Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/ (-387) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtajana varapuheenjohtaja Muut jäsenet Onni Tukiainen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Kauko Parviainen (Toivo Pehkosen tilalla) Arto Sutinen Eini Turpeinen (Hanna Mäkisen tilalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Tiina Mustonen :t 156, 157 Irja Haaranen Leila Karttunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

2 Hallintojohtaja Helena Kaasinen

3 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 143 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 144 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Irja Haaranen ja Leila Karttunen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / LAUSUNTO TAKSILUPAMÄÄRIEN VAHVISTAMISTA VARTEN Khall. 145 Uusi taksiliikennelaki (217/2007) tulee voimaan Taksiliikennelaissa säädetään jatkossa luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) muutetaan tältä osin. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Taksiliikennelain 19 :n mukaan lääninhallituksen tulee vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat määräykset eli montako invavarusteista (invataksi tai vaihtoehtoisvarustettu henkilöauto) taksia kunnassa on. Lääninhallitus vahvistaa kuntakohtaiset kiintiöt ensimmäisen kerran lain voimaan tultua. Uuden lain mukaan kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksin saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiötä koskeva päätöksenteko on lain säännöksiin perustuvaa oikeusharkintaa, jolloin yksittäisiä lupia koskevaa tarveharkintaa ei voida soveltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä, että lupien määrää tulee nostaa nykyisestä. Kiintiöpäätöksen perustaksi lääninhallituksen tulee seurata taksinkysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Lääninhallituksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen

5 Kunnanhallitus / saatavuuden kannalta on tarpeen, lääninhallitus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja.

6 Kunnanhallitus / Lain 20 :n mukaan kysyntään vaikuttavia seurantaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrät. Tarjontaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto, ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämättä jättäneiden tilausten määrä. Edellä mainitut tiedot kerätään keskitetysti eri rekistereistä vuosittain ja lääninhallitus ottaa ne huomioon kuntien osalta kiintiöpäätöstä valmisteltaessa. Lääninhallitus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä esteettömän kaluston määrästä. Erityisesti pyydetään huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Lausunnossa pyydetään kuvaamaan kunnan henkilökuljetustarpeet ja arvioimaan taksien riittävyyttä kuljetuspalveluja hankittaessa. Samalla pyydetään ilmoittamaan, kuinka monella kuntalaisella on oikeus käyttää esteetöntä autoa sekä annettujen tarjousten määrä/kohde keskimäärin esimerkiksi viimeisimmässä kunnan kuljetuspalvelua koskevassa tarjouspyynnössä. Ehdotus Kunnanhallitus pitää Polvijärven taksien, mikä on tällä hetkellä tavalliset taksit 14 ja vaihtoehtoisvarustettu 1 eli yhteensä 15 taksia määrää riittävänä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS HYLÄTÄ ESITYS KUNTAJAON MUUTTA- MISESTA LIPERIN JA POLVIJÄRVEN KUNTIEN VÄLILLÄ Khall. 66 Hakemuksen allekirjoittaneet Liperin kunnan Vaivion kylässä olevan Harinjärven kyläyhteisön asukkaat ovat sisäasiainministeriöön saapuneessa hakemuksessa esittäneet kuntajaon muuttamista siten, että Harinjärven kyläyhteisöalue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kuntaa huolehtimaan siitä, että lääninhallituksen kuulutus, diarinumero ISLH /Ha-42, viipymättä julkaistaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja että nämä asiakirjat pidetään kuulutuksessa mainittuna aikana Polvijärven kunnanvirastossa nähtävänä. Kuulutuksessa mainitun määräajan kuluttua on pyydetty kuulutus sille merkittyinä todistuksineen sen julkaisemisesta edellä mainitulla tavalla sekä kunnanhallitukselle mahdollisesti jätetyt kirjalliset huomautukset toimittamaan lääninhallitukseen. Lisäksi lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kunnanvaltuustoa antamaan lausuntonsa asiasta ja sitä koskevista huomautuksista. Asiakirjat lausuntoineen tulee palauttaa lääninhallitukseen mennessä. Esitystä koskevat asiakirjat ovat olleet kuntalaisten nähtävinä Polvijärven kunnanvirastossa ajalla välisen ajan. Polvijärven kunnanasukkaille sekä muille, jotka ovat katsoneet asian koskevan itseään on varattu tilaisuus ko. 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona kuulutus on julkaistu kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan, antaa

8 Polvijärven kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen huomautuksensa asiasta. Huomautuksia asiasta ei ole saapunut.

9 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto yhtyy ko. esitykseen ja esittää, että Harinjärven kyläyhteisön alue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti lisäksi, että kunnanhallitus ilmoittaa, että Polvijärven kunta on mukana Joensuun seudun kaupunkiseutusuunnitelmassa ja edelleen, että Polvijärven kunnanvaltuusto päättää siitä, lähteekö kunta Joensuun kaupungin kanssa kuntaliitosselvitykseen, jossa selvityksessä on mukana Joensuun lisäksi Eno, Kontiolahti ja Pyhäselkä. Näillä ratkaisuilla lienee vaikutusta tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtaja tiedusteltuaan ollaanko tästä lisäyksestä yksimielisiä, totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti päätösesityksen tällä lisäyksellä. Liite nro 2. Valt. 17 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen totesi ja esitti asiassa seuraavaa: Elämme aikoja, jolloin kuntien tulisi etsiä yhteistyökumppaneita ja yhteistyökuvioita. Kuntien tulisi riidan aiheiden sijaan etsiä yhteisiä tavoitteita ja keinoja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti on pyrittävä poistamaan kuntarajojen aiheuttamia esteitä palveluiden käytössä ja järjestämisessä.

10 Kuntien välinen yhteistyö on keino, jolla kuntalaisten palveluja voidaan parantaa, yhteisillä verovaroilla maksettavia kustannuksia lisäämättä. Valtuusto / Kunnanhallitus / Alueliitosvaatimukset johtavat pikemminkin päinvastaiseen tulokseen. Erityisesti nyt ei ole oikea aika esittää kyseisen hakemuksen mukaisia yhtä kylää koskevia kuntarakenteen muutoksia, vaan asia on liitettävä laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi tulee huomioida, että kaikkien kyläläisten mielipidettä ei ole kysytty ja Harinjärven kyläyhteisön alueen liittäminen Polvijärven kuntaan on herättänyt myös vastustusta harinjärveläisten keskuudessa. ESITÄN, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon koskien Harinjärven kyläyhteisön alueen mahdollista erottamista Liperin kunnasta ja liittämistä Polvijärven kuntaan: Hakemuksen pohjalta tulee asian selvittelyä jatkaa osana kuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja, sekä yhdessä Harinjärven kyläläisten, Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kesken. Lisäksi valtuusto toteaa, että harinjärveläisten hakemuksessaan esiintuomat ongelmat koskettavat myös muita kuntien rajaalueiden asukkaita ja ongelmien ratkaisut tulisi ensisijaisesti etsiä kuntien välisellä yhteistyöllä tai laajemmilla alueliitoksilla. Voitto Parikka kannatti Reetta Monosen esitystä. Arto Sutinen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reetta Monosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä, 17 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 5.

11 Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee Reetta Monosen esitys valtuuston päätökseksi. Liite nro 6.

12 Kunnanhallitus / Khall. 146 Sisäasiainministeriö on 30. huhtikuuta 2007 päättänyt hylätä esityksen kuntajoen muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Päätös on liitteenä. Päätöksen perusteluissa sisäasiainministeriö toteaa, että koska Liperin ja Polvijärven kunnat eivät kannata esitystä ja siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala vaikuttaisi yli viidellä prosentilla Polvijärven kunnan asukasmäärään, ei kuntajakolain 5 :n mukainen erityinen edellytys täyty. Näin ollen esitetty muutos voitaisiin kuntajakolain 5 :n mukaan tehdä vain erityisen painavilla 3 :n mukaisilla kuntajaon muuttamisen edellytyksillä. Ottaen huomioon esityksen perustelut ja kuntien kannat voidaan todeta, että esitys ei sisäasiainministeriön mukaan kiistattomasti täytä lain 3 :n mukaisia edellytyksiä. Näin ollen edellytykset eivät täyty myöskään erityisen painavina toteaa sisäasiainministeriö. Koska erityisen painavia edellytyksiä ei ole, on sisäasiainministeriön hylättävä esitys, päätöksessä todetaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

13 Kunnanhallitus / PRO-POLVIJÄRVI RY:N ALOITE KIRKKOJOEN, POLVIJÄRVEN JA VIINIJOEN PUHDISTAMISEKSI JA PALAUTTAMISEKSI VIRKISTYS- JA KALASTUS- KÄYTTÖÖN Khall. 147 Kylylahti Copper Oy:n YVA-ohjelman aikana on herännyt Polvijärvellä kansanliike Viinijoen vesistön kunnostamiseksi ja palauttamiseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön. Asiaa hoitamaan on perustettu rekisteröity yhdistys Pro-Polvijärvi ry. Pro-Polvijärvi ry toteaa kunnalle lähettämässään kirjelmässä mm. seuraavaa: Polvijärveä kuormittaa tällä hetkellä kirkonkylän yhdyskuntajätteet. Maatalouskäyttö valumaalueelta on lähes kokonaan poistunut. Näiden seurauksena on järvi täysin pilaantunut ja rehevöitynyt. Järvi on Pohjois- Karjalan saastuneimpia järviä. Kunnalla on valmistumassa suunnitelmat jätevesien johtamisesta puhdistamoon Joensuuhun. Tämä mahdollistaisi, että jätekuormitus loppuisi viimeistään vuonna Olemme ottaneet tavoitteeksi puhdistaa vesistö, saattaa sen virtaamat kuntoon, ottaa järvi ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Viinijoen vesistö oli vanhan Höytiäisen lasku-uoma ja vuonna 2009 tulee Höytiäisen laskusta kuluneeksi 150 vuotta. Haluamme, että juhlavuonna työ olisi jo aloitettu ja voisimme jo esittää saavutuksiamme. Esitämme, että pumpataan Höytiäisestä Mertajärveen lisävettä, joka sitten vanhaa uomaa pitkin virtaa Kirkkojokeen, Polvijärvi ja edelleen Viinijoen/Viinijärveen m 3 vuorokautinen vesimäärä vaatisi n _ investoinnit ja n _ vuotuiset käyttökustannukset. Tämä vesimäärä

14 Kunnanhallitus / laskisi Höytiäisen pintaa vain 0,00005 mm vuorokaudessa. Lisäksi ruopataan ja imuruopataan

15 Kunnanhallitus / pahimmat umpeenkasvaneet ranta-alueet ja pohjaan kertyneet lietteet. Vesistö puhdistettaisiin sitten parhaalla nykytekniikalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kylylahti Copper Oy:n, paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän tahoilta olemme jo saaneet lupauksia hankkeen tukemiseksi ja nyt tarvitsemme kunnan ja valtiovallan tuen hankkeelle. Hankkeen nimi on POLVI-Projekti (Polvijärvi-Viinijärvi). Ehdotus Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti edellä selostettuun Pro-Polvijärvi ry:n aloitteeseen. Ennen päätöksentekoa hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitusmahdollisuudet on selvitettävä yksityiskohtaisesti ja mahdollinen Polvijärven kunnan rahoitus-osuus hankkeeseen käsitellään kunnan vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN JÄTE- HUOLTO OY:N PUOLESTA Khall. 148 Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus on antanut Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteasemalle ympäristöluvan Dnro 0795Y0081 (11), joka koskee kaatopaikkaa ja eräitä muita jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Lupa on saanut lainvoiman Em. päätöksen kohdan G. mukaisesti hakijan tulee antaa euron vakuus ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Liitteenä 1. olevaan ympäristöluvan otteeseen kohta G. viitaten Joensuun Seudun Jätehuolto Oy esittää, että osakaskunnat antavat kunnanvaltuustojen hyväksymät omavelkaiset takaussitoumukset allekirjoitettuine toimituskirjoineen luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi omistamiensa jätehuoltoyhtiön osakkeiden suhteessa liitteenä 2. olevan laskelman mukaisesti ja lähettävät ne Pohjois-Karjalan Ympäristökeskukselle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta antaa euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen edellä mainitun luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 93 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2006 tilikauden tulos osoittaa ,96 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen.

18 Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

19 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä: 1.1. Taseessa oleva vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevaraus tuloutetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 2006 eläkevakuutusmaksujen katteeksi (= varausten vähennys) euroa 1.2 Tilikauden 2006 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: a) Koulukeskuksen peruskorjaus Kunnan omarahoitusosuudesta investointivarauksella kattamaton osuus (= toteutuneet menot - valtionosuudet - nykyinen investointivaraus). Koulukeskuksen investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. b) Vesi- ja jätevesihuolto Varaus tulevia investointeja varten, joiden kohde tarkennetaan myöhemmin. Tähän investointivaraukseen yhdistetään aiemmin tehdyistä investointivarauksista Sotkuman jätevesihuolto euroa ja jätevedenpuhdistamo euroa. Vesi- ja jätevesihuollon investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. Investointivarausten lisäys yhteensä Varausten muutos (= nettolisäys) yhteensä euroa euroa

20 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus esittää, että loppuosa tilikauden tuloksesta ,96 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi. 2. Allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen osalta tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärahat ovat ylittyneet. Tark.ltk 14 Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 3. Ehdotus Oy Audiator Ab:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006.

21 (pj) Nro Sivu Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

22 Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 149 Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite nro 1. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

23 Kunnanhallitus / KUNNAN OSTAMAN ASIOINTILIIKENTEEN LIIKENNÖITSIJÖIDEN VALITSEMINEN Khall. 150 Polvijärven kunta on pyytänyt asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan klo mennessä kunnalle toimitettiin kuuden eri tarjouksen tekijän tarjoukset. Saapuneet tarjoukset ovat liitteenä. Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelaisen tarjous saapui , liitteenä on selvitys asiasta. Tarjoukset on pyydetty seuraavista reiteistä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Kunnan ostama asiointiliikenne on lain mukaan järjestettävä siten, että se ei vähennä matkustajia aikataulun mukaisilta linja-auto-vuoroilta. Kunnanhallitus on päättänyt, että kuljetettavia on oltava vähintään 2 henkilöä/ajokerta laskutuskauden keskiarvona. Matkustajamäärän vähimmäisvaatimus koskee menoliikennettä, eli asioinnille lähdössä olevien määrää. Paluukuljetuksessa hyväksytään pienempikin matkustajamäärä/ajokerta.

24 Kunnanhallitus / Kunta ostaa samalle asiointiliikennereitille enintään 2 menoja paluukuljetusta/viikko. Matkustajat sekä liikennöitsijä sopivat keskenään liikennöimisajankohdista. Matkustajat tuodaan asioimaan Polvijärven kuntakeskukseen tai reitin varrella oleviin kyläkeskuksiin. Liikennöitsijä perii matkustajilta linja-autotaksojen mukaiset kyytimaksut. Matkustajilta perityt tulot vähennetään laskutuksen yhteydessä kunnalta perittävästä summasta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa asiointiliikennettä ajalle kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti seuraavilta liikennöitsijöiltä: Reitti: Liikennöitsijä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk Kari Tanskanen 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelainen 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk Ilpo Mertanen 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk Juha Miinalainen & Janne Korhonen 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Pentti Toivanen Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

25 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : TEHY, SUPER Khall. 151 Kunnassa on pidetty paikallisneuvottelu (Super, Tehy), missä on sovittu palkkauksen tarkistamisesta pitkäaikaisille sijaisille. Ko. pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Neuvottelussa on päästy sopimukseen asiassa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERITYISLASTEN- TARHANOPETTAJAN VIRAKSI Stltk 93 Polvijärven kunta oli mukana Kontiolahden kunnan isännöimässä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Erityinen osaksi arkea vv Polvijärven kunnan yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin hankkeen alkaessa erityislastentarhanopettajan saaminen päivähoitohenkilöstöön. Muissa projektikunnissa Kontiolahdella, Pyhäselässä ja Outokummussa oli jo vähintään yksi virka. Päivähoidon vastuulle ovat kunnissa tulleet erityistä hoitoa vaativat lapset. He ohjautuvat suositusten mukaan pääsääntöisesti päiväkotiin. Polvijärvellä heitä on ollut jopa 7-8 lasta yhtaikaa hoidossa. Tällä hetkellä on kaksi lasta, jotka vievät kaksi hoitopaikkaa/lapsi. Lisäksi on ns. huolilapsia, joille pyritään antamaan jo kuntouttavaa hoitoa. Erityislastentarhanopettajien tehtävät päivähoidossa on nähty tarpeelliseksi. Koska Itä-Suomessa oli pula koulutetuista erityislastentarhanopettajista, lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISO:n ja kuntien sosiaalijohdon yhteistyöllä anottiin ja saatiin Joensuun Yliopistoon ylimääräinen koulutus syksyksi Koko maan lisääntyneen tarpeen ja hakijoiden kiinnostuksen pohjalta saatiin vielä toinen kurssi alkamaan tänä syksynä. Meidän kunnan päivähoidon henkilökunnasta on kannustettu lastentarhanopettajia lähtemään tähän koulutukseen. Tänä syksynä haki ja pääsi tähän koulutukseen lastentarhanopettaja Minna Piiroinen. Hän on tämän vuoden opintovapaalla ja koulutus päättyy toukokuussa 2007.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Minna Piiroinen on meidän oman päiväkodin lastentarhanopettaja ja hänen virkansa olisi perusteltua muuttaa erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja talousarvioon tulisi varata määrärahat tämän mukaan. Ehdotus Sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Minna Piiroisen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Muutos huomioidaan talousarviossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 152 V talousarviossa on varauduttu ko. muutokseen. Lastentarhanopettaja Minna Piironen saanee kesäkuussa 2007 suoritettua erityislastentarhanopettajan tutkinnon. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Minna Piirosen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28

29 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall. 153 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela esittää, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa seuraavat toimet määräaikaisena 1. päivästä elokuuta 2007 lukien: - Kouluavustajan tehtävä yläkoululla Sotkuman koulun tuntiopettajan tehtävä lv (sivistyslautakunta ). Ehdotus Kunnanhallitus antaa pyydetyt luvat. Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle seuraavat toimintaohjeet päätöksen täytäntöönpanoon: - Lautakunnan on toteutettava ko. henkilöstöjärjestelyt sivistyslautakunnan tulosalueelle myönnetyn määrärahan puitteissa ja lautakunnan on tarvittaessa ennen päätöksen täytäntöönpanoa tarkistettava vuodelle 2007 hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Tikkanen Eino Niilo Lähiosoite Purolantie 190 Postitoimipaikka PYHÄSALMI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kortteli 1 Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 38:26 Tilan nimi Metsäranta Rakennuspaikan osoite Sorpanniementie 15 j KINAHMO Kaava-alue Saarilahden ranta-asemakaava Pinta-ala 4630,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 106, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Ranta-asemakaava-alueen rantavyöhykkeellä lomarakennuksen muuttaminen omakotitaloksi. Hakijaperhe haluaa muuttaa loma-asunnolleen asumaan ympärivuotisesti. Asuinpaikka sijaitsee hakijan äidin kotitilalla. Hakijan mukaan vakituisesta asumisesta ei koidu ympäristölle haittaa. Rakennus ja kunnallistekniikka täyttää ympärivuotiselle asuinrakennukselle asetetut vaatimukset. Tieyhteys olemassa. Käyttövesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen. Liitteet - Maanmittaustoimituskirja 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl

31 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä joka on Kinahmon Sorpanniemessä. Alueella on maatilanpihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella on voimassaoleva oikeusvaikutteinen Saarilahden ranta-asemakaava, jossa rakennuspaikka on merkitty RA-merkinnällä olevaksi lomarakennuspaikaksi. Rakennuspaikalle on tieyhteys Sorpanniemen yksityistien kautta. Rakennuspaikkaa lähinnä oleva koulu on Kinahmon kylällä noin 7 km:n etäisyydellä. Kauppaja muut palvelut ovat Polvijärven kirkonkylässä noin 23 km:n etäisyydellä. Alueelle ei ole julkisia liikennepalveluja. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - käyttötarkoituksen muuttaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on jarjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Päätös Lähtökohdat: Rakennuspaikka soveltuu omakotitalon rakennuspaikaksi kokonsa, maastonsa ja sijaintinsa puolesta. Ranta-alueella on pysyvää asutusta jo ennestään. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

33 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ari Tapani Hyvärinen Lähiosoite Kinahmontie 21 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Rauanlahti RN:o 47:34 Tilan nimi Selkäsalmi Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Pinta-ala 6400,00 m 2 Rakennustoimenpide Vuonna 1970 rakennettuun omakotitaloon rakennetaan yläkerta. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 65,00 1½ 1 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Hakija haluaa saada perheelle lisää asuintilaa vakituisessa asuinkäytössä olevaan omakotitaloon rakentamalla yläkerran. Lisätiedot Likakaivojärjestelmä uusitaan Wavin Labkon toimittamalla Biokem 6 panospuhdistamolla. Liitteet - Naapurin suostumus 1 kpl - Ympäristökartta 2 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 4 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä Rauanlahdessa. Alueella on maatilan pihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1970 rakennettu asuinrakennus 153 m 2, johon haetaan lupaa rakentaa yläkerta 65 m 2.

34 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on järjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Lähtökohdat: Rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen omakotitalon laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.

35 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittyminen sekä matka kunnan rajaan alle viisi metriä. Rakennus sijoittuu Sotkuman osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön varatulle alueelle ja on muutoin kaavan mukainen. Hanke ei vaikeuta kaavan toteutumista olennaisesti. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa

37 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikalle on tehty suunnittelutarveratkaisu vuonna Käytetty rakennusoikeus rakennuspaikalla on nyt 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus. Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueella olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä. - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu suunnittelutarveasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olemassaolevaan kunnallistekniikkaan. Suunnitteluratkaisu on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 Rakennusjärjestys 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

38 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtajahelena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

39 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa /kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Lisätiedot Liitteet Rakennusoikeuden ylitys sallitusta sekä matka kunnan rajaan vähemmän kuin viisi metriä. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa 500 m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus on 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus.

40 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueeila olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu poikkeamisasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olevaan tiehen rakennuspaikalle. Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

41

42 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 158 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 10-13/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 22-23/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 53-59/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 17-19/ rakennustarkastajan päätökset 85-86/ kanslisti Arja Lätin päätös 30/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 34-35/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 10-11/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 7-9/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 83-89/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 24-31/2007, 30-40/2007, 43-60/2007, 2007/00006, 2007/ , virkavapauspäätökset /Fba 2 /2007, /Fba 2 /2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset 29-43/Fbb 2 / lomasihteeri Eila Mustosen päätökset koskien lomituspalvelua , /VL sekä ja henkilöstöä koskevat :t 20-62/ Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta

44 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Matti Nevalainen Ruvaslahdelta - luovutuksen saajina Jarkko Leppänen ja Marja Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva kiinteistö Haavikkola RN:o 31:16. - luovuttajana Kapiteeli Oy Helsingistä - luovutuksen saajana WH 2005/NIAM III EAST (Asset) Oy, c/o Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Yrjönkatu 13 A, Helsinki - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnassa sijaitsevat kiinteistöt Mustalaissaari RN:o 13:8 ja 12:1. - luovuttajana Teemu Kettunen Kinahmosta - luovutuksen saajana Olli Hyttinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Tirrisaari RN:o 401: luovuttajana Arvi Kolehmainen Ylämyllyltä - luovutuksen saajana Johanna Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ylätalonpaikka RN:o 35:27. - luovuttajana Kalevi Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen saajana Paavo ja Leena Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Saunasuo RN:o 19:23. - luovuttajana Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso - luovutuksen saajana Jussi Motors Oy - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Säynesalo RN:o 15:30.

45 Kunnanhallitus / luovuttajina Kauko Rautiainen Ruotsista, Martti Rautiainen Urosta ja Teuvo Rautiainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Hannu Varis Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva kiinteistö Petäjäranta RN:o 29:1. - Kalle Savolaisen kuolinpesän perinnönjakosopimus - kuolinpesän ja perinnönjaon osakkaat Jaakko Savolainen Espoosta ja Riitta Friberg Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 6:39, Mikkola RN:o 6:38, Alamikkola RN:o 6:37, Juhola RN:o 6:40 ja Kauppala RN:o 6:13 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 142:4, Mikkola RN:o 142:3, Alamikkola RN:o 142:1 ja Juhola RN:o 142:2 sekä tiloihin kuuluva Sivinlammen vesijättö 0,9 ha. - luovuttajina Toimi ja Pertti Karttusen kuolinpesät - luovutuksen saajina Rauha Karttunen Polvijärveltä, Terttu Sallinen Joensuusta ja Heikki Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat kiinteistöt Leppälä RN:o 92:4 ja Ketunmäki I RN:o 118:14. Rauanlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Leppälä 139:0 ja määräosat tiloista Yhteinen RN:o 144:0 ja Toimela RN:o 123:2 sekä Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ketunmäki RN:o 118:13.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen

8 Rakennuslupahakemus käyttötarkoituksen muutos lomarakennuksesta asuinrakennus / Kaarlo Hämäläinen Kangasniemi Pöytäkirja 2/2016 1 (10) Aika 26.04.2016, klo 15:01-15:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 7 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4087/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2016 1 (1) 186 Asianro 4087/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-471-1-45 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/ (7) Kaupunkisuunnittelulautakunta Akp/ kaupunginosan (Haaga) korttelin tontti 3 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 28/2012 1 (7) 354 Poikkeamishakemus (Haaga, Puutarhurinkuja 2) (b-asia) HEL 2012-011277 T 10 04 01 Rakvv 29-2575-12-12-S 14.8.2012 Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta

26 Tileistä poistettavat saatavat v. 2013 / Rakennuslautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (12) Aika 03.11.2015, klo 16:30-16:50 Paikka Kunnantalo, kaavoittajan huone Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Talousarvio

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan

Kaupunginosa/kylä. Tontin pinta-ala 7847,00 m² Sallittu kerrosala 784,00 m² Käytetty kerrosala 183,00 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2010-0061 Päätöspäivä 18.11.2010 91 Sivu 1 Hakija Rakennuspaikka Pakkanen Lasse Kiinteistötunnus 608-405-0010-0033 Kaupunginosa/kylä Längelmäki Messintie 4 B 40 Tilan nimi Mäntynen 3 28190 PORI

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404

RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Rakentamisen poikkeuslupa. Ruovesi 702 Kekkonen 404 RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1(4) Ympäristölautakunta 61 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2015 ASIA Rakentamisen poikkeuslupa HAKIJA HAKEMUS Tuominen Jani Rengintie 4 33470 Ylöjärvi Rakennuspaikan osoite: Paarlammintie

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone ENONTEKIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8. Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 18.5.2015 klo 14.00-16.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo

PÖYTÄKIRJA Enontekiön kunnan virastotalo PÖYTÄKIRJA Kokousaika: Torstai klo 08.00-15.00 Kokouspaikka: Enontekiön kunnan virastotalo Saapuvilla.olleet jäsenet: Varsinainen jäsen Pentti Mäkitalo pj. Ulla-Maija Syväjärvi vpj. Alpo Peltovuoma vara

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeesta. Poikkeamistoimivalta on MRL 171 :n 1 momentin mukaan kunnalla. Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 13/2015 1 (5) Tekninen lautakunta, 58, 12.08.2015 Kunnanhallitus, 132, 14.09.2015 132 Poikkeamishakemus / Boman Janne KNGDno-2015-512 Tekninen lautakunta, 12.08.2015, 58 Valmistelija

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 27.6.2016 kello 18.00 19.17 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Tekninen lautakunta 18.8.2010 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Tekninen lautakunta 18.8.2010 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.8.2010 klo 16.30 18.00 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2011 Rakennuslautakunta sivu 16 Kokousaika 23.02.2011 klo 15.15-16.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Aika Keskiviikko 28.5.2014 klo 9.15 10.27 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 21.10.2014 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, Kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Rakennuslautakunta sivu 91 Kokousaika 28.9.2011 klo 15.15-16.05 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari Viuhkola

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi. Pirita Nenonen Jorma Särkelä Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 11.10 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen,

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot