AC30A0250 Leadership

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AC30A0250 Leadership"

Transkriptio

1

2 AC30A0250 Leadership Nuorempi tutkija, KTM Noora Rantanen Huone Vastaanotto tiistaisin klo Puh

3 Kurssin tausta ja tarkoitus Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijat johtamistyön ja -tilanteiden monimuotoisuuden ymmärtämiseen ja tutustuttaa leadership -tutkimuskenttään. Pääteemoina mm. leadership ajattelun kehittyminen, johtajuus sosiaalisena konstruktiona, johtajuuden etiikka, sukupuolinäkökulma johtajuuteen, toimiva työyhteisö, johtajuuden ja työyhteisöjen kehittäminen, työyhteisön ongelmatilanteet sekä muutos- ja konfliktijohtaminen.

4 Osaamistavoitteet Opintojakson käytyään opiskelija ymmärtää ja osaa määritellä johtajuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, tunnistaa nämä käsitteet määritelmistä ja kykenee kuvaamaan kyseisten käsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet. Lisäksi hän tunnistaa eri erilaisten johtajuustutkimuksen paradigmojen väliset peruserot, kykenee näkemään ja lukemaan organisatorisia tilanteita monipuolisesti ja osaa muodostaa omia, perusteltuja kantoja johtajuutta koskeviin kysymyksiin.

5 Kurssin suoritustapa ja arvostelu Luennot 18h, vk 3-8, tiistaisin klo 10-13, sali 2303 Loppuarvosana 0-5 Arvostelu pistettä Tentti 60% -> 60 pistettä Harjoitustyöt 40% -> 40 pistettä Kurssin läpäisemiseksi kaikki harjoitustyöt (4kpl) tulee palauttaa ja tentistä saatava vähintään puolet pisteistä (30/60) Osallistumisesta harjoitustöiden purkamissessioihin saa lisäpisteitä

6 Arviointimatriisi Kuvaus Pisteitä / % pisteistä Osoitat poikkeuksellisen korkeaa laatua ja kurssisisältöjen erinomaista tuntemusta. Esittelet olennaisia argumentteja uskottavasti. Osoitat omaperäisyyttä ja erinomaista kykyä ajatella kriittisesti. Viestintätaitosi ovat erinomaiset. Saavutat oppimistavoitteet täysin ja ylität roolisi luomalla omia tavoitteita täydentämään annettuja tavoitteita. Osoitat kurssisisältöjen hyvää hallintaa. Esität selkeitä ja hyvin rakennettuja argumentteja. Osoitat olevasi kykenevä kriittiseen ajatteluun. Viestit hyvin. Saavutat oppimistavoitteet täydellisesti ja joiltain osin ylität ne. Osoitat kohtuullista kurssisisältöjen hallintaa. Osaat perustella ja ajatella kriittisesti, mutta rajoitetusti. Viestintätaitosi ovat keskitasoa. Saavutat oppimistavoitteet ja joiltain osin ylität ne. Ymmärrät kurssisisällöt perustasolla, mutta epävarmuutta ja virheitä on havaittavissa. Argumentaatio ja kriittinen ajattelu ovat hyvin rajoittuneet. Viestintätaitosi ovat välttävät. On kuitenkin selvää, että saavutat oppimistavoitteet. Työsi uupuu niin laajuutta kuin syvyyttä. Saavutat oppimistavoitteet rimaa hipoen. Arvosana Työskentelysi on epätyydyttävää. Et saavuta oppimistavoitteita

7 Kurssikirjallisuus 1) Nahavandi, Afsanef (2003), The Art and Science of Leadership. 2) Järvinen, Pekka (2000), Esimiestyö ongelmatilanteissa. 3) Kets de Vries, Mandfred (1991), Yritysmaailman sankarit ja häviäjät. Miksi yksi johtaja onnistuu ja toinen ei? 4) Luennoitsijan määräämät artikkelit (löytyvät Nopasta) 5) Luentomateriaalit ja harjoitustyöt

8 Aikataulu ja teemat Viikko 3 Kurssin yleiset asiat Johdatus teemaan, johtajuustutkimuksen historiaa Viikko 4 Johtamistutkimuksen nykysuuntia Viikko 5 Harjoitusten 1-2 purkaminen Viikko 6 Yksi totuus vai monta todellisuutta? - Johtajuus sosiaalisena konstruktiona Viikko 7 Näkökulmia työyhteisössä toimimiseen Viikko 8 Harjoitusten 3-4 purkaminen

9 Harjoitustyöt 4 kpl kurssiaiheisiin liittyviä harjoituksia Harjoitukset voi tehdä yksin, pareittain tai max. 4 hengen ryhmissä Tehtävänä tutustua luentojen aiheisiin liittyviin materiaaleihin ja vastata esseemuotoisesti tehtävänantoon Harjoitusmateriaalit ja tehtävänannot löytyvät Nopasta Harjoituksen pituus min. 4, max. 12 sivua (fontti 12, riviväli 1), vastauksen pituudella ei niinkään merkitystä, vaan sisällöllä Esittele aina työn alussa lyhyesti tehtävä sekä materiaalin (esim. artikkeli) keskeinen sisältö ja kerro miten aihe on kytköksissä muussa kurssimateriaalissa esitettyihin käsitteisiin ja teorioihin

10 Harjoitustyöt Harjoitukset arvostellaan pistein 0-10 per harjoitus, yht. max. 40 pistettä Arvosteluperusteet : Aiheen esittely ja kytkeminen kurssimateriaaliin Pohdinnan ja analyysin syvyys Käytännön case-esimerkkien lisäarvo työlle Kriittisyys, argumentointi ja analyyttisyys Muotoseikat, ulkoasu, luettavuus

11 Harjoitustöiden palautus ja purku Harjoitusten 1. ja 2. palautus luennoitsijalle sähköpostilla mennessä Harjoitusten 1. ja 2. purkusessio tiistaina 1.2. Harjoitusten 3. ja 4. palautus luennoitsijalle sähköpostilla mennessä Harjoitusten 3. ja 4. purkusessio tiistaina Purkusessioihin osallistuminen vapaaehtoista, joskin sessioon osallistuvat saavat 5 lisäpistettä per sessio! Jokainen sessioon osallistuva valmistautuu esittelemään oman työnsä tulokset ja aktiivisesti keskustelemaan aiheesta -> valmistele sessiota varten 5-15 min esitys (esim. PP-kalvot)

12 Tentti - Koostuu kolmesta tehtävästä Kurssin ydinkäsitteistön määrittely ja tunnistaminen (20 pistettä) Teoreettisten kokonaisuuksien hallinta (20 pistettä) Luentoja ja harjoitustöitä koskeva essee (20 pistettä) Tentit perjantaina 4.3. ja maanantaina 11.4.

13 Johtajuus oppiaineena ja käsitteenä

14 Johtaminen oppiaineena - Johtaminen oppiaineena Johtaja/esimies: Johtaminen, johtajuus ja esimiestaidot/työ (Miten johtaja toimii?) Ihmiset: Organisaatiokäyttäytyminen (Miten ihmiset toimivat organisaatioissa yksilöinä ja ryhminä?) Organisaatio (rakenne): Organisoiminen (Mikä organisaatio on? Miksi se on olemassa? Miten se toimii?) Ympäristö: Organisaatio ja ympäristö (Millainen on organisaation suhde ympäristöön?)

15 Johtamisen ilmiön näkökulmat - Tiede: Mitä johtaminen todella on - Oppi: Miten pitäisi johtaa - Käytäntö: Mitä johtaminen on todellisessa arkielämässä

16 Johtaja ja johtajuus käsitteinä - Robbins & Judge (2009): Johtajuus on kyky vaikuttaa ihmisjoukkoon vision tai tavoitteiden saavuttamiseen myötävaikuttavalla tavalla Northouse (2008): Johtaminen on prosessi, jossa yksilö [johtaja] vaikuttaa ihmisryhmään siten, että tämä ryhmä pyrkii saavuttamaan yhteisen tavoitteen Nahavandi (2003): Johtaja on henkilö, joka vaikuttaa yksilöihin ja ryhmiin organisaatioissa, auttaa heitä asettamaan tavoitteita ja ohjaa heitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sallimalla heidän tehokkaan työskentelynsä - Chemers (2002): Johtajuus on sosiaalisen vaikuttamisen prosessi, jossa yksi henkilö voi värvätä toisten avun ja tuen tietyn päämäärän tai tehtävän saavuttamiseksi Browning (1981): Johtaminen on kykyä vaikuttaa johdettaviin saaden aikaan kollektiivista toimintaa sekä merkittävää muutosta.

17 Johtaja ja johtajuus käsitteinä - Johtaminen liittyy ryhmädynaamisiin rooleihin ja ryhmän sisäisiin yhteistyöprosesseihin johtajan persoonallisuuteen ja piirteisiin saada toiset ihmiset toimimaan haluamallaan tavalla ihmisten vaikuttamiseen siten, että he toimivat tiettyä tavoitetta/visiota kohti johtajan käyttäytymiseen ja toimintatapaan toisten vakuuttamiseen jostain asiasta toisilta ihmisiltä saatuun valtaan ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteiden rakentumiseen rakenteiden ylläpitämiseen ja kehittämiseen muutoksen aikaansaamiseen ja läpivientiin merkitysten luomiseen

18 Johtaja ja johtajuus käsitteinä Manager asioiden johtaja - Lyhyen aikavälin fokus operatiiviseen johtamiseen - On osa systeemiä - Säilyttää rakenteita - Persoonaton - Hallinnoi, valvoo - Välttää riskiä - Tasapainottelee - Pitää etäisyyttä ihmisiin - Vaikutusvalta muodollista, perustuu asemaan ja sanktioiden käytön mahdollisuuteen Leader ihmisten johtaja - Pitkän aikavälin fokus strategisessa kokonaiskuvassa ja visiossa - On itsenäinen - Luo muutosta - Persoonallinen, visionääri - Innovoi, inspiroi - Ottaa tarvittaessa riskejä - Haastaa - Kohtaa ihmiset suoraa, kommunikoi - Vaikutusvalta muodollista tai epämuodollista, voi perustua muihin kuin rakenteellisiin tekijöihin

19 Johtaja ja johtajuus käsitteinä - Johtamisen neljä perustehtävää (Fayol, 1916): 1. Suunnittelu 2. Organisointi 3. Johtaminen 4. Kontrollointi - Johtamistaidot (Katz, 1974): 1. Tekniset taidot 2. Inhimilliset taidot 3. Käsitteelliset taidot - Esimiehen roolit (Mintzberg, 1990): 1. Tiedonkulkuroolit 2. Ihmissuhderoolit 3. Päätöksentekoroolit

20 Johtajuustutkimuksen historiaa

21 Johtamistutkimuksen suuntia Piirreteoriatutkimus = millainen johtaja olet? vanha suuntaus, n ns. uudet piirreteoriat, n keskiössä persoonallisten tekijöiden mittaaminen - Tyyliteoriatutkimus = kuinka johtaja toimii? n havaittavan käyttäytymisen/johtamistyylin tarkkaileminen - Tilanneteoriatutkimus = kuinka tehokas johtaja olet? n otetaan huomioon kontekstin vaikutus johtamiseen Johtaja-alaissuhdeteoriatutkimus n johtajuus vuorovaikutussuhteissa

22 Johtajien yksilölliset piirteet (Lewin, 1935)

23 Suurmiesteoriat - Varhaisimpia johtamisen piirreteorioita - Näkökulma hallitseva 1900-luvun alusta 1940-luvun alkuun - Historian merkittävät miehet ( Aleksanteri Suuri, Napoleon I, Ludvig IV, Jefferson, Lincoln, Gandhi) - Perustuu elämäkertahistorioihin - Keskittyy rajattuun määrään ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä - Korostaa genetiikkaa, johtajuus perustuu synnynnäisiin vahvuuksiin

24 Yksilökeskeinen persoonallisuuspiirreteoria (Rogers, 1959) - Yksilöllisistä havainnoista muodostuu henkilön fenomenologinen kenttä ts. kukin ihminen näkee maailman omalla tavallaan - Havainnot yhdistetään minäkäsitykseen - Havainnot sekä tulkinnat itsestä ja ympäristöstä vaikuttavat käyttäytymiseen - Persoonallisuuden pysyviksi osatekijöiksi voidaan ymmärtää organismi, minäkäsitys ja ihanneminäkäsitys - Persoonallisuuden liikkeelle paneva ja sitä ylläpitävä voima on tarve itsensä toteuttamiseen (vrt. Maslow, 1949)

25 Sosiaalis-kognitiivinen teoria (Bandura,1977) - Peruslähtökohtansa on, että persoonallisuuden kehitys on tulosta biologisten tekijöiden ja koettujen tekijöiden vuorovaikutuksesta - Kehityksen oletetaan tapahtuvan ensisijaisesti mallioppimisen ja suoran kokemuksen kautta - Persoonallisuuden keskeisiä rakennekäsitteitä ovat minäkäsitykset ja päämäärät, keskeisenä osatekijänä myös minäpystyvyyden -käsite (self-efficacy)

26 Kontrollikäsitysteoria (Rotter, 1954; 1966) - Ihmisen käyttäytyminen voidaan ymmärtää toimijan kontrolliodotusten perusteella - Kontrolliuskomus: missä määrin henkilö itse uskoo voivansa vaikuttaa toimintaansa - Ulkoisessa kontrolliodotuksessa yksilö näkee ensisijaisesti ulkopuoliset syyt omaan asemaansa vaikuttavina tekijöinä, kun sisäisessä kontrolliodotuksessa yksilö kokee voivansa hallita itse elämäntilannettaan.

27 Big five (Cattel 1940-luku, Fiske, 1949, Tupes & Christel, 1961) - Ns. viiden suuren persoonallisuuspiirteen teoria on nykyisin vallitsevin persoonallisuusteoria - Persoonallisuutta kuvataan viiden ulottuvuuden yhdistelmänä: 1. sosiaalisuus (ulospäin suuntautuneisuus) 2. miellyttävyys (ystävällisyys, mukautuvaisuus) 3. tunnollisuus (itsekuri, sitkeys) 4. tasapainoisuus (tunteiden hallinta) 5. avoimuus uusille kokemuksille

28 Tyyppi A (Friedman & Rosenman, 1959) - Pyritään selittämään ihmisten suhtautumista työhön sekä stressioireiden esiintymistä työyhteisössä - Tyyppi A piirteitä: Työteliäisyys, kunnianhimo, kiireisyys Aggressiivisuus, pyrkimys kilpailla muiden kanssa Suuri kontrollin- ja vallanhimo sekä suoritustarve Taipuvaisuus täydellisyyden tavoitteluun Kokee epäonnistumisen tunteita ja ottaa asiat henkilökohtaisesti

29 Itsehavainnointi/tarkkailu (Snyder, 1974; 1982; Gangestad & Snyder 2000) - Ns. itseä koskevien vihjeiden seurannan teoria - Kuvaa yksilön sosiaalisen ympäristön vihjeiden havainnointia ja oman toiminnan ohjausta - Itsetarkkailu voidaan jakaa korkeaan (high selfmonitoring) ja matalaan (low self-monitoring) itsetarkkailuun - Teoriaa jatkokehittelyvät Lennox & Wolfe (1984): itsehavainnointimittari, jossa 13 väittämää 6-portaisella Likert-asteikolla, mitataan: 1) ) yksilön kykyä muuttaa itsestään muille antamaansa vaikutelmaa 2) yksilön herkkyyttä tehdä havaintoja muiden ulkoisesta käytöksestä

30 MBTI (Myers & Briggs, 1962) - Eri ulottuvuudet kuvaavat 1. I-E: asennetta ympäristöön: introvertti vs. ekstravertti 2. S-N: tapaa hankkia informaatiota: tosiasiallinen vs. intuitiivinen 3. T-F :päätöksenteon perustetta: ajatteleva vs. tunteva 4. J-P: elämäntyyliä: järjestelmällinen vs. spontaani. - Neljä ulottuvuutta + kahdeksan preferenssiä -> 16 persoonallisuustyyppiä - Testaa itsesi netissä:

31 Machiavellismi (Christie & Geis, 1970) - Toisten ihmisten oma-aloitteista manipulointia - Ihmiset ovat heikkoja, erehtyviä, herkkäuskoisia eivätkä erityisen luotettavia, persoonattomia kohteita, joita pitää manipuloida päästäkseen omiin tavoitteisiinsa - Tarkoitus pyhittää keinot - Moraali ja oikeudenmukaisuus eivät kuulu johtajalle Johtajan ainoana moraalina on pyrkiä päämääräänsä hinnalla millä hyvänsä

32 Narsismi (Kets de Vries, 1991; 1994; Kets de Vries & Miller, 1985) - Persoonallisuushäiriöihin kuuluva psyykkinen häiriö - Narsismin tyyppejä: Reaktiivinen narsismi: persoonallisuuden rakentuminen kompensoivana tai reaktiivisena suojautumisena negatiivisia tunteita vastaan Itseään peittävä narsismi: liiallisten virikkeiden, ylikuormituksen ja kannustuksen aiheuttama vääristynyt kuva itsestä ja omista kyvyistä Rakentava narsismi: terve itsetunto ja huomattavan suuri luottamus omiin kykyihin ja osaamiseen

33 Johtajien persoonallisuus (Kets de Vries, 1991; 1994) - Menestyvän johtajan piirteitä: Vahva visio ja näkemyksellisyys Kyky rakentaa tehokkaasti verkostoja Kyky erottaa olennainen epäolennaisesta Kyky vaikuttaa ihmisiin Kyky sitouttaa Oman ala tiedollinen hallinta Kyky erottaa toistuvia malleja Sitkeys Kyky kestää omat ja alaisten regressiot

34 Johtajien persoonallisuus (Kets de Vries, 1991; 1994) Luonteenlaatu Narsistinen Aggressiivinen Vainoharhainen Huomiohakuinen Vetäytyvä Kontrolloiva Passiivisvihamielinen Epäitsenäinen Masokistinen Todennäköisyys toimia johtajana Erittäin suuri Suuri Suuri Keskimääräinen Keskimääräinen Suuri Vähäinen Erittäin vähäinen Erittäin vähäinen Todennäköisyys toimia alaisena Vähäinen Vähäinen Keskimääräinen Suuri Keskimääräinen Suuri Suuri Suuri Suuri

35 Piirreteorioiden kritiikkiä - Piirteitä on runsaasti, ellei loputtomasti - Malleissa ei ennustettavuutta, tietyt piirteet lisäävät todennäköisyyttä menestyä johtotehtävissä, mutta eivät takaa sitä - Ei huomioi tilannetekijöiden vaikutusta (konteksti) - Ei huomioi alaisten merkitystä (vuorovaikutussuhteita) Tutkimus subjektiivista Yhteys piirteiden ja vaikuttavuustulosten välillä on epäselvä, selitysvoima heikkoa Epäkäytännöllinen lähestymistapa johtajuuden kehittämisen näkökulmasta

36 Tyyliteoriat - Yksiulotteisen jatkumon mallit Tannenbaum ja Schmidt (1957; 1958): autoritaarinen vs. demokraattinen johtamistyyli, autokratian ja demokratian väliset tasot White & Lippit (1960), Lewin (1963): kolmannen ulottuvuuden lisäys: ns. antaa mennä (laissez faire) johtamistyyli - Kaksiulotteiset mallit Likert (1967): painotus ihmisiin vs. painotus tuotantoon Blake & Mouton (1964; 1978), managerial grid: asiaorientoitunut vs. ihmisorientoitunut johtamistyyli - Kolmiulotteiset mallit Reddin (1970): 3D-malli

37 Autokratian ja demokratian väliset tasot (Tannenbaum & Schmidt, 1957; 1958)

38 Autoritaarinen - demokraattinen - laissez faire -johtamistyylit (White & Lippitt, 1960; Lewin,1963) Autoritaarinen johtamistyyli Demokraattinen johtamistyyli Laissez-faire (antaa mennä) johtamistyyli - Johtajakeskeinen - Vaikutusvalta ja valvonta johtajalla - Viestintää vähän, yksinsuuntaista - Johtaja hyökkäävä ja etäinen - Usein kaunaa, pelkoa ja riitaa - Työn laatu usein hyvä - Laaja yhteistyö ja osallistuminen - Avoin kommunikointi - Luottamus - Arvonanto ja ystävällisyys -Töistä yhdessä sopiminen -Työn laatu hyvä -Mukavuus, mutta epävarmuus - Vaikutusmahdollisuus sillä, joka sattuu sen ottamaan - Järjestelmällisen kommunikaation ja seurannan puuttuminen - Hosuminen, vastuuttomuus ja epäjärjestys -Työmotivaatio yleensä heikko -Työn laatu heikkoa

39 Tuotanto vs. ihmissuhteita painottava johtajuus (Likert,1967)

40 Managerial Grid (Blake & Mouton, 1964; 1978) - - 9/1-tyyli: Autoritaarinen johtaminen - 1/9-tyyli: Ihmiskeskeinen johtaminen - 1/1-tyyli: Johtamisvastuun välttäminen - 5/5-tyyli: Traditionaalinen johtaminen - 9/9-tyyli: Ihannejohtaminen

41 3D (Reddin,1970)

42 Tyyliteorioiden kritiikkiä Yhteys tyylien ja vaikuttavuustulosten (moraali, työtyytyväisyys, tuottavuus) välillä on epäselvä, selitysvoima heikkoa - Ei ole löydetty yhtä universaalia johtamistyyliä, joka toimisi lähes kaikissa tilanteissa - Jotkut malleista uudelleen testattuina eivät ole tuottaneet samoja lopputuloksia kuin alkuperäiset tutkimukset -> kun hypoteesi ei saa empiirisessa tutkimuksessa tukea, teoria tulisi hylätä

43 Tilanneteoriat - Tilannejohtamisen teoria (situationaalinen teoria, Hersey & Blanchard, 1967; 1988) - Polku-päämäräteoria (Evans, 1970; House, 1971) - Kontingenssiteoria (Fiedler, 1964; 1967)

44 Tilannejohtamisen teoria (Hersey & Blanchard, 1967; 1988) 1. vaihe: johtaminen tehtäväkeskeisesti (käskevä) 2. vaihe: huomio alaisten inhimillisiin tarpeisiin ja motivointiin (myyvä) 3. vaihe: myönteisen työilmapiirin tukeminen (osallistuva) 4. vaihe: ihmiskeskeinen johtamistyyli jää taka-alalle, esimies siirtää vastuun alaiselle suoriutua tehtävistään itsenäisesti (delegoiva)

45 Polku-päämääräteoria (Evans, 1970; House, 1971) - Esimies on tehokas, kun hän luo alaiselleen yhdessä tämän kanssa haasteellisen, selkeän ja saavutettavissa olevan päämäärän ja auttaa alaista tällä polulla hänen pyrkiessään tuohon päämäärään - Esimies onnistuu tehtävässään jos hän kykenee vaikuttamaan alaistensa motivaatioon, työtyytyväisyyteen ja suoritusvalmiuteen - Esimiehellä neljä mahdollista johtamistyyliä: 1. Ohjaava 2. Tukeva 3. Osallistava 4. Tehtäväkeskeinen

46 Tilannejohtamisen kontingenssimalli (Fiedler, 1964; 1967) - Tarkoituksena yhdistää tilanne ja yksittäisen johtajan johtajuustyyli - Huomio sekä yksilössä, että johtamisen kontekstissa - Johtajan oma tyyli stabiili, perustuu persoonallisuuteen - Johtajien tulisi kehittää ymmärrystään omasta johtamistyylistään (tehtävä- vai ihmissuhdesuuntautuntut), ympäristöstä sekä kyvystä analysoida ympäristöä ja sovittaa kaksi ed. mainittua tekijää toisiinsa - Kolme ulottuvuutta, jotka kuvaavat johtamisen vaikuttavuutta määrittäviä tilannetekijöitä: 1.Johtaja-alais suhteet (hyvät vai huonot?) 2.Tehtävärakenne (korkea vai matala?) 3.Asemavalta (vahva vai heikko?)

47 Tilannejohtamisen kontingenssimalli (Fiedler, 1964; 1967) Tehtäväsuuntautunut Ihmissuhdesuuntautunut Hyvä Suoriutuminen Huono Suotuisa Keskinkertainen Epäsuotuisa Kategoria I II III IV V VI VII VIII Johtajaseuraaja - suhteet Tehtävärakenne Asemavalta Hyvät Hyvät Hyvät Hyvät Huonot Huonot Huonot Huonot Korkea Korkea Matala Matala Korkea Korkea Matala Matala Vahva Heikko Vahva Heikko Vahva Heikko Vahva Heikko

48 Tilanneteorioiden kritiikkiä Tutkimukset aiheesta pääasiassa väitöskirjoja, ei julkaisuja kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä, vahvan julkaisukulttuurin puuttuminen kyseenalaistaa tutkimussuuntauksen teoreettiset lähtökohdat Heikko tutkimusevidenssi, teorioiden validiteetti ja reabiliteetti kyseenalaista Teorioiden kehittelyssä tehtyjä muutoksia ja teoreettisia taustoja ei ole selitetty tarkasta tai riittävästi Tutkimukset huonosti toteutettuja ja tulokset keskenään ristiriitaisia Yksilö vs. ryhmätason johtamisongelmat? LPC-malli ei onnistu selittämään miksi jotkut yksilöt ovat tietyissä tilanteissa tehokkaampia tietyn johtamistyylin alaisena kuin toiset

49 Johtaja-alaissuhdeteoriat - Johtajan ja alaisen välinen vaihtosuhde (LMX) - Suhdenäkökulma

50 Johtajan ja alaisen välinen vaihtosuhde (Dansereau et al., 1975; Graen & Cashman, 1975) - (LMX ) = Leader-member exchange theory, HUOM! tilanneteoria - Korostaa johtajan ja alaisen vuorovaikutuksen merkitystä johtajuuden muokkautumisessa. - Jako sisä- ja ulkoryhmään - Uudemmat tutkimukset ovat tuoneet tukea erityisesti seuraaville LMX teorian väitteille: Johtajat erottelevat seuraajansa toisistaan. Eroavuudet eivät ole sattumanvaraisia. Sisäryhmäläiset saavat parempia suoritusarvioita, heillä on vähäisempi aikomus lähteä organisaatiosta, he ovat tyytyväisempiä esimiehiinsä ja ylipäänsä työhönsä.

51 Suhdenäkökulma (Bauer & Green, 1996; Linden & Maslyn, 1998) - Lähtökohtana johtajan ja alaisen tavoitteista ja toiminnasta irrallinen suhdemekanismi ja sen kehittyminen - Yhteistoiminnan mahdollistava suhde muotoutuu erilaisissa tunnustelevissa toiminnoissa - Osapuolet rakentavat osittain tiedostamattomasti mallin yhteisistä tekijöistä ja omaksuvat suhdemekanismin mukaiset roolit - Keskeistä tulkinta ja roolien uudelleen konstruktoiminen

52 Suhdeteorioiden kritiikkiä LMX sotii oikeudenmukaisuuden periaatetta vastaan, edistää syrjintää -> vaikutuksia työyhteisöön niin yksilö- kuin ryhmätasolla - Jos kaikilla mahdollisuus päästä osaksi sisäryhmää, mitkä ovat strategiat ja keinot siihen? - Selitysvoima heikko, kuinka suhde johtajan ja alaisen välillä muodostuu? - Mittaaminen ongelmallista, tulokset eivät vertailukelpoisia keskenään

53 KIITOS