VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta AIKA :00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 4 26 Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen /Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 27 Muutoslupahakemus lampolan rakennuslupaan , Miehikkälä 28 Lausunto kaavaehdotuksesta, Virolahden keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos III-vaihe, Virolahti 29 Yksityistieavustusten perusteet ja hakemusten jättöaika, Miehikkälä 30 Yksityistieavustusten perusteet ja hakemusten jättöaika, Virolahti 31 Muutos korjausavustuksen korjattaviin toimenpiteisiin, Virolahti 32 Korjausavustuksen käyttörajoitus kiinteistöllä , Virolahti 33 Ilmoitusasiat Viranhaltijapäätökset

2 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Korpela Markku 18:00-19:12 puheenjohtaja Kormu Marja Helena 18:00-19:12 varapuheenjohtaja Celik Filiz 18:00-19:12 jäsen Makkonen Kaarlo 18:00-19:12 jäsen Niemelä Jouni 18:00-19:12 jäsen Tulkki Hannele 18:00-19:12 jäsen Vanhala Mikko 18:00-19:12 jäsen Kouki Risto 18:00-19:12 khall.ed. Virolahti Poikolainen Risto 18:00-19:12 esittelijä /pöytäkirjanpitäjä Ruoppa Pekka 18:00-19:12 khall. ed. Miehikkälä Kirppu Eetu 18:00-19:12 varajäsen Tuula Suomalaisen varajäsen POISSA Suomalainen Tuula jäsen Lappi Jukka kh:n pj. Virolahti Alastalo Tarja kh:n pj. Miehikkälä Havuaho Osmo kunnanjohtaja Virolahti Jämsén Antti kunnanjohtaja Miehikkälä KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 :n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtajan tehtävänä on todeta kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisuus. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla ja sen tarkastaa kak si kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä. Ehdotus Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marja Helena Kormu ja Hannele Tulkki. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Celik Filiz ja Hannele Tulkki ALLEKIRJOITUKSET Markku Korpela Risto Poikolainen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 25-34

3 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja tarkastettu Virolahdella Celik Filiz Hannele Tulkki PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITO Pöytäkirja nähtävillä Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistos sa sekä kopio pöytäkirjasta Miehikkälän kunnan keskustoimistossa Todistaa Päivikki Pirttimäki, toimistosihteeri JULKIPANOTODISTUS Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehtyjä päätöksiä koskeva ilmoitus on ollut julkipantuna Virolahden kunnan kunnan ilmoitustaululla ajalla ja kopio julkipanoilmoituk sesta edellä mainitun ajan Miehikkälän kunnan ilmoitustaululla. Todistaa Päivikki Pirttimäki, toimistosihteeri PÄÄTÖSTEN ANTAMISPÄIVÄ Tässä kokouksessa lupa-asioissa tehdyt päätökset annetaan jul ki pa non jäl keen

4 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Poikkeamislupahakemus Juosila Arttu, Virolahti 162/11.116/2014 Rakla 25 Arttu Juosila hakee poikkeamislupaa (162/11.116/2014) uuden loma-asunnon rakentamiseen tulipalossa tuhoutuneen lomarakennuksen tilalle Virolahti (935) Sydänkylä (426) Johan 9:139 tilalle vanhasta rakennuspaikasta poiketen. Yleiskaavassa tilasta osa on loma-asuntojen aluetta (2 RA) ja osa maa- ja metsätalous aluetta (M-1). Poikkeamislupahakemus koskee yleiskaavan maa- ja metsätalousalueella olevaa rakennettua aluetta. Alueella on vierasmaja ja kotarakennus, jotka aiotaan purkaa pois uuden lomarakennuksen rakentamiseksi. Yleiskaavan 2 RA merkintä: Loma-asuntojen alue. Alue varataan omarantaisten lomarakennusten rakentamiseen. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteen laskettu kerrosala saa olla enintään 150 m². Luku kirjainmerkinnän vasemmalla puolella osoittaa alueen asuin- tai lomarakennuspaikkojen enimmäismäärän. Lisämääräys :ssä 1, 2, 3 ja 5. Yleiskaavan M-1 merkintä: Maa- ja metsätalousalue. Alueelle ei saa muodostaa uusia rakennuspaikkoja. Alueelle voidaan rakentaa maa- ja metsätalouteen liittyviä talousrakennuksia sekä rakentaa yleiskaavan vahvistamishetkellä olemassa olevan asuinrakennukseen liittyvän enintään 20 k-m²:n suuruisen saunarakennuksen. Lisämääräyksiä :ssä 6 ja 7. Hakijan perustelu Tontilla on ollut liitteen 1. mukaiset rakennukset. Rakennuksista alimpana ja lähimpänä rantaa ollut tontin päärakennus paloi lokakuussa. Tämä noin 115 neliön rakennus paloi perustuksiaan myöten. Tulipalo tuhosi myös ympäristön maaperää ja puustoa. Palon jäljet on siivottu kouvolalaisen Polygon Oy-nimisen palosiivousyrityksen toimesta. Tontilla on myös 1990-luvulla rakennetut vierasmaja ja erillinen kotarakennus. Nämä rakennukset joiden neliömäärä on yhteensä noin 30, sijaitsevat virallisen rakennusalan ulkopuolelle. Rakennukset ovat jatkuvassa käytössä ja myöhemmin tonttikarttaan lisättyjä nykyomistajien toimesta. Tontilla on myös rannassa oleva noin 30 neliön venekuuri. Koska palanut rakennus sijaitsee hankalassa kalliorinteessä ja aivan tontin reunassa olemme aloittaneet suunnittelun uuden, korvaavan ja paremmin ympärivuotiseen käyttöön sopivan päärakennuksen rakentamiseksi ylemmäs, helpommin rakennettavalle tasaiselle maalle. Rakennus tulisi vierasmajan ja kotarakennuksen paikalle. Nämä molemmat purettaisiin pois. Tämän suunnitelman toteuttaminen edellyttää tontin rakennusalan suurentamista muutamalla metrillä liitteen 2. mukaisesti. Perusteluja rakennusalan muutokselle: Nykyinen vierasmaja ja kotarakennus ovat olleet käytössä jo pitkään. Alue, jolle nyt haetaan rakennusalan muutosta on ollut jo vakiintuneessa asumiskäytössä. Muutos selkeyttäisi ja vakiinnuttaisi vallitsevan käytännön. Kaavailtu vierasmajan ja kodan paikalle tuleva uusi rakennus,

5 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta tulee olemaan noin 120 neliön suuruinen eikä tontille, jolla on rakennusoikeutta 150 neliötä ole kaavailtu muita rakennuksia. Omistajien tavoitteena on rakentaa ympärivuotiseen käyttöön soveltuva korkealuokkainen lomarakennus, jonka rakennus ja huoltotoimet ovat helposti hoidettavissa. Jäte- ja harmaaveden käsittely tulee huomattavasti helpommaksi ja turvallisemmaksi kaavaillulla alueella, joka on tasaisella maalla ja huomattavasti kauempana rannasta kuin alkuperäinen palanut rakennus. Kahden tontin kokonaisuus: Omistajien käytössä on kaksi vierekkäistä tonttia. Muutoshakemuksen kohteena oleva Johan sekä viereinen Poukama R:no Omistajat ovat keskenään sopineet tonttien välisen rajan tarkentamisen niin, että Johan-nimisellä kiinteistöllä ei ole muita rakennuksia kuin rannassa oleva venekuuri ja tuleva rakennettava noin 120 neliön päärakennus. Tonttien välisen rajan muutoksesta on jo sovittu ja lohkomistoimitus on vireillä. Naapureilta ja vastarannan tonttien omistajilta on saatu liitteissä olevat suostumukset rakennusalan muutokselle. Naapurin kuulemiset Rajanaapurit (6) on kuultu, joista yhdellä on ollut huomautettavaa hankeen suhteen. Rajanaapuri on tehnyt seuraavanlaisen huomautuksen. "Jos uusi mökki rakennetaan aiotulle paikalle on sieltä näköyhteys meidän tontille. Tästä aiheutuu meidän mökin ja tontin arvon laskua ja myös tunne yksityisyydestä mökkeilyssä katoaa. Toivoisimme siis, että aiemmin sovitusta rakentamisalueen rajoista ei poikettaisi". Hakemusta koskeva kuulutus on pidetty nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internetsivulla välisen ajan. Asiasta ei ole jätetty yhtään huomautusta. Lausuntopyynnöt Tekninen lautakunta ELY -keskus Lausunnot Hallintosäännön 76 :n 5 kohdan mukaan teknisen johtajan antama lausunto, jossa lausutaan seuraavaa. "Hakijat omistavat myös viereisen tilan 9:102. Tilojen välisen rajan muutostoimitus niin, että tilalle 9:139 jäisi vain rannassa oleva venekuuri ja uusi lomarakennus, on vireillä maanmittaustoimistossa. Uusi rakennus tulisi paremmin rakennettavaan ja käytettävään paikkaan, jossa nyt sijaitsee vierasmaja ja kotarakenne jotka purettaisiin. Tilusjärjestelyllä selkeytetään tilojen 9:102 ja 9:139 rakennusoikeuksien jakautumista, jolloin tilalle 9:139 jää riittävä rakennusoikeus, 120 m² uutta lomarakennusta varten. Rakennusalueen laajennus takamaastossa on perusteltua rakennuksen käytettävyyden kannalta. Rakennuspaikalle on melko jyrkkä kallioinen rinne johon päärakennuksen sijoittaminen on haasteellista. Esitetyllä rakennuspaikan laajennusosalla on jo rakennelmia, jotka puretaan pois. MRL:n 172 :n mukaan poikkeaminen ei saa: 1) aiheuttaa haittaa kaavoituksella, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; järjestämiselle; 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; eikä

6 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta ) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeuslupahakemuksessa ei ole esitetty luontoselvitystä, mutta alue on rakennettua aluetta eikä erillistä luontoselvitystä ole tarpeen laatia. Rakennusalueella ei ole Museoviraston inventoinneissa esiin tulleita historiallisia kohteita tai kulttuuriarvoja. Katson lausunnossani, että poikkeaminen tulisi myöntää. Poikkeama ei aiheuta haittaa kaavoituksella, kaavan toteutukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista eikä rakennusalueella ole tiedossa muita suojeltavia arvoja. Poikkeama ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. (MRL 172 )". ELY -keskus on (KESELY/184/2015) antanut lausuntonsa, jossa lausutaan seuraavaa. "Virolahden rakennuslautakunta on pyytänyt lausuntoa Arttu Juosilan ja Annika Wirtasen jättämästä poikkeamislupahakemuksesta. Poikkeamisluvalla haetaan lomarakennuksen sijoittamista oikeusvaikutteisen yleiskaavan M-1 -alueelle. Johan-niminen tila RN:o 9:139 sijaitsee Virolahden kunnan oikeusvaikutteisen rantayleiskaavan alueella siten, että osa tilasta on kaavassa osoitettu loma-asuntojen alueeksi (RA) tilan loppuosan jäädessä maa- ja metsätalousalueeksi, jolta rakennusoikeus on siirretty loma-asuntojen alueelle. Toimivalta oikeusvaikutteisessa erityismääräyksen omaavassa yleiskaavassa kuuluu lomarakennuspaikkojen osalta kunnalle. Rantavyöhykkeellä, jossa rakennusoikeutta ei maa- ja metsätalousalueella ole, toimivalta poikkeamislupien ratkaisemiseen kuuluu ELY-keskukselle. Yleiskaavassa yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on enintään 150 m². Lisämääräykset ovat :ssä 1, 2, 3 ja 5. Yleiskaavassa loma-asuntojen alueeksi on osoitettu osa rekisteröityä Poukama-nimistä tilaa RN:o 9:102, jonka pinta-ala oli 0,651 ha sekä osa Johan-nimistä tilaa RN:o 9:103, jonka pinta-ala oli 0,8430 ha. Sittemmin vuonna 2009 on maanmittaustoimituksella lohkottu ja liitetty Poukama tilan RN:o 9:102 määräala tilaan Johan RN:o 9:103, jolloin Johan-nimisen tilan rekisterinumeroksi on tullut 9:139,ja pinta-alaksi 1,1940 ha. Yleiskaavaan loma-asuntojen alueeksi osoitettu Johan-nimisen tilan RN:o 9:103 aluevaraus on virheellinen, koska alueeseen ei sisälly kaavan laatimisen aikana tilan RN:o 9:103 pihapiirissä jo rakennettuna ollutta vierasmajaa ja kotarakennusta. Hakemuksessa esitetään, että tilat RN:ot 9:102 (Poukama) ja RN:o 9:139 (Johan) on aikomus muuttaa yleiskaavan mukaisiksi eli Poukama tilan määräala on aikomus palauttaa ja liittää Poukama tilaan RN:o 9:102. Tilalta RN:o 9:139 palanut päärakennus korvataan noin 120 k-m² :n suuruisella lomarakennuksella, joka on aikomus sijoittaa tilalta purettavan vierasmajaa ja kotarakennuksen kohdalle ja näin ollen tälle rakennuspaikalle lomarakennuksen lisäksi jäisi ainoastaan noin 30 k-m²:n suuruinen venevaja.

7 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Poikkeamisluvan ratkaiseminen kuuluu ELY-keskuksen toimivaltaan. ELY-keskus ei anna ennakkolausuntoa hakemuksesta vaan tekee päätöksen hakemuksesta, johon on liitetty kunnan lausunto. Hakijat perustelevat lomarakennuksen sijaintia nyt olevalla rakennuspaikalta purettavalla rakennuskannalla, imeytyskentän rakentamisella, esteettömän liikkumisen mahdollistamisella sekä tulevalla tilamuodostuksella. ELY-keskuksen ratkaisua helpottaa asiassa esitetyt perustelut, sekä esitetty maanmittaustoimitus, jossa Poukaman tilamuodostus vastaa yleiskaavan lomarakennuspaikkaa. Ratkaisua helpottaisi myös mahdollinen lisäharkinta lomarakennuksen sijoittamisesta siten, että se sijaitsee täysin jo rakennettujen, purettavaksi esitettyjen vierasmajan ja kodan paikalla. Lisäksi ELY-keskus esittää, että poikkeamislupahakemuksen yhteydessä kunta asettaa tiloille RN:ot 9:102 ja 9:139 rakennuskiellon. Periaatteessa yleiskaavasta poikkeaminen tulisi perustua kaavamuutokseen, joten myös poikkeamiset kaavasta edellyttävät yleiskaavan tarkistamisen yhteydessä tehtävää kaavamuutosta". Vastine lausuntoihin ja rajanaapurin huomautukseen. Hakija on saapuneessa kirjeessä antanut seuraavan vastineen. "Taustaa ja perusteluja tälle vastineelle: Käsitykseni mukaan sekä ELY-keskuksen että Virolahden kunnan antamissa lausunnoissa alkuperäisen hakemuksemme taustat ja perustelut on otettu hyvin huomioon. Uskon, että molemmat lausunnot perustuvat hyvään tuntemukseen kyseessä olevista kiinteistöistä, niiden rakennuskannasta ja rakennusten paikoista. Uskon myös, että lausunnoissa on otettu huomioon tontin lähiympäristön kehittyminen ja maisemalliset arvot. Tämän vuoksi en toista alkuperäisen jättämämme hakemuksen sisältöä. Pyrin selkeyttämään tässä vastineessa hakemuksemme perusteluja ja vastaamaan esitettyihin kysymyksiin ja pyyntöihin. Perusteluja rakennusalan muutokselle: Tarkoituksenamme on purkaa nykyinen vierasmaja ja kotarakennus ennen tulevan mökin rakentamista. Nyt kaavailtu uusi mökkirakennus ei laajene suuremmalle alueelle eikä syvemmälle metsään. Rakennuksen takaosat tulevat osittain olemaan purettavan vierasmajan tasolla ja rakennus suuntautuu entisen palaneen mökin suuntaan. Tällä nyt kaavaillulla rakennusalueella on korkeuseroja mökin eri osien välillä alle metri. Palanut mökki oli kalliorinteessä, jossa rakennuksen rannan puoleisesta reunasta sisääntuloportaille oli yli 3 metrin korkeusero. Tällaiseen rinteeseen ja näin lähelle rantaa rakentaminen on hankalaa ja kallista. Uskomme, että haettu uusi rakennuspaikka on rakentamisen, käytettävyyden, maiseman, ympäristön ja huollettavuuden kannalta huomattavasti aiempaa paikkaa parempi. Tällä hetkellä käytössä olevalta kodalta ja vierasmajalta ei ole näköyhteyttä naapuritonttien mökeille. Tontit ovat niin isoja ja rantaviivat niin pitkiä, että näköyhteyttä ei tule syntymään myöskään uuden mökin valmistumisen jälkeen. Liitteessä on tarkennettu asemapiirros sekä mökin havainnekuva, jotka myös selventävät yllä mainittua. Kahden tontin kokonaisuus:

8 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Omistajien käytössä on kaksi vierekkäistä tonttia. Muutoshakemuksen kohteena oleva Johan sekä viereinen Poukama R:no Omistajat ovat keskenään sopineet tonttien välisen rajan muuttamisesta alkuperäiseen paikkaan. Kaavaillun uuden mökin rakentamisen jälkeen Johan-nimisellä kiinteistöllä tulee olemaan korkeintaan rakennusoikeuden mukainen 150 neliötä rakennettuna. Tonttien välisen rajan muutoksesta on sovittu ja lohkomistoimitus tunnuksella on jo vireillä. Lohkomistoimitusta hoitaa maanmittausinsinööri Matti Ripattila. ELY-keskuksen lausunnossa mainittuja rakennuskieltoja ja niiden tarvetta en ymmärrä. Tilan 9:139 mökkirakennus paloi ja haluamme toki jatkaa uuden mökin rakentamisen suunnittelua ja toteuttamista. Käsitykseni mukaan vakuutusyhtiökin edellyttää uuden rakennuksen rakentamista ennen lopullisen korvauksen maksamista. Toivomme, että uusi mökki voidaan rakentaa ehdottamaamme paikkaan. Esitän myös, että tontille 9:102 ei aseteta rakennuskieltoa. Tavoitteenamme on siirtää osa hyväkuntoisista vierasmaja- ja kotarakennuksista tälle tontille uuteen käyttöön. Sopivalla paikalle ja nykyisen rakennusoikeuden puitteissa. Tulipalo oli meille myös taloudellinen menetys, emmekä halua täysin tuhlata näitä uudiskäyttöön sopivia rakennuksia. Esitetty rakennuskielto vaikeuttaa tulevan kesän toimiamme". Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 1a hakemus Liite 1b kartta Liite 1c asemapiirros Liite 1d vastine liitteineen Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslautakunta puoltaa haettua yleiskaavan mukaisen loma-asuntojen korttelialueen rakennusalueen laajentamista Johan 9:139 tilalla, jolloin uusi tuhoutuneen tilalle aiottu lomarakennus voidaan rakentaa tasaisemmalle paikalle liikuntaesteellisyys huomioiden rakennusoikeuden säilyessä 150 kerrosneliömetrinä esitettyjen suunnitelmin. Edellä esitetyn mukaan rakennuslautakunta esittää asian alueellisen ELY-keskuksen päätettäväksi. Rakennuslautakunta tulee myöhemmin esittämään ELY-keskukselta tulevien ohjeiden mukaan Virolahden kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus asettaa Poukama 9:102 ja Johan 9:139 tilat MRL 38 :n mukaisen rakennuskieltoon kuten ELY - keskuksen lausunnossa ilmaistiin. Perustelut Päätös Poikkeaminen yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta ei vaikeuta kaavan toteutumista, eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

9 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan päätökseen /Alastalo Petri ja Maire, Virolahti 14/11.111/2015, 119/11.111/2014 Rakla 26 Maire Alastalo ja Petri Alastalo ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen rakennusluvasta ( ) tehdystä rakennusluvan voimassaolon jatkamispäätöksestä (9 ). Oikaisuvaatimus. Virolahden rakennuslautakunta on asettanut minulle kohtuuttomia ehtoja, joita en hyväksy. Vaadin, että asia käsitellään uudelleen ja minulle annetaan uusi perusteltu ja valituskelpoinen päätös. Keskeneräinen rakennus on vesikatossa ja muuraustyöt on tehty. Rakennuksen mataloittaminen yhdellä metrillä vastaamaan niitä piirustuksia, jotka esitettiin rakennuslautakunnalle vuonna 2009, on täysin mahdotonta. Käytännössä tällöin keskeneräinen rakennus tulisi purkaa kokonaan pois, ja tämä tuhoaisi minun talouteni. Harjalinjan mataloittaminen siten, että rakennus säilyttäisi kauniin muodon, on teknisesti mahdotonta. Alueella on muitakin rakennuksia, joissa on sama harjakulma kuin tässä minun rakennuksessani. Nykyisen keskeneräinen rakennuksen katolta lumi poistuu itsekseen eikä kinostu katon päälle. Lisäksi huomautan, että alueella jo olemassa olevat rakennukset ovat keskenään huomattavan erityyppisiä. Edelleen: rakennus ei sijaitse tilan Rantala eikä koko ranta-alueen korkeimmalla kohdalla (ks. liitteet 1,2,3). Rakennuspaikka on valittu niin, että on hyväksi käytetty kivinen kumpare, josta sadevesi virtaa rakennuksesta poispäin. Rakennuksen korkeuteen vaikuttaa tolppaperustus, joka välttämätön ja suosituksen mukainen, jotta radon ei kulkeudu rakennuksen sisäosiin. Pyydän, että muutoslupahakemukseni yhteydessä toimitetut uudet piirustukset hyväksytään sellaisenaan. Korostan, että rantakaavassa ja muussakaan kaavassa ko. alueelle ei ole asetettu rakennuksille 5,261 metrin ylintä harjakorkeutta. Rakennuksen yläkerta on kylmää varastotilaa. Suunnitelman mukana tullut jätevesisuunnitelma on virheellinen. Tämän kirjeen mukana tulee oikea suunnitelma, jossa on huomattavaa, että rakennukseen kuivakäymälä ja että kaikki jätevedet menevät umpisäilöön. Rakennukseen ei tule vesijohtoa. Pyynnöstämme Virolahden kunnan rakennusviranomainen on suorittanut naapureiden kuulemisen. Määräaikaan mennessä naapureiden kuulemisessa rakennuslautakuntaan ei saapunut yhtään valitusta rakennushankkeestani koskien muutoslupaa ja toimittamiani uusia piirustuksia. Rakennustarkastaja Risto Poikolainen ja Anne Puonti, Eino Malmin kuolinpesän as.hoitajan ominaisuudessa ovat pitäneet ensimmäisen maaraajan päätymisen jälkeen palaverin asiasta, ja tähän palaverien minua ei kutsuttu enkä ollut paikalla. Rakennushankkeelle päätöksen mukaan annetut uudet ehdot ovat epärealistisia eli mahdottomia teknisesti, taloudellisesti ja ajallisesti. Nykyisten esittämieni piirustusten mukainen rakennus on kaunis ja täysin

10 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta maisemaan sopiva, sen korkein kohta on puunlatvojen alapuolella. Talon ympärillä on runsas puusto. (ks. liitteet 1,2,3). Vaadin, että esittämäni suunnitelmat hyväksytään ja että rakennusaikaa jatketaan siten, että lisäaika on kolme vuotta. Valitamme päätöksestä Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen. Asian valmistelu Jatkoaikahakemuksessa jatkoaikaa on haettu hankkeelle 3 vuotta töiden loppuunsaattamiseksi. Jatkoaikahakemuksesta on tehty (9 ) viranhaltiapäätös, jossa rakennusluvalle on jatkoaikaa myönnetty (MRL 143 ) 1 vuosi. Vuoden jatkoaikapäätös on perustunut rakennuslautakunnan ( 16) vastoin myönnettyä rakennuslupaa tehdyn rakennustyön keskeyttämispäätöksen (MRL 180 ) kumoamisesta, jossa edellytetään madaltamaan rakennuksen harjakorkeutta 1 metrillä esitettävien uusien hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Yksi rajanaapuri on kuultu kunnan toimesta lähetyllä kirjeellä. Kuullun Kolhonniemi 3:101 kiinteistön omistajan edustaja on ollut yhteydessä rakennusvalvontaan tutustuakseen hankkeen asiakirjoihin kuulemiskirjeen perusteella, koska kuulemiskirje on tullut postissa hänelle kiinteistön asioita hoitavana Rakennusvalvonta on ollut suljettuna välisen ajan. Apulaisrakennustarkastaja on sopinut kuullun rajanaapurin edustajan kanssa, että lomalta palaava rakennustarkastaja asiaa valmistelevana sopii tapaamisesta kuultavien kanssa, asian selvittämiseksi rajanaapurille. Rakennustarkastaja on esitellyt Rantala 3:119 hankeen muutosasiakirjat rajanaapurille. Tapaamisessa on sovittu, että rajanaapurit antavat kirjallisen huomautuksen vastoin myönnettyä rakennuslupaa rakennetusta menneessä mahdollisimman pian, koska asia käsitellään rakennuslautakunnan kokouksessa. Kirjallinen huomautus on saapunut (valtuutuksin). Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että rajanaapurin kuulemisessa ei määräaikaan mennessä ole tullut yhtään valitusta, samoin, että rakentajan edustajaa ei ollut kutsuttu tapaamiseen. Rajanaapurin kuuleminen katsotaan tapahtuneen MRL 133 ja MRA 65 mukaisesti. Rakentajan kutsumista samalla rajanaapurin asiakirjoihin tutustumiseen ei ole katsottu tarpeelliseksi, eikä ole ollut tarvetta tutustua rakennuspaikkaan asian hahmottamiseksi. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Liitteet Liite 2a oikaisuvaatimus Liite 2b naapurin huomautus Rakennustarkastajan päätösehdotus

11 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen aiheettomana. Perustelut. Yhden vuoden jatkoaikapäätös on perustunut rakennuslautakunnan ( 16) tekemään rakennustyön keskeytyspäätökseen, jossa vastoin myönnettyä rakennuslupaa rakennettuun loma-asunnon harjakorkeutta on velvoitettu madaltamaan yhdellä metrillä. Rakennuslautakunnan päätöksen edellyttämät muutossuunnitelmat on saatettava rakennuslautakunnan päätöksen mukaiseksi, kun madallutus on tehty, on mahdollista hakea töiden valmistumiselle jatkoaikaa vielä lisää. Rakennusvalvonnan toimesta tehty rajanaapurin kuuleminen ja siitä tullut huomautus on tehty MRA 65 : mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Käytetyt lainkohdat MRL 133, Kuuleminen ja lausunnot Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina olevien kiinteistöjen haltijoille. Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelulain mukaiselle valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävälle luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle tai alueelle, joka maakuntakaavassa on varattu virkistys- tai suojelualueeksi, hakemuksesta on pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. ( /1589) Tarkemmat säännökset lupahakemuksesta ilmoittamisesta, tiedottamisesta ja huomautuksen tekemisestä annetaan asetuksella. MRA 65, Naapurien kuuleminen Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on, jollei maankäyttö- ja rakennuslain 133 :n 1 momentista muuta johdu, annettava rakennuslupahakemuksesta tieto naapureille ja varattava heille vähintään seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen. Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä.

13 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Muutoslupahakemus lampolan rakennuslupaan , Miehikkälä Rakla 27 Anu ja Harri Turu hakevat muutosta rakennuslautakunnan ( ) tekemän lampolan rakennusluvan ehtoon, että rakennus on varustettava maatilakäyttöön soveltuvalla palovaroitusjärjestelmällä. Rakennustarkastajan päätösehdotus Rakennuslupa on myönnetty maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 163/2012 mukaan, jolloin kyseinen eläinsuoja on varustettava maatilakäyttöön soveltuvalla palovaroitusjärjestelmällä maa-ja metsätalousministeriö on antanut uuden asetuksen 474/2014, joka kumoaa annetun asetuksen 163/2012. Uusi asetus 474/2014 astuu voimaan Asetus 474/2014, 10 mukaan, "Kotieläinrakennukseen on asennettava maatilakäyttöön soveltuva savuun reagoiva näytteenottoon perustuva paloimaisulaitteisto tai vähintään vastaavan turvallisuustason antava muu laitteisto. Suojauksen tulee koskea koko rakennusta ullakkotiloineen, ei kuitenkaan siipikarjarakennuksia, osittain avonaisia rakennuksia eikä eristämättömiä lammas-, vuohi- ja turkiseläinrakennuksia. Hälytys on ohjattava automaattisesti alkusammutuksesta vastuussa oleville henkilöille. Paloilmoituslaitteiston suunnittelussa on noudatettava yleisesti hyväksyttyjä suunnittelu- ja asennusohjeita ja laitteistolla on oltava kunnossapito-ohjelma". Kyseistä ullakkotilatonta ja eristämätöntä lampolarakennusta ei ole vielä otettu käyttöön. Kyseisen asetuksen muutoksen johdosta lampolan rakennuslupaan haetaan muutoslupaa hoitaa rakennuksen palohälytys automaattisella hälytyskellolla on jätetty muutettu hakemus, jossa esitetään seuraavaa. "Haen muutosta lampolarakennuksen palovaroitinjärjestelmä vaatimukselle maa-ja metsätalousministeriön asetuksen 474/2014 perusteella, jonka pykälän 10 mukaan palonilmaisuvaatimus ei koske eristämätöntä lammasrakennusta. Lampolan toimistoon 30 m² sijoitetaan yksi palovaroitin". Palotarkastajalla ei ole huomautettavaa haettuun muutokseen. Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Rakennuslautakunta myöntää luvan muuttaa rakennusluvan ehtoa siten, että rakennukseen ei tarvitse asentaa maatilakäyttöön soveltuvaa palovaroitusjärjestelmää. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

14 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Lausunto kaavaehdotuksesta, Virolahden keskustan asemakaava ja asemakaavan muutos III-vaihe, Virolahti 93/41.411/2012 Rakla Virolahden kunta pyytää päivätyllä kirjeellä rakennuslautakunnan lausuntoa; Virojoen asemakaavan ajantasaistuksen kolmannen vaiheen toisen osan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, kaavaluonnoksesta ja kaavaselostuksesta. Kaava-aineisto on yleisesti nähtävillä välisen ajan. Asiakirjat ovat nähtävillä Virolahden kunnan kotisivulla Lausunnot pyydetään mennessä. Virojoen asemakaavan laatimiseen ja asemakaavan muuttamiseen on ryhdytty Virolahden kunnan aloitteesta. Alueella on voimassa eri aikoina vahvistuneita asemakaavoja. Nyt esillä olevalla asemakaavan muutoksella päivitetään vanhentuneita asemakaavoja ja laajennetaan vähäisessä määrin olemassa olevia kaava-alueita. Alueen asemakaava laaditaan kahdessa vaiheessa, joista ensimmäinen ja nopeammalla aikataululla laadittava, oli Hamina-Vaalimaa -moottoritien tieja katujärjestelyihin liittyvät alueet Virojoen taajaman pohjoispäässä nykyisen valtatie 7:n läheisyydessä. Kolmannen vaiheen ensimmäisen osan kunnanvaltuusto hyväksyi Toinen alue käsittää alueita taajaman sisällä ja sen länsilaidalla. Tavoitteena on tehostaa kunnan omistamien alueiden käyttöä, täydentää olemassa olevia kaavoja rakennus- ja kulttuurihistoriallisten kohteiden, muinaismuistojen ja arvokkaiden luontokohteiden osalta sekä pyrkiä ratkaisemaan liikenteellisiä ongelmia ja poistamaan tarpeettomia liikennealueiden varauksia asemakaavoista. Liitteet Liite 2 kaavakartta ja -määräykset Rakennustarkastajan päätösehdotus Valmistelija rakennustarkastaja Risto Poikolainen, puh Päätösehdotus annetaan kokouksessa. Kokouksessa annettu päätösehdotus: Kaavakartan huomiot: - kortteli 108, pp merkintä virheellinen, edellyttää pp/t merkinnän, joka sallii tontille ajon. - katuyhteys kortteli 83, nimetty Lohitieksi, epäselvyyden takia nimi voisi olla Lohikuja, koska Lohitie jakautuu katuna kahteen

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014

Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 Korjaus- ja energia-avustusohje 2014 21.1.2014 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuoden 2014 korjausavustuksia myönnettäessä noudatetaan lakia asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

PIENTALO-OHJE 2015 2014

PIENTALO-OHJE 2015 2014 PIENTALO-OHJE 2015 2014 Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Pohjois-Savon pelastuslaitos 21.2.2014 2.2.2015 SISÄLLYS 1 LUKU... 5 YLEISTÄ... 5 2 LUKU... 6 MILLAINEN LUPA TARVITAAN?... 6 2.1 RAKENNUSLUVANVARAISET

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013.

Päätös 1 (5) Hakemuksesta on pyydetty lisäselvityksiä 27.11.2013. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.12.2014 9316 Endomines Oy Pampalontie 11 82967 HATTU VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVA PÄÄTÖS Nimi Ilokulta 4 ja 6-7 Hakija Endomines Oy Kuusankoski Yhteystiedot:

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista

VALTUUSTON KOKOUS 2/2015. Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat :t 5-10. Asialista HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA VALTUUSTON KOKOUS 2/2015 Kokousaika 27.4.2015, klo 18.00 20.55 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 5-10 Asialista V 5 Luottamushenkilö; valtuutettu Perkiömäki... 12 V

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KH, 22.6.2015 17:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 121 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano... 2 122 Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen

Lisätiedot

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Kunnalla on pääasiallinen valta ja vastuu kaavoittamisessa alueellaan. Kunta voi tehdä kahdenlaisia kaavoja, yleiskaavoja ja asemakaavoja. MITÄ KAAVOITUS ON? KAAVOJEN TARKOITUS Kaavoituksen tarkoitus on suunnitella maankäyttöä siten, että syntyy tasapainoinen kokonaisuus, joka riittävässä määrin täyttää hyvin ristiriitaisetkin tarpeet. Yhteiskunnan

Lisätiedot

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET

SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET SEINÄJOKI NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA 2020 LIITTEET 19.12.2005 NIEMISTÖNMAAN OSAYLEISKAAVA SEINÄJOKI 19.12.2005 LIITELUETTELO LIITE 1. YLEISKAAVAOHJELMA LIITE 2. ALUSTAVA TYÖOHJELMA LIITE 3. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015

KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 1 ASIKKALAN KUNTA KAAVOITUSKATSAUS 2010 KAAVOITUSOHJELMA 2011 2015 Häkälän asemakaava-alue Asikkalan kunta KAAVOITUSKATSAUS 2010 2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot