Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Espoon kaupunki Pöytäkirja 227. Kaupunginhallitus 15.06.2015 Sivu 1 / 1"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Sivu 1 / / /2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta Tuomarila II, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue , 40. kaupunginosa Espoon keskus Valmistelijat / lisätiedot: Jenni Mikkola, puh Mikla Koivunen, puh Roni Zein, puh Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko Kaupunginhallitus 1 hyväksyy liitteenä olevat kaksi Espoon kaupungin ja yksityishenkilöiden välillä allekirjoitettua maankäyttösopimusta, 2 hyväksyy päivätyn ja muutetun Tuomarila II - Domsby II asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 6892, joka käsittää osan korttelia sekä katu- ja virkistysalueita 40. kaupunginosassa Espoon keskus, alue Muutokseen sisältyy sitova tonttijako. Päätös Kaupunginhallitus: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 17 Maankäyttösopimus - Ei julkinen 18 Maankäyttösopimus - Ei julkinen - Tuomarila II, tapahtumaluettelo - Tuomarila II, kaavamääräykset - Tuomarila II, kaavakartta - Tuomarila II, ajantasa-asemakaava - Tuomarila II, havainnekuva - Maankäyttösopimus - Julkinen - Maankäyttösopimus - Julkinen Asemakaavan muutos mahdollistaa nykyisen yleisten rakennusten korttelialueen länsiosan muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kerrostalokortteliin osoitetaan k-m² rakennusoikeutta. Alueen itäosa

2 Kaupunginhallitus Sivu 2 / 2 muutetaan erillispientalojen korttelialueeksi ja olemassa oleva rakennus suojellaan. Kaava-alueen rakennusoikeuden lisäys on k-m². Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla: Tuomarila II - Domsby II asemakaavan muutos, piirustusnumero 6892, käsittää osan korttelia sekä katu- ja virkistysalueita, 40. kaupunginosassa Espoon keskus, alue Muutokseen sisältyy sitova tonttijako. Vireilletulo Vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty Alueen nykytila Suunnittelualue sijaitsee Tuomarilantien varressa, Tuomarilan junaaseman läheisyydessä, noin 1,2 kilometriä Espoon keskuksesta itään. Alue käsittää osan korttelia sekä katu- ja puistoaluetta korttelin etelä-, länsipuolella. Alue rajoittuu pohjoisessa Tuomarilantiehen, lännessä ja etelässä Ratalaakson puistoalueeseen ja idässä asuinkerrostaloihin. Alueen itäosassa on 1-kerroksinen vuonna 1945 valmistunut erämaaromantiikkaa edustava omakotitalo pihapiireineen sekä erillisiä piharakennuksia. Länsiosassa on vuonna 1969 valmistunut omakotitalo pihapiireineen sekä talousrakennus vuodelta Muuten suunnittelualue

3 Kaupunginhallitus Sivu 3 / 3 on rakentamatonta. Rakentamaton alue on metsäistä jyrkkää rinnemaastoa, vain alueen länsiosassa on alava tasainen alue. Tuomarilantien ja rantaradan liikenne aiheuttavat melua ja tärinää läheisille alueille. Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Alueen pohjoispuolta sivuaa itä-länsisuuntainen päärata. Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) suunnittelualue on varattu julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY). Kaavassa alueen länsipuolelle on merkitty etelä-pohjoissuuntainen kevyen liikenteen väylä. Kaavamuutos ei vastaa voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueen maankäyttö on vakiintunut ja lähialueen peruspalvelut on rakennettu, joten kaupungin palvelutonttien tarveselvityksessä alue on esitetty muutettavaksi muuhun rakentamiseen. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava on vireillä. Yleiskaava-alue käsittää kokonaisuudessaan Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I voimassa olevan alueen. Alueella on voimassa Tuomarila II (611200)- asemakaava. Kortteliin on siinä osoitettu yleisten kaupungin tarpeisiin olevien rakennusten korttelialuetta (Y-k). Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuudella e=0.30. Alueen itäosassa on olevalle rakennukselle ja alueen osalle on merkitty suojelumerkintöjä (s ja s-2). MRA 27 :n mukainen kuuleminen Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen nähtäville MRA 27 :n mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä Nähtävilläoloaikana jätettiin kaksi muistutusta, kolme lausuntoa ja neljä kannanottoa. Muistutuksissa vastustettiin muodostuvan kerrostalotontin liikenteen johtamista Ratalaaksonkujan kautta, ajoneuvoliittymän toivottiin olevan Tuomarilantieltä. Myös laajaa pysäköintikenttää vastustettiin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän lausunnossa todettiin, että jätevedenpumppaamolle, tulee varata vähintään 8 x 8 metrin alue. Espoon kaupungin ympäristökeskuksen kannanotossa esitettiin, että kaavaan lisätään määräys, joka koskee alueen arseenipitoisten maaaineksien käsittelyä. Muissa lausunnoissa ja kannanotoissa ei ollut huomauttamista. Asemakaavan muutokseen on tehty tarkennuksia nähtävilläolon jälkeen. Pumppaamolle varattua aluetta on laajennettu ja arseenipitoisten maaainesten käsittelystä on lisätty kaavamääräys, muita asemakaavamääräyksiä on tarkistettu vähäisissä määrin. Kaavaan on

4 Kaupunginhallitus Sivu 4 / 4 lisätty myös johtovaraus hulevesille, asuinkerrostalon julkisivun ylin korkeusasema sekä alueella sijaitsevan mäen laelle metsäisenä säilytettävä alueen osa. Ehdotus asemakaavan muutokseksi Kaavanmuutoksella lisätään asuntotontteja hyvän saavutettavuuden alueella. Täydennysrakentaminen sovitetaan Tuomarilantien kerrostalojen mittakaavaan. Alueen länsiosa osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Rakennusoikeutta on osoitettu k-m² sekä lisärakennusoikeutta asumisen aputiloille ja teknisille tiloille. Kerroslukuna on viisi. Massoittelussa on tavoitteena porrastaa rakennusta rinteen mukaan. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton ylimmäksi korkeusasemaksi on merkitty Rakennukseen tulee järjestää sisäänkäyntejä myös Tuomarilantien puolelta. Rakennuksen julkisivut tulee olla pääosin tiilipintaisia. Piha-alueelle on merkitty ohjeellinen leikkialue (le) sekä rakennusala olevalle muuntamolle (vm). Pysäköinti on ratkaistu maantasopysäköintinä alueen länsireunalle (p). Rakentamisessa tulee huomioida alueen melu- ja tärinäolosuhteet sekä hulevesien viivytys. Tontin ja ympäröivän alueen hulevesiä varten tontille on merkitty sijainniltaan ohjeellinen maanalainen johtovaraus. Alueen maaperän korkea arseenipitoisuus tulee huomioida alueelta kaivettavien maa-aineksien käytössä. Asuinkerrostalotontin ajoneuvoliikenne osoitetaan korttelialueen länsireunasta Ratalaaksonkujalta. Ajoneuvoliittymän salliminen Tuomarilantieltä ei ole mahdollista, koska Tuomarilantie on nykyiseltä katuluokitukseltaan alueellinen kokoojakatu, jolta suorat tonttiliittymät ovat katuhierarkian vuoksi kiellettyjä. Tuomarilantien varsi on tämän vuoksi osoitettu kaavassa liittymäkieltoalueeksi. Alueen itäosa osoitetaan erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Alueella oleva omakotitalo säilytetään ja osoitetaan suojelumerkinnällä (sr). Alueelle osoitetaan lisäksi 70 k-m² rakennusoikeutta uudelle autotallille. Kaava-alueella sijaitsevan mäen laella alueen metsäinen luonne tulee säilyttää. Metsäisenä säilytettävä alue ulottuu sekä asuinkerrostalon että erillispientalon tontille. Jätevedenpumppaamo merkitään yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeksi (ET). Huoltoajo pumppaamolle tapahtuu Ratalaakson kevyen liikenteen väylän kautta (pp/h). Sitova tonttijako Asemakaavan muutokseen sisältyy sitova tonttijako, joka on laadittu teknisen keskuksen kaupunkimittausyksikössä.

5 Kaupunginhallitus Sivu 5 / 5 Sopimusneuvottelut Kaupungin ja yksityishenkilön välillä on neuvoteltu maankäyttösopimus ja kaupungin ja useiden yksityishenkilöiden välillä on neuvoteltu maankäyttösopimus Selvitykset Kerrostalojen korttelialueen rakentamista havainnollistaa viitesuunnitelma, joka sisältää alustavat rakennussuunnitelmat, pihasuunnitelman ja hulevesiselvityksen. Alueesta tehdyn tie- ja raideliikennemeluselvityksen mukaan tien ja radan puolella julkisivuille tulee etenkin raideliikenteen vaikutuksesta osoittaa korkeat ääneneristävyysvaatimukset. Selvityksen mukaan melu tulee huomioida myös huoneistojen ja parvekkeiden sijoittelussa. Selvityksen perusteella rakennusmassoittelu on hyvin piha-alueita suojaavaa ja melutaso alittaa rakennuksen eteläpuolella pääosin ohjearvot. Alueesta on tehty selvitys raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä ja runkomelusta. Mittaustulosten perusteella tärinä ei aiheuta vaurioriskiä selvitysalueelle suunnitellulle rakennukselle. Rungon resonanssitarkastelun perusteella viisikerroksisen asuinrakennuksen rakentamiselle suunnittelukohteeseen ei ole estettä. Selvityksen mukaan perustuksiin tulee todennäköisesti toteuttaa runkomelua vaimentava katko. Lisäksi välipohjien jännevälimitoituksessa tulee huomioida tärinästä aiheutuva resonanssi. Kaupunkiratahankkeen vaikutukset on arvioitu tärinätasoihin merkityksettömäksi. Luontoselvityksen mukaan alueella sijaitseva metsä on hoidettua ja kuuluu osittain talojen pihapiireihin. Huomionarvoisia kasvilajeja tai luontotyyppejä ei havaittu. Myöskään liito-oravaa ei alueella esiinny. Kasvillisuuden osalta huomionarvoisinta on alueen ikääntynyt, järeä puusto. Lepakkoselvityksen perusteella selvitysalueen pihapiireissä ja kallion päällä liikkui saalistavia pohjanlepakoita läpi kesän, jonka vuoksi alueelle on suositeltavaa jättää myös jatkossa rauhallisia pimeitä tai korkeintaan hämärästi valaistuja aukioita pohjanlepakoiden saalistuspaikoiksi. Selvitysalueella ei kartoituksen perusteella sijaitse lepakoiden lisääntymistai levähdyspaikkoja tai lepakoille tärkeitä ruokailualueita. Ympäristöteknisen perusselvityksen mukaan alueen maaperän arseenipitoisuudet ylittävät kynnysarvot. Todettu arseenipitoisuus sijaitsee alueen maaperän pintakerroksessa pohjavesipinnan yläpuolella. Perittävät maksut Hakija on maksanut asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

6 Kaupunginhallitus Sivu 6 / 6 Päätöshistoria Kaupunki perii MRL 59 :n mukaisesti asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan 40 % euroa ja kuulutuskustannusten loppuosan 1/3 766,67 euroa, eli yhteensä 1 966,67 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi laskutetaan kaavamuutokseen sisältyvän tonttijaon kulut euroa. Hyväksyminen Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunginhallituksen johtosäännön 3 :n 18 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus. Päätösehdotus Asemakaavapäällikkö Ossi Keränen Kaupunkisuunnittelulautakunta: 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunto ja mielipiteet on annettu Tuomarila II:n valmisteluaineistosta, alue , 2 hyväksyy MRA 27 :n mukaisesti nähtäville päivätyn Tuomarila II - Domsby II asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6892, joka käsittää osan korttelia sekä katu- ja virkistysalueita 40. kaupunginosassa Espoon keskus, alue Muutokseen sisältyy sitova tonttijako, 3 pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunkisuunnittelulautakunta Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen Kaupunkisuunnittelulautakunta: 1 yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tuomarila II:n asemakaavan muutosehdotuksesta, alue , 2

7 Kaupunginhallitus Sivu 7 / 7 hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle päivätyn ja muutetun Tuomarila II - Domsby II asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 6892, joka käsittää osan korttelia sekä katu- ja virkistysalueita 40. kaupunginosassa Espoon keskus, alue Muutokseen sisältyy sitova tonttijako, 3 ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 :n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista 766,67 euroa, eli yhteensä 1 966,67 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen. Lisäksi laskutetaan kaavamuutokseen sisältyvän tonttijaon kulut euroa. Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tiedoksi - Hakijat, ote ilman liitteitä - Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY, ote ja liitteet - Uudenmaan liitto, ote päätöksestä sekä kaavakartta - Laskutus, Kaupunkisuunnittelukeskus, palvelu- ja kehittämisyksikkö - Tieto hyväksymispäätöksestä niille muistuttajille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa - Tieto niille viranomaisille, jotka ovat MRA 94 :n mukaan sitä pyytäneet

8 Kaupunginhallitus Sivu 8 / 8

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.01.2013 Sivu 1 / 1 3353/10.02.03/2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 85 8.6.2011 Kaupunkisuunnittelulautakunta 76 9.5.2012 6 Järvenperä, Karvasmäki, Högnäs, ehdotus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1. 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 1295/10.02.03/2012 Kaupunginhallitus 19 12.1.2015 18 Mulby, asemakaavan hyväksyminen, alue 521500, 45. kaupunginosa Kurttila Valmistelijat / lisätiedot: Miika Ruokonen,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 06.02.2013 Sivu 1 / 1 1108/10.02.03/2012 20 Westend,asemakaavan muutoksen lähtökohdat ja tavoitteet, Westend III, alue 230302 Valmistelijat / lisätiedot: Rauhalammi Kaisa,

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009

67080498.BBS2.SLU1. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 67080498.BBS2.SLU1 Kvalt. 16.11.2009.. Tark. KH 9.11.2009 28.9.2009 SEINÄJOKI Kertunlaakson (54) kaupunginosan asemakaavan muutos ja laajennus, alue III Korttelit 68 83 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Nakkilan kunta ARANTILA SOINILANTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava koskee: Arantilan ja Soinilan kylän tiloja: RN:o 531-402-1-307 (Leinola), RN:o 531-402-1-217 (Sähkömäki), RN:o 531-402-1-79

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet

TIIVISTELMÄ. Kaavaprosessin vaiheet HÄRMÄLÄ 930-1, -2, -4 JA 5, KATU-, VIRKISTYS-, ERITYIS- JA VESIALUETTA, VALMETINKATU. ENTISEN LENTOKONETEHTAAN ALUEEN MUUTTAMINEN ASUINKÄYTTÖÖN, KAAVA NRO 8388. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 Dno 1432/10.02.01/2010 Yhdyskuntasuunnittelu Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.9.2006, tark. 24.7.2008, tark. 10.6.2010, tark. 8.11.2010 XXI- 376-76, 402-1 ja 300 SEKÄ KATUALUETTA.

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Ilvesvuoren työpaikka-alue

Ilvesvuoren työpaikka-alue Kaavatunnus 2-166 Arkistonro Ilvesvuoren työpaikka-alue Asemakaavan selostus koskee 23.8.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 2416, 2417, osaa kortteleista 2405 ja 2414

Lisätiedot

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7)

Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Pakkala Ylästöntie 16 (kortteli 51152, tontti 7) Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 5.3.2008 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001979. Merja Häsänen, arkkitehti,

Lisätiedot