Luottamus tietoverkkojen käytössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luottamus tietoverkkojen käytössä"

Transkriptio

1 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Luottamus tietoverkkojen käytössä - Var armenteet ja pankkitunnisteet 1 JUHANI KOIVUNEN

2 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, Helsinki Puh. (09) Copyright: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n julkaisusarja, ISSN Julkaisusarjan osa 26: Luottamus tietoverkkojen käytössä - Varmenteet ja pankkitunnisteet ISBN Helsinki

3 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE 26 Luottamus tietoverkkojen käytössä - Var armenteet ja pankkitunnisteet 3 JUHANI KOIVUNEN

4 Sisältö Esipuhe 5 1. Johdon yhteenveto 6 2. Projektin laajuus, tausta ja tavoitteet Tausta Tavoitteet Laajuus 7 3. Läpiviennin kuvaus Projektin tulokset Tilanne EU:ssa ja eräissä vertailumaissa Viro Ruotsi Tanska Belgia Itävalta Tilanne Suomessa käyttöalueittain Tunnistaminen Oikeuksien esittäminen ja hallinta Luotettava tunnistamattomuus Vahva (kehittynyt) sähköinen allekirjoitus merkittävien sopimusten, suostumusten tms. yhteydessä Tiedon salaus ja tiedon suojaaminen muutoksilta Aikaleima Erityiskysymyksiä Suomessa Pankkitunnisteiden (TUPAS) käyttö Henkilövarmenteet Sähköisen asiointitunnuksen (SATU) tarve Valtion rooli turvallisuudessa ja varmenteissa Varmenneteknologian käytön yleisiä haasteita Kansainväliset tarpeet varmenteiden käytön edistämisessä Kansallisen yhteistyön tarve Tulevaisuuden tarpeet Johtopäätökset ja ehdotukset Johtopäätökset Ehdotus 24

5 Esipuhe Turvallisuus ja luottamus sähköisiin toimintatapoihin ovat ensiarvoisen tärkeitä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Yksi keskeinen asia luottamuksen rakentamisessa on verkossa toimivien osapuolien luotettava tunnistaminen tarvittaessa ja mahdollisuus anonyymiin toimintaan tilanteen niin vaatiessa. PKI-teknologiaan pohjautuvat henkilövarmenteet on kansainvälisesti nähty jo vuosia ratkaisuna näihin ongelmiin. Todellisuudessa yhteentoimivat kansainväliset ratkaisut kuitenkin puuttuvat edelleen. Sen sijaan pankkien tarjoamat TUPAS -tunnisteet ovat levinneet Suomessa laajaan käyttöön ilman merkittäviä ongelmia. Niiden puutteina nähdään lähinnä toiminnallisesti ja alueellisesti rajoittuneempi käyttö kuin mikä varmenteissa on ollut tavoitteena. Tässä selvityksessä on haastateltu 18 merkittävää toimijaa sähköisessä liiketoiminnassa, niin yrityksien kuin julkishallinnon yksiköiden edustajia. Näkemykset ovat selvityksen mukaan jakaantuneet käytännönläheisiin TUPAS-palveluiden kannattajiin, visionäärisempiin PKI-varmenteiden kannattajiin sekä neutraalisti asiaan suhtautuviin. Tulevaisuudesta ei kukaan voi olla täysin varma. Haastatteluissa nähtiin tarvetta yksittäiset näkemykset ylittävälle avoimelle yhteistyölle etsittäessä yhteistä tahtotilaa ja yhteisiä periaatteita tuleville ratkaisuille. TIEKE toivoo selvityksen antavan pohjaa lisääntyvälle yhteistyölle alueella ja kiittää selvitykseen panoksensa antaneita henkilöitä. Helsingissä joulukuussa Aatto J. Repo Toiminnanjohtaja TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

6 1 Johdon yhteenveto 6 TIEKEn hallitus päätti selvityksen tekemisestä varmenteiden käytön edistämiseksi. Selvityksen aikana haastateltiin 12 yrityksen ja 5 julkishallinnon yksikön edustajat. Sen lisäksi selvityksen johtoryhmään on kuulunut kahden yrityksen edustajat. Tehtyjen haastattelujen pohjalta selvityksen kohdealue laajeni yleisemmäksi luottamuksen lisäämiseksi tietoverkkojen 1 käyttämisessä. Kohdealue käsitti tietoverkkojen käytössä tarpeellisen: tunnistuksen ja luotettavan tunnistamattomuuden sopimuksen tai suostumuksen vahvistamisen sähköisellä allekirjoituksella oikeuksien esittämisen tiedon salauksen ja suojauksen muutoksilta aikaleiman. Kohdealueen keskeisin tarve tällä hetkellä on osapuolten luotettava tunnistaminen tarpeen niin edellyttäessä. Muut aktiviteetit, esimerkiksi sähköinen allekirjoitus, ovat huomattavasti harvemmin tarpeellisia tai sen katsotaan tapahtuvan tunnistamisen perusteella. Nykyiset ratkaisut, erityisesti pankkien tarjoama TUPAS-tunnistaminen, vastaavat tämän hetkisiin tarpeisiin varsin hyvin. PKI-teknologian mukaisten varmenteiden käyttö on Suomessa, kuten yleensäkin maailmalla, edelleen vähäistä. Tulevaisuudessa on odotettavissa luottamuksen merkityksen tietoverkkoja käytettäessä edelleen kasvavan ja monenlaisia ratkaisuja olevan käytössä. Kansainvälisten ratkaisujen uskotaan pohjautuvan PKIpohjaisiin varmenteisiin, mutta niiden harmonisointi kestää vielä vuosia. Uudet käytännöt tulisi mahdollisuuksien mukaan luoda olemassa olevien ratkaisujen pohjalta ja harkita uusien elementtien tarpeellisuus tarkkaan. Suomessa nähdään tarvetta avoimelle yhteistyöryhmälle, joka luo yhteistä tahtotilaa ja yhteisiä periaatteita tämän alueen ratkaisuille. Lähiajan kehittämiskohteina haastatteluissa tuli esiin: TUPAS tunnuksiin pohjautuvien palveluiden edelleen kehittäminen suomalaisten varmenneratkaisujen edistäminen kansalaisten yksilöintikäytäntöjen kehittäminen sähköisissä palveluissa alueen lainsäädännön tarkistaminen huomioida kansainvälinen kehitys kotimaisissa ratkaisuissa. Tähän kehittämistyöhön esitetään perustettavaksi eri osapuolille avoin Luottamus- Foorumi. 1 Selvityksen ensisijaisena kohteena oli työasemapohjaiset internetpalvelut, mutta tulokset on pääosin sovellettavissa myös muihin tietoverkkoihin, esimerkiksi mobiiliverkkoihin.

7 2. Projektin laajuus, tausta ja tavoitteet 2.1. Tausta Turvallisuus ja luottamus sähköisiin toimintatapoihin ovat ensiarvoisen tärkeitä sähköisten palveluiden käytön lisäämiseksi. Tämä edellyttää sähköisten identiteettien käyttöä. Tilanteissa, joissa tunnistettavalla henkilöllä ja palveluntarjoajalle ei ole keskinäistä aikaisempaa suhdetta, ainoa laajasti kansainvälisesti sovellettava teknologia tunnistamiseen tällä hetkellä on varmenne-teknologia (PKI-teknologia) 2. Yhteentoimivat kansainväliset ratkaisut kuitenkin puuttuvat edelleen. Henkilövarmenteet vastaavat tietoverkoissa henkilöiden identiteettiä. Varmenteita käytetään erityisesti edistämään tietoturvaa. Keskeiset käyttökohteet ovat henkilöiden tunnistaminen ja henkilöiden oikeuksien tarkistaminen, sähköiset allekirjoitukset sitoumuksien teossa, tietojen suojaaminen asiattomilta henkilöiltä ja tietojen muuttamattomuuden varmistaminen. Varmenteiden luontia ja käyttöä säädetään sähköisen allekirjoituksen lailla (14/2003 ), joka pohjautuu sähköisen allekirjoituksen direktiiviin (1999/93/EY). Lainsäädäntö kohdistuu erityisesti nk. laatuvarmenteisiin ja niiden luonnissa tarvittaviin osapuoliin ja järjestelmiin. Säädöksillä halutaan varmistaa laatuvarmenteiden korkea luotettavuus edellyttämällä niiltä erityisesti luotettavia toimintatapoja. Varmenteisiin ja niiden käyttöön asetettiin suuret odotukset, kun ne tulivat markkinoille viime vuosikymmenen lopulla. Käytännön kehitys on ollut hidasta. Syiksi hitaaseen edistymiseen on esitetty varmenteita edellyttävien palveluiden vähyys, teknisen ja toiminnallisen infrastruktuurin heikkoudet, käyttöönottoon liittyvät hankaluudet, hinta suhteessa hyötyihin, yksinkertaisemmat kilpailevat ratkaisut, eri ratkaisujen yhteentoimivuuden ongelmat ja eri toimialojen ja maiden kulttuurija lainsäädäntöerot Tavoitteet Projektin ensisijaisena tavoitteena oli laatia ehdotus varmenteiden käytön edistämisestä Suomessa. Ensi vaiheessa tuli kirkastaa näkemyksiä markkinasegmenteistä ja varmennekäytön tilanteesta, sen kehittymisen esteistä ja suhteesta kansainväliseen kehitykseen. Varsinaisena tavoitteena oli luoda yhteinen tahtotila huomioiden erityisesti kaupallisen sektorin näkemykset. Tavoitteena oli myös selvittää tarpeet luoda laaja yhteinen kansallinen foorumi, jossa eri osapuolet ovat edustettuina sekä mahdollisuudet edistää julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä alueella. Pidemmän aikavälin tavoitteina oli synnyttää varmennepalveluille kriittinen massa, jolloin varmenteiden hinta voidaan kohtuullistaa suhteessa käyttömahdollisuuksiin, kouluttaa suomalaiset varmenteiden käyttämisen kulttuuriin ja aikaansaada kansainvälisiä ratkaisuja Laajuus Selvitys pohjautuu keskeisiltä osiltaan varmennepalveluita käyttävien ja niitä tarjoavien organisaatioiden haastatteluihin ja kohteena olivat ne varmenteiden käytön alueet, jotka ovat keskeisiä kansalaisille suunnatuissa palveluissa. Haastatteluihin sisällytettiin myös pankkien TUPASpalvelut johtuen niiden keskeisestä asemasta kansalaisten tunnistamisessa. 2 Varmenneteknologialla tarkoitetaan tässä dokumentissa epäsymmetrisellä salausmenetelmällä (PKI-teknologialla) toteutettua henkilön identiteetin tai ominaisuuden sähköisen vastineen luonti- ja käyttömenetelmää. 7

8 SSL-suojausta 3, järjestelmien yms. tunnistamista ei sisällytetty selvitykseen. Selvityksen yhteydessä kartoitettiin Euroopan Unionin tämän hetkistä tilannetta alueella sekä seuraavien maiden tilannetta vertailun takia: Belgia Itävalta Ruotsi Tanska Viro. 8 3 SSL (Secure Sockets Layer) mahdollistaa suojatun yhteyden käyttäjän selaimen ja käytettävän palvelimen välille.

9 3. Läpiviennin kuvaus Projektin kokoonpano on ollut: Pekka Rauhala TeliaSonera, ohjausryhmän puheenjohtaja Matti Korkeala Osuuspankkikeskus, ohjausryhmän jäsen Aatto J. Repo TIEKE, ohjausryhmän jäsen Juhani Koivunen, selvityksen tekijä sekä ohjausryhmän sihteeri. Selvitys on pohjautunut kirjallisuustutkimuksiin 4 sekä seuraavien 17 organisaation haastatteluun: Elisa Oyj Finnair Oyj Fujitsu Services Oy KELA MTV Oy Nordea Pankki Suomi Oyj Sampo Oyj SOK-yhtymä Stakes Suomen Suoramarkkinointiliitto Tapiola-ryhmä TeliaSoneraFinland Oyj TietoEnator Oyj Vantaan kaupunki Verohallitus Väestörekisterikeskus WM-data Oy 9 Lisäksi haastattelujen havainnoista on käyty keskusteluja TIEKEn hallituksessa ja ohjausryhmässä. 4 EU:n ModinisIDM hankkeen tulokset, Porvooryhmän maakatsaukset, IDABC s Quartely Newsletter Synergy 07 / September 2006, viitattujen palveluiden web-sivustot

10 10 4. Projektin tulokset Turvallisuusasiat on monitahoinen kysymys, ja aihe on ikivanha. Tietoverkoissa eri kanavien avulla tapahtuva etämyynti ja palvelut ovat korostaneet sen merkitystä nykyaikana. Esiintyvät tilanteet ja tarpeet ovat kuitenkin hyvin erilaisia, voidaan ostaa tuotteita, osallistua arvontaan, kysyä vähän lisätietoja, päivittää omia arkaluontoisiakin tietoja jne. Tarpeet näissä eri tilanteissa voivat olla hyvin erilaisia. Haastateltavat toivatkin usein esiin tärkeänä lähteä todellisista asiakkaan tai kansalaisen tarpeista (tai palveluntarjoajan omista kustannuksista). Jos halutaan edistää esimerkiksi vahvaa tunnistamista 5, siitä ei pidä tehdä pakkoa asioihin, joissa sitä ei tarvita. Riski on, että toiminta vähenee tai jopa loppuu kokonaan. Verkkomaailmasta puuttuvat vakiintuneet käytännöt, mitkä fyysisessä maailmassa ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Haastatteluissa tuli toistuvasti esiin epäonnistumisen riski, jos yritetään liian nopeasti suuria muutoksia. Uudet käytännöt tulisi ensisijaisesti luoda vanhojen ratkaisujen pohjalta ja harkita uusien elementtien tarpeellisuus tarkkaan. Haastatteluissa todettiin myös, että julkisuudessa ruokitaan tarkoitushakuisesti epävarmuutta henkilöiden toimiessa verkon kautta. Väärinkäyttötapauksia on asian saamaan julkisuuteen nähden Suomessa toistaiseksi kohtuullisen vähän Tilanne EU:ssa ja eräissä vertailumaissa Euroopassa on säädetty sähköisistä allekirjoituksista direktiivi (1999/93/EY), jolla on pyritty saamaan aikaan yhteiset periaatteet ja eri maissa toteutettavien ratkaisujen yhteentoimivuus. Tämä ei kuitenkaan ole toiminut. Modinis IDM -hankkeessa on listattu tämänhetkisiä vaikeuksia: tekniset -standardeja on runsaasti ja niiden keskinäinen yhteensovittaminen on vaikeaa - tekniikka kehittyy nopeasti ja jatkuvasti tehdään erilaisia tilapäisiä ratkaisuja - eri maissa käytetään erilaisia alustoja (tokens) varmenteille lainsäädäntö - erilaisuudet lainsäädännössä - yksityisyyden suojan erot - valtuutuskäytäntöjen erilaisuudet toiminnalliset - kulttuurierot - tehdyt investoinnit estävät uusia yhdenmukaisia ratkaisuja - erilaiset käsitteistöt - sähköisten identiteettien moninaisuus. EU:n ministeritason sähköisen hallinnon konferenssi totesi marraskuussa 2005, että vuoteen 2010 mennessä EU-alueella tulee olla käytössä yhteen toimiva sähköisen identiteetin hallintajärjestelmä julkisille palveluille. Käyttökohteina olisivat sähköinen hallinto ja sähköiset hankinnat. Tavoitteena on aikaansaada yhteiset määrittelyt sähköisen identiteetin hallintaan vuoden 2007 aikana sekä tarkistaa sähköisen allekirjoituksen lainsäädäntö vuonna Näkemykset julkisen sektorin ratkaisujen käyttökelpoisuudesta kaupallisille sektoreille vaihtelevat kuitenkin maittain. Tilanne kokonaisuudessaan on hyvin hajanainen. 5 Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan tässä lähinnä TUPAS-palveluihin tai laatuvarmenteisiin pohjautuvaa tunnistamista. Objektiivista vertailua eri menettelyjen kokonaisluotettavuudesta tämän selvityksen tekijällä ei ole käytettävissä.

11 Seuraavassa on esitetty eri maiden varmenteiden käytön tilannetta Viro Viroa pidetään Euroopan edistyksellisimpänä maana varmenteiden käytössä. Sähköinen varmenne sijaitsee virallisella henkilökortilla, joka on pakollinen maan yli 15 vuotiaille kansalaisille sekä yli vuoden mittaisella luvalla maassa oleskeleville ulkomaalaisille. Kortteja on maassa jaettu lähes miljoonalle henkilölle (asukasluku on 1,4 miljoonaa). Kortin hinta on 10 euroa. Varmentajana toimii yksityinen yritys (AS Sertifitseeerimiskeskus), jolla on sopimus asiasta valtion kanssa. Kortin jakelu hoidetaan sen omistavien pankkien konttoreissa. Kortilla olevissa varmenteissa, allekirjoitus- ja tunnistamisvarmenne, on haltijan nimi sekä kansallinen, yksikäsitteinen tunnistekoodi. Lisäksi tunnistamisvarmenne sisältää haltijan yksikäsitteisen sähköpostiosoitteen (joka on valtion antama elinikäinen osoite ja toimii vain linkkinä todellisiin sähköposteihin, jotka haltijan on erillisessä tietokannassa pidettävä yllä). Korteilla ei ole mitään rooli- tai valtuutustietoa, vaan ne on haettava erillisistä rekistereistä tunnistekoodin avulla. Tunnistekoodi on julkinen. Ainoastaan allekirjoitusvarmenne on laatuvarmenne. Varmenteilla ei ole käyttörajoitteita. Varmenteita ei anneta pelkästään henkilöille vaan myös organisaatioille. Organisaatioille annetut varmenteet ovat teknisesti täysin samanlaisia kuin henkilövarmenteet, mutta ne eivät ole laatuvarmenteita. Toiminnallisuuden edistämiseksi tarjotaan vapaasti käyttöön DigiDoc-arkkitehtuuria ja siihen pohjautuvia välineitä, joista osa on ilmaisia. Huolimatta kortin laajasta käyttäjäkunnasta sen käyttö tietoverkkopalveluissa on kuitenkin ollut vähäistä. Noin 2,5 % kortin omistavista henkilöistä käyttää sitä sähköisten palveluiden yhteydessä. Vuonna 2005 sähköisten veroilmoitusten allekirjoittamiseen sitä käytti noin 1600 henkilöä, kun samanaikaisesti pankkitunnisteita käytti noin ihmistä. Varmenne on yhteentoimiva Suomen kansalaisvarmenteen kanssa, Belgian kanssa tehdään yhteistyötä yhteentoimivuuden saavuttamiseksi Ruotsi Ruotsissa ei ole laatuvarmentajia. Menestynein sähköinen toteutus on pankkien kehittämä BankId (www.bankid.com). Pankki vastaa yksittäisen asiakkaansa tunnistamisesta, kun sähköinen henkilöllisyys luovutetaan. Varmenne sijoitetaan asiakkaan koneeseen tai asiakkaan valitsemaan liikuteltavaan muistivälineeseen ns. sw-varmenteena. Pankit vastaavat varmentajatoiminnosta yhdessä Bankgirocentralen n kanssa ja antavat asiakkailleen varmenteen ilmaiseksi. Myös TeliaSonera toimii varmentajana. Ruotsissa varmenteita on myönnetty noin kappaletta. Ruotsissa on viranomaistoimenpiteenä luotu yhteinen PKI-varmenteiden standardi (www.e-legitimation.se), mitä eri toimijoiden (mm. bank-id, Nordea, Telia) PKIpohjaisten ratkaisujen tulee noudattaa. Aiemmin Ruotsissa oli toimikorttipohjaisia varmenteita käytössä esimerkiksi Nordbankenilla, mutta niiden käytöstä on luovuttu johtuen asiakkaiden haluttomuudesta käyttöön ja tarvittavien investointien suuruudesta. Nordea on markkinoinut voimakkaasti kertakäyttösalasanaratkaisua verkkopankkiin ja on saanut lyhyessä ajassa noin 1,5 miljoonaa käyttäjää. 11

12 Tanska Hallitus on vuodesta 2003 asti tarjonnut kansalaisille ja yrityksille ilmaisia sähköisiä sw-varmenteita, joilla voidaan tunnistautua. Hallitus tekee yhteistyötä TDC:n (Tele-Danmark Communications n) kanssa, mutta lähtökohtaisesti kuka tahansa yritys voi toimia varmentajana. Näitä varmenteita käyttää sekä julkinen sektori että jotkut pankit. Pankkisektorilla on yleisimmin käytössä kertakäyttöiset salasanat. Hallitus ei ole esittänyt suunnitelmia toimikorttipohjaisista varmenteista Belgia Belgia esitetään Viron ohella toisena edistyksellisenä maana toimikorttipohjaisten varmenteiden käytössä. Hallitus on jakanut vuoden 2003 loppupuolelta alkaen kansalaisille sähköiset varmenteet (allekirjoitukseen ja tunnistamiseen) sisältäviä henkilökortteja ja kortteja on jo jaettu yli miljoona. Kortin jakelijana (Registration Authority) toimivat kunnat. Tavoitteena on saada jaettua kortit kaikille yli 12-vuotiaille vuoden 2008 alkupuolella. Toistaiseksi kortteja on jaettu vain Belgian kansalaisille. Varmentajana toimii Belgacom, jonka suurin omistaja Belgian valtio on. Kansalaiset yksilöivänä tunnisteena on henkilörekisterinumero. Belgia tutkii mahdollisuuksia yhteentoimivuuteen muiden maiden mm. Viron kanssa. On esitetty epäilyjä, että Belgian ratkaisu on hyvin toimikorttipohjainen ja muiden alustojen mukaan ottaminen tulee olemaan hyvin vaikeaa Itävalta Itävallassa kehitteillä on kansalaiskortti ( Bürgerkarte ), joka mahdollistaa sähköiset allekirjoitukset ja autentikoinnin erilaisten online-periaatteella luotavien sähköisten henkilöllisyyksien ja eri välineiden, kuten älykortin ja matkapuhelimen, avulla. Järjestelmää voidaan soveltaa myös luotto- ja pankkikortteihin. Käytännössä jokainen kansalainen voi itse päättää, ottaako käyttöön kansalaiskortin vai ei, ja mitä välinettä käyttäen. Koska kansalaiskortin voi saada erilaisilta julkisen ja yksityisen sektorin toimijoilta, sen hinta vaihtelee ilmaisesta 15 euroon. Se on voimassa kolme vuotta, mutta ei ole virallinen henkilökortti sanan tavanomaisessa merkityksessä. Tähän mennessä noin henkilölle on myönnetty noin korttia. Sähköinen allekirjoitus on käytössä. Maassa on useita sekä yksityisiä että julkisia vastuullisia varmentajaorganisaatioita, joiden toiminta perustuu lakiin (sähköistä hallintoa koskeva laki ja asetus sähköisestä allekirjoituksesta, molemmat vuodelta 2004). Itävaltalaisessa järjestelmässä kansalaisen tunnistamistietoja ei siirretä sähköisen palvelun sovelluksiin. Sen sijaan käytetään ns. sektorikohtaisia tunnusnumeroita, jotka luodaan erikseen jokaista palvelua varten ja joiden avulla ei voida selvittää kansalaisen omaa tunnistetta. Tämä on erittäin varma tapa estää henkilötietojen aiheeton levittäminen Tilanne Suomessa käyttöalueittain Tunnistaminen Osapuolien tunnistaminen on ehdottomasti laajimmin käytössä oleva yksittäinen turvallisuutta lisäävä toimenpide. Henkilöiden tunnistamisessa käytetään tällä hetkellä seuraavia ratkaisuja: Tunnistautumista vaativissa verkkopalveluissa (jos ei ole olemassa olevaa asiakassuhdetta) käytetään lähes yksinomaan pankkien TUPAS-palveluita. Pankit rinnastavat TUPAS-tunnisteet PKI-pohjaisiin varmenteisiin ja tehdyn toimenpiteen vahvistamisen TUPAS-tunnisteilla sähköiseen allekirjoitukseen. Myös valtionvarainministeriö suosittelee (VM 6/01/2003,

13 ) laatuvarmenteen ohella TUPASmenettelyä. Pankkiasioinnissa kysymyksessä voivat olla isot rahasummat, joten asiakkaan luotettava tunnistaminen on keskeinen vaatimus. Pankkien tietoturvan täytyykin olla erittäin korkealla tasolla, luottamuksen pettäminen pelkästään verkkokanavassakin olisi iso juttu. Kansalaisvarmenteet: Tapauksissa, missä kansalaisvarmenteiden käyttö olisi mahdollista, niitä poikkeuksetta käytetään erittäin vähän. Esimerkkejä tästä ovat Kela, Vantaan kaupunki ja Verohallitus. Vastaavia esimerkkejä löytyy ulkomailta, mm. Virosta. Asiakastunnukset ja salasanat: Useat palveluntarjoajat antavat asiakkailleen tunnuksen ja salasanan. Tunnistautuminen on kuitenkin mahdollista vain kyseisen palveluntarjoajan palveluihin (poikkeuksena on pankkien TUPAS-ratkaisu). Jos henkilöt voivat hakea asiakkuutta verkossa, he voivat tunnistautua käyttäen joko TUPAS-tunnisteita tai kansalaisvarmennetta. Erilliset tunnistautumisratkaisut, jotka pohjautuvat TUPAS-tunnisteisiin ja kansalaisvarmenteisiin. Koko julkishallintoa varten on kehitetty VETUMA-ratkaisu, joka tunnistamisen lisäksi mahdollistaa myös maksamisen. Ratkaisu ei ole vielä laajasti käyttöönotettu ja käyttöönotot riippuvat julkishallinnon yksiköiden päätöksistä. Verohallituksen, Kelan ja työministeriön palveluissa kansalaisen on mahdollista tunnistautua tunnistus.fi.ssä. Yrityspuolelle kyseiset organisaatiot ovat kehittäneet vastaavan palvelun, KATSO-organisaatiotunnistejärjestelmän. Siinä yrityksen vastuuhenkilö voi luoda yrityksen työntekijöille tunnukset ja tarpeelliset valtuudet. Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä on ottanut kannan, että KATSO-järjestelmästä kehitetään koko yhteiskunnan organisaatiotunnistejärjestelmä. Terveyspuolella henkilöiden vahva tunnistaminen korostuu. Hyvä esimerkki on potilastietorekisterissä olevien tietojen suojaaminen ja käyttö. Terveysviranomaiset lähtevät siitä, että kun tietoa luovutetaan tai käytetään, lokiin pitää aina jäädä tieto, kuka on käyttänyt, mitä, koska ja mihin tarkoitukseen. Uuden lain mukaan kansalaisilla on rajoittamaton tiedonsaantioikeus tähän rekisteriin omien tietojensa osalta. Tämän pitää olla myös sähköisesti mahdollista sen jälkeen, kun asiakas on tunnistettu. Tämä on osa luottamuksen rakentamista, mutta myös pelote väärinkäyttäjille. Terveyssektorilla on jo käytössä pilottivarmennejärjestelmä 11 sairaanhoitopiirissä (20:stä). Lääkäreillä on terveydenhuollon ammattilaiskortit ja ne ovat käytännössä terveydenhuollon toimintayksiköiden antamia kortteja, varmennetietokanta on yhteinen. Tulevaisuudessa varmentajana tulee olemaan TEO (terveydenhuollon oikeusturvakeskus), rekisteröintiyksikkö (Registration Authority) tulee olemaan paikallinen toimintayksikkö ja kortilla voi myös olla paikallisia varmenteita. Se, että henkilö on lääkäri ja hänen oikeutensa tarkistetaan keskitetystä tietokannasta. Palveluntarjoajat tullaan kilpailuttamaan. Terveyssektorilla nähdään tärkeäksi pitää yksityishenkilö ja ammattirooli (sekä vastaavat kortit tms.) erossa toisistaan. Erillään oloa puolustaa myös se seikka, että ammattihenkilön suorittama salaus pitää voida purkaa, jos potilaan terveydenhoito sitä edellyttää. Useat haastatellut näkivät, että tarve henkilöiden tunnistamiseen verkossa on lisääntymässä. Järjestys näyttää olevan: yrityksissä, ammattilaiset, tavalliset kansalaiset. Haastatteluissa tuotiin myös esiin palveluntarjoajien ja palvelunkäyttäjien mahdollisuus keskinäiseen sopimiseen 13

14 14 mahdollisesta tunnistetusta tai tunnistamattomasta asiakkuudesta. Tunnistaminen tarkoittaa yleensä henkilön tunnistamista. Myös sähköisen allekirjoituksen lainsäädännön katsotaan koskevan vain henkilöiden tunnistamista. Kuitenkin esimerkiksi terveydenhuollossa on tilanteita, joissa tunnistamisen kohteena on organisaatio. On tärkeää, että kansalaiset voivat myös verkossa luottaa jonkin organisaation olevan se, mikä se ilmoittaa olevansa. Tähän kaivattiin haastatteluissa jopa erillistä lainsäädäntöä Oikeuksien esittäminen ja hallinta Yleinen näkemys haastatteluissa oli, että henkilön oikeudet erotetaan tunnistamisesta. Tunnistamisen jälkeen henkilön oikeudet katsotaan tietokannasta. Yritysten henkilöiden oikeuksien hallintaan Patenttija rekisterihallitus on kehittänyt palvelun. Terveydenhuollossa rooleilla ja oikeuksilla on suuri merkitys, on sekä pysyviä että dynaamisia rooleja Luotettava tunnistamattomuus Edelliseen liittyen tavoitteeksi on esitetty myös kansalaisen mahdollisuus asioida nimettömänä silloin, kun henkilön tunnistaminen ei ole välttämätöntä. Haastateltujen enemmistö tulkitsi tämän toteutuvan silloin, kun henkilöä ei kappaleessa esitetyllä tavalla tunnisteta. Kysymys ei kuitenkaan ole luotettavasta tunnistamattomuudesta, koska järjestelmiin jää merkintöjä yhteyden ottajan verkkoosoitteesta. Luotettavalle tunnistamattomuudelle ei yleensä koettu olevan tällä hetkellä merkittävää tarvetta. Se tuli kuitenkin vahvasti esiin terveyspalvelujen yhteydessä (vertailuna tuotiin esiin ihmisen mahdollisuus saada nimettömänä hoitoa sukupuoliklinikalla). Siellä asiaan liitettiin myös terveystietojen säilyttäminen, säilytysaikojen pituus ja periaatteet tietojen hävittämiselle. Useat haastatellut, varsinkin yritysten edustajat, toivat sen sijaan esille tarpeen saada heidän verkkopalveluissaan nimettömän käyneiden henkilöiden profiilitietoa, esimerkiksi tietoa ikä-, asuinpaikka-, koulutus- ja sukupuolijakaumasta. Lisäksi todettiin palveluntarjoajien tarve tietää henkilöistä jotain tietoa (esimerkiksi ikä) ilman että häntä varsinaisesti yksilöidään Vahva (kehittynyt 6 ) sähköinen allekirjoitus merkittävien sopimusten, suostumusten tms. yhteydessä Eräät haastatelluista esittivät vahvan sähköisen allekirjoituksen erottamista teknisistä sähköisistä allekirjoituksista, joilla tarkoitettiin esimerkiksi henkilön tekemän verkkotapahtuman rutiininomaista vahvistamista. Vahvan sähköisen allekirjoituksen tarve tuli esiin seuraavissa tilanteissa: testamentti kiinteistökauppa suostumus omien terveystietojen luovuttamiseen ja terveydenhoitoon liittyviä muitakin suostumuksia. Terveydenhuollossa pidetään erityisen merkittävänä kysymyksenä sitä, että asiakas on riittävän informoitu antaessaan suostumuksensa. Asiakkaan käyttäessä tietoverkkoja tätä kysymystä pidetään ongelmallisena. Tämän seurauksena tällä hetkellä suostumukset pyydetään vain paperilla. Haastatteluissa kritisoitiin vahvan sähköisen allekirjoituksen rutiininomaista vaatimista kaikissa sähköisissä allekirjoitustilanteissa. Vaatimus rinnastettiin siihen, että perinteinen allekirjoitus tulisi aina käydä kolmannella osapuolella vahvista- 6 Laki sähköisistä allekirjoituksista

15 massa. Esitettiin, että tulisi käydä nykyistä byrokratiaa ja sen tarvetta kriittisesti läpi. Lisäksi esitettiin näkemyksiä, että vaatimalla turhaan allekirjoituksia vähennetään merkittävästi kansalaisten halua käyttää tarjolla olevia palveluita. Kritiikkiä esitettiin myös kansalaisvarmenteen markkinoinnista puhuttaessa kiistämättömästä sähköisestä allekirjoituksesta. Sellaista ei juridisesti voi olla. Sähköisen allekirjoituksen direktiivi päinvastoin toteaa, että allekirjoitusta ei pidä jättää huomioimatta vain sen takia, että se on sähköinen, ettei se ole tehty laatuvarmenteella jne. Kiistämätöntä sen sijaan voi olla, että teknisesti allekirjoitus on tehty käyttäen tiettyyn varmenteeseen liittyvää salaista avainta ja sopimuspohjaisesti vain yhdellä henkilöllä on ollut tähän tarvittava tieto ja oikeus. Suomessa oikeustoimille ei ole yleensä asetettu erityisiä muotovaatimuksia. Laissa tai muussa normissa voidaan kuitenkin erikseen säätää erilaisista muotovaatimuksista. Yksityisoikeudellisten sopimusten osalta lainsäädännössä yleisimmin käytettyjä muotovaatimuksia ovat lähinnä sopimuksen tekeminen kirjallisesti ja sopimuksen allekirjoittaminen. Ilmauksia kirjallisesti tai allekirjoittaa ei ole määritelty tarkemmin lainsäädännössä. Lailla sähköisistä allekirjoituksista on varmistettu, että ainakin laatuvarmenteeseen perustuva ja turvallisen allekirjoituksen luomisvälineen avulla luotu kehittynyt sähköinen allekirjoitus samaistetaan perinteiseen, käsintehtyyn allekirjoitukseen. Säännös ei vaikuta muiden sähköisten allekirjoitusten pätevyyteen. Millaisella sähköisellä allekirjoituksella tahansa tehty toimenpide voidaan myös riitauttaa vastaavasti kuin perinteisellä käsintehdylläkin allekirjoituksella tehty Tiedon salaus ja tiedon suojaaminen muutoksilta Haastateltavat näkivät, että tieto on suojattuna silloin, kun se on organisaatioiden omissa järjestelmissä, jotka on suljettu ulkopuoliselta käytöltä. Näissä käyttötilanteissa noudatetaan organisaatioiden omia suojaus- ja käyttöoikeustapoja. Sitä, miten organisaatiot ovat suojanneet tiedot oman henkilökunnan mahdollisesti tekemiltä luvattomilta muutoksilta, haastatteluissa ei käsitelty. Tiedon liikkuessa organisaatioiden ulkopuolella erityinen suojaus on tarpeellista. Suojaus tehdään tällä hetkellä yleensä käyttäen suojattuja yhteyksiä (VPN, SSLsuojaus) ja ne eivät silloin vaadi henkilövarmenteita. Sähköpostiviestinnässäkään ei tunnistettu merkittävää tarvetta varmenteiden käytölle tiedon salaamiseen tai suojaamiseen muutoksilta Aikaleima Aikaleimojen tarve koettiin pankkitoiminnoissa ja terveyssektorilla tärkeäksi, lisäksi suurissa julkisissa hankinnoissa ja niihin liittyvissä huutokaupoissa. Muualla tarvetta niille ei tunnistettu Erityiskysymyksiä Suomessa Pankkitunnisteiden (TUPAS) käyttö Pankkien TUPAS-palvelu mahdollistaa palvelun käyttöönottavan, sähköisiä asiointipalveluja internetissä tarjoavan yrityksen tai yhteisön tunnistaa asiakkaansa Tupaspalvelun myöntämien ns. TUPAS-varmenteiden avulla. TUPAS-palvelussa pankki tunnistaa asiakkaansa kertakäyttösalasanoihin perustuvilla pankkitunnisteilla. 7 Salauksen käyttö sopivilla sähköpostiohjelmistoilla olisi sinällään helppoa. Organisaatioilla ei kuitenkaan yleensä ole valmiuksia tähän. 15

16 16 Tunnistamistapaa pidetään teknisesti PKItunnistamista heikompana, mutta käytännössä riittävän luotettavana. Menettelyn suurimmat tekniset heikkoudet periaatteessa ovat salasanojen lyhyys ja se, että kertakäyttösalasanat luodaan pankin ympäristössä ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Käytännön kritiikkiä esitettiin TUPAS-palveluiden käytön kalleudesta sekä pankkien erilaisista hinnoittelutavoista. Pankkitunnisteet ovat levinneet Suomessa (ja myös mm. Virossa) laajaan käyttöön ja ne koetaan yleisesti riittävän turvallisiksi henkilöiden tunnistamiseen. Pankit tarjoavat kolmantena luottavana osapuolena tunnistamispalveluita myös muiden käyttöön. Haastatteluissa tuli tähän johtaneina tekijöinä esiin: Suomen pankkimaailman kehittyneisyys ja pankkien panostukset TUPAS - järjestelmään Evoluutiomainen kehitys Järjestelmän tekninen yksinkertaisuus ja yksinkertaisuus käytössä (siitä huolimatta, että erillisen salasanalistan käyttämistä pidetään hankalana) Luottamus pankkien toimintaan (pankkeihin luotetaan kriittisissä rahaasioissakin). Jossain määrin eräät haastatelluista vierastivat pankkien toimimista luotettavan tunnistajan roolissa tilanteessa, mikä ei muuten pankkia kosketa. Yleensä näissä tapauksissa haastatellut kuitenkin perusteluiden kysymisen jälkeen totesivat, ettei heillä ole mitään erityistä syytä epäillä pankkien luotettavuutta. Perusteltu kriittinen suhtautuminen pankkitunnisteisiin lähti phishing -ilmiöstä, joka on tullut Suomeenkin, mutta on huomattavasti suurempi ongelma esimerkiksi Englannissa ja Japanissa. Toisena pankkitunnisteiden luotettavuutta vähentävänä tekijänä nähtiin, että edelleen on kovin yleistä käyttää avio- tai avopuolison tunnisteita 8. Yleensä tällöin kyseiset henkilöt ovat keskenään sopineet menetellä näin. Pankkitunnisteiden väärinkäyttötilanteita haastateltavat eivät tuoneet esiin. Pankkitunnisteiden käyttöä rajoittavana tulevaisuuden tekijänä tuotiin esiin mahdolliset ongelmat, jos pankeilta lähdetään vaatimaan korvauksia virheellisistä tunnistustapahtumista. Tähän mennessä pankit eivät ole sopineet korvauksista, mikäli virheitä tapahtuu niiden toimiessa tunnistajana kolmantena osapuolena. Pankkejahan TUPAS-tunnistamisessa ei sido laki sähköisestä allekirjoituksesta, jossa (16 ) laatuvarmentajiin kohdistuu ankaraksikin luonnehdittu vahingonkorvausvastuu. Siinä varmentajan on itse osoitettava, ettei ole aiheuttanut vahinkoa omasta huolimattomuudestaan vapautuakseen vastuusta. Pankeilta odotetaan myös avoimempaa tiedottamista TUPAS-palvelun kehityssuunnitelmista, koska niillä voi olla vaikutusta muiden toimijoiden sitä hyödyntäviin palveluihin. Näkemykset pankkitunnisteiden leviämisen mahdollisuudesta laajasti muihin maihin vaihtelivat. Enemmistö piti niitä kuitenkin lähinnä suomalaisena käytäntönä ja uskoi PKI-pohjaisten varmenteiden kehittyvän kansainväliseksi ratkaisuksi. Enemmistö haastatelluista oli sitä mieltä, että TUPAS-palvelu ei kilpaile PKI-varmenneratkaisujen kanssa muilla alueilla kuin tunnistamisessa. Periaatteessa pankeilla on mahdollisuus verkottua nykyistä laajemminkin yhteiskuntaan ja tarjota verkostossa laajasti luotettavan kolmannen osapuolen rooliin sopivia palveluita. Esimerkkinä voi 8 Tämä on pankkitunnusten luovutussopimuksessa kielletty.

17 todeta kahden osapuolen välisen sopimuksen, jossa pankki tallettaa sopimuksen omiin järjestelmiinsä ja vahvistaa molempien osapuolten hyväksyneen sen. Haastattelut kuitenkin osoittivat, että edes pankkien keskuudessa ei Suomessa ole yhteistä tahtotilaa tällaiseen palvelutarjonnan laajentamiseen Henkilövarmenteet Haastateltavat kyseenalaistivat laajasti henkilövarmenteiden tämän hetkisen tarpeen. Keskeinen syy on, että tunnistaminen on keskeinen käyttötarve tällä hetkellä ja pankkitunnisteet toimivat siinä riittävän hyvin. Käytännössä haastateltavat olivat yksimielisiä, että ei ole järkevää tarjota erillistä varmennekorttia. Varmenne tulee sijoittaa kansalaisilla jo muutenkin oleville korteille tai alustoille. Suuntauskin on menossa tähän, koska kansalaisvarmenteen saa jo pankkikortille ja SIM-kortille perinteisemmän poliisin myöntämän henkilökortin sijaan. Kuitenkin kansalaisvarmenteita hankitaan edelleen eniten henkilökortille. Henkilökorttiakin kehitetään parhaillaan siten, että tulevaisuudessa kortin sirulle voidaan liittää myös muita palveluita. Tämän selvityksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut tarkemmin ottaa kantaa yhteiskunnan korttilinjauksiin. Isolla toimikortilla sijaitsevan varmenteen käytössä nähtiin vaikeuksia. Ne liittyivät seuraaviin asioihin: Toimikortin käyttöä estää toimikortin lukijoiden vähäisyys. Päinvastaisista uskomuksista huolimatta uudetkin työasemat ja kannettavat tietokoneet on vain poikkeustapauksissa varustettu kortinlukijoilla. Haastatteluissa tuli esiin myös näkemys, että ne ovat liian kalliita varusteita tullakseen mukaan kovassa hintakilpailupaineessa olevien tietokoneiden peruskokoonpanoihin lähitulevaisuudessakaan. Toimikortit, niiden lukijat ja tarvittavat ohjelmat muodostavat kokonaisuuden, jonka käyttäminen ei aina ole yksinkertaista, mutta vielä hankalampaa on asentaa kaikki tarvittavat osat järjestelmään. Eri osien yhteentoimivuudessa on ongelmia, jotka käytännössä rajoittavat tavallisen kansalaisen mahdollisuuksia saada toimivaa kokonaisuutta tietokoneelleen. Erään selvityksen mukaan jo pienikin monimutkaistuminen palvelun käytössä pudottaa käyttävien kansalaisten lukumäärän kymmenenteen osaan. Markkinoilla on liian vähäinen määrä palveluita, joissa henkilövarmenteilla on käyttöä ja lähes aina on jokin tapa korvata henkilövarmenteen käyttö. Kansalaisvarmenteen hakemista poliisilaitokselta pidettiin asiana, joka vähentää kiinnostusta siihen. Tämä ongelma on kuitenkin poistumassa, koska jo nyt kansalaisvarmenteen saa pankkikortille käymällä vain pankkikonttorissa. Operaattorit ja Väestörekisterikeskus uskoivat myös siihen, että mobiilivarmenteen saa ensi vuoden aikana operaattorien palvelupisteistä. Varmenteen hankkiminen toimikortille on kallista suhteessa siitä saataviin hyötyihin. Haastateltujen henkilöiden enemmistön näkemys oli, että yhden asian korjaaminen (esimerkiksi varmenteen ilmainen jakelu) ei riitä saamaan henkilövarmenteiden käyttöä lentämään. Valtion varmenteen mahdollisen ilmaisen jakelun uskottiin myös saavan ratkaisun kilpailijoilta kovan vastustuksen ja olevan kilpailulainsäädännön vastaista. Ilmaiset palvelut johtavat kehityksen harhaan. Vaihtoehtona isolla toimikortilla sijaitse- 17

18 18 valle varmenteelle on kännykän SIMkortille sijoitettu ns. mobiilivarmenne. Ainakaan haastatellut palveluntarjoajat eivät ole toistaiseksi tehneet päätöksiä sen käyttöön otosta. Asiaan ei joko toistaiseksi ollut paneuduttu tai toteutustavan operaattorikeskeisyys koettiin heikkoudeksi. Tapahtumien kiertämisen operaattoriverkon kautta pelättiin olevan hidasta (puhuttiin kymmenien sekuntien viiveistä) tai pelättiin operaattorien rahastusta kyseisellä palvelulla. Hyväksyttävänä toimintamallina esitettiin mobiilivarmenteen käyttäminen paikallisyhteydellä (bluetooth -teknologia tuotiin esille, soveltuvampi teknologia ilmeisesti olisi kuitenkin uusi NFC, Near Field Communication -teknologia). Haastatellut operaattorien edustajat kuitenkin totesivat, että paikallisyhteyksiin pohjautuva toimintamalli merkitsisi vastaavia yhteentoimivuushaasteita, kuin on esiintynyt isojen toimikorttien ja kortinlukijoiden tapauksessa. Lisäperusteluna mobiilivarmenteiden paremmuudesta tulevaisuuden ratkaisuna todettiin niiden parempi soveltuvuus uusiin telepalveluihin. Esimerkkinä tuotiin esiin monikanavapalvelut, joissa henkilö voi yhtä aikaa asioida useammalla kanavalla ja tunnistautua samalla yksinkertaisesti mobiilivarmenteella. Pankkien suhtautumista PKI-varmenteeseen ja sen sisällyttämistä omiin kortteihinsa pidettiin merkittävänä asiana varmenteiden leviämiselle 9. Esitettiin myös näkemys, että paras tapa asian eteenpäin viemiseen on pankkien ja julkisen hallinnon keskinäinen yhteistyö. Näin voitaisiin synnyttää sellaisia tapahtumavolyymejä, että ne imisivät muutkin tahot mukaan. Toisena realistisena vaihtoehtona on mobiilivarmenteiden leviäminen. Realistista on nähdä, että tulevaisuudessakin on rinnakkaisia ratkaisuja. Samoin realismia on, että koska kysymyksessä on miljoonien varmenteiden jakaminen, se tulee viemään pitkähkön ajan ratkaisusta riippumatta. Haastatteluissa tuotiin esiin periaatteellisena erona varmenteiden ja tunnistamispalveluiden (TUPAS) välillä se, että varmenteita tarjotaan palveluna yksityishenkilöille ja tunnistamispalveluita palveluntarjoajille. Todellisuudessa tämänhetkinen ero johtuu kuitenkin jo siitä, että pankkitunnisteet ovat jo lähes kaikilla yksityishenkilöillä, jolloin niitä ei enää tarvitse heille markkinoida. Varmenteiden osalta markkinointi on tarpeen. Totta on kuitenkin, että varmenteet tarjoavat tulevaisuuden kansalaisille pankkitunnisteita enemmän palvelumahdollisuuksia Sähköisen asiointitunnuksen (SATU) tarve Haastatteluissa kritisoitiin sähköisen asiointitunnuksen käyttöä. Sen nähtiin johtavan yrityksissä ja virastoissa turhaan välivaiheeseen, kun sähköisen asiointitunnuksen pohjalta pitää selvittää henkilön henkilötunnus. Tällä hetkellä se toimii vain Väestörekisterikeskukselle keinona yksilöidä varmenteen haltija sähköisessä maailmassa. Jotkut kokivat sen turhaksi kustannusrasitteeksi. Yrityksillä on oikeus tallentaa asiakkaidensa SATU niiltä osin, kun asiakkailla sellaiset on. Sähköisen asiointitunnuksen käyttöön liittyy toisaalta sen avoimuudella ja laajakäyttöisyydellä saatavat hyödyt ja toisaalta sen väärinkäyttöön liittyvät riskit, jotka kasvavat käytön laajentuessa. Toisaalta asiaan liittyy hyvin erilaiset tietosuojakäytännöt eri maissa, myös Euroopan Unionissa. Tietosuojavaltuutettu 9 Positiivinenkaan suhtautuminen ei tietenkään poista suurimpia korttipohjaisiin varmenteisiin liittyviä ongelmia (kortinlukija ohjelmistoineen, asennusongelmat ja kanavariippuvuus)

19 esitettiin keskeisenä tahona, jonka kanssa tulisi pohtia tarpeita ja mahdollisuuksia tehdä asialle jotain. Usea haastateltava esitti näkemyksen, että jos SATU avataan laajempaan käyttöön, sille on tarve. Mahdollisena pidettiin myös, että mikäli SATU päästettäisiin leviämään laajemmin, se voisi johtaa nykyistä turvallisempiin ratkaisuihin Valtion rooli turvallisuudessa ja varmenteissa Terveyssektorilla nähtiin, että varmentajan tulee ehdottomasti olla julkishallinnosta. Haastatteluissa esitettiin myös kysymys, miksi joku kaupallinen taho lähtisi rahallisesti panostamaan yhteiskunnan infrastruktuuriin tavalla, mitä Suomeen tulevat kansainväliset kilpailijat eivät kuitenkaan tekisi. Panostamiseen pitää löytyä liiketoiminnallinen hyöty. Kaupallistenkin tahojen tulee kuitenkin olla joustavasti mukana yhteistoimintaa rakennettaessa. Enemmistö haastatelluista otti positiivisen kannan valtion aktiiviseen rooliin laatuvarmenteiden tarjoajana. Tämä siitä huolimatta, että EU:n sähköisen allekirjoituksen direktiivi (1999/93/EY) ja sähköisen allekirjoituksen laki /14/2003) toteavat varmennepalvelut markkinaehtoisesti tarjottaviksi palveluiksi (laatuvarmentajalle asetetaan tiettyjä luotettavuusvaatimuksia). Valtion yksikön mukanaolo palvelujen tarjoajana herättää silloin luonnollisesti myös kritiikkiä. Valtion aktiivisella roolilla on vältetty erilaisten ratkaisujen moninaisuus. Silti kilpailun ja markkinaehtoisuuden olemassaoloa pidettiin hyvänä asiana. Esitettiin kuitenkin myös kysymys, tuhlaako viranomainen verorahoja. Samoin esitettiin kritiikkiä, jos valtio tukee yhteä teknologiaa muiden kustannuksella. Tulisi vain luoda peruspelisäännöt ja universaalisti käytettävät perusprosessit. Kilpailu hoitaa yleensä loput. Valtion asemaa palvelujen tuottajan pidettiin problemaattisena myös siksi, että se omalla toiminnallaan tappoi orastavan liiketoiminnan vuosituhannen vaihteessa. Useat haastattelijat näkivät tunnistamisen olevan osa tietoyhteiskunnan infrastruktuuria. Joillakin oli pelkoa, että mikäli jollakin tai joillakin kaupallisilla toimijoilla on merkittävä rooli tunnistamisessa, se voi vaikuttaa heidän kilpailuasemaansa epäterveellä tavalla. He voisivat myös yrittää rajoittaa kilpailijoidensa mahdollisuuksia käyttää tunnistamisratkaisuja. Tämä mahdollisuus on olemassa riippumatta siitä, mikä tekniikka on kysymyksessä. Esimerkki: Kansalainen haluaisi käyttää yrityksen A (jonka asiakas hän on) tunnistusmenetelmää tehdäkseen verkossa sopimuksen siirtyä käyttämään yrityksen B (joka on A:n kilpailija) palveluita. Yritys A ei suostu tekemään sopimusta tällaisesta käytöstä yrityksen B kanssa, jolloin yrityksen A asiakkaat eivät voi tehdä verkossa sopimuksia, joilla siirtyisivät yrityksen B asiakkaaksi. Vaikka valtion yksiköiden eduksi nähtiin kilpailuneutraliteetti, heikkoutena tuotiin esiin huono kyky edistää asioita aktiivisesti. Vaihtoehtona on osapuolista riippumaton tunnistuspalveluiden tarjoaja. Yhtenä lainsäädännön epäkohtana yksityisille palveluntarjoajille tuotiin esiin laatuvarmentajiin kohdistuvat sanktiot ja niiden ankaruus. Lainsäädäntö ei ole myöskään teknologianeutraali tässä suhteessa, koska esimerkiksi pankkitunnisteisiin ei liity vastaavia rasitteita. Haastatteluissa tuotiin esiin huonoja kokemuksia yritysten pitämistä yritysrekistereistä. Ajan mittaan sinne kertyi olemattomia yrityksiä. 19

20 Varmenneteknologian käytön yleisiä haasteita Varmenteen käyttöiän lyhyyttä kritisoitiin. Toinen keskeinen henkilövarmenteiden käyttöön liittyvä haaste on joko varmenteen ja sen alustan käyttöiän liittyminen toisiinsa. Yksi laatuvarmenteeseen liittyvä keskeinen vaatimus on, että sitä vastaavaa salaista avainta ei pidä voida paljastaa eikä siirtää toiseen alustaan. Vaatimus lähtee turvallisuudesta ja liittyy mm. identiteettivarkauksiin. Tästä vaatimuksesta seuraa kaksi haastetta: Jos henkilö haluaa vaihtaa palveluntarjoajaa, jolta hän on alustan saanut (esimerkiksi mobiilioperaattori tai pankki), hän ei voi enää käyttää vanhaa varmennetta. Näin henkilö hankkiessaan varmenteen lisää sitoutumistaan mahdollisesti pidemmäksi aikaa yhteen palveluntarjoajaan kuin hän haluaisikaan. Lisäksi suurin osa henkilöistä ymmärtäisi asian vasta halutessaan tehdä kyseisen vaihdon (eli käytännössä liian myöhään). Jos henkilöllä on tietoa, joka on salattu vanhalla varmenteella, pitäisi kyseinen tieto avata ennen varmenteen lakkauttamista ja salata tarvittaessa uudelleen uudella varmenteella. Kun alustan käyttöikä päättyy (esimerkiksi 3 vuotta tai 5 vuotta), henkilö saa uuden varmenteen ja hänellä on samat ongelmat kuin edellisessäkin kohdassa. Varmenne ja uusi kortti on siis usein järkevää hankkia (tai palveluntarjoajan antaa) samanaikaisesti. Mitä enemmän kortilla on erilaisia käyttösovelluksia, sitä enemmän hankaluuksia koko kortin vaihtamisesta voi seurata. Selvää ratkaisua edellä olevaan haasteeseen ei ole olemassa. Tosin on todettava, että ongelma ei koske tunnistamista, koska silloin ei ole olemassa mitään aiemmin salattua tietoa, mitä pitäisi voida uudella varmenteella avata. PKI-pohjainen varmenneteknologia on edelleen varsin uusi teknologia ja sen tarpeen puolesta esitettävät argumentit ovat usein luonteeltaan teknisiä. Vähemmän on mietitty sen käyttöön ja vaihtoon liittyviä käyttötapauksia ja miten niissä tulisi toimia. Esimerkkinä tästä on yksityishenkilön saama sähköisesti allekirjoitettu dokumentti. Henkilön mahdollisuuksia selvittää dokumentin allekirjoittaja ei ole kunnolla suunniteltu. Vastaanottaja näkee varmenteesta henkilön sähköisen asiointitunnuksen ja nimen, mutta samannimisiä henkilöitä voi olla paljonkin ja yksityishenkilö ei voi sähköisen asiointitunnuksen perusteella selvittää allekirjoittajan henkilötunnusta. Toisaalta henkilötunnuskaan ei välttämättä kertoisi vastaanottajalle, kuka henkilö on kysymyksessä (vastaanottaja voi tuntea lähettäjän tiettyyn asiaan liittyneenä, esimerkiksi naapuruus, tietämättä hänen henkilötunnustaan). Tulisi miettiä geneerinen toimintatapa, miten tällaisessa tilanteissa tulisi toimia. Yhtenä esimerkkinä voisi olla, että henkilöillä on sähköinen asiointitunnus käyntikorteillaan, jolloin tutuilta tulleet sähköiset allekirjoitukset voisi täten tarkistaa. Tarpeena, joihin vielä ei ole vakiintuneita ratkaisuja, tuli esiin kaksinkertainen allekirjoitus, mitä joidenkin organisaatioiden säännöt vaativat. Myös sähköisten allekirjoitusten käyttö valtuutuksissa edellyttää yhteisten ratkaisutapojen kehittämistä Kansainväliset tarpeet varmenteiden käytön edistämisessä Haastatteluissa pyrittiin selvittämään kansainvälisyyden lisääntymisen luomia tarpeita käyttää varmenteita tai lisätä varmenteiden käyttöä tulevaisuudessa. Esillä olivat seuraavat tilanteet: Kansainvälinen kauppa ja siihen liittyvä maksaminen. Maksaminen hoituu tänä päivänä joko kansainvälisten brändi-

21 en (luottokorttiyhtiöt) avulla tai siten, että asiakas tunnistautuu pankkiinsa TUPAStunnisteilla ja pankki hoitaa kansainvälisen maksamisen. Esimerkkinä oli hotellitoiminta, mikä on kansainvälistä. Henkilöt voivat tehdä varauksensa verkossa mistä päin maailmaa tahansa ja maksaminen tapahtuu hotellissa yöpymisen yhteydessä. Tässä ei ole ollut käytännössä väärinkäytöksiä tai muita ongelmia. Kuitenkin olisi hyvä, jos kuluttajalle olisi turvallisempi vaihtoehto kuin lähettää verkossa luottokortin tiedot. Suomessa olevan tai Suomeen muuttavan ulkomaisen henkilön tarpeet. Haastatteluissa tuli esiin vain yksi tilanne, jossa olisi etua henkilön mahdollisuudesta käyttää oman maansa varmenteita Suomessa. Tämä liittyi tapaukseen, jossa ulkomaisella Suomessa olevalla henkilöllä on velvoitteita verohallintoon ja hänen mahdollisuuteensa hoitaa ne verkossa. Kun henkilö asuu täällä pitempään, hän saa Suomen kansalaisvarmenteen halutessaan. Viranomaisten tarpeet vaihtaa tietoja keskenään henkilöistä (esimerkiksi ulkomaissa työskentelevät). Näissä tilanteissa on selviä ongelmia, mutta käytännössä ne liittyvät eri maiden järjestelmien matalaan automaatioasteeseen ja huonoon keskinäiseen yhteentoimivuuteen. Yksi perimmäisiä vaikeuksia on ihmisten erilainen yksilöintitapa (jossain maassa esimerkiksi nimi + postiosoite). Varmenteisiin ja niiden kansainväliseen yhtenäisyyteen liittyvät ongelmat tulevat käytännössä vasta myöhemmin merkittäviksi. Terveyssektorilla on tarpeita ammattilaiskorttien käyttämiseen kansainvälisesti. Ammattilaiskortteja (Health Professional Cards) on jo monessa maassa, mm. Saksassa, Ranskassa ja Unkarissa. Tällä hetkellä kortit eivät ole keskenään ristiin toimivia, ehkä joskus tulevaisuudessa. Kansainväliset fuusiot voivat synnyttää tarpeita tai niillä voi olla vaikutusta palveluihin, mitä yritys haluaa tarjota. Esimerkiksi pankkipuolen fuusiot voivat vaikuttaa pankin tarjoamiin tunnistuspalveluihin Suomessa. Kansainvälisyydestä aiheutuvia varmennetarpeita ei tällä hetkellä pidetty merkittävinä ja ongelmista ensisijaisena. Joidenkin mielestä ongelma sen sijaan on esimerkiksi ihmisten erilainen yksilöintitieto eri maissa. Erityinen ongelma on erilaiset yksityisyydensuojaperiaatteet eri maissa. Joissain maissa ei esimerkiksi ymmärretä, että yritys voi antaa työntekijänsä tietoja (esimerkiksi verottajan tarvitsemia tietoja) suoraan viranomaiselle. Näkemykset poikkesivat sen suhteen, tulisiko kansainväliset tarpeet huomioida heti vai myöhemmin. Perusteluna huomioimiselle oli, että tarve kuitenkin tulee ja on jo nyt olemassa, vaikkakin harvoissa tapauksissa. Erityisesti yritysmaailmassa se on jo nyt merkittävä. Perusteluna huomioimatta jättämiselle oli, että asia on vaikea, kansainväliset linjaukset ovat tekemättä ja kansainvälisyyden huomiointi vain monimutkaistaisi tilannetta. Haastatteluissa esitettiin myös, että kansainväliset ratkaisut syntyvät parhaiten kansainvälisen brändin kautta (kaupalliselta pohjalta). Vaihtoehto tälle on roamingtyyppinen malli kansallisten ratkaisujen verkottamiseksi. Mobiilioperaattorit vakuuttivat uskovansa siihen, että mobiilivarmenteet tulevat toimimaan kansainvälisesti. Tähän auttaa ETSIn roaming-malli ja operaattorien vuosikymmenten kokemukset roamingista muissa ratkaisuissa. Suomen kanssa samaan standardiin perustuvia ratkaisuja on jo joko käytössä ja käyttöönottovaiheessa mm. Norjassa, Latviassa, Belgiassa, Virossa, Sveitsissä, Espanjassa, Kuwaitissa ja Sloveniassa. 21

22 22 Haastatteluissa tuotiin myös esiin mahdollisuus levittää suomalainen TUPAS käytäntö muihin, erityisesti EU-maihin. Tähän vaihtoehtoon ei kovin moni uskonut kuin korkeintaan väliaikaisena lähitulevaisuuden ratkaisuna joissakin EU-maissa. Enemmistö uskoi, että PKI-pohjainen varmenne on tulevaisuuden kansainvälinen ratkaisu. Silti ei poissuljettu mahdollisuutta, että suomalainen TUPAS-ratkaisu leviäisi ainakin joihinkin EU-maihin Kansallisen yhteistyön tarve HST-ryhmä on tehnyt yhteistyötä kansalaisvarmenteen edistämiseksi. Ryhmä on avoin, valtion kansalaisvarmenteen yleistymistä edistävien sirukorttien liikkeellelaskija-yhteisöjen muodostama yhteistyöelin. Ryhmän jäseneksi voi liittyä muitakin laatuvarmentajia, joiden kanssa kehitetään varmenteiden yleistä käytettävyyttä ja tunnettuutta. HST-ryhmä on haastateltavien mielestä tehnyt hyvää työtä kansalaisvarmenteen ja siihen liittyvien käytäntöjen edistämisessä. Toisaalta esiin tuli kuitenkin tarve avoimemmalle ja laajemmalle keskustelulle varmenteisiin, tunnistamiseen ja yleensä tietoverkkojen turvallisuuteen kohdistuen. Enemmistö haastatelluista piti toivottavana yhteistyöryhmän (foorumin) perustamista, kolmannes haastatelluista suhtautui ajatukseen epäillen ja pari kielteisesti. Keskeisenä syynä epäilyyn oli, että osallistujat kuitenkin katsovat asioita lähtökohtaisesti omien toimintojensa ja liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta, jolloin todellisia tuloksia on vaikea saada aikaan. Valtion tulisi olla vahvasti mukana kansallisessa yhteistyössä Tulevaisuuden tarpeet Haastatteluissa korostuivat tämänhetkiset tilanteet ja lähitulevaisuudessa nähtävissä olevat tarpeet ja kehitys erityisesti tunnistamisessa ja palveluiden tarjoajien näkökulmasta. Tietoverkkojen turvallisuus on ollut erittäin runsaasti esillä viimeisten vuosien aikana ja jatkuvasti on korostettu tietoverkkoihin liittyviä uhkia. Tässä mielessä haastatteluissa esiin tuotu tyytyväisyys nykyratkaisuihin ja -tilanteeseen oli yllättävä. Yleisimpänä perusteluna oli toteamus, että verkkoasioinnissa suoritetaan kuitenkin paremmin henkilön (esimerkiksi allekirjoittajan todellinen henkilöllisyys) tunnistaminen kuin perinteisessä fyysisessä maailmassa. Suurimmat tunnistamiseen liittyvät tulevaisuuden uhkakuvat esitetään muista maista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa todetaan identiteettivarkaudet nopeimmin kasvavaksi rikollisuuden lajiksi. Englannissa arvioidaan, että ne vaikuttavat siellä kansalaiseen joka vuosi. Aberdeen Group on arvioinut, että identiteettivarkauksien kustannukset maailmanlaajuisesti ovat vuoden 2005 loppuun mennessä ylittäneet 2000 miljardia $. Ihmiset, joiden identiteetti on varastettu, voivat joutua kuukausia puhdistamaan nimeään erilaisista luottotieto- ym. rekistereistä. Haastattelut toivat esiin yhden Suomessa koetun uhkan, phishingin, pankkien TUPAS-tunnisteisiin kohdistuvana. Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan siitä aiheutuneet menetykset ovat olleet noin euroa. Toisena uhkana tuli esiin kansalaisten yleisen epäluottamuksen syntyminen verkkopalveluihin, jos esiintyy liikaa väärinkäytöksiä. Sen toteutuminen olisi jo merkittävä takaisku tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Enemmistön selvä kanta oli, että tulevaisuuden tunnistaminen tulee pohjautumaan

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Verkkolaskutus Electronic billing

Verkkolaskutus Electronic billing 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Verkkolaskutus Electronic billing Kandidaatintyö Petteri Westerholm Anssi Tura TIIVISTELMÄ Tekijät:

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle

Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle 1 Tietoturvaopas sähköisen palvelun tarjoajalle ISBN 952-201-788-4 (painotuote), ISBN 952-201-789-2 (verkkojulkaisu), Luoti- julkaisuja 8/2006, Helsinki 2006

Lisätiedot

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA

TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ Pääotsikko/luku TUNNISTAMINEN JULKISHALLINNON VERKKOPALVELUISSA 12/2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON

Lisätiedot

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa

Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Varmennekorttien käyttöönotto ja ylläpito yliopistoissa Yliopistojen yhteinen suositus. Loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2009:15 Varmennekorttien käyttöönotto

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa

Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa Ammattilaisen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus sosiaalihuollossa SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Itä-Suomen

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.6.2001 KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva:

Lisätiedot

Maksamisen nykytila ja trendit

Maksamisen nykytila ja trendit Julkinen Maksamisen nykytila ja trendit Maksuneuvoston työryhmä 1 Tämä työpaperi ei ole Suomen Pankin virallinen julkaisu eikä siinä esitettyjä näkemyksiä pidä tulkita tai esittää Suomen Pankin virallisina

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto

FutuVision Media Oy, tietohallintojohtaja SamuTuomisto Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maija Reponen Opinnäytetyö Verkkomaksupalveluiden valinta ja käyttöönotto suomalaisessa verkkokaupassa Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere

Lisätiedot

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA

Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA Eveliina Sirviö SÄHKÖISEN ASIOINNIN OMAKSUMINEN: TAPAUS- TUTKIMUS LIIKENNEVAKUUTUSKESKUKSEN TIE- TOPALVELUN OSALTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Sirviö, Eveliina

Lisätiedot

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan

Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Innovaatiot eturintamaan! Kannanotto JulkICT-strategiaan Sisällys Asiakaspalvelu julkishallinnon ICT:n perustaksi 3 1. Julkishallinnon ICT:n nykytila ja kehitystarve 4 2. JulkICT-strategia lyhyesti 6 3.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003. Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN MIETINTÖJÄ JA MUISTIOITA B 7/2003 Verkkopaikannuksen oikeudellinen opas Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Esipuhe Henkilökohtainen navigointi NAVI-ohjelma

Lisätiedot

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Pk-yritys 2.0 - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa 1 VILLE SAARIKOSKI 2 Julkaisija: TIEKE

Lisätiedot

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2009

Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 2009 Tietoliikenne- ja tietotekniikka-alan katsaus 29 Sisällys 3 Toimitusjohtajalta Taantumaa, laajakaistaa ja huutokauppoja. 4 Tilastokatsaus: Tietoverkot ja sähköisten palveluiden käyttö Numeerista tietoa

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet

Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto Digitaalisen talouden sääntelytarpeet ja sääntelyn kehittämistarpeet Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Lausuntoyhteenveto 16.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirasto PL 5, 00531 Helsinki Puhelin

Lisätiedot

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto

RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA. 1. Johdanto RAHOITUSPALVELUJEN TYÖRYHMÄLLE LAADITTU RAPORTTI SÄHKÖISESTÄ KAUPASTA JA RAHOITUSPALVELUISTA 1. Johdanto Ecofin-neuvosto kehotti 12. helmikuuta 2001 rahoituspalvelujen työryhmää tarkastelemaan sähköistä

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004. Lausunnot. Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Viestintämarkkinaosasto Laura Vilkkonen 3.5.2004 Lausunnot Hallituksen esitys laiksi verkkotunnuslain muuttamisesta 1. Digita...2 2. Elisa Oyj...3 3. FiCom ry...5 4. Forssavisio

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Julkaisuja 40/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa?

SOSIAALITURVA 14/04. Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? SOSIAALITURVA 14/04 Kohti sosiaalista Eurooppaa vai markkinoiden ylivaltaa? Pääkirjoitus 20. syyskuuta 2004 Osaamiskeskusten valtionavustus tehtävien mukaiseksi Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat toimineet

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus

Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 50/2003 /V Kansallinen laajakaistastrategia Ehdotus Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 Liikenne- ja viestintäministeriölle Tietoyhteiskunnan toimivuus

Lisätiedot