Muutosten mahdollisuudet?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muutosten mahdollisuudet?"

Transkriptio

1

2 Riitta Julkunen-Tiitto Biotieteiden tiedekunnannäkökulma dekaani Muutosten mahdollisuudet? Yliopistomme on ollut viime vuosina muutosten myllerryksessä; muutoksia on toteutettu etupainotteisesti kiitolaukaten. Tutkinnonuudistus, UPJ ja hallintorakennemuutos, jonka maininkeina biotieteiden tiedekuntakin syntyi, on saanut aikaan hyvääkin. Toisaalta tutkinnonuudistus palaa osin 1970-luvun rakenteisiin, UPJ:n toteutuksessa koetellaan työtyytyväisyyden ja työssä jaksamisen rajoja ja hallintorakennemuutoksen todelliset edut nähtäneen myöhemmin. On totta, että opiskeluikäisten määrät pienenevät ja kilpailu yliopisto-opiskelijoista kiihtyy, joten monet yliopistomme strategiassa olevat muutokset ovat välttämättömiä. Yliopiston tehtävänä on korkeatasoisen tutkimuksen ja siihen perustuvan laadukkaan opetuksen antaminen. Uuteen tutkintorakenteeseen on siirrytty lähes ongelmitta ja aikataulun mukaisesti. Aika näyttää, miten uusi rakenne mahdollistaa tutkintotavoitteiden saavuttamisen. Vuoden 2007 alusta sovellettavan uuden rahanjakomallin vaikutus yksiköiden toimeentuloon on vasta neuvotteluiden kohteena, ja sen vaikutukset ovat vielä epäselviä. Mallissa on kuitenkin esitetty useita instrumentteja tutkimuksen tukemiseksi, mikä on tiedeyliopistossa hyvin tärkeää. Tohtorikoulutus on edelleen yksi tärkeimmistä yksiköiden arvon mittareista, vaikka valmistuneiden tohtorien työllisyysnäkymät ovat yhä heikommat. Lähitulevaisuudessa tutkimusrahoituksen painopisteen täytyy siirtyä tohtorikoulutuksen jälkeiseen tutkimukseen ja tutkijan virkoihin. Joensuun yliopiston profiloituminen entistä selvemmin yliopiston olemassa oleviin ja kannuksensa hankkineisiin kärkialoihin ja niiden lähimaastoon on elinehto, ja sitä tukee myös yhteistyön kehittäminen Kuopion yliopiston kanssa. Biotieteissä Joensuun yliopistolla on ollut varsin vilkasta tutkimusyhteistyötä kautta aikojen Kuopion yliopiston kanssa, ja sitä voidaan edelleen terävöittää muun muassa liittymällä vastinyksiköiden kansainvälisiin yhteistyöverkostoihin. Tutkimussynergiaa löytyy muun muassa Kuopion yliopiston ympäristötieteen laitosryhmän kanssa globaalimuutostutkimuksessa. Koska tarvittavat koejärjestelyt ovat mittavia ja kalliita toteuttaa, on yhteistyö jopa välttämätöntä tietotaidon ja kokeiden mahdollisimman monipuolisen hyödyntämisen kannalta. Kuopion yliopiston otsoni- ja UV-tutkimuskenttä, Joensuun yliopiston UV-tutkimuskenttä sekä Mekrijärven tutkimusasemalle valmistuva koekasvihuonejärjestelmä mahdollistavat laajojen yhteishankkeiden synnyn. Biotieteiden ala on dynaaminen ja haasteellinen. Vaikka perusasiat, kuten proteiinisynteesi, pysyvät vuodesta toiseen ennallaan, uudet menetelmät, muun muassa molekyylibiologiassa ja bioinformatiikassa, tuovat entistä tarkempaa tietoa biologisista prosesseista. Oleellisimman tiedon siivilöiminen informaatiotulvasta on kasvava haaste opettajakunnallemme. Vastuuopettajien on oltava hereillä tulevaisuuden haasteiden ja muuttuvan työvoimatarpeen edessä. Tarvetta voi tulla aivan uusilta suunnilta; esimerkiksi biopolttoaineiden käytön lisääntyminen tarjonnee työtä kasvinjalostuksen asiantuntijoille samoin kuin Kioton sopimuksen täytäntöönpano tarvitsee hiilivirtauksen asiantuntijoita. Opetuksen mukauttaminen ja laadun parantaminen on jatkuva prosessi, jolla biotieteissäkin pystytään vastaamaan muuttuviin tarpeisiin ja globalisoitumiseen.

3 u n i v e r s Yliopiston vararehtori Teuvo Pohjolainen ja hallintojohtaja Petri Lintunen olivat ottamassa vastaan tasavallan presidentti Tarja Halosta ja tohtori Pentti Arajärveä. teksti Sari Eskelinen kuvat Varpu Heiskanen Tasavallan presidentti vihki Aurora-uudisrakennuksen Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen vihki Aurora-uudisrakennuksen 4. lokakuuta. Juhlapuheessaan Halonen tarkasteli suomalaista koulutusjärjestelmää ja sen tulevaisuuden haasteita. Halonen korosti, että suomalainen koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, jonka kaikkien osien on oltava kunnossa. Suomalaisten korkeakoulujen tutkimusja kehittämistoiminnalle globalisaatiokehitys ja kiristyvä kansainvälinen kilpailu tuovat jatkuvasti uusia haasteita. Niihin vastaaminen edellyttää Halosen mukaan lähivuosina korkeakouluilta rohkeaa toimintaa. Tavoitteena on, että hyvä ja tasokas korkeakoululaitoksemme saadaan entistä paremmaksi. Tutkimustoiminnan vahvistaminen edellyttää Halosen mukaan yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kansallisen tason haaste on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminnan kokoaminen suuremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi kokonaisuuksiksi. Samoin korostuu sektoritutkimuksen merkitys. Korkeakoulujen edellytetään profiloituvan, vahvistavan painoalojaan ja erikoistuvan. Onkin olennaista löytää omat vahvuutemme, Halonen korosti. Halonen näki, että yliopistoilla on tulevaisuudessakin suuri merkitys kansakunnallemme. Maamme yliopistot voivat edistää maamme kannalta tärkeitä pohjoiseen sijaintiimme, luontoon ja lähialueisiin liittyviä hankkeita. Joensuun yliopisto on toiminut tämän mukaisesti. Sillä on keskeinen osa Itä-Suomen innovaatio-

4 järjestelmässä. Toiminnot yhtenäisenä kokonaisuutena Tervetuliaissanat lausunut Joensuun yliopiston rehtori Perttu Vartiainen luonnehti uudisrakennusta tärkeäksi välietapiksi Joensuun yliopiston sekä Joensuun kaupungin historiassa. Nyt kaikki yliopiston Joensuussa sijaitsevat toiminnot ryhmittyvät yhdeksi kokonaisuudeksi ja myös maisemakuvallisesti Aurora-rakennus liittää yliopiston osaksi kaupungin arkkitehtonista kokonaisuutta. Nyt toiminnallisen kokonaisuuden muodostava kampuksemme on sekä hyvän sijaintinsa että arkkitehtonisen ilmeensä puolesta yksi parhaista kampuksista maassamme. Tukea yhteistyölle Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen nosti puheessaan esiin suomalaisen yliopistojärjestelmän menestyksen alueellisen kehittämisen näkökulmasta. Sen avulla on pystytty turvaamaan maan eri osien varsin tasapainoinen kehitys ja eliminoimaan rakenteellisten muutosten haittavaikutuksia. Joensuun yliopisto on vuosikymmeniä ollut merkittävä alueellinen kehittäjä ja toimija, joka on luonut vahvaa tulevaisuuden uskoa maakunnan asukkaille. Meriläinen viittasi juhlapuheessaan Joensuun ja Kuopion kaupunkien johdon yhteiseen kannanottoon, jossa nämä tukevat vahvasti kauppatieteiden opetuksen ja tutkimuksen kehittämistä Joensuun ja Kuopion yliopistoissa. Kannanotossa todetaan, että yliopistojen tiivistyvä yhteistyö ja siten kummankin yliopiston vahvuuksien hyödyntäminen alueiden kehittämisessä on merkittävää. Kauppatieteellisen koulutuksen toteuttaminen yliopistojen esittämässä mallissa on tärkeää alueen elinkeinojen kehittämiselle ja Itä-Suomen menestymiselle. Esitetty rakenne vastaa myös niihin rakenteellisen kehittämisen vaatimuksiin, joita yliopisto- ja korkeakouluopetuksen piiristä ollaan hakemassa. Tasavallan presidentti Tarja Halonen nosti Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston yhteistyön oma-aloitteisesti esiin myöhemmin päivällä pitämässään lehdistötilaisuudessa. Halonen luonnehti yhteistyötä tavattoman hienoksi asiaksi. Monikäyttöisyys palvelee tiedemaailmaa Yliopistojen peruskorjauksiin ja lisärakentamiseen on vuodesta 1999 lähtien investoitu yhteensä 1000 miljoonaa euroa. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtajan Aulis Kohvakan mukaan yliopistot ovat kuroneet umpeen pitkän ajan kuluessa syntynyttä peruskorjausvelkaansa ja toteuttaneet todellisiin tarpeisiinsa perustuneita uudisrakennushankkeita. Uskon, että uudet ja peruskorjatut toimitilat tulevat palvelemaan hyvin tulevan tiedemaailman tarpeita ylivertaisesti paremman monikäyttöisyytensä ja muuntojoustavuutensa ansiosta. Tuotemalliteknologian kärkihankkeena Aurora-uudisrakennus on Kohvakan mukaan erinomainen esimerkki viime vuosien yliopistoinvestoinneista. Meriläinen toi vahvasti esiin yliopiston tulevan kehittämisen, erityisesti Joensuun ja Kuopion yliopistojen syvenevän yhteistyön. Yhteinen kaksoistiedekunta kauppatieteissä olisi historiallinen, ja se toimisi aidosti Itä-Suomen parhaaksi tilanteessa, jossa muut vaihtoehdot suuntautuvat alueellisesti toisaalle, enemmän Etelä- ja Länsi-Suomen kehittämisen tarpeita palveleviksi. Vihkiäisjuhlaa vietettiin Aurora-uudisrakennuksen auditoriossa. Rehtori Perttu Vartiainen lausui tervetuliaissanat. Senaatti-kiinteistöjen toimitusjohtaja Aulis Kohvakka käytti rakennuttajan puheenvuoron. Joensuun kaupunginjohtaja Juhani Meriläinen toi kaupungin tervehdyksen.

5 u n i v e r s Tasavallan presidentti Tarja Halosen juhlapuhe Hyvään menestymiseen on monta syytä. Opetus on maksutonta ja kattavat opintososiaaliset edut kuten kouluruoka, koulumatkatuki ja oppilashuolto ovat kaikkien saatavilla. Suomessa koulutuksen järjestämisvastuu on kunnilla eli lähellä lapsia sekä nuoria ja heidän kotejaan. Kansalaiset luottavat opetukseen, ja kodin, koulun sekä eri viranomaisten kesken on pitkät yhteistyöperinteet. Tasavallan presidentti korosti painokkaasti, että Suomelle on tärkeää kyetä ottamaan vastaan ja hyödyntämään myös muualla kehitettyä osaamista ja olemaan houkutteleva kumppani. Hieman yli neljäkymmentä vuotta sitten, maaliskuussa 1966, eduskunta hyväksyi lain, jolla Joensuun korkeakoulu perustettiin. Perustaminen oli osa laajempaa ohjelmaa, joka konkretisoitui samanaikaisesti säädetyssä laissa korkeakoululaitoksen kehittämisestä vuosina sekä muun muassa Kuopion korkeakoulun sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknillisten korkeakoulujen perustamisena. Hallitus perusteli tuolloin korkeakoulujen kehittämisohjelmaa sillä, että korkeakoulu- ja tutkimusolomme kaipasivat pikaista ja perusteellista kohentamista. Tutkimusta ja erikoiskoulutusta sekä yleensä tiedon tason nousemista pidettiin yhteiskunnan taloudellisen kasvun sekä sen henkisen ja sosiaalisen edistyksen välttämättömänä edellytyksenä. Tämä perustelu ilmentää hyvin perinteistä ja yhä edelleen vallalla olevaa käsitystämme yhteiskunnan hyvinvoinnin ja taloudellisen kasvun rakentumisesta sivistyksen ja osaamisen varaan. Koulutusjärjestelmämme on kokonaisuus, jonka kaikkien osien on oltava kunnossa ja tuettava yhteisiä tavoitteita. Ilman vahvaa peruskoulujärjestelmää ei voi olla huippututkimusta, toimivaa ammatillista koulutusta tai elinikäistä oppimista. Meillä on näyttöä siitä, että peruskoulujärjestelmämme on hyvä Suomi on menestynyt kansainvälisissä koulutusvertailuissa kuten Pisaohjelmassa. Oppimistulokset ovat huippuluokkaa kaikkein keskeisimmissä oppiaineissa. On erityisen huomionarvoista, että erot oppilaiden, koulujen ja maan eri alueiden välillä ovat kansainvälisesti vertaillen pieniä. Pystymme siis varsin hyvin antamaan lapsille ja nuorille sosiaalisesta asemasta, asuinpaikasta ja sukupuolesta riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet perusopetukseen. Koululaitoksemme korkeatasoisuuden yhdeksi keskeisimmäksi tekijäksi on usein nostettu opettajat meidän hyvät opettajamme. Siihen on täydet perusteet. Koulutusjärjestelmän toimivuus, väestön koulutus ja osaamistason kohottaminen ja koulutuksen laadun kehittäminen ovat riippuvaisia korkeatasoisesta opetushenkilöstöstä ja siihen puolestaan kuuluu laadukas opettajankoulutus. Pätevien opettajien tarve oli yhtenä syynä myös Joensuun korkeakoulun perustamiseen. Tuolloisen kouluuudistuksen mukanaan tuoma pätevien opettajien tarve oli erityisen suuri juuri täällä itäisessä Suomessa. Eikä pätevien ja motivoituneiden opettajien tarve tule jatkossakaan poistumaan päinvastoin. Koko Suomen menestyminen kovassa kansainvälisessä kilpailussa ja työnjaossa on paljolti osaamisen ja innovaatioiden varassa. * * * Suomalainen korkeakouluverkko koostuu yliopistoista ja ammattikorkeakouluista. Alueellisesti hajautetun korkeakouluverkon myönteinen vaikutus alueiden osaamisen, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta on hyvin nähtävissä. Nykyinen globalisaatiokehitys ja kiristyvä kansainvälinen kilpailu asettavat korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoiminnalle uusia haasteita. Niihin

6 vastaaminen edellyttää korkeakouluilta lähivuosina rohkeaa toimintaa. Tavoitteena on, että hyvä ja tasokas korkeakoululaitoksemme saadaan entistä paremmaksi. Suomessa sijoitetaan jo nyt paljon tieteeseen ja tutkimukseen. Käytimme vuonna 2004 tutkimus- ja kehittämistoimintaan noin 5,3 miljardia euroa. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen osuus bruttokansantuotteesta oli 3,5 prosenttia, joka on OECD-maiden kärkeä. Moni ei ehkä muista, että laajapohjainen sitoutuminen nykyiseen innovaatiojärjestelmän kehittämiseen syntyi nimenomaan syvimpinä lamavuosina 1990-luvun alussa. Lähivuosien virallisena tavoitteena on tehostaa erityisesti tutkimusta ja teknologista kehitystyötä ja niiden tulosten kaupallista ja yhteiskunnallista hyödyntämistä. Suomessa tehdään kuitenkin vain vajaa yksi prosentti maailman tutkimuksesta ja tuotekehityksestä. Siksi on tärkeää, että kykenemme ottamaan vastaan ja hyödyntämään myös muualla kehitettyä osaamista ja olemaan houkutteleva kumppani. Suomalaisen tutkimustoiminnan vahvistaminen nimittäin edellyttää yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Kansallisella tasolla keskeisenä haasteena pidetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten toiminnan kokoamista suuremmiksi ja kilpailukykyisemmiksi kokonaisuuksiksi. Samoin korostuu sektoritutkimuksen merkitys. Korkeakoulujen edellytetään profiloituvan, vahvistavan painoalojaan ja erikoistuvan. Onkin olennaista löytää omat vahvuutemme. Globaalissa taloudessa alueet ja maat kilpailevat osaamiskeskittymien ja niihin liittyvän tuotantotoiminnan sijainnista. Se, miten korkeaa osaamista vaativa tuotantotoiminta tulevaisuudessa sijoittuu, riippuu paitsi korkeasti koulutetun ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta myös kansantalouden aineellisesta ja sosiaalisesta perusrakenteesta. Nämä perusasiat ovat maassamme varsin hyvässä kunnossa. Meillä on maailmanluokan osaamista ja toimivat innovaatioympäristöt. Kun me pystymme osoittamaan vahvuutemme, se voi houkutella maahamme myös uusia investointeja. Tieteen tulevaisuutta maassamme voi siis pitää monessa mielessä hyvänä. Meillä on lahjakkaita tohtoriopiskelijoita ja tutkijoita. Tutkijanuran houkuttelevuutta pitäisi edelleen parantaa: nykyiset usein hyvin lyhytaikaiset työ- ja virkasuhteet eli tieteen pätkätyöt vähentävät monen nuoren halukkuutta jäädä yliopiston tutkijamaailmaan. Iloinen asia on, että olemme edelläkävijämaita naisten tutkijanuran kehittämisessä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tohtorintutkinnon suorittaneiden naisten määrä on yli kolminkertaistunut. Jokaisella on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää ja hyödyntää lahjakkuuttaan ja osaamistaan. Se on yksilön kannalta oikeudenmukaista ja yhteiskunnan kannalta erittäin hyödyllistä. * * * Vajaan neljän vuosikymmenen aikana Joensuun korkeakoulu on kasvanut yliopistoksi, jonka kahdeksassa tiedekunnassa ja yhdeksässä erillislaitoksessa työskentelee työntekijää ja opiskelee noin opiskelijaa. Mutta onko se täyttänyt tehtävänsä? Niin, mitkä ovat Joensuun yliopiston ja yleensä yliopistojen tehtävät? Yliopistolain mukaan niiden tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Yliopistomme ovat perinteisesti kouluttaneet opiskelijoita julkisen sektorin ja elinkeinoelämän tehtäviin. Hyvä ja luotettava julkishallinnon virkamieskunta on tärkeä osa oikeusvaltion perusrakennetta, joka luo perustan hyvinvointiyhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Tällä hetkellä käydään vilkasta keskustelua työvoiman riittävyydestä ja siitä, vastaavatko työvoiman tiedot ja taidot elinkeinoelämän tarpeita. Nämä kysymykset ovat tärkeitä jo opiskelijoiden tulevan työllistymisenkin kannalta, mutta yliopistojen tehtävät ovat lainkin mukaan paljon moninaisemmat. On myös syytä muistuttaa, kuinka suuri merkitys on myös yritysten omilla toimilla parantaa työvoimansa osaamista ja edistää tuotantoaan palvelevaa tutkimusta ja tuotekehitystä. Yhteistyö on tässäkin voimaa. Yliopistojen merkitys kansakuntamme kannalta on ollut historiallisesti merkittävä ja uskon sen olevan sitä myös tulevaisuudessa. Maamme yliopistot voivat edistää maamme kannalta tärkeitä pohjoiseen sijaintiimme, luontoon ja lähialueisiin liittyviä hankkeita. Joensuun yliopisto on toiminut tämän mukaisesti. Sillä on keskeinen osa Itä-Suomen innovaatiojärjestelmässä. Joensuun yliopistolla on useita vahvuusalueita, joista osa, esimerkiksi metsä ja ympäristö sekä raja ja Venäjä, liittyvät kiinteästi sen lähialueeseen. Yliopistojen tehtävä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan ihmiskuntaa on globalisaation aikakautena entistäkin tärkeämpi. Vapaa tutkimus, tieteellinen ja taiteellinen sivistys ja tutkimukseen perustuva ylin opetus edistävät sinänsä ihmiskunnan parasta. Kansainvälisen yhteisön, muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen vuonna 2000 hyväksymässä vuosituhatjulistuksessa, asettamien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää tutkimusta ja koulutusta. Mutta kysymys on myös arvoista. Tarvitsemme ihmisiä, jotka ovat suvaitsevaisia ja kunnioittavat ihmisoikeuksia ja edistävät tasa-arvoa. Toivon, että vihittävä Aurora-rakennus parantaa Joensuun yliopiston toimintamahdollisuuksia. Nyt yliopiston Joensuun kampuksen kaikki toiminnot on koottu ensimmäistä kertaa yliopiston historiassa yhtenäiselle alueelle. Alueella sijaitsee yliopiston lisäksi metsäntutkimuslaitoksen, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, alueellisen ympäristökeskuksen sekä arkistolaitoksen toimintoja. Näiden lisäksi Joensuun tiedepuisto on kampuksen välittömässä tuntumassa. Uskon, että fyysinen läheisyys tiivistää edelleen toimijoiden yhteistyötä ja tuottaa alueelle ja koko yhteiskunnalle sivistystä, vaurautta ja hyvinvointia. Onneksi olkoon!

7 u n i v e r s Joensuun ja Kuopion yliopistot tiivistävät yhteistyötä edelleen Joensuun yliopiston hallitus (26.9.) ja Kuopion yliopiston hallitus (27.9.) hyväksyivät yliopistojen tiivistyvän yhteistyön osana yliopistojen rakenteellisen kehittämisen toimenpideohjelmaa. Yhteisen kaksoistiedekunnan perustaminen kauppatieteisiin on tiivistyvän yhteistyön ensimmäisiä toimenpiteitä. Joensuun ja Kuopion yliopistot pitävät tarpeellisena kahdenvälisen yhteistyön tiivistämistä niin, että se vastaisi paremmin nähtävissä olevaa kehitystä. Samalla vahvistetaan molempien yliopistojen profiilia kansainvälisesti korkeatasoisina yliopistoina ja entistä kilpailukykyisempinä osaamiskeskittyminä. Joensuun yliopiston rehtorin Perttu Vartiaisen ja Kuopion yliopiston rehtorin Matti Uusituvan mukaan yhteistyön tiivistäminen vahvistaa Itä-Suomen yliopistojen kilpailukykyä koulutuksessa ja tutkimuksessa. Kauppatieteellisen koulutuksen järjestäminen yhteisen tiedekunnan puitteissa on heidän mukaansa Itä-Suomen kannalta välttämätön menestystekijä. Hanke valmistelutyöhön Yhteistyön tiivistämiseksi Joensuun ja Kuopion yliopistot perustavat yhteisen johtoryhmän vuoden 2007 alusta. Johtoryhmän perustaminen tukee rakenteellisen kehittämisen periaatteita ja yliopistojen yleisimpiä kehitystehtäviä. Johtoryhmään kuuluvat rehtorit ja hallintojohtajat. Lisäksi yhteistyömallin valmistelua varten perustetaan erillinen hanke vuosille Hankkeella on yhteinen ohjausryhmä, johon kutsutaan myös opetusministeriön edustus. Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhteistyön tiivistymisestä tiedotettiin yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille 27. lokakuuta. Liikkeelle kauppatieteistä ensi vuonna Joensuun ja Kuopion yliopistot perustavat yhteisen tiedekunnan kauppatieteisiin vuonna Tavoitteena on varmistaa kauppatieteellisen alan kehitysedellytykset molemmilla paikkakunnilla myös tulevaisuudessa. Yliopistojen tavoitteena on Joensuun ja Kuopion yliopistojen yhteinen tutkinnonantooikeus. Yliopistot ottavat yhteistyömallin käyttöön yhteiskuntatieteissä vuonna 2008 ja luonnontieteissä vuonna Yhteistyötä vahvistetaan myös hallinnossa ja palvelutoiminnassa. Yliopistojen käytännöt ja toimintatavat yhdenmukaistetaan tietohallinnossa, opiskelijarekrytoinnissa ja kansainvälisessä rekrytoinnissa, käännöspalveluissa, lakimiespalveluissa, henkilöstö- ja taloushallinnossa sekä tutkimuksen tukipalveluissa. Yliopistot profiloituvat vahvasti valituille osaamisaloille. Profiloitumista on tarkoitus terävöittää perustamalla vahvoille osaamisaloille tai niiden rajapinnoille yliopistojen yhteisiä osaamiskeskittymiä, jotka tähtäävät niin tutkimuksen kuin koulutuksen osalta korkeimmalle kansainväliselle tasolle. Osaamiskeskittymät tulevat muodostamaan kokonaisuuden, jossa perustutkimus, jatko- ja muu koulutus sekä osaamisen siirto nivotaan toimivaksi vuorovaikutteiseksi kokonaisuudeksi. Joensuun yliopiston johto tiedotti henkilökunnalle ja opiskelijoille tiivistyvästä yhteistyöstä välittömästi Kuopion yliopiston hallituksen kokouksen jälkeen 27. syyskuuta. Hallintojohtaja Petri Lintunen luonnehti tiivistyvää yhteistyötä kansallisesti merkittäväksi askeleeksi korkeakoulujen rakenteellisessa kehittämisessä. Rehtori Perttu Vartiainen korosti, ettei Kuopion ja Joensuun yliopistojen yhteistyön tiivistymisessä ole kyse yhdistymisestä, vaan kahden itsenäisen yliopiston yhteistyöstä. Ylioppilaskunta tukee yhteistyötä Joensuun yliopiston ylioppilaskunta (JoYY) kiittää kannanotossaan yliopistoja ennakkoluulottomasta ja voimakkaasti tulevaisuuteen suuntaavasta kehitystyöstä. JoYY:n mielestä opetusministeriön on osaltaan tuettava yliopistojen omaehtoista valmistautumista opiskelijamäärien vähenemiseen ja tulevaisuuden haasteisiin. JoYY kannattaa kahden itsenäisen yliopiston liittoutumaa Joensuun ja Kuopion yliopistojen välillä. Tämä yhteistyö toimii sen mukaan tulevaisuuden suunnannäyttäjänä myös muille yliopistojen välisille yhteistyöhankkeille Suomessa.

8 kolumni Jukka Korpela tulosneuvotteluja Tulostietoisuuden nimissä oppiaineryhmämme pyrkii uusiin ratkaisuihin laadukkaan, kansainvälisen opetuksen järjestämiseksi. Perustetaan koulutus- ja konsulttiyritys Rantakylän hanke ja tarvike, sijoitusyhtiö Vatruska invest ja laatujärjestelmäyritys Credulus. Omistajana on Aarrevaara group ltd, jonka omistaa pietarilaisyritys Tietomono taustanaan Pienille Antilleille rekisteröity Knowledge & Power. Sen päätäntävaltaa käyttävistä A-osakkeista omistaa 2/3 tartolaisyritys Öppimispalvelus ja 1/3 osan University holding ltd, jonka kotipaikkana on Rääkkylä. Öppimispalveluksen omistavat Credulus ja Tietomono ja University holdingin historian opettajien omistama metsäsienten poimintaa ja elämysmatkoja järjestävä Rantakylän Elämys, joka omistaa myös Knowledge & Powerin B-osakkeet. Oppiaineryhmä sopii 159 maisterin ja 16 tohtorin tuotannosta hintaan euroa. Oppiaineryhmän väki virkavapautuu lukuun ottamatta esimiestä, joka kilpailuttaa opetuspalvelut. Voittajaksi nousee Rantakylän hanke ja tarvike vahvuuksinaan ministeriön suosima kansainvälinen opetus ja selkeä arviointijärjestelmä, jonka toteuttaa Credulus-yhtiö. Opetuksen hoitaa Öppimispalvelus. Päänavauksen jälkeen Hanke ja tarvike solmii kaupan puolustusvoimien tyhjäksi jääneiden kasarmien ostamisesta kansainvälisen huippumaisterikouluhankkeen järjestämiseksi. Visiona on globaalin opetustarjonnan tuottaminen opetusministeriön kansainvälisten laatukriteerien perusteella. Finnvera myöntää edullisen lainan investoinnille ja konkurssikypsä kaupunki NN tulee mukaan toteuttaakseen vihdoinkin yliopistounelmansa. Järjestelyiden takia muodostetaan kaksi osakeyhtiötä: Global University Services ja Kasarmikiinteistöt Oy. Edellinen vuokraa pitkäaikaisella sopimuksella tilat jälkimmäiseltä, koska kyse on visionäärisestä vuosikymmenien päähän jatkuvasta, laajenevasta toiminnasta. Yhtiön omistaa Vatruska invest. Kasarmikiinteistöt-yhtiö kuuluu kaupungille ja Finnveralle. Oppiaine saavuttaa sopimansa tulostavoitteet ja byrokratiaa on kevennetty suunnattomasti, kun oppiaineryhmän viroissa ei ole esimiehen lisäksi muita. Aiemman henkilökunnan kannalta kaikki on hyvin. Se on Elämys Oy:n palkkalistoilla toteuttamassa itseään, koska toiminnan rahavirrat lopulta päätyvät sen tileille. Tutkivan ajankohtaisohjelman mukaan opiskelijat eivät ole oppineet mitään ja opettajat ovat nälkäpalkalla olevia kiinalaisia, jotka eivät itsekään tiedä mistään mitään. He ovat saaneet palkakseen oikeuden kerätä läheisestä metsästä sieniä ja marjoja ja myydä niitä paikallisille herkkuyrittäjille. Ongelmista huolimatta viranomaiset eivät voi lopettaa toimintaa, koska sopimusten purkaminen maksaisi ja trendikkääseen hankkeeseen on sitoutunut muutenkin korkeakouluhallinnollisen eliitin arvovalta. Näinpä evaluointijärjestelmiä kehitetään entisestään toivottujen tulosten kuvaamiseksi ja samalla hanke liitetään pohjoisen ulottuvuuden Euroregio-toimintaan, koska sillä on selkeä kansainvälinen huippumissio.

9 u n i v e r s teksti Sari Eskelinen kuvat Varpu Heiskanen Häpeätutkimus verkottuu maailmalle

10 Paavo Kettunen on Suomen johtavia häpeätutkijoita. Häpeään liittyy hänen mukaansa voimakkaasti tunne kasvojen menettämisestä. Häpeä on aihepiiri, joka kuljettaa Joensuun yliopiston käytännöllisen teologian professoria Paavo Kettusta maapallon eri mantereilla sijaitseviin yliopistoihin. Viime keväänä hän vieraili Tansaniassa ja Unkarissa. Tänä syksynä tie on oman tutkimustyön tiimoilta vienyt muun muassa Chicagoon. Joensuun yliopiston teologisessa tiedekunnassa tehtävä häpeätutkimus onkin aktiivisesti verkottumassa maailmalle. Häpeä on ilmiönä yleismaailmallinen ja sen tutkimiseen on havahduttu useissa maissa. Esimerkiksi teologisessa tutkimuksessa häpeään ja syyllisyyteen liittyvät kysymyksenasettelut ovat nousseet esiin viimeisen 15 vuoden aikana. Unkarissa tutkijat ovat vastattain kiinnostuneet aihepiiristä. Sikäläisiä tutkijoita kiinnostaa tutkimuskohteena häpeä unkarilaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa ja kirkossa. Halutaan selvittää muun muassa sitä, millaisista asioista unkarilaiset kokivat häpeää sosialismin kaudella, Kettunen toteaa. Unkarilaisia tutkijoita askarruttaa myös kysymys siitä, millaisia prosesseja käänne sosialismista vapaaseen markkinatalouteen on aiheuttanut. Toisaalta sosialismin aikakausi on jo riittävän kaukana lähimenneisyydessä, että sitä voitaisiin tutkia. Toisaalta sen tutkimiseen liittyy edelleen arkuutta. Syyllisyys ja häpeä Tansaniassa Joensuun yliopiston teologinen tiedekunta tekee yhteistyötä Tumaini yliopiston Iringa Collegen teologisen tiedekunnan kanssa. Kettunen ja tutkija, teologian tohtori Kati Kemppainen osallistuivat siellä seminaariin, jossa yhtenä aihepiirinä olivat häpeä ja syyllisyys. Kemppainen valmistelee HIV/AIDSiin liittyvää tutkimus-, koulutus- ja kehityshanketta Tansaniaan Iringa Collegeen. Sen osana hän selvittää häpeän ja syyllisyyden kulttuurisia sidonnaisuuksia sekä niiden merkitystä afrikkalaiselle kristinuskon tulkinnalle. Tansanialaisessa kristinuskon tulkinnassa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta ei ensi sijassa näyttäisi määrittelevän henkilökohtainen syyllisyys. Syyllisyys vaikuttaa myös monesti olevan ymmärrettävissä ennemminkin yhteisöllisestä kuin yksilöllisestä näkökulmasta. Tämä johtuu koko kulttuurin yhteisöllisyyttä korostavasta luonteesta. Sen sijaan keskeisempää on häpeän tunne. Häpeä siitä, että asia tulee julki, Kettunen kuvaa. Kun seminaarissa keskusteltiin häpeästä, löytyi suomalaisten ja tansanialaisten välille yhteinen kieli. Paavo Kettunen pohtiikin, onko meidän kulttuurissamme syyllisyys liian keskeisessä asemassa esimerkiksi kristinuskon tulkinnoissa. Häpeä varjelee minän rajoja Häpeä on yleismaailmallinen ilmiö. Esimerkiksi seksuaalisuus on sellainen

11 u n i v e r s elämän osa-alue, josta tunnetaan häpeää useimmissa kulttuureissa. Osin häpeä on kuitenkin sidoksissa kulttuuriin. Kettunen on omassa tutkimustyössään havainnut, että käsitteinä syyllisyys ja häpeä sekoittuvat Suomessa usein ainakin arkipuheessa. Puhutaan syyllisyydestä, kun pitäisi puhua häpeästä. Kirkon auttamistyössä olisi Kettusen mukaan tärkeää tunnistaa, puhuuko esimerkiksi ripille tullut seurakuntalainen syyllisyydestä vai häpeästä. Kirkollisessa ajattelumallissa keskeistä on anteeksianto. Se ei auta häpeään, vaan voi pahentaa tilannetta. Häpeään liittyviä ulottuvuuksia ovat muun muassa riittämättömyys, kelpaamattomuus ja ulkopuolisuuden tunne. Hävetessään ihminen tavallaan pyytää anteeksi omaa olemassaoloaan. Häpeä on ihmisen koko persoonaan kohdistuva tunne, kun taas syyllisyys kohdistuu johonkin tiettyyn tekoon. Syyllisyydessä on kyse oikeasta ja väärästä ja anteeksianto voi auttaa, jos on tehnyt väärin. Jokainen ihminen tuntee häpeää. Terveen, positiivisen häpeän tehtävänä on varjella ihmisen minän rajoja. Kaikki ei ole kaupan kaikille. Esimerkiksi seksuaalisuus, sairaus sekä ihmisen jumalasuhde ja hengellinen elämä ovat asioita, jotka eivät ole julkisia ja joista suomalaisen on vaikea puhua. Niihin liittyy tietty häveliäisyys ja hienotunteisuus. Nämä ovat kuitenkin asioita, joilla niin sanottu keltainen lehdistö myy. Kun keltainen lehdistö käsittelee muun muassa seksuaalisuuteen ja sairauteen liittyviä asioita, se samalla pyrkii murtamaan terveen häpeän rajoja, Kettunen kritisoi. Jos positiivinen häpeä suojelee ihmistä, negatiivinen häpeä saa ihmisen kokemaan itsensä kelpaamattomaksi. Kettunen määrittelee negatiivisen häpeän kokemukseksi siitä, että ihminen on kelvoton, kelpaamaton ja riittämätön. Negatiivinen häpeä liittyy itsetuntoon. Ihminen kokee, ettei hän tule hyväksytyksi ja vastaanotetuksi sellaisena kuin hän on. Hänen on oltava olemassa, mutta hän ei saa olla olemassa sellaisena kuin hän on! Paavo Kettunen korostaakin, että häpeää on tärkeää tutkia, jotta ihmisiä voisi auttaa. Esimerkiksi kristillisessä auttamistyössä häpeän tunnistaminen auttaa löytämään oikeat keinot. Tällä hetkellä Kettunen tutkii Suomen Akatemian varttuneen tutkijan määrärahalla hengellistä häpeää uskonnollisessa yhteisössä ja yksilön jumalasuhteessa. Häpeätutkimusta 2000-luvun alusta Suomalaisessa teologisessa tutkimuksessa häpeä on vielä varsin uusi aihepiiri. Paavo Kettunen kiinnostui aiheesta, kun hän työsti vuonna 1998 julkaistua kirjaansa Suomalainen rippi. Tutkimus pohjautui 200 suomalaisen rippikokemuksiin. Kettunen havaitsi, että ihmiset usein nimesivät häpeän syyllisyydeksi. Kettusen havaintojen pohjalta poiki Joensuun ja Helsingin yliopistojen yhteinen häpeäprojekti Salaiset kansiot, jossa tutkittiin suomalaisten kokemuksia häpeästä ja syyllisyydestä. Vuonna 2004 aihe syveni Vaietut aiheet -tutkimushankkeeksi, jossa selvitetään, millaiset asiat koetaan häpeällisinä ja syyllisyyttä aiheuttavina parisuhteessa, seksuaalisuudessa ja hengellisessä elämässä. Hankkeessa tutkitaan myös, miten tällaiset tunteet mahdollisesti syntyvät ja liittyvätkö nämä häpeän ja syyllisyyden aiheet toisiinsa. Vaietut aiheet -tutkimusprojekti: Tarja Korpela Parisuhteeseen, sen purkautumiseen ja puuttumiseen liittyvä häpeä ja hengellinen elämä. Teemu Ratinen Hengellinen elämä ja häpeä seksuaalisuudesta. Tutkimus seksuaalisuuteen kohdistuvasta häpeästä ja syyllisyydestä uskonnollisen elämän osana. Emilia Teerikangas Häpeä ja syyllisyys suomalaisen naisen elämässä. Unkarilaisia tutkijoita kiinnostaa tutkimuskohteena häpeä unkarilaisessa yhteiskunnassa, kulttuurissa ja kirkossa. Tansaniassa keskeisempää on häpeän tunne. Häpeä siitä, että asia tulee julki. Häpeään liittyviä ulottuvuuksia ovat muun muassa riittämättömyys, kelpaamattomuus ja ulkopuolisuuden tunne. Negatiivinen häpeä liittyy itsetuntoon. Ihminen kokee, ettei hän tule hyväksytyksi ja vastaanotetuksi sellaisena kuin hän on. 10

12 Karjalan tutkimuslaitoksen henkilökunta kuljetti Linnan hengen pulloon suljettuna halki Joensuun uuteen Auroraan. Linnan henki poliisisaattueessa Auroraan Karjalan tutkimuslaitoksen henkilökunta ei halunnut jättää kuuluisaa Linnan henkeä Pielisjoen linnaan. Niinpä työyhteisöä innostanut Linnan henki kuljetettiin tiiviisti pulloon suljettuna poliisisaattueessa uusiin työtiloihin Auroraan 9. lokakuuta. Aurorassa se vapautettiin yhteiseen kirjastotilaan, missä Linnan henki voi jatkossakin säteillä voimaansa ympäristöönsä. Karjalan tutkimuslaitoksen humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen osasto ehtivät toimia Pielisjoen linnassa vuodesta 1970 lähtien. Sen tiloissa toiminut työyhteisö on tuottanut mittavan määrän väitöskirjoja ja muuta tutkimusta. Kirjojen kunnailla Kuinka kirja jalostuu kirjailijat kertovat ti klo 18 20, Carelia-sali Eeva Tikka ja Matti Kettunen 11

13 u n i v e r s Matengun mukaan keskeinen lähtökohta tietotekniikan omaksumisessa on, löytävätkö paikalliset asukkaat uudesta teknologiasta jotakin merkitystä. Tietotekniikan omaksuminen ja sen kytkeytyminen myös kehityskysymyksiin on kyllä vahvasti esillä kansainvälisissä sopimuksissa ja globaalissa kehityksen ulottuvuuksista käytävässä keskustelussa, mutta esimerkiksi Namibiassa paiteksti Sari Eskelinen kuva Varpu Heiskanen Yhteydet Joensuuhun säilyvät Maantieteestä väittelevä namibialainen Kenneth Matengu palaa tutkijaksi kotimaahansa. Namibialainen Kenneth Matengu voi piirtää kolme merkkipaalua suhteessaan Joensuun yliopistoon. Ensimmäinen maamerkki tiellä tohtorintutkintoon pystytettiin vuonna 2000, kun nuori namibialainen maantieteen opiskelija saapui vaihto-opiskelijaksi Pohjois-Karjalaan. Toisen virstanpylvään Matengu saavutti vuonna 2003, kun hän valmistui maisteriksi Human Geography -maisteriohjelmasta. Se tärkein merkkipaalu odottaa vielä pystyttämistään 27. lokakuuta Matengu väittelee filosofian tohtoriksi maantieteestä. Kuuden vuoden suhde Joensuun yliopistoon on tuottanut hedelmää, mutta linkki ei katkea valmistumisen jälkeenkään. Matengu palaa Namibiaan työskennelläkseen kotiyliopistossaan tutkijana. Hän toivoo, että suhteet Joensuun yliopistoon säilyisivät tiiviinä. Joensuun yliopistolla on tälläkin hetkellä hyvällä pohjalla olevat yhteistyösuhteet Namibian yliopiston kanssa, mutta soisin yhteistyön tiivistyvän entisestään. Tutkijavaihtoa, tietojen vaihtoa ja tutkimusyhteistyötä kannattaa lisätä jatkossakin. Kun Matengu kuutisen vuotta sitten pohti, minne lähtisi vaihtoon, ei Suomi ollut ainoa vaihtoehto. Australia ja Iso- Britannia houkuttelivat, sillä englannin kieli ja englanninkielinen kulttuuri olisivat olleet namibialaisopiskelijalle tuttuja. Halusin kuitenkin kokea jotakin täysin erilaista ja Suomi oli maa, jossa lähes kaikki poikkesi siitä, mihin olin Namibiassa tottunut. Kuuden vuoden sukellus suomalaiseen kulttuuriin Hyppy suomalaiseen kulttuuriin ja yliopistomaailmaan kannatti. Kun Matengu lähti pohtimaan jatko-opintoja, hän ei edes harkinnut muita vaihtoehtoja kuin Joensuun yliopisto. Täällä opiskelumahdollisuudet ovat erinomaiset. Kirjastosta ei aina saa ehkä ihan kaikkea tarvitsemaansa, mutta sen kokoelmat ovat silti erinomaiset. Myös professorien puheille on helppo päästä. Lisäksi minulla on Joensuussa useita ystäviä. Hyppyä täkäläisen kulttuurin syövereihin on edesauttanut suomalainen vaimo ja tämän suku. Omalla tavallani olen syvällä suomalaisessa kulttuurissa ja tunnen suomalaista ajattelua. Mutta täysin sisällä en siinä ole. Enimmäkseen ehkä siksi, etten osaa kieltä riittävän hyvin. Ymmärrän suomea, mutta puhuminen on vaikeaa. Opiskelua kielimuuri ei ole haitannut. Vain hallinnollisiin asioihin kuuluvat jutut ovat tulleet minulle suomeksi. Silloin olen joutunut pyytämään apua työtovereiltani. Toivottavasti jossakin vaiheessa hallinnollisia juttuja voisi hoitaa myös englanniksi. Tietotekniikka ja kehitys tutkimuskohteina Väitöskirjassaan Matengu tarkastelee tietotekniikkaa ja sen omaksumista namibialaisissa kouluissa. Suomi on Matengun mukaan ihanteellinen paikka tietoyhteiskuntaa käsittelevien tutkimusten tekemiseen, koska maata pidetään kansainvälisesti tietoyhteiskunnan kehittymisen mallimaana. Halusin omassa tutkimuksessani tarkastella, mitkä ovat ne tekijät, jotka edistävät tai estävät tietotekniikan käyttöä erityisesti namibialaisissa kouluissa. 12

14 Kenneth Matengun lähes kuuden vuoden opinnot Joensuun yliopistossa huipentuvat tohtorintutkintoon. kalliset viranomaiset eivät välttämättä näe tietotekniikan hyötyjä. Poliitikot tunnistavat asian ja hyväksyvät sen, mutta esimerkiksi monet koulujen opettajat eivät näe tietotekniikan käytölle tarvetta. Kun tarvetta ei ole olemassa, paikallisten yhteisöjen on vaikea käsittää, mistä muutoksessa on kyse. Tietotekniikan omaksumisessa on kyse myös teknisistä mahdollisuuksista. Namibialaisiin kouluihin tietokoneita ja tietoliikenneyhteyksiä on saatu muun muassa Yhdistyneiden kansakuntien rahoittamana, eri maiden kanssa tehtyjen kahdenvälisten kehitysyhteistyöprojektien kautta sekä yritysten lahjoituksina. Tämä ei kuitenkaan aina riitä. On suuri kysymys, kuka rahoittaa ylläpidon. Lisäksi tietokoneiden käyttämiseen tarvitaan sähköä, mutta kaikilla kouluilla ei ole sitä käytössään. Ja vaikka sähköä olisikin saatavilla, rahaa ei aina löydy sähkölaskuihin. Hallinnon tukea tarvitaan Tietotekniikan opetuskäytön edistämiseen tarvittaisiinkin enemmän tukea hallinnolta. On erittäin tärkeää, että asiaan budjetoidaan rahaa, mutta vielä tärkeämpää on kouluttaa opettajia. Opettajat itse sanovat, että he tarvitsisivat koulutusta. On kuitenkin ihmisiä, joiden mielestä tietotekniikan hyödyntämiseen tarvitaan vain mahdollisuus koneiden käyttämiseen ja aikaa. Sanotaan, että tietotekniikka on työkalu kuten kynä. Eihän kynän tekniikkaa tarvitse tuntea. Tarvitaan vain aikaa harjoitteluun. Matengu muistuttaa, että tietotekniikan opetuskäytössä on kuitenkin kyse myös muusta kuin teknisistä valmiuksista. On myös tiedettävä, kuinka näitä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää pedagogisesti. Kouluille pitäisi antaa myös enemmän autonomiaa. Heille tulisi antaa mahdollisuus paikallistaa kansallisen tason opetussuunnitelmaa. Matengu arvioi, että Namibia on oikealla tiellä kohti tietoyhteiskuntaa. Jo nyt Namibiassa ollaan pitkällä verrattuna moniin muihin Afrikan maihin. Tulevaa kehitystä helpottaa osaltaan se, että maan väestömäärä on pieni. Infrastruktuuri on helppo rakentaa useimmille alueille niin, että kaikki paikalliset asukkaat pääsevät tietoverkon äärelle. Toisaalta väestön pienuus voi olla myös ongelma. Kun markkinat ovat pienet, yhtiöiden investointihalut ovat vähäisemmät. Kattavan infrastruktuurin rakentaminen onkin harvaanasutussa maassa haaste. Uskon, että Namibian olosuhteissa ratkaisu olisi langaton verkko. Se on hieman kalliimpi, mutta hyvä vaihtoehto. Opiskelu Joensuussa on Matengun mukaan ollut palkitsevaa. Hän rohkaisee myös muita ulkomailla opintoja suunnittelevia lähtemään. Hänellä itsellään ei ollut juurikaan muita vaihtoehtoja, sillä omassa kotimaassa ei ollut mahdollisuutta tohtoriopintoihin. Kun opiskelee ulkomailla, tulee avoimemmaksi erilaisille kulttuureille ja erilaisille työskentelytavoille. On usein kannattavampaa lähteä opiskelemaan ulkomaille kuin sulkeutua omaan laatikkoon. 13

15 u n i v e r s teksti Sari Eskelinen kuva Varpu Heiskanen Tutkimustyötä akselilla Joensuu-Kanada-Ranska Harrastuksesta voi saada erinomaisen aiheen väitöskirjatyöhön. Ainakin kanadalainen Matthew Sawatzky voi tutkimustyössään paneutua tieteen keinoin harrastukseensa eli vaeltamiseen. Maantieteestä väitöskirjaa valmisteleva Sawatzky vaelsi loppukesästä parisen viikkoa Ylä-Karjalan vaellusreiteillä kirjaimellisesti yksin metsällä tutkimuksensa työnimen mukaan. Sawatzky on yksi kymmenistä Joensuun yliopistossa väitöskirjaansa valmistelevista ulkomaalaisista jatko-opiskelijoista. Joensuuhun hän tuli ensimmäistä kertaa syksyllä 2003 opiskelemaan Human geography -maisteriohjelmassa. Sitä ennen hän oli jo ehtinyt viettää lukuvuoden vaihto-opiskelijana Oulussa. Olin silloin Suomessa ensimmäistä kertaa ja rakastuin maahan välittömästi. Suomi oli riittävän erilainen tuntuakseen eri maalta kuin Kanada ja riittävän samanlainen tuntuakseen kodilta. Kenttätyössä vaellusreiteillä Joensuun yliopistosta valmistuttuaan Sawatzky työskenteli jonkin aikaa kotimaassaan Kanadassa ja muutti sieltä Ranskaan, missä hän opetti englantia vuoden ajan. En halunnut opettaa englantia loppuelämääni, joten päätin jatkaa opintojani. Otin yhteyttä professori Ari Lehtiseen, jonka kanssa päätimme yhteisestä projektista. Matthew Sawatzky on tottunut sukkuloimaan eri mantereiden välillä. Ensi kesäksi tutkimustyö vie hänet Kanadaan. Sawatzky palasi Suomeen viime huhtikuussa. Kevään ja kesän aikana hän on suorittanut tohtorintutkintoon vaadittavia sivuaineopintoja, ja loppukesästä hän pääsi kiinni kenttätyöhön. Vaara- Karjalan ja Ilomantsin retkeilyreiteillä matkamittariin kertyi kolmisensataa vaelluskilometriä. Tavoitteenani on verrata metsäarvoja Kanadassa ja Suomessa. Tarkastelen metsien hyödyntämiseen liittyviä aineettomia arvoja kuten turismia, luontoarvoja sekä metsäalueilla elävien syntyperäisten asukkaiden oikeuksia. Jatkossa väitöskirjan työstäminen mutkistuu hieman, sillä Sawatzky muuttaa takaisin Ranskaan, missä hänen tuleva vaimonsa asuu. Muuton jälkeen hän käy Suomessa 2 3 kertaa vuodessa. Ehkä päivittäisen tiedon vaihtaminen hieman hankaloituu, kun asun Ranskassa, sillä ei voi olettaa, että ohjaaja lähettää jokaisen pikkujutun sähköpostitse. Opiskelun kustannukset tuottavat myös päänvaivaa. Vaikka lentolippuja Suomesta Keski-Eurooppaan saa halvalla, syö säännöllinen matkustaminen ison loven opiskelijan budjettiin. Myös Joensuun ja Tampereen välillä kulkeneen yöjunan lakkauttaminen nostaa matkustuskustannuksia. Nyt minun on pakko yöpyä Tampereella, josta halvat lennot Keski- Eurooppaan lähtevät. Kontaktit Suomessa Kun päätös jatko-opinnoista syntyi, Sawatzky harkitsi, että hän olisi aloittanut opinnot Pohjois-Amerikassa. Siellä maantieteen koulutus ja näkemykset siitä ovat erilaisia kuin Euroopassa. Nyt olen saanut koulutukseni enemmän eurooppalaiseen kontekstiin, mikä osaltaan työnsi minua Joensuuhun. Jatko-opinnoissa on pitkälti kyse myös hyvistä kontakteista ja useimmat kontakteistani ovat täällä Suomessa. Lisäksi suomalaisen yliopistokoulutuksen taso on Sawatzkyn mukaan erinomainen. Järjestelmä on joustavampi kuin esimerkiksi Pohjois-Amerikassa. Mielestäni järjestelmä on rakennettu niin, että opiskelijan halutaan oppivan. Opintopisteitä voi suorittaa vaihtoehtoisilla tavoilla. Pidän myös tietynlaisesta epämuodollisesta ilmapiiristä. Opettajien luo voi mennä lähes milloin vain, ja he vastaavat kysymyksiisi. 14

16 teksti Mari Ikonen kuva Varpu Heiskanen Opiskelijavaihtoon lähtemisestä ja lähtemättömyydestä Joensuun yliopiston hallitus on esittänyt sopimuskaudelle kansainvälisen opiskelijavaihdon tavoitteeksi 260 perustutkinto-opiskelijaa ja 20 jatko-opiskelijaa vuosittain. Tavoitteeseen on vielä runsaasti matkaa. Viime vuonna yli kolmen kuukauden vaihtoon osallistui 176 opiskelijaa. Vastaavasti Joensuun yliopistoon tulevia vaihto-opiskelijoita oli 278. Joensuu on suosittu vaihtokohde, mutta omien opiskelijoiden vaihtoon lähtemisessä on vielä runsaasti haasteita. Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrä on pysynyt hyvin samanlaisena viime vuosina, kun taas tulevien vaihto-opiskelijoiden määrä on tasaisesti kasvanut. Vierailin kesällä Tukholman yliopistossa. Kollegani Maarit Hämäläinen kertoi, että opiskelijavaihdon tilanne on siellä hyvin samankaltainen. Viime lukuvuonna Tukholman yliopistosta lähti ulkomaille vaihtoon 261 opiskelijaa ja sinne saapui 668 opiskelijaa. Opiskelijavaihto on siis vielä enemmän epätasapainossa kuin Joensuussa. Tukholman yliopisto kartoitti tilannetta sekä laitosten että opiskelijoiden näkökulmasta vuonna Tulosten perusteella opiskelijoita on vaikea saada lähtemään ulkomaille vaihtoon, koska he suunnittelevat opintonsa pitkälle eteenpäin ja ulkomailla suoritettujen kurssien hyväksilukeminen on vaikeaa. Erasmus-vaihdossa olleista opiskelijoista 62 prosenttia oli saanut opintopisteitä vaihdon ajalta joko vähemmän kuin vaihtoaika olisi edellyttänyt tai ei lainkaan. Ongelmia oli myös partneriyliopistoissa tarjottujen kurssien ja suoritettujen opintojen tiedoissa. Joensuun yliopiston ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun järjestämässä paluuorientaatiossa keskusteltiin vaihtoajan kokemuksista. Osa laitoksista koki ratkaisuksi yhteisten kurssien kehittämisen yhteistyössä partneriyliopistojen kanssa. Muita keinoja kasvattaa Erasmus-vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrää voisivat olla muun muassa parempi tiedottaminen vaihtomahdollisuuksista, tarkoituksenmukaiset vaihtosopimukset, kysyttyihin maihin panostaminen, yhteydenpito vaihdossa oleviin opiskelijoihin vaihdon aikana ja sen jälkeen, paremmat hallinnolliset rutiinit sekä panostaminen ulkomaisten opintojen rekisteröintiin ja hyväksilukemiseen. Asiat hoituivat parhaiten laitoksilla, joiden koordinaattorit tuntevat kansainvälisistä opiskeluasioista henkilökohtaista vastuuta ja joille kansainvälisten asioiden hoitamiseen on annettu aikaa. Vaihtoon lähtemisen esteet lienevät samankaltaisia myös Joensuussa, vaikkei niitä ole aktiivisesti kartoitettu. Myös täällä samankaltaiset toimenpiteet saattaisivat lisätä vaihtoon lähtevien opiskelijoiden määrää. Lokakuussa järjestetyn vaihdosta palanneiden paluuorientaation yhteydessä keskustelimme myös keinoista lisätä opiskelijavaihdon kiinnostavuutta. Kirjallisuuden pääaineopiskelija Anna Kumpulaisen vaihtoprosessin sysäsi käyntiin kaverin vaihtokokemus, joka innosti myös Annan ulkomaisiin opintoihin keväällä 2006 Prahassa. Vaihdosta hän tavoitteli kielitaidon vahvistamista, oman alan opintoja sekä kulttuurien kohtaamista ja uusien ihmisten tapaamista. Annan mielestä mahdollisuutta suorittaa osa opinnoista ulkomailla tulisi tuoda opiskelijoille enemmän esille. Pietarissa kevätlukukauden 2006 vaihdossa olleen venäjän kielen pääaineopiskelijan Maria Kyrönlahden mielestä ulkomailla opiskelu ja opiskeltavaan kieleen ja kulttuuriin perinpohjaisesti tutustuminen on olennaisen tärkeää varsinkin kieltenopiskelijalle. Näitä voidaan pitää valttikorttina ja edellytyksenä tulevaisuudessa. Oikeanlaisella opintojen suunnittelulla vaihtokausi ei Marian mielestä hidasta opintoja. Yhteiskuntapolitiikan opiskelija Pasi Huttuselle vaihtoon lähteminen oli itsestään selvyys. Vaihtoon lähtemisen esteenä ei ole tiedotuksen puute, mutta opiskelijavaihdosta tulisi selkeämmin olla hyötyä opinnoille täällä Joensuussa. Opiskelijavaihdon kehittämistä koskevassa keskustelussa korostuvat sekä määrä että laatu. Yliopistona haluamme tavoitella suurempia lukuja. Samanaikaisesti ulkomaisten opintojen laadullinen ohjaus korostuu. Vaihto-opinnot pitää pystyä suunnittelemaan siten, että niistä on hyötyä oman tutkinnon kannalta eikä opiskelijoiden tarvitse valmistumisen viivästymisen pelosta jättää käyttämättä ainutlaatuista mahdollisuutta. Vaihto-opiskelu on helppo ja taloudellisesti turvattu tapa asua ja toimia vieraassa kulttuurissa. 15

17 u n i v e r s Kiellossa on ytyä! EI kirjallisuudessa ja toisissa tieteissä Huuhaa on huuhaata, mutta huuhaan tutkimus on tutkimusta, totesi professori Yrjö Sepänmaa perjantaina 22. syyskuuta järjestetyssä seminaarissa EI kirjallisuudessa ja toisissa tieteissä. Seminaari kutsui tieteen ja taiteen ammattilaisia ja harrastajia koolle seitsemättä kertaa. Kiellot näyttäytyivät niin tutkimuksen rajojen määrittelijöinä kuin tutkimuskohteinakin. Professori Pirkkoliisa Ahponen pohti ongelmia, joita tutkimus kohtaa, jos se toimii liikaa kohteen ehdoilla. Theodor Adornon ajattelusta kaikupohjaa hakien hän määritteli tutkimukselle hedelmällisimmäksi paikaksi luovan marginaalin: kriittisyys edellyttää hankalaa asemaa keskuksen ja reunan välillä. Professori Hannu Räty lähestyi älytutkimuksen ongelmien kautta psykologian rajaa ei-tieteeseen. Hänen mukaansa älytutkimus antaa tavallaan periksi sosiaalisille paineille kehittäessään mittaussysteemejä, jotka auttavat lahjakkuuden tunnistamista ja hyödyntämistä. Provosoiden Räty kiteytti: meillä on kaksi psykologiaa, joista toinen on tietämättään luomassa toista sosiaalisten ja yhteiskunnallisten merkitysten kautta. Professori Jukka Korpelan esitelmä luettiin. Korpelan mukaan tieteen ja ei-tieteen raja liittyy humanistisissa tieteissä oikean tulkinnan ongelmaan. Ei-tieteen syytöksen niskaansa saa usein tutusta ja turvallisesta poikkeava historian tulkinta. On ongelmallista, jos rahoitusta löytyy sellaisille hankkeille, jotka parhaiten täyttävät oikean, siis turvallisen ja hyväksytyn kriteerit, pohti Korpela. Kirjallisuudentutkimuksen puheenvuoroissa kiellot nousivat esiin niin osana kirjallisuuskeskustelun dynamiikkaa kuin rasistista diskurssiakin. Professori Risto Turunen pohti, kuinka kieltojen ja myöntöjen perusteet paljastavat kirjallisuutta säätelevät normit. Kiellot ovat usein piilossa ja toteutuvat hiljaisina sopimuksina, mutta rajan ylittäminen tekee ne näkyviksi. Turusen mukaan kieltojen perusteet voivat tulla yhtä hyvin kirjallisuusinstituution sisältä, esimerkiksi tyylikäsitteiden piiristä, tai kirjallisuusjärjestelmän ulkopuolelta, esimerkiksi juridiikan tai uskonnon piiristä. Yliassistentti Raisa Simola kohdisti huomion niihin strategioihin, jolla Waltarin Sinuhe, egyptiläinen liittää afrikkalaisiin kielteisiä merkityksiä. Teologi Pauliina Kainulaisen ja professori Seppo Knuuttilan puheenvuoroissa pohdittiin kieltoja käskyinä. Kainulaisen mukaan Raamatun kymmenen käskyn muoto ja niiden tulkinnat ovat historian kuluessa muuttuneet. Vaikka uudet teologian tulkinnat ovatkin lähestyneet käskyjä myönteisessä hengessä, Kainulainen näki, että kiellossa on ytyä. Tämän voi todeta vertaamalla, kummassa käskyssä on enemmän voimaa: Rakasta aina elämää vai Älä tapa. Knuuttila näki kiellon myyttisten tarinoiden liikkeellepanevana voimana. Kiellolla tee kaikki muu, mutta älä tätä yhtä, on myyteissä tuhoisat seuraukset, sillä aina se on rikottu. Knuuttila käänsi asian kuitenkin myönteiseksi: rikotuista kielloista on lukemattomia tarinoita, mutta jos kaikki on sallittua, ei ole mitään kerrottavaakaan. Seminaarin viimeisessä osuudessa pohdittiin, miten sanoa ei sanoin ja kuvin. Emeritusprofessori Ilkka Savijärvi selvitteli suomen kielen kiellon ainutlaatuisuutta. Kieltosanamme ei on verbi eikä partikkeli, kuten indoeurooppalaisissa kielissä. Suomen kielessä on myös mahdollista jättää kieltosana kokonaan pois kiellon voimakkuuden siitä lievenemättä. Pohjoiskarjalaista yleisöä ilahdutti tieto siitä, että länsisuomalaiset aloittavat itäsuomalaisia useammin lauseen kieltosanalla. Tämän vuoksi länsisuomalaisia ei kuitenkaan kannata pitää vielä negatiivisina, Savijärvi muistutteli. Helsingin yliopiston semiotiikan professori Harri Veivo näki kiellon filosofiselta kannalta ristiriitaisena: Kiellon on synnytettävä ensin mielikuva jostakin mahdollisuudesta ja sitten kiistettävä se. Kuvassa Veivo näki ensisijaisesti toteavaa voimaa: muuttuakseen kielloksi kuvan on muututtava symboleista koostuvan kielen kaltaiseksi. Veivo herätteli kysymystä siitä, voiko merkit toisin koodaamalla alkoholinvastaisesta julisteesta lukea päinvastaisia merkityksiä ja viestiikö Jeesuksen ja Magdalan Marian kohtaamista kuvaavan taulun elekieli pikemminkin kutsusta kuin kiellosta, jos ei tunne Raamatun tarinaa. Vaikka EI osoittautuikin monikäyttöiseksi ja monitulkintaiseksi, useissa puheenvuoroissa painotettiin, että tutkimuksen on hyvä säilyttää kriittinen ja itserefleksiivinen asenne niihin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin voimatekijöihin, jotka säätelevät tieteenkin tavoitteita. Suomen kielen ja kulttuuritieteiden järjestämä seminaari oli osa Joensuun yliopiston, Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan ja Joensuun kaupungin järjestämää kirjallisuustapahtumaa Ei kirjallisuudessa ja toisissa taiteissa. Elina Arminen suomen kielen ja kulttuuritieteiden lehtori 16

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS

SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS JULKAISUJA 1/2000 SUOMEN TUTKIMUKSEN RAHOITUS - TARPEET JA SUUNTAUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 9.2.2000 keskustelutilaisuuden aiheesta "Suomen

Lisätiedot

Kasvatustieteen vaikuttavuus

Kasvatustieteen vaikuttavuus Pertti Väisänen Kasvatustieteidennäkökulma tiedekunnan dekaani Kasvatustieteen vaikuttavuus Kasvatustiede toimii yliopiston ensimmäisellä painoalalla: kasvatus, kehitys, koulutus. Osaamisala perustuu yliopistossa

Lisätiedot

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia?

Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Olli Luukkainen Opettajankoulutukselle riittää haasteita löytyykö vastauksia? Koulutus tasa-arvon turvaajana Yhteiskunta on hyvä, jos ihmiset voivat elää siinä hyvää elämää ja olla onnellisia. Hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN?

OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? JULKAISUJA 1/2004 OHJAAKO TULOSJOHTAMINEN YLIOPISTOJA OIKEAAN SUUNTAAN? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti yhdessä Tiedeliiton kanssa 11.2.2004 keskustelutilaisuuden

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta

Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen SITRAN RAPORTTEJA 36 Monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunta Mikko Pakarinen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 36 Sitra ja Mikko Pakarinen

Lisätiedot

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26

Tiede tutuksi Tiedeviikoilla. Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8. Osaaja ostaa ympäristön 20. Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 23 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Tiede tutuksi Tiedeviikoilla Kumppanuus edelly ttää luottamusta 8 Osaaja ostaa ympäristön 20 Tiedeattasea siltana tutkimusyhteistyössä 26 3 2005 s y y s

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa

4/2012. Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista. Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4/2012 4/2012 2 Uusi liikennepolitiikka kasvattaa maailman fiksuinta osaamista 51 Liikennejärjestelmä on enemmän kuin osiensa summa 4 7 8 11 Rakennammeko menneisyyden yhteiskuntaa? Alan osaamista kehitetään

Lisätiedot

Yliopistojen kolmas tehtävä

Yliopistojen kolmas tehtävä Yliopistojen kolmas tehtävä Ilkka Virtanen Yliopistojen kolmas tehtävä KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ YLIOPISTOJEN KOLMAS TEHTÄVÄ Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 44 Pole-Kuntatieto

Lisätiedot

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen

JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen JÄÄDÄKÖ PORIIN VAI LÄHTEÄ? Tutkimus Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden aikeista jäädä Porin alueelle valmistumisensa jälkeen SUNTILA JENNI Tampereen yliopisto Porin yksikkö Sosiaalipolitiikan pro

Lisätiedot

Ihmisen kannalta maapallo on

Ihmisen kannalta maapallo on Pääkirjoitus Ihmisen kannalta maapallo on vajaan sukupolven aikana kutistunut valtavasti. Käytössämme ovat internet, internet-puhelut, sähköpostit ja valtavat tietopankit kaikkialla ja lähes ilmaiseksi.

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009. Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 3/2009 Konsulttiyrittäjä Tadesse Taye: Afrikassa valtavat markkinat suomalaisyrityksille Toimitusjohtaja Keith Silverang: Missä ovat Oulun uudet Nokiat? Kansainvälistyminenkin

Lisätiedot

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto

Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI. Toim. Laura Järvinen. Esko Kuusisto Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto SITRAN RAPORTTEJA 59 Vientiä ympäristölle SEMINAARIRAPORTTI Toim. Laura Järvinen Esko Kuusisto S I T R A H E L S I N K I Sitran

Lisätiedot

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi

Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Kauppatieteiden yhteistyöverkostojen arviointi Opetusministeriön asettamien selvitysmiesten Itä- ja Pohjois-Suomen kauppatieteiden yhteistyöverkostoja koskevan arviointi- ja selvitystyön loppuraportti

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004. Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 2 2004 Raymond Turner: Muotoilu on tulevaisuuden ennakointia 49 Visio on Teknologiateollisuus ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sidosryhmälehti. Julkaisija: Teknologiateollisuus

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tutkimus kansainvälistyy. Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta. Markku Mattila:

M E R C U R I U S. Tutkimus kansainvälistyy. Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta. Markku Mattila: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 1 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Luis Alvarez: Tutkijalta vaaditaan luovuutta ja uteliaisuutta Markku Mattila: Tutkimus kansainvälistyy

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Bing Liu uskoo, että kiinalaiset opiskelijat löytävät Joensuun yliopiston s. 12 13

Bing Liu uskoo, että kiinalaiset opiskelijat löytävät Joensuun yliopiston s. 12 13 u n i v e r s sisällysluettelo Näkökulma: Uusi univers 1 Rakenneuudistus voimaan elokuussa 2 Työn sisältö ja palkkaus puhuttivat 4 Kolumni: Akateemisia duracellpupuja 5 Voi kauheeta, se on vaikeeta 6 Bing

Lisätiedot

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille

MERCURIUS. GoodMood. Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa. Umpihangesta kansainvälisille kentille TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI MERCURIUS Liikelaitosmallilla parannetaan tehokkuutta Turunmaan sairaalassa GoodMood Umpihangesta kansainvälisille kentille P ÄÄKIRJOITUS Turun kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN

2-15. KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA Kevan hallituksen puheenjohtaja tuntee kunta-asiakkaat pormestarin työstään. ANNA-KAISA IKONEN www.keva.fi 2-15 KOULUMAAILMASSA TUULETETAAN RAKENTEITA KIUSAAMINEN LOPPUI VIHDOIN NÄIN ELÄKKEET RAHOITETAAN DIAKONI AUTTAA HANKALASSA VAIHEESSA KEVA PÅ SVENSKA S. 27 ANNA-KAISA IKONEN KUNTA-ALAN MONIOTTELIJA

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

Dynaaminen laatunäkemys

Dynaaminen laatunäkemys Aino-Maija Hiltunen Eeva Uusitalo Olli Hietanen Torsti Hyyryläinen Sari Kettunen Sari Söderlund Dynaaminen laatunäkemys Kolmen yliopistoverkoston kehittävä vertaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30

Vuoden Viksut valittu. FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8. Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16. Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 42 2006 2005 S u o m e n A k a t e m i a n l e h t i Vuoden Viksut valittu FinnSight 2015 luotaa tulevaisuuteen 8 Miten saadaan tutkijanura houkuttelevaksi? 16 Urasuunnittelu edistää liikkuvuutta 30 2

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti 24/2/2015 Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti 24/2/2015 Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä koulutusta antavat

Lisätiedot

Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä

Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä Seppo Kellomäki Metsätieteellisennäkökulma tiedekunnan dekaani Euroopan unionin tutkimusohjelmat tarjoavat käytännön kansainvälistymistä Viime vuoden loppupuolella käynnistynyt Euroopan unionin (EU) 7.

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot