KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Sivu 1 /13 Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä sisällä vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Siksi ei ole velvollisuutta luoda käyttöturvallisuustiedote mukaan REACH-asetuksen 31 Nämä tuotetiedot on muodossa luoma REACH-asetuksen liitteen II, jotta se täyttäisi tietovaatimusten REACH 32 artiklan osalta ei ole luokiteltu vaarallisten aineiden ja seosten. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotetyypit Kemiallinen nimi Synonyymit TITAANIDIOKSIDI REACH-numero CAS-numero EY-numero Indeksinumero Ei Kaava TiO 2 HOMBIKAT 8602, 8630, 8631, 8640, A-DW-1, A-K-1 HOMBITAN A-Z SACHTLEBEN 8700, R-D-2, R-FD-I, R-FK-2/-3, R-KB-2/-3/-4/-6, R-PL-2, R-U-5, T-R, TR-HP-2 Titaani-(IV)-oksidi Anataasi, Rutiilia, Brookite. Titanium oxide (TiO 2 ), Titania, Anatase pigment, Pigment White 6, C.I. Nr Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Toiminto Pigmentti Täyteaine Kantaja Rakennustelineet aine Lisäaine Tuoteryhmä Aineen/seoksen käyttö Tuotteet Tiivisteet ja täyteaineet Muovit ja kumit Maalit ja lakat, musteet ja väriaineet Electro keramiikka ja keramiikkaa Catalysators Farmaseuttiset ja kosmeettiset tuotteet Elintarvikkeet ja rehut Ei-suositeltavat Ei ole erityisiä käyttötarkoituksia, joita ei saa käyttää. käyttötavat 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen nimi Sachtleben Pigment GmbH Toimiston osoite Rheinuferstraße 7-9 Postinumero Paikannimi Krefeld Maa Saksa Puh Faksi S-posti Verkkosivu Antamat tiedot Sachtleben Pigment GmbH

2 Sivu 2 / Hätäpuhelinnumero Hätänumero Palo-ja pelastustoimen central, 24 tunnin päivystys: ABSCHNITT 2: Vaaran yksilöinti 2.1. Aineen tai seoksen luokitus Mukaan aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY ja CLP-asetus (EY) N: o 1272/2008 ei ole luokiteltu vaaralliseksi Merkinnät Mukaan aineita koskevan direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY ja CLP-asetus (EY) N: o 1272/2008 ei tuotteen merkinnät edellyttää. Merkin koostumus Titaanidioksidi: % paino/paino 2.3. Muut vaarat Vaaran kuvaus Vaaran kuvaus yleinen Fysikokemiallinen vaikutus Terveysvaikutus Ympäristövaikutus Mahdollisen virheellisen käytön vaikutukset ja oireet Muut vaarat Aikana jatkokäsittelyä jatkokäyttäjät voivat olla ilman kautta hiukkasten pölyä syntyy. Ei aiheellinen. Ei tiedossa. Ääriolosuhteissa, on mahdollista lyhyellä aikavälillä, että johtuu mekaanisen toiminnan aikana katsekontakti pölyä, lievää limakalvojen ärsytystä. Tämä materiaali ei ole luokiteltu PBT tai vpvb. Ei tiedossa. Ei tiedossa. KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 3.1 Aineet Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisältö Titaanidioksidi Synonyymit: Anataasi, Rutiilia, Brookite. Titanium oxide (TiO 2 ), Titania, Anatase pigment, Pigment White 6, C.I. Nr CAS-numero: EC-numero: Indeksinumero: ei Rekisteröintinumero: ei luokiteltu vaaralliseksi % paino/paino Seoksen kuvaus Huomautuksia aineosista 3.2. Seokset: KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet Mono-ainesosan Ei ainesosia, jotka voivat määrittää aineen luokitus ja merkinnät Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Yleistä Riisu saastuneet vaatteet poista. Vaarassa menettää tajunnan, jolloin uhri kylkiasentoon kuljetusta varten. Jos epämukava ja oireita, ota yhteys lääkäriin. Hengittäminen Vahingoittunut henkilö pois saastuneelta alueelta. Raittiiseen ilmaan, pidä levossa ja jätä niitä vartioimatta. Jos tunnet pahoinvointia hakeuduttava

3 Sivu 3 /13 Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen Suositellut henkilökohtaiset suojavälineet ensiapuun heti ensiapuun ja saatettava nämä ohjeet. Huuhtele iho runsaalla vedellä. Jos epämukava ja oireita, ota yhteys lääkäriin. Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä, silmäluomien vedä korkea. Varmista, että piilolinssit on poistettu ennen huuhtelua silmät. Jatka huuhtelua vähintään 15 minuutin ajan. Jos epämukava ja oireita, ota yhteys silmälääkäriin. Ei saa oksennuttaa! Suu on välittömästi huuhdeltava ja vettä juotava runsaasti ( ml). Vahinkoa kärsineen mitään juotavaa, jos hän on tajuton. Jos epämukava ja oireita, ota yhteys lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja Mineral pölyä. Puhdistaminen, oireenmukainen hoito. Myrkyllisiä, ärsyttäviä terveydenhoitohenkilökun tai allergisia reaktioita ei tunneta. Mekaaninen ihon tai silmien ärsytystä nalle saattaa esiintyä. Välittömät oireet ja Katso kohta 2.3 vaikutukset Viivästyneet oireet ja Katso kohta 2.3 vaikutukset 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevatohjeet Tiedot kliinisestä tutkimuksesta Viivästyneiden vaikutusten lääketieteellinen valvonta Vasta-aineiden erityistiedot Ei ole erityistä vastalääkettä. Vasta-aiheet Ei tiedossa. Erilliset ensiapuvälineet Muut tiedot Ei. KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 5.1. Sammutusaineet Soveltuvat sammutusvälineet Soveltumattomat sammutusvälineet 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palo- ja räjähdysvaarat Ei. Vaaralliset palamistuotteet Ei. 5.3.Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjuntatoimenpiteet Henkilösuojaimet Ei aiheellinen. Muut tiedot Ei. KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä Tuote ei pala. Mukauta sammutusaineen paikallisiin olosuhteisiin ja ympäristöön. Vesisuihku tai sumu. Vaahtoa, hiilidioksidia tai jauhetta. Voimakas vesisuihku Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

4 Sivu 4 /13 Yleiset toimenpiteet Vältä pölyn muodostumista. Vältä kosketusta silmien ja ihon. Henkilökohtaiset Kun seos on roiskunut tai vuotanut, sitten on vaara liukastua. varotoimet Vaaralliset palamistuotteet Ei aiheellinen Muu kuin pelastushenkilökunta Suojavarusteet Hätätoimenpiteet Ei aiheelinen Pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunta 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristövarotoimet Hävittäminen viemäriverkkoon, jotta maahan tai vesistöön välttää Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusmenetelmät Kerää kierrätykseen. Leviämisen estäminen Ei aiheelinen. Puhdistaminen Muut tiedot Ei Viittaukset muihin kohtiin Muita ohjeita Katso kohta 8 on tietoja henkilökohtaisista suojaimista ja kohdassa 13 on tietoja jätteen. KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely Vältä olosuhteissa, joissa pölyä vapautuu. Käytettäessä ei saa syödä, juoda eikä tupakoida. Välitätkö sopivia henkilökohtaisia turvalaitteita. Vältä kosketusta iholle ja silmiin. Pese kädet työn jälkeen. Turvatoimet Palontorjuntatoimet Aerosolin ja pölyn muodostumisen torjunta Ympäristönsuojelutoimet Ohjeita yleiseen työhygieniaan Säilytä alkuperäisessä tai säiliöissä valmistettu kestävästä materiaalista. Säiliö suljettuna, kun et käytä pidä. Täyttö ja täyttö suljetussa järjestelmässä, jossa ilmanvaihtojärjestelmä, niin hermeettinen kuin mahdollista. Hyvä henkilökohtainen hygienia on välttämätöntä. Kädet ja likaantunut alue vedellä ja saippualla ennen lähtöä työpaikalla perusteellisesti Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Ei erityisiä säilytysohjeita määritelty. Erityiset vaarat ja Palamaton kiinto aine. erikoisominaisuudet Muut tiedot Varastointia yhteen juuri samalla varastoluokka. Saa varastoida yhdessä aineita, jotka voivat suorittaa vaarallisia kemiallisia reaktioita. Tekniset toimet ja säilytysolosuhteet Soveltuvat pakkaustavat Alkuperäinen pakkaus, muut astiat testattu kestävä materiaali. Säilytystiloja ja säiliöitä koskevia vaatimuksia Varastointi käytävissä, käytävät, porrashuoneet, käytävät yleisön tutustuttavaksi, katot, katto tilat ja työalueet on kielletty. Kontti etiketti selvästi ja pysyvästi merkki.

5 Sivu 5 /13 Säilytyskalusteita koskevia vinkkejä Lisätietoja säilytysolosuhteista Varastointistabiliteetti Varastointia yhdessä seuraavien aineiden kanssa on kielletty: Lääkkeet, elintarvikkeiden ja rehujen lisäaineet mukaan lukien. Orgaaniset peroksidit ja muita hapettavia aineita. Tarttuva, radioaktiiviset ja räjähtäviä aineita. Rajoittamaton säilyvyyttä Erityinen loppukäyttö Suositukset katso kohta 1.2 Erityiset käyttötavat KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Muut tiedot raja-arvoista Yleinen raja-arvo pölyä sovelletaan. Altistumisvalvonta HTP-arvot ja muut lakisääteiset ohjearvot Aineosan nimi Tunnistaminen 8-salmen arvo 8-minuutin arvo Titaanidioksidi Synonyymit: Anataasi, Rutiilia, Brookite. Titanium oxide (TiO 2 ), Titania, Anatase pigment, Pigment White 6, C.I. Nr DNEL / PNEC ainesosista Osa DNEL Ryhmä: Altistumisreitti: Altistumistiheys: Vaikutustyyppi: PNEC Altistumisreitti: PNEC Altistumisreitti: PNEC Altistumisreitti: PNEC Altistumisreitti: PNEC Altistumisreitti: PNEC Altistumisreitti: Suositeltu valvontamenettely: CAS-numero: EC-numero: Indeksinumero: ei Rekisteröintinumero: Titaanidioksidi 8 tuntiin: 10 mg/m³ AGW/Saksa hiukkasten kokonaismäärä 8 tuntiin: 3 mg/m³ AGW/Saksa alveolaarinen pöly Työväestö Hengitys Pitkäaikainen (krooninen, toistuva) Paikallinen 10 mg/m³ for dust nuisance suun kautta mg/l freshwater (makeanveden) suun kautta 1 mg/l marine water (merivesi) 15 min.: 20 mg/m³ AGW/Saksa hiukkasten kokonaismäärä 15 min.: 6 mg/m³ AGW/Saksa alveolaarinen pöly Altistumisrajat suun kautta 0.61 mg/l water intermittent release (veden ajoittainen julkaisu) sedimentti 1000 mg/kg sediment dw freshwater (makeanveden) sedimentti 100 mg/kg sediment dw marine water (merivesi) Ihon läpi 100 mg/kg soil dw Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; Saksan Tutkimussäätiö) - Air analyysi: näytteenotto ja analysointi pölyä ja pöly sisältöä. BIA 7284: hengitysteihin pölyä murto.

6 Sivu 6 /13 Biologinen raja-arvo Biological limit values Yhteenveto riskienhallintatoimista, ihminen Yhteenveto riskienhallintatoimista, ympäristö Tiettyihin käyttötapoihin liittyvät riskienhallintatoimet BIA 6069: hengitettävän pölyn jae. MDHS 14/3: General methods for sampling and gravimetric analysis of respirable and inhalable dust. ei säännelty Ei suositus mahdollista Ei suositusta mahdollista. Ei suositusta mahdollista. Tehtävä: Ei suositusta mahdollista. Varotoimet altistumisen torjumiseksi Tuotteeseen liittyvät Ei suositusta mahdollista. toimet altistumisen torjumiseksi Opastustoimet altistumisen torjumiseksi Organisatoriset toimet altistumisen torjumiseksi Tekniset toimet altistumisen torjumiseksi Ei suositusta mahdollista. Työhygieniaa: Pese kädet, käsivarret ja kasvot tuotteen käsittelyn jälkeen, ennen syömistä, juomista ja WC: ssä ja pese kunnolla lopussa työvuoron. Käytä teknistä kontrollia vähentää ilman saastumisen sallitut altistukseen. Jos mahdollista, käytä vain suljetuissa laitteissa. Huolehdi riittävästä yleisja kohdepoistoa. Erityiset hygieniatoimet Ympäristöaltistumisen torjuminen Ei suositusta mahdollista. Ei suositusta mahdollista. Asianmukainen ympäristön altistumisen hallinta Tekniset toimet Päästöt ilmanvaihto tai työprosessin välineistä tarkistaa, onko altistumisen ympäristönsuojelumääräykset noudatetaan. Joissakin tapauksissa torjumiseksi päästöjen valvonta on tarpeen, suodatin tai muutos prosessitekniikka päästöjen vähentämiseksi hyväksyttäville arvoja. Kemikaalin kulutuskäyttöön liittyvät toimet Kun tuotteet on tarkoitettu loppukäyttäjille, aine on pysyvästi suljettu matriisi Altistumisen ehkäiseminen Suositellut valvontatoimet Käytä kohdepoistoa poistaa muodostunut aerosoles, kaasuja, höyryjä tai sumua. Työperäisen altistumisen valvontatoimet Toteutettava tarvittavat tekniset toimenpiteet, jotta työntekijöiden altistus ilman aineita alle lakisääteisen tai suositellut rajat. Silmien tai kasvojen suojaus Silmien suojaus Käytettävä suojalaseja jos on silmäkosketuksen odotettavissa. Jos pölyä muotoja, niin käytä hermeettisesti suojalaseja.

7 Sivu 7 /13 Viittaus asianomaiseen standardiin Ihonsuojaus Käsien suojaus EN 166 Jos pitkittynyt tai toistuva kosketus iholla on mahdollista, käytettävä suojakäsineitä ovat kuluneet. Viittaus asianomaiseen standardiin Soveltuvat materiaalit Soveltumattomat materiaalit Läpitunkeutuvuusaika Käsineen materiaalin paksuus Käsien lisäsuojaustoimet Soveltuvat suojavaatteet EN 374 Kumi (luonnonkumi, lateksi). Nitriilikumi. Nahka. Tekstiili. >480 min 0,6 mm Levitä ennen töiden aloittamista ja jokaisen tauon jälkeen veteen liukenematon ihon suojaaminen voidetta puhtaalle iholle ja hiero se huolellisesti. Iho pestävä ennen taukoja ja lopussa työ pese saippualla ja vedellä, sitten soveltaa ihonhoitotuotteet kerma, joka sisältää rasvaa. Normaali työ vaatteet on yleensä riittävä. Hengityksensuojaus Hengityksensuojaus Pakollinen, jos pölyjä muodostuu. Pölysuodattimet P1-luokan (pöly) tai P2 (hieno pöly). Viittaus asianomaiseen standardiin Huomautus hengityksensuojauksesta EN 140 puolinaamarit. EN 136 kokokasvomaskit. EN 143 suodatin maskeja. Huomaa aika käytön rajoitukset. Ympäristöaltistumisen torjuminen Ympäristöaltistumisen Ei aiheelinen. torjuminen Altistumisen hallintaan Ei aiheelinen. liittyvät kommentit KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto kiinteä aine Väri valkoinen Haju hajuton Sulamis- tai jäätymispiste 1560 C Testimenetelmä: ei tiedossa

8 Sivu 8 /13 Anataasi, muut arvot: 1843 C / rutiilia, 1825 C / brookite. Kiehumispiste ja -alue ~ 3000 C Testimenetelmä: ei tiedossa Leimahduspiste Höyrynpaine Höyryn tiheys Suhteellinen tiheys Liukenevuuden kuvaus Vesiliukoisuus Rasvaliukoisuus Jakaantumiskerroin: n-oktanoli / vesi Hajoamislämpötila Viskositeetti 3,9 g/cm³ Testimenetelmä: ei tiedossa Anataasi, muut arvot: 4,26 g / cm ³ / rutiilia, 4,17 g / cm ³ / brookite. Ei liukene: Vesi. Metyylialkoholia. Eetterit. n-oktanoli. Asetoni. <1 µg/l / ph 6-8 / OECD: n sarja testaus ja arviointi: o 29 (OECD series on testing and assessment no. 29) Ei aiheelinen. ei sovelleta epäorgaanisiin aineisiin ei tiedossa ei sovelletaan 9.2. Muut tiedot Huomautuksia, Johtavuus ei määritetty Vesireaktiivisuus Tietoa ei ole käytettävissä. Ilmareaktiivisuus Hiukkaskoko 3,26-26,6 µm Testimenetelmä: MPPD malli Arvot Kronos KR-3333: MMAD1 5,9% / 3,26 µm, MMAD2 94,1% / 26,6 µm; Tiona arvot AT-1: MMAD1 5,8% / 2,88 µm, MMAD2 94, 2% / 44,92 µm; Aeroxide arvot P25: MMAD <= 174 µm. Kriittinen paine Laajenemiskerroin ei tiedossa Redoxpotentiaali ei tiedossa Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Huomautuksia ei KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus Reaktiivisuus Reaktiivisuus Tiedossa ei ole reaktiivisuus tästä tuotteesta Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus Stabiili tavanomaisissa lämpötiloissa ja suositellussa käytössä Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaarallisten reaktioiden Ei vaarallisia reaktioita normaaleissa varastointi-ja käyttöolosuhteissa ovat mahdollisuus tiedossa Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet Ei suositusta mahdollista.

9 Sivu 9 / Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit Ei suositusta mahdollista Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset Haitallisia hajoamistuotteita normaalissa varastoinnin ja käytön olosuhteet hajoamistuotteet ei ovat tiedossa. Muut tiedot Ei. KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Aineosan myrkyllisyystiedot Osa Titaanidioksidi LD 50 oraalinen > 5000 mg/kg Koe-eläinlajit: Crl:CD(SD) rat Method: OECD Guideline 425 Acute oral toxicity - up- and down procedure LC 50 hengitys 5.09 mg/l Koe-eläinlajit: Sprague-Dawley rat Kesto: 4h Method: OECD Guideline 403 Acute inhalative toxicity Välitön myrkyllisyys Ihosyövyttävyys / ihoärsytys Vakava silmävauriosilmäärsytys Hengitysteiden tai ihon herkistyminen CMR-vaikutukset Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara ei merkitystä Hengittäminen: Ei luokiteltu akuutisti myrkyllistä hengitettynä. Iho: Ei luokiteltu akuutisti myrkyllisiä ja ihoa. Silmä: Ei luokiteltu akuutisti myrkyllistä silmiin. Nieleminen: Ei luokiteltu akuutisti myrkyllistä nieltynä. Mekaaninen ärsytys jälkeen pitkäaikainen ihokosketus. Mekaaninen ärsytystä silmiin on mahdollista. Ei herkistävä paikallinen imusolmukemääritysmenetelmä hiirillä (OECD Guideline 429). Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset: Ei mutageeninen mukaan Ames-testi (OECD Guideline 471 bakteerien käänteisessä mutaatiokokeessa). Karsinogeenisuus: Ollut karsinogeeninen rotilla, joiden yhteenlaskettu testi (OECD Guideline 453). Mutta mukaan IARC keuhkosyöpä voidaan edistää. Vaarallisuus lisääntymiselle: Ei luokiteltu vaaralliseksi lisääntymiselle kokeellisesti rottien luokiteltu. Ei subkrooninen toksisuus rotilla löytynyt. Ei krooninen toksisuus rotilla löytynyt. Muut terveysvaaroja koskevat tiedot Yleistä Ei tietoa haittavaikutuksista altistumisen seurauksena. Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Korkeat pitoisuudet pöly voi ärsyttää kaula ja hengityselimiä ja aiheuttaa yskää. Ihosyövyttävyys / ärsytys Normaalissa käytössä ei ihoärsytys odotetaan. Vakava silmävaurio / Voi aiheuttaa mekaanista silmä-ärsytystä. ärsytys Nieleminen Ei erityisiä terveysriskejä tunnettu. Krooniset vaikutukset ei tiedossa

10 Sivu 10 /13 Elinkohtainen myrkyllisyys kerta-altistuminen Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Aspiraatiovaara Vertailu CMR-luokat Herkistyminen Karsinogeenisuus Teratogeeniset ominaisuudet Lisääntymismyrkyllisyys Mutageenisuus Liika-altistumisen oireet Toksikokinetiikka Huomautuksia ei ei Tietoja ei tarvita. Käytettävissä olevat tiedot eivät täytä luokituksen. Tulosten mukaan eläinkokeiden titaanidioksidilla pöly hiukkanen ylikuormitus luokiteltiin International Agency for Research on Cancer (IARC) kuin ryhmä 2B mahdollinen karsinogeeni, mutta ihmisen eidemiologia tutkimukset olivat negatiivisia. Ei erityisiä terveysriskejä tunnettu. Ei erityisiä terveysriskejä tunnettu. Ei erityisiä terveysriskejä tunnettu. Ei erityisiä oireita totesi. Ei imeydy ihon läpi tai ruoansulatuskanavan. Ruokinnan jälkeen tutkimuksissa täysin erittyy 24 tunnin kuluessa kanssa ulosteet. Havaitut injektion jälkeen noin 80% annoksesta maksassa, kuljetetaan ja varastoidaan enintään 1 vuosi imusolmukkeet, eliminaation kautta imunestejärjestelmän. Inhalaation jälkeen, talletetaan keuhkorakkuloihin, kuljetetaan pois kautta imusolmukkeisiin ja imunestejärjestelmän. Työryhmä International Institute for Research on Cancer (IARC) on arvioinut ihmisen syövän riski altistua titaanidioksidin kolmella uudella kohortti ja tapaus-pohjainen epidemiologinen tutkimus. Näin ollen ei merkitsevää yhteyttä altistumisen titaanidioksidin ja keuhkosyövän riskiä, krooniset hengityselinsairaudet, vaihtelut röntgenkuva rintakehän tai muita haittavaikutuksia voidaan havaita. Ei ole lisääntynyt riski suhteutettava arvioitu altistus. KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle Myrkyllisyys Aineosan myrkyllisyystiedot Osa Titaanidioksidi Akuutti vesistövaikutus, > 100 mg/l kalat Testimenetelmä: OECD Guideline 203 Laji: Oncorhynchus mykiss Akuutti vesistövaikutus, levät Kesto: 96h < 50 mg/l Testimenetelmä: OECD Guideline 201 levien kasvua Laji: Desmodesmus subspicatus Kesto: 72h

11 Sivu 11 /13 Akuutti vesistövaikutus, vesikirput Pintajännitys Vesiliukoisuus Pysyvyys ja hajoavuus Biohajoavuus Biologinen kertyminen Jakaumakerroin Bioakkumulaatiokerroin (BCF) Muut haittavaikutukset Muut ekologiset tiedot Ekotoksisuus > 1000 mg/l Testimenetelmä: OECD Guideline 202 Daphnia Laji: Daphnia magna Kesto: 48h Testimenetelmä: OECD 29 Environmental Health and Safety Publications. 3.4 µg Ti/l / ph 6 Veden lämpötila: 21.9 C Koska epäorgaaninen aine ei ole hajoava. Titaanidioksidia epäorgaaninen aine ei ole luokiteltu biologisesti hajoavuus. Koska puute liukoisuus ja hyötyosuus ei ole biokertyviä. ei tiedossa Ei ole odotettavissa, että tuote on ympäristölle haitallista Pysyvyys ja hajoavuus Ekotoksisuus Ei ole odotettavissa, että tuote on ympäristölle haitallista. Biohajoavuus Kemiallinen hapenkulutus(cod) Biologinen hapenkulutus (BOD) Pysyvyys ja hajoavuus Tuote koostuu kokonaan epäorgaanisia yhdisteitä, jotka eivät ole biohajoavia Biokertyvyys Biokertyvyyspotentiaali Tuote ei sisällä aineita, joiden odotetaan olevan bioakkumuloituva. Biokertyvyyskerroin (BCF) Huomautuksia Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus Tuote ei ole vesiliukoinen. Pintajännitys Vesiliukoisuus < 1µg/ml; Testimenetelmä: OECD: n sarja testaus ja arviointi: o 29 (OECD series on testing and assessment no PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT-arvioinnin tulokset Tämä tuote ei sisällä mitään PBT tai vpvb-aineisiin Muut haitalliset vaikutukset Otsonia tuhoava ominaisvaikutus (ODP) Valokemiallinen otsoninmuodostuskyky Hormonitoiminnan häiritsemiskyky Suhteellinen kasvihuonevaikutus (GWP) Muita haittavaikutuksia / ei vettä vaarantava huomautuksia Ympäristötiedot, Ei tietoja välttämätön yhteenveto

12 Sivu 12 /13 KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat EWC-jätetunnus: muut kuin nimikkeessä mainitut metallioksidit Jätteiden käsittelymenetelmät Määritä asianmukaiset Harkitse kierrätys vaihtoehtoja. Jätetuotteet ja pakkauksia eikä tyhjennetyt hävittämismenetelmät astiat tuotteen mukaisesti sovellettavien kansallisten ja alueellisten sääntöjen, sinetti, etiketti ja hävitä. EU: n käyttöön luokituskoodeihin Euroopan jäteluettelon (EWL) päätöksellä 2000/532/EY. Jakaminen jätteen jätteiden koodit EAV ja teolliset prosessit on vastuu jätteen tuottajan. Muut tiedot KOHTA 14: Kuljetustiedot Jäännöstuotteet pakkaukset vedellä huuhtelemalla poistaa ja hävittää määräysten mukaisesti sen jälkeen, kun täydellinen tyhjentäminen jätehuolto. Epätäydellisesti tyhjennetty pakkaus määrittelemiä alueellisia jätehuoltomääräykset. Suositeltu jätekoodi mukaan jäteluettelo (EWC): sekalaiset pakkaukset Kauppanimi: YK-numero: ei Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: Kuljetuksen vaaraluokka: Pakkausryhmä: Ympäristövaarat: 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Erityiset varotoimet Ei suositusta mahdollista. käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Muita soveltuvia tietoja. Tuote ei ole sovellettava sääntöjä kansainvälisten vaarallisten aineiden (IMDG, ICAO / IATA, ADR / RID). KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot EY-numero EY-merkki Ei Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys jaympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Muita huomautuksia ETA-direktiivi Asetuksen (EY) N: o 1907/2006 Asetuksen (EY) N: o 453/2010 Asetuksen (EY) N: o 1272/2008 Viitteet (lait/määräykset) Kansallinen lainsäädäntö (Suomi): Säännöksiä ammatillisten, terveys, ympäristö ja kuluttajansuoja tämän maan on sovellettava, kun kemiallisen aineen tai seoksen on saatettu markkinoille Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemiallisen turvallisuuden arviointi on tehty Kemikaaliturvallisuusraportti vaaditaan Kemikaaliturvallisuusrapor tin sijainti Kyllä Kyllä On kemikaaliturvallisuusarviointi (CSA) titaanidioksidin REACH 14 artiklan 1 on käytettävissä.

13 Sivu 13 /13 KOHTA 16: Muut tiedot Koulutusneuvoja Suositeltavat käyttörajoitukset Lisätietoja Tärkeimmät käyttöturvallisuustiedottee n luomisessa käytetyt lähteet Lisättyjä, poistettuja tai tarkastettuja tietoja Tavarantoimittajan huomautuksia Käyttäjän huomautuksia Vastuussa käyttöturvallisuustiedottee sta Laatija ei Ei tietoja välttämätön Euroopan kemikaaliviraston (ECHA), tiedot rekisteröidyistä aineista,titaanidioksidi, EC-nro Internet: Kemikaaliturvallisuusraportin (CSR) ja titaanidioksidi, EY mitään , liite REACH rekisteröintiasiakirjat, viitenumero Sachtleben Pigment GmbH KOHTA 1.1 Tuotetyypit: Lisäämälläuudensegmentinnimituotetyyppien KOHTA 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Tämän asiakirjan tiedot perustuvat tietoihin meillä oli Luontipäivän. Sinulle annetaan sillä ehdolla, että tuotetta käytetään määritellyissä olosuhteissa ja noudattaen pakkauksessa ja / tai teknisessä lirjallisuudessa. Kaikki muu tämän lääkkeen käytöstä, mahdollisesti yhdessä muiden tuotteiden tai prosessien, on omalla vastuullasi. Sisältämät tiedot tässä käyttöturvallisuustiedotteessa perustuvat tiedossa tietoja, kun se on luotu. Tämä tieto voi auttaa turvalliseen käsittelyyn mainitun tuotteen turvallisuudesta, tallentamista, käsittelyä, kuljetusta ja hävittämistä. Nämä lausumat eivät ole takeita tuotteen ominaisuuksista, eikä sitä voi siirtää muihin tuotteisiin. Jos tuote tämän käyttöturvallisuustiedotteen kanssa toista ainetta sekoitetaan tai käsitelty, et voi siirtää tietoja tässä käyttöturvallisuustiedotteen uutta materiaalia, ellei nimenomaisesti toisin mainitaan. Sachtleben Pigment GmbH Likedeelers GmbH - Fit4REACH - Dr. Wolfgang Pahlmann

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt Industrikitt Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Industrikitt KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 27.10.2006 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Industrikitt 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.26808, 26809, 26811 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull Obrännbar stenull Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Obrännbar stenull KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.01.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Obrännbar stenull

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKA-Käsivoide 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SKAKäsivoide Päiväys: 1.10.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi SKAKäsivoide 1.2

Lisätiedot

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot -

64-17-5 Etanoli 5-10% F; R11; Flam. Liq. 2, H225 200-578-6 3.3 Muut tiedot - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO LASIKUITUTAPETTILIIMA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1278 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.12013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.1213 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi YACHT WASH 1.2. Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 65104,65105,3105074 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7906,T7906.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410201 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 19.3.2012 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.91394

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39237 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 14 Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi eikä sisällä vaarallisiksi luokiteltuja aineita. Siksi ei ole velvollisuutta luoda käyttöturvallisuustiedote mukaan REACH-asetuksen 31 Nämä tuotetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE Biosafe HO 46 SE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 46 SE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 01.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe HO 46

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen Wax it Wet KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Wax it Wet; Tuotenro: 300.004 1.2 Aineen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Leikkuuöljy spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7842,T7842.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410561,410563,3101440 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 63316 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W Biosafe RF 10W Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe RF 10W KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 08.11.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Biosafe RF 10W 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 10.03.2011 Muutosnumero: 2 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan.

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Jauhesammutin. 20320 Turku. rauplan@rauplan. x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57488 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 39451 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Concrex Resin 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7074,T7074.005 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ProWipes Yleispuhdistuspyyhe Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys

www.xo1.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALI-ILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALIILMOITUS 1/6 Päiväys 18.1.2013 Edellinen päiväys 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SOLID SOLVENT 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Akkuvesi

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Akkuvesi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Akkuvesi KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 5/18/2015 11:22:07 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Akkuvesi Tuotekoodi

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Viljelmäkohtainen Superex Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Viljelmäkohtainen Superex Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 26.6.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 PRF HFE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Haju Stop 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 28/06/2012 Tarkistettu: 10/05/2013 Muutosnumero: 3 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kekkilä kanankakka Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kekkilä kanankakka Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006/EY,453/2010 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7883.930 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO TAULUTV LIINA KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO TAULUTV LIINA 1.1.2 Tunnuskoodi 2000.LI

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423925,423929,423927,3101384 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 423027 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Diamond Excel 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Aquastick 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA SILMÄLASIEN PUHDISTUSSARJA

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA SILMÄLASIEN PUHDISTUSSARJA KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA SILMÄLASIEN PUHDISTUSSARJA KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.115490 EAN 6414504312080 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Biosafe HO 32 NE Käyttöturvallisuustiedote täyttää asetuksen (EY) N:o 1907/2006 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % -

EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus. rek.nro Valkoinen mineraaliöljy 100 % - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KIILTO WCPUHDISTAJA (Sitrus, Laventeli, Valkoapila) KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi KIILTO WCPUHDISTAJA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 04/02/2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: DR9 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA PUHDISTAMINEN, NÄYTÖT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA PUHDISTAMINEN, NÄYTÖT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA PUHDISTAMINEN, NÄYTÖT KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 1/7/2014 1:13:22 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PUHDISTAMINEN,

Lisätiedot

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2

Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kirami Oy Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Bio Mix 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P410 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 27.8.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys:

Päiväys: Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AVALON LACTO PESUNESTE, hajustamaton Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 3.11.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 57676

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE UNIVAR GREASE LTS 1 Tarkistus 07.06.2012 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 106383 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.93150, 95100, 95130, 15730188, 26813 1.2

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 60116,60117,3101319 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsien pesuun KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 13.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SITOMELT EVO 30 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T2360 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: Edellinen päiväys: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 31 tai 32 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET Sivu: 1 Laatimispäivä: 07-12-2015 Muutosnumero: 1 Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimike: Tuotekoodi: VSSK9802 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.12.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 32.13230740,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.6.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7876,T7876.930,T7871,T7871.930

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PRF Booster 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi Puhdistusaine 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410581,410583 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Nova Wipe 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 24.9.2015 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12. 1.2

Lisätiedot

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 )

HUS Myrkytystietokeskus suora puh. (09) , 24 h (vaihde (09) 4711 ) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon hilseshampoo Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Titaaninvalkoinen 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 46200 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 ASKORBIINIHAPPO (ACIDUM ASCORBICUM) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 0772673, 1677913 1.2.1 Toimialakoodi 10 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU-asetuksen 453/2010 mukainen KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi (tuotenumero 300.110) 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle

Päiväys:10.02.2015 Edellinen päiväys:26.02.2012. Ecokoivu hajuste/koivutisle x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 CLEANJET HUUHTELUAINE KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi CLEANJET HUUHTELUAINE 1.1.2 Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AKRYL 131 INNE & UTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Sivu 1 / 5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AKRYL 131 INNE & UTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 04.09.2007 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi AKRYL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410462,410463,410460,3102462 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Supercolor 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7803,T7816,T7803.001,T7803.930 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64

Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan. S64 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2209 EAN 6414400022090 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Muut kauppanimet Pätee myös seuraaviin materiaalinumeroihin: 1035481 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot