KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 93"

Transkriptio

1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta AIKA klo 17:15-21:10 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon ja 95 ryhmäperhepäivähoidon palvelusetelin tarkistaminen alkaen 48 Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelin arvon 97 tarkistaminen ajalle Tuetun työllistymisen avustusmääräraha Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan 100 virasta nro Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan 101 virasta nro Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtorin virka Lähikoulun määrääminen Keskustan koulusta lähteneitten luokkien oppilaille alkaen 54 Pienryhmän perustaminen / Ylihärmän yläkoulu Koulujen tuntikehykset lv Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan 112 virasta 57 Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä Ilmoitusasiat Muut asiat 116

2 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Autio Kaija 17:15-21:10 varajäsen Hyrsky Tuula 17:15-21:10 jäsen Kangas Päivi 17:15-21:10 jäsen Kunnari Leena 17:15-21:10 jäsen Kuoppala Helena 17:15-21:10 puheenjohtaja Lammi Sirpa 17:15-21:10 jäsen Malmi Seppo 17:15-21:10 jäsen Mäkinen Timo 17:15-21:10 jäsen Palojärvi Inka 17:15-21:10 jäsen Salomäki Anne-Mari 17:15-21:10 jäsen Salonpää Hannu 17:15-21:10 jäsen Sippola Harri 17:15-21:10 jäsen Peltola Raimo 17:15-21:10 hallintopäällikkö Kuoppala Tuulikki 17:15-21:10 pöytäkirjanpitäjä Sorvisto Anna-Leena 17:15-21:10 kh:n edustaja Annala Heli 17:15-18:25 vs. 47,48,59 varhaiskasvatusjohtaja Salo Liisa 17:15-18:20 hallintojohtaja 47,48,59 POISSA Lindholm Seppo jäsen Koivusaari Hanna-Kaisa nuorisovalt. edustaja Virrankoski Amanda nuorisovalt. edustaja LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAJAT Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Kaija Autio ja Inka Palojärvi. ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Helena Kuoppala Tuulikki Kuoppala PÖYTÄKIRJAN Kauhavalla TARKASTUS Kaija Autio Inka Palojärvi PÖYTÄKIRJA YLEI- Kauhavalla SESTI NÄHTÄVILLÄ Tuulikki Kuoppala, vs. sivistysjohtaja

3 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuksen perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon palvelusetelin tarkistaminen alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Annala Kasvatus- ja opetuslautakunta on kokouksessaan / 97 päättänyt, että varhaiskasvatuksen palvelusetelin kattoarvot tarkistetaan 1.8. alkavaa toi mikaut ta varten vuosittain mennessä julkisten menojen (sosiaali- ja ter veystoi men) hintaindeksillä. Vuoden 2015 hintaindeksi on 0,9 %. Palveluntuottaja voi tehdä asiakasmaksuihin vuosittain tarkistuksia lisäpalvelun hin nan tarkistamisella, muutoin asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja ter veyden huol lon asiakasmaksuista annettuun lakiin. Ryhmäperhepäivähoito (ko ko päi vä hoi to) Perhepäivähoito (ko kopäi vä hoi to) ,00 817,00 670,00 676,00 Vs. varhaiskasvatusjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä seuraavat palvelusetelin katto ar vot alkaen ryhmäperhepäivähoito 817 e/kk ja perhepäivähoito 676 e/kk. Päätösesityksestä poiketen asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta 47 Hallintojohtaja Liisa Salo on lautakunnan kuultavana asiassa lisäselvitysten saa mi sek si. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy vs. varhaiskasvatusjohtajan esityksen saa tu aan asiasta lisäselvitykset. Hallintojohtaja Liisa Salo ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Annala esittelivät asiaa lautakunnalle. Esittelijä esitti vs. varhaiskasvatusjohtajan tekemän selvityksen hyväksymistä.

4 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Päätösesitys hyväksyttiin.

5 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelin arvon tarkistaminen ajalle Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Annala Kauhavan kaupunginhallitus on päättänyt kokouksessaan / 301, et tä kasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee palvelusetelin kattoarvon uu delleen mää rit te lyn, kun kiinteistökuluista saatavat tiedot voidaan huomioida ny kyti lan teen mukaisena. Tämän jälkeen palvelusetelin hinta sidotaan samalla tavoin muiden yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tapaan vuotuiseen jul kisten menojen (sosiaali- ja terveystoimen) hintaindeksiin. Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelin arvo on tarkistettu Kau havan kaupungin tilinpäätöstietojen mukaisesti ajalta , joten käytet tä vis sä on Kauhavan kaupungin oman toiminnan tilakustannukset, jossa näkyy myös uuden Kirkkorannan päiväkodin kustannukset. Palvelusetelin arvon laskennassa on noudatettu samoja periaatteita kuin ai kaisem mas sa palvelusetelin arvon määrittelyssä (liite). Arvo perustuu kunnalle vas taa van palvelun tuottamisesta omana tuotantona aiheutuneille kus tan nuksil le. Laskennassa on huomioitu päiväkotien kustannukset, jotka sisältävät hen ki lös tö ku lut (kaikki palkat ja henkilöstökulut), palvelujen ostot (ruokahuolto, toi mis to- ja pankkikulut, atk, tele, posti, vakuutukset, koulutus, mat ka kus tannuk set), aineet ja tarvikkeet (toimisto-, askartelutarvikkeet, elintarvikkeet, kir jalli suus, lääkkeet ja hoitotarvikkeet, kalusto, sähkö, vesi), kiinteistökulut (sisältää vuok ran, siivouksen ja kiinteistöhuollon) sekä muut toimintakulut. Lisäksi on huo mioi tu laskennallinen taloushallintopalvelu, joka sisältää talous- ja tie to hallin toon liittyvät palvelut. Kustannuksiin ei ole huomioitu varhaiskasvatuksen hallinnon kuluja, eri tyis lapsis ta aiheutuneita kuluja sekä vuorohoidosta aiheutuneita kuluja. Hallinnon kuluis ta ei ole huomioitu varhaiskasvatusjohtajan, toimistosihteerin ja päi vä hoidon ohjaajien palkkakustannuksia, muutoin hallinnon kulut on huomioitu lasken nal li ses sa taloushallintopalvelussa. Erityisvarhaiskasvatuksesta ei ole kustan nuk siin huomioitu varhaiserityiskasvatuksen suunnittelijan ja avustajien palk ka kus tan nuk sia. Vuorohoidosta aiheutuneet vähentävät erät koostuvat vuo ro hoi toa varten palkatuista lastenhoitajista. Vuorohoitoryhmissä työs ken telee yksi lastenhoitaja enemmän kuin ns. päiväryhmissä. Lisäksi hallinnollisen päi vä ko din johtajan palkkakustannusta ei ole huomioitu 3 kuukauden osalta, muu toin päiväkodin johtajien palkkakustannukset on huomioitu. Palvelusetelin myöntäminen ja arvon laskeminen sekä palvelujen tuottajalle että asiakkaalle tapahtuu varhaiskasvatuksen hallinnossa. Lisäksi yksityisen palve lun tuot ta jan valvonta ja tarpeen mukaan ohjeistaminen sekä asiakastyö kuuluu varhaiskasvatuksen hallintoon. Näistä tehtävistä tulee Kauhavan kau pungil le kustannuksia, joiden laskennallinen arvo on 10 % palvelusetelin hinnasta. Tä mä osuus vähennetään palvelusetelin kattoarvon laskennassa. Uuden laskennan perusteella palvelusetelin kattoarvo nousee alle 3-vuotiaiden ko ko päi vä hoi dos sa 68 euroa ja yli 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa 36 euroa.

6 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Palvelusetelin kattoarvo päiväkotihoidossa on tarkistuksen jälkeen: Alle 3 vuotiaat (kokopäivähoito) Yli 3 v vuotiaat (kokopäivähoito) Arvo Arvo , ,00 680,00 716,00 Vs. varhaiskasvatusjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon pal ve lusete lin kattoarvon ajalle Palvelusetelin arvo tarkis te taan takautuvasti alkaen. Uudet palvelusetelin kattoarvot ovat alle 3-vuotiaiden kokopäivähoidossa euroa ja yli 3-vuotiaiden ko ko päi vähoi dos sa 716 euroa. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että päiväkotihoidon palvelusetelin katto ar vo tarkistetaan alkaen vuotuisella julkisten menojen (sosiaali- ja ter veys toi men) hintaindeksillä mennessä. Päätösesityksestä poiketen asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta 48 Hallintojohtaja Liisa Salo on lautakunnan kokouksessa kuultavana asiassa. Va. sivistysjohtaja esitys: Lisäselvitykset kuultuaan kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy vs. var haiskas va tus joh ta jan esityksen. Hallintojohtaja Liisa Salo ja vs. varhaiskasvatusjohtaja Heli Annala esittelivät asiaa lautakunnalle. Esittelijä esitti vs. varhaiskasvatusjohtajan tekemän selvityksen hyväksymistä. Päätösesitys hyväksyttiin.

7 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Tuetun työllistymisen avustusmääräraha Kasvatus- ja opetuslautakunta 49 Pihlajapuiston koulun tileillä on vuosittain ollut määräraha ns.tuettuun työl lis tymi seen ja kuluvana vuonna siihen on varattu momentille 4740 avustukset yhtei söil le yht Perusopetuksen momenteilta ei kuitenkaan jaeta avustuksia ja va. si vis tys johta ja on keskustellut asiasta hallintojohtajan kanssa. Hallintojohtaja on oh jeis tanut, että avustusmääräraha tulisi siirtää lautakunnan momenteille, josta avustus ta voitaisiin myöntää. Jatkossa kaikki yhteisöjen avustukset myöntää vapaa-ai ka lau ta kun ta ja kasvatus-ja opetuslautakunta jakaa ainoastaan opin toavus tuk sia toisen asteen opiskelijoille eri rahastoista. Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta päättää siirtää Pihlajapuiston koulun tililtä lau ta kunnan tilille / ja päättää myöntää sen tänä vuonna ns. Tuettuun työllistämiseen. Tulevina vuosina yhdistyksen tulee hakea avustusta vapaa-ai ka lau ta kun nal ta. Päätösesitys hyväksyttiin.

8 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan virasta nro /1.14/2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 50 Matti Pellinen on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kauhavan kaupungin luo kan opetta jan virasta nro 3103 (sijoituspaikka Keskustan koulu) alkaen. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää eron Matti Pelliselle luokanopettajan vi ras ta alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

9 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan virasta nro /1.14/2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta 51 Mikko Ylihärsilä on ilmoittanut irtisanoutuvansa Kauhavan kaupungin luo kanopet ta jan virasta nro 3192 (sijoituspaikka Ylihärmän Kirkonkylän koulu) alkaen. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää eron Mikko Ylihärsilälle luo kan opet tajan virasta alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtorin virka Kasvatus- ja opetuslautakunta Otsikossa mainittu rehtorin virka on ollut haettavana vakinaista täyttämistä varten ajalla Kuntarekryssä, TE-toimiston sivuilla, kaupungin ko ti sivul la, Komiat -lehdessä ja Järviseudun Sanomissa sekä kaupungin virallisilla ilmoi tus tau luil la. Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa kuusi ha kijaa, joista viidellä on virkaan vaadittava muodollinen kelpoisuus. Va Sivistysjohtajan esitys: Lautakunta päättää kutsua haastatteluun kaikki muodollisesti kelpoiset hakijat (Heikkilä, Mäkinen, Palomäki, Sankelo, Vehkaoja). Haastattelun suorittavat lau ta kun nan pj. Helena Kuoppala, varapj. Päivi Kangas, Kortesjärven edustaja In ka Palojärvi, hallintopäällikkö Raimo Peltola ja sivistysjohtaja. Haastattelut pidetään maanantaina Inka Palojärvi esitti, että haastettelijoihin lisätään Pia Kontiainen. Esitys raukesi kan nat ta mat to ma na. Raimo Peltola ilmoitti, että hänellä on este. Edelleen todettiin, että kau pun gin hal li tuk sen edustaja voi osallistua haastatteluihin. Muilta osin päätösesitys hyväksyttiin. Haastattelut pidetään klo 10:00 alkaen Alahärmän pal ve lu toi mis tossa. Kasvatus- ja opetuslautakunta 52 Haastatteluun on kutsuttu seuraavat hakijat: Satu Heikkilä, Minna Mäkinen, Mart ti Palomäki, Anne Sankelo ja Markku Vehkaoja. Haastattelukutsuun ovat vas tan neet Minna Mäkinen, Anne Sankelo ja Markku Veh ka oja. Koska haastattelut ovat vasta esityslistan lähettämisen jälkeen , esitys lautakunnalle tehdään kokoukseen mennessä. Va. sivistysjohtajan esitys: Päätetään asiasta kokouksessa annettavan päätösesityksen pohjalta. Esittelijä saattoi lautakunnan tietoon, että rehtoriehdokkaita haastattelivat lauta kun nan puheenjohtaja Helena Kuoppala, jäsenet Päivi Kangas ja Inka Pa lojär vi sekä kaupunginhallituksen edustaja Marita Mattila ja va. sivistysjohtaja

11 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Tuu lik ki Kuoppala. Kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset sekä haastattelijat esittivät li säk si myös omia kysymyksiään. Kysymyksillä kartoitettiin hakijoiden ren tou tumi sen taitoa, motivaatiota, realiteettia, kykyä ja taitoa, paineensietoa sekä sosi aa li suut ta. Haastattelijat pisteyttivät haastateltavan antamat vastaukset ja kunkin haas tatte li jan antamat kokonaispisteet laskettiin yhteen. Haastattelussa saamiensa pisteiden perusteella parhaiten pärjäsi KM Anne San ke lo, toinen oli KM Minna Mäkinen ja kolmas FM Markku Vehkaoja. Esittelijä täsmensi esityksekseen, että ottaen huomioon hakijoitten ha ke mukset, kunkin suorittamat opinnot, kokemuksen opetustehtävissä sekä haas ta telta vien haastattelutilanteessa antaman lisäarvon, kasvatus- ja opetuslautakunta päät tää valita Kortesjärven yhtenäiskoulun rehtoriksi KM Anne Sankelon alkaen. Varasijalle valitaan KM Minna Mäkinen. Lautakunta hyväksyi em. tavalla täsmennetyn päätösesityksen. Valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes hakija on toimittanut hyväksyttävän lää kä rin to dis tuk sen terveydentilastaan sekä rikosrekisteriotteen, joka ei ole kuut ta (6) kuukautta vanhempi. Virkaan sovelletaan neljän (4) kuukauden koeai kaa. etu

12 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Lähikoulun määrääminen Keskustan koulusta lähteneitten 2-6 luokkien oppilaille alkaen Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 Viime kokouksessa kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että lakkautettavan Kes kus tan koulun 2-6. luokkien oppilaille määrätään lähikoulu. Keskustan koulun oppilaista on siirtynyt kevään kuluessa Kosolan kouluun Jani Sa lo 1 lk, Juha Granfors ja Jussi Luoma 3 lk sekä Antti Visti 4 lk. Va. sivistysjohtajan esitys: Liitteenä olevan listan mukaisesti lautakunta määrä lakkautettavan Keskustan kou lun 2-6 luokkien oppilaiden lähikoulun alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että - saman perheen kaikki koululaiset pyritään sijoittamaan samaan kouluun - huoltajille tiedotetaan kirjeellä lapsille määrätty lähikoulu.

13 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Pienryhmän perustaminen / Ylihärmän yläkoulu Kasvatus- ja opetuslautakunta Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupungissa järjestetään tällä hetkellä pienryhmäopetusta Ala härmän Kirkonkylän koulussa kolmessa ryhmässä. Nahkalassa on kaksi pien ryhmää ja Keskustan koululla yksi ryhmä sekä Ylihärmän alakoululla yksi ryhmä. Ryhmät ovat täynnä ja eikä osalle oppilaista ole osoittaa opiskelupaikkaa. Ylihär mäs tä kulkee Pihlajapuistossa yksi oppilas ja Kauhavalta kaksi oppilasta kul je te taan Alahärmän pienryhmään. Kuljettaminen on kallista ja matka saattaa muodostua rasittavaksi pienryhmän oppilaalle. Kuljetukset vähentyisivät ja sii tä saatava säästö voitaisiin hyödyntää erityisopettajan palkkakustannuksiin. Ylihärmän yläkoululle olisi mahdollisuus ja tarvetta perustaa oma pienryhmä, kos ka Alahärmän pienryhmässä, jossa opiskelee 4-9 -luokka-asteella olevia op pi lai ta ei voida ottaa ylimääräisiä oppilaita. Lain sallima oppilaiden enimmäis mää rä em. ryhmässä on kahdeksan (8) oppilasta. Jatkossa selvitetään kaikkien yläkoulujen osalta, että kaikki samanikäiset ovat sa man ikäis ten pienryhmässä. Sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Ylihärmän yläkoululle perustetaan pien ryh mä. Samalla kasvatus- ja opetuslautakunta pyytää kau pun gin hal li tuksel ta täyttölupaa määräaikaisen erityisluokanopettajan viran täyttämistä varten ajal le Päätösesitys hyväksyttiin. Lisätietoja: Sivistysjohtaja Eija Karhu, puh. (06) , Kasvatus- ja opetuslautakunta Pienryhmä on toiminut kuluvan lukuvuoden Ylihärmän yläkoulussa, mutta ryhmäs sä on ollut vain kaksi oppilasta. Tulevien 7- luokkalaisten joukossa ei ole op pi lai ta, jotka tarvitsisivat pienryhmäopetusta Ylihärmän yläkoulussa. Kahdelle oppilaalle omana ryhmänä järjestelmä on kohtuullisen kallis ratkaisu. Toisaalta Alahärmän pienryhmät ovat turhankin täysiä, joten opettajaresurssin käyt tö Alahärmän pienryhmien väljentämiseksi olisi järkevää. Ylihärmästä Alahärmään on olemassa oleva kyydityslinja, jota nämä kaksi erityis op pi las ta voivat käyttää.

14 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää siirtää erityisluokanopettajaresurssin Ala här män yläkouluun. Yläkouluikäisten pienryhmäläisten sijoituspaikaksi lu kuvuo den alusta tulee yläkoulu ja Ylihärmässä olevien toisen eri tyis op pilaan koulu lv on Alahärmän yläkoulu ja toisen pienryhmä 3, jossa opis kel laan toiminta-alueittain. Asia jätettiin pöydälle lisäselvityksiä varten. Kasvatus- ja opetuslautakunta Selvitysten mukaan Ylihärmän Kirkonkylän alakoulussa ei lähimpänä kolmena seu raa va na lukuvuotena ole yläkouluun tulossa sellaisia oppilaita, jotka pääsään töi ses ti tarvitsisivat pienryhmää. Yläkoulussa on laaja-alainen eri tyis opetta ja ja koulunkäynninohjaaja, joiden tuella opinnoissaan tukea tarvitsevat op pilaat selviytyvät lähitulevaisuudessa. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää siirtää erityisluokanopettajaresurssin, jo ka lukuvuoden alusta lukien varattiin Ylihärmän yläkouluun, Ala härmän yläkouluun ja samalla kahden erityisoppilaan kouluksi tulee lv Ala här män yläkoulun pienryhmä. Keskusteltaessa asiasta Sirpa Lammi esitti asian jättämistä pöydälle. Esitys rau ke si kannattamattomana. Edelleen keskustelun aikana Seppo Malmi esitti Han nu Salonpään kan nat ta ma na, että lisäopettajaresurssia ei tarvita kahden op pi laan siirtyessä Ala här män yläkoulun 7-9 lk pienryhmään. Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa esittelijän esitys oli "jaa" ja Seppo Malmin esitys oli "ei". Äänestyksessä "ei" äänestivät Päivi luoma, Päivi Kangas, Lee na Kunnari, He le na Kuoppala, Sirpa Lammi, Seppo Lindholm, Seppo Malmi, Timo Mäkinen, An ne-ma ri Salomäki, Hannu Salonpää ja Ilpo Pernaa. "Jaa" ei saanut yhtään ään tä. Puheenjohtaja totesi Seppo Malmin esityksen tulleen äänin 11-0 lautakunnan pää tök sek si asias sa. etu

15 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Alahärmän kirkonkylän koulussa on erityis- ja pienryhmiä yhteensä kolme. Vaikea vam mais ten ryhmä, jossa opetus on toiminta-alueittain (ryhmän koko enintään 6 oppilasta). Pienryhmä 1, jossa oppilaita on 1-5 luokilta ja pienryhmä 2, jos sa oppilaita on 6-9 luokilta. Pienryhmän 1 ja 2 ryhmäkoko on pää sään töises ti 10 oppilasta. Koulunjohtaja Eija Karhu on toimittanut lautakunnalle kirjelmän (liitteenä), jossa hän pe rus te lee tarkemmin oman pienryhmän muodostamisen tarvetta Alahär män ylä kou luun. Kuluvana lukuvuonna Ylihärmän yläkoulussa on ollut oma opet ta ja re surs si vain kahta oppilasta varten, mikä voitaisiin siirtää Alahärmän ylä kou luun ja kahden oppilaan opetus siirtää Alahärmään. Eija Karhun mukaan ala kou lus sa on edelleen olemassa tarve kolmelle pien ryh mäl le. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa Alahärmän yläkouluun eri tyisope tus ta tarvitsevien oppilaiden pienryhmän. Ylihärmässä lukuvuonna omas sa ryhmässä opetettujen kahden oppilaan opetus hoidetaan Alahärmän pien ryh mäs sä lv Päätösesityksestä poiketen asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta 54 Esityslistan liitteenä on Eija Karhun selventävä esitys pienryhmien muo dos tami ses ta Alahärmän Kirkonkylän koulun ja yläkoulun linjassa. Va. sivistysjohtaja: Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Alahärmän yläkouluun eri tyisope tus ta tarvitsevien oppilaiden pienryhmän. Samalla Ylihärmässä olevien kah den oppilaan pienryhmäopetus hoidetaan lv Alahärmän ylä koulus sa. Keskusteltaessa asiasta Leena Kunnari esitti Hannu Salonpään ja Inka Pa lojär ven kannattamana, että asia jätetään pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi.

16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Koska asiassa oli tehty kannatettu pöydällepanoesitys, puheenjohtaja totesi, et tä asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä sai Leena Kunnarin esitys yhdeksän (9) ääntä ja päätösesitys kolme (3) ääntä. Pöydällepanoa kannattivat Tuula Hyrsky, Leena Kunnari, Seppo Malmi, Timo Mä ki nen, Inka Palojärvi, Anne-Mari Salomäki, Hannu Salonpää, Harri Sippola ja Kaija Autio. Päätösesitystä kannattivat Helena Kuoppala, Päivi Kangas ja Sir pa Lammi. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen jättää asian pöydälle. Seu raavas sa kokouksessa asiassa kuullaan Alahärmän Kirkonkylän koulun johtaja Eija Kar hua.

17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Koulujen tuntikehykset lv Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on määrätä koulujen tuntikehys, jon ka mukaan opettajien opetus ja muut tehtävät koulussa järjestetään lu kuvuo sit tain. Kouluilta on pyydetty esitykset lukuvuoden tuntimääristä eri tehtävien hoi ta mi sek si. Perusopetuslain mukaan yleisopetuksen ryhmässä, jossa opiskelee pi den netyn oppivelvollisuuden oppilas/oppilaita, saa olla enintään 20 oppilasta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kaupungille valtion erityisavustusta pe rus ope tuk sen ryhmäkoon pienentämiseen kahdessa erässä yhteensä Avustuksen käytössä on noudatettava ehtoja ja rajoituksia, jotka ovat: voidaan käyttää ainoastaan opettajien palkkakustannuksiin, jotka koh distu vat samanaikaisopetukseen, jakotunteihin tai ryhmien jakamiseen voidaan käyttää ensisijaisesti suuriin, yli 25 oppilaan ryhmiin voidaan käyttää opetusryhmiin, joissa on säännöllisesti ylimääräistä tukea tarvitsevia Opetusryhmien pienentämiseen saatu valtion erityisavustus käytetään suun nitel lus ti jakotuntien lisäämisestä aiheutuviin palkkakustannuksiin ja re surs siopet ta jien palkkaamiseen. Avustus riittää yhteensä 65 tunnin lisäykseen. Esityslistan liitteenä on lomake koulujen tuntikehysresursseista, josta ilmenee kou lun oppilasmäärä, kuluvan lukuvuoden kehys, koulun esittämä tuntikehys, se kä viimeisenä va.sivistysjohtajan esitys myönnettäväksi ko ko nais tun ti määräk si ja keskimääräinen resurssi oppilasta kohden. Tässä ei ole huomioitu vielä myönnettyä avustusta ryhmien pienentämiseen. Va sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta vahvistaa koulujen tuntikehykseksi pe rus kou lujen osalta yhteensä 4325 tuntia ja lukioitten osalta yhteensä 521 tuntia. Kaikki yh teen sä 4846 tuntia. Ylimääräisestä 65 tunnin jakamisesta tehdään erillinen pää tös peruskoulujen osalta. Päätösesityksestä poiketen asia jätettiin pöydälle lisäselvitysten tekemiseksi. Kasvatus- ja opetuslautakunta

18 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Lisäselvityksiä asiasta annetaan kokouksessa. Va. sivistysjohtajan esitys: Kokouksessa annettavan päätösesityksen pohjalta päätetään jatkotoimista asias sa. Keskusteltaessa asiasta esittelijä esitti, että asiasta päätetään oheisen tun ti kehys liit teen mukaisesti. Edelleen keskustelun aikana Sirpa Lammi esitti mm. Inka Palojärven ja Seppo Lind hol min kannattamana, että - Yläkoulujen 7. luokille määrätään sarjat, jolloin Kauhavan yläkoulu on 4-sarjai nen, Alahärmän yläkoulu 3-sarjainen, Ylihärmän yläkoulu 2-sarjainen ja Kortes jär ven yläkoulu 1-sarjainen. - Va. sivistysjohtaja neuvottelee vielä alakoulujen johtajien kanssa myös alempien kouluasteiden tuntikehysten supistamismahdollisuuksista (esim. esi kou lujen keskittäminen). Päivi Kangas esitti mm. Anne-Mari Salomäen ja Leena Kunnarin kan nat ta mana, että yläkoulujen sarjojen määrääminen toteutetaan Sirpa Lammin esi tyksen mukaisesti, mutta muilta osin tuntikehys hyväksytään liitteen mukaisena. Koska asiassa oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa kannatettua esitystä, puheen joh ta ja totesi, että asian ratkaisemiseksi on suoritettava äänestys. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä sai Sirpa Lammin esitys kuusi (6) ääntä ja Päivi Kankaan esitys viisi (5) ääntä. Puheenjohtaja totesi Sirpa Lammin esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi asias sa. Sirpa Lammin esitystä kannattivat Helena Kuoppala, Seppo Lindholm, Inka Palo jär vi, Jari Knuuttila ja Ritva Mäkiniemi. Päivi Kankaan esitystä kannattivat Lee na Kunnari, Anne-Mari Salomäki, Hannu Salonpää ja Harri Sippola. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 Va. sivistysjohtaja on koulunjohtajien kanssa käynyt läpi koulujen tuntikehyksiä 5. ja Karsittu lista koulujen resursseiksi on liitteenä. Va. sivistysjohtajan esitys

19 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy liitteenä olevan esityksen mukaisesti kou lu jen tuntikehykset lukuvuodelle Päätösesitys hyväksyttiin.

20 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Eron myöntäminen Kauhavan kaupungin luokanopettajan virasta Kasvatus- ja opetuslautakunta 56 Luokanopettaja Hilkka Hongisto on toimittanut lautakunnalle kirjelmän, jolla hän sanoutuu irti luokanopettajan virasta (n:o 3197) alkaen. Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta myöntää eron Hilkka Hongistolle Kauhavan kau pun gin luokanopettajan virasta (n:o 3197) alkaen. Päätösesitys hyväksyttiin.

21 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Oikaisuvaatimus kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksestä / /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Markku Vehkaoja on toimittanut lautakunnalle oikaisuvaatimuksen lautakunnan pää tök ses tä koskien Ylihärmän yläkoulun rehtorin viran vaalia. Vehkaoja vaatii virkaa hakeneena kasvatus- ja opetuslautakunnan ao. pää töksen muuttamista. Vehkaojan mukaan päätöksen maininta siitä, että kaikki muodollisen kel poisuu den omaavat hakijat on kutsuttu haastatteluun, on virheellinen. Vehkaoja to teaa, että pöytäkirjan liitteessä olleessa viranhakijoiden luettelossa hänen koh dal laan ei ollut merkintää kelpoisuudesta eikä häntä oltu kutsuttu haas tat teluun. Vehkaoja katsoo täyttävänsä kelpoisuusehdot. Vehkaojan vaatimuksena on, että päätös kumotaan kokonaan tai tehdään uusi pää tös, jossa korjataan tapahtunut virheellinen käsittely ja todetaan Markku Veh ka ojan kelpoisuus rehtorin virkaan. Lisäksi hän toteaa, että vaatimuksen oi keu del li set perusteet löytyvät oikaisuvaatimuksen liitteenä olevista to dis tusjäl jen nök sis tä, joissa osoitetaan hakijan omaavan rehtorin virkaan vaadittavan kel poi suu den. Asetuksen 986/1998 mukaan rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on: ylempi korkeakoulututkinto asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus riittävä työkokemus opettajan tehtävissä opetushallinnon tutkinto Kuntatyönantajien johtava työmarkkinalakimies Metsäranta toteaa an ta massaan lausunnossa koskien tulkintaa riittävästä kokemuksesta opettajan tehtä vis sä seuraavaa: Tulkinta "riittävä" ja "soveltuva" ovat määritelmiä, jotka jättä vät asian päätöksen tekevän viranomaisen harkintaan. Harkittaessa riit tävyyt tä se voidaan suhteuttaa esim. hakija ikään eli nuorelta hakijalta ei voida edel lyt tää yhtä pitkää työkokemusta kuin vanhemmalta, mutta sen tulee olla kui ten kin riittävä. Asiaa voidaan tarkastella siltä kannalta, että millainen olisi pe rus tel lus ti riittävä työkokemus opettajan tehtävissä, jotta hakijalla olisi riittävä tun te mus opettajan työstä, jolloin hänen voisi katsoa kykenevän johtamaan opet ta ja yh tei söä opettajien esimiehenä. Kuntarekryssä olleessa hakemuksessaan Vehkaojan työkokemuksina on mainit tu koulutusalan yrittäjyys (6 v 7 kk) ja toiminta osastoesiupseerina (21 v 10 kk), mutta ei lainkaan mainintaa toimimisesta peruskoulun opetustehtävissä. Vehkaoja ei ole vaatimuksensa oikeudellisissa perusteissa esittänyt myöskään yh tään työtodistusjäljennöstä, jotka osoittaisivat hänen toimintaansa ope tusteh tä vis sä. Kauhavan kaupungin palkanlaskennasta saadun tiedon mukaan Vehkaoja on

22 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta toi mi nut lähinnä alakouluilla opettajan viransijaisuuksissa yhteensä 3 kk 9 pv ja 2 pv yläkoulussa ennen kuluvan lukuvuoden väliaikaista rehtorin tehtävää. Tällöin kokemusta on kertynyt opetusvelvollisuustunneista hakuajan päättymiseen as ti n. 7 kk. Va. sivistysjohtajan esitys: Lautakunta toteaa, että Vehkaojan toiminta opettajan työtehtävissä on kovin vä häi nen (n. 10 kk) suhteutettuna hänen ikäänsä. Lautakunnan näkemyksen mu kaan henkilöltä vaaditaan vähintäänkin useamman vuoden (3-5 v.) työ ko kemus opettajan työtehtävissä, jotta henkilö kykenisi johtamaan opettajayhteisöä opet ta jien esimiehenä. Näillä perusteilla todetaan, ettei Vehkaojalla ollut rehtorin tehtävään vaa dit tavaa kelpoisuutta, jolloin lautakunta hylkää Vehkaojan oikaisuvaatimuksen perus teet to ma na. Keskusteltaessa asiasta Seppo Lindholm esitti mm. Hannu Salonpään kan natta ma na, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa kukaan ei ilmoittanut kannattavansa pää tösesi tys tä. Puheenjohtaja totesi lautakunnan päättäneen jättää asian pöydälle. etu Kasvatus- ja opetuslautakunta 57 Markku Vehkaoja on päiväämällään kirjeellä ilmoittanut vetävänsä edel li ses sä pykälässä käsittelyssä olleen oikaisuvaatimuksensa pois. Va sivistysjohtaja: Merkitään kirjelmä lautakunnan tiedoksi. Asian käsittely päättyy. Päätösesitys hyväksyttiin.

23 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat 253/ /2015 Kasvatus- ja opetuslautakunta Opintopolku -uutiskirje 4/ Kirjelmä lautakunnalle / yhteispalaveri -pyyntö 3. Opetus- ja kulttuuriministeriö / päätösten tarkistuksia, lukiokoulutuksen vuoden 2015 yksikköhinta ja opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyt tö kus tannuk siin myönnettävä valtionosuus 4. Opetushallitus / Päätös vieraskielisten oppilaiden/opiskelijoiden opetukseen myön net tä väs tä täydentävältä valtionavustuksesta vuonna 2014 Va. sivistysjohtajan esitys: Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi. Päätösesitys hyväksyttiin siten täydennettynä, että kohdan 2. kirjelmään an netaan kirjallinen vastaus, jossa todetaan, ettei lautakunta näe palaverille tällä het kel lä tarvetta. Näin siksi, että mm. kouluverkkotoimikunnan työ on kesken ja lau ta kun ta on laatimassa erityisopetuksesta kokonaisvaltaista selvitystä.

24 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kasvatus- ja opetuslautakunta Muut asiat Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksensa yhteydessä lautakunta kuuli hallintojohtaja Liisa Salon ta louskat sauk sen. Katsauksessa todettiin tyydytyksellä, että vuoden 2014 tilinpäätös toteutui 1,7 milj. ylijäämällä ja kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviokin piti hyvin. Valtakunnalliset säästöpaineet edellyttävät kuitenkin kaupungilta tiukkaa talout ta. Ns. painelaskelman mukaan menojen karsintatarve on neljän (4) vuoden aikana yht. 8 milj.. 2. Lautakunta päätti, että syksyllä, uuden sivistysjohtajan astuttua virkaansa, ryh dy tään laatimaan erityisopetuksen kokonaisvaltaista selvitystä. 3. Todettiin, että kaupunginhallitus on edellyttänyt talousarviossa säästöjä mm. aa mu- ja iltapäivätoiminnasta. Asiaa täytäntöön pantaessa on toimipisteitä informoitu, että säästöt lapsia hoitoon valittaessa kohdistetaan vanhimpaan ikäluokkaan. Tällöin 2. luokan op pilas pääsee hoitoon vain, jos ryhmässä on kulloisellakin henkilöstömäärällä tilaa.

25 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Kasvatus- ja opetuslautakunta Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 47-51,54-59 Kieltojen perusteet Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 52,53 HLL 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Kauhavan kasvatus- ja opetuslautakunta Härmäntie Härmä Pykälät 52,53 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi ha kea pää tök seen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite PL 188, HELSINKI. Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Liitetään pöytäkirjaan

26 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL Vaasa Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/ :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-20:00 PAIKKA Alahärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Lisäys Purmojärven koulun

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Konserni- ja henkilöstöjaosto 18.02.2015 AIKA 18.02.2015 klo 16:30-17.37 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Luottokorttien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vapaa-aikalautakunta 01.04.2015 AIKA 01.04.2015 klo 18:00-18:50 PAIKKA Häjyylyperinteenkeskus, Alahärmä KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Taiteilija-avustuksen myöntämisen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Aika: 11.12.2014 klo 17:00-18:50 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 74 Kokouksen järjestäytyminen 3 75 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 47 Konserni- ja henkilöstöjaosto 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Suositus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89

JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 JUANKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 89 Kaupunginhallitus Aika 02.03.2015 klo 13:00-16:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329. Yhtymähallitus. Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30. Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI Pöytäkirja 13/2014 329 Yhtymähallitus Aika 17.12.2014 klo 18:00-19:30 Paikka Kellariravintola, Linnankatu 16, Turku Käsitellyt asiat 227 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot