielikoulutusta, ja noin joka kolmas työvoimaviranomainen ja hoitaja kaipasi kielikoulutusta runsaasti lisää. Sen sijaan (akateemisesti koulutetut) lääkärit, opettajat ja oikeusviranomaiset olivat tyytyväisempiä kielitaitoonsa. Kuitenkin esimerkiksi lääkäreistä yli puolet tunsi tarvitsevansa ainakin hieman koulutusta. Valtaosa vastaajista kaikissa ammattiryhmissä kaipasi ainakin jonkin verran lisää koulutusta vähemmistöjen 3 Tutkimusaineisto hankittiin valtakunnallisella postikyselyllä. Vuonna 1998 vastaajia oli ja vuonna

6 50 % Opettajat (yleissiv.) Rajavartijat Poliisit Työvoimaviranomaiset Sosiaalityöntekijät Kuvio 1. Oman koulutuksen riittämättömyyden melko tai hyvin ongelmalliseksi työssään ulkomaalaistaustaisten kanssa kokevien osuudet vuosina 1998 ja 2005 kulttuurisista käytännöistä ja kulttuuristen käytäntöjen taustalla olevista arvo ja normijärjestelmistä. Useimmin asian mainitsivat sosiaalityöntekijät (92 93 %) ja harvimmin rajavartijat (65 %). Sosiaalityöntekijöistä ja hoitajista joka kolmas kaipasi aihealueesta runsaasti lisää koulutusta. Sen sijaan lääkärit toivat koulutustarpeitaan esiin selvästi muuta terveystoimen henkilöstöä harvemmin. Yli puolet vastaajista kaikissa ammattiryhmissä kaipasi ainakin hieman lisää koulutusta vieraista uskonnoista. Useimmin koulutusta kaipasivat sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät (yli 75 %). Hoitajista joka viides kaipasi koulutusta runsaasti lisää. Myös kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kysymykset kiinnostivat. Yli 60 prosenttia vastaajista kaikissa ammattiryhmissä kaipasi ainakin jonkin verran koulutusta; useimmin sosiaalityöntekijät (89 %), ja harvimmin oikeusviranomaiset (63 %). Runsaasti lisää koulutusta kaipasi suunnilleen joka neljäs työvoimaviranomainen, sosiaalityöntekijä ja hoitaja. Muiden maiden kokemukset ja ulkomaalaisten maahanmuuttoon liittyvät kysymykset kiinnostivat hieman vähemmän. Ainakin jonkin verran lisää koulutusta maahanmuutto ja kotouttamispolitiikan tavoitteista ja muiden maiden kokemuksista kaipasi yli puolet työvoimaviranomaisista, ammatillisista opettajista, sosiaalityöntekijöistä ja hoitajista. Lopuksi Koulutus ei tarjoa nopeita ratkaisuja, mutta sen avulla on mahdollista päästä kestäviin ratkaisuihin. Koulutuksen avulla voidaan tehdä monia tiedostamattomia käytäntöjä näkyviksi ja osoittaa keskeisiä muutostarpeita ja oppimisen haasteita. Keskeinen kysymys kuuluu, kuinka eritaustaista henkilöstöä voidaan auttaa kehittymään taitaviksi toimijoiksi kansallisesti, etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoisissa työympäristöissä. Ulkomail 47

7 ta Suomeen muuttavat joutuvat käymään läpi joskus vaikeankin kulttuurisen oppimisen prosessin. Erilaisuuden kohtaaminen on usein uusi tilanne myös kantaväestöön kuuluville ja vaatii sekä joustavuutta että halua uuden oppimiseen. Keskeiset oppimismotivaatioon liittyvät haasteet löytyvät yksityiseltä sektorilta. Yksityisen sektorin työyhteisöissä ulkomaalaistaustaiseen henkilöstöön suhtautumiseen vaikuttavat taloudelliset realiteetit. Yrityksen liiketoimintastrategia määrittää viime kädessä, mihin henkilöstöstrategiassa pyritään. Henkilöstöhallinnon näkökulmasta keskeiseksi nouseekin kysymys: Miten yhdistää toiminnan taloudellinen tuloksellisuus ja koko henkilöstön viihtyvyys? Monikulttuurisissa työyhteisöissä kulttuurieroista johtuvat kitkatekijät näyttävät kulminoituvan erityisesti kieli ja kommunikaatiovaikeuksiin. Lisäksi ulkomaalaistaustaiselta henkilöstöltä odotetaan Suomessa hankittua ammatillista koulutusta ja työkokemusta. Tutkimuksissa todettiin, että ulkomaalaistaustaisen henkilöstön työssä menestymisen kannalta on oleellista nimenomaan Suomessa hankittu koulutus ja suomalaisen työelämän käytäntöjen tunteminen. Tottuminen etniseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen voi olla vaativa ja aikaa vievä prosessi, sillä toimintakulttuurin muutokset edellyttävät uuden oppimista ja vakiintuneista toimintatottumuksista poisoppimista (Beamer & Varner 2001; Jasinskaja Lahti ym. 2002; Smith & Bond 1993: 176). Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taitoja koetellaan erityisesti silloin, kun kontaktit ovat jatkuvia. Yhteisiin päämääriin ponnistelu ja päivittäinen kanssakäyminen voivat toisaalta onnistuessaan poistaa ennakkoluuloja ja stereotyyppistä suhtautumista. (Kim & Gudykunst 1988.) Osallistuminen monikulttuurisen työyhteisön päivittäiseen toimintaan voi olla kulttuurikoulutusta parhaimmillaan. Harjaannutaan kulttuurienvälisen kanssakäymisen taitoihin, opitaan tuntemaan vieraita kulttuureja ja toisten kansojen tapoja. Kulttuurien tuntemus lisääntyy, samoin suvaitseva suhtautuminen erilaisuuteen. Pelkkä kanssakäyminen ei kuitenkaan vielä riitä asenneilmapiirin paranemiseen. Jotta niin kävisi, vuorovaikutuksen ja yhteistyön on oltava onnistunutta ja tuloksellista. Monikulttuurisessa työyhteisössä muutosvalmiutta vaaditaan koko henkilöstöltä: työyhteisön kokonaisuudessaan tulee sopeutua etniseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Keskeinen kysymys kuuluu, missä määrin vähemmistöasemassa olevat voivat osallistua työyhteisön yhteisten pelisääntöjen määrittämiseen. Työyhteisö on vahvasti monikulttuurinen vasta silloin, kun toimintaperiaatteita etsitään yhdessä ja niistä tehdään pysyviä rakenteellisten muutosten avulla (ks. Grillo 2001; Vertovec 2001). Tässä artikkelissa tarkasteltujen työyhteisöjen henkilöstöpolitiikan voidaan katsoa perustuvan kulttuurisen sulauttamisen ideologiaan: ulkomailta Suomeen muuttaneilta ja etnisten vähemmistöjen edustajilta odotettiin sopeutumista työyhteisön vakiintuneisiin toimintamalleihin. Erityisesti yksityissektorin pienissä yrityksissä uskottiin, että oli helpompaa jatkaa entiseen tyyliin ja opettaa uudet tulokkaat talon tavoille. Ongelmana tässä on, että maahanmuuttajat ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat voivat kokea työyhteisön institutionalisoituneet käytännöt itselleen vieraiksi tai peräti syrjiviksi. 48

8 Etnisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen henkilöstö voi parhaimmillaan olla yritykselle voimavara ja positiivinen muutosvoima. Vähemmistöjen erilaiset käytännöt ja toimintatavat voivat avata totutuista poikkeavia mahdollisuuksia. Etenkin maahanmuuttajien martoimintaympäristön välillä, mahdollistaa uusia tulkintoja ilmiöille, joille kantaväestö on sokeutunut (ks. Forsander ym. 2004: 71; Hall 1997). On kuitenkin syytä muistaa, että inhimilliset persoonalliset ominaisuudet eivät jakaudu kansallisten tai etnisten rajojen mukaan. Maahanmuuttajat tai etniset vähemmistöt eivät muodosta homogeenisia ryhmiä. Siksi henkilöiden ominaisuuksia tarkasteltaessa tulee huomioida etnisten ryhmien välisten erojen ohella ryhmien sisäiset erot (Lehtonen & Löytty 2003: 7 13). Henkilöstön viihtyvyyden ja toiminnan tuloksellisuuden yhdistämiseksi monikulttuurisissa työympäristöissä tarvitaan kulttuurisensitiivistä johtamista ja organisatorisia ratkaisuja. Samanlaisen kohtelun periaate voi olla toimiva ja oikeudenmukainen suhteellisen homogeenisissa työyhteisöissä, mutta monikulttuurisessa ympäristössä tilanne on toinen. Samanlaisen kohtelun periaate voi johtaa siihen, että etnisiin vähemmistöihin kuuluvat työntekijät viihtyvät työssä huonosti eikä heidän osaamistaan ja valmiuksiaan pystytä hyödyntämään optimaalisesti. Keskeistä monikulttuurisuutta ymmärtävissä johtamis ja toimintakulttuureissa onkin henkilöstön etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tunnustaminen. Taustalla on ajatus, että ihmiset ovat erilaisia mutta samanarvoisia. Henkilöstöjohdon tämä asettaa haasteellisen tehtävän eteen: tarvitaan eriyttäviä tukitoimia, sillä eri kulttuureista tulevien työntekijöiden taustat ja tarpeet voivat olla hyvin erilaisia. Haasteena on tällöin työyhteisö, jossa työntekijöitä ei kohdella samalla tavalla, vaan kunkin henkilöstön jäsenen osaamista pystyttäisiin hyödyntämään ja kehittämään parhaalla mahdollisella tavalla. LÄHTEET Alasuutari, P. & P. Ruuska (1999). Post patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Tampere: Vastapaino. Anttonen, A. (1998). Vocabularies of citizenship and gender: Finland. Critical Social Policy, 18(3), Beamer, L & I. Varner (2001). Intercultural communication in the global workplace. Boston: Mc Graw Hill Companies. 2nd edition. Forsander, A., M. Raunio, P. Salmenhaara & M. Helander (2004). Sykettä ja suvaitsevaisuutta. Globaalin osaamisen kansalliset rajat. Helsinki: Edita. Grillo, R. D. (2001). Transnational migration and multiculturalism in Europe. Teoksessa 49

9 A. Rogers (toim.) Transnational communities programme. Working paper series WPTC Hallituksen maahanmuutto ja pakolaispoliittinen ohjelma. Hyväksytty Hallituksen esitys maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi. Hyväksytty Hall, E. T. (1977). Beyond Culture. New York: Anchor Press. Hamden Turner, Ch. H. & F. Trompenaars (2000). Building cross cultural competence. How to. New Haven & London: Yale University Press. Hofstede, G. (1997, 1991). Culture and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw Hill Companies. Jasinskaja Lahti, I., K. Liebkind & T. Vesala (2002). Rasismi ja syrjintä Suomessa: Maahanmuuttajien kokemuksia. Helsinki: Gaudeamus. Kaikkonen, P. (toim.) (1995). Kulttuuri ja vieraan kielen oppiminen. Tapaustutkimus lukiolaisten ranskan ja saksan kielen ja kulttuurin oppimisen opetuskokeilusta. Osa II. Tampere: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A1/95. Kim, Y. Y. & W. B. Gudykunst (toim.) (1988). Theories in intercultural communication. London: Sage. Lehtonen, M. & O. Löytty (2003). Miksi Erilaisuus? Teoksessa M. Lehtonen & O. Löytty (toim.) Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, Lepola, O. (2000). Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja suo Helsinki: SKS. Paananen, S. (1999). Suomalaisuuden armoilla. Ulkomaalaisten työnhakijoiden luokittelu. Tilastokeskuksen tutkimuksia 228. Helsinki: Hakapaino. Pitkänen, P. & S. Kouki (1999). Vieraiden kulttuurien kohtaaminen viranomaistyössä. Helsinki: Edita. Pitkänen, P. & P. Atjonen (2002). Kohti aktiivista maahanmuuttopolitiikkaa: Kulttuurinen monimuotoisuus Itä Suomen yrityselämässä. Joensuu: University of Joensuu & Regional Council of North Savo. Pitkänen, P. (2005). Kulttuurien välinen työ itäsuomalaisissa yrityksissä. Teoksessa P. Pitkänen (toim.) Kulttuurien välinen työ. Helsinki: Edita,

10 Pitkänen, P. (2006). Työyhteisö muutoksessa: etnokulttuurinen monimuotoisuus itäsuomalaisissa yrityksissä. Teoksessa H. Toiviainen & H. Hänninen (toim.) Rajanylitykset työssä: Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet. Jyväskylä Juva: PS kustannus, Pitkänen, P. (2006). Etninen ja kulttuurinen monimuotoisuus viranomaistyössä. Helsinki: Edita. Smith, P. B. & M. H. Bond (1993). Social psychology across cultures: Analysis and perspectives. Cambridge: Cambridge University Press. Trompenaars, F. (1995). Riding the waves of culture: Understanding cultural diversity in business. London: Nicholas Brealey Publishing. Trux, M. L. (2001). Monimuotoinen työyhteisö. Teoksessa M. L. Trux (toim.) Aukeavat ovet kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY, Vertovec, S.( 2001). Transnational challenges to the new multiculturalism. Teoksessa A. Rogers (toim.) Transnational communities programme. Working Paper Series WPTC Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä. Rekisteritilanne

Retorisesta moniarvoisuudesta etnistä tasa-arvoa edistävään viranomaistyöhön

Retorisesta moniarvoisuudesta etnistä tasa-arvoa edistävään viranomaistyöhön Retorisesta moniarvoisuudesta etnistä tasa-arvoa edistävään viranomaistyöhön PIRKKO PITKÄNEN Johdanto Suomalainen yhteiskunta muuttuu, kansainvälistyy ja monimuotoistuu. Jo nyt kansallisesta, etnisestä

Lisätiedot

Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana

Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana Tutkimushanke Satakunnan elinkeinoelämä monikulttuurisuuden kohtaajana Haaga-Helia 15.11.2010 Eila Minkkinen SISÄLTÖ Lähtökohdat Tavoitteet ja rajaukset Tutkimustiedon hyödyntäminen Aineisto ja menetelmät

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää.

Monikulttuurisen työyhteisön haasteet. Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. Monikulttuurisen työyhteisön haasteet Organisaatioiden kulttuuriälyä ja taitoa kohdata moninaisuutta voidaan kehittää. 1 Perehdytysoppaiden utopia Monikulttuurisuus esitetään ideaalina olotilana * jotain

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus

Monikulttuurisuus Suomen työelämässä tilannekatsaus Hyvinvointia työstä Monikulttuurisuus Suomen työelämässä 2016 - tilannekatsaus Barbara Bergbom Monikulttuurisuus liiketoiminnan mahdollistajana seminaari 12.05.2016 12.05.2016 Työterveyslaitos Barbara

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta

Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Pääkaupunkiseudun laajennettu neuvottelukunta Maahanmuuttajat voimavarana pääkaupunkiseudulla seminaari 20.3.2007 Kauniainen, Kasavuoren koulutuskeskus Kansliapäällikkö Työministeriö 1 Suomessa työskentelevät

Lisätiedot

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK

Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa. Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Uskontodialogia monikulttuurisen päiväkodin arjessa Silja Lamminmäki-Vartia KK (lastentarhanopettaja), TK Miten uskontodialogi liittyy päiväkotiin? Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere

Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista. Riitta Metsänen Tampere Kokemuksia ja näkemyksiä korkeasti koulutettujen maahan muuttajien osaamisen arvioinnista Riitta Metsänen Tampere 5.10.2016 Opettajien käsityksiä ja näkemyksiä osaamisen arvioinnista (Metsänen 2015) Opettajien

Lisätiedot

Pirkko Pitkänen Koulutuspolitiikan ja monikulttuurisuuskasvatuksen professori Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö

Pirkko Pitkänen Koulutuspolitiikan ja monikulttuurisuuskasvatuksen professori Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö Pirkko Pitkänen Koulutuspolitiikan ja monikulttuurisuuskasvatuksen professori Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö 1 MULTI-TRAIN - Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali-

Lisätiedot

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä

Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Monikulttuurinen yhteisöllisyys tähtää hyvinvointiin Lapissa - tietoa, taitoa ja välittämistä Maaseudun Sivistysliitto Aluepäällikkö Elina Vehkala Monikulttuurisuus maaseudulla Toimimme globaalissa yhteisössä,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Monikulttuurisuus työyhteisössä. Kontulan vanhustenkeskus, osasto 5 Eeva Oinonen

Monikulttuurisuus työyhteisössä. Kontulan vanhustenkeskus, osasto 5 Eeva Oinonen Monikulttuurisuus työyhteisössä Kontulan vanhustenkeskus, osasto 5 Eeva Oinonen 31.5.2011 Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen suurin haaste ei ole vieraan kulttuurin tuntemus, vaan oman kulttuurin tuntemus

Lisätiedot

Valtion I kotouttamisohjelma

Valtion I kotouttamisohjelma Valtion I kotouttamisohjelma 7.6.2012 Lähtökohdat Maahanmuutto Suomeen kasvaa ja monipuolistuu: Nyt 170 000 ulkomaan kansalaista Vuonna 2020 Jo 330 000 ulkomaan kansalaista Yli puolet kaikista maahanmuuttajista

Lisätiedot

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke

Monikulttuurisuus päiväkodissa. Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monikulttuurisuus päiväkodissa Anna Moring, FT Monimuotoiset perheet -verkosto Kaikkien perheiden Suomi -hanke Monimuotoiset perheet -verkosto Perheiden monimuotoisuus Noin 1/3 suomalaisista perheistä

Lisätiedot

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen

28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus. Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen 28.4.2015 Pia Hägglund, Pohjanmaan tulkkikeskus Monikulttuurisuus ja perehdyttäminen Monikulttuurinen työpaikka? Mitä se merkitsee? Onko työyhteisömme valmis siihen? Olenko minä esimiehenä valmis siihen?

Lisätiedot

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke

Kulttuurien välisen työn valmukseen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä -MULTI-TRAIN, Toimintatutkimushanke Paneeli: Monikulttuurisuus ja kulttuurien välinen osaaminen tulevaisuuden työyhteisöissä: MULTI-TRAIN tutkimushanke, Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto sekä Kuntatyönantajat Kuntatalo, Huone A

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä?

Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? Monimuotoisuuden johtaminen työelämän laadun ja tuottavuuden tekijänä? YES -hanke Helsinki 19.05.2010 Aulikki Sippola, KTT, kehityspäällikkö Tapiola-ryhmä 22.6.2010 1 Esityksen sisältö Miksi tasapuolinen

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14

Global Mindedness kysely. Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere May- 14 Global Mindedness kysely Muuttaako vaihto-opiskelu opiskelijan asenteita? Kv päivät Tampere 13.5. May- 14 Mistä olikaan kyse? GM mittaa, kuinka vastaajat suhtautuvat erilaisen kohtaamiseen ja muuttuuko

Lisätiedot

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi

Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä. Päivi Luopajärvi Monikulttuuriset hoitajat Mainio Vireessä Päivi Luopajärvi Mainio Vire tänään Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja yksityiselle ja julkiselle sektorille Vanhusten ja erityisryhmien asumispalvelut Ateria-

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Ulkomaalaistaustaiset lapset ja perheet pääkaupunkiseudulla Lapsen paras yhdessä enemmän -kehittämispäivä 11.10.2017 Pasi Saukkonen Ulkomaalaistaustaisten väestöryhmien kehitys Helsingissä 1991-2017 100

Lisätiedot

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa?

Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa. Minkälaisia ovat työelämän kielitaitotarpeet nyt ja tulevaisuudessa? Kielitaidon merkitys globaalissa taloudessa Markku Koponen Koulutusjohtaja emeritus Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kari Sajavaara-muistoluento Jyväskylä Esityksen sisältö Kansainvälistyvä toimintaympäristö

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja

Kotoutuminen, maahanmuuttajat. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja Kotoutuminen, maahanmuuttajat Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Liisa Larja 9.3.2017 % Naisten heikko työllistyminen painaa ulkomaalaistaustaisten työllisyysastetta alas 80 70 60 Työllisyysaste

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen

Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen tunnistaminen Osaava maahanmuuttaja ohjausta maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen 20.11.2015 Turku, Turun yliopisto & NVL Maahanmuuttajien ohjaus ja osaamisen

Lisätiedot

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke

Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke Työperäinen maahanmuutto, COFI (Coping with Finns) -hanke SUOMI Kouluttajaosaamista lähtömaihin Työllistävät Yritykset Jääminen, viihtyminen Viranomaistoimijat; TE-keskus, työhallinto Työperäistä maahanmuuttoa

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 23..2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala

RAPORTTI. Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013. Siru Korkala RAPORTTI Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 Siru Korkala Kansainvälisen toiminnan resurssit ammatillisessa koulutuksessa vuonna 2013 CIMOn kysely oppilaitoksille

Lisätiedot

Kansainvälistyminen ja koulutus

Kansainvälistyminen ja koulutus Sisältö Kansainvälisyyden nykytila Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuus Kansainvälistyminen ja koulutus 3.9.9 Hannele Niemi Professori, vararehtori Helsingin yliopisto Opettajaliikkuvuus Suomalaisen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen:

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Monikulttuurisessa ympäristössä toimiminen: AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja

Lisätiedot

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa

Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Arjesta voimaa Lastensuojelun merkitys kotoutumisen tukemisessa Pääkaupunkiseudun Lastensuojelupäivät Työryhmä: Osallistavaa ja monikulttuurista kohtaamista 30.9.2011 Esityksen sisältö Tutkimushankkeen

Lisätiedot

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma

Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Kielten oppiminen ja muuttuva maailma Tarja Nikula (Soveltavan kielentutkimuksen keskus) Anne Pitkänen-Huhta (Kielten laitos) Peppi Taalas (Kielikeskus) Esityksen rakenne Muuttuvan maailman seuraamuksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (VNS 1/2017 vp)

Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (VNS 1/2017 vp) Valtioneuvoston selonteko kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda2030:sta (VNS 1/2017 vp) Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Henna Busk Pellervon taloustutkimus PTT 14.3.2017 Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA

ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA ASUKASKYSELY KOTOUTUMISESTA TOTEUTETTIIN WEBROPOL-KYSELYNÄ KUNTIEN JA EKSOTEN NETTISIVUJEN KAUTTA AJALLA 11.4.-2.5.12 KYSYMYKSET SUOMEN-, ENGLANNIN- JA VENÄJÄNKIELISINÄ: 1. Mitkä asiat mielestäsi ovat

Lisätiedot

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen

Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen Paneelikeskustelun pohjaksi ESAVIn kehittämispäivä Anna Kemppinen 3.5.2017 Asenteet Turvallisuus Vuorovaikutus Osallistuminen kunnioitus ennakkoluulot ja mielikuvat luottamus monimuotoisuuden arvostaminen

Lisätiedot

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla

Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Faktaa työhyvinvoinnista, johtamisesta ja muutoksesta SOTE-sektorilla Riitta Sauni, dos., lääkintöneuvos STM työsuojeluosasto 1 17.5.2017 2 17.5.2017 3 17.5.2017 Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry

Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Eva Rönkkö Eläkeläiset ry 16.3.2017 Sosiaalinen esteettömyys mitä se on? Esteettömyys yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet Sosiaalinen esteettömyys merkitsee sellaista ilmapiiriä ja toimintaympäristöä,

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Pirkanmaan ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus 14.1.215 Villiina Kazi Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat keskittyvät

Lisätiedot

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen

Siirtolaisuus ennen ja nyt. Tuomas Martikainen Siirtolaisuus ennen ja nyt Tuomas Martikainen Siirtolaisuusinstituutti Siirtolaisuusinstituuttisäätiö perustettu vuonna 1974 Juuret Turun yliopiston kaukosiirtolaisuustutkimuksessa Ainoa muuttoliikkeiden

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto

Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Opiskelijavaihto- kulttuurienvälisen kompetenssin kehittämismatka? Elisa Hassinen Lahden ammattikorkeakoulu Jyväskylän yliopisto 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Mitä tutkittiin ja miksi? - tutkimus on osa

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus

Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus Osaavan työvoiman rekrytointi Kainuuseen -hanke Tiedotustilaisuus 13.6.2017 13.6.2017 Hankkeen taustaa Valtuustoaloite Kainuussa pitkään jatkanut negatiivinen muuttotase vaatii erityistoimenpiteitä tilanteen

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.

Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi. Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5. Alkoholistako ongelma palvelutaloissa? Pelisäännöt avuksi Eija Kaskiharju, YTT Ikäinstituutti Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Päihdepelisäännöt palvelutaloihin 2009-2011 Toimintatutkimuksellinen kehittämishanke

Lisätiedot

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä

Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Monimuotoinen työyhteisö Esimerkkejä Itellan toteuttamista ohjelmista monimuotoisen työyhteisön kehittämisessä Wilberforce Essandor, kehityspäällikkö Itella Oyj Tausta Työnantajan sitoutuminen monimuotoisuuteen,

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA

SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA SATAKUNNAN MAAHANMUUTTOSTRATEGIA 15.11.2012 maakunta-asiantuntija Tuula Telin Visio: SATAKUNTA ON MONIARVOINEN MAAKUNTA, JOSSA KAIKILLA MAAKUNNAN ASUKKAILLA ON MAHDOLLISUUS TEHDÄ TYÖTÄ, SAADA TOIMEENTULO

Lisätiedot

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta

VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA. Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta VIERAAT KIELET PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmä 20.1.2010 Anna-Kaisa Mustaparta Kieliympäristössä tapahtuneita muutoksia Englannin asema on vahvistunut,

Lisätiedot

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs

Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Kulttuuriset käytännöt opetuksessa ja oppimisessa Marianne Teräs Esitys koulutuksessa: Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus, 20.3.2009 Opetushallitus Esityksen sisältö Lähestymistapoja kulttuuriin ja

Lisätiedot

MONIKULTTUURISEN TYÖYHTEISÖN VIESTINTÄ. YTT Katja Keisala katja.keisala@uta.fi

MONIKULTTUURISEN TYÖYHTEISÖN VIESTINTÄ. YTT Katja Keisala katja.keisala@uta.fi MONIKULTTUURISEN TYÖYHTEISÖN VIESTINTÄ YTT Katja Keisala katja.keisala@uta.fi MULTI-TRAIN Kulttuurien välisen työn valmiuksien kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon työssä Viisi työyhteisöä eri puolilla

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS

MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS MONIKULTTUURINEN TYÖYHTEISÖ JA YHDENVERTAISUUDEN AVAINTEKIJÄT ULLA-KRISTIINA TUOMI, HELSINGIN YLIOPISTO, KIELIKESKUS HELSINGIN YLIOPISTON TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 2013 2016 Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016)

OSAAVAT NAISET HEIDI HIRVONEN. FM, Projektivastaava (2011-2016) OSAAVAT NAISET (2011-2016) HEIDI HIRVONEN FM, Projektivastaava VÄKIVALLAN VASTAINEN TYÖ P. 09 692 2304 24H VOIMAVARAKESKUS MONIKA TURVAKOTI MONA KOTOUTTAVA TOIMINTA MONINAISTEN TILA OSAAVAT NAISET monikanaiset.fi

Lisätiedot

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri

Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri MEMO/11/292 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Bryssel 13. toukokuuta 2011 Nuoret liikkeellä -hanketta koskeva Flash-Eurobarometri Nuorista eurooppalaisista 53 prosenttia muuttaisi ulkomaille töihin Yli puolet

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus2006

Aikuiskoulutustutkimus2006 2007 Aikuiskoulutustutkimus2006 Ennakkotietoja Helsinki 21.5.2007 Tietoja lainattaessa lähteenä mainittava Tilastokeskus. Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia

Lisätiedot

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa?

Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Mitä monimuotoisuus merkitsee kuntajohtamisessa? Kuntaliiton seminaari Haastava kuntajohtaminen 12.9.2013 Krista Nuutinen, ylitarkastaja 19.9.2013 Krista Nuutinen SISÄLTÖ Tausta: Kartoitus monimuotoisuusjohtamisesta

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA

PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA PERHEEN MERKITYS KOTOUTUMISESSA MONIKULTTUURISET PERHEET - 50.000 perhettä, joissa vähintään toinen puolisoista tai ainoa vanhempi puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea (v.2005) -

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen

Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Monikulttuurisuus ja kulttuurien kohtaaminen Rekar Abdulhamed rekar.abdulhamed@helsinki.fi Luokanopettajaopiskelija (kasvatuspsykologia) Helsingin yliopisto 1 Monikulttuurisuudesta tulee mieleeni... 2

Lisätiedot

Toimistotyön uudet vaatimukset: asiakaspalvelua moniarvoisessa ympäristössä

Toimistotyön uudet vaatimukset: asiakaspalvelua moniarvoisessa ympäristössä Toimistotyön uudet vaatimukset: asiakaspalvelua moniarvoisessa ympäristössä Toimistotyön ajankohtaispäivät FCG 20.10.2016 Oulu IS! Marjut Nieminen www.internationalskills.net Ohjelma Tunne kulttuuri, toimi

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma

Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Valtion kotouttamisohjelma ja siihen liittyvä kumppanuusohjelma Finlandia-talo 16.9.2015 Fasilitaattorien osuudet / Risto Karinen ja Olli Oosi Kohti kumppanuutta, tavoitteet ja mahdollisuudet Kumppanuusohjelma

Lisätiedot

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä

Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Monipuolinen tiedottaminen, kulttuuriset rajanvedot ylittävän dialogin edistäminen ja rasisminvastaisuus nuorisotyössä Antti Kivijärvi Nuorisotutkimusverkosto & Kanuuna verkosto 11.3.2010 31.3.2010 www.nuorisokanuuna.fi

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen

Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Maahanmuuttajien integroituminen Suomeen Matti Sarvimäki (yhdessä Laura Ansalan, Essi Eerolan, Kari Hämäläisen, Ulla Hämäläisen, Hanna Pesolan ja Marja Riihelän kanssa) Viesti Maahanmuutto voi parantaa

Lisätiedot

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet

liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Korkeakoulujen kansainvälinen liikkuvuus ja kielitaitotarpeet Kv-kevätpäivät, Vaasa 10.5.2017 Riitta Pyykkö Sisältö Kielivarannon monipuolisuus ja kielitaitotarpeet -selvityshanke Kielivaranto: mikä siihen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Sairaanhoitajat ja kansainvälisyys. Eemeli Mikkonen, 2.11.2015, Pie Huolta - Alueellinen Hoitotyönpäivä

Sairaanhoitajat ja kansainvälisyys. Eemeli Mikkonen, 2.11.2015, Pie Huolta - Alueellinen Hoitotyönpäivä Sairaanhoitajat ja kansainvälisyys 1. Maahanmuuttajat Suomessa 2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 3. Eri potilasryhmien erot 4. Miten kohdata eri kulttuurista tulevia potilaita? 5. Monikulttuurisen

Lisätiedot

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä

Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Osaavan työvoiman turvaaminen aikuisohjausta kehittämällä Poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavaraksi - verkostoyhteistyöseminaari Hämeenlinna 27.3.2009 Esittelijä: projektipäällikkö

Lisätiedot

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella

Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Maahanmuutto ja maahanmuuttajat Lapin ELY-alueella Kotouttamisen osaamiskeskuksen ja ELYkeskuksen aluekoulutus Rovaniemi 11.12.214 Villiina Kazi Asiantuntija Yleisiä maahanmuuton suuntaviivoja Maahanmuuttajat

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä. Tarja

Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä. Tarja Opo kahden tulen välissä kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ohjaajan työssä Tarja Juurakko-Koskinen @oph.fi Erilaiset tarpeet - opon monta tulta Ohjauksessa huomioitava yksilölliset tarpeet ja tavoitteet

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta

Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta KatuMetro - Monikulttuurisuus ja maahanmuutto Monikulttuurisuus ja maahanmuutto kotipesän tutkimus- ja kehittämistoiminta 2010-2012 VTT, tutkija Vuoden 2010 tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tiedottaminen:

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua

Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Leonardo da Vinci: Aloituskoulutus kumppanuushankkeille Helsinki 6.9.2013 Aiemmilta kumppanuushankkeilta opittua Hankkeissa mukana hyvin erilaisia ja tasoisia toimijoita todelliset intressit hankkeeseen

Lisätiedot

Hoitajarekrytointi kolmansista maista Kielitaitovaatimukset

Hoitajarekrytointi kolmansista maista Kielitaitovaatimukset Hoitajarekrytointi kolmansista maista Kielitaitovaatimukset HYVÄ-neuvottelukunnan kokous 27.2.2014 Päivi Mäenpää HR Consultant +358 50 310 9924 paivi.maenpaa@opteam.fi Kielitaitovaatimus YKI4/B2 on hyvä,

Lisätiedot