Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Asia Sivu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/2015 247. Asia Sivu"

Transkriptio

1 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kokousaika klo 13:00-14:35 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 142 Rakennustarkastajan viran täyttö - Virkavaalin vahvistaminen Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 144 Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun 253 eteläpäässä 145 Kunnan edustajan nimeäminen eri yhteisöihin Eksoten puolivuotisraportti Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta 258 luopuminen 148 Viljelysmaan vuokraaminen Matti Sarhila Kaavoituskatsaus Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas Määräalan myyminen tilasta Koivurinne Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Pöytäkirjat ja muistiot Ilmoitusasiat 265

2 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Osallistujat Läsnä Berg Ari puheenjohtaja Anttonen Pekka 1. varapj. Kosonen Leena 2. varapj. Paajanen Antti jäsen Vilska Miia jäsen Jantunen Timo varajäsen (Sinkkonen) Poissa Eerikäinen Anne jäsen Sinkkonen Sami jäsen Paakkinen Sakari kunnanvaltuuston pj. Muut osallistujat Niiranen Kari kunnanvaltuuston 1. varapj. Tiainen Sari kunnanvaltuuston 2. varapj. Huuskonen Vesa Laukkanen Marjatta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi nimettiin Leena Kosonen ja Antti Paajanen. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ari Berg Marjatta Laukkanen Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Parikkalassa Allekirjoitukset Leena Kosonen Antti Paajanen Pekka Anttonen, 147 Käsitellyt asiat

3 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, Parikkala, :00 pöytäkirjanpitäjä Marjatta Laukkanen

4 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Rakennustarkastajan viran täyttö - Virkavaalin vahvistaminen 95/ /2014 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Parikkalan kunnan organisaatiossa on rakentamispäällikön ja ra ken nus tarkas ta jan tehtävät Antti Heinosen jäädessä jäädessä eläkkeelle määrätty Jan ne Tanskaselle, mikä on aiheuttanut varsinkin kunnan kohteiden osalta jää viys on gel mia ja on käytäntönä rakennuslain vastainen. Ra ken nus tar kas ta jan tehtävän täyttäminen antaa samalla mahdollisuuden kun nos sa pi to pääl li köl le ja yhdyskuntatekniikan päällikölle keskittyä oman tu los alu een sa tehtäviin täysimääräisesti. Erityisesti haasteita ny ky ti lan teessa on työ mai den valvonnassa ja kunnossapidon työnjohdossa. Tiedoksi: Viranhakuilmoitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää täyttää avoimena olevan ra ken nus tar kas ta jan viran alkaen. Khall Määräaikaan mennessä on jätetty 7 hakemusta, joista yhdistelmä jaetaan kun nan hal li tuk sel le. Tiedoksi: Yhdistelmä hakijoista Kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja ra ken nus lau ta kun nan pu heen joh ta ja haastattelevat kolmea hakijaa Kunnanjohtajan ehdotus: Ehdotus annetaan kokouksessa. Päätös: Kunnanjohtaja kävi läpi hakijat ja selosti suoritettujen haas tat te lu jen pohjalta saa tu ja lisätietoja. Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kunnanhallitus päät tää ansiovertailun ja haastattelujen perusteella valita ra ken nus tar kasta jan virkaan rakennustekniikan insinööri Olli Summalan ja hänen kiel täy tymi sen sä varalle rakennusinsinööri Seppo Vennon. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että vaali suoritetaan ehdollisena siten, että va li tun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan viimeis tään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista uhalla, et tä vaali itsestään raukeaa. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Keskustelun aikana Pekka Anttonen esitti, että rakennustarkastajan vir-

5 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Khall kaan valitaan rakennusinsinööri Seppo Vento. Koska pohjaesityksestä on tehty poikkeava ehdotus, puheenjohtaja totesi, et tä tulee suorittaa vaali. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi vaalin sul jetuin lipuin. Vaalitapa hyväksyttiin. Äänten laskijoina toimivat pöy tä kir jan tarkas ta jat. Suoritetussa vaalissa Summala sai 4 ääntä ja Vento 2 ääntä. Puheenjohtaja julisti päätöksen. Kunnanjohtajan ehdotus on äänin 4-2 hyväksytty. Näin ollen rakennustarkastajan virkaan on valittu Olli Summala ja va ral le Sep po Vento. Virkavaalin vahvistaminen Olli Summala on ilmoittanut, ettei ota virkaa vastaan, koska hän on tul lut valituksi rakentamispäällikön virkaan. Varalle valittu Seppo Vento ilmoitti ottavansa viran vastaan lukien ja on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää - merkitä tiedoksi Olli Summalan ilmoituksen, ettei ota virkaa vastaan ja - hyväksyä Seppo Vennon toimittaman lääkärintodistuksen ja ilmoituksen vi ran vastaanottamisesta ja nimeää hänet rakennustarkastajaksi al kaen.

6 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 220/ /2013 Khall Valmistelija kunnanjohtaja Vesa Huuskonen, puh , s-posti ve Hankkeen aiempi käsittely, tiedoksi päätökset kokonaisuudessaan: Khall / EAKR-rahoituksen hakeminen Etelä-Karjalan liitolta Khall / 98 - Projektipäätös ja ohjausryhmän nimeäminen Tekn. ltk Hankkeen suunnitelmien hyväksyminen ja rakennuksen ulkovaipan kunnos tuk sen urakoitsijan valinta Tekn.ltk / 25 - Hankkeen jatkuminen, aluesuunnitelmien hyväksyminen Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on ottanut har kit ta vakseen tuen maksetun avustuksen takaisinperinnän ja lähettänyt Pa rik ka lan kunnalle kuulemisen ennen asian ratkaisemista. Lausuma tulee an taa mennessä. Hankkeen kustannukset ovat olleet yhteensä ,13 euroa, mak satus pää tök sis sä hyväksytyt kustannukset euroa ja maksettu avustus euroa. Ely-keskus on em. kuulemispäätöksessä on katsonut, ettei kaikkia kil pai lutuk sia ole teh ty hankkeen myöntämisehtojen mukaisesi ja hylkää jo ai emmin hy väk syt ty jä kustannuksia euroa ja perii takaisin niihin kohdis tu via avus tuk sia yhteensä 9 014,98 euroa. Tiedoksi: Ely-keskuksen kuulemispäätös ja kunnnan antama lausuma. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa Ely-keskukselle oheisen liitteen mukaisen lausuman. Liitteet 1 Lausunto avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 2 Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa 3 Parikkalan asemarakennuksen ja ympäristön kunnostamiseen - Ely-keskuksen kuuleminen avustuksen takaisinperintää koskevassa asiassa, Yhdistelmä asian käsittelystä

7 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä 28/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat YMPLA 65 Valmistelija: ympäristöjohtaja Sirpa Suur-Hamari Nykyinen tilanne: Imatran seudun ympäristötoimella on eläinlääkintähuoltotiloja seu dun alueel la seuraavasti: Parikkala, entiset kunnan kiinteistössä sijainneet yh teis vas taan ot to ti lat Tiviän tiel lä on suljettu, eläinlääkintähuolto toimii väistötiloissa osoit tees sa Sa ha ka tu 2, Parikkala. Kunta on suunnitellut ja to teut ta mas sa uudet toi miti lat osoitteeseen Kannaksentie 4, Parikkala. Ruokolahti, Imatran seudun ympäristötoimella on vuokrattuna Ruo ko lahden kunnalta eläinlääkärin vastaanottotilat osoitteessa Mut ka polku 6. Imatra, kaupungin omistamassa kiinteistössä osoitteessa Tar kas ta mon kuja 3 sijaitsevat eläinklinikkatilat, jossa toimii yksityisen so pi mus eläin lää kärin kanssa kaupungin I eläinlääkäri. Imatran kau pun gil la ja Imatran Eläinkli nik ka Oy:llä on ollut keskinäinen sopimus vuo des ta 1991 asti eläin lääkin tä huol lon järjestämisestä Imatran alu eel la yhdessä kaupungin ja yhtiön kans sa. Eläinlääkintähuoltopalveluita käytetään tällä hetkellä asia kas läh töi ses ti paikas ta riippumatta. Esimerkiksi Ruokolahdella hoidetuista pien eläin asiakkais ta noin puolet on imatralaisia ja Imatralla pal vel laan vuosittain noin 500 Ruo ko lah ti/raut jär vi alueen asiakasta. Muutostarve: Vuoksenniskalla osoitteessa Tarkastamonkuja 3 oleva kiinteistö on mu kana Imatran kaupungin kiinteistöjen kehittämisohjelmassa, kos ka sen käyttö as te on ollut useamman vuoden ajan hyvin pieni. Ruo ko lah den kunnan eläin lää kin tä huol to ti lat, Mutkakatu 6:ssa ovat pe rus re mon tin tarpeessa. Imat ran kaupunki on valmis kunnostamaan kun nal li sel le eläin lää kin tä huollol le uudet tilat sopivaan kohteeseen. Tilatarkastelujen yhteydessä on tarkoituksenmukaista tarkastella kun nal lisen eläinlääkintähuollon järjestäminen kokonaisuudessaan seu dun ete läpääs sä. Eläinlääkintähuoltolaki: "Kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva pe ruseläin lää kä ri pal ve lu asukkaidensa kotieläimiä varten sekä sel lais ten yh teisö jen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alu eel la. Muita koti eläi miä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kui ten kin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yh teis toi min ta-alu eel la (ElhL 11 ) Kaikkia kunnan alueella pidettäviä hyötyeläimiä varten kunnan on kui ten kin jär jes tet tä vä arkipäivisin virka-aikana eläinlääkärin käynnin eläin ten hoi topai kas sa mahdollistava peruseläinlääkäripalvelu (ElhL 11 )

8 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan on palvelun mitoitusta suunniteltaessa otettava huomioon yk si tyisten eläinlääkäripalveluiden tuottajien kunnan alueella tar joa mat palvelut. Kun nan on välttämätöntä järjestää arkipäivisin vir ka-ai ka na pe rus eläin lääkä ri pal ve lu muille kotieläimille kuin hyötyeläimille vain, jos palvelua ei ole muu ten saatavissa yhteistoiminta-alueella. (ElhL 10 ja 11 ) Eläinlääkintähuoltolain 13 edellyttää, että kunnan on järjestettävä kii reellis tä eläinlääkäriapua alueellaan olevia kotieläimiä varten kaik ki na vuo rokau den ai koi na. Kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tar vit ta vaa kii reel lis tä eläinlääkäriapua varten yhteistoiminnassa mui den kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vas taa val la päivystysalueella. (ElhL 13 ) Jos kunta huolehtii peruseläinlääkäripalvelun ja kiireellisen eläin lää kä ri palve lun järjestämisestä tuottamalla itse palveluja joko kokonaan tai osittain, kun nan on järjestettävä palveluja varten tarpeelliset toi mi ti lat ja työvälineet. (ElhL 18 )" Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) / Toimi ti lat: "Yhteistoiminta-alueella on tavoitteena pidettävä eläinlääkäreiden yh tei siä toi mi ti lo ja siellä, missä maantieteelliset etäisyydet eivät muo dos tu liian suu rik si. Hyvänä palvelutasona voidaan väestötiheillä alueil la pitää pe ruseläin lää kä ri pal ve lui den järjestämistä siten, että pää osa asiakkaista saa pal ve lun alle viidenkymmenen kilometrin etäi syy del tä." Eläinlääkintähuollon tilajärjestelyt Imatran seudulla: Seudun pohjoispäässä, Parikkalassa, on Parikkalan kunta suun ni tel lut sanee rat ta vak si eläinlääkintähuollon tarpeisiin uudet tilat osoit tee seen Kannak sen tie 4, Parikkala. Parikkalan yhteisvastaanottotilat val mis tu ne vat vuo den loppuun mennessä. Parikkalassa työs ken te lee tällä hetkellä 3 vaki tuis ta kaupungin eläinlääkäriä. Parikkalasta hoi de taan myös osittain Raut jär ven eläinlääkintähuoltopalvelua. Seudun eteläpäähän, Imatralle, suunnitellaan ja toteutetaan kun nal li nen yh teis vas taan ot to, josta eläinlääkintähuollonpalveluja on saa ta vis sa sekä imat ra lai sil le, että ruokolahtelaisille. Vastaanotto palvelee hy vin myös Rautjärven eteläpään eläin lää kin tä huolto pal ve lun tar pei ta. Vastaanotolla tulevat työskentelemään 2 kaupungin eläin lää kä riä, jotka tulevat hoitamaan alueen hyötyeläimiä sekä antavat pe rus eläin lää kä ri pal ve lui ta alueen kotieläimille. Tässä yhteydessä luo vu taan Ruokolahden eläinlääkintähuoltotiloista se kä Imat ral la Tar kas ta mon ku ja 3:ssa olevista eläin lää kin tä huol to ti lois ta ja pure taan yh teis toi min ta so pi mus Imatran Eläinklinikka Oy:n kans sa. Imatralle tehtävää kunnallista eläinlääkintähuoltopalvelua suun ni tel taes sa ote taan huomioon olemassa oleva paikallinen/alueellinen yk si tyi nen pal velui den tarjonta ja annetaan tilaa mahdolliselle tulevalle yrit tä jyy del le py syttäy ty mäl lä pääosin peruseläinlääkäripalveluiden tar jon nas sa.

9 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Eläinlääkintähuollon seudun eteläpään tilajärjestelyjä on käsitelty Imat ran seu dun työvaliokunnassa, jossa puollettiin esitettyä suun ni tel maa. Muutokset seudun kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen Yhteistoimintasopimuksessa, jossa määritellään seudun ym pä ris tö ter veyden huol lon ja ympäristönsuojelun yhteistoiminnasta on 11 :ssa kuvattu käy tös sä olevat kiinteistöt ja vuokrausmenettelyt. Tämä py kä lä on tarpeen muut taa toimintaa vastaavaksi. Samassa so pi muk ses sa 14:ssa to detaan, että sopimuksen muutoksia koskevat pää tök set tehdään so pi ja kuntien valtuustojen yhtäpitävillä pää tök sil lä. Ympäristöjohtajan ehdotus: Imatran seudun ympäristölautakunta päättää, että Imatralle suun ni tel laan ja toteutetaan seudun eteläpäätä palveleva pe rus eläin lää kin tä huol to pal velui ta tarjoava yhteisvastaanotto. Lautakunta oikeuttaa ym pä ris tö joh ta jan hoi ta maan hanketta Imatran seudun ym pä ris tö toi men osalta. Lautakunta oi keut taa ympäristöjohtajan irtisanomaan toi min nal li ses ti sopivana ajankoh ta na vuokrasopimuksen Ruo ko lah den kunnan kanssa eläin lää kin tähuol to ti lois ta osoitteessa Mut ka pol ku 6, Ruokolahti. Imatran seudun ympäristölautakunta puoltaa yh teis toi min ta so pi muksen/vuok ra so pi muk sen purkamista Imatran Eläinklinikka Oy:n kans sa toimin nal li ses ti sopivana ajankohtana ja saattaa asian edelleen Imat ran kaupun gin hal li tuk sen käsiteltäväksi. Imatran seudun ympäristölautakunta esittää seudun kuntien (Imatra, Pa rikka la, Rautjärvi, Ruokolahti) valtuustoille, että sopimuksen Imat ran, Pa rikka lan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien välinen yh teis toi min ta so pi mus ym pä ris tö ter vey den huol lon ja ym pä ris tön suo je lun palveluiden jär jes tä mises tä seutukunnallisesti / kohta 11 KIINTEISTÖT JA TOI MI- PIS TEET muutetaan muotoon: Imat ran seudun ympäristötoimi vuokraa pää asial li set toimitilat Imatran kau pun gil ta ja muut tarvitsemansa tilat seudun muilta kunnilta, mikäli kau pun gil la/kun nil la on tarvetta vastaavat tilat tar jot ta vis sa. Eläin lää kin tä huol to pal ve lu tuotetaan seudun yh teis vas taan otto ti lois sa (Pa rik ka la, Imatra). Päätös: Hyväksyttiin. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kun nan val tuus tolle hyväksyttäväksi ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelujen palve lui den yhteistoimintasopimuksen muuttamista ympäristölautakunnan esit tä mäl lä tavalla. Liitteet 4 Imatran Seudun ympäristötoimen eläinlääkintähuollon tilaratkaisut seudun eteläpäässä -Yhteistoimintasopimus

10 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan edustajan nimeäminen eri yhteisöihin 123/ /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Henkilöstön vaihtumisen takia on tarpeen päivittää kunnan edustajat eri yh tei söi hin.viranhaltijoiden osalta on tarkoitustenmukaista nimetä vir ka nimik keel lä, jolloin ne pysyvät henkilöistä riippumatta. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä kunnan edus ta jiksi seuraavat henkilöt eri yhteisöihin. - Yksityistiet, joissa kunta on osakkaana, rakennustarkastaja - Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt, yhtiökokoukset, rakentamispäällikkö - Mökkiläistoimikunta, rakentamispäällikkö

11 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Eksoten puolivuotisraportti / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii jäsen kun nil le toiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden aikaan puo li vuo tis ra por tin 15.8.mennessä. Raportin mukaan puolen vuoden tulos toteutui 0,4 milj. talousarviota parem pa na. Alijäämä kertyi 0,1 milj. ja koko vuoden tuloksen ennustetaan ole van 7,5 milj. ylijäämäinen. Eksoten hallitus on käsitellyt puolivuotisraportin ja saattanut sen tie dok si jäsenkunnille. Parikkalan kunnan laskennallinen osuus 1-6/2015 on yhteensä eu roa. Tälle vuodelle on talousarvioon varattu 22,4 milj.euroa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Eksoten puo livuo tis ra por tin tiedoksi Liitteet 5 Eksoten puolivuotisraportti 2015

12 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta luopuminen 98/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on hyväksynyt Rajaniemen ase ma kaa va-aluet ta kos ke van maankäyttösopimuksen. Kaava on tullut voimaan Sopimuksen osapuolina ovat kunta ja maanomistajana Kiinteistö Oy Aatun nie mi, Parikkalan Kamukeskus 1 ja Parikkalan Kamukeskus 2. Sopimuksen mukaan maanomistaja rakentaa alueelle kadut ja va lais tuksen ja kunta lunastaa asemakaavanmukaiset liikenne- ja puistoalueet. Kiinteistö Oy Aatunniemi on syksyllä 2014 asetettu konkurssiin ja pe sänhoi ta ja na toimii asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy/Jussi Luukko. Kun ta on antanut asian asianajotoimisto Moisander & Vainio Oy:lle / Antti Vai nio hoidettavaksi. Konkurssipesä, As Oy Kamukeskus 1 ja As Oy Kamukeskus 2 ovat neu votel leet kunnan asiamiehen kanssa oheisen luonnoksen mukaisen so pi museh do tuk sen. Sopimuksen voimaantulo edellyttää kunnanhallituksen lainvoi mai sen päätöksen lisäksi myös konkurssipesän suurimpien velkojien hy väk syn nän sekä asunto-osakeyhtiöiden hallitusten/yhtiökokousten so pimuk sen hyväksymistä koskevat päätökset. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen so pimus luon nok sen omalta osaltaan. Päätös: Kunnanjohtaja teki kokouksessa seuraavan ehdotuksen: Kun nanhal li tus päättää jättää asian pöydälle lisäselvitysten saamista vartan. Kunnanjohtajan kokouksessa tekemä esitys hyväksyttiin. Merkintä: Kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja Leena Kosonen poistui ko kouk ses ta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yh tei sö jää vi, Parikkalan Osuuspankin hallituksen jäsen). Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalle valittiin Pekka Anttonen. Liitteet 6 Rajaniemen asemakaava-aluetta koskevasta maankäyttösopimuksesta luopuminen -sopimus

13 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Viljelysmaan vuokraaminen Matti Sarhila 4/ /2015 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Khall / Kunta on vuokrannut Kangaskylässä sijaitsevasta Kalliopohja RN:o 20:21 nimisestä tilasta Veikko Anttoselle 1,54 ha:n suuruisen peltoalueen viljelyä varten. Vuokrasopimus päättyy ja Anttonen on ilmoittanut, ettei hän enää jatka vuokraamista. Nykyisin alue on Kuusikko niminen tila RN:o 20:25. Matti Sarhila on jättänyt anomuksen saada vuokrata em. alue viljelyä varten. Hän on vuokraamassa myös viereiset, yksityisen omistamat pellot. Tiedoksi: Karttaote alueesta Alue on voimassaolevassa kaavassa liikennealuetta. Sarhilalle on ilmoitettu, että mikäli valtatie 6:n perusparantamiseen tarvitaan kyseistä aluetta, sopimus tullaan irtisanomaan lyhyelläkin varoitusajalla. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuokrata Matti Sarhilalle em. viljelysmaan ajalle ja vahvistaa vuosivuokraksi 120 / ha ja muutoin yleisin, voimassaolevin ehdoin. Matti Sarhila on pyytänyt, että edellä olevaa vuokasopimusta jatkettaisiin 5 vuodella eli ajalle Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellä olevaa Matti Sarhilan pellon vuokrasopimusta ajalle vuosivuokran ollessa 200 /ha, muutoin entisin ehdoin.

14 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kaavoituskatsaus 359/ /2013 Khall Valmistelija rakentamispäällikö Olli Summala, puh , sposti ol Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuo des sa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lä hi ai koi na vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vä häi siä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden kä sit te ly vai heet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vai ku tus ta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja to teut ta miseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopi val la tavalla. Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille tietoa kunnassa vi reil lä olevista kaavahankkeista sekä sellaisista kunnan päätöksistä ja toimis ta, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaa voi tus kat sauk sen myötä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaa voituk seen ja maankäytön suunnitteluun yleensä halutaan parantaa. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa oheisen liitteen mu kai sen kaa voi tus kat sauk sen. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan pai kallis leh des sä ja Parikkalan kunnan internetsivuilla.

15 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas / /2014 Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanhallitus on / 78 kartoittanut erikokoisten, kunnalle tarpeet to mat maa- ja metsätilat ja hyväksynyt ne laitettavaksi myyntiin. Kunnan hal li tus on päättänyt myydä suurimman osa kohteista. Tuolloin ei Uukuniemellä olevaa pientä Kattilalammen rannalla olevaa erillis mää rä alaa ei laitettu myyntiin. Metsäkangas -tilan erillismääräalasta on laitettu myynti-ilmoitus pai kal lisleh teen ja kunnan kotisivuilla niin, että tar jouk set on tullut jättää men nes sä. Lisäksi määräalaan ra joit tu vien tilojen omistajille on lähetetty eril li nen tiedote. Etelä-Karjalan metsänhoitoyhdistys on tehnyt alueesta tila-arvion. Kokonlahden kylässä sijaitsevasta Metsäkangas RN:o 3:14 tilasta 0,09 ha:n suu rui ses ta määräalasta oli määräaikaan mennessä oli jätetty yksi tar jous, 600 eu roa.hintapyyntö on ollut 800 / tarjous. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että Ko kon lahden ky läs sä sijaitsevasta tilasta Metsäkangas RN:o 3:14 myydään n. 0,09 ha:n mää rä ala Juhani Kokkoselle 600 euron kauppahinnalla. Liitteet 7 Määräalan myyminen tilasta Metsäkangas

16 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Määräalan myyminen tilasta Koivurinne / /2014 Khall Valmistelija rakentamispäällikkö Olli Summala, puh , s-posti ol hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar Niukkalassa asuva Asko Kemppinen on pyytänyt saada ostaa kunnan omis ta mas ta tilasta Koivurinne 6:30 hänen omistamaan tilaan liittyvän n. 0,3 ha:n suuruisen määräalan. Alueella ei ole asemakaavaa, mutta yleiskaavassa alue on merkitty AT-alu eek si (=kyläalue). Kaavallista estettä ei myynnille ole eikä myöskään vaikeuta mahdollisesti tulevaa kaavoitusta. Rakentamisvelvoitetta ei AT-alu eel le voida asettaa, koska aluetta ei tonttina voi myydä. Niukkalaan ei ole vahvistettu alueen hintoja, mutta vertailuna voidaan käyttää Saaren kaava-alueen omakotitontin hintaa, joka on tällä hetkellä 0,73 /m2. Tiedoksi: Karttaote alueesta Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää myydä Asko Kemppiselle Koi vu rin ne RN:o 6:30 -tilasta noin 0,3 ha:n suuruinen määräala euron kauppahinnalla. Liitteet 8 Määräalan myyminen tilasta Koivurinne

17 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Tiedoksiannot kunnanhallitukselle Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat Kunnanvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti omis ta ja oh jauk ses ta vastaa kunnanhallitus. 1. Kunnanhallituksen lautakuntiin ja konserniyhteisöihin nimeämien edusta jien tiedoksiannot: - 2. Muut tiedoksiannot: - Rajanylityspaikan seuraantaryhmän kokous Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan ja pelastustoimen neuvottelukunnan yh teis ko kous Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun kokous Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä em. tie dok si annot tietoonsa saatetuiksi.

18 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja muistiot Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti Toimielinten pöytäkirjat - Keskusvaalilautakunta Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat Keskushallinnon viranhaltijat Hallintojohtaja / 26, Kaupanvahvistajan ilmoitukset / 27, Eräiden omakotitonttien vuokra-ajan tilapäinen jatkaminen / 28, Keskushallinnon monitoimikoneen leasing Asuntosihteeri / 7, yleispäätös Muiden hallintokuntien viranhaltijat Apulaisjohtaja - koulukuljetuspäätös, 85 - Huoneiston käyttöoikeuspäätös, 66 Rehtori - henkilöstöpäätös, 421, 424, 440, 452 Kirjastonjohtaja - yleispäätös, 6 Rakentamispäällikkö - hankintapäätös, Yhdyskuntatekniikan päällikkö - talouteen liittyvä päätös, 20 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei KuntaL 51 :n perusteella (otto-oikeus) oteta asioita erikseen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

19 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Khall Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Laukkanen, puh , s-posti mar jat 1. Kaakkois-Suomen Ely-keskus - Heinäkuun 2015 työttömyystilasto (%) 7/2015 6/2015 7/ koko maa 14,5 14,0 13,4 - Ely-keskus 16,4 16,1 15,4 - Etelä-Karjala 15,6 15,3 14,7 - Imatran seutu 16,3 16,0 14,7 - Parikkala 12,6 13,0 11,9 henkilöt alle 25 v yli vuoden tyött avoimet työpaikat työvoima Pöytäkirjat, esityslistat, kokouskutsut - Imatran seudun ympäristölautakunnan pöytäkirja Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän esityslista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kyn pöytäkirja ja esi tys lis ta Verohallinto; Verotilitys elokuu 2015, tammi-elokuun ta lo us ar vioto teu tuma 67,8 %. 4. Kuntaliitto , Kuntien rahoitusvastuu sote-palveluluissa lopetettava Kuntaliitto odottaa painostuksia työttömyyden hoitoon - kuntien veronkorotuspaineet kasvavat , Ehdotus sote-rahoitusvastuun siirtämisestä kannatettava , Hallituksen toteutettava tavoitteensa tehtävien vä hen tä mi sestä - Kuntien lopulliset maksuosuudet kuntatyönantajille vuonna 2014; Pa rikka lan osuus euroa Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedok si.

20 Parikkalan kunta Pöytäkirja 12/ Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Valitusosoitus Valituskirja Muutoksenhakukiellot Oikaisuvaatimusohjeet Valitusasiakirjojen toimittaminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä KuntaL 91 :n mu kaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , 146, KuntaL 89 :n 1 mom. mukaan kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, johon voidaan hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Luettelo näistä päätöksistä sisältyy kohtaan oikaisuvaatimusohjeet. HLL13 :n ja 15 :n /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön kunnan jäsen ja se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän aikana tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Parikkalan kunta, kunnanhallitus, Harjukuja 6, Parikkala, kunta(at)parikkala.fi Pykälät: 142, 145, Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peruste luineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjalli sella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa KuntaL 92 :n mukaan hakea muutos ta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaa timuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomaiset 1) Itä-Suomen hallinto-oikeus, käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio, postiosoite: PL 1744, Kuopio, sähköposti: puh Kunnallisvalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: Hallintovalitus, valitusaika 30 pv, pykälät: 2) Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki Valitusaika 14 pv, pykälät: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava edellä mainitulle valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 28 Tarkastuslautakunta Kokousaika 30.08.2017 klo 07:00-08:50 Kokouspaikka Kirjolan koulu,neuvotteluhuone, Kirjolankatu 5, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 15

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 34 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kokousaika 27.11.2017 klo 09:00-10:55 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 16 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 17.04.2015 klo 17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 11

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2015 19 Rakennuslautakunta Kokousaika 28.09.2015 klo 18:00-19:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 11 Elinkeinotoimikunta 06.09.2017 AIKA 17:10-19:50 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 5 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 13 6 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2016 1 Tekninen lautakunta Kokousaika 20.06.2016 klo 16:00-16:36 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 5/2017 1 09.04.2017 Aika 09.04.2017 klo 17:00-21:10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 6/2017 1 10.04.2017 Aika 10.04.2017 klo 09:00-09:20 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 33 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2017 38 Tekninen lautakunta Kokousaika 16.05.2017 klo 16:00-16:40 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 7.11.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.6.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2016 71 Tarkastuslautakunta AIKA 24.05.2016 klo 16:00-18:20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 33 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti

Mervi Niemelä. Marika Niittykoski, Jouko Savikoski, Marko Törmälehto, LAILLISUUS JA Vapaa-aikatoiminnan lautakunta totesi kokouksen laillisesti HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 5/2009 32 KOKOUSAIKA Tiistai 27.10. 2009 klo 14-14.20 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 10.04.2017 klo 12:00-14:25 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 6.6.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 2.5.2017 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 09.03.2017 klo 15:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Keskusvaalilautakunta Aika 19.04.2015 klo 20:00-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 13 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 21.05.2015 klo 11:00-12:00 Kokouspaikka Akonpohjan virastolla Saarella, Akapohjantie 4 Käsitellyt asiat Asia Sivu 9 Maaseutuelinkeinolautakunnan

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2016 49 Tekninen lautakunta Kokousaika 12.04.2016 klo 16:00-16:18 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2017 1 13.01.2017 Aika 13.01.2017 klo 14:00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Simo Saastamoinen, Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen Marko Törmälehto, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2011 24 KOKOUSAIKA Keskiviikko 31.8. 2011 klo 14-15.30 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Tarkastuslautakunta 15.01.2018 AIKA 15.01.2018 klo 12:00-15:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot