Käyttöturvallisuustiedote

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote"

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote HUOMAA: Verkkosivustoltamme saatava kopio tästä käyttöturvallisuustiedotteesta ei ole EU-lainsäädännön mukainen valvottu jäljennös. Jos haluat valvotun jäljennöksen, ota yhteyttä Rentokil Initialiin (yhteystiedot jäljempänä). Tarkasta tämän tuotteen käyttöturvallisuustiedotteen uusin versio osoitteesta MUUTETTU (katso kohta 16) Painos: 3 15 : 05 : 2013 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Fentrol Bait Blocks. FINBP Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Paikallinen yhteysosoite Rotanmyrkky ammattilaiskäyttöön. Sininen käyttövalmis jyväpohjainen palasyötti, epämiellyttävä maku, ei havaittavaa tuoksua. Jyrsijöiden torjuntaan. Rentokil Initial Supplies, Liverpool, L33 7SR, Iso- Britannia. Tuoteneuvontapuhelin: +44 (0) Hätänumero: +44 (0) S-posti: Rentokil Ambius Oy, Tikkurilantie 141, Vantaa, Suomi. Puhelinnumero: Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus tai / Yleinen hätänumero 112. KOHTA 2 Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokittelu asetuksen (EY) 1272/2008 mukainen Katso kohta 16. Luokittelu direktiivin 1999/45/EY mukainen Ei luokiteltu. 2.2 Merkinnät Vaaralauseke (vaaralausekkeet) (R) täydellisinä./vaaralauseke (vaaralausekkeet) (H) täydellisinä. Turvalauseke (turvalausekkeet) (S) täydellisinä/ turvalausekkeet(p) täydellisinä. Ei edellytetä. Ei edellytetä. 2.3 Muut vaarat Tuotteessa on veren hyytymistä estävää ainetta. Suurina määrina nieltynä aine saattaa aiheuttaa verenvuotoa ikenistä ja nenästä. Vakavissa tapauksissa niveliin saattaa muodostua mustelmia ja verenpurkaumia tai virtsassa ja ulosteessa saattaa olla verta. Normaalikäytössä ei ole odotettavissa muita merkittäviä haittavaikutuksia. KOHTA 3 Koostumus ja tiedot aineosista (Katso kohta 16) 3.2 Seokset KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 1 / 8

2 Pitoisuus % Yleinen*/kemiallinen nimi (IUPAC) CASnumero EUnumero Indeksinumero REACHrekisteröintinumero Direktiivin 67/548/EY mukainen luokitus Asetuksen (EY) 1272/2008 mukainen luokitus Difenacoum* / 3-(3-biphenyl- 4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1- naphthyl)-4-hydroxycoumarin X - T+: R28 T: R48/25 N: R50/53 Acute Tox. 2 : H300 STOT RE 1 : H372 Aquatic Acute 1 : H400 Aquatic Chronic 1 : H410 KOHTA 4 Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitysteitse Roiskeet silmiin Ihokosketus Nieleminen Epätodennäköinen altistumisreitti. Huuhtele silmää puhtaalla juoksevalla vedellä tai silmähuuhteella vähintään 15 minuutin ajan. Pidä silmäluomet kunnolla auki. Huuhtele silmän koko pinta äläkä päästä huuhteluvettä valumaan puhtaaseen silmään. Ota yhteys lääkäriin. Riisu ja pese likaantuneet vaatteet välittömästi. Pese alttiiksi joutunut ihoalue perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos potilas on huonovointinen, ota yhteys lääkäriin. ÄLÄ oksennuta. Jos potilas on tajuton, siirrä kylkiasentoon ja käytä tarpeen vaatiessa tukikeinoja. Jos potilas on tajuissaan, juota korkeintaan puoli litraa vettä. Ota yhteys lääkäriin. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Suositeltavat ensiapuvarusteet Käytössä tulee olla asianmukaiset ensiapuvarusteet. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tietoja lääkärille Vastamyrkky Lisätietoa kaikkien Rentokil Initialin tuotteiden koostumuksista on saatavissa kansallisesta myrkytystietokeskuksesta. Vasta-aine on K-vitamiini. KOHTA 5 Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet Sopimattomat sammutusaineet 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Hiilidioksidi, vaahto-, vesi- ja jauhesammutin. ÄLÄ käytä vesisuihkua. Palaminen tai lämpöhajoaminen voi kehittää myrkyllisiä ja ärsyttäviä höyryjä, formaldehydia, hiilen oksideja ja natriumia. Epätäydellinen palaminen voi muodostaa akroleiinia. Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. KOHTA 6 Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia. Älä päästä viemäriin, pinta- ja pohjavesiin tai maaperään. Kerää läikkynyt aine sopivaan astiaan uudelleenkäyttöä tai hävitystä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Katso lisätietoja myös kohdista 8 ja 13. Lisätiedot Puhdista roiskeet heti. KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 2 / 8

3 KOHTA 7 Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Ei erityisiä käsittelyvaatimuksia. Säilytä alkuperäispakkauksessa viileässä, kuivassa ja ilmastoidussa paikassa lasten ulottumattomissa. Pidä erillään ruuista, juomista ja eläintenruuista. 7.3 Erityinen loppukäyttö Rotanmyrkky. KOHTA 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Altistuminen - Direktiivi 98/24/EC /1. IOELV Direktiivi) 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen raja-arvo (WEL) pitkäaikaisessa altistuksessa (8 tunnin painotettu keskiarvo) Työperäisen altistumisen raja-arvo (WEL) lyhytaikaisessa altistuksessa (15 minuutin viitearvo) Aineen nimi, jota käytetty direktiivissä EY/98/24 (1. IOELV-direktiivi) Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Jos altistus on mahdollista, henkilökohtaisten suojavarusteiden sijaan pitää käyttää teknisiä kontrolleja. Riskin arvioinnin jälkeen saatetaan edellyttää seuraavia henkilökohtaisia suojavarusteita: Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Silmien/kasvojen suojaus Käsien suojaus Ihon-/kehonsuojaus Hengityksensuojaus Ympäristöaltistumisen torjuminen Suojalasit ovat sopiva tapa suojata silmiä. Sopivat suojakäsineet. Etiketti ei määritä mitään tarpeelliseksi normaalissa käsittelyssä ja käytössä. Ota kuitenkin muut varotoimenpiteet huomioon. Etiketti ei määritä mitään tarpeelliseksi normaalissa käsittelyssä ja käytössä. Ota kuitenkin muut varotoimenpiteet huomioon. Käytä vain annettujen ohjeiden mukaisesti. Ympäristövahinkojen arviointi ei osoita rajoituksia ympäristöpäästöille. KOHTA 9 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto, haju ja fysikaalinen olomuoto Ett blått blockbete av granulat, klart att använda och utan någon kännbar lukt. ph Vesiliukoisuus Osittain liukeneva. Tiheys 1.2 g/cm3 / 20 C Liukoisuus muihin liuottimiin Lähes liukenematon. Suhteellinen tiheys Ei määritetty. Räjähtävyys Ei tunnettuja räjähtäviä ominaisuuksia. Leimahduspiste Palavuus Palamaton. Syttyvyys Ei syttyvää. Hapettavuus Ei tunnettuja hapettavia ominaisuuksia. Kiehumispiste ja kiehumisalue Haihtumisnopeus Höyryntiheys Jakaantumiskerroin: n-oktanoli/vesi KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 3 / 8

4 Höyrynpaine Ei määritetty. Hajoamislämpötila Ei määritetty. Sulamispiste / jäätymispiste 9.2 Muut Tiedot Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Viskositeetti Ei määritetty. Itsesyttymislämpötila Ei määritetty. Muut turvallisuustiedot Ei tiedossa. KOHTA 10 Stabiilisuus ja Reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Tuote on stabiili normaaleissa käsittely- ja käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, esim. alle 0 C ja yli 40 C Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Normaalikäytössä ei ole odotettavissa haittavaikutuksia Vältettävät olosuhteet Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, esim. alle 0 C ja yli 40 C Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vältä kosketusta vahvojen emästen ja hapettimien kanssa. Palaminen ja hyörystyminen kuumassa voi aiheuttaa myrkyllisten kaasujen muodostumista. KOHTA 11 Myrkyllisyyteen Liittyvät Tiedot (katso myös kohta 2) 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Suun kautta Vastaava seos: LD50 (rotta) 2192 mg/kg Hengitysteitse Ihon kautta Syövyttävyys/ ärsyttävyys Iho Ei ärsytä ihoa Silmät Hengityselimet Epätodennäköinen altistumisreitti. LD 50 (rottien) >2000 mg/kg Vastaava seos: Hieman ärsyttävä (kani). Epätodennäköinen altistumisreitti. Herkistyminen Iho Vastaava seos: Magnusson-Kligman-menetelmän mukaan lievästi ärsyttävä Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Mutageenisuus Syöpää aiheuttavat vaikutukset Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Muut tiedot Hengityselimet Vastaava seos: Magnusson-Kligman-menetelmän mukaan lievästi ärsyttävä Tuote ei sisällä tunnettuja toistuvassa annostuksessa myrkyllisiä ainesosia. Tuote ei sisällä mutageeneiksi tiedettyjä ainesosia. Tuote ei sisällä karsinogeeneiksi tiedettyjä ainesosia. Hedelmällisyys Kehitys Tuote ei sisällä ainesosia, joiden tiedetään vaikuttavan hedelmällisyyteen. Tuote ei sisällä lisääntymiselimistölle myrkyllisiksi tiedettyjä ainesosia. Difenakumi on epäsuora antikoagulantti. Vasta-aine on fytomenadioni (K1-vitamiini. Määritä protrombiiniaika vähintään 18 tunniksi nauttimisajankohdasta. Jos taso nousee, säädä K1-vitamiinin annostusta ja jatka, kunnes protrombiiniaika normalisoituu. Jatka protrombiiniajan määritystä kaksi viikkoa vasta-aineen käytön lopettamisen jälkeen ja aloita hoito uudelleen, jos arvot ovat nousseet. KOHTA 12 Tiedot Vaarallisuudesta Ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 4 / 8

5 Yleiset tiedot Ekotoksisuus 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Tuote ei sisällä ympäristölle vaarallisiksi määriteltyjä ainesosia pitoisuuksina, jotka ylittäisivät direktiivissä 1999/45/EY määritellyn alatason. Jos tuotetta käytetään kontrolloidusti ja annettujen ohjeiden mukaisesti, ympäristön saastuminen ei ole todennäköistä. Vaikuttava aine Difenacoum: LD50 (suun kautta) kanan: >50 mg/kg, LC50 (kirjolohi) (96h): 0.1 mg/l, LC50 (Daphnia) (48h) : 0.52 mg/l Difenakumi ei hajoa helposti luonnossa Biokertyvyys Tämän tuotteen ei uskota kertyvän biologisesti Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT-ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haittalliser vaikutukset Ei määritetty. Ei täytä arviointivaatimuksia. Älä kaada pesuvesiä tai tuotetta viemäriin, ojaan tai vesistöön. KOHTA 13 Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotteiden/pakkausten hävittäminen Luokittelu (Neuvoston direktiivi 91/689/EY, Komission päätös 2000/532/EY (muutettu) Komission päätös 2001/118/EY)) Huomioita hävittämisestä Minkä tahansa tuotteen paras hävittämistapa on etiketin ohjeiden mukainen käyttö. Normaalioloissa Rentokil Initial vastaa tyhjien pakkausten ja tuotteen hävittämisestä. Tyhjät pakkaukset ja kuolleet jyrsijät voidaan hävittää viemällä yleiselle kaatopaikalle. Vaaran tunnusnumero: Ei luokiteltu. Ainesosat, jotka tekevät jätteestä vaarallisen: Pitoisuudet (%): Minkä tahansa tuotteen paras hävittämistapa on etiketin ohjeiden mukainen käyttö. KOHTA 14 Kuljetustiedot (Kansainväliset tiedot, ellei muuta mainita) ADR 2011 (Kansainväliset maantiekuljetukset) / IMDG 2010 (Merikuljetukset) 14.1 YK-numero - RIS-koodi Muovialustalla on 9 x 120 g paloja muovipussin sisällä pahvipakkauksessa. PSF PSF Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR HIN UK Hazchem EAC Ei edellytetä. IMDG EMS 14.4 Pakkausryhmä Kuljetuskategoria Ei luokiteltu Ympäristövaarat Meriä saastuttava Ylimääräisiä varotoimia Ei edellytetä. Etiketit KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 5 / 8

6 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Määrärajoitusten vapautukset Kuljetusta koskevat huomiot Tämän tuotteen kuljetukseen saatetaan soveltaa paikallisia, osavaltion tai valtion vaatimuksia. KOHTA 15 Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö Luvat ja/tai käyttöä koskevat rajoitukset Muut EU-määräykset 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi Tiedot ovat saatavilla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tarkastusohjelman mukaisesti. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu EY-direktiivin 1907/2006 mukaisesti (muutettu). Merkinnät ovat EY-direktiivin 1999/45 mukaiset. Lisämerkintöjä saatetaan vaatia kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tuotteen rekisteröinti saatetaan vaatia ennen käyttöä ja kaikkia paikallisia lisävaatimuksia on noudatettava kaikissa tilanteissa. Muita kansallisia toimenpiteitä tai ohjeita on noudatettava asianmukaisesti. Tiedot ovat saatavilla Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tarkastusohjelman mukaisesti. KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 6 / 8

7 KOHTA 16 Muut Tiedot Korjaukset Lyhenteet ja lyhytnimet Muutokset on tehty laatikoiden sisältöön 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tehty verrattuna painokseen 2. Tyypillisiä standardilyhenteitä ja lyhytnimiä, joita käytetään Rentokil Initial käyttöturvallisuustiedotteissa ovat seuraavat: ADR Kansainvälinen vaarallisten maantiekuljetusten sopimus (ADR) ADR HIN - ADR vaaran tunnusnumero (HIN) Liite I DNEL tai PNEC - Johdettu vaikutukseton taso/ennakoitu vaikutukseton pitoisuus CAS-numero - Kemikaalien tunnistenumerojärjestelmä COSHH-arvioinnit - Terveydelle vaarallisten aineiden valvonta ECHA - Euroopan kemikaalivirasto EU-numero - Euroopan komission numero EN469 - Eurooppalainen standardi palonsammutukseen käytettävistä henkilösuojaimista. EN standardit koskien PPE - Eurooppalaiset standardit koskien henkilökohtaisia suojavarusteita EWC - Euroopan jäteluettelokoodi IMDG Kansainvälisen merenkulkujärjestön vaarallisten aineiden (IMDG) koodi IUPAC - Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto LD 50 - Mediaani tappava annos LC 50 - Tappava pitoisuus REACH - Asetus, joka koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, rajoitusta ja lupamenettelyä. RIS-koodi - Valmistuksen sisäinen koodinumero WEL - Työperäisen altistumisen raja UK Hazchem EAC - UK Hazchem hätäkoodi Tyypilliset direktiivit ja määräykset, joihin viitataan Rentokil Initial käyttöturvallisuustiedotteissa: Komission päätös 95/320/EY -Tiedekomitea kemiallisten aineiden työperäisen altistuksen rajoille Komission päätös 2000/532/EC - Jäteluettelo Komission päätös 2001/118/EC - Jäteluetteloa koskeva muutos 2000/532/EY Direktiivi 67/548/EEC - Vaarallisten aineiden direktiivi Direktiivi 76/768/EY (muutettu) - Kosmetiikkadirektiivi Direktiivi 89/686/EEC - Henkilökohtaisten suojavarusteiden (PPE) direktiivi Direktiivi 91/689/EY - Vaarallisia jätteitä koskeva direktiivi Direktiivi 98/24/EY (1. IOELV direktiivi) - Kemiallisten aineiden direktiivi 98/24/EY Terveyden ja Työntekijöiden turvallisuus koskien kemiallisten aineiden riskejä. IOELV Direktiivi: Työperäisen altistumisen viiteraja-arvot. Asetus (EU) N:o 1907/ REACH (Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, rajoitukset ja lupamenettelyt Asetus (EU) N:o 453/2010- kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) muuttamisesta Direktiivi 1999/45/EC - Vaarallisten valmisteiden direktiivi Direktiivi 2004/37/EC - Karsinogeenien ja mutageenien direktiivi Asetus (EC) 648/ Puhdistusaineasetus Asetus (EC) No 1272/ Luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 7 / 8

8 Keskeiset kirjallisuusviitteet ja lähdetiedot Seosten merkintöjen luokittelu ja käytössä olevat menettelytavat1999/45/ey ja asetuksen(ey) 1272/2008 mukaan Riskitaso/vaaralausekkeen teksti (Kohdasta 3 - Nämä koskevat vain ainesosia. Katso kohdasta 2 tuotteen riskilausekkeet) Koulutusohjeet Lisätiedot Lisätietoa ja käytetyt tietolähteet on saatavissa ottamalla yhteyttä Rentokil Initialiin kohdassa 1 mainitulla osoitteella. Ei luokitella asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti asti. R28: Erittäin myrkyllistä nieltynä. R48/25: Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä. R50/53: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. H300: Tappavaa nieltynä. H372: Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa H400: Erittäin myrkyllistä vesieliöille. H410: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä. Varmista, että olet saanut asianmukaisen koulutuksen ja/tai ohjeet ennen käyttöä. 9 x 120g palaa 12 x 60g palaa ja 48 x 10g palaa muovialustalla pakattu polyetyleenimuovipussiin. KTT nro FI - FI Painos: 3 15 : 05 : 2013 Sivu 8 / 8 Varmista aina ennen minkään tuotteen käyttöä, että olet lukenut ja ymmärtänyt sen etiketin. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme ja uskomme mukaan tarkkoja ja luotettavia laatimispäivänä. Tiedot koskevat vain tässä käyttöturvallisuustiedotteessa mainittua materiaalia, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos materiaalia käytetään yhdessä toisen materiaalin kanssa tai johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tässä määritettyyn. Rentokil Initial plc tai mikään sen tytäryhtiöistä ei hyväksy mitään vastuuta tuotteenkäytöstä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin mikä on kuvattu tässä käyttöturvallisuustiedotteessa. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Käyttäjä on yksin vastuussa näiden tietojen sopivuudesta omaan erityiskäyttöönsä. Copyright (2013) Rentokil Initial plc, Global Science Centre, Units 7 & 8 Foundry Court, Foundry Lane, Horsham, West Sussex. RH13 5PY. United Kingdom. Puhelin: +44 (0) Faksi: +44 (0)

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0

: RADAR. Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Julkaisupäivä: 06/05/2015 Versio: 10.0 Päivitetty: KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi : RADAR Merkki : RENTOKIL Tuotetyyppi : Biocidi Rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID

: ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Julkaisupäivä: 25/09/2014 Päivitetty: 25/09/2014 Versio: 1.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : ECOCLEAR WC & URINAL FLUID Merkki : INITIAL

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE JD PLUS 50 II 15W-40 Tarkistus 07.07.2014 Laadintapäiväys 01 1 / KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 105100 REACH rekisteröintihuomautukset

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2103 EAN 6414400022441 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 453/2010:n ja 1272/2008:n mukaisesti (Kaikki viittaukset EU-säädoksin ja direktiiveihin on lyhennetty vain numerotiedoksi) Laadittu 2013-02-12 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Inchem Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Sulfamiinihappo CAS-Nro. 5329-14-6 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Finn-Elox Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot