PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA RAPORTISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA 2003- RAPORTISTA"

Transkriptio

1 Kuusikko Liite 1(1) Sosiaalityön työryhmä 2004 PALAUTEKYSELY SOSIAALITYÖ KUUSIKON KUNNISSA RAPORTISTA Sosiaalityön kentällä tapahtuu parhaillaan paljon. Vuoden 2002 alussa aloitti Sosiaalityön neuvottelukunta ja Sosiaalialan osaamiskeskustoiminta. Saman vuoden lokakuussa käynnistyi STM:n Sosiaalialan kehittämishanke. Lokakuussa vuonna 2003 valtioneuvosto teki periaatepäätöksen sosiaalialan tulevaisuuden turvaamiseksi. Stakesissa tehdään sosiaalityölle yleistä luokitusta ja STEAMhankkeessa selvitetään sosiaalihuollon tehtävä- ja ammattirakennetta. Monissa kunnissa on meneillään tietojärjestelmäprojekteja, joissa parhaillaan pohditaan, minkä tietojen avulla sosiaalityötä tulevaisuudessa kuvataan ja arvioidaan. Kuusikko-työryhmä on valmistanut kuntien sosiaalityötä käsittelevän raportin, Sosiaalityö Kuusikon kunnissa Sosiaalityön kokonaisuutta kunnissa on hahmoteltu raportin liitteessä 3, josta on helposti nähtävissä sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi kunnissa. Liitteessä 5 on määritelty mitä raportissa käsitelty sosiaalityö on sisällöllisesti. Kuusikko-työryhmä jatkaa työtään selvittämällä tällä hetkellä sosiaalityön alueelta kerättävistä tiedoista mahdollisesti kuntien vertailuun soveltuvat tiedot. Työryhmä tutkii onko nykyään kerättävissä tiedoissa (esim. asiakasmäärä, päätökset, henkilöstö ja kustannukset) löydettävissä osia, joilla vertailua voitaisiin tehdä. Kuusikon jatkotyötä varten toivomme että vastaatte seuraaviin kysymyksiin 1. Mitkä ovat mielestänne yksi - kolme tärkeintä tietoa, jolla jatkossa sosiaalityötä tulee verrata eri kuntien välillä? Perustelkaa valintanne. 2. Puuttuuko sosiaalityön tehtäväalueiden määritelmistä (Raportin liite 5 ) jotain olennaista ja onko asiat kuvattu oikein? 3. Muu palaute raportista

2 Kuusikko Liite 1(2) Sosiaalityön työryhmä 2004 Yhteenvetona Espoossa haluttiin seuraavaa: - resurssivertailua - hyväksi todettujen työtapojen ja -keinojen esille tuominen - tilastokeruun kehittäminen yhdenvertaiseksi Vantaan kaupunki PALAUTEKYSELYN TULOKSET SOSIAALIASEMILTA LIITTYEN TEHTYYN KUUSIKON KYSELYYN Vastauksia tuli kahdesta toimistosta 1. Tärkein tieto, jolla sosiaalityötä tulee verrata eri kuntien välillä? Tärkeintä olisi mitata sos.työn vaikuttavuutta perustehtävän toteutumisen kannalta vertaamalla ei toiminta- ja organisaatiotapoja. Järkevintä olisi kohdistaa työ kuntien erilaisten sosiaalityön osaalueiden hyviksi koettujen rakenteiden tai työkäytäntöjen vertaamiseen. Kiinnostavin tieto olisi palvelujen järjestämiseen liittyen keskitettyjen vs alueellisten sosiaalityön toimintojen työnjaon seuraukset ja työnjaon toimivuuteen/toimimattomuuteen liittyvät ehdot. Muotien (keskitetty vs hajautettu) takaa voisi löytyä jotain pysyvämpääkin ymmärrystä eri rakennevaihtoehtojen valitsemiseksi kunkin palvelun kohdalla. 2. Puuttuuko sosiaalityön määritelmistä jotain olennaista? Viime kädessä sosiaalityön määrittely tapahtuu lainsäädännön työlle asettamien tehtävien ja tavoitteiden pohjalta, jotka kyllä käyvät ilmi raportista. Mielenterveyssosiaalityöhön lisäisin että sen keskeinen yhteistyökumppani on psykiatrian erikoissairaanhoito. Aikuissosiaalityö puuttuu kokonaan. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityöstä puuttuu aikuisten asunnottomien tukiasuntotyö joka on sosiaalityöntekijän työtä (asumistarpeen arviointi, asuttaminen ja asumisen tukeminen myös toimeentulotuen ja päihdehuollon osalta). 3. Muu palaute Sosiaalityö epäselkeyttä ja määrittelemättömyyttä ei pitäisi liikaa korostaa. Sos.työ tarvitsee tervettä kilpailua eri organisaatiomuotojen ja työtapojen välillä. Vanhakantaisen suorite- ja tulosmittauksen sijaan tarvitaan hyväksi koettuja johtamis-, organisointi- ja työskentelytapojen keskinäistä vertailua työlle asetettujen tehtävien ja tavoitteiden valossa.

3 Kuusikko Liite 1(3) Sosiaalityön työryhmä 2004 Tampereen kaupunki 1. Tärkeimmät tiedot, joilla sosiaalityötä tulee verrata: Henkilökuntaresursseja Työntekijärakennetta ja määriä Sosiaalityöhön varattuja määrärahoja Toimintalinjoja harkinnanvaraisissa etuisuuksissa Mahdollisuuksia päästä tarvitsemiensa palveluiden piiriin esim. päihdehuoltoon tai perheneuvolaan tietyssä määräajassa Mitä tehtäviä hoidetaan perussosiaalityössä sosiaaliasemilla Aikuissosiaalityötä eri kunnissa Lapsiperheiden avohuollon tukitoimia. Kauanko lapsi on eri tukitoimenpiteiden kohteena. Huostaanottoja eri muodoissaan. Asiakkuuksien syitä Asiakkuuksien kestoa Toiminnan vaikuttavuutta Miten kunnissa toimitaan Tampereen perheasiain yksikköön liittyvissä tehtävissä Perheneuvolatoimintaa, sosiaalineuvontaa ja ohjausta Toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotuen vertailu kevennettynä Sijaishuoltoa myös kevennettynä Päihdepalvelujen saatavuutta, Päihdehuoltoa, laitosrakenteet, volyymit Työllisyys- ja aktivointiprojekteja. Muuta yhdyskuntatyötä ja vapaaehtoistoimintaa. Päivystysmalleja Lapsiin ja vanhuksiin kohdistuvia erityistoimia ja tukia (kotipalvelua) Kunnan omia ja ostopalveluja Tuki- ym. asuttamistoimintaa 2. Puuttuuko raportti 5:n määritelmistä jotakin Sosiaaliaseman aikuissosiaalityö (toimeentulotuki mittarina ei riitä) Ei puutu mitään. Kritiikki: Tehtäväalueisiin ei kuulu lastenvalvojan työ. Lastenvalvoja on virkanimike. Huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva asia kahteen kertaan s. 3 ja 5. Sivun 3 tekstin voisi poistaa. Tehtäväalueita ollut kattavasti. Sosiaalityöntekijät eivät löytäneet tähän kohtaan (tehtäväalueet) lisättävää. Sosiaalista isännöintiä ei mainita asumispalvelujen yhteydessä 3.Muu palaute Hyvä, perusteellinen ja selkeä raportti. Hyvä työkalu sosiaalityöntekijän työn jäsentämiseen ja kokonaisuuden ymmärtämiseen. Mielenkiintoinen Jälkihuoltoa hoidetaan Tampereella myös alueellisesti ei pelkästään keskitetysti sijaishuollossa. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman avulla. Raportti on mielenkiintoinen

4 Liite 2 A (1) Sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi Kuusikon kunnissa 2003 Rsportissa käsitelty osuus sosiaalityöstä. Lasten ja nuorten huoltoon liittyvät sosiaalityön palvelut Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö A ja K(ruotsinkieliset,sosiaalipäivystys) A A A ja K (ulkomaalaistoimisto, erityissos.tsto, jälkihuolto) A (K) A (K) Lastensuojelun perhetyö A ja K(Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto)+o A+K(maahanmuuttajat) A+K(erityispalvelut yksittäistapauksissa) A A (K) A (K) Lomatoiminnan sosiaalityö A + K(Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A A Ei ole Ei ole A (K) Sijaishuollon sosiaalityö K+A (parityöskentely) K+A (parityöskentely) Yhteispalvelukeskus/lasten K ( Yhteisten palvelujen Perhehoidon sosiaalityö sijaishuoltotoimisto tuloyksikkö)+a(päätökset) Yhteispalvelukeskus/lasten K ( YTY /palvelujen hallinnointi )+ Laitoshoidon sosiaalityö sijaishuoltotoimisto A(Vastuu lapsesta) Jälkihuollon sosiaalityö A (pääasiallisesti) Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö A + K (Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A + K (Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto) A (K) Tukiperhetoimintaa hallinnoidaan keskitetysti K Erityispalvelukeskus /sosiaalipäivystystoimisto K Yhteispalvelukeskus/lasten sijaishuoltotoimisto Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö A (perheneuvolat) K+A(sijoituksen alkuvaiheessa+avohuollon K(perhehoidon yksikkö,tuiran sosiaaliasema) sijoitukset) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K + A(avohuollon sijoitukset) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K(Tuiran sosiaaliasema) K(Lastensuojelun erityispalvelut) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) K(Tuiran sosiaaliasema) A+K ( Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A+K( yksittäistapauksissa) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) A +K ( Yhteisten palvelujen tulosyksikkö ) A (K) +K(lastensuojelun sijaishuolto) A (K) A+K(vapaaehtoistyö, tukihenkilöiden hankinta) K (Aso-tiimi 1) K (Sosiaaliasema Paussi) A (K) A +K(kriisikeskus, K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö/nuorisohuolto) lastensuojelun erityispalvelu t ja sovittelutoiminnan yksikkö) K+A K (Sosiaaliasema Paussi) A (K) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A + K (jälkihuoltoyksikkö) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) A (K) A (Perheneuvolat) +K(ruotsinkieliset)+ O (Espoon perheasian nk.) A(K) Kasvatus- ja perheneuvonta K (Kasvatus- ja perheneuvola) A (K)( Erityispalvelut/perheneuvola) K( Perheneuvola, MT- ja Vammaisyksikkö) Lastenvalvojan työ Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen K Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto A Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta K Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto A Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu Ei virkatyötä A Selvitys/lausunto tuomioistuimelle K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (ASO-tiimi 2) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Aso-tiimi 2) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Aso-tiimi 2) K (Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto) A A A(neljän alueellisen tston sostt) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) A (K Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö) K(lastensuojelun palveluyksikkö) K (Yleinen sosiaalityö/perheasiainyksikkö ) K(lastensuojelun palveluyksikkö) Adoptio/Ottolapsineuvonta Perheen sisäinen A (pääasiallisesti) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) K (Lastensuojelun sijaishuolto ) Ulkopuolinen Pari- ja perheterapia Perheasioiden sovittelu A K (Erityispalvelukeskus /perheasiaintoimisto) O (Pelastakaa lapset ry)) K (Perheasiaintoimisto/pari- ja perheterapiayksikkö) A (Alueelliset sosiaalitoimistot) +O(Espoon perheasian nk.) K (Lastensuojelun erityispalvelut) K (Sijaishuollon palvelukokonaisuus ) O (Pelastakaa lapset ry)) K (perhehoidon yksikkö, Tuiran sosiaaliasema) K (perhehoidon yksikkö, Tuiran sosiaaliasema) A(K)Kasvatus- ja perheneuvonta K (kasvatus- ja perheneuvola) A (K )Erityispalvelut/perheneuvola) K ( Perheneuvola) Koulun sosiaalityö A( Opetusvirasto) A(K)(opetus- ja kulttuuritoimi) A A (K) (koululaitos) A= toiminta alueellista, K= toiminta keskitetty, A(K)= toiminta hallinnollisesti keskitetty, aluejako toiminnan sisällä, O= ostopalvelu A(K)(koulutus-kulttuuri ja vapaaaikatoimi) A(opetustoimi)

5 Liite 2 A (2) Sosiaalityön palvelut ja niiden organisointi Kuusikon kunnissa 2003 Aikuisten sosiaalityön palvelut Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Toimeentulotuki Toimeentulotuen sosiaalityö A + K (sosiaalipäivystys, asunnottomat,maahanmuuttajat) A+K (Yhteisten palvelujen yksikkö/maahanmuuttajat) A +K(maahanmuuttajat) A+K(asunnottomat,maahanmuuttajat, mtkuntoutujat) A+K(Sarvis-uudet asiakkaat, sosiaaliasema Paussi ) A (lastensuojeluperheiden tt-tuki)+k(muut) Laskennallinen tt-tuki/etuuskäsittely A + K (sosiaalipäivystys, asunnottomat, maahanmuuttajat) A+K A +K(maahanmuuttajat) A+K(asunnottomat,maahanmuuttajat) Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) A + K (asunnottomat, maahanmuuttajat) A+K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) Toteutus K ( Töidenjärjestelytoimisto ) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö ) Päihdehuolto A +K(kuntouttavan työtoiminnan yksikkö Valokeila ) K(kuntouttavan työtoiminnan yksikkö) Päihdehuollon sosiaalityö A + K(asunnottomat) A+K A (K) Alueelliset sosiaalitoimistot Polikliinisen päihdehuollon sosiaalityö A+O+K(Läntisen A-klinikan sosiaaliasema) K ( Sairaala- ja laitospalvelut+o (Aklinikka) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö K+O K ( Sairaala- ja laitospalvelut) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) A (alle 25v)+K (asunnottomat,maahanmuuttajat) K (Työllistymispalveluyksikkö - yhteispalvelupiste) yli 25v suunnitelmat+ toteutus A+K(Sarvis-uudet asiakkaat, sosiaaliasema Paussi ) A ( lastensuokjeluperheiden tt-tuki)+k (Yleinen sosiaalityö/etuuskäsittely-yksikkö) K (Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö/sosiaalityö) K (Työllistämiskeskus) K (Kuntouttavan työtoiminnan yksikkö/sosiaalityö) K (Työllistämiskeskus) A+K(erityissosiaalitoimisto, ulkomaalaistoimisto) A K A- klinikka K (A-klinikka ostopalvelu, Terveystoimi huumevieroituspkl) O (A-klinikka ym.) K A- klinikka K (Erityissosiaalitoimisto, Itäinen sosiaalitoimisto tukiasuntojen osalta) K (Raittius- ja päihdehuolto,päihde- ja sosiaaliasema PAUSSI) K(Yleisen sosiaalityön yksikkö+a-klinikka) Korvaus- ja ylläpitohoidon sosiaalityö O+A (v.2003 A-klinikat) O (A-klinikka ja erikoissairaanhoito) K (Päihdehuollon yhteispalvelut) K (Terveystoimi, Sairaanhoitopiiri) K (A-klinikka Osto) K Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö K+A (1/2 vuotta alueilla) A A+K(Päihdehuollon yhteispalvelut ) K( Erityissosiaalitoimisto) A +K(päihdehuollon yksiköt ) K(Yleinen sosiaalityön yksikkö, A-klinikka) Asumispalvelujen sosiaalityö Mielenterveystyö Mielenterveystyön sosiaalityö Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Terveyssosiaalityö A Terveysvirasto K (Erityispalvelukeskus/Erityissosiaalitoimisto) A+K(Yhteisten palvelujen tulosyksikkö) A A +K(päihdehuollon yksiköt) K(Yleinen sosiaalityön yksikkö, A-klinikka) A (sosiaalitoimistot, mielent.toimistot) jak (sosiaalipäivystys, A (sos.tstot), K (erityissos.tsto, ulkomaalaiststo), A (K) terveystoimen psykiatrian aluepkl A (K Erityispalvelut /Avomielenterveyspalvelut ja nuorisopsykiatrian pkl) A (Mielenterveystoimistojen aluetyöryhmät) asunnottomat,maahanmuuttajat) A+K (sairaala- ja laitospalvelut ) A K (Erityispalveluskeskus/Erityissosiaalitoimisto) K (sairaala- ja laitospalvelut) A K(Pohjoinen sosiaalitoimisto) A A (Mielenterveystoimistojen aluetyöryhmät) K (Sairaala- ja laitospalveluiden tulosyksikkö) K (Keskitetyt terveyspalvelut) Terveysvirasto K (osastoittain) ja A (K) psykiatria K (erikoissairaanhoito,hatanpään sairaala) K (Sairaala- ja laitoshoidon palveluyksikkö) Vanhusten sosiaalityö Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) A A + K(sairaala- ja laitospalvelut) A + K(vanhusten erityispalvelut VERPA) A (K) (Palveluosasto/vanhustenhuoltotoimisto) A (K Vanhusten palvelut, asumispalvelut) A (Alueellisen vanhustyön palveluyksikkö) + K(sairaala- ja laitospalvelut) Vanhusten laitospalvelujen sosiaalityö Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö K (Yhteispalvelukeskus/Vanhusten-keskukset,4 kpl)+o K (Sairaala- ja laitospalveluiden tulosyksikkö) A + K(vanhusten erityispalvelut VERPA) A (K) (Palveluosasto/vanhustenhuoltotoimisto) A (K Vanhusten palvelut, laitoshoito) K(sairaala- ja laitospalvelut) Sosiaalityö virka-aikana A + K (asunnottomat, maahanmuuttajat, ulkopaikkak, turistit) A A + K (kriisikeskus) A (aikuiset) + K (ASO)- lastensuojelun osalta A A+K ( yleisen sosiaalityön yksikkö) Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö Turvapaikanhakijat Sosiaalityö Kehitysvammahuollon sosiaalityö K (Erityissos.keskus/sosiaalipäivystyststo klo ) K (alle 3 v maassa olleet) + A(yli 3v+perheenyhdistämisohjelma) Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) A + K (ruotsinkieliset)+o Perhe- ja laitospalvelut K (Sosiaali- ja kriisipäivystys(jorvi), arkisin 15-08, vl 24h vrk.) Kriisikeskus 24h. ei ole K (Päihde- ja sosiaaliasema PAUSSI ) K (Yhteisten palvelujen tulosyksikkö)+a (1-3 v jälkeen) K (Maahanmuuttajien yht.palv. ) +A (1-3 v jälkeen) K (Ulkomaalaistoimisto)+A (1-3v jälkeen) K (Erityispalvelut/Ulkom.toimisto) +A (1-3 v jälkeen) K (sosiaalipäivystys, ke ja to , pe ja la ) K (Vastaanottokeskus )+A(1-3 v jälkeen. K Erityissosiaalikeskus /Maahanmuuttoyksikkö /v-ottokeskus ei ole ei ole SPR K (Erityispalvelut/Ulkom.toimisto) K (ent.heikinharjun sairaala) K(Yhteispalvelukeskus/vammaispalvelutoimist o + ruotsinkieliset )+ O K+A(Keskitetty kahden aluekeskuksen hoidettavaksi.)+o K (Espoon keskus ja Espoonlahti)+Osto Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) A + K (asunnottomat) A+K (maahammuuttajayksikkö) A A= toiminta alueellista, K= toiminta keskitetty, A(K)= toiminta hallinnollisesti keskitetty, aluejako toiminnan sisällä, O= ostopalv A +O K (Palveluosasto/Vammaispalvelutoimisto/ K(Kehitysvammahuollon yksikkö)+osto Aikuisten erityisneuvola)+o K (Erityispalvelut/Vammaispalvelut ) +O K(Vammaispalvelujen yksikkö)+o K (Palveluosasto /Vammaispalvelutoimisto/ Aikuisten erityisneuvola)+o K (Erityispalvelut/Vammaispalvelut ) +O K(Vammaispalvelujen yksikkö)+o K (Palveluosasto /Vammaispalvelutoimisto) A(K) K(Vammaispalvelujen yksikkö)

6 SOSIAALITYÖN KUUSIKKKO 2004 Liite 2B Alueellisen perussosiaalityön tilstoista saatava asiakasmäärä vuonna 2003 ja asiakasmäärän suhteutus väestö- ja työntekijämäärään (poimittu toimeentulotuen ja lasten sijaishuollon Kuusikkoraporteista 2003) Toimeentulotuen saajien PERHETYYPPI HELSINKI 1) ESPOO 2) VANTAA 2) TURKU 1) TAMPERE 2) OULU KUUSIKKO Yksinäiset Yksinhuoltajat Pariskunnat Pakolaiset ja paluumuuttajat Toimeentulotuen aikuisasiakkaiden määrä Toimeentulotuen lapsiasiakkaiden määrä ) Helsinki ja Turku kaikki toimeentulotukea saaneet kotitaloudet. 2) Espoo, Vantaa ja Tampere kotitaloudet ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikan hakijoita. 3) Helsingissä osaa toimeentulotuesta osalliseksi tulleista lapsista ei saatu eriteltyä eri perhetyypeille. Lastensuojelun avohuollon kohteena olevat lapset ja nuoret Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu KUUSIKKO Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä Kuusikon kunnissa vuonna Joista toimeentulotuen asiakkaat % 87,1 82,1 82,2 86,5 88,8 86,2 86,1 Joista lastensuojelun asiakkaat % 12,9 17,9 17,8 13,5 11,2 13,8 13,9 Väestö vv.2003/2004 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Kuusikko Kaikki ikäluokat yhteensä Sosiaalityön aikuisasiakkaiden määrä % väestöstä Kuusikon kunnissa vuonna ,5 6,3 8,4 10,3 8,9 8,8 8,8 Suhteutus asiakasmäärästä, Kuusikon keskiarvo=1 1,07 0,72 0,96 1,16 1,01 0,99 1,00 Toimeentulotuen lapsiasiakkaiden määrä % väestöstä Kuusikon kunnissa vuonna ,5 2,2 3,1 3,0 3,2 2,7 2,7 Alueellisen sosiaalityön henkilöstö joulukuussa 2003 Helsinki Espoo Vantaa Turku Tampere Oulu Johtava sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijä Sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävät nimikeet yhteensä Lastensuojelun perhetyöntekijä Etuuskäsittelijä Perhetyöntekijät ja etuuskäsittelijät yhteensä KAIKKI YHTEENSÄ Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/sosiaalityöntekijät Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/sosiaalityöntekijät ja johtavat sosiaalityöntekijät Sosiaalityön asiakashenkilöiden määrä/kaikki työntekijät Asiakasmäärä.xls

7 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 A(1) Alueellisen perussosiaalityön henkilöstö ja palkkakustannukset Kuusikon kunnissa joulukuussa 2003 Noudatamme sosiaalityön 2003 raportissa tehtyjä määrittelyjä eri tehtäväalueissa liitteessä 7: Esim., lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, toimeentulotuen sosiaalityö tai päihdehuollon sosiaalityö sekä lastensuojelun perhetyö ja etuuskäsittely. 1. Henkilöstö: Selvityksessä kerätään alueellisen perussosiaalityön johtavien sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalityöntekijöiden (tai sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävien muiden ammattinimikkeiden), etuuskäsittelijöiden (tt-tuen päätöksiä tekevät) sekä perhetyöntekijöiden määrä Mukaan tulevat ne työntekijät, jotka työskentelevät suorassa asiakastyössä, asiakaspäätösten teossa tai asiakastyötä tukevassa (ei hallinnollisessa) tehtävässä. Toimintasektorit ovat lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, toimeentulotuen sosiaalityö ja päihdehuollon asiakas- tai alueellinen työ (ei A-klinikoissa tai päihdehuollon laitoksissa työskenteleviä). Tarkastelun ulkopuolelle jäävät: Maahanmuuttajayksiköissä työskentelevät jätetään tarkastelusta pois. Myöskään perheneuvoloissa tai lastenvalvojan tehtävissä työskenteleviä ei oteta mukaan. Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon tehtäviä sekä vanhustyötä tekeviä ei oteta mukaan, ei myöskään sitä osuutta, joka liittyy toimeentulotuen myöntämiseen. Jälkihuollon ohjaajia vastaava työtä ei oteta mukaan tarkasteluun. Päihdetyöstä A-klinikoissa tai päihdehuollon laitoksissa työskenteleviä ei oteta mukaan. Projektityöntekijät, jotka eivät tee asiakastyötä jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Kaikki ostopalvelut jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Työntekijöiden nimikkeet: Seuraavat nimikkeet ovat mukana työntekijämäärässä: Johtavat sosiaalityöntekijät Sosiaalityöntekijät, Muut sosiaalityöntekijän pätevyyttä edellyttävät nimikkeet Sosiaalityöntekijän pätevyyttä vaativat nimikkeet yhteensä Perhetyöntekijät (voivat olla eri nimikkeillä, ks. perhetyön määritelmä) Etuuskäsittelijät (voivat olla eri nimikkeillä, ks. etuuskäsittelyn määritelmä) Muu, mikä Lastensuojelun perhetyössä ja etuuskäsittelyssä otetaan mukaan kaikki kyseistä työtä eri nimikkeillä tekevät työntekijät.

8 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 A(2) Työntekijöiden määrä ilmoitetaan: Työntekijöiden määrä nimikkeittäin ilmoitetaan seuraavalla jaotuksella: a) Vakinaisella (omalla) vakanssillaan työskentelevät b) Määräaikaiset (sijaiset), joista Avoimella vakanssilla työskentelevät (sijaiset tai muulla kuin omalla vakanssilla työskentelevät) Ilman vakanssia työskentelevät (mm. tilapäiset sijaiset) c) Näistä osa-aikaisia (a ja b sarakkeissa ilmoitetuista työntekijöistä osa-aikaisesti työskentelevät yhteensä) HUOM: Työntekijöiden kokonaismäärä lasketaan kohtien a ja b summana, osa-aikaisesti työskentelevät on merkitty työntekijänä joko ryhmään a tai b. Sarakkeen c tarkoitus on antaa lisäinformaatiota siitä, kuinka monet työntekijöistä tekevät töitä osa-aikaisesti. d) Avoimet vakanssit a+b+d) Henkilöstö yhteensä Jos työpanos joudutaan arvioimaan osuutena tietyn ryhmän työntekijöistä, työpanos arvioidaan kokoaikaisina työntekijöinä. Vakinainen tai määräaikainen työsuhde Tarkastellaan sosiaalityön eri nimikkeillä työskentelevien työsuhdetta siten, että eritellään omalla, vakinaisella vakanssillaan toimivat sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevät. Henkilöstön määrän lisäksi ilmoitetaan avoinna olevien vakanssien määrän. Määräaikaisissa tehtävissä työskentelevien määrää selvittään siksi, että määräaikaisten työntekijöiden ajatellaan olevan työyhteisössä erilaisessa asemassa kuin vakinaiset työntekijät sekä oikeuksien että velvollisuuksien suhteen. Määräaikaiset työntekijät eivät välttämättä ole muodollisesti epäpäteviä tehtäväänsä. Tieto määräaikaisten määrästä ei kerro työntekijöiden pätevyydestä tai epäpätevyydestä. Myös määräaikaisessa työsuhteessa toimivalla työntekijällä voi olla vakinainen työsuhde kaupunkiin. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä siinä, voiko henkilöitä olla palkattuna ilman vakanssia. Vantaalla, Turussa ja Tampereella ja Oulussa voi olla tilapäisiä henkilöitä ilman, että on olemassa taustavakanssi. Helsingissä ja Espoossa voidaan palkata vain olemassa oleville vakansseille. HUOM: Helsinki on ilmoittanut osan määräaikaisissa tehtävissä työskentelevistä vakinaisten ryhmässä (ne, jotka hoitavat määräaikaisesti vakinaista vakanssia). 2. Peruspalkka Rivin nimikkeiden peruspalkka tai peruspalkkojen haarukka Kuukausipalkka, jonka uusi kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä sai tullessaan kyseiseen työhön joulukuussa Palkkahaarukka =(alaraja yläraja) 3. Palkkasumma Rivin henkilöstön palkkasumma kokonaisuudessaan joulukuussa 2003 Summa sisältää kaikki rivin työntekijöille maksetut bruttopalkat, eri lisineen ja määrävuosikorotuksineen ILMAN työnantajan eläke- ja sosiaalimaksujen osuutta. Oleellista on, että työntekijöiden määrä ja palkkasummatiedot ovat samasta kokonaisuudesta.

9 Kuusikko Sosiaalityön työryhmä 2004 Liite 3 B(1) Sosiaalityön henkilöstömäärän ja heidän palkkojensa poiminta Helsinki Työntekijöiden määrät on saatu vakanssi-nimikkeiden perusteella. Ne vakanssit, joissa joko on hoitaja tai ei ole ketään. Haussa on käytetty kahta eri järjestelmää; henkilöstöhallinnon ja palkanmaksujärjestelmää. Osa-aikaiset on laskettu yhteen eli se sarake ei kerro mitään työntekijöiden määrästä, vaan palkanmaksulla saadusta työajasta. Joulukuun palkoissa ei ole mukana työnantajamaksuja, vain työntekijälle maksettu bruttopalkka. Palkkasumma on suuntaa-antava. Päällekkäisyyksiä ei ole, yhdelle vakanssinumerolle on maksettu vain yksi palkka. En tiedä, mitä järjestelmä antaa jos joulukuussa vakanssilla on ollut kaksi eri työntekijää. Hgin lukumäärissä nuo epämääräisyydet eivät tule korostetusti esille. Palkkasummasta vielä: se ei ole todellisuudessa ulosmaksettu palkka, vaan se rahamäärä, joka menisi, kun vakanssilla oleva ihminen on töissä koko joulukuun. Siitä puuttuvat avoimina olevien vakanssien palkat, koska ei ollut ketään, jolle maksaa. Vantaa Tilanne joulukuussa Poiminnan kohteena oli lasten ja perheidenpalvelulinjan asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät sekä johtavat sosiaalityöntekijät. Näin ollen poimintaan eivät sisältyneet projekteissa työskentelevät sosiaalityöntekijät eivätkä vanhus-ja vammaispalveluissa työskentelevät. Poimintaehtona on, että työntekijä on vakinaisella vakanssilla tai määräaikaisella avoimella vakanssilla tai määräaikaiseen työsuhteeseen palkattuna. Osa-aikaiset sisältyvät lukuihin ja heidän määränsä on ilmoitettu lukuna. Palkkasumma on edellisen perusteella syntyneen henkilötasoisen listan joulukuun 2003 ansiotiedostosta, missä osa-aikaisien palkka on laskennallisesti muunnettu kokoaikaiseksi. Palkkatietona on kaikkien kyseisen rivin henkilöiden bruttopalkka, ilman työnantajamaksuja Tampere Joulukuussa 2003 lasketut palkat on laskettu henkilö henkilöltä palkkojen maksulistoista. Palkat sisältävät kokemuslisät ja muut lisät. Palkkalaskelmissa on otettu huomioon alueellisen perussosiaalityön henkilöstön kokonaismenot. Henkilöstöön on laskettu mukaan johtavat sosiaalityöntekijät, sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät ja lastensuojelun perhetyöntekijät. Oulu Henkilöstötilanne on otettu Heti-järjestelmästä vakinaiset ja määräaikaiset. Palkkatietona on kaikkien kyseisen rivin henkilöiden bruttopalkka, ilman työnantajamaksuja. Ei päällekkäisyyttä.

10 Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Liite 4 A(1) Lasten ja nuorten huolto Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö Kaikki lastensuojelun asiakkaat (alle 21v) asiakas kertaalleen. Ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Lastensuojeluperheiden lkm kk:n aikana (voi olla päällekkäisyyttä.) Asiakkaat vuoden aikana (Stakesille). Asiakkaat kk:n lopussa. Käynnit eriteltynä tsto/muualla. Lausunnot, neuvottelut, muut tapahtumat. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Koko lastensuojelusektorin vakanssit. tärkeimmät tekijät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Avohuollon vakanssit Palkat Sosiaalityöntekijöiden palkat. Lastensuojelun sosiaalityöntekijällä max 20 asiakasperhettä (ei ole toteutunut). Sosiaalityöntekijöitä pyydetään tarkistamaan päätösten voimassolo ym. tiedot aina vuoden lopussa, siksi vuositasoinen tieto on oikeellisempaa kuin kk-seuranta järjestelmästä. Osa tiedoista tuotetaan manuaalisesti. Avohuollon asiakkaisiin sisältyvät avohuollon sijoitetut. Lastensuojelun perhetyö Perheiden lukumäärä/kk. Lasten ja aikuisten lkm eriteltynä/kk. Tapaamisiin osallistuneiden asiakkaiden määrä. (Voi olla päällekkäisyyttä. Manuaalikeruu.) Tapaamiskerrat eriteltynä tstossa ja muualla. Puhelut, hukkakäynnit, neuvottelut, lausunnot. Perhetyöntekijöiden vakanssit. Perhetyöntekijöiden palkat. Lomatoiminnan sosiaalityö Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat. Asiakkaat vuoden aikana. Erittelyllä lapset/huoltajat. Lomapäivät. Päätökset. (Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä.) Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Sijaishuollon vakanssit Palkat Perhehoidon sosiaalityö Perhehoidon asiakkaat. Hoitovuorokaudet. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Sosiaalityöntekijöiden palkat. Laitoshoidon sosiaalityö Laitoshoidon asiakkaat, mutta kaikissa laitoksissa ei ole sosiaalityöntekijää. Hoitovuorokaudet. Paikat. Omien laitosten käyttöaste. Omien laitosten sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Asiakkaat vuoden aikana. Asiakkaat kk:n lopussa. Jälkihuoltopäätökset. Ei saa. Jälkihuollon p sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakkaat, joilla on tukihenkilö. Tukihenkilöiden määrä. Ei saa. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Asiakkaita ei saa eriteltyä muista avohuollon sijoitetuista. Ei saa. Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Asiakkaat Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana. Tukiasunnot, paikat, asumisvuorokaudet. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä.

11 Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Liite 4 A(2) Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana (aikuiset, lapset, sisarukset). Perheet kuukausittain ja vuosittain. Vauvaperhetoiminnan asiakkaat saa erikseen. Käynnit eriteltynä, neuvottelut, lausunnot ym. kuukausittain. Asiakkaiden taustatiedot, asiakkuuden syyt, toteutuneet toimenpiteet vuosittain. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit perheneuvoloissa. Palkat Lastenvalvojan työ Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Loppuun saatetut isyysasiat. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Vahvistetut elatussopimukset Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu ei tehdä virkatyönä. sosiaalilautakunnan määräämät sovittelijat Selvitys/lausunto tuomioistuimelle Valmistuneet selvitykset Sosiaalityöntekijöiden/ lastenvalvojien vakanssit Palkat. Sosiaalityöntekijöiden/ lastenvalvojien vakanssit Palkat. Sosiaalityöntekijöiden /lastenvalvojien vakanssit Palkat. Adoptio/Ottolapsineuvonta Perheen sisäinen Asiakkaat kuukauden ja vuoden aikana. Ottolapseksi otettavat lapset. Hakijat, joille annettu ottolapsineuvontaa. Vahvistetut adoptiot. Kotiselvitykset. Käynnit, tapaamiset, lausunnot. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Ulkopuolinen Asiakkaat kotimainen ja ulkomainen adoptio/kuukausittain ja vuosittain. Ottolapseksi otettavat lapset. Hakijat, joille annettu ottolapsineuvontaa tai kansainvälistä ottolapsineuvontaa. Suomeen saapuneita lapsia. Vahvistetut adoptiot. Kotiselvitykset. Käynnit, tapaamiset, lausunnot. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Pari- ja perheterapia Perheet kuukausittain ja vuosittain. Käynnit, neuvottelut, lausunnot ym. kuukausittain ja vuosittain. Perheneuvojien/sosiaalityönte kijöiden vakanssit. Palkat. Perheasioiden sovittelu Asiakkaat ja perheet vuosittain. Käyntikerrat Ei saa Koulun sosiaalityö Asiakkaat Kuraattorien vakanssit Palkat

12 Helsinki Liite 4 A(3) Aikuisten palvelut Toimeentulotuki Toimeentulotuen sosiaalityö Laskennallinen tttuki/etuuskäsittely Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa p (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Toimeentulotukea saaneet vuoden aikana ja kk etuuskäsittelyn asiakkaat sisältyvät edelliseen kohtaan, ei erikseen Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat etuuskäsittelijöiden vakanssit Palkat. Kuntouttava työtoiminta Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) henkilöt joille tehty aktivointisuunnitelma (huom sis. myös tt-asiakasmäärään) ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei saada eriteltynä, sis. toimeentulotukeen Toteutus kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet asiakkaat ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit tödenjärjestelytoimisto 1 vakanssi v Päihdehuolto Päihdehuollon sosiaalityö laitos- ja asumishuollon asiakkaat Polikliinisen päihdehuollon sosiaalityö Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö laitos- ja asumishuollon asiakkaat ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Korvaus- ja ylläpitohoidon sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja eriyissosiaalitoimiston sos.työntekijävakanssit yhteensä Palkat. suuri osa erityissosiaalitoimiston vakansseista kirjataan toimeentulotukeen Asumispalvelujen sosiaalityö asiakas kertaalleen koko kaupunki yhteensä ei saada ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat.

13 Helsinki Liite 4 A(4) Mielenterveystyö Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Mielenterveystyön sosiaalityö ei erillistä tietoa ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen sosiaalityö ei erillistä tietoa ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja ei erillistä tietoa ei tietoa Terveyssosiaalityö vuositilastossa ei erillistä asiakaslukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Vanhusten sosiaalityö Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) asiakastapaukset kuukaudessa Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Vanhusten laitospalvelujen solaitoshoidossa asiakkaat vuoden aikana ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit Palkat. Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö Sosiaalityö virka-aikana ei virallista asiakas kertaalleen lukua Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin ei virallista asiakas kertaalleen lukua Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat ; nämä pitäisi periaatteessa saada sospäivystyksen osalta; sisältyvät myös lastensuojelun ja toimeentulotuen lukuihin sosiaalipäivystystoimiston sostyöntekijöiden vakanssit Palkat. sospäivystyksen vakanssit sisältyvät myös lastensuojelun ja toimeentulotuen vakanssimääriin Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö ei virallista asiakas kertaalleen lukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Maahanmuuttoyksikön sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat. Turvapaikanhakijat Sosiaalityö ei virallista asiakas kertaalleen lukua ei sos.työntekijään liittyviä toimintatietoja Maahanmuuttoyksikön /vastaanottokeskuksen sosiaalityöntekijän vakanssit Palkat.

14 Kehitysvammahuollon sosiaalityö Helsinki Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Liite 4 A(5) Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) Asiakastapaukset (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Kehitysvammahuollon asiakkaat (= ne joilla erityishuolto-ohjelma) vuoden aikana ja kk Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat kv-huollon viisikkossa määritelty kehitysvammahuollon tiedossa olevat asiakkaat-luku, jota tässä voisi käyttää Perhe- ja laitospalvelut laitosasiakkaat vuoden aikana. perhehoidon asiakkaat vuoden aikana ei sos.työhön liittyviä toimintatietoja sosiaalityöntekijöiden vakanssit (vammaispalvelutoimisto) palkat Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) Asiakastapaukset (myönteiset,kielteiset,hylätyt,rauenneet, pelkästään sostyö) vuoden aikana ja kk. Vammaispalvelua (Vpl) saaneet) vuoden aikana ja kk Käynnit, puhelinkontaktit, kirjalliset hakemukset, lausunnot, muut tapahtumat sosiaalityöntekijöiden vakanssit palkat

15 Liite 4B( 1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Lasten ja nuorten huolto Espoo Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Kaikki lastensuojelun asiakkaat (alle 21 v), asiakas kertaalleen. Lastensuojeluperheiden lkm kk:n aikana. Avohuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana (Stakesille) Lausuntojen määrät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykäleittäin. Koko lastensuojelusektorin vakanssit. Työntekijöiden palkat. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Avohuollon sosiaalityön vakannsit Sosiaalityöntekijöiden ja perhetyöntekijöiden palkat Perheiden lukumäärä. Lapset ja aikuisten lkm eriteltynä. Lausuntojen määrät. Päätösten lukumäärät eriteltynä pykäleittäin. Perhetyöntekijöiden vakanssit Perhetyöntekijöiden palkat Lastensuojelun perhetyö Lomatoiminnan sosiaalityö Ei eriteltyä tietoa. Ei eriteltyä tietoa. Ei eriteltyä tietoa Ei eriteltyä tietoa Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat Päätösten lukumäärät eriteltynä pykälittäin. Lastensuojelun tarvetta aiheuttavat tärkeimmät tekijät. Koko sijaishuollon sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat Perhehoidon sosiaalityö Perhehoidon asiakkaat. Hoitovuorokaudet Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat. Laitoshoidon sosiaalityö Laitoshoidon asiakkaat. Jälkihuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Jälkihuoltopäätökset Hoitovuorokaudet. Omien laitosten käyttöaste. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Sosiaalityöntekijöiden palkat Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Em.palkat. Jälkihuoltoa tekevät myös alueiden lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Tämän työn osuutta ei saada erikseen. Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakkaat, joilla tukihenkilö. Tukihenkilöiden määrä. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tukiperheiden määrä. Ei eriteltynä. Tukiperheiden palkkiot. Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana. Tukiasuntojen määrä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden Tukihenkilötoiminnasta huolehtivat myös vakanssit. Em.palkat. alueiden lastensuojelun sosiaalityöntekijät. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitettyssä toiminnassa. Em.palkat. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit keskitetyssä yksikössä. Em.palkat. Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Lapset ja aikuiset eriteltynä. Tapaamismäärät. Lausuntojen määrät. Tutkimusten määrät. Perheneuvojien vakanssit. Em.palkat. Lastenvalvojan työ Asiakkaat vuoden aikana. Tapaamismäärät. Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Lapsia, joiden isyys vahvistettu(tunnustamisella, tuomioistuimen päätöksellä)(stakes) Vahvistetut, keskeytetyt selvitykset(stakes) Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Vahvistetut huolto- ja tapaamissopimukset(stakes) Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Elatustukea saaneet lapset (Stakes) Elatusvelvollisten määrä (Stakes) Elatussopimusten määrä eriteltynä ( Stakesille) Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu Asiakkaat vuoden aikana. Lastenvalvojien vakanssit. Em.palkat. Selvitys/lausunto tuomioistuimelle Asiakkaat vuoden aikana. Selvityspyyntöjen määrä. Lausuntojen määrä vuodessa. Lastenvalvojien vakannsit ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden vakannsit. Em.palkat.

16 Liite 4B( 2) Adoptio/Ottolapsineuvonta Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Perheen sisäinen Asiakkaat vuoden aikana. Sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Ulkopuolinen Asiakkaat vuoden aikana. Ostopalvelun kustannukset. Pari- ja perheterapia Perheasioiden sovittelu Asiakkaat vuoden aikana. Sovittelijoina toimivien työntekijöiden vakanssit. Em. palkat. Koulun sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Koulukuraattorien vakanssit. Em.palkat. Koulukuraattorit ovat opetus- ja kulttuuritoimen työntekijöitä. Tiedot saadaan. Aikuisten palvelut Toimeentulotuki Päätösten määrä vuoden aikana. Eriteltynä myönteisiin, kielteisiin, harkinnanvaraisiin ja ennaltaehkäiseviin. Asiakkuuden kestoaika. Aikuissosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Toimeentulotuen sosiaalityö Asiakkaat ja ruokakuntien määrät vuoden aikana. Laskennallinen tttuki/etuuskäsittely Varsinaisten ttt-päätösten määrä. Etuuskasittelijoiden vakanssit. Em.palkat. Myös lastensuojelun sosiaalityöntekijät myöntavat harkinnanvaraista toimeentulotukea. Asiakastietoja ei voida eritellä, koska niissä paljon päällekkäisyyttä. Kuntouttavan työtoiminnan sosiaalityö (aktivointisuunnitelmat) Asiakkaat vuoden aikana. Aktivointisuunnitelmien määrä vuodessa. Aikuissosiaalityötekijöiden ja keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. TTT-kustannukset Toteutus Asiakkaat vuoden aikana. Päihdehuolto Päihdehuollon sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Polikliinisen päihdehuollon Ikäjaottelu alle 25 v, alaikäisten määrä. aikusasiakkaiden määrä Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit Em.palkat sosiaalityö A-klinikan asiakkaat vuoden aikana. Ostopalvelun kustannukset. Asumis- ja laitospalvelujen sosiaalityö Korvaus- ja ylläpitohoidon Päihdehuollon asumis- ja laitospalveluja käyttäneet vuoden aikana sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit Em.palkat. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit päihdehuollosssa. Ostopalvelun kustannukset sekä em.työntekijöiden palkat. Aikus- sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijät tekevät myös tätä työtä. Asunnottomat Asunnottomien sosiaalityö Asiakkaat vuoden aikana. Tilastointi epävarmaa. Maksusitoumusten määrä Keskitetyn yksikön sosiaalityöntekijöiden vakanssit+osa aikuissosiaalityötä. Em.palkat. Maksusitoumusten kustannukset vuodessa. Asumispalvelujen sosiaalityö Ei tilastotietoa. Mielenterveystyö Mielenterveystyön sosiaalityö Ei tilastotietoa. Sekä aikuis- että lastensuojelun työntekijöiden vakanssit ja keskitetyn toiminnan vakanssit Em.palkat. Mielenterveysasiakkaiden kuntoutuspalvelujen sosiaalityö Ei tilastotietoa. Mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen sosiaalityö Asiakkaiden määrä vuodessa. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. sekä ostopalvelukustannukset Terveyssosiaalityö

17 Vanhusten sosiaalityö Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Vanhusten sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv) Ei tilastotietoa erikseen. Osana aikuissosiaalityöta. Ei saada eriteltynä. Vanhusten laitospalvelujen sosiaal Ei tilastotietoa erikseen. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Liite 4B( 3) Kriisi- ja päivystystyön sosiaalityö Sosiaalityö virka-aikana Ei tilastotietoa erikseen. Osana aikuis- ja lastensuojelun sosialityöntekijöiden työtä. Ei saada osuutta eriteltynä. Sosiaalityö iltaisin ja viikonloppuisin Asiakkaiden määrä vuodessa. Kriisiavun tarpeen syyluokittelu. Kiireellisten huostaanottojen määrä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkkakustannukset. Pakolaiset ja paluumuuttajat Sosiaalityö Asiakkaiden määrä vuodessa. Kansalaisuus eriteltynä. Keskitetyn toiminnan sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Em.palkat. Turvapaikanhakijat Sosiaalityö Kehitysvammahuollon sosiaalityö Sosiaalityö (avohuolto, sis asumispalv.) Ei eriteltyä asiakastilastoa. Eri päätösten määrä. Osana aikuis- sekä lastensuojelun sosiaalityötä. Ei saada eriteltynä. Perhe- ja laitospalvelut Asiakkaiden määrä vuodessa. Eri päätösten määrä. Osana aikuis- sekä lastensuojelun sosiaalityötä. Ei saada eriteltynä. Vammaispalvelujen sosiaalityö Vammaispalvelujen sosiaalityö (sis. Asumispalvelut) Asiakkaiden määrä vuodessa Eri päätösten määrät. Osana eritettynä aikuissosiaalityönä; em. työntekijöiden vakanssit. Em.palkat. VPL:n kustannuksista tehdään vuosittain oma vertailu, johon EI sisälly sosiaalityöntekijöiden kustannuksia.

18 Liite 4 C(1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Sosiaalityön eri asiakkaat yhteensä Lasten ja nuorten huolto Vantaa 1. Kaikki yhteensä; 2. ilman vammais-ja vanhuspalvelua, 3. lastensuojelu mukana tai poissa Lastensuojelu Kaikki lastensuojelun asiakkaat, lastensuojeluperheet sekä henkilöoden määrä perheissä Avohuollon sosiaalityö - Työn kohteena olevat lapset ja nuoret - Asiakasperheet + henkilöt 1. tapaamiskerrat 2. tapaamiskerrat 3. tapaamiskerrat Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa - tapaamiskerrat - lastensuojelun tukitoimet - tukitoimipätökset - avohuollon sijoitukset Lastensuojelun perhetyö Asiakasperheet tunnit asiakasperheissä tapaamiskerrat a)sos.työntekijöiden kok.määrä b)moniko tekee yhdennettyä c)moniko perheiden sostt. d)moniko aikuistyön sostt. saadaan perhetyöntekijöiden määrä Oma talousarviokohtansa - menot saadaan kokonaisuudessaan (Omat + osto) Lomatoiminnan sosiaalityö Henkilöt hoitopäivät Sijaishuollon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Kootaan lasten sijaishuollon Kuusikkoon + lisäksi ensi ja turvakodit Perhehoidon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Sos. H + muut ok Laitoshoidon sosiaalityö Sijoitettuna olleet lapset sijoitusvrk Sos. H + muut ok Jälkihuollon sosiaalityö Jälkihuollon piirissä olevat nuoret Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Lapset ja nuoret, joilla tukihenkilö/-perhe Vapaaehtoistoiminnan menot kokonaisuudessaan Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Henkilötutkintojen oikeusedustusten määrä Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Tukiasumisessa olevat nuoret/vuosi Tukiasumisen vrk

19 Liite 4 D(1) Kuusikko 2004 Sosiaalityön työryhmä Sosiaalityön Palveluista saatavat tiedot Kuusikon kunnissa Lasten ja nuorten huolto Turku Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Lastensuojelu Avohuollon sosiaalityö Annetulla ajanjaksolla: Lastensuojeluasiakkaiden lkm asiakas kertaalleen annetulla aikavälillä, ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Vuoden aikana uudet asiakkaaksi tulleet lapset Annetulla ajanjaksolla: Avohullon lastensuojelun piirissä olevien lasten lkm ja asiakasperheiden lkm. Lasten ikä, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus. Vuoden aikana uudet asiakkaaksi tulleet lapset Annetulla ajanjaksolla: Lapset joista tehty lastensuojeluilmoitus, lastensuojeluilmoitusten määrä, aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelman toteutumisen arvio, lspäätösten lkm päätöstyypin mukaan, maksetut avustukset Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden lkm (lastensuojelun sosiaalityöntekijät ei enää erikseen v alk. jolloin siirrytty lapsiperhesosiaalityöhön) Maksetut palkat, maksetut avustukset Lastensuojelun perhetyö Perhetyössä olevien perheiden ja lasten lkm (manuaalisesti laskettava) Perhetyöntekijän käynneistä täytettyjen alehtien (sosiaalityöntekijälle tehtyjen raporttien) lkm. Perhetyöntekijöiden lkm Maksetut palkat Lomatoiminnan sosiaalityö Sijaishuollon sosiaalityö Kaikki sijoitetut asiakkaat. Annetulla ajanjaksolla: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Perhehoidon sosiaalityö Sijoitettujen lasten lkm Annetulla ajanjaksolla: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Sosiaalityöntekijöiden lkm (osa ulkopuolisten sijoitusten sosiaalityöntekijöiden työtä) Laitoshoidon sosiaalityö Sijoitettujen lasten lkm Annetulla aikavälillä: Aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelmien toteutumisen arvio, maksetut avustukset Omien laitosten sosiaalityöntekijöiden vakanssit. Palkat

20 Liite 4 D(2) Turku Asiakkaat/asiakas kertaalleen Toimintatiedot Henkilöstö Kustannukset Suositukset Muuta huomautettavaa Jälkihuollon sosiaalityö Kotitaloudet, perheenjäsenten lkm Annetulla aikavälillä: aktiiviasiakkaiden määrä (lapsi / nuori kertaalleen tiettyjen kansilehtimerkintöjen mukaan), kansilehtimerkintöjen kokonaislukumäärä, ajanvaraukset (tehdyt, toteutuneet, toteutumatta jääneet, asiakkaan syystä peruuntuneet), lasten / nuorten lkm kenelle tehty huoltosuunnitelma, huoltosuunnitelmien kokonaismäärä, suunnitelman toteutumisen arvio, jälkihuoltopäätösten lkm, maksetut avustukset. Sosiaalityöntekijöiden lkm (v alkaen jälkihuollon sosiaalityöntekijöillä on muitakin asiakkaita kuin lakisääteisen jälkihuollon piirrissä olevat asiakkaat). Taulukkopalkat, maksetut avustukset Tukiperhe-/tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Tukihenkilötoiminnan sosiaalityö Asiakakkaiden lkm kenelle tehty tukihenkilöpäätös (manuaalisesti) Tukihenkilöpäätösten lkm (samasta lapsesta voi olla useampi päätös vuoden aikana, useimmilla yksi päätös / lapsi), tukihenkilöiden määrä. Osa yhden joht.sos.tt:n työstä, tarkkaa lukua työpanosta ei saada. Ei tarkkaa lukua sosiaalityöntekijän palkkamenoista, ostopalvelusopimus lounaissuomen mielenterveysseuran kanssa 30 tukihenkilön käytöstä. Tukiperhetoiminnan sosiaalityö Nuorten rikoksentekijöiden sosiaalityö Ajanvarausmerkinnät esitutkintaan ja oikeusedustukseen (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet) osa tiettyjen sosiaalityöntekijöiden työtä osa tiettyjen sosiaalityöntekijöiden työtä Tukiasuntotoiminnan sosiaalityö Asukkaat vuoden aikana Tukiasuntojen määrä, käyttöaste. Osa jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden työtä Osa jälkihuollon sosiaalityöntekijöiden työtä - ei tarkkaa palkkasummaa Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityö Asiakkaiden lkm (aikuiset ja alle 18 v. erikseen) Ajanvarausmerkinnät (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet), alalehtien lkm (asiakassuunnitelman seuraamista varten tehdyt raportit) Lastenvalvojan työ Ajanvarausmerkinnät (ajanvarausten lkm., toteutuneet, toteutumatta jääneet) - ei erotella isyyden selvittämistä, huolto- ja tapaamisoikeussopimusten vahvistamista tai elatussopimusten laatimista varten tehtyjä käyntejä. Vahvistettujen elatussopimusten lkm, isyyden selvittämiset ja vahvistamiset (lkm), vahvistetut sopimukset lapsen huollosta, tapaamisoikeudesta ja asumisesta. Lastenvalvojien vakanssien lkm Lastenvalvojien vakanssilla oleville maksetut palkat. Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen Isyyden selvittämistapausten lkm Vahvistetut, keskeytetyt selvitykset osa lastenvalvojien työstä osa lastenvalvojien työstä, ei tarkaa palkkasummaa isyyden selvittämiseen. Lapsen huolto- ja tapaamisoikeutta koskeva työ Vuoden aikana vahvistettujen sopimusten lkm koskien huolto- ja tapaamisoikutta sekä lapsen asumista (uudet sopimukset, muutetut sopimukset) osa lastenvalvojien työstä ei tarkkoja palkkakustannuksia Sopimus lapsen elatuksen turvaamisesta Elatustukea saavien lasten lkm. Elatusvelvollisten lkm (poikkileikkaus ) Sos.ltk:n (lastenvalvojien) vahvistamien elatusapusopimusten lkm, elatusvelvollisen vapautusanomusten lkm. osa lastenvalvojien työstä ei tarkkoja palkkakustannuksia Päätöksen/sopimuksen täytäntöönpano/sovittelu

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä

KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄ Selvitys vuoden 2005 työskentelystä 8.12.05 Marja-Riitta Kilponen Aila Kumpulainen KUUSIKON SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJARYHMÄN RAPORTTI 2005 1. YHTEENVETO... 1 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

Lasten kiireelliset huostaanotot

Lasten kiireelliset huostaanotot JULKAISUJA 4/2006 Lasten kiireelliset huostaanotot Turun ja Tampereen päätösasiakirjojen vertailu 1.3.2004 28.2.2005 Mirja Saarni TAMPEREEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Koulukatu 9 D PL 98 33201

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2004 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 17.6.2005 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa

Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelu vuonna 2008 Uuden lastensuojelulain ensimmäinen toteuttamisvuosi ja siitä koottavat tiedot avo-, sijais- ja jälkihuollossa Lastensuojelun asiantuntijaryhmä Aila Kumpulainen 21.11.08 Lastensuojelu

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2012 Kuusikko-työryhmä Toimeentulotuki Hanna Ahlgren-Leinvuo 4.9.2013 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Hanna Ahlgren-Leinvuo Kansi: Kati Rosenberg

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Public Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen katselmointi: Vaihe 1 Katselmointitulokset Katselmoinnin vaiheistus ja aikataulu Toimeentulotuki, muutoksenhaku, virheenkorjaus Kotouttaminen Lastensuojelu avo

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE

ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE ETELÄ-KYMENLAAKSON LASTENSUOJELUN SEUTUKEHITTÄJÄ-HANKE 15.10.2006 Seutukehittäjä Ritva Seppälä SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKKEEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Valtakunnallisia kehityslinjauksia seutuyhteistyöstä 1.2 Seutukehittäjä

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista

Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Kuka käy sosiaalitoimistossa? Selvitys Lahden kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaista Mari Sisso Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Sosiaalityö Sosiaalityön käytäntötutkimus 28.5.2014 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004

SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 2004 SELVITYS TAMPEREEN SEUTUKUNNAN SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINNASTA VUONNA 24 TAMPEREELLA 24.3.25 SOSIAALIASIAMIEHET EINEMÄKI PEKKA LEPIKKÖ LAURA SISÄLLYSLUETTELO 1. ALUKSI...3 1.1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MIKKELIN SEUDUN PERHEPALVELUIDEN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 4 2. PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET JA TARKOITUS YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 5 3.

Lisätiedot

Palvelukuvaukset 2015

Palvelukuvaukset 2015 Peruspalvelukuntayhtymä Palvelukuvaukset 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017, Talousarvio 2015 Oheismateriaali: Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016, Talousarvio 2014 Varhaiskasvatuspalvelut

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 4.4.2013 SOSIAALI- JA POTILASASIAMIEHEN SELVITYS KAUPUNGINHALLITUKSELLE TOIMINTAVUODELTA 2012 Kari Wainio Sosiaali- ja potilasasiamies Mikkelin

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4.

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää. Sirkku Bilaletdin 2.4. SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLITUKSILLE VUODELTA 2012 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 2.4.2013 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom 08 Kunnanhallituksille

Lisätiedot

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus

MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus MATARIN NUORISOKODIN LAATUTYÖ Tavoitteena onnistunut sijoitus Elina Kekkonen Mikko Ylisuvanto Opinnäytetyö, kevät 2007 Diak, Etelä Helsingin toimipaikka Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan

Lisätiedot

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005

Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Kuuden suurimman kaupungin lasten sijaishuollon palvelujen ja kustannusten vertailu 2005 Lastensuojelun Kuusikko-työryhmä Aila Kumpulainen 19.6.2006 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012

Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 Siilinjärven kunta Siiliset-yhteistoiminta-alue Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2012 1 Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Porvoo Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen... 3 2.1 Yhteydenottojen lukumäärät... 3 2.2 Yhteydenottojen sektorit... 5 2.3 Yhteydenottojen

Lisätiedot

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014

Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Sosiaaliasiamiehen selvitys 2014 Peruspalvelukeskus Aavan kunnat Hartola, Iitti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Pukkila, Sysmä Liukonen Ritva 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Yhteydenotot sosiaaliasiamieheen...

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS SOSIAALIHUOLLON ASIAKKAAN OIKEUKSIEN JA ASEMAN KEHITYKSESTÄ VUONNA 2012 Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Pälkäneen, Tampereen, Valkeakosken, Vesilahden, Oriveden ja

Lisätiedot

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016

LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 LASTEN KEURUU III kehittämisohjelma 2013-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Valtakunnallinen ohjaus 1.2 Paikallinen ohjelmatyö 1.3 Ohjelman tehtävä ja rajaukset 2. LASTEN JA PERHEIDEN MÄÄRÄ KEURUULLA

Lisätiedot