Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu. 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto AIKA kello 18:00-19:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 66 Pöytäkirjantarkastus 5 67 Tilintarkastusyhteisön valinta valtuuston toimikautta vastaavaksi 6 ajaksi 68 SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen 9 myöntäminen 69 Kartonkitehtaan asemakaavan muutos Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite 18 Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella 72 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken 19 aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi 73 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen 20

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Tiusanen Matti 18:00-19:17 puheenjohtaja Hakonen Eero Hautsalo Harri Heimonen Tapio Holopainen Simo Hyytiäinen Laura-Liisa Hänninen Seppo Isoviita Martti Kainu Keijo Kiiskinen Kari poissa 68 Korhonen Jani Kumpu Risto Kumpulainen Kari Laitinen Marko Lax Lauri Leppänen Pekka 18:00-19:17 2. varapuheenjohtaja Lindell Leila Lunttila Tommi Lång Kyllikki Martins Sirpa Monteiro Flores Ilidio Niskanen Kalle Nyholm Rolf 18:00-19:17 1. varapuheenjohtaja Närhi Merja Penttinen Hannu Pulli Timo Pönkänen Erkki Saastamoinen Harri Salmelin Simo Salminen Pentti Sohlman Jouni Soininen Piia 18:00-19:17 3. varapuheenjohtaja Tani Jaana Tikander Suvi Tuikka Minna Tuominen Marke Turunen Ann-Niina Virtanen Matti Ilves Mauri 18:00-19:17 varajäsen Pasanen Kauko 18:00-19:17 varajäsen Lamminniemi-Puumalainen Antero 18:00-19:17 varajäsen Lilienkampf Paul 18:00-19:17 varajäsen Lakanen Liisa 18:00-19:17 varajäsen Nyrönen Riitta 18:10-19:15 varajäsen läsnä 68 POISSA Halttunen Jari jäsen Penttinen Henna jäsen Piilonen Pentti jäsen Salo Jani jäsen Tuhkanen Marko jäsen Javanainen Hannu kaupunginjohtaja Auvinen Markku vapaa-aikajohtaja Härtsiä Ville opetus- ja kasvatusjohtaja Kinnunen Olli kaavoituspäällikkö Kolehmainen Raija perusturvajohtaja Rautjärvi Tommi rakennuttajapäällikkö Tuononen Matti talousjohtaja

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ MUU Kriivarinmäki Arja-Leena 18:00-19:17 henkilöstöjohtaja Möller Heli 18:00-19:17 hallintojohtaja ALLEKIRJOITUKSET Matti Tiusanen Puheenjohtaja Arja-Leena Kriivarinmäki Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Jani Korhonen Risto Kumpu PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo 9-12 Äänekosken kaupungin hallintopalvelut

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen KVALT 65 Kuntalain 54 :n 4 momentin mukaan kokouskutsu val tuuston kokoukseen on lähetettävä vä hintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouk sesta annettava yleisesti tieto siten kunta KuntaL:n 64 :ssä sääde tään. Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä. Ehdotus: Suoritetaan nimenhuuto, minkä jälkeen kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltai seksi. Kaupunginvaltuuston päätös: Suoritettiin nimenhuuto. Paikalla todettiin olevan 38 valtuutettua ja 5 varavaltuutettua. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastus KVALT 66 Ehdotus: Kuntalain 62 :n mukaan toimielimen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Kuntalain 63 :n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoi tuk si neen pi de tään tar kastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on en na kolta ilmoitettu. Kaupunginvaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja puheenjohtaja määrää pöytäkirjantarkastuksen tapahtuvaksi tiistaina 25 päi vä nä kesäkuuta 2013 klo 16 mennessä ja tarkastetun pöytäkirjan pi det tä väksi ylei sesti nähtävänä 1 päivänä heinäkuuta 2013 klo 9-12 Ää ne kos ken kaupungintalolla. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jani Korhonen ja Risto Kumpu. Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tilintarkastusyhteisön valinta valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi 497/020700/2013 TARK Kaupungin hallintosäännön 58 :n mukaan kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön. Äänekosken kaupungin vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastusyhteisöksi valittiin Oy Audiator Ab. Kuntalain 72 :n ja hallintosäännön VI luvun mukaisesta Äänekosken kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä muista tarkastuspalveluista valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi on pyydetty tarjous päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö koskee myös kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastusta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa Tarjouspyyntö ja tarjousasiakirjat on julkaistu kaupungin internet-sivuilla kohdassa ajankohtaista/julki set hankinnat. Tarkastuslautakunta arvioi, että kuntalain mukaisen tilintarkastuksen suorittamisen edellyttää 30 tarkastuspäivää, joista vastuullisen tilintarkastajan osuus on 20 tarkastuspäivää, mikä sisältää tarkastuslautakunnan avustamisen ja kokoukset, ja avustavan tilintarkastajan osuus 10 tarkastuspäivää. Tilintarkastuskertomuksen lisäksi vastuullisen tilintarkastajan edellytetään raportoivan tarkas tuslautakunnalle puolivuosittain tarkastussuunnitelmasta ja sen to teutumisesta, tarkastustyön kulusta ja tarkastustyössä tehdyistä ha vainnoista. Vastuullisen tilintarkastajan tulee olla pyydettäessä läsnä niissä tarkastuslautakunnan ko kouksissa, joissa tilintarkastajan raportteja ja ilmoituksia käsitellään tai milloin lautakunta pitää sitä muuten tarpeellisena. Tarkastustyö on tehtävä tarkastuskohteessa. Hankintailmoituksen mukaan hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitetun kansallisen kynnysarvon. Osatarjousta tai vaihtoehtoista tarjousta ei voi tehdä. Alihankintaa ei hyväksytä. Tarjoukset vertaillaan 30 tarkastuspäivän mukaan. Tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Edullisuutta arvioidaan seuraavilla perusteilla: 1. kokonaishinta sopimuskaudelle 50 % 2. tarkastuspäivän hinta 20 % 3. tilintarkastusyhteisön kokemus vähintään asukkaan kuntien ja kuntayhtymien tarkastuksesta 10 % 4. vastuullisen tilintarkastajan kokemus kuntien ja kuntayhtymien tar-

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto kastuksesta 10 % 5. tarjoajan laadunvarmistusjärjestelmä 10 % Suomenkieliset tarjoukset tuli toimittaa Äänekosken kaupungille viimeistään kello 12. Määräaikaan saatiin tarjous BDO Audiator Oy:ltä ja KPMG Jul kishallinnon Palvelut Oy:ltä. Tarjoajat täyttävät tarjouspyynnön kel poisuusvaatimukset ja tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön muodolli set vaatimukset. Kumpikin tarjous on pääosin merkitty liikesalaisuu deksi tai luottamukselliseksi. Tarjouksen tekijä sitoutuu tarjouksen jättäessään tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjousten vertailussa BDO Audiator Oy:n tarjous sai 100,00 pistettä ja KPMG Julkishallin non Palvelut Oy:n tarjous 87,59 pistettä. Tarjousten laadullisista kri teereistä kumpikin tarjous sai täydet 30 pistettä, joten tarjousten ero muodostuu tarjoushintojen erosta. Tarjouspyyntö, tarjoajien kelpoisuuden toteaminen ja tarjousten tarjouspyynnön muodollisten vaatimusten ja pyydettyjen tietojen tarkastelu on koottu liitteenä ole vaan yhdistelmään. BDO Audiator Oy:n kokonaishinta hankintakaudelle on tarjouspyynnön mukai sella tarkastuspäivien määrällä euroa. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n hinta on euroa. Hankintasopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Kumpikaan sopijapuoli ei saa siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopija puolen suostumusta. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin tilintarkastusyhteisöksi valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi valitaan BDO Audiator Oy. Hankinnan kokonaishinta on euroa. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 67 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Liite nro 1 Liite nro 2 Liite nro 3 Tarjouspyyntö Tarjousten avauspöytäkirja Tarjoajien kelpoisuus ja tarjousten pyynnönmukaisuus

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korotus ja energia-avustuksen myöntäminen 431/020405/2013 KH SS-Jäähalli Oy on perustettu vuonna Jäähallia säännöllisesti käyttää noin 200 nuorta (4-18 v) sekä 4 aikuisjoukkuetta (n. 150 henkeä). Yhtiöllä on 800 osaketta, joista kaupunki omistaa 400 kpl (50,00 %). Yhtiön osakepääoma on ,17. Äänekosken kaupunki avustaa halliyhtiötä ostamalla vuosittain käyttö-vuoroja kaupungille. Vuodelle 2013 käyttövuoroja ostettiin eurolla. Äänekosken kaupunki on myöntänyt SS-Jäähalli Oy:lle kaksi lainaa a) euroa (v.2010), lyhennykset alkaen (10 v) b) euroa (v.2012), lyhennykset alkaen (3 v) Lisäksi Äänekosken kaupunki on tukenut SS-Jäähalli Oy:tä vuonna 2009 erillisellä eu ron avustuksella jäähdytyskompressorin hankkimiseksi. Jäähallin käyttöaste arkivuoroilla on erittäin korkea eikä halliyhtiön tuloja voida kasvattaa va kiovuoroja lisäämällä. Käyttötunnin hinnat ovat välillä , ja hinnat ovat niin korkeat, ettei niitä ole varaa oleellisesti nostaa vai kuttamatta jäähallin käyttöasteeseen. Käyttövuorojen hinnat ovat täl lä hetkellä samaa tasoa kuin vastaavilla halleilla lähiseudulla. Alkuai koina kaupunki vastasi pääsääntöisesti yhtiön energiakustannuksista syksystä alkaen energiakustannuksista on vastannut jää halliyhtiö. Energiakulutuksesta noin puolet aiheutuu jäähallin kylmä laitteista ja valaistuksesta ja puolet yhtiön huoltotiloista. Yhtiön tulos vuodelta 2012 oli ,07 euroa alijäämäinen ja vuosi 2012 mukaan lukien on yhtiön taseessa kertynyttä alijäämää ,32 euroa. Yhtiön oma pääoma on näin ollen negatiivinen. Oy Audiator Yhtiö-tarkastus Ab:n laatimassa tilintarkastusmuistiossa mainitaan yhtiön velvollisuudesta rekisteri-ilmoituksen tekemiseen yhtiön oman pääoman menettämi sestä (Osakeyhtiölaki 20:23 ). Samassa muistiossa suositellaan yhtiön hallitusta laatimaan maksuvalmiussuunnitelma tulevan rahan tarpeen selvittämiseksi SS-Jäähalli Oy:n yhtiökokous velvoitti hallituksen tekemään ilmoituksen kauppare kisteriin osake-pääoman muuttumisesta negatiiviseksi. Lisäksi yhtiö kokous vaati yhtiön hallitusta laatimaan suunnitelman kaupungille, miten yhtiön talous ja maksuvalmius saadaan kuntoon SS-Jäähalli Oy:n hallitus päätti esittää Äänekosken kaupunginhallitukselle, että yhtiön pääomaa korotetaan eurolla

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ja että lisääntynyt ener giakustannus korjattaisiin vuosittaisella euron energia-avustuksella. Oheismateriaalina jaetaan SS-Jäähalli Oy:n tulos- ja taselaskelmat vuodelta Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että Äänekosken kaupunki 1. osallistuu SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korottamiseen ,00 eurolla, jolloin yhtiön osake-pääomaksi muodostuu ,17 eu roa ja Äänekosken kaupungin omistusosuudeksi 71,32 % yhtiön osakkeista 2. myöntää SS-Jäähalli Oy:lle vuosittaisen ,00 euron energia-avustuksen, mistä laaditaan yhtiön ja kaupungin välille erillinen sopimus. Tarvittava määrärahavaraus käsitellään lisätalousarvion yhteydessä. Käsittely: Puheenjohtajana toimi Tommi Lunttila. Puheenjohtajan avattua keskus te lun Merjä När hi esit ti, et tä kau pun ginjohtajan ehdotuksesta poiste taan kohta 2: " myöntää SS-Jää halli Oy:lle vuosittaisen ,00 euron energia-avus tuksen, mistä laadi taan yhtiön ja kaupungin välille erilli nen sopimus". Pentti Piilonen kannatti Merja Närhin esitystä. Leila Lindell esitti, että kaupunginjohtajan ehdotukesta poistetaan kohta 2: "myöntää SS-Jäähalli Oy:lle vuosittaisen ,00 euron energia-avustuksen, mistä laadi taan yhtiön ja kaupungin välille erilli nen sopimus" Lisäksi Lindell esitti, että kaupunginhallitus edellyttää, että Jäähalliyh tiö Oy laatii suun nitelman talouden va kauttamisesta esimerkiksi käyt tö mak suja tar kista malla ja mahdollisella sponsorihankinnalla. Kau pungin hallitus seu raa yhtiön toimintaa tiiviisti. Merja Närhi perui oman esityksensä ja kannatti Leila Lindellin tekemää esitystä. Puheenjohtaja totesi, että Merja Närhin tekemä esitys on rauennut ja koska on tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus, jota on kannatettu, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin seuraava nimenhuutoäänestys:

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ne jotka kannattavat kaupunginjohtajan pohjaehdotusta, äänestävät jaa ja ne jotka kannattavat Leila Lindellin ehdotusta äänestävät ei. Mi käli ei voittaa, on se kaupuninhallituksen päätös. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 ei -ääntä ja 0 jaa -ääntä. Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Äänekosken kaupunki: 1. osallistuu SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korottamiseen ,00 eurolla, jolloin yhtiön osake-pääomaksi muodostuu ,17 euroa ja Äänekosken kaupungin omistusosuudeksi 71,32 % yhtiön osakkeista 2. edellyttää, että Jäähalliyhtiö Oy laatii suun ni tel man ta lou den vakauttamisesta esimerkikisi käyttömak suja tar kista malla ja mah dollisella sponsorihankinnalla. Kaupungin hallitus seu raa yhtiön toi mi naa tiiviisti. Kari Kiiskinen, Heli Möller, Pekka Leppänen ja Sirpa Martins poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KVALT 68 Kari Kiiskinen esteellisenä ei osallistunut tämän käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Varajäsen Riitta Nyrönen oli läsnä kokouksessa tämän pykälän ajan kello Käsittely: Tapio Heimonen esitti Simo Holopaisen kannattamana, että kohta 1 hyväksytään sellaisenaan ja kohta 2 seuraavasti: Äänekosken kaupunki maksaa huolto- ja pukutilojen käytöstä aiheutuvia energiakuluja euroa yhdeksi vuodeksi. Marke Tuominen esitti pohjaehdotukseen lisättäväksi, että vaaditaan erityistilintarkastusta. Ehdotusta ei kannatettu, joten ehdotus raukesi. Jouni Sohlman esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Ehdotusta ei kannatettu, joten ehdotus raukesi.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston päätös: Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, asiasta tulee suorittaa äänestys. Äänestysmenettelyksi hyväksyttiin nimenhuutoäänestys: ne, jotka kannattava kaupunginhallituksen pohjaehdotusta, äänestävät jaa, ja ne, jotka kannattavat Tapio Heimosen ehdotusta, äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 35 jaa-ääntä ja 8 ei-ääntä, liite nro 6. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen. Kaupunginvaltuusto päätti, että Äänekosken kaupunki: 1. osallistuu SS-Jäähalli Oy:n osakepääoman korottamiseen ,00 eurolla, jolloin yhtiön osake-pääomaksi muodostuu ,17 euroa ja Äänekosken kaupungin omistusosuudeksi 71,32 % yhtiön osakkeista 2. edellyttää, että Jäähalliyhtiö Oy laatii suunnitelman talouden vakauttamisesta esimerkiksi käyttömaksuja tarkistamalla ja mahdollisella sponsorihankinnalla. Kaupunginhallitus seuraa yhtiön toimintaa tiiviisti. Liite nro 6 Äänestysluettelo

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kartonkitehtaan asemakaavan muutos 210/P101001/2011 KH Kartonkitehtaan alueelle noin kilometrin päähän Äänekosken keskustasta kaakkoon on laadittu asemakaavan muutos, jonka pinta-ala on noin kuusi hehtaaria. Voimassa oleva rautatie- sekä teolli suus- ja varastorakennusten aluetta käsittävä asemakaava on vah vis tet tu Ää ne koski 2020 osa yleis kaava luon nok ses sa alue on osoi tettu teolli suus- ja va rasto alu eeksi (T). Kaava muutos on saa tet tu vi reil le kaa voi tus kat sauksen 2011 yh tey dessä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Suunnittelun tar koi tuk se na on liit tää Metsä Board Oyj:n omis tuk seen siir ty nyt osa rautatiealueesta teolli suus tont tiin ja luoda kaa val li set edelly tykset kar tonki teh taan toimintojen laajennukselle. Kaa vamuutos on laa dit tu kon sultin toi mesta. Asemakaavan muutoksella on muutettu rautatiealueen osa teol lisuus- ja va ras to ra ken nusten korttelialueeksi (TT). Alue liit tyy laa jaan teollisuusaluekokonaisuuteen ja koko nai suuden kannalta muu tokset ovat vähäisiä. Laajan korttelialu een käyttötarkoitus ja tehok kuus säilyvät ennallaan. Kaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty tonttiin liitettäväksi ehdotetun rautatiealueen maaperä (Ramboll Oy 2012). Kahdessa pistees sä havaittiin lievästi kohonneita sinkin ja kuparin haittapitoisuuksia, jot ka ra joittuivat pintamaakerrokseen. Liikenneselvityksen mukaan kartonkitehtaan tuotanto määrän kasvaessa kuljetukset tehdasalueen ulkopuolelle kasvavat. Liikenne suuntautuu pääasiassa Kota kennääntien kautta kohti valta tietä 4. Kokonaisuutena tehdasalueen liikennetuotosten suurin muu tos on kuitenkin tullut vuoden 2010 jälkeen, jolloin Äänekosken teh dasalueen liikenne on vä hen ty nyt paperitehtaan lakkautumisen ja Specialty Mineralsin tuotannon vähentymisen joh dosta. Kaavamuu toksen ja sen toteutuksen seurauksena lisääntyvä liikenne ja liiken ne melu eivät tule kasvamaan 2010 tasolle, jolloin paperitehdas oli käynnissä. Nykyinen katu verkko pys tyy vä lit tämään lisääntyvän lii kenteen. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginhallitus hyväksyy, että päivätyn luonnoksen perus teel la suoritetaan asemakaavan muutoksen valmistelu vai heen

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto kuu le mi nen. Pyydetään luonnoksesta lausunnot tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta ja Liikennevirastolta. Päätös: Hyväksyttiin. KH Valmisteluvaiheen kuuleminen on järjestetty Kaupungille ei ole toimitettu luonnoksesta mielipiteitä nähtävänäoloaikana. Teknisellä lautakunnalla, ympäristölautakunnalla ja liikennevirastol la ei ole lau sun nois saan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy, että ehdotusvaiheen nähtävilläolo järjestetään päivätyn ehdotuksen perusteella. Pyydetään ehdotuksesta lausunto Keski-Suomen liitolta. Päätös: Hyväksyttiin. KH Ehdotusvaiheen nähtävilläolo on suoritettu Keski-Suomen liitolla ei ole lausunnossaan huomauttamista. (valmistelu kaavoituspäällikkö Olli Kinnunen, puh ) Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle päivä tyn asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 69 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Liite nro 4 Liite nro 5 Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Kaavakartta Kartonkitehtaan asemakaavan muutos. Selostus

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Telakkakadun koulun peruskorjauksen rakentamiskustannukset TELA Telakkakadun koulun peruskorjaustyöt alkoivat keväällä Koulutyö oli tarkoitus aloittaa korjatuissa tiloissa syksyllä Kun urakkasopimus jouduttiin purkamaan pääurakan osalta tammikuussa 2012, niin se tarkoitti mm. sitä, että koulutyö tiloissa pääsi alkamaan tammikuussa Rakennuttajapäällikön ehdotus: Pääurakan osalta työtä jatkettiin uuden urakoitsijan kanssa huhtikuusta 2012 alkaen laskutustyöurakkana, koska työmaan tilanne oli sellainen, että siitä ei siinä vaiheessa olisi saanut kiin teä hin taista urak kaa raken nus tek nis ten töi den osal ta. Kun koulun peruskorjausta suunniteltiin vuonna 2010, niin kustannusarvio oli Kun peruskorjaus vuoden 2012 lopulla valmistui, niin kustannukset olivat Kustannukset jakaantuivat kolmelle vuodelle siten, että vuonna 2010 kustannukset olivat muodostuen lähinnä suunnittelukustannuksista, vuonna 2011 kustannukset olivat ja vuonna 2012 kustannukset olivat Vuodelle 2012 talousarviossa hankkeelle oli varattu 4,5 M ja lisätalousarviossa 1,8 M eli yhteensä 6,3 M. Kaikki hinnat ovat alv 0%. Hankkeen lopulliset kustannukset selviävät vasta kun oikeudenkäynti entisen pääurakoitsijan kanssa on saatu päätökseen. Yllä olevissa luvuissa ei ole huomioitu osapuolten toisiinsa kohdistamia rahallisia vaatimuksia. Oheismateriaalina on selvitys kustannusten jakaantumisesta. (valmistelu rakennuttaja puh ) Tekninen lautakunta esittää Telakkakadun koulun peruskorjaus kustan nukset kaupunginhallitukselle tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KH Oheismateriaalina jaetaan selvitys kustannusten jakaantumisesta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi Telakkakadun koulun peruskorjauskustannukset. Saatetaan asia tiedoksi myös kaupunginvaltuustolle. Päätös: Hyväksyttiin. KVALT 70 Kaupunginvaltuuston päätös: Hyväksyttiin.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella KVALT 71 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Liite nro 7 Äänekosken sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Työtä työttömille - Sanssi-kortti ja palkkatuki käyttöön kunnan aktiivisella otteella

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi KVALT 72 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Äänekosken aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Liite nro 8 Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite Äänekosken aktiivisesta hakeutumisesta perustulon kokeilukunnaksi

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamis KVALT 73 Kaupunginvaltuuston päätös: Merkittiin tiedoksi Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen ja lähetettiin se jatkovalmisteluun kaupunginhallitukselle. Liite nro 9 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite, että kaupunki ottaa kielteisen kannan ALKO:n Suolahden myymälän lakkauttamiseen

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto MUUTOKSENHAKUKIELLOT VALITUSOSOITUS Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: 65-66, Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: VALITUSOSOITUS Valitusviran- Omainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituk sella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta, Raatihuoneenka tu 1, HÄ- MEENLINNA 1) puh , telefax Kunnallisvalitus, pykälät: 68 Valitusaika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettä misestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen ( :t 69) hyväksy mis tä koske van pää töksen katsotaan tulleen asian omais ten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mu kaisesti ase tettu yleisesti näh täville Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Liitetään pöytäkirjaan/päätökseen/otteeseen 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti maksua hallinto-oi keudessa 90 euroa

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto Valituskirja Valitusasiakirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaa ditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava, Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä päivänä. Valitusasiakirjat on toimitettava omalla vastuulla niin ajoissa, että ne ovat perillä valitusajan kuluessa klo mennessä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava: 1 nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1 Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (yleinen) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen 67 tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julki sis ta hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kynnysarvon1 I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkai susta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole han kintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Äänekosken kaupunginvaltuusto Hallintokatu 4 PL 24, Äänekoski Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeu teen. 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: (alv 0 %) tavarat -ja palvelut terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut rakennus -ja käyttöoikeusurakat

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ Kaupunginvaltuusto eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 132 Hyvinvointilautakunta 31.05.2011 AIKA 31.05.2011 klo 17:00-18:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 61 1 HOITOVÄLINEJAKELUN OHJEISTUS 135 62

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot