Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen"

Transkriptio

1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 9/ (-387) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. kesäkuuta 2007 klo KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtajana varapuheenjohtaja Muut jäsenet Onni Tukiainen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Kauko Parviainen (Toivo Pehkosen tilalla) Arto Sutinen Eini Turpeinen (Hanna Mäkisen tilalla) MUUT SAAPUVILLA OLLEET Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Huttunen Anja Hyvärinen Kunnanjohtaja/esittelijä Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Onni Tukiainen Helena Kaasinen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Tiistaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset Tiina Mustonen :t 156, 157 Irja Haaranen Leila Karttunen PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

2 Hallintojohtaja Helena Kaasinen

3 Kunnanhallitus / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 143 Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 144 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Irja Haaranen ja Leila Karttunen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus / LAUSUNTO TAKSILUPAMÄÄRIEN VAHVISTAMISTA VARTEN Khall. 145 Uusi taksiliikennelaki (217/2007) tulee voimaan Taksiliikennelaissa säädetään jatkossa luvanvaraisen taksiliikenteen harjoittamisesta. Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991) muutetaan tältä osin. Taksiliikennelain keskeisenä tavoitteena on laadukkaiden taksiliikennepalvelujen turvaaminen koko maassa. Taksiliikennelain 19 :n mukaan lääninhallituksen tulee vuosittain vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät. Lupien enimmäismäärää koskevassa kiintiöpäätöksessä määrätään, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat määräykset eli montako invavarusteista (invataksi tai vaihtoehtoisvarustettu henkilöauto) taksia kunnassa on. Lääninhallitus vahvistaa kuntakohtaiset kiintiöt ensimmäisen kerran lain voimaan tultua. Uuden lain mukaan kiintiöt tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että lupien määrä ei rajoita taksin saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eikä heikennä palvelujen laatua. Kiintiötä koskeva päätöksenteko on lain säännöksiin perustuvaa oikeusharkintaa, jolloin yksittäisiä lupia koskevaa tarveharkintaa ei voida soveltaa. Pääsääntöisesti tämä tarkoittaa sitä, että lupien määrää tulee nostaa nykyisestä. Kiintiöpäätöksen perustaksi lääninhallituksen tulee seurata taksinkysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. Lääninhallituksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Jos taksipalvelujen

5 Kunnanhallitus / saatavuuden kannalta on tarpeen, lääninhallitus voi hyödyntää myös kuntaa laajempaa aluetta koskevia tietoja.

6 Kunnanhallitus / Lain 20 :n mukaan kysyntään vaikuttavia seurantaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin väestökehitys, väestön tulotaso, taajama-aste, työpaikkaomavaraisuus, katu- ja tieverkon pituus, vuodepaikkatiheys, anniskelulupatiheys, matkustajaterminaalit ja joukkoliikenteen määrät. Tarjontaan vaikuttavia seurattavia tietoja ovat ainakin voimassa olevien taksilupien määrä, taksiliikenteen liikevaihto, ajojen määrä kilometreinä autoa kohden, taksien yrityskoko sekä taksien tilausvälityskeskusten välittämättä jättäneiden tilausten määrä. Edellä mainitut tiedot kerätään keskitetysti eri rekistereistä vuosittain ja lääninhallitus ottaa ne huomioon kuntien osalta kiintiöpäätöstä valmisteltaessa. Lääninhallitus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä esteettömän kaluston määrästä. Erityisesti pyydetään huomioimaan sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Lausunnossa pyydetään kuvaamaan kunnan henkilökuljetustarpeet ja arvioimaan taksien riittävyyttä kuljetuspalveluja hankittaessa. Samalla pyydetään ilmoittamaan, kuinka monella kuntalaisella on oikeus käyttää esteetöntä autoa sekä annettujen tarjousten määrä/kohde keskimäärin esimerkiksi viimeisimmässä kunnan kuljetuspalvelua koskevassa tarjouspyynnössä. Ehdotus Kunnanhallitus pitää Polvijärven taksien, mikä on tällä hetkellä tavalliset taksit 14 ja vaihtoehtoisvarustettu 1 eli yhteensä 15 taksia määrää riittävänä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 1.

7 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / SISÄASIAINMINISTERIÖN PÄÄTÖS HYLÄTÄ ESITYS KUNTAJAON MUUTTA- MISESTA LIPERIN JA POLVIJÄRVEN KUNTIEN VÄLILLÄ Khall. 66 Hakemuksen allekirjoittaneet Liperin kunnan Vaivion kylässä olevan Harinjärven kyläyhteisön asukkaat ovat sisäasiainministeriöön saapuneessa hakemuksessa esittäneet kuntajaon muuttamista siten, että Harinjärven kyläyhteisöalue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kuntaa huolehtimaan siitä, että lääninhallituksen kuulutus, diarinumero ISLH /Ha-42, viipymättä julkaistaan siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja että nämä asiakirjat pidetään kuulutuksessa mainittuna aikana Polvijärven kunnanvirastossa nähtävänä. Kuulutuksessa mainitun määräajan kuluttua on pyydetty kuulutus sille merkittyinä todistuksineen sen julkaisemisesta edellä mainitulla tavalla sekä kunnanhallitukselle mahdollisesti jätetyt kirjalliset huomautukset toimittamaan lääninhallitukseen. Lisäksi lääninhallitus on pyytänyt Polvijärven kunnanvaltuustoa antamaan lausuntonsa asiasta ja sitä koskevista huomautuksista. Asiakirjat lausuntoineen tulee palauttaa lääninhallitukseen mennessä. Esitystä koskevat asiakirjat ovat olleet kuntalaisten nähtävinä Polvijärven kunnanvirastossa ajalla välisen ajan. Polvijärven kunnanasukkaille sekä muille, jotka ovat katsoneet asian koskevan itseään on varattu tilaisuus ko. 30 päivän kuluessa siitä päivästä lukien, jona kuulutus on julkaistu kuten kunnalliset ilmoitukset julkaistaan, antaa

8 Polvijärven kunnanhallitukselle osoitettu kirjallinen huomautuksensa asiasta. Huomautuksia asiasta ei ole saapunut.

9 Kunnanhallitus / Valtuusto / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto yhtyy ko. esitykseen ja esittää, että Harinjärven kyläyhteisön alue (kts. liitteenä oleva kartta) erotettaisiin Liperin kunnasta ja liitettäisiin Polvijärven kuntaan. Päätös Käydyn keskustelun aikana Toivo Pehkonen esitti lisäksi, että kunnanhallitus ilmoittaa, että Polvijärven kunta on mukana Joensuun seudun kaupunkiseutusuunnitelmassa ja edelleen, että Polvijärven kunnanvaltuusto päättää siitä, lähteekö kunta Joensuun kaupungin kanssa kuntaliitosselvitykseen, jossa selvityksessä on mukana Joensuun lisäksi Eno, Kontiolahti ja Pyhäselkä. Näillä ratkaisuilla lienee vaikutusta tehtäviin päätöksiin. Puheenjohtaja tiedusteltuaan ollaanko tästä lisäyksestä yksimielisiä, totesi kunnanhallituksen hyväksyvän yksimielisesti päätösesityksen tällä lisäyksellä. Liite nro 2. Valt. 17 Päätös Käydyn keskustelun aikana Reetta Mononen totesi ja esitti asiassa seuraavaa: Elämme aikoja, jolloin kuntien tulisi etsiä yhteistyökumppaneita ja yhteistyökuvioita. Kuntien tulisi riidan aiheiden sijaan etsiä yhteisiä tavoitteita ja keinoja kuntalaisten palvelujen turvaamiseksi taloudellisesti kestävällä tavalla. Erityisesti on pyrittävä poistamaan kuntarajojen aiheuttamia esteitä palveluiden käytössä ja järjestämisessä.

10 Kuntien välinen yhteistyö on keino, jolla kuntalaisten palveluja voidaan parantaa, yhteisillä verovaroilla maksettavia kustannuksia lisäämättä. Valtuusto / Kunnanhallitus / Alueliitosvaatimukset johtavat pikemminkin päinvastaiseen tulokseen. Erityisesti nyt ei ole oikea aika esittää kyseisen hakemuksen mukaisia yhtä kylää koskevia kuntarakenteen muutoksia, vaan asia on liitettävä laajempaan kokonaisuuteen. Lisäksi tulee huomioida, että kaikkien kyläläisten mielipidettä ei ole kysytty ja Harinjärven kyläyhteisön alueen liittäminen Polvijärven kuntaan on herättänyt myös vastustusta harinjärveläisten keskuudessa. ESITÄN, että valtuusto antaa seuraavan lausunnon koskien Harinjärven kyläyhteisön alueen mahdollista erottamista Liperin kunnasta ja liittämistä Polvijärven kuntaan: Hakemuksen pohjalta tulee asian selvittelyä jatkaa osana kuntien välisiä yhteistyöneuvotteluja, sekä yhdessä Harinjärven kyläläisten, Liperin kunnan ja Polvijärven kunnan kesken. Lisäksi valtuusto toteaa, että harinjärveläisten hakemuksessaan esiintuomat ongelmat koskettavat myös muita kuntien rajaalueiden asukkaita ja ongelmien ratkaisut tulisi ensisijaisesti etsiä kuntien välisellä yhteistyöllä tai laajemmilla alueliitoksilla. Voitto Parikka kannatti Reetta Monosen esitystä. Arto Sutinen kannatti kunnanhallituksen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että asiasta äänestetään. Puheenjohtajan esityksestä päätettiin äänestää nimenhuudolla siten, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Reetta Monosen esitystä äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin 9 JAA -ääntä, 17 EI -ääntä ja yksi tyhjää. Liite nro 5.

11 Puheenjohtaja totesi, että asiassa tulee Reetta Monosen esitys valtuuston päätökseksi. Liite nro 6.

12 Kunnanhallitus / Khall. 146 Sisäasiainministeriö on 30. huhtikuuta 2007 päättänyt hylätä esityksen kuntajoen muuttamisesta Liperin ja Polvijärven kuntien välillä. Päätös on liitteenä. Päätöksen perusteluissa sisäasiainministeriö toteaa, että koska Liperin ja Polvijärven kunnat eivät kannata esitystä ja siirrettäväksi esitetyn alueen pinta-ala vaikuttaisi yli viidellä prosentilla Polvijärven kunnan asukasmäärään, ei kuntajakolain 5 :n mukainen erityinen edellytys täyty. Näin ollen esitetty muutos voitaisiin kuntajakolain 5 :n mukaan tehdä vain erityisen painavilla 3 :n mukaisilla kuntajaon muuttamisen edellytyksillä. Ottaen huomioon esityksen perustelut ja kuntien kannat voidaan todeta, että esitys ei sisäasiainministeriön mukaan kiistattomasti täytä lain 3 :n mukaisia edellytyksiä. Näin ollen edellytykset eivät täyty myöskään erityisen painavina toteaa sisäasiainministeriö. Koska erityisen painavia edellytyksiä ei ole, on sisäasiainministeriön hylättävä esitys, päätöksessä todetaan. Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä päätöksen tietoonsa saatetuksi ja saattaa edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 2.

13 Kunnanhallitus / PRO-POLVIJÄRVI RY:N ALOITE KIRKKOJOEN, POLVIJÄRVEN JA VIINIJOEN PUHDISTAMISEKSI JA PALAUTTAMISEKSI VIRKISTYS- JA KALASTUS- KÄYTTÖÖN Khall. 147 Kylylahti Copper Oy:n YVA-ohjelman aikana on herännyt Polvijärvellä kansanliike Viinijoen vesistön kunnostamiseksi ja palauttamiseksi virkistys- ja kalastuskäyttöön. Asiaa hoitamaan on perustettu rekisteröity yhdistys Pro-Polvijärvi ry. Pro-Polvijärvi ry toteaa kunnalle lähettämässään kirjelmässä mm. seuraavaa: Polvijärveä kuormittaa tällä hetkellä kirkonkylän yhdyskuntajätteet. Maatalouskäyttö valumaalueelta on lähes kokonaan poistunut. Näiden seurauksena on järvi täysin pilaantunut ja rehevöitynyt. Järvi on Pohjois- Karjalan saastuneimpia järviä. Kunnalla on valmistumassa suunnitelmat jätevesien johtamisesta puhdistamoon Joensuuhun. Tämä mahdollistaisi, että jätekuormitus loppuisi viimeistään vuonna Olemme ottaneet tavoitteeksi puhdistaa vesistö, saattaa sen virtaamat kuntoon, ottaa järvi ympärivuotiseen virkistyskäyttöön. Viinijoen vesistö oli vanhan Höytiäisen lasku-uoma ja vuonna 2009 tulee Höytiäisen laskusta kuluneeksi 150 vuotta. Haluamme, että juhlavuonna työ olisi jo aloitettu ja voisimme jo esittää saavutuksiamme. Esitämme, että pumpataan Höytiäisestä Mertajärveen lisävettä, joka sitten vanhaa uomaa pitkin virtaa Kirkkojokeen, Polvijärvi ja edelleen Viinijoen/Viinijärveen m 3 vuorokautinen vesimäärä vaatisi n _ investoinnit ja n _ vuotuiset käyttökustannukset. Tämä vesimäärä

14 Kunnanhallitus / laskisi Höytiäisen pintaa vain 0,00005 mm vuorokaudessa. Lisäksi ruopataan ja imuruopataan

15 Kunnanhallitus / pahimmat umpeenkasvaneet ranta-alueet ja pohjaan kertyneet lietteet. Vesistö puhdistettaisiin sitten parhaalla nykytekniikalla viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Kylylahti Copper Oy:n, paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän tahoilta olemme jo saaneet lupauksia hankkeen tukemiseksi ja nyt tarvitsemme kunnan ja valtiovallan tuen hankkeelle. Hankkeen nimi on POLVI-Projekti (Polvijärvi-Viinijärvi). Ehdotus Kunnanhallitus suhtautuu myönteisesti edellä selostettuun Pro-Polvijärvi ry:n aloitteeseen. Ennen päätöksentekoa hankkeen kokonaiskustannukset ja rahoitusmahdollisuudet on selvitettävä yksityiskohtaisesti ja mahdollinen Polvijärven kunnan rahoitus-osuus hankkeeseen käsitellään kunnan vuoden 2008 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 3.

16 Kunnanhallitus / OMAVELKAISEN TAKAUKSEN ANTAMINEN JOENSUUN SEUDUN JÄTE- HUOLTO OY:N PUOLESTA Khall. 148 Pohjois-Karjalan Ympäristökeskus on antanut Joensuun Seudun Jätehuolto Oy:n Kontiosuon jäteasemalle ympäristöluvan Dnro 0795Y0081 (11), joka koskee kaatopaikkaa ja eräitä muita jätteenkäsittelyyn liittyviä toimintoja. Lupa on saanut lainvoiman Em. päätöksen kohdan G. mukaisesti hakijan tulee antaa euron vakuus ympäristökeskukselle kolmen kuukauden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta. Liitteenä 1. olevaan ympäristöluvan otteeseen kohta G. viitaten Joensuun Seudun Jätehuolto Oy esittää, että osakaskunnat antavat kunnanvaltuustojen hyväksymät omavelkaiset takaussitoumukset allekirjoitettuine toimituskirjoineen luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi omistamiensa jätehuoltoyhtiön osakkeiden suhteessa liitteenä 2. olevan laskelman mukaisesti ja lähettävät ne Pohjois-Karjalan Ympäristökeskukselle mennessä. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta antaa euron suuruisen omavelkaisen takaussitoumuksen edellä mainitun luvan mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 4.

17 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Khall. 93 Liitteenä on tilinpäätös ja toimintakertomus (tasekirja) vuodelta Tasekirja on laadittu Suomen Kuntaliiton antaman tilinpäätösmallin mukaan. Kuntalain 68 :n mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy konsernitase liitetietoineen. Toimintakertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Kuntalain 70 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2006 tilikauden tulos osoittaa ,96 euron ylijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Jos joku kunnanhallituksen jäsenistä on estynyt, varajäsen voi hänen puolestaan allekirjoittaa tilinpäätöksen.

18 Kunnanhallitus antaa tilinpäätöksen asiakirjoineen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten.

19 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Ehdotus Kunnanhallitus päättää: 1. Esittää esittää seuraavanlaista tilikauden tuloksen käsittelyä: 1.1. Taseessa oleva vuoden 2005 tilinpäätökseen tehty eläkevaraus tuloutetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 2006 eläkevakuutusmaksujen katteeksi (= varausten vähennys) euroa 1.2 Tilikauden 2006 tuloksesta tehdään seuraavat investointivaraukset: a) Koulukeskuksen peruskorjaus Kunnan omarahoitusosuudesta investointivarauksella kattamaton osuus (= toteutuneet menot - valtionosuudet - nykyinen investointivaraus). Koulukeskuksen investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. b) Vesi- ja jätevesihuolto Varaus tulevia investointeja varten, joiden kohde tarkennetaan myöhemmin. Tähän investointivaraukseen yhdistetään aiemmin tehdyistä investointivarauksista Sotkuman jätevesihuolto euroa ja jätevedenpuhdistamo euroa. Vesi- ja jätevesihuollon investointivarauksen suuruus on tällöin yhteensä euroa. Investointivarausten lisäys yhteensä Varausten muutos (= nettolisäys) yhteensä euroa euroa

20 Kunnanhallitus / Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Kunnanhallitus esittää, että loppuosa tilikauden tuloksesta ,96 euroa kirjataan tilikauden ylijäämäksi. 2. Allekirjoittaa vuoden 2006 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajalle tilintarkastuskertomusta ja tarkastuslautakunnalle tarkastuslautakunnan arviointikertomusta varten. 3. Saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sillä lisäyksellä Toivo Pehkosen esityksestä, että sivistystoimen osalta tilinpäätökseen lisätään selvitys millä kohdin määrärahat ovat ylittyneet. Tark.ltk 14 Tilinpäätös ja toimintakertomuksen (Tasekirja) alkuperäinen kappale, joka sisältää allekirjoitukset on sidottu ja arkistoitu kunnan arkistoon. Liite nro 3. Ehdotus Oy Audiator Ab:n nimeämä vastuunalainen tilintarkastaja, JHTT-tilintarkastaja Tuomo Pikkarainen antaa tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2006.

21 (pj) Nro Sivu Kokouspäivämäärä Tarkastuslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle vuoden 2006 tilinpäätöksen hyväksyttäväksi ja että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta

22 Tarkastuslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 149 Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Liite nro 1. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 5.

23 Kunnanhallitus / KUNNAN OSTAMAN ASIOINTILIIKENTEEN LIIKENNÖITSIJÖIDEN VALITSEMINEN Khall. 150 Polvijärven kunta on pyytänyt asiointiliikenteen hoitamisesta tarjoukset ajalle Määräaikaan klo mennessä kunnalle toimitettiin kuuden eri tarjouksen tekijän tarjoukset. Saapuneet tarjoukset ovat liitteenä. Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelaisen tarjous saapui , liitteenä on selvitys asiasta. Tarjoukset on pyydetty seuraavista reiteistä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Kunnan ostama asiointiliikenne on lain mukaan järjestettävä siten, että se ei vähennä matkustajia aikataulun mukaisilta linja-auto-vuoroilta. Kunnanhallitus on päättänyt, että kuljetettavia on oltava vähintään 2 henkilöä/ajokerta laskutuskauden keskiarvona. Matkustajamäärän vähimmäisvaatimus koskee menoliikennettä, eli asioinnille lähdössä olevien määrää. Paluukuljetuksessa hyväksytään pienempikin matkustajamäärä/ajokerta.

24 Kunnanhallitus / Kunta ostaa samalle asiointiliikennereitille enintään 2 menoja paluukuljetusta/viikko. Matkustajat sekä liikennöitsijä sopivat keskenään liikennöimisajankohdista. Matkustajat tuodaan asioimaan Polvijärven kuntakeskukseen tai reitin varrella oleviin kyläkeskuksiin. Liikennöitsijä perii matkustajilta linja-autotaksojen mukaiset kyytimaksut. Matkustajilta perityt tulot vähennetään laskutuksen yhteydessä kunnalta perittävästä summasta. Ehdotus Kunnanhallitus päättää saatujen tarjousten perusteella ostaa asiointiliikennettä ajalle kunnanhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti seuraavilta liikennöitsijöiltä: Reitti: Liikennöitsijä: 1. Martonvaara - Lipasvaara - Liuhakari - Polvijärvi kk Kari Tanskanen 2. Ruvaslahti - Kinahmo - Polvijärvi kk Polvijärven Taksipalvelu Pekka Nokelainen 3. Hukkala - Lehtovaara - Teerivaara - Polvijärvi kk Ilpo Mertanen 4. Mutkanvaara - Horsmanaho - Polvijärvi kk Juha Miinalainen & Janne Korhonen 5. Sola - Sotkuma - Kuorevaara - Polvijärvi kk. Pentti Toivanen Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 6.

25 Kunnanhallitus / PAIKALLISNEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA : TEHY, SUPER Khall. 151 Kunnassa on pidetty paikallisneuvottelu (Super, Tehy), missä on sovittu palkkauksen tarkistamisesta pitkäaikaisille sijaisille. Ko. pöytäkirja on esityslistan liitteenä. Neuvottelussa on päästy sopimukseen asiassa. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisneuvottelupöytäkirjan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite nro 7.

26 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / LASTENTARHANOPETTAJAN VIRAN MUUTTAMINEN ERITYISLASTEN- TARHANOPETTAJAN VIRAKSI Stltk 93 Polvijärven kunta oli mukana Kontiolahden kunnan isännöimässä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa Erityinen osaksi arkea vv Polvijärven kunnan yhdeksi tavoitteeksi kirjattiin hankkeen alkaessa erityislastentarhanopettajan saaminen päivähoitohenkilöstöön. Muissa projektikunnissa Kontiolahdella, Pyhäselässä ja Outokummussa oli jo vähintään yksi virka. Päivähoidon vastuulle ovat kunnissa tulleet erityistä hoitoa vaativat lapset. He ohjautuvat suositusten mukaan pääsääntöisesti päiväkotiin. Polvijärvellä heitä on ollut jopa 7-8 lasta yhtaikaa hoidossa. Tällä hetkellä on kaksi lasta, jotka vievät kaksi hoitopaikkaa/lapsi. Lisäksi on ns. huolilapsia, joille pyritään antamaan jo kuntouttavaa hoitoa. Erityislastentarhanopettajien tehtävät päivähoidossa on nähty tarpeelliseksi. Koska Itä-Suomessa oli pula koulutetuista erityislastentarhanopettajista, lääninhallituksen, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ISO:n ja kuntien sosiaalijohdon yhteistyöllä anottiin ja saatiin Joensuun Yliopistoon ylimääräinen koulutus syksyksi Koko maan lisääntyneen tarpeen ja hakijoiden kiinnostuksen pohjalta saatiin vielä toinen kurssi alkamaan tänä syksynä. Meidän kunnan päivähoidon henkilökunnasta on kannustettu lastentarhanopettajia lähtemään tähän koulutukseen. Tänä syksynä haki ja pääsi tähän koulutukseen lastentarhanopettaja Minna Piiroinen. Hän on tämän vuoden opintovapaalla ja koulutus päättyy toukokuussa 2007.

27 Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Minna Piiroinen on meidän oman päiväkodin lastentarhanopettaja ja hänen virkansa olisi perusteltua muuttaa erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja talousarvioon tulisi varata määrärahat tämän mukaan. Ehdotus Sosiaalijohtaja Lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja valtuustolle, että Minna Piiroisen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Muutos huomioidaan talousarviossa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall. 152 V talousarviossa on varauduttu ko. muutokseen. Lastentarhanopettaja Minna Piironen saanee kesäkuussa 2007 suoritettua erityislastentarhanopettajan tutkinnon. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Minna Piirosen hallussa oleva lastentarhanopettajan virka muutetaan erityislastentarhanopettajan viraksi alkaen ja hänet siirretään tähän virkaan. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

28

29 Kunnanhallitus / KOULULAITOKSESSA ERÄIDEN TEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN Khall. 153 Sivistysjohtaja Kauko Kuusela esittää, että kunnanhallitus antaisi oikeuden täyttää koululaitoksessa seuraavat toimet määräaikaisena 1. päivästä elokuuta 2007 lukien: - Kouluavustajan tehtävä yläkoululla Sotkuman koulun tuntiopettajan tehtävä lv (sivistyslautakunta ). Ehdotus Kunnanhallitus antaa pyydetyt luvat. Kunnanhallitus antaa sivistyslautakunnalle seuraavat toimintaohjeet päätöksen täytäntöönpanoon: - Lautakunnan on toteutettava ko. henkilöstöjärjestelyt sivistyslautakunnan tulosalueelle myönnetyn määrärahan puitteissa ja lautakunnan on tarvittaessa ennen päätöksen täytäntöönpanoa tarkistettava vuodelle 2007 hyväksyttyä käyttösuunnitelmaa. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

30 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Tikkanen Eino Niilo Lähiosoite Purolantie 190 Postitoimipaikka PYHÄSALMI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kortteli 1 Kaupunginosa/kylä Kinahmo RN:o 38:26 Tilan nimi Metsäranta Rakennuspaikan osoite Sorpanniementie 15 j KINAHMO Kaava-alue Saarilahden ranta-asemakaava Pinta-ala 4630,00 m 2 Rakennustoimenpide Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asuinkäyttöön. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 106, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Ranta-asemakaava-alueen rantavyöhykkeellä lomarakennuksen muuttaminen omakotitaloksi. Hakijaperhe haluaa muuttaa loma-asunnolleen asumaan ympärivuotisesti. Asuinpaikka sijaitsee hakijan äidin kotitilalla. Hakijan mukaan vakituisesta asumisesta ei koidu ympäristölle haittaa. Rakennus ja kunnallistekniikka täyttää ympärivuotiselle asuinrakennukselle asetetut vaatimukset. Tieyhteys olemassa. Käyttövesi saadaan vesiosuuskunnan vesijohtoverkostosta. Harmaat jätevedet esikäsitellään 3-osaisessa saostuskaivossa, jonka jälkeen jätevedet puhdistetaan maapuhdistamossa. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön, josta ne toimitetaan jätevedenpuhdistamoon. Palavat jätteet poltetaan, muut toimitetaan kunnalliseen jätteidenkeruupisteeseen. Liitteet - Maanmittaustoimituskirja 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl

31 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä joka on Kinahmon Sorpanniemessä. Alueella on maatilanpihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella on voimassaoleva oikeusvaikutteinen Saarilahden ranta-asemakaava, jossa rakennuspaikka on merkitty RA-merkinnällä olevaksi lomarakennuspaikaksi. Rakennuspaikalle on tieyhteys Sorpanniemen yksityistien kautta. Rakennuspaikkaa lähinnä oleva koulu on Kinahmon kylällä noin 7 km:n etäisyydellä. Kauppaja muut palvelut ovat Polvijärven kirkonkylässä noin 23 km:n etäisyydellä. Alueelle ei ole julkisia liikennepalveluja. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - käyttötarkoituksen muuttaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on jarjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Päätös Lähtökohdat: Rakennuspaikka soveltuu omakotitalon rakennuspaikaksi kokonsa, maastonsa ja sijaintinsa puolesta. Ranta-alueella on pysyvää asutusta jo ennestään. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen käyttötarkoituksen muutos ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

32 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

33 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Ari Tapani Hyvärinen Lähiosoite Kinahmontie 21 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Rauanlahti RN:o 47:34 Tilan nimi Selkäsalmi Rakennuspaikan osoite Kinahmontie POLVIJÄRVI Pinta-ala 6400,00 m 2 Rakennustoimenpide Vuonna 1970 rakennettuun omakotitaloon rakennetaan yläkerta. Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 65,00 1½ 1 Selostus poikkeamisesta Rakentaminen rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Hakemuksen perustelut Hakija haluaa saada perheelle lisää asuintilaa vakituisessa asuinkäytössä olevaan omakotitaloon rakentamalla yläkerran. Lisätiedot Likakaivojärjestelmä uusitaan Wavin Labkon toimittamalla Biokem 6 panospuhdistamolla. Liitteet - Naapurin suostumus 1 kpl - Ympäristökartta 2 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 4 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kaksi eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Höytiäisen rantavyöhykkeellä Rauanlahdessa. Alueella on maatilan pihapiirejä, omakotitaloja ja lomarakennuksia. Alueen rakentamistiheys on väljä. Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista asema- tai yleiskaavaa. Rakennuspaikalla sijaitsee vuonna 1970 rakennettu asuinrakennus 153 m 2, johon haetaan lupaa rakentaa yläkerta 65 m 2.

34 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan asutuksen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto on järjestetty tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallitus myöntää poikkeamisluvan. Lähtökohdat: Rakennuspaikka on jo rakennettu vakituista asumista varten eikä sen käyttötarkoitus muutu. Ehdot: Poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Hakemuksen mukainen omakotitalon laajennus ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, johda merkittävään rakentamiseen ja muutoinkaan ei aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta.

35 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

36 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Hakemuksen perustelut Lisätiedot Liitteet Rakennusjärjestyksen mukaisen rakennusoikeuden ylittyminen sekä matka kunnan rajaan alle viisi metriä. Rakennus sijoittuu Sotkuman osayleiskaavassa teollisuuskäyttöön varatulle alueelle ja on muutoin kaavan mukainen. Hanke ei vaikeuta kaavan toteutumista olennaisesti. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa

37 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikalle on tehty suunnittelutarveratkaisu vuonna Käytetty rakennusoikeus rakennuspaikalla on nyt 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus. Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueella olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä. - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu suunnittelutarveasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olemassaolevaan kunnallistekniikkaan. Suunnitteluratkaisu on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki 16 ja 137 Rakennusjärjestys 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

38 SUUNNITTELUTARVERATKAISU Hakemusnumero Päätöspäivä ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtajahelena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjan-tarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

39 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Polvijärven Yrityspalvelu Oy/Joen Pelti Special Lähiosoite Polvijärventie 18 Postitoimipaikka POLVIJÄRVI Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kaupunginosa /kylä Sotkuma RN:o 19:59 Tilan nimi Petäjikkö Rakennuspaikan osoite Outilantie SOTKUMA Pinta-ala 5000,00 m 2 Rakennustoimenpide Varastorakennuksen rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Teollisuusvarastot 150, Selostus poikkeamisesta Lisätiedot Liitteet Rakennusoikeuden ylitys sallitusta sekä matka kunnan rajaan vähemmän kuin viisi metriä. Tieyhteys olemassa Outilantien kautta. - Selvitys naapurin kuulemisesta 1 kpl - Ympäristökartta 1 kpl - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Piirustuksia 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita on kolme, eikä heillä ole huomautettavaa hankkeesta. Rakennustarkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Sotkuman rantaosayleiskaavan mukaisella TY teollisuusalueella, jolle ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Teollisuuskorttelille ei ole kaavassa määritelty rakennusoikeutta. Rakennusjärjestyksen mukainen rakennusoikeusmääritys on 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 800 m 2. Hakemuksen mukaisen rakennuspaikan pinta-ala on 5000 m 2, joka antaa 500 m 2 :n rakennusoikeuden. Rakennuspaikan käytetty rakennusoikeus on 883 m 2. Rakennuspaikalle haetaan lupaa rakentaa uusi 150 m 2 :n varastorakennus.

40 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Sotkuman rantaosayleiskaavassa osoitettu TY teollisuusalue sijaitsee Sotkuman pohjavesialueella ja tämä saattaa asettaa teollisuusalueeila olevien ja tulevien yrityksien toiminnalle rajoituksia Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikka on kokonsa ja maastonsa puolesta rakentamiseen sopiva - kauppa- ja muut palvelut ovat kohtuullisen matkan etäisyydellä - rakentaminen sopeutuu ympärillä olevan rakentamisen laatuun - rakennuspaikan tekninenhuolto voidaan järjestää tyydyttävästi. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämistä - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätösehdotus Kunnanhallituksen ratkaisu poikkeamisasiassa: Varastorakennuksen rakennusluvan myöntämiseen ei ole estettä Sotkuman rantaosayleiskaavan TY-alueella hakemuksessa esitetylle sijoituspaikalle. Päätös Ehdot: Rakennushankkeen täytyy tukeutua jo olevaan tiehen rakennuspaikalle. Poikkeaminen on voimassa kaksi vuotta antopäivästä lukien. Perustelut: Rakennustarkastajan lausunnossa esitetyt perustelut. Rakennushanke ei ole ristiriidassa kunnan kaavoitusperusteiden ja -tavoitteiden kanssa. Sovelletut oikeusohjeet: Maankäyttö- ja rakennuslaki ja 13. Merkittiin, että tämän asian osalta esteellisiksi itsensä totesivat Pauli Vaittinen, Anja Hyvärinen, Irja Haaranen ja Kauko Parviainen (syy: yhteisöjääviys) ja he poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Asian osalta esittelijänä toimi hallintojohtaja Helena Kaasinen. Irja Haarasen tilalle tämän asian osalta pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Tiina Mustonen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

41

42 POIKKEAMISPÄÄTÖS Hakemusnumero Päätöspäivä Voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Päätös on voimassa asti. Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa. Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen VALITUSOSOITUSTEKSTI Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika luetaan antopäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitusviranomainen: Kuopion hallinto-oikeus Postios. PL 1744, KUOPIO Käyntios. Maaherrankatu 21, KUOPIO

43 Kunnanhallitus / ILMOITUSASIAT Khall. 158 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - kunnanjohtaja Pauli Vaittisen päätökset 10-13/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 22-23/ kunnankamreeri Heikki Hallikaisen päätökset 53-59/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 17-19/ rakennustarkastajan päätökset 85-86/ kanslisti Arja Lätin päätös 30/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 34-35/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 10-11/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 7-9/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 83-89/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan päätökset 24-31/2007, 30-40/2007, 43-60/2007, 2007/00006, 2007/ , virkavapauspäätökset /Fba 2 /2007, /Fba 2 /2007, toimenhoidon keskeytyspäätökset 29-43/Fbb 2 / lomasihteeri Eila Mustosen päätökset koskien lomituspalvelua , /VL sekä ja henkilöstöä koskevat :t 20-62/ Kokouspöytäkirjoja: - sivistyslautakunta

44 Kunnanhallitus / Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Matti Nevalainen Ruvaslahdelta - luovutuksen saajina Jarkko Leppänen ja Marja Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Martonvaaran kylässä sijaitseva kiinteistö Haavikkola RN:o 31:16. - luovuttajana Kapiteeli Oy Helsingistä - luovutuksen saajana WH 2005/NIAM III EAST (Asset) Oy, c/o Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Yrjönkatu 13 A, Helsinki - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnassa sijaitsevat kiinteistöt Mustalaissaari RN:o 13:8 ja 12:1. - luovuttajana Teemu Kettunen Kinahmosta - luovutuksen saajana Olli Hyttinen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Tirrisaari RN:o 401: luovuttajana Arvi Kolehmainen Ylämyllyltä - luovutuksen saajana Johanna Nevalainen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ylätalonpaikka RN:o 35:27. - luovuttajana Kalevi Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen saajana Paavo ja Leena Pellikka Polvijärveltä - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä Saunasuo RN:o 19:23. - luovuttajana Yksityismetsätalouden eläkekassa Verso - luovutuksen saajana Jussi Motors Oy - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Säynesalo RN:o 15:30.

45 Kunnanhallitus / luovuttajina Kauko Rautiainen Ruotsista, Martti Rautiainen Urosta ja Teuvo Rautiainen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Hannu Varis Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitseva kiinteistö Petäjäranta RN:o 29:1. - Kalle Savolaisen kuolinpesän perinnönjakosopimus - kuolinpesän ja perinnönjaon osakkaat Jaakko Savolainen Espoosta ja Riitta Friberg Espoosta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Kinahmon kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 6:39, Mikkola RN:o 6:38, Alamikkola RN:o 6:37, Juhola RN:o 6:40 ja Kauppala RN:o 6:13 ja Polvijärven kunnan Kaianlahden kylässä sijaitsevat kiinteistöt Mäkiranta RN:o 142:4, Mikkola RN:o 142:3, Alamikkola RN:o 142:1 ja Juhola RN:o 142:2 sekä tiloihin kuuluva Sivinlammen vesijättö 0,9 ha. - luovuttajina Toimi ja Pertti Karttusen kuolinpesät - luovutuksen saajina Rauha Karttunen Polvijärveltä, Terttu Sallinen Joensuusta ja Heikki Karttunen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevat kiinteistöt Leppälä RN:o 92:4 ja Ketunmäki I RN:o 118:14. Rauanlahden kylässä sijaitseva kiinteistö Leppälä 139:0 ja määräosat tiloista Yhteinen RN:o 144:0 ja Toimela RN:o 123:2 sekä Sotkuman kylässä sijaitseva kiinteistö Ketunmäki RN:o 118:13.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko POLVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2015 74 (-105) Aika Maanantaina 16. helmikuuta 2015 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50

Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 5/2014 146 (-170) Aika Maanantaina 31. maaliskuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 5/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 29.3.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 83 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen.

Irja Haaranen Leila Karttunen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Raili Tanskanen (Kati Monosen tilalla) Onni Tukiainen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2005 412 (- 436) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. elokuuta 2005 klo 16.30-18.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen

Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20. Veli Haaranen. Harri Kaituri Osmo Korhonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 6/2011 173 (- 205) KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot