Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa,"

Transkriptio

1 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Dnro ISAVI/85/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA Saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan toiminnanaloittamislupa, Tohmajärvi Toko Oy Varikkotie Tohmajärvi HAKEMUKSEN VIREILLETULO Toko Oy on Itä-Suomen aluehallintovirastoon jättämällään hakemuksella pyytänyt, että yhtiölle myönnettäisiin aloituslupa aluehallintoviraston myöntämän saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan nro 80/2011/1 mukaiseen toimintaan. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Luvan hakija voi hakea ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesti toiminnan aloittamislupaa joko alkuperäisen lupahakemuksen yhteydessä tai siitä erillään viimeistään 14 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä. Myös erillisen aloituslupahakemuksen ratkaisee ympäristölupaviranomainen, joka on tässä tapauksessa aluehallintovirasto. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA PÄÄTÖKSET Varastoalueelle on Tohmajärven rakennustarkastajan myöntämä maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Päätöksestä valitettiin Kuopion hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä (hallinto-oikeus jätti valitukset tutkimatta puuttuvan valitusoikeuden takia). Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt päätöksen yksityishenkilön hakemuksesta, jossa pyydettiin toiminnan keskeyttämistä. ELY-keskus ei nähnyt perusteita toiminnan keskeyttämiselle eli hylkäsi hakemuksen. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt toiminnalle ympäristöluvan nro 80/2011/1. Päätöksestä on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen eli päätös ei ole saanut lain voimaa.

2 2 TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA Varastoalue sijaitsee Tohmajärven kunnan Onkamon kylässä tilalla Tarhavarikko 7:142 (kiinteistötunnus ). Kiinteistön osoite on Sannintie 10, Onkamo. HAKEMUS JA SEN PERUSTELUT Toiminnan kuvaus ja lupamääräykset sekä niiden perustelut käyvät ilmi liitteenä olevasta ympäristölupapäätöksestä. Toko Oy hakee myönnetyn saha- ja energiahakkeen välivarastointia koskevan ympäristöluvan mukaiselle toiminnalle ympäristönsuojelulain 101 :n mukaista aloituslupaa. Hakemuksen perusteluissa on tuotu esille pääasiassa niitä seikkoja, jotka ovat olleet mukana jo varsinaisessa lupakäsittelyssä. Toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja sille on tuolloin haettu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Myöhemmin on käynyt ilmi, että toiminnalle mahdollisesti tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa. Hakijan mukaan sekä luvanvaraisuudesta että lupaviranomaisesta on ollut epäselvyyttä. Yhtiö aloitti ympäristöluvan hakemisen välittömästi kun viranomainen ohjeisti niin tekemään. Sekä kunnan että valtion viranomaisten tiedossa oli, että yhtiö haki lupaa olemassa olevalle toiminnalle. Toiminnan keskeyttämistä ei tuolloin vaadittu. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tehnyt alueella tarkastuksen, josta tehdyssä muistiossa todetaan, että perusteita toiminnan keskeyttämiselle ei ole, koska toiminnasta ei sen luonteen vuoksi aiheudu välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää välitöntä ympäristön pilaantumista. Hakija on mielestään toiminut avoimesti ja harjoittanut varastointitoimintaa ko. alueella viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti ja niihin luottaen. Hakemukseen ei sisälly esitystä vakuudesta. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Kannanotot Hakemuksesta on kuultu ELY-keskusta, Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaista ja ympäristöluvasta valituksen tehneitä. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa hakemuksen johdosta.

3 3 Tohmajärven kunnan ympäristölautakunta ilmoittaa, ettei sillä ole huomauttamista aloituslupahakemuksesta. AA, BB, CC, DD, ja EE eli ympäristölupapäätöksestä valituksen tehneet vastustavat aloitusluvan myöntämistä. Ympäristönsuojelulain 100 sisältää selkeän säännöksen, jonka mukaan toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin siihen oikeuttava lupapäätös on lainvoimainen. Kuten aloituslupahakemuksestakin ilmenee, kysymys ei ole siitä, että hakijayhtiö olisi aloittamassa toimintaa, jota koskeva lupaprosessi on valitusinstanssissa vireillä. Kysymys on siitä, että yhtiö haluaisi jatkaa sitä toimintaa, jota se oman ilmoituksensa mukaan on ilman asianmukaista viranomaislupaa harjoittanut vuodesta 2008 lähtien. Jo siitä, että kysymys ei ole lupahakemuksessa harjoitetun toiminnan aloittamisesta, vaan ilman lupaa harjoitetun toiminnan jatkamisesta, seuraa, ettei ympäristönsuojelulain 101 :n tarkoittamaa lupaa voida myöntää. Yhtiö väittää olleensa siinä uskossa, ettei ympäristölupaa tarvita. Yhtiön virheellisestä käsityksestä luvan tarpeellisuudesta ja siitä, että osasyynä tähän virheelliseen käsitykseen on saattanut olla viranomaisten puutteellinen asiantuntemus, ei kuitenkaan saa olla seurauksena, että lausuman antajat joutuvat kärsimään vahinkoa asiassa. Tässä tapauksessa se, että yhtiö voisi vielä hallinto-oikeusprosessin ajan jatkaa luvattomasti harjoittamaansa toimintaa, tulisi aiheuttamaan selkeätä lisävahinkoa lausuman antajille. Vahinko tarkoittaa heidän Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessaan tarkemmin yksilöityä yhtiön toiminnasta aiheutuvaa asumis- ja muuta haittaa. ELY-keskuksen varastointipaikalla helmikuussa 2010 tekemästä tarkastuksesta laaditusta muistiosta lainatusta hakemukseen liitetystä sitaatista todetaan, ettei se missään tapauksessa tarkoita, että aloitusluvan myöntämisen edellytykset täyttyisivät. Niiden osalta arvioinnin suorittaa lupaviranomainen, ei suinkaan ELY-keskuksen virkamies, joka sitä paitsi ei ole arvioinut kysymystä, voidaanko toiminta aloittaa, vaan on ottanut kantaa siihen, pitääkö toiminta keskeyttää vai ei. Tapauksissa, joissa luvanvaraista toimintaa on lähdetty harjoittamaan ilman asianmukaista lupaa, oikeuskäytännössä on perinteisesti ja perustellusti lähdetty siitä, että kynnys sekä itse luvan että erityisesti nyt esillä olevan tyyppisen aloitusluvan saamiseen on keskimääräistä korkeammalla. Tämän seikan sekä sen, että todellisuudessa kysymys ei ole lainkaan toiminnan aloittamisesta, vaan luvasta jatkaa ilman asianmukaista lupaa harjoitettua toimintaa, huomioon ottaen haetun aloitusluvan myöntäminen ei voi tulla kysymykseen. Lisäperusteinaan lausuman antajat viittaavat kaikkeen asiassa aiemmin lausumaansa ja erityisesti siihen, mitä on kirjoitettu heidän hallinto-oikeudelle osoitettuun päivättyyn valitukseensa. ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU

4 4 Itä-Suomen aluehallintoviraston Toko Oy:lle antamaa ympäristölupaa voidaan noudattaa muutoksenhausta huolimatta noudattaen luvassa annettuja määräyksiä. Vakuus Luvan saajan on asetettava Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle euron vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen tai mahdollisten vahinkojen korvaamiseksi lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Asetettava vakuus on riittävä ympäristön saattamiseksi ennalleen ympäristönsuojelulain soveltamisalaan kuuluvan pilaantumisen osalta. Alueella ei ole mitään rakenteita, jotka tulisi poistaa vaikka lupapäätös tai pelkästään tämä päätös kumottaisiin. Mahdolliset kustannukset voisivat koskea mm. varastoitujen puuaineksien lastausta ja muualle kuljetusta. Todellisia nettokustannuksia tuskin syntyisi, sillä materiaaleista saa käyvän hinnan käyttökohteissa. RATKAISUN PERUSTELUT Aluehallintovirasto katsoo, että täytäntöönpanoa muutoksenhausta huolimatta koskevan päätöksen antamiseen on olemassa ympäristönsuojelulain tarkoittama perusteltu syy. Toiminta on aloitettu vuonna 2008 viranomaisten ohjauksessa ja siltä on alun perin vaadittu vain maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupa. Sittemmin ympäristökeskuksen valvontayksikkö on todennut, että toiminta vaatii ympäristöluvan ja toiminnan laajuudesta johtuen lupaviranomaisena on ollut ympäristökeskuksen luparyhmä (sittemmin aluehallintovirasto). Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yksityishenkilön tekemästä toiminnan keskeyttämishakemuksesta tekemän kielteisen päätöksen keskeiset perustelut ovat olleet seuraavat: Koska toiminnan luvanvaraisuus ei ole ollut selvä ja Toko Oy on toiminut viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti hakien lupaa lupavelvollisuudesta tiedettyään, Toko Oy:n ei voida katsoa toimineen ympäristönsuojelulain tai sen nojalle annettujen asetusten tai määräysten tai valvontaviranomaisen ohjeiden vastaisesti tai laiminlyöneen ympäristönsuojelulain mukaisia velvollisuuksiaan tietoisesti. Tämän vuoksi ELYkeskus ei katso olevan tarvetta tai perusteita ryhtyä ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Alue ei ole pohjavesialuetta eikä vaikutuksia Kangaslampeen ole osoitettavissa. Myös melutaso on tehdyn mittauksen mukaan asetettujen vaatimusten mukainen. Saadun selvityksen ja tehtyjen tarkastusten perusteella ei siten ole osoitettavissa, että toiminnasta olisi aiheutunut tai siitä voisi aiheutua ympäristönsuojelulain (83/2000) 86 :ssä tarkoitettua välitöntä terveyshaittaa tai merkittävää muuta välitöntä ympäristön pilaantumista. Toiminnan keskeyttäminen tulee lain perustelujen mukaan kyseeseen vain silloin, kun toiminnasta aiheutuva haitta on välitöntä ja konkreettista, eikä pelkästään sen vaaraa. Ympäristön muun pilaantumisen tulisi olla merkittävää toisin kuin terveyshaitan. Edellytyksenä on lisäksi, ettei haittaa voida muutoin poistaa tai riittävästi vähentää. Täten perusteita toiminnan keskeyttämiselle ei ole.

5 5 Toiminnasta aiheutuvilla päästöillä ei ole sellaisia vaikutuksia, ettei oloja voitaisi olennaisilta osin palauttaa entisen veroisiksi, mikäli lupa evätään tai sen määräyksiä muutetaan. Muutoksenhaku ei siten tule tarpeettomaksi ja jo tapahtuneen kuormituksen aiheuttamat mahdolliset haitat voidaan poistaa tai ne päättyvät, jos lupapäätös kumotaan. Mahdolliset naapuruussuhdehaitat loppuisivat samalla kun toiminta loppuisi. Varsinaisessa ympäristölupapäätöksessä on annettu useita määräyksiä, joilla rajoitetaan mahdollisesti naapureille aiheutuvia viihtyvyyshaittoja. Aloituslupahakemuksellaan hakija sitoutuu välittömästi noudattamaan näitäkin määräyksiä. SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET KÄSITTELYMAKSU Ympäristönsuojelulaki 101 Päätöksen käsittelymaksu on 720 euroa. Lasku lähetetään erikseen myöhemmin Sisäasiainhallinnon palvelukeskuksesta Joensuusta. Käsittelymaksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) ja aluehallintoviraston maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1145/2009) mukaisesti. Maksu peritään tässä tapauksessa käytetyn työajan perusteella (15 tuntia x 48 euroa). LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös Hakija Jäljennös päätöksestä Ilmoittaminen MUUTOKSENHAKU Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue (sähköisesti) Suomen ympäristökeskus (sähköisesti) Tohmajärven kunta Tohmajärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Vaasan hallinto-oikeus Ympäristölupapäätöksestä valittaneet naapurit/ Asianajotoimisto Surakka Oy Päätöksestä kuulutetaan Tohmajärven kunnan virallisella ilmoitustaululla. Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

6 6 Valitusosoitus on liitteenä. Kari Varonen Tiina Ristola Asian ovat ratkaisseet ympäristöylitarkastaja Tiina Ristola ja ympäristöneuvos Kari Varonen (asian esittelijä). Liite Itä-Suomen aluehallintoviraston antama päätös nro 80/2011/1

7 VALITUSOSOITUS LIITE Valitusviranomainen Itä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupavastuualueen päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusaika Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Valitusaika päättyy viikonlopusta johtuen Valitusoikeus Päätöksestä voivat valittaa ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset. Valituksen sisältö Valituksen liitteet Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, Vaasa, sähköposti - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiolla tai sähköpostilla) Valituskirjelmään on liitettävä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta Valituksen toimittaminen Vaasan hallinto-oikeudelle Oikeudenkäyntimaksu Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava kaksin kappalein Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa Postiosoite: PL 204, Vaasa Asiakaspalvelu: vaihde Telekopio: Sähköposti: Virka-aika: klo Valittajalta peritään asian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen,

ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323 115, nro YSO/134/2008) muuttaminen, Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2011/2 Dnro ESAVI/32/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2011 ASIA Ekoport Turku Oy:n dieselpolttoaineen valmistuslaitoksen koetoimintaa koskevan päätöksen (HAM-2008-Y-323

Lisätiedot

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010

Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 46/2010/3 Dnro ESAVI/492/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.9.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitettu hakemus 17.3.2010 annetun ympäristölupapäätöksen nro 7/2010/3

Lisätiedot

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava

Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Kerava Etelä-Suomi Päätös Nro 22/2012/2 Dnro ESAVI/184/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.2.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Keravanjoen alitse sekä töiden

Lisätiedot

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011

Päätös. Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2011/4 Dnro ESAVI/97/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2011 ASIA HAKIJA Veden johtamista Kokemäenjoesta Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Päätös. Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain Etelä-Suomi Päätös Nro 3/2010/2 Dnro ESAVI/140/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2010 ASIA Ristenin pilaantuneiden maiden käsittelykeskuksen toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku

Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 61/2010/4 Dnro ESAVI/305/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.5.2010 ASIA HAKIJA Sähkökaapelien rakentaminen Aurajoen alitse ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010

Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Päätös Nro 16/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Kaukolämpöjohdon rakentaminen Rautolahden alitse, sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi

Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011. Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 12/2012/2 Dnro LSSAVI/89/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Tervasen järven kunnostushankkeen toteuttamisajan pidentäminen, Lestijärvi HAKIJA Osuuskunta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 120/12/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.11.2012 ASIA Eläinsuojan toiminnan olennaista muuttamista koskeva ympäristölupa, Ii LUVAN HAKIJA Koillis-Vasikka Oy Ristipalontie

Lisätiedot

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku

Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Pomarkku Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2011/4 Dnro ESAVI/98/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2011 ASIA HAKIJA HAKEMUS Suunnitelma Tietoliikennekaapelin asentaminen Pomarkun Isojärveen ja töiden aloittaminen

Lisätiedot

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella,

Koetoimintailmoitus, joka koskee kierrätyspolttoaineen (REF I ja II) polttoa biolämpölaitoksella, Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 127/10/1 Dnro ISAVI/258/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.12.2010 ILMOITUKSEN TEKIJÄ Lapinlahden Ekolämpö Oy PL 1024 70781 Kuopio ASIA Koetoimintailmoitus,

Lisätiedot

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010

Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Päätös Nro 29/2010/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/65/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Kaukolämpöputkien, vesijohdon ja kuitukaapelin rakentaminen Pohjoislahden alitse Kristiinankaupungissa

Lisätiedot

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012.

Fortum Energiaratkaisut Oy PL 100 00048 Fortum. Nakkilan lämpölaitos, Lk 222 Suomisentie 11 29250 Nakkila. Ilmoitus on tullut vireille 6.3.2012. Etelä-Suomi Päätös Nro 55/2012/1 Dnro ESAVI/62/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 27.3.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee kierrätyspuun

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61

Ympäristönsuojelulaki 30 ja 61 Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 96/2010/1 Dnro LSSAVI/280/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2010 ASIA ILMOITUKSEN TEKIJÄ Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus koetoiminnasta, jossa otetaan

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille,

Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan hyväksymistä sulkemistoimenpiteille, Etelä-Suomi Päätös Nro 152/2011/1 Dnro ESAVI/758/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.12.2011 ASIA Hakemus, joka koskee Forssan Viksbergin suljetun kaatopaikan sulkemissuunnitelman muuttamista ja jatkoajan

Lisätiedot

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101

Annettu 18.12.2012. Ympäristönsuojelulaki 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 227/2012/1 Dnro ESAVI/241/04.08/2012 Annettu 18.12.2012 ASIA Pesupalvelu Hans Langh Oy:n ympäristönsuojelulain 101 :n mukainen hakemus ympäristölupapäätöksen nro 141/2012/1, (18.9.2012),

Lisätiedot

Päätös Nro 131/2011/4

Päätös Nro 131/2011/4 Etelä-Suomi Päätös Nro 131/2011/4 Dnro ESAVI/515/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.7.2011 ASIA HAKIJA Ruoppausmassojen läjittäminen mereen Lokkiluodon meriläjitysalueella sekä töiden aloittaminen

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 64/2013/1 Dnro ESAVI/274/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2013 ASIA Hakemus ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukaisesta määräajan pidentämisestä. Hakemus koskee ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 20/2013/2 Dnro ISAVI/99/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 26.3.2013 ASIA HAKIJAT Vesistökaapelien sijoittaminen Kallaveteen Kuopion Julkulasta Siilinjärven Kehvoon ja valmistelulupa,

Lisätiedot

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas

Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011. Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Päätös Nro 38/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/90/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 8.6.2012 ASIA HAKIJA Maalämpöputkiston sijoittaminen Muurasjärven pohjavesialueelle, Pihtipudas Muurasjärven

Lisätiedot

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa.

Venesatamaan saa rakentaa enintään 300 venepaikkaa. Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupavastuualue Päätös Nro 19/2010/2 Dnro LSSAVI/32/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2010 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 129/2005/3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011

PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 19/2011/2 Dnro ISAVI/1/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 6.4.2011 HAKIJA UMS-Palvelu Oy ASIA Maalämpöputkiston asentaminen Leinosenlampeen tilan My Place

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011

PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 63/2011/2 Dnro ISAVI/39/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2011 HAKIJA Villalan kalaveden osakaskunta ASIA Penkereen purkaminen Puruveden Hummonselän

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010

PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 104/10/2 Dnro ISAVI/144/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.11.2010 HAKIJA ASIA Siilinjärven kunta Siilinjärven kunnan pääviemäreiden, valokuitukaapelin

Lisätiedot

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja

Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen, Lohja Etelä-Suomi Päätös Nro 142/2013/2 Dnro ESAVI/133/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2013 ASIA HAKIJA Nummenjoen järjestelyä koskevan Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 50/2002/1 muuttaminen,

Lisätiedot

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki

Päätös. Rakennusvirasto PL 1515 00099 Helsingin kaupunki Päätös Etelä-Suomi Nro 90/2010/2 Dnro ESAVI/609/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.12.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 58 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo

Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien syventämiseksi, Espoo Etelä-Suomi Päätös Nro 215/2010/4 Dnro ESAVI/340/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.11.2010 ASIA HAKIJAT Vesialueen ruoppaaminen kiinteistöille Solvik RN:o 6:222 ja Ugglebo RN:o 6:265 menevien veneväylien

Lisätiedot