Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Asia Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 142 Rakennustarkastajan viran täyttö - Virkavaalin vahvistaminen Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 144 Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun 253 eteläpäässä 145 Kunnan edustajan nimeäminen eri yhteisöihin Eksoten puolivuotisraportti Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta 258 luopuminen 148 Viljelysmaan vuokraaminen Matti Sarhila Kaavoituskatsaus Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas Määräalan myyminen tilasta Koivurinne Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat 265

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Eerikäinen Anne jäsen Sinkkonen Sami jäsen Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Muut osallistujat Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Leena Kosonen ja Antti Paajanen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Leena Kosonen Antti Paajanen Pekka Anttonen, 147 Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttö - Virkavaalin vahvistaminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkalan kunnan organisaatiossa on rakentamispäällikön ja ra ken nus tarkas ta jan tehtävät Antti Heinosen jäädessä jäädessä eläkkeelle määrätty Jan ne Tanskaselle, mikä on aiheuttanut varsinkin kunnan kohteiden osalta jää viys on gel mia ja on käytäntönä rakennuslain vastainen. Ra ken nus tar kas ta jan tehtävän täyttäminen antaa samalla mahdollisuuden kun nos sa pi to pääl li köl le ja yhdyskuntatekniikan päällikölle keskittyä oman tu los alu een sa tehtäviin täysimääräisesti. Erityisesti haasteita ny ky ti lan teessa on työ mai den valvonnassa ja kunnossapidon työnjohdossa. Tiedoksi: Viranhakuilmoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää avoimena olevan ra ken nus tar kas ta jan viran alkaen. Khall Määräaikaan mennessä on jätetty 7 hakemusta, joista yhdistelmä jaetaan kun nan hal li tuk sel le. Tiedoksi: Yhdistelmä hakijoista Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja ra ken nus lau ta kun nan pu heen joh ta ja haastattelevat kolmea hakijaa Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita ra ken nus tar kasta jan virkaan rakennustekniikan insinööri Olli Summalan ja hänen kiel täy tymi sen sä varalle rakennusinsinööri Seppo Vennon. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Keskustelun aikana Pekka Anttonen esitti, että rakennustarkastajan vir-

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall kaan valitaan rakennusinsinööri Seppo Vento. Koska pohjaesityksestä on tehty poikkeava ehdotus, puheenjohtaja totesi, et tä tulee suorittaa vaali. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi vaalin sul jetuin lipuin. Vaalitapa hyväksyttiin. Äänten laskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat. Suoritetussa vaalissa Summala sai 4 ääntä ja Vento 2 ääntä. Puheenjohtaja julisti päätöksen. Kunnanjohtajan ehdotus on äänin 4-2 hyväksytty. Näin ollen rakennustarkastajan virkaan on valittu Olli Summala ja va ral le Sep po Vento. Virkavaalin vahvistaminen Olli Summala on ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan, koska hän on tul lut valituksi rakentamispäällikön virkaan. Varalle valittu Seppo Vento ilmoitti ottavansa viran vastaan lukien ja on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - merkitä tiedoksi Olli Summalan ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan ja - hyväksyä Seppo Vennon toimittaman lääkärintodistuksen ja ilmoituksen vi ran vastaanottamisesta ja nimeää hänet rakennustarkastajaksi al kaen.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 220/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Hankkeen aiempi käsittely, tiedoksi päätökset kokonaisuudessaan: Khall / EAKR-rahoituksen hakeminen Etelä-Karjalan liitolta Khall / 98 - Projektipäätös ja ohjausryhmän nimeäminen Tekn. ltk Hankkeen suunnitelmien hyväksyminen ja rakennuksen ulkovaipan kunnos tuk sen urakoitsijan valinta Tekn.ltk / 25 - Hankkeen jatkuminen, aluesuunnitelmien hyväksyminen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ottanut har kit ta vakseen tuen maksetun avustuksen takaisinperinnän ja lähettänyt Pa rik ka lan kunnalle kuulemisen ennen asian ratkaisemista. Lausuma tulee an taa mennessä. Hankkeen kustannukset ovat olleet yhteensä ,13 euroa, mak satus pää tök sis sä hyväksytyt kustannukset euroa ja maksettu avustus euroa. Ely-keskus on em. kuulemispäätöksessä on katsonut, ettei kaikkia kil pai lutuk sia ole teh ty hankkeen myöntämisehtojen mukaisesi ja hylkää jo ai emmin hy väk syt ty jä kustannuksia euroa ja perii takaisin niihin kohdis tu via avus tuk sia yhteensä 9 014,98 euroa. Tiedoksi: Ely-keskuksen kuulemispäätös ja kunnnan antama lausuma. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Ely-keskukselle oheisen liitteen mukaisen lausuman. Liitteet 1 Lausunto avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 2 Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 3 Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa, Yhdistelmä asian käsittelystä

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä 28/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat YMPLA 65 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari Nykyinen tilanne: Imatran seudun ympäristötoimella on eläinlääkintähuoltotiloja seu dun alueel la seuraavasti: Parikkala, entiset kunnan kiinteistössä sijainneet yh teis vas taan ot to ti lat Tiviän tiel lä on suljettu, eläinlääkintähuolto toimii väistötiloissa osoit tees sa Sa ha ka tu 2, Parikkala. Kunta on suunnitellut ja to teut ta mas sa uudet toi miti lat osoitteeseen Kannaksentie 4, Parikkala. Ruokolahti, Imatran seudun ympäristötoimella on vuokrattuna Ruo ko lahden kunnalta eläinlääkärin vastaanottotilat osoitteessa Mut ka polku 6. Imatra, kaupungin omistamassa kiinteistössä osoitteessa Tar kas ta mon kuja 3 sijaitsevat eläinklinikkatilat, jossa toimii yksityisen so pi mus eläin lää kärin kanssa kaupungin I eläinlääkäri. Imatran kau pun gil la ja Imatran Eläinkli nik ka Oy:llä on ollut keskinäinen sopimus vuo des ta 1991 asti eläin lääkin tä huol lon järjestämisestä Imatran alu eel la yhdessä kaupungin ja yhtiön kans sa. Eläinlääkintähuoltopalveluita käytetään tällä hetkellä asia kas läh töi ses ti paikas ta riippumatta. Esimerkiksi Ruokolahdella hoidetuista pien eläin asiakkais ta noin puolet on imatralaisia ja Imatralla pal vel laan vuosittain noin 500 Ruo ko lah ti/raut jär vi alueen asiakasta. Muutostarve: Vuoksenniskalla osoitteessa Tarkastamonkuja 3 oleva kiinteistö on mu kana Imatran kaupungin kiinteistöjen kehittämisohjelmassa, kos ka sen käyttö as te on ollut useamman vuoden ajan hyvin pieni. Ruo ko lah den kunnan eläin lää kin tä huol to ti lat, Mutkakatu 6:ssa ovat pe rus re mon tin tarpeessa. Imat ran kaupunki on valmis kunnostamaan kun nal li sel le eläin lää kin tä huollol le uudet tilat sopivaan kohteeseen. Tilatarkastelujen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkastella kun nal lisen eläinlääkintähuollon järjestäminen kokonaisuudessaan seu dun ete läpääs sä. Eläinlääkintähuoltolaki: "Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva pe ruseläin lää kä ri pal ve lu asukkaidensa kotieläimiä varten sekä sel lais ten yh teisö jen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alu eel la. Muita koti eläi miä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kui ten kin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yh teis toi min ta-alu eel la (ElhL 11 ) Kaikkia kunnan alueella pidettäviä hyötyeläimiä varten kunnan on kui ten kin jär jes tet tä vä arkipäivisin virka-aikana eläinlääkärin käynnin eläin ten hoi topai kas sa mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu (ElhL 11 )

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan on palvelun mitoitusta suunniteltaessa otettava huomioon yk si tyisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tar joa mat palvelut. Kun nan on välttämätöntä järjestää arkipäivisin vir ka-ai ka na pe rus eläin lääkä ri pal ve lu muille kotieläimille kuin hyötyeläimille vain, jos palvelua ei ole muu ten saatavissa yhteistoiminta-alueella. (ElhL 10 ja 11 ) Eläinlääkintähuoltolain 13 edellyttää, että kunnan on järjestettävä kii reellis tä eläinlääkäriapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaik ki na vuo rokau den ai koi na. Kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tar vit ta vaa kii reel lis tä eläinlääkäriapua varten yhteistoiminnassa mui den kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vas taa val la päivystysalueella. (ElhL 13 ) Jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläin lää kä ri palve lun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja joko kokonaan tai osittain, kun nan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toi mi ti lat ja työvälineet. (ElhL 18 )" Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) / Toimi ti lat: "Yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yh tei siä toi mi ti lo ja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muo dos tu liian suu rik si. Hyvänä palvelutasona voidaan väestötiheillä alueil la pitää pe ruseläin lää kä ri pal ve lui den järjestämistä siten, että pää osa asiakkaista saa pal ve lun alle viidenkymmenen kilometrin etäi syy del tä." Eläinlääkintähuollon tilajärjestelyt Imatran seudulla: Seudun pohjoispäässä, Parikkalassa, on Parikkalan kunta suun ni tel lut sanee rat ta vak si eläinlääkintähuollon tarpeisiin uudet tilat osoit tee seen Kannak sen tie 4, Parikkala. Parikkalan yhteisvastaanottotilat val mis tu ne vat vuo den loppuun mennessä. Parikkalassa työs ken te lee tällä hetkellä 3 vaki tuis ta kaupungin eläinlääkäriä. Parikkalasta hoi de taan myös osittain Raut jär ven eläinlääkintähuoltopalvelua. Seudun eteläpäähän, Imatralle, suunnitellaan ja toteutetaan kun nal li nen yh teis vas taan ot to, josta eläinlääkintähuollonpalveluja on saa ta vis sa sekä imat ra lai sil le, että ruokolahtelaisille. Vastaanotto palvelee hy vin myös Rautjärven eteläpään eläin lää kin tä huolto pal ve lun tar pei ta. Vastaanotolla tulevat työskentelemään 2 kaupungin eläin lää kä riä, jotka tulevat hoitamaan alueen hyötyeläimiä sekä antavat pe rus eläin lää kä ri pal ve lui ta alueen kotieläimille. Tässä yhteydessä luo vu taan Ruokolahden eläinlääkintähuoltotiloista se kä Imat ral la Tar kas ta mon ku ja 3:ssa olevista eläin lää kin tä huol to ti lois ta ja pure taan yh teis toi min ta so pi mus Imatran Eläinklinikka Oy:n kans sa. Imatralle tehtävää kunnallista eläinlääkintähuoltopalvelua suun ni tel taes sa ote taan huomioon olemassa oleva paikallinen/alueellinen yk si tyi nen pal velui den tarjonta ja annetaan tilaa mahdolliselle tulevalle yrit tä jyy del le py syttäy ty mäl lä pääosin peruseläinlääkäripalveluiden tar jon nas sa.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Eläinlääkintähuollon seudun eteläpään tilajärjestelyjä on käsitelty Imat ran seu dun työvaliokunnassa, jossa puollettiin esitettyä suun ni tel maa. Muutokset seudun kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen Yhteistoimintasopimuksessa, jossa määritellään seudun ym pä ris tö ter veyden huol lon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminnasta on 11 :ssa kuvattu käy tös sä olevat kiinteistöt ja vuokrausmenettelyt. Tämä py kä lä on tarpeen muut taa toimintaa vastaavaksi. Samassa so pi muk ses sa 14:ssa to detaan, että sopimuksen muutoksia koskevat pää tök set tehdään so pi ja kuntien valtuustojen yhtäpitävillä pää tök sil lä. Ympäristöjohtajan ehdotus: Imatran seudun ympäristölautakunta päättää, että Imatralle suun ni tel laan ja toteutetaan seudun eteläpäätä palveleva pe rus eläin lää kin tä huol to pal velui ta tarjoava yhteisvastaanotto. Lautakunta oikeuttaa ym pä ris tö joh ta jan hoi ta maan hanketta Imatran seudun ym pä ris tö toi men osalta. Lautakunta oi keut taa ympäristöjohtajan irtisanomaan toi min nal li ses ti sopivana ajankoh ta na vuokrasopimuksen Ruo ko lah den kunnan kanssa eläin lää kin tähuol to ti lois ta osoitteessa Mut ka pol ku 6, Ruokolahti. Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa yh teis toi min ta so pi muksen/vuok ra so pi muk sen purkamista Imatran Eläinklinikka Oy:n kans sa toimin nal li ses ti sopivana ajankohtana ja saattaa asian edelleen Imat ran kaupun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Imatran seudun ympäristölautakunta esittää seudun kuntien (Imatra, Pa rikka la, Rautjärvi, Ruokolahti) valtuustoille, että sopimuksen Imat ran, Pa rikka lan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välinen yh teis toi min ta so pi mus ym pä ris tö ter vey den huol lon ja ym pä ris tön suo je lun palveluiden jär jes tä mises tä seutukunnallisesti / kohta 11 KIINTEISTÖT JA TOI MI- PIS TEET muutetaan muotoon: Imat ran seudun ympäristötoimi vuokraa pää asial li set toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pun gil la/kun nil la on tarvetta vastaavat tilat tar jot ta vis sa. Eläin lää kin tä huol to pal ve lu tuotetaan seudun yh teis vas taan otto ti lois sa (Pa rik ka la, Imatra). Päätös: Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelujen palve lui den yhteistoimintasopimuksen muuttamista ympäristölautakunnan esit tä mäl lä tavalla. Liitteet 4 Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä -Yhteistoimintasopimus

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan edustajan nimeäminen eri yhteisöihin 123/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Henkilöstön vaihtumisen takia on tarpeen päivittää kunnan edustajat eri yh tei söi hin.viranhaltijoiden osalta on tarkoitustenmukaista nimetä vir ka nimik keel lä, jolloin ne pysyvät henkilöistä riippumatta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edus ta jiksi seuraavat henkilöt eri yhteisöihin. - Yksityistiet, joissa kunta on osakkaana, rakennustarkastaja - Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, yhtiökokoukset, rakentamispäällikkö - Mökkiläistoimikunta, rakentamispäällikkö

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Eksoten puolivuotisraportti / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii jäsen kun nil le toiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden aikaan puo li vuo tis ra por tin 15.8.mennessä. Raportin mukaan puolen vuoden tulos toteutui 0,4 milj. talousarviota parem pa na. Alijäämä kertyi 0,1 milj. ja koko vuoden tuloksen ennustetaan ole van 7,5 milj. ylijäämäinen. Eksoten hallitus on käsitellyt puolivuotisraportin ja saattanut sen tie dok si jäsenkunnille. Parikkalan kunnan laskennallinen osuus 1-6/2015 on yhteensä eu roa. Tälle vuodelle on talousarvioon varattu 22,4 milj.euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Eksoten puo livuo tis ra por tin tiedoksi Liitteet 5 Eksoten puolivuotisraportti 2015

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta luopuminen 98/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on hyväksynyt Rajaniemen ase ma kaa va-aluet ta kos ke van maankäyttösopimuksen. Kaava on tullut voimaan Sopimuksen osapuolina ovat kunta ja maanomistajana Kiinteistö Oy Aatun nie mi, Parikkalan Kamukeskus 1 ja Parikkalan Kamukeskus 2. Sopimuksen mukaan maanomistaja rakentaa alueelle kadut ja va lais tuksen ja kunta lunastaa asemakaavanmukaiset liikenne- ja puistoalueet. Kiinteistö Oy Aatunniemi on syksyllä 2014 asetettu konkurssiin ja pe sänhoi ta ja na toimii asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy/Jussi Luukko. Kun ta on antanut asian asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:lle / Antti Vai nio hoidettavaksi. Konkurssipesä, As Oy Kamukeskus 1 ja As Oy Kamukeskus 2 ovat neu votel leet kunnan asiamiehen kanssa oheisen luonnoksen mukaisen so pi museh do tuk sen. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kunnanhallituksen lainvoi mai sen päätöksen lisäksi myös konkurssipesän suurimpien velkojien hy väk syn nän sekä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten/yhtiökokousten so pimuk sen hyväksymistä koskevat päätökset. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen so pimus luon nok sen omalta osaltaan. Päätös: Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kun nanhal li tus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista vartan. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin. Merkintä: Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Kosonen poistui ko kouk ses ta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yh tei sö jää vi, Parikkalan Osuuspankin hallituksen jäsen). Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalle valittiin Pekka Anttonen. Liitteet 6 Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta luopuminen -sopimus

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Viljelysmaan vuokraaminen Matti Sarhila 4/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Khall / Kunta on vuokrannut Kangaskylässä sijaitsevasta Kalliopohja RN:o 20:21 nimisestä tilasta Veikko Anttoselle 1,54 ha:n suuruisen peltoalueen viljelyä varten. Vuokrasopimus päättyy ja Anttonen on ilmoittanut, ettei hän enää jatka vuokraamista. Nykyisin alue on Kuusikko niminen tila RN:o 20:25. Matti Sarhila on jättänyt anomuksen saada vuokrata em. alue viljelyä varten. Hän on vuokraamassa myös viereiset, yksityisen omistamat pellot. Tiedoksi: Karttaote alueesta Alue on voimassaolevassa kaavassa liikennealuetta. Sarhilalle on ilmoitettu, että mikäli valtatie 6:n perusparantamiseen tarvitaan kyseistä aluetta, sopimus tullaan irtisanomaan lyhyelläkin varoitusajalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Matti Sarhilalle em. viljelysmaan ajalle ja vahvistaa vuosivuokraksi 120 / ha ja muutoin yleisin, voimassaolevin ehdoin. Matti Sarhila on pyytänyt, että edellä olevaa vuokasopimusta jatkettaisiin 5 vuodella eli ajalle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellä olevaa Matti Sarhilan pellon vuokrasopimusta ajalle vuosivuokran ollessa 200 /ha, muutoin entisin ehdoin.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 359/ /2013 Khall Valmistelija rakentamispäällikö Olli Summala, puh , sposti ol Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuo des sa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lä hi ai koi na vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vä häi siä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä sit te ly vai heet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vai ku tus ta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja to teut ta miseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopi val la tavalla. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille tietoa kunnassa vi reil lä olevista kaavahankkeista sekä sellaisista kunnan päätöksistä ja toimis ta, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaa voi tus kat sauk sen myötä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaa voituk seen ja maankäytön suunnitteluun yleensä halutaan parantaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteen mu kai sen kaa voi tus kat sauk sen. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan pai kallis leh des sä ja Parikkalan kunnan internetsivuilla.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on / 78 kartoittanut erikokoisten, kunnalle tarpeet to mat maa- ja metsätilat ja hyväksynyt ne laitettavaksi myyntiin. Kunnan hal li tus on päättänyt myydä suurimman osa kohteista. Tuolloin ei Uukuniemellä olevaa pientä Kattilalammen rannalla olevaa erillis mää rä alaa ei laitettu myyntiin. Metsäkangas -tilan erillismääräalasta on laitettu myynti-ilmoitus pai kal lisleh teen ja kunnan kotisivuilla niin, että tar jouk set on tullut jättää men nes sä. Lisäksi määräalaan ra joit tu vien tilojen omistajille on lähetetty eril li nen tiedote. Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on tehnyt alueesta tila-arvion. Kokonlahden kylässä sijaitsevasta Metsäkangas RN:o 3:14 tilasta 0,09 ha:n suu rui ses ta määräalasta oli määräaikaan mennessä oli jätetty yksi tar jous, 600 eu roa.hintapyyntö on ollut 800 / tarjous. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Ko kon lahden ky läs sä sijaitsevasta tilasta Metsäkangas RN:o 3:14 myydään n. 0,09 ha:n mää rä ala Juhani Kokkoselle 600 euron kauppahinnalla. Liitteet 7 Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Koivurinne / /2014 Khall Valmistelija rakentamispäällikkö Olli Summala, puh , s-posti ol hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar Niukkalassa asuva Asko Kemppinen on pyytänyt saada ostaa kunnan omis ta mas ta tilasta Koivurinne 6:30 hänen omistamaan tilaan liittyvän n. 0,3 ha:n suuruisen määräalan. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta yleiskaavassa alue on merkitty AT-alu eek si (=kyläalue). Kaavallista estettä ei myynnille ole eikä myöskään vaikeuta mahdollisesti tulevaa kaavoitusta. Rakentamisvelvoitetta ei AT-alu eel le voida asettaa, koska aluetta ei tonttina voi myydä. Niukkalaan ei ole vahvistettu alueen hintoja, mutta vertailuna voidaan käyttää Saaren kaava-alueen omakotitontin hintaa, joka on tällä hetkellä 0,73 /m2. Tiedoksi: Karttaote alueesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Asko Kemppiselle Koi vu rin ne RN:o 6:30 -tilasta noin 0,3 ha:n suuruinen määräala euron kauppahinnalla. Liitteet 8 Määräalan myyminen tilasta Koivurinne

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - 2. Muut tiedoksiannot: - Rajanylityspaikan seuraantaryhmän kokous Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan ja pelastustoimen neuvottelukunnan yh teis ko kous Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Keskusvaalilautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 26, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 27, Eräiden omakotitonttien vuokra-ajan tilapäinen jatkaminen / 28, Keskushallinnon monitoimikoneen leasing Asuntosihteeri / 7, yleispäätös Muiden hallintokuntien viranhaltijat Apulaisjohtaja - koulukuljetuspäätös, 85 - Huoneiston käyttöoikeuspäätös, 66 Rehtori - henkilöstöpäätös, 421, 424, 440, 452 Kirjastonjohtaja - yleispäätös, 6 Rakentamispäällikkö - hankintapäätös, Yhdyskuntatekniikan päällikkö - talouteen liittyvä päätös, 20 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Heinäkuun 2015 työttömyystilasto (%) 7/2015 6/2015 7/ koko maa 14,5 14,0 13,4 - Ely-keskus 16,4 16,1 15,4 - Etelä-Karjala 15,6 15,3 14,7 - Imatran seutu 16,3 16,0 14,7 - Parikkala 12,6 13,0 11,9 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Pöytäkirjat, esityslistat, kokouskutsut - Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kyn pöytäkirja ja esi tys lis ta Verohallinto; Verotilitys elokuu 2015, tammi-elokuun ta lo us ar vioto teu tuma 67,8 %. 4. Kuntaliitto , Kuntien rahoitusvastuu sote-palveluluissa lopetettava Kuntaliitto odottaa painostuksia työttömyyden hoitoon - kuntien veronkorotuspaineet kasvavat , Ehdotus sote-rahoitusvastuun siirtämisestä kannatettava , Hallituksen toteutettava tavoitteensa tehtävien vä hen tä mi sestä - Kuntien lopulliset maksuosuudet kuntatyönantajille vuonna 2014; Pa rikka lan osuus euroa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , 146, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 142, 145, Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2015 127 Kunnanhallitus Kokousaika 28.04.2015 klo 13:00-15:12 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 70

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 51 Kunnanhallitus Kokousaika 03.03.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 25 Tekninen lautakunta Kokousaika 10.03.2015 klo 16:00-18:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2014 45 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 21.11.2014 klo 13:15-14:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Haaja ja Kati Honkio-Saareks. Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousaika ja -paikka, kokouskutsun LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika Torstai 19.02.2015 klo 18:00-18:28 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen

Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila. Savolainen Heidi jäsen Sohlman Jaana jäsen Honkasalo Marja-Liisa jäsen PÖYTÄKIRJA 5/2015 72 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:10-19:15 PAIKKA Karkkilan kaupungintalo, kokoustila Formari, Valtatie 26 03600 Karkkila OSALLISTUJAT LÄSNÄ Selenius Matti puheenjohtaja Herpiö Mika

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 498 Kunnanhallitus 24.08.2015 AIKA 24.08.2015 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 19/2014 571 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 16:30-18:29 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 263 Työllistävät Järjestöt

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2014 23 Tekninen lautakunta Kokousaika 19.03.2014 klo 18:00-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aki Heikkilä ja Hanna Nuutinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 113 Kunnanhallitus Aika 24.03.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot