HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu. Kaupunginhallitus 28.10.2013 1"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus Dnro KH:3437 / ~ Hämeenlinnan kaupungin lausunto valtionhallinnon toimialarllppumattomia tieto ja viestintäteknisiä tehtäviä hoitavan viraston päätoimipaikkaa koskien KH ~25 Valmistelija tietohallintojohtaja Riku Moisio, p Yleistä Valtiovarainministeriön asettamassa Valtionhallinnon toimialariip pumattomien tieto- ja viestintäteknisten (ICT) tehtävien kokoamishank keessa (TORI-hanke) valmistellaan näitä tehtäviä hoitavan valtion viraston perustamista. Hankkeen tavoitteiden ja linjausten mahdollistamiseksi halli tus on antanut esityksen eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto-ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (HE 150/2013 vp.). Ehdotettavan lain nojalla säädettäisiin palvelukeskuksesta ja sen tehtävistä tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Tässä asetuksessa säädettäisiin myös tulevan palvelukeskuksen päätoimipaikka. Päätoimipisteessä tulee toimimaan arvion mukaan noin 20 henkilöä. Pää toimipisteessä toimisi toimitusjohtaja, viestintäjohto ja osa muuta johtoryhmää sekä joitain johdon tukihenkilöitä. Palvelukeskuksen hallitus ko koontuu pääsääntöisesti päätoimipisteessä. TORI-hankkeessa tehtävään valtioneuvoston asetuksessa valtion yksikkö jen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta (567/2002) tarkoite tussa sijoittamisselvityksessä ovat mukana pääkaupunkiseutu, Hämeen linna, Jyväskylä, Lappeenranta, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Paikkakunnat sijoittamisselvitykseen on valittu valtiovarainministeri ön laatiman muistion perusteella. Sijoittamisselvitykseen on alu eellistamisen koordinaatioryhmän antaman lausunnon perusteel la otettu ehdotettujen paikkakuntien lisäksi Oulu. Valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta an netun valtioneuvoston asetuksen 7 :n mukaan ennen alueellistamisen koordinaatioryhmän lausunnon pyytämistä sijoituspaikkaehdotuksesta mi nisteriön on kuultava niitä kuntia, jotka ovat olleet mukana sijoituspaikka vaihtoehtojen vertailussa. Valtiovarainministeriö antaa kirjeellään ( /Dnro KH 3437/20 13) Hämeenlinnan kaupungille mahdollisuuden esittää näkemyksensä asiasta. Näkemykset pyydetään esittämään viimeistään Hämeenlinnan kaupungin lausunto Valtiovarainministeriö Hämeenlinnan kaupunki pitää tärkeänä, että valtionhallinto rationaljsoi toi mialariippumattomia tieto- ja viestintäteknisiä tehtäviään. Hämeenlinnan kaupungin kokemus osaamisverkostoissa toimimisesta mm. osana Kunti en Tiera Oy:n osaamisverkostoa tukee tällaista toimintaa. Hankkeen vai m istelussa ollut näkemys verkostomaisesta tuotanto-organisaatiosta, joka toimii ajasta ja paikasta riippumattomasti erilaisten monikanavaisten säh köisten toimintamallien avulla (verkkokokoukset, monikanavaiset läsnäolo tiedot ja muut sähköisettyömenetelmät) mahdollistavat nykyään tehok kaasti organisaation toiminnan ilman fyysistä läsnäoloa. Hämeenlinnan kaupungin organisaatiossa käytössä olevat sähköiset työkalut ovat mah

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus dollistaneet sen, että lähes kaikki ICT-aihepiirin kokoukset voidaan nykyi sin järjestää virtuaalisesti muiden kuntien, toimittajien tai muiden yhteistyö kumppaneiden kesken. Päätoimipisteen valinnassa Hämeenlinnan kaupunki kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: 1. Paikkakunnan saavutettavuus TORI-viraston muista toimipisteistä, asiakasorganisaatiosta ja alihankkijoista ml. joukkoliikennevälineiden ekologisuus 2. Paikkakunnalla olevat valtionhallinnon, erityisesti TORI-viraston toimialaan liittyvät toiminnot 3. Paikkakunnan viihtyisyys ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Saavutettavuus Hämeenlinna sijaitsee Suomen väestöllisessä keskipisteessä Suomen ai noan metropolialueen jatkeena osana Helsinki-Hämeenlinna-Tampere kasvukäytävää. Hämeenlinnasta 1,5 tunnin etäisyydellä on 3,5 miljoonaa asukasta. Tämä merkitsee merkittävää ajan ja matkakorvausten säästöä, jos päätoimipaikalle on tultava muista toimipaikoista. Hämeenlinnaan voi daan saapua monista eri suunnista ekologisesti kestävillä joukkoliikenne välineillä junalla ja busseilla, jotka saapuvat Hämeenlinnan keskustaan kävelymatkan päähän tyypillisistä hallinnon toimipisteistä. Näin sijoittumi nen on taloudellisesti ja ekologisesti kestävää mm. niihin vaihtoehtoihin verrattuna, joihin Suomen väestökeskittymistä on käytännössä pakko mat kustaa lentäen. Toisaalta myös kansainvälinen lentokenttä on riittävän lä hellä ja myös sinne on toimivat joukkoliikenneyhteydet Hämeenlinnasta. Vuokratasoltaan Hämeenlinna on kilpailukykyinen ja paikkakunnalla on useita Senaatti-kiinteistöjen toimitiloja tai muita sopivia toimitiloja. TORI-virastoon liittyvät valtionhallinnon toiminnot Hämeenlinnalla ja Hämeenlinnan seudulla on pitkä historia hallintokaupun kina ja täällä on merkittävässä määrin valtionhallinnon toimintoja ml. valti on tieto- ja viestintätekniikan toimijoita. Toimijoista merkittävimpiä ovat mm. Puolustusvoimat (mm. Panssariprikaati), Oikeushallinto (Oikeushal linnon tietotekniikkakeskus) ja Valtiokonttori (Palkeet palvelukeskus). Li säksi Hämeenlinnassa on mm. AHDIn, maanmittauslaitoksen ja turvasek torin tietotekniikkahenkilöstöä. Päätoimipaikan sijoittaminen Hämeenlin nassa toimivan yksikön yhteyteen mahdollistaa välittömän kosketuksen käytännön tehtäviin, tehostaa tilaratkaisuja ja mahdollistaa tukipalveluiden tehokkaamman käytön. Paikkakunnan viihtyisyysja ammattitaitoisen työvoiman saatavuus Asukastutkimusten mukaan Hämeenlinnan kokonaistyytyväisyydessä mer kittävää on hyvät vapaa-ajanviettomahdollisuudet urheilu, kulttuuri ja luonto. Hämeenlinnassa asutaan pääkaupunkiseutua väljemmin ja em. seikoista johtuen työvoiman saatavuus ja pysyvyys ovat hyvää tasoa. Hä meenlinnassa palkkataso on varsinkin pääkaupunkiseutuun nähden kilpai lukykyinen ICT-alalla. Muualta tulevan henkilöstön sijoittuminen Hämeenlinnaan sujuu yleensä suhteellisen kivuttomasti, koska pendelöinti Hämeenlinnaan on vaivatonta. Hämeenlinnasta pendelöidään merkittävästi sekä Helsinkiin että Tampe

3 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus reelle. Vastaavasti muualta pendelöidään samassa mittakaavassa Hä meenlinnaan. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ja Tampereelta - koko HHT-kasvukäytävältä - on kivutonta pendelöidä Hämeenlinnaan. Hämeen linnan kaupunki myös panostaa pendelöijien palveluihin uuden strategian sa mukaisesti. Hämeenlinnassa on Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) päätoimipiste. HAMK kouluttaa tradenomeja ja insinöörejä tietotekniikka-alan tarpeisiin. Koulutettavat sijoittuvat julkishallintoon ja IT-yrityksiin. Yhteen veto Hämeenlinnan kaupunki katsoo, että TORI-viraston toiminnan tulokselli suuden, ekologisuuden ja henkilöstön kannalta Hämeenlinnan kaupunki on viraston päätoimipaikan sijoittumiselle erinomainen vaihtoehto. Hämeenlinna kasvun keskipiste esitysmateriaali on liitteenä 7/Kh Isosuon ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että 1) yllä oleva lausunto liitteineen toimitetaan valtiovarainministeriöön Hä meenlinnan kaupungin näkemyksenä palvelukeskuksen päätoimipai kan sijoittamispaikan valintaa koskien ja 2) että pöytäkirja tältä osin tarkastetaan heti. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Hämeenlinna Iisakki Kiemunki puheenjohtaja Katri Kau.kosalo pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja tarkastettu Hämeenlinna Muutoksenhaku: Liite 2. Lisätietoja antaa tietohallintojohtaja Riku Moisio, p Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Otteen oikeaksi todistaa: Hämeenlinnassa Katri Kaukosalo hallintopäällikkö Maksutta

4 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginhallitus 28.10~ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Liite 2 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa / Hallintolainkäyttölain 5 :n mukaan asiaa ei ole ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Pykälät 25 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet 1. Etuostolaki 22 2 mom. Lisätään pöytäkirjaan/otteeseen

5 Liite 7/1( Hämeenlinna Kasvun Keskipiste Ari Räsänen Ha~neen innan seutu. Etela Suomen vetov&maisin yrirtamis n ja asumisen paikka KEHI1TÄMISKESKUS OYKÄME www kehittamiskesk s f

6 Hämeenlinna on nappipaikalla T~ii~~ic, ~5kni Tampere Lahti 1 Russia 1 42km H~n, - Hameenhinna - 7 E12 SO 1 KOI~kQI~ ~ L~O1IOI Vrno~ Bo*nI, S. O OO OPflflflflhtI 4 ~O ~Tnmpe,e O \ L~ 1< ~ (fl \~ ~ ~ O J MOREENI RUSSIA i.rlri i H~I~ ~k ~5TONIA ~ ~Ii I~LI ~ ~ Sweden Airport HML MIrO O O O Suomen väestöllisessä keskipisteessä 3~5 milj, asukasta 1,5 h:ssa, Helsinki 95 km Nopeat yhteydet satamiin ja lentokentälle Harneen innan seutu. Ete a Suomen vetovoimaisin yrittamisen ja asumisen paik a. KEHITTÄMISKESKUS OYHAME s f

7 Kasvavan kaupunkiseudun monipuoliset palvelut lähellä - Hämeenlinnan seutu muodostaa n asukkaan kasva van ja kehittyvän seutukunnan ruuhka-suomen keskellä. - Hämeenlinna on perustettu 1200-luvulla ja sen vanha historia yhdistettynä kaunhiseen luontoon tarjoaa yritysten henkilöstölle viihtyisät asuinolosuhteet. Seudulla on myös runsas tonttitarjonta edullisin hinnoin. b - Hämeenlinnan - Hämeenlinnassa kaupunki on yksi Suomen nopeimmin kasvavista kasvukeskuksista, mikä tekee Hämeenlinnasta elinkeinoelämän, markkinoiden saavutettavuuden, työvoiman saatavuuden, monipuolisen palvelutarjonnan ja myös kiinteistösijoittamisen kannalta yhden houkuttelevimmista kaupungeista koko maassa. on useita oppilaitoksia, jotka tarjoavat palveluitaan elinkeinoelämän tarpeisiin, lisäksi alueella toimii runsaasti työvoimapalveluita tarjoavia yrityksiä ja alueelle on myös helppo tulla muualta töihin. Harneenlinnan seutu. Etela Suomen vetovoimaisin yrittämisen ja asumisen paikka KEHITTAMISKESICUS OYKAME

8 Mittarit O Työpaikkaomavaraisuus 100% O Pendelöinti sisään ulos O Yritysten määrä 5447 kpl O Uusia yrityksiä kpl( 4.Suomessa) O Työttömyysaste 9% O Nettomuutto 6. sija Suomessa 1-lameenlinnan seutu. Etelä Suonien vetovoimaisin yrittamisen ja asumisen pa~kka KEIIITTAMISKESKUS OY KÄME ttamiskeskus f

9 Hämeenlinnan toimitilojen vuokratasot O~ Tst je yle ivu kir tas o o L 1u etsopi u 7 2 ~S t Lähde: Realia Management ICEHITrÄMISKESKUS OYI-IÄME Hämeenlinna i seutu Etela Suomo ~ vetovoimaisin yrittaniis n ja asumisen paikka www,kehittamiskeskus f

10 Helsingin toimistotilojen vuokrat Tau ukke 3 o stotilojen uu etvuo rat,, He sin ssä e alue laaja la ;.~ K ~ - 72 «Ii ~ 26,fl ~ ~; ,~ ir~ lii K 24 2~ ~ fl ~.56 Z ~ 2713 K; ii Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus Hameerilinnan seutu. Etela Suomen vetovoimaisin yrittämisen ja asumisen paikka K~I1IrrÄMlsxEslcus OYHÄME www keh ttamiskesk s f

11 Esimerkki pk-seudun ja muun Suomen palkkaeroista (kaupan ATK-toimihenkilöiden palkat alkaen) Helsinki. Espoo. Kauniainen. Vantaa Vuosi A B C D E F G Muu Suomi Vuos~ A B C D E F G Lähde: PAM KEHITTÄMISKESKUS OYHÄME Hamee ~nnan seutu. Etelä Suomen vetovoimaisrn yrittam~s n ja asumisen pajkka sf

12 Kiitos mielenkiinnosta! Ari Räsänen Yrityspalvelujohtaja GSM: www. keh itta iskesk s.fi ari.rasanen~kehi tam keskus.f Harneenlinnan seutu EteI&Suomen vetovoimaisin yrittämsen ja asum sen pa kka KEFIITTAMISKESKUS OY [IAME www ehittarniskeskus f

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ

LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Dnro LAUSUNTO 6.11.2009 13/00/2009 Rikosseuraamusvirastolle LAUSUNTO RIKOSSEURAAMUSALAN ORGANISAATIOUUDISTUKSEEN LIITTYVÄSTÄ ALUEELLISTAMISSELVITYKSESTÄ Rikosseuraamusvirasto on pyytänyt henkilöstöjärjestöiltä

Lisätiedot

18.8.2008 VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO

18.8.2008 VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto Lasse Skog LAUSUNTOYHTEEN- VETOLUONNOS 18.8.2008 liite 2b VALTION IT-PALVELUKESKUKSEN TOIMINTOJEN SIJAINTISELVITYS; LAUSUNTOYH- TEENVETO Tässä lausuntoyhteenvedossa

Lisätiedot

Maaseutuviraston sijaintipaikkaselvitys

Maaseutuviraston sijaintipaikkaselvitys Hannu Pelttari Maaseutuviraston sijaintipaikkaselvitys Selvitysmiehen raportti Syyskuu 2005 1 1. Toimeksianto ja organisoituminen Maa- ja metsätalousministeriö päätti 12.1.2005 laatia sijoittamisselvityksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnan (TKT) alueellistamisselvitys 2009

Taiteen keskustoimikunnan (TKT) alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Taiteen keskustoimikunnan (TKT) alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:30 Rauno Anttila Opetusministeriön

Lisätiedot

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista

Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista liite 3 b Kaivosviranomaistehtävien siirto Tukesiin Raportti alueellisista kuulemistilaisuuksista 31.8.2010 Net Effect Oy Petri Uusikylä Maarit Vuorela Eeva Terävä Elina Auri Sisältö 1 Yhteenveto... 3

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 281 Kunnanhallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 14:00-17:50 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009

Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriö Kulttuuri Undervisningsministeriet Museoviraston (MV) osatoimintojen alueellistamisselvitys 2009 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:32 Rauno Anttila Opetusministeriön

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1. PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Maakuntahallitus 25.02.2013 AIKA 25.02.2013 Klo 10:00-13:55 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kanerva, os. Kauppakatu 1, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kunnanhallitus 08.09.2014 AIKA 08.09.2014 klo 17:00-20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 240 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6

Technopolis on asiakasyritysten. mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskuksia... SISÄLLYSLUETTELO. Lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 6 VUOSIKERTOMUS 2008 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuoden 2008 päätapahtumat 8 Strategia 10 Technopolis-konsepti 14 Toimintapaikkakunnat 16 Technopolis on asiakasyritysten lukumäärällä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto. 10 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialuettelo 2/2011 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 28.2.2011 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 10 13 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs.

Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C 4. krs. Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 78 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 maanantai klo 13:00-16:15 neuvottelutauko klo 13.50-14.10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja

Lisätiedot