PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA RAPORTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA 2003- RAPORTISTA"

Transkriptio

1 Kuusikko Liite 1(1) Sosiaalityön työryhmä 2004 PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA RAPORTISTA Sosiaalityön kentällä tapahtuu parhaillaan paljon. Vuoden 2002 alussa aloitti Sosiaalityön neuvottelukunta ja Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta. Saman vuoden lokakuussa käynnistyi STM:n Sosiaalialan kehittämishanke. Lokakuussa vuonna 2003 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Stakesissa tehdään sosiaalityölle yleistä luokitusta ja STEAMhankkeessa selvitetään sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakennetta. Monissa kunnissa on meneillään tietojärjestelmäprojekteja, joissa parhaillaan pohditaan, minkä tietojen avulla sosiaalityötä tulevaisuudessa kuvataan ja arvioidaan. Kuusikko-työryhmä on valmistanut kuntien sosiaalityötä käsittelevän raportin, Sosiaalityö Kuusikon kunnissa Sosiaalityön kokonaisuutta kunnissa on hahmoteltu raportin liitteessä 3, josta on helposti nähtävissä sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi kunnissa. Liitteessä 5 on määritelty mitä raportissa käsitelty sosiaalityö on sisällöllisesti. Kuusikko-työryhmä jatkaa työtään selvittämällä tällä hetkellä sosiaalityön alueelta kerättävistä tiedoista mahdollisesti kuntien vertailuun soveltuvat tiedot. Työryhmä tutkii onko nykyään kerättävissä tiedoissa (esim. asiakasmäärä, päätökset, henkilöstö ja kustannukset) löydettävissä osia, joilla vertailua voitaisiin tehdä. Kuusikon jatkotyötä varten toivomme että vastaatte seuraaviin kysymyksiin 1. Mitkä ovat mielestänne yksi - kolme tärkeintä tietoa, jolla jatkossa sosiaalityötä tulee verrata eri kuntien välillä? Perustelkaa valintanne. 2. Puuttuuko sosiaalityön tehtäväalueiden määritelmistä (Raportin liite 5 ) jotain olennaista ja onko asiat kuvattu oikein? 3. Muu palaute raportista

2 Kuusikko Liite 1(2) Sosiaalityön työryhmä 2004 Yhteenvetona Espoossa haluttiin seuraavaa: - resurssivertailua - hyväksi todettujen työtapojen ja -keinojen esille tuominen - tilastokeruun kehittäminen yhdenvertaiseksi Vantaan kaupunki PALAUTEKYSELYN TULOKSET SOSIAALIASEMILTA LIITTYEN TEHTYYN KUUSIKON KYSELYYN Vastauksia tuli kahdesta toimistosta 1. Tärkein tieto, jolla sosiaalityötä tulee verrata eri kuntien välillä? Tärkeintä olisi mitata sos.työn vaikuttavuutta perustehtävän toteutumisen kannalta vertaamalla ei toiminta- ja organisaatiotapoja. Järkevintä olisi kohdistaa työ kuntien erilaisten sosiaalityön osaalueiden hyviksi koettujen rakenteiden tai työkäytäntöjen vertaamiseen. Kiinnostavin tieto olisi palvelujen järjestämiseen liittyen keskitettyjen vs alueellisten sosiaalityön toimintojen työnjaon seuraukset ja työnjaon toimivuuteen/toimimattomuuteen liittyvät ehdot. Muotien (keskitetty vs hajautettu) takaa voisi löytyä jotain pysyvämpääkin ymmärrystä eri rakennevaihtoehtojen valitsemiseksi kunkin palvelun kohdalla. 2. Puuttuuko sosiaalityön määritelmistä jotain olennaista? Viime kädessä sosiaalityön määrittely tapahtuu lainsäädännön työlle asettamien tehtävien ja tavoitteiden pohjalta, jotka kyllä käyvät ilmi raportista. Mielenterveyssosiaalityöhön lisäisin että sen keskeinen yhteistyökumppani on psykiatrian erikoissairaanhoito. Aikuissosiaalityö puuttuu kokonaan. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityöstä puuttuu aikuisten asunnottomien tukiasuntotyö joka on sosiaalityöntekijän työtä (asumistarpeen arviointi, asuttaminen ja asumisen tukeminen myös toimeentulotuen ja päihdehuollon osalta). 3. Muu palaute Sosiaalityö epäselkeyttä ja määrittelemättömyyttä ei pitäisi liikaa korostaa. Sos.työ tarvitsee tervettä kilpailua eri organisaatiomuotojen ja työtapojen välillä. Vanhakantaisen suorite- ja tulosmittauksen sijaan tarvitaan hyväksi koettuja johtamis-, organisointi- ja työskentelytapojen keskinäistä vertailua työlle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden valossa.

3 Kuusikko Liite 1(3) Sosiaalityön työryhmä 2004 Tampereen kaupunki 1. Tärkeimmät tiedot, joilla sosiaalityötä tulee verrata: Henkilökuntaresursseja Työntekijärakennetta ja määriä Sosiaalityöhön varattuja määrärahoja Toimintalinjoja harkinnanvaraisissa etuisuuksissa Mahdollisuuksia päästä tarvitsemiensa palveluiden piiriin esim. päihdehuoltoon tai perheneuvolaan tietyssä määräajassa Mitä tehtäviä hoidetaan perussosiaalityössä sosiaaliasemilla Aikuissosiaalityötä eri kunnissa Lapsiperheiden avohuollon tukitoimia. Kauanko lapsi on eri tukitoimenpiteiden kohteena. Huostaanottoja eri muodoissaan. Asiakkuuksien syitä Asiakkuuksien kestoa Toiminnan vaikuttavuutta Miten kunnissa toimitaan Tampereen perheasiain yksikköön liittyvissä tehtävissä Perheneuvolatoimintaa, sosiaalineuvontaa ja ohjausta Toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen vertailu kevennettynä Sijaishuoltoa myös kevennettynä Päihdepalvelujen saatavuutta, Päihdehuoltoa, laitosrakenteet, volyymit Työllisyys- ja aktivointiprojekteja. Muuta yhdyskuntatyötä ja vapaaehtoistoimintaa. Päivystysmalleja Lapsiin ja vanhuksiin kohdistuvia erityistoimia ja tukia (kotipalvelua) Kunnan omia ja ostopalveluja Tuki- ym. asuttamistoimintaa 2. Puuttuuko raportti 5:n määritelmistä jotakin Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö (toimeentulotuki mittarina ei riitä) Ei puutu mitään. Kritiikki: Tehtäväalueisiin ei kuulu lastenvalvojan työ. Lastenvalvoja on virkanimike. Huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva asia kahteen kertaan s. 3 ja 5. Sivun 3 tekstin voisi poistaa. Tehtäväalueita ollut kattavasti. Sosiaalityöntekijät eivät löytäneet tähän kohtaan (tehtäväalueet) lisättävää. Sosiaalista isännöintiä ei mainita asumispalvelujen yhteydessä 3.Muu palaute Hyvä, perusteellinen ja selkeä raportti. Hyvä työkalu sosiaalityöntekijän työn jäsentämiseen ja kokonaisuuden ymmärtämiseen. Mielenkiintoinen Jälkihuoltoa hoidetaan Tampereella myös alueellisesti ei pelkästään keskitetysti sijaishuollossa. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman avulla. Raportti on mielenkiintoinen

4 Liite 2 A (1) Sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi Kuusikon kunnissa 2003 Rsportissa käsitelty osuus sosiaalityöstä. Lasten ja nuorten huoltoon liittyvät sosiaalityön palvelut Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö A ja K(ruotsinkieliset,sosiaalipäivystys) A A A ja K (ulkomaalaistoimisto, erityissos.tsto, jälkihuolto) A (K) A (K) Lastensuojelun perhetyö A ja K(Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto)+o A+K(maahanmuuttajat) A+K(erityispalvelut yksittäistapauksissa) A A (K) A (K) Lomatoiminnan sosiaalityö A + K(Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A A Ei ole Ei ole A (K) Sijaishuollon sosiaalityö K+A (parityöskentely) K+A (parityöskentely) Yhteispalvelukeskus/lasten K ( Yhteisten palvelujen Perhehoidon sosiaalityö sijaishuoltotoimisto tuloyksikkö)+a(päätökset) Yhteispalvelukeskus/lasten K ( YTY /palvelujen hallinnointi )+ Laitoshoidon sosiaalityö sijaishuoltotoimisto A(Vastuu lapsesta) Jälkihuollon sosiaalityö A (pääasiallisesti) Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö A + K (Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A + K (Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A (K) Tukiperhetoimintaa hallinnoidaan keskitetysti K Erityispalvelukeskus /sosiaalipäivystystoimisto K Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö A (perheneuvolat) K+A(sijoituksen alkuvaiheessa+avohuollon K(perhehoidon yksikkö,tuiran sosiaaliasema) sijoitukset) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K + A(avohuollon sijoitukset) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K(Tuiran sosiaaliasema) K(Lastensuojelun erityispalvelut) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K(Tuiran sosiaaliasema) A+K ( Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A+K( yksittäistapauksissa) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) A +K ( Yhteisten palvelujen tulosyksikkö ) A (K) +K(lastensuojelun sijaishuolto) A (K) A+K(vapaaehtoistyö, tukihenkilöiden hankinta) K (Aso-tiimi 1) K (Sosiaaliasema Paussi) A (K) A +K(kriisikeskus, K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö/nuorisohuolto) lastensuojelun erityispalvelu t ja sovittelutoiminnan yksikkö) K+A K (Sosiaaliasema Paussi) A (K) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A + K (jälkihuoltoyksikkö) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) A (K) A (Perheneuvolat) +K(ruotsinkieliset)+ O (Espoon perheasian nk.) A(K) Kasvatus- ja perheneuvonta K (Kasvatus- ja perheneuvola) A (K)( Erityispalvelut/perheneuvola) K( Perheneuvola, MT- ja Vammaisyksikkö) Lastenvalvojan työ Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen K Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto A Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta K Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto A Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu Ei virkatyötä A Selvitys/lausunto tuomioistuimelle K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (ASO-tiimi 2) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Aso-tiimi 2) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Aso-tiimi 2) K (Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto) A A A(neljän alueellisen tston sostt) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) K (Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö ) K(lastensuojelun palveluyksikkö) Adoptio/Ottolapsineuvonta Perheen sisäinen A (pääasiallisesti) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) Ulkopuolinen Pari- ja perheterapia Perheasioiden sovittelu A K (Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto) O (Pelastakaa lapset ry)) K (Perheasiaintoimisto/pari- ja perheterapiayksikkö) A (Alueelliset sosiaalitoimistot) +O(Espoon perheasian nk.) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) O (Pelastakaa lapset ry)) K (perhehoidon yksikkö, Tuiran sosiaaliasema) K (perhehoidon yksikkö, Tuiran sosiaaliasema) A(K)Kasvatus- ja perheneuvonta K (kasvatus- ja perheneuvola) A (K )Erityispalvelut/perheneuvola) K ( Perheneuvola) Koulun sosiaalityö A( Opetusvirasto) A(K)(opetus- ja kulttuuritoimi) A A (K) (koululaitos) A= toiminta alueellista, K= toiminta keskitetty, A(K)= toiminta hallinnollisesti keskitetty, aluejako toiminnan sisällä, O= ostopalvelu A(K)(koulutus-kulttuuri ja vapaaaikatoimi) A(opetustoimi)

5 Liite 2 A (2) Sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi Kuusikon kunnissa 2003 Aikuisten sosiaalityön palvelut Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Toimeentulotuki Toimeentulotuen sosiaalityö A + K (sosiaalipäivystys, asunnottomat,maahanmuuttajat) A+K (Yhteisten palvelujen yksikkö/maahanmuuttajat) A +K(maahanmuuttajat) A+K(asunnottomat,maahanmuuttajat, mtkuntoutujat) A+K(Sarvis-uudet asiakkaat, sosiaaliasema Paussi ) A (lastensuojeluperheiden tt-tuki)+k(muut) Laskennallinen tt-tuki/etuuskäsittely A + K (sosiaalipäivystys, asunnottomat, maahanmuuttajat) A+K A +K(maahanmuuttajat) A+K(asunnottomat,maahanmuuttajat) Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) A + K (asunnottomat, maahanmuuttajat) A+K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) Toteutus K ( Töidenjärjestelytoimisto ) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö ) Päihdehuolto A +K(kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Valokeila ) K(kuntouttavan työtoiminnan yksikkö) Päihdehuollon sosiaalityö A + K(asunnottomat) A+K A (K) Alueelliset sosiaalitoimistot Polikliinisen päihdehuollon sosiaalityö A+O+K(Läntisen A-klinikan sosiaaliasema) K ( Sairaala- ja laitospalvelut+o (Aklinikka) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö K+O K ( Sairaala- ja laitospalvelut) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) A (alle 25v)+K (asunnottomat,maahanmuuttajat) K (Työllistymispalveluyksikkö - yhteispalvelupiste) yli 25v suunnitelmat+ toteutus A+K(Sarvis-uudet asiakkaat, sosiaaliasema Paussi ) A ( lastensuokjeluperheiden tt-tuki)+k (Yleinen sosiaalityö/etuuskäsittely-yksikkö) K (Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö/sosiaalityö) K (Työllistämiskeskus) K (Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö/sosiaalityö) K (Työllistämiskeskus) A+K(erityissosiaalitoimisto, ulkomaalaistoimisto) A K A- klinikka K (A-klinikka ostopalvelu, Terveystoimi huumevieroituspkl) O (A-klinikka ym.) K A- klinikka K (Erityissosiaalitoimisto, Itäinen sosiaalitoimisto tukiasuntojen osalta) K (Raittius- ja päihdehuolto,päihde- ja sosiaaliasema PAUSSI) K(Yleisen sosiaalityön yksikkö+a-klinikka) Korvaus- ja ylläpitohoidon sosiaalityö O+A (v.2003 A-klinikat) O (A-klinikka ja erikoissairaanhoito) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) K (Terveystoimi, Sairaanhoitopiiri) K (A-klinikka Osto) K Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö K+A (1/2 vuotta alueilla) A A+K(Päihdehuollon yhteispalvelut ) K( Erityissosiaalitoimisto) A +K(päihdehuollon yksiköt ) K(Yleinen sosiaalityön yksikkö, A-klinikka) Asumispalvelujen sosiaalityö Mielenterveystyö Mielenterveystyön sosiaalityö Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Terveyssosiaalityö A Terveysvirasto K (Erityispalvelukeskus/Erityissosiaalitoimisto) A+K(Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A A +K(päihdehuollon yksiköt) K(Yleinen sosiaalityön yksikkö, A-klinikka) A (sosiaalitoimistot, mielent.toimistot) jak (sosiaalipäivystys, A (sos.tstot), K (erityissos.tsto, ulkomaalaiststo), A (K) terveystoimen psykiatrian aluepkl A (K Erityispalvelut /Avomielenterveyspalvelut ja nuorisopsykiatrian pkl) A (Mielenterveystoimistojen aluetyöryhmät) asunnottomat,maahanmuuttajat) A+K (sairaala- ja laitospalvelut ) A K (Erityispalveluskeskus/Erityissosiaalitoimisto) K (sairaala- ja laitospalvelut) A K(Pohjoinen sosiaalitoimisto) A A (Mielenterveystoimistojen aluetyöryhmät) K (Sairaala- ja laitospalveluiden tulosyksikkö) K (Keskitetyt terveyspalvelut) Terveysvirasto K (osastoittain) ja A (K) psykiatria K (erikoissairaanhoito,hatanpään sairaala) K (Sairaala- ja laitoshoidon palveluyksikkö) Vanhusten sosiaalityö Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) A A + K(sairaala- ja laitospalvelut) A + K(vanhusten erityispalvelut VERPA) A (K) (Palveluosasto/vanhustenhuoltotoimisto) A (K Vanhusten palvelut, asumispalvelut) A (Alueellisen vanhustyön palveluyksikkö) + K(sairaala- ja laitospalvelut) Vanhusten laitospalvelujen sosiaalityö Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö K (Yhteispalvelukeskus/Vanhusten-keskukset,4 kpl)+o K (Sairaala- ja laitospalveluiden tulosyksikkö) A + K(vanhusten erityispalvelut VERPA) A (K) (Palveluosasto/vanhustenhuoltotoimisto) A (K Vanhusten palvelut, laitoshoito) K(sairaala- ja laitospalvelut) Sosiaalityö virka-aikana A + K (asunnottomat, maahanmuuttajat, ulkopaikkak, turistit) A A + K (kriisikeskus) A (aikuiset) + K (ASO)- lastensuojelun osalta A A+K ( yleisen sosiaalityön yksikkö) Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö Turvapaikanhakijat Sosiaalityö Kehitysvammahuollon sosiaalityö K (Erityissos.keskus/sosiaalipäivystyststo klo ) K (alle 3 v maassa olleet) + A(yli 3v+perheenyhdistämisohjelma) Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) A + K (ruotsinkieliset)+o Perhe- ja laitospalvelut K (Sosiaali- ja kriisipäivystys(jorvi), arkisin 15-08, vl 24h vrk.) Kriisikeskus 24h. ei ole K (Päihde- ja sosiaaliasema PAUSSI ) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö)+a (1-3 v jälkeen) K (Maahanmuuttajien yht.palv. ) +A (1-3 v jälkeen) K (Ulkomaalaistoimisto)+A (1-3v jälkeen) K (Erityispalvelut/Ulkom.toimisto) +A (1-3 v jälkeen) K (sosiaalipäivystys, ke ja to , pe ja la ) K (Vastaanottokeskus )+A(1-3 v jälkeen. K Erityissosiaalikeskus /Maahanmuuttoyksikkö /v-ottokeskus ei ole ei ole SPR K (Erityispalvelut/Ulkom.toimisto) K (ent.heikinharjun sairaala) K(Yhteispalvelukeskus/vammaispalvelutoimist o + ruotsinkieliset )+ O K+A(Keskitetty kahden aluekeskuksen hoidettavaksi.)+o K (Espoon keskus ja Espoonlahti)+Osto Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) A + K (asunnottomat) A+K (maahammuuttajayksikkö) A A= toiminta alueellista, K= toiminta keskitetty, A(K)= toiminta hallinnollisesti keskitetty, aluejako toiminnan sisällä, O= ostopalv A +O K (Palveluosasto/Vammaispalvelutoimisto/ K(Kehitysvammahuollon yksikkö)+osto Aikuisten erityisneuvola)+o K (Erityispalvelut/Vammaispalvelut ) +O K(Vammaispalvelujen yksikkö)+o K (Palveluosasto /Vammaispalvelutoimisto/ Aikuisten erityisneuvola)+o K (Erityispalvelut/Vammaispalvelut ) +O K(Vammaispalvelujen yksikkö)+o K (Palveluosasto /Vammaispalvelutoimisto) A(K) K(Vammaispalvelujen yksikkö)

6 SOSIAALITYÖN KUUSIKKKO 2004 Liite 2B Alueellisen perussosiaalityön tilstoista saatava asiakasmäärä vuonna 2003 ja asiakasmäärän suhteutus väestö- ja työntekijämäärään (poimittu toimeentulotuen ja lasten sijaishuollon Kuusikkoraporteista 2003) Toimeentulotuen saajien PERHETYYPPI HELSINKI 1) ESPOO 2) VANTAA 2) TURKU 1) TAMPERE 2) OULU KUUSIKKO Yksinäiset Yksinhuoltajat Pariskunnat Pakolaiset ja paluumuuttajat Toimeentulotuen aikuisasiakkaiden määrä Toimeentulotuen lapsiasiakkaiden määrä ) Helsinki ja Turku kaikki toimeentulotukea saaneet kotitaloudet. 2) Espoo, Vantaa ja Tampere kotitaloudet ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita. 3) Helsingissä osaa toimeentulotuesta osalliseksi tulleista lapsista ei saatu eriteltyä eri perhetyypeille. Lastensuojelun avohuollon kohteena olevat lapset ja nuoret Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu KUUSIKKO Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä Kuusikon kunnissa vuonna Joista toimeentulotuen asiakkaat % 87,1 82,1 82,2 86,5 88,8 86,2 86,1 Joista lastensuojelun asiakkaat % 12,9 17,9 17,8 13,5 11,2 13,8 13,9 Väestö vv.2003/2004 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Kaikki ikäluokat yhteensä Sosiaalityön aikuisasiakkaiden määrä % väestöstä Kuusikon kunnissa vuonna ,5 6,3 8,4 10,3 8,9 8,8 8,8 Suhteutus asiakasmäärästä, Kuusikon keskiarvo=1 1,07 0,72 0,96 1,16 1,01 0,99 1,00 Toimeentulotuen lapsiasiakkaiden määrä % väestöstä Kuusikon kunnissa vuonna ,5 2,2 3,1 3,0 3,2 2,7 2,7 Alueellisen sosiaalityön henkilöstö joulukuussa 2003 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävät nimikeet yhteensä Lastensuojelun perhetyöntekijä Etuuskäsittelijä Perhetyöntekijät ja etuuskäsittelijät yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/sosiaalityöntekijät Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/sosiaalityöntekijät ja johtavat sosiaalityöntekijät Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/kaikki työntekijät Asiakasmäärä.xls

7 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 A(1) Alueellisen perussosiaalityön henkilöstö ja palkkakustannukset Kuusikon kunnissa joulukuussa 2003 Noudatamme sosiaalityön 2003 raportissa tehtyjä määrittelyjä eri tehtäväalueissa liitteessä 7: Esim., lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, toimeentulotuen sosiaalityö tai päihdehuollon sosiaalityö sekä lastensuojelun perhetyö ja etuuskäsittely. 1. Henkilöstö: Selvityksessä kerätään alueellisen perussosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden (tai sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävien muiden ammattinimikkeiden), etuuskäsittelijöiden (tt-tuen päätöksiä tekevät) sekä perhetyöntekijöiden määrä Mukaan tulevat ne työntekijät, jotka työskentelevät suorassa asiakastyössä, asiakaspäätösten teossa tai asiakastyötä tukevassa (ei hallinnollisessa) tehtävässä. Toimintasektorit ovat lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, toimeentulotuen sosiaalityö ja päihdehuollon asiakas- tai alueellinen työ (ei A-klinikoissa tai päihdehuollon laitoksissa työskenteleviä). Tarkastelun ulkopuolelle jäävät: Maahanmuuttajayksiköissä työskentelevät jätetään tarkastelusta pois. Myöskään perheneuvoloissa tai lastenvalvojan tehtävissä työskenteleviä ei oteta mukaan. Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tehtäviä sekä vanhustyötä tekeviä ei oteta mukaan, ei myöskään sitä osuutta, joka liittyy toimeentulotuen myöntämiseen. Jälkihuollon ohjaajia vastaava työtä ei oteta mukaan tarkasteluun. Päihdetyöstä A-klinikoissa tai päihdehuollon laitoksissa työskenteleviä ei oteta mukaan. Projektityöntekijät, jotka eivät tee asiakastyötä jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Kaikki ostopalvelut jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Työntekijöiden nimikkeet: Seuraavat nimikkeet ovat mukana työntekijämäärässä: Johtavat sosiaalityöntekijät Sosiaalityöntekijät, Muut sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävät nimikkeet Sosiaalityöntekijän pätevyyttä vaativat nimikkeet yhteensä Perhetyöntekijät (voivat olla eri nimikkeillä, ks. perhetyön määritelmä) Etuuskäsittelijät (voivat olla eri nimikkeillä, ks. etuuskäsittelyn määritelmä) Muu, mikä Lastensuojelun perhetyössä ja etuuskäsittelyssä otetaan mukaan kaikki kyseistä työtä eri nimikkeillä tekevät työntekijät.

8 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 A(2) Työntekijöiden määrä ilmoitetaan: Työntekijöiden määrä nimikkeittäin ilmoitetaan seuraavalla jaotuksella: a) Vakinaisella (omalla) vakanssillaan työskentelevät b) Määräaikaiset (sijaiset), joista Avoimella vakanssilla työskentelevät (sijaiset tai muulla kuin omalla vakanssilla työskentelevät) Ilman vakanssia työskentelevät (mm. tilapäiset sijaiset) c) Näistä osa-aikaisia (a ja b sarakkeissa ilmoitetuista työntekijöistä osa-aikaisesti työskentelevät yhteensä) HUOM: Työntekijöiden kokonaismäärä lasketaan kohtien a ja b summana, osa-aikaisesti työskentelevät on merkitty työntekijänä joko ryhmään a tai b. Sarakkeen c tarkoitus on antaa lisäinformaatiota siitä, kuinka monet työntekijöistä tekevät töitä osa-aikaisesti. d) Avoimet vakanssit a+b+d) Henkilöstö yhteensä Jos työpanos joudutaan arvioimaan osuutena tietyn ryhmän työntekijöistä, työpanos arvioidaan kokoaikaisina työntekijöinä. Vakinainen tai määräaikainen työsuhde Tarkastellaan sosiaalityön eri nimikkeillä työskentelevien työsuhdetta siten, että eritellään omalla, vakinaisella vakanssillaan toimivat sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät. Henkilöstön määrän lisäksi ilmoitetaan avoinna olevien vakanssien määrän. Määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien määrää selvittään siksi, että määräaikaisten työntekijöiden ajatellaan olevan työyhteisössä erilaisessa asemassa kuin vakinaiset työntekijät sekä oikeuksien että velvollisuuksien suhteen. Määräaikaiset työntekijät eivät välttämättä ole muodollisesti epäpäteviä tehtäväänsä. Tieto määräaikaisten määrästä ei kerro työntekijöiden pätevyydestä tai epäpätevyydestä. Myös määräaikaisessa työsuhteessa toimivalla työntekijällä voi olla vakinainen työsuhde kaupunkiin. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä siinä, voiko henkilöitä olla palkattuna ilman vakanssia. Vantaalla, Turussa ja Tampereella ja Oulussa voi olla tilapäisiä henkilöitä ilman, että on olemassa taustavakanssi. Helsingissä ja Espoossa voidaan palkata vain olemassa oleville vakansseille. HUOM: Helsinki on ilmoittanut osan määräaikaisissa tehtävissä työskentelevistä vakinaisten ryhmässä (ne, jotka hoitavat määräaikaisesti vakinaista vakanssia). 2. Peruspalkka Rivin nimikkeiden peruspalkka tai peruspalkkojen haarukka Kuukausipalkka, jonka uusi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä sai tullessaan kyseiseen työhön joulukuussa Palkkahaarukka =(alaraja yläraja) 3. Palkkasumma Rivin henkilöstön palkkasumma kokonaisuudessaan joulukuussa 2003 Summa sisältää kaikki rivin työntekijöille maksetut bruttopalkat, eri lisineen ja määrävuosikorotuksineen ILMAN työnantajan eläke- ja sosiaalimaksujen osuutta. Oleellista on, että työntekijöiden määrä ja palkkasummatiedot ovat samasta kokonaisuudesta.

9 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 B(1) Sosiaalityön henkilöstömäärän ja heidän palkkojensa poiminta Helsinki Työntekijöiden määrät on saatu vakanssi-nimikkeiden perusteella. Ne vakanssit, joissa joko on hoitaja tai ei ole ketään. Haussa on käytetty kahta eri järjestelmää; henkilöstöhallinnon ja palkanmaksujärjestelmää. Osa-aikaiset on laskettu yhteen eli se sarake ei kerro mitään työntekijöiden määrästä, vaan palkanmaksulla saadusta työajasta. Joulukuun palkoissa ei ole mukana työnantajamaksuja, vain työntekijälle maksettu bruttopalkka. Palkkasumma on suuntaa-antava. Päällekkäisyyksiä ei ole, yhdelle vakanssinumerolle on maksettu vain yksi palkka. En tiedä, mitä järjestelmä antaa jos joulukuussa vakanssilla on ollut kaksi eri työntekijää. Hgin lukumäärissä nuo epämääräisyydet eivät tule korostetusti esille. Palkkasummasta vielä: se ei ole todellisuudessa ulosmaksettu palkka, vaan se rahamäärä, joka menisi, kun vakanssilla oleva ihminen on töissä koko joulukuun. Siitä puuttuvat avoimina olevien vakanssien palkat, koska ei ollut ketään, jolle maksaa. Vantaa Tilanne joulukuussa Poiminnan kohteena oli lasten ja perheidenpalvelulinjan asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät sekä johtavat sosiaalityöntekijät. Näin ollen poimintaan eivät sisältyneet projekteissa työskentelevät sosiaalityöntekijät eivätkä vanhus-ja vammaispalveluissa työskentelevät. Poimintaehtona on, että työntekijä on vakinaisella vakanssilla tai määräaikaisella avoimella vakanssilla tai määräaikaiseen työsuhteeseen palkattuna. Osa-aikaiset sisältyvät lukuihin ja heidän määränsä on ilmoitettu lukuna. Palkkasumma on edellisen perusteella syntyneen henkilötasoisen listan joulukuun 2003 ansiotiedostosta, missä osa-aikaisien palkka on laskennallisesti muunnettu kokoaikaiseksi. Palkkatietona on kaikkien kyseisen rivin henkilöiden bruttopalkka, ilman työnantajamaksuja Tampere Joulukuussa 2003 lasketut palkat on laskettu henkilö henkilöltä palkkojen maksulistoista. Palkat sisältävät kokemuslisät ja muut lisät. Palkkalaskelmissa on otettu huomioon alueellisen perussosiaalityön henkilöstön kokonaismenot. Henkilöstöön on laskettu mukaan johtavat sosiaalityöntekijät, sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät ja lastensuojelun perhetyöntekijät. Oulu Henkilöstötilanne on otettu Heti-järjestelmästä vakinaiset ja määräaikaiset. Palkkatietona on kaikkien kyseisen rivin henkilöiden bruttopalkka, ilman työnantajamaksuja. Ei päällekkäisyyttä.

10 Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Liite 4 A(1) Lasten ja nuorten huolto Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö Kaikki lastensuojelun asiakkaat (alle 21v) asiakas kertaalleen. Ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Lastensuojeluperheiden lkm kk:n aikana (voi olla päällekkäisyyttä.) Asiakkaat vuoden aikana (Stakesille). Asiakkaat kk:n lopussa. Käynnit eriteltynä tsto/muualla. Lausunnot, neuvottelut, muut tapahtumat. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Koko lastensuojelusektorin vakanssit. tärkeimmät tekijät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Avohuollon vakanssit Palkat Sosiaalityöntekijöiden palkat. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä max 20 asiakasperhettä (ei ole toteutunut). Sosiaalityöntekijöitä pyydetään tarkistamaan päätösten voimassolo ym. tiedot aina vuoden lopussa, siksi vuositasoinen tieto on oikeellisempaa kuin kk-seuranta järjestelmästä. Osa tiedoista tuotetaan manuaalisesti. Avohuollon asiakkaisiin sisältyvät avohuollon sijoitetut. Lastensuojelun perhetyö Perheiden lukumäärä/kk. Lasten ja aikuisten lkm eriteltynä/kk. Tapaamisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä. (Voi olla päällekkäisyyttä. Manuaalikeruu.) Tapaamiskerrat eriteltynä tstossa ja muualla. Puhelut, hukkakäynnit, neuvottelut, lausunnot. Perhetyöntekijöiden vakanssit. Perhetyöntekijöiden palkat. Lomatoiminnan sosiaalityö Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat. Asiakkaat vuoden aikana. Erittelyllä lapset/huoltajat. Lomapäivät. Päätökset. (Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä.) Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Sijaishuollon vakanssit Palkat Perhehoidon sosiaalityö Perhehoidon asiakkaat. Hoitovuorokaudet. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Sosiaalityöntekijöiden palkat. Laitoshoidon sosiaalityö Laitoshoidon asiakkaat, mutta kaikissa laitoksissa ei ole sosiaalityöntekijää. Hoitovuorokaudet. Paikat. Omien laitosten käyttöaste. Omien laitosten sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Asiakkaat vuoden aikana. Asiakkaat kk:n lopussa. Jälkihuoltopäätökset. Ei saa. Jälkihuollon p sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakkaat, joilla on tukihenkilö. Tukihenkilöiden määrä. Ei saa. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Asiakkaita ei saa eriteltyä muista avohuollon sijoitetuista. Ei saa. Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Asiakkaat Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana. Tukiasunnot, paikat, asumisvuorokaudet. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä.

11 Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Liite 4 A(2) Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana (aikuiset, lapset, sisarukset). Perheet kuukausittain ja vuosittain. Vauvaperhetoiminnan asiakkaat saa erikseen. Käynnit eriteltynä, neuvottelut, lausunnot ym. kuukausittain. Asiakkaiden taustatiedot, asiakkuuden syyt, toteutuneet toimenpiteet vuosittain. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit perheneuvoloissa. Palkat Lastenvalvojan työ Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Loppuun saatetut isyysasiat. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Vahvistetut elatussopimukset Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu ei tehdä virkatyönä. sosiaalilautakunnan määräämät sovittelijat Selvitys/lausunto tuomioistuimelle Valmistuneet selvitykset Sosiaalityöntekijöiden/ lastenvalvojien vakanssit Palkat. Sosiaalityöntekijöiden/ lastenvalvojien vakanssit Palkat. Sosiaalityöntekijöiden /lastenvalvojien vakanssit Palkat. Adoptio/Ottolapsineuvonta Perheen sisäinen Asiakkaat kuukauden ja vuoden aikana. Ottolapseksi otettavat lapset. Hakijat, joille annettu ottolapsineuvontaa. Vahvistetut adoptiot. Kotiselvitykset. Käynnit, tapaamiset, lausunnot. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Ulkopuolinen Asiakkaat kotimainen ja ulkomainen adoptio/kuukausittain ja vuosittain. Ottolapseksi otettavat lapset. Hakijat, joille annettu ottolapsineuvontaa tai kansainvälistä ottolapsineuvontaa. Suomeen saapuneita lapsia. Vahvistetut adoptiot. Kotiselvitykset. Käynnit, tapaamiset, lausunnot. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Pari- ja perheterapia Perheet kuukausittain ja vuosittain. Käynnit, neuvottelut, lausunnot ym. kuukausittain ja vuosittain. Perheneuvojien/sosiaalityönte kijöiden vakanssit. Palkat. Perheasioiden sovittelu Asiakkaat ja perheet vuosittain. Käyntikerrat Ei saa Koulun sosiaalityö Asiakkaat Kuraattorien vakanssit Palkat

12 Helsinki Liite 4 A(3) Aikuisten palvelut Toimeentulotuki Toimeentulotuen sosiaalityö Laskennallinen tttuki/etuuskäsittely Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa p (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Toimeentulotukea saaneet vuoden aikana ja kk etuuskäsittelyn asiakkaat sisältyvät edelliseen kohtaan, ei erikseen Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat etuuskäsittelijöiden vakanssit Palkat. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) henkilöt joille tehty aktivointisuunnitelma (huom sis. myös tt-asiakasmäärään) ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei saada eriteltynä, sis. toimeentulotukeen Toteutus kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet asiakkaat ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit tödenjärjestelytoimisto 1 vakanssi v Päihdehuolto Päihdehuollon sosiaalityö laitos- ja asumishuollon asiakkaat Polikliinisen päihdehuollon sosiaalityö Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö laitos- ja asumishuollon asiakkaat ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Korvaus- ja ylläpitohoidon sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja eriyissosiaalitoimiston sos.työntekijävakanssit yhteensä Palkat. suuri osa erityissosiaalitoimiston vakansseista kirjataan toimeentulotukeen Asumispalvelujen sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat.

13 Helsinki Liite 4 A(4) Mielenterveystyö Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Mielenterveystyön sosiaalityö ei erillistä tietoa ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen sosiaalityö ei erillistä tietoa ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Terveyssosiaalityö vuositilastossa ei erillistä asiakaslukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Vanhusten sosiaalityö Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) asiakastapaukset kuukaudessa Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Vanhusten laitospalvelujen solaitoshoidossa asiakkaat vuoden aikana ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö Sosiaalityö virka-aikana ei virallista asiakas kertaalleen lukua Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin ei virallista asiakas kertaalleen lukua Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat ; nämä pitäisi periaatteessa saada sospäivystyksen osalta; sisältyvät myös lastensuojelun ja toimeentulotuen lukuihin sosiaalipäivystystoimiston sostyöntekijöiden vakanssit Palkat. sospäivystyksen vakanssit sisältyvät myös lastensuojelun ja toimeentulotuen vakanssimääriin Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö ei virallista asiakas kertaalleen lukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat. Turvapaikanhakijat Sosiaalityö ei virallista asiakas kertaalleen lukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Maahanmuuttoyksikön /vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat.

14 Kehitysvammahuollon sosiaalityö Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Liite 4 A(5) Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) Asiakastapaukset (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Kehitysvammahuollon asiakkaat (= ne joilla erityishuolto-ohjelma) vuoden aikana ja kk Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat kv-huollon viisikkossa määritelty kehitysvammahuollon tiedossa olevat asiakkaat-luku, jota tässä voisi käyttää Perhe- ja laitospalvelut laitosasiakkaat vuoden aikana. perhehoidon asiakkaat vuoden aikana ei sos.työhön liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit (vammaispalvelutoimisto) palkat Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) Asiakastapaukset (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Vammaispalvelua (Vpl) saaneet) vuoden aikana ja kk Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat

15 Liite 4B( 1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Lasten ja nuorten huolto Espoo Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Kaikki lastensuojelun asiakkaat (alle 21 v), asiakas kertaalleen. Lastensuojeluperheiden lkm kk:n aikana. Avohuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana (Stakesille) Lausuntojen määrät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykäleittäin. Koko lastensuojelusektorin vakanssit. Työntekijöiden palkat. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Avohuollon sosiaalityön vakannsit Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden palkat Perheiden lukumäärä. Lapset ja aikuisten lkm eriteltynä. Lausuntojen määrät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykäleittäin. Perhetyöntekijöiden vakanssit Perhetyöntekijöiden palkat Lastensuojelun perhetyö Lomatoiminnan sosiaalityö Ei eriteltyä tietoa. Ei eriteltyä tietoa. Ei eriteltyä tietoa Ei eriteltyä tietoa Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Koko sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat Perhehoidon sosiaalityö Perhehoidon asiakkaat. Hoitovuorokaudet Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat. Laitoshoidon sosiaalityö Laitoshoidon asiakkaat. Jälkihuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Jälkihuoltopäätökset Hoitovuorokaudet. Omien laitosten käyttöaste. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Em.palkat. Jälkihuoltoa tekevät myös alueiden lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Tämän työn osuutta ei saada erikseen. Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakkaat, joilla tukihenkilö. Tukihenkilöiden määrä. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tukiperheiden määrä. Ei eriteltynä. Tukiperheiden palkkiot. Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana. Tukiasuntojen määrä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden Tukihenkilötoiminnasta huolehtivat myös vakanssit. Em.palkat. alueiden lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitettyssä toiminnassa. Em.palkat. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Em.palkat. Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Lapset ja aikuiset eriteltynä. Tapaamismäärät. Lausuntojen määrät. Tutkimusten määrät. Perheneuvojien vakanssit. Em.palkat. Lastenvalvojan työ Asiakkaat vuoden aikana. Tapaamismäärät. Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Lapsia, joiden isyys vahvistettu(tunnustamisella, tuomioistuimen päätöksellä)(stakes) Vahvistetut, keskeytetyt selvitykset(stakes) Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Vahvistetut huolto- ja tapaamissopimukset(stakes) Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Elatustukea saaneet lapset (Stakes) Elatusvelvollisten määrä (Stakes) Elatussopimusten määrä eriteltynä ( Stakesille) Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu Asiakkaat vuoden aikana. Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Selvitys/lausunto tuomioistuimelle Asiakkaat vuoden aikana. Selvityspyyntöjen määrä. Lausuntojen määrä vuodessa. Lastenvalvojien vakannsit ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakannsit. Em.palkat.

16 Liite 4B( 2) Adoptio/Ottolapsineuvonta Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Perheen sisäinen Asiakkaat vuoden aikana. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Ulkopuolinen Asiakkaat vuoden aikana. Ostopalvelun kustannukset. Pari- ja perheterapia Perheasioiden sovittelu Asiakkaat vuoden aikana. Sovittelijoina toimivien työntekijöiden vakanssit. Em. palkat. Koulun sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Koulukuraattorien vakanssit. Em.palkat. Koulukuraattorit ovat opetus- ja kulttuuritoimen työntekijöitä. Tiedot saadaan. Aikuisten palvelut Toimeentulotuki Päätösten määrä vuoden aikana. Eriteltynä myönteisiin, kielteisiin, harkinnanvaraisiin ja ennaltaehkäiseviin. Asiakkuuden kestoaika. Aikuissosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Toimeentulotuen sosiaalityö Asiakkaat ja ruokakuntien määrät vuoden aikana. Laskennallinen tttuki/etuuskäsittely Varsinaisten ttt-päätösten määrä. Etuuskasittelijoiden vakanssit. Em.palkat. Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät myöntavat harkinnanvaraista toimeentulotukea. Asiakastietoja ei voida eritellä, koska niissä paljon päällekkäisyyttä. Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) Asiakkaat vuoden aikana. Aktivointisuunnitelmien määrä vuodessa. Aikuissosiaalityötekijöiden ja keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. TTT-kustannukset Toteutus Asiakkaat vuoden aikana. Päihdehuolto Päihdehuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Polikliinisen päihdehuollon Ikäjaottelu alle 25 v, alaikäisten määrä. aikusasiakkaiden määrä Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit Em.palkat sosiaalityö A-klinikan asiakkaat vuoden aikana. Ostopalvelun kustannukset. Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö Korvaus- ja ylläpitohoidon Päihdehuollon asumis- ja laitospalveluja käyttäneet vuoden aikana sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit Em.palkat. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit päihdehuollosssa. Ostopalvelun kustannukset sekä em.työntekijöiden palkat. Aikus- sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät tekevät myös tätä työtä. Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tilastointi epävarmaa. Maksusitoumusten määrä Keskitetyn yksikön sosiaalityöntekijöiden vakanssit+osa aikuissosiaalityötä. Em.palkat. Maksusitoumusten kustannukset vuodessa. Asumispalvelujen sosiaalityö Ei tilastotietoa. Mielenterveystyö Mielenterveystyön sosiaalityö Ei tilastotietoa. Sekä aikuis- että lastensuojelun työntekijöiden vakanssit ja keskitetyn toiminnan vakanssit Em.palkat. Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen sosiaalityö Ei tilastotietoa. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Asiakkaiden määrä vuodessa. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. sekä ostopalvelukustannukset Terveyssosiaalityö

17 Vanhusten sosiaalityö Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) Ei tilastotietoa erikseen. Osana aikuissosiaalityöta. Ei saada eriteltynä. Vanhusten laitospalvelujen sosiaal Ei tilastotietoa erikseen. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Liite 4B( 3) Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö Sosiaalityö virka-aikana Ei tilastotietoa erikseen. Osana aikuis- ja lastensuojelun sosialityöntekijöiden työtä. Ei saada osuutta eriteltynä. Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin Asiakkaiden määrä vuodessa. Kriisiavun tarpeen syyluokittelu. Kiireellisten huostaanottojen määrä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkkakustannukset. Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö Asiakkaiden määrä vuodessa. Kansalaisuus eriteltynä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Turvapaikanhakijat Sosiaalityö Kehitysvammahuollon sosiaalityö Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) Ei eriteltyä asiakastilastoa. Eri päätösten määrä. Osana aikuis- sekä lastensuojelun sosiaalityötä. Ei saada eriteltynä. Perhe- ja laitospalvelut Asiakkaiden määrä vuodessa. Eri päätösten määrä. Osana aikuis- sekä lastensuojelun sosiaalityötä. Ei saada eriteltynä. Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) Asiakkaiden määrä vuodessa Eri päätösten määrät. Osana eritettynä aikuissosiaalityönä; em. työntekijöiden vakanssit. Em.palkat. VPL:n kustannuksista tehdään vuosittain oma vertailu, johon EI sisälly sosiaalityöntekijöiden kustannuksia.

18 Liite 4 C(1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Sosiaalityön eri asiakkaat yhteensä Lasten ja nuorten huolto Vantaa 1. Kaikki yhteensä; 2. ilman vammais-ja vanhuspalvelua, 3. lastensuojelu mukana tai poissa Lastensuojelu Kaikki lastensuojelun asiakkaat, lastensuojeluperheet sekä henkilöoden määrä perheissä Avohuollon sosiaalityö - Työn kohteena olevat lapset ja nuoret - Asiakasperheet + henkilöt 1. tapaamiskerrat 2. tapaamiskerrat 3. tapaamiskerrat Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa - tapaamiskerrat - lastensuojelun tukitoimet - tukitoimipätökset - avohuollon sijoitukset Lastensuojelun perhetyö Asiakasperheet tunnit asiakasperheissä tapaamiskerrat a)sos.työntekijöiden kok.määrä b)moniko tekee yhdennettyä c)moniko perheiden sostt. d)moniko aikuistyön sostt. saadaan perhetyöntekijöiden määrä Oma talousarviokohtansa - menot saadaan kokonaisuudessaan (Omat + osto) Lomatoiminnan sosiaalityö Henkilöt hoitopäivät Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Kootaan lasten sijaishuollon Kuusikkoon + lisäksi ensi ja turvakodit Perhehoidon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Sos. H + muut ok Laitoshoidon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Sos. H + muut ok Jälkihuollon sosiaalityö Jälkihuollon piirissä olevat nuoret Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Lapset ja nuoret, joilla tukihenkilö/-perhe Vapaaehtoistoiminnan menot kokonaisuudessaan Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Henkilötutkintojen oikeusedustusten määrä Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Tukiasumisessa olevat nuoret/vuosi Tukiasumisen vrk

19 Liite 4 D(1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön Palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Lasten ja nuorten huolto Turku Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö Annetulla ajanjaksolla: Lastensuojeluasiakkaiden lkm asiakas kertaalleen annetulla aikavälillä, ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Vuoden aikana uudet asiakkaaksi tulleet lapset Annetulla ajanjaksolla: Avohullon lastensuojelun piirissä olevien lasten lkm ja asiakasperheiden lkm. Lasten ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Vuoden aikana uudet asiakkaaksi tulleet lapset Annetulla ajanjaksolla: Lapset joista tehty lastensuojeluilmoitus, lastensuojeluilmoitusten määrä, aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelman toteutumisen arvio, lspäätösten lkm päätöstyypin mukaan, maksetut avustukset Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lkm (lastensuojelun sosiaalityöntekijät ei enää erikseen v alk. jolloin siirrytty lapsiperhesosiaalityöhön) Maksetut palkat, maksetut avustukset Lastensuojelun perhetyö Perhetyössä olevien perheiden ja lasten lkm (manuaalisesti laskettava) Perhetyöntekijän käynneistä täytettyjen alehtien (sosiaalityöntekijälle tehtyjen raporttien) lkm. Perhetyöntekijöiden lkm Maksetut palkat Lomatoiminnan sosiaalityö Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat. Annetulla ajanjaksolla: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Perhehoidon sosiaalityö Sijoitettujen lasten lkm Annetulla ajanjaksolla: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Sosiaalityöntekijöiden lkm (osa ulkopuolisten sijoitusten sosiaalityöntekijöiden työtä) Laitoshoidon sosiaalityö Sijoitettujen lasten lkm Annetulla aikavälillä: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Omien laitosten sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Palkat

20 Liite 4 D(2) Turku Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Jälkihuollon sosiaalityö Kotitaloudet, perheenjäsenten lkm Annetulla aikavälillä: aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi / nuori kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten / nuorten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelman toteutumisen arvio, jälkihuoltopäätösten lkm, maksetut avustukset. Sosiaalityöntekijöiden lkm (v alkaen jälkihuollon sosiaalityöntekijöillä on muitakin asiakkaita kuin lakisääteisen jälkihuollon piirrissä olevat asiakkaat). Taulukkopalkat, maksetut avustukset Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakakkaiden lkm kenelle tehty tukihenkilöpäätös (manuaalisesti) Tukihenkilöpäätösten lkm (samasta lapsesta voi olla useampi päätös vuoden aikana, useimmilla yksi päätös / lapsi), tukihenkilöiden määrä. Osa yhden joht.sos.tt:n työstä, tarkkaa lukua työpanosta ei saada. Ei tarkkaa lukua sosiaalityöntekijän palkkamenoista, ostopalvelusopimus lounaissuomen mielenterveysseuran kanssa 30 tukihenkilön käytöstä. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Ajanvarausmerkinnät esitutkintaan ja oikeusedustukseen (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet) osa tiettyjen sosiaalityöntekijöiden työtä osa tiettyjen sosiaalityöntekijöiden työtä Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana Tukiasuntojen määrä, käyttöaste. Osa jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden työtä Osa jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden työtä - ei tarkkaa palkkasummaa Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaiden lkm (aikuiset ja alle 18 v. erikseen) Ajanvarausmerkinnät (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet), alalehtien lkm (asiakassuunnitelman seuraamista varten tehdyt raportit) Lastenvalvojan työ Ajanvarausmerkinnät (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet) - ei erotella isyyden selvittämistä, huolto- ja tapaamisoikeussopimusten vahvistamista tai elatussopimusten laatimista varten tehtyjä käyntejä. Vahvistettujen elatussopimusten lkm, isyyden selvittämiset ja vahvistamiset (lkm), vahvistetut sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta. Lastenvalvojien vakanssien lkm Lastenvalvojien vakanssilla oleville maksetut palkat. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Isyyden selvittämistapausten lkm Vahvistetut, keskeytetyt selvitykset osa lastenvalvojien työstä osa lastenvalvojien työstä, ei tarkaa palkkasummaa isyyden selvittämiseen. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Vuoden aikana vahvistettujen sopimusten lkm koskien huolto- ja tapaamisoikutta sekä lapsen asumista (uudet sopimukset, muutetut sopimukset) osa lastenvalvojien työstä ei tarkkoja palkkakustannuksia Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Elatustukea saavien lasten lkm. Elatusvelvollisten lkm (poikkileikkaus ) Sos.ltk:n (lastenvalvojien) vahvistamien elatusapusopimusten lkm, elatusvelvollisen vapautusanomusten lkm. osa lastenvalvojien työstä ei tarkkoja palkkakustannuksia Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN

TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN TERVEYSSOSIAALITYÖN ASEMA MUUTTUVISSA ORGANISAATIOISSA 28.5.10 EILA SUNDMAN Tein kierroksen internetissä otsikoilla Terveyssosiaalityön näkyminen organisaatiomuutoksissa, organisaatiomuutokset terveydenhuollossa,

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12)

LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Yhtymähallitus 9.10.2012 115 LASTENSUOJELUN ORGANISOINTI KARVIAISES- SA (sk 26.9.12) Lastensuojelussa toimivien eri ammattiryhmien osaamista yhdistetään tarkoituksenmukaisesti asiakasprosessin eri vaiheissa

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015

Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, 15.10.2015 Kuuden suurimman kaupungin sosiaali- ja terveys- sekä lasten päivähoitopalvelujen datat Helsinki Loves Developers, Projektitutkija Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut (Kuusikko), Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009

LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 LASTENSUOJELU LÄNSI- JA KESKI- UUDELLAMAALLA 2009 Selvitykseen kerättävät tiedot Timo Turunen 18.2.2010 SISÄLTÖ TAUSTAA... 3 JOHDANTO... 4 1 LASTENSUOJELUSTA KOOTTAVAT TIEDOT... 5 1.1 Lastensuojelun asiakkaat...

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ )

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu 2013 (päivitetty_ ) Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu (päivitetty_28052014) Lastensuojelu ilmoitusten lukumäärä Kuusikko-kunnissa 2009-16 000 Lastensuojeluilmoitusten lukumäärä

Lisätiedot

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti

Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015. Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun tilannekatsaus 20.1.2015 Lastensuojelupäällikkö Sari Lahti Lastensuojelun ja lapsiperheiden erityispalveluiden yksikön kokonaisrakenne Lastensuojelupäällikkö Lastensuojelu palvelut Sosiaalityön

Lisätiedot

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja

Syrjäytymisen kustannukset. Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Syrjäytymisen kustannukset Maritta Pesonen Perhepalveluiden johtaja Vantaan kaupunki, perhepalvelut 2 Aikuissosiaalityö: Työttömyysprosentti Vantaalla on 8,9 %, Toimeentulotukea saa vantaalaisista 9,1

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2006

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2006 Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2006 Lapsiperheiden ja aikuisten palvelut 15.11.2007 Kuusikon sosiaalityön asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen Marja-Riitta Kilponen Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti:

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Aikuisten sosiaalityö, sosiaaliohjaus ja toimeentulotukityö Perussosiaalityön koko henkilöstö 29.3.2007 Kuusikon sosiaalityön asiantuntijaryhmä Marja-Riitta Kilponen

Lisätiedot

KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Liite 1 (1) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain

KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Liite 1 (1) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT Liite 1 (1) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain HELSINKI 2006 Lapsiperheiden palvelut Yksinasuvat ja parit ilman lapsia Perhesosiaalityö

Lisätiedot

KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT liite 1 1(3) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain

KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT liite 1 1(3) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain KUUSIKKO KUNNAT, LAPSIPERHEIDEN PALVELUT liite 1 1(3) Aikuisten ja lapsiperheiden palvelujen organisaatiomallit kunnittain HELSINKI 2005 Aikuisten palvelut Lapsiperheiden palvelut Yksinasuvat ja parit

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA

LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA LASTENSUOJELUN UUDET KÄYTÄNNÖT JA HAASTEET VANTAALLA Palveluinnovaatiot ja tuottavuus seminaari Perhepalvelujen johtaja Maritta Pesonen VASTAANOTETUT LASTENSUOJELUILMOITUKSET VANTAALLA VUOSINA 2002-2010

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004.

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset /asukas Etelä-Karjalassa vuosina 1994 2004. Kunta Nettokustannukset /asukas Muutos % 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1994-2004 Imatra

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003. Perussosiaalityö

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003. Perussosiaalityö Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003 Perussosiaalityö Sosiaalityön Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 26.11.2004 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven kaupungin

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU

SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52. Voimaan: 1.1.2015 I LUKU 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SOSIAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 52 Voimaan: 1.1.2015 I LUKU SOVELTAMISALA 1 Suonenjoen kaupungin sosiaalihuollon järjestämisessä noudatetaan, mitä on

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat

3.1. Palvelun järjestämistä ohjaavat tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 3. Perhepalvelut Perhepalvelujen tavoitteena on lasten, nuorten ja heidän perheidensä sosiaalisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja turvallisuuden edistäminen sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen ennaltaehkäisevillä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.2.2 1 (17) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3)

Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) Kuusikko 2007 Liite 1 1(3) TOIMEENTULOTUEN TIEDONKERUUN MÄÄRITELMÄT 2006 Toimeentulotuella tarkoitetaan toimeentulotukilain (1412/97) mukaan kunnan varoista suoritettua viimesijaista taloudellista tukea

Lisätiedot

Alueellisen aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden toimeentulotukityön toimintatiedot 2006

Alueellisen aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden toimeentulotukityön toimintatiedot 2006 28.2.07 LIITE 1 A 1(3) Alueellisen aikuissosiaalityön ja lapsiperheiden toimeentulotukityön toimintatiedot 2006 Toimeentulotuki Toimeentulotukipäätökset jaotellaan käytössä olevan organisaatiomallin mukaan

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Sosiaalialan osaamiskeskusten selvitysten mukaan 6.. Jorma Kurkinen jorma.kurkinen@ulapland.fi SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN TILANNE - Tiedot

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003 Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003 19.1.2004 Aila Kumpulainen Sisällys Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2003...1 1. Johdanto... 3 2. Sosiaalityön ja sosiaalialan valtakunnallisia kehittämishankkeita... 4

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2014 Nro 1 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2014 Nro 1 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 7 SOSIAALIHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.3.2013) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus Sosiaalihuollon

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.3.2015 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut

sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut Palvelutehtävä sosiaalihuollon peruspalvelut lapsiperheiden peruspalvelut työikäisten peruspalvelut iäkkäiden peruspalvelut Sosiaaliapalvelu kasvatus- ja perheneuvonta perhetyö siivouspalvelu ateriapalvelu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013

Helsingin kaupunki 1 (8) Sosiaali- ja terveysvirasto 12.2.2013 Helsingin kaupunki 1 (8) Kaupunginhallitus PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Esitys kaupunginhallitukselle uusista viroista ja virkanimikemuutoksista sosiaali- ja terveysvirastoon HEL 2013-000126 T 01 00 02

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 2-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

Lasten päiväkotihoito

Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Lasten päiväkotihoito Kunnan itse tuottamat palvelut Lapsia kokopäivähoidossa päiväkodeissa yhteensä 31.12. alle 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa 1-vuotiaita lapsia kokopäivähoidossa

Lisätiedot

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso

osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso Sosiaalipalvelut, mitä ja millä osaamisella? Eduskuntaseminaari 17.9.2014 Juha Luomala Johtaja, sosiaalialan osaamiskeskus Verso "sote uudistuksessa on kyse siitä kuinka nopeasti sinne omalle terveyskeskuslääkärille

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN?

MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? MITÄ NUORTEN PALVELUJA TULISI KEHITTÄÄ JA MITEN? Lastensuojelupalvelujen kehittäminen ja yhteistyö psykiatrisen hoitojärjestelmän kanssa Nuorten hyvinvointi ja pahoinvointi Konsensuskokous 2.2.2010 Kristiina

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU- LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERHESOSIAALITYÖ PERHESOSIAALITYÖN TOIMIPISTEET: Lastensuojelun palvelut: Peruspalvelukeskus Virastotalo, Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää,

Lisätiedot

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Lapsiperheiden avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus

Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Lapsiperheiden avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Sosiaalityö Kuusikon kunnissa 2005 Lapsiperheiden avohuollon sosiaalityö ja sosiaaliohjaus 24.10.2006 Kuusikon sosiaalityön asiantuntijaryhmä Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen Sosiaalityö Kuusikon

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014

Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla. Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Lastensuojelussa juuri nyt - meillä ja muualla Sosiaali- ja terveysjaosto 17.9.2014 Muutoksia ajassa Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio sotelakiluonnos lausunnolla 14.10. mennessä Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2009 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2010 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy Ab 2010

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU

KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU KUUKAUSIRAPORTTI TAMMMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/31 1 KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 1.2 Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus

Projektitutkijat Anssi Vartiainen ja Hanna Ahlgren-Leinvuo, Kuutosvertailut/ Helsingin kaupungin tietokeskus Palvelusisältöjen ja kustannusten määrittelytyön tärkeys taloudellisuus- ja tuottavuusvertailuissa. Kokemuksia kuutosvertailuista Kuntien tuottavuus- ja tuloksellisuus seminaari, Valtionvarainministeriö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI ALKAEN KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI 1.11.2016 ALKAEN Tällä asiakirjalla tarkoitetaan Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö

Oulunkaaren kuntayhtymä. Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointisääntö Tässä delegointisäännössä määrätään palvelutuotantolautakunnan alaisen viranhaltijan oikeudesta tehdä toimialalaan yksilöön

Lisätiedot

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LASTENSUOJELU 2007 Lastensuojelun työryhmä Aila Kumpulainen 4.6.2008 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen Kansi: Kati Rosenberg ISSN 1457-5078 Edita Oy

Lisätiedot

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1.

Ohje 1 / 7. Toimintaohje. Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyslautakunta Voimassa 1.1. Ohje 1 / 7 Toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.11.2016 144. Voimassa 1.1.2017 lukien Sosiaali- ja terveystoimi Terveyspalvelut Tehtävä Päätösvalta Viranhaltija, päättää voimassaolevan lainsäädännön

Lisätiedot

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö

Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö 1 (13) Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.5.2015 2 (13) Sisällysluettelo Jämsän sosiaali- ja terveyslautakunnan johtosääntö Organisaatio... 3 1. Toimiala...

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14

16.10.2013 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2013-14 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot

Nettokustannukset asukasta kohti /asukas pienimpiin kustannuksiin vuonna 2011 (Oulu) on listätty 3,5 % kustannusten reaalista nousua Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus

Lisätiedot

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT

B. VIRKAVAPAUDET, TYÖLOMAT, PERHEVAPAAT JA MUUT LAKISÄÄTEISET VAPAAT 1 PERUSTURVA- JA SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI VALTUUSTOKAUDEKSI 2015-2016 1. HENKILÖSTÖHALLINNON ASIAT A. VIRKA / TYÖSUHTEESEEN OTTAMINEN Lautakunta 1. 2. Palvelupäälliköt 3. Rehtorit ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet:

TOIMINNALLISET TUNNUSLUVUT JA -TAVOITTEET (mittarit) Toiminta ympäristön muutos, toiminnan painopistealueet: Peruspalveluiden hallinto Vastaa sosiaali- ja terveystoimen lakisääteisten palvelujen järjestämisestä kuntalaisille. Peruspalveluiden halllinto, projektit ja vanhusneuvosto. Tehtäväalueeseen kuuluu myös

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖHUOLLON ASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ YLEISTÄ 1 Päätösvallan käyttäminen Sosiaalihuollon antamisesta ja järjestämisestä

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015

Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 2015 Sosiaaliasiamiehen toiminnan tilastoja vuonna 215 Palvelun tuottaja 213 214 215 Kunnan palvelu 541 423 452 Kuntayhtymän sosiaalipalvelu 3 3 Yksityinen kunnan ostopalveluna 2 28 22 Yksityinen sosiaalipalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta 16.02.2012 Sivu 1 / 1 127/03.00.00/2012 18 Lausunto aluehallintovirastolle lastensuojelulaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta Valmistelijat / lisätiedot: Kati Saastamoinen, puh. (09) 816 23422

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Kuusikkotyöryhmä Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2013 Hanna Ahlgren-Leinvuo Kuusikko-työryhmän julkaisusarja 2/2014 Suomen kuuden suurimman kaupungin

Lisätiedot

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011

Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö. Asiakasraati 13.12.2011 Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö Asiakasraati 13.12.2011 Aikuissosiaalityön ja perusturvan palveluyksikkö Aikuissosiaalityö Hannikaisenkadun sosiaaliasemalla Sosiaalinen luototus Keski-Suomen talous- ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012

Sosiaali- ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2012 Sosiaali ja terveystoimen asiakastyytyväisyys 2 22..2 Heikki Miettinen Yhteenveto kyselyn tuloksista Koko aineisto Insert Firstname Lastname via >Insert >Header & Footer Asiakaskyselyssä olivat mukana

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa?

Sosiaalihuoltolaki uudistuu. Mikä muuttuu lastensuojelussa? Sosiaalihuoltolaki uudistuu Mikä muuttuu lastensuojelussa? VALTAKUNNALLISET LASTENSUOJELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 1.10.2014 Lotta Hämeen-Anttila Valmisteluvaiheet Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmä:

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ. TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 Tp 2011 Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Henkilöstöresurssiyksikkö TUNNUSLUVUT TALOUSARVIO 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Vakinaiset virat/toimet 631 638 573 615,2 568,4 Ulkopuolelta ostettu työvoima/päivät 833 2 330 1 360 470 400 HENKILÖSTÖRESURSSI-

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010

LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT. Kuopio 23.9.2010 LASTENSUOJELUN LAATUPÄIVÄT Kuopio 23.9.2010 Lotta Silvennoinen Auttavatko kansalliset laatusuositukset kuntaa varmistamaan laadukkaan ja vaikuttavan lastensuojelutyön? 1 Vaikuttavan työn edellytykset lastensuojelussa

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.8.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden 2.1.1 1 (19) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Viimeksi muutettu. Sosiaali-

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen delegointisääntö Delegointisääntö on vahvistettu Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 16.12.2013 223 ja se astuu

Lisätiedot

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3. 2013 2014 2015 TAE 2016 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia SOSIAALITOIMEN JA TERVEYDENHUOLLON PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2009 94 Voimaantulo 1.1.2010 2 SISÄLTÖ 1 ' TOIMINTA-AJATUS... 3 2 ' PÄÄVASTUUALUEEN

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖTUTKIMUS PORVOOSSA 2014-15 KÄYTÄNNÖN OPISKELIJAKSI PORVOOSEEN? Oletko kiinnostunut suorittamaan sosiaalialan käytäntötutkimus- tai harjoittelujakson

Lisätiedot