Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/ (-387) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtajana varapuheenjohtaja Muut jäsenet Onni Tukiainen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Kauko Parviainen (Toivo Pehkosen tilalla) Arto Sutinen Eini Turpeinen (Hanna Mäkisen tilalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Tiina Mustonen :t 156, 157 Irja Haaranen Leila Karttunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

2 Hallintojohtaja Helena Kaasinen

3 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 143 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 144 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Irja Haaranen ja Leila Karttunen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / LAUSUNTO TAKSILUPAMÄÄRIEN VAHVISTAMISTA VARTEN Khall. 145 Uusi taksiliikennelaki (217/2007) tulee voimaan Taksiliikennelaissa säädetään jatkossa luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) muutetaan tältä osin. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Taksiliikennelain 19 :n mukaan lääninhallituksen tulee vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat määräykset eli montako invavarusteista (invataksi tai vaihtoehtoisvarustettu henkilöauto) taksia kunnassa on. Lääninhallitus vahvistaa kuntakohtaiset kiintiöt ensimmäisen kerran lain voimaan tultua. Uuden lain mukaan kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksin saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiötä koskeva päätöksenteko on lain säännöksiin perustuvaa oikeusharkintaa, jolloin yksittäisiä lupia koskevaa tarveharkintaa ei voida soveltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä, että lupien määrää tulee nostaa nykyisestä. Kiintiöpäätöksen perustaksi lääninhallituksen tulee seurata taksinkysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Lääninhallituksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen

5 Kunnanhallitus / saatavuuden kannalta on tarpeen, lääninhallitus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja.

6 Kunnanhallitus / Lain 20 :n mukaan kysyntään vaikuttavia seurantaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrät. Tarjontaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto, ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämättä jättäneiden tilausten määrä. Edellä mainitut tiedot kerätään keskitetysti eri rekistereistä vuosittain ja lääninhallitus ottaa ne huomioon kuntien osalta kiintiöpäätöstä valmisteltaessa. Lääninhallitus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä esteettömän kaluston määrästä. Erityisesti pyydetään huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Lausunnossa pyydetään kuvaamaan kunnan henkilökuljetustarpeet ja arvioimaan taksien riittävyyttä kuljetuspalveluja hankittaessa. Samalla pyydetään ilmoittamaan, kuinka monella kuntalaisella on oikeus käyttää esteetöntä autoa sekä annettujen tarjousten määrä/kohde keskimäärin esimerkiksi viimeisimmässä kunnan kuljetuspalvelua koskevassa tarjouspyynnössä. Ehdotus Kunnanhallitus pitää Polvijärven taksien, mikä on tällä hetkellä tavalliset taksit 14 ja vaihtoehtoisvarustettu 1 eli yhteensä 15 taksia määrää riittävänä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS HYLÄTÄ ESITYS KUNTAJAON MUUTTA- MISESTA LIPERIN JA POLVIJÄRVEN KUNTIEN VÄLILLÄ Khall. 66 Hakemuksen allekirjoittaneet Liperin kunnan Vaivion kylässä olevan Harinjärven kyläyhteisön asukkaat ovat sisäasiainministeriöön saapuneessa hakemuksessa esittäneet kuntajaon muuttamista siten, että Harinjärven kyläyhteisöalue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kuntaa huolehtimaan siitä, että lääninhallituksen kuulutus, diarinumero ISLH /Ha-42, viipymättä julkaistaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja että nämä asiakirjat pidetään kuulutuksessa mainittuna aikana Polvijärven kunnanvirastossa nähtävänä. Kuulutuksessa mainitun määräajan kuluttua on pyydetty kuulutus sille merkittyinä todistuksineen sen julkaisemisesta edellä mainitulla tavalla sekä kunnanhallitukselle mahdollisesti jätetyt kirjalliset huomautukset toimittamaan lääninhallitukseen. Lisäksi lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kunnanvaltuustoa antamaan lausuntonsa asiasta ja sitä koskevista huomautuksista. Asiakirjat lausuntoineen tulee palauttaa lääninhallitukseen mennessä. Esitystä koskevat asiakirjat ovat olleet kuntalaisten nähtävinä Polvijärven kunnanvirastossa ajalla välisen ajan. Polvijärven kunnanasukkaille sekä muille, jotka ovat katsoneet asian koskevan itseään on varattu tilaisuus ko. 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona kuulutus on julkaistu kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan, antaa

8 Polvijärven kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen huomautuksensa asiasta. Huomautuksia asiasta ei ole saapunut.

9 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto yhtyy ko. esitykseen ja esittää, että Harinjärven kyläyhteisön alue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti lisäksi, että kunnanhallitus ilmoittaa, että Polvijärven kunta on mukana Joensuun seudun kaupunkiseutusuunnitelmassa ja edelleen, että Polvijärven kunnanvaltuusto päättää siitä, lähteekö kunta Joensuun kaupungin kanssa kuntaliitosselvitykseen, jossa selvityksessä on mukana Joensuun lisäksi Eno, Kontiolahti ja Pyhäselkä. Näillä ratkaisuilla lienee vaikutusta tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtaja tiedusteltuaan ollaanko tästä lisäyksestä yksimielisiä, totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti päätösesityksen tällä lisäyksellä. Liite nro 2. Valt. 17 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen totesi ja esitti asiassa seuraavaa: Elämme aikoja, jolloin kuntien tulisi etsiä yhteistyökumppaneita ja yhteistyökuvioita. Kuntien tulisi riidan aiheiden sijaan etsiä yhteisiä tavoitteita ja keinoja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti on pyrittävä poistamaan kuntarajojen aiheuttamia esteitä palveluiden käytössä ja järjestämisessä.

10 Kuntien välinen yhteistyö on keino, jolla kuntalaisten palveluja voidaan parantaa, yhteisillä verovaroilla maksettavia kustannuksia lisäämättä. Valtuusto / Kunnanhallitus / Alueliitosvaatimukset johtavat pikemminkin päinvastaiseen tulokseen. Erityisesti nyt ei ole oikea aika esittää kyseisen hakemuksen mukaisia yhtä kylää koskevia kuntarakenteen muutoksia, vaan asia on liitettävä laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi tulee huomioida, että kaikkien kyläläisten mielipidettä ei ole kysytty ja Harinjärven kyläyhteisön alueen liittäminen Polvijärven kuntaan on herättänyt myös vastustusta harinjärveläisten keskuudessa. ESITÄN, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon koskien Harinjärven kyläyhteisön alueen mahdollista erottamista Liperin kunnasta ja liittämistä Polvijärven kuntaan: Hakemuksen pohjalta tulee asian selvittelyä jatkaa osana kuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja, sekä yhdessä Harinjärven kyläläisten, Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kesken. Lisäksi valtuusto toteaa, että harinjärveläisten hakemuksessaan esiintuomat ongelmat koskettavat myös muita kuntien rajaalueiden asukkaita ja ongelmien ratkaisut tulisi ensisijaisesti etsiä kuntien välisellä yhteistyöllä tai laajemmilla alueliitoksilla. Voitto Parikka kannatti Reetta Monosen esitystä. Arto Sutinen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reetta Monosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä, 17 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 5.

11 Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee Reetta Monosen esitys valtuuston päätökseksi. Liite nro 6.

12 Kunnanhallitus / Khall. 146 Sisäasiainministeriö on 30. huhtikuuta 2007 päättänyt hylätä esityksen kuntajoen muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Päätös on liitteenä. Päätöksen perusteluissa sisäasiainministeriö toteaa, että koska Liperin ja Polvijärven kunnat eivät kannata esitystä ja siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala vaikuttaisi yli viidellä prosentilla Polvijärven kunnan asukasmäärään, ei kuntajakolain 5 :n mukainen erityinen edellytys täyty. Näin ollen esitetty muutos voitaisiin kuntajakolain 5 :n mukaan tehdä vain erityisen painavilla 3 :n mukaisilla kuntajaon muuttamisen edellytyksillä. Ottaen huomioon esityksen perustelut ja kuntien kannat voidaan todeta, että esitys ei sisäasiainministeriön mukaan kiistattomasti täytä lain 3 :n mukaisia edellytyksiä. Näin ollen edellytykset eivät täyty myöskään erityisen painavina toteaa sisäasiainministeriö. Koska erityisen painavia edellytyksiä ei ole, on sisäasiainministeriön hylättävä esitys, päätöksessä todetaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

13 Kunnanhallitus / PRO-POLVIJÄRVI RY:N ALOITE KIRKKOJOEN, POLVIJÄRVEN JA VIINIJOEN PUHDISTAMISEKSI JA PALAUTTAMISEKSI VIRKISTYS- JA KALASTUS- KÄYTTÖÖN Khall. 147 Kylylahti Copper Oy:n YVA-ohjelman aikana on herännyt Polvijärvellä kansanliike Viinijoen vesistön kunnostamiseksi ja palauttamiseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön. Asiaa hoitamaan on perustettu rekisteröity yhdistys Pro-Polvijärvi ry. Pro-Polvijärvi ry toteaa kunnalle lähettämässään kirjelmässä mm. seuraavaa: Polvijärveä kuormittaa tällä hetkellä kirkonkylän yhdyskuntajätteet. Maatalouskäyttö valumaalueelta on lähes kokonaan poistunut. Näiden seurauksena on järvi täysin pilaantunut ja rehevöitynyt. Järvi on Pohjois- Karjalan saastuneimpia järviä. Kunnalla on valmistumassa suunnitelmat jätevesien johtamisesta puhdistamoon Joensuuhun. Tämä mahdollistaisi, että jätekuormitus loppuisi viimeistään vuonna Olemme ottaneet tavoitteeksi puhdistaa vesistö, saattaa sen virtaamat kuntoon, ottaa järvi ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Viinijoen vesistö oli vanhan Höytiäisen lasku-uoma ja vuonna 2009 tulee Höytiäisen laskusta kuluneeksi 150 vuotta. Haluamme, että juhlavuonna työ olisi jo aloitettu ja voisimme jo esittää saavutuksiamme. Esitämme, että pumpataan Höytiäisestä Mertajärveen lisävettä, joka sitten vanhaa uomaa pitkin virtaa Kirkkojokeen, Polvijärvi ja edelleen Viinijoen/Viinijärveen m 3 vuorokautinen vesimäärä vaatisi n _ investoinnit ja n _ vuotuiset käyttökustannukset. Tämä vesimäärä

14 Kunnanhallitus / laskisi Höytiäisen pintaa vain 0,00005 mm vuorokaudessa. Lisäksi ruopataan ja imuruopataan

15 Kunnanhallitus / pahimmat umpeenkasvaneet ranta-alueet ja pohjaan kertyneet lietteet. Vesistö puhdistettaisiin sitten parhaalla nykytekniikalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kylylahti Copper Oy:n, paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän tahoilta olemme jo saaneet lupauksia hankkeen tukemiseksi ja nyt tarvitsemme kunnan ja valtiovallan tuen hankkeelle. Hankkeen nimi on POLVI-Projekti (Polvijärvi-Viinijärvi). Ehdotus Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti edellä selostettuun Pro-Polvijärvi ry:n aloitteeseen. Ennen päätöksentekoa hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitusmahdollisuudet on selvitettävä yksityiskohtaisesti ja mahdollinen Polvijärven kunnan rahoitus-osuus hankkeeseen käsitellään kunnan vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN JÄTE- HUOLTO OY:N PUOLESTA Khall. 148 Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus on antanut Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteasemalle ympäristöluvan Dnro 0795Y0081 (11), joka koskee kaatopaikkaa ja eräitä muita jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Lupa on saanut lainvoiman Em. päätöksen kohdan G. mukaisesti hakijan tulee antaa euron vakuus ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Liitteenä 1. olevaan ympäristöluvan otteeseen kohta G. viitaten Joensuun Seudun Jätehuolto Oy esittää, että osakaskunnat antavat kunnanvaltuustojen hyväksymät omavelkaiset takaussitoumukset allekirjoitettuine toimituskirjoineen luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi omistamiensa jätehuoltoyhtiön osakkeiden suhteessa liitteenä 2. olevan laskelman mukaisesti ja lähettävät ne Pohjois-Karjalan Ympäristökeskukselle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta antaa euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen edellä mainitun luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 93 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2006 tilikauden tulos osoittaa ,96 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen.

18 Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

19 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä: 1.1. Taseessa oleva vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevaraus tuloutetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 2006 eläkevakuutusmaksujen katteeksi (= varausten vähennys) euroa 1.2 Tilikauden 2006 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: a) Koulukeskuksen peruskorjaus Kunnan omarahoitusosuudesta investointivarauksella kattamaton osuus (= toteutuneet menot - valtionosuudet - nykyinen investointivaraus). Koulukeskuksen investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. b) Vesi- ja jätevesihuolto Varaus tulevia investointeja varten, joiden kohde tarkennetaan myöhemmin. Tähän investointivaraukseen yhdistetään aiemmin tehdyistä investointivarauksista Sotkuman jätevesihuolto euroa ja jätevedenpuhdistamo euroa. Vesi- ja jätevesihuollon investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. Investointivarausten lisäys yhteensä Varausten muutos (= nettolisäys) yhteensä euroa euroa

20 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus esittää, että loppuosa tilikauden tuloksesta ,96 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi. 2. Allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen osalta tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärahat ovat ylittyneet. Tark.ltk 14 Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 3. Ehdotus Oy Audiator Ab:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006.

21 (pj) Nro Sivu Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

22 Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 149 Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite nro 1. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

23 Kunnanhallitus / KUNNAN OSTAMAN ASIOINTILIIKENTEEN LIIKENNÖITSIJÖIDEN VALITSEMINEN Khall. 150 Polvijärven kunta on pyytänyt asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan klo mennessä kunnalle toimitettiin kuuden eri tarjouksen tekijän tarjoukset. Saapuneet tarjoukset ovat liitteenä. Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelaisen tarjous saapui , liitteenä on selvitys asiasta. Tarjoukset on pyydetty seuraavista reiteistä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Kunnan ostama asiointiliikenne on lain mukaan järjestettävä siten, että se ei vähennä matkustajia aikataulun mukaisilta linja-auto-vuoroilta. Kunnanhallitus on päättänyt, että kuljetettavia on oltava vähintään 2 henkilöä/ajokerta laskutuskauden keskiarvona. Matkustajamäärän vähimmäisvaatimus koskee menoliikennettä, eli asioinnille lähdössä olevien määrää. Paluukuljetuksessa hyväksytään pienempikin matkustajamäärä/ajokerta.

24 Kunnanhallitus / Kunta ostaa samalle asiointiliikennereitille enintään 2 menoja paluukuljetusta/viikko. Matkustajat sekä liikennöitsijä sopivat keskenään liikennöimisajankohdista. Matkustajat tuodaan asioimaan Polvijärven kuntakeskukseen tai reitin varrella oleviin kyläkeskuksiin. Liikennöitsijä perii matkustajilta linja-autotaksojen mukaiset kyytimaksut. Matkustajilta perityt tulot vähennetään laskutuksen yhteydessä kunnalta perittävästä summasta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa asiointiliikennettä ajalle kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti seuraavilta liikennöitsijöiltä: Reitti: Liikennöitsijä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk Kari Tanskanen 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelainen 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk Ilpo Mertanen 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk Juha Miinalainen & Janne Korhonen 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Pentti Toivanen Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

25 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : TEHY, SUPER Khall. 151 Kunnassa on pidetty paikallisneuvottelu (Super, Tehy), missä on sovittu palkkauksen tarkistamisesta pitkäaikaisille sijaisille. Ko. pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Neuvottelussa on päästy sopimukseen asiassa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERITYISLASTEN- TARHANOPETTAJAN VIRAKSI Stltk 93 Polvijärven kunta oli mukana Kontiolahden kunnan isännöimässä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Erityinen osaksi arkea vv Polvijärven kunnan yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin hankkeen alkaessa erityislastentarhanopettajan saaminen päivähoitohenkilöstöön. Muissa projektikunnissa Kontiolahdella, Pyhäselässä ja Outokummussa oli jo vähintään yksi virka. Päivähoidon vastuulle ovat kunnissa tulleet erityistä hoitoa vaativat lapset. He ohjautuvat suositusten mukaan pääsääntöisesti päiväkotiin. Polvijärvellä heitä on ollut jopa 7-8 lasta yhtaikaa hoidossa. Tällä hetkellä on kaksi lasta, jotka vievät kaksi hoitopaikkaa/lapsi. Lisäksi on ns. huolilapsia, joille pyritään antamaan jo kuntouttavaa hoitoa. Erityislastentarhanopettajien tehtävät päivähoidossa on nähty tarpeelliseksi. Koska Itä-Suomessa oli pula koulutetuista erityislastentarhanopettajista, lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISO:n ja kuntien sosiaalijohdon yhteistyöllä anottiin ja saatiin Joensuun Yliopistoon ylimääräinen koulutus syksyksi Koko maan lisääntyneen tarpeen ja hakijoiden kiinnostuksen pohjalta saatiin vielä toinen kurssi alkamaan tänä syksynä. Meidän kunnan päivähoidon henkilökunnasta on kannustettu lastentarhanopettajia lähtemään tähän koulutukseen. Tänä syksynä haki ja pääsi tähän koulutukseen lastentarhanopettaja Minna Piiroinen. Hän on tämän vuoden opintovapaalla ja koulutus päättyy toukokuussa 2007.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Minna Piiroinen on meidän oman päiväkodin lastentarhanopettaja ja hänen virkansa olisi perusteltua muuttaa erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja talousarvioon tulisi varata määrärahat tämän mukaan. Ehdotus Sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Minna Piiroisen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Muutos huomioidaan talousarviossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 152 V talousarviossa on varauduttu ko. muutokseen. Lastentarhanopettaja Minna Piironen saanee kesäkuussa 2007 suoritettua erityislastentarhanopettajan tutkinnon. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Minna Piirosen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28

29 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall. 153 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela esittää, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa seuraavat toimet määräaikaisena 1. päivästä elokuuta 2007 lukien: - Kouluavustajan tehtävä yläkoululla Sotkuman koulun tuntiopettajan tehtävä lv (sivistyslautakunta ). Ehdotus Kunnanhallitus antaa pyydetyt luvat. Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle seuraavat toimintaohjeet päätöksen täytäntöönpanoon: - Lautakunnan on toteutettava ko. henkilöstöjärjestelyt sivistyslautakunnan tulosalueelle myönnetyn määrärahan puitteissa ja lautakunnan on tarvittaessa ennen päätöksen täytäntöönpanoa tarkistettava vuodelle 2007 hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Tikkanen Eino Niilo Lähiosoite Purolantie 190 Postitoimipaikka PYHÄSALMI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kortteli 1 Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 38:26 Tilan nimi Metsäranta Rakennuspaikan osoite Sorpanniementie 15 j KINAHMO Kaava-alue Saarilahden ranta-asemakaava Pinta-ala 4630,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 106, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Ranta-asemakaava-alueen rantavyöhykkeellä lomarakennuksen muuttaminen omakotitaloksi. Hakijaperhe haluaa muuttaa loma-asunnolleen asumaan ympärivuotisesti. Asuinpaikka sijaitsee hakijan äidin kotitilalla. Hakijan mukaan vakituisesta asumisesta ei koidu ympäristölle haittaa. Rakennus ja kunnallistekniikka täyttää ympärivuotiselle asuinrakennukselle asetetut vaatimukset. Tieyhteys olemassa. Käyttövesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen. Liitteet - Maanmittaustoimituskirja 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl

31 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä joka on Kinahmon Sorpanniemessä. Alueella on maatilanpihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella on voimassaoleva oikeusvaikutteinen Saarilahden ranta-asemakaava, jossa rakennuspaikka on merkitty RA-merkinnällä olevaksi lomarakennuspaikaksi. Rakennuspaikalle on tieyhteys Sorpanniemen yksityistien kautta. Rakennuspaikkaa lähinnä oleva koulu on Kinahmon kylällä noin 7 km:n etäisyydellä. Kauppaja muut palvelut ovat Polvijärven kirkonkylässä noin 23 km:n etäisyydellä. Alueelle ei ole julkisia liikennepalveluja. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - käyttötarkoituksen muuttaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on jarjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Päätös Lähtökohdat: Rakennuspaikka soveltuu omakotitalon rakennuspaikaksi kokonsa, maastonsa ja sijaintinsa puolesta. Ranta-alueella on pysyvää asutusta jo ennestään. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

33 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ari Tapani Hyvärinen Lähiosoite Kinahmontie 21 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Rauanlahti RN:o 47:34 Tilan nimi Selkäsalmi Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Pinta-ala 6400,00 m 2 Rakennustoimenpide Vuonna 1970 rakennettuun omakotitaloon rakennetaan yläkerta. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 65,00 1½ 1 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Hakija haluaa saada perheelle lisää asuintilaa vakituisessa asuinkäytössä olevaan omakotitaloon rakentamalla yläkerran. Lisätiedot Likakaivojärjestelmä uusitaan Wavin Labkon toimittamalla Biokem 6 panospuhdistamolla. Liitteet - Naapurin suostumus 1 kpl - Ympäristökartta 2 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 4 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä Rauanlahdessa. Alueella on maatilan pihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1970 rakennettu asuinrakennus 153 m 2, johon haetaan lupaa rakentaa yläkerta 65 m 2.

34 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on järjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Lähtökohdat: Rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen omakotitalon laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.

35 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittyminen sekä matka kunnan rajaan alle viisi metriä. Rakennus sijoittuu Sotkuman osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön varatulle alueelle ja on muutoin kaavan mukainen. Hanke ei vaikeuta kaavan toteutumista olennaisesti. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa

37 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikalle on tehty suunnittelutarveratkaisu vuonna Käytetty rakennusoikeus rakennuspaikalla on nyt 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus. Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueella olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä. - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu suunnittelutarveasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olemassaolevaan kunnallistekniikkaan. Suunnitteluratkaisu on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 Rakennusjärjestys 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

38 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtajahelena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

39 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa /kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Lisätiedot Liitteet Rakennusoikeuden ylitys sallitusta sekä matka kunnan rajaan vähemmän kuin viisi metriä. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa 500 m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus on 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus.

40 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueeila olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu poikkeamisasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olevaan tiehen rakennuspaikalle. Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

41

42 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 158 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 10-13/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 22-23/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 53-59/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 17-19/ rakennustarkastajan päätökset 85-86/ kanslisti Arja Lätin päätös 30/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 34-35/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 10-11/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 7-9/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 83-89/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 24-31/2007, 30-40/2007, 43-60/2007, 2007/00006, 2007/ , virkavapauspäätökset /Fba 2 /2007, /Fba 2 /2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset 29-43/Fbb 2 / lomasihteeri Eila Mustosen päätökset koskien lomituspalvelua , /VL sekä ja henkilöstöä koskevat :t 20-62/ Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta

44 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Matti Nevalainen Ruvaslahdelta - luovutuksen saajina Jarkko Leppänen ja Marja Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva kiinteistö Haavikkola RN:o 31:16. - luovuttajana Kapiteeli Oy Helsingistä - luovutuksen saajana WH 2005/NIAM III EAST (Asset) Oy, c/o Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Yrjönkatu 13 A, Helsinki - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnassa sijaitsevat kiinteistöt Mustalaissaari RN:o 13:8 ja 12:1. - luovuttajana Teemu Kettunen Kinahmosta - luovutuksen saajana Olli Hyttinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Tirrisaari RN:o 401: luovuttajana Arvi Kolehmainen Ylämyllyltä - luovutuksen saajana Johanna Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ylätalonpaikka RN:o 35:27. - luovuttajana Kalevi Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen saajana Paavo ja Leena Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Saunasuo RN:o 19:23. - luovuttajana Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso - luovutuksen saajana Jussi Motors Oy - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Säynesalo RN:o 15:30.

45 Kunnanhallitus / luovuttajina Kauko Rautiainen Ruotsista, Martti Rautiainen Urosta ja Teuvo Rautiainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Hannu Varis Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva kiinteistö Petäjäranta RN:o 29:1. - Kalle Savolaisen kuolinpesän perinnönjakosopimus - kuolinpesän ja perinnönjaon osakkaat Jaakko Savolainen Espoosta ja Riitta Friberg Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 6:39, Mikkola RN:o 6:38, Alamikkola RN:o 6:37, Juhola RN:o 6:40 ja Kauppala RN:o 6:13 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 142:4, Mikkola RN:o 142:3, Alamikkola RN:o 142:1 ja Juhola RN:o 142:2 sekä tiloihin kuuluva Sivinlammen vesijättö 0,9 ha. - luovuttajina Toimi ja Pertti Karttusen kuolinpesät - luovutuksen saajina Rauha Karttunen Polvijärveltä, Terttu Sallinen Joensuusta ja Heikki Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat kiinteistöt Leppälä RN:o 92:4 ja Ketunmäki I RN:o 118:14. Rauanlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Leppälä 139:0 ja määräosat tiloista Yhteinen RN:o 144:0 ja Toimela RN:o 123:2 sekä Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ketunmäki RN:o 118:13.

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain:

Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Hakemusnumero 2011-0002 Päätöspäivä 02.03.2011 20 Iin seurakunta Puistotie 3 91100 II RN:o 130:1 Pahkaniemi Rakennuspaikan osoite Suittisuontie 630 Kierikin osayleiskaava Pinta-ala 3700,00 m² Rakennustoimenpide

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Hanna Mäkinen, klo 12.10-13.00. Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 19/2006 586 (- 595) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. joulukuuta 2006 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 62 Annettu julkipanon jälkeen 16.09.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Jarmo ja Anne-Marie Lilius Vehnätie 3 33480 Ylöjärvi HAKEMUS Rakennuspaikan

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3)

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen 25.2.2015 ASIA Rakentamisen poikkeamislupa HAKIJA Ilpo ja Virpi Raiskila Rinnekatu 26, 33250 Tampere HAKEMUS Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ylä-Honkalantie 15, 34410 Murole. Ruovesi 702 Kekkonen 406. Tila RN:o Pinta-ala m2 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(3) Ympäristölautakunta ASIA Suunnittelutarveratkaisu Annettu julkipanon jälkeen 30.4.2014 HAKIJA HAKEMUS Leena ja Tuomo Roppola Salomaantie 39 37630 Valkeakoski Rakennuspaikan osoite:

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30. Veli Haaranen Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30. Veli Haaranen Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 10/2012 286 (- 305) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2012 klo 18.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto, Mervi Niemelä, jäsen Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2009 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.6.2009 klo 14.35-15.10 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala

Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri. Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto Esko Tanskanen Jorma Tanskanen Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 13/2010 378 (- 398) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. syyskuuta 2010 klo 17.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä. Jouko Savikoski, Marko Törmälehto. Mirva Möttönen, puheenjohtaja Marika Niittykoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 3/2011 19 KOKOUSAIKA Keskiviikko 22.6.2011 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Kunnanhallitus 10/2014 267 (-275) Aika Maanantaina 16. kesäkuuta 2014 klo 17.30-17.40 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen Asko Haaranen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomi PÄÄTÖS KASELY/12/07.01 /2014 Annettu julkipanon jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI tekninen tcimi 1 4. 4. 2 0 1 4 20 14 13 Asia Rakentamista koskeva

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 30 10.06.2015 AIKA 10.06.2015 klo 13:00-17.47 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 31 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Valtuusto 5/2005 139 (-156) Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 5/2005 139 (-156) Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Valtuusto 5/2005 139 (-156) KOKOUSAIKA Tiistaina 15. marraskuuta 2005 klo 19.00-20.10 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 20.6.2011 kello 18.00 18.42 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005 72 (-86) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 20. huhtikuuta 2005 klo 19.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali 2. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 266 Kokousaika Maanantaina 11.6.2012 klo 16.00 16.30 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 549 Nro 17 Kokoustiedot Aika: Maanantai 10.11.2014, valtuuston kokouksen jälkeen, klo 18.45 19.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 286 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13. Tekninen lautakunta 15.12.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 Tekninen lautakunta 15.12.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.12.2010 klo 16.30 17.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Lehtinen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 Ympäristölautakunta Sivut 40-44 KOKOUSAIKA Torstai 18.4.2013 klo.16.00 16.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN

SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN SAAREN ALUEEN OMAKOTITONTTIEN MYYNTIEHTOJEN VAHVISTAMINEN KHALL 340 Saaren asemakaava-alueelta ja muutos-alueelta asetetaan 2012 myyntiin 28 omakotitonttia. Esityslistan liitteenä kartta, josta ilmenee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 13/2011 1 Kunnanhallitus Aika 11.11.2011 klo 8:30-9:40 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 262 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25

Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 4/2005 145 (- 167) KOKOUSAIKA Perjantaina 4. maaliskuuta 2005 klo 18.00-19.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2

Kunnan osa ja kaava-alue Kortteli Tontti /rak.paikka. Kylä Tila Rek.nro. Rakennuksen pohja-ala m 2 Rakennusvalvonta Hallintokatu 4, 44100 ÄÄNEKOSKI puh.0400 649495, 0400 649503, 040 7549690 tai 0400 115162 PURKAMISILMOITUS PURKAMISLUPAHAKEMUS JA VIRANHALTIJAN HAKIJA Nimi Osoite Sähköpostiosoite Puhelin

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen

Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen. Leila Karttunen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 18/2009 579 (- 593) KOKOUSAIKA Maanantaina 30. marraskuuta 2009 klo 17.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kunnanhallitus. 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 91 153 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 7/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.3.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 147 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 309 515 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 509 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 19.9.2012 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 19.9.2012 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.9.2012 klo 16.30 17.45 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Jussi Vierikko Silvennoinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 24.11.2015 klo 10:00-12:00 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot