FUTURA 3/2000, s Ari Lampinen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, PL 35, Jyväskylä,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FUTURA 3/2000, s.81-95. Ari Lampinen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, PL 35, 40351 Jyväskylä, ala@jyu.fi"

Transkriptio

1 Suomalaisen ilmastotalouden ilmiöitä Miten energiansäästö ja muut win-win-mahdollisuudet tullaan ottamaan huomioon Suomen ilmastonmuutoksen torjuntastrategiassa? Ari Lampinen, Jyväskylän yliopisto, Bio- ja ympäristötieteiden laitos, PL 35, Jyväskylä, Artikkelissa analysoidaan suomalaisia ilmastotaloudellisia laskentamalleja ja niiden tuloksia suhteessa lähivuosien Kioton sopimuksesta seuraaviin ilmastopoliittisiin tapahtumiin. Tulokset ja arviot Suomen mahdollisuuksista stabiloida kasvihuonekaasunsa vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä vaihtelevat hyvin paljon riippuen erityisesti siitä, ottaako kyseinen laskentamalli huomioon energiateknologian kehittämisen mahdollisuudet. Energian säästö on ulkomaisissa ilmastotaloudellisissa malleissa tärkein tekijä, jonka avulla päästöjen vähentäminen on mahdollista saavuttaa negatiivisin kustannuksin. Suomalaisissa malleissa ei pääsääntöisesti ole otettu huomioon energiansäästön mahdollisuuksia ja myöskin energiantuotannon käsittely on rajoittunut lähes kokonaan Suomen nykyiseen teknologiapalettiin, vaikka ulkomailta ja suunnittelupöydiltä löytyisi paljon uudenlaisia Suomeen soveltuvia teknologioita. Tämän vuoksi on syytä epäillä ministeriöiden mahdollisuuksia luoda kokonaistaloudellisesti edulliset ilmastonmuutoksen torjuntastrategiat tämän vuoden aikana. Avainsanat: ilmastonmuutos, ilmastotalous, energiansäästö, energiateknologia, energiatalous Elämme nyt keväällä 2000 kriittistä aikaa Kioton ilmastosopimuksen toimeenpanon kannalta. Haagissa Hollannissa järjestetään marraskuussa Rion ilmastonsuojelun puitesopimuksen 6. seurantakokous COP6 eli Kiotossa vuonna 1997 COP3:ssa solmitun laillisesti sitovan sopimuksen 3. seurantakokous. Siellä on tarkoitus päättää säännöistä, joilla määrätään Kioton sopimuksen sisältämien monien joustavuusmekanismien käytöstä eli epäsuorista tavoista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Yhteisymmärrys näistä säännöistä on edellytys sopimuksen ratifioinnille. EU on asettanut itselleen tavoitteen ratifioida Kioton sopimus vuonna 2002 eli 10 vuotta Rion kokouksen jälkeen. Tätä tarkoitusta varten kaikkien jäsenvaltioiden täytyy luoda omat suunnitelmansa EU:n keskinäisen taakanjaon mukaisten vähentämistavoitteiden toteuttamiseksi. Suomen hallituksen ohjelma valmistuu keväällä 2001 ja se tulee olemaan kooste eri ministeriöiden tekemistä toimenpideohjelmista. Vuonna 1999 saatiin valmiiksi Liikenneministeriön ympäristöohjelma (LM 1999) sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön uusiutuvan energian edistämisohjelma (KTM 1999). Sopimuksen toimeenpanossa keskeisten ministeriöiden Kauppa- ja teollisuusministeriön, Ympäristöministeriön, Liikenneministeriön ja Maa- ja metsätalousministeriön sektorikohtaiset Kioto-ohjelmat valmistuvat kesällä 2000 ja niistä koostetaan valtakunnallisen Kioto-ohjelman luonnos vuoden 2001 alkuun mennessä. Valtioneuvoston toimenpideohjelmien kannalta eräs keskeinen kysymys on, miten ilmastonmuutoksen torjunnan kustannukset ja hyödyt lasketaan ja miten tehokkaasti hyötymahdollisuudet hyödynnetään. Tästä riippuu, miten keinovalikoimaa painotetaan ja otetaanko kaikki merkittävät mahdollisuudet ylipäänsä huomioon. Suomen asenne on koko Kioton sopimuksen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon kannalta tärkeä, sillä Suomi voisi periaatteessa ratifioinnista kieltäytyessään estää myös EU:n ratifioinnin, jolloin sopimus ei käytännössä voisi astua voimaan myöskään muualla maailmassa. Suomalainen ilmastotaloudellinen keskustelu uhkaa jättää muualla maailmassa havaitut win-win-mahdollisuudet huomiotta, mikä vaikuttaisi aivan ilmeisesti negatiivisesti Suomen ilmastonmuutoksen torjunnan strategiaan ja neuvotteluasenteisiin. Tämän artikkelin tarkoituksena on kontributoida keskusteluun tuomalla esiin toisaalta suomalaisten mallilaskelmien negatiivisuuden syitä ja toisaalta esittämällä parannusmahdollisuuksia. Ilmastotaloustutkimus Suomessa Ilmastonmuutoksen talouden tutkimus on Suomessa hyvin nuori tieteenala. YK:n ilmastonmuutoksen asiantuntijaelimen IPCC:n toinen eli viimeisin laaja yhteenveto (IPCC 1996a-c) maailman ilmastonmuutostietämyksen tilasta tuntee vain yhden suomalaisen taloustutkimuksen. Yksikään suomalainen ei ollut mukana IPCC:n yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitelleessä työryhmässä (IPCC 1996c). Vaikka varhaisempiakin suomalaisia tutkimuksia on (Kasanen 1991/ETLA, Christensen 1991/VM, Mattila 1991/VATT ja Kinnunen 1992/ETLA) voidaan Suomen Akatemian vuosina toteutettua suomalaista ilmastonmuutoksen tutkimusohjelmaa SILMUa pitää varsinaisen ilmastotalouden tieteenalan lähtölaukauksena (SILMU 1996). Se sisälsi 3 taloustieteellistä tutkimusprojektia, joista ilmastonmuutoksen vaikutuksia Suomen talouteen arvioinut ETLAn projekti (Kuoppamäki 1996) oli keskeisin. Kinnunen (1992) oli arvioinut ilmastonmuutoksen vaikutuksen välille 0,5.. +1,9 % BKT:sta vuodelle Kuoppamäki päätyi arvioimaan, että ilmastonmuutoksella olisi 4 miljardin markan, alle 1 % nykyisestä BKT:sta, positiivinen nettovaikutus Suomen kansantalouteen vuonna Hyötyvaikutus 6,7 mrd mk koostuu: - kohonneen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden aiheuttamasta kasvun parantumisesta maataloudessa, 2 mrd mk - kohonneen lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden aiheuttamasta kasvun parantumisesta metsätaloudessa, 4 mrd mk

2 - kohonneen lämpötilan seurauksena vähenevästä lämmitystarpeesta ja kohonneen haihdunnan takia lisääntyvästä vesivoimasta, 0,7 mrd mk Haittavaikutusten yhteenlasketuksi määräksi saatiin 2,7 mrd mk. Se koostuu biodiversiteettihäviöistä, ympäristösiirtolaisuudesta ja lisääntyvästä kehitysavun tarpeesta, joka johtuu kehitysmaiden ilmastonmuutoshaitoista. Toisaalta Tirkkonen ja Wilenius (1996) ovat sosiologisessa SILMU-kyselytutkimuksessaan havainneet, että valtaosa Suomen ilmastoasiantuntijoista pitää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia Suomen taloudelle suurempina kuin positiivisia. Ilmastonmuutoksen myönteisestä vaikutuksesta muodostui kuitenkin tiedotuksessa tiedeyhteisön ulkopuolelle SILMUohjelman keskeinen anti: esim. Aamulehti (1996) julisti SILMU-loppukonferenssin jälkeen sivun levyisin otsikoin, että Suomen talous hyötyisi ilmaston lämpenemisestä ja myös ympäri Suomea kiertänyt SILMU-näyttely jätti päällimmäiseksi mieleen saman rauhoittavan kuvan. Ympäristöpolitiikassa ja -taloustieteessä (esim. Hjerppe 2000) kyseistä tulosta pidetään edelleenkin esillä. Ennen Kioton ilmastokokousta tehdyt tutkimukset kasvihuonekaasupäästöjen vuoden 1990 tasolle rajoittamisen aiheuttamista pitkän aikavälin taloudellisista vaikutuksista osoittivat kahta (Christensen 1991 ja Honkatukia 1996) lukuunottamatta hyvin pienen 1,2.. +0,3 % vaikutuksen bruttokansantuotteeseen verrattuna normaaliksi arvioituun business-as-usual -kehitykseen eli referenssiskenaarioon. Riippuen siitä millaisia taloudellisia instrumentteja oletettiin käytettävän, vaikutus saatiin joko hieman positiiviseksi tai hieman negatiiviseksi (Taulukko 1). Taulukko 1. CO 2 -päästöjen v tasolle stabiloimisen aiheuttamat pitkän aikavälin vaikutukset ennen Kioton ilmastokokousta tehdyissä taloustutkimuksissa. Tutkimus BKT verrattuna Päästöt Kohdevuosi referenssiskenaarioon referenssiskenaariossa Christensen (1991) 1 VM -8,6.. -4,8 % +30 % 2010 Sulamaa (1995) HKKK -0,2 % +30 % 2000 Honkatukia (1996) HKKK -2,5 % +50 % - Honkatukia (1997) HKKK -1,2 % +31 % - Pohjola (1997) ETLA -0,8 % +50 % 2010 Alatalo (1998) 2 ETLA -0,6.. +0,3 % % Ainoana keinona fiskaalinen CO 2-vero. Vertailuvuosi = Kun palkat joustavat tai ovat alaspäin jäykät ja unilateraalinen hiilivero. Kioton kokouksen ja EU:n taakanjakokokouksen, kesäkuussa 1998, välillä tehtiin vain yksi tutkimus (Honkatukia 1998), jonka mukaan päästöjen rajoittaminen vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä merkitsee ,8 % bruttokansantuotteen laskua vuonna 2010 referenssiskenaarioon verrattuna (Taulukko 2). ETLAn pääjohtajan Pentti Vartian mukaan tutkimuksen perusvaihtoehdossa kansantuote pienenee lähes 50 miljardia markkaa vuosina , mutta vaikeudet jäävät pienemmiksi, jos ydinvoimakapasiteettia on mahdollista lisätä (Energia 1998). Tutkimuksen mukaan ydinvoimakapasiteetin lisääminen pudottaisi kustannukset nollaan. Taulukko 2. CO 2 -päästöjen v tasolle stabiloimisen aiheuttamat pitkän aikavälin vaikutukset Kioton ilmastokokouksen jälkeen tehdyissä taloustutkimuksissa. Tutkimus BKT verrattuna Päästöt Kohdevuosi referenssiskenaarioon referenssiskenaariossa Honkatukia (1998) 1 ETLA ,8 +32,6 % 2010 Lehtilä, Tuhkanen (1999) 3 VTT -0, % 2010 Honkatukia (2000) ETLA -6,1.. -2,5 +30 % (v. 2008) Kun palkat joustavat (kun palkat jäykät, BKT:n muutos olisi -7,1 %) eikä lisää ydinvoimaa rakenneta (mikäli rakennetaan lisää ydinvoimakapasiteettia muutos olisi 0 %). 2 Tutkimuksen rahoittivat Energia-alan keskusliitto FINERGY ry, Metsäteollisuus ry, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry ja Öljyalan keskusliitto ry. 3 Mukana myös CH 4 ja N 2O. 4 Tutkimuksessa ei arvioitu BKT-vaikutusta vaan laskettiin vain suorien kustannusten määrä: 2 mrd mk. EU:n taakanjakopäätöksen jälkeen on Suomessa ilmestynyt kaksi kustannuslaskelmaa, joiden tulokset poikkeavat huomattavasti toisistaan (Taulukko 2). Lehtilä ja Tuhkanen (1999) ottavat huomioon muutkin fossiilisille vaihtoehtoiset energiantuotantotavat kuin ydinvoiman. Heidän mallinsa on teknologinen ns. bottom-up malli kun taas Honkatukian (2000) malli on taloustieteellinen ns. top-down malli. Lehtinen ja Tuhkanen (1999, 52) ovat kuitenkin jättäneet energian säästön merkityksen marginaaliseksi, vaikka mainitsevat sen erittäin suuren teknologisen potentiaalin. Syyksi mainitaan se, että suuri teknologinen säästöpotentiaali on ollut aiemminkin olemassa, eikä sitä ole hyödynnetty johtuen erittäin nopean takaisinmaksun vaatimuksesta. Niinpä oletetaan tilanteen tältä osin pysyvän ennallaan. Mallissa tämä on toteutettu siten, että pienikin energiansäästö on normitettu maksamaan enemmän kuin ostoenergian hinta. Energiansäästön marginalisoinnista huolimatta teknologisen kehityksen huomioon ottava malli antaa siis kasvihuonekaasupäästöjen

3 rajoittamiselle varsin vähäiset suorat vuosikustannukset, yhteensä 2 mrd mk. Molempia malleja käsitellään lisää toisaalla tässä artikkelissa. Kaikki suomalaiset talouslaskelmat yhtä lukuunottamatta käsittelevät ainoastaan CO 2 -päästöjen vähentämistä, vaikka Kioton sopimukseen kuuluu 5 muutakin kaasu(ryhmää). Poikkeuksena Lehtilä ja Tuhkanen (1999) ottavat myös CH 4 :n ja N 2 O:n huomioon. Suomessa CO 2 -päästöt ovat kasvaneet vuodesta 1990 vuoteen ,5 %, mutta kaikkien kasvihuonekaasujen yhteisvaikutus vain +2,1 % (Hassi 2000). Suomen ilmastotalouspolitiikka Kioton jälkeen Joulukuussa 1997 neuvotellun Kioton sopimuksen jälkeen Suomen ilmastopolitiikassa oli eräs kriittinen vaihe. Ennen Kioton kokousta oli sovittu EU:n sisäisistä tavoitteista, ns. taakanjaosta, yht eisen -15 % tavoitteen saavuttamiseksi. Suomen osuutena oli rajoittaa päästönsä vuoden 1990 tasolle vuoteen 2010 mennessä. Kioton lopullisen -8 % kokonaisvelvoitteen pohjalta EU:n jäsenmaat neuvottelivat kesäkuussa 1998 uuden taakanjakosopimuksen, jossa Suomen osuus jäi ennalleen eli stabiloinnin tasolle. Taulukko 3. Arvioita/tavoitteita Suomen CO 2 -päästöjen muutoksista välillä Arvioija Päästömuutos IPCC (1996a) 1-60 % EC (1996), markkinajohtoinen kehitys (conventional wisdom.. hypermarket) % EC (1996), energiapolitiikkaskenaario (forum) -19 % KTM (1997), markkinajohtoinen kehitys % KTM (1997), energiapolitiikkaskenaariot % Valtioneuvosto (1997), markkinajohtoinen kehitys (conventional wisdom) +34 % Valtioneuvosto (1997), energiapolitiikkaskenaariot % SAK (1997) +10 % FINERGY (1998) % TT (1998) % PVO (1998) % Kuntaliitto (1999) % Ympäristöjärjestöt (1999) 5-13 % TT (2000) % Fortum (2000), vuoteen 2005 mennessä % 1 Tämä on IPCC:n laskelma välittömästä globaalista vähennysvaatimuksesta, jotta ilmastonmuutos voitaisiin välttää. Mikäli päästöoikeudet jaetaan tasan maailman ihmisten kesken, Suomen velvoitteeksi tulee 80 %. 2 Conventional wisdom = ei uusia ympäristöpoliittisia toimenpiteitä, hypermarket = olemassaolevia ympäristöpoliittisia ohjauskeinoja puretaan (esim. Itävallassa lakkautettiin ympäristöministeriö helmikuussa 2000) 3 PVO:n laskelmien mukaan Suomi voisi kasvattaa päästöjään yli 25 %:lla ilman, että EU:n kokonaistavoite (-8%) vaarantuisi. 4 Kuntaliitto liittyi v.1997 ICLEI:n ilmastokampanjaan, jossa kukin kunta määrittää itse vähentämistavoitteensa, mutta tähtäimessä on vuonna 1988 sovitun Toronton protokollan 20 %. Joillakin kaupungeilla on tätä korkeampiakin vähentämistavoitteita, kts. Kampanjaan on Suomessa liittynyt mennessä 34 kuntaa, joissa asuu 40 % Suomen väestöstä. Esimerkiksi Helsingin kaupungin tavoitteena on 17 % vähennys, vaikka arvioitu markkinajohtoinen kehitys johtaisi +22 % kasvuun. 5 Tämä ei ole ympäristöjärjestöjen tavoite, vaan 7 järjestön KTM:n vuoden 1997 skenaarioiden perusteella neljän yliopiston (JoY, HY, JY, TaY) tutkijoilla teettämä vaihtoehtoinen skenaario, jolla osoitetaan, että samoilla talouden reunaehdoilla taakanjakosopimuksen tavoitteet ovat saavutettavissa. 6 Referenssiskenaario nykyisellä taloudellisella ohjauksella TT:n jäsenkyselyn perusteella. Muut kyselyn arviot teollisuuden muutoksista vuoteen 2010 mennessä: sähkön tarve +50 %, polttoaineiden käyttö +45 %, tuotanto +105 %. Suomen hallituksen linja keväällä 1998 oli, että Suomi ei tule suostumaan päästöjen stabilointitavoitteeseen vaan tulee lisäämään päästöjä (Lipponen 1998). Hallituksen kanta perustui mm. vuoden 1997 energiastrategiaan (Valtioneuvosto 1997) ja Kauppa- ja teollisuusministeriön skenaariotarkasteluihin (KTM 1997), joissa Suomelle oli arvioitu hyvin korkea markkinajohtoisen kehityksen tuottama CO 2 -päästölisäys 34 % vuodelle 2010, kun EU:n komissio oli arvioinut, että koko EU:ssa markkinajohtoinen kehitys johtaisi vain 9-12 % päästölisäykseen (EC 1996). Valtionvarainministeriön julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan Suomi ei tule suostumaan stabilointitavoitteeseen, koska se vahingoittaa Suomen taloutta (Liite 1; kyseisen tiedon levittyä Reutersin välityksellä ympäri maailman koettiin Helsingissä pieni pörssikriisi ulkomaisten sijoittajien kysellessä tiedon paikkaansapitävyyttä). Valtionvarainministeriön lausunnossa Ulkoministeriölle mainittiin, että VM ei yhdy niihin käsityksiin, joiden mukaan oletetaan myöhemmin päätettävien rangaistusseuraamusten olevan lieviä ja siten velvoitteiden täyttämättä jättämisestä ei seuraisi huomattavia haittavaikutuksia ja siten Suomen ei ole mahdollista juridisesti sitoutua alustavan päästökaton mukaiseen taakkaan vaan tarvitsemme sitä oleellisesti kevyemmän velvoitteen (Niinistö 1998). EU:n komission, Suomen hallituksen ja muiden tahojen esittämiä arvioita Suomen CO 2 -päästöjen muutoksista on koottu taulukkoon 3. Arvioista nähdään, että ns. markkinajohtoinen kehitys johtaisi hyvin suuriin päästölisäyksiin. Suomen

4 hallituksen virallisena ja useiden yhteisöjen kantana on ollut painottaa ilmastoneuvotteluissa tälläistä skenaariota. Arvioista kuitenkin nähdään myös, että päästöjen stabilointi ja huomattavakin pudotus on mahdollista, mikäli poliittisesti niin haluttaisiin tehdä. EU:n virallisena kantana on ollut painottaa ilmastoneuvotteluissa näitä aktiivisen ohjauksen skenaarioita. EC:n (1996) energiapolitiikkaskenaario, ns. forum-skenaario, tuottaisi -6 % vähennyksen vuoden 2010 CO 2 -päästöihin koko EU:ssa, mutta EU valitsi Kioton ilmastosopimuksen tavoitteekseen vielä voimakkaamman -15 % vähennyksen johtuen siitä, että forum-skenaariossa on jätetty ottamatta huomioon hyvin paljon mahdollisia päästönvähennystoimenpiteitä (IPSEP 1999). Suomelle forum-skenaario ennakoi -19 % verran taloudellista päästönvähennyspotentiaalia. Onko Suomen taakka kohtuuton? Suomen stabilointitavoitetta on erityisesti raskaan teollisuuden taholta pidetty liian vaativana. Syinä ovat (TT 1998): 1. Suomi on muita maita pidemmällä energiatehokkuudessa ja päästöjen rajoittamisessa. Suomen mahdollisuudet päästöjen rajoittamiseen ovat huomattavasti muita maita pienemmät, koska Suomi on 20 viime vuoden aikana jo toteuttanut suuren osan niistä toimista, joihin muut maat vasta ryhtyvät. Näitä ovat muun muassa bioenergian runsas hyödyntäminen ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto sekä energian tehokas käyttö niin teollisuudessa kuin asumisessa ja liikenteessäkin. (Koroma) Uusiutuvien polttoaineiden käytön osuus koko EU:ssa on kuutisen prosenttia ja yhdistetyn tuotannon osuus sähkön tuotannosta 10 prosenttia. Suomessa vastaavat luvut ovat jo 23 ja lähes 35 prosenttia. Tämä on keskeisin syy siihen, että päästöjen vähentäminen on meille vaikeampaa kuin muille. (Sirkeinen) 2. Teollisuuden ja viennin rakenne painottuu energiaintensiiviseen teollisuuteen. 3. Harvan asutuksen takia liikenteen tarve ja siten päästöt ovat korkeat. 4. Suomessa on kylmä ilmasto. 5. Vuosi 1990 on Suomelle epäedullinen vertailuvuosi, koska Suomi toi silloin erityisen paljon, 17 %, sähköstään kun normaalivuosina osuus on 10 %. 6. Päästöjen on Suomessa ennustettu markkinaohjausskenaarioissa kasvavan enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Seuraavassa tarkastellaan kutakin ylläolevaa argumenttia ja huomataan, että kustakin ongelmaksi koetusta asiasta voidaan löytää myös etuja ja mahdollisuuksia. Argumentti 1: Energiatehokkuus ja uusiutuvien käyttö. Energiatehokkuusargumentilla viitataan yleensä fossiilisten ja biopolttoaineiden käytön korkeaan keskimääräiseen hyötysuhteeseen sähkön tuotannossa. Tämä on Suomessa n. 55 %, kun OECD-maiden keskiarvo on 35 % (Lehtilä ja Tuhkanen 1999). Pääsyynä on sähkön ja lämmön yhteistuotannon (CHP) korkea osuus, sillä CHP-laitoksissa saavutetaan polttoaineen käytölle % kokonaishyötysuhde, vaikkakin sähkön tuotannon osuus on Suomessa keskimäärin 27,6 % (SKY 1999). OECD-tilastoa dominoi kuitenkin USA n. 30 % keskihyötysuhteellaan. Koska on kysymys EU:n keskinäisestä taakanjaosta, täytyy vertailu tehdä EU:n sisäisesti. Taulukosta 4 nähdään, että Suomi sijoittuu CHP:n käytössä korkealle, mutta ei suinkaan aivan kärkeen. Oleellisinta kuitenkin on, että kaikki CHP:tä EU:n keskiarvoa enemmän käyttävät maat Suomea lukuunottamatta ovat sitoutuneet vähentämään päästöjään huomattavastikin huolimatta siitä, että ne ovat jo aiemmin tehneet enemmän kuin useimmat muut. Yleisesti CHP:tä pidetään eräänä kustannustehokkaimpana tapana päästöjen alentamiseen, joten EU:n virallisena tavoitteena on kaksinkertaistaa CHPsähkön osuus EU:n sähköntuotannosta vuoden %:sta 18 %:iin vuoteen 2010 mennessä (EC 1997a). Taulukko 4. CHP-tekniikkaa eniten käyttävät EU-maat verrattuna niiden EU-taakanjakosopimuksen mukaiseen päästövähennystavoitteeseen. CHP-käyttötiedot ovat vuodelta 1994 (EC 1997a). Maa CHP -voimaloiden osuus maan CHP -sähkön osuus Päästötavoite EU:n taakanjakosopimuksen sähköntuotantokapasiteetista sähkön tuotannosta mukaan Tanska 1 71 % 39 % -21 % Hollanti 34 % 40 % -6 % Suomi 29 % 31 % 0 % Saksa 1 23 % 9 % -21 % Itävalta 20 % 21 % -13 % Belgia 12 % 11 % -7,5 % Italia 10 % 11 % -6,5 % EU % 9 % -8 % 1 Tanskassa ja Saksassa suurta osaa asennetusta CHP-kapasiteetista käytetään osan vuotta lauhdevoimaloina. Lehtinen ja Tuhkanen (1999) mainitsevat, että Suomen CHP-kapasiteettia ei enää juurikaan voi taloudellisesti lisätä nykyisellä teknologiavalikoimalla. Oleellisempaa kuitenkin on, että potentiaalia riittää valt avan paljon, mikäli teknologiavalikoimaa laajennetaan. Potentiaalia riittää erityisesti siksi, että Suomessa on 10 MW yleensä käsitetty pienimmäksi taloudelliseksi voimalaitoskooksi. Tätä pienempiä CHP- tai muita voimalaitoksia on erittäin vähän, vaikka muualla maailmassa niitä löytyy kaikille kokoluokille yksittäisen talon järjestelmistä alkaen. Taulukossa 5 on esitetty

5 potentiaali CHP-teknologian laajentamiselle, mikäli lämmityksen loppukulutuksen määrä pidetään vakiona. Mikäli nämä mahdollisuudet hyödynnettäisiin täysimääräisesti, voitaisiin nykyisellä rakennusten lämmityskuormalla tuottaa samanaikaisesti 57 TWh lisää sähköä sekä lisäksi säästää 12 TWh sähköä suoralämmityksestä muuhun käyttöön. Tietenkin kaikki sähkö muuttuu lopulta uudelleenkäytettäväksi lämmitykseen. Taulukko 5. CHP-kaukolämpöteknologian lisäyspotentiaali Suomessa nykyisellä rakennusten lämmitysenergian loppukäyttötasolla. Tilastotiedot: Tilastokeskus (1999). Toimenpide Lämmitysenergiaa nyt: loppuenergia lämmityksessä Saatavissa lisäsähköä Primäärienergian lisäämistarve Kaikki suorat polttoainekäyttöiset Prim.energiakäyttö = 37 TWh 1 11,8 TWh 2 5,9 TWh lämmitysjärjestelmät CHPjärjestelmiksi Loppuenergiakäyttö= 25 TWh (η = 68 %) Kaikki suorat sähkölämmitys- Loppuenergiakäyttö= 12 TWh 5, = 20,6 TWh järjestelmät CHP-järjestelmiksi 17,7 TWh 3 Rakennusasteen 4 kaksinkertaistaminen Loppuenergiaa 28 TWh, johon 14,8 TWh 17 TWh nykyisissä CHP-laitoksissa liittyvää sähköä 13,2 TWh Rakennusasteen kaksinkertaista- Loppuenergiaa 37 TWh, johon 19,5 TWh 22,6 TWh minen uusissa 5 CHP-laitoksissa Kaukolämmön muut käytöt (kaukokylmä, veden puhdistus): 20 % nykyisestä lämpökäytöstä 6 YHTEENSÄ liittyvää sähköä 17,5 TWh Käyttölisäys 0,2 x 28 TWh = 5,6 TWh Loppuenergia nyt: 65 TWh lämpöä ja 13,2 TWh CHPsähköä 5,6 TWh 13 TWh 69,4 TWh 7 (57,4) 79,1 TWh = 6,8 Mtoe 1 Polttoaineiden käyttö kaikissa rakennustyypeissä yhteensä: 132 PJ (taulu 6.3). Loppuenergiakäyttö saatu tauluista 6.2 ja 6.3 laskemalla. Polttoainelämmityksen keskimääräinen hyötysuhde Suomessa on siis 25/37 = 68 %. 2 CHP-laitosten keskimääräiset hyötysuhteet (SKY 1999): sähkö 27,6 %, lämpö 58,3 %, yhteensä 85,9 %. 3 Lämmityksen loppuenergiakäyttöä 12 TWh kohti saadaan nyky -CHP-tekniikalla 5,7 TWh sähköä. Lisäksi säästetään lämmityssähkö muihin tarkoituksiin. 4 Rakennusaste on CHP-voimalan sähkön- ja lämmöntuotanto-osuuksien osamäärä eli nykyään Suomessa (27,6 %/ 58,3 %) = 0,47. Korvataan nämä laitokset sellaisilla, joiden kokonaishyötysuhde on sama, mutta sekä sähköä että lämpöä saadaan 43 % hyötysuhteella (esim. BIGCC), jolloin rakennusaste = 1. Lämmöntuotannon putoaminen täytyy korvata primäärienergian lisäkäytöllä: 48 TWh 65 TWh. 5 Tarkoittaa 2 ensimmäistä toimenpideriviä. 6 Käytetään rakennusasteen 1 CHP-voimaloita. Lämpökäyttö tarkoittaa nykyistä kaukolämpöloppukäyttöä, joka on hieman alle puolet kaikesta rakennusten lämmityksen loppuenergiankäytöstä (asuin- ja palvelurakennuksille 47,8 %). 7 Tästä 57,4 TWh on uutta sähköntuotantoa ja 12 TWh on vanhan sähköntuotannon vapauttamista lämmityskäytöstä. Teknisesti näinkin suuri muutos on mahdollinen muissa maissa jo nyt käytössä olevalla voimalatekniikalla eli tuomalla maahan ja kehittämällä täällä toisaalta pienvoimalateknologiaa (Solantausta ym. 1997, Worldwatch 2000) sekä toisaalta korkean hyötysuhteen modernia suurvoimalateknologiaa, esim. biomassan kaasutuskombivoimala BIGCC (IPCC 1996b). Taulukko 5:ssä laskettua sähköntuotantopotentiaalia voidaan edelleen nostamalla CHP-voimaloiden rakennusastetta sekä lisäämällä kaukolämmön käyttöä muihin kuin lämmitystarkoituksiin. Mikäli taulukko 5:n mukainen primäärienergialisäys 6,8 Mtoe toteutettaisiin uusiutuvalla bioenergialla (kiinteä biomassa ja biokaasu), mainittu sähköntuotannon lisäys saavutettaisiin ilman netto-co 2 -päästöjä. Kyseinen määrä vastaa nykyisen puuenergiakäytön kaksinkertaistamista, joka on Suomen uusiutuvan energian edistämisohjelman tavoitteena vuoteen 2025 mennessä (KTM 1999). CHP-sähköä tuotetaan teollisuudessa (12 TWh) lähes yhtä paljon kuin kaukolämpövoimaloissa (13,2 TWh) (Tilastokeskus 1999). Sielläkin voidaan toteuttaa taulukon 5 mainitsemia toimia. Modernilla teknologialla voitaisiin selluteollisuuden sähköylijäämä 2-3-kertaistaa nykyisellä puunkäyttötasolla. Se tarkoittaa 60 %:a Suomen kemiallisen metsäteollisuuden energiankulutuksesta (Gullichsen 1999). Lisäksi päästöjä voidaan oleellisesti vähentää korvaamalla nykyisten CHP-laitosten uusiutumattomat energianlähteet uusiutuvilla. Yhteensä 51 TWh primäärienergiankulutuksesta uusiutuvia on vain 7 %, joten uusiutuvien lisäyspotentiaali nykyisellä CHP-käytöllä on 47 TWh. Vielä parempi ratkaisu on pudottaa lämpökuormaa (kts. Argumentti 4). CHP-teknologian eräs rajoitus on se, että sähköä saadaan lämpökuormaan verrannollisesti eniten talvella. CHPvoimaloiden käyttöä voi lisätä esimerkiksi käyttämällä niitä kesällä lauhdutusvoimaloina (kuten Saksassa ja Tanskassa) tai tuottamalla kesällä lämpöä varastoon (kuten Oulussa) tai käyttämällä lämpöä kesällä muihin tarkoituksiin, kuten kaukokylmän tuotantoon absorptiolämpöpumpputekniikalla (kuten ABB tekee Helsingin toimistossaan) ja veden puhdistamiseen. Taulukossa 5 on mukana hieman viimeksi mainitun teknologian käyttöä. Itse asiassa jopa sähköä voidaan tuottaa normaalista 120-asteisesta kaukolämpövedestä olemassaolevalla kaupallisella ORC-teknologialla, jolla jo 70- asteisesta geotermisestä energianlähteestä ja aurinkolämmöstä tuotetaan sähköä. Järkevämpää olisi kuitenkin pudottaa kaukolämmön lämpötilaa ja siten lisätä sähkön tuotannon osuutta CHP-voimalassa.

6 Taulukon 5 laskelman tarkoituksena ei ole osoittaa, että juuri näin olisi edettävä, vaan ainoastaan, että CHP:llä on edelleen valtava laajentamispotentiaali Suomessa, vaikka sitä nykyäänkin käytetään varsin paljon. Tässä laskettua määrää biomassaa ei edes olisi käytettävissä. Eikä myöskään voi olettaa, että kaikesta suorasta polttoainelämmityksestä voitaisiin luopua. Sitä tullaan aina tarvitsemaan pakkashuippujen aikaan, mutta uusiutumattomia polttoaineita siihen ei välttämättä tarvita. Bioenergian lisäksi monilla muilla uusiutuvilla energianlähteillä, kuten tuulivoimalla ja aurinkoenergian moninaisilla muodoilla, on hyvin suuri tekninen lisäyspotentiaali, itse asiassa kertalukuja Suomen kokonaisenergiankulutusta suurempi. Suomen uusiutuvien edistämisohjelman mukaan (KTM 1999) uusiutuvien määrää kasvatetaan vuoteen 2010 mennessä 3,1 Mtoe:lla 17,6 mrd markan investointikustannuksin ja vuoden 2010 jälkeen jatketaan samansuuntaisesti. Se tarkoittaa, että muita energianlähteitä käyttäviä voimaloita ei enää tarvitse rakentaa. Suomen ohjelma on kansallinen kontribuutio EU:n uusiutuvan energian edistämisohjelmaan (EC 1997b), jonka tarkoituksena on rakentaa n. 140 Mtoe:n uusiutuvan energian lisäkapasiteetti EU:n alueelle vuoteen 2010 mennessä n mrd markan investointikustannuksin. Ohjelmaan sisältyvä yhteiskunnallisten ja ympäristövaikutusten analyysi osoittaa, että kansantaloudelle koituvat taloudelliset kustannukset ovat itse asiassa negatiiviset: talous hyötyy investointikustannuksia enemmän (Lampinen 1999). Kun verrataan eri maiden mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttäjinä oleellista on resurssin suuruus ja sen hyödyntämistehokkuus, ei nykyinen käyttömäärä. Esimerkiksi Hollannilla ei ole juuri lainkaan tavanomaisia uusiutuvia energianlähteitä vesivoimaa sekä biomassaa ja pienen pinta-alansa takia rajoitettu määrä tuuli- ja aurinkoenergiaa, mutta he pyrkivät silti uusiutuvissa 10 % osuuteen ja ovat valmiit kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 6 %:lla. Tanska kärsii samoista uusiutuvan energian rajoitteista ja on lisäksi öljyn ja maakaasun suhteen omavarainen, mutta tavoittelee silti 36 % uusiutuvan energian osuutta vuoteen 2030 mennessä ja on lupautunut 21 % päästörajoituksiin vuoteen 2010 mennessä. Suomessa on ainoastaan vesivoiman potentiaali lähes käytetty. Muissa uusiutuvissa energiamuodoissa Suomella on hyvin suuri käyttämätön resurssi, vaikka nytkin uusiutuvien käyttöosuus Suomessa on EU -maista kolmanneksi korkein Ruotsin ja Itävallan jälkeen. Tuon resurssin käytön taloudellisuus johtuu mm. seuraavista seikoista: - Uusiutuvan energian teknologia on pienimuotoista ja modulaarista, joten sillä on etunaan suurten sarjojen valmistuksen taloudellisuus kännyköiden ja tietokoneiden tapaan. Pienvoimaloiden sarjavalmistusetu on huomattavasti merkittävämpi kuin suurvoimalaitosten skaalaetu, kuten auton moottorien hinta taulukossa 6 osoittaa. - Kun energia tuotetaan käyttöpaikoissa, riittää kilpailla energian vähittäishintojen, esim. 50 p/kwh, kanssa eikä sähkön suurtuotantokustannusten, esim. 15 p/kwh, kanssa. Tämä piirre mahdollistaa teknologian markkinoilletulon ennen suurissa sarjoissa valmistusta. - Koska uusiutuva energia on kotimaista ja sen käyttöteknologia haluttaessa myös kotimaista, se on kansantaloudellisesti edullisempaa kuin ulkomaisen energialähteen käyttö. - Uusiutumattomien energianlähteiden kansantaloudelliset epäsuorat kustannukset, erityisesti terveys- ja ympäristösektoreilla, ovat huomattavasti suuremmat kuin niiden energian hinta. Valitettavasti Suomessa käytetyt taloudelliset mallit eivät toistaiseksi osaa ottaa huomioon näitä keskeisiä tekijöitä. Taulukko 6. Energialaitosten rakennusinvestointikustannuksia. Laitostyyppi Käyttökerroin 1 Investointikustannus (mk/kw) Ydinvoimala 0, Vesivoimala 0,6-0, Tuulivoimala 0,2-0, Kivihiililauhdevoimala 0,2-0, Auton moottori Tarkoittaa keskimääräisen vuotuisen tuotantotehon ja nimellistehon eli maksimitehon suhdetta. Esim. tietty nimellisteho ydinvoimaa tuottaa vuodessa 3 kertaa enemmän energiaa kuin sama nimellisteho tuulivoimaa. Ilmoitetut käyttökerrointen arvot ovat Suomessa tyypillisiä arvoja. Argumentti 2: Teollisuuden ja viennin rakenne painottuu energiaintensiiviseen teollisuuteen. Tämä tilanne on muuttumassa, sillä elektroniikkateollisuuden merkitys on kasvussa. Se on jo liikevaihdoltaan ohittanut metsäteollisuuden. Metsäteollisuuden kasvusta huolimatta sen energiankäyttöä voidaan vähentää johtuen nykyisestä alhaisesta CHP-rakennusasteesta sekä useista muista teknisistä energiansäästömahdollisuuksista (Gullichsen 1999). Sähkömoottorit käyttävät arviolta 65 % teollisuuden energiasta ja niiden kulutusta voitaisiin vähentää jopa 60 %:lla (Peltola 2000). Pelkästään kuristinkäytöstä aiheutuva energiahävikki on teollisuudessa 5 TWh/v. Useat tutkimukset osoittavat, että teollisuuden energiankulutuksesta on pudotettavissa luokkaa 20 % nykyisellä teknologialla (Lepistö 1991, KTM 1995, Lehtilä ja Tuhkanen 1999). MOTIVAn toiminta ja teollisuuden vapaaehtoiset energiansäästösopimukset Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa tulevat vähentämään teollisuuden energiankulutusta oleellisesti. Parhaimmillaan ollaan yksittäisissä tehtaissa päästy jopa 50 % säästötasolle.

7 Argumentti 3: Harvan asutuksen takia liikenteen tarve ja siten päästöt ovat korkeat. Euroopan ympäristötoimiston syksyllä 1999 ilmestynyt raportti Euroopan ympäristön tilasta (EEA 1999) mainitsee liikenteen kaikkein vaikeimmaksi sektoriksi kasvihuonekaasujen rajoittamisen kannalta. Suomen liikenneministeriön tavoitteena on kuitenkin saada liikenteen päästöt rajoitetuksi vuonna 2010 korkeintaan vuoden 1990 tasolle käyttäen hyvin laajaa keinovalikoimaa, mm. taloudellista ja hallinnollista ohjausta sekä ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämistä ja käyttöönottoa (LM 1999). Tavoite on mahdollinen teknisen kehityksen ansiosta, vaikka liikenteen määrä kasvaisi 18 % (LM 1998). Argumentti 4: Suomessa on kylmä. Kylmä ilma merkitsee sisätilojen lämmitysenergian kasvua verrattuna lämpimiin maihin. Suomen lämmitysenergian käyttö on kuitenkin onnistuttu stabiloimaan jo 1970-luvun alussa, eikä tulevaisuudessakaan ole nähtävissä syytä siihen, että rakennusten lämmitysenergian määrän tarvitsisi kasvaa. Päinvastoin, VTT Rakennustekniikka on osoittanut ETRR- ja RAKET -tutkimusohjelmissa, että kaikentyyppisten rakennusten lämmitysenergian tarvetta voidaan pudottaa jopa kymmeniä prosenttejä, sekä uudis - että korjausrakentamisen tapauksessa, alle 10 vuoden takaisinmaksuajalla (KTM 1993, VTT 1999). EU:n uusiutuvan energian edistämisohjelmassa (EC 1997b) passiivisen aurinkoenergian käyttö rakennusten energiankäytön vähentämiseksi on toiseksi tärkein teknologia bioenergian jälkeen: tavoitteena on 35 Mtoe:n suuruinen vuotuinen energiansäästö, siis suurempi kuin Suomen primäärienergiankulutus, vuoteen 2010 mennessä. Toisaalta kylmästä ilmasta on monenlaista energiateknologista hyötyä. Kylmä ilmasto merkitsee sitä, että CHP-teknologiaa voidaan käyttää enemmän, mikä nostaa polttoaineiden käytön hyötysuhdetta. Hyötysuhde nousee myös kaikissa muissa lämpövoimakoneissa, sekä liikenteessä että voimalaitoksissa, koska ne voidaan Suomessa lauhduttaa alempaan lämpötilaan: teoreettisesti lauhdutuslämpötilan alentaminen 30 asteella parantaa sähköntuotannon hyötysuhdetta 3 %- yksiköllä. Tuulivoiman tuotanto puolestaan hyötyy, koska ilman tiheys kasvaa lämpötilan laskiessa: siirryttäessä Kalifornian kesästä 30 asteesta Suomen talven 20 asteeseen saadaan samalla tuulen nopeudella 20 % enemmän energiaa. Ja energiaintensiivinen teollisuus säästää hyvin paljon energiaa, koska jäähdytyksen tarve poistuu tai vähenee murto-osaan lämpimien maiden olosuhteisiin verrattuna. Myös muut energiankulutussektorit hyötyvät vähäisestä jäähdytyksen tarpeesta. Suorassa polttoainelämmityksessä Suomen keskimääräinen hyötysuhde on 68 % (Taulukko 5), jota on mahdollista parantaa erittäin paljon. Parhaimmillaan suomalaiset lämmityskattilat pääsevät 95 % hyötysuhteeseen, mutta sekin on mahdollista kaksinkertaistaa. Hyötysuhteet ilmoitetaan yleensä ns. termodynamiikan 1. pääsäännön hyötysuhteena η, joka tarkoittaa polttoaineen käytön hyötysuhdetta maksimiarvonaan 100 %. Termodynamiikan 2. pääsäännön hyötysuhde sen sijaan määrää teoreettisen ylärajan tietyn tehtävän hyötysuhteelle. Esimerkiksi rakennuksen lämmitys 20 C:een, kun ulkolämpötila on -20 C, on teoreettisesti tehtävissä hyötysuhteella = T 1 /(T 1 -T 2 ) = 293 K/ 40 K = 733 % eli lämpöenergiaa voidaan siirtää rakennuksen sisään 7,3 kertaa enemmän kuin energiaa siirtotyöhön käytetään. Yli 100 % hyötysuhteen saavuttamiseksi on käytettävä lämpöpumpputekniikkaa. Suorat polttoainekäyttöiset lämpöpumput pääsevät nykyään n. 150 % hyötysuhteeseen ja mikäli kehitystyötä niiden parissa halutaan jatkaa on 200 % hyötysuhde täysin mahdollinen kaupallisissa laitteissa vuoteen 2010 mennessä. Se tarkoittaa polttoaineen kulutuksen puolittumista parhaaseen suomalaiseen lämmityskattilaan verrattuna ja kulutuksen putoamista kolmasosaan Suomen nykyiseen keskiarvolaitteistoon verrattuna. Argumentti 5: Vuosi 1990 on Suomelle epäedullinen vertailuvuosi, koska Suomi toi silloin erityisen paljon, 17 %, sähköstään kun normaalivuosina osuus on 10 %. Vuosi 1990 oli Suomen talouskuplan huippuvuosi, jolloin kasvihuonekaasupäästöt olivat suuremmat kuin koskaan ennen ja samaan tasoon päästiin seuraavan kerran vasta vuonna Mikäli edullisuutena pidetään mahdollisimman korkeaa lähtötasoa, jolloin siis sen ylläpitäminen olisi mahdollisimman helppoa, niin Suomelle oli todella onnekasta, että YK valitsi vertailuvuodeksi juuri vuoden Argumentti 6: Päästöjen on Suomessa ennustettu markkinaohjausskenaarioissa kasvavan enemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Ennustukset ovat kovin subjektiivisia. Yritämme tässä artikkelissamme tuoda esiin, mitä erilaiset mallilaskujen taustaoletukset vaikuttavat lopputuloksiin. Ja erityisesti painotamme sitä, että on paljon todellisia, siis taloudellisestikin hyvin perusteltuja, mahdollisuuksia valita, millainen päästöjen tuleva kehitys on. Päästöjen vähentäminen ja hyvinvoinnin kasvu voidaan toteuttaa samanaikaisesti, kun toimitaan järkevästi (taloustieteen ja luonnontieteen nobelistien lausunnot ilmastonsuojelusta, VIPU 1999).

8 Kansainväliset päästöjen rajoittamisen kustannuslaskelmat energiansäästön korostunut merkitys IPCC on analysoinnut toisessa laajassa raportissaan (IPCC 1996c) suuren määrän kustannuslaskelmia vetäen niistä seuraavat johtopäätökset: % kasvihuonekaasupäästöistä voidaan useimmissa maissa vähentää negatiivisin tai nollakustannuksin (negatiivinen kustannus = kansantaloudellinen hyöty) - koska ilmastonmuutos ilman torjuntatoimia aiheuttaa kustannuksia, on taloudellisesti perusteltua sijoittaa torjuntaan enemmän kuin nollakustannustason määrä - päästöjen vuoden 1990 tasolle rajoittamisen kustannukset OECD-maissa ovat bottom-up malleilla laskettuna mitättömät ja top -down malleilla laskettuna 1-2 % bruttokansantuotteesta - mallilaskujen tulokset poikkeavat hyvin paljon toisistaan johtuen kaytetystä mallista, oletetusta väestön ja talouden kasvusta, energiantuotantovaihtoehtojen saatavuudesta ja hinnasta, päästörajoitustasoista, valituista ohjauskeinoista ja kohdevuodesta Niin sanotut top -down mallit mallintavat koko taloutta ja vertailevat tapausta, jossa mitään torjuntakeinoja ei käytetä, tapauksiin, joissa erilaisia ohjauskeinoja, kuten hiilivero ja päästökauppa, käytetään. Lähes kaikki top-town mallit on rakennettu siten, että päästöjen alentaminen täytyy ostaa toisten palvelujen ja hyödykkeiden kustannuksella. Talous koetaan optimaaliseksi ja kaikki sen toimijat oletetaan toimivan mahdollisimman tehokkaasti. Tällöin kaikki poliittinen ohjaus on tasapainoon kohdistuva häiriö, joka johtaa kansantuotteen laskuun. (DeCanio 1997) Niin sanotut bottom-up mallit eivät oleta, että nykyinen tilanne on optimaalinen, vaan ne olettavat, että on olemassa monenlaisia taloudellisia, institutionaalisia, kulttuurisia ja poliittisia tekijöitä, jotka estävät yhtiöitä ja yksilöitä käyttämästä hyväkseen parasta teknologiaa. Bottom-up tutkimukset ovat erityisesti tutkineet energian säästön mahdollisuuksia, kun esteitä on poistettu energiatehokkaaseen teknologiaan investoinnin tieltä. Päinvastoin kuin top-down mallit bottom up mallit pitävät mahdollisena, että energian säästöä ja siis päästöjen alentamista voidaan saavuttaa ilman kansantaloudellisia menetyksiä. (DeCanio 1997) Suuri enemmistö ilmastotalouden mallilaskuja on tehty top-down malleilla. Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää siten, että top down mallit ovat taloustieteellisesti pätevämpiä. Kyse on vain taloustieteilijöiden suuntautumisesta erilaisiin koulukuntiin omien aatteidensa mukaisesti. Suomen ilmastotaloustutkimuksista kaikki muut paitsi Lehtilän ja Tuhkasen työ (1999) ovat pääasiallisesti top-down malleihin perustuvia. Energian säästöteknologioilla on suuri potentiaali samanaikaiseen päästöjen alentamiseen ja taloudelliseen kasvuun kuten von Weizsäcker ym. (1997) ja Lovinsit (1997) suurella esimerkkimäärällä osoittavat. Bottom-up laskelmia on tehty runsaasti USA:n taloudelle ja ne paljastavat kymmenien prosenttien päästövähennyspotentiaalin olemassaolon win-wintoimintamalleilla eli ilman kansantaloudellisia kustannuksia tai suorastaan negatiivisin kustannuksin (ASE 1997, Tellus 1997, UCS 1998). EU:n taloutta koskevia vastaavia tuloksia löytyy sekä komission dokumenteista (EC 1995, 1996, 1997ab) että tutkimusraporteista (IPSEP 1999). Myöskin suurin osa BKT:n laskua osoittavista talouslaskelmista vaihtavat merkkiä, kun muutama keskeinen alkuoletus muutetaan realistisemmaksi: esimerkiksi useimmat mallilaskijat olettavat uusiutuvan energian hinnan pysyvän samana tai nousevan tulevaisuudessa, kun taas fossiilisen energian hinnan oletetaan alenevan tulevaisuudessa (Repetto ja Austin 1997). Yhteenveto Kioton kokouksen jälkeiset eräiden eturyhmien voimakkaasti julkisuuteen tuomat taloudelliset uhkakuvat olivat aivan ilmeinen selkäydinreaktio Kioton kokouksen yllättävään lopputulokseen. Teollisuus ei ollut odottanut, että laillisesti sitovaan Kioton sopimukseen voitaisiin yltää (Niininen 2000, Santaholma 2000). Tilanne on nyt selkeästi muuttunut ja osa teollisuudesta pyrkii aktiivisesti hyödyntämään Kioton sopimuksen aukaisemia ilmastoystävällisen teknologian vientimarkkinoita (Niininen 2000, Santaholma 2000). Suomessa on edelleenkin paljon tarjottavaa muille maille, vaikka suuri ongelma onkin, että Suomessa kaupallistettu energiateknologia on lähes kokonaisuudessaan myyty ulkomaille, eli leijupetikattila-, soodakattila-, generaattori- ja sähkömoottoriteollisuus Foster-Wheelerille USA:han, Kvaernerille Norjaan ja ABB:lle Ruotsiin ja Sveitsiin. TEKESin CLIMTECH-ohjelma käynnistettiin v suomalaisen teknologian tunnetuksitekemiseksi ja viennin edistämiseksi ulkomaille sekä kotimaisten päästöjen vähentämiseksi (Savolainen ym. 2000). Mikäli tämä uusi näkemys läpäisee yrityskentän Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet hyötyä Kioton sopimuksesta sen kustannuksia enemmän. Kuitenkin eräät talouselämän ja tutkimuksen koalitiot ovat edelleen haluttomia käyttämään tilannetta hyödykseen. Näiden tahojen uhkakuvat saattavat muodostua Suomelle sekä sisä- että ulkopoliittisiksi uhkakuviksi globaalin ympäristöongelman pahentamisen lisäksi. Epäilemättä Lehtilän ja Tuhkasen (1999) malli tulee todistamaan päästövähennysten olevan kansantaloudellisesti hyödyllisiä, kun energiansäästöpotentiaali saadaan sinne merkittävällä tavalla integroitua. Erilaiset energiatehokkaan teknologian käytön esteet tulisi selkeästi identifioida ja esittää niille ratkaisukeinoja, kuten energia-auditointi, energiansäästösopimukset, ESCO-liiketoiminta (Siitonen 1999), normiohjaus, verotus, julkisen sektorin ja yritysten hankintaohjeistot, ekoenergia, vihreät todistukset, tutkimus- ja kaupallistamistuki, ostovelvoitelaki ja fossiilienergian

9 subventioiden poistaminen. Ehkäpä suurin este kaikista on energiansäästöteknologialta vaadittava nopea takaisinmaksuaika energiantuotantoteknologiaan verrattuna. Se on tyypillisesti pari vuotta ja sitä lyhyempi, mitä suuremmasta hankintayksiköstä on kysymys. Suuryhtiö saattaa vaikkapa 1 MW lisää sähköä tarvitessaan vaatia tuon määrän säästävältä teknologialta puolen vuoden takaisinmaksuaikaa, kun vaihtoehtona olevalta voimalayksiköltä vaaditaan vuoden takaisinmaksuaika. Tämän ilmeisen taloudellisen epäkohdan tiedostaminen on jo tavoite sinänsä ja riittää jo pitkälle sen poistamistalkoissa. Viitteet Aamulehti (1996) Suomen talous hyötyisi ilmaston lämpenemisestä. Jari Kainulainen, 5.6., s. 6. Alatalo Johanna (1998) Hiilidioksidiveron kaksoishyötyvaikutus. Tutkimusraportti B141, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. ASE (1997) It Doesn t Have to Hurt Efficient, Clean, Low-Cost Approaches to Carbon Reduction. Alliance to Save Energy and Business Council for Sustainable Energy, Washington. Christensen Arne (1991) Stabilization of CO2 emissions Economic effects for Finland. Discussion paper no. 29, Ministry of Finance, Economics Department, Helsinki. DeCanio Stephen (1997) The Economics of Climate Change. Background paper, Redefining Progress, San Francisco. EC (1995) Environment friendly energy services to the benefit of the consumer and industry. Direktiiviehdotus, COM(95)369, Brussels. EC (1996) European Energy to 2020: A Scenario Approach. Special issue of Energy in Europe, Energy Directorate DG XVII of European Commission, Brussels, Spring. EC (1997a) A Community strategy to promote combined heat and power (CHP) and to dismantle barrieres to its development. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, COM(97)514 final, European Commission, Brussels, EC (1997b) Energy for the Future: Renewable Sources of Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan, COM(97)599 final, European Commission, Brussels, EEA (1999) Environment in the European Union at the turn of the century. European Environment Agency, Copenhagen. Energia (1998) ETLA selvitti Kioto-rajoitusten vaikutuksia: Suomen BKT-trendi voi laskea 3-6 %. Energia 4-5, s , toukokuu. FINERGY (1998) Finergy: Nollatavoite ei käy. Finergyn lausunto, Energia 3/1998, s. 25, huhtikuu. Fortum (2000) Fortum vähentää hiilidioksidipäästöjään ja perustaa oman ilmastorahaston. Tiedote Gullichsen Johan (1999) TKK:n selluloosatekniikan emeritusprofessorin haastattelu, Tekniikka & Talous, , s. 10. Hassi Satu (2000) Ympäristöministerin esitelmä Ilmastotoimikunnan seminaarissa Ilmastonmuutos ja talous Eduskunnassa 18.2.; Kioton ilmastosopimuksen kustannukset arvioimatta. Kaarina Järventaus, Helsingin Sanomat, Hjerppe Reino (2000) Ilmastonmuutosten ja niiden torjunnan taloudellisten vaikutusten arviointi. VATT:in ylijohtajan esitelmä Ilmastotoimikunnan seminaarissa Ilmastonmuutos ja talous Eduskunnassa Honkatukia Juha (1996) Are There Double Dividents? Simulation Results from a Dynamic, Imperfectly Competitive CGE-Model for Finland. Working papers K-22, Helsingin kauppakorkeakoulu. Honkatukia Juha (1997) Taxes, Tradable Permits, and the Macroeconomic Consequences of Emission Control Policies for Finland. Are There Double Dividents in Finland. Keskustelualoite W-196, Helsingin kauppakorkeakoulu. Honkatukia Juha (1998) Arvioita ilmastotavoitteen kokonaistaloudellisista vaikutuksista Suomessa. Keskusteluaiheita 641, 26.5., Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. Honkatukia Juha (2000) The Effects of Abatement Policies on the Finnish Economy. In Pirilä Pekka (ed.): Climate Change, Socioeconomic dimensions and consequences of mitigation measures, p , Fortum Oy, Edita, Helsinki. IPCC (1996a) Climate Change 1995, The Science of Climate Change, Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N. Harris, A. Kattenberg and K. Maskell (eds.), Cambridge University Press. IPCC (1996b) Climate Change 1995, Impacts, Adaptations and Mitigation of Climate Change: Scientific-Technical Analysis, Contribution of Working Group II to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Robert Watson, Marufa Zinyowera, Richard Moss (eds.), Cambridge University Press. IPCC (1996c) Climate Change 1995, Economic and So cial Dimensions of Climate Change, Contribution of Working Group III to the Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. James Bruce, Hoesung Lee and Erik Haites (eds.), Cambridge University Press. IPSEP (1999) Cutting Carbon Emissions While Making Money, Climate Saving Energy Strategies for the European Union. Florentin Krause, Jonathan Koomey and David Olivier, Energy Policy in the Greenhouse, Volume II, Part 2, Executive Summary, International Project for Sustainable Energy Paths, El Cerrito, USA. Kasanen Pirkko (1991) Taloudelliset ohjauskeinot energian käytön hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa. C61, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki.

10 Kinnunen Jouko (1992) Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset. Tutkimusraportti B77, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. KTM (1993) ETRR, Energy -efficient buildings and building components. Final report on the energy research program , KTM reviews B:163. KTM (1995) Energiansäästötoimikunnan mietintö. Kauppa- ja teollisuusministeriön raportti 24/95. KTM (1997) Energiatalous 2025, Skenaariotarkasteluja. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 3/1997. KTM (1999) Uusiutuvien energialähteiden edistämisohjelma. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 4/1999. Kuntaliitto (1999) Energia-asiat paikallisagendatyössä. Maija Vähä-Rahka, Suomen Kuntaliitto, Helsinki. Kuoppamäki Pasi (1996) The Impacts of Climate Change on the Finnish Economy. In (SILMU 1996), p ; Kuoppamäki Pasi (1996): Impacts of Climate Change From a Small Nordic Open Economy Perspective, Tutkimusraportti B119, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. Lampinen Ari (1999) EU aikoo kaksinkertaistaa uusiutuvan energian kulutusosuuden vuoteen 2010 mennessä. VIPU 1/1999, s Lehtilä Antti ja Tuhkanen Sami (1999) Integrated cost-effectiveness analysis of greenhouse gas emission abatement, The case of Finland. VTT Publications 374, Technical research centre of Finland, Espoo. Lepistö Arto (1991) Energiansäästöprojektin loppuraportti. Kauppa- ja teollisuusministeriö, B:100. Lipponen Paavo (1998) Speech of the prime minister at Conference on Environmental Economics, organized by the Finnish Commission for Sustainable Development, Hyvinkää, LM (1998) Tieliikenteen hiilidioksidipäästöt ja niiden kehitys. Tieliikenteen hiilidioksidityöryhmän mietintö, Liikenneministeriön julkaisuja 26/98. LM (1999) Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksissä. Liikenneministeriö. Lovins Amory and Lovins Hunter (1997) Climate: Making Sense and Making Money. Rocky M ountain Institute, Colorado. Mattila Veli-Matti (1991) Hiilidioksidipäästöt, talous ja taloudellinen ohjaus. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Keskustelualoitteita 9, Helsinki. Niinistö Sauli (1998) VM: Vuoden 1990 taso erittäin vaikea. Sauli Niinistö, Energia 3/1998, s. 23 ja s. 5, huhtikuu. Niininen Heikki (2000) Tekesin Climtech-ohjelman neuvottelukunnan puheenjohtajan ja Fortumin johtajan puheenvuoro Climtechseminaarissa VTT:ssä Otaniemessä Peltola Mauri (2000) Energiansäästöä maailmanlaajuisesti. Energia 1/2000, s Pohjola Johanna (1997) CO2-päästöjen vähentämisen kansantaloudelliset vaikutukset. Keskusteluaiheita 624, , Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Helsinki. PVO (1998) PVO: Suomen taakka oikeudenmukaiseksi. Pohjolan Voima Oy:n lausunto, Energia 3/1998, s. 28, huhtikuu. Repetto Robert and Austin Duncan (1997) The Costs of Climate Protection: A Guide for the Perplexed. World Resources Institute, Washington. SAK (1997) Teollisuuden ammattiliitot varoittavat hallitusta ilmansuojeluintoilusta. Jarmo Aaltonen, Helsingin Sanomat, , s. A7. Santaholma Juhani (2000) Finergyn puheenjohtajan ja kansainvälisen kauppakamarin energiakomission puheenjohtajan puheenvuoro Tekesin Climtech-ohjelman seminaarissa VTT:ssa Otaniemessä Savolainen Ilkka, Tuhkanen Sami, Ohlström Mikael, Pipatti Riitta, Pingoud Kim ja Johansson Allan (2000) Teknologia ja ilmastonmuutos, Lähtökohtia CLIMTECH-teknologiaohjelmalle. Teknologiakatsaus 85/2000, TEKES, Helsinki. Siitonen Eero (1999) ESCO-yritys tarjoaa energiansäästöä ilman omaa investointipanosta. Energia 10/1999, s SILMU (1996) The Finnish Research Programme on Climate Change. Final Report, Jaana Roos (ed.), Publications of the Academy of Finland 4/96, Edita, Helsinki. SKY (1999) Combined Heat and Power an effective and clean solution for energy production. Suomen Kaukolämpö Oy, Kauppa- ja teollisuusministeriö ja TEKES. Solantausta Yrjö, Kurkela Esa, Ståhlberg Pekka and Sipilä Kai (1997) New Concepts for Small Scale Power Production from Biomass. Bioenergia-tutkimusohjelman julkaisuja 13, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy. Sulamaa Pekka (1995) Dynamic Computable General Equilibrium Model for Finnish Energy and Environmental Policy Analysis. Working papers K-20, Helsingin kauppakorkeakoulu. Tellus (1997) Policies and Measures to Reduce CO2 Emissions in the United States, An Analysis of Options for 2005 and Tellus Institute and Stockholm Environment Institute, Boston. Tilastokeskus (1999) Energiatilastot Energia 1999:2. Tirkkonen Juhani ja Wilenius Markku (1996) The politics of climate. In (SILMU 1996), p ; Juhani Tirkkonen ja Markku Wilenius (1995) Ilmastonmuutos, politiikka ja Suomi, Raportti tutkijoiden ja päättäjien näkemyksistä ja keskinäisestä vuorovaikutuksesta (PÄÄTE-hanke). SILMU, Suomen Akatemian julkaisuja 8/95, Edita, Helsinki.

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa

Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa Kansantaloudellinen aikakauskirja 98. vsk. 2/2002 Huomioita energialähteiden kansantaloudellisten kustannusten käsittelystä Suomen energiatalouspolitiikassa KATSAUKSIA JA KESKUSTELUA Ari Lampinen Yliassistentti

Lisätiedot

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa

Teknologiapolut 2050. Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2432 Teknologiapolut 2050 Teknologian mahdollisuudet kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2432 Teknologiapolut

Lisätiedot

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin

Working Paper Maakaasun hinnan vaikutukset ilmastopolitiikan kustannuksiin econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ

LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ Suomen ilmastopaneeli Raportti 3/2013 SAMULI RINNE JA SANNA SYRI LÄMPÖPUMPUT JA KAUKOLÄMPÖ ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ S. RINNE, S. SYRI Aalto-yliopisto, insinööritieteiden

Lisätiedot

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle

Ilmasto. Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen. Haaste teknologialle. Näkemyksiä ja tuloksia Climtech-ohjelmasta. Ilmasto. Haaste teknologialle Toimittaneet Ilkka Savolainen Mikael Ohlström Anne Kärkkäinen Ilmaston muuttuminen kasvihuonekaasujen päästöjen vuoksi on suuri uhka luonnolle ja ihmisille. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii paljon

Lisätiedot

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset

Working Paper Suomen ilmastostrategian kokonaistaloudelliset kustannukset econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa

Working Paper Suomen asema EU: N komission vihreän kirjan hahmottelemassa unionin laajuisessa päästökaupassa econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Forsström,

Lisätiedot

Vaiheen 2 loppuraportti

Vaiheen 2 loppuraportti VATT-TUTKIMUKSIA 75 VATT-RESEARCH REPORTS Heikki Kemppi Adriaan Perrels Antti Lehtilä SUOMEN KANSALLISEN ILMASTO-OHJELMAN TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Vaiheen 2 loppuraportti Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma

TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma TEK & UIL insinöörien ilmasto-ohjelma Julkaisija: Ulkoasu: Kansi: Painopaikka: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK Uusi Insinööriliitto UIL ry Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Salla Koivu ja Juhani Mykkänen

Lisätiedot

UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN

UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN UUDEN VOIMALAITOKSEN VAIKUTUKSET JYVÄSKYLÄN ILMASTOSTRATEGIAAN Selvitys Jyväskylän kaupungille Ari Lampinen (ala@jyu.fi) Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos 29.8.2005 Esipuhe Tämä on

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä

Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Energiatehokkuustoimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä Gaia Consulting Oy Iivo Vehviläinen Mikko Halonen Anna Kumpulainen Juha Vanhanen Esipuhe Maailman johtavista ilmastotutkijoista koostuvan

Lisätiedot

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014

Energia- ja ilmastotiekartta 2050. Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014 Energia- ja ilmastotiekartta

Lisätiedot

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka

1/2007. Teema: Ilmasto ja politiikka Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti Magazine of the Finnish Air Pollution Prevention Society 1/2007 Teema: Ilmasto ja politiikka IPCC: Ilmastonmuutoksen tietopohja entistä vankempi WWF etsii keinoja ilmapäästöjen

Lisätiedot

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN

ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN VATT-TUTKIMUKSIA 139 VATT RESEARCH REPORTS Juha Honkatukia Juha Forsström ILMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN VAIKUTUKSET ENERGIAJÄRJESTELMÄÄN JA KANSANTALOUTEEN Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI

ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI ENERGIAJÄRJESTELMÄ JA PÄÄSTÖNVÄHENNYSTOIMET - YHTEENVETORAPORTTI Suomen ilmastopaneeli Raportti 5/2013 ILKKA SAVOLAINEN, MIIMU AIRAKSINEN, HANNELE CANTELL, MARKKU KANNINEN, SARI LUOSTARINEN, PIRJO PELTONEN-SAINIO,

Lisätiedot

240 YHTEIS- TOTEUTUKSEN MERKITYS SUOMEN ILMASTO- POLITIIKASSA

240 YHTEIS- TOTEUTUKSEN MERKITYS SUOMEN ILMASTO- POLITIIKASSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT-DISCUSSION PAPERS 240 YHTEIS- TOTEUTUKSEN MERKITYS SUOMEN ILMASTO- POLITIIKASSA Johanna Pollari Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto.

YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta JOHDANTO. Vireilletulo. Lausunto. YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN MIETINTÖ 6/2001 vp Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastostrategiasta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 28 päivänä maaliskuuta 2001 lähettänyt ympäristövaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06

Paula Hakola, Miia Kinnunen. ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Paula Hakola, Miia Kinnunen ILMASTOLIIKETOIMINTA JA ENERGIA SUOMESSA 2050 (ILMES) SKENAARIOT JA STRATEGIAT Taustaraportti 01/06 Tulevaisuuden tutkimuskeskus ejulkaisuja 1/2006 Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Kestävän energian vallankumous

Kestävän energian vallankumous Kestävän energian vallankumous Tiekartta uusiutuviin ja tehokkaisiin energiaratkaisuihin Suomessa 2009-2020 greenpeace.fi Kestävän energian vallankumous 1 Greenpeacen energiamallilla saavutettavat tavoitteet:

Lisätiedot

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi

maan. Saat lisätietoja liiton toiminnasta sen kotisivuilta osoitteesta www.sll.fi Suomen luonnonsuojeluliitto on monimuotoisen luonnon ja puhtaan ympäristön vahva valtakunnallinen edunvalvoja. Jäseniä liitossa on noin 28 000 ja nuorisojärjestö LuontoLiitossa noin 4 000. Paikallisyhdistyksineen

Lisätiedot

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia

Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia 2007 VIRTAA TULEVAISUUTEEN Suomen kestävän energiapolitiikan ratkaisumalleja ja niiden mahdollisuuksia Virtaa tulevaisuuteen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

Vastaamme ilmasto haasteeseen. Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi

Vastaamme ilmasto haasteeseen. Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi Vastaamme ilmasto haasteeseen Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi Vastaamme ilmastohaasteeseen Suomen mahdollisuudet ja velvollisuudet ilmastokatastrofin torjumiseksi

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA

UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA UUSIUTUVA ENERGIAPOLITIIKKA Vertailevia skenaarioita Kauppa- ja teollisuusministeriön Energiatalous 2025 -skenaariotarkasteluihin Hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä

Lisätiedot

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan

Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan ASUMISEN RAHOITUS- JA KEHITTÄMISKESKUKSEN RAPORTTEJA 1 2011 Energiaskenaarioiden järjestelmävaikutukset rakennuskantaan Loppuraportti Aki Pesola, Iivo Vehviläinen & Elina Virtanen Asumisen rahoitus- ja

Lisätiedot

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset

Kari Rissa. Ilmastonmuutos. teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset Kari Rissa Ilmastonmuutos teknologiapolitiikan vaikutukset 1 Teksti: Kari Rissa Taitto ja grafiikka: Teppo Jokinen Piirrokset: Tiina Paju Valokuvat:

Lisätiedot

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset

Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-03704-14 Ydinvoimapäätösten energia- ja kansantaloudelliset vaikutukset Kirjoittajat: Antti Lehtilä, Juha Honkatukia, Tiina Koljonen Luottamuksellisuus: Julkinen 1 (29) Raportin

Lisätiedot

Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä

Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä Oireita hoidetaan - sairaus pahenee Arvioita hallituksen ilmastostrategian taustaselvityksestä Yhteenveto: Ilmastoskenaariot epärealistisia ja tarkoitushakuisia Hallituksen ilmastostrategia on huolestuttavasti

Lisätiedot

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa

Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Pro gradu -tutkielma Uusiutuvan energian käyttö rakennusten lämmitysjärjestelmissä ja energiatehokkuuden huomioiminen yhdyskuntasuunnittelussa Mikko Alanne Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteen

Lisätiedot